DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1

2 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Korfantego 38, Oddział - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90 ( zwane dalej GTL S.A. ), zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, którego celem jest wybór najemców powierzchni 80m 2 przeznaczonej pod działalność handlową w strefie Wolnego Obszaru Celnego (zwanego dalej WOC ), znajdującej się w terminalu B Plan powierzchni przeznaczonej pod działalność handlową na terenie WOC stanowi załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji. Pkt Do składania ofert uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogące występować w obrocie gospodarczym, działające we własnym imieniu i na własny rachunek jak równieŝ solidarnie w ramach konsorcjum Przez konsorcjum rozumie się współdziałanie na podstawie umowy konsorcyjnej dwóch lub więcej samodzielnych podmiotów dla realizowania wspólnego celu gospodarczego, których odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania ma charakter solidarny. Konsorcjum reprezentuje wytypowany członek konsorcjum bądź pełnomocnik, na podstawie pisemnego umocowania. W przypadku wybrania oferty konsorcjum GTL S.A. moŝe Ŝądać umowy konsorcyjnej do wglądu przed zawarciem umowy najmu Oferenci powinni spełniać następujące wymagania formalne: 1) przedstawią wszystkie dokumenty oraz informacje wymagane zgodnie z pkt 3. 2) nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, nie ogłoszono ich upadłości ani teŝ nie otwarto wobec nich likwidacji, na dowód czego złoŝą wraz z ofertą stosowne oświadczenie (załącznik nr 4). 3) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które są zobowiązani płacić na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na dowód czego złoŝą wraz z ofertą zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio fakt nie zalegania z tymi płatnościami - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) nie zostali skazani prawomocnie za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ; wymóg ten dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników i członków organów zarządzających spółek prawa handlowego, na dowód czego złoŝą stosowne oświadczenie (załącznik nr 4). 2

3 5) są prawnie, organizacyjnie i finansowo zdolni do sprawnej realizacji umowy, na dowód czego przedstawią: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a nadto zezwolenia lub koncesje, jeŝeli odrębne przepisy tego wymagają (za wyjątkiem koncesji na sprzedaŝ alkoholu i wyrobów tytoniowych udzielanej przez gminę właściwą dla przedmiotu najmu); b) pisemne pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do podpisania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta, jeŝeli osoby te nie są uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji jako upowaŝnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy Oferentem jest konsorcjum, pełnomocnictwa muszą być podpisane przez wszystkich uprawnionych reprezentantów członków konsorcjum. 6) złoŝą oświadczenie, Ŝe Oferent uwaŝa się za związanego ofertą przez okres sześciu miesięcy od upływu terminu składania ofert (załącznik nr 5). 7) złoŝą oświadczenie, Ŝe akceptują Wzór umowy najmu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji. 8) złoŝą dowód wpłaty na rachunek bankowy GTL S.A. w PKO Bank Polski S.A, numer konta : nieoprocentowanej kaucji na kwotę zł (dziesięć tysięcy złotych), która przepada na rzecz GTL S.A. w razie: - uchylania się przez Oferenta, który został wybrany w postępowaniu przetargowym, od podpisania umowy zgodnej z Wzorem umowy najmu w terminie określonym przez GTL S.A. - przedstawienia w ofercie nieprawdziwych danych - gdy zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z winy Oferenta. W przypadku złoŝenia przez Oferenta oferty lub ofert na kilka lokali wadium powinno być iloczynem kwoty wadium i ilości lokali. 9) złoŝą ofertę najmu całości 80m² powierzchni przeznaczonej pod działalność handlową. 10 ) oferta oraz wszystkie dokumenty z nią związane muszą być sporządzone pod rygorem niewaŝności w języku polskim w formie pisemnej. Pkt Oferent zobowiązany jest przedstawić w treści oferty : 1) propozycję stałej miesięcznej stawki z podaniem proponowanej funkcji, asortymentu lub zakresu usług. Dopuszczalnym przez GTL S.A. są: kosmetyki, perfumy, pamiątki i upominki, zabawki galanteria damska i męska, bagaŝ podręczny, akcesoria podróŝne, lekka odzieŝ, biŝuteria. Asortyment w postaci kosmetyków i perfum nie moŝe stanowić więcej niŝ 25 % łącznej sumy proponowanego asortymentu. Proponowana stawka nie moŝe być niŝsza niŝ 800 zł netto miesięcznie za kaŝdy metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni; 2) propozycję dodatkowej opłaty w wysokości odpowiadającej co najmniej dwóm procentom obrotów osiąganych w przedmiocie najmu, rozumianych jako miesięczna suma transakcji sprzedaŝy; 3) koncepcję funkcjonalnego wykorzystania powierzchni przeznaczonej pod działalność handlową stanowiącą przedmiot oferty. Koncepcja ta winna być przedstawiona w formie planów, na których będą zaznaczone poszczególne funkcje oraz w formie wykazu pomieszczeń i powierzchni z opisem ich funkcji i podaniem, który podmiot będzie je realizował. 4) określenia marek towarowych (własnych lub licencjonowanych), pod którymi Oferent lub podnajemca będzie świadczył swoje usługi. Pod pojęciem marki towarowej rozumie się wyłącznie nazwę, która będzie eksponowana na witrynie lokalu gastronomicznego i która będzie jednoznacznie identyfikowała ten lokal, nie zaś oznaczenia producentów artykułów sprzedawanych w lokalu. Oferent nie moŝe przedstawić listy marek towarowych wszystkich produktów jakie zamierza sprzedawać, jeŝeli nie ma prawa posługiwać się tymi markami na oznaczenie własnej działalności. 3

4 5) koncepcję aranŝacji i wystroju wnętrza punktu handlowego wraz z wizualizacją. 6) listę referencyjną i referencje właścicieli, zarządców lokali, w których dotychczas prowadzi/ł swoją działalność, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych Brak któregokolwiek z w/w dokumentów moŝe skutkować wykluczeniem oferenta z postępowania przetargowego. Pkt 4. GTL S.A. oferuje prowadzenie na przedmiocie najmu działalności gospodarczej z zachowaniem następujących warunków: 1) wykonanie projektu aranŝacji wnętrza punktu handlowego stanowiącego przedmiot najmu zaakceptowany przez GTL S.A. na koszt oferenta. Projekt powinien zostać uzgodniony ze wskazanym przez GTL S.A. projektantem 2) wykonanie aranŝacji wnętrza na koszt oferenta. 3) wyposaŝenie lokalu na koszt oferenta 4) utrzymanie i eksploatacja lokalu na koszt oferenta. 5) wykonanie i wyposaŝenie po akceptacji projektu punktu handlowych wraz z projektami branŝowymi : wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji zabezpieczenia przeciwpoŝarowego i wodnokanalizacyjnych, zatwierdzonych przez odpowiednie słuŝby na koszt oferenta. 6) płatność ustalonego czynszu na rzecz GTL S.A. na podstawie faktury, w terminie z góry za kaŝdy miesiąc, wynikającego z pomnoŝenia ustalonej stawki za metr kwadratowy i powierzchni wynajmowanej wyraŝonej w metrach kwadratowych. 7) ponoszenie opłat za wszystkie media według faktur wystawianych miesięcznie w terminie z dołu, zgodnie z obowiązującymi cennikami i na podstawie wskazań liczników, które najemca będzie zobowiązany do zainstalowania na własny koszt. 8) okres obowiązywania umowy najmu 3 lata z moŝliwością jej przedłuŝenia na czas określony aneksem. 8) Brak moŝliwości umownego obniŝenia czynszu w trakcie trwania umowy. Pkt Oferta powinna zostać złoŝona w siedzibie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90 w sekretariacie głównym, do dnia określonego w ogłoszeniu Oferta winna być złoŝona w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie powinna być podana adnotacja WOC, pełna nazwa i adres oferenta oraz pełna nazwa i adres GTL S.A. Oferta musi być napisana drukiem, w postaci jednolitego, spiętego w całość dokumentu podpisanego przez oferenta. Pkt Ocena ofert zostanie dokonana wedle następującego procentowo określonego kryterium: Stawka opłaty czynszowej za 1m² powierzchni wynajmowanej - 100% 6.2. JeŜeli GTL S.A. otrzyma tylko jedną ofertę spełniającą wymogi niniejszych materiałów na całość lub część pomieszczeń i powierzchni, moŝliwa będzie kontynuacja procesu wynajmu w trybie negocjacji. 4

5 6.3. JeŜeli GTL S.A. nie otrzyma Ŝadnej spełniającej wymogi oferty na którekolwiek z pomieszczeń czy powierzchni, pomieszczenia te lub powierzchnie zostaną wyłączone do odrębnego postępowania. Pkt Wyniki postępowania przetargowego zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia, w formie ogłoszenia na stronie internetowej GTL S.A Oferent wygrywający postępowanie ofertowe jest zobowiązany do podpisania umowy w wyznaczonym przez GTL S.A. terminie JeŜeli wybrany oferent nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, GTL S.A. moŝe wytypować drugiego w kolejności na liście wyboru Oferenta i poddać go procedurze opisanej powyŝej Zwrot kaucji, o której mowa w punkcie ) oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji przedmiotu postępowania przetargowego nastąpi nie później niŝ w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem/oferentami, zaś oferentowi/oferentom, którzy zostali wybrani do podpisania umowy, najpóźniej w dniu przedstawienia przez nich zabezpieczenia finansowego zgodnie z wymogami zawartej umowy. Pkt 8. GTL S.A. moŝe uniewaŝnić postępowanie przetargowe na kaŝdym jego etapie i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec oferentów. Wszelkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania przetargowego ponosi oferent. W załączeniu: 1. Plan powierzchni pod działalność handlową 2. Wzór umowy najmu 3. Wzór oświadczenia o nie wszczęciu wobec oferenta postępowania upadłościowego lub ogłoszeniu upadłości 4. Wzór oświadczenia o związaniu ofertą przez 6 miesięcy 5. Wzór oświadczenia o niekaralności i braku toczących się postępowań 6. Wzór oświadczenia o akceptacji postanowień projektu umowy Wzór umowy najmu Załącznik nr 2 5

6 Umowa Najmu nr.. zawarta w dniu r. w Pyrzowicach pomiędzy: Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w Katowicach, adres: Katowice Aleja Korfantego 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , której kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych, (opłacony w całości). w imieniu której działają: zwanym dalej Wynajmującym, a z siedzibą zarejestrowaną. pod numerem..regon..nip reprezentowaną przez: 1 2 Zwanym dalej NAJEMCĄ. Oświadczenia stron Oświadczenia stron 1 1. Wynajmujący oświadcza, Ŝe jest właścicielem lokalu uŝytkowego znajdującego się w budynku terminala B zwanego dalej terminalem B, oraz nieruchomości gruntowej połoŝonej w obrębie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, przy ul. Wolności 90, ( dalej MPL Katowice ), wpisanej do Kw. nr V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Wyjmowana powierzchnia jest połoŝona w wolnym obszarze celnym w MPL Katowice. 2. Wynajmujący oświadcza, Ŝe nie są mu znane Ŝadne przeszkody prawne ani faktyczne, uniemoŝliwiające zawarcie i pełną realizację niniejszej Umowy, a w szczególności, Ŝe lokal został wynajęty lub udostępniony do uŝytkowania osobie trzeciej bądź Ŝe ciąŝą na nim prawa osób trzecich. 3. Najemca oświadcza, Ŝe jest zainteresowany najmem powierzchni uŝytkowej w terminalu B z przeznaczeniem na działalność handlową (sklep z pamiątkami). Najemca będzie prowadził działalność handlową o dostępnym w załączniku nr 1 asortymencie. 6

7 4. Strony oświadczają, Ŝe są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT w rozumieniu przepisów prawa podatkowego oraz posiadającymi następujące numery identyfikacji podatkowej: Wynajmujący - NIP Najemca - NIP. 5. Wynajmujący oświadcza, Ŝe w chwili zawarcia umowy lokal będący przedmiotem najmu jest w jego posiadaniu. Wydanie lokalu Najemcy nastąpi po akceptacji innego lokalu lub powierzchni do prowadzonej przez Wynajmującego działalności. Przedmiot umowy 2 1. Wynajmujący oddaje a Najemca bierze w najem powierzchnie uŝytkową o wielkości 80 m 2 (osiemdziesiąt metrów kwadratowych) znajdującą się w terminalu B na terenie wolnego obszaru celnego, zwaną dalej przedmiotem najmu, bez wyposaŝenia. 2. Strony ustalają przewidywany termin przekazania Przedmiotu najmu na dzień r. Przekazanie Przedmiotu Najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Opłaty z tytułu najmu 3 1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczną stawkę netto czynszu za powierzchnie: - w kwocie za pomieszczenie handlowe.. netto za 1 m 2 powierzchni uŝytkowej co stanowi łącznie kwotę. zł netto ( słownie:.. ). Czynsz najmu będzie płatny od dnia zakończenia modernizacji lokalu nie później jednak niŝ 30 dni od dnia przekazania lokalu protokołem zdawczo - odbiorczym. 2. Najemca oprócz czynszu najmu, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do ponoszenia kosztów bieŝącej eksploatacji lokalu oraz kosztów innych usług świadczonych na jego rzecz przez Wynajmującego, w tym w szczególności: 1) opłaty za CO wyliczone jako iloczyn zajmowanej powierzchni i stawki za 1m² 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej wg wskazań liczników, które Najemca zamontuje na własny koszt 3) opłatę za ścieki i zuŝytą wodę według wskazań licznika, który Najemca zamontuje na własny koszt 7

8 3. Wszelkie naleŝności ( czynsz najmu i opłaty ) płatne na rzecz Wynajmującego zostaną powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki. 4. Czynsz, o którym mowa w ust.1 i opłaty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu płatne będą przez Najemcę w okresach miesięcznych, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT, z tym, Ŝe czynsz płatny będzie z góry a opłaty płatne będą w następnym miesiącu po miesiącu, w którym powstały. 5. Wysokość czynszu określona w ust. 1 moŝe ulec zmianie w razie wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości niezaleŝnych od Wynajmującego (np. podatku od nieruchomości, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wywóz śmieci i nieczystości i inne). O zaistnieniu przesłanek podwyŝszenia stawki czynszu Wynajmujący powiadomi Najemcę na piśmie przedstawiając stosowną kalkulację oraz dokumentację jak równieŝ informując o dacie wejścia w Ŝycie nowych stawek czynszu najmu. Wykonywane w tym trybie zmiany wysokości czynszu najmu będą dokonywane na podstawie pisemnego zawiadomienia Wynajmującego i nie wymagają zmiany Umowy w drodze Aneksu. 6. Opłaty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozliczane będą po cenach określanych przez dostawców lub usługodawców i obowiązywać będą od dnia wejścia w Ŝycie nowych stawek. 7. Opóźnienie w uiszczaniu naleŝności określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowić będzie podstawę do naliczenia odsetek ustawowych. 8. Czynsz określony w 3 ust. 1 będzie waloryzowany corocznie, ze skutkiem na pierwszy dzień roku kalendarzowego w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana czynszu następująca na warunkach określonych w zdaniu poprzednim. Waloryzacja czynszu będzie następować na podstawie pisemnego oświadczenia Wynajmującego od dnia 1 stycznia 2010 r.. 9. Czynsz najmu moŝe ulec zmianie, w kaŝdym czasie w drodze porozumienia Stron na podstawie Aneksu do niniejszej Umowy. 10. Najemca będzie płacić za korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej o ile będzie korzystać z takich usług infrastruktury na zasadach określonych odrębną umową lub aneksem do niniejszej Umowy. Obowiązki Najemcy 4 8

9 1. Najemca zobowiązuje się uŝywać przedmiot najmu w sposób zgodny z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp, ppoŝ., ochrony środowiska oraz ochrony mienia, a takŝe do przestrzegania postanowień regulaminów porządkowych obowiązujących w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice i zarządzeń wewnętrznych Dyrektora MPL Katowice w zakresie bezpieczeństwa i ochrony portu oraz do nie utrudniania korzystania innym uŝytkownikom z powierzchni (lokali)sąsiednich. 2. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniósł Wynajmujący i/lub osoby trzecie, a które wynikają bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej i prowadzonych prac adaptacyjnych na terenie MPL Katowice, w tym na terenie terminala oraz powierzchni uŝytkowej oddanej w najem. W przypadku zgłoszenia Wynajmującemu przez osoby trzecie roszczeń związanych z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą, Najemca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia, a w przypadku poniesienia przez Wynajmującego jakichkolwiek kosztów z tego tytułu zobowiązuje się koszty te zwrócić Wynajmującemu w pełnej wysokości na pierwsze jego pisemne wezwanie. 3. Najemca oświadcza, Ŝe ubezpiecza odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Suma ubezpieczenia wynosi zł (słownie: dwieście tysięcy złotych ). Kopię polisy ubezpieczeniowej Najemca przedstawi Wynajmującemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Najemcy kopię polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych Najemca przedstawi Wynajmującemu w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności w Przedmiocie Najmu Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie moŝe: - dokonać istotnych zmian przedmiotu najmu, - zmieniać rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w przedmiocie najmu, o której mowa w 1 ust. 3 Umowy, - zmieniać lub wprowadzać do sprzedaŝy asortymentu nie zawartego w załączniku nr Najemca zobowiązany jest do wykonywania w Przedmiocie Najmu drobnych napraw na własny koszt. Do drobnych napraw zalicza się naprawy wymienione w art. 681 Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie remonty i ulepszenia Najemca moŝe wykonywać wyłącznie na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego, a w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami, równieŝ po uzyskaniu decyzji innych właściwych organów. Najemca przed przystąpieniem do tych robót ma obowiązek przedłoŝenia Wynajmującemu projektu technicznego przebudowy lokalu wraz z kosztorysem robót. Przebudowa lokalu według przedstawionego i zaakceptowanego projektu technicznego następuje pod nadzorem Wynajmującego, pod rygorem rozwiązania Umowy najmu, w trybie 9

10 10 ust. 3 Umowy. Po zakończeniu robót Najemca przedstawi Wynajmującemu kosztorys powykonawczy. 4. Wykonywanie remontów i ulepszeń bez pisemnej zgody Wynajmującego moŝe być podstawą do rozwiązania umowy najmu w trybie 10 ust.3 Umowy. 5. Najemca zobowiązany jest na własny koszt do utrzymywania czystości na zajmowanej powierzchni zgodnie z przepisami sanitarnymi i innymi obowiązującymi przepisami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaopatrzyć przedmiot najmu w odpowiedni sprzęt przeciwpoŝarowy i bhp. Dodatkowe obowiązki Najemcy 6 1. Najemca zobowiązuje się do złoŝenia zabezpieczenia spłaty czynszu najmu w postaci kaucji gotówkowej w wysokości odpowiadającej dwukrotnemu miesięcznemu czynszowi najmu netto, ustanowionej na czas okresu najmu przewidzianego w umowie. Kaucja podlega zwrotowi bez odsetek w ciągu 30 dni od dnia zakończenia umowy najmu na konto wskazane przez Najemcę. 2. Kaucje gotówkową naleŝy złoŝyć na rachunek bankowy PKO Bank Polski numer: Wynajmującego w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy. 3. Najemca upowaŝnia Wynajmującego do potrącenia z kwoty kaucji gotówkowej określonej w ust.1 wymagalnych i niezapłaconych naleŝności lub roszczeń powstałych w wyniku nieprawidłowego wykonania Umowy Najmu. 4. Najemca w terminach płatności czynszu najmu zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wynajmującego stałej opłaty marketingowej w wysokości 5 zł netto za 1m² wynajmowanej powierzchni uŝytkowej miesięcznie. Opłata marketingowa będzie przeznaczona przez Wynajmującego do finansowania badań marketingowych oraz ekspertyz i opracowań związanych z MPL Katowice. Badania, ekspertyzy i opracowania sfinansowane z opłaty marketingowej będą mogły być wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez Najemcę. Do niniejszego ustępu ma zastosowanie 3 ust. 3,4,7 i 8. Obowiązki Wynajmującego 7 1. Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do: 1) udostępnienia podłączenia do instalacji elektrycznej, CO i wodnej 2) zapewnienia niezakłóconego korzystania z Przedmiotu Najmu, 3) zapewnienia dostępu do Przedmiotu Najmu oraz niezakłóconego korzystania z dróg dojazdowych oraz odpłatnego korzystania z parkingu na zasadach określonych w odrębnej Umowie. 10

11 2. Wynajmujący jest odpowiedzialny za szkodę jaką poniósł Najemca spowodowaną zniesieniem wolnego obszaru celnego w przypadku raŝącego naruszenia przez Wynajmującego przepisów podatkowych lub celnych Uprawnienia Wynajmującego 8 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z udziałem Najemcy okresowych kontroli w zakresie prawidłowego wykonywania niniejszej Umowy w kaŝdym czasie. Najemca zobowiązany jest w tym celu umoŝliwić Wynajmującemu niezakłócony dostęp do Przedmiotu Najmu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., jeŝeli spowodowane to było niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem zobowiązań przez dostawców i wykonawców usług bądź teŝ przerwa taka nastąpiła wskutek awarii. 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieŝy lub innego czynu niedozwolonego popełnionego przez osobę trzecią wobec Najemcy. Rozwiązanie umowy Umowa została zawarta na czas określony do dnia r. 2. Umowa moŝe być przedłuŝona na uzgodniony przez Strony okres czasu. 3. Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień 3, 4 i 5 Umowy oraz gdy Najemca: a) zalega z zapłatą czynszu za dwa kolejne miesiące lub zapłatą opłat za dwa okresy płatności i mimo uprzedzenia i wezwania nie dokona zapłaty w dodatkowym miesięcznym terminie. b) uŝywa Przedmiotu Najmu w sposób niezgodny z umową, w szczególności sprzedaje asortyment, który nie został określony w umowie, c) nie ustanowi względnie nie prolonguje (odnowi), zabezpieczeń spłaty czynszu najmu, o czym mowa w 6 ust. 1, d) raŝąco narusza inne istotne postanowienia Umowy Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu stwierdzonego Protokołem zdawczo odbiorczym, z uwzględnieniem zuŝycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy. 11

12 2. Po zakończeniu najmu nakłady poniesione przez Najemcę na Przedmiot Najmu nie podlegają zwrotowi, chyba Ŝe Strony postanowią inaczej. 3. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie Przedmiotu Najmu. Wynajmujący za pierwsze 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy będzie miał prawo do Ŝądania od Najemcy zapłaty kwoty odpowiadającej ostatniemu miesięcznemu czynszowi najmu. W przypadku gdy opóźnienie Najemcy w zwrocie Przedmiotu Najmu przekroczy 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wynajmujący będzie miał prawo do Ŝądania od Najemcy zapłaty kwoty odpowiadającej ostatniemu miesięcznemu czynszowi najmu powiększonej o 10 % miesięcznego czynszu najmu za kaŝdy dzień opóźnienia w zwrocie. Postanowienia ogólne Instalowanie nie przewidzianych Umową urządzeń względnie świadczenie przez Wynajmującego nie objętych Umową świadczeń i usług, moŝe nastąpić jedynie na podstawie oddzielnego zlecenia za odrębną opłatą oraz Aneksem do niniejszej Umowy. 2. Najemca zobowiązany jest do przedłoŝenia wykazu osób zatrudnionych u Najemcy w Przedmiocie Najmu oraz do bieŝącego informowania na piśmie Dyrektora Działu Infrastruktury o zmianach wśród osób zatrudnionych. 13 Wszelkie zmiany dotyczące rodzaju działalności prowadzonej w Przedmiocie Najmu, mogą być wprowadzone po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego Wynajmujący w ramach opłaty marketingowej, o której mowa w 6 ust. 4 wyraŝa zgodę w okresie trwania Umowy najmu na umieszczenie na przedmiocie najmu napisu firmowego Najemcy oraz znaku firmowego, po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym ich rozmiarów i lokalizacji. 2. Umieszczenie przez Najemcę reklam i informacji o trwałym charakterze innych niŝ określone w 1 wymaga zgody Wynajmującego i jest płatne odrębnie. 15 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności w drodze Aneksu do niniejszej Umowy, z wcześniejszymi zastrzeŝeniami, gdzie zmiana wysokości czynszu następuje na podstawie zawiadomienia przez Wynajmującego

13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd w Katowicach Wszelkie powiadomienia dla drugiej strony wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub za pośrednictwem telefaksu z potwierdzeniem odbioru na adres Strony wskazany na początku Umowy. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą Umową uznaje się za doręczone w przypadku wysłania ich listem poleconym na adres wskazany w Umowie. 2. W przypadku zmiany adresu którejkolwiek ze Stron, zmiany formy prawnej, zmiany w zgłoszeniu działalności lub innych waŝnych dla stosunku umowy przypadkach kaŝda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, nie później niŝ w terminie 14 dni od ich wystąpienia. W razie nie powiadomienia o zmianie adresu przyjmuje się skuteczność doręczenia na dotychczasowy adres. 3. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe w przypadku niepodjęcia korespondencji na adresy wskazane w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia woli w niej zawarte jako skutecznie złoŝone drugiej Stronie. 19 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŝdej ze Stron. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA Miejscowość data. Załącznik nr 3 13

14 do dokumentacji postępowania przetargowego. Nazwa Oferenta.. Adres siedziby.... OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu na. Oświadczam, Ŝe nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości ani teŝ nie otwarto wobec mnie likwidacji Podpis... (pełnomocny przedstawiciel, Oferent) Miejscowość data. 14

15 Załącznik nr 4 do dokumentacji postępowania przetargowego Imię i nazwisko Adres OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Oświadczam, Ŝe nie toczy się wobec mnie postępowanie karne lub karno skarbowe. Podpis.. Miejscowość.data 15

16 Załącznik nr 5 do dokumentacji postępowania przetargowego Nazwa Oferenta.. Adres siedziby.... OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na.. Oświadczam, Ŝe jestem związany ofertą przez okres 6 miesięcy licząc od dnia składania ofert. Podpis.. (pełnomocny przedstawiciel Oferent) 16

17 Miejscowość data. Załącznik nr 6 do dokumentacji postępowania przetargowego Imię i nazwisko Adres OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe akceptuje postanowienia określone we wzorze umowy najmu załączonym do postępowania konkursu ofert. Podpis.. 17

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn, 10.02.2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33 Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w... pomiędzy: Gminą Prudnik - Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, NIP...

zawarta w dniu... w... pomiędzy: Gminą Prudnik - Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, NIP... UMOWA NAJMU NR..., zawarta w dniu... w... pomiędzy: Gminą Prudnik - Agencją Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, NIP..., reprezentowaną przez:... Kierownika Agencji

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 13.11.2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PODNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI OK. 140 m 2, ZNJADUJACEGO SIĘ W BUDYNKU PARKU WODNEGO OCTOPUS PRZY UL. SZKOLNEJ 18 W

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UśYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UśYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UśYTKOWEGO W dniu... pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP... reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym w treści umowy Wynajmującym a... NIP...reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu nr./ip/2011

Umowa Najmu nr./ip/2011 Wstępny projekt umowy najmu Umowa Najmu nr./ip/2011 Zawarta we Wrocławiu dnia 2011 roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy SkarŜyńskiego 36, 54-530

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy UMOWA NAJMU NR /NA/2011 Śląskim Centrum Logistyki S A siedziba firmy 44-100 Gliwice, ul. Portowa 28 nr wpisu do rejestru w KRS - Sąd Rejonowy w Gliwicach - KRS 0000047612

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 26.08.2009r. ZDM.- 7/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA KONKURS OFERT NA: NAJEM SKLEPU W ŁĄCZNIKU Ł-7 Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ Warszawa luty 2011r WYNAJMUJĄCY: Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru. reprezentowanym przez zwanym dalej DzierŜawcą w imieniu i na rzecz którego działa:

wpisanym do rejestru. reprezentowanym przez zwanym dalej DzierŜawcą w imieniu i na rzecz którego działa: Załącznik nr 2 do specyfikacji przetargowej z dnia 13.03.2012 r. UMOWA DZIERśAWY (PROJEKT) zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana śeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4RUI/./2008

Umowa nr 4RUI/./2008 Umowa nr 4RUI/./2008 Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu.. pomiędzy: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, wpisaną do rejestru prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU (wzór) zawarta w dniu w Daleszycach pomiędzy:

UMOWA NAJMU (wzór) zawarta w dniu w Daleszycach pomiędzy: Załącznik Nr 3 do ogłoszenia zawarta w dniu w Daleszycach pomiędzy: UMOWA NAJMU (wzór) Gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Wojciecha Furmanka zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki pomiędzy koroną zapory a zamkiem Dunajec w Niedzicy

Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki pomiędzy koroną zapory a zamkiem Dunajec w Niedzicy Zaproszenie do składania ofert Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna 34-441 Niedzica ul. Widokowa 1 tel. 018 26 10 150, fax. 018 26 10 151 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na Najem stoisk

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez:

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez: UMOWA NAJMU zawarta w dniu... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok wpisanym przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4)

Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4) Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4) zawarta w dniu... 2013 r. w Rabce-Zdroju pomiędzy: Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o., ul. Dietla

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20 ZAPO/AZ/ 68 /12/2011 Katowice 2011-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; następujący:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa najmu Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer S2B/10/34 Wzór umowy najmu zawarta w dniu. 2010r. w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym, a Fundacją na Rzecz Budowy

Bardziej szczegółowo

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata)

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata) Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY na wynajem pomieszczenia o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego dla młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu O F E R T A na najem lokalu użytkowego w budynkach stanowiących własność Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przy ul. 29 listopada 10,o powierzchni 6,44 m2 przeznaczonego na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 KONKURS OFERT NA:

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 KONKURS OFERT NA: INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA KONKURS OFERT NA: NAJEM SKLEPU W BUDYNKU RB Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWĄ Warszawa grudzień 2010 WYNAJMUJĄCY: Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu. r w Radomiu pomiędzy Łaźnią Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 56, reprezentowaną przez Dyrektora Beatę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Numer Repertorium A. /2016 AKT NOTARIALNY Dnia. (..) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy., przed notariuszem, stawił się -------------------------------------------., syn., według oświadczenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem...

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem... UMOWA NAJMU zawarta w dniu... w Pabianicach pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w imieniu którego działa Dyrektor Piotr Adamski, na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

A. Dotyczy umowy leasingu.

A. Dotyczy umowy leasingu. OKSiR-341-2/07/2009 Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy. Wykonawca musi zaproponować wzór umowy z uwzględnieniem poniŝszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU (wzór).../15

UMOWA NAJMU (wzór).../15 UMOW NJMU (wzór).../15 Załącznik Nr 1 do umowy zawarta w dniu.r. w Krakowie pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji Ortopedii z siedzibą w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-5-01/2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury.

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury. ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice 2011-04-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Dostawę w 2011 roku fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... zawarta w dniu...2015 r. a firmą... zwaną dalej Najemcą, reprezentowaną przez:...

Umowa Nr... zawarta w dniu...2015 r. a firmą... zwaną dalej Najemcą, reprezentowaną przez:... Umowa Nr... zawarta w dniu...2015 r. pomiędzy : firmą CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ Spółką Akcyjną, z siedzibą w Gdańsku 80-392, przy ul. Szczecińskiej 65, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym:

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym: UMOWA NAJMU GARAŻU zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: miastem Katowice reprezentowanym w niniejszej umowie przez Kierownika Oddziału Eksploatacji nr.. Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU PISMENEGO NIEOGRANICZONEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotem przetargu jest wyłonienie osoby, z którą zostanie zawarta umowa najmu na czas określony do 3 lat. 2. Umowa najmu zostanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../IP/2011. 1. Przedmiot umowy

UMOWA NR.../IP/2011. 1. Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA NR.../IP/2011 Zawarta we Wrocławiu dnia... 2011 roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy SkarŜyńskiego 36, 54-530

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

nr sprawy PLM/BH/PO/O/01/2015

nr sprawy PLM/BH/PO/O/01/2015 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ PRZED TERMINALEM PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN nr sprawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR ZEW / D /.. / 14

UMOWA NAJMU NR ZEW / D /.. / 14 Załącznik nr 3 UMOWA NAJMU NR ZEW / D /.. / 14 zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy: Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna w Niedzicy, ul. Widokowa 1, działającym na podstawie wpisu dokonanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność..

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność.. UMOWA NAJMU zawarta w Zambrowie, dnia. pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pani Marta Konopka zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAśU REGON:, PESEL:..,

UMOWA NAJMU GARAśU REGON:, PESEL:.., UMOWA NAJMU GARAśU zawarta w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Bełchatów, 08.09.2011 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UśYTKOWEGO. zawarta w dniu. roku w Gdańsku,

UMOWA NAJMU LOKALU UśYTKOWEGO. zawarta w dniu. roku w Gdańsku, UMOWA NAJMU LOKALU UśYTKOWEGO zawarta w dniu. roku w Gdańsku, pomiędzy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gdańska Infrastruktura Społeczna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 9, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr 05/J/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU. zawarta 2.10.2009 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU. zawarta 2.10.2009 we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU zawarta 2.10.2009 we Wrocławiu pomiędzy: BALTAZAR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 120, wpisaną do KRS pod nr 43896 NIP: 273-315-53-64, REGON: 493148905, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów OGŁASZA ponowny przetarg pisemny nieograniczony na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PSGGN

UMOWA NAJMU NR PSGGN UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. INFORMACJE WAśNE DLA OFERENTA. 1. Wymogi stawiane przez Wynajmującego w stosunku do Oferenta:

Załącznik nr 1 do Regulaminu. INFORMACJE WAśNE DLA OFERENTA. 1. Wymogi stawiane przez Wynajmującego w stosunku do Oferenta: Załącznik nr 1 do Regulaminu INFORMACJE WAśNE DLA OFERENTA 1. Wymogi stawiane przez Wynajmującego w stosunku do Oferenta: a) Oferent dysponuje osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego. Regulamin przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem lokalu B 207 na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kawiarni, klubu fitness na krytej pływalni na I piętrze przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczam, że nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości, ani też nie wszczęto wobec mnie likwidacji.

3. Oświadczam, że nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości, ani też nie wszczęto wobec mnie likwidacji. Załącznik nr 6 F O R M U L A RZ O F E R T O W Y W odpowiedzi na ogłoszone przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. postępowanie ofertowe na: Dzierżawa infrastruktury zlokalizowanej w ramach kompleksu

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę regałów jezdnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : o następującej treści:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : o następującej treści: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Sokoła 30 NIP 628-19-15-207, Regon 276248967

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice PT-OŚ/ /2013 Katowice, dnia 10.09.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: Odbiór i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły.

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły. UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Zwaną dalej Umową zawarta w dniu..roku w Gdańsku pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:. a, Biurem Rachunkowym Tomasza Kaczorowskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r.

Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r. Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r. WARUNKI UDZIAŁU w przetargu nieograniczonym ofertowym na najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM LOKALU UśYTKOWEGO O POWIERZCHNI 90 m 2 PRZY UL. REJTANA 6 W KRAKOWIE *

WYNAJEM LOKALU UśYTKOWEGO O POWIERZCHNI 90 m 2 PRZY UL. REJTANA 6 W KRAKOWIE * SPECYFIKACJA PRZETARGOWA Kraków, dnia 3 kwietnia 2009 r. dotyczy pisemnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. Odona Bujwida w Krakowie, 30-523 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór)

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Znak sprawy: CIOR1/61/2012/ORZ Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Umowa zawarta w dniu... 2012 r. w.. pomiędzy: Pocztą

Bardziej szczegółowo

ZEW Niedzica S.A. Dział Dzierżawy i Wynajmu. Zaproszenie do składania ofert

ZEW Niedzica S.A. Dział Dzierżawy i Wynajmu. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna 34-441 Niedzica ul. Widokowa 1 tel. 018 26 10 150, fax. 018 26 10 151 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na Dzierżawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne.

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie REGULAMIN konkursu ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU. zawarta w dniu...2014r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU. zawarta w dniu...2014r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie UMOWA NAJMU LOKALU zawarta w dniu...2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Politechniką Warszawską z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r.

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 02-091 Warszawa, ul. świrki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALU REGULAMIN

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALU REGULAMIN Toruń, dnia 15.05.2015 r. / adresat / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALU REGULAMIN WYNAJMUJĄCY: Galeria Sztuki Wozownia, 87-100 Toruń, ul. Rabiańska 20 Zaproszenie do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /04/U/WM/10

UMOWA nr /04/U/WM/10 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a UMOWA nr /04/U/WM/10 zawarta w dniu...2010 r. w Pszczynie pomiędzy: Wspólnotami Mieszkaniowymi oznaczonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy reprezentowanymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr.. PROJEKT Załącznik nr 1 do ogłoszenia UMOWA NAJMU Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, NIP 725-10-42-790,

Bardziej szczegółowo