DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1

2 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Korfantego 38, Oddział - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90 ( zwane dalej GTL S.A. ), zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, którego celem jest wybór najemców powierzchni 80m 2 przeznaczonej pod działalność handlową w strefie Wolnego Obszaru Celnego (zwanego dalej WOC ), znajdującej się w terminalu B Plan powierzchni przeznaczonej pod działalność handlową na terenie WOC stanowi załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji. Pkt Do składania ofert uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogące występować w obrocie gospodarczym, działające we własnym imieniu i na własny rachunek jak równieŝ solidarnie w ramach konsorcjum Przez konsorcjum rozumie się współdziałanie na podstawie umowy konsorcyjnej dwóch lub więcej samodzielnych podmiotów dla realizowania wspólnego celu gospodarczego, których odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania ma charakter solidarny. Konsorcjum reprezentuje wytypowany członek konsorcjum bądź pełnomocnik, na podstawie pisemnego umocowania. W przypadku wybrania oferty konsorcjum GTL S.A. moŝe Ŝądać umowy konsorcyjnej do wglądu przed zawarciem umowy najmu Oferenci powinni spełniać następujące wymagania formalne: 1) przedstawią wszystkie dokumenty oraz informacje wymagane zgodnie z pkt 3. 2) nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, nie ogłoszono ich upadłości ani teŝ nie otwarto wobec nich likwidacji, na dowód czego złoŝą wraz z ofertą stosowne oświadczenie (załącznik nr 4). 3) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które są zobowiązani płacić na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na dowód czego złoŝą wraz z ofertą zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio fakt nie zalegania z tymi płatnościami - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) nie zostali skazani prawomocnie za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ; wymóg ten dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników i członków organów zarządzających spółek prawa handlowego, na dowód czego złoŝą stosowne oświadczenie (załącznik nr 4). 2

3 5) są prawnie, organizacyjnie i finansowo zdolni do sprawnej realizacji umowy, na dowód czego przedstawią: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a nadto zezwolenia lub koncesje, jeŝeli odrębne przepisy tego wymagają (za wyjątkiem koncesji na sprzedaŝ alkoholu i wyrobów tytoniowych udzielanej przez gminę właściwą dla przedmiotu najmu); b) pisemne pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do podpisania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta, jeŝeli osoby te nie są uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji jako upowaŝnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy Oferentem jest konsorcjum, pełnomocnictwa muszą być podpisane przez wszystkich uprawnionych reprezentantów członków konsorcjum. 6) złoŝą oświadczenie, Ŝe Oferent uwaŝa się za związanego ofertą przez okres sześciu miesięcy od upływu terminu składania ofert (załącznik nr 5). 7) złoŝą oświadczenie, Ŝe akceptują Wzór umowy najmu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji. 8) złoŝą dowód wpłaty na rachunek bankowy GTL S.A. w PKO Bank Polski S.A, numer konta : nieoprocentowanej kaucji na kwotę zł (dziesięć tysięcy złotych), która przepada na rzecz GTL S.A. w razie: - uchylania się przez Oferenta, który został wybrany w postępowaniu przetargowym, od podpisania umowy zgodnej z Wzorem umowy najmu w terminie określonym przez GTL S.A. - przedstawienia w ofercie nieprawdziwych danych - gdy zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z winy Oferenta. W przypadku złoŝenia przez Oferenta oferty lub ofert na kilka lokali wadium powinno być iloczynem kwoty wadium i ilości lokali. 9) złoŝą ofertę najmu całości 80m² powierzchni przeznaczonej pod działalność handlową. 10 ) oferta oraz wszystkie dokumenty z nią związane muszą być sporządzone pod rygorem niewaŝności w języku polskim w formie pisemnej. Pkt Oferent zobowiązany jest przedstawić w treści oferty : 1) propozycję stałej miesięcznej stawki z podaniem proponowanej funkcji, asortymentu lub zakresu usług. Dopuszczalnym przez GTL S.A. są: kosmetyki, perfumy, pamiątki i upominki, zabawki galanteria damska i męska, bagaŝ podręczny, akcesoria podróŝne, lekka odzieŝ, biŝuteria. Asortyment w postaci kosmetyków i perfum nie moŝe stanowić więcej niŝ 25 % łącznej sumy proponowanego asortymentu. Proponowana stawka nie moŝe być niŝsza niŝ 800 zł netto miesięcznie za kaŝdy metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni; 2) propozycję dodatkowej opłaty w wysokości odpowiadającej co najmniej dwóm procentom obrotów osiąganych w przedmiocie najmu, rozumianych jako miesięczna suma transakcji sprzedaŝy; 3) koncepcję funkcjonalnego wykorzystania powierzchni przeznaczonej pod działalność handlową stanowiącą przedmiot oferty. Koncepcja ta winna być przedstawiona w formie planów, na których będą zaznaczone poszczególne funkcje oraz w formie wykazu pomieszczeń i powierzchni z opisem ich funkcji i podaniem, który podmiot będzie je realizował. 4) określenia marek towarowych (własnych lub licencjonowanych), pod którymi Oferent lub podnajemca będzie świadczył swoje usługi. Pod pojęciem marki towarowej rozumie się wyłącznie nazwę, która będzie eksponowana na witrynie lokalu gastronomicznego i która będzie jednoznacznie identyfikowała ten lokal, nie zaś oznaczenia producentów artykułów sprzedawanych w lokalu. Oferent nie moŝe przedstawić listy marek towarowych wszystkich produktów jakie zamierza sprzedawać, jeŝeli nie ma prawa posługiwać się tymi markami na oznaczenie własnej działalności. 3

4 5) koncepcję aranŝacji i wystroju wnętrza punktu handlowego wraz z wizualizacją. 6) listę referencyjną i referencje właścicieli, zarządców lokali, w których dotychczas prowadzi/ł swoją działalność, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych Brak któregokolwiek z w/w dokumentów moŝe skutkować wykluczeniem oferenta z postępowania przetargowego. Pkt 4. GTL S.A. oferuje prowadzenie na przedmiocie najmu działalności gospodarczej z zachowaniem następujących warunków: 1) wykonanie projektu aranŝacji wnętrza punktu handlowego stanowiącego przedmiot najmu zaakceptowany przez GTL S.A. na koszt oferenta. Projekt powinien zostać uzgodniony ze wskazanym przez GTL S.A. projektantem 2) wykonanie aranŝacji wnętrza na koszt oferenta. 3) wyposaŝenie lokalu na koszt oferenta 4) utrzymanie i eksploatacja lokalu na koszt oferenta. 5) wykonanie i wyposaŝenie po akceptacji projektu punktu handlowych wraz z projektami branŝowymi : wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji zabezpieczenia przeciwpoŝarowego i wodnokanalizacyjnych, zatwierdzonych przez odpowiednie słuŝby na koszt oferenta. 6) płatność ustalonego czynszu na rzecz GTL S.A. na podstawie faktury, w terminie z góry za kaŝdy miesiąc, wynikającego z pomnoŝenia ustalonej stawki za metr kwadratowy i powierzchni wynajmowanej wyraŝonej w metrach kwadratowych. 7) ponoszenie opłat za wszystkie media według faktur wystawianych miesięcznie w terminie z dołu, zgodnie z obowiązującymi cennikami i na podstawie wskazań liczników, które najemca będzie zobowiązany do zainstalowania na własny koszt. 8) okres obowiązywania umowy najmu 3 lata z moŝliwością jej przedłuŝenia na czas określony aneksem. 8) Brak moŝliwości umownego obniŝenia czynszu w trakcie trwania umowy. Pkt Oferta powinna zostać złoŝona w siedzibie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90 w sekretariacie głównym, do dnia określonego w ogłoszeniu Oferta winna być złoŝona w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie powinna być podana adnotacja WOC, pełna nazwa i adres oferenta oraz pełna nazwa i adres GTL S.A. Oferta musi być napisana drukiem, w postaci jednolitego, spiętego w całość dokumentu podpisanego przez oferenta. Pkt Ocena ofert zostanie dokonana wedle następującego procentowo określonego kryterium: Stawka opłaty czynszowej za 1m² powierzchni wynajmowanej - 100% 6.2. JeŜeli GTL S.A. otrzyma tylko jedną ofertę spełniającą wymogi niniejszych materiałów na całość lub część pomieszczeń i powierzchni, moŝliwa będzie kontynuacja procesu wynajmu w trybie negocjacji. 4

5 6.3. JeŜeli GTL S.A. nie otrzyma Ŝadnej spełniającej wymogi oferty na którekolwiek z pomieszczeń czy powierzchni, pomieszczenia te lub powierzchnie zostaną wyłączone do odrębnego postępowania. Pkt Wyniki postępowania przetargowego zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia, w formie ogłoszenia na stronie internetowej GTL S.A Oferent wygrywający postępowanie ofertowe jest zobowiązany do podpisania umowy w wyznaczonym przez GTL S.A. terminie JeŜeli wybrany oferent nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, GTL S.A. moŝe wytypować drugiego w kolejności na liście wyboru Oferenta i poddać go procedurze opisanej powyŝej Zwrot kaucji, o której mowa w punkcie ) oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji przedmiotu postępowania przetargowego nastąpi nie później niŝ w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem/oferentami, zaś oferentowi/oferentom, którzy zostali wybrani do podpisania umowy, najpóźniej w dniu przedstawienia przez nich zabezpieczenia finansowego zgodnie z wymogami zawartej umowy. Pkt 8. GTL S.A. moŝe uniewaŝnić postępowanie przetargowe na kaŝdym jego etapie i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec oferentów. Wszelkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania przetargowego ponosi oferent. W załączeniu: 1. Plan powierzchni pod działalność handlową 2. Wzór umowy najmu 3. Wzór oświadczenia o nie wszczęciu wobec oferenta postępowania upadłościowego lub ogłoszeniu upadłości 4. Wzór oświadczenia o związaniu ofertą przez 6 miesięcy 5. Wzór oświadczenia o niekaralności i braku toczących się postępowań 6. Wzór oświadczenia o akceptacji postanowień projektu umowy Wzór umowy najmu Załącznik nr 2 5

6 Umowa Najmu nr.. zawarta w dniu r. w Pyrzowicach pomiędzy: Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w Katowicach, adres: Katowice Aleja Korfantego 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , której kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych, (opłacony w całości). w imieniu której działają: zwanym dalej Wynajmującym, a z siedzibą zarejestrowaną. pod numerem..regon..nip reprezentowaną przez: 1 2 Zwanym dalej NAJEMCĄ. Oświadczenia stron Oświadczenia stron 1 1. Wynajmujący oświadcza, Ŝe jest właścicielem lokalu uŝytkowego znajdującego się w budynku terminala B zwanego dalej terminalem B, oraz nieruchomości gruntowej połoŝonej w obrębie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, przy ul. Wolności 90, ( dalej MPL Katowice ), wpisanej do Kw. nr V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Wyjmowana powierzchnia jest połoŝona w wolnym obszarze celnym w MPL Katowice. 2. Wynajmujący oświadcza, Ŝe nie są mu znane Ŝadne przeszkody prawne ani faktyczne, uniemoŝliwiające zawarcie i pełną realizację niniejszej Umowy, a w szczególności, Ŝe lokal został wynajęty lub udostępniony do uŝytkowania osobie trzeciej bądź Ŝe ciąŝą na nim prawa osób trzecich. 3. Najemca oświadcza, Ŝe jest zainteresowany najmem powierzchni uŝytkowej w terminalu B z przeznaczeniem na działalność handlową (sklep z pamiątkami). Najemca będzie prowadził działalność handlową o dostępnym w załączniku nr 1 asortymencie. 6

7 4. Strony oświadczają, Ŝe są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT w rozumieniu przepisów prawa podatkowego oraz posiadającymi następujące numery identyfikacji podatkowej: Wynajmujący - NIP Najemca - NIP. 5. Wynajmujący oświadcza, Ŝe w chwili zawarcia umowy lokal będący przedmiotem najmu jest w jego posiadaniu. Wydanie lokalu Najemcy nastąpi po akceptacji innego lokalu lub powierzchni do prowadzonej przez Wynajmującego działalności. Przedmiot umowy 2 1. Wynajmujący oddaje a Najemca bierze w najem powierzchnie uŝytkową o wielkości 80 m 2 (osiemdziesiąt metrów kwadratowych) znajdującą się w terminalu B na terenie wolnego obszaru celnego, zwaną dalej przedmiotem najmu, bez wyposaŝenia. 2. Strony ustalają przewidywany termin przekazania Przedmiotu najmu na dzień r. Przekazanie Przedmiotu Najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Opłaty z tytułu najmu 3 1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczną stawkę netto czynszu za powierzchnie: - w kwocie za pomieszczenie handlowe.. netto za 1 m 2 powierzchni uŝytkowej co stanowi łącznie kwotę. zł netto ( słownie:.. ). Czynsz najmu będzie płatny od dnia zakończenia modernizacji lokalu nie później jednak niŝ 30 dni od dnia przekazania lokalu protokołem zdawczo - odbiorczym. 2. Najemca oprócz czynszu najmu, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do ponoszenia kosztów bieŝącej eksploatacji lokalu oraz kosztów innych usług świadczonych na jego rzecz przez Wynajmującego, w tym w szczególności: 1) opłaty za CO wyliczone jako iloczyn zajmowanej powierzchni i stawki za 1m² 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej wg wskazań liczników, które Najemca zamontuje na własny koszt 3) opłatę za ścieki i zuŝytą wodę według wskazań licznika, który Najemca zamontuje na własny koszt 7

8 3. Wszelkie naleŝności ( czynsz najmu i opłaty ) płatne na rzecz Wynajmującego zostaną powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki. 4. Czynsz, o którym mowa w ust.1 i opłaty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu płatne będą przez Najemcę w okresach miesięcznych, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT, z tym, Ŝe czynsz płatny będzie z góry a opłaty płatne będą w następnym miesiącu po miesiącu, w którym powstały. 5. Wysokość czynszu określona w ust. 1 moŝe ulec zmianie w razie wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości niezaleŝnych od Wynajmującego (np. podatku od nieruchomości, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wywóz śmieci i nieczystości i inne). O zaistnieniu przesłanek podwyŝszenia stawki czynszu Wynajmujący powiadomi Najemcę na piśmie przedstawiając stosowną kalkulację oraz dokumentację jak równieŝ informując o dacie wejścia w Ŝycie nowych stawek czynszu najmu. Wykonywane w tym trybie zmiany wysokości czynszu najmu będą dokonywane na podstawie pisemnego zawiadomienia Wynajmującego i nie wymagają zmiany Umowy w drodze Aneksu. 6. Opłaty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozliczane będą po cenach określanych przez dostawców lub usługodawców i obowiązywać będą od dnia wejścia w Ŝycie nowych stawek. 7. Opóźnienie w uiszczaniu naleŝności określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowić będzie podstawę do naliczenia odsetek ustawowych. 8. Czynsz określony w 3 ust. 1 będzie waloryzowany corocznie, ze skutkiem na pierwszy dzień roku kalendarzowego w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana czynszu następująca na warunkach określonych w zdaniu poprzednim. Waloryzacja czynszu będzie następować na podstawie pisemnego oświadczenia Wynajmującego od dnia 1 stycznia 2010 r.. 9. Czynsz najmu moŝe ulec zmianie, w kaŝdym czasie w drodze porozumienia Stron na podstawie Aneksu do niniejszej Umowy. 10. Najemca będzie płacić za korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej o ile będzie korzystać z takich usług infrastruktury na zasadach określonych odrębną umową lub aneksem do niniejszej Umowy. Obowiązki Najemcy 4 8

9 1. Najemca zobowiązuje się uŝywać przedmiot najmu w sposób zgodny z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp, ppoŝ., ochrony środowiska oraz ochrony mienia, a takŝe do przestrzegania postanowień regulaminów porządkowych obowiązujących w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice i zarządzeń wewnętrznych Dyrektora MPL Katowice w zakresie bezpieczeństwa i ochrony portu oraz do nie utrudniania korzystania innym uŝytkownikom z powierzchni (lokali)sąsiednich. 2. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniósł Wynajmujący i/lub osoby trzecie, a które wynikają bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej i prowadzonych prac adaptacyjnych na terenie MPL Katowice, w tym na terenie terminala oraz powierzchni uŝytkowej oddanej w najem. W przypadku zgłoszenia Wynajmującemu przez osoby trzecie roszczeń związanych z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą, Najemca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia, a w przypadku poniesienia przez Wynajmującego jakichkolwiek kosztów z tego tytułu zobowiązuje się koszty te zwrócić Wynajmującemu w pełnej wysokości na pierwsze jego pisemne wezwanie. 3. Najemca oświadcza, Ŝe ubezpiecza odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Suma ubezpieczenia wynosi zł (słownie: dwieście tysięcy złotych ). Kopię polisy ubezpieczeniowej Najemca przedstawi Wynajmującemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Najemcy kopię polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych Najemca przedstawi Wynajmującemu w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności w Przedmiocie Najmu Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie moŝe: - dokonać istotnych zmian przedmiotu najmu, - zmieniać rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w przedmiocie najmu, o której mowa w 1 ust. 3 Umowy, - zmieniać lub wprowadzać do sprzedaŝy asortymentu nie zawartego w załączniku nr Najemca zobowiązany jest do wykonywania w Przedmiocie Najmu drobnych napraw na własny koszt. Do drobnych napraw zalicza się naprawy wymienione w art. 681 Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie remonty i ulepszenia Najemca moŝe wykonywać wyłącznie na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego, a w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami, równieŝ po uzyskaniu decyzji innych właściwych organów. Najemca przed przystąpieniem do tych robót ma obowiązek przedłoŝenia Wynajmującemu projektu technicznego przebudowy lokalu wraz z kosztorysem robót. Przebudowa lokalu według przedstawionego i zaakceptowanego projektu technicznego następuje pod nadzorem Wynajmującego, pod rygorem rozwiązania Umowy najmu, w trybie 9

10 10 ust. 3 Umowy. Po zakończeniu robót Najemca przedstawi Wynajmującemu kosztorys powykonawczy. 4. Wykonywanie remontów i ulepszeń bez pisemnej zgody Wynajmującego moŝe być podstawą do rozwiązania umowy najmu w trybie 10 ust.3 Umowy. 5. Najemca zobowiązany jest na własny koszt do utrzymywania czystości na zajmowanej powierzchni zgodnie z przepisami sanitarnymi i innymi obowiązującymi przepisami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaopatrzyć przedmiot najmu w odpowiedni sprzęt przeciwpoŝarowy i bhp. Dodatkowe obowiązki Najemcy 6 1. Najemca zobowiązuje się do złoŝenia zabezpieczenia spłaty czynszu najmu w postaci kaucji gotówkowej w wysokości odpowiadającej dwukrotnemu miesięcznemu czynszowi najmu netto, ustanowionej na czas okresu najmu przewidzianego w umowie. Kaucja podlega zwrotowi bez odsetek w ciągu 30 dni od dnia zakończenia umowy najmu na konto wskazane przez Najemcę. 2. Kaucje gotówkową naleŝy złoŝyć na rachunek bankowy PKO Bank Polski numer: Wynajmującego w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy. 3. Najemca upowaŝnia Wynajmującego do potrącenia z kwoty kaucji gotówkowej określonej w ust.1 wymagalnych i niezapłaconych naleŝności lub roszczeń powstałych w wyniku nieprawidłowego wykonania Umowy Najmu. 4. Najemca w terminach płatności czynszu najmu zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wynajmującego stałej opłaty marketingowej w wysokości 5 zł netto za 1m² wynajmowanej powierzchni uŝytkowej miesięcznie. Opłata marketingowa będzie przeznaczona przez Wynajmującego do finansowania badań marketingowych oraz ekspertyz i opracowań związanych z MPL Katowice. Badania, ekspertyzy i opracowania sfinansowane z opłaty marketingowej będą mogły być wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez Najemcę. Do niniejszego ustępu ma zastosowanie 3 ust. 3,4,7 i 8. Obowiązki Wynajmującego 7 1. Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do: 1) udostępnienia podłączenia do instalacji elektrycznej, CO i wodnej 2) zapewnienia niezakłóconego korzystania z Przedmiotu Najmu, 3) zapewnienia dostępu do Przedmiotu Najmu oraz niezakłóconego korzystania z dróg dojazdowych oraz odpłatnego korzystania z parkingu na zasadach określonych w odrębnej Umowie. 10

11 2. Wynajmujący jest odpowiedzialny za szkodę jaką poniósł Najemca spowodowaną zniesieniem wolnego obszaru celnego w przypadku raŝącego naruszenia przez Wynajmującego przepisów podatkowych lub celnych Uprawnienia Wynajmującego 8 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z udziałem Najemcy okresowych kontroli w zakresie prawidłowego wykonywania niniejszej Umowy w kaŝdym czasie. Najemca zobowiązany jest w tym celu umoŝliwić Wynajmującemu niezakłócony dostęp do Przedmiotu Najmu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., jeŝeli spowodowane to było niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem zobowiązań przez dostawców i wykonawców usług bądź teŝ przerwa taka nastąpiła wskutek awarii. 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieŝy lub innego czynu niedozwolonego popełnionego przez osobę trzecią wobec Najemcy. Rozwiązanie umowy Umowa została zawarta na czas określony do dnia r. 2. Umowa moŝe być przedłuŝona na uzgodniony przez Strony okres czasu. 3. Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień 3, 4 i 5 Umowy oraz gdy Najemca: a) zalega z zapłatą czynszu za dwa kolejne miesiące lub zapłatą opłat za dwa okresy płatności i mimo uprzedzenia i wezwania nie dokona zapłaty w dodatkowym miesięcznym terminie. b) uŝywa Przedmiotu Najmu w sposób niezgodny z umową, w szczególności sprzedaje asortyment, który nie został określony w umowie, c) nie ustanowi względnie nie prolonguje (odnowi), zabezpieczeń spłaty czynszu najmu, o czym mowa w 6 ust. 1, d) raŝąco narusza inne istotne postanowienia Umowy Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu stwierdzonego Protokołem zdawczo odbiorczym, z uwzględnieniem zuŝycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy. 11

12 2. Po zakończeniu najmu nakłady poniesione przez Najemcę na Przedmiot Najmu nie podlegają zwrotowi, chyba Ŝe Strony postanowią inaczej. 3. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie Przedmiotu Najmu. Wynajmujący za pierwsze 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy będzie miał prawo do Ŝądania od Najemcy zapłaty kwoty odpowiadającej ostatniemu miesięcznemu czynszowi najmu. W przypadku gdy opóźnienie Najemcy w zwrocie Przedmiotu Najmu przekroczy 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wynajmujący będzie miał prawo do Ŝądania od Najemcy zapłaty kwoty odpowiadającej ostatniemu miesięcznemu czynszowi najmu powiększonej o 10 % miesięcznego czynszu najmu za kaŝdy dzień opóźnienia w zwrocie. Postanowienia ogólne Instalowanie nie przewidzianych Umową urządzeń względnie świadczenie przez Wynajmującego nie objętych Umową świadczeń i usług, moŝe nastąpić jedynie na podstawie oddzielnego zlecenia za odrębną opłatą oraz Aneksem do niniejszej Umowy. 2. Najemca zobowiązany jest do przedłoŝenia wykazu osób zatrudnionych u Najemcy w Przedmiocie Najmu oraz do bieŝącego informowania na piśmie Dyrektora Działu Infrastruktury o zmianach wśród osób zatrudnionych. 13 Wszelkie zmiany dotyczące rodzaju działalności prowadzonej w Przedmiocie Najmu, mogą być wprowadzone po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego Wynajmujący w ramach opłaty marketingowej, o której mowa w 6 ust. 4 wyraŝa zgodę w okresie trwania Umowy najmu na umieszczenie na przedmiocie najmu napisu firmowego Najemcy oraz znaku firmowego, po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym ich rozmiarów i lokalizacji. 2. Umieszczenie przez Najemcę reklam i informacji o trwałym charakterze innych niŝ określone w 1 wymaga zgody Wynajmującego i jest płatne odrębnie. 15 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności w drodze Aneksu do niniejszej Umowy, z wcześniejszymi zastrzeŝeniami, gdzie zmiana wysokości czynszu następuje na podstawie zawiadomienia przez Wynajmującego

13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd w Katowicach Wszelkie powiadomienia dla drugiej strony wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub za pośrednictwem telefaksu z potwierdzeniem odbioru na adres Strony wskazany na początku Umowy. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą Umową uznaje się za doręczone w przypadku wysłania ich listem poleconym na adres wskazany w Umowie. 2. W przypadku zmiany adresu którejkolwiek ze Stron, zmiany formy prawnej, zmiany w zgłoszeniu działalności lub innych waŝnych dla stosunku umowy przypadkach kaŝda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, nie później niŝ w terminie 14 dni od ich wystąpienia. W razie nie powiadomienia o zmianie adresu przyjmuje się skuteczność doręczenia na dotychczasowy adres. 3. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe w przypadku niepodjęcia korespondencji na adresy wskazane w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia woli w niej zawarte jako skutecznie złoŝone drugiej Stronie. 19 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŝdej ze Stron. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA Miejscowość data. Załącznik nr 3 13

14 do dokumentacji postępowania przetargowego. Nazwa Oferenta.. Adres siedziby.... OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu na. Oświadczam, Ŝe nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości ani teŝ nie otwarto wobec mnie likwidacji Podpis... (pełnomocny przedstawiciel, Oferent) Miejscowość data. 14

15 Załącznik nr 4 do dokumentacji postępowania przetargowego Imię i nazwisko Adres OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Oświadczam, Ŝe nie toczy się wobec mnie postępowanie karne lub karno skarbowe. Podpis.. Miejscowość.data 15

16 Załącznik nr 5 do dokumentacji postępowania przetargowego Nazwa Oferenta.. Adres siedziby.... OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na.. Oświadczam, Ŝe jestem związany ofertą przez okres 6 miesięcy licząc od dnia składania ofert. Podpis.. (pełnomocny przedstawiciel Oferent) 16

17 Miejscowość data. Załącznik nr 6 do dokumentacji postępowania przetargowego Imię i nazwisko Adres OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe akceptuje postanowienia określone we wzorze umowy najmu załączonym do postępowania konkursu ofert. Podpis.. 17

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na:

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: USŁUGI PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH, OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ I NAWĘGLANIA (ZAMÓWIENIE SEKTOROWE) Skawina,

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo