Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Transkrypt

1 Łowicz, dnia r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza, Stary Rynek 1, Łowicz Województwo: łódzkie tel , fax III. Rodzaj Zamawiającego. Administracja samorządowa. IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na konserwacji urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Miasta Łowicza w okresie od r. do r. V. Rodzaj zamówienia. Usługi VI. VII. VIII. Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Łowicza w należytym stanie sprawności technicznej, zapewniającej odpowiedni do ilości opraw oświetleniowych stopień natężenia oświetlenia: dróg, ulic, parków, placów itp., stanowiących zarówno własność Gminy Miasta Łowicza, jak i Zakładu Energetycznego Łódź Teren S.A. - Rejon Energetyczny Łowicz Wybór najkorzystniejszej oferty. 1. Nazwa (firma) Wykonawcy. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ELEKTROMET Leszek Zielak, 2. Siedziba i adres Wykonawcy Kutno, ul. Szymanowskiego Oferowana jedna cena ryczałtowa ogółem brutto podana cyfrowo i słownie w rozbiciu na cenę ryczałtową netto (bez podatku VAT), podaną cyfrowo i słownie oraz stawkę i kwotę podatku VAT, podaną cyfrowo i słownie. 1) Cena ryczałtowa brutto: ,27 zł brutto (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset piętnaście zł, 27/100).

2 2) Cena ryczałtowa netto (bez podatku VAT): ,76 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdzie siąt siedem złotych 76/100) 3) Stawka podatku VAT: 22 % VAT 4) Kwota podatku VAT: ,51 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 51/100) IX. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. Stosownie do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2009r., sygn. akt: KIO/UZP 289/09 wydanego w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego w Łowiczu w okresie od r. do dnia r., i po dokonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, a ponieważ jedynym kryterium w SIWZ była cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę z najniższą ceną (art. 2 pkt. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych). Ponadto oferta spełnia pozostałe wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Wysokość ceny zawartej w ofercie nie przekracza kwoty, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Łowicza, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, po dokonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, zgodnie z orzeczeniem KIO z dn. 20 marca 2009r., niniejszym

3 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na konserwacji urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Miasta Łowicza w okresie od r. do r., za którą uznano ofertę złożoną przez Pana Leszka Zielaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ELEKTROMET Leszek Zielak, Kutno, ul. Szymanowskiego 11, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kutno, pod numerem 783. W/w firma za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaoferowała kwotę w wysokości: a) za czynności związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych w wysokości: ,76 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 76/100) + 22% VAT), tj ,27 zł brutto (słownie: trzysta trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych, 27/100), b) za czynności związane z przygotowaniem odświętnego wystroju miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok w wysokości: ,00 zł netto (słownie: trzynaście tysięcy złotych) + 22% VAT, tj ,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). c) kwota łączna za czynności związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i za czynności związane z przygotowaniem odświętnego wystroju miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok wynosi ,76 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł, 76/100) + 22% VAT, tj ,27 zł. brutto (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset piętnaście zł, 27/100). Przedmiotowa oferta była najkorzystniejsza uzyskała maksymalną ilość punktów w ramach kryterium: cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 100 %. Uzasadnienie

4 W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2009r., sygn. akt: KIO/UZP 289/09 (wpłynęło na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w dniu r.) w sprawie odwołania wniesionego przez Leszka Zielaka PUH ELEKTROMET Leszek Zielak, Kutno, ul. Szymanowskiego 11 od rozstrzygnięcia przez Zamawiającego Gminy Miasta Łowicza protestu, w którym to orzeczeniu KIO nakazało powtórzenie czynności badania i oceny ofert, Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Łowicza Zarządzeniem Nr 403/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w następującym składzie: 1) Bogusław Bończak przewodniczący komisji przetargowej, 2) Janusz Lewandowski sekretarz komisji przetargowej, 3) Paweł Gawroński członek komisji przetargowej. dokonała ponownej oceny biorących w dalszym ciągu udział w postępowaniu ofert, tj. oferty Pana Leszka Zielaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PUH ELEKTROMET Leszek Zielak, Kutno, ul. Szymanowskiego 11 oraz oferty firmy: PKP Energetyka Sp. z o.o., ul. Hoża 63/67 Warszawa Zakład Łódzki, ul. Tuwima 28, Łódź i dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, tj. oferty firmy Pana Leszka Zielaka - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ELEKTROMET Leszek Zielak, Kutno, ul. Szymanowskiego 11 za wyliczoną na podstawie złożonej do przetargu w dniu 20 stycznia b.r. oferty w/w wykonawcy. Wyliczona na tej podstawie cena usługi za okres od r. do dnia r. wyniosła wartość jak wyżej, w punkcie a) i b). W związku z tym, że procedura przetargowa przedłużała się na skutek odwołania do Krajowej Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych wykluczonego z postępowania przetargowego wykonawcy Firmy ELEKTROMET z Kutna

5 i jednocześnie potrzebą nieprzerwanego prowadzenia usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łowicza, na wniosek Wydziału Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego podpisane zostały 2 aneksy do umowy nr 2/09 z dnia r. zawartej z Panem Mieczysławem Przyżyckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ELPAX Mieczysław Przyżycki, z siedzibą w Bolimowie, adres: ul. Sokołowska 2, Bolimów, tj. Aneks Nr 1 z dnia r. oraz Aneks Nr 2 z dnia r.. Drugi Aneks został podpisany z tego względu, iż do dnia r. na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego nie wpłynęło orzeczenie KIO, dotyczące rozstrzygnięcia odwołania. Dlatego też Aneksem Nr 2 przedłużono wykonywanie przez tę Firmę usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łowicza na następne dwa miesiące, tj. do dnia r., jako ciągłość wykonywanych usług. Biorąc pod uwagę w/w fakty, po ponownym powtórzeniu czynności badania i oceny pozostałych w postępowaniu 2-ch wyżej wymienionych ofert, Komisja uznała, że umowa z wyłonionym wykonawcą, tj. firmą Pana Leszka Zielaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ELEKTROMET Leszek Zielak, Kutno, ul. Szymanowskiego 11, powinna zostać podpisana na okres od dnia r. do dnia r.,za wyliczoną na podstawie złożonej w dniu r. oferty w/w cenę. Zarządzeniem Nr 156/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku Burmistrz Miasta Łowicza zarządził, co następuje: 1. Przyjąć informację dotyczącą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na konserwacji urządzeń oświetleniowych na terenie miasta Łowicza w okresie od r. do r., po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. 2. Zatwierdzić propozycję komisji przetargowej w przedmiocie wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą po powtórzeniu czynności uznano ofertę złożoną przez Pana Leszka Zielaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ELEKTROMET Leszek Zielak, Kutno, ul. Szymanowskiego 11, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kutno, pod numerem Podpisać umowę z wyłonionym Wykonawcą usługi polegającej na konserwacji urządzeń oświetleniowych na terenie miasta Łowicza w okresie od r. do r., wyliczoną na podstawie oferty kwotę: a) za czynności związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych w wysokości: ,76 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 76/100) + 22% VAT, tj ,27 zł brutto (słownie: trzysta trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 27/100), b) za czynności związane z przygotowaniem odświętnego wystroju miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok w wysokości: ,00 zł netto (słownie: trzynaście tysięcy za

6 Numer oferty złotych) + 22% VAT, tj ,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). Liczba punktów w kryterium cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 4 C = C min /C x x 100% x 100 pkt, gdzie: C = liczba punktów za kryterium cena ryczałtowa brutto, C min = najniższa cena ryczaltowa brutto wynikająca ze złożonych ofert, C x = cena ryczałtowa brutto oferty badanej, C = ,26 zł / ,26 zł x 100% x 100 pkt = 100,0 pkt Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert po dokonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Razem Łączna punktacja 100,0 pkt 2 C = ,26 zł / ,00 zł x 100% x 100 pkt = 95,0 pkt 95,0 pkt Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 733/14 WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1, 99 400 Łowicz NIP 834-00-06-833, REGON 000525636 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku Sygn. akt: KIO 742/13 WYROK z dnia 11 kwietnia 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 PROTOKÓŁ KONTROLI przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt KIO/UZP 1133/09 WYROK z dnia 17 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Jadwiga Ząbek

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1521/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Krzysztof Szydłowski

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/12 WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo