Zaproszeniu Zaproszeniu Zaproszeniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszeniu Zaproszeniu Zaproszeniu"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ TYPU DUTY FREE / DUTY PAID W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN WARUNKI OGÓLNE nr sprawy PLM/BH/PO/TH/01/2012 Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin ogłasza rozpoczęcie Dwuetapowego Postępowania Ofertowego na najem powierzchni przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej typu Duty Free / Duty Paid w Terminalu Pasażerskim na Lotnisku Warszawa/Modlin. I. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA Siedziba Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Wiktora Thommee 1a II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1. Przedmiotem postępowania jest wybór Najemców powierzchni przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej typu Duty Free/Duty Paid, znajdujących się w terminalu pasażerskim na Lotnisku Warszawa/Modlin oznaczonych na Planie (Rzucie) terminala jako H1, H2, H3, H4, H5, H6 zwanych dalej Powierzchnią, Lokalem lub Przedmiotem Najmu. 2. Plan (Rzut) terminala wraz z opisem technicznym powierzchni* stanowią załączniki do Zaproszenia, dostępnego w Materiałach Ofertowych na płycie CD handel. *Opis techniczny powierzchni przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej będzie dostępny w terminie do 14 dni od daty zakupu płyty CD z materiałami ofertowymi. III. ZASADY OGÓLNE 1. Postępowanie ofertowe przygotowuje i przeprowadza Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zwana dalej Wynajmującym lub MPL. 1

2 2. Szczegółowe warunki i zasady prowadzenia niniejszego postępowania ofertowego zostały określone w Zaproszeniu, dostępnym w Materiałach Ofertowych na płycie CDhandel. 3. Wszystkie koszty udziału oraz przygotowania oferty pokrywa Oferent. 4. Postępowanie Ofertowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach. 5. W postępowaniu ofertowym może wziąć udział każdy Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej, miejsca rejestracji czy struktury własności, który spełni warunki określone w Zaproszeniu. o którym mowa w rozdziale III. pkt W niniejszym Ogłoszeniu określono tylko podstawowe warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 7. Z ubiegania się o udział w postępowaniu wyklucza się: a) podmioty, które w związku z wykonywaniem działalności wyrządziły szkodę swoim kontrahentom nie wywiązując się ze swoich zobowiązań lub wykonując je nienależycie jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, b) podmioty, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub ogłoszono upadłość, c) podmioty, które zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, d) osoby fizyczne, a w przypadku pozostałych przedsiębiorców, członkowie organów zarządzających, którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a) Oferentów, którzy złożyli niepełne (nie odpowiadające wymogom zawartym w Zaproszeniu) Oferty Wstępne, b) Oferentów, którzy złożyli Oferty Wstępne po terminie wyznaczonym przez MPL, c) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału określonych Zaproszeniu. 8. MPL wymaga złożenia stosownego oświadczenia w zakresie pkt. 7 lit. a-d. niniejszego rozdziału. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2F do Formularza Ofertowego dostępnego w Materiałach Ofertowych na płycie CD-handel. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia wyklucza z postępowania, a po zawarciu umowy jest rażącym jej naruszeniem i stanowi podstawę do odstąpienia od umowy. 2

3 9. Postępowanie nie jest jawne i nie przewiduje się publicznego otwierania ofert oraz informowania o biorących udział w postępowaniu Oferentach. 10. Weryfikacji, oceny i wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Zarząd MPL. 11. MPL zastrzega sobie prawo do: odwołania lub zmiany warunków zaproszenia, unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn i może to zrobić w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec oferentów, którzy złożyli oferty. 12. Dopuszcza się składanie ofert: a) na dowolną ilość powierzchni handlowych, i/lub b) złożenie oferty kompleksowej na wszystkie powierzchnie handlowe. 13. Nie dopuszcza się: a) wyłączności na sprzedaż jakichkolwiek produktów w jakiejkolwiek strefie funkcjonalnej Terminala, b) wynajmu łącznie wszystkich powierzchni handlowych i gastronomicznych jednemu Najemcy. 14. Oferty należy składać w dwóch wariantach: a) zakładając 6 letni okres trwania umowy, oraz b) zakładając 10 letni okres trwania umowy. 15. Preferowany przez MPL okres trwania umowy najmu wynosi 6 lat. IV. PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Warunkiem przystąpienia do Pierwszego Etapu Postępowania jest: 1. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działalności handlowej typu Duty Free / Duty Paid minimum przez okres 3 lat przed datą składania ofert. 2. Złożenie następujących dokumentów: a) kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji wspólników oraz aktualna umowa spółki cywilnej; b) kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu nr REGON; 3

4 c) kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu nr NIP; e) podpisanego przez Oferenta pełnomocnictwa dla osób występujących w imieniu Oferenta do podpisania oferty i podejmowania zobowiązań, w przypadku gdy osoby te nie są ujęte w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji jako upoważnione do reprezentowania Oferenta; f) podpisane oświadczenia Oferenta zgodnie ze wzorem, który dostępny jest w Materiałach Ofertowych na płycie CD-handel; g) wzór umowy najmu wraz załącznikami parafowany na każdej stronie na dowód jej akceptacji, stanowiący Załącznik nr 5 do Zaproszenia dostępnego w Materiałach Ofertowych na płycie CD-handel; h) kserokopia dowodu wpłaty wadium; i) projektu zagospodarowania, aranżacji i wystroju wnętrz wraz z wizualizacjami na wybrane powierzchnie handlowe; j) opisu koncepcji prowadzenia działalności handlowej; k) opisu znaku firmowego oraz jego formy graficznej, pod którym Oferent będzie prowadził swoją działalność; l) listy planowanych do użycia znaków towarowych, loga oraz oferowanych produktów, a w przypadku działalności handlowej listę produktów z podziałem na następujące kategorie: wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe wysokoprocentowe (takie jak wódka, whisky), wyroby alkoholowe niskoprocentowe (takie jak wino, piwo), perfumy i kosmetyki, artykuły spożywcze (takie jak kanapki, przekąski, wyroby cukiernicze), akcesoria, inne, ł) uproszczonego biznesplanu zawierającego szacowane koszty, prognozy przychodów ze sprzedaży netto zarówno łącznie, jak i w podziale na poszczególne branże oraz powierzchnie, na które Oferent złoży ofertę i informację o planowanej wartości nakładów związanych z adaptacją i wyposażeniem tych powierzchni. Dla sporządzenia prognozy Oferent może wykorzystać wyłącznie prognozę pasażerskiego ruchu lotniczego lotniska Warszawa/Modlin, która dostępna jest w Materiałach Ofertowych na płycie CD-handel; m) wykazu obiektów, w których prowadzą lub prowadzili działalność handlową przez okres minimum 3 lat przed datą złożenia oferty; n) listów referencyjnych poświadczających, że należycie wypełniają lub wypełnili obowiązki wynikające z zawartych umów, na podstawie których korzystali lub korzystają z lokali i/lub obiektów; 4

5 3. Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty wstępnej według Formularza Ofertowego dostępnego w Materiałach Ofertowych na płycie CD-handel zawierającej: a) dane teleadresowe Podmiotu w tym nazwę/imię i nazwisko, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, numer faksu, adres ; b) propozycję stawki gwarantowanego czynszu miesięcznego netto za 1 m 2 powierzchni, na którą Podmiot składa ofertę, jednak nie mniej niż to określono w Materiałach Ofertowych, dostępnych na płycie CD-handel; c) propozycję stawki prowizji wyrażoną w (%) od przychodów netto uzyskiwanych ze sprzedaży towarów w Przedmiocie Najmu; d) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej, datę sporządzenia oferty oraz termin jej obowiązywania. 4. Zakup materiałów ofertowych. Materiały ofertowe dostępne są na płycie CD z oznaczeniem handel w cenie 615 zł brutto. Zakup ww. materiałów jest niezbędny do złożenia kompletnej Oferty Wstępnej. a) W celu dokonania zakupu Materiałów Ofertowych należy: - wpłacić kwotę 615 zł brutto (sześćset piętnaście złotych brutto), w tytule przelewu wpisując: Materiały ofertowe - handel na niżej podane konto Wynajmującego: Bank PKO S.A. I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim b) W celu odbioru materiałów należy pobrać ze strony internetowej Formularz Rejestracyjny, który znajduje się w zakładce: /Przetargi/Wynajem powierzchni - Terminal/Powierzchnie handlowe/, następnie wypełnić i wraz z dowodem wpłaty dostarczyć do sekretariatu Spółki Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, Nowy Dwór Mazowiecki (na Lotnisku Warszawa/Modlin) w niżej podanych terminach: r. (czwartek) w godzinach od do r. (piątek) w godzinach od do r. (poniedziałek) w godzinach od do Formularz rejestracyjny musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta w niniejszym postępowaniu. 5

6 Wypełniony formularz rejestracyjny wraz z dowodem wpłaty stanowią podstawę do wydania dokumentacji ofertowej. c) Faktura za zakup Materiałów Ofertowych zostanie wystawiona i przesłana na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu rejestracji. d) Kwota za zakupione Materiały Ofertowe nie podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, gdy MPL unieważni postępowanie ofertowe - w tym przypadku zostanie ona zwrócona na konto Oferenta na podstawie wystawionej korekty faktury VAT po dokonaniu przez niego zwrotu pobranej dokumentacji oraz przedłożeniu stosownego oświadczenia na jakie konto powinien zostać dokonany zwrot pieniędzy. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia. 5. Wpłata wadium a) W przypadku złożenia oferty na jeden lokal wadium wynosi zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych brutto).* b) W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden lokal wadium wynosi zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).* *w przypadku uczestniczenia zarówno w postępowaniu na wynajem powierzchni handlowych jak i w postępowaniu na wynajem powierzchni gastronomicznych, należy dokonać wpłaty wadium oddzielnie dla każdego z postępowań. c) Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia upływu terminu składania Ofert Wstępnych na konto MPL podane w rozdziale IV pkt.5 lit a), kopie wpłaty należy przedłożyć wraz z Ofertą Wstępną. d) Dopuszcza się złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w tym przypadku należy dołączyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium. e) Wadium zostanie zwrócone w pierwszej kolejności Oferentom, którzy nie zakwalifikowali się do Drugiego Etapu postepowania. f) Oferentom, którzy zakwalifikowali się do Drugiego Etapu postępowania, ale nie zostali wybrani jako Najemcy, Wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu z wybranym Oferentem. g) Wadium nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy zwycięzca postepowania nie zawrze Umowy Najmu w terminie wyznaczonym przez MPL. 6

7 h) Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta została wybrana może zostać zaliczone na poczet wymaganej przez MPL kaucji gwarancyjnej, której wysokość wynosi czterokrotność miesięcznego czynszu gwarantowanego i jest ona niezbędna do zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy najmu. V. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT WSTĘPNYCH Informacje dotyczące formy, miejsca i terminu złożenia Ofert Wstępnych dostępne w Materiałach Ofertowych na płycie CD-handel. VI. OCENA OFERT WSTĘPNYCH Komisja dokona oceny Ofert Wstępnych pod względem formalnym i merytorycznym, (szczegóły dotyczące oceny dostępne na płycie CD-handel). VII. ROZSTRZYGNIECIE PIERWSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA WYBÓR OFERENTÓW DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA Na podstawie zestawienia ocen dla poszczególnych ofert, Komisja zaprosi do Drugiego Etapu Postępowania Ofertowego Oferentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. (szczegóły dostępne na płycie CD-handel) VIII. DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO -NEGOCJACJE Komisja przeprowadzi negocjacje z zaproszonymi Oferentami Każdy z zaproszonych Oferentów poproszony zostanie o złożenie Oferty Ostatecznej według Formularza Oferty Ostatecznej, na podstawie którego Komisja dokona ostatecznej oceny ofert i wyboru Najemcy. (szczegóły dostępne na płycie CD-handel) IX. OFERTA OSTATECZNA Oferenci zaproszeni do Drugiego Etapu Postępowania zobowiązani są do złożenia Oferty Ostatecznej, według Wzoru Formularza Oferty Ostatecznej, (szczegóły dostępne na płycie CD-handel) X. OCENA OFERT OSTATECZNYCH. 1. Komisja dokona oceny merytorycznej złożonych Ofert Ostatecznych według kryteriów i ich wag określonych w Materiałach Ofertowych dostępnych na płycie CD-handel) 7

8 2. Komisja wybierze Oferenta, którego oferta została oceniona najwyżej. (szczegóły dostępne na płycie CD-handel) XII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Jeśli wybrany Oferent uchyli się od zawarcia umowy, MPL przysługuje prawo wyboru oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 2. Umowa zostanie zawarta według Wzoru Umowy Najmu który dostępny jest w Materiałach Ofertowych na płycie CD-handel. 3. MPL żądać będzie od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, kaucji gwarancyjnej w wysokości czterokrotnego miesięcznego czynszu na zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy. 4. MPL umożliwia wizję lokalną Przedmiotu Najmu przed złożeniem Ofert Wstępnych po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. OSOBA DO KONTAKTÓW ZE STRONY MPL Ewa Łysik, tel , adres WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH W MATERIAŁACH OFERTOWYCH NA PŁYCIE CD-HANDEL 1. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dwuetapowym Postępowaniu Ofertowym na najem powierzchni handlowych w Terminalu Pasażerskim znajdującym się na Lotnisku Warszawa/Modlin. Lista załączników do Zaproszenia Załącznik nr 1 - Plan (Rzut) terminala z wyznaczonymi powierzchniami handlowymi i gastronomicznymi przeznaczonymi na wynajem; Załącznik nr 2 - Rzut terminala do aranżacji dla Oferenta (format dwg.) Załącznik nr 3 - Opis techniczny powierzchni, Załącznik nr 4 - Wzór Formularza Ofertowego wraz z załącznikami, Lista załączników do Formularza Ofertowego: Załącznik nr 1F - Załącznik nr 2F - Lista wymaganych dokumentów Wzór Oświadczeń Oferenta Załącznik nr 5 - Wzór umowy najmu wraz z załącznikami. 8

9 Załącznik nr 6 - Tabela minimalnych stawek miesięcznego czynszu gwarantowanego za 1 m 2 powierzchni netto, Załącznik nr 7 - Prognoza ruchu pasażerskiego lotniska Warszawa/Modlin , 9

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ:

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: sprawa nr 48/N/2012 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na:

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: USŁUGI PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH, OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ I NAWĘGLANIA (ZAMÓWIENIE SEKTOROWE) Skawina,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60 15-379 Białystok tel. 782 452 661 fax. 85 673 35 22 http://www.przewozyregionalne.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o.

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. 1. Informacje o publicznym zaproszeniu do negocjacji, ze wskazaniem przedmiotu negocjacji Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich.

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. KONKURS OFERT Przedmiot: Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ul. Wieczorka 7a 41-100

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo