Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki)"

Transkrypt

1 Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa (Ogólne warunki) Niniejsze Ogólne warunki zostały wydane przez Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie. 1. Definicje 1) 3D-Secure standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych poprzez bezpieczny protokół przyjęty przez organizacje płatnicze Visa Europe (Verified by Visa), MasterCard (MasterCard SecureCode) oraz American Express (American Express Safekey). 2) Karta karta debetowa, kredytowa, przedpłacona, obciążeniowa wydana przez dowolny bank w obszarze działania Visa Europe, zarówno z organizacji płatniczej Visa, MasterCard jak i American Express, umożliwiająca dokonywanie transakcji na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty. 3) Kod Identyfikacyjny poufny numer, hasło lub inne oznaczenie weryfikujące Posiadacza lub Użytkownika, które może być wymagane od niego w przypadku dokonywania transakcji przy użyciu Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa. Może to być 3D-Secure, Kod CVV/CVC2/CID lub kod SMS, różny w zależności od Wydawcy Karty. Podanie kodu może być wymagane podczas dodawania karty do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank, podczas pierwszej płatności po rejestracji opisanej w pkt 3.1).a, podczas płatności dokonanych przy użyciu kart MasterCard (o ile sklep wymaga dodatkowego uwierzytelnienia), a także w sytuacji dodatkowych kontroli systemu lub transakcji podejrzanych. 4) Kod CVV2/CVC2/CID kod trzycyfrowy (dla Kart Visa i MasterCard widoczny na rewersie Karty) lub czterocyfrowy (dla kart American Express widoczny na awersie Karty), służący do weryfikacji Posiadacza lub Użytkownika w trakcie realizacji transakcji bez fizycznego użycia Karty (transakcje przez Internet, telefon, zamówienie pocztowe). 5) Obszar działania Visa Europe obszar, wskazany przez Visa Europe na stronie internetowej 6) Ogólne warunki niniejsze Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank oraz V.me by Visa. 7) Polityka Prywatności opisana w Załączniku nr 1 do Ogólnych warunków, 8) Portfel Elektroniczny Raiffeisen Polbank/Portfel Raiffeisen Polbank/Portfel usługa oferowana przez Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa, który jest obsługiwany przez Visa Europe, polegająca na przechowywaniu danych Karty, takich jak numer karty, data ważności, imię i nazwisko Posiadacza. Portfel nie stanowi instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). 1

2 9) Posiadacz osoba fizyczna, która zawarła z Wydawcą Karty Umowę Karty i może składać w swoim imieniu i na swoją rzecz Zlecenia płatnicze. 10) Posiadacz Portfela osoba, która zarejestruje się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 11) Raiffeisen Polbank/Bank Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 14540, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości PLN, o numerze NIP: ) Sklep sklep internetowy, który udostępnia na swojej stronie internetowej metodę płatności V.me by Visa. 13) Umowa Karty umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem i Wydawcą Karty, w której Wydawca Karty zobowiązuje się względem Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu Karty; 14) Użytkownik osoba fizyczna powyżej 13. roku życia, która została upoważniona przez Posiadacza do dokonywania na jego rzecz transakcji płatniczych określonych w Umowie Karty, i której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie dodatkowej. 15) Wydawca Karty dowolny bank w Obszarze działania Visa Europe, który wydaje Karty. 16) V.me by Visa serwis oferowany przez Visa Europe, w ramach którego Raiffeisen Polbank oferuje Portfel Elektroniczny Raiffeisen Polbank. 17) Visa Europe VISA EUROPE LIMITED z zarejestrowana w Londynie (Wielka Brytania), z siedzibą przy 1 Sheldon Square, London W2 6TT, organizacja płatnicza zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem Visa, będąca dostawcą serwisu V.me. 2. Postanowienia ogólne 1) Portfel Elektroniczny Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa umożliwia: a) zapisywanie w nim danych Posiadacza Portfela oraz danych Kart, przy użyciu których dokonywane są zakupy w sklepach internetowych, b) modyfikację, dodawanie oraz usuwanie danych Posiadacza Portfela oraz danych Kart, c) wykorzystywanie zapisanych w Portfelu danych Kart w celu realizacji transakcji, o ile na stronie internetowej dany Sklep udostępnia metodę płatności V.me by Visa. 2) Posiadacz Portfela wprowadza do Portfela dane, które Raiffeisen Polbank traktuje jako kompletne i poprawne. Raiffeisen Polbank nie ma możliwości aktualizowania tych danych. 3) Raiffeisen Polbank zapewnia jedynie platformę, służącą do przechowywania danych Karty, koniecznych w procesie realizacji płatności online za zakupy w Internecie. Raiffeisen Polbank nie 2

3 bierze udziału w transakcji zawieranej pomiędzy Posiadaczem Portfela a Sklepem. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące transakcji wykonanych przy użyciu Kart, których dane zapisano w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank, należy kierować do Sklepu lub Wydawcy Karty. Kontakt z Raiffeisen Polbank zalecany jest tylko wtedy, gdy transakcja była wykonana przy użyciu Karty wydanej przez Raiffeisen Polbank. 4) Przed dokonaniem rejestracji w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank, konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Ogólnymi warunkami oraz Polityką Prywatności, ich akceptacja oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Jednocześnie osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych w celu świadczenia usługi Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 3. Rejestracja w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank 1) Korzystanie z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank wymaga dokonania rejestracji, która możliwa jest poprzez: a) rejestrację podczas realizacji zakupów w Internecie, po wybraniu płatności poprzez serwis V.me by Visa, b) rejestrację do serwisu V.me by Visa i Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank bezpośrednio przez link udostępniany przez Raiffeisen Polbank. 2) Podczas rejestracji wymagana jest akceptacja Ogólnych warunków oraz Polityki Prywatności. 3) W ramach procesu rejestracji należy podać następujące rodzaje danych: a) dane kontaktowe, w tym: i. adres stanowiący login do Portfela, ii. hasło do logowania powinno: 1. składać się z minimum 8 znaków, 2. zawierać litery, cyfry, symbole lub znaki przestankowe, iii. iv. numeru telefonu komórkowego, imię i nazwisko - opcjonalnie, b) dane Kart dodawanych do portfela, w tym: i. numer Karty (16 cyfr), ii. iii. iv. imię i nazwisko widoczne na Karcie, datę ważności Karty, Kod CVV2/CVC2/CID, c) adres korespondencyjny, w tym: kraj, województwo, miasto, kod pocztowy oraz ulicę wraz z numerem budynku oraz mieszkania. 3

4 4) Bank informuje, że podane przez Posiadacza Portfela dane są przechowywane i przetwarzane przez Visa Europe, zaś Bank otrzymuje do nich dostęp jedynie w zakresie umożliwionym przez Visa Europe. 5) Po dokonaniu rejestracji Karty, Posiadacz Portfela nie będzie musiał ponownie podawać jej pełnych danych podczas płatności za zakupy online realizowanych w Internecie przy użyciu Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 6) Posiadacz Portfela potwierdza, że przekazane dane są prawdziwe, kompletne i aktualne, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest do ich aktualizacji, poprzez zalogowanie się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 7) Raiffeisen Polbank i Visa Europe mogą wykorzystywać dane osobowe do identyfikacji tożsamości Posiadacza Portfela podczas korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa. Szczegółowe informacje o tym, jak dane osobowe będą wykorzystywane, zawarte są w Polityce Prywatności. 8) Dodanie Karty do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1).a następuje wraz z płatnością, która, jako pierwsza transakcja dokonana w ten sposób, wymaga weryfikacji, tj. podania Kodu Identyfikacyjnego. Rodzaj wymaganego kodu zależy od Wydawcy Karty. Dokonanie płatności jest równoznaczne z aktywacją Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 9) Dodanie Karty do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1).b może wymagać potwierdzenia, że Posiadacz Portfela jest uprawniony do użytkowania dodawanej Karty. Posiadacz Karty może zostać poproszony o podanie Kodu Identyfikacyjnego, który może być różny w zależności od Wydawcy Karty. W trakcie rejestracji lub przed dokonaniem pierwszej transakcji, Portfel Elektroniczny Raiffeisen Polbank musi zostać aktywowany poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego wysłanego na wskazany przy rejestracji adres . 10) Posiadacz Portfela może zapisać w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank tylko dane tych Kart, których jest Posiadaczem lub Użytkownikiem. Maksymalnie można umieścić dane 10 Kart. 11) Podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1).a, dodana Karta staje się domyślną, którą Posiadacz Portfela zamierza dokonywać płatności. 12) Podczas rejestracji opisanej w pkt 3.1).b, Posiadacz Portfela wskazuje domyślną Kartę, którą zamierza dokonywać płatności. 13) Posiadacz Portfela może w dowolnym czasie wskazać inną Kartę jako domyślną, logując się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank lub użyć innej Karty podczas dokonywania płatności. 14) Posiadacz Portfela zobowiązany jest do przechowywania loginu i hasła w sposób bezpieczny. Posiadacz Portfela zobowiązany jest nie udostępniać hasła osobom trzecim. Posiadacz Portfela jest odpowiedzialny za ochronę swojego loginu i hasła. 4. Dokonywanie płatności poprzez V.me by Visa 4

5 1) Posiadacz Portfela dokonuje płatności na stronach internetowych Sklepów, po wybraniu metody płatności V.me by Visa oraz po zalogowaniu się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank przy użyciu loginu i hasła. Płatność będzie przeprowadzana przy użyciu danych Karty zapisanych przez Posiadacza Portfela w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank Karty, bez konieczności wpisywania jej danych na stronie internetowej Sklepu. Raiffeisen Polbank nie bierze udziału w przeprowadzaniu transakcji płatniczej. 2) Jeśli Karta została dodana do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank, ale nie została zweryfikowana, pierwsza transakcja dokonana przy użyciu tej Karty wymaga weryfikacji czy z Karty korzysta uprawniony do jej użytkowania Posiadacz. W tej sytuacji koniecznym jest podanie Kodu Identyfikacyjnego, który może być różny w zależności od Wydawcy Karty. 3) Jeśli Karta została zweryfikowana, płatności poprzez serwis V.me by Visa dokonane za pośrednictwem kart ze znakiem Visa zapisanych w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank będą zabezpieczone i uwierzytelniane 3D-Secure przez Visa Europe i nie będą już wywoływać dodatkowego uwierzytelnienia po stronie Banku Wydawcy (o ile dany Wydawca Karty oferuje taką usługę). 4) Płatności poprzez serwis V.me by Visa dokonane za pośrednictwem kart MasterCard lub American Express zapisanych w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank, w zależności od wymagań Sklepu, mogą wymagać podawania Kodu Identyfikacyjnego podczas każdej transakcji. 5) System przeciwdziałania oszustwom serwisu V.me by Visa może dokonywać dodatkowych kontroli. Oznacza to, że w dowolnym momencie Posiadacz Portfela może zostać poproszony o podanie Kodu Identyfikacyjnego. 6) Dokonywanie płatności za pomocą Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank nie ma wpływu na dotychczasowe regulacje umowne w obszarze Kart wiążące Posiadacza Portfela z Wydawcą Karty. 5. Zarządzenie Portfelem Elektronicznym Raiffeisen Polbank 1) Posiadacz Portfela może w dowolnym czasie samodzielnie zarządzać swoim Portfelem Elektronicznym Raiffeisen Polbank, tj. dodawać i usuwać dane Kart, edytować dane Kart oraz własne, przeglądać historię zakupów dokonanych z V.me by Visa, zmieniać ustawienia, w tym: adres , numer telefonu i hasło, może również zamknąć Portfel. Zarządzenie Portfelem Elektronicznym Raiffeisen Polbank możliwe jest po zalogowaniu się do niego przez link udostępniany przez Raiffeisen Polbank na jego stronie internetowej lub poprzez link udostępniony w wiadomości zawierającej kod aktywacyjny. 2) Posiadacz Portfela może również resetować hasło do serwisu V.me by Visa. Opcja dostępna jest na stronie logowania do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 5

6 3) Posiadacz Portfela może skontaktować się telefonicznie z Raiffeisen Polbank pod numerem Centrum Telefonicznego: lub , w celu: a) uzyskania informacji na temat samego Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank lub informacji o transakcjach dokonanych za jego pośrednictwem, b) zmiany hasła służącego do logowanie do Portfela, c) zablokowania lub odblokowania Portfela, d) zamknięcia Portfela. 4) W celu otrzymania informacji o transakcjach dokonanych przy użyciu Kart zapisanych w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank, Posiadacz Portfela może również zalogować się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank i skorzystać z zakładki Twoje Zakupy. 6. Reklamacje, zawieszenie i zamknięcie Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank 1) Posiadacz Portfela ma prawo składać reklamacje, przy czym reklamacje dotyczące transakcji należy składać u Wydawcy Karty, której sprawa dotyczy. 2) Posiadacz Portfela powinien niezwłocznie skontaktować się z Raiffeisen Polbank pod numerem Centrum Telefonicznego: lub , w sytuacji stwierdzenia zdarzanie związanego z: a) nieuprawnionym użyciem Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank lub hasła, b) podejrzeniem jakiegokolwiek działania nieuczciwego lub wycieku danych związanych z Kartą wydaną przez Raiffeisen Polbank lub samym Portfelem Elektronicznym Raiffeisen Polbank, c) wszelkimi innymi rzeczywistymi lub potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa odnoszącymi się do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 3) Jeśli istnieje podejrzenie działania nieuczciwego lub ujawnienia danych związanych z Kartą wydaną przez innego niż Raiffeisen Polbank Wydawcę Karty, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściwego Wydawcę Karty. 4) Jeśli jakakolwiek Karta zapisana w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank uległa zagubieniu lub została skradziona, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Wydawcy takiej Karty. 5) W przypadku podejrzenia korzystania z Portfela Elektronicznego przez osobę nieuprawnioną lub niestosowania się do Ogólnych warunków, zarówno Raiffeisen Polbank jak i Visa Europe mogą dokonać zawieszenia świadczenia usługi Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank do czasu wyjaśnienia sprawy, jak również mogą dokonać jego zamknięcia. Z chwilą zamknięcia Portfela, jego Posiadacz nie ma możliwości korzystania z niego, a informacje o nim mogą być udzielane przez Wydawcę Portfela w okresie 90 dni od momentu jego zamknięcia. Zamknięcie Portfela nie wpływa na możliwość korzystania z Kart zarejestrowanych w Portfelu. 6

7 6) W przypadku podejrzenia użycia Portfela Elektronicznego przez osobę nieuprawnioną lub niestosowania się do Ogólnych warunków, Raiffeisen Polbank zastrzega sobie prawo do podjęcia kontaktu z Posiadaczem Portfela za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu podanego podczas rejestracji. 7) Zamknięcie Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank może również nastąpić na wniosek Posiadacza Portfela po zalogowaniu do Portfela i wybraniu odpowiedniej opcji w ustawieniach lub poprzez kontakt telefoniczny z Raiffeisen Polbank. 7. Postanowienia końcowe i odpowiedzialność 1) Posiadacz Portfela może mieć więcej niż jeden portfel elektroniczny oferowany w ramach serwisu V.me by Visa, w tym również oferowane przez inne podmioty, przy czym każdy z portfeli musi być zarejestrowany pod innym loginem (adresem ). 2) Posiadacz Portfela może zapisać te same Karty w różnych portfelach i Karty te mogą być wydane przez różnych Wydawców Kart. 3) Raiffeisen Polbank nie gwarantuje, że każda Karta innego wydawcy niż Raiffeisen Polbank, będzie mogła zostać dodana do Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 4) Po zamknięciu Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank, istnieje możliwość ponownej rejestracji w dowolnym czasie. Przy ponownej rejestracji Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank można użyć adresu , który służył jako login dla zamkniętego już Portfela. 5) Raiffeisen Polbank może dokonywać zmian w Ogólnych warunkach w przypadku jakichkolwiek zmian w funkcjonalności Elektronicznego Portfela Raiffeisen Polbank, wynikających z działań Banku lub Visa Europe. Zmiana taka nie będzie naruszać prawa Posiadaczy Portfela korzystających z tej usługi w chwili dokonywania zmiany. Aktualne Ogólne warunki będą dostępne na stronie Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 6) Dostęp do Portfela Elektronicznego może zostać tymczasowo ograniczony przez Visa Europe w przypadku awarii, konserwacji, naprawy, o czym Posiadacz Portfela zostanie poinformowany przez Visa Europe. 7) Ogólne warunki nie wpływają na treść umów zawartych między Posiadaczami Portfela w Wydawcami Kart, zarejestrowanymi w Portfelu. 7

8 Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków. Polityka Prywatności 1) Posiadacz Portfela samodzielnie i dobrowolnie podaje Visa Europe dane niezbędne do rejestracji w Portfelu Elektronicznym Raiffeisen Polbank. Dane te służą do korzystania z Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank w ramach serwisu V.me by Visa. Visa Europe jest organizacją kartową współpracującą z Wydawcą Portfela w realizacji usługi V.me by Visa za pomocą Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 2) Rejestracja Posiadacza Portfela następuje elektronicznie na stronie Visa Europe, zgodnie z pkt 3. Ogólnych warunków. W celu rejestracji należy podać Visa Europe wymagane dane, w tym: a) dane kontaktowe, w tym: i. adres - stanowiący login do Portfela, ii. hasło do logowania powinno: 1. składać się z minimum 8 znaków, 2. zawierać litery, cyfry, symbole lub znaki przestankowe, iii. iv. numeru telefonu komórkowego, imię i nazwisko - opcjonalnie, b) dane Kart dodawanych do Portfela, w tym: i. numer Karty (16 cyfr), ii. iii. iv. imię i nazwisko widoczne na Karcie, datę ważności Karty, Kod CVV2/CVC2/CID, c) adres korespondencyjny, w tym: kraj, województwo, miasto, kod pocztowy oraz ulicę wraz z numerem budynku oraz mieszkania. 3) Z chwilą rejestracji, Visa Europe staje się administratorem danych Posiadacza Portfela, o których mowa w pkt. 2 i które mogą być wykorzystywane w celu wykonywania usługi V.me by Visa. Visa powierza Raiffeisen Polbank przetwarzanie danych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usługi Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank. 4) Z chwilą zarejestrowania danych podanych przez Posiadacza Portfela, Visa Europe spełni obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych. 8

9 5) Raiffeisen Polbank może umieszczać na stronie Portfela Elektronicznego Raiffeisen Polbank informacje o własnych ofertach, produktach czy promocjach. 6) Raiffeisen Polbank oraz Visa Europe stale współpracują aby zapewnić weryfikację bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, identyfikację transakcji podejrzanych i spornych oraz informowanie Posiadacza Portfela o zaistnieniu podejrzanych zdarzeń, przy czym Raiffeisen Polbank weryfikuje bezpieczeństwo transakcji dokonanych tylko przy użyciu Kart wydanych przez Bank. 7) Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1 i 5, Visa Europe nie będzie przekazywać danych Posiadacza Portfela innym podmiotom, chyba, że obowiązek taki wynikał będzie z przepisu prawa lub orzeczenia uprawnionego organu/sądu. 8) Zasady Polityki Prywatności mogą ulec zmianie, o czym Wydawca Portfela będzie informował na swojej stronie internetowej poświęconej V.me by Visa. Ogólne warunki obowiązują od dnia r. 9

Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa

Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa Ogólne warunki korzystania z Portfela Elektronicznego ING oraz V.me by Visa 1. Definicje 1) Portfel Elektroniczny ING - zwany też Portfelem ING - portfel elektroniczny funkcjonujący w ramach serwisu V.me

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór I Postanowienia wstępne Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, spółka upaid

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku DZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 DZIAŁ 2 KARTY PŁATNICZE W MBANKU... 3 ROZDZIAŁ I WARUNKI WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM I Wstęp 1. Organizatorem akcji promocyjnej ( Akcja ) jest Hypermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, NIP: 118-07-46-060,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5 Rozdział I Wydawanie kart... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo