Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Lato pełne witalności!"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator organizatorem konkursu jest Agencja Reklamowa AXEL Janusz Dembiński Spółka Komandytowa, ul. Swoboda 14, Poznań NIP: , Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII, KRS , 1.2 Konkurs konkurs organizowany przez Agencję Reklamową Axel pod nazwą Lato pełne witalności! opisany w poniższym regulaminie, 1.3 Regulamin niniejszy regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1.4 Zakup promocyjny każdy zakup o wartości 5 zł brutto dowolnych wód z asortymentu Nałęczowianka (cały asortyment, produkty mogą być miksowane), 1.5 Produkt promocyjny w promocji biorą udział produkty, których zakup potwierdzony jest dowodem zakupu (definicja ppkt. 1.6 niniejszego regulaminu) w Sklepie konkursowym (definicja ppkt. 1.7 niniejszego regulaminu), 1.6 Dowód zakupu oryginalny paragon fiskalny lub faktura VAT potwierdzająca Zakup promocyjny dokonany w Sklepie konkursowym. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu powinien być czytelny i prawdziwy, tzn. być wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na nim i nie jest sfałszowany, 1.7 Sklep konkursowy dowolny sklep Stokrotka Sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym możliwe jest dokonanie zakupu promocyjnego, 1.8 Uczestnik osoba spełniająca warunki pkt. 3 niniejszego Regulaminu, 1.9 Laureat osoba nagrodzona w konkursie zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie, 1.10 Operatorzy Telefonii Komórkowej firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski, 1.11 SMS wiadomości, których stawka rozliczana jest zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta dany numer, 1.12 Numer SMS numer podany w celu zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie, tj. 4321, 1.13 Komisja konkursowa trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora i której zadaniem jest wyłonienie zwycięzców konkursu zgodnie z Regulaminem. 2. Postanowienia ogólne 2.1 Konkurs trwać będzie od dnia 2. lipca do dnia 1. sierpnia 2015 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się dnia 15. września 2015 r., 2.2 Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, 2.3 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dziennik Ustaw 2009 r., nr 201 poz ze zmianami). 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 3.1 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, która (co najmniej w dniu rozpoczęcia konkursu) spełnia łącznie następujące warunki: - Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - Ma ukończone 18 lat, - Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 1

2 3.2 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie aktywnego telefonu komórkowego w sieci GSM jednego z polskich operatorów, 3.3 Konkurs dostępny jest dla uczestników znajdujących się w zasięgu sieci polskich operatorów, 3.4 Zgłoszenie udziału w konkursie musi odbyć się dokładnie w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału będzie skutkowało unieważnieniem zgłoszenia, 3.5 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sklepów konkursowych oraz krewni w linii prostej pracowników tych firm oraz pracownicy firmy Nestle Waters. 4. Zasady udziału w konkursie 4.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: - W trakcie trwania konkursu dokonanie Zakupu promocyjnego o wartości 5 zł brutto dowolnych wód z asortymentu Nałęczowianka (cały asortyment, produkty mogą być miksowane) i zachować dowód zakupu. - Wysłanie SMS-a będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe: Napisz, jaki jest Twój sposób na orzeźwienie latem, zwanego dalej konkursem, konstruując treść w następujący sposób: WITALNOSC.Nr dowodu zakupu.odpowiedź na zadanie konkursowe (wyrażenie WITALNOSC będzie w dalszej części regulaminu określane jako prefiks), Przykładowy SMS zgłoszeniowy z rozwiązaniem zadania konkursowego dla uczestnika, który dokonał zakupu produktu promocyjnego i posiada paragon o numerze , powinien wyglądać następująco: WITALNOSC woda jest dla mnie sposobem na letnie orzeźwienie Treść SMS nie powinna przekroczyć 160 znaków, 4.2. Powielenie SMS-a zawierającego w treści ten sam numer paragonu nie zwiększy szansy na wygraną. W takim wypadku ważne będzie tylko pierwsze zgłoszenie, natomiast każde kolejne zostanie usunięte z bazy i nie będzie brane pod uwagę, 4.3. Zgłoszenie udziału w konkursie na podstawie zakupu promocyjnego może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS, 4.4. Uczestnik może wysłać zgłoszenie konkursowe wielokrotnie, jednak aby zrobić to poprawnie należy każde zgłoszenie udokumentować odrębnym, oryginalnym dowodem zakupu oraz oddzielnym zgłoszeniem. W przypadku braku odpowiedniego dowodu zakupu w miejsce uczestnika niespełniającego wyżej wymienionych wymogów, a któremu zostało przyznane prawo do nagrody, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej laureatów, 4.5. Po przesłaniu poprawnego zgłoszenia uczestnik zostanie zarejestrowany w bazie konkursowej. Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie konkursowej o treści: DZIEKUJEMY ZA UDZIAL W KONKURSIE. ZACHOWAJ ORYGINAL DOWODU ZAKUPU., 4.6. Odpowiedź na zadanie konkursowe stworzone przez uczestnika powinna być efektem jego własnej twórczości i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku, 4.7. Zgłoszenia do konkursu mogą być wysyłane codziennie w okresie od godziny 00:00:01 dnia 2. lipca do godziny 23:59:59 dnia 1. sierpnia 2015 r. wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego, 4.8. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w konkursie uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 2

3 b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) c) publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. 5. Nagrody i sposób ich przyznawania 5.1. W trakcie posiedzenia opisanego w pkt. 5.8 regulaminu komisja wyłoni w sumie 62 (słownie: sześćdziesięciu dwóch) Laureatów biorąc pod uwagę: spełnienie warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz kreatywność przesłanej odpowiedzi o której mowa w pkt. 4.1 regulaminu 5.2. W konkursie przewidziane są nagrody III stopnia w postaci kijków Nordic Walking w liczbie 30 sztuk (słownie: trzydzieści) każdy zestaw (2 szt. słownie: dwie) o wartości 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych), nagrody II stopnia w postaci koszów piknikowych w liczbie 30 sztuk (słownie: trzydzieści) każdy o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych), oraz nagroda główna aparat Sony SLT-A58K czarny mm w liczbie 2 (słownie: dwie) każdy o wartości 1699,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) Do każdej z nagród głównych - aparatów Sony SLT-A58K czarny mm- przyznawana jest premia w wysokości 188,27 zł przy czym premia w całości przeznaczona jest na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora Wartość całej puli nagród w konkursie wraz z kwotą na podatek wynosi ,52 zł, 5.5. W celu wyłonienia laureatów 62 nagród (słownie: sześćdziesięciu dwóch), w tym 30 laureatów nagrody III stopnia (słownie: trzydziestu), 30 laureatów nagrody II stopnia (słownie: trzydziestu) oraz 2 laureatów nagrody głównej (słownie: dwóch) Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, 5.6. W konkursie biorą udział wszystkie wysłane w prawidłowy sposób zgłoszenia konkursowe, 5.7. Laureaci nagród III, II stopnia oraz nagród głównych zostaną wyłonieni spośród wszystkich nadesłanych SMS-ów po zakończeniu konkursu, 5.8. Wyłonienie laureatów odbędzie się w dniu 3. sierpnia 2015 r. w biurze Organizatora, prze komisję powołaną przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami regulaminu, 3

4 5.9. W celu wyłonienia laureatów nagród komisja oceni każde prawidłowe zgłoszenie konkursowe i spośród nich wyłoni najciekawsze zgłoszenia z rozwiązaniem zadania konkursowego według własnego uznania, uwzględniając oryginalność oraz walory estetyczne, Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego konkurs. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie. Czas nadesłania SMS-a będzie rejestrowany przez centralny komputer Organizatora. 6. Powiadamianie laureatów oraz sposób ogłaszania wyników 6.1. Każdy laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu przez komisję konkursową, poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie na numer telefonu, który wskazany został jako kontaktowy. W treści wiadomości SMS oraz podczas rozmowy telefonicznej Organizator poinformuje laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania do siedziby Organizatora (Agencja Reklamowa AXEL Janusz Dembiński Spółka Komandytowa, ul. Swoboda 14, Poznań) w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości SMS (decyduje data stempla pocztowego) kompletu niezbędnych danych laureata, które umożliwią przekazanie nagrody, tj.: a) oryginał dowodu zakupu, b) imię i nazwisko, c) nr telefonu kontaktowego, d) dokładny adres korespondencyjny (do wysyłki nagrody), e) wiek, f) oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń o treści: - Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez: Agencja Reklamowa AXEL Spółka Komandytowa Janusz Dembiński Poznań, ul. Swoboda 14, moich danych osobowych wyłącznie w celu, przekazania nagrody w konkursie: Lato pełne witalności! zgodnie z regulaminem. Zostałem/am poinformowany/a przez AXEL Sp. K. Janusz Dembiński z siedzibą w Poznaniu o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody. ; - Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. ; Oświadczam, że: - Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w konkursie polegającego na wysłaniu SMS-a zawierającego odpowiedź na zadanie konkursowe: Napisz jaki jest Twój sposób na orzeźwienie latem zwanego dalej: konkursem. - Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, powstałe w z związku z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie. Treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego., - Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym 4

5 oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw., - Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w regulaminu konkursu w pkt ; g) data i własnoręczny podpis uczestnika, 6.2. Wzór formularza z wymaganymi danymi, jakie musi podać laureat, stanowi załącznik nr 1 Regulaminu promocji, 6.3. Podpisany formularz laureaci muszą wysłać do Organizatora nie później niż do dnia r. (data doręczenia przesyłki) 6.4. W przypadku rozmowy telefonicznej, Organizator będzie próbował nawiązać połączenie telefoniczne z laureatem poprzez co najmniej pięć prób kontaktu podejmowanych przez Organizatora w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia, w godzinach od do 16.00, 6.5. W przypadku niedoręczenia Organizatorowi wymaganych danych przez laureata nagrody lub niespełnienia innych warunków przewidzianych w niniejszym regulaminie uprawnienia do nagrody przechodzą na laureata rezerwowego. Postępowanie z laureatem rezerwowym nagrody będzie odbywać się na takich samych zasadach jak w przypadku laureata nagrody, 6.6. Jeżeli laureat rezerwowy nagrody również nie spełni warunków opisanych powyżej, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 7. Wydanie nagród 7.1. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie, 7.2. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, 7.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 ze zm.), 7.4. Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody przez laureata bądź przez inną osobę przebywającą pod adresem wskazanym przez laureata, 7.5. Nagrody zostaną wysłane do laureatów w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu, tj. najpóźniej do dnia r., zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, 7.6. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody głównej, Uczestnik w ciągu 30 dni od dnia zwrotu Nagrody do Organizatora ma możliwość odebrać Nagrodę w siedzibie Organizatora. Organizator poinformuje laureata o takiej możliwości za pomocą SMS-a oraz telefonicznie. W przypadku kiedy Nagroda główna nie zostanie odebrana przez kolejne 30 dni, przepada na rzecz Organizatora, 7.7. W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora telefonicznie oraz mailowo, 7.8. Prawo do nagrody traci uczestnik, który nie spełni warunków opisanych w Regulaminie w tym: - Nie prześle w terminach określonych w pkt. 6.1 wymaganych danych lub dokumentów - Prześle dowód zakupu, który będzie uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie - Prześle fiskalny dowód zakupu wystawiony przez inny podmiot niż sklep sieci Stokrotka - Przesłany dowód nie będzie obejmował Produktów Promocyjnych, o których mowa w pkt Okaże się osobą niepełnoletnią - Prześle dowód zakupu, który będzie miał datę i godzinę późniejszą niż data przesłania zgłoszenia Oraz inne nie wymienione wyżej, ale wynikające z treści regulaminu 5

6 8. Ochrona danych osobowych 8.1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z jego organizacją. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie Organizator. Dane tych osób przetwarzane będą przez Organizatora tylko i wyłącznie w celach związanych przekazaniem nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia a także żądania ich usunięcia, 8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazywanie im przez Organizatora w toku Konkursu informacji, związanych z Konkursem stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). 9. Postanowienia końcowe 9.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym Konkursie można zgłaszać na piśmie na adres: Agencja Reklamowa Axel, Sp. K. Janusz Dembiński, ul. Swoboda 14, Poznań, z dopiskiem Lato pełne witalności! przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, 9.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu, 9.3. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, 9.4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie oraz a także w biurze Organizatora, 9.5. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa Organizator oraz sieć sklepów Stokrotka nie ponoszą odpowiedzialności za: udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane, opóźnienie lub niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno- reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach informacyjnych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych rozpatrywane są przez Operatora, Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów uczestników opłaca Organizator, Organizator kontaktuje się z uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu, W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 6

7 7

8 Załącznik nr 1 Imię i nazwisko: Nr telefonu kontaktowy: Dokładny adres korespondencyjny (do wysyłki nagrody): Wiek: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez: Agencja Reklamowa AXEL Spółka Komandytowa Janusz Dembiński, Poznań, ul. Swoboda 14, moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników konkursu Lato pełne witalności! zgodnie z regulaminem. Zostałem/am poinformowany/a przez AXEL Sp. K. Janusz Dembiński z siedzibą w Poznaniu o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody. Oświadczam, że: Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w konkursie Lato pełne witalności! polegającego na odpowiedzi na pytanie: Napisz jaki jest Twój sposób na orzeźwienie latem zwanego dalej: konkursem. Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie. Treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie przenoszę na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w regulaminu konkursu. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. Imię, nazwisko, data, miejscowość 8

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo