Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 REGULAMIN PRACY komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na przeszkolenie specjalistyczne Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zadania, skład i sposób działania komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w 20 ust. 1 pkt 1 w zarządzeniu nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r., w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, zwanym dalej zarządzeniem. 2. Komisja kwalifikacyjna, zwana dalej komisją", przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do odbycia przeszkolenia specjalistycznego na zasadach określonych w 30 i 34 zarządzenia Przewodniczący komisji organizuje i odpowiada za pracę komisji. 2. Przewodniczący komisji wyłania spośród składu komisji: 1) sekretarza komisji; 2) zespół do przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego; 3) zespół do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w tym: a) podzespół do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, b) podzespół do sprawdzenia arkuszy odpowiedzi - składający się z co najmniej dwóch osób, c) podzespół do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej - składający się z co najmniej trzech osób. 3. Osoby wyłonione do składu zespołu do przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego mogą również wchodzić w skład zespołu do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. 4. Sekretarz komisji oraz osoby wyłonione do podzespołu do sprawdzenia arkuszy odpowiedzi nie mogą wchodzić w skład podzespołu do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego. Sekretarz komisji nie może brać udziału w sprawdzaniu arkuszy odpowiedzi. 5. W skład podzespołu do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mogą wchodzić wszystkie osoby powołane do składu komisji, bez względu na charakter zadań realizowanych przez te osoby wcześniej w ramach pracy komisji. 6. W zależności od potrzeb, przewodniczący komisji może w ramach podzespołu do przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, wydzielić grupy do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych składające się z co najmniej 3 osób. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez grupę traktowana jest jak rozmowa przeprowadzona przez podzespół do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2 7. Wyłonienie ze składu komisji sekretarza komisji jest równoznaczne z jego upoważnieniem przez przewodniczącego komisji do ustalenia każdorazowo na podstawie legitymacji służbowej tożsamości kandydatów przystępujących do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w 30 ust. 2 pkt 1 i 2 zarządzenia. 4. Członkowie komisji wykonują zadania w zakresie dotyczącym prac komisji zlecone przez przewodniczącego komisji. Rozdział 2 Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza zespół, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt Do zadań zespołu należy w szczególności: 1) zapoznanie się z treścią próśb kandydatów oraz dołączonych do tych próśb dokumentów i ankiet kandydatów; 2) odrzucenie bez rozpatrzenia próśb kandydatów - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w 29 ust. 3 pkt 1 zarządzenia; 3) rozpatrzenie odmownie próśb kandydatów - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w 29 ust. 3 pkt 2 zarządzenia; 4) wskazanie kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego; 5) sporządzenie pisemnej informacji o przyczynach uzasadniających odrzucenie próśb poszczególnych kandydatów albo ich odmowne rozpatrzenie Protokół, o którym mowa w 29 ust. 4 zarządzenia, sporządza sekretarz komisji. 2. Protokół podpisują: przewodniczący komisji, sekretarz komisji i członkowie zespołu prowadzącego pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego. 3. Wzór protokołu stanowi załącznik A do regulaminu. 7. Na podstawie protokołu z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego sekretarz komisji przygotowuje pisemne informacje dla kandydatów o wynikach pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Informacje przewodniczący komisji przedkłada do podpisu komendantowi ośrodka szkolenia Niezwłocznie po zakończeniu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego przewodniczący komisji informuje pisemnie odpowiedzialnego w ośrodku szkolenia za opracowanie testów kwalifikacyjnych o liczbie kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz o planowanym terminie przeprowadzenia tego etapu postępowania. 2. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia przez komendanta ośrodka szkolenia zastrzeżeń, o których mowa

3 w 29 ust. 6 zarządzenia, ulegnie zmianie podana wcześniej liczba kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania lub planowany termin przeprowadzenia tego etapu postępowania albo nastąpi konieczność skorygowania innych danych dotyczących drugiego etapu postępowania, przewodniczący niezwłocznie pisemnie informuje o tym osobę, o której mowa w ust W przypadku wniesienia przez kandydata zastrzeżenia, o którym mowa w 29 ust. 6 zarządzenia, przewodniczący komisji przedstawia komendantowi ośrodka szkolenia pisemne stanowisko w tej sprawie. 2. Po rozpatrzeniu przez komendanta ośrodka szkolenia zastrzeżeń, o którym mowa w 29 ust. 6 zarządzenia, sekretarz komisji sporządza aneks do protokołu z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zawierający wskazanie kandydatów, którzy wnieśli zastrzeżenia, przedmiot tych zastrzeżeń oraz podjęte w tym zakresie rozstrzygnięcia. Przepis 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Rozdział 3 Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 10. O terminie przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego przewodniczący komisji pisemnie informuje kierowników jednostek organizacyjnych właściwych dla kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego i dyrektora Biura Kadr. 11. Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza zespół, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt Przed rozpoczęciem prowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego przewodniczący zespołu: 1) udziela wybranym członkom podzespołu, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3: a) lit. a - pisemnych upoważnień do kontaktowania się z kandydatami podczas trwania testu, b) lit. c - pisemnych upoważnień do ustalania tożsamości kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli jest ona prowadzona; 2) rozdziela zadania poszczególnym członkom podzespołu, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3 lit. a; 3) przedstawia sekretarzowi komisji i członkom zespołu przeprowadzającego drugi etap postępowania kwalifikacyjnego obserwatora, o którym mowa w 32 ust. 1 zarządzenia Przewodniczący komisji otrzymuje testy kwalifikacyjne od osoby, o której mowa w 8 ust. 1, w zapieczętowanych kopertach za pośrednictwem kancelarii jawnej ośrodka szkolenia. 2. Arkusze prawidłowych odpowiedzi (nośnik z danymi niezbędnymi do oceny udzielonych odpowiedzi przy pomocy urządzenia technicznego - jeżeli sprawdzenie odbywa się przy pomocy takiego urządzenia), testy kwalifikacyjne i arkusze odpowiedzi przekazuje się w odrębnych kopertach. Do chwili ich odbioru przez przewodniczącego komisji koperty przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich kandydatów, komisji oraz obserwatora.

4 3. Kopertę z testami kwalifikacyjnymi oraz kopertę z arkuszami odpowiedzi przewodniczący odbiera z kancelarii jawnej ośrodka szkolenia. 4. Kopertę z arkuszami odpowiedzi przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi komisji bezpośrednio przed rozpoczęciem losowania numerów kodowych przez kandydatów. 5. Kopertę z testami kwalifikacyjnymi przewodniczący otwiera bezpośrednio przed rozpoczęciem pisania testu kwalifikacyjnego przez kandydatów w obecności wybranych członków podzespołu, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3 lit. a oraz obserwatora. 6. Kopertę z arkuszami poprawnych odpowiedzi (nośnik z danymi niezbędnymi do oceny udzielonych odpowiedzi przy pomocy urządzenia technicznego - jeżeli sprawdzenie odbywa się przy pomocy takiego urządzenia) przewodniczący komisji odbiera z kancelarii jawnej i przekazuje podzespołowi, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3 lit. b, niezwłocznie po zakończeniu testu kwalifikacyjnego i przekazaniu temu podzespołowi arkuszy odpowiedzi kandydatów. 14. Test kwalifikacyjny przeprowadza podzespół, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, do zadań którego należy w szczególności: 1) wskazanie kandydatom miejsc wyznaczonych dla nich na czas prowadzenia testu kwalifikacyjnego; 2) poinformowanie kandydatów przystępujących do testu kwalifikacyjnego o warunkach organizacyjnych przeprowadzania testu kwalifikacyjnego, zasadach jego rozwiązywania i oceniania oraz o trybie wnoszenia zastrzeżeń do wyniku testu kwalifikacyjnego i jego przebiegu; 3) rozdanie kandydatom zestawów pytań i innych niezbędnych materiałów, o ile nie zostały one już przekazane przez sekretarza komisji; 4) przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu; 5) zebranie od kandydatów po zakończeniu testu kwalifikacyjnego materiałów dostarczonych przez komisję i niezwłoczne przekazanie przewodniczącemu komisji zebranych arkuszy odpowiedzi Losowanie numerów kodowych lub arkusza odpowiedzi z naniesionym na nim numerem kodowym, zgodnie z 35 ust. 2 zarządzenia, przeprowadza sekretarz komisji. Wylosowane przez kandydatów numery kodowe sekretarz komisji wpisuje do wykazu kandydatów i wylosowanych przez nich numerów kodowych, którego wzór stanowi załącznik B do regulaminu. 2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio po losowaniu sekretarz komisji przekazuje przewodniczącemu komisji w zapieczętowanej kopercie. 16. Niezwłocznie po zakończeniu testu kwalifikacyjnego przewodniczący komisji, w obecności obserwatora, przekazuje otrzymane od podzespołu do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnemu arkusze odpowiedzi kandydatów podzespołowi, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3 lit. b. Przekazanie arkuszy odpowiedzi kandydatów odbywa się w obecności obserwatora Sprawdzenia arkuszy odpowiedzi dokonuje podzespół, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3 lit. b, do którego

5 zadań należy w szczególności: 1) dokonanie sprawdzenia arkuszy odpowiedzi przekazanych przez przewodniczącego komisji; 2) sporządzenie protokołu zawierającego zestawienie numerów kodowych kandydatów z uzyskaną przez nich w czasie testu kwalifikacyjnego liczbą punktów i niezwłoczne wywieszenie kopii protokołu na tablicy ogłoszeń; 3) przekazanie przewodniczącemu komisji ocenionych arkuszy odpowiedzi wraz z protokołem, o którym mowa w pkt 2, niezwłocznie po wywieszeniu kopii tego protokołu na tablicy ogłoszeń; 4) członkowie podzespołu, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3 lit. b, od momentu rozpoczęcia losowania numerów kodowych do czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w miejscu przeprowadzania testu, kopii protokołu, o którym mowa ust. 1 pkt 2, nie mogą się kontaktować z kandydatami oraz osobami ze składu komisji, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanej w Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik C do regulaminu Niezwłocznie po otrzymaniu materiałów, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 3, przewodniczący komisji i sekretarz komisji przystępują do rozkodowania arkuszy odpowiedzi i sporządzenia listy wyników punktowych z testu kwalifikacyjnego. Listę sporządza się odrębnie dla kandydatów z poszczególnych jednostek organizacyjnej Straży Granicznej. Wzór listy wyników punktowych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi załącznik D do regulaminu. 2. Listę, o której mowa w ust. 1, po usunięciu stopnia, imienia i nazwiska, sekretarz komisji wywiesza na tablicy ogłoszeń w miejscu przeprowadzania testu niezwłocznie po zakończeniu rozkodowania arkuszy odpowiedzi Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza podzespół, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3 lit. c, do którego zadań należy w szczególności: 1) opracowanie zestawów pytań, które pozwolą ocenić predyspozycje kierownicze kandydata zgodnie z celem rozmowy kwalifikacyjnej określonym odpowiednio w 37 ust. 1 zarządzenia; 2) opracowanie arkusza oceny kandydata zawierającego wskazane cechy i umiejętności kandydata, skalę punktową ocen oraz miejsce na krótką charakterystykę kandydata odzwierciedlającą uzyskaną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej; 3) sprawdzenie tożsamości kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej; 4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej; 5) ocena predyspozycji kierowniczych; 6) sporządzenie protokołów z rozmów kwalifikacyjnych; 7) przekazanie arkuszy ocen kandydatów i protokołów z rozmów kwalifikacyjnych sekretarzowi komisji. 2. W przypadku prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych przez grupy, o których mowa w 3 ust. 6, czynności związane z opracowaniem zestawów pytań i opracowywaniem oceny kandydata realizowane są przez podzespół, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3, łącznie dla wszystkich grup.

6 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatom zadawane są trzy wylosowane przez nich pytania, z których jedno odnosi się do kwalifikacji zawodowych kandydata, drugie związane jest z osobą kandydata, a trzecie ma na celu określenie predyspozycji kierowniczych. Każda osoba ze składu komisji biorąca udział w rozmowie kwalifikacyjnej może zadawać kandydatowi dodatkowe pytania dotyczące przedmiotu wylosowanych przez niego pytań. Czas rozmowy ze wszystkimi kandydatami powinien być zbliżony. 2. Każda osoba ze składu komisji biorąca udział w rozmowie kwalifikacyjnej dokonuje indywidualnie oceny kandydata wypełniając arkusz oceny kandydata, o którym mowa w 19 ust. 1 pkt 2. Suma punktów pochodzących od wszystkich członków podzespołu wskazuje na pozytywną lub negatywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym ocena pozytywna przyznawana jest kandydatowi, który uzyskał co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów. 3. W protokole z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej zawiera się: dane kandydata, sumę uzyskanych przez niego punktów od poszczególnych członków podzespołu prowadzącego rozmowę i uzyskaną z rozmowy ocenę - wzór protokołu określa załącznik E do regulaminu. W przypadku zgłoszenia przez kandydata zastrzeżenia do przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej w protokole zawiera się adnotację o takim zastrzeżeniu. Do protokołu dołącza się wylosowane przez kandydata pytania problemowe, wypełnione i podpisane przez poszczególnych członków indywidualne arkusze oceny, w których umieszcza się imię i nazwisko kandydata, przyznaną punktację oraz imię i nazwisko członka komisji dokonującego oceny. 4. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych można utrwalić przy wykorzystaniu sprzętu video. Nośniki video z nagraniem podlegają zniszczeniu po upływie jednego roku od zakończeniu drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych sekretarz komisji sporządza niezwłocznie listy wyników, o których mowa w 38 ust. 1 pkt 3 zarządzenia. Listę podpisują przewodniczący komisji i sekretarz komisji. Wzór listy stanowi załącznik F do regulaminu. 2. Listę, o której mowa w ust. 1, po usunięciu stopnia, imienia i nazwiska, sekretarz komisji wywiesza na tablicy ogłoszeń w miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych niezwłocznie po jej sporządzeniu Po zakończeniu drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego sekretarz komisji sporządza protokół, o którym mowa w 39 ust. 1 zarządzenia. Protokół podpisuje przewodniczący komisji, sekretarz komisji i członkowie zespołu, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3. Wzór protokołu stanowi załącznik G do regulaminu. 2. Projekt list, o których 39 ust. 2 zarządzenia, przygotowuje sekretarz komisji. Wzór listy stanowi załącznik H do regulaminu. 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów z tej samej jednostki organizacyjnej jednakowej liczby punktów, stosuje się tryb określony w 39 ust. 3 zarządzenia. 4. Projekty list kandydatów, o których mowa w 39 ust. 2 zarządzenia, przewodniczący komisji przedkłada

7 komendantowi ośrodka szkolenia. Rozdział 4 Postanowienia końcowe 23. Komisja kończy pracę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie i rozpatrzenie zastrzeżenia do wyniku drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego przewodniczący komisji sporządza sprawozdanie, które przedstawia do zatwierdzenia komendantowi ośrodka szkolenia w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w 39 ust. 1 zarządzenia. 2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się informację o wynikach pierwszego i drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz o wykonaniu czynności, o których mowa w 21 ust. 3, a także przedstawia się wnioski dotyczące organizacji pracy komisji oraz treści testu i rozmów kwalifikacyjnych. 25. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przewodniczący komisji gromadzi dokumenty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Dokumenty przekazuje się do kancelarii jawnej ośrodka szkolenia. Za przygotowanie dokumentów do archiwizowania odpowiada sekretarz komisji.

8 WZÓR Załączniki do regulaminu pracy komisji Załącznik A..., dnia... (miejscowość) PROTOKÓŁ z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej Komisja kwalifikacyjna powołana w dniu.....przez... (komendanta ośrodka szkolenia, który powołał komisję kwalifikacyjną) przeprowadziła w dniu/dniach pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej... (termin przeszkolenia, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne) Prośbę o umożliwienie odbycia ww. przeszkolenia złożyło.. kandydatów. (liczba kandydatów słownie) W wyniku pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego komisja: 1) dopuściła do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego niżej wymienionych funkcjonariuszy*: a) z... (jednostka organizacyjna/ Komenda Główna) Stopień Imię i nazwisko b) z... (jednostka organizacyjna/ Komenda Główna) Stopień Imię i nazwisko 2) odrzuciła bez rozpatrzenia prośby niżej wymienionych funkcjonariuszy*: a) z... (jednostka organizacyjna/ Komenda Główna) Stopień, imię i nazwisko Przyczyny odrzucenia prośby

9 b) z... (jednostka organizacyjna/ Komenda Główna) Stopień, imię i nazwisko Przyczyny odrzucenia prośby 3) rozpatrzyła odmownie prośby niżej wymienionych funkcjonariuszy*: a) z... (jednostka organizacyjna/ Komenda Główna) Stopień, imię i nazwisko Przyczyny odmownego rozpatrzenia prośby b) z... (jednostka organizacyjna/ Komenda Główna) Stopień, imię i nazwisko Przyczyny odmownego rozpatrzenia prośby * W przypadku gdy w danym postępowaniu kwalifikacyjnym nie wystąpiły okoliczności objęte daną częścią wzoru protokołu w protokole pomija się tą część niniejszego wzoru protokołu. Podpisy: Przewodniczący komisji:... Sekretarz komisji:... Członkowie zespołu:

10 WZÓR Załącznik B..., dnia... (miejscowość) WYKAZ kandydatów przystępujących w dniu... do testu kwalifikacyjnego w ramach drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej i wylosowanych przez nich numerów kodowych Nazwisko i imię kandydata Jednostka organizacyjna/komenda Główna Numer kodowy wylosowany przez kandydata Podpis sekretarza komisji kwalifikacyjnej (stopień, imię i nazwisko)

11 WZÓR Załącznik C..., dnia... (miejscowość) PROTOKÓŁ Zestawienie numerów kodowych kandydatów, którzy w dniu... przystąpili do testu kwalifikacyjnego w ramach drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej z uzyskaną przez nich liczbą punktów z testu kwalifikacyjnego Numer kodowy kandydata Liczba uzyskanych punktów Na podstawie 38 ust. 3 zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r., w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej kandydat może wnieść do komendanta ośrodka szkolenia zastrzeżenie do wyniku uzyskanego w teście w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Podpisy członków podzespołu sprawdzającego test kwalifikacyjny: Członkowie zespołu:

12 WZÓR Załącznik D..., dnia... (miejscowość) LISTA wyników punktowych z testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w... w dniu... w ramach drugiego (nazwą ośrodka szkolenia) etapu postępowania kwalifikacyjnego na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej uzyskanych przez kandydatów z... (jednostka organizacyjna/ Komenda Główna) I. Kandydaci, którzy spełnili warunek przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej Stopień, imię i nazwisko Numer kodowy Liczba punktów uzyskanych z testu kwalifikacyjnego Warunkiem zaliczenia testu kwalifikacyjnego i przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie co najmniej 56 punktów z testu kwalifikacyjnego.

13 II. Kandydaci, którzy nie spełnili warunku przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej Stopień, imię i nazwisko Numer kodowy Liczba punktów uzyskanych z testu kwalifikacyjnego Na podstawie 38 ust. 3 zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r., w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej kandydat może wnieść do komendanta ośrodka szkolenia zastrzeżenie do wyniku uzyskanego w teście w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Podpisy: Przewodniczący komisji:... Sekretarz komisji:...

14 WZÓR Załącznik E..., dnia... (miejscowość) PROTOKÓŁ z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej W dniu... w ramach drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na przeszkolenie specjalistyczne. (termin przeszkolenia, na które prowadzono postępowanie kwalifikacyjne) przeprowadzona została rozmowa kwalifikacyjna z... (stopień, imię i nazwisko kandydata) kandydatem z... (jednostka organizacyjna/ Komenda Główna) W imieniu komisji rozmowę kwalifikacyjną prowadził podzespół/grupa do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w składzie: 1)..., (stopień, imię i nazwisko) 2)..., (stopień, imię i nazwisko) 3)..., (stopień, imię i nazwisko) Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat mógł otrzymać maksymalnie... punktów. Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat otrzymał... punktów i ocenę.... W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat (niepotrzebne skreślić): - nie zgłosił zastrzeżeń do przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej - zgłosił następujące zastrzeżenie(a) do przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej: Załączniki do protokołu: Podpisy członków podzespołu/grupy, którzy prowadzili rozmowę kwalifikacyjną:

15 WZÓR Załącznik F..., dnia... (miejscowość) LISTA wyników z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w... w dniach... (narwą ośrodka szkolenia) na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej uzyskanych przez kandydatów z... (jednostka organizacyjna/ Komenda Główna) którzy spełnili warunek przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej. Stopień, imię i nazwisko Numer kodowy Wyniki punktowe z testu kwalifikacyjnego Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej Na podstawie 38 ust. 3 zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r., w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej kandydat może wnieść do komendanta ośrodka szkolenia zastrzeżenie do wyniku uzyskanego w teście oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Podpisy: Przewodniczący komisji:... Sekretarz komisji:...

16 WZÓR Załącznik G..., dnia... (miejscowość) PROTOKÓŁ z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej Komisja kwalifikacyjna powołana w dniu... przez... (komendanta ośrodka szkolenia, który powołał komisję kwalifikacyjną) przeprowadziła w dniu/dniach drugi etap postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej... (termin szkolenia, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne) Do drugiego etapu postępowania było dopuszczonych... kandydatów. (liczba kandydatów słownie) Do drugiego etapu postępowania nie przystąpili następujący kandydaci: Stopień, imię i nazwisko Jednostka organizacyjna/komenda Główna

17 Testu kwalifikacyjnego nie zaliczyli następujący kandydaci Stopień, imię i nazwisko Liczba punktów uzyskanych z testu kwalifikacyjnego Jednostka organizacyjna/komenda Główna Do rozmowy kwalifikacyjnej nie przystąpili następujący kandydaci, którzy zaliczyli test kwalifikacyjny Stopień, imię i nazwisko Liczba punktów uzyskanych z testu kwalifikacyjnego Jednostka organizacyjna/komenda Główna Z rozmowy kwalifikacyjnej nie uzyskali pozytywnej oceny następujący kandydaci: Stopień, imię i nazwisko Liczba punktów uzyskanych z testu kwalifikacyjnego Jednostka organizacyjna/komenda Główna

18 Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym zakończyli następujący kandydaci: Stopień, imię i nazwisko Jednostka organizacyjna SG Liczba punktów uzyskanych z testu kwalifikacyjnego Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej Informacje o wniesionych przez kandydatów zastrzeżeniach i sposobie ich rozpatrzenia, a w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w 33 ust. 2 zarządzenia, opis podjętych czynności. Podpisy: Przewodniczący komisji:... Sekretarz komisji:... Członkowie zespołu:

19 WZÓR Załącznik H..., dnia... (miejscowość) LISTA kandydatów z..., (nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej) którzy przystąpili do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w dniach... w... (nazwa ośrodka szkolenia) na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej... (termin szkolenia, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne) Stopień, imię i nazwisko Liczba punktów uzyskanych z testu kwalifikacyjnego * Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej * W przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym, po liczbie porządkowej wpisuje się literę,n". KOMENDANT ośrodka szkolenia (stopień, imię i nazwisko)

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY do zarządzenia Nr 3 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 21 lutego 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM NARODOWYM W KRAKOWIE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 106 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 106 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 106 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie z dnia 7 stycznia 2010 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 1/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia teksy jednolitego procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 19 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU. Strona 1 z 9

ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU. Strona 1 z 9 ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU Strona 1 z 9 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Procedura określa szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na stanowiska

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nabór pracowników stanowi istotny obszar strategicznego zarządzania kadrami

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU

ZALECENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU ZALECENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU KWIECIEŃ 2015 ZALECENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU 1. Zalecenia określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/2015 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2015 r. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie 1 Kandydata na stanowisko dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala procedurę przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr 18/2014 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12.11.2014 r. PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia podyplomowe wnoszą opłatę egzaminacyjną ustaloną przez Rektora.

2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia podyplomowe wnoszą opłatę egzaminacyjną ustaloną przez Rektora. Akademia Muzycsia w Krakowie Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków te). 12 422-78-45, fax 12 422^4-55 (a) ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Celem Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

2. Postępowanie kwalifikacyjne na Studia podyplomowe jest przeprowadzane według systemu punktowego określonego w 12.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na Studia podyplomowe jest przeprowadzane według systemu punktowego określonego w 12. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO NA STUDIA PODYPLOMOWE MUZYKOTERAPIA Na Wydziale Twórczości, Akademii Muzycznej w Krakowie od roku akademickiego 2016/2017 I. Zasady i warunki przyjęć. 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne

Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora ZDW z dnia 23.07.2010r. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2017 Prokurenta Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie z dnia 02.01.2017r. Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej 1 Stała Komisja Przetargowa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurach przetargowych, których przedmiot zamówienia nie obejmuje projektów i robót budowlanych

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurach przetargowych, których przedmiot zamówienia nie obejmuje projektów i robót budowlanych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5185/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25.07.2014r. Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurach przetargowych, których przedmiot zamówienia nie obejmuje

Bardziej szczegółowo

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ZARZĄDZENIE Nr 66/2015 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Zielonej Górze

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Zielonej Górze REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Zielonej Górze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2015 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 24 lipca 2015r

Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2015 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 24 lipca 2015r Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2015 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 24 lipca 2015r w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1165 z dnia 04.10.2017 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH `

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU ZEWNĘTRZNEGO NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

PROCEDURA NABORU ZEWNĘTRZNEGO NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2012 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie ustanowienia procedury naboru zewnętrznego na stanowiska służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pracy Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych kierowców

R E G U L A M I N pracy Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych kierowców R E G U L A M I N pracy Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych kierowców 1 1. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie z dnia 20 stycznia 2017r.

Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie z dnia 20 stycznia 2017r. Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko głównego księgowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dnia 4 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dnia 4 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 1078

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 1078 Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu z dnia 7 stycznia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu z dnia 7 stycznia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 01.2015 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE. Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Przewodniczący Zespołu wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Przewodniczący Zespołu wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej. REGULAMIN z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu pracy zespołu do wyłonienia kandydatów na szkolenie dla policjantów kwalifikowanych do służby w komórkach organizacyjnych Policji do spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 R/2017 z dnia 15 maja 2017 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O.

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O. REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O. 1 1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach

REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach Załącznik do Decyzji Nr 26/2016 Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach z dnia 14 października 2016 r. REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 17.08.2009 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWSKA URZĘDNICZE, W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

PROCEDURA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWSKA URZĘDNICZE, W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. PROCEDURA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWSKA URZĘDNICZE, W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW BR.0050.39.2016 ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1 z :40

1 z :40 Dz.U.00.72.847 2005.09.15 zm. Dz.U.2005.166.1394 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach z dnia 17.03. 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MICHAŁOWIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) zarządzam co następuje:

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) zarządzam co następuje: Zarządzenie Nr 9 / 2009 Komendanta Straży Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 września 2009 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Sieradzu Na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIANYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN KONKURSU NA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIANYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Załącznik do zarządzenia Nr 11/12 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 26 kwietnia 2012 r. REGULAMIN KONKURSU NA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIANYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2009 Kierownika ZEAS Gminy Raba Wyżna REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stanowisko zastępcy komendanta ds. medycznych w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnego

REGULAMIN KONKURSU na stanowisko zastępcy komendanta ds. medycznych w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnego REGULAMIN KONKURSU na stanowisko zastępcy komendanta ds. medycznych w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, przy ul. P. Skargi 9/11 1 1.

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej.

Procedura naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia nr 9/2011 Z dnia 29.08.2011r. Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 Im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej Procedura naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/UM/2016

Zarządzenie Nr 15/UM/2016 Zarządzenie Nr 15/UM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta Legnicy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji konkursowej

Regulamin pracy Komisji konkursowej Załącznik do Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Celem regulaminu jest ustalenie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Celem regulaminu jest ustalenie REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego 283 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego Na podstawie art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH

ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ZARZĄDZENIE NR 18/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Załącznik do Uchwały nr VI/4/2011 Zarządu Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach z dnia 05 lipca 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 1. Regulamin ustala zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWIE-OSADZIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie z dnia 16 lutego 2017 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. UCHWAŁA NR 220/2017 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z dnia 08.08.2012r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 R/2013 r z dnia 30 sierpnia 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Postanowienia ogólne 1. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Kierownika GOPS w Zduńskiej Woli z dnia 3 marca 2016 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE załącznik do Zarządzenia nr 14 dyrektora I LO w Tychach z dnia 20 grudnia 2010 roku Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 z dnia 1 sierpnia 2006 roku. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 7 września 2005 REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział l Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 1072/RZP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2016 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Rozdział l Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach z dnia 25.05.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie ORG.0050.37.2017 ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1/11 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Andrzej Zając Marek Fryźlewicz Data: 27 marca 2009 r. Data: 30 marca 2009 r. Obowiązuje od: 14 kwietnia 2009 r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

I. ZESPOŁY PRZEPROWADZAJĄCE SPRAWDZIAN. ZADANIA ZESPOŁÓW. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU.

I. ZESPOŁY PRZEPROWADZAJĄCE SPRAWDZIAN. ZADANIA ZESPOŁÓW. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 8 IM. I. J. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE. I. ZESPOŁY PRZEPROWADZAJĄCE SPRAWDZIAN.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Kolumna

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Kolumna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 31/2014 z dnia 04.06.2014 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Kolumna I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY W TŁUSZCZU

REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY W TŁUSZCZU Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2011 Burmistrza Tłuszcza z dnia 3 marca 2011 r. REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY W TŁUSZCZU 1 1. Konkurs organizuje i ogłasza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 146 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 175

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 175 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 175 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu i świadectwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze 1 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 /2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 19 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 10 /2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 19 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 10 /2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 201 11416 Poz. 1190 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach z dnia 22 listopada 2005 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach z dnia 22 listopada 2005 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach z dnia 22 listopada 2005 roku REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 100 poz. 642 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. z dnia 30 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 40/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. z dnia 30 listopada 2009r. ZARZĄDZENIE NR 40/09 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY w sprawie zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 W RADOMIU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 W RADOMIU REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 W RADOMIU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady naboru kandydatów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYBORCZA WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1

INSTRUKCJA WYBORCZA WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1 INSTRUKCJA WYBORCZA WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Instrukcja wyborcza władz terenowych partii Prawo i Sprawiedliwość, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej. Dz.U.2013.832 z dnia 2013.07.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 lipca 2013 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin 1. 1. Rada Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

2. Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie mogą być osoby mające prawo wybierania, stale zamieszkałe na obszarze gminy.

2. Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie mogą być osoby mające prawo wybierania, stale zamieszkałe na obszarze gminy. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2000 Nr 72, poz. 847 oraz Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZYNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZYNIE Załącznik do Zarządzenia nr 18/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZYNIE 1 Postanowienia ogólne 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Komisji składa pisemne oświadczenie, że nie jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata oraz nie pozostaje wobec

Komisji składa pisemne oświadczenie, że nie jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata oraz nie pozostaje wobec REGULAMIN KONKURSU na stanowisko dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legionowie, przy ul. Zegrzyńskiej 8 1 1. Postępowanie konkursowe

Bardziej szczegółowo

W ZARZĄDZIE MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH

W ZARZĄDZIE MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 69/2010 Dyrektora ZMID z dnia 10.05.2010 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia r

Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia r Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 18.10.2013 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Ustce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

Ilekroć w procedurze jest mowa o: Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Szkoły z dnia 10.05.2010 r. Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia 07.03.2011r. 1. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Piaski nr 34/2015 z dnia 8 kwietnia 2015roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PIASKI

Bardziej szczegółowo