STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ"

Transkrypt

1 STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ PaŸdziernikowy pomiar koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ wskazuje na niewielk¹ poprawê, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, klimatu gospodarczego w sektorze ubezpieczeñ. PIUPEN - indeks koniunktury wzrós³ prawie o punkty, z,2 do,. Jest jednak ni szy o, punktów, ani eli w analogicznym okresie roku ubieg³ego. W roku ubieg³ym tak e odnotowaliœmy wzrost wskaÿnika z t¹ ró nic¹, e by³ to wzrost dwukrotnie wy szy (zwiêkszy³ siê o, punktów). Jeszcze wiêksze ró nice wystêpuj¹ w dynamice, jeœli zestawimy wyniki dla placówek ubezpieczeñ na ycie z maj¹tkowymi. Mierzona indeksem PIUPEN koniunktura w placówkach ubezpieczeñ na ycie (,) jest obecnie nieco lepsza ni w poprzednim kwartale (o punktów), ale znacznie gorsza w odniesieniu do placówek ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych (o punktów), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego (o 2 punktów). Indeks PIUPEN dla placówek ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych (,) utrzymuje natomiast niewielki trend wzrostowy. W stosunku do poprzedniego kwarta³u wzrós³ o punkty, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego - o nieca³y punkt. Dodajmy jeszcze, e przed rokiem indeks PIUPEN w placówkach ubezpieczeñ na ycie by³ o, punktu korzystniejszy ni w maj¹tkowych, natomiast teraz jest o punktów gorszy. Swoj¹ poprawê indeks PIUPEN zawdziêcza g³ównie prognozom, czyli oczekiwaniom poprawy sytuacji na rynku w czwartym kwartale tego roku. Oceny trzeciego kwarta³u s¹ niemal identyczne jak drugiego, co oznacza utrzymuj¹c¹ siê stagnacjê na rynku ubezpieczeñ, zarówno w dziale I - ubezpieczeñ na ycie, jak i dziale II - ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych. W ocenach III kwarta³u zwracaj¹ uwagê gorsze wskaÿniki ogólnej sytuacji ekonomicznej placówek, liczby zwartych umów, wartoœci pozyskanych sk³adek i wyp³aconych odszkodowañ. Ustabilizowa³a siê sytuacja w zakresie wartoœci pozyskanych sk³adek, liczby szkód oraz liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczeñ. O poprawie mo na mówiæ tylko w odniesieniu do œredniej sk³adki przypisanej brutto. Ogólne wskaÿniki ocen s¹ zarazem bardzo zró nicowane w obu dzia³ach, o czym szczegó³owo informujemy w komunikacie. Prognozy, a dok³adniej oczekiwania s¹ zdecydowanie korzystniejsze od ocen. Na ogó³ niezbyt odbiegaj¹ od formu³owanych przed rokiem, zw³aszcza - co zrozumia³e - w dziale ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych. Optymizm ubezpieczycieli na ycie jest wyraÿnie ni szy i z pewnoœci¹ t³umiony mocniej informacjami o sytuacji gospodarczej i realnych dochodach ludnoœci. W minionym kwartale na rynku panowa³a zatem stagnacja, ale koñcówka roku stwarza - zdaniem szefów placówek - spore szanse na poprawê koniunktury w sektorze ubezpieczeñ. Badania koniunktury w placówkach bankowych s¹ prowadzone w cyklu kwartalnym. Realizuje je Pentor - Instytut Badania Opinii i Rynku na zlecenie i w œcis³ej wspó³pracy z Polsk¹ Izb¹ Ubezpieczeñ. Pomiar paÿdziernikowy zosta³ przeprowadzony w dniach - bm., technik¹ wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). W badaniu wziê³y udzia³ 6 placówki zak³adów ubezpieczeñ, rozmieszczone na terenie ca³ego kraju. Ich próba odpowiada strukturze krajowego rynku ubezpieczeñ.

2 UMOWY UBEZPIECZENIOWE Liczba zawartych umów ubezpieczeniowych wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), spadek wyst¹pi³ w proc. (2 proc.), a 2 proc. ( proc.) nie stwierdza zmiany. WskaŸnik oceny netto zmala³ w porównaniu do poprzedniego kwarta³u o 2 punkty, z 2 do, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 2 punktów. Wzrost liczby zawartych umów wyst¹pi³ w proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych. Spadek odpowiednio w i proc. WskaŸnik oceny liczby zawartych umów w przypadku ubezpieczeñ na ycie pozostaje ujemny (-2 pkt) i w stosunku do ubieg³ego kwarta³u pogorszy³ siê o punktów (z na 2). Ubezpieczenia maj¹tkowe odnotowa³y natomiast punktow¹ poprawê wskaÿnika, z do punktów. Placówki wykazuj¹ spory optymizm i spodziewaj¹ wzrostu liczby zawieranych umów w ostatnim kwartale tego roku. Wzrostu oczekuje ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), spadku obawia proc. (2 proc.), natomiast proc. nie przewiduje zmiany ( proc.). WskaŸnik prognozy netto wzrós³ o 2 punktów, z do 6. W segmencie ubezpieczeñ na ycie wzrostu liczby zawartych umów oczekuje 6 proc. placówek, natomiast w grupie maj¹tkowych proc. Spadku obawia siê po proc. WskaŸniki prognozy netto znacz¹co wzros³y: umów ubezpieczeñ na ycie o 2 punktów, z do, natomiast maj¹tkowych o 2 punktów, z 2 do. LICZBA ZAWARTYCH UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH II I I II I I II I I WARTOŒÆ SK ADEK Wartoœæ pozyskanych sk³adek wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale w 2 proc.), zmala³a w proc. (2 proc.) i nie uleg³a zmianie w 2 proc. (2 proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zmala³ o punkt, z 2 do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 2 punktów. Wzrost wartoœci pozyskanych sk³adek odnotowa³o 2 proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em obni y³ siê w grupie ubezpieczeñ na ycie o punkty, z 2 do ; natomiast w grupie ubezpieczycieli maj¹tkowych wzrós³ o 2 punkty, z do. W prognozach du o wiêkszy optymizm ni w poprzednim pomiarze. Wzrost wartoœci pozyskanych sk³adek w nastêpnym kwartale przewiduje ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale 66 proc.), spadku obawia siê proc. ( proc.), a proc. (2 proc.) nie oczekuje zmiany. Przewidywania wzrostowe formu³uje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i 2 proc. maj¹tkowych; spadkowe odpowiednio i proc. WskaŸniki prognozy netto znacz¹co siê poprawi³y w porównaniu z poprzednim kwarta³em. W grupie ubezpieczeñ na ycie o punktów, z do 66; natomiast maj¹tkowych o punktów, z 6 do. WARTOŒÆ PRZYPISU SK ADKI BRUTTO II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 2

3 ŒREDNIA SK ADKA PRZYPISANA BRUTTO Œrednia sk³adka przypisana brutto wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), zmala³a w proc. ( proc.) i nie zmieni³a siê w proc. ( proc.). WskaŸnik oceny netto wzrós³ w porównaniu z poprzednim kwarta³em o 6 punktów, z do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 2 punktów. Wzrost œredniej sk³adki odnotowa³o proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio 2 i proc. WskaŸniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em uleg³y poprawie; w przypadku ubezpieczeñ na ycie o punktów, z do, natomiast maj¹tkowych o punktów, z 2 do. Placówki s¹ ostro ne w prognozach. Wzrostu œredniej sk³adki przypisanej brutto spodziewa siê ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), spadku obawia siê proc. ( proc.), a 2 proc. ( proc.) nie przewiduje zmiany wartoœci. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punkty, z do. Oczekiwania wzrostowe formu³uje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadku obawia siê odpowiednio i proc. W przypadku placówek ubezpieczeñ na ycie wskaÿnik prognozy netto poprawi³ siê o punktów, z do ; natomiast obni y³ siê w grupie maj¹tkowych o punkty, z do. ŒREDNIA SK ADKA PRZYPISANA BRUTTO II I I II I I II I I SZKODY Liczba szkód wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale w proc.), zmala³a w proc. ( proc.) i pozosta³a bez zmian w proc. (6 proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punkt, z do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 6 punktów. Wzrost liczby szkód odnotowa³o 2 proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸnik oceny netto w grupie ubezpieczeñ na ycie zmniejszy³ siê w porównaniu z poprzednim kwarta³em o 2 punkty, z 2 do 2; zwiêkszy³ siê natomiast wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych o punktów, z do. W prognozach niewielka poprawa i oczekiwanie nieco mniejszej liczby szkód. Wzrost liczby szkód przewiduje ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale 6 proc.), spadek 6 proc. ( proc.), natomiast proc. (6 proc.) nie spodziewa siê zmian. Wzrostu liczby szkód spodziewa siê proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i 6 proc. maj¹tkowych, spadku odpowiednio i proc. WskaŸniki prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em uleg³y obni eniu nieznacznemu o punkt, z do w grupie ubezpieczeñ na ycie i znacz¹cemu, bo o punktów, z do, wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

4 WARTOŒÆ WYP AT ODSZKODOWAÑ Wartoœæ wyp³aconych odszkodowañ wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale w proc.), zmala³a w 2 proc. ( proc.) i pozosta³a bez zmian w proc. ( proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punktów, z do, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o punkty. Wzrost wartoœci wyp³aconych odszkodowañ odnotowa³o proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸnik oceny netto w grupie ubezpieczycieli yciowych zmniejszy³ siê o punkty, z do ; zwiêkszy³ siê natomiast wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych o punktów, z 2 do. Prognozy zapowiadaj¹ nieznaczny spadek wartoœci wyp³at. Wzrost wartoœci wyp³aconych odszkodowañ przewiduje ³¹cznie 2 proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), zmniejszenie 6 proc. ( proc.), a proc. ( proc.) nie przewiduje zmian. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zmala³ o punkty, z do 6. Przewidywania wzrostowe formu³uje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych, spadkowe odpowiednio i proc. WskaŸnik prognozy netto w grupie ubezpieczycieli yciowych, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, zmniejszy³ siê o punktów, z do, a wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych utrzyma³ siê na poziomie z poprzedniego kwarta³u i wynosi punktów. WARTOŒÆ WYP ACONYCH ODSZKODOWAÑ II I I II I I II I I REZYGNACJE Z UBEZPIECZENIA Liczba klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczenia wzros³a ³¹cznie w 2 proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), zmala³a w proc. ( proc.) i nie zmieni³a siê w 6 proc. (6 proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zwiêkszy³ siê o 2 punkty, z do, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o punkty. Wzrost liczebny klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczenia odnotowa³o proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em uleg³y obni eniu, w grupie ubezpieczeñ na ycie o punktów, z do, a maj¹tkowych wzros³y o punktów, z do. Wzrasta optymizm ubezpieczycieli na ycie, maleje natomiast maj¹tkowych. Przewidywania wzrostowe formu³uje ³¹cznie 2 proc. placówek, spadkowe proc. a 66 proc. nie spodziewa siê zmian. WskaŸnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, zmala³ o 2 punkty, z do 6. Wzrostu liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczenia spodziewa siê 2 proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadku odpowiednio i proc. WskaŸnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, zmniejszy³ siê o punktów w grupie ubezpieczeñ na ycie (z 2 do ), zwiêkszy³ natomiast w maj¹tkowych o 6 punktów, z do. LICZBA KLIENTÓW REZYGNUJ CYCH Z UBEZPIECZENIA II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

5 TARYFY, STAWKI POLIS Taryfy i stawki polis wzros³y ³¹cznie w proc. placówek ( w poprzednim kwartale te w proc.), zmala³y w proc. ( proc.), a w proc. ( proc.) nie uleg³y zmianie. WskaŸnik oceny netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, nie uleg³ zmianie i wynosi punktów, natomiast w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego zmniejszy³ siê o punków. Stawki polis wzros³y w proc. placówek, natomiast taryf w 2 proc., a zmala³y odpowiednio w i proc. WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punkty, z do, w grupie placówek ubezpieczeñ na ycie i zmniejszy³ siê o punkty, z do, w grupie ubezpieczeñ maj¹tkowych. Utrzymuje siê przekonanie o stabilizacji taryf i stawek polis. Przewidywania wzrostowe formu³uje ³¹cznie proc. placówek, spadkowe proc., a 2 proc. nie zak³ada zmian. WskaŸnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, obni y³ siê o punktów, z do 6. Wzrostu taryf i sk³adek spodziewa siê proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i 2 proc. maj¹tkowych, obni ki i proc. WskaŸnik prognozy netto wzrós³ w grupie ubezpieczycieli yciowych o 2 punkty, z do, a w maj¹tkowych obni y³ siê o punktów, z 2 do. 6 TARYFY / STAWKI POLIS II I I II I I II I I KONKURENCJA NA RYNKU Konkurencja na rynku ros³a zdaniem ³¹cznie proc. placówek ( w poprzednim kwartale proc.), zmala³a wed³ug proc. ( proc.) i pozostawa³a bez zmian w ocenie 6 proc. ( proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punktów (z do ), a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego zmala³ o 2 punkty. O wzroœcie konkurencji informuje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych, o jej spadku odpowiednio i proc. WskaŸniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzros³y: w grupie ubezpieczeñ na ycie o punkty (z do ), a maj¹tkowych o 2 punktów (z 2 do ). Wzrostu konkurencji zdecydowanie czêœciej obawiaj¹ siê ubezpieczyciele maj¹tkowi ni yciowi. Przewidywania wzrostu konkurencji formu³uje ³¹cznie proc. placówek, zmniejszenia proc., a proc. uwa a, e pozostanie bez zmian. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zwiêkszy³ siê o punktów (z do 2). Wzrostu konkurencji spodziewa siê placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych, spadku odpowiednio i proc.. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zmniejszy³ siê w grupie placówek ubezpieczeñ na ycie o punktów (z do ), zwiêkszy³ natomiast w maj¹tkowych o 2 punktów (z 2 do ). KONKURENCJA NA RYNKU I II I I II I I I II SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

6 SYTUACJA EKONOMICZNA PLACÓWEK Trzeci raz z rzêdu placówki sygnalizuj¹ pogorszenie swojej ogólnej sytuacji ekonomicznej. Poprawê sytuacji odnotowa³o proc. (w poprzednim kwartale proc.), pogorszenie (6 proc.), a w proc. sytuacja nie zmieni³a siê ( proc.). W sumie wskaÿnik oceny netto zmala³ w porównaniu z poprzednim kwarta³em o punktów, z 2 do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o punktów. Zdecydowanie lepiej oceniaj¹ sytuacje placówki z przewag¹ kapita³u krajowego ( pkt) ni zagranicznego ( pkt) oraz powsta³e przed 2 rokiem (2 pkt) ni w okresie póÿniejszym ( pkt). W dalszym ci¹gu gorzej oceniaj¹ swoj¹ sytuacjê oddzia³y towarzystw ubezpieczeñ na ycie ni maj¹tkowych, jednak o ile w przypadku yciówki wskaÿnik oceny netto nie uleg³ zmianie i jest identyczny jak w poprzednim kwartale ( punktów), to w maj¹tkowych zmala³ o punktów (z do ). Szefowie placówek s¹ jednak dobrej myœli. Wiêkszoœæ z nich formu³uje optymistyczne prognozy na najbli szy kwarta³. Poprawê wyników przewiduje proc. placówek, pogorszenia obawia siê proc., a proc. nie oczekuje ani poprawy, ani pogorszenia. WskaŸnik prognozy netto wzrasta o 2 punktów, z do 2. Poprawy wyników oczekuje zarówno yciówka jak i maj¹tkowe. WskaŸnik prognozy netto wyników placówek ubezpieczeñ na ycie wzrós³ o 2 punkty, z 2 do, natomiast ubezpieczeñ maj¹tkowych o 6 punktów, z do. SYTUACJA EKONOMICZNA FIRMY II I I II I I II I I DZIA I UBEZPIECZENIA NA YCIE UBEZPIECZENIA GRUPOWE W porównaniu z poprzednim kwarta³em pogorszy³ siê wskaÿnik netto liczby zawartych umów (z 2 do 6 punktów), poprawi³ wskaÿnik netto wartoœci pozyskanej sk³adki (z 2 do 6 punktów) i pogorszy³ wskaÿnik netto stopy sk³adki (z do punktów). Umiarkowane wzrosty wskaÿników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), a stabilizacja dla stopy sk³adki ( punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA YCIE UBEZPIECZENIA GRUPOWE II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 6

7 UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE W porównaniu z poprzednim kwarta³em wyst¹pi³a poprawa wszystkich wskaÿników netto: liczby zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz stopy sk³adki (z do ). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz niewielki dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA ZYCIE UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE II I I II I I II I I UBEZPIECZENIA NA YCIE (GR. ). Poprawa wskaÿników netto liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), a pogorszenie stopy sk³adki (z do ). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników netto prognozy dla liczny zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz niewielki w przypadku stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA YCIE GRUPA II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

8 UBEZPIECZENIA POSAGOWE (GR2) Poprawa dotyczy jedynie wskaÿnika netto liczby zawartych umów (z 2 do ), w pozosta³ych pogorszenie wskaÿników. W przypadku wartoœci pozyskanej sk³adki z do punktów, a stopy sk³adki z do punktów. Niewielki wzrost wskaÿników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów) oraz wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), przy stabilizacji wskaÿnika dla stopy sk³adki ( punkty). DZIA UBEZPIECZEÑ - POSAGOWE GRUPA II I I II I I II I I UBEZPIECZENIA Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM (GR. ) Pogorszenie wskaÿnika zawartych umów (z do punktów), nieznaczna poprawa wskaÿnika wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) i stabilizacja wskaÿnika stopy sk³adki ( punktów). Znacz¹cy wzrost wskaÿnika prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do punktów) oraz niewielki dla wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) i stopy sk³adki (z 6 do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA YCIE GRUPA II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

9 UBEZPIECZENIA OC MOTORYZACYJNE (GR. ) DZIA II - UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE I OSOBOWE Wzrost wskaÿników netto: zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczby szkód (z do punktów) przy spadku wskaÿników: wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz stopy sk³adki (z 2 do punktów). Du e wzrosty wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do 6 punktów), liczby szkód (z do punktów), wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz niewielki spadek wskaÿnika dla stopy sk³adki (z 2 do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH GRUPA (UBEZPIECZENIA OC KOMUNIKACYJNE) II I I II I I II I I I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ UBEZPIECZENIA AUTO CASCO (GR. ) Obni enie wskaÿników netto: liczby zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki ( z 2 do 2 punktów), wartoœci odszkodowañ (z 2 do 2 punktów), stopy sk³adki ( z do punktów), przy wzroœcie wskaÿnika liczby szkód (z do punktów). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z 2 do punktów), liczby szkód (z do punktów), du y wzrost w przypadku wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz stabilizacja wskaÿnika dla stopy sk³adki (na poziomie punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA AUTO CASCO I I II I I II I I II I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor SALDO SALDO

10 UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE (GR. I ) Wzrost wskaÿników netto liczby zawartych umów (z do 2 punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz stopy sk³adki (z do punkt), przy niewielkim spadku wskaÿników: liczba szkód (z do 6) i wartoœci odszkodowañ (z do 6 punktów). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do 6 punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do 6 punktów) przy niewielkim spadku wskaÿnika dla stopy sk³adki (z do punkta) oraz ogromnych spadkach dla liczby szkód (z do punkta) i wartoœci odszkodowañ (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH GRUPA II I I II I I II I I I I II I I II UBEZPIECZENIA OSOBOWE (GR. I 2) WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Wzrost wskaÿników netto dla liczby zawartych umów (z do 6 punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), stabilizacja wskaÿnika liczby szkód ( punktów) i spadek w przypadku wartoœci odszkodowañ (z 6 do punktów oraz stopy sk³adki (z do punktów). Znacz¹ce spadki wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do 6 punktów) wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczby szkód (z 2 do punktów) i wartoœci odszkodowañ (z 2 do 2 punktów) i niewielki dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA OSOBOWE I 2 I 6 6 II 2 6 I 2 I II I I II I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor SALDO SALDO

11 UBEZPIECZENIA OC (GR. ) Wzrost wskaÿników netto dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) i stopa sk³adki (z do punktów), stabilizacja wskaÿnika liczba szkód ( punkty) oraz spadek wskaÿnika wartoœci odszkodowañ (z do 6 punktów). Znacz¹ca poprawa wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), przy znacz¹cym spadku wskaÿników dla liczby skód (z do punktów) i wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz niewielkim dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA OC (GRUPA ) II I I II I I II I I I I II I I II UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE (GR.,,, 2). WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Wzrost wskaÿników netto dla: liczba zawartych umów (z do punktów), wartoœæ pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczba szkód (z do punktów), stopa sk³adki (z do punkt), przy nieistotnym spadku wskaÿnika wartoœci odszkodowañ (- na 6 punktów). Niewielkie wzrosty wskaÿnika prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 2 do 2 punktów) oraz wartoœci pozyskanej sk³adki (z 2 do 2 punktów), przy spadku dla liczby szkód (z do punkta, wartoœci odszkodowañ (z do punkta) oraz stopy sk³adki (z do punktów). 6 DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE (MORSKIE, LOTNICZE, L DOWE) II I I II I I II I I I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

12 6 2 UBEZPIECZENIA KREDYTÓW I INNE (GR. -). Silne spadki wskaÿników netto dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów) oraz wartoœæ pozyskanej sk³adki (z do punktów), niedu e dla liczba szkód ( z do punkty) i wartoœæ odszkodowañ (z do punktów) oraz wzrost wskaÿnika stopa sk³adki (z do punktów). Znacz¹ce spadki wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do 2 punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczby szkód (z do 6 punktów), wartoœci odszkodowañ (z do 6 punktów) oraz niewielkim dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA KREDYTÓW, GWARANCJI I RYZYK FINANSOWYCH ORAZ OZOSTA E II I I II I I II I I I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ SALDO SALDO SYNTETYCZNY WSKA NIK KONIUNKTURY PIUPEN Syntetyczny wskaÿnik koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ PIUPEN uzyska³ wartoœæ punktów. W porównaniu z poprzednim kwarta³em jest zatem korzystniejszy o, punkty, ale w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego ni szy o, punktów. Na poprawê koniunktury mia³y wp³yw prognozy, których saldo wzros³o o, punktów, podczas gdy saldo ocen jest niemal identyczne jak w poprzednim kwartale (wzros³o zaledwie o, punkta). WskaŸnik koniunktury w placówkach ubezpieczeñ na ycie wzrós³ w porównaniu z poprzednim kwarta³em o, punktów, z,6 do,; natomiast z placówkach ubezpieczeñ maj¹tkowych o, punkta, z, do,. Dla zak³adów z przewag¹ kapita³u krajowego wynosi 2, punkta, podczas gdy dla towarzystw zagranicznych lub z przewag¹ kapita³u zagranicznego 6, punkta. Ogólne saldo ocen w placówkach ubezpieczeñ na ycie kszta³towa³o siê na poziomie, punkta i jest o,6 punkta ni sze ni w poprzednim kwartale. Ogólne saldo ocen w placówkach ubezpieczeñ maj¹tkowych wynosi 2, punkta i jest o, punkta korzystniejsze ni w poprzednim kwartale. Ogólne saldo prognoz w placówkach ubezpieczeñ na ycie wzros³o z 2, do, punkta, czyli o punktów, natomiast w placówkach ubezpieczeñ maj¹tkowych z, do,2, czyli o, punkta.,6 6, WSKA NIK KONIUNKTURY PIUPEN,,,,,,,,,, 2,,2 2,,, 2,,,,2 2,,,6 6 2 III kw ' IV kw ' I kw ' II kw ' III kw ' IV kw' I kw' II kw' III kw' WSKA NIK WSKA NIK OGÓ EM,, 6,, 2,, 6,,2,,2 2,2,,,6,, III kw ' IV kw ' I kw ' II kw ' III kw ' IV kw' I kw' II kw' III kw' UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE UBEZPIECZENIA YCIOWE Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 2

13 W jaki sposób ataki terrorystyczne jakie mia³y miejsce w USA wp³yn¹ na chêæ ubezpieczania siê w Polsce? Czy zainteresowanie ubezpieczaniem siê: [2] umiarkowanie spadnie 2% [] znacznie wzroœnie % PYTANIA DODATKOWE W prezentowanym pomiarze koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ ankietowanym zadano trzy dodatkowe pytania, sonduj¹ce opinie na aktualne tematy. Pierwsze z nich dotyczy³o wp³ywu ataku terrorystycznego na WTC na sk³onnoœæ do ubezpieczania siê w Polsce, drugie skutków od³o enia w czasie przyjêcia pakietu ustaw ubezpieczeniowych, natomiast trzecie spodziewanych dzia³añ zarz¹dów zak³adów ubezpieczeñ w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ kraju i rynku ubezpieczeñ. Atak na WTC N = Jakie bêd¹ Pana(i) zdaniem skutki od³o enia w czasie pakietu ustaw ubezpieczeniowych dla rynku ubezpieczeñ w Polsce? N = [] pozostanie bez zmian % narastanie niekorzystnych zjawisk na rynku poœrednictwa ubezpieczeniowego niemo noœæ efektywnego podnoszenia jakoœci us³ug ubezpieczeniowych os³abienie konkurencyjnoœci bran y ubezpeiczeñ wobec innych sektorów rynku finansowego dalszy wzrost kosztów, a w konsekwencji taryf/stawek w ubezpieczeniach os³abienie chêci inwestorów zagranicznych do inwestycji w Polsce odroczenie przyst¹pienia Polski do UE nie bêdzie adnych skutków % 2% [] umiarkowaie wzroœnie % % % % % % Na pytanie, w jaki sposób ataki terrorystyczne, które mia³y miejsce w USA wp³yn¹ na chêæ ubezpieczania siê w Polsce, ponad po³owa placówek ( proc.) odpowiedzia³a, e nie bêd¹ one mia³y wp³ywu, chêæ ubezpieczenia pozostanie bez zmian. Wzrost sk³onnoœci do ubezpieczenia siê przewiduje proc., z czego proc. znaczny, a spadek tylko nieliczni, bo jedynie 2 proc. badanych. Wzrost chêci do ubezpieczenia siê nieco czêœciej przewiduj¹ placówki ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych ( proc.) i z przewag¹ kapita³u zagranicznego ( proc.), ale ró nice s¹ statystycznie nieistotne. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych Od³o enia w czasie pakietu ustaw ubezpieczeniowych nie bêdzie mia³o adnych skutków dla rynku ubezpieczeñ w Polsce zdaniem 2 proc. placówek. Prawie po³owa spodziewa siê narastania niekorzystnych zjawisk na rynku poœrednictwa ubezpieczeniowego ( proc.) oraz niemo noœci efektywnego podnoszenia jakoœci us³ug ( proc.), trzecia czêœæ os³abienia konkurencyjnoœci bran y wobec innych sektorów rynku finansowego ( proc.), czwarta czêœæ dalszego wzrostu kosztów oraz taryf i stawek ( proc.), prawie pi¹ta os³abienia chêci zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce ( proc.). Najrzadziej wskazywano odpowiedÿ odroczenie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej ( proc.). Dodajmy, e ankietowani mieli mo noœæ wyboru dwóch spoœród szeœciu wariantów odpowiedzi, o ile oczywiœci nie dostrzegali adnych. Charakterystyczne, e placówki ubezpieczeñ na ycie wyraÿnie czêœciej wskazywa³y na narastanie niekorzystnych zjawisk ( proc.) oraz os³abienie konkurencyjnoœci bran y ( proc.), natomiast placówki ubezpieczeñ maj¹tkowych na niemo noœæ efektywnego podnoszenia jakoœci us³ug ( proc.) oraz na dalszy wzrost kosztów ( proc.). Tylko w przypadku wskazañ na os³abienie inwestycji zagranicznych rozk³ady opinii by³y niemal identyczne. W jaki sposób Pana(i) zdaniem zarz¹dy zak³adów ubezpieczeñ zareaguj¹ na trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹ kraju i rynku ubezpieczeniowego w Polsce? Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor oraz wzrostu taryf i sk³adek ( proc.). N = postaraj¹ siê zmieniæ strukturê portfela ubezpieczeniowego zaostrz¹ procedury realizacji szkodowoœci ogranicz¹ inwestycje w infrastrukturê dokonaj¹ zwolnieñ pracowników zwiêksz¹ nak³ady na promocjê i edukacjê ubezpieczeniow¹ zamro ¹ p³ace pracowników zrewiduj¹ politykê wynagradzania poœredników podnios¹ taryfy/stawki ubezpieczeñ ogranicz¹ inwestycje w nowe produkty i promocjê % % % % 2% 2% % 2% % Dzia³ania zarz¹dów zak³adów W pytaniu tym badani mogli wskazaæ dwa spoœród arbitralnie dobranych dzia³añ. Na trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹ kraju i rynku ubezpieczeniowego w Polsce najczêœciej spodziewan¹ reakcj¹ zarz¹dów zak³adów ubezpieczeñ jest zmiana struktury portfela. Dzia³añ w tym zakresie spodziewa siê prawie po³owa placówek ( proc.). Czwarta czêœæ placówek przewiduje zaostrzenia procedur realizacji szkodliwoœci (2 proc.), a tak e ograniczenia inwestycji w infrastrukturê ( proc.) oraz redukcji zatrudnienia (2 proc.). Co czwarta placówka spodziewa siê wzrostu nak³adów na promocjê i edukacjê ubezpieczeniow¹ (2 proc.), zamro enia p³ac ( proc.) oraz rewizji polityki wynagradzania poœredników ( proc.). Najrzadziej wskazywano na podwy kê taryf i stawek ubezpieczeñ ( proc.) oraz ograniczenie inwestycji w nowe produkty i promocjê ( proc.). Rozk³ady odpowiedzi wskazuj¹ na spore ró nice wskazañ w zale noœci czy placówka zajmuje siê ubezpieczeniem na ycie, czy maj¹tkowymi i osobowymi. Placówki ubezpieczeñ na ycie zdecydowanie czêœciej spodziewaj¹ siê ograniczenia inwestycji infrastrukturalnych (2 proc.), zwolnieñ pracowników ( proc.) oraz zmiany w polityce wynagradzania poœredników (2 proc.), natomiast placówki ubezpieczeñ maj¹tkowych - zmian w strukturze portfela ( proc.), zaostrzenia procedur realizacji szkodliwoœci (2 proc.)

14 UWAGI METODYCZNE Pentor - Instytut Badania Opinii i Rynku na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeñ przeprowadza od roku kwartalne badania koniunktury w sektorze ubezpieczeñ. W badaniach tych uczestnicz¹ pracownicy szczebla kierowniczego placówek zak³adów ubezpieczeñ z ca³ej Polski. Podstawowy zakres pytañ dotyczy jakoœciowych ocen i prognoz zmian w zakresie: liczby zawartych umów ubezpieczeniowych wartoœci przypisu sk³adki brutto wartoœci œredniej sk³adki przypisanej brutto liczby szkód wartoœci wyp³aconych odszkodowañ liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczeñ taryf/sk³adek polis konkurencji na rynku sytuacji ekonomicznej placówek ogó³em oraz w podziale na zak³ady Dzia³u I (Ubezpieczenia na ycie) oraz zak³ady Dzia³u II (Ubezpieczenia maj¹tkowe i osobowe). Wszystkie oceny i prognozy s¹ formu³owane przez stwierdzenie, e wyst¹pi³ (wyst¹pi) wzrost (poprawa) lub spadek (pogorszenie) b¹dÿ te brak zmiany. Ró nice miêdzy procentem odpowiedzi pozytywnych (wzrost/ poprawa) i negatywnych (spadek/ pogorszenie) s¹ cz¹stkowymi wskaÿnikami oceny/ prognozy netto. WskaŸniki te s¹ potem wykorzystywane do przedstawiania tendencji, obliczania wskaÿników oceny i prognozy, jak równie ogólnego syntetycznego wskaÿnika koniunktury - indeksu PIUPEN. WskaŸniki oceny (prognozy) s¹ œrednimi arytmetycznymi ró nic odpowiedzi na szczegó³owe pytania, dotycz¹ce liczby zawartych umów, wartoœci pozyskanych sk³adek, liczby szkód, wartoœci wyp³aconych odszkodowañ, liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczeñ w czêœci dotycz¹cej oceny (prognozy). WskaŸnik syntetyczny jest œredni¹ arytmetyczn¹ ró nic odpowiedzi na wy ej wymienione pytania, zarówno z czêœci prognozy, jak i oceny. Jego poziom oraz póÿniejsze zmiany bêd¹ obrazowaæ ogólny klimat koniunktury w sektorze ubezpieczeñ. WskaŸnik osób rezygnuj¹cych z ubezpieczeñ brany jest pod uwagê jako ujemny sk³adnik globalnego wskaÿnika koniunktury. Ponadto kwestionariusz zawiera pytania dotycz¹ce zmian w zakresie niektórych wskaÿników (liczba zawartych umów, wartoœæ pozyskanej sk³adki, liczba szkód, wartoœæ odszkodowañ, stopa sk³adki) w ramach nastêpuj¹cych grup ubezpieczeñ: Zak³ady Dzia³u I (Ubezpieczenia na ycie): ubezpieczenia grupowe ubezpieczenia indywidualne ubezpieczenia na ycie (gr. ) ubezpieczenia posagowe (gr. 2) ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym (gr. ) Zak³ady Dzia³u II (Ubezpieczenia maj¹tkowe) ubezpieczenia OC motoryzacyjne (gr.) ubezpieczenia Auto Casco (gr. ) ubezpieczenia maj¹tkowe (gr. + ) ubezpieczenia osobowe (gr. + 2) ubezpieczenia OC (gr. ) ubezpieczenia transportowe (morskie, lotnicze,l¹dowe) (gr ) ubezpieczenia kredytów, gwarancji, ryzyk finansowych oraz pozosta³e (gr. ) Poza pytaniami podstawowymi co kwarta³ zadawane s¹ tak e pytania dodatkowe.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013 Warszawa, 6 września 2013 r. Raport Polski rynek bancassurance 2 kw. 2013 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 kwietnia 2012 Informacja prasowa. Producenci systemów ociepleń spodziewają się poprawy koniunktury za dwa lata

2 kwietnia 2012 Informacja prasowa. Producenci systemów ociepleń spodziewają się poprawy koniunktury za dwa lata 2 kwietnia 2012 Informacja prasowa Producenci systemów ociepleń spodziewają się poprawy koniunktury za dwa lata Pierwsze wyniki II fali badania TNS Pentor Poznań nt. rynku ociepleń Producenci systemów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r.

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r. Nr 61 (2208) 2009-03-27 Marta Kasperek Ponad 20,6 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele majątkowi w 2008 r. Jest to o 13% więcej niŝ w 2007 r. W porównaniu do gwałtownego wręcz wzrostu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU ROZDZIAŁ VIII ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU Poniższe dane finansowe i operacyjne zostały przedstawione w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku Warszawa, 26 lutego 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Szkodowość klienta - jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia? Kongres Brokerów 2011

Szkodowość klienta - jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia? Kongres Brokerów 2011 Szkodowość klienta - jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia? Kongres Brokerów 2011 I. Techniczny rachunek wyników (analiza głównych składowych) 2 Wynik finansowy Ubezpieczyciela Składki Odszkodowania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu Nr 2 2010 Maj 2010 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/VIII/2010

Uchwała Nr 27/VIII/2010 Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku Uchwała Nr 27/VIII/2010 Zarządu Międzygminnego Związku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 prezentacja wyników za 2012 executive summary 2012 dobre wyniki finansowe ZM Ropczyce SA Spółka wiodąca wzrost sprzedaży Grupa Kapitałowa zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 15.05.2009 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU MARCA 2009 ROKU 1 W

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R. MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. URZĄD KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 223. Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 223. Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Luty 2004 Bożena Kłos Raport Nr 223 W niniejszym

Bardziej szczegółowo