STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ"

Transkrypt

1 STAGNACJA Z SZANSAMI NA POPRAWÊ PaŸdziernikowy pomiar koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ wskazuje na niewielk¹ poprawê, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, klimatu gospodarczego w sektorze ubezpieczeñ. PIUPEN - indeks koniunktury wzrós³ prawie o punkty, z,2 do,. Jest jednak ni szy o, punktów, ani eli w analogicznym okresie roku ubieg³ego. W roku ubieg³ym tak e odnotowaliœmy wzrost wskaÿnika z t¹ ró nic¹, e by³ to wzrost dwukrotnie wy szy (zwiêkszy³ siê o, punktów). Jeszcze wiêksze ró nice wystêpuj¹ w dynamice, jeœli zestawimy wyniki dla placówek ubezpieczeñ na ycie z maj¹tkowymi. Mierzona indeksem PIUPEN koniunktura w placówkach ubezpieczeñ na ycie (,) jest obecnie nieco lepsza ni w poprzednim kwartale (o punktów), ale znacznie gorsza w odniesieniu do placówek ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych (o punktów), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego (o 2 punktów). Indeks PIUPEN dla placówek ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych (,) utrzymuje natomiast niewielki trend wzrostowy. W stosunku do poprzedniego kwarta³u wzrós³ o punkty, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego - o nieca³y punkt. Dodajmy jeszcze, e przed rokiem indeks PIUPEN w placówkach ubezpieczeñ na ycie by³ o, punktu korzystniejszy ni w maj¹tkowych, natomiast teraz jest o punktów gorszy. Swoj¹ poprawê indeks PIUPEN zawdziêcza g³ównie prognozom, czyli oczekiwaniom poprawy sytuacji na rynku w czwartym kwartale tego roku. Oceny trzeciego kwarta³u s¹ niemal identyczne jak drugiego, co oznacza utrzymuj¹c¹ siê stagnacjê na rynku ubezpieczeñ, zarówno w dziale I - ubezpieczeñ na ycie, jak i dziale II - ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych. W ocenach III kwarta³u zwracaj¹ uwagê gorsze wskaÿniki ogólnej sytuacji ekonomicznej placówek, liczby zwartych umów, wartoœci pozyskanych sk³adek i wyp³aconych odszkodowañ. Ustabilizowa³a siê sytuacja w zakresie wartoœci pozyskanych sk³adek, liczby szkód oraz liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczeñ. O poprawie mo na mówiæ tylko w odniesieniu do œredniej sk³adki przypisanej brutto. Ogólne wskaÿniki ocen s¹ zarazem bardzo zró nicowane w obu dzia³ach, o czym szczegó³owo informujemy w komunikacie. Prognozy, a dok³adniej oczekiwania s¹ zdecydowanie korzystniejsze od ocen. Na ogó³ niezbyt odbiegaj¹ od formu³owanych przed rokiem, zw³aszcza - co zrozumia³e - w dziale ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych. Optymizm ubezpieczycieli na ycie jest wyraÿnie ni szy i z pewnoœci¹ t³umiony mocniej informacjami o sytuacji gospodarczej i realnych dochodach ludnoœci. W minionym kwartale na rynku panowa³a zatem stagnacja, ale koñcówka roku stwarza - zdaniem szefów placówek - spore szanse na poprawê koniunktury w sektorze ubezpieczeñ. Badania koniunktury w placówkach bankowych s¹ prowadzone w cyklu kwartalnym. Realizuje je Pentor - Instytut Badania Opinii i Rynku na zlecenie i w œcis³ej wspó³pracy z Polsk¹ Izb¹ Ubezpieczeñ. Pomiar paÿdziernikowy zosta³ przeprowadzony w dniach - bm., technik¹ wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). W badaniu wziê³y udzia³ 6 placówki zak³adów ubezpieczeñ, rozmieszczone na terenie ca³ego kraju. Ich próba odpowiada strukturze krajowego rynku ubezpieczeñ.

2 UMOWY UBEZPIECZENIOWE Liczba zawartych umów ubezpieczeniowych wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), spadek wyst¹pi³ w proc. (2 proc.), a 2 proc. ( proc.) nie stwierdza zmiany. WskaŸnik oceny netto zmala³ w porównaniu do poprzedniego kwarta³u o 2 punkty, z 2 do, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 2 punktów. Wzrost liczby zawartych umów wyst¹pi³ w proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych. Spadek odpowiednio w i proc. WskaŸnik oceny liczby zawartych umów w przypadku ubezpieczeñ na ycie pozostaje ujemny (-2 pkt) i w stosunku do ubieg³ego kwarta³u pogorszy³ siê o punktów (z na 2). Ubezpieczenia maj¹tkowe odnotowa³y natomiast punktow¹ poprawê wskaÿnika, z do punktów. Placówki wykazuj¹ spory optymizm i spodziewaj¹ wzrostu liczby zawieranych umów w ostatnim kwartale tego roku. Wzrostu oczekuje ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), spadku obawia proc. (2 proc.), natomiast proc. nie przewiduje zmiany ( proc.). WskaŸnik prognozy netto wzrós³ o 2 punktów, z do 6. W segmencie ubezpieczeñ na ycie wzrostu liczby zawartych umów oczekuje 6 proc. placówek, natomiast w grupie maj¹tkowych proc. Spadku obawia siê po proc. WskaŸniki prognozy netto znacz¹co wzros³y: umów ubezpieczeñ na ycie o 2 punktów, z do, natomiast maj¹tkowych o 2 punktów, z 2 do. LICZBA ZAWARTYCH UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH II I I II I I II I I WARTOŒÆ SK ADEK Wartoœæ pozyskanych sk³adek wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale w 2 proc.), zmala³a w proc. (2 proc.) i nie uleg³a zmianie w 2 proc. (2 proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zmala³ o punkt, z 2 do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 2 punktów. Wzrost wartoœci pozyskanych sk³adek odnotowa³o 2 proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em obni y³ siê w grupie ubezpieczeñ na ycie o punkty, z 2 do ; natomiast w grupie ubezpieczycieli maj¹tkowych wzrós³ o 2 punkty, z do. W prognozach du o wiêkszy optymizm ni w poprzednim pomiarze. Wzrost wartoœci pozyskanych sk³adek w nastêpnym kwartale przewiduje ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale 66 proc.), spadku obawia siê proc. ( proc.), a proc. (2 proc.) nie oczekuje zmiany. Przewidywania wzrostowe formu³uje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i 2 proc. maj¹tkowych; spadkowe odpowiednio i proc. WskaŸniki prognozy netto znacz¹co siê poprawi³y w porównaniu z poprzednim kwarta³em. W grupie ubezpieczeñ na ycie o punktów, z do 66; natomiast maj¹tkowych o punktów, z 6 do. WARTOŒÆ PRZYPISU SK ADKI BRUTTO II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 2

3 ŒREDNIA SK ADKA PRZYPISANA BRUTTO Œrednia sk³adka przypisana brutto wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), zmala³a w proc. ( proc.) i nie zmieni³a siê w proc. ( proc.). WskaŸnik oceny netto wzrós³ w porównaniu z poprzednim kwarta³em o 6 punktów, z do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 2 punktów. Wzrost œredniej sk³adki odnotowa³o proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio 2 i proc. WskaŸniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em uleg³y poprawie; w przypadku ubezpieczeñ na ycie o punktów, z do, natomiast maj¹tkowych o punktów, z 2 do. Placówki s¹ ostro ne w prognozach. Wzrostu œredniej sk³adki przypisanej brutto spodziewa siê ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), spadku obawia siê proc. ( proc.), a 2 proc. ( proc.) nie przewiduje zmiany wartoœci. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punkty, z do. Oczekiwania wzrostowe formu³uje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadku obawia siê odpowiednio i proc. W przypadku placówek ubezpieczeñ na ycie wskaÿnik prognozy netto poprawi³ siê o punktów, z do ; natomiast obni y³ siê w grupie maj¹tkowych o punkty, z do. ŒREDNIA SK ADKA PRZYPISANA BRUTTO II I I II I I II I I SZKODY Liczba szkód wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale w proc.), zmala³a w proc. ( proc.) i pozosta³a bez zmian w proc. (6 proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punkt, z do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o 6 punktów. Wzrost liczby szkód odnotowa³o 2 proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸnik oceny netto w grupie ubezpieczeñ na ycie zmniejszy³ siê w porównaniu z poprzednim kwarta³em o 2 punkty, z 2 do 2; zwiêkszy³ siê natomiast wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych o punktów, z do. W prognozach niewielka poprawa i oczekiwanie nieco mniejszej liczby szkód. Wzrost liczby szkód przewiduje ³¹cznie proc. placówek (w poprzednim kwartale 6 proc.), spadek 6 proc. ( proc.), natomiast proc. (6 proc.) nie spodziewa siê zmian. Wzrostu liczby szkód spodziewa siê proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i 6 proc. maj¹tkowych, spadku odpowiednio i proc. WskaŸniki prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em uleg³y obni eniu nieznacznemu o punkt, z do w grupie ubezpieczeñ na ycie i znacz¹cemu, bo o punktów, z do, wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

4 WARTOŒÆ WYP AT ODSZKODOWAÑ Wartoœæ wyp³aconych odszkodowañ wzros³a ³¹cznie w proc. placówek (w poprzednim kwartale w proc.), zmala³a w 2 proc. ( proc.) i pozosta³a bez zmian w proc. ( proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punktów, z do, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o punkty. Wzrost wartoœci wyp³aconych odszkodowañ odnotowa³o proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸnik oceny netto w grupie ubezpieczycieli yciowych zmniejszy³ siê o punkty, z do ; zwiêkszy³ siê natomiast wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych o punktów, z 2 do. Prognozy zapowiadaj¹ nieznaczny spadek wartoœci wyp³at. Wzrost wartoœci wyp³aconych odszkodowañ przewiduje ³¹cznie 2 proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), zmniejszenie 6 proc. ( proc.), a proc. ( proc.) nie przewiduje zmian. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zmala³ o punkty, z do 6. Przewidywania wzrostowe formu³uje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych, spadkowe odpowiednio i proc. WskaŸnik prognozy netto w grupie ubezpieczycieli yciowych, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, zmniejszy³ siê o punktów, z do, a wœród ubezpieczycieli maj¹tkowych utrzyma³ siê na poziomie z poprzedniego kwarta³u i wynosi punktów. WARTOŒÆ WYP ACONYCH ODSZKODOWAÑ II I I II I I II I I REZYGNACJE Z UBEZPIECZENIA Liczba klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczenia wzros³a ³¹cznie w 2 proc. placówek (w poprzednim kwartale proc.), zmala³a w proc. ( proc.) i nie zmieni³a siê w 6 proc. (6 proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zwiêkszy³ siê o 2 punkty, z do, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o punkty. Wzrost liczebny klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczenia odnotowa³o proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadek odpowiednio i proc. WskaŸniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em uleg³y obni eniu, w grupie ubezpieczeñ na ycie o punktów, z do, a maj¹tkowych wzros³y o punktów, z do. Wzrasta optymizm ubezpieczycieli na ycie, maleje natomiast maj¹tkowych. Przewidywania wzrostowe formu³uje ³¹cznie 2 proc. placówek, spadkowe proc. a 66 proc. nie spodziewa siê zmian. WskaŸnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, zmala³ o 2 punkty, z do 6. Wzrostu liczby klientów rezygnuj¹cych z ubezpieczenia spodziewa siê 2 proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych; spadku odpowiednio i proc. WskaŸnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, zmniejszy³ siê o punktów w grupie ubezpieczeñ na ycie (z 2 do ), zwiêkszy³ natomiast w maj¹tkowych o 6 punktów, z do. LICZBA KLIENTÓW REZYGNUJ CYCH Z UBEZPIECZENIA II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

5 TARYFY, STAWKI POLIS Taryfy i stawki polis wzros³y ³¹cznie w proc. placówek ( w poprzednim kwartale te w proc.), zmala³y w proc. ( proc.), a w proc. ( proc.) nie uleg³y zmianie. WskaŸnik oceny netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, nie uleg³ zmianie i wynosi punktów, natomiast w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego zmniejszy³ siê o punków. Stawki polis wzros³y w proc. placówek, natomiast taryf w 2 proc., a zmala³y odpowiednio w i proc. WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punkty, z do, w grupie placówek ubezpieczeñ na ycie i zmniejszy³ siê o punkty, z do, w grupie ubezpieczeñ maj¹tkowych. Utrzymuje siê przekonanie o stabilizacji taryf i stawek polis. Przewidywania wzrostowe formu³uje ³¹cznie proc. placówek, spadkowe proc., a 2 proc. nie zak³ada zmian. WskaŸnik prognozy netto, w porównaniu z poprzednim kwarta³em, obni y³ siê o punktów, z do 6. Wzrostu taryf i sk³adek spodziewa siê proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i 2 proc. maj¹tkowych, obni ki i proc. WskaŸnik prognozy netto wzrós³ w grupie ubezpieczycieli yciowych o 2 punkty, z do, a w maj¹tkowych obni y³ siê o punktów, z 2 do. 6 TARYFY / STAWKI POLIS II I I II I I II I I KONKURENCJA NA RYNKU Konkurencja na rynku ros³a zdaniem ³¹cznie proc. placówek ( w poprzednim kwartale proc.), zmala³a wed³ug proc. ( proc.) i pozostawa³a bez zmian w ocenie 6 proc. ( proc.). WskaŸnik oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzrós³ o punktów (z do ), a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego zmala³ o 2 punkty. O wzroœcie konkurencji informuje proc. placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych, o jej spadku odpowiednio i proc. WskaŸniki oceny netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em wzros³y: w grupie ubezpieczeñ na ycie o punkty (z do ), a maj¹tkowych o 2 punktów (z 2 do ). Wzrostu konkurencji zdecydowanie czêœciej obawiaj¹ siê ubezpieczyciele maj¹tkowi ni yciowi. Przewidywania wzrostu konkurencji formu³uje ³¹cznie proc. placówek, zmniejszenia proc., a proc. uwa a, e pozostanie bez zmian. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zwiêkszy³ siê o punktów (z do 2). Wzrostu konkurencji spodziewa siê placówek ubezpieczeñ na ycie i proc. maj¹tkowych, spadku odpowiednio i proc.. WskaŸnik prognozy netto w porównaniu z poprzednim kwarta³em zmniejszy³ siê w grupie placówek ubezpieczeñ na ycie o punktów (z do ), zwiêkszy³ natomiast w maj¹tkowych o 2 punktów (z 2 do ). KONKURENCJA NA RYNKU I II I I II I I I II SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

6 SYTUACJA EKONOMICZNA PLACÓWEK Trzeci raz z rzêdu placówki sygnalizuj¹ pogorszenie swojej ogólnej sytuacji ekonomicznej. Poprawê sytuacji odnotowa³o proc. (w poprzednim kwartale proc.), pogorszenie (6 proc.), a w proc. sytuacja nie zmieni³a siê ( proc.). W sumie wskaÿnik oceny netto zmala³ w porównaniu z poprzednim kwarta³em o punktów, z 2 do 2, a w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego o punktów. Zdecydowanie lepiej oceniaj¹ sytuacje placówki z przewag¹ kapita³u krajowego ( pkt) ni zagranicznego ( pkt) oraz powsta³e przed 2 rokiem (2 pkt) ni w okresie póÿniejszym ( pkt). W dalszym ci¹gu gorzej oceniaj¹ swoj¹ sytuacjê oddzia³y towarzystw ubezpieczeñ na ycie ni maj¹tkowych, jednak o ile w przypadku yciówki wskaÿnik oceny netto nie uleg³ zmianie i jest identyczny jak w poprzednim kwartale ( punktów), to w maj¹tkowych zmala³ o punktów (z do ). Szefowie placówek s¹ jednak dobrej myœli. Wiêkszoœæ z nich formu³uje optymistyczne prognozy na najbli szy kwarta³. Poprawê wyników przewiduje proc. placówek, pogorszenia obawia siê proc., a proc. nie oczekuje ani poprawy, ani pogorszenia. WskaŸnik prognozy netto wzrasta o 2 punktów, z do 2. Poprawy wyników oczekuje zarówno yciówka jak i maj¹tkowe. WskaŸnik prognozy netto wyników placówek ubezpieczeñ na ycie wzrós³ o 2 punkty, z 2 do, natomiast ubezpieczeñ maj¹tkowych o 6 punktów, z do. SYTUACJA EKONOMICZNA FIRMY II I I II I I II I I DZIA I UBEZPIECZENIA NA YCIE UBEZPIECZENIA GRUPOWE W porównaniu z poprzednim kwarta³em pogorszy³ siê wskaÿnik netto liczby zawartych umów (z 2 do 6 punktów), poprawi³ wskaÿnik netto wartoœci pozyskanej sk³adki (z 2 do 6 punktów) i pogorszy³ wskaÿnik netto stopy sk³adki (z do punktów). Umiarkowane wzrosty wskaÿników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), a stabilizacja dla stopy sk³adki ( punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA YCIE UBEZPIECZENIA GRUPOWE II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 6

7 UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE W porównaniu z poprzednim kwarta³em wyst¹pi³a poprawa wszystkich wskaÿników netto: liczby zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz stopy sk³adki (z do ). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz niewielki dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA ZYCIE UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE II I I II I I II I I UBEZPIECZENIA NA YCIE (GR. ). Poprawa wskaÿników netto liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), a pogorszenie stopy sk³adki (z do ). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników netto prognozy dla liczny zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz niewielki w przypadku stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA YCIE GRUPA II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

8 UBEZPIECZENIA POSAGOWE (GR2) Poprawa dotyczy jedynie wskaÿnika netto liczby zawartych umów (z 2 do ), w pozosta³ych pogorszenie wskaÿników. W przypadku wartoœci pozyskanej sk³adki z do punktów, a stopy sk³adki z do punktów. Niewielki wzrost wskaÿników netto prognozy dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów) oraz wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), przy stabilizacji wskaÿnika dla stopy sk³adki ( punkty). DZIA UBEZPIECZEÑ - POSAGOWE GRUPA II I I II I I II I I UBEZPIECZENIA Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM (GR. ) Pogorszenie wskaÿnika zawartych umów (z do punktów), nieznaczna poprawa wskaÿnika wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) i stabilizacja wskaÿnika stopy sk³adki ( punktów). Znacz¹cy wzrost wskaÿnika prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do punktów) oraz niewielki dla wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) i stopy sk³adki (z 6 do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ NA YCIE GRUPA II I I II I I II I I SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

9 UBEZPIECZENIA OC MOTORYZACYJNE (GR. ) DZIA II - UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE I OSOBOWE Wzrost wskaÿników netto: zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczby szkód (z do punktów) przy spadku wskaÿników: wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz stopy sk³adki (z 2 do punktów). Du e wzrosty wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do 6 punktów), liczby szkód (z do punktów), wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz niewielki spadek wskaÿnika dla stopy sk³adki (z 2 do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH GRUPA (UBEZPIECZENIA OC KOMUNIKACYJNE) II I I II I I II I I I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ UBEZPIECZENIA AUTO CASCO (GR. ) Obni enie wskaÿników netto: liczby zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki ( z 2 do 2 punktów), wartoœci odszkodowañ (z 2 do 2 punktów), stopy sk³adki ( z do punktów), przy wzroœcie wskaÿnika liczby szkód (z do punktów). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z 2 do punktów), liczby szkód (z do punktów), du y wzrost w przypadku wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz stabilizacja wskaÿnika dla stopy sk³adki (na poziomie punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA AUTO CASCO I I II I I II I I II I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor SALDO SALDO

10 UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE (GR. I ) Wzrost wskaÿników netto liczby zawartych umów (z do 2 punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) oraz stopy sk³adki (z do punkt), przy niewielkim spadku wskaÿników: liczba szkód (z do 6) i wartoœci odszkodowañ (z do 6 punktów). Znacz¹ce wzrosty wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do 6 punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do 6 punktów) przy niewielkim spadku wskaÿnika dla stopy sk³adki (z do punkta) oraz ogromnych spadkach dla liczby szkód (z do punkta) i wartoœci odszkodowañ (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH GRUPA II I I II I I II I I I I II I I II UBEZPIECZENIA OSOBOWE (GR. I 2) WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Wzrost wskaÿników netto dla liczby zawartych umów (z do 6 punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), stabilizacja wskaÿnika liczby szkód ( punktów) i spadek w przypadku wartoœci odszkodowañ (z 6 do punktów oraz stopy sk³adki (z do punktów). Znacz¹ce spadki wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do 6 punktów) wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczby szkód (z 2 do punktów) i wartoœci odszkodowañ (z 2 do 2 punktów) i niewielki dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA OSOBOWE I 2 I 6 6 II 2 6 I 2 I II I I II I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor SALDO SALDO

11 UBEZPIECZENIA OC (GR. ) Wzrost wskaÿników netto dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów) i stopa sk³adki (z do punktów), stabilizacja wskaÿnika liczba szkód ( punkty) oraz spadek wskaÿnika wartoœci odszkodowañ (z do 6 punktów). Znacz¹ca poprawa wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do punktów) i wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), przy znacz¹cym spadku wskaÿników dla liczby skód (z do punktów) i wartoœci odszkodowañ (z do punktów) oraz niewielkim dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA OC (GRUPA ) II I I II I I II I I I I II I I II UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE (GR.,,, 2). WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ Wzrost wskaÿników netto dla: liczba zawartych umów (z do punktów), wartoœæ pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczba szkód (z do punktów), stopa sk³adki (z do punkt), przy nieistotnym spadku wskaÿnika wartoœci odszkodowañ (- na 6 punktów). Niewielkie wzrosty wskaÿnika prognozy netto dla liczby zawartych umów (z 2 do 2 punktów) oraz wartoœci pozyskanej sk³adki (z 2 do 2 punktów), przy spadku dla liczby szkód (z do punkta, wartoœci odszkodowañ (z do punkta) oraz stopy sk³adki (z do punktów). 6 DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE (MORSKIE, LOTNICZE, L DOWE) II I I II I I II I I I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ SALDO SALDO Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor

12 6 2 UBEZPIECZENIA KREDYTÓW I INNE (GR. -). Silne spadki wskaÿników netto dla liczby zawartych umów (z 2 do punktów) oraz wartoœæ pozyskanej sk³adki (z do punktów), niedu e dla liczba szkód ( z do punkty) i wartoœæ odszkodowañ (z do punktów) oraz wzrost wskaÿnika stopa sk³adki (z do punktów). Znacz¹ce spadki wskaÿników prognozy netto dla liczby zawartych umów (z do 2 punktów), wartoœci pozyskanej sk³adki (z do punktów), liczby szkód (z do 6 punktów), wartoœci odszkodowañ (z do 6 punktów) oraz niewielkim dla stopy sk³adki (z do punktów). DZIA UBEZPIECZEÑ MAJ TKOWYCH UBEZPIECZENIA KREDYTÓW, GWARANCJI I RYZYK FINANSOWYCH ORAZ OZOSTA E II I I II I I II I I I I II I I II WARTOŒÆ ODSZKODOWAÑ SALDO SALDO SYNTETYCZNY WSKA NIK KONIUNKTURY PIUPEN Syntetyczny wskaÿnik koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ PIUPEN uzyska³ wartoœæ punktów. W porównaniu z poprzednim kwarta³em jest zatem korzystniejszy o, punkty, ale w stosunku do III kwarta³u roku ubieg³ego ni szy o, punktów. Na poprawê koniunktury mia³y wp³yw prognozy, których saldo wzros³o o, punktów, podczas gdy saldo ocen jest niemal identyczne jak w poprzednim kwartale (wzros³o zaledwie o, punkta). WskaŸnik koniunktury w placówkach ubezpieczeñ na ycie wzrós³ w porównaniu z poprzednim kwarta³em o, punktów, z,6 do,; natomiast z placówkach ubezpieczeñ maj¹tkowych o, punkta, z, do,. Dla zak³adów z przewag¹ kapita³u krajowego wynosi 2, punkta, podczas gdy dla towarzystw zagranicznych lub z przewag¹ kapita³u zagranicznego 6, punkta. Ogólne saldo ocen w placówkach ubezpieczeñ na ycie kszta³towa³o siê na poziomie, punkta i jest o,6 punkta ni sze ni w poprzednim kwartale. Ogólne saldo ocen w placówkach ubezpieczeñ maj¹tkowych wynosi 2, punkta i jest o, punkta korzystniejsze ni w poprzednim kwartale. Ogólne saldo prognoz w placówkach ubezpieczeñ na ycie wzros³o z 2, do, punkta, czyli o punktów, natomiast w placówkach ubezpieczeñ maj¹tkowych z, do,2, czyli o, punkta.,6 6, WSKA NIK KONIUNKTURY PIUPEN,,,,,,,,,, 2,,2 2,,, 2,,,,2 2,,,6 6 2 III kw ' IV kw ' I kw ' II kw ' III kw ' IV kw' I kw' II kw' III kw' WSKA NIK WSKA NIK OGÓ EM,, 6,, 2,, 6,,2,,2 2,2,,,6,, III kw ' IV kw ' I kw ' II kw ' III kw ' IV kw' I kw' II kw' III kw' UBEZPIECZENIA MAJ TKOWE UBEZPIECZENIA YCIOWE Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor 2

13 W jaki sposób ataki terrorystyczne jakie mia³y miejsce w USA wp³yn¹ na chêæ ubezpieczania siê w Polsce? Czy zainteresowanie ubezpieczaniem siê: [2] umiarkowanie spadnie 2% [] znacznie wzroœnie % PYTANIA DODATKOWE W prezentowanym pomiarze koniunktury w placówkach zak³adów ubezpieczeñ ankietowanym zadano trzy dodatkowe pytania, sonduj¹ce opinie na aktualne tematy. Pierwsze z nich dotyczy³o wp³ywu ataku terrorystycznego na WTC na sk³onnoœæ do ubezpieczania siê w Polsce, drugie skutków od³o enia w czasie przyjêcia pakietu ustaw ubezpieczeniowych, natomiast trzecie spodziewanych dzia³añ zarz¹dów zak³adów ubezpieczeñ w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ kraju i rynku ubezpieczeñ. Atak na WTC N = Jakie bêd¹ Pana(i) zdaniem skutki od³o enia w czasie pakietu ustaw ubezpieczeniowych dla rynku ubezpieczeñ w Polsce? N = [] pozostanie bez zmian % narastanie niekorzystnych zjawisk na rynku poœrednictwa ubezpieczeniowego niemo noœæ efektywnego podnoszenia jakoœci us³ug ubezpieczeniowych os³abienie konkurencyjnoœci bran y ubezpeiczeñ wobec innych sektorów rynku finansowego dalszy wzrost kosztów, a w konsekwencji taryf/stawek w ubezpieczeniach os³abienie chêci inwestorów zagranicznych do inwestycji w Polsce odroczenie przyst¹pienia Polski do UE nie bêdzie adnych skutków % 2% [] umiarkowaie wzroœnie % % % % % % Na pytanie, w jaki sposób ataki terrorystyczne, które mia³y miejsce w USA wp³yn¹ na chêæ ubezpieczania siê w Polsce, ponad po³owa placówek ( proc.) odpowiedzia³a, e nie bêd¹ one mia³y wp³ywu, chêæ ubezpieczenia pozostanie bez zmian. Wzrost sk³onnoœci do ubezpieczenia siê przewiduje proc., z czego proc. znaczny, a spadek tylko nieliczni, bo jedynie 2 proc. badanych. Wzrost chêci do ubezpieczenia siê nieco czêœciej przewiduj¹ placówki ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych ( proc.) i z przewag¹ kapita³u zagranicznego ( proc.), ale ró nice s¹ statystycznie nieistotne. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych Od³o enia w czasie pakietu ustaw ubezpieczeniowych nie bêdzie mia³o adnych skutków dla rynku ubezpieczeñ w Polsce zdaniem 2 proc. placówek. Prawie po³owa spodziewa siê narastania niekorzystnych zjawisk na rynku poœrednictwa ubezpieczeniowego ( proc.) oraz niemo noœci efektywnego podnoszenia jakoœci us³ug ( proc.), trzecia czêœæ os³abienia konkurencyjnoœci bran y wobec innych sektorów rynku finansowego ( proc.), czwarta czêœæ dalszego wzrostu kosztów oraz taryf i stawek ( proc.), prawie pi¹ta os³abienia chêci zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce ( proc.). Najrzadziej wskazywano odpowiedÿ odroczenie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej ( proc.). Dodajmy, e ankietowani mieli mo noœæ wyboru dwóch spoœród szeœciu wariantów odpowiedzi, o ile oczywiœci nie dostrzegali adnych. Charakterystyczne, e placówki ubezpieczeñ na ycie wyraÿnie czêœciej wskazywa³y na narastanie niekorzystnych zjawisk ( proc.) oraz os³abienie konkurencyjnoœci bran y ( proc.), natomiast placówki ubezpieczeñ maj¹tkowych na niemo noœæ efektywnego podnoszenia jakoœci us³ug ( proc.) oraz na dalszy wzrost kosztów ( proc.). Tylko w przypadku wskazañ na os³abienie inwestycji zagranicznych rozk³ady opinii by³y niemal identyczne. W jaki sposób Pana(i) zdaniem zarz¹dy zak³adów ubezpieczeñ zareaguj¹ na trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹ kraju i rynku ubezpieczeniowego w Polsce? Monitor Ubezpieczeniowy - PIU/Pentor oraz wzrostu taryf i sk³adek ( proc.). N = postaraj¹ siê zmieniæ strukturê portfela ubezpieczeniowego zaostrz¹ procedury realizacji szkodowoœci ogranicz¹ inwestycje w infrastrukturê dokonaj¹ zwolnieñ pracowników zwiêksz¹ nak³ady na promocjê i edukacjê ubezpieczeniow¹ zamro ¹ p³ace pracowników zrewiduj¹ politykê wynagradzania poœredników podnios¹ taryfy/stawki ubezpieczeñ ogranicz¹ inwestycje w nowe produkty i promocjê % % % % 2% 2% % 2% % Dzia³ania zarz¹dów zak³adów W pytaniu tym badani mogli wskazaæ dwa spoœród arbitralnie dobranych dzia³añ. Na trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹ kraju i rynku ubezpieczeniowego w Polsce najczêœciej spodziewan¹ reakcj¹ zarz¹dów zak³adów ubezpieczeñ jest zmiana struktury portfela. Dzia³añ w tym zakresie spodziewa siê prawie po³owa placówek ( proc.). Czwarta czêœæ placówek przewiduje zaostrzenia procedur realizacji szkodliwoœci (2 proc.), a tak e ograniczenia inwestycji w infrastrukturê ( proc.) oraz redukcji zatrudnienia (2 proc.). Co czwarta placówka spodziewa siê wzrostu nak³adów na promocjê i edukacjê ubezpieczeniow¹ (2 proc.), zamro enia p³ac ( proc.) oraz rewizji polityki wynagradzania poœredników ( proc.). Najrzadziej wskazywano na podwy kê taryf i stawek ubezpieczeñ ( proc.) oraz ograniczenie inwestycji w nowe produkty i promocjê ( proc.). Rozk³ady odpowiedzi wskazuj¹ na spore ró nice wskazañ w zale noœci czy placówka zajmuje siê ubezpieczeniem na ycie, czy maj¹tkowymi i osobowymi. Placówki ubezpieczeñ na ycie zdecydowanie czêœciej spodziewaj¹ siê ograniczenia inwestycji infrastrukturalnych (2 proc.), zwolnieñ pracowników ( proc.) oraz zmiany w polityce wynagradzania poœredników (2 proc.), natomiast placówki ubezpieczeñ maj¹tkowych - zmian w strukturze portfela ( proc.), zaostrzenia procedur realizacji szkodliwoœci (2 proc.)

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa...

Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa... Krzysztof Waliszewski * Krzysztof Waliszewski Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa finansowego w Polsce Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran ê doradztwa... Wstêp Kryzys

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo