WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w podróży i usługi assistance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w podróży i usługi assistance"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w podróży i usługi assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie bagażu podróżnego Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Uzupełniające usługi assistance Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży Nr dr /

2 Spis treści strona Informacje dla osoby zainteresowanej ubezpieczeniem w podróży... 3 Warunki ubezpieczenia w podróży - postanowienia wstępne... 5 Rozdział I Ogólne warunki ubezpieczenia... 6 Rozdział II Szczególne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą Rozdział III Szczególne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Rozdział IV Szczególne warunki ubezpieczenia bagażu podróżnego Rozdział V Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Rozdział VI Szczególne warunki ubezpieczenia w zakresie uzupełniających usług assistance Rozdział VII Szczególne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży

3 INFORMACJE DLA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UBEZPIECZENIEM W PODRÓŻY Zgodnie z 66 ustawy o umowie ubezpieczenia oraz o zmianie ustaw związanych, w aktualnie obowiązującym brzmieniu (Dz.U. Republiki Czeskiej nr 37/2004), Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz pojišťovna, a. s. przekazuje Panu/Pani, jako osobie zainteresowanej zawarciem ubezpieczenia, następujące informacje zasadnicze: Nazwa handlowa i forma prawna ubezpieczyciela Allianz pojišťovna, a. s. [Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz, SA], nr id. IČ , rejestr handlowy prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, za numerem 1815 Adres siedziby ubezpieczyciela ul. Ke Štvanici 656/3, Praha 8, kod poczt , Republika Czeska Nazwa i siedziba organu nadzoru Česká národní banka [Czeski Bank Narodowy], ul. Na Příkopě 28, kod poczt , Praha 1, tel.: , faks: , Sposób załatwiania skarg Skargi ubezpieczających, ubezpieczonych oraz osób uprawnionych należy doręczać na adres siedziby ubezpieczyciela, są one załatwiane w formie pisemnej, o ile ubezpieczający, ubezpieczony, osoby uprawnione i ubezpieczyciel nie uzgodnią inaczej. Powyższym osobom przysługuje jednocześnie prawo zwrócenia się ze skargą do Czeskiego Banku Narodowego. Centrum pomocy ubezpieczyciela Kontrahent ubezpieczyciela, któremu zlecono świadczenie usług assistance w ramach ubezpieczenia w podróży i który jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Język, w którym umowa może zostać zawarta Język czeski, o ile nie uzgodniono inaczej. Prawo obowiązujące dla umowy ubezpieczenia oraz właściwość sądu Umowa ubezpieczenia w podróży podlega prawu Republiki Czeskiej (w dalszej części RCz ). Sądami właściwymi do rozwiązywania sporów są sądy powszechne RCz. Definicja ubezpieczenia w podróży Ubezpieczenie w podróży uregulowano w Warunkach ubezpieczenia w podróży (zwanymi w dalszej części WUWP ), na które składają się Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane w dalszej części OWU ), Szczególne warunki ubezpieczenia, Uzupełniające warunki ubezpieczenia i inne uzgodnienia umowy ubezpieczenia. W Szczególnych warunkach ubezpieczenia (zwanych w dalszej części SWU ) uregulowano poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia w podróży. Konkretne ubezpieczenie w podróży zostaje uzgodnione w umowie ubezpieczenia, której integralną częścią są WUWP. Ubezpieczenie w podróży z reguły obejmuje następujące ryzyka ubezpieczeniowe: ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie uzupełniających usług assistance. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży można zawrzeć oddzielnie. Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą nie można zawrzeć do ubezpieczenia w podróży w Republice Czeskiej. Okres ważności umowy ubezpieczenia Ubezpieczenie uzgadnia się na okres ochrony ubezpieczeniowej wynoszący co najmniej 3 dni (minimalna składka ubezpieczeniowa) i co najwyżej jeden rok. Minimalna składka ubezpieczeniowa nie ma zastosowania w przypadku rocznych, półrocznych stawek składek ubezpieczeniowych oraz w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową 3 lub więcej osób w jednej umowie ubezpieczenia, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w momencie zapłacenia składki ubezpieczeniowej. 3

4 Ochrona ubezpieczeniowa na terenie RCz rozpoczyna się w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w momencie rozpoczęcia podróży krajowej, i kończy się w momencie powrotu z objętej ochroną ubezpieczeniową podróży krajowej, jednak nie później niż w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako koniec ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w podróży zagranicznej rozpoczyna się w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia i kończy się z upływem dnia uzgodnionego jako koniec ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa za granicę nie obejmuje zdarzeń losowych zaistniałych na terenie RCz. Roszczenia z tytułu ubezpieczenia powstają zgodnie z WUWP w momencie przekroczenia granicy do najbliższej zagranicy lub w momencie rozpoczęcia podróży w RCz i wygasają zgodnie z WUWP w momencie przekroczenia granicy do RCz lub w momencie zakończenia podróży w RCz. W przypadku transportu lotniczego za granicę roszczenia z tytułu ubezpieczenia powstają i wygasają w momencie dokonania odprawy w RCz. Informacje o wysokości składki ubezpieczeniowej Informacje o wysokości składki ubezpieczeniowej są zawarte w ofercie zawarcia umowy ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od stawki, jaka zostanie uzgodniona w umowie ubezpieczenia; może zostać uzgodniona stawka dzienna (płacona za każdy dzień pobytu za granicą), stawka półroczna (obowiązuje na okres 6 miesięcy, maks. 185 dni), stawka roczna (obowiązuje na okres 1 roku, maks. 365, wzgl. 366 dni) oraz stawka roczna wielokrotnych pobytów (obowiązuje na okres 1 roku z tym, że czas jednego pobytu nie może przekroczyć 45 dni, wzgl. 30 dni w przypadku ubezpieczenia rodzinnego). Sposoby i czas opłacania składek ubezpieczeniowych Ubezpieczenie w podróży jest ubezpieczeniem o uzgodnionej składce jednorazowej, której termin płatności upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy i która jest płatna z reguły gotówką. Do realizacji płatności składki ubezpieczeniowej pośrednik ubezpieczeniowy ma do dyspozycji druki potwierdzenia wpłaty ubezpieczyciela. W przypadku płatności bezgotówkowej składka ubezpieczeniowa zostaje zapłacona w dniu uznania rachunku ubezpieczyciela, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. Bez zapłaconej składki ubezpieczeniowej zawarcie umowy ubezpieczenia nie następuje. Sposoby wygaśnięcia ubezpieczenia, w tym prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia Wygaśnięcie ubezpieczenia w podróży reguluje artykuł 10 OWU oraz ustawa o umowie ubezpieczenia, Dz.U. Republiki Czeskiej nr 37/2004 (zwana w dalszej części ustawą ). Wraz z wygaśnięciem umowy ubezpieczenia w podróży wygasają wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe, objęte tym ubezpieczeniem, z wyjątkiem kosztów rezygnacji z podróży, tak więc nie można ich oddzielnie wypowiedzieć lub zakończyć w inny sposób. Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży w trakcie ubezpieczenia nie można zmienić ani anulować, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem dnia uzgodnionego w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia ubezpieczyciel zwróci składki ubezpieczeniowe pomniejszone z reguły o opłatę za zarządzanie ubezpieczeniem w kwocie 120,- CZK. Zarówno ubezpieczyciel, jak i ubezpieczający mogą, zgodnie z 23 ustawy, odstąpić od umowy ubezpieczenia z zachowaniem poniższych warunków: Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podczas zawierania umowy ubezpieczenia umyślnie lub w wyniku zaniedbania udzieli niezgodnych z prawdą lub niekompletnych odpowiedzi na pisemne zapytania ubezpieczyciela, dotyczące zawieranego ubezpieczenia, wówczas ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, gdyby w przypadku udzielenia odpowiedzi zgodnych z prawdą lub kompletnych umowy ubezpieczenia nie zawarł. Z powyższego prawa ubezpieczyciel może skorzystać w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym wszedł w posiadanie informacji o tym fakcie, w przeciwnym przypadku prawo to wygasa. Powyższe dotyczy również zmian umowy ubezpieczenia. Takie samo prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia co ubezpieczycielowi przysługuje, z zachowaniem warunków, również ubezpieczającemu, 4

5 jeżeli ubezpieczyciel lub umocowany przez niego przedstawiciel udzielił niezgodnych z prawdą lub niekompletnych odpowiedzi na jego pisemne zapytania dotyczące zawieranego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ma obowiązek bezzwłocznego, najpóźniej w terminie 30 dni dnia odstąpienia od umowy ubezpieczenia, zwrócenia ubezpieczającemu zapłaconych składek ubezpieczeniowych, od których zostaną odliczone spełnione przez niego świadczenia z tytułu ubezpieczenia prywatnego, a ubezpieczający lub ubezpieczony, nie będący jednocześnie ubezpieczającym, ma obowiązek, w tym samym terminie, zwrócenia ubezpieczycielowi kwoty wypłaconego odszkodowania, która przekracza wysokość opłaconych składek ubezpieczeniowych. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i musi zostać wysłane na adres ubezpieczającego, gdy odstępuje ubezpieczyciel, oraz na adres siedziby ubezpieczyciela, gdy odstępuje ubezpieczający. Wraz z odstąpieniem ubezpieczenie w podróży zostaje anulowane od początku z tym, że zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczyciel zwracają sobie wszystkie otrzymane dotychczas wzajemne świadczenia. W przypadku odstąpienia ubezpieczyciela od zapłaconych składek ubezpieczeniowych odliczane są również koszty związane z powstaniem ubezpieczenia w podróży i zarządzaniem nim. Osoba zainteresowana zawarciem ubezpieczenia ma prawo żądania od ubezpieczyciela również innych informacji dotyczących ubezpieczenia. Informacje dla osób zainteresowanych zawarciem ubezpieczenia w podróży na odległość zamieszczono w oddzielnym dokumencie. Warunki ubezpieczenia w podróży (WUWP ) obowiązujące od r. Postanowienia wstępne 1. Ubezpieczenie prywatne reguluje ustawa o umowie ubezpieczenia oraz o zmianie ustaw związanych, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, Dz.U. Republiki Czeskiej nr 37/2004 (zwane w dalszej części ubezpieczeniem lub ubezpieczeniem w podróży oraz ustawą ) i Allianz pojišťovna, a. s., jako ubezpieczyciel, zgodnie z ustawą wydaje niniejsze Warunki ubezpieczenia w podróży (zwane w dalszej części WUWP ). Jeżeli niniejsze WUWP lub umowa ubezpieczenia, w przypadkach dopuszczonych ustawą, zawierają uregulowania odmienne względem niektórych zapisów ustawy, obowiązują uregulowania zawarte w niniejszych WUWP lub w umowie ubezpieczenia. W przypadku gdy nie uzgodniono odmiennych uregulowań w WUWP lub w umowie ubezpieczenia, obowiązują zapisy ustawy. 2. WUWP zgodnie z ustawą stanowią integralną część umowy ubezpieczenia, stąd też gdy w którymś z postanowień ustawy występuje odnośnik do umowy ubezpieczenia, obowiązują uregulowania zawarte w niniejszych warunkach ubezpieczenia tak samo, jakby była to umowa ubezpieczenia. 3. Ubezpieczający, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, musi zostać w udokumentowany sposób zapoznany z niniejszymi WUWP, co potwierdza składając swój podpis na umowie ubezpieczenia. Niniejsze WUWP obowiązują przez cały okres ubezpieczenia uzgodnionego w umowie ubezpieczenia i nie można ich zmieniać bez zgody ubezpieczającego. 4. WUWP dzielą się na Rozdział I (Ogólne warunki ubezpieczenia zwane w dalszej części OWU ), która zawiera ogólnie obowiązujące postanowienia dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń 5

6 objętych ubezpieczeniem w podróży, oraz na Rozdziały II do VII niniejszych WUWP (Szczególne warunki ubezpieczenia zwane w dalszej części SWU ), względnie Uzupełniające warunki ubezpieczenia (zwane w dalszej części UWU ) i inne postanowienia umowy ubezpieczenia. 5. W ramach ubezpieczenia w podróży można uzgodnić następujące rodzaje ubezpieczeń, które są dodatkowo uregulowane w SWU: a) ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (ubezpieczenie odszkodowawcze); b) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie kwotowe); c) ubezpieczenie bagażu podróżnego (ubezpieczenie odszkodowawcze): ubezpieczenie opóźnienia lotu (ubezpieczenie kwotowe); ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu (ubezpieczenie kwotowe); ubezpieczenie kosztów wynajmu zastępczego sprzętu sportowego (ubezpieczenie odszkodowawcze); d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odszkodowawcze); e) ubezpieczenie uzupełniających usług assistance (ubezpieczenie odszkodowawcze); f) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży (ubezpieczenie odszkodowawcze). 6. Zakresem ubezpieczenia w podróży objęte są podróże turystyczne i służbowe określone w OWU, art. 1, ust i ROZDZIAŁ I - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Artykuł 1 Definicja pojęć Dla celów ubezpieczenia zawartego zgodnie z niniejszymi WUWP uznaje się, że: 1.1 nagłe zachorowanie oznacza stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający zdrowiu lub życiu chorego i wymagający koniecznego i niezwłocznego podjęcia leczenia; 1.2 usługi assistance oznaczają natychmiastowo dostępną pomoc zapewnianą w oparciu o upoważnienie ubezpieczyciela i udzielaną osobom, które w czasie ubezpieczonej podróży wpadną w kłopoty wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 1.3 cena usługi podróży oznacza całkowitą cenę wspólnie nabytych usług wszystkich ubezpieczonych, od której obliczana jest opłata z tytułu rezygnacji z podróży; do ceny całkowitej można doliczyć koszty opłat i podatków lotniskowych i ryzyka oraz opłatę paliwową; 1.4 usługa podróży oznacza zespół usług lub samodzielną usługę, świadczoną na rzecz konsumenta końcowego w celu zaspakajania jego potrzeb w zakresie wypoczynku, turystyki, kultury i sportu poza miejscem jego stałego zamieszkania; 1.5 przedmioty wartościowe oznaczają biżuterię oraz przedmioty wykonane z metali szlachetnych, kamieni jubilerskich lub pereł, zegarki, futra, wszelkie antyki oraz broń; 1.6 wartość rzeczywista oznacza wartość, jaką przedmiot miałby bezpośrednio przed zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Wartość rzeczywistą określa ubezpieczyciel na podstawie wartości rzeczy nowej, uwzględniając przy tym wiek rzeczy, stopień jej zużycia lub innej utraty wartości przed zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub zwiększenie wartości rzeczy, do której doszło wskutek jej naprawy, modernizacji lub w inny sposób; 1.7 choroba przewlekła oznacza chorobę charakteryzującą się powolnym rozwojem (w tym stany powypadkowe), która istniała przed początkiem ubezpieczenia i nie została ustabilizowana w tym czasie, tzn. wymagała hospitalizacji w okresie poprzednich 12 miesięcy lub nastąpiło jej pogorszenie bądź zmiana procedur leczenia czy zażywania leków; 1.8 kradzież oznacza zabór rzeczy przez sprawcę formą jej owładnięcia przez pokonanie przeszkód chroniących rzecz przed przywłaszczeniem; 1.9 transport medyczny oznacza transport pojazdem służby zdrowia (nie pojazdem prywatnym); 1.10 limit odszkodowania oznacza górną granicę odszkodowania uzgodnioną w umowie ubezpieczenia; 1.11 rozbój oznacza zabór rzeczy przez sprawcę przy użyciu przemocy lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy wobec ubezpieczonego; 1.12 pracownik zastępczy oznacza pracownika, który zastępuje ubezpieczonego w miejscu wykonywania pracy i kontynuuje jego misję w porozumieniu z centrum pomocy ubezpieczyciela; 1.13 następstwo szkody oznacza dowolną szkodę wynikającą ze szkody na życiu, zdrowiu lub w 6

7 rzeczy, w szczególności utrata zarobku i zysk utracony; 1.14 osoba uposażona oznacza osobę wskazaną przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia, która uzyska prawo do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku ubezpieczeniowego; 1.15 osoba uprawniona oznacza osobę, która w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową uzyska prawo do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego (na przykład ubezpieczony, osoba uposażona, osoba wymieniona w 51 ust. 3 ustawy); 1.16 osoba bliska oznacza krewnych w pokoleniu bezpośrednim (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnukowie), rodzeństwo i rodzice męża lub żony, osoby pozostające w związku partnerskim; 1.17 ubezpieczyciel oznacza towarzystwo ubezpieczeń Allianz pojišťovna, a. s., z siedzibą Ke Štvanici 656/3, Praha 8, kod poczt , Republika Czeska; 1.18 ubezpieczający oznacza osobę, która zawarła z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia i która na podstawie tej umowy ma obowiązek opłacania składki ubezpieczeniowej; 1.19 zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową oznacza przypadkowe zdarzenie, bardziej szczegółowo określone w WUWP, z którym związane jest powstanie obowiązku ubezpieczyciela do wypłacenia świadczenia ubezpieczeniowego; zdarzeniem przypadkowym jest zdarzenie, którego nastąpienie jest możliwe, lecz nie jest pewne, czy w czasie trwania ubezpieczenia w ogóle nastąpi, lub nieznana jest chwila jego nastąpienia; 1.20 ubezpieczenie kwotowe oznacza ubezpieczenie, którego celem jest otrzymanie kwoty, tzn. uzgodnionej kwoty finansowej z tytułu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w wysokości, która jest niezależna od powstania lub zakresu szkody; 1.21 ubezpieczenie odszkodowawcze oznacza ubezpieczenie, którego celem jest otrzymanie odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 1.22 ubezpieczona podróż oznacza podróż w czasie i na terytorium wskazanym w umowie ubezpieczenia; 1.23 ubezpieczony oznacza osobę fizyczną, której życie, zdrowie, mienie, odpowiedzialność za szkodę podlega ochronie ubezpieczeniowej; 1.24 dostawca usług podróży oznacza biuro podróży, agencję turystyczną lub osobę (przedsiębiorcą), która dostarcza lub pośredniczy w dostarczeniu usługi podróży; 1.25 opłata za zarządzanie ubezpieczeniem oznacza koszty ubezpieczyciela związane z wystawieniem ubezpieczenia i zarządzaniem nim; 1.26 podróż służbowa oznacza podróż służbową w rozumieniu kodeksu pracy i ustawy o zwrotach kosztów podróży służbowej w aktualnie obowiązującym brzmieniu, w podróżach tych można wykonywać również działalność określoną w ust. 1.41; 1.27 sport zawodowy oznacza wykonywanie działalności sportowej, która jest prowadzona odpłatnie na podstawie umowy z organizacją sportową, lub która stanowi przeważające źródło dochodów sportowca; 1.28 adekwatne wydatki w podróży oznaczają koszty zakupu biletu kolejowego w drugiej klasie; biletu autobusowego lub gdyby podróż trwała ponad 8 godzin biletu lotniczego w klasie ekonomicznej; 1.29 repatriacja oznacza przewóz ubezpieczonej osoby, która doznała obrażeń, lub chorej karetką lub samolotem do Republiki Czeskiej (zwanej w dalszej części RCz ) lub przewóz zwłok lub szczątków ubezpieczonego w przypadku jego śmierci, zorganizowany przez centrum oomocy ubezpieczyciela; 1.30 ubezpieczenie grupowe oznacza ubezpieczenie osobowe, które obejmuje grupę ubezpieczonych, bliżej określonych w umowie ubezpieczenia, których tożsamość w momencie zawarcia tej umowy zazwyczaj jest nieznana; 1.31 osoba towarzysząca oznacza osobę odbywającą podróż wraz z ubezpieczonym i jest wymieniona w tej samej umowie ubezpieczenia lub na tym samym dokumencie podróży; 1.32 udział własny oznacza uzgodnioną kwotę finansową, stanowiącej ułamek udziału ubezpieczonego w świadczeniu ubezpieczeniowym; określany jest w formie kwoty stałej, procentowo lub jako połączenie obu tych składników; 1.33 sprzęt sportowy oznacza sprzęt i akcesoria służące do uprawiania sportów; 1.34 sporty wysokiego ryzyka oznaczają akrobacje i skoki na nartach, rock and roll akrobatyczny, bobsleje na torze lodowym, sztuki i sporty walki, jachting, łyżwiarstwo figurowe, nurkowanie z akwalungiem, rafting i podobne sporty, łyżwiarstwo szybkie, saneczkarstwo na torze lodowym, skok linie gumowej, podnoszenie ciężarów, turystyka wysokogórska powyżej 3000 m n.p.m. 7

8 do 5000 m n.p.m.; wymienione tutaj sporty można ubezpieczyć tylko przy zwiększonej stawce podstawowej ubezpieczenia; 1.35 sporty nieubezpieczalne oznaczają alpinizm, sporty lotnicze (szybownictwo, akrobacja lotnicza itp.), narciarstwo lub snowboarding poza miejscami wyznaczonymi do uprawniania tych sportów, sporty motorowe, speleologia, uprawianie sportu w warunkach i terenach ekstremalnych, turystyka wysokogórska powyżej 5000 m n.p.m. i inna działalność sportowa o porównywalnym stopniu ryzyka; 1.36 stan konieczności oznacza sytuację, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub wystąpienia znacznej szkody bądź znacznego zwiększenia zakresu powstałej szkody i która wymaga natychmiastowego rozwiązania; 1.37 faktura rezygnacyjna oznacza dowód rezygnacji z usługi wystawiony przez dostawcę usług podróży, zawierający imiona i nazwiska osób dokonujących rezygnacji z usługi, datę rezygnacji z usługi oraz wysokość opłaty z tytułu rezygnacji z podróży; 1.38 opłata z tytułu rezygnacji z podróży oznacza opłatę naliczaną przez dostawcę usługi podróży z tytułu rezygnacji z tej usługi; wysokość opłaty jest ustalana zgodnie z warunkami handlowymi dostawcy usługi podróży; 1.39 zdarzenie powodujące szkodę oznacza okoliczność, w wyniku której powstała szkoda i która mogłaby być powodem do powstania prawa do otrzymania odszkodowania; 1.40 terroryzm oznacza zaplanowaną, przemyślaną i politycznie lub ideologicznie umotywowaną przemoc wobec osób postronnych, służącą do osiągnięcia określonych celów. Za przejawy terroryzmu uważane są w szczególności: atak na życie ludzkie, który może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć; porwania lub branie zakładników; destrukcja urządzeń rządowych lub publicznych, systemów transportowych, urządzeń infrastruktury, w tym systemów informacyjnych, miejsc publicznych lub własności prywatnej, zagrażająca życiu ludzi i powodująca straty ekonomiczne; porwanie samolotu, statku lub innego środka publicznego przewozu osób lub środków transportu towarów; przygotowania do użycia oraz użycie broni, materiałów wybuchowych lub broni jądrowej, biologicznej czy chemicznej w celu stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi; przygotowanie i wypuszczanie substancji niebezpiecznych, powodowanie pożarów lub zalań w celu stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi; naruszanie lub przerywanie dostaw wody, energii elektrycznej lub innych podstawowych zasobów naturalnych w celu stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi; 1.41 podróż turystyczna oznacza wypoczynkowe i poznawcze podróże i pobyty, staże naukowe oraz uprawianie wszystkich sportów na poziomie wypoczynkowym, z wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka i sportów nieubezpieczalnych; decyzję w sprawie stopnia ryzyka działalności sportowej dla celów ubezpieczenia podejmuje ubezpieczyciel; 1.42 nieszczęśliwy wypadek oznacza nieoczekiwane i nagłe działanie sił zewnętrznych lub własnej siły ciała, niezależne od woli ubezpieczonego, które nastąpiło w czasie trwania ubezpieczenia i wskutek którego ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; 1.43 wiek ubezpieczonego oznacza różnicę między rokiem kalendarzowym początku ubezpieczenia a rokiem kalendarzowym urodzenia ubezpieczonego; 1.44 bagaż oznacza rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt i akcesoria sportowe ubezpieczonego, odpowiednie do celu, charakteru i długości ubezpieczonej podróży; 1.45 znaczna szkoda w mieniu oznacza szkodę sięgającą kwoty co najmniej ,- CZK; 1.46 rezygnacja z podróży oznacza udokumentowane działanie ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej dokonane w czasie trwania ubezpieczenia w stosunku do dostawcy usługi podróży, nie później niż przed rozpoczęciem ubezpieczonej podróży, mające na celu rezygnację z tej podróży; 1.47 zwierzę oznacza każde żywe stworzenie, z wyjątkiem człowieka. Artykuł 2 Zakres podmiotowy i terytorialny ubezpieczenia 2.1 Ubezpieczenie w podróży można zawrzeć na podróże zagraniczne lub na podróże w RCz; konkretna ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium uzgodnionym w umowie ubezpieczenia (ustęp 2.6). 2.2 Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wymienione imiennie w umowie ubezpieczenia, o ile 8

9 w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. 2.3 Ubezpieczyć można zarówno obywateli RCz, jak i osoby o obcej przynależności państwowej. Osoba o obcej przynależności państwowej może być ubezpieczającym tylko wówczas, gdy posiada miejsce zamieszkania w RCz, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. 2.4 Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą nie obejmuje szkód z ubezpieczenia powstałych podczas przebywania ubezpieczonego na terytorium RCz oraz na terytorium państw, w których jest on uczestnikiem systemu ubezpieczenia zdrowotnego. 2.5 Ochrona ubezpieczeniowa za granicę nie obejmuje zdarzeń powodujących szkodę, które zaistniały na terytorium RCz. 2.6 Ubezpieczenie zawarte dla: strefy 3 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium RCz; strefy 4 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium Republiki Słowackiej; strefy 5 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz na terytorium Republiki Irlandzkiej, a także pobyt w krajach tranzytowych (Republika Federalna Niemiec, Francja, Holandia, Belgia i Luksemburg), który nie może przekraczać 48 godzin; strefy 6 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium Europy (z wyjątkiem RCz) oraz następujących państw: Algierii, Egiptu, Izraela, Maroko, Tunezji; w przypadku Portugalii również wraz z Azorami i Maderą, w przypadku Hiszpanii wraz z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi, w przypadku Rosji w jej części europejskiej, a w przypadku Turcji zarówno w jej części europejskiej, jak i azjatyckiej; strefy 7 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium całego świata, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz RCz; strefy 8 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium całego świata, z wyjątkiem RCz. Artykuł 3 Powstanie i zmiany ubezpieczenia, czas trwania oraz koniec ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia 3.1 Umowa ubezpieczenia musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; to samo dotyczy również zmian umowy ubezpieczenia. 3.2 Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta wraz z zapłaceniem składki ubezpieczeniowej, co jest warunkiem powstania ubezpieczenia, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono lub w WUWP nie ustalono inaczej. 3.3 Ubezpieczenie można zawrzeć na okres ochrony ubezpieczeniowej wynoszący co najmniej 3 dni (minimalna składka ubezpieczeniowa) i co najwyżej jeden rok, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej. 3.4 Ubezpieczyciel wystawi ubezpieczającemu polisę ubezpieczeniową jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, również w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie sprzedaży na odległość. 3.5 Ubezpieczenie za granicę rozpoczyna się: w przypadku stawek dziennych w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w momencie przekroczenia granicy państwowej RCz za granicę; w przypadku stawek długookresowych w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w momencie pierwszego lub ponownego (w przypadku powtarzających się wyjazdów w czasie trwania ubezpieczenia) przekroczenia granicy państwowej RCz za granicę. Jeżeli ubezpieczenie zawarto w czasie, gdy ubezpieczony przebywa za granicą, warunek przekroczenia granicy państwowej RCz nie ma zastosowania; 3.6 Ubezpieczenie za granicę trwa do momentu przekroczenia granicy państwowej do RCz, nie później jednak niż do dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako koniec ubezpieczenia; w przypadku gdy ubezpieczony z powodu ograniczeń w transporcie związanych z nagłym strajkiem lub przejawem niepokojów obywatelskich bądź nagłymi zmianami klimatycznymi czy geologicznymi skutkującymi trzęsieniem ziemi, zwiększoną aktywnością wulkaniczną, zalaniami, powodziami, trudnymi sytuacjami meteorologicznymi i innymi katastrofami naturalnymi nie może powrócić do RCz w zaplanowanym terminie, ważność ubezpieczenia zostaje przedłużona, na wniosek ubezpieczonego, na czas niezbędny do powrotu do RCz w takim samym zakresie, w jakim ubezpieczenie zostało zawarte. 9

10 3.7 Ochrona ubezpieczeniowa na terenie RCz trwa od momentu rozpoczęcia podróży, jednak nie wcześniej niż do dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia, do momentu powrotu z podróży, jednak nie później niż do dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako koniec ubezpieczenia. 3.8 W przypadku gdy data początku ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia jest identyczna z datą zawarcia umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa powstaje w momencie opłacenia składki ubezpieczeniowej na rzecz ubezpieczyciela w wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia. W takim przypadku w umowie ubezpieczenia zostanie zanotowana również godzina oraz minuta zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku braku zanotowania godziny i minuty na umowie ubezpieczenia za początek ubezpieczenia przyjmuje się początek dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3.9 Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży rozpoczyna się wraz z zapłaceniem składki ubezpieczeniowej (ustęp 4.1) pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia w terminie nie późniejszym niż jeden dzień roboczy po zapłaceniu zaliczki, dopłaty lub ceny całkowitej usługi podróży i wygasa w dniu, który w umowie ubezpieczenia określono jako początek ubezpieczenia lub w dniu, w którym wygasło ryzyko ubezpieczeniowe W przypadku wygaśnięcia umowy o ubezpieczenie w podróży wygasają wszystkie rodzaje ubezpieczeń uzgodnione w tej umowie. Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży nie można oddzielnie wypowiedzieć lub zakończyć w inny sposób (z wyjątkiem ust OWU) Przepis ustawy regulujący przerwanie ubezpieczenia, gdy składka ubezpieczeniowa nie została zapłacona w terminie 2 miesięcy od dnia jej wymagalności, nie ma zastosowania w tym ubezpieczeniu Ubezpieczenie ze stawką dzienną można przedłużyć najpóźniej w ostatnim dniu trwania aktualnie zawartego ubezpieczenia. Ubezpieczenia ze stawką półroczną i roczną nie można przedłużyć Zmiany ubezpieczenia wchodzą w życie ze skutkiem od dnia, w którym wniosek o zmianę ubezpieczenia został zaakceptowany przez ubezpieczyciela lub ubezpieczającego, o ile nie uzgodniono inaczej. Artykuł 4 Składka ubezpieczeniowa i jej wysokość 4.1 Ubezpieczenie w podróży jest ubezpieczeniem o składce jednorazowej. Składka jednorazowa jest należna w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i jest płatna z reguły gotówką. Składka ubezpieczeniowa jest zapłacona w dniu, w którym ubezpieczyciel lub pośrednik ubezpieczeniowy, uprawniony do jej przyjęcia, potwierdził przyjęcie składki ubezpieczeniowej w gotówce, o ile w WUWP nie uzgodniono inaczej. Składka ubezpieczeniowa jest zapłacona w dniu uznania rachunku ubezpieczyciela lub pośrednika ubezpieczeniowego, jeśli jest on uprawniony do jej przyjęcia w przypadku płatności bezgotówkowej albo w dniu, w którym ubezpieczyciel lub pośrednik ubezpieczeniowy, uprawniony do jej przyjęcia, potwierdził przyjęcie składki ubezpieczeniowej w gotówce. Jeżeli w przypadku przelewu bezgotówkowego data początku ubezpieczenia pokrywa się z terminem płatności składki ubezpieczeniowej, to za zapłacenie składki ubezpieczeniowej uznaje się już samo złożenie polecenia przelewu z rachunku ubezpieczającego na rachunek ubezpieczyciela lub pośrednika ubezpieczeniowego, który jest uprawniony do jej przyjęcia. 4.2 Wysokość składki ubezpieczeniowej jest uzależniona od wieku ubezpieczonego, stawki składki ubezpieczeniowej, strefy pobytu, długości pobytu i charakteru ryzyka ubezpieczeniowego. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest wskazana w umowie ubezpieczenia i ustala się ją na podstawie taryfy ubezpieczyciela. 4.3 Gdy ubezpieczenie zostało zawarte dla dzieci, które w momencie początku ubezpieczenia osiągną wiek 15 lat, to aż do końca roku kalendarzowego, w którym osiągną ten wiek, bądź do końca okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie, obowiązuje dla nich dzienna stawka składki ubezpieczeniowej pomniejszona o 50 % (dziecięca stawka składki ubezpieczeniowej); powyższe nie dotyczy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży oraz rocznej i półrocznej stawki ubezpieczenia, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej. 4.4 Ubezpieczonym w wieku powyżej 70 lat do stawki dziennej, półrocznej i rocznej dolicza się dopłatę w wysokości 100 %, powyższe nie dotyczy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży oraz dodatkowe ubezpieczenie bagażu podróżnego; jeżeli jednak początek ubezpieczenia 10

11 następuje w roku kalendarzowym, w którym osoba ubezpieczona skończy 70 lat, to aż do końca danego roku kalendarzowego bądź do końca okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie, obowiązuje dla niej stawka bez dopłaty. 4.5 Osoby dorosłe i dzieci do lat 15 obowiązuje taka sama roczna i półroczna stawka składki ubezpieczeniowej. 4.6 Jeżeli ubezpieczenie wygaśnie przed jego początkiem, ubezpieczyciel zwróci składki ubezpieczeniowe pomniejszone z reguły o opłatę za zarządzanie ubezpieczeniem. 4.7 Minimalna składka ubezpieczeniowa nie ma zastosowania w przypadku rocznych i półrocznych stawek składek ubezpieczeniowych, a także stawek dziennych, gdy ochroną ubezpieczeniową objęto 3 lub więcej osób w jednej umowie ubezpieczenia. 4.8 Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do składki ubezpieczeniowej za okres trwania ubezpieczenia, o ile w umowie ubezpieczenia nie postanowiono inaczej. 4.9 Składka ubezpieczeniowa jest płatna w CZK Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży można zawrzeć ze składką ubezpieczeniową w wysokości kwoty procentowej od ceny usługi (np. wycieczka, pobyt, bilet lotniczy, kolejowy, autobusowy, wynajem samochodu lub jachtu). W przypadku dokonania zapłaty za usługę podróży w walucie obcej ubezpieczyciel, w celu obliczenia składki ubezpieczeniowej, zastosuje oficjalny kurs waluty ogłoszony przez Czeski Bank Narodowy na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Artykuł 5 Stawki składki ubezpieczeniowej 5.1 Do ubezpieczenia w podróży, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej, obowiązują następujące stawki: dzienna ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko podróże trwające nie dłużej niż 120 dni dla strefy 3, 4 i 6; 90 dni dla strefy 7 i 8; półroczna ochroną ubezpieczeniową na okres 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż 185 dni objęte są zarówno pobyt ciągły, jak i wielokrotne pobyty krótkoterminowe; roczna ochroną ubezpieczeniową na okres nie dłuższy niż 365, wzgl. 366 dni objęte są, w zależności od uzgodnionego rodzaju ubezpieczenia: zarówno pobyt ciągły, jak i wielokrotne pobyty krótkoterminowe; wielokrotne pobyty krótkoterminowe, w których czas trwania jednego pobytu nie może przekroczyć 45 dni, liczba wyjazdów nie jest ograniczona; ubezpieczenie rodzinne dla 2 osób dorosłych i jednego do trzech dzieci w wieku do lat 15-tu, w którym czas trwania jednego pobytu nie może przekroczyć 30 dni, liczba wyjazdów nie jest ograniczona. 5.2 Do wyżej wymienionych stawek i rodzajów ubezpieczenia zgodnie z niniejszym Artykułem można zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie bagażu podróżnego z limitem odszkodowania ,- CZK oraz dodatkowe ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej. Dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego nie można zawrzeć dla terytorium RCz. Artykuł 6 Ubezpieczenie na wypadek terroryzmu 6.1 Ubezpieczenie ryzyk związanych z terroryzmem obejmuje tylko koszty leczenia za granicą według Rozdziału II SWU. 6.2 Ochroną ubezpieczeniową na wypadek terroryzmu nie są objęte osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczyły lub uczestniczą w przygotowaniu, organizowaniu lub realizacji ataku terrorystycznego lub osoby, które udały się w podróż do rejonów dotkniętych lub zagrożonych atakiem terrorystycznym, lub pozostające w takim rejonie mimo ostrzeżenia władz państwowych RCz, władz państwowych innych krajów lub znaczących instytucji międzynarodowych. 6.3 Na skutek ataku terrorystycznego może dojść do pewnego ograniczenia lub uniemożliwienia możliwości świadczenia usług assistance w danym rejonie. W takim przypadku ubezpieczony po powrocie do RCz otrzyma zwrot celowo poniesionych kosztów, po przedstawieniu oryginałów rachunków. Artykuł 7 Prawa i obowiązki stron ubezpieczenia 7.1 Ubezpieczający i ubezpieczony mają obowiązek udzielenia zgodnych z prawdą i kompletnych 11

12 odpowiedzi na wszystkie pisemne zapytania ubezpieczyciela, dotyczące zawieranego ubezpieczenia. Powyższe dotyczy również w przypadku zmiany umowy ubezpieczenia. Taki sam obowiązek ma ubezpieczyciel w stosunku do ubezpieczającego i ubezpieczonego; w imieniu ubezpieczyciela obowiązku może dopełnić także pośrednik ubezpieczeniowy. 7.2 Ubezpieczający, w przypadku ubezpieczenia obcego ryzyka, ma obowiązek zapoznania ubezpieczonego/ubezpieczonych z treścią umowy ubezpieczenia w zakresie jego/ich ryzyka ubezpieczeniowego objętego ochroną oraz przekazania ubezpieczonemu/ubezpieczonym stosowne dokumenty wystawione przez ubezpieczyciela. 7.3 Ubezpieczający i ubezpieczony mają obowiązek poinformowania ubezpieczyciela lub jego usługę assistance o zawarciu innego ubezpieczenia w podróży lub o fakcie ubezpieczenia się innym ubezpieczeniem w podróży obejmującym podobne ryzyko ubezpieczeniowe i podobny czas u innego ubezpieczyciela; w powiadomieniu powinna być wskazana nazwa handlowa innego ubezpieczyciela oraz wysokość sumy ubezpieczenia. 7.4 Ubezpieczający, na żądanie ubezpieczyciela lub pośrednika ubezpieczeniowego, ma obowiązek udowodnienia, że składka ubezpieczeniowa została przez niego zapłacona (np. przedstawiając kopię wyciągu z rachunku). 7.5 Ubezpieczający, ubezpieczony lub osoba uprawniona mają obowiązek w przypadku gdy po zgłoszeniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub po wypłaceniu odszkodowania zgubione lub skradzione mienie objęte ochroną ubezpieczeniową zostało odnalezione bezzwłocznego poinformowania ubezpieczyciela o tym fakcie; własność znalezionego mienia nie przechodzi na ubezpieczyciela. W przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała odszkodowanie z tytułu takiego mienia, ma obowiązek zwrócenia odszkodowania po odliczeniu adekwatnych kosztów, które musiała ponieść w celu naprawienia uszkodzeń, jakie powstały w czasie, w którym nie miała możliwości dysponowania mieniem. 7.6 Ubezpieczony ma obowiązek: dbania, aby w czasie trwania ubezpieczenia nie doszło do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, i podjęcia wszelkich możliwych środków w celu odwrócenia groźby zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub w celu zmniejszenia jego skutków; przestrzegania, podczas prowadzenia swojej działalności, przepisów bezpieczeństwa danego kraju, w tym stosowania funkcjonalnych środków ochrony (środki ochrony w pracy, kask podczas jazdy na rowerze, nartach i snowboardzie, kask i kamizelka asekuracyjna w sportach wodnych itp.); powiadomienia ubezpieczyciela bez niepotrzebnej zwłoki o zaistnieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, złożenia zgodnych z prawdą wyjaśnień co do wystąpienia i rozmiaru skutków tego zdarzenia, przedstawienia w tym celu wymaganych oryginałów dokumentów związanych ze zdarzeniem powodującym szkodę oraz postępowania w sposób uzgodniony w umowie ubezpieczenia lub ustalony w WUWP; w przypadku gdy zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową jest śmierć ubezpieczonego, obowiązek ten przechodzi na osobę uprawnioną; udzielenia ubezpieczycielowi, podczas prowadzenia dochodzenia w sprawie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, wszelkiej koniecznej pomocy i wykonania czynności wymaganych przez ubezpieczyciela bez niepotrzebnej zwłoki; zwolnienia, na wniosek ubezpieczyciela, osoby trzeciej (w szczególności lekarza) z obowiązku zachowania poufności w kwestiach związanych ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową; zapewnienia własnym kosztem, na wniosek ubezpieczyciela, urzędowego tłumaczenia dokumentów wymaganych do prowadzenia dochodzenia w sprawie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; zwrócenia się, na wniosek ubezpieczyciela, do swojej ubezpieczalni zdrowotnej o wyciąg z Indywidualnego rachunku ubezpieczonego i przekazania go ubezpieczycielowi; zapewnienia, aby prawo do naprawienia szkody spowodowanej przez zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową lub inne podobne prawo, jakie powstało mu wobec osoby trzeciej, przeszło na ubezpieczyciela; poddania się badaniu lekarskiemu u lekarza wskazanego przez ubezpieczyciela, celem sprawdzenia okoliczności istotnych dla stwierdzenia obowiązku ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania; powyższy obowiązek dotyczy również osoby towarzyszącej; w przypadku wypłacenia mu odszkodowania, do którego nie przysługuje mu prawo na podstawie umowy ubezpieczenia lub WUWP zwrócenia wypłaconej kwoty w całości, również po wygaśnięciu ubezpieczenia; 12

13 w przypadku ubezpieczenia pobytów wielokrotnych udowodnienia, na wniosek ubezpieczyciela, daty ostatniego przekroczenia granicy z RCz (np. biletem lotniczym, kolejowym, autobusowym, pieczątką w paszporcie itp.). 7.7 Ubezpieczyciel ma obowiązek: po zgłoszeniu zdarzenia, z którym związane jest żądanie wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia bezzwłocznego rozpoczęcia dochodzenia w celu ustalenia zakresu jego obowiązku wypłaty odszkodowania; w przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wypłacenia odszkodowania w zakresie uzgodnionym w umowie ubezpieczenia; zakończenia dochodzenia w ciągu 3 miesięcy od momentu zgłoszenia zdarzenia powodującego szkodę, termin można przedłużyć za porozumieniem. Jeżeli ubezpieczyciel nie może zakończyć dochodzenia w terminie, o którym mowa w pierwszym zdaniu, ma obowiązek powiadomienia osoby, której ma powstać lub powstało prawo do odszkodowania z ubezpieczenia, o powodach, z których nie można zakończyć dochodzenia, i wypłacenia jej, na jej wniosek, odpowiedniej zaliczki. Bieg terminu, o którym mowa w pierwszym zdaniu, jest wstrzymany, gdy prowadzenie dochodzenia jest uniemożliwione lub utrudnione z winy osoby uprawnionej, ubezpieczającego lub ubezpieczonego; wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia w terminie 15 dni od zakończenia dochodzenia; dochodzenie jest zakończone w momencie, w którym ubezpieczyciel powiadomi osobę uprawnioną o jego wynikach; o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej, odszkodowanie z ubezpieczenia jest ograniczone przez górną granicę; górna granica jest określona przez sumę ubezpieczenia lub limit odszkodowania; limity odszkodowania oraz wysokość własnego udziału ubezpieczonego są określone w WUWP, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej; w przypadku zawarcia kilku umów ubezpieczenia odszkodowawczego na identyczny okres i ryzyko wypłacenia odszkodowania tylko z tytułu jednej z tych umów; wypłacenia odszkodowania wskazanej osobie posiadającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w RCz w walucie krajowej; do przeliczenia waluty obcej ubezpieczyciel zastosuje oficjalny kurs ogłoszony przez Czeski Bank Narodowy na dzień zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Artykuł 8 Zmniejszenie odszkodowania z ubezpieczenia na skutek naruszenia obowiązków 8.1 Jeżeli naruszenie obowiązków wymienionych w ustawie, niniejszych WUWP lub umowie ubezpieczenia miało istotny wpływ na zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, jego przebieg lub zwiększenie zakresu jego skutków i/lub na ustalenie lub określenie wysokości odszkodowania z ubezpieczenia i/lub uniemożliwiło przedstawienie dowodów o tym, że szkoda powstała w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w rozumieniu niniejszych WUWP, ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie z ubezpieczenia proporcjonalnie do wpływu, jaki naruszenie to miało na zakres jego obowiązku wypłaty odszkodowania. 8.2 Jeżeli ubezpieczony lub osoba uprawniona nie spełni swojego obowiązku i nie przedstawi ubezpieczycielowi dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową i jego zakresu, ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia w takim wymiarze odszkodowania, którego nie można poddać obiektywnej ocenie ze względu na brak przedstawienia dokumentów. 8.3 Ponadto, ubezpieczyciel jest uprawniony do zmniejszenia odszkodowania w przypadkach wymienionych w SWU i UWU dla danych rodzajów ubezpieczenia. Artykuł 9 Ogólne wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczenia w wypłacie odszkodowania 9.1 Ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia w przypadkach wymienionych w SWU oraz w przypadkach wymienionych w następujących akapitach. 9.2 Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania z ubezpieczenia w przypadkach gdy: osoba uprawniona umyślnie sama bądź z jej inicjatywy inna osoba spowodowała zdarzenie powodujące szkodę; chodzi o zdarzenie powodujące szkodę, którego zaistnienie można było w uzasadniony sposób oczekiwać lub o której wiadomo było, że nastąpi, przed początkiem ubezpieczenia; wskutek zdarzenia powodującego szkodę doszło do uszczerbku na zdrowiu lub rzeczy w związku 13

14 ze spożywaniem lub spożyciem alkoholu bądź stosowaniem substancji uzależniających lub preparatów zawierających substancje uzależniające, powyższe nie dotyczy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; do zdarzenia powodującego szkodę doszło w związku z próbą samobójczą, samobójstwem lub umyślnym samookaleczeniem ubezpieczonego; do zdarzenia powodującego szkodę doszło podczas wykonywania w sposób nieuprawniony czynności, która zgodnie z przepisami prawnymi kraju zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę wymaga specjalnych kwalifikacji lub oświadczeń; do zdarzenia powodującego szkodę doszło w związku z popełnianiem przez ubezpieczonego umyślnego przestępstwa; do zdarzenia powodującego szkodę doszło w związku z uprawianiem jakiegokolwiek sportu zawodowego; do zdarzenia powodującego szkodę doszło podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jednostki pływającej, samolotu lub balonu, do prowadzenia których ubezpieczony nie posiadał stosownego uprawnienia, lub które zostało wykonane niezgodnie z przepisami urzędowymi lub bez wiedzy czy wbrew woli właściciela lub posiadacza tych środków transportu; do zdarzenia powodującego szkodę doszło w trakcie wypraw do miejsc odległych lub środowisk o ekstremalnych warunkach społeczno-politycznych i klimatycznych: np. wyprawy polarne, wyprawy do pustyń, bagien, badanie jaskiń, podróże do rozległych pustkowi; podróże do rejonów oznaczonych przez władze państwowe, samorządowe lub inne organy władzy publicznej jako strefa wojny lub strefa zagrożenia dla życia oraz zdrowia, gdy wyjazd do danego rejonu był niewskazany przez te władze; do zdarzenia powodującego szkodę doszło podczas wykonywania działalności z zakresu pirotechniki, speleologii, tresury zwierząt, kaskaderstwa, pokazów artystycznych, ratownictwa oraz w kopalniach głębinowych, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej; do zdarzenia powodującego szkodę doszło w wyniku wojny, inwazji, działalności wroga zagranicznego, działań militarnych (bez względu na to, czy ogłoszono wojnę lub nie), wojny domowej, terroryzmu, powstania, buntu, rebelii, zbiegowiska, strajku, lokautu, niepokojów obywatelskich, władzy wojskowej czy uzurpowanej, działania represyjne władz państwowych i służ bezpieczeństwa państwa, grupy osób o złych zamiarach, osób działających na rzecz organizacji politycznej lub w połączeniu z nią, konspiracji, wywłaszczenia, zajęcia dla celów wojskowych, zniszczenia lub uszkodzenia na rozkaz rządu działającego de iure lub de facto bądź innego organu władzy publicznej, lub których przyczyną było promieniowanie jądrowe z dowolnego źródła lub skażenie radioaktywne czy użycie broni biologicznej i chemicznej; ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczonego pełną ochroną ubezpieczeniową, gdy jest on narażony na promieniowanie jądrowe w ramach procesu leczenia pod nadzorem lekarskim, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, gdy do zdarzenia powodującego szkodę dojdzie w związku z terroryzmem, wyłączenie nie ma zastosowania; do zdarzenia powodującego szkodę doszło w wyniku promieniowania jądrowego, niedopuszczalnego uwolnienia substancji radioaktywnych lub promieniowania jonizującego do środowiska; osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w jakikolwiek sposób brały/biorą udział w przygotowaniu, organizowaniu lub realizacji ataku terrorystycznego. 9.3 Ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania w sytuacji, gdy ubezpieczony lub osoba towarzysząca: nie zwolni lekarza prowadzącego z obowiązku zachowania poufności wobec ubezpieczyciela; nie przedstawi ubezpieczycielowi, po zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, dokumentów lub innych materiałów, których obowiązek przedstawienia ustalono w niniejszych WUWP; odmówi poddania się badaniu lekarskiemu; nie zapewni własnym kosztem urzędowego tłumaczenia przedstawianych dokumentów na język czeski, gdy nie są one wystawione w języku angielskim; nie poinformuje ubezpieczyciela zgodnie z prawdą o okolicznościach zaistnienia i zakresu zdarzenia powodującego szkodę. Artykuł 10 Wygaśnięcie ubezpieczenia 10.1 Upływ terminu Ubezpieczenie za granicę wygasa z upływem dnia uzgodnionego jako koniec ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży. Ubezpieczenie na 14

15 terenie RCz kończy się w momencie powrotu z ubezpieczonej podróży, nie później jednak niż z upływem dnia uzgodnionego w umowie ubezpieczenia jako koniec ubezpieczenia Brak opłacenia składki ubezpieczeniowej W przypadku gdy nie opłacono składki ubezpieczeniowej na dzień terminu jej płatności, ubezpieczyciel może przysłać ubezpieczającemu ponaglenie, w którym określi termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej części. Ubezpieczenie wygasa w dniu następującym po bezskutecznym upływie tego terminu. Ponaglenie ubezpieczyciela musi zawierać ostrzeżenie o wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej w razie braku opłacenia należnej składki ubezpieczeniowej i musi zostać doręczone ubezpieczającemu; termin, o którym mowa w pierwszym zdaniu, można przedłużyć przed jego upływem na podstawie pisemnego porozumienia Porozumienie Ubezpieczyciel i ubezpieczający mogą zawrzeć porozumienie w sprawie wygaśnięcia ubezpieczenia. W porozumieniu tym musi zostać określony moment wygaśnięcia ubezpieczenia oraz uzgodniony sposób wzajemnego rozliczenia zobowiązań. Porozumienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności; forma pisemna zostaje zachowana także wtedy, gdy wniosek o porozumienie oraz jego akceptacja zostały sporządzone na oddzielnych dokumentach. Jednakże porozumienie może być sporządzone wyłącznie w oparciu o następujące zasady: jeżeli ubezpieczenie opłacane w formie stawek dziennych, półrocznych i rocznych ma wygasnąć na podstawie wniosku ubezpieczającego, złożonego przed początkiem ubezpieczenia, a ubezpieczyciel zaakceptuje ten wniosek, zwróci ubezpieczającemu opłaconą składkę ubezpieczeniową pomniejszoną z reguły o opłatę za zarządzanie ubezpieczeniem (ustęp 1.25), o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej; w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia wyłącznie w stosunku do niektórych wymienionych w umowie osób, ubezpieczyciel zwraca w całości składkę ubezpieczeniową opłaconą za te osoby; jeżeli ubezpieczenie ma wygasną na podstawie wniosku ubezpieczającego, złożonego po początku ubezpieczenia, a ubezpieczyciel zaakceptuje ten wniosek, wówczas ubezpieczenie takie może wygasnąć nie wcześniej niż na dzień doręczenia wniosku o porozumienie ubezpieczycielowi. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej na podstawie wniosku ubezpieczonego lub ubezpieczającego w zakresie ubezpieczenia w podróży opłacanego w formie stawek dziennych z minimalną składką ubezpieczeniową w pierwszych 3 dniach ubezpieczenia, ubezpieczyciel potrąca minimalną składkę ubezpieczeniową za każdą wymienioną w umowie osobę, która ma zostać wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku gdy wygaśnięcie nastąpi w 4 i każdym następnym dniu lub gdy chodzi o umowę bez minimalnej składki ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel w całości zwróci niewykorzystaną składkę ubezpieczeniową za osoby, które mają zostać wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia w podróży opłacanego w formie stawek półrocznych i rocznych wniosek można złożyć nie później niż w ciągu 2 miesięcy od początku ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia; jeżeli w przypadku ubezpieczenia w podróży opłacanego w formie stawki półrocznej złożono taki wniosek w ciągu 1 miesiąca od początku ubezpieczenia, ubezpieczyciel zwróci niewykorzystane składki ubezpieczeniowe za okres 5 miesięcy, a jeżeli wniosek został złożony w ciągu 2 miesięcy, zwróci niewykorzystane składki ubezpieczeniowe za okres 4 miesięcy; jeżeli w przypadku ubezpieczenia w podróży opłacanego w formie stawki rocznej złożono taki wniosek w ciągu 1 miesiąca od początku ubezpieczenia, ubezpieczyciel zwróci niewykorzystane składki ubezpieczeniowe za okres 11 miesięcy, a jeżeli wniosek został złożony w ciągu 2 miesięcy, zwróci niewykorzystane składki ubezpieczeniowe za okres 10 miesięcy; jeżeli wniosek o wygaśnięcie ubezpieczenia został złożony przez ubezpieczającego przed lub po rozpoczęciu dochodzenia w sprawie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (ustęp 7.7.1), względnie po wypłaceniu odszkodowania z ubezpieczenia, a ubezpieczyciel zaakceptuje ten wniosek, ubezpieczającemu nie przysługuje prawo do zwrotu składki ubezpieczeniowej; wniosek o zawarcie porozumienia w sprawie wygaśnięcia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży może zostać złożony przez ubezpieczającego nie później niż na 1 dzień przed powstaniem obowiązku ubezpieczonego do zapłacenia na rzecz biura podróży opłat z tytułu rezygnacji z podróży zgodnie z warunkami zawartej umowy o podróż Ubezpieczenie może wygasnąć również z innych powodów przewidzianych ustawą o umowie ubezpieczenia. Artykuł 11 Rozpatrywanie skarg 11.1 Skargi należy doręczać na adres ubezpieczyciela wskazany w umowie ubezpieczenia, są one 15

16 rozpatrywane w formie pisemnej, o ile strony nie uzgodnią inaczej. Skarżącym przysługuje jednocześnie prawo zwrócenia się ze skargą do Czeskiego Banku Narodowego. Artykuł 12 Cel przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Republiki Czeskiej nr 101/2000), w aktualnie obowiązującym brzmieniu (zwane w dalszej części ustawą nr 101 ) 12.1 Imię lub imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr aktu urodzenia lub data urodzenia, względnie nazwa handlowa ubezpieczającego lub ubezpieczonego (zwanego dalej także podmiotem danych ) to z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe, jednakże z treści postanowienia 4 ust. 2 tej ustawy wynika, że przetwarzanie tych danych osobowych przez ubezpieczyciela, będącego jednocześnie administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe, nie wymaga zgody podmiotu danych Ze względu na charakter ubezpieczenia w podróży ubezpieczyciel może zlecić likwidację szkody ubezpieczeniowej w całości lub w części innemu administratorowi danych osobowych (w tym przypadku to podmiot przetwarzający), który jest specjalistą w branży, w której nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, przy czym taki administrator danych osobowych wejdzie w posiadanie danych osobowych podmiotu danych. Jeżeli podmiot danych nie będzie zgadzać się na zastosowanie tej procedury, musi zgłosić swój sprzeciw na piśmie i doręczyć go ubezpieczycielowi Z postanowień 50 ustawy wynika przysługujące ubezpieczycielowi prawo do danych na temat stanu zdrowia ubezpieczonego lub przyczyny śmierci ubezpieczonego w przypadkach, gdy jest to konieczne ze względu na ubezpieczenia, wchodzące w skład ubezpieczenia w podróży na podstawie niniejszych WUWP. Dane o stanie zdrowia ubezpieczonego są, z perspektywy ustawy o ochronie danych osobowych, wrażliwymi danymi osobowymi, na których przetwarzanie administrator danych osobowych powinien uzyskać zgodę ubezpieczonego (lub jego opiekuna prawnego), gdyż celem przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia ubezpieczonego w ubezpieczeniu w podróży je konieczność potwierdzenia zaistnienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz występowania okoliczności, w których doszło do tych zdarzeń; zgoda podmiotu danych jest wyrażona w momencie podpisania umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w momencie pisemnego zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczeń, wchodzących w skład ubezpieczenia w podróży na podstawie niniejszych WUWP. W przypadku braku wyrażenia powyższej zgody lub odwołania wcześniej wyrażonej zgody, skutkującego niemożnością prowadzenia dochodzenia w sprawie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową bieg terminu, o którym mowa w ustępie7.7.3 jest wstrzymany. Artykuł 13 Doręczenia 13.1 Dla celów niniejszego ubezpieczenia pod pojęciem przesyłka rozumie się każde pismo lub kwota pieniężna, wysyłana przez ubezpieczyciela do ubezpieczającego i osób uprawnionych oraz przez ubezpieczającego lub osoby uprawnione do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel kieruje przesyłkę do ubezpieczającego na ostatni jego znany adres, a do osób uprawnionych na adres, który udostępnili ubezpieczycielowi w formie pisemnej. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomienia ubezpieczyciela o każdej zmianie adresu do doręczeń przesyłek. Kwoty pieniężne mogą być wysyłane przez ubezpieczyciela na rachunek wskazany przez ubezpieczającego lub osoby uprawnione. Ubezpieczający i osoby uprawnione wysyłają pisma do siedziby ubezpieczyciela, zaś kwoty pieniężne na wskazane przez niego rachunki ubezpieczyciela. Wysyłanie przesyłek odbywa się za pośrednictwem posiadacza koncesji na świadczenie usług pocztowych, jednak można je doręczać również osobiście. Kwoty pieniężne można wysyłać za pośrednictwem instytucji finansowych Pismo skierowane do ubezpieczyciela jest doręczone w dniu potwierdzenia jego odbioru przez ubezpieczyciela. To samo dotyczy w sytuacji, gdy pismo zostało przekazane za pośrednictwem pośrednika ubezpieczeniowego. Kwota pieniężna skierowana do ubezpieczyciela jest doręczona w dniu uznania rachunku ubezpieczyciela tą kwotą lub w dniu, w którym jej przyjęcie gotówkowe zostało potwierdzone przez ubezpieczyciela Pismo ubezpieczyciela skierowane do ubezpieczającego lub osoby uprawnionej (zwanych w dalszej 16

17 części adresatem ) uważa się za doręczone w dniu jego odebrania przez adresata lub w dniu, w którym adresat odmówił przyjęcia pisma. W razie nieobecności adresata pismo zostaje złożone u posiadacza koncesji na świadczenie usług pocztowych, który wezwie adresata do jego odebrania. Pismo uważa się za doręczone w dniu, w którym zostało złożone, nawet wówczas gdy adresat nie dowiedział się o jego złożeniu, lub w dniu, w którym zostało zwrócone do ubezpieczyciela jako przesyłka, której nie można doręczyć ze względu na zmianę adresu, o której adresat nie powiadomił ubezpieczyciela; powyższe nie dotyczy, gdy adresat udowodni, że nie mógł odebrać przesyłki ani powiadomić ubezpieczyciela o zmianie adresu z powodu pobytu w szpitalu, pobytu w sanatorium uzdrowiskowym, pobytu za granicą lub z innych ważnych powodów. Kwota pieniężna skierowana do adresata w formie bezgotówkowej jest doręczona w dniu uznania rachunku adresata tą kwotą, a w przypadku płatności za pośrednictwem posiadacza koncesji na świadczenie usług pocztowych w momencie jej przekazania posiadaczowi koncesji na świadczenie usług pocztowych Doręczanie zgodnie z ustępami 13.2 i 13.3 dotyczy przesyłek wysyłanych za potwierdzeniem odbioru lub w formie dostarczenia do rąk własnych adresata. Pismo wysłane za pośrednictwem posiadacza koncesji na świadczenie usług pocztowych przesyłką zwykłą lub listem poleconym jest uważane za doręczone tylko wtedy, gdy jej doręczenie nadawca udowodni lub gdy fakt doręczenia potwierdzi osoba, do której pismo było skierowane Wysyłanie pism w formie telegraficznej (dalekopisem), faksem lub środkami elektronicznymi ze skutkiem doręczenia zgodnie z ustępem 13.2 i pierwszego zdania ustępu 13.3 jest możliwe na podstawie porozumienia stron ubezpieczenia w sprawie sposobu nawania pism i potwierdzania ich odbioru, lub gdy adresat potwierdzi doręczenie w sposób nie budzący wątpliwości (np. podpis elektroniczny) W przypadku gdy ubezpieczający zgłosi tymczasową zmianę swojego adresu lub adres, na który przesyłki mają być do niego kierowane w czasie, w którym nie będzie przebywać pod adresem stałego zamieszkania (będzie np. za granicą), ubezpieczyciel kieruje przesyłki na te adresy; w analogiczny sposób ubezpieczyciel postępuje również w przypadku zgłoszenia takiej zmiany przez osobę uprawnioną. Ubezpieczyciel ma obowiązek, na pisemny wniosek ubezpieczającego lub osoby uprawnionej, nadawania przesyłek również na wskazany we wniosku adres zagraniczny. Artykuł 14 Postanowienia końcowe 14.1 Roszczeń z tytułu ubezpieczenia nie można bez wyraźnej zgody ubezpieczyciela scedować ani na nich ustanowić zastaw Ubezpieczenie w podróży uzgodnione na podstawie umowy ubezpieczenia, której integralną część stanowią niniejsze WUWP, podlega prawu RCz, a sądami właściwymi do rozwiązywania sporów wynikłych z tego ubezpieczenia są sądy RCz. To samo dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych usytuowanych za granicą, o ile prawo państwa, w którym ryzyko ubezpieczeniowe jest usytuowane, nie przewiduje zastosowania własnych przepisów Niniejsze WUWP wchodzą w życie r. ROZDZIAŁ II SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ Artykuł 1 Postanowienia podstawowe 1.1 Przedmiotem ubezpieczenia są: odpowiednie koszty, poniesione na niezbędną opiekę lekarską, chirurgiczną lub inną opiekę leczniczą ubezpieczonego poza terytorium RCz oraz poza terytorium państwa, w którym jest on uczestnikiem systemu ubezpieczenia zdrowotnego; podstawowe usługi assistance, świadczone na rzecz ubezpieczonego za granicą przez centrum pomocy ubezpieczyciela w razie koniecznej potrzeby lub w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. 1.2 Ubezpieczyciel w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wypłaci odszkodowanie do wysokości następujących limitów, o ile umowa ubezpieczenia nie przewiduje inaczej: 17

18 koszty leczenia za granicą ambulatoryjna pomoc lekarska leki i inne materiały medyczne hospitalizacja oraz transport do szpitala leczenie, diagnozowanie i operacje przewóz chorego do RCz, repatriacja zwłok lub szczątków do RCz koszty transportu osoby bliskiej podczas repatriacji ubezpieczonego nagła pomoc stomatologiczna koszty zakwaterowania osoby bliskiej podczas hospitalizacji ubezpieczonego ubezpieczenie ryzyk związanych z terroryzmem (koszty leczenia za granicą) repatriacja związana z terroryzmem limity odszkodowania z ubezpieczenia bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń CZK w czasie trwania umowy maks. 5 dni/2 000 CZK dzień CZK CZK 1.3 W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą ochroną ubezpieczeniową objęte są, w odróżnieniu od pozostałych rodzajów ubezpieczenia w podróży, ryzyka ubezpieczeniowe związane s terroryzmem. 1.4 Jeżeli ubezpieczony w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie będzie mógł powrócić do RCz w czasie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej i centrum pomocy ubezpieczyciela zapewni repatriację ubezpieczonego bezpośrednio po tym, jak pozwoli na to jego stan zdrowia, ważność ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą zostaje przedłużona do momentu przekroczenia granicy RCz. Artykuł 2 Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową 2.1 W ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą za zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową uważa się: powstanie zmiany w stanie zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, związane z natychmiastowym badaniem lekarskim; śmierć ubezpieczonego, która nastąpiła za granicą w czasie trwania ubezpieczenia; stan konieczności ubezpieczonego, który powstał za granicą w czasie trwania ubezpieczenia i w wyniku którego zaszła konieczność podjęcia działań ratunkowo-poszukiwawczych przez górskie pogotowie ratunkowe i inne służby ratownicze, w przypadku przestrzegania przez ubezpieczonego powszechnie obowiązujących przepisów. 2.2 Ubezpieczyciel w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową pokrywa koszty z tytułu: nagłej pomocy stomatologicznej w celu natychmiastowej eliminacji bólu; niezbędnego transportu medycznego ubezpieczonego z miejsca zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do najbliższej placówki pierwszej pomocy lekarskiej i z powrotem do miejsca zakwaterowania za granicą lub do miejsca wskazanego przez lekarza prowadzącego; badań i opieki medycznej, koniecznych do ustabilizowania stanu zdrowia ubezpieczonego do takiego stopnia, aby był on w stanie kontynuować zaplanowaną podróż lub poddać się repatriacji; niecierpiącej pod względem medycznym zwłoki operacji, jeżeli operacja przed jej wykonaniem została zaakceptowana przez centrum pomocy ubezpieczyciela; leków i innych środków medycznych koniecznych do leczenia i w udokumentowany sposób przepisanych przez lekarza prowadzącego; repatriacji chorego lub zranionego ubezpieczonego do RCz, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia i jeżeli w oparciu o decyzję lekarza nie można z przyczyn zdrowotnych skorzystać z pierwotnie zaplanowanego środka transportu w pierwotnym terminie; repatriacji zwłok lub szczątków w przypadku śmierci ubezpieczonego za granicą albo kosztów złożenia zwłok lub szczątków ubezpieczonego czy ich spopielenia w miejscu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; działań służb ratowniczych i górskiego pogotowia ratunkowego. 18

19 Artykuł 3 Zakres usług assistance 3.1 Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą obejmuje usługi assistance, które są zapewniane przez centrum pomocy ubezpieczyciela. Są to usługi assistance polegające na udzielaniu informacji i zapewnieniu opieki zdrowotnej, pokryciu kosztów w imieniu ubezpieczonego oraz zapewnieniu transportu. 3.2 Centrum pomocy ubezpieczyciela udziela informacji i zapewnia opiekę zdrowotną w następujący sposób: informuje zakłady opieki zdrowotnej za granicą o ochronie ubezpieczeniowej ubezpieczonego; konsultuje stan zdrowia ubezpieczonego; zaleca odpowiednią opiekę zdrowotną i pośredniczy w jej uzyskaniu; na bieżąco pozyskuje informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego oraz nadzoruje sposób i przebieg leczenia, utrzymuje kontakt z lekarzami, którzy świadczą opiekę lekarską na rzecz ubezpieczonego; na bieżąco utrzymuje kontakt z ubezpieczonym i przekazuje wiadomości wskazanym przez niego osobom bliskim, ewentualnie pośredniczy w komunikacji między ubezpieczonym a zakładem opieki zdrowotnej. 3.3 Centrum pomocy ubezpieczyciela pośredniczy w pokryciu i zapewnia pokrycie kosztów: hospitalizacji zgodnie z oraz w zakresie określonym w WUWP; zakwaterowania ubezpieczonego po wypisaniu ze szpitala, jeżeli z powodu swojej hospitalizacji nie zdąży wrócić z podróży pierwotnie zaplanowanym środkiem transportu, jednakże nie dłużej niż do czasu uzyskania przez ubezpieczonego możliwości wyjechania innym środkiem transportu do RCz lub jego repatriacji do RCz; zakwaterowania jednej osoby bliskiej w miejscu hospitalizacji ubezpieczonego do kwoty uzgodnionego limitu, w przypadku gdy pobyt ubezpieczonego w szpitalu trwa dłużej niż 7 dni i poważny stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia jego repatriację do RCz; pomocy ambulatoryjnej, jeżeli ubezpieczony zwróci się z taką prośbą do centrum. 3.4 Centrum pomocy ubezpieczyciela świadczy usługi transportowe w następującym zakresie: zapewni repatriację chorego lub zranionego ubezpieczonego do RCz, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia i jeżeli w oparciu o decyzję lekarza nie można z przyczyn zdrowotnych skorzystać w danym terminie z pierwotnie zaplanowanego środka transportu; dzień repatriacji oraz rodzaj środka transportu ustala centrum pomocy ubezpieczyciela, które w razie konieczności zapewni również udział osoby kwalifikowanej (lekarza, pielęgniarki); w przypadku śmierci ubezpieczonego za granicą zapewni repatriację zwłok lub szczątków ubezpieczonego z miejsca złożenia za granicą do RCz lub do kraju jego ostatniego miejsca zamieszkania lub zapewni złożenie zwłok lub szczątków ubezpieczonego czy ich spopielenie w miejscu śmierci; na podstawie zaleceń lekarza prowadzącego zapewni transport ubezpieczonego, wraz z udziałem osoby wykwalifikowanej, do lepiej zaadaptowanego zakładu na odpowiednim poziomie w przypadku gdy zakład opieki zdrowotnej wybrany w pierwszej kolejności jest nieodpowiedni do stanu zdrowia ubezpieczającego; decyzja w sprawie daty (terminu) i środka transportu przysługuje centrum pomocy ubezpieczyciela przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, a w szczególności stanu zdrowia ubezpieczonego i powagi sytuacji; zapewni transport jednej osoby bliskiej, objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie tego ubezpieczenia, do RCz, o ile pierwotnie zakładany transport w celu powrotu do RCz nie może zostać użyty z powodów związanych ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową; w przypadku długoterminowego pobytu za granicą centrum pomocy ubezpieczyciela zapewnia transport ubezpieczonego do RCz w celu wykonania operacji w RCz i z powrotem do miejsca pobytu za granicą, o ile operacja jest niezbędna w leczeniu obrażeń lub choroby powstałej za granicą w czasie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, a jej wykonanie, choć niezbędne, nie jest niezwłoczne; w takim przypadku pokryte są odpowiednie wydatki z tytułu transportu ubezpieczonego do RCz i z powrotem, pod warunkiem, że powyższe odpowiednie koszty są niższe od kosztów operacji za granicą. 3.5 Usługi assistance są świadczone w ramach możliwości określonych przepisami prawa i są obarczone warunkiem zgody kompetentnych władz. Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za opóźnienie lub uniemożliwienie realizacji usług assistance w wyniku wojny, niepokojów wewnętrznych, terroryzmu, ryzyka energii jądrowej lub jakiekolwiek inne obiektywne braki 19

20 możliwości działania. 3.6 Jeżeli na skutek ataku terrorystycznego dojdzie do pewnego ograniczenia możliwości lub uniemożliwienia świadczenia w danym rejonie usług assistance, ubezpieczony po powrocie do Republiki Czeskiej, po przedstawieniu oryginałów rachunków, otrzyma zwrot celowo poniesionych kosztów. 3.7 Jeżeli centrum pomocy ubezpieczyciela, na wniosek ubezpieczonego, udzieli pomocy w przypadku nie objętym niniejszą ochroną ubezpieczeniową, centrum pomocy ubezpieczyciela lub ubezpieczycielowi przysługuje wobec ubezpieczonego prawo do zwrotu kwot zapłaconych w imieniu ubezpieczonego w związku z taką pomocą. Artykuł 4 Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej 4.1 Ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia w przypadkach wymienionych w artykule 9 OWU, jak również w przypadkach, gdy: ubezpieczona podróż była odbyta w celu leczenia; do zdarzenia powodującego szkodę doszło w czasie ubezpieczonej podróży, którą lekarz określił jako niewskazaną lub zabronioną dla ubezpieczającego; ubezpieczony odmówi leczenia zalecanego przez centrum pomocy ubezpieczyciela i lekarza prowadzącego; repatriacja lub transport medyczny ubezpieczonego jest możliwy z medycznego punktu widzenia, a ubezpieczony mimo to odmawia ich wykonania, od tego momentu wygasa obowiązek ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia. 4.2 Ubezpieczeniem kosztów leczenia za granicą nie są objęte: szczepienia profilaktyczne, witaminy, preparaty odżywcze i wzmacniające, profilaktyczne badanie lekarskie, wydanie zaświadczenia lekarskiego; protezy, augmentacja szczęk, korony protetyczne oraz środki pomocnicze (np. okulary, soczewki kontaktowe, wkładki ortopedyczne, termometry itp.); leczenie, transport medyczny lub repatriacja w związku z przewlekłą chorobą ubezpieczonego lub jej powikłaniami; leczenie i transport medyczny lub repatriacja w związku z wypadkiem, do którego doszło przed początkiem ubezpieczenia; leczenie, transport medyczny lub repatriacja w związku z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, w tym z depresjami, o ile w udokumentowany sposób nie nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku, będącego zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową w rozumieniu niniejszych WUWP; leczenie chorób przenoszonych drogą płciową lub AIDS; koszty związane z sztucznym zapłodnieniem i jakąkolwiek terapią niepłodności; antykoncepcja, stwierdzenie ciąży, badania ciążowe, zamierzone przerwanie ciąży; wszelkie koszty w przypadku ciąży wysokiego ryzyka; koszty związane z normalną ciążą po zakończeniu 26 tygodnia ciąży oraz wszelkimi jej powikłaniami i skutkami (w tym poród); pobyt i leczenie w uzdrowiskach, sanatoriach, zakładach leczenia, domach zdrowia i podobnych placówkach; leczenie metodami nie uznawanymi powszechnie przez naukę oraz usunięcie skutków lub powikłań wynikających z takiego leczenia; opieka i leczenie wykonywane przez członka rodziny; koszty powstałe po bezzasadnym odmówieniu przez ubezpieczonego opieki lekarskiej, odmówieniu lub przerwaniu zalecanej hospitalizacji; koszty powstałe po odmówieniu przez ubezpieczonego transportu do innego zakładu opieki zdrowotnej lub do RCz, zalecanego przez centrum pomocy ubezpieczyciela i zatwierdzonego przez lekarza; przypadki, w których do zdarzenia powodującego szkodę doszło podczas uprawiania sportu nieubezpieczalnego lub sportu wysokiego ryzyka, który może być objęty ochroną ubezpieczeniową po opłaceniu podwyższonej stawki, jednak stawka taka nie została uzgodniona. 4.3 Ubezpieczyciel ma prawo do niewypłacenia odszkodowania, gdy: ubezpieczony, osoba uprawniona nie skontaktuje się z centrum pomocy ubezpieczyciela i nie postępuje zgodnie z jego poleceniami w przypadkach, w których został na niego nałożony taki 20

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 13 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy PZU SA a Polskim Związkiem Alpinizmu Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA Ubezpieczający / Ubezpieczony: Osoba fizyczna, będąca Posiadaczem Karty (kredytowej lub debetowej, wydanej przez Raiffeisen Bank Polska S.A.),

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY Rozdział 1 Postanowienia ogóle Niniejsze Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medycyna pracy, zwane dalej SWU,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert)

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo