WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w podróży i usługi assistance

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w podróży i usługi assistance"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie w podróży i usługi assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie bagażu podróżnego Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Uzupełniające usługi assistance Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży Nr dr /

2 Spis treści strona Informacje dla osoby zainteresowanej ubezpieczeniem w podróży... 3 Warunki ubezpieczenia w podróży - postanowienia wstępne... 5 Rozdział I Ogólne warunki ubezpieczenia... 6 Rozdział II Szczególne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą Rozdział III Szczególne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Rozdział IV Szczególne warunki ubezpieczenia bagażu podróżnego Rozdział V Szczególne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Rozdział VI Szczególne warunki ubezpieczenia w zakresie uzupełniających usług assistance Rozdział VII Szczególne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży

3 INFORMACJE DLA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UBEZPIECZENIEM W PODRÓŻY Zgodnie z 66 ustawy o umowie ubezpieczenia oraz o zmianie ustaw związanych, w aktualnie obowiązującym brzmieniu (Dz.U. Republiki Czeskiej nr 37/2004), Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz pojišťovna, a. s. przekazuje Panu/Pani, jako osobie zainteresowanej zawarciem ubezpieczenia, następujące informacje zasadnicze: Nazwa handlowa i forma prawna ubezpieczyciela Allianz pojišťovna, a. s. [Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz, SA], nr id. IČ , rejestr handlowy prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, za numerem 1815 Adres siedziby ubezpieczyciela ul. Ke Štvanici 656/3, Praha 8, kod poczt , Republika Czeska Nazwa i siedziba organu nadzoru Česká národní banka [Czeski Bank Narodowy], ul. Na Příkopě 28, kod poczt , Praha 1, tel.: , faks: , Sposób załatwiania skarg Skargi ubezpieczających, ubezpieczonych oraz osób uprawnionych należy doręczać na adres siedziby ubezpieczyciela, są one załatwiane w formie pisemnej, o ile ubezpieczający, ubezpieczony, osoby uprawnione i ubezpieczyciel nie uzgodnią inaczej. Powyższym osobom przysługuje jednocześnie prawo zwrócenia się ze skargą do Czeskiego Banku Narodowego. Centrum pomocy ubezpieczyciela Kontrahent ubezpieczyciela, któremu zlecono świadczenie usług assistance w ramach ubezpieczenia w podróży i który jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Język, w którym umowa może zostać zawarta Język czeski, o ile nie uzgodniono inaczej. Prawo obowiązujące dla umowy ubezpieczenia oraz właściwość sądu Umowa ubezpieczenia w podróży podlega prawu Republiki Czeskiej (w dalszej części RCz ). Sądami właściwymi do rozwiązywania sporów są sądy powszechne RCz. Definicja ubezpieczenia w podróży Ubezpieczenie w podróży uregulowano w Warunkach ubezpieczenia w podróży (zwanymi w dalszej części WUWP ), na które składają się Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane w dalszej części OWU ), Szczególne warunki ubezpieczenia, Uzupełniające warunki ubezpieczenia i inne uzgodnienia umowy ubezpieczenia. W Szczególnych warunkach ubezpieczenia (zwanych w dalszej części SWU ) uregulowano poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia w podróży. Konkretne ubezpieczenie w podróży zostaje uzgodnione w umowie ubezpieczenia, której integralną częścią są WUWP. Ubezpieczenie w podróży z reguły obejmuje następujące ryzyka ubezpieczeniowe: ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie uzupełniających usług assistance. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży można zawrzeć oddzielnie. Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą nie można zawrzeć do ubezpieczenia w podróży w Republice Czeskiej. Okres ważności umowy ubezpieczenia Ubezpieczenie uzgadnia się na okres ochrony ubezpieczeniowej wynoszący co najmniej 3 dni (minimalna składka ubezpieczeniowa) i co najwyżej jeden rok. Minimalna składka ubezpieczeniowa nie ma zastosowania w przypadku rocznych, półrocznych stawek składek ubezpieczeniowych oraz w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową 3 lub więcej osób w jednej umowie ubezpieczenia, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w momencie zapłacenia składki ubezpieczeniowej. 3

4 Ochrona ubezpieczeniowa na terenie RCz rozpoczyna się w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w momencie rozpoczęcia podróży krajowej, i kończy się w momencie powrotu z objętej ochroną ubezpieczeniową podróży krajowej, jednak nie później niż w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako koniec ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w podróży zagranicznej rozpoczyna się w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia i kończy się z upływem dnia uzgodnionego jako koniec ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa za granicę nie obejmuje zdarzeń losowych zaistniałych na terenie RCz. Roszczenia z tytułu ubezpieczenia powstają zgodnie z WUWP w momencie przekroczenia granicy do najbliższej zagranicy lub w momencie rozpoczęcia podróży w RCz i wygasają zgodnie z WUWP w momencie przekroczenia granicy do RCz lub w momencie zakończenia podróży w RCz. W przypadku transportu lotniczego za granicę roszczenia z tytułu ubezpieczenia powstają i wygasają w momencie dokonania odprawy w RCz. Informacje o wysokości składki ubezpieczeniowej Informacje o wysokości składki ubezpieczeniowej są zawarte w ofercie zawarcia umowy ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od stawki, jaka zostanie uzgodniona w umowie ubezpieczenia; może zostać uzgodniona stawka dzienna (płacona za każdy dzień pobytu za granicą), stawka półroczna (obowiązuje na okres 6 miesięcy, maks. 185 dni), stawka roczna (obowiązuje na okres 1 roku, maks. 365, wzgl. 366 dni) oraz stawka roczna wielokrotnych pobytów (obowiązuje na okres 1 roku z tym, że czas jednego pobytu nie może przekroczyć 45 dni, wzgl. 30 dni w przypadku ubezpieczenia rodzinnego). Sposoby i czas opłacania składek ubezpieczeniowych Ubezpieczenie w podróży jest ubezpieczeniem o uzgodnionej składce jednorazowej, której termin płatności upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy i która jest płatna z reguły gotówką. Do realizacji płatności składki ubezpieczeniowej pośrednik ubezpieczeniowy ma do dyspozycji druki potwierdzenia wpłaty ubezpieczyciela. W przypadku płatności bezgotówkowej składka ubezpieczeniowa zostaje zapłacona w dniu uznania rachunku ubezpieczyciela, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. Bez zapłaconej składki ubezpieczeniowej zawarcie umowy ubezpieczenia nie następuje. Sposoby wygaśnięcia ubezpieczenia, w tym prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia Wygaśnięcie ubezpieczenia w podróży reguluje artykuł 10 OWU oraz ustawa o umowie ubezpieczenia, Dz.U. Republiki Czeskiej nr 37/2004 (zwana w dalszej części ustawą ). Wraz z wygaśnięciem umowy ubezpieczenia w podróży wygasają wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe, objęte tym ubezpieczeniem, z wyjątkiem kosztów rezygnacji z podróży, tak więc nie można ich oddzielnie wypowiedzieć lub zakończyć w inny sposób. Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży w trakcie ubezpieczenia nie można zmienić ani anulować, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem dnia uzgodnionego w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia ubezpieczyciel zwróci składki ubezpieczeniowe pomniejszone z reguły o opłatę za zarządzanie ubezpieczeniem w kwocie 120,- CZK. Zarówno ubezpieczyciel, jak i ubezpieczający mogą, zgodnie z 23 ustawy, odstąpić od umowy ubezpieczenia z zachowaniem poniższych warunków: Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podczas zawierania umowy ubezpieczenia umyślnie lub w wyniku zaniedbania udzieli niezgodnych z prawdą lub niekompletnych odpowiedzi na pisemne zapytania ubezpieczyciela, dotyczące zawieranego ubezpieczenia, wówczas ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, gdyby w przypadku udzielenia odpowiedzi zgodnych z prawdą lub kompletnych umowy ubezpieczenia nie zawarł. Z powyższego prawa ubezpieczyciel może skorzystać w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym wszedł w posiadanie informacji o tym fakcie, w przeciwnym przypadku prawo to wygasa. Powyższe dotyczy również zmian umowy ubezpieczenia. Takie samo prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia co ubezpieczycielowi przysługuje, z zachowaniem warunków, również ubezpieczającemu, 4

5 jeżeli ubezpieczyciel lub umocowany przez niego przedstawiciel udzielił niezgodnych z prawdą lub niekompletnych odpowiedzi na jego pisemne zapytania dotyczące zawieranego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ma obowiązek bezzwłocznego, najpóźniej w terminie 30 dni dnia odstąpienia od umowy ubezpieczenia, zwrócenia ubezpieczającemu zapłaconych składek ubezpieczeniowych, od których zostaną odliczone spełnione przez niego świadczenia z tytułu ubezpieczenia prywatnego, a ubezpieczający lub ubezpieczony, nie będący jednocześnie ubezpieczającym, ma obowiązek, w tym samym terminie, zwrócenia ubezpieczycielowi kwoty wypłaconego odszkodowania, która przekracza wysokość opłaconych składek ubezpieczeniowych. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i musi zostać wysłane na adres ubezpieczającego, gdy odstępuje ubezpieczyciel, oraz na adres siedziby ubezpieczyciela, gdy odstępuje ubezpieczający. Wraz z odstąpieniem ubezpieczenie w podróży zostaje anulowane od początku z tym, że zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczyciel zwracają sobie wszystkie otrzymane dotychczas wzajemne świadczenia. W przypadku odstąpienia ubezpieczyciela od zapłaconych składek ubezpieczeniowych odliczane są również koszty związane z powstaniem ubezpieczenia w podróży i zarządzaniem nim. Osoba zainteresowana zawarciem ubezpieczenia ma prawo żądania od ubezpieczyciela również innych informacji dotyczących ubezpieczenia. Informacje dla osób zainteresowanych zawarciem ubezpieczenia w podróży na odległość zamieszczono w oddzielnym dokumencie. Warunki ubezpieczenia w podróży (WUWP ) obowiązujące od r. Postanowienia wstępne 1. Ubezpieczenie prywatne reguluje ustawa o umowie ubezpieczenia oraz o zmianie ustaw związanych, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, Dz.U. Republiki Czeskiej nr 37/2004 (zwane w dalszej części ubezpieczeniem lub ubezpieczeniem w podróży oraz ustawą ) i Allianz pojišťovna, a. s., jako ubezpieczyciel, zgodnie z ustawą wydaje niniejsze Warunki ubezpieczenia w podróży (zwane w dalszej części WUWP ). Jeżeli niniejsze WUWP lub umowa ubezpieczenia, w przypadkach dopuszczonych ustawą, zawierają uregulowania odmienne względem niektórych zapisów ustawy, obowiązują uregulowania zawarte w niniejszych WUWP lub w umowie ubezpieczenia. W przypadku gdy nie uzgodniono odmiennych uregulowań w WUWP lub w umowie ubezpieczenia, obowiązują zapisy ustawy. 2. WUWP zgodnie z ustawą stanowią integralną część umowy ubezpieczenia, stąd też gdy w którymś z postanowień ustawy występuje odnośnik do umowy ubezpieczenia, obowiązują uregulowania zawarte w niniejszych warunkach ubezpieczenia tak samo, jakby była to umowa ubezpieczenia. 3. Ubezpieczający, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, musi zostać w udokumentowany sposób zapoznany z niniejszymi WUWP, co potwierdza składając swój podpis na umowie ubezpieczenia. Niniejsze WUWP obowiązują przez cały okres ubezpieczenia uzgodnionego w umowie ubezpieczenia i nie można ich zmieniać bez zgody ubezpieczającego. 4. WUWP dzielą się na Rozdział I (Ogólne warunki ubezpieczenia zwane w dalszej części OWU ), która zawiera ogólnie obowiązujące postanowienia dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń 5

6 objętych ubezpieczeniem w podróży, oraz na Rozdziały II do VII niniejszych WUWP (Szczególne warunki ubezpieczenia zwane w dalszej części SWU ), względnie Uzupełniające warunki ubezpieczenia (zwane w dalszej części UWU ) i inne postanowienia umowy ubezpieczenia. 5. W ramach ubezpieczenia w podróży można uzgodnić następujące rodzaje ubezpieczeń, które są dodatkowo uregulowane w SWU: a) ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (ubezpieczenie odszkodowawcze); b) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie kwotowe); c) ubezpieczenie bagażu podróżnego (ubezpieczenie odszkodowawcze): ubezpieczenie opóźnienia lotu (ubezpieczenie kwotowe); ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu (ubezpieczenie kwotowe); ubezpieczenie kosztów wynajmu zastępczego sprzętu sportowego (ubezpieczenie odszkodowawcze); d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odszkodowawcze); e) ubezpieczenie uzupełniających usług assistance (ubezpieczenie odszkodowawcze); f) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży (ubezpieczenie odszkodowawcze). 6. Zakresem ubezpieczenia w podróży objęte są podróże turystyczne i służbowe określone w OWU, art. 1, ust i ROZDZIAŁ I - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Artykuł 1 Definicja pojęć Dla celów ubezpieczenia zawartego zgodnie z niniejszymi WUWP uznaje się, że: 1.1 nagłe zachorowanie oznacza stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający zdrowiu lub życiu chorego i wymagający koniecznego i niezwłocznego podjęcia leczenia; 1.2 usługi assistance oznaczają natychmiastowo dostępną pomoc zapewnianą w oparciu o upoważnienie ubezpieczyciela i udzielaną osobom, które w czasie ubezpieczonej podróży wpadną w kłopoty wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 1.3 cena usługi podróży oznacza całkowitą cenę wspólnie nabytych usług wszystkich ubezpieczonych, od której obliczana jest opłata z tytułu rezygnacji z podróży; do ceny całkowitej można doliczyć koszty opłat i podatków lotniskowych i ryzyka oraz opłatę paliwową; 1.4 usługa podróży oznacza zespół usług lub samodzielną usługę, świadczoną na rzecz konsumenta końcowego w celu zaspakajania jego potrzeb w zakresie wypoczynku, turystyki, kultury i sportu poza miejscem jego stałego zamieszkania; 1.5 przedmioty wartościowe oznaczają biżuterię oraz przedmioty wykonane z metali szlachetnych, kamieni jubilerskich lub pereł, zegarki, futra, wszelkie antyki oraz broń; 1.6 wartość rzeczywista oznacza wartość, jaką przedmiot miałby bezpośrednio przed zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Wartość rzeczywistą określa ubezpieczyciel na podstawie wartości rzeczy nowej, uwzględniając przy tym wiek rzeczy, stopień jej zużycia lub innej utraty wartości przed zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub zwiększenie wartości rzeczy, do której doszło wskutek jej naprawy, modernizacji lub w inny sposób; 1.7 choroba przewlekła oznacza chorobę charakteryzującą się powolnym rozwojem (w tym stany powypadkowe), która istniała przed początkiem ubezpieczenia i nie została ustabilizowana w tym czasie, tzn. wymagała hospitalizacji w okresie poprzednich 12 miesięcy lub nastąpiło jej pogorszenie bądź zmiana procedur leczenia czy zażywania leków; 1.8 kradzież oznacza zabór rzeczy przez sprawcę formą jej owładnięcia przez pokonanie przeszkód chroniących rzecz przed przywłaszczeniem; 1.9 transport medyczny oznacza transport pojazdem służby zdrowia (nie pojazdem prywatnym); 1.10 limit odszkodowania oznacza górną granicę odszkodowania uzgodnioną w umowie ubezpieczenia; 1.11 rozbój oznacza zabór rzeczy przez sprawcę przy użyciu przemocy lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy wobec ubezpieczonego; 1.12 pracownik zastępczy oznacza pracownika, który zastępuje ubezpieczonego w miejscu wykonywania pracy i kontynuuje jego misję w porozumieniu z centrum pomocy ubezpieczyciela; 1.13 następstwo szkody oznacza dowolną szkodę wynikającą ze szkody na życiu, zdrowiu lub w 6

7 rzeczy, w szczególności utrata zarobku i zysk utracony; 1.14 osoba uposażona oznacza osobę wskazaną przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia, która uzyska prawo do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku ubezpieczeniowego; 1.15 osoba uprawniona oznacza osobę, która w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową uzyska prawo do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego (na przykład ubezpieczony, osoba uposażona, osoba wymieniona w 51 ust. 3 ustawy); 1.16 osoba bliska oznacza krewnych w pokoleniu bezpośrednim (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnukowie), rodzeństwo i rodzice męża lub żony, osoby pozostające w związku partnerskim; 1.17 ubezpieczyciel oznacza towarzystwo ubezpieczeń Allianz pojišťovna, a. s., z siedzibą Ke Štvanici 656/3, Praha 8, kod poczt , Republika Czeska; 1.18 ubezpieczający oznacza osobę, która zawarła z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia i która na podstawie tej umowy ma obowiązek opłacania składki ubezpieczeniowej; 1.19 zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową oznacza przypadkowe zdarzenie, bardziej szczegółowo określone w WUWP, z którym związane jest powstanie obowiązku ubezpieczyciela do wypłacenia świadczenia ubezpieczeniowego; zdarzeniem przypadkowym jest zdarzenie, którego nastąpienie jest możliwe, lecz nie jest pewne, czy w czasie trwania ubezpieczenia w ogóle nastąpi, lub nieznana jest chwila jego nastąpienia; 1.20 ubezpieczenie kwotowe oznacza ubezpieczenie, którego celem jest otrzymanie kwoty, tzn. uzgodnionej kwoty finansowej z tytułu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w wysokości, która jest niezależna od powstania lub zakresu szkody; 1.21 ubezpieczenie odszkodowawcze oznacza ubezpieczenie, którego celem jest otrzymanie odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 1.22 ubezpieczona podróż oznacza podróż w czasie i na terytorium wskazanym w umowie ubezpieczenia; 1.23 ubezpieczony oznacza osobę fizyczną, której życie, zdrowie, mienie, odpowiedzialność za szkodę podlega ochronie ubezpieczeniowej; 1.24 dostawca usług podróży oznacza biuro podróży, agencję turystyczną lub osobę (przedsiębiorcą), która dostarcza lub pośredniczy w dostarczeniu usługi podróży; 1.25 opłata za zarządzanie ubezpieczeniem oznacza koszty ubezpieczyciela związane z wystawieniem ubezpieczenia i zarządzaniem nim; 1.26 podróż służbowa oznacza podróż służbową w rozumieniu kodeksu pracy i ustawy o zwrotach kosztów podróży służbowej w aktualnie obowiązującym brzmieniu, w podróżach tych można wykonywać również działalność określoną w ust. 1.41; 1.27 sport zawodowy oznacza wykonywanie działalności sportowej, która jest prowadzona odpłatnie na podstawie umowy z organizacją sportową, lub która stanowi przeważające źródło dochodów sportowca; 1.28 adekwatne wydatki w podróży oznaczają koszty zakupu biletu kolejowego w drugiej klasie; biletu autobusowego lub gdyby podróż trwała ponad 8 godzin biletu lotniczego w klasie ekonomicznej; 1.29 repatriacja oznacza przewóz ubezpieczonej osoby, która doznała obrażeń, lub chorej karetką lub samolotem do Republiki Czeskiej (zwanej w dalszej części RCz ) lub przewóz zwłok lub szczątków ubezpieczonego w przypadku jego śmierci, zorganizowany przez centrum oomocy ubezpieczyciela; 1.30 ubezpieczenie grupowe oznacza ubezpieczenie osobowe, które obejmuje grupę ubezpieczonych, bliżej określonych w umowie ubezpieczenia, których tożsamość w momencie zawarcia tej umowy zazwyczaj jest nieznana; 1.31 osoba towarzysząca oznacza osobę odbywającą podróż wraz z ubezpieczonym i jest wymieniona w tej samej umowie ubezpieczenia lub na tym samym dokumencie podróży; 1.32 udział własny oznacza uzgodnioną kwotę finansową, stanowiącej ułamek udziału ubezpieczonego w świadczeniu ubezpieczeniowym; określany jest w formie kwoty stałej, procentowo lub jako połączenie obu tych składników; 1.33 sprzęt sportowy oznacza sprzęt i akcesoria służące do uprawiania sportów; 1.34 sporty wysokiego ryzyka oznaczają akrobacje i skoki na nartach, rock and roll akrobatyczny, bobsleje na torze lodowym, sztuki i sporty walki, jachting, łyżwiarstwo figurowe, nurkowanie z akwalungiem, rafting i podobne sporty, łyżwiarstwo szybkie, saneczkarstwo na torze lodowym, skok linie gumowej, podnoszenie ciężarów, turystyka wysokogórska powyżej 3000 m n.p.m. 7

8 do 5000 m n.p.m.; wymienione tutaj sporty można ubezpieczyć tylko przy zwiększonej stawce podstawowej ubezpieczenia; 1.35 sporty nieubezpieczalne oznaczają alpinizm, sporty lotnicze (szybownictwo, akrobacja lotnicza itp.), narciarstwo lub snowboarding poza miejscami wyznaczonymi do uprawniania tych sportów, sporty motorowe, speleologia, uprawianie sportu w warunkach i terenach ekstremalnych, turystyka wysokogórska powyżej 5000 m n.p.m. i inna działalność sportowa o porównywalnym stopniu ryzyka; 1.36 stan konieczności oznacza sytuację, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub wystąpienia znacznej szkody bądź znacznego zwiększenia zakresu powstałej szkody i która wymaga natychmiastowego rozwiązania; 1.37 faktura rezygnacyjna oznacza dowód rezygnacji z usługi wystawiony przez dostawcę usług podróży, zawierający imiona i nazwiska osób dokonujących rezygnacji z usługi, datę rezygnacji z usługi oraz wysokość opłaty z tytułu rezygnacji z podróży; 1.38 opłata z tytułu rezygnacji z podróży oznacza opłatę naliczaną przez dostawcę usługi podróży z tytułu rezygnacji z tej usługi; wysokość opłaty jest ustalana zgodnie z warunkami handlowymi dostawcy usługi podróży; 1.39 zdarzenie powodujące szkodę oznacza okoliczność, w wyniku której powstała szkoda i która mogłaby być powodem do powstania prawa do otrzymania odszkodowania; 1.40 terroryzm oznacza zaplanowaną, przemyślaną i politycznie lub ideologicznie umotywowaną przemoc wobec osób postronnych, służącą do osiągnięcia określonych celów. Za przejawy terroryzmu uważane są w szczególności: atak na życie ludzkie, który może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć; porwania lub branie zakładników; destrukcja urządzeń rządowych lub publicznych, systemów transportowych, urządzeń infrastruktury, w tym systemów informacyjnych, miejsc publicznych lub własności prywatnej, zagrażająca życiu ludzi i powodująca straty ekonomiczne; porwanie samolotu, statku lub innego środka publicznego przewozu osób lub środków transportu towarów; przygotowania do użycia oraz użycie broni, materiałów wybuchowych lub broni jądrowej, biologicznej czy chemicznej w celu stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi; przygotowanie i wypuszczanie substancji niebezpiecznych, powodowanie pożarów lub zalań w celu stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi; naruszanie lub przerywanie dostaw wody, energii elektrycznej lub innych podstawowych zasobów naturalnych w celu stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi; 1.41 podróż turystyczna oznacza wypoczynkowe i poznawcze podróże i pobyty, staże naukowe oraz uprawianie wszystkich sportów na poziomie wypoczynkowym, z wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka i sportów nieubezpieczalnych; decyzję w sprawie stopnia ryzyka działalności sportowej dla celów ubezpieczenia podejmuje ubezpieczyciel; 1.42 nieszczęśliwy wypadek oznacza nieoczekiwane i nagłe działanie sił zewnętrznych lub własnej siły ciała, niezależne od woli ubezpieczonego, które nastąpiło w czasie trwania ubezpieczenia i wskutek którego ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; 1.43 wiek ubezpieczonego oznacza różnicę między rokiem kalendarzowym początku ubezpieczenia a rokiem kalendarzowym urodzenia ubezpieczonego; 1.44 bagaż oznacza rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt i akcesoria sportowe ubezpieczonego, odpowiednie do celu, charakteru i długości ubezpieczonej podróży; 1.45 znaczna szkoda w mieniu oznacza szkodę sięgającą kwoty co najmniej ,- CZK; 1.46 rezygnacja z podróży oznacza udokumentowane działanie ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej dokonane w czasie trwania ubezpieczenia w stosunku do dostawcy usługi podróży, nie później niż przed rozpoczęciem ubezpieczonej podróży, mające na celu rezygnację z tej podróży; 1.47 zwierzę oznacza każde żywe stworzenie, z wyjątkiem człowieka. Artykuł 2 Zakres podmiotowy i terytorialny ubezpieczenia 2.1 Ubezpieczenie w podróży można zawrzeć na podróże zagraniczne lub na podróże w RCz; konkretna ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium uzgodnionym w umowie ubezpieczenia (ustęp 2.6). 2.2 Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wymienione imiennie w umowie ubezpieczenia, o ile 8

9 w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. 2.3 Ubezpieczyć można zarówno obywateli RCz, jak i osoby o obcej przynależności państwowej. Osoba o obcej przynależności państwowej może być ubezpieczającym tylko wówczas, gdy posiada miejsce zamieszkania w RCz, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej. 2.4 Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą nie obejmuje szkód z ubezpieczenia powstałych podczas przebywania ubezpieczonego na terytorium RCz oraz na terytorium państw, w których jest on uczestnikiem systemu ubezpieczenia zdrowotnego. 2.5 Ochrona ubezpieczeniowa za granicę nie obejmuje zdarzeń powodujących szkodę, które zaistniały na terytorium RCz. 2.6 Ubezpieczenie zawarte dla: strefy 3 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium RCz; strefy 4 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium Republiki Słowackiej; strefy 5 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz na terytorium Republiki Irlandzkiej, a także pobyt w krajach tranzytowych (Republika Federalna Niemiec, Francja, Holandia, Belgia i Luksemburg), który nie może przekraczać 48 godzin; strefy 6 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium Europy (z wyjątkiem RCz) oraz następujących państw: Algierii, Egiptu, Izraela, Maroko, Tunezji; w przypadku Portugalii również wraz z Azorami i Maderą, w przypadku Hiszpanii wraz z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi, w przypadku Rosji w jej części europejskiej, a w przypadku Turcji zarówno w jej części europejskiej, jak i azjatyckiej; strefy 7 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium całego świata, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz RCz; strefy 8 obejmuje ochroną zdarzenia, które zaistniały na terytorium całego świata, z wyjątkiem RCz. Artykuł 3 Powstanie i zmiany ubezpieczenia, czas trwania oraz koniec ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia 3.1 Umowa ubezpieczenia musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; to samo dotyczy również zmian umowy ubezpieczenia. 3.2 Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta wraz z zapłaceniem składki ubezpieczeniowej, co jest warunkiem powstania ubezpieczenia, o ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono lub w WUWP nie ustalono inaczej. 3.3 Ubezpieczenie można zawrzeć na okres ochrony ubezpieczeniowej wynoszący co najmniej 3 dni (minimalna składka ubezpieczeniowa) i co najwyżej jeden rok, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej. 3.4 Ubezpieczyciel wystawi ubezpieczającemu polisę ubezpieczeniową jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, również w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie sprzedaży na odległość. 3.5 Ubezpieczenie za granicę rozpoczyna się: w przypadku stawek dziennych w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w momencie przekroczenia granicy państwowej RCz za granicę; w przypadku stawek długookresowych w dniu uzgodnionym w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w momencie pierwszego lub ponownego (w przypadku powtarzających się wyjazdów w czasie trwania ubezpieczenia) przekroczenia granicy państwowej RCz za granicę. Jeżeli ubezpieczenie zawarto w czasie, gdy ubezpieczony przebywa za granicą, warunek przekroczenia granicy państwowej RCz nie ma zastosowania; 3.6 Ubezpieczenie za granicę trwa do momentu przekroczenia granicy państwowej do RCz, nie później jednak niż do dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako koniec ubezpieczenia; w przypadku gdy ubezpieczony z powodu ograniczeń w transporcie związanych z nagłym strajkiem lub przejawem niepokojów obywatelskich bądź nagłymi zmianami klimatycznymi czy geologicznymi skutkującymi trzęsieniem ziemi, zwiększoną aktywnością wulkaniczną, zalaniami, powodziami, trudnymi sytuacjami meteorologicznymi i innymi katastrofami naturalnymi nie może powrócić do RCz w zaplanowanym terminie, ważność ubezpieczenia zostaje przedłużona, na wniosek ubezpieczonego, na czas niezbędny do powrotu do RCz w takim samym zakresie, w jakim ubezpieczenie zostało zawarte. 9

10 3.7 Ochrona ubezpieczeniowa na terenie RCz trwa od momentu rozpoczęcia podróży, jednak nie wcześniej niż do dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako początek ubezpieczenia, do momentu powrotu z podróży, jednak nie później niż do dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako koniec ubezpieczenia. 3.8 W przypadku gdy data początku ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia jest identyczna z datą zawarcia umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa powstaje w momencie opłacenia składki ubezpieczeniowej na rzecz ubezpieczyciela w wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia. W takim przypadku w umowie ubezpieczenia zostanie zanotowana również godzina oraz minuta zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku braku zanotowania godziny i minuty na umowie ubezpieczenia za początek ubezpieczenia przyjmuje się początek dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3.9 Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży rozpoczyna się wraz z zapłaceniem składki ubezpieczeniowej (ustęp 4.1) pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia w terminie nie późniejszym niż jeden dzień roboczy po zapłaceniu zaliczki, dopłaty lub ceny całkowitej usługi podróży i wygasa w dniu, który w umowie ubezpieczenia określono jako początek ubezpieczenia lub w dniu, w którym wygasło ryzyko ubezpieczeniowe W przypadku wygaśnięcia umowy o ubezpieczenie w podróży wygasają wszystkie rodzaje ubezpieczeń uzgodnione w tej umowie. Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży nie można oddzielnie wypowiedzieć lub zakończyć w inny sposób (z wyjątkiem ust OWU) Przepis ustawy regulujący przerwanie ubezpieczenia, gdy składka ubezpieczeniowa nie została zapłacona w terminie 2 miesięcy od dnia jej wymagalności, nie ma zastosowania w tym ubezpieczeniu Ubezpieczenie ze stawką dzienną można przedłużyć najpóźniej w ostatnim dniu trwania aktualnie zawartego ubezpieczenia. Ubezpieczenia ze stawką półroczną i roczną nie można przedłużyć Zmiany ubezpieczenia wchodzą w życie ze skutkiem od dnia, w którym wniosek o zmianę ubezpieczenia został zaakceptowany przez ubezpieczyciela lub ubezpieczającego, o ile nie uzgodniono inaczej. Artykuł 4 Składka ubezpieczeniowa i jej wysokość 4.1 Ubezpieczenie w podróży jest ubezpieczeniem o składce jednorazowej. Składka jednorazowa jest należna w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i jest płatna z reguły gotówką. Składka ubezpieczeniowa jest zapłacona w dniu, w którym ubezpieczyciel lub pośrednik ubezpieczeniowy, uprawniony do jej przyjęcia, potwierdził przyjęcie składki ubezpieczeniowej w gotówce, o ile w WUWP nie uzgodniono inaczej. Składka ubezpieczeniowa jest zapłacona w dniu uznania rachunku ubezpieczyciela lub pośrednika ubezpieczeniowego, jeśli jest on uprawniony do jej przyjęcia w przypadku płatności bezgotówkowej albo w dniu, w którym ubezpieczyciel lub pośrednik ubezpieczeniowy, uprawniony do jej przyjęcia, potwierdził przyjęcie składki ubezpieczeniowej w gotówce. Jeżeli w przypadku przelewu bezgotówkowego data początku ubezpieczenia pokrywa się z terminem płatności składki ubezpieczeniowej, to za zapłacenie składki ubezpieczeniowej uznaje się już samo złożenie polecenia przelewu z rachunku ubezpieczającego na rachunek ubezpieczyciela lub pośrednika ubezpieczeniowego, który jest uprawniony do jej przyjęcia. 4.2 Wysokość składki ubezpieczeniowej jest uzależniona od wieku ubezpieczonego, stawki składki ubezpieczeniowej, strefy pobytu, długości pobytu i charakteru ryzyka ubezpieczeniowego. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest wskazana w umowie ubezpieczenia i ustala się ją na podstawie taryfy ubezpieczyciela. 4.3 Gdy ubezpieczenie zostało zawarte dla dzieci, które w momencie początku ubezpieczenia osiągną wiek 15 lat, to aż do końca roku kalendarzowego, w którym osiągną ten wiek, bądź do końca okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie, obowiązuje dla nich dzienna stawka składki ubezpieczeniowej pomniejszona o 50 % (dziecięca stawka składki ubezpieczeniowej); powyższe nie dotyczy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży oraz rocznej i półrocznej stawki ubezpieczenia, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej. 4.4 Ubezpieczonym w wieku powyżej 70 lat do stawki dziennej, półrocznej i rocznej dolicza się dopłatę w wysokości 100 %, powyższe nie dotyczy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży oraz dodatkowe ubezpieczenie bagażu podróżnego; jeżeli jednak początek ubezpieczenia 10

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY DALEKO OD DOMU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY DALEKO OD DOMU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY DALEKO OD DOMU CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Praca za Granicą Pakiet

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Paragrafy 1-25 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. (22) 543 05 43 fax (22) 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub (22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Odkrywcy i zdobywcy Backpackers,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.21.003 Paragrafy 1-15 dotyczą wszystkich ubezpieczeń podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

BEZTROSKA PODRÓŻ Z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/4/2014) ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

BEZTROSKA PODRÓŻ Z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/4/2014) ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce BEZTROSKA PODRÓŻ Z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/4/2014) ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce Spis treści: CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1. Defi nicje...3 2. Jak zawiera się umowę ubezpieczenia?...7

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej indeks UTRP/13/07/19 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Postanowienia ogólne Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................... 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej....1 2. Rodzaje umów ubezpieczenia....2 3. Zakres terytorialny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej.......................................

Bardziej szczegółowo

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu...

A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... A - ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży... 10 B - ubezpieczenie assistance... 12 C - ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu... 15 D - ubezpieczenie bagażu... 16 E - ubezpieczenie następstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele2pl Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów TRAVELPLANET.PL, AERO.PL, HOTELE2PL, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance Company Główny Oddział w Polsce Nr U010/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji TU Europa S.A. 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI TU Europa S.A. Spis Treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo