UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only."

Transkrypt

1 UWAGI Zbiór statystyczny handlu zagranicznego jest tzw. narastaj cym zbiorem otwartym, w którym ka dy nast pny zbiór po okresie sprawozdawczym zawiera korekty odnosz ce si do poprzednich miesi cy. Dane publikowane w ci gu roku nale y traktowa jako dane wst pne, aktualne tylko dla bie cego okresu sprawozdawczego. Zaliczanie dokumentów ród owych do kolejnych okresów sprawozdawczych nast puje na podstawie: daty odprawy celnej w przypadku zg oszenia celnego Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD oraz Komunikatów w Systemie Kontroli Eksportu (ECS), w przypadku deklaracji INTRASTAT okresem sprawozdawczym jest miesi c kalendarzowy, w trakcie którego dokonano przywozu lub wywozu towarów. Termin sk adania comiesi cznych deklaracji INTRASTAT ustalony jest na okres nie d u szy ni 10 dni licz c od daty zako czenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT, informacji miesi cznych pochodz cych z alternatywnych rode danych informacji pochodz cych z deklaracji Pojedy czego Pozwolenia na stosowanie Procedur Uproszczonych (SASP). Dane przedstawione w niniejszej publikacji wynikaj z ostatecznego rozliczenia zbioru na kolejne okresy sprawozdawcze w ciagu roku, po wprowadzeniu korekt. NOTES Statistical data set of foreign trade is so called commulative and open data set, in which each subsequent data set after given reference period contains corrections refering to previous months of given reference year. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only. Inclusion of source documents in subsequent reference periods ensues on the basis of: Date of customs clearance as regards SAD documents and from Export Control System (ECS). In case of INTRASTAT declaration, reference period is defined as calendar month, in the course of which commodities were subject to dispatch or arrival. Deadline for submission of monthly declarations is the 10th day of month following reference period, for which declaration is submitted. Information derived from alternative data sources on monthly basis. Information derived from Single Authorisation for Simplified Procedures declarations (SASP). Data presented in this publication are issued from the final settlement of the informatic set updating all reporting periods of the year. It means that corrections to the figures are included in this issue. PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH GUS PROSIMY O PODANIE RÓD A When publishing the CSO data please indicate the source

2 Opracowanie publikacji GUS, Departament Handlu i Us ug Preparation of the publication CSO, Trade and Services Division kieruj cy Julita Kapsa Naczelnik Wydzia u supervisor Handlu Zagranicznego Head of Foreign Trade Section zespó Lidia Romaniec, Anna Go bek, Gra yna Kilja ska, team Anna Hess-Wilk, Andrzej Zas awski Ok adka Zak ad Wydawnictw Statystycznych Cover Statistical Publishing Establishment Publikacja dost pna w wydaniu ksi kowym oraz w Internecie Publication available on paper and on Internet ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0 CI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

3 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja prezentuje w szerokim zakresie wielko i struktur obrotów handlu zagranicznego w 2009 r. Stanowi kontynuacj wcze niej ukazuj cych si wydawnictw z tej serii w nieco zmienionej formie na skutek dostosowania zawartych w niej informacji do obowi zuj cych wymaga po wej ciu Polski do Unii Europejskiej. W okresie od 1992 r. do ko ca kwietnia 2004 r. jedynym dokumentem ród owym w polskiej statystyce handlu zagranicznego by dokument zg oszenia celnego Jednolity Dokument Administracyjny SAD. Z chwil wej cia Polski do UE, tj. od 1 maja 2004 r., dane o obrotach Polski z zagranic oparte s na dwóch ród ach informacji: deklaracji INTRASTAT s u cej do rejestracji obrotów wewn trzwspólnotowych w ramach systemu INTRASTAT, zg oszeniu celnym SAD stosowanym wy cznie do rejestracji obrotów realizowanych z krajami trzecimi, tj. nieb d cymi pa stwami cz onkowskimi UE, w ramach systemu EXTRASTAT. Od wrze nia 2008 r. dane o eksporcie towarów rejestrowane s na podstawie Komunikatów w Systemie Kontroli Eksportu (ECS), od stycznia 2009 r. z deklaracji Pojedynczego Pozwolenia na stosowanie Procedur Uproszczonych (SASP). Dane otrzymane z po czenia obydwu równolegle dzia aj cych systemów tworz jednolity zbiór danych statystycznych o handlu zagranicznym, które stanowi przedmiot niniejszej publikacji. Pocz wszy od 1 stycznia 2006 r. polska statystyka handlu zagranicznego korzysta równie z alternatywnych róde danych dla rejestracji obrotów tzw.,,towarami specyficznymi. W odniesieniu do wybranych towarów stosowane s : dodatkowe kontrolne ród a danych w postaci rejestrów (dla statków morskich i powietrznych), uzupe niaj ce ród a danych dot. obrotów produktami morskimi, w tym dot. kupna/sprzeda y ryb z burty, inne ród a danych w miejsce dotychczas obowi zuj cej deklaracji INTRASTAT i zg oszenia celnego SAD (w przypadku energii elektrycznej i gazu ziemnego). Metodologia bada statystycznych zgodna jest z metodologi opracowan przez Departament Statystyki ONZ. W Uwagach wst pnych zamieszczono krótki opis metodologiczny statystyki handlu zagranicznego oraz informacje dotycz ce stosowanych w badaniach statystycznych klasyfikacji towarowych, podzia ów geograficznych i geopolitycznych. Publikacja zawiera - oprócz uwag wst pnych - analiz sytuacji w polskim handlu zagranicznym w 2009 r. oraz cz tabelaryczn. Prezentuje obroty towarowe Polski z zagranic wed ug grup krajów, krajów, wa niejszych towarów, jak równie informacje na temat cen sta ych, dynamiki cen, wska ników terms of trade i rozdysponowania eksportu i importu wed ug G ównych Kategorii Ekonomicznych. W publikacji przedstawiony zosta równie zarys funkcjonowania systemu informatycznego statystyki handlu zagranicznego w 2009 r., wyniki bada porównawczych statystyki handlu zagranicznego Polski ze S owacj i Czechami tzw. statystyka asymetrii oraz opis badania cen w handlu zagranicznym. We wszystkich tablicach warto ci zosta y przedstawione w z otych, w euro i w dolarach USA. Obroty handlu zagranicznego w podziale na grupy krajów prezentowane s wed ug Nomenklatury Scalonej CN, SITC i PKWiU. Tablice towarowe przedstawione w uj ciu ilo ciowym i warto ciowym zawieraj dane wed ug nomenklatury CN. Publikacja ukazuje si w okresach kwartalnych. Od 1994 r. wydawana jest w wersji polsko-angielskiej. Warszawa, sierpie 2010 r. Ewa Adach-Stankiewicz Dyrektor Departamentu Handlu i Us ug

4 PREFACE The present publication contains broad range of data concerning volume and structure of foreign trade turnover in It is a continuation of edition series published in previous years by Central Statistical Office. Information in the present edition is adjusted to European Union requirements. Since 1992 till the end of April 2004 Single Administrative Document customs declaration SAD was the only source of data on foreign trade statistics. Since 1 May 2004, as a result of Polish accession to the European Union, foreign trade statistics is based on two sources of information: INTRASTAT declaration only for recording of arrivals and dispatches in the framework of intra-ue trade, Single Administrative Document - only for recording of Polish trade turnover with non-member countries (co called third countries) in the framework of EXTRASTAT system. Since September 2008 data on export of goods have been registered on the basis of Export Control System (ECS) since January 2009 from Single Authorisation for Simplified Procedures declarations (SASP). Data obtained from two parallel systems constitute homogenous set of statistical data on foreign trade turnover, which is the subject of the present publication. Since 1 January 2006 Polish statistics of foreign trade turnover uses information obtained form alternative data sources for the purpose of registration of so-called specific movements of goods. In case of specific commodities following changes have been introduced: additional data sources serving for control purposes (in case of vessels and aircraft), supplementary data sources concerning sea products (including fishery products, which were the subject of trade transaction before being landed by sea going vessels), other data sources replacing INTRASTAT declarations and SAD documents in case of electricity and natural gas. Methodology of statistical surveys is in compliance with UN methodology worked out by UN Statistics Division. Brief methodological description and information concerning classifications of commodities, geographical and geopolitical breakdowns used in foreign trade statistics is given in Preliminary Notes. The present publication contains also besides preliminary notes - analysis of situation in Polish foreign trade in 2009 and part with tables. It provides information on foreign trade turnover in breakdown by groups of countries, countries, significant commodities, and data on fixed prices, dynamics of prices, terms of trade indices and distribution of export and import in breakdown by Broad Economic Categories. The publication also presents the framework of the functioning of the IT system of foreign trade in the year 2009 and the results of mirror exercises on external trade between Poland and Slovakia and Czech Republic, called: assymetry analysis in statistics, as well as description of price research findings in external trade of goods. In all tables values are calculated in PLN, EUR and USD. Foreign trade turnover in breakdown by groups of countries is presented in breakdown by following nomenclatures: Combined Nomenclature CN, SITC, and PKWiU. Tables on commodities in quantities and values contain data broken down by CN nomenclature. Publication is edited on quarterly basis. Since 1994 it has been published in bilingual, Polish-English version. Warsaw, August 2010 Ewa Adach Stankiewicz Director of Trade and Services Division

5 SPIS TRE CI Contents PRZEDMOWA... Preface UWAGI WST PNE... Preliminary Notes WYNIKI OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO W 2009 R.... Results of external trade turnover in 2009 TABLICE Tables 1. Obroty handlu zagranicznego... External trade turnover 2. Obroty handlu zagranicznego z Uni Europejsk... External trade turnover with European Union 3. Obroty handlu zagranicznego z krajami Europy rodkowo-wschodniej... External trade turnover with Central and East European Countries 4. Obroty handlu zagranicznego wg sekcji SITC... External trade turnover by SITC sections 5. Eksport wg sekcji CN(A), sekcji SITC(B), podsekcji PKWiU(C) i grup krajów w tys.z, tys.euro, tys.dolarów USA... Exports by CN sections(a), SITC sections(b), CPA subsections(c) and groups of countries in thous. zl, thous.euro, thous.usd 6. Import wg sekcji CN(A), sekcji SITC(B), podsekcji PKWiU(C) i grup krajów w tys.z, tys.euro, tys.dolarów USA... Imports by CN sections(a), SITC sections(b), CPA subsections(c) and groups of countries in thous. zl, thous.euro, thous.usd 7. Obroty handlu zagranicznego wg wa niejszych krajów i wg kontynentów w tys.z... External trade turnover by major countries and by continents in thous.zl 8. Obroty handlu zagranicznego wg wa niejszych krajów i wg kontynentów w tys.euro... External trade turnover by major countries and by continents in thous.euro 9. Obroty handlu zagranicznego wg wa niejszych krajów i wg kontynentów w tys.dolarów USA... External trade turnover by major countries and by continents in thous.usd 10. Struktura eksportu wg krajów przeznaczenia... Structure of exports by countries of destination 11. Struktura importu wg krajów pochodzenia... Structure of imports by countries of origin 12. Struktura importu wg krajów wysy ki... Structure of imports by countries of dispatch 13. Eksport wa niejszych towarów... Exports of major commodities 14. Import wa niejszych towarów... Imports of major commodities 15. Rozdysponowanie importu wg kierunków przeznaczenia (BEC)... Distribution of imports by direction of use (BEC) 16. Wska niki rozdysponowania importu wg kierunków przeznaczenia (BEC)... Indices of distribution of imports by direction of use (BEC) 17. Rozdysponowanie eksportu wed ug G ównych Kategorii Ekonomicznych (BEC)... Distribution of exports by Broad Economic Categories (BEC) 18. Wska niki rozdysponowania eksportu wg G ównych Kategorii Ekonomicznych (BEC)... Indices of distribution of exports by Broad Economic Categories (BEC)

6 6 19. Rozdysponowanie importu wed ug G ównych Kategorii Ekonomicznych (BEC)... Distribution of imports by Broad Economic Categories (BEC) 20. Wska niki rozdysponowania importu wg G ównych Kategorii Ekonomicznych (BEC)... Indices of distribution of imports by Broad Economic Categories (BEC) 21. Wska niki wolumenu w obrotach handlu zagranicznego wg sekcji SITC Ogó em (A), Unia Europejska (B), Europa rodkowo-wschodnia (C)... Volume indices of external trade by SITC sections Total (A), European Union (B), Central and Eastern Europe (C) 22. Wska niki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym wg sekcji SITC... Transaction price indices of external trade by SITC sections 23. Wska niki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym z krajami Unii Europejskiej wg sekcji SITC Transaction price indices of external trade with the European Union Countries by SITC sections 24. Wska niki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym z krajami Europy rodkowo-wschodniej wg sekcji SITC Transaction price indices of external trade with the Central and Eastern Europe Countries by SITC sections 25. Wska niki cen eksportu wed ug PKWiU... Price indices of exports according PKWiU 26. Wska niki cen importu wed ug PKWiU... Price indices of imports according PKWiU Aneks A. Funkcjonowanie systemu informatycznego statystyki handlu zagranicznego w 2009 R.... Appendix A. Functioning of external trade statistics software support system in 2009 Aneks B. Statystyka handlu zagranicznego w wietle Statystyki asymetrii... Appendix B. External trade statistics in the light of Asymmetries statistics Aneks C. Badanie cen eksportu i importu... Appendix C. Price research findings in exports and imports Obja nienia znaków umownych /Symbols kreska ( ) zjawisko nie wyst powa o / magnitude zero, zero (0) zjawisko istnia o w wielko ci mniejszej od 0,5 / magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit, kropka (.) zupe ny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych / data not available or not reliable, znak (x) wype nienie pozycji jest niemo liwe lub niecelowe / not applicable, w tym oznacza, e nie podaje si wszystkich sk adników sumy of which indicates that not all elements of the are given, z tego oznacza, e podaje si wszystkie sk adniki sumy of which indicates that all elements of the are given. Wa niejsze skróty / More important abbreviations UE EFTA OECD ONZ SITC CN PKWiU BEC EUR Unia Europejska / EU European Union Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu / European Free Trade Association Organizacja Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju / Organization for Economic Cooperation and Development Organizacja Narodów Zjednoczonych / United Nations, Mi dzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu / Standard International Trade Classification, Nomenklatura Scalona CN / Combined Nomenclature, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us ug / Polish Classification of Products and Services, Klasyfikacja Towarowa Handlu Zagranicznego wg G ównych Kategorii Ekonomicznych / Classification by Broad Economic Categories, euro

7 7 UWAGI WST PNE 1. Od 1992 r. do ko ca kwietnia 2004 r. w polskiej statystyce handlu zagranicznego obowi zywa system oparty wy cznie na danych pochodz cych ze zg osze celnych SAD, wzorowany na metodologii stosowanej w krajach UE. 2. Pocz wszy od 1 maja 2004 r., tj. od momentu przyst pienia Polski do UE, system statystyki handlu zagranicznego obejmuje: system EXTRASTAT, tj. system statystyki obrotów towarowych Polski realizowany z tzw. krajami trzecimi, tj. nieb d cymi pa stwami cz onkowskimi UE, system INTRASTAT, tj. system statystyki obrotów towarowych Polski realizowany pomi dzy pa stwami cz onkowskimi UE. Dane otrzymane z po czonych, dzia aj cych równolegle systemów, tworz wspólny, jednolity zbiór statystyki handlu zagranicznego, który jako spójna informacja o wymianie towarowej z zagranic stanowi przedmiot niniejszej publikacji. 3. Podstawowym ród em informacji, na którym opiera si statystyka handlu zagranicznego, jest: w ramach systemu EXTRASTAT Jednolity Dokument Administracyjny SAD obowi zuj cy przy rejestracji obrotów realizowanych z krajami spoza UE. Od wrze nia 2008 r. dane o eksporcie towarów rejestrowane s na podstawie Komunikatów w Systemie Kontroli Eksportu (ECS). Od stycznia 2009 r. z deklaracji Pojedy czego Pozwolenia na stosowanie Procedur Uproszczonych (SASP), w ramach systemu INTRASTAT deklaracja INTRASTAT dla rejestracji przywozu i wywozu towarów, sk adana przez osoby zobowi zane. Ponadto, pocz wszy od 1 stycznia 2006 r. w statystyce handlu zagranicznego stosuje si alternatywne ród a danych. Odnosz si one do rejestracji obrotów tzw. towarami specyficznymi i s wykorzystywane jako: a) pomocnicze, uzupe niaj ce ród o informacji statystycznej, s u cej do kontroli i uzupe nienia danych pochodz cych z dokumentu SAD, systemu ECS i deklaracji INTRASTAT w przypadku obrotów takimi towarami, jak: * statki morskie dane uzyskane z Rejestrów Okr towych Sta ych prowadzonych przez Izby Morskie przy S dach Okr gowych w Gda sku i Szczecinie, * statki powietrzne dane uzyskane z Rejestrów Cywilnych Statków Powietrznych prowadzonych przez Urz d Lotnictwa Cywilnego, * produkty morskie, w tym kupno/sprzeda ryb z burty dane zbierane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybo ówstwa Centrum Monitorowania Rybo ówstwa w Gdyni, b) jedyne obowi zuj ce ród o danych, na których opiera si statystyka handlu zagranicznego, w przypadku obrotów takimi towarami, jak: * energia elektryczna i gaz ziemny. Dane pozyskiwane s ze sprawozdawczo ci statystycznej prowadzonej przez Agencj Rynku Energii S.A. 4. Dane s rejestrowane, kontrolowane i korygowane oraz przetwarzane w systemach informatycznych Polskiej Administracji Celnej.

8 8 Do zbioru statystycznego w czone s informacje statystyczne pochodz ce z alternatywnych rode danych, które dotycz c obrotów energi elektryczn, gazem ziemnym i produktami morskimi. 5. W statystyce handlu zagranicznego stosowana jest: metodologia Departamentu Statystyki ONZ wspólna dla obu systemów, Nomenklatura Scalona CN (8 znaków), geonomenklatura oparta na standarcie ISO Za o enia metodologiczne bada statystycznych w ramach systemu INTRASTAT s zbie ne z za o eniami systemu statystyki handlu EXTRASTAT poprzez pos ugiwanie si tymi samymi klasyfikacjami towarów i krajów, tymi samymi okresami sprawozdawczymi oraz tymi samymi zmiennymi, obj tymi badaniem statystycznym. Ró nice odnosz si g ównie do stron odpowiedzialnych za zg aszanie danych o dokonanych transakcjach handlowych, do zakresu zbieranych informacji oraz do obszaru opisywanego przez dane statystyczne. Statystyka handlu zagranicznego nie obejmuje swym zakresem m.in.: us ug, z wyj tkiem towarów dostarczonych w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu, towarów b d cych przedmiotem tranzytu, towarów umieszczonych czasowo w sk adach celnych i w wolnych obszarach celnych (WOC), towarów dopuszczonych czasowo do obrotu, poza obrotem uszlachetniaj cym, rodków p atniczych b d cych legalnymi rodkami p atniczymi oraz papierów warto ciowych, towarów przewo onych przez osoby korzystaj ce z immunitetu dyplomatycznego, konsularnego lub podobnego, z ota monetarnego. 7. Obroty handlu zagranicznego opracowywane s na podstawie danych pochodz cych : ze zg oszenia celnego SAD, systemu ECS i deklaracji SASP zarejestrowanych w systemach informatycznych Polskiej Administracji Celnej, z deklaracji INTRASTAT Przywóz i Wywóz przesy anych co miesi c przez podmioty prowadz ce handel towarami z krajami UE, w formie elektronicznej lub papierowej, do w a ciwych izb celnych. Zobowi zane do sk adania deklaracji INTRASTAT s podmioty uczestnicz ce w obrocie towarowym z pa stwami cz onkowskimi Wspólnoty i zobowi zane do przekazywania informacji dla celów ewidencji i statystyki dotycz cej obrotu towarowego z pa stwami cz onkowskimi, zgodnie z przepisami wspólnotowymi reguluj cymi statystyk dotycz c obrotu towarowego pomi dzy pa stwami cz onkowskimi Wspólnoty, przepisami o statystyce publicznej i ustawy Prawo celne, z alternatywnych róde danych stosowanych dla tzw. towarów specyficznych, z doszacowania warto ci obrotów podmiotów realizuj cych wymian towarow z krajami Unii Europejskiej, które nie s obj te progami statystycznymi i nie sk adaj deklaracji INTRASTAT.

9 9 8. Poprawno deklaracji INTRASTAT zapewniona jest dzi ki mo liwo ci porównania danych z deklaracji INTRASTAT z danymi z deklaracji podatkowej VAT. Rejestry podmiotów pomagaj w monitorowaniu tych jednostek, które s zobowi zane do sk adania deklaracji INTRASTAT. Okresem sprawozdawczym jest miesi c kalendarzowy, w trakcie którego dokonano przywozu lub wywozu towarów. Obowi zuje zasada, e deklaracj INTRASTAT sk ada si tylko w tych pa stwach cz onkowskich, których fizycznie dotyczy przep yw towarów, tzn. pa stw cz onkowskich wywozu i przywozu. 9. W systemie INTRASTAT charakter obowi zku sprawozdawczego jest uzale niony od wielko ci obrotów realizowanych przez podmioty z krajami UE. Do tego celu s u y system progów statystycznych. Wysoko progów jest og aszana przez Prezesa GUS. Obj cie obowi zkiem sprawozdawczym okre lane jest poprzez próg podstawowy, natomiast pe ny zakres obowi zków sprawozdawczych okre lany jest poprzez próg szczegó owy. Progi s ustalane odr bnie dla przywozu oraz wywozu i aktualizowane co roku. W Polsce stosowany jest jako obowi zuj cy próg podstawowy i próg szczegó owy. W 2009 r. przyj to nast puj ce warto ci progów statystycznych: * warto progu podstawowego: dla wywozu 1 mln z, a dla przywozu 1 mln z, * warto progu szczegó owego: dla wywozu 60 mln z, a dla przywozu 33 mln z. Podmioty, których warto obrotów z krajami UE w roku poprzedzaj cym rok sprawozdawczy lub w danym roku sprawozdawczym przekroczy a warto ustalonego progu podstawowego, zostaj obj te obowi zkiem sprawozdawczym, tzn. s zobowi zane ka dego miesi ca do dokonywania zg osze INTRASTAT, wype niaj c nie wszystkie pola na deklaracji. Przekroczenie warto ci progu podstawowego w roku poprzedzaj cym rok sprawozdawczy nak ada na podmiot obowi zek sprawozdawczy na ca y nast pny rok, nawet w przypadku, gdy obroty te w roku sprawozdawczym b d ni sze. Podmioty, które przekroczy y ustalony próg szczegó owy, wype niaj wszystkie pola na deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których warto przywozu lub wywozu nie przekroczy a ustalonego progu podstawowego, zwolnione s z obowi zku sprawozdawczego, a ich obroty w statystyce wewn trzwspólnotowej s szacowane. Osoby fizyczne nie prowadz ce dzia alno ci gospodarczej nie s zobowi zane do wype niania deklaracji INTRASTAT. Z obowi zku deklarowania do systemu INTRASTAT zwolniony jest obrót w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego, a dane z dokumentu celnego SAD dotycz ce obrotu tymi towarami nie s zaliczane do zbioru statystycznego. Pocz wszy od stycznia 2006 r. jedynym ród em informacji statystycznej dla tych towarów s dane pozyskiwane ze sprawozda Agencji Rynku Energii S.A Dane dotycz ce obrotów towarowych na poziomie 4 znaków Nomenklatury Scalonej CN w tablicach 13 i 14 oparte s wy cznie na dokumencie SAD, systemie ECS, deklaracji SASP oraz deklaracji INTRASTAT. S to dane rzeczywiste, bez doszacowa wielko ci obrotów tych podmiotów, które zosta y zwolnione z obowi zku sprawozdawczego (patrz pkt 9) lub tych, które nie dope ni y obowi zku sprawozdawczego w wymaganym terminie.

10 Warto importu jest wykazana na warunkach cif port polski lub franco granica polska, tzn. cznie z kosztami transportu i ubezpieczenia do granicy polskiej. Warto eksportu jest podawana na bazie fob, tj. na warunkach franco granica lub fob port kraju dostawcy. 12. Przeliczenia z walut obcych na z ote dokonuje si : a) dla dokumentu SAD, systemu ECS i deklaracji SASP wg redniomiesi cznego kursu waluty obcej, wyliczonego i og oszonego przez Narodowy Bank Polski, b) dla deklaracji INTRASTAT wg kursu waluty ustalonego wed ug zasad okre lonych dla celów podatku od towarów i us ug albo zasad okre lonych dla celów zwi zanych z c em. 13. Obroty handlu zagranicznego przedstawiono wg nast puj cych grup krajów: kraje OECD obejmuj obroty z dawnymi krajami Unii Europejskiej (15 krajów) oraz z Republik Czesk, Islandi, Norwegi, S owacj, Szwajcari, Turcj, W grami, Kanad, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem, Japoni, Republik Korei, Australi i Now Zelandi ; kraje rozwini te gospodarczo obejmuj obroty z krajami: Unii Europejskiej, tj. z: Austri, Belgi, Bu gari, Cyprem, Dani, Estoni, Finlandi, Francj wraz z Monako i departamentami zamorskimi (Reunion, Gwadelup, Martynik, Gujan Francusk ), Grecj, Hiszpani, Irlandi, Litw, Luksemburgiem, otw, Malt, Niemcami, Niderlandami, Portugali, Republik Czesk, Rumuni, S owacj, S oweni, Szwecj, W grami, W. Brytani, W ochami, w tym strefa euro: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Niderlandy, Portugalia, S owacja, S owenia, W ochy, EFTA: z Islandi, Liechtensteinem, Norwegi wraz ze Svalbard i Jan Mayen, Szwajcari, oraz ze Stanami Zjednoczonymi, Kanad, Republik Po udniowej Afryki, Izraelem, Japoni, Australi i Now Zelandi oraz pozosta ymi (poza UE i EFTA) krajami przemys owymi Europy Zachodniej, kraje rozwijaj ce si gospodarczo obejmuj obroty z krajami: Azji (oprócz Cypru), Afryki (oprócz Reunion), Ameryki Po udniowej i rodkowej (oprócz Gwadelupy, Gujany Francuskiej i Martyniki), Oceanii (oprócz okre lonych jako kraje rozwini te gospodarczo), z krajami b. Jugos awii z wyj tkiem S owenii i Chorwacji, z azjatyckimi republikami b.zsrr, tj. z Armeni, Azerbejd anem, Gruzj, Kazachstanem, Kirgistanem, Tad ykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem, kraje Europy rodkowo-wschodniej obejmuj obroty z: Albani, Bia orusi, Chorwacj, Mo dow, Rosj i Ukrain, kraje b. ZSRR obejmuj obroty z: Armeni, Azerbejd anem, Bia orusi, Estoni, Gruzj, Kazachstanem, Kirgistanem, Litw, otw, Mo dow, Rosj, Tad ykistanem, Turkmenistanem, Ukrain i Uzbekistanem. 14. Dane prezentowane w tablicach dotycz ce obrotów wed ug grup krajów i krajów o ile nie zaznaczono inaczej prezentowane s : w eksporcie wed ug kraju przeznaczenia, w imporcie wed ug kraju pochodzenia. Za kraj przeznaczenia przyjmuje si kraj konsumpcji, tj. kraj, w którym towar zostanie ostatecznie zu yty lub poddany obróbce lub przetworzeniu. Za kraj pochodzenia uwa a si kraj, w którym towar zosta wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie dotar na terytorium Polski.

11 11 W obrotach handlu zagranicznego prezentowane s równie dane wg kraju wysy ki. Za kraj wysy ki uwa a si kraj, w którym opuszczaj ce go towary sta y si przedmiotem wywozu do Polski jako kraju przeznaczenia towarów. Je eli pa stwo, z którego dokonano wysy ki towaru nie jest znane, wówczas za kraj wysy ki uwa a si kraj zakupu, pochodzenia lub nabycia towarów. 15. Pocz wszy od 1 maja 2004 r. obroty towarowe w handlu zagranicznym prezentowane s wed ug: 8 znakowej Nomenklatury Scalonej CN, bazuj cej na 6 znakowym Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów (HS), który zosta przyj ty jako wyj ciowy uk ad klasyfikacyjny dla obrotów handlu mi dzynarodowego. Nomenklatura Scalona CN podlega corocznej weryfikacji. Zgodnie z uregulowaniami krajowymi i UE, w nomenklaturze CN zosta utworzony Dzia 99 w celu uproszczenia sposobu deklarowania towarów w przypadku: towarów przeznaczonych na zaopatrzenie statków i samolotów, przywozu lub wywozu towarów przeznaczonych dla operatorów obs uguj cych instalacje morskie i towarów niezb dnych do dzia ania silników, maszyn i innego sprz tu dzia aj cych na tych instalacjach, transakcji handlowych, poni ej b d równych równowarto ci 200 euro, transakcji gdzie indziej nieuwzgl dnionych. W sekcji XXI nomenklatury CN mie ci si : dzia 97 dzie a sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, dzia 98 kompletny zak ad przemys owy i dzia 99 towary ró ne. 16. Dane o obrotach handlu zagranicznego wg sekcji SITC prezentowane s na podstawie Mi dzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu, opracowanej przez Departament Statystyki ONZ w 1950 r. i znowelizowanej w 2007 r. jako wersja Od 1 stycznia 2000 r. dane prezentowane s wg podsekcji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us ug (PKWiU), która obejmuje zarówno us ugi jak i towary. Struktura klasyfikacji oparta jest na Europejskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (NACE), Klasyfikacji Produktów wg Rodzajów Dzia alno ci (CPA) i Li cie Produktów (PRODCOM). PKWiU jest klasyfikacj dziesi cioznakow, stanowi c poprawion i rozwini t wersj KWiU (klasyfikacja sze cioznakowa), która obowi zywa a od 1994 r. wy cznie w zakresie dotycz cym us ug. 18. Klasyfikacja Towarowa Handlu Zagranicznego wed ug G ównych Kategorii Ekonomicznych (BEC) jest klasyfikacj stosowan w statystyce handlu zagranicznego do opracowania danych o kierunkach wykorzystania eksportu i importu. Ponadto klasyfikacja jest wykorzystywana równie jako narz dzie s u ce do przeliczania danych dotycz cych handlu zagranicznego zagregowanych wed ug klasyfikacji SITC na kategorie zwi zane z przeznaczeniem ko cowym, które maj znaczenie dla Systemu Rachunków Narodowych (System of National Accounts SNA), a mianowicie na kategorie zbli one do trzech podstawowych kierunków przeznaczenia towarów w SNA: dobra inwestycyjne, zu ycie po rednie i towary konsumpcyjne. W przybli eniu podkategorie klasyfikacji BEC mog by pogrupowane wed ug tych trzech kierunków przeznaczenia towarów. Agregacja ta pozwala na spójne rozpatrywanie danych statystycznych dotycz cych handlu zagranicznego z innymi danymi statystyczno- -ekonomicznymi, takimi jak rachunki narodowe i dane statystyczne dotycz ce przemys u, s u ce do analiz krajowych, regionalnych lub na poziomie wiatowym.

12 12 PRELIMINARY NOTES 1. Since 1992 till April 2004 system of Polish foreign trade statistics was based exclusively on Single Administrative Document (customs declaration SAD), in compliance with methodology used in UE countries. 2. Since 1 May 2004 (since the day of Polish accession to EU), Polish foreign trade statistics system comprises of parallel systems: EXTRASTAT system, which uses data registered on SAD documents and refers to Polish trade turnover with third countries (UE non member countries), INTRASTAT system, which refers only to Polish intra EU trade (trade with other EU Member States). Data obtained from two linked and parallel systems constitute single, homogenous data set on foreign trade. This consolidated and cohesive information on foreign trade turnover is the subject of the present publication. 3. Basic sources of information supplying the system with data on foreign trade are: Single Administrative Document, which serves for registration of trade with third countries in frames of EXTRASTAT system. Since September 2008 data on export of goods have been registered on the basis of Export Control System (ECS). Since January 2009 from Single Authorisation for Simplified Procedures declarations (SASP), INTRASTAT declaration, which serves for recording of arrivals and dispatches in the framework of intra EU trade. Furthermore, since 1 January 2006 in Polish foreign trade statistics alternative data sources are used. Alternative data sources apply to registration of specific movements of goods and are used for following purposes: a) additional, supplementary sources of statistical information, used of control purposes and for supplementing the data derived from SAD documents, ECS system and INTRASTAT declarations concerning trade in following goods: * sea vessels data obtained from Polish Permanent Registers of Ships conducted by Maritime Chambers at Voivodship Courts in Gda sk and Szczecin, * aircraft data obtained from Civil Aircraft register of Poland conducted by the Civil Aviation Office, * sea products, including purchase/sale of fishery which were the subject of trade transaction before being landed by sea going vessels data collected by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Department of Fisheries the Fishery Monitoring Center in Gdynia, b) sole admitted source of information, serving for a base for foreign trade statistics in case of turnover in following commodities: * electricity and natural gas, data concerning these products are obtained from the statistical surveys conducted by the Energy Market Agency.

13 13 4. Data are registered, controlled, corrected and processed in IT Systems of the Polish Customs Administration. Data derived from alternative data sources and cornering foreign trade turnover in electricity, natural gas and sea products are also included in statistical data set. 5. Foreign trade statistics is based on: UN Department of statistic methodology, common for both systems, Combined Nomenclature CN (8-digit), geonomenclature on the basis of ISO 3166 Standards. 6. Methodological foundations of statistical surveys in the framework of INTRASTAT system are in line with those in EXTRASTAT system. This convergence is achieved through the usage of the same classifications of commodities and countries, similar reference periods and variables included in the survey. Differences refer mainly to parties responsible for declaring of data concerning realized foreign trade transactions, scope of information and area described by statistical data. Following transactions are not included in foreign trade statistics: trade with services, excluding inward and outward processing, commodities in transit, commodities placed temporarily in customs warehouses and in duty free zone, commodities admitted to temporary (excluding inward and outward processing), means of payment and papers such as stocks, bonds, securities or shares, commodities for diplomatic institutions, monetary gold. 7. Foreign trade turnover is calculated on the basis of: SAD document, ECS system and SASP declarations registered in IT Systems of the Polish Customs Administration, INTRASTAT declarations for dispatch and arrival, which are transmitted to customs offices every month electronically or in paper. Obligation of submitting monthly declarations refers to companies trading with EU Member States and liable for providing of information for the purposes of statistics on intra-eu trade turnover on the legal basis of EU legislation, statistical law and customs law, data derived from alternative data sources in case of so-called specific movements of goods, estimations of trade values for parties trading with EU Member States but not exceeding established statistical thresholds and not submitting INTRASTAT declarations. 8. Correctness of INTRASTAT declarations is guaranteed thanks to the possibility of comparison of data obtained from INTRASTAT declarations with those originating from VAT declarations. Registers of declaring parties help to monitor those units, which are obliged to submit INTRASTAT declaration. Reference period is defined as calendar month, in which intra-eu dispatch or arrival takes place. General rule is that INTRASTAT declaration should be submitted only in those Member States, in case of which physical movement of goods across the border could be observed (e.g. Member State of dispatch and Member State of arrival).

14 14 9. In INTRASTAT system character and scope of reporting obligation depends on value of turnover realized by given companies with other EU Member Countries. Level of this obligation is determined by the system of statistical thresholds. Values of these thresholds are announced by the president of Central Statistical Office. Liability for reporting obligation is determined by basic threshold, whereas full scope of reporting obligation is determined by detailed threshold. Thresholds are calculated separately for dispatches and for arrivals and updated on the yearly basis. For the year 2009 following values of thresholds are obligatory: * basic threshold: for dispatches 1 mln PLN, for arrivals 1 mln PLN, * detailed threshold: for dispatches 60 mln PLN, for arrivals 33 mln PLN. Companies with intra EU trade turnover exceeding basic threshold (in current reference year or in year preceding given reference year) are subject to reporting obligation, e.g. are obliged to submit INTRASTAT declaration on monthly basis in simplified form. They do not have to fill in all boxes on the declaration. The fact of exceeding basic threshold in given year imposes on providers of statistical information reporting obligation for the whole next reference year, even if trade turnover is beneath the threshold in next reference year. Companies with intra EU trade turnover exceeding detailed threshold are obliged to provide full scope of data (e.g. fill in all boxes of INTRASTAT declaration). Companies beneath basic threshold do not have to submit INTRASTAT declarations. Foreign trade turnover of these companies is subject to estimation. Private persons, who do not run economic activity, are not obliged to submit INTRASTAT declarations. Foreign trade in electricity and natural gas is also excluded from the obligation of declaring in INTRASTAT system. Since 1 January 2006 statistical figures concering trade in these specific products are derived from surveys of The Energy Market Agency for both, INTRASTAT and EXTRASTAT system. Data derived from SAD documents concerning trade in electricity and natural gas are not included in statistical data set in order to avoid double accounting. 10. Data on trade turnover of commodities, on the level of CN 4 digits, presented in tables 13 and 14 is based on data from SAD document, ECS system, SASP declarations and INTRASTAT declaration only. These are real data, without estimations of values of trade realized by those parties which are released from reporting obligation and those which did not fulfilled their reporting obligation in required time (see point 9). 11. Value of imports is calculated on CIF Polish port or franco Polish frontier basis, e.g. including costs of freight and insurance to Polish frontier. Value of exports is calculated on FOB basis, e.g. franco Polish frontier or FOB country of consignor. 12. Conversion of value expressed in foreign currency into value in zlotys is made: for SAD document, ECS system and SASP declarations on the basis of average monthly exchange rate of foreign currency calculated and announced by NPB (the National Bank of Poland),

15 15 for INTRASTAT declaration on the basis of currency exchange rate specified according to the rules established for purposes of Value Added Tax or rules specified for customs purposes. 13. Foreign trade turnover is presented in breakdown by following groups of countries: OECD Countries comprise trade with EU Countries (EU 15), Czech Republic, Iceland, Norway, Slovakia, Switzerland, Turkey, Hungary, Canada, The United States, Mexico, Japan, Republic of Korea, Australia and New Zealand, Developed Countries comprise trade with: European Union Countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France (including Monaco, Reunion, Guadeloupe, Martinique and French Guyana), Greece, Spain, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, Germany, Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, The United Kingdom, Italy, of which eurozone: Austria, Belgium, Cyprus, Finland, France, Greece, Spain, Ireland, Luxembourg, Malta, Germany, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Italy, EFTA: Iceland, Lichtenstein, Norway (including Svalbard and Jan Mayen) and Switzerland, also included the United States, Canada, South Africa, Israel, Japan, Australia, New Zealand and other industrial countries of Western Europe (not included in EU and EFTA). Developing Countries comprise trade with: Countries of Asia (excluding Cyprus), Africa (excluding Reunion), North and South America (excluding Guadeloupe, French Guyana and Martinique), Pacific Ocean (with exception of countries specified as developed), countries of former Yugoslavia (besides Slovenia and Croatia), former countries of Soviet Union e.g. Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, Central and East European Countries comprise trade with: Albania, Belarus, Croatia, Moldova, Russia and Ukraine, Former Soviet Union Countries comprise trade with: Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. 14. Data in tables broken down by countries or groups of countries are presented in breakdown by country of destination in exports and by country of origin in imports. Country of destination is the country in which goods will be consumed, e.g. goods will be subject to final consumption, processing or transformation. Country of origin is defined as the country in which goods were produced, processed or transformed and in this state entered the Polish territory. In turnover of foreign trade the statistical data are presented according to the country of consignment as well.

16 16 The country of consignment is the country in which commodities are the subject of dispatching to Poland which is considered as the country of destination. If the country of consignment is not known than the country of purchase, origin or acquisition of commodities is considered as the country of consignment. 15. Since 1 May 2004 foreign trade turnovers are presented in breakdown by 8 digit Combined Nomenclature CN, which is based on 6 digit HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) and constitutes basic commodity classification in foreign trade. CN is subject to yearly revisions. In accordance with UE and national regulations additional chapter 99 has been created for the use in declaring goods in following situations: stores and provision of ships and aircraft, rrivals or dispatches of commodities with destination for operators of offshore installations and commodities necessary for the operation of engines, machines and other equipment of the offshore installation, transactions of value equal or less then 200 EUR, transactions not elsewhere specified. Section XXI of Combined Nomenclature CN contains: Chapter 97 Works of art, collectors pieces and antiques, Chapter 98 Complete industrial plant and Chapter 99 Miscellaneous articles. 16. Data on foreign trade turnover in breakdown by SITC Sections are presented on the basis of International Trade Classification (SITC) published by UN Statistics Division in 1950 and amended in 2007 (revision 4). 17. Since 1 January 2000 data on foreign trade turnover are presented in breakdown by PKWiU subheadings on the basis of Polish Classification of Products and Services, which comprises goods and services. The structure of this classification is based on NACE classification (European Classification of Types of Activities), CPA (Classification of Products by Activity) and PRODCOM (List of Products). PKWiU is 10 digit adjusted version of KWiU (6 digit classification), which was in force since 1994 as regards classification of services. 18. Foreign Trade Commodity Classification by Basic Economic Categories (BEC) is a classification used in foreign trade statistics for providing information on export and import distribution directions. Furthermore, BEC classification is also used as a tool for conversion of foreign trade data aggregated by SITC classification to categories connected with final use of commodities which are significant for System of National Accounts and are close to three main directions of import distribution: capital goods, intermediate goods and consumer goods. Subcategories of BEC classification can be approximately aggregated to these three categories of commodity destination. This aggregation enables coherent analysis of statistical data concerning foreign trade together with other statistical data such as national accounts or data on industry on regional, national or international level.

17 17 Wyniki obrotów handlu zagranicznego w 2009 r. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., nieznacznie wzrós eksport wyra ony w z otych, natomiast import obni y si. Symptomy o ywienia eksportu, b d ce w znacznej mierze efektem os abienia kursu z otego wzgl dem euro i dolara USA da o si zaobserwowa ju od maja 2009 r. Znacznie zmniejszy y si obroty towarowe wyra one w euro i w dolarach USA, ale w II pó roczu, a szczególnie w IV kwartale 2009 r., nast pi a poprawa dynamiki eksportu i importu. Wzros y obroty wyra one w z otych z krajami rozwijaj cymi si oraz eksport (w z otych) do krajów rozwini tych, w tym do krajów UE. Po znacznym, obserwowanym od pocz tku 2009 r., spadku wymiany z krajami Europy rodkowo-wschodniej (w tym g ównie z Rosj ), w IV kwartale odnotowano jego wyra ne wyhamowanie. W wyniku wy szej dynamiki eksportu ni importu znacznie ni sze ni w 2008 r. by o ujemne saldo obrotów ogó em, a dodatnie saldo wymiany z krajami rozwini tymi (w tym z krajami UE) od pocz tku roku sukcesywnie poprawia o si. W imporcie ogó em zmniejszy si udzia importu towarów przeznaczonych na zu ycie po rednie i na cele inwestycyjne, a zwi kszy towarów konsumpcyjnych. W strukturze towarowej eksportu wzrós udzia m.in. wyrobów przemys u elektrycznego i elektrotechnicznego oraz produktów rolno-spo ywczych, natomiast obni y si m.in. paliw mineralnych. W imporcie wzrós udzia m.in. wyrobów przemys u elektrycznego i elektrotechnicznego oraz produktów rolno-spo ywczych, natomiast zmniejszy si m.in. sprz tu transportowego i paliw mineralnych Eksport liczony w z otych w cenach bie cych by wi kszy ni w 2008 r. o 4,5% i wyniós ,4 mln z, a import obni y si o 6,8% do ,6 mln z. Wymiana zamkn a si ujemnym saldem w wysoko ci 39897,2 mln z (w 2008 r. minus 91645,2 mln z ). Obroty liczone w euro zmniejszy y si po stronie eksportu o 15,5% do 98274,5 mln EUR, a po stronie importu o 24,5% do ,9 mln EUR. Ujemne saldo wynios o 9254,4 mln EUR (w 2008 r. minus 26204,1 mln EUR). Eksport i import w dolarach USA by y ni sze ni przed rokiem odpowiednio o 20,4% i 28,9%, a ujemne saldo ukszta towa o si na poziomie 12849,5 mln USD wobec minus 38618,6 mln USD w 2008 r. Eksport w cenach sta ych w 2009 r. by ni szy ni w 2008 r. o 7,9%, a import o 14,3%. W obrotach z krajami UE wolumen eksportu zmniejszy si o 5,4%, z krajami Europy rodkowo- -Wschodniej o 34,6%, a z krajami rozwijaj cymi si wzrós o 0,7%. Wolumen towarów sprowadzanych z krajów UE obni y si o 15,6%, z krajów Europy rodkowo-wschodniej o 5,5%, a z krajów rozwijaj cych si o 10,6%. Ceny transakcyjne (liczone w z otych) towarów eksportowanych i towarów importowanych w 2009 r. by y wy sze ni w 2008 r. Wska nik terms of trade ogó em kszta towa si na korzystnym poziomie 104,4 wobec 97,9 w 2008 r., na co wp ywa y m.in. relacje cen w wymianie z krajami Europy rodkowo-wschodniej i Unii Europejskiej.

18 18 Znaczna poprawa uwarunkowa cenowych w obrotach z krajami Europy rodkowo- -Wschodniej, w porównaniu z 2008 r., spowodowana by a m.in. obni eniem cen importowanych paliw mineralnych, smarów i materia ów pochodnych (g ównie z Rosji) o 21,2% i wzrostem cen eksportowanych maszyn, urz dze i sprz tu transportowego o 15,5% oraz towarów przemys owych sklasyfikowanych g ównie wed ug surowca o 17,0%. W rezultacie, wska nik terms of trade ukszta towa si na poziomie 136,7 wobec 81,1 w 2008 r. W wymianie towarowej z krajami UE wska nik terms of trade wyniós 102,4 wobec 99,8 w 2008 r. Poprawa relacji cenowych by a efektem wy szej dynamiki cen towarów eksportowanych (wzrost o 13,0%) ni importowanych (wzrost o 10,4%). W obrotach z krajami rozwijaj cymi si odnotowano pogorszenie wska nika terms of trade z 104,4 w 2008 r. do 94,3 w 2009 r., co spowodowane by o znacznie wi kszym wzrostem cen towarów importowanych (o 14,1%) ni eksportowanych (o 7,6%). Obroty handlu zagranicznego w cenach bie cych kszta towa y si nast puj co: Wyszczególnienie w mln z w mln EUR I-XII I-XII 2008 = 100 I-XII w mln USD w z w mln z EKSPORT , , ,3 104,5 75,5 71,1 100,0 100,0 Kraje rozwini te , , ,9 107,7 75,3 70,7 83,0 85,6 w tym Unia Europejska , , ,6 106,9 75,5 70,8 77,8 79,6 w tym strefa euro , , ,5 109,5 75,1 70,5 53,6 56,2 Kraje rozwijaj ce si ,6 6794,6 9471,7 108,3 82,6 78,4 6,7 6,9 Kraje Europy r.-wsch ,6 7319, ,7 75,8 65,0 61,2 10,3 7,5 IMPORT , , ,8 93,2 72,5 67,0 100,0 100,0 Kraje rozwini te , , ,2 93,0 71,9 66,3 69,3 69,1 w tym Unia Europejska , , ,5 93,2 71,8 66,2 61,9 61,9 w tym strefa euro , , ,8 92,7 71,5 66,0 49,0 48,8 Kraje rozwijaj ce si , , ,6 102,0 80,9 75,4 19,1 20,9 Kraje Europy r.-wsch , , ,0 80,1 62,3 57,7 11,6 10,0 SALDO ,2-9254, ,5 x x x x x Kraje rozwini te ,9 9842, ,7 x x x x x w tym Unia Europejska 50417, , ,1 x x x x x w tym strefa euro ,3 2870,0 3999,7 x x x x x Kraje rozwijaj ce si , , ,9 x x x x x Kraje Europy r.-wsch ,1-3436,3-4805,3 x x x x x w EUR w USD W strukturze geograficznej, w porównaniu z 2008 r., obni eniu si udzia u krajów Europy rodkowo-wschodniej w obrotach ogó em towarzyszy wzrost znaczenia krajów rozwijaj cych si. Jednocze nie odnotowano wzrost udzia u krajów rozwini tych(w tym krajów UE) w eksporcie ogó em, przy spadku udzia u krajów rozwini tych w imporcie (udzia krajów UE pozosta na takim samym poziomie jak w 2008 r.). W porównaniu z 2008 r., zwi kszy si eksport do krajów Unii Europejskiej o 6,9% do ,4 mln z, a import z tych krajów obni y si o 6,8% do ,9 mln z, co wp yn o na uzyskanie dodatniego salda w wysoko ci 50417,5 mln z wobec 7891,2 mln z przed rokiem. Obroty liczone w euro w eksporcie wynios y 78287,6 mln EUR, a w imporcie 66531,3 mln EUR i by y ni sze odpowiednio o 13,5% i o 24,5%, a dodatnie saldo wynios o 11756,3 mln EUR wobec 2285,9 mln EUR w 2008 r. Eksport i import w dolarach USA by y ni sze ni w roku 2008 odpowiednio o 18,7% i 29,2%. Dodatnie saldo ukszta towa o si na poziomie 16380,1 mln USD wobec 3351,9 mln USD w 2008 r. Eksport do krajów Unii Europejskiej stanowi 79,6% warto ci eksportu ogó em, a import z tych krajów

19 19 61,9% warto ci importu ogó em wobec odpowiednio 77,8% i 61,9% w roku Wzrost udzia u krajów UE w eksporcie by efektem zwi kszenia si warto ci dostaw towarów m.in. do W och, Francji, W. Brytanii, Niderlandów i Niemiec. Eksport do W och zwi kszy si o 20,0% (g ównie samochodów osobowych), do Francji o 16,7% (w tym m.in. samochodów osobowych oraz maszyn i urz dze do automatycznego przetwarzania danych), a do W. Brytanii o 16,0% (przede wszystkim maszyn i urz dze do automatycznego przetwarzania danych). Warto eksportu do Niemiec wzros a o 9,0% do poziomu ,9 mln z, natomiast warto importu zmniejszy a si o 9,2% do ,5 mln z. Wymiana zamkn a si dodatnim saldem w wysoko ci 7007,4 mln z (w 2008 r. minus 12646,3 mln z ). Obroty z Niemcami wyra one w euro zmniejszy y si o 11,8% w eksporcie i 26,6% w imporcie, a dodatnie saldo wynios o 1632,5 mln EUR (w 2008 r. minus 3631,1 mln EUR). Warto wymiany liczonej w dolarach USA obni y a si odpowiednio o 17,2% i 31,2%. Dodatnie saldo ukszta towa o si na poziomie 2261,1 mln USD (w 2008 r. minus 5450,9 mln USD). Udzia Niemiec w eksporcie ogó em wzrós z 25,0% do 26,1%, a w imporcie ogó em obni y si z 23,0% do 22,4%. W wymianie z Niemcami wg grup towarowych SITC odnotowano m.in. wzrost eksportu pojazdów mechanicznych osobowych, urz dze domowych elektrycznych i nieelektrycznych, odbiorników telewizyjnych oraz spadek eksportu spalinowych silników t okowych i ich cz ci, elektrycznego sprz tu przeka nikowego, innych wyrobów z metali nieszlachetnych. W imporcie z Niemiec obni y a si warto dostaw m.in. pojazdów mechanicznych do transportu towarów, przetworzonych olejów ropy naftowej i otrzymanych z minera ów bitumicznych oraz cz ci i akcesoriów do pojazdów mechanicznych. W ród naszych partnerów handlowych, kolejne pozycje po Niemczech zajmowa y: w eksporcie Francja i W ochy (po 6,9%), W. Brytania (6,4%), Republika Czeska (5,8%), Niderlandy (4,2%), Rosja (3,7%), W gry i Szwecja (po 2,7%), Hiszpania (2,6%),a w imporcie Chiny (9,3%), Rosja (8,5%), W ochy (6,8%), Francja (4,6%), Niderlandy i Republika Czeska (po 3,6%), W. Brytania oraz Republika Korei (po 3,0%) oraz Belgia (2,3%). Obroty towarowe z krajami Europy rodkowo-wschodniej, w porównaniu z 2008 r., zmniejszy y si w eksporcie o 24,2% do poziomu 31624,6 mln z, a w imporcie o 19,9% do 46188,7 mln z. Wymiana zamkn a si ujemnym saldem 14564,1 mln z wobec ujemnego salda 15927,7 mln z w 2008 r. Obroty liczone w euro w eksporcie wynios y 7319,7 mln EUR, a w imporcie 10756,0 mln EUR i by y ni sze odpowiednio o 39,0% i o 35,0%, natomiast ujemne saldo wynios o 3436,3 mln EUR wobec minus 4561,9 mln EUR w 2008 r. Eksport i import w dolarach USA by y ni sze odpowiednio o 42,3% i 38,8%. Ujemne saldo ukszta towa o si na poziomie 4805,3 mln USD wobec minus 6820,5 mln USD w 2008 r. Udzia eksportu do krajów Europy rodkowo-wschodniej w eksporcie ogó em zmniejszy si z 10,3% w 2008 r. do 7,5%, a importu z 11,6% do 10,0%. Znaczne obni enie wymiany z krajami Europy rodkowo-wschodniej spowodowane by o pog biaj cym si spadkiem obrotów z Rosj i Ukrain (w tym spadek eksportu na Ukrain o 29,5%). W porównaniu z 2008 r. eksport do Rosji obni y si o 26,3% i wyniós 15530,7 mln z, natomiast import o 18,2% do poziomu 39519,7 mln z. Ujemne saldo obrotów wynios o 23989,0 mln z wobec minus 27270,1 mln z w 2008 r. Obroty z Rosj wyra one w euro zmniejszy y si o 40,6%

20 20 w eksporcie i o 33,7% w imporcie, co skutkowa o ujemnym saldem w wysoko ci 5610,3 mln EUR (w 2008 r. minus 7827,6 mln EUR). Warto wymiany liczonej w dolarach USA obni y a si odpowiednio o 43,8% i o 37,5%. Saldo ukszta towa o si na poziomie minus 5610,3 mln USD (przed rokiem minus 7827,6 mln USD). W porównaniu z 2008 r. udzia Rosji w obrotach ogó em zmniejszy si z 5,2% do 3,7% w eksporcie oraz z 9,7% do 8,5% w imporcie, czego efektem by spadek na 7 miejsce w ród partnerów handlowych Polski w eksporcie i 3 w imporcie (w 2008 r. odpowiednio 6 i 2 miejsce). W obrotach z Rosj wg grup SITC obni y si eksport m.in. cz ci i akcesoriów do pojazdów oraz pojazdów mechanicznych do transportu towarów, natomiast wzrós eksport m.in. owoców i orzechów wie ych lub suszonych oraz preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych. Na spadek importu wp yn a przede wszystkim znacznie ni sza ni w 2008 r. warto dostaw ropy naftowej. W wymianie handlowej ogó em wg sekcji SITC, w porównaniu z 2008 r., obni y si eksport paliw mineralnych, smarów i materia ów pochodnych, surowców niejadalnych z wyj tkiem paliw oraz towarów przemys owych sklasyfikowanych g ównie wg surowca, natomiast zwi kszy si pozosta ych sekcji, z czego w najwi kszym stopniu napojów i tytoniu. Wy szy by import ywno ci i zwierz t ywych, napojów i tytoniu, ró nych wyrobów przemys owych oraz nieznacznie chemikaliów i produktów pokrewnych, mniejszy natomiast pozosta ych sekcji, zw aszcza paliw mineralnych, smarów i materia ów pochodnych. W strukturze towarowej eksportu wzrós udzia m.in. maszyn, urz dze i sprz tu transportowego oraz ywno ci i zwierz t ywych, a najbardziej obni y si towarów przemys owych sklasyfikowanych g ównie wg surowca. W imporcie wzrós m.in. udzia ró nych wyrobów przemys owych oraz ywno ci i zwierz t ywych, a obni y si m.in. paliw mineralnych, smarów i materia ów pochodnych oraz towarów przemys owych sklasyfikowanych g ównie wg surowca. Dynamika i struktura obrotów ogó em wg sekcji SITC kszta towa y si nast puj co: Wyszczególnienie I-XII 2009 I-XII 2008 I-XII 2009 I XII 2008 w mln z struktura w % = 100 EKSPORT ,4 104,5 100,0 100,0 w tym: ywno i zwierz ta ywe ,7 118,3 8,5 9,6 Napoje i tyto ,9 164,7 0,9 1,5 Surowce niejadalne z wyj tkiem paliw ,9 88,8 2,2 1,9 Paliwa mineralne, smary i materia y pochodne ,4 75,4 4,2 3,1 Oleje, t uszcze i woski zwierz ce i ro linne ,1 102,2 0,2 0,2 Chemikalia i produkty pokrewne ,9 104,2 7,9 7,8 Towary przemys owe sklasyfikowane g ównie wg surowca ,6 93,6 21,7 19,5 Maszyny, urz dzenia i sprz t transportowy ,6 108,9 41,4 43,2 Ró ne wyroby przemys owe ,1 107,5 12,8 13,2 IMPORT ,6 93,2 100,0 100, 0 w tym: ywno i zwierz ta ywe ,5 113,3 5,7 6,9 Napoje i tyto ,6 112,1 0,5 0,6 Surowce niejadalne z wyj tkiem paliw ,5 83,0 3,1 2,7 Paliwa mineralne, smary i materia y pochodne ,9 77,7 11,2 9,4 Oleje, t uszcze i woski zwierz ce i ro linne ,9 84,1 0,4 0,3 Chemikalia i produkty pokrewne ,8 100,3 13,0 14,0 Towary przemys owe sklasyfikowane g ównie wg surowca ,3 86,8 18,7 17,4 Maszyny, urz dzenia i sprz t transportowy ,4 93,4 35,5 35,6 Ró ne wyroby przemys owe ,6 108,7 9,1 10,7

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCES MATERIALS

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCES MATERIALS MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCES MATERIALS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT HANDLU I USŁUG CENTRAL STATISTICAL OFFICE TRADE AND SERVICES DEPARTMENT OBROTY TOWAROWE HANDLU ZAGRANICZNEGO 2014 R. FOREIGN TRADE

Bardziej szczegółowo

EKSPORT I IMPORT W I PÓŁROCZU 1994 R.

EKSPORT I IMPORT W I PÓŁROCZU 1994 R. ZK - n - Z/ A ms WOJEWÓDZKI URZĄD STAIYSITt ZNY W WAŁBRZYCHU EKSPORT I IMPORT W I PÓŁROCZU 1994 R. LISTOPAD 199ł r. SPIS TREŚCI Str. UWAGI WSTĘPNE 2 Tabl. 1 Struktura obrotów handlu zagranicznego według

Bardziej szczegółowo

UWAGI NOTES. PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH GUS PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA When publishing the CSO data please indicate the source

UWAGI NOTES. PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH GUS PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA When publishing the CSO data please indicate the source UWAGI Dane za rok 2013 prezentowane w publikacji, są danymi tymczasowymi i przestaną obowiązywać z chwilą ogłoszenia danych ostatecznych. Wskaźniki dynamiki oraz wskaźniki wolumenu i cen stałych za I kwartał

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2008 R.

HANDEL ZAGRANICZNY STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2008 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE HANDEL ZAGRANICZNY STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2008 R. FOREIGN TRADE JANUARY DECEMBER 2008 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

UWAGI NOTES. PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH GUS PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA When publishing the CSO data please indicate the source

UWAGI NOTES. PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH GUS PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA When publishing the CSO data please indicate the source UWAGI Zbiór statystyczny handlu zagranicznego jest tzw. narastającym zbiorem otwartym, w którym każdy następny zbiór po okresie sprawozdawczym zawiera korekty odnoszące się do poprzednich miesięcy zbiór

Bardziej szczegółowo

UWAGI. Dane publikowane w ciągu roku należy traktować jako dane wstępne, aktualne tylko dla bieżącego okresu sprawozdawczego.

UWAGI. Dane publikowane w ciągu roku należy traktować jako dane wstępne, aktualne tylko dla bieżącego okresu sprawozdawczego. UWAGI Zbiór statystyczny handlu zagranicznego jest tzw. narastającym zbiorem otwartym, w którym każdy następny zbiór po okresie sprawozdawczym zawiera korekty odnoszące się do poprzednich miesięcy. Dane

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2013 R.

HANDEL ZAGRANICZNY STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE HANDEL ZAGRANICZNY STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2013 R. FOREIGN TRADE JANUARY DECEMBER 2013 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures)

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) Warszawa, wrzesień 2011

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przedmowa... Wykazskrótów... XI XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła... 3 Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 2. Podatki jako narzędzie polityki gospodarczej i społecznej Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN James, Nobes (2014), The economics of Taxation, Fiscal Publications Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Spis treści Wstęp... XI Preambuła... 3 ROZDZIAŁ I. Przedmiot... 13 Artykuł 1. Przedmiot... 15 ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Artykuł 2. Wyłączenia z transakcji wewnątrzwspólnotowych...

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011. Warszawa: Przygotowanie zbioru metadanych o wykonanych w Polsce archiwalnych badaniach magnetotellurycznych. Numer ogłoszenia: 134471-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa wraz z instalacją urządzeń drukujących i skanujących (plotery, drukarki i skanery) Numer ogłoszenia: 283633-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Warszawa: SprzedaŜ kompleksowa energii elektrycznej do budynku biurowego

Bardziej szczegółowo

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014.

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014. KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm Page 1 of 5 Lublin: Zadanie I. Dostawa etykiet samoprzylepnych (w rolkach) na pojemniki z wytwarzanymi składnikami krwi oraz na próbki pilotujące wraz z taśmą barwiącą - do drukarek termotransferowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi Trzebnica: Wykonanie usługi odbioru, transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Usługi transportu i nadzoru nad transportem środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl 1 z 5 2014-10-17 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Wrocław: Przetarg nr UMW/AZ/PN-65/14: Sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj. 1 z 7 2011-07-31 08:21 Wieleń: PRZEPROWADZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ORGANIZACJA TRANSPORTU Numer ogłoszenia: 207037-2011; data zamieszczenia: 31.07.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Przygotowanie i obsługa konferencji organizowanej w ramach projektu EUnetHTA wraz z przygotowaniem i obsługą gali (kolacji konferencyjnej) w Centrum Stocznia Gdańska - sprawa nr 3/2011 Numer

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

Charakter wymiany handlowej Polski z Niemcami, Rosj¹ i Chinami

Charakter wymiany handlowej Polski z Niemcami, Rosj¹ i Chinami International Business and Global Economy 2013, no. 32, pp. 84 96 Biznes miêdzynarodowy w gospodarce globalnej 2013, nr 32, s. 84 96 Edited by the Institute of International Business, University of Gdansk

Bardziej szczegółowo

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Tarnobrzeg: W.Sz.II.1/187/11 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 372662-2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2016/70 budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 10 października 2014 Krótka historia Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Brwinów: Dostawa materiałów papierniczo-piśmienniczych dla uczniów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: brokersunion.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: brokersunion.pl/ 1 z 6 2016-01-27 14:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: brokersunion.pl/ Dęblin: Usługa ubezpieczenia statków powietrznych oraz OC

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo