Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu"

Transkrypt

1 Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA DONIOSEE lariądzcill PZĄDE POLSKIEGO W arszaw a PAT. Od dziesięciu lat polska polityka finansowa opierała się na dwueh podstawowych zasadach stałości waluty i swobodnego ruchu kapitałowego. Utrzymując niezmiennie w najtrudniejszych warunkach wytkniętą linję, rząd miał przede wszy stkiem na widoku zapewnienie życiu gospodarczemu normalnych warunków działania i rozwoju. Opracowany na jesieni roku zeszłego i realizowany przez rząd w ciągu ostatnich kilku miesięcy program, dał ostatnio zupełnie pozytyw ne rezultaty w dziedzinie równowagi budżetowej państwa. W momencie zaznaczającej sie poprawy gospodarczej kraju zarysowały się ostatnio tendencję niepozostające w żadnym związku z obiektywną ocena gospodarczej i finansowej sytuacji Polski. Częściow o pod wpływem w y darzeń zagranicznych, a częściowo pod w pływ em nieuzasadnionych nastrojów, szerzonych wewnątrz kraju, rozpętała się w miesiącach marcu i kwietniu fala niepokoju, wyrażająca się przedewszystkiem w masowem zakupywaniu złota i walut zagranicznych na cel tezauryzacji wewnętrznej. To nieuzasadnione gospodarczo działanie osłabia z jedne? strony rezerwy naszej Instytucji emisyjnej, a z drugiej w y cofuje kapitały z obrotu gospodarczego, utrudniając poważnie m. Innem) realizację planów rządu w zakresie walki z bezrobociem. Rząd uważał za swój obowiązek zapobiec tego rodzaju osłabianiu życia gospodarczego przez wprowadzenie kontroli w zakresie obrotu złotem i walutami zagranicznemi 1 zahamowanie przez to źródeł zasilających tezauryzację. Kontrola obrotu dewizami nie stawia przeszkód dla normalnych operacyj gospodarczych z zagranicą. Zaopatrzenie warsztatów produkcyjnych w surowce, jak również potrzebne maszyny i narzędzia nie ulegnie z tego powodu zahamowaniu. W nowych warunkach obrotu dew izow ego zobowiązania Polski z tytułu handlu zagranicznego, jak i zobowiązania kredytowe będą nadal respektowane. Wprowadzając przejściowo kontrolę nad obrotami dewizo- (wemi. rząd stwierdza kategorycznie, źe są one pomyślane jedynie jako ochrona gospodarcza aktywnej części społeczeństwa przed zakusami spekulacji i defetyzmu ekonomicznego. Realizacja programu gospodarczego rządu, opartego na utrzymaniu ładu pieniężnego, zabezpieczenia równowagi budżetowej i struktury aparatu kredytowego, nie ulegnie żadnym odchyleniom. frest dekretu Prezydenta R. P. w skrawie kontroli pieniężnej Warszawa, PAT. W Dzienniku Ustaw z 27 kwietnia br. ogłoszony został dekret Pana Prezydenta R. P., oraz rozporządzenie wykonawcze ministra Skarbu, wprowadzające przepisy w sprawie kontroli obrotu pieniężnego z zagranicą, oraz obrotu zagranicznego i krajowego środkami płatniczemi. Przepisy powyższe oparte są na następujących zasadach: Utworzona została komisja dewizowa jako organ wykonujący rzeczone przepisy. Komisja ta, która już z dniem dzisiejszym rozpoczęła sw e czynności w gmachu Banku Polskiego posiada kompetencje w zakresie udzielania zewoleń na dokonywanie czynności zabronionych lub ograniczonych omawianemi przepisami. Zezwolenie wymagane jest w szczególności przy nabywaniu walut zagranicznych, przy w yw ozie I przekazywaniu zagranicę, przy stawianiu do dyspozycji cudzoziemców wszelkich środków płatniczych, oraz przy udzielaniu cudzoziemcom kredytu lub potęki na snw e tych kredytów. Zezwolenie wymaga również handel złotem, w yw óz, oraz przywóz jego z zagranicy, handel zagranicznymi środkami płatniczemi prowadzić mogą jedynie Bank Polski, oraz uprawnione przez ministra Skarbu przedsiębiorstwa bankowe (banki dewizowe), których listę ogłoszono w dniu dzisiejszym w Monitorze Polskim. Należności od zagranicy z wszelkich tytułów, a w szczególności za sprzedane zagranicą towary, powinny być zaofiarowane do skupu Bankowi Polskiemu lub uprawnionym przedsiębiorstwom bankowym. Cudzoziemcy mogą posiadać rachunki (rachunki zagraniczne) tylko w bankach dewizowych. Rachunki te mogą być wolne lub zablokowane. W zależności od pochodzenia sum na rachunku i od warunków dysponowania temi sumami. Dyspozycje z rachunków wolnych na rzecz obywateli polskich jak również przelewy z tych rachunków na wszelkie inne rachunki zagraniczne nie podlegają żadnym ograniczeniom. Natomiast dyspozycje z rachunków zablokowanych wym a gają zawszę zezwolenia. Świadczenia pieniężne, wymagające w myśl dekretu i rozporządzenia wykonawczego zezwolenia, mogą być na żądanie w ierzyciela wpłacone w równowartości w walucie krajowej do Banku Polskiego lub banków dewizowych na rachunek zablokowany wierzyciela. Dla wszelkich obrotów 1 rozrachunków w zagranicznych środkach płatniczych, obowiązują kursy banknotów lub dewiz giełdy warszawskiej w braku zaś notowań giełdowych kursy Banku Polskiego, ogłoszone w Monitorze. 500 zł. może wywieźć zagranice posiadacz H cnszporffu Z rozporządzenia ministra Skarbu o obrocie pieniężnym zagranicą, przytaczamy poniżej przepisy o wywozie pieniędzy zagranicę: 1 1. (1) Wywoź zagranicę krajowych i zagranicznych środków płatniczych z wyjątkiem płatnych w kraju weksli i czeków, dozwolony jest bez specjalnego zezwolenia do wysokości równowartości 500 złotych, na każdą osobę, legitymującą się osobnym paszportem zagranicznym. lub na jeden paszport zagraniczny. Jeżeli osoba wyjeżdżająca«zagranicę, posiada w paszporcie wizę uprawniającą do wielokrotnego przejścia granicy, wówczas nie może ona wywieźć w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego więcej jak równowartość 500 złotych. (2) Osoby, wyjeżdżające na obszar W. M. Gdańska, o ile legitymują się zwyczajnym dowodem osobistym, mają prawo wyweźć każdorazowo bez zezwolenia sumę, stanowiącą równowartość 100 złotych, łącznie jednak w ciągu miesiąca kalendarzowego nie więcej, jak równowartość 500 złotych. (3) Osoby, przekraczające granicę na podstawie przepustek granicznych, kart cyrkulacyjnych itp., mają prawo przenieść każdorazowo zagranicę sumę. odpowiadającą równowartości 50 złotych, łącznie jednak w ciągu miesiąca kalendarzowego nie więcej, jak równowartość 250 złotych. (4) Do wywozu sum wyższych niż wymienione w ustępach (1) (3) paragrafu niniejszego, jak również do wywozu papierów procentowych i dywidendowych, kuponów od takich papierów, książeczek oszczędnościowych oraz płatnych w kraju weksli ł czeków wymagane jest zezwolenie Banku Polskiego. Przepisy dla eksporterów 19. (1) Eksporterzy są obowiązani zaofiarować do skupu Bankowi Polskiemu lub bankowi dewizowemu całkowitą należność, przypadającą łm za sprzedane zagranicę towary, podług kursu odnośnej dewizy w dniu wypłaty lub postawienia im do dyspozycji równowartości w walucie polskiej. (2) Eksporterzy są obowiązani do składania Bankowi Polskiemu na jego żądanie comiesięcznych sprawozdań do dnia 10 każdego miesiąca za ubiegły miesiąc kalendarzowy, obejmujących rodzaj i cenę jednostkową sprzedanych przez nich zagranicę towarów, sumę należności zagranicznych za te towary oraz stwierdzenie, ldedy i jakiemu bankowi dewizowemu należności rzeczone zostały lub zostaną zaofiarowane do skupu. (3) Bankowi Polskiemu służy prawo rewidowania ksiąg eksporterów celem stwierdzenia, czy eksporterzy wywiązali się z obowiązkówustanowionych w paragrafie niniejszym. Nie wolno handlował walutami Art. 5. (1) Handel zagranlezneml środkami płatniczemi, o ile jedną ze stron, zawierających umowę, nie jest Bank Polski lub przedsiębiorstwo bankowe, które uzyskało od Ministra Skarbu odpowiednie uprawnienia (uprawnienia dewizowe), jest zabroniony. (2) Minister Skarbu ustala warunki I zakres udzielanych uprawnień dewizowych I może je na podstawie swobodnego uznania, bez obowiązku podania powodów, ograniczyć, zawiesić lub cofnąć. (3) Listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranlczneml środkami płatniczemi, oraz jej zmiany ogłasza Minister Skarbu w dziale urzędowym Monitora Polskiego". Handel złotem lakże zabroniony Art. 6. (1) Handel złotem, przywóz jego z ta do złotego, jest zakazane. Zakaz ten nie stosuje się jednakże do Banku Polskiego, któremu zagranicy oraz wywóz złota zagranicę są bez zezwolenia zabronione. Przez handel złotem rozumie się zawieranie łub wykonywanie umów tego, oraz nie dotyczy ustalania 1 ogłaszania wolno ogłaszać również kursy zagraniczne zło kupna-sprzedaży, zamiany, pożyczki, przelewu stosunku zagranicznych środków płatniczych oraz zastawu, których przedmiotem jest złoto. lub złota do złotego przez właściwe władze państwowe w przypadkach ustawowa przewidzia (2) Przepis ustępu poprzedzającego ma zastosowanie do złota w monetach, zarówno stanychnowiących w jakimkolwiek kraju ustawowy środek płatniczy (art 1) Jak 1 nie mających nigdzie obiegu ustawowego, tudzież w sztabach, w postaci odlewów i przedmiotów, nie posiadających znamion gotowego do użytku wyrobu, oraz w stanie nieprzerobionym we wszelkiej postaci. Sprawa ogłaszania kursów Art 14. Poza kursami, notowanemi w cedule urzędowej Giełdy Pieniężnej w Warszawie oraz nstalaneml i ogłaszaneml przez Bank Polski na zasadzie art. 13, ogłaszanie Innych kursów krajowych lub zagranicznych, określających stosunek zagranicznych środków płatniczych lub zło Jakie dekret przewiduje kary? Art. 16. (1) Winni przekroczenia przepisów, zawartych w art. 5 ust (1), art 6, 7, oraz rozporządzeń, wydanych w wykonaniu tych artykułów, jak również winni umyślnego złożenia nieprawdziwych danych lub przedstawienia fałszywych dowodów w celu uzyskania pozwolenia na zakup I wywóz zagranicę środków płatniczych lub osiągnięcia korzyści z tych czynności, ulegają karze więzienia do lat S-ciu 1 grzywny do złotych. (Dalszy ciąg na stronie 6-tej) Czas odnowić przedpłatę na m iesiąc m ai

2 Str. 2 SIEDEM GROSZY) Nr. i is T 28.Wtorek kwietnia :936 i 1Dziś: Pawła od Krzyże Jutro: Piotra kan. Wschód słońca: S. 4 nr. 35 Zachód słońca: g. 19 m. 21 Długość dnia: g. 14 m. 46 Redakcja i administracja: Katowice, ulica Sobieskiego II«teL REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO W KATOWICACH: WTOREK: g. 20 Rigoletto" z Ewą Turskł-Bandrow - iką. ŚRODA: g.20 Intryg* 1 miłość. CZWARTEK: g. 20 Pow rót Mamy. PIĄTEK: g. 20 K oncert Imre Ungar*. & TEATR POLSKI NA PROWINCJI: CHORZÓW: w torek, 28 b. m., g. 20 Intryga i miłość. A REPERTUAR TEATRU DOMU LUDOWE GO W CHORZOWIE: WTOREK: 28 b. m., g. 20 Intryg* i m iłość. T ragedia w 5 aktach (9 odsłonach) Schillera. CZWARTEK: 80 b. m g. 20 opera R igoletto 6. Verdi'ego. W rolach głównych: Ew* B androw ska-tnr- >ka, św iatow ej sławy śpiew aczka doby obecnej, Zygmunt Zalewski, baryton Opery La Scala w M ediolanie, oraz Anatol W roński, tenor Opery W arszawskiej. REPERTUAR KIN: ORZEGÓW. Casino: K wiat H aw ai" i dodatek. RADJO. W torek, 28 kwietnia 1936 r. Katowice Pieśń poranna i gim nastyka "Płyty Sygnał czasu Dla dzieci młodszych: Obrazek p. t.: Smutno niedzieli, gdy się piątek weseli" Płyty Chwilka gospodarstw a domowego Płyty W iadomości giełdowe Piosenki Skrzynka P. K. O Płyty Cala olska śpiewa Siły wodne a elektryfikacja Polski ' odczyt Muzyka operetkowa Czy w arto, obrać dziś zawód rzemieślniczy? Płyty Felieton sportow o-turystyczny W iadomości sportowe Wesoła historjozofja feijeton satyryczny Koncert symfoniczny Płyty Za kulisam i sądu przegląd hum oru prawniczego Płyty. Tajemnicze samobójstwo policjanta Utopii się w staw ie Tajem niczy w ypadek sam obójstw a w y d arzy ł się w sobotę w Bziu Górnem, w pow. pszczyńskim. P rzechodnie zauw ażyli w m iejscow ym staw ie pływ ające zw łoki jakiegoś m ężczyzny, które natychm iast w yłow iono. Jak się okazało b y ły to_ zw łoki 42-letn. A ugustyna Lubojańskiego, em er. posterunkow ego policji, zatti. w K atow icach p rzy ul. R aciborskiej 34, któ ry w celach sam obójczych w skoczył do staw u. W m arynarce den ata znaleziono list, adresow any do narzeczonej Elżbiety B uchtów ny z Bzia Dolnego. D ochodzenia policyjne niew ątpliwie w ykażą, co spow odow ało Lubojańskiego do pozbaw ienia się życia. Niezwykła tragedia miłosna mm Ś i E i s & s a B 4 B > $ s M iia Straszna tragedja miłosna wydarzyła się w ub. tygodniu na Śląsku Opolskim. W lesie pod Gorzowem, w pow. oleskim, przechodnie znaleźli zwłoki młodej kobiety, jak się następnie okazało, 20 letniej Edity Kuchłnówny, pochodzącej z Kłodzka, na Śląsku Wrocławskim, a pracującej w Skrońsku. Tuż obok zabitej leżał jakiś mężczyzna, ciężko postrzelony w głowę i dający bardzo słabe oznaki życia. Rannego przewieziono do szpitala w Oleśnie, gdzie w kilka chwil potem zmarł. Wstępne dochodzenia wykazały, źe wracającej z pracy Kuchinównie zastąpił drogę jej b. kochanek z Kłodzka, 1 wciągnąwszy dziewczynę do gąszczu leśnego, wystrzałem z rewolweru pozbawił ją życia. Zabójca strzelił sobie następnie w głowę, Nazwiska samobójcy nie udało się narazie ustalić. Hitlerowiec zalłalf przez przemytników KATOWICE. Capitol: Złotowłosa dziewczyna". Cakino: Nie zapomni) o»mnie. Colosseum: Noce egipskie. Riaito: Pokusa. Stylowy: Czarny anioł. Union: M azur i Abisynia w ogniu w ojny". KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Rapsodia Bałtyk u " i wspaniały nadprogram. Bajka: Człowiek o 100 m askach" oraz nadzwyczajny nadprogram. CHORZÓW I. Apollo: Książę W oroncow " i Czarownica". Colosseum: Braterstw o krw i" 1 Prom enad* miłości". Riaito: Zaufałam Ci 1 W szystko dla zwycięzcy". Delta: Księżniczka C zardasza" i Brygada śm iałych". Rozy: M azur" i O statnia serenada. MYSŁOWICE. Casino: Miłość w m asce" 1 Królewska faw oryta". Odeon: Cały Paryż śpiew a". Helios: Tajem nica Sekwany". WLK. HAJDUKI. Śląskie: Kochany łobuz 1 Tajem nicza dam a. Riaito: W ysp* skarbów " 1 Paryskie szaleństw a". ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Dziś w w ieczór u m nie" i B uster Keaton Jako re k ru t". Colosseum: Anna Eo lin słało z ciężko ranną kobieta? K arenina" z Gretą Garbo i Jestem zbiegiem ". SIEMIANOWICE. Apollo: A m fitrlon". Kam eralne: Nasze słoneczko". PIOTROWICE. M etropoli do czw artku bm. nieczynne. KOCHŁOWICE-RADOSZOWY. Bajka: W esoła wdówk a " 1 nadprogram. SZARLEJ. Apollo: Kochaj tylko m nie" 1 dobry nadprogram. BIELSZOWICE. Śląskie: Jego ekscelencja., Subiekt". I Bunt zw ierząt". TARN. GÓRY. Nowości: Jej ekscelencja babka"., LUBLINIEC. Apollo: Bengali". RUDA ŚL. Apollo: Sprzedany głos 1 nadprogram. Piast: Nasze słoneczko" i Salve Regina. MIKOŁÓW. A drja: O statnie dni Pom pei" 1 Miłość szpiega". PAWŁÓW. Eden: W iosenna parada 1 W ielkie wyd arzenia". is s e s im ic z w w ^ g M i ä e l s w C h o r z o w i e RADZIONKÓW. Casino: Cowboy m ilionerem " i Zaufanie". NOWA W IEŚ. Sienkiewicz: Dodek na froncie" 1 Melodia wielkiego m iasta". Piast: W iedeń, miasto moich m arzeń". Słońce: W ładca m ilionów " i Pan bez m ieszkania". KNURÓW. Casino: P epi I nadprogram. Śląskie: Człowiek, k tó ry zabił" i nadprogram. CHUOPACZÓW. Metropol: W alc miłości" 1 Tajemnica zamkniętego k u fra". CZERWIONKA. Apollo: F lip i F lap" i dodatkowy film. WODZISŁAW. Słońce: Viva V illa" i Byli sobie - dw aj hultaje". RYBNIK. Apollo: K ónigsm arck" 1 K ról B rodw ayu". Pałac: K ról królów " i dodatki. Helios: Osaczona" i K apitan K orkoran". CHROPACZÓW. Metropol: Salve Regina" i Nie zapom nij o mnie. BIERTUŁTOWY. Helios: Zew dzikich" i Jej czar". RYDUŁTOWY. Polonia: Piekło" i Tygodnik P at". Apollo: F o rt Douomont" i ciekawy nadprogram. PSZÓW. Apollo: Miłość dla początkujących" i nadprogram. M a w m i s s g r s a n i c B i Na zielonej granicy pod Piekarami Sląskieirti, po stronie niemieckiej miało miejsce tajemnicze zajście. Jeden z hitlerowców, pełniący służbę nocną nad granicą, został napadnięty przez killfcu nieznanych osobników', którzy zranili żołnierza bardzo ciężko nożami. Ciężko rannego znaleźli urzędnicy patrolujący nad granicą i : następnie odstawili do lecznicy, gdzie Skaleczony zmarł w kiilka chwil potem. Wstępne dochodzenia władz niemieckich wykazały, że hitlerowca napadli przemytnicy z zemsty za miast potem policja niemiecka urządziła wzdłuż pasa granicznego obławę, aresztując kilkudziesięciu przemytników, przeważnie obywateli polskich. Wszystkich osadzono w więzieniu, gdzie poddano ich szczegółowemu przesłuchaniu. Kilkunastu z niich zostało potem zwolnionych, gdyż niiie można im było udowodnić udziału w napadzie na hitlerowca. Policji niemieckiej nie udało się jeszcze ująć właściwych sprawców napadu, 0 0 można wysnuć z tego, że jeszcze obecnie przytrzymuje utrudnianie im pracy.. Natych Natych- się dalszych podejrzanych. Policja chorzowska prowadzi dochodzenia w dość zagadkowej sprawie. ' Mianowicie w - sobotę w nocy natknął się patrol policyjny na ul. Szpitalnej na 2 mężczyzn, prowadzących jakąś kobietę silnie broczącą krwią z rany na głowie. Zatrzymani przez "policję rnężczyźńi wyjaśnili, że prowadzą swą towarzyszkę, która wypadła z samochodu, do szpitala Spółki Brackiej. Patroil, nie mając żadnych podejrzeń, puścił obcych, którzy rzeczywiście weszli do szpitala.. opatrunku lekarz oświadczył dwom towarzyszom rannej, że ta musi pozostać w szpitalu. Obaj mężczyźni sprzeciwili się temu 1 zabrawszy kobietę do samochodu, odjechali z nią w nieznanym kierunku. O zagadkowym wypadku zawiadomił dr. Wawrzyniak policję, której udało się już stwierdzić" numer samochodu, którym osobnicy odjechali..,/ Należy się zatem spodziewać, że zagadka Ranną opatrzył lekarz dyżurujący dr. Wawrzy- zostanie w najbliższych dniach wyjaśniona, wyjaśniona. mak, który stwierdził pęknięcie czaszki. Po (by) ' Ciekawy odczyt o różdżkantwie Staraniem Śląskiego Towarzystwa Walki z gruźlicą w Katowicach przybędzie we wtorek dnia 28. kwietnia br. do Katowic wybitny znawca różdżkanstwa ks. prob. Karol Huebner. z Wisły Małej, by wygłosić referat na temat: Wpływ żył wodnych na zdrowie". Odczyt odbędzie się w sali Domu Oświatowego przy ul. Francuskiej Nr. 12 o godz. 18,45. Bilety wstępu od 50 gr. do 1 zł. Czysty dochód przeznaczony jest na leczenie i dożywianie gruźticzo-chorych. Bilety można wcześniej nabyć w biurze Polskiego Czerw. Krzyża przy ul. Andrzeja nr. 9, 1. piętro. Ze względu na cel dobroczynny i na osobę prelegenta jak i nadzwyczaj interesujący temat wykładu należy się spodziewać, że publiczność zjawi się PratowBky ubezpieczeniowi laczi sie Działające w Polsce prywatne towarzystwa ubeizipieizeń, rozesłały ostatnio do wszystkich oddziałów poufny okólnik, zalecający urządzania przez pracowników zebrań protestacyjnych przeciwko działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, który zajmując stanowisko upnzywiiiljowane, zagraża poważnie egzystencji ubezpieczeń prywatnych a więc 1 paczek zapałek, talję kart do gry, kilkanaście cygarniczek, parę trzewików, zegarek damski, kopę jaj, fartuch, kilka kg sera szwajcarskiego DLA BEZROBOTNYCH. Akcja pomocy oraz nakrycie stołowe. Dochodzenia w toku. doraźnej dla bezrobotnych zostanie w maju br. ZNALEZIENIE RZECZY. Dnia 25 bm. utrzymana w całej pelnii. Wojewódzkie Biuro na drodze polnej obok cmentarza w Dębie znaleziono paczkę z zawartością kompletnego ubra Funduszu Pracy uzyskało na ten cel dotację w tej samej wysokości, co w miesiącu kwietniu, nia. Po udowodnieniu prawa własności, paczka t. j. w postaci 700 tom mąild i chleba oraz gotówki na zapomogę w wysokości zł. KRADZIEŻ SKLEPOWA. W nocy na może być odebrana na Poster. Policji w Dębie. i zł. na leczenie. 26 bm. po wybiciu szyby w oknie wystawowem składu Ludwika Filipa w Malej Dąbrówce, (Katowicka 26), skradziono z wystawy kil WYBORY DO RADY ZAKŁADOWEJ. Odbyły się wybory do rady zakładowej w ka butelek spirytusu i wódki monopolowej. Koksowni w Wielkich Hajdukach, w których Polacy uzyskali wszystkie 6 mandatów. PIELGRZYMKA Z MYSŁOWIC DO CZĘSTOCHOWY. Parafjalraa pielgrzymka z ' PRZYTRZYMANIE. Dnia 26 bm. rano Mysłowic do Częstochowy wyruszy pociągiem o godz. 4 p wodwórzu domu przy ul. Wojciechowskiego 63 w Załężu, zatrzymano Spycha Koszt podróży 5 zł. Zgłoszenia przyjmuje i specjalnym w sobotę, 9 maju br. popołudniu, ła lana z Katowic, ul. Ogrodowa 2, któremu '.nformccy udziela kościelny p. Momdry. aajęto.większą ilość wyrobów tytoniowych, 40 ZMIANA ItJEJSCA ADORACJI MĘŻÓW. pracowników w tern ubezpieczeniu zatrudnionych. Pozycja P. Z. U. W. jest tern mocniejsza, że poza okólnikami, zalecającerni ubezpieczenie się w nim, ma jeszcze i niższe od prywatnych towarzystw stawki ubezpieczeniowe. Stosownie do zalecenia poszczególnych central, pracownicy prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych ma Śląsku, odbyli zebranie protestacyjne w Katowicach, które przyniosło nieoczekiwaną sensację. Pracownicy mianowicie tej branży nie są dotąd zorganizowani i korzystając z tego zebrania, wystąpili przedewszyst- kiem o zrzeszenie się i zażądali zawarcia urnowy zbiorowej, jakiej dotąd niema. (AJS) w w uw am T m -GaesmmsBBaaw J1.11UI... POPULARNE PRZEDSTAWIENIE FILMOWE DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW. We wtorek, dnia 28 bm. staraniem naszej redakcji zostanie dla czytelników Siedmiu Groszy" i Kolonji zamieszkałych w Knurowie i okolicy, wyświetlony film p. t. Pepi oraz Pechowe:* W KINIE CASINO W KNUROWIE. Wstęp za okazaniem karty abonamentowej i dopłatą 20 groszy od osoby, na wszystkie miejsca. Początek przedstawienia o godz. 18-tej. Kary na kierowców W dniu 25 bm- urządzono na terenie Chorzowa kontrolę pojazdów mechanicznych, w czasie której na 29-ciu kierowców różnego rodzaju pojazdów, zrobiono doniesienie karne, a 14,-tu kierowców ukaiano doraźnie, aa niestosowanie się do ogólnych przepisów kołowym. o ruchu Adoracje czwartkowe mężów katolickich w Mysłowicach odbywać się będą w starym kościółku św. Krzyża o godz. 20. ŚWIĘCONE W KAT. TOW. POLEK W CHORZOWIE II. Dziś, we wtorek, urządza Kat. Tow. Polek kolo 1 przy parafji św. Barbary w Chorzowie tradycyjne Święcone. Zarząd koła, wzywa wszystkich sympatyków z Chorzowa.0 liczne przybycie. Początek o godzinie 5 popołudniu. Na zakończenie odbędzie się skromna zabawa taneczna. CHŁOPCY WYBILI SZYBĘ. W składzie Wydry w Wielkich Hajdukach wybita została szyba okna wystawowego, przez co powstała szkoda około 200 zł. Dochodzenia wykazały, że przed składem zabawiali się krytycznej chwili 15-1 etni Ewald Kiełbasa oraz jego rówieśnik Józef Kulawik, z am. w Wielkich Hajdukach, gdy w pewnej chwili Kulawik pchnął swego kolegę tak silnie, iż. ten wybił szybę okna wystawowego, Od Annasza do Kajfasza Pan J. z Wodzisławia donosi nam: Przed kilku dniami udałem się do Katowic, by załatwić pewne sprawy w firmis B., do której piśmiennie zwracałem się zawsze pod adresem: Firma B., Katowice III, ul. Markiefki. Nie wiedząc, gdzie ta ulica leży, zwróciłem się do pełniącego służbę policjanta. Ten wskazał mi drogę do Załęża. W Załężu dopytywałem się o ul. Markiefki, jednak nikt nie potrafił mi powiedzieć, gdzie ona się znajduje. Wreszcie poinformowano mnie, że prawdopodobnie w Dębie, bo dzielnica Dąb nosi również nazwę Katowice III". W Dębie znów napróżno szukałem ul. Markiefki, lecz dowiedziałem się, źe taka ulica znajduje się w Bogucicach, czyli t. zw. Katowicach II. Gdy odszukałem ul. Markiefki i kupca do którego miałem interes, robiłem mu wymówki, źe swoich klientów wprowadza w błąd. Wówczas p. B. przedłożył mi kilkanaście listów 1 pocztówek, na których urzędnicy pocztowi poprawili Katowice II,. na Katowice III i powiedział: Gdy ktoś posyła mi list pocztą, to musi adresować Katowice III, a gdy kto osobiście chce mnie odwiedzić, musi pytać się o Katowice II. Taki to już u nas porządek". A więc policjant nie wprowadził mnie w błąd, gdy pytałem się o Katowice III, również mój dostawca był w porządku. Straciłem jednak dużo czasu i niepotrzebnie się denerwowałem z powodu tego, że inne są dzielnice miasta, a inne na poczcie. Czy nie można było zachować starych nazw, jak Katowice-Załęże, Katowice-Bogucice, Katowice-Ligota i t. d. i nie wprowadzać jakichś nowotworów? (n) Bezcteime rodziny w Łagiewnikach Pan H. K. z Łagiewnik pisze nam: W naszej gminie marny stosunkowo dużo rodiziin ' bezdomnych. Są to rodziny bezrobotnych, które n-a podstawie wyroków sądowych zostały wyeksmitowane. Przeważnie komornik przeprowadzał eksmisję w tein sposób, że przy pom-ocy gospodarza i jego robotników, wyniesiono urządzenia domowe na ulice albo na pole, gdzie przez kilka dni rodzimy te mieszkały, wywołując publiczne zgorszenie i nie ziawsze słuszne, ujemne krytykowanie właścicieli domów, policji i sądiu. Nie można się bowiem diziiwić właścicielom domów, że chcą się pozbyć wszystkich lokatorów, którzy nie" płacą komornego. Sądy wydawają wyroki w myśl obowiązujących ustaw i przepisów. Policja również postępować musi talk, jak nakazują przepisy. Nad bezdomną rodzimą, często składającą się z małoletnich' dlzieci, litują- się zazwyczaj jacyś dalecy krewni albo sąsiadzi i przyjmują ich do siebie, wz.gl. przeznaczają jakiś kurnik, stodołę lub t. p. ubikację na mieszkalnie...czasami iinterweinjować rn-usi policja, bo bezdomni nikogo nie mają, któryby udzielił jakiegoś schronienia przed diesziceeim i zimnem. Rodziny tafcie lokuje się w kurytainziach szkół powszechnych albo na strychach innych domów gminny oh. M. im. od dłuższego cziasu rodzima bezrobotnego Maksymiliana Sitka, który wyeksmitowany został z domu p. Kokotą przy ul. Potnej, mieszka obecnie na kurytamzu sypialni obok ustępów. Wskaizamem byłoby, ażeby gminy wybudowały jakieś_ baraki, wzgl. domy dla bezdomnych, tak, j.ak to robią gminy w innych" państwach." (n) 500 bezrobotnych' znajdzie pracą W najbliższych dlniach Fundusz Pracy zatrudno dalszych około 500 robotników przy robotach pod Kozłową Górą i na Śląsku Cieszyńskim. Obecnie liczba osób, zatrudnionych przy robotach, finansowanych przez Fundusz Pracy, ' wynosi Przy innych robotach publicznych, prowadzonych przez samorządy i Skarb Śląski, zatrudniono bezrobotnych. Przewidziane są p«zatem dalsze kredyty na cele zwiększenia liczby pracujących przy robotach publicznych. Darning dla bezrobotny* Jedna z najbardziej ruchliw ych org a nizacji na terenie Chorzowa IV (Nowe Hajduki), uchwaliła urządzać dwukrotnie w miesiącu w niedzielę względnie święta, bezalkoholowe tańcówki dla bezrobotnej młodzieży. Tańcówki te m ają na celu zespolenie i zbliżenie m łodzieży w zdrowej atm osferze i w drożenie jej do w spółżycia społecznego. Ceny w stępu będą minimalne, bo w ynosić m ają 10 gr. od osoby, przyczem stosowane będą jeszcze 50 proc. zniżki dla osób należących do ja kiejkolwiek organizacji polskiej, bez względu na tendencję czy orjentację polityczna.

3 Nr. i i hsieoem q r o s z y - Str. 3 t e w m f^ w o icacte.flco n m a n istfq rcsn ie Jafk to już donosiliśmy, w dniu 21 bm. po- Bja śląska zlikwidowała Komitet Dzielnicowej Komunistycznej Partji Polskiej" w Lipinach śl., aresztując 24 osoby, które osadzono w areszcie śledczym Równocześnie udało się policji wykryć w pewnem mieszkaniu w Chropaczowle doskonale zakonspirowaną drukarnię bibuły komunistycznej. W czasie rewizji znaleziono kilka tysięcy gotowych ulotek, kilkanaście kilogramów papieru ulotkowego, kilka matryc maszynę drukarską, 3 komplety czcionek drukarskich, wresz de większą ilość narzędzi drukarskich i (arby. Komuniści zarzucali ostatnio cały Śląsk bibułą, w której podburzano do manifestacyj w związku z ostatniemi tragicznemi wypadkami w Krakowie, Częstochowie i Lwowie, ostatnio zaś szczególnie gorąco zabiegali około zorganizowania demonstracyj w dniu 1-go maja. Aresztowanie 24 komunistów i likwidacja Jaczejtó w Lipinach nie jest równoznaczną z Bk w idąc ją komunizmu na Śląsku, ciągle bowiem rozchodzi się bibuła w różnych miejscowościach. jak również zdarzają się wypadłe wywieszania czerwonych płacht. Ostatnio miało to miejsce w nocy z soboty na niedzielę w Załężu i Dębie, gdzie n'-ewyśledzeni dotąd sprawcy rozrzucili tysiące ulotek, nawołujących do strajków i demonstracyj. Pozatem na jednej z ożywionych ulic Dębu zawieszono czerwoną płachtę, którą w niedzielę ramo zdjęła policja. Władze prowadzą energiczne śledztwo w Strona śmieli dziecka Syn m istrza rzeźnickiego Bogumiła R oetera z Siem ianow ic Śl., ul. B ytom ska, 2-letni G erhard, poniósł onegdaj straszn ą śm ierć. W m ieszkaniu odbyw ało się pranie i p raczka postaw iła w pew nej chwili kocioł z w rzącą wodą Baw iące się obok dziecko w padło w pew nym momencie do kotła. S trasznie poparzone dziecko _odstaw iono do szpitala Spółki Brackiej w Siem ianowicach, gdzie następnego dnia zm arło, (mk) Jutrzejsze wyścig! kenne w Katowicach W yścigi konne 1 totalizatorem w K atowicach na torze w B rynow ie wzbudziły ju ł w pierw szym dniu duśe zainteresow anie przez wysokie w ypłaty w totalizatorze i liczny udział koni w gonitw ach. W drugim dniu wyścigów w środę, 29 kw ietnia rozegranych zostanie sześć gonitw, cztery płaskie, jedna a płotami i jedna z przeszkodam i W obec licznych zapyta* ze strony abonentów radiowych dlaczego przez radjo nie są ogłaszane przynajm niej w skróceniu w yniki gonitw jak n. p. o piłce nożnej, boksie i t. p. Tow arzystw o w yjaśnia, że odnośne kom u nikaty są przesyłane do D yrekcji R adja pomimo tego nie ogłaszane. Poniżej podajem y wynik m ian o w ał. na d z ie ł 29 kw ietnia. Płoty, dystans ek m ir. Nagroda 4M A Majdan J. Rościszewskiego (j. K asprzak), A lraune J. Garbowe j (j. Chomlcz), Lady Langden H. Herszlewicza (chi. Sobczyk), G bur L J. bar. Kronenberga (p. K. Bylczyńsld). Przeszkody, dystans ek mtr. Nagroda 488 zł. N estor W. Bobińskiego i J. T um o (j. W ojtkow iak), M ajdan J. Rościszewskiego (j. Kasprzak), Flagranti M. Zduóczykowej (chi. W ierzbicki), Figaro II J. Wcisłowicza (j. K asprzak), Epoka F r. Cymborka (i. Gajew ski) F ra Diavolo II K. Święcickiego (p. B. Miklewaki), Intruz J. W cisłowicza (j. Kasprzak), Irkut Kola Sport. 6 p. a. c. (j. Kotlarz), Fronton H. Herszlewii'za (chi. Sobczyk). Płaska, dystans ek mtr. Nagroda 868 zł. La C um parsita T. Rybickiego (chi. K ucharski), Laps J. Cerbow ej (j. Rok), H ipek L. J. bar. Kronenberga (chi. G rzanka), H erszt L. J. b ar. K ronenberga (chi. R utkow ski II), H etm an K oronny J. Cerbowej (j. Roguski). A dm irator J. Temnickiego (chi. Kleban), Mand arin ette Ign. hr. Mielżyńskiego (J. Konieczny). P łaska (sprzedażna) dystans ek m tr. Nagroda 800 zł. Sternblum e Ign. hr. Mielżyńskiego (j. Konieczny), Peszt J. Wcisłowicza (j. W achowiak), Belle Etoile J. Tem nickiego (chł. Kleban), Berggeist II K. Makow skiego (N. N.), Hipek L. J. bar. Kronenberga (chi. R utkow ski II.), W ag W. V erkay'a (j. Kaczmarek), Bembo St. h r. Korzbok-Łąckiego (j. Szymański), Gigolo - T. Seidla <N. N.). Płaska, dystans ok m tr. Nagroda 400 zł. Dzierlatka Dr. J. Schlingm anna (j. Roguski), Dzwon M. M rugaszewskiej (chł. Musiał), Belle Etoile 1. Temnickiego (chi. Kleban), Gbur L. J. b ar. Kronenberga (chł. Rutkow ski II), Eol H. Herszlewicza (j. Kondraciak), W ag W. V erkay'a (j. Kaczmarek), Sternblume Ign. h r. Mielżyńskiego (j. Konieczny). G risette II E. Tudzińskiego (N. N.), Bimula St. h r. Korzbok-Łąckiego (j. Szym ański), P rin cipessa T. Seidla (N. N.). Płaska, dystans ok m tr. Nagroda 400 zł. Nitka D r. J. Scalingm anna (j. Roguski), Gbur L. J. bar. K ronenberga (chi. Rutkowski II), G risette II E. Tu dzińskiego (N. N.). O rlik - St. h r. Korzbok-Łąckiego (j. Szym ański), Kaboga J. Temnickiego (chi. Kleban), Fory ś - M. Balwińskiego (j. Kowalczyk), Ostoja H. Herszlew icza (j. Kurowsk*. poszukiwaniu centra komunizmu na Śląsku, są narazić okryte tajemnicą, natęży się jednak W ubiegłą niedzielę sędzia śledczy Sądu spodziewać rychłego ukończenia śledztwa t Okręgowego w Katowicach przesłuchiwał przykładnego ukarania chwalców systemu soaresztowanych komunistów. Wyniki śledztwa wieokiego. (by) Prowokator n!emlecki x s t e ł p r i g M o i l i i i e u R a r a m u Na ul- Piotra w Chorzowie przechod- ce policji i odstaw iono do D yrekcji Pollute przytrzym ali 26~letmego Jana Mia- cji, która w trybie adm inistracyjnym skanowskiego, będącego bez stałego miejsca zała przytrzym anego na 7 dni bezw zględzam ieszkania, w chwili, gdy zryw ał afi- nego aresztusze, wzywającego do zapisywania dzieci Mianowski podał, że afisze zryw ał z do szkół polskich. nienawiści do polskości M ianowskiego oddano następnie w rę- Uroczyste otwarcie sezonu motocyklowego Klubu Motockl. w Chorzowie dnia 26 bm. W uroczystości otwarcia sezonu wzięto udział około 50 maszyn z prezesem klubu, p. łnż. Hemlem na czele. Na zdjęciu w górze, akt poświęcenia maszyn, ustawionych obok kościoła św. Antoniego w Chorzowie. W P m dł hs. MMm p ł a c i z f f l i i e l f i p o d m t f l c i Zarządca Przym usow y M ajątków i Zakładów Przem ysłow ych Księcia Pszczyńskiego wpłacił w dniu 27 b. m. U rzędowi Skarbowem u w Katowicach ty tułem w yegzekw ow anej nadw yżki dochodu dalszą ratę w w ysokości zł. Łączna w płata na zaległości podatkowe wynosi dotychczas ,23 zł. $twaszm 3 n>made& w azisßacft!d&lnycfi Straszny wypadek zdarzył się w dniu wczorajszym o godz rano w Łaziskach Górnych (w pow. pszczyńskim). Przy burzeniu starego domu Antoniego Kudołki runęła w pewnym momencie jedna z bocznych ścian, przygniatając zajętego przy rozbiórce budynku robotnika, Karola Paw lika z Łazisk Dolnych. Na pomoc nieszczęśliwemu pospieszyli inni robotnicy, którym udało się w ygrzebać Paw lika z pod gruzów. Niestety, Pawlik odniósł tak ciężkie okaleczenia, że przewieziony do lecznicy brackiej w Mikołowie, zmarł w kilka godzin po wypadku. W ładze prow adzą dochodzenia, m ające wyjaśnić przyczynę tragicznego w ypadku. Obrońca Grzeszoiskiego w voli os^ aiion c^ o Wczoraj ro,zeszła się w Sosnowcu pogłoska adw. Hofmokl-Ostrowsldemiu. obrońcy Grzeże już w pierwszych dniach maia br. w Sądzie Szujskiego, oskarżonemu o obrazę sądu. Po Okręgowym odbędzie się proces przeciwko wyroku na Grzeszoiskiego adw- Ostrowski. Dr. med. ADLER Choroby skórne, weneryczne, bedeute krwi i moczu Katowice, Mickiewicza 10 l.p. tei 3ii-7t> GODZ. PRZYJĘĆ: 9 13, Osobne poczekalnie dla pań i panów przystał do sądiu w Sosnowcu depeszę zapowiadającą apelację. Treść jednak tej depeszy była, obrażliiwa. Mianowicie było tam napisane o podeptania prawa- Prokuratura wytoczyła skargę sądową przeciwko autorowi depeszy, to też rozprawa budzi, zwłaszcza wśród pałesłry niesłychane za,interesowanie. Urzędowego porwie,rdzenia o wyznaczeniu terminu tej sprawy dotąd brak. Posiedzenie rady miejskiej w (tanow ie W czwartek, dnia 30 bm., o godz. 19- tej odbędzie się posiedzenie kom isarycz* nej rady m iejskiej w Chorzowie. Porządek obrad obejm uje m. m- spraw ę ewtl. zm ian y _statutu Komunalnej K asy M iejskiej, zatw ierdzenie plami robót kanalizacyjnych na rok bież- oraz cały szereg innych spraw. K arty w stępu na to jak i następne posiedzenie w ydaje referat prezydialny Magistratu II. p., pokój 95. laivropaina Walizka Urzędnicy straży granicznej zauważyli w tramwaju, zdążającym od strony Bytomia jakiegoś osobnika, silnie zdenerwowanego. VV Chorzowie osobnik ten został zatrzymany a ponadto zrewidowano mu walizkę, w której znaleziono ponad zapalniczek pochodzenia niemieckiego. Przemytnika odstawiono do dyspozycji władz sądowych. Gramafon - basiisiem W dniu 25 hm skradł nieznany sprawca Z mieszkania Bronisława Pieli w Knurowie, pow. Rybnik, szafkę gramofonową z zawartością 260 złotych gotówki I różnrmi dokumentami osoblstemt. Złodziej rozbił szafkę w pobliskim ogrodzie t zabrawszy jedynie gotówkę, ulotnił się w niewiadomym kierunku, niezauważony przez nikogo. Wszelkie poszukiwania za sprawcą nie dały żadnego wyniku. (G) Niezwykłe przygody przemytnika W związku z notatką pod powyższym tytułem prosi nas p. Wilhelm Cyba z Mysłowic o wyjaśnienie, że nie ma nic wspólnego z sprawą przemytu towarów z Niemiec do Warszawy. e W imieniu Rzeczypospolitej W Sądzie Grodzkim w Chorzowie odpowiadał Fryderyk Sygulla z Chorzowa, oskarżony o to, że w dniu 10 marca br. skradł w składzie Tica" w Chorzowie parę bucików gumowych. Oskarżonego skazano na miesiąc aresztu. Za sprzeniewierzenie 63 zł. odpowiadał przed tym samym sądem Gerard Rychter. Rychter będąc inkasentem firmy Sobczyk, przywłaszczył sobie tę kwotę, za co skazany został na 2 miesiące aresztu. Sąd Grodzki w Katowicach skazał w dniu wczorajszym niejakiego Maksymlljana Matysiaka za nożownictwo na 6 miesięcy więzienia. Tłem sprawy była kłótnia na dworcu w Katowicach Ligocie między niejakim Sikorą i kolegą Matysiaka, Lupą. Matysiak pchnął w pewnym momencie Sikorę nożem w plecy, raniąc go ciężko, (by) Mieszkańcy Katowic, Karol Blasky i Ryszard Domin włamali się garażu Simca w Katowicach, skąd skradli większą ilość narzędzi samochodowych. Sąd Grodzki w Katowicach skazał każdego z nich na 4 miesiące bezwzględnego aresztu. Alfred Halemba z Katowic, skazany został za kradzież mąki na szkodę właściciela składu Kopca w Siemianowicach, na 6 tygodni aresztu. (by) Potw orny m ord w Kieleckiem I riigs z odcnctfsi giow i w Eesie Z Kielc donoszą o potwornym mordzie, jakiego ofiarą padł Franciszek Jaguś, oraz brat i ego. obydwaj ze wsi Wilkowa. Jeden z mieszkańców tej wsi. przechodząc irzez las, przypadkowo odkrył zbrodnię. Pod krzewami znalazł nieszczęśliwych zwłoki Jagusia z odrąbaną głową a opodal.brata jego. strasznie okaleczonego, który dawał jeszcze słah.. oznaki życia. Przerażony o-dkryciem zawiadomił policję, która wszczęła dochodzenia. Karnego w międzyczasie orzew e ziano do szpitala w Kielcach, gdzie w? czy ze śmiercią, truna natomiast zabezpieczono.na mie scu do czasu przybycia specjalnej komisji sadowo-lekar- -kiej. Śwtóże i liczne ślady krwi, oraz. wygniecione w ziemi ślady butów świadczyły, że bracia bioalll się rozpaczliwie przed śmiercią. Głowa odrąbana została prawdopodobnie siekierą, co wskazywałoby na niesłychane okrucieństwo napastn ków- Zbrodnia otoczona jest tajemnicą, której dotąd nie udało się policji odgadnąć- i idyby rannego ciężko Jagus a udało się utrzvm u orzy życiu, opowiedziałby co działo sie w lesie. Potworna zbrodnia wywołała duże poruszenie w całej okolicy.

4 W5SW 182) STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI Wybitny lekarz polski z Poznańskiego, dr. żorski, zmuszony był wyjechać do Meksyku. Po szeregu niesamowitych przygód zaprzyjaźnił się z sławnymi naczelnikami szczepów Indjan, z którymi podstępnie został porwany przez korsarzy i wywieziony na bezludną wyspę. Ody po kilkunastu latach wrócili do Meksyku, trwały tam krwawe walki o panowanie. Z jednej strony był Meksykańczyk Juarez, prezydent, z drugiej zaś cesarz Maksymiljan austrjacki, popierany przez Francuzów. W jakiś czas później Żorski I jego tow. zostali podstępnie uwięzieni w klasztorze w Santa Jaga przez zakonnika imieniem Mario. Hilario uwięził również Korteja I jego córkę Józefę. W tym czasie do zamku Rodriganda w Poznań skiem przybył z Meksyku Sępi Dziób, strzelec prerji i opowiada o bohaterach powieści. Do Meksyku wybiera się z nim porucznik Robert Helmer, syn towarzysza niedoli żorskiego, sternika Helmera. Ubrany dziwacznie Sępi Dziób wsiadł do przedziału I klasy, w którym siedział pewien pułkownik oraz porucznik Ravenow. Zaczepiony przez oficerów Sępi Dziób wypoliczkował ich, ile wlazło poczem wezwał naczelnika stacji I kazał ich aresztować. Następnie udał się do pałacu kanclerza, jednakże nie chciano go wpuścić. Postanowił przeto dostać się tam siłą, bez żadnych wyjaśnień. W hotelu, w którym się zatrzymał, wzięto go za zamachowca. O i b a rd z o w iele. C zekaliśm y tu ta j n a w as. N a m n ie? D la c z e g o? "sp y tał zdziw io n y. N a sz a m a tk a ro z k a z a ła n a m! T a k? S k ąd że w ied ziała, źe ja tu p rz y jd ę? N ie w iem y. N a k a z a ła n a ty c h m ia st w y ru sz y ć, a n a m n a k a z a ła nie p u sz c z a ć w a s śladem o bozu. ' D la c z e g o? < T e g o ju ż nie w ie m y! - A ja k p o m im o te g o p ó jd ę? - H a, to b ę d z ie m y strzelali. D o d jab ła. O d w a ż y lib y śc ie się? M u sim y jej słu ch ać clio ćby z n a ra ż e n ie m życia, d la te g o p o zw ó lcie senn o r, że w a s o d p ro w a d z im y do dom u. J a znam d ro g ę! P ra w d a, ale ch cem y się p rz e k o n a ć, żeście rzeczyw iście pow rócili. C h o d źcie d o b ro w o ln ie, poco m am y się b o ry k a ć. C o? G w ałtu chcecie użyć, ła jd a k i? N iein aczej, jeżeli nie zechcecie iść d o b ro w o ln ie. W z ię li g o w śro d ek i p o p ro w ad zili d o zam k u. K o r te jo w śc ie k a ł się ze złości, ale nic, nie m ó g ł zrobić. P rz y b y w sz y do zam k u, o p o w iedział w s z y s tk o K la ry sie. D la B o g a, w ięc u c ie k ła? zaw o łała z tro sk ą. M u szę ją zła p a ć! K ied y, ju tro m o że? J u tr o nie. P rz e d te m m u szę się u d a ć do B arcelo n y. T o jeszcze w a ż niejsze. Jeszcze nie z aśw itało d o b rze, k ie d y się znalazł w e w sp o m n ia n e ra m ieście. P rz e z w ąsk ie boczn e uliczki d o ta rł w reszcie do p ew n eg o k ra w c a, tru d n ią ceg o się ła ta n ie m sta ry c h u b ra ń. U n ie g o w m ałym, w ąsk im p o k o ik u m iesz k a ł L a n d o la p o d fałszy w em n azw i skiem. W sz e d łsz y do k ra w c a, K o rte jo zaw o łał : P rz y n o sz ę w am n o w ą ro b o tę! K ra w ie c sp o jrz a ł z p o d ełb a, i z a p y ta ł : «C o to za ro b o ta? ' S ta ry sz la fro k jedw abny. B y ły to u m ó w io n e słow a, ro d zaj h a sła. Z a chw ilę K o rte jo w ita ł się z L a n - d o lą., M usicie w y je c h a ć! B a rd z o m i p rz y je m n ie! o d rz e k ł L a n d o la. D o k ąd?, D o M e k sy k u! H m, ja k o p a sa ż e r, czy n a w łasn y m o k rę c ie? *=.Wszystko jedno. Rozchodzi się o p rzew iezien ie zw łok h ra b ie g o F e rd y n a n d a, k tó re sp o czy w ają w M ek sy k u do g ro b o w c ó w R o d rig a n d a w H iszp a n ji. C hcecie się te g o p o d ją ć? N ie c h w as d ja b e ł p o rw ię j zak lą ł L a n d o la z a m ia st odpow ied zi. M n ie? D la c z e g o? N ie chcecie? T ru p a m ieć n a p o k ład zie to z a w sze p rz y n o si n ieszczęście. P rz e są d. D ziw i m n ie, źe w y w n ie g o w ie rz y c ie! D ziw cie się lu b nie dziw cie, to m i w sz y stk o jedno. D ajcie spokój te m u sta re m u i p o z o sta w c ie g o tam, g d zie jest. A g d zież on je st? N o, w M ek sy k u, g d zieżb y był z re s z tą? M o że w n iew o li? W n iew o li? ja k ż e to? - J a k? T o znaczy, żeście go zab ra li n a sw ój o k rę t i w y w ieźli do n iew o li! m m ' T ak! O hrabim Ferdinando? T a k! Powiedziała, źe żyje? - N aturalnie! Jest w błędzie. H rabia um arł i został pogrzebany. K łam stw o! Zatruli go i pochowali w letargu. - Do stokroć! Aha, teraz przerażacie się. W y jęliście go sami z trum ny i na swoim okręcie przewieźliście do niewoli. Chcecie się może w yprzeć? Landola spojrzał na niego, śmiejąc się podstępnie. Myślicie może, źe się przelęknę? zawołał. O jakiemś w ypieraniu niema naw et mowy. W ięc przyznajecie się, że hrabia żyje? Czy żyje jeszcze, tego nie wiem. Ale wówczas nie um arł? Przynoszę w am now ą robotę! zaw ołał Kortejo. i D o d ja b ła! W ię c w asz b ra t nie p o tra fił te g o z a trz y m a ć za zęb am i, m u sia ł się z d ra d z ić ja k s ta ra b aba. U czy n iliście to n a ro z k a z m ego b ra ta? N a tu ra ln ie! W ię c on w ięcej znaczy ł dla w as ja k ja? B a, on b y ł ta m, w ięc m u siałem się z a sto so w a ć do je g o w a ru n k ó w i p oleceń. T a k i co do in n y ch, tak żeście się do n ie g o z a sto so w a li? C o do in n y c h? K o g o? N o, n a p rz y k ła d co do Ż o rsk ieg o i je g o to w a rz y sz y? Ci nie ż y ją! A m oże ta k ż e są w n iew o li? G łu p s tw o! i A lb o n a jak ą w y sp ę w y sa d z e n i? P y ta n ie to zan iep o k o iło L a n d o lę, ale p rzecież nie m iał św iadków, sk ąd - żeb y się m ó g ł K o rte jo dow iedzieć. M oże ty lk o z g a d y w a ł? P o w ied zcie m i, se n n o r o d e zw ał się po chw ili, co to za p rz y p u szczen ia? T o nie p rz y p u sz c z en ia, to p ra w d a! zaw o łał K o rte jo. P o m im o te g o, żem w am su m ie n nie płacił, o szu k aliście m n ie i z a m ia st zg ład zić, w ysad ziliście ich n a b e z lu d n ą w y sp ę! T w a rz L a n d o li sp ąso w iała. N a piek ło! Jakże m i to zech cecie u d o w o d n ić? sp y tał. J a k? W sz y sc y ży ją i są w M ek syku, w obozie Ju a re z a. W sz y sc y? T a k je st, h ra b ia F e rd in a n d o tak że. T o b a jk a! C o! B a jk a? M yślicie, że b ę d ę po nocy tłu k ł m o je kości aż d o B a rc e lo ny, a b y w am b a jk i o p o w iadać? A ch o ćb y i p ra w d a była, m u sicie m i to n a p rz ó d u d o w o d n ić. M o ja b ra ta n ic a pisze m i to. H m, m oże k łam ać. C y g an k a C arb a d o n io sła m i ta k że p te r n! < Rozmawialiście z nią? N ie! A więc jesteście zwykłym szachrajem oszukańcem! H a, wyście nie lepsi! i Dlaczegoście mnie podeszli? N a życzenie waszego brata. A! W ięc nie pomyliłem się. Co za powód podał w am mój brat? Żadnego. Ja sam się domyśliłem powodu. Ciekawym bardzo, co to takie- KO? Możecie się dowiedzieć. W iecie przecież, że Józefa była zakochana w Alfonso? W iem! * Chciała zostać hrabiną. Gdyby się Alfonso był zgodził, nie potrzebowalibyśmy w skrzeszać hrabiego, ale że ten nie chciał... I ja nie chciałem! Takie straszydło na ptaki hrabiną? H a! Macie słuszność, ale i im nie można wziąść z,a złe, że chcieli przez ten związek otrzym ać przynajm niej meksykańskie dobra familji Rodriganda. Te i tak już zabrali. Jakżeto? Bom ani dolara nie otrzym ał z dochodów tam tejszych. Nie upominaliście się? ' Ile razy, ale zawsze nadarem no! Ha, dlatego w asz brat ani razu nie dowiadywał się o to, co się stało z hrabią. Jakżeto? No, jakbyście go nie zostawili byli w spokoju, niezawodnie wykupiłby hrabiego i pozwolił m u na nowo zawładnąć majątkiem. Powiedział w am to? W yraźnie nie, ale dał mi do zrozumienia. Do djabła, w takim razie ja i Alfonso bylibyśmy zgubieni. Ale że wyście się zgodzili na taką zdradę względem mnie? Ba, kto mi więcej płaci, tem u służę. _ Ł o tr z was! T eraz widzicie skutk i. Don Ferdinando powrócił, T o p ra w d a? N a jz u p e łn ie jsz a! Ja k ż e się w y rw a ł? G d zieście g o sp rz e d a li? W H a rra r. P rz y s tę p do te g o k ra ju b a rd z o tru d n y. N ie m o g ę w p ro s t p o jąć, ja k m u się m o g ło u d a ć s ta m tą d w y d o sta ć? D o w ie m y się szczegółó w, ale co z ip n y m i, k tó rz y w edle w a sz e g o listu p o to p ili się? L a n d o la z a śm ia ł się. Ci ta k ż e ż y ją? sp y tał. T a k! N a p e w n o? A leż ja k n a jp e w n ie j! H a, to b a rd z o jasn e. N ic p o to pili się w te d y. K o rte jo p o rw a ł się ro zło szczo n y. C hcecie m oże ż a rto w a ć jeszcze ze m n ie? A n i m i w g ło w ie. T o n ie sto so w n y te m a t do ż a rtó w! T a k i ja m y ślę, ale d laczeg o ście ty c h lu d zi w te d y nie zg ładzili? C h ciałem w as m ieć w rę k u! Z d ra jc a! W iecie, żeście sobie ty lk o sam i z aszk o d zili? W iecie, że oni w sz y sc y są te ra z w o b o zie J u a re z a? T o rzeczy w iście fataln e. - S am iście w in n i tem u. > C zy to p ew n e? Co? ' Źe oni są u J u a re z a? ' N a tu ra ln ie! N iech to p iekło p o chło n ie. J u a re z nie lu b i ż a rto w a ć. W ła śn ie ch ciałem w a m p o w iedzieć, źe g ro z i n a m o g ro m n e n ieb ezp ieczeń stw o. Hm, m ożeby można temu zapobiec? W ja k i sp o só b? U d a ć się do M ek sy k u. P o c o? A b y te n b łą d p o p rz e d n i n a p ra w ić. I znow u ich w y sa d z ić n a ja k ą ś w y sp ę. T y m ra z e m n a p e w n o nie. A w ięc zab ić? - T a k!. K tó ż te g o m a się podjąć,? - J a! W y? N a d tern trz e b a się z a sta now ić. D la c z e g o? M u szę d ziałać w te j sp ra w ie b a rd z o o stro ż n ie. - - J a ró w n ież. ' T y lk o w te d y się z g o d zę n a te n in te re s, jeżeli się p rz e k o n a m, że nie zos tanę o sz u k a n y m p o ra z d ju g i. J a ta k ż e! W y śc ie zaw in ili I m acic te ra z sw ój p o p rz e d n i b łą d n a p ra w ić. P o c o te n w s tę p? W y się te g o p o d e jm u je c ie? P o w ied ziałem już. A w ięc zro b icie to b e z p ła tn ie? H a, co to, to n ie! * N ie? D la c z e g o? B o chcę coś z a ro b ić! W a s z ą z a p ła tę d o staliście ju ż, ' B y ła za m a ła!. Z a w ielk a n a w e t za ta k niedö» k ła d n ą ro b o tę. A le te ra z p ra c a ciężka, tru d d e j- sze zad an ie. ' W a sz a w in a. W ie lu m u si z g in ą ć! Z w aszej w iny. ' M oże trz e b a b ęd zie i Ju a ie z ą u czynić n ieszkodliw y m. W a sz a w in a! _ Id źcie do d ja b ła z tern, w asza w in a! T o p ew n e, że to n ielad a z a d a nie u d a ć się do M e k sy k u i ty le o só b zg ładzić. ' T o p ra w d a. T e g o nie ro b i się za d arm o. N o, sp y ta jm y, ile za to chcecie? D w ieście ty się c y 1 N ie d am ty le. C iąg dalszy nastąpi.

5 mm SAMOLOTY MD ADDIS-ABEBA U l t a Ä i w pw«si i I iiiin f B ś ć d o Nr. I i SIEDEM GROSZY" Str. 5 Z Londynu donoszą:.w poniedziałek ramo rozrzucił samolot włoski ponad Addis Abebą ulotki, w których m arszałek Ba dogi io w zyw a ludność abisyńską do zdrady kraju i dobrow olnego przyjęcia niewoli wlbskiej. W ulotce tej m arszałek BadogUo m. in. oświadcza: Z pomocą Boga przybędę do Addis Abeby. Cesarz 1 jego żołnierze pierwszej armji są zabici. Zniszczone są rów nież arm je rezerwowe, w ysłane przez niego na front. Miasta: Gondar, Sokota i Bessie zostały przez n a s zajęte, jesteśm y panam i prow incji Ogaden i za kilka dni staniemy w Harrarze". Dalej ulotka głosi, że W łosi nie chcą zagłady chrześcijańskiego ludu abisyńskiego i ostrzega przed dalszym rozlewem krwi. W ojow nicy abisyńscy wzywani ęą do zaniechania dalszych w alk i powrotu do sw ych domów. Nie niszczcie dróg i nie staw iajcie wojskom moim oporu głosi w reszcie ulotka. Nie chcemy ani w aszego życia, ani w aszego mienia. Gdybyście jednak armji mojej stawili opór i zniszczyli drogi, wówczas potęga armji włoskiej rzuciłaby się na was bez litości. Lotnictwo nasze sprawiłoby w am krw aw ą kąpiel i w szystko zniszczyło doszczętnie. Zażarte walki od trzech dni na froncie psludniowym Z Londynu donoszą: Z Addis A beby donoszą, ośw iadczeń m iarodajnych sfer abisyńskich w y nika, iż sytuacja na froncie południow ym jest dla A bisynji w dalszym ciągu korzystna. P o pierw szej ofensyw ie w ło skiej, podjętej w dniu 14 i zakończonej klęską w ojsk w łoskich w dniu 17 b. m., w dniu 24 bm. podjęli Włosi nową wielką ofensywę w kierunku na Sassabaneh. Mimo niezwykle wielkiej ilości wojsk różnego gaunku, jakie Włosi rzucili do ataku, trwająca już od trzech dni, bitwa nie przyniosła Włochom żadnych korzyści terytorialnych. W ojska nieprzyjacielskie nie zdobyły jeszcze ani Sassabaneh, ani też m niejszych m iejscowości, leżących na Południe od tego m iasta. W dniu 25 bm. w ojska abisyńskie w okolicy położonej na południe od S assabaneh, zestrzeliły cztery wielkie samoloty włoskie do bombardowania. Poza tern zniszczono arty lerię obronną 1 dwa czołgi włoskie. W niedzielę, 26 bm. lotnictwo włoskie zbombardowało miasto Goba. Samoloty zrzuciły na miasto kilkaset bomb wybuchających i wzniecających pożar. S traty w ludności cyw ilnej nie są jeszcze znane. Z Paryża donoszą: Po dwudniowej walce u zbi'eigru rzek Fafan i Teurer, Abisyńczycy ponieśli porażkę itod Hammamlei. Lewe skrzydło włoskie może obecnie posuioąć się.szybko naprzód, zagrażając prawemu skrzydłu ałwsyńslkiemiu- Lewe skrzydło aibisyństóe jest zagrożone posuwaniem się kolumny gen. Agostini W centrum oczekiwana jest decydująca bitwa pod Sassabaneh- Obrońcy miasta zajmują bardzo sillitre pozycje i są gotowi do rozpaczliwej obrony. Armia gem. Graizłairoieigo rozporządza potężnym matem jąłem wojennym, artylerią, tamkami, saimochodaimi piamoermeni 1 miotaczami płomieni. Z Paryża donoszą: Według fafonmacyj Havaisa z Dessie, ofenzyiwa na Addis Atoefoę imipaezęta się. Straże przednie, złożone %wojsk erytrejskich, posunęły się już o 109 km naprzód. Głównie siły włoskie opuściły Dessie w poniedziałek o świcie. Są one całkowicie złożone z wojsk zmotoryzowanych, potężnie wyposażonych w artylerję. Wrażenie w Warszawie po zarządzeniach dewizowych Zarządzenia walutowe rządu, ogłoszone dlżiiś ramo stały się niespodzianką dla kół finansowych i bankowych. Koła te oczekiwały wprawdzie wydania zarządzeń, wymierzonych przeciw spekulacji giełdowej,ale nie zdawały sobie sprawy, że nastąpi to tak szybko ł w takim zakresie. Powszechnie sądzono, iż rozporządzenia walutowe ukażą się i zaczną obowiązywać w dniu 1 maja. Sytuacja na giełdzie Dzisiejsze z chramie giełdy pieniężnej upłynęło pod znakiem wprowadzonych przez Ministerstwo Skarbu zarządzeń walutowych. Dekret P- Prezydenta R.P. przyloty został przez koła giełdowe jako posuniecie konieczne. Gdy bowiem normalne zapotrzebowanie dewiz zagranicznych na giełdzie wahało sie od 1 do półtora miljona złotych dziennie, w ostatnim czasie zaptrzebowanie to wzrosło powyżej 4 milj. zł- dochodząc nawet do sumy 5 milionów złotych- Bamik Polski pokrywał to za- Prawa banków dewizowych otrzymały instytucje następujące: P. K. O., Bank Gospodarstwa Krajowego, Państwowy Bank Rolny, Powszechny Bank Kredytowy Powszechny Bank Związkowy, Łódzki Bank Depozytowy, Śląski Zakład Kredytowy w Bielsku, Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, Bank Związku Spółek Zarobkowych, Bank Cukrownictwa, Bank Zachodni, Bank Towarzystw Spółdzielczych, Bank Handlowy w Warszawie, Warszawski Bank Dyskontowy, Bank Francusko-Polski, Bank Discontogesellschaft w Katowicach, Dom Bankowy Szereszowsld i Dom Bankowy Holzberg w Krakowie. potrzebowanie na giełdzie, gdyż wobec braku odpowiednich przepisów, nie mógł odmówić sprzedaży dewta- Spekulacja wytwarzała nastrój,- któremu powoli zaczęła ulegać i giełda, skupując obce dewizy- Dzisiejsze zebramie giełdy wykazało zwiększę,nie eamteresowamia się niemal wszystkiemi papierami wartościowemi. zarówno państwoweml, jak 1 prywatnemi. Także zwiększenie obrotów zaobserwowano na giełdzie papierów dywidendowych. Mocniejsza tendencją zapanowała również na rynku akcyjnym. Proces zamachowców ukraińskich przed Sądem Apelacyjnym Sąd Apelacyjny przystąpił do rozpatrzenia spraw y przeciwko uczestnikom spisku na życie m inistra Spraw W ew nętrznych, śp. Bronisław a Pierackiego. Od rana w Sądzie Apelacyjnym panuje ożywienie. Na ulicy w idać posterunki policji z karabinami, w ew nątrz sądu liczne dyżury policjantów i wywiadowców. Nad całością porządku czuw ają kom endant policji konnej, nadkom isarz T arw id w raz z podkom isarzam i Pinińskim i Hellem. O godz. 9-tej rano przywieziono w szystkich oskarżonych. Są oni ubrani w e w łasne garnitury, w odróżnieniu od zwyczaju sprow adzania skazanych na proces w drugiej instancji już w mundurach aresztanckich. Sala rozpraw nr. 3 została specjalnie przygotow ana do pomieszczenia dużej liczby dziennikarzy i publiczności. Dla prasy przygotow ano trzy długie stoły. Oskarżeni zajm ą miejsca w trzech ław ach. Sprow adzani są pod eskortą policyjną, która narazie nie zajmuje miejsc na ław ach 0- skarżonych, lecz siada z boku. Przedm iotem procesu są skargi apelacyjne od w yroku pierw szej instancji, skazującego: Stefana Banderę, Mikołaja Łebeda 1 Jarosław a K arpyńca na karę śm ierci, zmienioną w drodze am nestji na bezterminowe więzienie, Mikołaja Kłymyszyna, B ohdana Pidhajnego, skazanych n a dożywotnie więzienie, Darji Hnatkiwskiej na 15 lat więzienia, Iw ana Malucy, Eugenjusza Kaczm arskiego i Rom ana M yhala, skazanych po 12 lat więzienia, Katarzyny Za - ryckiej 8 lat, Jakóba Czornija i Jarosław a Raka po 7 lat więzienia. Rozprawie przewodniczy wiceprezes Gacek; w komplecie zasiadają sędziowie Kramer (referent spraw y), Rykaczewski i czwarty sędzia zapasow y Chwallbóg. Na fotelach oskarżycielskich zajęli miejsca: prokurator apelacyjny Rudnicki i w iceprokurator Sądu Okręgowego, żeleński. Na w okandzie figuruje nazw isko jednego tylko św iadka, Michała Kuśpinia ze Lwow a oraz biegłego Ieona Jarosław skiego, radcy M. S. W ewti. Poza obrońcami, W łodzimierzem H erbowym, Lwem Hankiewiczem, Stefanem TU WYCIĄĆ! Szłapaklent 1 Aleksandrem Pawenckim, którzy w ystępow ali w procesie w pierwszej Instancji, figurują jeszcze zastępcy, adw. adw.: Zygmunt Landau z W arszawy, Szuchowicz i Starosolski, będący świadkami w procesie, jedni z czołowych obrońców lwowskich i adw okat Pańkow - skyj. W chwili rozpoczęcia rozpraw y na sal! publiczności niewiele. Przewodniczący przystępuje do ustalenia persoualjów, a następnie na w niosek obrońców rozpoczęło się odczytywanie dłuższego -referatu spraw y, co zajęło cały dzień. Przed wysłuchaniem dodatkowych" wyjaśnień ze strony oskarżonych, sąd postanowił oddalić wnioski obrońców w przedmiocie zezwolenia oskarżonym używania języka ukraińskiego. Następnie przewodniczący zwnócil się kolejno do wszystkich oskarżonych, którzy jednak odmawiali składania zeznań w języku polskim 1 wyjątkiem oskarżonych Myhala 1 Malucy. Po wyjaśnieniach, złożonych przez oskarżonych Myhala i Malucę, prokurator Żeleński, jak również obrońcy, zadawali oskarżonemu Malucy pytania. Wobec nieprzybycia na rozprawę adwokata Hankiewlcza, obrońcy Lebeda, Hnatkiwskiej i Raka, pozostali adwokaci zgodzili się bronić tych oskarżonych. Świadek Kuśpiś, zawezwany na rozprawę, nie przybył. Sąd uznał obecność jego za zbyteczną. Zkolei obrońcy postawili kilka wniosków. Adwokat Pawenęki wniósł o powołanie kilku świadków i o wyłączenie w stosunku do oskarżonej Zaryckiej spraw, co do których otrzymała ona już akt oskarżenia i będzie osobno sądzona. Powołania kilku świadków domagał się również adw. Szłapak, wnosząc jednocześnie o powołanie biegłego chemika, któryby mógł wydać orzeczenie o materjałach wybuchowych. Wreszcie adw. Horbowyj obstawając przy wnioskach zgłoszonych w apelacji, wnosi o rozpatrywanie oddzielnie sprawy zabójstwa ministra Pierackiego, oddzielnie zaś sprawy z art. 93 w związku z art. 97 i to w stosunku do wszystkich oskarżonych, bowiem zdaniem obrońcy, sprawy te winny podlegać kompetencji sądów przysięgłych. Prokurator Żeleński wypowiedział się przeciwko wszystkim wnioskom obrony, jako nieuzasadnionym. Na tern rozprawę o godz. 16,40 przerwano, odraczając posiedzenie do wtorku do godz. 10 ej z rana. Wylosowanie k s i ą ż e c z e k P. K. O. Dnia 25 kwieitmiia 1936 r. odbyło się w Centrali P. K. O. w Warszawie 29-łe z rzędu losowanie książeczek na premjowane wkłady oszczędnościowe Serjl II. Po zł. otrzymują właściciele następujący h książeczek: Książeczki premjowane Seiji II wylosowane dawniej, a nłefflreafciowane: Nr Human OGLĘDNOŚĆ. - Czy żonę ofiary nieszczęśliwego wypadku zawiadomiono o katastrofie? Naturalnie! Sam do niej napisałem zaraz. Czy zrobiłeś pan to dość oględnie? Owszem napisałem bardzo nieczytelnem pismem. W SĄDZIE AMERYKAŃSKIM. Sędzia do włóczęgi: Oskarżeni jesteście o włóczęgostwo i żebraninę. Czyście zarobili kiedykolwiek dolara choćby uczciwą pracą? Włóczęga: Tak, panie sędzio. Wtenczas, gdym głosował aa pana. ZAGADNIENIE. Wyobraź sobie, pani Rena powiła trojaczki! O nieszczęsna! Czem będzie karmiła to trzecie? NA PLAŻY. Panie! Przy wiąż pan swego psa, u djabłal Wcale nie mogę przez niego pływać! A to dlaczego? Jak tylko wejdę do wody, to bydlę rzuca się za mną 1 chce nagwałt ratować mi życie 04 U Ruty Sternberg, siostry Rudolfa. Ruth jest bardzo dla mnie dobra i nieraz spotykałam się u niej z Rudolfem. Mąż Ruthy wyjechał właśnie za interesami tak, że będzie nam mogła użyczyć swego saloniku. Zaraz pójdę do niej i poproszę ją o tę grzeczność. Zaprosimy również Rudolfa, by poznał się z Hansem. Dziś mamy wtorek. Myślę, że w nadchodzący poniedziałek o godzinie czw artej popołudniu można będzie wyznaczyć spotkanie u Ruth. Napiszę o fern natychmiast Hansowi, naturalnie o ile Ruth mi nie odmówi. W dodatku w poniedziałki byw a pan Heilman w klubie dziennikarzy, więc nawet nie zauważy, że w yszłyśm y z domu. Zgadzasz się, mamo? Dobrze, moje dziecko. Wiem zgóry, że w szystko mądrze obmyślisz i przeprowadzisz. Ruth przyjęła Marię jaknajserdeczniej. Sym patycznie dziewczę było przecież jej przyszłą bratową. Bardzo to ładnie z twej strony, Maniu, źe odwiedziłaś słomianą wdowę. Czuję się zawsze nieswojo, gdy mąż jest w podróży. W dodatku nie przypuszczałam, że przyjdziesz dziś, gdy nie będzie Rudolfa. W styd mi trochę, Ruth, ale muszę ci w y znać, że sprowadza mnie tutaj pewien interes, z drugiej zaś strony jednak znam dobrze twą uczynność... Oh, co za uroczysty wstęp! Mów bez ogródek, 00 masz na sercu! 1 Dziękuję ci, kochana Ruth. W iesz dobrze, jaki niemiły jest mój stosunek do pana H eilm ana,, 61 zdawałem sobie sprawy z tego, co»mówiłem. Nie możesz się dziwić, że wiadomość o nowym twoim (testamencie odczułem boleśnie. Rozumie się samo przez się, że wolno ci rozporządzać twoim majątkiem, ale należało mi uczciwie o tern powiedzieć... Nie przeczę, że w ostatnich czasach niezawsze byłem dla ciebie dostatecznie uprzejmy. Boleję nad tern i proszę cię o przebaczenie... Ukarałaś mnie, jak na to zasłużyłem. Żyjmy jednak nadal w zgodzie, jak przystało na stare małżeństwo i nie dawajmy ludziom powodu do drwinek. W y bacz mi i bądź nadal moją dobrą, kochaną żoną. Mar ja natychmiast -odczuła całą tę komedię, która wydała się jej obrzydliwą. Jej matka również nie dała się wprowadzić w błąd i zrozumiała całą obłudę słów Heilmana. Była jednak tak przybita i na wszystko nieczuła, że przyjęła wyciągniętą ku sobie dłoń męża. Dobrze! rzekła. Tak bardzo potrzebuję spokoju, a tak' mało mam sił do walki... Rób dalej, coś dotychczas robił. Nie będę ci przeszkadzać, a przed światem udawać będę zadowoloną z życia, którego już niewiele mi zostało... Postaram się naprawić zło! rzekł z teatralną miną. I dziękuję ci Melanjo, że mi przebaczyłaś! Obiad przeszedł w milczeniu. Każdy zaprzątnięty był swemi myślami, a Marja wyobrażała sobie scenę, jaka nastąpi, gdy Hei-lman dowie się o jej zaręczynach z Rudolfem Winterem. Jakiś czas życie u Heilmanó-y płynęło rzeczyw iście spokojnie. On starał się być dla żony

6 Str. 6 SIEDEM G R O S Z Y Nr. i i Kontrola nad obrotem dewiz i złota C i«ig asaasssip z ś i r o i B i g f l - s z e i ) (2) Jeżeli sprawca działa nieumyślnie 1 bez wlźnie, złota oraz papierów wartościowych, bez nie, stosuje się kary, przewidziane art 16 chęci zysku, ulega karze aresztu do 2 miesięcy względu na to, czyją stanowią własność. Poza ust, (2). oraz grzywny nie przekraczającej złotych; w razie ustalenia przez sąd okoliczności, przepadają. gotowizną, inne środki płatnicze (art. 1), nie stanowiących podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary, może być ona ograniczona tylko przez przedsiębiorstwo bankowe lub instytucję Skład komisji dewizowej, powołanej na (6) Za winnego przestępstwa, popełnionego Skład komisji dewizowej do grzywny. kredytową, jak również przez jakiekolwiek zasadzie dekretu Prezydenta R. P., przedstaw ia się, jak następuje: (3) Jeżeli czynności, stanowiące przestępstwo, przedsiębiorstwo handlowe lub przemysłowe, uprawiane są zawodowo, to nie może być wymierzona kara niższa niż 3 lata więzienia 1 czynności, stanowiącej przestępstwo, jak I wszy Przewodniczącym komisji m ianował mi uważa się zarówno bezpośrednich wykonawców złotych grzywny, przyczem grzywna może być nadto w tym przypadku zwiększona do cenie wykonania takiej czynności lub wykonago, dyrektora departam entu obrotu piestkich tych przełożonych, którzy wydali polenister skarbu p. W łodzim ierza Baczyńskie potrójnej wysokości sumy, stanowiącej przed-, ną już czynność taką akceptowali. Kierownicy niężnego w Ministerstwie Skarbu. Drugim miot przestępstwa, łub wartości Innego przedmiotu przestępstwa. tucyj, o ile nie wiedzieli o wykonaniu stanowiączelnik wydziału kredytu wewnętrznego, wyżej wymienionych przedsiębiorstw lub insły- członkiem komisji został m ianowany nacej przestępstwo czynności przez kierowane (4) Przy nieuprawnionym wywozie zagranicę p. Lewicki, a jego zastępcą dr. Mantel, przez nich przedsiębiorstwa lub Instytucje, uważani są za winnych niedozoru 1 ulegają karze złota, zagranicznych i krajowych środków płatniczych oraz innych walorów (przemytnictwo) w najwyższym wymiarze, przewidzianym w Trzeciego członka komisji mianował również z M inisterstw a Skarbu. może być grzywna zwiększona do wysokości potrójnej wartości wywożonych przedmiotów, cho ust. (2). prezes Banku Polskiego, mianowicie dyrektora Karpińskiego z tegoż banku. Bę Art. 17. Winni ogłoszenia kursów krajowych ciażby przestępstwo nic było popełnione zawodowobronione przepisami art. 14, oraz winni prze lub zagranicznych, których ogłaszanie jest zadzie on jednocześnie zastępcą przew odniczącego komisji dewizowej. Nazwisko (5) Przy przestępstwach, przewidzianych w kroczenia przepisów art. 9 i 10 oraz rozporządzeń wydanych w wykonaniu tych artykułów, zastępcy dyrektora Karpińskiego, który bę u st (1), (3) 1 (4), winien być ponadto wyrokiem sądowym orzeczony przypadek będących przedmiotem przestępstwa sum pieniężnych w goto złotych. Jeżeli sprawca działa nieumyśl nie jest jeszcze znane. ulegają karze aresztu do 1 roku I grzywny do dzie również powołany przez Bank Polski, Żółty lawrence działa Dziełem lego: Światowe Imperium laponii Generał D o i ti a r a! Na Dalekim W schodzie, w Japonji, w Chinach, M andżurji,' aż po tamtej stronie Ussuri i Amuru nazwisko to budzi to same uczucia i wrażenia, co ongi nazwisko Lawreuce'a n a Bliskim W schodzie, w Arabji, Azji Mniejszej. D oihara jest już dzisiaj sym bolem, pojęciem, a człowiek, który nazw i sko to nosi, jest dla mil jonów ludzi postacią mistyczną, legendarną. Ten to D oihara został jak donosi agencja Domei zwolniony ze stanow iska szefa oddziału specjalneg o, armji kwantuńskiej i przydzielony do głównej kw atery japońskiej w Chinach północnych. Zadaniem generała na jego no wem stanow isku ma być wedle oficjalnego komunikatu troska i dbałość o um acnianie w pływ ów japońskich w północnych prow incjach Chin. miłitarno-połityczuych na terenie Chin północnych. Co to oznacza, zrozumieć można i ocenić dokładnie wtedy, gdy się oceni doniosłość i rozmach zamierzeń i wyczynów dotychczasowych gen. D oihara na terenie M andżursko-m ongolskim. Tajemniczym nieznajomym, który przed 5-ciu laty przemycił do Mandżurji pretendenta do korony cesarskiej, Pu-Yi, który stworzył cesarstwo mandżurskie i osadził Pu-Yi na tronie tym nieznajomym był właśnie Doihara. Jego to wyłącznie dziełem było stworzenie Mandżukuo. On to również w ubiegłym roku, w ciągu 6 ty... TU WYCIĄĆ? m godni pozyskał dla Japonji olbrzymie obszary w północnych Chinach, łącznie z Pekinem i Tientsinem. A nowe prowincje rów nają się co do wielkości całej M andżurji. Niby pająk, siedząc w swej kwaterze w Mukdenie, snuł i prządł Doihara gęstą sieć, w której oczka zaplątał trzecią część Chin. Co Doihara obmyślił, to wykonywali ślepo jego pomocnicy, młodzi, fanatycznie oddani swemu mistrzowi, oficerowie. Gdzie przeciwnik nie poddaw ał się namowom, argum entom, groźbom, tam posyłano żelazne bataljony armji kwantuńskiej. Ale przeważnie złoto, obietnice i horoskopy polityczne w ystarczały. W ten sposób w ciągu kilku lat zdobył D oihara dla Japonji kolosalne obszary, poddał je pod jej władzę i wpływy, przesunął tern samem granice Japonji do granic Z. S. R. R., stworzył sytuację, o której W tej wiadom ości, ja k ziarno w łupinie orzecha, kryje się potwierdzenie opinji można powiedzieć słowami Bald wina, iż tych kół, które sądzą, iż w najbliższym granicą państw a Słońca W schodzącego czasie należy się liczyć z natężeniem nacisku japońskiego na Chiny Północne. spach, tak samo jak W. Brytanja. jest Ussuri j Amur, choć leży ono na wy A to oznacza, iż akcja japońska w kierunku rozbijania Chin na poszczególne du, jest genjalnym organizatorem, świet Doihara, Lawrence Dalekiego W scho państw a n i e z a 1 e ż n e", w rodzaju nym dyplomatą, znaw cą ludzi. Zna on Mandżukuo postępow ać będzie w szyb- Chiny, jak nikt przed nim. D oihara nie szem tempie. Przeniesienie zaś ż ó 11 e- w aha się przed niczem, nie zna żadnych g o Lawre n c e a do kwatery głównej przeszkód i trudności, gdy chodzi o wyoznacza, iż kierownikowi tej akcji dano konanie wielkiego, gigantycznego planu: carte blanche, rozwiązano mu ręce, stw orzenie imperjum św iatow ego Japonji. te Tokio zdało na jego ryzyko i odpow iedzialność inicjatywę polityki i posunięć Król egipski Fuad. Z prawej jego syn Faruk. E. Lawrence Dalekiego.W schodu działa. R. Zeemann. Z bólem serca nie mogę was po-a cieszyć, bo sprawa waszego spadku przepadła. Wszak te niecne kombinacje waszego brata datują się od roku Oszukał zmarłego ojca, oszukał zmarłą matkę i okradł was, rodzeństwo. Ponadto sprzedał jako prawowity właściciel ojcowiznę i to w roku Te oszukańcze manipulacje udały mu się tu na tym padole płaczu, lecz nie chciałbym być i nikomu, nawet największemu wrogowi nie życzę być w jego śmiertelnej skórze w chwili skonania. Oszukać rodziców, skrzywdzić rodzeństwo jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Pan Bóg jest sędzią nierychliwym ale sprawiedliwym. Abon. nr Przyznajemy panu dużo racji, ale niestety ogółowi to się najbardziej podoba. Nec Hercules contra plures. KAjot. Chcielibyśmy chętnie pani dopomóc przez bezpłatne zamieszczenie ogłoszenia w wyszukaniu nowej posady. Prosimy donieść, jakiej pracy podjęłaby się pani. Abon. nr Pytania są niejasne, bo po l-wsze brakuje ścisłych dat terminów, po 2-gie nie podaje pan bliższych okoliczności. Abon. nr Położenie pana jest bardzo trudne. Jest pan mimo młodego wieku wykumanym robotnikiem z połamaną nogą przy pracy zawodowej, do tego zredukowanym, a orzeczenia lekarzy pana krzywdzą. Na to jest jedyna rada zasięgnąć orzeczenia lekarzy kliniki uniwersyteckiej w Krakowie, ale to już tylko na własne koszta. Tak to przymusowy zarząd dóbr księcia pszczyńskiego dba o górnośląskich robotników inwalidów. Ryguła, Mikołów. Podręcznik mydlarski wymienia przeszło 60 różnych sposobów fabrykacji mydeł. Trudno żarem, podać opis w odpowiedzi w. skrzynce redakcyjnej. Przypuszczam, że panu chodzi o wyrób mydła zwykłego do użytku domowego- Atoli doświadczenia z domowym wyrobem mydła podczas wojny. nie zachęcają, lecz raczej odstręczają od takiej domowej fabrykacji- Radziłbym panu porozumieć się z fabryką mydła w Brynowie i posiadany zapas tłuszczu wymienić na gotowy fabrykat. Na sprzedaż 1 tak panu nie wolno fabrykować, bo mógłby pan wejść w kołieję z władzą przemysłową i skarbową.»konrad Piotr F- Bezsprzecznie dzieje się panu krzywda. Niestety nie mamy takiej mocy, by panu pomóc- Wszak ustawy wszelkie są tylko ramowemi regułami, normującemi nasze życie państwowe, społeczne i gospodarcze. A niema reguły bez wyjątków. Zwrócił się ju ż. pan kolejno do wszystkich instancy) -miarodajny ch i te orzekły niekorzystnie dla pana. Ostateczna decyzja zależy od orzeczenia Ministerstwa Opieki Społecznej. Czeka, pan 8 miesięcy na odpowiedź i ta nie przychodzi. Cóż - począć? Gdybyśmy mięli postów życzliwych dla ludu pracującego, posłów z wolnego wyboru, to taki przedstawiciel i zastępca ludu roboczego mógłby pada ministra w Sejmie zamtempelować dlaczego trzeba czekać na decyzję 8 i więcej miesięcy?! Niestety, jest inaczej!! Adwokat radzi panu, że sprawa jest do wygrania lecz czy powiedział panu jakie koszta pochłonie takie przeprowadzenie procesu? Tu mogłyby pomóc jedynie silne organizacje robotnicze, a tych niema. -i H u m o t uprzedzająco grzeczny, ona zaś udawała, $e zapewnienia jego za dobrą przyjmowała monetę. M ar ja na chwilę nie łudziła się, że Heilman gra komedję i że ma jakieś utajone zamiary, nie chciała jednak: mącić spokoju domowego. Wśród tych okoliczności nadszedł list Hansa. Odebrała go, jak zwykle na poczcie, a widząc na nim austriacki znaczek pocztowy, wzruszona była do głębi. W ięc nareszcie Hans powrócił do kraju i pragnie ją oraz matkę jafcnajprędzej zobaczyć. W pierwszym momencie była oszołomioną I dopiero po dłuższej chwili powróciła do równowagi myśli. Zaraz też napisała do sw ego narzeczonego. Drogi m ó j Rudolfie! P rzed chw ilą otrzym ałam tist ó d m ego brata. Jest ju ż ro kraju i prosi, bym go za w iadom iła, gdzie i k ied y m oże się spotkać ze m ną i z mam ą. Ł ą czy pozdrow ienia dla ciebie i rad będzie poznać cię. W m yśl u m ow y sp o tyk a m y się jutro popołudniu u tw e j sio' airy, gdzie om ów im y w szelk ie szczegóły. W ierna ci Mar ja \ Liścik swój sama odniosła na pocztę. Gdy powróciła do domu, dowiedziała się, że ojczym jej w yszedł przed chwila do miasta. Mogła więc spokojnie porozmawiać z matką. Mamo kochana! rzekła cicho, jakby w obawie, że ją ktoś może podsłuchać, Przynoszę ci dobrą wiadomość. Tak odwykłam od dobrych wiadomości, dziecko drogie, że jestem przekonana, że się łudzisz. Tym razem nie. Hans powrócił do kraju. Pani Melanja ciężko opuściła głowę. Za każdym razem, gdy myślała o spotkaniu z synem, w y dawało jej się, że stanie przed surowym sędzią. Dziś już nie wątpiła, że oskarżenia sw e przeciw Heilmanowi, potrafi Hans poprzeć dowodami. Mamo! zawołała przerażona dziew czyna. Czy wiadomość o Hansie nie ucieszyła cię? Dziecko drogie! Jestem nad wyraz szczęśliwa, ale czy Hans nie ma w sercu żalu do mnie? Nie myśl o tern, mamo! Hans ubolewa tylko, że dałaś się unieść złudzeniom, które ci tyle sprawiły goryczy. Tak. Wierzę, że Hans kocha mnie i że żal ku mnie puścił w niepamięć. Bogu dziękuję, że mi dał dobre, dzieci i proszę Go, aby reszta moich dni upłynęła w spokoju. Ja się boję pozostać z n im sama jedna, więc lepiej będzie gdy odejdę. Wtedy i ty pójdziesz do twego Rudolfa, który cię kocha i zapewni ci szczęście. A co pisze Hans, Maniu? Podała matce list brata, który pani Melanja dwukrotnie przeczytała, poczem zaczęła się zastanawiać, w jaki sposób urządzić spotkanie z Hanśem. Wiem już, rzekła, gdzie najbezpieczniej spotkamy się z Hansem. No? spytała matka. KOMPLEMENT. Niech pan przyjdzie do nas jutro na kawę. Będzie dużo pięknych kobiet Nie dla pięknych kobiet przyjdę, ale wyłącz- ' nie dla pani. ZACHÓD SŁOŃCA. W zatoce neapolitańsklej znajduje się towarzystwo, które tu przybyło celem podziwiania zachodu słońca. Milcząc, w zachwycie spoglądają na niknącą tarczę słoneczną. aż do chwili, gdy ta zapada się w morzu. Wszyscy są tak przejęci cudownem zjawiskiem, że nie mogą słowa przemówić i po dłuższej chwili w milczeniu skierowują się do odejścia. Wtem odzywa się pan Schulze * Berlina: Wszystko co jest piękne i słuszne umie zrobić Hitler, ale jeśli chodzi o zachód słońca, to jednak Mussolini jest górąl KŁOPOTY JAROSZA. Dokąd się tak śpie- Do jarskiej restauracji! Czy taki głodny jesteś? Nie, ale obiad ml zwiędnie! - a*

7 K r. i i<5 ^ <S. SIEDEM GROSZY" S tr. T 1 1 I Zawody lekkoatletyczne 3-go maja Prezydent miasta Katowic dr. Adam Kocur, rzyszenie, którego członkowie w przeciągu pięciu lat zdobędą największą iłość punktów. rza się Sekcji tekko-aitilełycznej KKS. Pogoń, Na rok 1936 organizację zawodów powie celem sprawdzenia owoców pracy w stowarzyszeniach wychowania fłzycizineigo na terenie 8-) Punktacja zawodów: pierwsze miejsce adres red. Nogaj, Katowice, Powstańców 2 m. miasta Katowic, ufundował w dniu 25 bm. nagrodę przechodnią. Regulamin tej nagrody te 3 pkt., piąte 2 pkt., szóste 1 pkt. nia. 12 pkt.; dlrugie 7 pkt., trzecie 5 pkt., czwar 2. Pod tym adresem należy kierować zgłosze przedstawia się następująco: 1) 3 maja każdego noku odbywają sćę zawody lekkoatletyczne dli a mieszkańców miast a Zawody gim nastyczne Katowic, zrzeszonych w klubach i towarzy-. stwach sportowych, pólwogskowych i innych. 2) Zawody te obejmują konkurencje męskie i kobiece. Konkurencje męskie biegi: 100, 400, 1500 m. 110 m. pł. bieig naprzelaj w ramach biegów mairodlowych, skoki: wdał, wzwyż o tyczce, rzuty: oszczepem i dyskiem, pchnięcie kulą. Sztafetę 4X100 m. S o Bcq»Bs<w o i» I $ is łe ś Konkurencje kobiece: bieg: 60 m.; skok W niedzielę na hali Miejskiego Ośrodka szym okazał się Pradela (olimpijczyk) z Siemianowic 95,35 pkt. 2. Karwat z Knurowa wdał z miejsca; pchnięcie kulą, bieg naprzelaj W,F. w Katowicach odbyły się ogólno-śląskie w ramach biegów narodowych. zawody gimnastyczne o mistrzostwo Sokołów. 92, Peda z Załęża 92, Breguła Konkurencje dla młodzieży w wieku niżej Startowało 72 zawodników (w tern 23 panie). (olimpijczyk) z Bogucic 92,20 pkt. lat 18: biegi 60 i 300; skoki: wdał i wzwyż; Poziom ćwiczeń bardzo wysoki. Sokół śląski może być dumny ze wspaniałego dorobku należy przypisać śłizldemu drążkowi, przez co Słabe miejsce Breguły (wicemistrz Polski) rzut oszczepem i pchnięcie kulą. Konkurencje old boyów (skończony 32 rok 1 dzielnej postawy swych zawodników. Każdy zawodnik ten nie skończył jednego z ćwiczeń, życia): bieg 100 mtr., skok wdał; pchnięcie z uczestników wykonać musiał po dwa ćwiczenia na drążku, poręczach, kółkach, koniu wszerz W konkurencji pań drużynowo mistrzostwo tracąc 10 pkt. kulą, rzut dyskiem. 3) Zawody lekkoatletyczne w dniu 3 maja ł wzdłuż, oraz ćwiczenia wolne. Wśród zawodników widać było wiele obiecującego narybku. zdobył okrąg Katowice 339,50 pkt., przed organizuje klub wzigl. stowarzyszenie, które jest Chorzowem i Katowicami zast. II. w posiadaniu nagrody, wzgl. organizacje wyznaczone przez fundatora. 1. Katowice 535,35 pkt. 2. Rybnik 507,50. Indywidualnie najlepszą okazała się Majew Wyniki: drużynowo w konkurencji panów: 4) Zawody odbywają się według przepisów 3. Wodzisław 498, Tam. Góry 480. ska z Brynowa 72, Sierońska 69,37. P. Z. L. A. 5. Siemianowice Mysłowice. 3. Bańczykówna z Świętochłowic 64,92 i Za- 5) Udział w zawodach zgłaszają zarejestrowane stowarzyszenia sportowe i wychowania Indywidualnie w konkurencji panów najlep wadzianka z Załęża. fizycznego w terminie do 2 maja. 6) Każde stowarzyszenie zgłaszające udział w zawodach, ma prawo zgłosić do każdej konkurencji po sześciu zawodników wzgl. zawodniczek. Stan rozgrywek w grach sportowych 7) Nagrodę zdobywa m własność stowa m i E i s i r $ i w s E 6 l a Ś i s i s M e e Trener dla zapaśników niailcu i koszykówce. W sziczypiianniaku po hłcdefiietaych spotkaniach oficjialina. tabela- mistrzostw, wydana przez Wydział Gier i Dyscy Polski Związek Atletyczny zaangażował trenera olimpijskiej grupy zapaśników., nie- - pliny SI. O. Z. G. S, przedstawia się następundeckidi. p. Jana Fftldeaka.viia. trenera: na- - JtSpLb ; i.,k, n o iip a.1. : a.:., stzych zapaśników- W dmtu. 12 czerwca br- rozpocznie się w Mszanie Dolnej, trzytygodniowy obóz zapaśniczy, : organizowany przez PZA. dla 100 zapaśników. Obóz mieć będzie charakter treningowy, z kierować nim będzie ikmtommgażoiwany trener. Bezpośrednio' po zakończeniu obozu, w dniiiu 29 czerwca br., rozpoczną silę w Krakowie mistrzostwa - atle-. tyczne Polski, w których wezmą wdiziaił wszyscy uczestnicy torsu w Mszanie. W kursie wezmą udział czołowi naisi zapaśnicy, oraz kandydaci na sędziów i trenerów zapaśniczych. Uczestnicy kursu trenować będą zapaśnścirwo i dźwiganie ciężarów. Jak wiadomo, udział. naszych ciężko-aittetów w igrzyskach olimpijskich w Bedlnie został już przesądzony w sensie negatywnym. Pieniądze, zarezerwowane na przygotowania.przedolimpijskie, zostały przeznaczono obecnie na opłacenie doskonałego trenera niemieckiego, Paid motocyklowy po Wielkopolsce Wczoraj zakończy! się zorganizowany po raz pierwszy w Polsce turystyczny raid samochodowy 1 motocyklowy po Wielkopolsce. Raid zorganizowany został przez Polski Touring Klub w Poznaniu. Z uwagi na deszcze I oślizgłe drogi zdarzyło się kilka wypadków, na szczęście bez poważniejszych następstw. M. in. pod Biskupinem rozbił się p. Kostyrko z Łodzi, a znany motocyklista Nagengast z Poznania wpadł na drzewo i złamał kierownicę. Obydwaj zawodnicy wycofali się z dalszego udziału w raidzie. Wyniki raidu nie zostały jeszcze ogłoszone. Irlandia zdobywa nagrodę firmji Polskiej W 6-tym dniu międzynarodowych zawodów konnych w Nicei rozegrano myśliwski konkurs zespołowy o nagrodę przechodnią Armji Polskiej. XV klasyfikacji zespołowej zwyciężyła Irland ja. W. klasyfikacji indywidualnej pierwsze dwa miejsca zajęli również Irlandczycy: mjr. Odwyer na Blarney Castle'" i kpt. Corry na Duhallow- Z jeźdźców polskich. Czerniawski zdobył wstęgę na Warszawiance. Drulgi konkurs dnia».myśliwski zespołowy o nagrodą przechodnia kawaler ji hiszpańskiej, wygrała znowu ekipa irlandzka, zaopatrzona w niezrównane konie. W niedzielę, w siódmym dniu międzynarodowych zawodów hippicznych w Nicei, rózeg ran- został konkurs o Wielka Nagrodę miasta Nicei. Puhar przechodni wygrany został przez hiszpańskiego jeźdźca, kipt- Ar tale jo na koniu Campos. Z jeźdźców polskich wstęgę honorową zdobył por. Czerniawski na Warszawianom SłąsIkSe gry sportowe odbywają równocześnie dogrywki o mistrzostwo w sziczypior- ' ' - Gier St. pkt. St.br. K. S. Chorzów ' 3 6:0 37:8 A. T. V. Siemianowice 3 4:2 10:12 I t l l K * '! : fil gir K. Si Ruch Hajduki 2 1:3 6:11 Pole Zachodnie 2 0:4 11:15 GRUPA II. Gier St. pkt. St. br.. KKS. Pogoń Katowice 2 3:1 21:7 - A. T. V. Katowice 2 3:1 9:4 Sokół Katowice 2. 2:2 12:5 P. Z. P. Siiemianowiice 2 2:2 9:9 St. Marta Katowice 2 2:2 8:21 S. K. H. Katowice 2 0:4 0:13 GRUPA III. Gier St. pkt. St.br. RKS. Siia Gazowiec 2 4:0 12:2 RKS. Firei-e Turner Kat. 2 3:1 7:6 T. V. Vorwärts Katów. 2 2:2 14:9 M. T. V.. Mysłowice, 2:2. 12:5 Peter-Paul Katowice 2 1:3 3:8 H. K. S. Szopienice 2 0:4 3:21 TABELA ROZGRYWEK W KOSZYKÓWCE PODOKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO. Gier St. pkt. St. br. P. Z. P. Nowy Bytom 4 8:0 127:29 Pogoń Katowice 3 6:2 64:82 K. P. W. Katowice 4 4:4 80:73 H. K. S. Szopienice 4 4:4 66:63 P. Z. P. Hajduki 4 2:6 75:67 K. P. W. Piotrowice 1 0:2 6:19 S. K. H. Katowice 3 0:6 15:100 Groźny zatorg między W0ZB a PZB Wycofanie się drużyny warszawskiej z turnieju bokserskiego o mistrzostwo Polski narobiło o rg a n iz ato r om łódzkim dużo kłopotu i naraziło ich na straty pieniężne, czego dowodem jest mato sprzedanych biletów na niedżielino zawody przedpołudniowe. Dla wypełnienia programu, organizatorzy musie przieprawaidizić kilka spotkań towarzyskich. Na zebraniu kierownictwa zawodów, kierownik drożyny olimpijskiej, prezes Kuczyk, postanowił wezwać zawodników Czortka i Polusa, jako olimpijczyków, aby mimo zakazu władz warszawskich złamali suibomdyuaeję i bezwzględnie wzjęli udział w dalszych walkach pod groźbą wyciągnięcia jakinajdalej idących konsekwencyj, aż do skreśleniłą z M y ohmpiijczyków włącznie. Czort ek 1 Poduś mimo nakazu preiziesa Kuczyka nie stanęli do walki półfinałowej z Wiirskim. Kierownictwo drużyny warszawskiej zabroniło Potasowi u- działu w zawodach bez względu na nakaz władz PZB- W ten sposób zarysował się bardzo ostry konflikt pomiędzy Polskim Związkiem Bokserskim, a Warszawskim Okr. Zw. Bokserskim. Prezes Kuctzyk ze względu na wytworzoną sytuację wrócił natychmiast do Łodzi i był 0 - becny na finałach, po których wygłosił dłuższe przemówienie, krytykując postępowanie Warszawy- Piłkarstwo zagraniczne Obok mając 36 pkt., przed Yienną 27 pkt. Admira ma tytuł mistrzowski zapewniony, gdyż pozostałe kluby nie potrafią już nadrobić straconych punktów. Wynikli: Vienna F. C. Wien 1:1 (0:0), Fawortłner Sportclub 2:1 (1:0), Rapid Wac 3:2 (0:1), Admira Austrja 3:2 (0 :0). DERBY BUDAPESZT. Humgaria Ferencvairosi 3:2 (1:1). Zawody tych zespołów stanowią największą atrakcję piłkarską.budapesztu, nic też dziwnego,, że mimo niepogody na stadjonie Hungarji zjawiło się 25 tysięcy widzów. Inne wyniki: Ujpeet Budapok 2:1 L(1:0), meczu z Hiszpan ją piłkarze czescy Budai XI Kispest 4:2 (1:1), Phöbus Törozegra w niedzielę kilka spotkań młędzyofcrę- ökves 7:0 (2:0), Soroksar 111 Bezirk 2:2 gowych. Team D. F. V. grał z reprezentacją(1:1), Salgatomian Attila 3:2 (1:1). Saibsomji i został pokonany w stosunku 4:2 Praska Slavia organizuje w czerwcu turniej (1:0). Śląska Zupa spotkała się z okręgiem piłkarski międzynarodowy przy udziale mistrzowskich i czołowych drużyn Jugoslawji, północnym,zwyciężając 5:1 (2:0). Pilzno pokonało Pragę 5:1 (3:0). Czechosłowacji i Rumunji. Do udziału zapro ADMIRA MISTRZEM LIGI AUSTRIACKIEJ. W Wiedniu odbyło się kilka dalszych spotkań o mistrzostwo ligi austrjactieij, po których zdecydowanie wysunęła się na czoło Admira, szona będzie ponadto najlepsza drużyna Francji. Turniej odbyć się ma w czasie konferencji państw Małej Bntenty. W końcu czerwca przybyć miała do Polski mistrzowska drużyna päkarska Belgji, Daring- Club z Brukseli, dla rozegrania kilku spotkań z klubami polskiemu. Wyjazd ten nie dojdzie jednak do Skutku, wskutek wygórowanych warunków finansowych piłkarzy belgijskich oraz zaproszenia ich w tym czasie do południowej Francji. W chwili obecnej Poznański Okręgowy Związek Pitki Nożnej pertraktuje że Związkiem Brukselskim i prawdopodobnie w okresie od 27 czerwca do 4 liipca przybędzei do Polski piłkarska reprezentacja Brukseli dla rozegrania 4 spotkań tych samych, jakie miał stoczyć Daring, 8 Nowy rekord Europy w pływaniu na 1.00 mir, Niemiecki pływak Helmut Fischer ustanowi! na zawodach w Berlinie nowy rekord Europy w pływaniu na 100 mtr. stylem dowolnym, uzyskując wynik 50,8 sek. Dotychczasowy rekord należał do Węgra Esika z wynikiem 67,4' sek. Rekord Europy u- stanowił Fischer na zawodach przedolimpijskich, w których startowali czołowi pływacy niemieccy. Pływacy węgierscy przygotowują się energicznie do turnieju olimpijskiego i w tym celu opracowali bogaty przedolimpijski program swoich między narodowych startów. I tak: od 1 21 maja odbędą tournee po Włoszech i Hiszpanji, w dniach 30 i 31 maja waterpoliści Węgier startują w Wiedniu, 29 czerwca zawody w Budapeszcie z udziałem Tarisa, 3 5 lip ca u- dział waterpolistów węgierskich w turnieju w Pradze, 12 lipca niemieccy waterpoliści w Budapeszcie i wreszcie 30 lipca mecz Węgry Jugosławja. Czechosłowacki pływak Batierle ustanowił nowy rekord krajowy na 200 m. stylem grzbietowym, mając wynik 2:45 sek. W dniu 21 czerwca br. w Touroolng odbędzie się międzypaństwowy mecz piłki wodnej Francja Austrja. Mecz piłki wodnej między reprezentacjami Węgier 1 Austrji, zakończył się wygraną Węgrów, w stosunku 6:-1- Niemcy pokonali Hiszpanie w puharze Davisa W drugim dniu meczu tenisowego Niemcy Hiszpanja o puhar Davisa w pierwszej rundzie, rozgrywanego w Barcelonie, odbyło się spotkanie w grze podwójnej panów. W grze tej Niemcy Cramm-Lund pokonali Hiszpanów Älaier-Blanc 6:3, 6:3, 9:7. Po dwuch dniach meczu prowadzą Niemcy 3:0 i mają już spotkanie wygrane i go maja grają z Węgrami w Dusseldorfie. DRUGA RUNDA O PUHAR DAVISA. Terminy rozgrywek o puhar Davisa w drugiej rundzie strefy europejskiej przedstawiają się następująco: Norwegja Belgia w U sio od 13 dlo 15 maja, Austrja Polska w Wiedniu od 15 do 17 maja, Jugosławja Czechosłowacja w Zagrzebiu od 15 do 17 maja, Grecja Argentyna w Atenach od 15 do 17 maja, Irlandija Szwecja w Dublinie od 14 do 16 maja,, Szwaj car ja.. Uanj.a, w Monfcrtox od, 15 do 17 maja. ' " ; S i» r i m m P Z P. Siemianowice Sokół Katowice 5:4 (2:0). Mecz o mistrzostwo Śląska w szczypiorniaku. Zawody na przeciętnym poziomie. U zwycięzców zadowolił Atel, w tej chwili jeden z najlepszych graczy na Śląsku. On też zdobył dla Siemianowic pierwsze trzy bramki. Pózatem bramki strzelili Sitko 1 i Julek 1. Dla sokoła Milbrat, Grigel i Jura. Sokół jako całość przedstawia sić zupełnie udatnie, brakuje mu jedynie dobrych strzelców. Rezerwa PZP. przegrała do Związku Polskiej Młodzieży Ewang. Siemianowic 1:3 (0:1). Bramki zdobyli Uglorz 2 i Dziadek, dla PZP. Zaft. W Gbtartowicach rozegrano spotkanie piłkarskie między miejscowym Strzelcem a Strzelcem ze Starej Kuźni. \Vygrali miejscowi 6:1 (1:1). Bramki zdobyli Kasprus 4 (najlepszy na boisku), Kowalski III i Pyka. Dalsze wyniki piłkarskie z niedzieli. Strzelec Strzybnica Śląsk Tarn. Góry 0:5, IKS. Tarn. Góry Brynica Kamień 2:1 :(1:1),...Kolejowe PW. Katowice Słupna 3:1 (2:1), KS. Słowian IFC. Katowice 2:2, Czarni Żywiec Hakoah Bielsko 4:4. Poniatowski Godula grał z Orłem z Wełnowca 1:1 (0:0), a nie jak omyłkowo ogłoszono 2:1 dla Poniatowskiego. Z c o l e ć o H m fg fl ZAWODY LEKKOATLETYCZNE W BYDGOSZCZY Z polecenia Miejskiego Komitetu W- F- i p. W- Pomorski Okr. Zw. Lekkoatletyczny zorganizował w niedzielę zawody, w ramach których rozegrano niektóre miiśtrzowskie konkurencje m. Bydigosizczy. Konkurencje panów: 400 m- Hocheisel (WSK) 55,7 sek. 800 m- Hocheisel (WKS) 2:08,7 sek m- Woj decki (Sokół V) 4:28,2 sek. Wdał Bzdawski (WKS) 606 cmt. Dysk Er. Mikrot (WKS) 34,19 m. Kula Adamski (WKS). 12:07 mtr. Konkurencje pań: 100 m- Zaótlkięrwiczówna (Sok-) 14,7 sek.- 4X75 m- Polonia 44,7 s- 80 m. plotki Zakrzewska (Pol.) 16,1 s>ek. Wdał Ziólkiewiiozówn a 413 cmt. Wzwyż Romanowska (Pol.) 130 cmt.. Oszczep Zakrzewska (Pol.) 25,48 mtr. Kula Kordonówna (Pol.) 7,98 mtr- Dysk Komamówna 27,24 mtr. Wiadeeośd zagraniczne W Norymberdze odbył "się w uib, niedzielę bieg na 25 km. przy udziale czołowych biegaczy niemieckich i.olimpijskiego ' mistrza j maratońskiego, Argentyńczyka Za,bali- " Zwyciężył zdecydowanie Zabala w. czasie 1:26:54,2 sek. przed Siegerscm z Berlina 1:32:42,3 sek. i Bertschem ze Stuttgartu.

8 Str. 8 N r. Il , 4)fłosxeni.c2 LODOWNIE domowe najtaniej na raty sprzedaje Katowice, Gliwicka 24a, m MAGLE ręczne i motorowe udoskonalonej konstrukcji, wyrąbią fabryka B, Kapczyńskie- 90,. Lódż, Podrzeczna 33. Egzystuje od r ZŁ. pożyczki za dobrem oprocentowaniem -cwentl. udziałem w zysku poszukuje przedsiębiorstwo na Śląku, mające dobre widoki rozwoju. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy", pod Dobre przedsiębiorstwo" SOŁO SAMOCHODOWE zgubiono na drodze Wisła Skoczów Żory Katowice. Zwrócić za wynagrodzeniem. Zgłoszenia do 7 Groszy" pod 2315d W CIERPIENIACH znajdziesz napewno prędkie poratowanie. Katowice, ul. Marjacka 24, I. piętro na prawo KRAWCOWA w dom od zaraz potrzebna. Katowice, Kościuszki 14, m DZIELNE FRYZJERKI na wodną, trwałą i żelazkową ondulację od zaraz lub później potrzebne. Oferty 7 Groszy" pod 2318d UCZ SIĘ STENOGRAFJI, maszynopisma, korespondencji w obu językach, a znajdziesz posadę. Katowice, Plebiscytowa 4, m KAMIENICĘ piętrową wraz z ogrodem z pożyczką 4 proc. za dopłatą złotych sprzeda lub zamieni na mniejszy domek. Tranzakcja", Katowice, Kościuszki GABINETOWĄ MASZYNĘ do szycia sprzedam. Chorzów L, Wolności 63, tylny dom, m KTÓRY Z PANÓW na stanowisku do lat 43 dopomoże sierocie lat 38, do przeprowadzenia spadku. Zgłoszenia Siedem Groszy" pod Sierota" TANIO sprzedam sklep spożywczy, mieszkanie i magiel. Oferty Siedem Groszy", Chorzów pod Magiel" NATYCHMIAST potrzebne 3 panie od lat 23 do przyjemnej pracy. Zgłoszenia z dokumentami, wtorek środa Chorzów I., Zjrdno czenia PANÓW inteligentnych wymownych z dobrą prezencją do kulturalnej pracy zewnętrznej. Wysoki zarobek, zdolnym awans (zredukowani urzędnicy i nauczyciele). Zgłoszenia osobiste z dokumentami od Rybnik, Targowisko, Restauracja Uncner BEZ ZOBOWIĄZAŃ i opłat prowizyjnych poleca w Mikołowie, Piotrowicach, Ochojcu: kamienice, piekarnie, restauracje, domki mniejsze i większe. Mikołów, Rynek 7, tel 211,07. Przed siębiorstwo Reklamowe POSZUKUJę realności do , okolice: Ja strzębie Zdrój, Bielsko lub Cieszyn. Zgłoszenia Siedem Groszy" pod Pilne" PRAKTYKANT biurowy, lat 19 z 3-letnią prak tyką oraz pisaniem na maszynie poszukuje po sady, chociażby za skromnem wynagrodzeniem Oferty 7 Groszy" pod Praktykant" MŁODSZY CZLEDANIK krawiecki poszukuje posady od zaraz. Oferty Polonia", Rybnik Za raz" 4152 ikiekł,<zy został porwany p rzez «eseistów lairflerowsflcfcla f Pism a czechosłowackie rozpisują się szeroko w tych dniach o zaginięciu pewnego kupca praskiego w Niemczech. Policja praska zwróciła się 23 b- m. do w szystkich placówek czechosłowackich w Niemczech, aby przyczyniły się do odnalezienia 30-letniego kupca-hurtownika, Józefa Sztastnego z Pragi. O zaginięciu poszukiwanego doniosła jego rodzina, którą zwróciła się o pomoc do władz policyjnych. Obecnie trudno jeszcze powiedzieć czy chodzi tu o ucieczkę czy też o zw a bienie i aresztow anie zaginionego w T rzeciej Rzeszy. Wycieczka do Podmokel Kupiec Sziastny opuścił P ragę w ub. środę 15 b. m- o godz. 11, udając się swym samochodem, jak sam powiedział do Podmokel (Bodenbach) na jednodniowy pobyt. P rzed w yjazdem umówił się z przyjaciółm i na w ycieczkę do niedalekich M odrzan, z czego wnioskują, że miał namiar w rócić do Pragi- Tegoż wieczoru firm a otrzym ała od swego sżefa telegram, że wróci dopiero w środę. Telegram nadany byt w Podnoklach. W piątek otrzym ała jego żona przekaz pocztowy na 500 Kcz- od urzędu celnego w Podm oklach z zawiadom ieniem, że chodzi o pieniądze, odebrane Sztastnem u jako nadwyżkę dozwolonej do przew qzu przez granicę kwoty. Z tego małżonka kupca wnioskuje, że mąż jej w yjechał do Niemiec. W poniedziałek otrzym ała ona list z B erlina, nadany w piątek dnia 17 b. m- przedl bokserskich mistrzostw Polski w Lodzi. Od lewej: mistrz Polski w wadze ciężkiej P M (Śląsk) i Choma (Pomorze). U góry moment,z walk. Na dole zawodnicy Poznania. ' P Ä mmmmmmmämmmmm- ZGUBiUNO papiery wojskowe i krawieckie, Paweł Stoś, Adamowice, pow. Rybnik SZOFER, kawaler z praktyką poszukuje posady Może złożyć kaucję. Oferty Siedem Groszy pod Uczciwy" BARDZO TANIO. Wypożyczam kost jurny teatralne, smokingi i fraki. Katowice, Stawowa 16, m UCZNIA do biura za wynagrodzeniem (dopłatą) 200 zł. przyjmę do nauki. Oferty Siedem Groszy" pod 4149 uwaga na anres i E M E B L E tylko w firm ie ŚLĄSKI DDM MEBLI KATOWICE, 3-go Maja 19 Filia C horzów I Sobieskiego i róg Wolności. Najniższe ceny. Najw iększy wybói Dogodne warunki. Dostawa bezpłatnie na cały Górnv Śląsk. Przygody Bezrobotnego Froncka południem. W liście Szt. oznajm ia, ia znika i że wróci dopiero za trzy lata. Zwrócony samochód Następnie nadszedł list od właściciela garażu w Üsti nad Labą (Aussig). Zawiadamia on, że otrzym ał do przechowania samochód firm y Józef S ztastny i że prosi o dyspozycje, co zrobić z autem, gdyż właściciel się nie zgłasza. Przypuszczenia Zdarzenie w ytłum aczyć można rozmaicie. Term in powrotu, jaki podaje. Sztastny w liście z Berlina, św iadczyłby o tern, że wpadł on w zastaw iona sieć, jak to się dzieje z ludźmi, którzy m ają być porwani do Trzeciej Rzeszy. D ziałają w tych w ypadkach specjalni agenciprow okatorzy, którzy nam aw iają upatrzonych ludzi do tranzakcyj handlowycu, sprzecznych z nowemi przepisami handlowemi w Niemczech. Przypuszcza się również, że młody kupiec w ten sposób chciał uniknąć trudności i uciekł przed wierzycielam i. W każdym razie policja zainteresow ała stę w ypadkiem i szuka obecnie zaginionego. Nie jest też w ykluczone, że Sztastny, w yjechał do Szw ajcarii a w liście, wysłanym z Berlina, chciał zm ylić ewentualnie poszukiwania- Zaznaczyć należy, że na terytorium Czechosłowacji już oddawna działają agenci Gestapo, którzy sta ra ją się wciągać na teren R zeszy niemieckiej głównie em igrantów niemieckich. Policja w okręgach nadgranicznych jest jednak na straży i każda próba w tym kierunku iak dotąd przynajm niej spala na panewce. NOTOWANIA WARSZAWSKIEJ GIEŁDY z dwia 27 kwietnia 1936 r. Papiery państwowe: 5 proc- poż. kom wersyjna pnoc. poi. dollar owa 78.00, 4 proc poż- dolarowa 49.75, 7 proc. poż- stabilizacyjna , 4 i pól piroc. L- 22 Ziemskie Kredytowe ser ja V , 4 i pól proc- Zlot. Pozo. Ziemskie Kred- ser ja K. 41,00. 4 i pół proc. L. Z- Pozo. Ziemskie Kred- serja L. 37,00, 3 proc. poż. inwestycyjna I emisja poj , I emisji po; Akcie: Bank Polski 93.50, Cukier , Wegiel 11-75, Lilpop , Ostrowiec '500 Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Ditlonowska 91-00, warszawska 65-50, śląska "'OZNANSKA GIEŁDA ZBOŻOWA ' z dnia 27 kw ietnia 1956 r. Cen} par}lei Poznań. Ceny tranzakcyjne: Żyto tranzakcje 30 ton 16,30. Reszta notow ań bez zmiany. Ogólne usposobienie stale. Ogólny obrót: 1945,7 ton, w tern żyta 328 ton, pszenicy 604 ton, jęczm ienia 42 ton, owsa 5 ton. Froncek mą dziś znowu wartę, a na dworze ciągle leje Trzeba wybrać łajn" parasol Bo inaczej smutne dzieje! Żegna się więc chłopak z Ciapkiem: Spij tu, pieska, grzecznie, smacznie., Twój pan idzie dziś na wartę, Może znowu bój się zacznie...? Abisyńska deszczów pora jednak to nie głupie żartyi Froncek ciągle się wywraca, A parasol ma już zdarty. Lecz na wszystko jest swój sposób, a też i na wiatru figle! Froncek na tern tak nie wyszedł, jak Zabłocki na swem mydle...! MiESiECZNY ABONAMENT,,? GROSZY" Z DOSTAWA DO DOMU przez a gentów lub przez POCZTĘ w kraju u.2.31 rprzy ZAMÓWIENIU W URZCDZIE POCZT. ZŁ.2.41 CENNIK OGŁOSZEŃ W 7 G R O S Z A C H 1POLE o WYMIARZE 35mm*67mm.2Ł.2 0. OGŁOSZENIA DROBNE 2 0 GR. ZA S Ł O W O Drukiem * nakładem Zakładów Graficznych i Wydawniczych Polonia" S. A. w Katowice«*. - Redaktor odpowiedzialny: Stanisław N o g al

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe Postępowanie dowodowe Postępowanie podatkowe Dowód Art. 180 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 2. Jeżeli przepis prawa

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dnia 1 stycznia 1999 r. nie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania jednostek budżetowych Skarbu Państwa (art. 40 1 KC).

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku. 986 MISJA STRAŻY MIEJSKIEJ Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Łodzi i spełnia służebną rolę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO Uzupełnij tabelę: PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON Podmiot reprezentujący Podmiot reprezentowany Sposób powstania reprezentacji Sposób

Bardziej szczegółowo

80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie.

80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie. 80-letni częstochowianin kontra Krakowski Bank Spółdzielczy. Proszę o opinie. Pan Zenon z Częstochowy pozwał Krakowski Bank Spółdzielczy o zapłatę 100 tysięcy złotych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA DURASIK przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 6735/03) WYROK 28 września 2004 r. W sprawie Durasik przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 14.08.2008/

LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 14.08.2008/ 61-139 Poznań ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 14.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE AKTUALNE PRAKTYKI OBSŁUGI OSÓB UBEZPIECZONYCH, A MOŻLIWOŚCI WYPRACOWANIA OPTYMALNEGO MODELU FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ 3 czerwca 2014r. Mariusz Olszewski

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Łapa MODERNIZACJA PAŃSTWA POLSKA POLITYKA GOSPODARCZA 1926-1929

Małgorzata Łapa MODERNIZACJA PAŃSTWA POLSKA POLITYKA GOSPODARCZA 1926-1929 Małgorzata Łapa MODERNIZACJA PAŃSTWA POLSKA POLITYKA GOSPODARCZA 1926-1929 Ibidem Łódź 2002 SPIS TABEL Tabela 1 - Działalność legislacyjna w Polsce od 15 V 1925 do 31 XII 1929 roku 60 Tabela 2 - Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Przewodniczyli Przewodniczący Komisji Paweł Prochota Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 109/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1 Projekty uchwał NWZA Projekt Uchwała nr 1 wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 1 Ksh postanawia o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Zasady skracania urlopu dla poratowania zdrowia określone w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1090-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

(telefon kontaktowy) Wójt Gminy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz

(telefon kontaktowy) Wójt Gminy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz .. (imię i nazwisko przedsiębiorcy) (miejscowość, data)..... (adres siedziby firmy). (NIP). (telefon kontaktowy) Wójt Gminy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE

Bardziej szczegółowo