Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 stycznia 2013 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 z dnia 2 września 2010 r. Rektora UŚ Rzeczowy Wykaz kt Uniwersytetu Śląskiego 1

2 Wykaz haseł klasyfikacyjnych I i II rzędu 0 ZRZĄDZNIE 00 Organy kolegialne s Organizacja uczelni s kty normatywne i pomoc prawna s Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość, statystyka s Informatyka s Skargi, zażalenia i wnioski s Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi s Współpraca z zagranicą s Kontrole, audyt, szacowanie ryzyka s Kancelaria niejawna s KDRY 10 Ogólne zasady pracy i płac s Zatrudnianie s Ewidencja osobowa, legitymacje s Bezpieczeństwo i higiena pracy s Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników s Dyscyplina pracy, urlopy s Sprawy socjalno-bytowe s Ubezpieczenia osobowe s Postępowanie dyscyplinarne s ŚRODKI RZECZOWE 21 Inwestycje budowlane s dministracja nieruchomości s Gospodarka materiałowa s Transport i łączność s Ochrona zakładu pracy s. 21 2

3 3 EKONOMIK 30 Podstawowe zasady ekonomiczno-finansowe s Finanse, Księgowość s Księgowość finansowa s Rozliczenia płac s Księgowość majątkowa s Koszty s Fundusze specjalne s Inwentaryzacja s Zamówienia publiczne s Dyscyplina finansowa s NUK 40 Tytuły i stopnie naukowe s Prace naukowo-badawcze s Patenty s DYDKTYK, STUDENCI 50 Dydaktyka s Rekrutacja s Dokumentacja przebiegu studiów s Organizacja i tok studiów s Sprawy socjalno-bytowe studentów s Sprawy dyscyplinarne studentów s Organizacje studenckie s Samorząd studencki s Sport, turystyka, kultura s WYDWNICTW, PROMOCJ 62 Teki wydawnicze s Promocja s. 31 3

4 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 0 ZRZĄDZNIE 00 ORGNY KOLEGILNE 000 Organy uchwałodawcze dla każdego organu prowadzi się odrębne teczki 0000 Senat protokoły posiedzeń, materiały na posiedzenia, skład osobowy 0001 Rada wydziału - j.w Rada naukowa instytutu, jednostki poza i międzywydziałowej - j.w Rada wydawnicza - j.w Rada biblioteczna - j.w Rada Programowa ds. Informatyki - j.w Komisje 0010 Komisje uczelniane stałe skład osobowy, protokoły posiedzeń, referaty, wnioski, sprawozdania 0011 Komisje uczelniane doraźne - j.w Komisje wydziałowe stałe 0013 Komisje wydziałowe doraźne 002 Kolegia składy osobowe, protokoły posiedzeń, referaty, wnioski, sprawozdania 0020 Kolegium rektorskie 0021 Kolegium dziekańskie 0022 Kolegium dyrektora instytutu 0023 Kolegium biblioteki 4

5 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 003 Zjazdy, konferencje, sympozja organizowane przez UŚ programy, referaty, wnioski, uchwały, listy uczestników, stenogramy, protokoły, sprawozdania 004 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, naradach do kategorii zalicza się tylko własne wystąpienia pozostałe materiały kat. B Regionalna Konferencja Rektorów 006 Narady operatywne Dyrekcji BE-5 protokoły, sprawozdania, notatki, wnioski 007 Obsługa organizacyjno-techniczna organów kolegialnych 01 ORGNIZCJ UCZELNI Bc korespondencja operatywna 010 Podstawy prawne działania Uczelni przepisy prawne organów władzy i administracji rządowej, akt erekcyjny, itp. 011 Organizacja Uczelni statut i schemat organizacyjny, regulamin organizacyjny 012 Organizacja jednostek uczelnianych wydziałów, instytutów, filii, administracji ogólnouczelnianej; zakresy czynności 013 Biurowość 0130 Przepisy kancelaryjne instrukcja kancelaryjna i wykaz akt, instrukcje obiegu dokumentacji finansowej i materiałowej, technicznej, itp Wzory formularzy 0132 Wzory odciskowe pieczęci 0133 Ewidencja i kontrola obiegu dokumentów dzienniki korespondencji, pocztowe książki nadawcze, rejestry przesyłek poleconych i wartościowych 5

6 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 0134 Prenumerata czasopism i innych publikacji nie prowadzona przez bibliotekę (biblioteka kl. 0152) 014 rchiwum 0140 Przepisy dotyczące archiwum przepisy władz nadrzędnych, instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum 0141 Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji przekazywanej do archiwum 0142 Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum 0143 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, protokoły zniszczeń wraz z ich wykazem (rejestrem) B-2 karty udostępniania okres przechowywania liczy się od 1 stycznia roku następnego po oddaniu dokumentacji 0144 Skontrum zasobu archiwum okres przechowywania do czasu przeprowadzenia następnego skontrum Zagubienie lub utrata akt Nadzór nad narastającym zasobem postępowanie wyjaśniające, wykazy braków 0147 Inne formy ewidencji 0148 Zabezpieczanie i konserwacja zasobu i zbiorów 0149 Wyposażanie i zabezpieczanie magazynów 015 Biblioteka 0150 Przepisy dotyczące systemu bibliotecznego B Gromadzenia zbiorów sprawy metodyczne, dokumentacja i ewidencja wstępna, ocena darowizn 0152 Zakup zbiorów zamówienia, oferty, dokumentacja zakupów, prenumerata (nie 6

7 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI prowadzona przez bibliotekę kl. 0134), wymiana, depozyty 0153 Ewidencja zbiorów księgi inwentarzowe i rejestr ubytków, katalogi, bazy danych 0154 Udostępnianie i wypożyczanie 0155 Informacje o zbiorach 0156 Wymiana międzybiblioteczna BE-10 odrębna teczka dla każdej biblioteki (umowa, protokoły przekazania, korespondencja); okres przechowywania liczy się od daty wygaśnięcia umowy 0157 Poradnictwo metodyczne B Skontrum zbiorów bibliotecznych 0159 Selekcja i usuwanie zbiorów zdezaktualizowanych Informacja naukowa Kwerendy archiwalne BE Kwerendy biblioteczne BE Inne kwerendy BE Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów BE-10 kwerendy o charakterze dokumentacyjnym kat. 02 KTY NORMTYWNE I POMOC PRWN dotyczy aktów gromadzonych w innej formie niż zbiory dzienników ustaw, monitorów, dzienników urzędowych; dla każdego rodzaju aktów prawnych gromadzi się oddzielne zbiory 020 Zbiór aktów normatywnych władz nadrzędnych B Zbiór aktów normatywnych władz Uczelni uchwały, zarządzenia, pisma okólne; dla każdego rodzaju aktów normatywnych zakłada się odrębne teczki 7

8 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 022 Interpretacja przepisów prawnych wykładnia własnych aktów normatywnych 023 Opinie prawne B Sprawy cywilne B-10 okres przechowywania liczy się od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy 025 Sprawy arbitrażowe B Sprawy karne 027 Sprawy o wykroczenia B Sprawy sądowo-administracyjne B STRTEGIE, PROGRMY, PLNOWNIE, SPRWOZDWCZOŚĆ, STTYSTYK 030 Metodyka i organizacja planowania i sprawozdawczości, opracowania strategii i programów założenia, wskaźniki, instrukcje 031 Strategie, programy, prognozowanie i planowanie perspektywiczne 0310 Strategie i programy perspektywiczne rozwoju Uczelni 0311 Opracowania jednostek organizacyjnych 032 Strategie, programy, plany i sprawozdania wieloletnie 0320 Strategie, programy, plany wieloletnie zbiorcze Uczelni 0321 Strategie, programy, plany wieloletnie jednostek organizacyjnych 0322 Strategie, programy, sprawozdania za okresy wieloletnie zbiorcze Uczelni 0323 Sprawozdania za okresy wieloletnie jednostek organizacyjnych 8

9 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 033 Strategie, programy, plany i sprawozdania roczne i okresowe 0330 Roczne strategie, programy i plany działalności Uczelni i plany finansowe 0331 Roczne strategie, programy i plany działalności jednostek organizacyjnych 0332 Strategie, programy i sprawozdania roczne z działalności Uczelni oraz bilans Uczelni 0333 Strategie, programy i sprawozdania roczne z działalności jednostek organizacyjnych 034 Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość 035 Statystyka miesięczne, półroczne, kwartalne 0350 Źródłowe materiały statystyczne BE-5 ankiety, karty, formularze; okres przechowywania liczy się od daty opracowania końcowego 0351 Statystyczne opracowania cząstkowe B Statystyczne opracowania końcowe 0353 Publikacje statystyczne GUS Bc 036 nalizy działalności analizy robocze B5 04 INFORMTYK 040 Planowanie, projektowanie i koordynacja 0400 Plany komputeryzacji i informatyzacji Uczelni 0401 Projektowanie systemów dotyczy własnych baz danych 0402 Wnioski o przyznanie środków 0403 Nadzór nad zakupem sprzętu i oprogramowania B Nadzorowanie budowy i eksploatacji sieci komputerowych 0405 Licencje oprogramowania okres przechowywania liczy się od roku, w którym zaprzestano eksploatacji programu B-3 9

10 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 0406 Śląska kademicka Sieć Komputerowa protokoły posiedzeń 0407 Nadzorowanie usług internetu B-3 w tym redagowanie i aktualizacja stron internetowych Uczelni 041 Eksploatacja systemów teleinformatycznych 0410 Ewidencja systemów teleinformatycznych 0411 Zasady archiwizowania danych 0412 Ustalanie uprawnień dostępu do systemów teleinformatycznych 0413 Dokumentacja oprogramowania użytkowanych systemów teleinformatycznych Dokumentacja techniczna warstwy sprzętowej systemów teleinformatycznych Nadzorowanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych 05 SKRGI, ZŻLENI I WNIOSKI Bc przechowuje się przez cały okres eksploatacji sprzętu 050 Przepisy w sprawach załatwiania skarg i wniosków 051 Skargi, zażalenia i wnioski załatwiane bezpośrednio BE-5 rejestr i akta spraw; do kategorii kwalifikuje się 5-10 % spraw 052 Skargi, zażalenia i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości B nalizy skarg i wniosków BE-5 06 WSPÓŁPRC Z KRJOWYMI JEDNOSTKMI ORGNIZCYJNYMI umowy, porozumienia, programy współpracy korespondencja nie związana z aktami innych klas 060 Współpraca z organami administracji rządowej 061 Współpraca z organami samorządu terytorialnego 062 Współpraca z innymi podmiotami w tym z org. społecznymi i zawodowymi 063 Współpraca z innymi uczelniami 064 Współpraca z samorządem studenckim 10

11 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 065 Współpraca między jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Śląskiego BE Reprezentacja B-2 zaproszenia, życzenia, podziękowania i inna korespondencja władz Uczelni 07 WSPÓŁPRC Z ZGRNICĄ 070 Ogólne zasady i programy współpracy międzynarodowej 071 Umowy i porozumienia z zagranicznymi jednostkami naukowymi opracowania własne; opracowania zewnętrzne kat Umowy międzyrządowe umowy, plany realizacji, korespondencja dotyczące działań UŚ 0711 Umowy międzyresortowe 0712 Umowy Uniwersytetu Śląskiego z zagranicznymi jednostkami naukowymi 0713 Koordynacja programów współpracy 072 Wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów 0720 Wyjazdy na staże dokumentacja związana z wyjazdami i pobytem (wnioski, decyzje, rozliczenia) 0721 Wyjazdy na stypendia, studia doktoranckie - j.w Wyjazdy na stanowiska lektorów - j.w Wyjazdy na konferencje, kongresy, zjazdy, posiedzenia, seminaria, kolokwia 0724 Sprawozdania z wyjazdów zagranicę 0725 Zagraniczne praktyki studenckie 073 Przyjazdy cudzoziemców 0730 Wizyty delegacji zagranicznych BE Przyjazdy stypendystów, na studia doktoranckie 0732 Kursy wakacyjne (językowe) - j.w KONTROLE, UDYT, SZCOWNIE RYZYK 080 Zasady i tryb przeprowadzania inspekcji i kontroli przepisy własne, wytyczne przeprowadzania kontroli 11

12 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 081 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez organy państwowe (NIK, PIP, Straż Pożarna, Sanepid, Urząd Skarbowy) 0810 Kontrole kompleksowe i problemowe protokoły, sprawozdania z kontroli, wnioski, zarządzenia, sprawozdania z ich realizacji; każda kontrola stanowi odrębną sprawę 0811 Kontrole doraźne BE-5 - j.w Kontrole wycinkowe - j.w Książka kontroli Kontrole wewnętrzne udyt BE-5 nie dotyczy przeglądów technicznych, stanu BHP i spraw p.poż. 084 Szacowanie ryzyka dla realizacji zadań 09 KNCELRI NIEJWN 090 Obsługa kancelaryjna dokumentacji zawierającej informacje niejawne Rejestr teczek (rejestr klas końcowych) Dzienniki korespondencyjne dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności Dziennik wykonanej dokumentacji Przekazanie dokumentacji spraw zakończonych, zawierających informacje niejawne, między jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi BE-50 B Ochrona informacji niejawnych Przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych Wykazy rodzajów dokumentacji zawierających informacje niejawne B-10 B-10 12

13 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 0912 Postępowanie dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych BE kta osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych BE Szkolenia w zakresie informacji niejawnych B Ochrona danych osobowych udostępnianie danych osobowych, w tym zapytania i odpowiedzi (kopie odkłada się do akt osobowych pracowników/teczek osobowych studentów) 13

14 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 1 KDRY 10 OGÓLNE ZSDY PRCY I PŁC 100 Umowy zbiorowe i zakładowe 101 Taryfikatory kwalifikacyjne wykazy stanowisk 102 Regulaminy pracy 103 Zasady wynagradzania i premiowania siatki płac, stawek, dodatki 11 ZTRUDNINIE 110 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy B-2 oferty odrzucone Bc; akta dotyczące konkretnych pracowników odkłada się do teczek akt osobowych 111 Konkursy na stanowiska akta osób przyjętych odkłada się do akt osobowych; dokumentacje posiedzeń komisji klasyfikuje się przy klasie Nauczycieli akademickich 1111 Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 112 Zatrudnianie w godzinach nadliczbowych 113 Opiniowanie i ocenianie pracowników BE-5 odkłada się do akt osobowych pracownika 114 Prace zlecone (umowy cywilnoprawne) 1140 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne 1141 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne 0 B Umowy 0 ze składką ZUS, bez składki ZUS kat. 116 Wykazy etatów 117 Nagrody, odznaczenia 1170 Nagrody, wyróżnienia B-10 kopie pism odkłada się do akt osobowych 1171 Wnioski o przyznanie odznaczeń 1172 Ewidencja osób odznaczonych Sprawy wojskowe pracowników 14

15 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 12 EWIDENCJ OSOBOW, LEGITYMCJE 120 kta osobowe pracowników BE50 akta należy prowadzić w sposób wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.) 121 Ewidencja akt osobowych 0 skorowidze, karty personalne, wykazy, itp. 122 Ewidencje pracowników wg stanowisk, jednostek organizacyjnych, itp Ewidencja dodatków za staż pracy stale aktualizowana 124 Ewidencja nagród jubileuszowych 125 Legitymacje służbowe rejestr 126 Zaświadczenia w sprawach osobowych 127 Dodatki uczelniane, funkcyjne i specjalne np. dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 13 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIEN PRCY 130 Przepisy dotyczące BHP B Szkolenia pracowników w zakresie BHP 132 Odzież ochronna i środki ochrony osobistej kartoteki 133 Kontrole stanowisk pracy 134 Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy 135 Wypadki, choroby zawodowe 1350 Wypadki przy pracy rejestr i dokumentacja; wypadki śmiertelne i zbiorowe, inwalidztwa; pozostałe kat. B Wypadki w drodze do pracy i z pracy 1352 Choroby zawodowe 0 rejestr i dokumentacja 1353 naliza wypadków i chorób zawodowych 136 Profilaktyka zapobiegawcza i badania okresowe 15

16 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 14 SZKOLENIE I DOSKONLENIE ZWODOWE PRCOWNIKÓW 140 Organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego 1400 Zasady, formy, metody i treści szkolenia ustalenia własne 1401 Plany i programy szkoleń 1402 Rekrutacja uczestników B Dzienniki lekcyjne szkoleń 1404 Protokoły egzaminacyjne 0 dotyczy szkoleń zakończonych wydaniem świadectw lub zaświadczeń, nadających określone uprawnienia 1405 Dokumentacja kursokonferencji, seminariów B-3 listy obecności, harmonogramy 1406 Praktyki i staże zawodowe 1407 Obsługa administracyjna szkoleń 15 DYSCYPLIN PRCY, URLOPY 150 Karty ewidencji czasu pracy B-10 okres przechowywania liczy się od daty zwolnienia pracownika 151 Listy obecności 152 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych 153 bsencje chorobowe B-3 zwolnienia lekarskie 154 Urlopy pracownicze 1540 Plany urlopów i karty urlopowe dotyczy urlopów wypoczynkowych 1541 Urlopy macierzyńskie, wychowawcze, ojcowskie 1542 Urlopy dla poratowania zdrowia 1543 Urlopy bezpłatne 1544 Urlopy okolicznościowe 1545 Urlopy dla celów naukowych 16 SPRWY SOCJLNO-BYTOWE 160 Podstawowe zasady własne ustalenia Uczelni 161 Sprawy mieszkaniowe pracowników wnioski o przydział miejsc w domach asystenta, itp. 162 Zaopatrzenie rzeczowe pracowników 16

17 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 163 Wczasy pracownicze B Kolonie, obozy, zielone szkoły B Działalność kulturalno-oświatowa B Działalność sportowo-rekreacyjna B Pożyczki rejestr, wnioski, umowy 168 Zapomogi 169 Opieka nad emerytami i rencistami rejestry osobowe, zapomogi, pożyczki, paczki, imprezy 17 UBEZPIECZENI OSOBOWE 170 Przepisy ubezpieczeniowe B Ubezpieczenia społeczne 172 Ubezpieczenia zdrowotne 172 Zasiłki rodzinne, chorobowe, pogrzebowe, macierzyńskie, ojcowskie 173 Wnioski o emerytury 174 Wnioski o rentę 175 Legitymacje ubezpieczeniowe 176 Ewidencja emerytów i rencistów B-10 dowody uprawnień do zasiłków 18 POSTĘPOWNIE DYSCYPLINRNE dotyczy pracowników 180 Teczki osobowe akt postępowania dyscyplinarnego wraz z ich rejestrem; dotyczy także postępowania wyjaśniającego 181 Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej B-10 jeden egzemplarz odkłada się do teczki osobowej 182 Odwołania i decyzje w sprawie odwołań B-10 - j.w. - 17

18 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 2 ŚRODKI RZECZOWE 20 Podstawowe zasady gospodarowania środkami trwałymi 21 INWESTYCJE BUDOWLNE 210 Planowanie inwestycji własne ustalenia 2100 Ogólne zasady inwestycji wytyczne własne, analizy potrzeb 2101 Wnioski dotyczące potrzeb inwestycyjnych opracowywane przez jednostki organizacyjne Uczelni, przechowywane zbiorczo w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2102 Wnioski aplikacyjne o środki inwestycyjne zewnętrzne, np. samorządowe, MNiSW (z rozliczeniem) 211 Przygotowanie inwestycji 2110 Założenia do prac projektowych 2111 Zlecenia na wykonanie dokumentacji prace projektowe z wnioskiem o pozwolenie na budowę 2112 Zlecenia wykonania opinii i ekspertyz technicznych np. sondowanie, mapy do celów projektowych, lokalizacja inwestycji; opinie i ekspertyzy przechowuje się w teczkach obiektów 2113 Dokumentacja pozwoleń budowlanych BE-5 wraz z wnioskami o pozwolenie na budowę jeżeli jest w zakresie zamawiającego 2114 Harmonogramy rzeczowo-finansowe zadań inwestycyjnych 2115 Umowy o wykonanie prac budowlanych B Realizacja inwestycji, dokumentacja obiektów 2120 Dokumentacja budowy BE-5 w tym: Generalny Wykonawca (GW), Inżynier Kontraktu (IK),Nadzór utorski (N) 2121 Dokumentacja powykonawcza BE-5 dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzacja 18

19 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI geodezyjna powykonawcza, książka obmiarów 2122 Książki obiektów budowlanych BE-5 przechowuje się przez cały okres eksploatacji budynku 2123 Dokumentacja prawna i techniczna budynków BE-5 dla każdego obiektu odrębne teczki; okres przechowywania liczy się od daty zaprzestania eksploatacji obiektu 2124 Ewidencja użytkowanych obiektów 22 DMINISTRCJ NIERUCHOMOŚCI 220 Nabywanie, zbywanie nieruchomości 221 Przejmowanie w użytkowanie lub zarząd B-10 okres przechowywania liczy się od roku zaprzestania użytkowania 222 Najem nieruchomości okres przechowywania liczy się od roku zaprzestania użytkowania 223 Ewidencja mieszkańców i sprawy meldunkowe domy studenta i domy asystenta 224 Ubezpieczenia budynków ubezpieczenia rzeczowe 223 Remonty 2230 Plany remontów z podziałem na obiekty; decyzje dot. remontów 2231 Remonty obiektów budowlanych dla każdego obiektu zakłada się odrębne teczki zawierające dokumentację dot. remontów 2232 daptacje pomieszczeń i urządzeń dla niepełnosprawnych 2233 Ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń 2234 warie, wypadki losowe B-3 zlecanie napraw 2235 Konserwacja i drobne remonty bieżące 224 Eksploatacja nieruchomości 2240 Podatki i opłaty publiczne B-10 deklaracje, wymiary, korespondencja za wyjątkiem dowodów księgowych 2241 Umowy na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, usuwanie nieczystości dla każdego rodzaju usługi zakłada się odrębne teczki 19

20 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 2242 Inne usługi eksploatacyjne B-3 utrzymanie czystości, odśnieżanie, usługi kominiarskie, itp Kontrola techniczna obiektów i przeglądy instalacji 23 GOSPODRK MTERIŁOW 230 Zaopatrzenie 2300 Dokumentacja związana z zapotrzebowaniem na zakup materiałów, środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) 2301 Dokumentacja związana z zapotrzebowaniem na realizację usługi 2302 Dokumentacja związana z realizacją zakupu lub usługi poza granicami RP 2304 Przeglądy, konserwacja i naprawy aparatury i urządzeń 231 Magazynowanie 2310 Magazynowanie i użytkowanie środków trwałych i nietrwałych w tym zamówienia, realizacja dostaw, protokoły przejęcia, reklamacja, korespondencja handlowa z dostawcami w tym dokumentacja dotycząca ustalenia wartości szacunkowej, opisu przedmiotu itd. BE-5 w tym korespondencja z Urzędem Celnym B-2 zlecenia naprawy kartoteki, dowody: przyjęcia, rozchodu, przemieszczenia, zestawienia wyposażenia 24 TRNSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 240 Zakupy i rejestracja środków transportu wraz z dokumentacją pojazdów; odrębna teczka dla każdego pojazdu 241 Ewidencja środków transportu 242 Eksploatacja pojazdów 2420 Zamówienia na środki transportu składane prze poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni 2421 Książka kontroli wyjazdów i zjazdów 2422 Wykazy przejechanych kilometrów dla jednostek zewnętrznych i wewnętrznych B-3 zestawienia miesięczne 2423 Karty drogowe w odrębnych teczkach dla każdego pojazdu 2424 Książka kontroli wydanych kart drogowych 2425 Rejestr zakupu paliw 20

21 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 2426 Miesięczne zastawienia (rejestry) zużycia paliw i olejów 2427 Rejestr zleceń napraw warsztatowych i obsługi technicznej 243 Ryczałty samochodowe zatwierdzone listy uprawnionych, umowy 244 Środki łączności 2440 Zakładanie i przebudowa sieci telefonicznych 2441 Harmonogramy przeglądów central i sieci telefonicznych 2442 Umowy i abonamenty telefoniczne i RTV 25 OCHRON ZKŁDU PRCY 250 Obrona cywilna 2500 Plany obrony cywilnej 2501 Sprzęt obrony cywilnej wykazy, przechowywanie i konserwacja 2502 Szkolenia O.C. plany i realizacja szkoleń 2503 Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych 251 Ochrona mienia 2510 Plany ochrony mienia wraz z korespondencją dot. uzgodnień Organizacja ochrony Ubezpieczenia majątkowe 252 Ochrona przeciw pożarowa B-10 harmonogramy, dzienniki służby, raporty, rejestry przepustek okres przechowywania liczy się od daty wygaśnięcia umowy 2520 Kontrola p.poż. obiektów dot. przeglądów wewnątrzuczelnianych; kontrole Straży Pożarnej zob. hasło Kontrola sprzętu p.poż Instalacje i sprzęt p.poż. 21

22 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 3 EKONOMIK 30 PODSTWOWE ZSDY EKONOMICZNO-FINNSOWE 300 System finansowy ustalenia własne Uczelni 301 System księgowości obejmuje również sprawy informatyzacji księgowości 302 Plan kont 31 FINNSE, KSIĘGOWOŚĆ 310 Obrót gotówkowy 3100 Plany kasowe 3101 Raporty kasowe 3102 Grzbiety książeczek czekowych 3103 Kopie asygnat i kwitariuszy 3104 Protokoły kontroli kasy 311 Finansowanie i kredytowanie 3110 Rozliczenia z budżetem 3111 Finansowanie własnej jednostki 3112 Finansowanie jednostek podległych 3113 Zasady kredytowania korespondencja z bankiem finansującym 3114 Finansowanie inwestycji wewnętrzne uruchamianie zadania, zmiana wysokości środków itd.; inwestycje zewnętrzne kl Dotacje i pożyczki Realizacja budżetu Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu BE KSIĘGOWOŚĆ FINNSOW 320 Dowody księgowe 321 Księgi rachunkowe 3210 Dzienniki finansowe 3211 Ewidencja syntetyczna 3212 Ewidencja analityczna 3213 Zestawienie obrotów i sald 322 Rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, instytucjami 22

23 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI ubezpieczeniowymi, itp. 323 Windykacje należności 324 Uzgadnianie sald 325 Ewidencja środków trwałych 33 ROZLICZENI PŁC 330 Dokumentacja płac materiały źródłowe do obliczania wysokości płac, premii i potrąceń z płac 3300 Karty pracy 3301 Zestawienia nagród 3302 Zestawienia premii 3303 Zestawienia innych należności pracowników 331 Dokumentacja potrąceń z płac 3310 Zajęcia sądowe 3311 Podatki 3312 Składki związkowe 3313 Pożyczki 3314 Kary 332 Listy płac Karty zbiorcze płac Zaświadczenia o płacach Bc rejestry wydanych zaświadczeń 335 Podatki 3350 Dokumentacja podatku dochodowego miesięczne listy ze stosunku pracy, prac zleconych, umów o dzieło, stypendialne 3351 Oświadczenia pracowników PIT-2, PIT-2B, PIT Wykazy dot. 50 % kosztów uzyskania dla nauczycieli akademickich i innych 3353 Rozliczenia roczne 3354 Informacje o osiągniętych dochodach u płatnika PIT Zmiany sytuacji dochodowej pracowników 3356 Miesięczne informacje o osiągniętych dochodach u płatnika z prac zleconych 3357 Korespondencja z urzędami skarbowymi 23

24 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 34 KSIĘGOWOŚĆ MJĄTKOW 340 Dowody księgowe faktury własne i obce 341 Dokumentacja księgowości majątkowej 3410 Kartoteka środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 3411 Potwierdzenia odbioru środków trwałych OT 3412 Zmiany miejsca użytkowania MT 3413 Miesięczne kartoteki stanów magazynowych 3414 Ewidencja i rozliczenia metali kolorowych 3415 Ewidencja przychodów i rozchodów księgozbiorów 3416 Plan amortyzacji środków trwałych prowadzona w układach: wg GUS, wg pracowników, wg jednostek organizacyjnych rozliczenia - w tym dowody bibliotek (ubytki, dary, z innych źródeł) 3417 Dowody magazynowe prowadzone w zbiorach: PZ, ZW, RW, WZ 3418 Tabulogramy obrotu magazynowego 35 KOSZTY 350 Kalkulacje kosztów i cen dla najemców, czynszów, itp. 351 nalizy kosztów robocze opracowania kat. 36 FUNDUSZE SPECJLNE 360 Zasady gospodarowania funduszami ustalenia własne 361 Realizacja funduszy 37 INWENTRYZCJ 370 Dowody inwentaryzacyjne wartości niematerialnych i prawnych 371 Inwentaryzacja stanów magazynowych 372 Inwentaryzacje ciągłe B Inwentaryzacje okresowe B Inwentaryzacje doraźne 375 Inwentaryzacje dodatkowe i kontrolne 376 Weryfikacja spisów i wyjaśnianie różnic B Kasacja środków trwałych rejestr i oryginały faktur 24

25 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 378 Kasacja przedmiotów nietrwałych i materiałów protokoły i dowody likwidacji 38 ZMÓWIENI PUBLICZNE 380 Rejestr zamówień publicznych - w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych 381 Dokumentacja postępowania w trybie zamówienia publicznego B Oferty odrzucone B Umowy zawarte w wyniku postępowania przetargowego 384 Rejestr sprzedanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia 385 Zapotrzebowania na dostawy, usługi i roboty budowlane 386 Wzory dokumentacji do poszczególnych trybów zamówień publicznych 39 Dyscyplina finansowa B-10 wniosek o przygotowanie postępowania, ogłoszenie przetargu, powołanie komisji przetargowej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, protokóły komisji, korespondencja z Urzędem Zamówień Publicznych B-10 oryginały w działach zamawiających, kopie w aktach postępowania przetargowego 390 Nadzór Głównego księgowego BE-5 interwencje B Korespondencja finansowa 25

26 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 4 NUK 40 TYTUŁY I STOPNIE NUKOWE 400 Zasady nadawania stopni i tytułu naukowego 401 Tytuły naukowe ewidencja 4010 Nadanie tytułu naukowego profesora 4011 Nadanie tytułu doktora honoris causa 402 Stopnie naukowe 4020 Doktoraty dla każdego doktoranta zakłada się odrębną teczkę zawierającą podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego, konspekt pracy, wykaz publikacji, odpis dyplomu magisterskiego, opinie promotora, protokoły egzaminów doktorskich, protokoły posiedzeń komisji, rad, autoreferat, recenzje, pismo do CK, zawiadomienie o nadaniu stopnia, odpis dyplomu, pracę doktorską 4021 Rejestr doktoratów księga wydanych dyplomów doktorskich 4022 Habilitacje jak przy klasie Rejestr habilitacji księga wydanych dyplomów 4024 Organizacja promocji B DOKUMENTCJ MINOWNI dokumentacja formalno-prawna; mianowania, powołania, angaże poszczególnych osób odkłada się do teczek akt osobowych klasa Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej tytuł naukowy 4031 Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego BE10 BE DOKUMENTCJ FUNKCJI uwagi jak przy haśle Rektorzy i prorektorzy BE Dziekani i prodziekani BE10 26

27 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 4042 Dyrektorzy instytutów oraz kierownicy katedr i zakładów BE Inne funkcje BE Studia doktoranckie programy, rekrutacja, akta osobowe uczestnika studiów doktoranckich, z tym, że w przypadku uczestnika studiów doktoranckich: - zaświadczenia w sprawach osobowych uczestnika kl. 527; -Odwołania w sprawie toku studiów kl. 536; - sprawy socjalnobytowe kl. 54; - sprawy dyscyplinarne kl Staże naukowe i zawodowe (krajowe) 407 Stypendia naukowe 408 Zatrudnienie dodatkowe nauczycieli akademickich poza Uczelnią 41 PRCE NUKOWO BDWCZE 410 Dokumentacja projektów badawczych 411 Dokumentacja inwestycji dla celów naukowych 412 Dokumentacja zleconych prac badawczych 413 Dokumentacja działalności statutowej 42 PTENTY 420 Przepisy dotyczące postępowania patentowego B Rejestr zgłoszeń 422 Postępowanie patentowe BE10 27

28 KLSYFIKCYJNE HSŁ KLSYFIKCYJNE KTEGORI RCHIWLN UWGI 5 DYDKTYK, STUDENCI 50 DYDKTYK założenia organizacyjnoprogramowe studiów wyższych 500 Programy i plany studiów stacjonarnych magisterskich 501 Programy i plany studiów stacjonarnych licencjackich/inżynierskich 502 Programy i plany niestacjonarnych studiów magisterskich 503 Programy i plany niestacjonarnych studiów licencjackich/inżynierskich 504 Plany studiów podyplomowych 505 Indywidualne programy i plany studiów 506 Szkolenie wojskowe i obrona cywilna studentów sprawy porządkowe, szkolenia 507 Rozkład zajęć dydaktycznych B-2 siatki godzin, dyspozycja lokalami dydaktycznymi oraz indywidualne karty obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich 51 REKRUTCJ 510 Podstawowe zasady zarządzenia i wytyczne w sprawach organizacyjnych i zasad przyjęć 511 Limity przyjęć na studia 512 Egzaminy wstępne 5120 Zbiorcze protokoły wydziałowych komisji rekrutacyjnych 5121 Indywidualne protokoły kandydatów przyjętych na studia 0 BE50 odkłada się do teczek osobowych studentów hasło Indywidualne protokoły kandydatów nieprzyjętych 5123 nkiety osobowe wraz z decyzją o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia B-2 w przypadku osób, które nie podjęły studiów B Odwołania w sprawie przyjęć na studia 514 Kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia listy zgłoszeń, organizacja zajęć, siatka godzin 28

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 z dnia 2 września 2010 r. Rektora UŚ. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 z dnia 2 września 2010 r. Rektora UŚ. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 z dnia 2 września 2010 r. Rektora UŚ Jednolity Rzeczowy Wykaz kt 35 Wykaz haseł klasyfikacyjnych I i II rzędu 0 ZRZĄDZNIE 00 Organy kolegialne s. 38 01 Organizacja uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załącznik do zarządzenia nr 1500/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 grudnia 2009 r. 1 KADRY Symbole klasyfikacyjne JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 10 OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC, EWIDENCJA OSOBOWA

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT Suwałki 2015 1 `Symbole Klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi W komórce

Bardziej szczegółowo

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Symbol klasyfikacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną 5011 zasiłki okresowe Nazwa ewidencji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku.

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku. Obowiązuje od: 01 czerwca 2012 r. Strona 1 z 12 Jednolity rzeczowy wykaz akt Symbole klasyfikacyjne I II III IV 0 Z A R Z A D Z A N I E 00 Organy kolegialne 000 Hasła klasyfikacyjne Kolegia, komisje, zespoły

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne I II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE. Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą

Symbole klasyfikacyjne I II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE. Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą Załącznik Nr 7 Symbole klasyfikacyjne I II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE Kat.w komórce meryt. uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Rada pedagogiczna 0000 Organizacja pracy rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/13

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/13 Kategoria akt Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne w komórce macierzy stej w innych komórka ch Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZRZĄDZNIE 00 Organy kolegialne 000 Rada Naukowa 0000 Skład Rady Naukowej 0001

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Lublin 2006 2 Tytuły klas I i II rzędu

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik Nr 2 do zarządzenia Dyrektora OSiR w Olsztynie Nr 52/2011 z dnia 14.06.2011 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE OSIR I JEGO ORGNIZCJ 00 Organizacja,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r.

Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiącego załącznik do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

0000 Zespół, komisje stałe B25 Skład, protokoły, wnioski 0001 Komisje, zespoły doraźne B25. 0002 Narady pracownicze B5 Protokoły, wnioski i uchwały

0000 Zespół, komisje stałe B25 Skład, protokoły, wnioski 0001 Komisje, zespoły doraźne B25. 0002 Narady pracownicze B5 Protokoły, wnioski i uchwały Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna I II III IV W komórce macierzystej 0 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Uwagi 00 Własne komisje i zespoły (stałe i doraźne) 000 Zespoły i komisje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Kategorie dokumentacji. w merytorycznej. komórce organizacyjnej. jednostki

Kategorie dokumentacji. w merytorycznej. komórce organizacyjnej. jednostki Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategorie dokumentacji Uwagi w merytorycznej komórce organizacyjnej jednostki w innych komórkach 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Rada

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT POZNAŃ 2012 Strona 2 z 20 Część I Zasady ogólne 1. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZMIANY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nie 033 Środki ewidencyjne kontroli obiegu dokumentów Uniwersytetu Ekonomicznego 0331 Dowody doręczeń opłat pocztowych K/KO B5 Bc Książki nadawcze, listy ekspedycyjne przesyłek pocztowych, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ZŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dn. 23.09.2013 r. MUZEUM REGIONLNE W SIEDLCCH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT Siedlce, 23.09.2013 r. SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Organy kolegialne

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Strona 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 26/2014 Dyrektora rcheologicznego i Etnograficznego w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT rcheologicznego i Etnograficznego w Łodzi Strona

Bardziej szczegółowo

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Załącznik Nr 8 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Symbole

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. Gimnazjum Nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. Gimnazjum Nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla Gimnazjum Nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach SYMBOLE KLASYFIKACYJNE KATEGORIA ARCHIWALNA II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH CENTRUM EDUKCJI NUCZYCIELI W SUWŁKCH ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax 87 5670328, 87 5657858 e-mail: cen@cen.suwalki.pl www.cen.suwalki.pl P l a c ó w k a a k r e d y t o w a n a p r z e

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. Kategoria archiwalna ZARZĄDZANIE

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. Kategoria archiwalna ZARZĄDZANIE 1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr17/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02-11-2011 Symbole klasyfikacyjne Hasła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 27 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 27 głosami

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015 rok. 3 EKONOMIKA 30 Plan rzeczowo-finansowy SGH, sprawozdania finansowe

Warszawa 2015 rok. 3 EKONOMIKA 30 Plan rzeczowo-finansowy SGH, sprawozdania finansowe Warszawa 2015 rok Wykaz haseł klasyfikacyjnych pierwszego i drugiego rzędu 0 ZRZĄDZNIE 00 Władze uczelni 01 Organizacja uczelni 02 Obsługa prawna. Skargi i wnioski 03 Planowanie, sprawozdawczość i statystyka

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. Załącznik Nr 3

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. Załącznik Nr 3 JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT Załącznik Nr 3 -1- SYMBOLE KLSYFIKCYJNE HSŁO KTEGORI RCHIWLN UWGI I W W KLSYFIKCYJNE KOMÓR- INNYCH II III IV V CE KOMÓR- MERYTO- KCH RYCZNEJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZRZĄDZNIE 00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2016 rok. Wykaz haseł klasyfikacyjnych pierwszego i drugiego rzędu

Warszawa 2016 rok. Wykaz haseł klasyfikacyjnych pierwszego i drugiego rzędu Warszawa 2016 rok Wykaz haseł klasyfikacyjnych pierwszego i drugiego rzędu 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia kolegialne 01 Organizacja 02 Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna 03 Planowanie, sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt Na podstawie 3 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY WYKAZ AKT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - 1 -

RZECZOWY WYKAZ AKT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - 1 - Załącznik do zarządzenia Kanclerza nr 1/K/15 RZECZOWY WYKAZ AKT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Podział na klasy pierwszego stopnia 0 ZARZĄDZANIE 1 ORGANIZACJA UCZELNI 2 SPRAWY KADROWE I ADMINISTRACYJNE 3 FINANSE

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT KDEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU 2015 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia kolegialne organy uchwałodawcze władze Uczelni 01 Organizacja Uczelni 02 Zbiory aktów

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 1 Podstawa prawna: SKOROWIDZ HASEŁ KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT KDEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2014 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia kolegialne organy uchwałodawcze władze Uczelni 01 Organizacja Uczelni 02 Zbiory

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Katowice, grudzień 2012 roku Symbole klasyfikacyjne akt Hasła klasyfikacyjne akt Kategoria archiwalna

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Jednolity rzeczowy wykaz akt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Jednolity rzeczowy wykaz akt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu SPIS HSEŁ KLSYFIKCYJNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Organy kolegialne 01 Organizacja 02 kty normatywne. Pomoc

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT PODHLŃSKIEJ PŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ W NOWYM TRGU Poszerzony o nowe klasy na podstawie Zarządzenia nr 31/2009 Rektora PPWSZ z dnia 30 października 2009 oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2016 r. ZRZĄDZENIE Nr 10/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 94/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Mysłowicach Nr 39/13 z dnia 19.12.2013r. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach Symbol Hasło Kat. archiwalna klasyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG:

Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG: Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG: - Dziennik korespondencji wchodzącej - Dziennik korespondencji wychodzącej - Rejestr faxów wchodzących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 05.07.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 05.07.2012 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Wykaz Rejestrów prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu

Wykaz Rejestrów prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu Wykaz Rejestrów prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Symbol klasyfikacyjny Hasło klasyfikacyjne Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon, e- mail,

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KRAKÓW 2014

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KRAKÓW 2014 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT UNIWERSYTETU JGIELLOŃSKIEGO KRKÓW 2014 Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego Symbole

Bardziej szczegółowo

Hasła klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Symbole klasyfikacyjne I II III IV Hasła klasyfikacyjne Oznaczenie kategorii archiwalnej Uszczegółowienie hasła klasyfikacyjnego 1 2 3 4 5 6 7 0 ZARZĄDZANIE 00 Gremia kolegialne 000 Własne komisje i zespoły

Bardziej szczegółowo

45 Świadczenia z pomocy społecznej

45 Świadczenia z pomocy społecznej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 21 marca 2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OSTRÓDZIE SPIS KLAS

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT STUDIUM PRZYGOTOWAWCZEGO SYGNATURA: SPrz 1-87

INWENTARZ AKT STUDIUM PRZYGOTOWAWCZEGO SYGNATURA: SPrz 1-87 INWENTARZ AKT STUDIUM PRZYGOTOWAWCZEGO 1949-1954 SYGNATURA: SPrz 1-87 I. DZIENNIKI PODAWCZE I PROTOKOŁY POSIEDZEŃ RADY STUDIUM SPrz 1 "KsiąŜka korespondencyjna" IX 1949-VII 1950 Księga, opr. tekt., 30,5x21

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru Działając na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

HASŁA KLASYFIKACYJNE. ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE Rada pedagogiczna Zebrania rady pedagogicznej

HASŁA KLASYFIKACYJNE. ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE Rada pedagogiczna Zebrania rady pedagogicznej SYMBOLE KLSYFIKCYJNE II III IV stopień stopień stopień podziału podziału podziału HSŁ KLSYFIKCYJNE KTE GORI RCHI WLN UWGI 00 005 0050 ORGNY JEDNOOSOBOWE I KOLEGILNE Rada pedagogiczna Zebrania rady pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik numer 1 do zarządzenia dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PN z dnia: 21.05.2015 r. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ======================================================================

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT PODHLŃSKIEJ PŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ W NOWYM TRGU Poszerzony o nowe klasy na podstawie Zarządzenia nr 31/2009 Rektora PPWSZ z dnia 30 października 2009. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

22 Administrowanie i eksploatowanie obiektów. 23 Gospodarka materiałowa. 24 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna

22 Administrowanie i eksploatowanie obiektów. 23 Gospodarka materiałowa. 24 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna 1 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia Kolegialne 01 Organizacja 02 Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna 03 Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jednolity rzeczowy wykaz akt Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie -Koźlu. z dnia 29.12.2015 r. Jednolity rzeczowy wykaz akt Opis klas pierwszego i drugiego rzędu 0 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012 [Wpisz tekst] Strona 1 P A C

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr... Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej kademii Nauk w Krakowie z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT Instytutu Fizyki Jądrowej im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU 0 ZARZĄDZANIE 00 Organy Kolegialne 01 Organizacja Akademii Muzycznej 02 Akty prawne. Pomoc prawna 03 Planowanie, sprawozdawczość.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r.

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. > w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Politechnice Białostockiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/2011 z 18.11.2011 Symbole klasyfikacyjne JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Hasła klasyfikacyjne Klasyfikacje archiwalne dokumentacji w komórce merytorycznej* w innych komórkach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY, W KTÓREJ

WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY, W KTÓREJ Strona 1 WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY, W KTÓREJ NIE POWSTAJĄ MATERIAŁY ARCHIWALNE ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE Strona 2 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT... (nazwa szkoły) Wykaz klas I

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Zarządzenie: Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Administracja rektorska

Administracja rektorska 2014-09-25 Administracja rektorska Administracja Rektorska Dyrektor Finansowy adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź tel.: 42 631 20 17, fax: 42 636 50 43 e-mail: jadwiga.machnicka@p.lodz.pl 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik korespondencyjny Rejestracja dokumentów kandydatów na studia w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik korespondencyjny Rejestracja dokumentów kandydatów na studia w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Data publikacji : 02.01.2015 Ewidencje i rejestry w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji WSPol WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Dziennik raportów Książka korespondencji faksowej Książka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 30 Rektora AMG z dnia 03.09.2012r, zmiany w zarządzeniu nr 14 Rektora AMG z dnia 29.04.2104r.) I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego W SIEDLCACH Tytuły klas I i II rzędu

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego W SIEDLCACH Tytuły klas I i II rzędu JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego W SIEDLCACH Tytuły klas I i II rzędu 0 ZARZĄDZANIE 2 ŚRODKI RZECZOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa prawna stanowiąca o organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej: a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich,

Bardziej szczegółowo