AGROTRAVEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGROTRAVEL 10-12.04.2015"

Transkrypt

1 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER FOR EXHIBITION RE ZMÓWIENIE ZBUDOWY STOISK / ORDER FOR ONSTRUTION OF STND Kod pocztowy Post ode ZMWIMY NSTÊPUJ Y TYP POWIERZHNI / WE WISH TO ORDER THE FOLLOWING RE Prosimy zakreœliæ typ powierzchni i rodzaj lokalizacji (w przypadku niezakreœlenia - wg uznania TK) / Please tick the type of area and location type, please (if not marked TK decides) Miasto ity Fax dres strony internetowej Website Osoba odpowiedzialna za udzia³ w targach, jeœli jest inna ni osoba ujawniona w rejestrze (patrz str.16) The person responsible for the participation in the Fair, if this is other person than listed in the Register (see p. 16) Nr i miejsce wpisu do rejestru s¹dowego lub do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej ompany registration no (polish exhibitors only) Wspó³wystawcy / firmy dodatkowo reprezentowane - za ka dego wspó³wystawcê obowi¹zuje op³ata rejestracyjna w wysokoœci 150 (patrz pkt. F 1.1.b Regulaminu) o-exhibitors present at stand - obligatory registration fee of 150 for each co-exhibitor (see item F 1.1.b of the Regulations for Fair Participants) ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Kraj ountry NIP EU VT Id. No PROSIMY O PODNIE DNYH DO FKTURY N 16 STRONIE FORMULRZ (JE ELI S INNE OD PODNYH POWY EJ) PLESE GIVE INVOIE DETILS ON PGE 16 OF THE FORM (IF DIFFERENT FROM DETILS SUPPLIED BOVE) dres , na który nale y przes³aæ fakturê w formie elektronicznej (w tym przypadku Wystawca nie otrzymuje faktury w formie papierowej) The address at which the Electronic Invoice should be sent (in such case the Exhibitor does not receive paper invoice form)... 1 SZEREGOWE / ROW STND NRO NE / ORNER ZO OWE / FRONT WYSPOWE / ISLND (bez dop³aty no extra charge) 1 strona otwarta 1 side open (dop³ata 15% 15% extra charge) strony otwarte sides open (dop³ata 10% 10% extra charge) 3 strony otwarte 3 sides open (dop³ata 5% 5% extra charge) 4 strony otwarte 4 sides open min 8 m min 8 m UWG: Minimalna powierzchnia stoiska: 4 m / NOTE: Minimum stand area: 4 sqm typ Z, powierzchnia BEZ ZBUDOWY na terenie zewnêtrznym type Z, OPEN RE outdoors: m x m = m x 80 = (% dop³aty za typ powierzchni / extra charge for type of area) + % = typ W, powierzchnia BEZ ZBUDOWY w hali type W, OPEN RE indoors: m x m = m x 185 = + % = UWG: ena powierzchni nie obejmuje zabudowy stoiska, wyposa enia i przy³¹czy (energii elektr., wod.-kan., itp.) - prosimy o wype³nienie stron od 1 (poni ej) do 5 NOTE: Price of the exhibition area does not contain stand development, connections (electrical, plumbing, etc.) - please fill in pages form 1 (below) up to 5 Oœwiadczam, e zapozna³em/³am siê z Regulaminem dla uczestników targów, stanowi¹cym integraln¹ czêœæ formularza i akceptujê warunki w nim zawarte, w tym warunki p³atnoœci ujête w pkt G. ZBUDOW STOISK W HLI / ONSTRUTION OF STND IN THE HLL Wykonanie zabudowy mo liwe tylko po zamówieniu powierzchni / onstruction of a stand is possible only after ordering exhibition space. Zamawiamy wykonanie przez TK zabudowy standardowej stoiska w hali / We order the construction of a standard stand by TK in hall (W przypadku zabudowy stoiska na terenie zewnêtrznym - patrz str. 3, pozycja 45, 48 i 49 / With regards to the construction of a stand in the external area - please see page 3, items 45, 48 and 49). Projekt stoiska ustala projektant Targów Kielce. m x m = Zabudowa standardowa stoiska obejmuje: œciany zewnêtrzne stoiska, fryz czo³owy, napis na fryzie do 0 znaków, gniazdko elektryczne ( kw) 30 V, wieszak, kosz na œmieci, wyk³adzinê. Ponadto na ka de rozpoczête 4 m - 1 lampa 75W. (Powy szych pozycji wynikaj¹cych z zamówieñ zabudowy standardowej stoiska nie nale y zakreœlaæ w cenniku wyposa enia dodatkowego). Rezygnacja z czêœci wyposa enia standardowego nie powoduje zmniejszenia ceny. Podsumowanie kosztów uczestnictwa w targach na str. 16 Formularza Zg³oszeniowego UWG: Brak pieczêci i podpisu uniemo liwia realizacjê zamówienia!!! NOTE:The lack of stamp or signature m x 70 = + % = (% dop³aty wg rodzaju lokalizacji stoiska - patrz str.1 / Percentage of surcharge depending on the design type of stand - see page 1) Stand arrangement includes: external walls, frieze with the company name on it - up to 0 characters, fitted carpet within the stand, a socket ( kw) 30 V, a hanger, a rubbish bin. Moreover for each starting 4 sq.m. - one (1) lamp 75 W. (Do not tick positions mentioned above on the page 3 of the pplication Form). Relinquishing part of a standard construction does not result in a price reduction. The project of the stand is established by TK s designer. Recapitulation of the cost of participation in the trade fair on page 16 of the pplcation Form Obowi¹zkowa op³ata rejestracyjna wystawcy / Exhibitor s registration fee 50 Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added *VT nie dotyczy us³ug organizacji targów i wystaw dla podatników maj¹cych siedzibê lub sta³e miejsce zamieszkania poza Polsk¹ *VT is not applicable to the fair and exhibition organization services for the tax payers whose registered seat or the permanent place of residence is outside Poland. nd Uchwa³a Zarz¹du nr 0/014 z dnia / Resolution of the Board No. 0/014 of September 014 I hereby declare that I have read the Regulations for Fair Participants which constitute an integral part of the pplication Form and I accept the terms and conditions therein specified, including the terms of payment mentioned in point G. Wydanie / Edition

2 Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: Osoba odpowiedzialna za stoisko (imiê i nazwisko, telefon) / ontact person (name, phone) a Oœwiadczam, e powierzchnia wystawiennicza (stoisko) zostanie zagospodarowana / I declare that the area will be fitted out with: ZGOSPODROWNIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ (ZBUDOW W SN) FITTING OUT OF EXHIBITION RE (ONSTRUTION BELONGING TO THE EXHIBITOR) GROTRVEL Zabudow¹ wykonan¹ przez wynajêt¹ firmê / onstruction by a contractor ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Zabudow¹ zamówion¹ w TK (zgodnie z zamówieniem znajduj¹cym siê na str. 1 - w tym przypadku prosimy o podanie (na str. b) treœci napisu na fryzie stoiska / onstruction ordered at TK (in accordance with the order found below - in this instance we request that you state (page b) the caption of the stand s frieze. Bez zabudowy (w tym przypadku wystawca zobowi¹zany jest do pokrycia powierzchni stoiska wyk³adzin¹ - NIE DOTYZY STOISK N TERENIE ZEWNÊTRZNYM) / bare stand (in which case the exhibitor is obliged to cover the surface of the stand with a carpet - DOES NOT PPLY TO EXTERNL STNDS) Zabudow¹ wykonywan¹ przez wystawcê / onstruction by an exhibitor W przypadku zaznaczenia punktu 4 prosimy podaæ na kogo ma zostaæ wystawiona faktura z tytu³u op³aty za infrastrukturê: If point 4 has been marked, please give the name of the recipient of the invoice for infrastructure utilization: na firmê zabudowuj¹c¹ - dane poni ej for the stand construction company - data below na wystawcê for the exhibitor W przypadku zaznaczenia punktu 3 lub 4 wykonawca zabudowy zobowi¹zany jest bezwzglêdnie przes³aæ do TK projekt techniczny oraz projekt instalacji elektrycznej tego stoiska najpóÿniej na 14 dni przed terminem rozpoczêcia targów wraz z oœwiadczeniem, e jest on wykonany zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami. W przypadku zaznaczenia punktu 4 prosimy podaæ dane firmy wykonuj¹cej zabudowê w tabeli poni ej (patrz Regulamin dla uczestników targów). W przypadku zaznaczenia punktu 3 lub 4 obowi¹zuje op³ata za korzystanie z infrastruktury, zgodnie z Regulaminem dla Uczestników Targów, pkt. F.1.4. w wysokoœci jak poni ej Nazwa Name dres ddress Telefon Phone Osoba kontaktowa z firmy wykonuj¹cej zabudowê ontact person of the stand developer s company DNE FIRMY WYKONUJ EJ ZBUDOWÊ / STND DEVELOPER S OMPNY (wype³niæ w przypadku zaznaczenia pkt. 4 / fill in - in the event of marking numbers 4) Warunkiem rozpoczêcia zabudowy stoiska jest dokonanie przez wykonawcê zabudowy op³aty za infrastrukturê gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK (patrz Regulamin dla Uczestników Targów, pkt. F.1.4). W zale noœci od wielkoœci zabudowy stoiska wynosi ona: below - do / 1 m : 1 / m x m : 11 / m x m : 10 / m x m : 9 / m x over - pow. / 100 m : 8 / m x Informacji dotycz¹cych wysokoœci zabudowy i podwieszenia w hali E i F (cena - str. 5) udzielaj¹ Kierownicy Hal: M. Lesisz, tel. ( ),. Szczepanek, tel. ( ) lub Kierownik Zespo³u Obs³ugi Technicznej: P. Zboœ, tel. ( ) W przypadku nie zaznaczenia wielkoœci wykonywanej zabudowy oraz nie przes³ania projektu stoiska, wykonawca zostanie obci¹ ony za ca³¹ zamówion¹ powierzchniê. Op³atê nale y wyliczyæ dla ka dego stoiska osobno. In the event of marking numbers 3 or 4 above, the stand developer is obliged to deliver to TK a technical plan and electrical circuits plan for the stand no less than 14 days before the commencement of the fair together with a declaration that the construction is in accordance with building regulations. In the event of indicating number 4 above the contractor s details should be stated below (See the Regulations for Exhibitors). In the case of marking points 3 and 4, an additional charge for a use of infrastructure is required, in accordance with item F.1.4. of the Regulations for Fair Participants at the rate specified below. NIP Tax ID The required condition for beginning a construction of a stand is making a credit/debit card or cash payment of an infrastructure fee at the cash register of Kielce Trade Fairs (see item F.1.4 of the Regulations for Trade Participants) by the developer. Depending on the size of a stand the infrastructure fee is: m = m = m = m = m = The Hall managers: M. Lesisz, ( ),. Szczepanek, tel. ( ) or Technical Service Section Manager: P. Zboœ, tel. ( ) provide detailed information on the height of the constructions and suspended construction in the hall E and F (price page 5) In case of not marking constructed stand s size and failure to deliver the stand desing the contractor will be charged in full for ordered stand. The fee is payable for each individual stand. Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1 UWG: Brak pieczêci i podpisu uniemo liwia realizacjê zamówienia!!!

3 GROTRVEL Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: ZMÓWIENIE ZBUDOWY STOISK W TK (W HLI) ORDER FOR ONSTRUTION OF STND T TK IN THE HLL Osoba odpowiedzialna za stoisko (imiê i nazwisko, telefon, ) ontact person (name, phone, ) ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW b NPIS N FRYZIE - STNDRD (kolor i czcionka wybrane przez TK) INSRIPTION ON THE FRIEZE - STNDRD (colour and font are choosen by TK) (m x 0,3m - do 0 znaków - w cenie zabudowy standardowej / m x 0,3 m - up to 0 characters - included in the price of a standard construction). 00 cm - Dodatkowy znak na fryzie / dditional inscription (per character) logo 90 cm - Przy stoiskach naro nych lub czo³owych proponujemy dodatkowy fryz na drug¹ lub trzeci¹ otwart¹ stronê stoiska / In the case of corner or front stands we would like to offer you an additional frieze on the second or third open side of a stand 30 cm sztuka / piece ka de kolejne each additional iloœæ znaków (amount of characters) x 4 = iloœæ sztuk (amount of pieces) x 90 = x 60 = x 90 = FRYZ SPEJLNY / SPEIL FRIEZE - Fryz specjalny - m x 0,3m - (w formie logo, kolor napisu, t³a i czcionka do wyboru przez wystawcê) / Special frieze - m x 0,3m - (as logo, inscription, background colours and font are choosen by exhibitor) sztuka / piece ka dy kolejny each additional x 140 = x 10 = Uwaga: Niewype³nienie, jak równie nie przes³anie treœci napisu w terminie 30 dni przed rozpoczêciem targów zwalnia TK z obowi¹zku umieszczania napisu na fryzie. GRFIK INDYWIDULN / INDIVIDUL GRPHIS Grafika wed³ug zleceñ specjalnych - patrz str. 6 / Graphics according to the special orders W SNY SZKI ZBUDOWY STOISK SUBSTNDRD STND RRNGEMENT Prosimy wskazaæ miejsca gniazdek elektrycznych, zaplecza, lady,gabloty i innego wyposa enia stoiska Please indicate arrangement of sockets, subsidiares, counters, show cases and other equipment. 1m Note: The lack of the inscription on the frieze makes it impossible to cary it into effect. Failure to deliver contents of the frieze inscriptions prior to 30 days before commencement of the fair releases Kielce Trade Fairs from duty to place the inscription on the frieze. Przyk³ad zabudowy standardowej stoiska szeregowego / Row stand design (example) 1m Wszelkich informacji udziela ZESPÓ PROJEKTOWNI STOISK tel. 41/ , fax 41/ Detailed information - STND DESIGNING SETION tel / , fax Kontakt w sprawie stoisk indywidualnych ontact the individual stand construction: tel , fax gniazdko elektryczne 30 V / socket 30 V - wieszak / hanger - kosz na œmieci / rubbish bin - lampa 75 W na 4 m / lamp 75 W per 4 sqm - napis na fryzie (do 0 znaków) / inscription on the frieze (up to 0 characters) - wyk³adzina / carpet FRYZ / FRIEZE W przypadku indywidualnej aran acji, w³asny projekt aran acji stoiska nale y przes³aæ najpóÿniej 1 dni przed terminem rozpoczêcia targów z dok³adnie wype³nionym zamówieniem na wyposa enie, na str. 3. W przypadku braku projektu stoisko zostanie zaprojektowane przez Targi Kielce zgodnie z zamówionym wyposa eniem. W przypadku nie wype³nienia strony 3 stoisko zostanie uznane za standardowe. UWG: Brak pieczêci i podpisu Special requests for the stand development need to be sent with the original project. The individual project of the stand needs to be sent to TK, meeting a deadline of 1 days prior to the opening date with the supplementary equipment and services order filled out (see page 3). If the supplementary equipment and services (page 3) are not filled out, TK will treat the stand as a standard developed area. Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1

4 Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: Lp. No NZW / ITEM 7. aluzja aluminiowa / luminium shutter 11. Gablota - G 50x100 cm / Show case - G 50x100 cm 13. Zamek grzebykowy do witryn / gablot / glass-case / show cases lock 14. Podest ³ukowy / œciana ³ukowa r=100 cm / rch r=100 cm 15. Fryz ³ukowy r=50 cm / rched fascia board r=50 cm 16. Szafka systemowa / Standard cupboard 17. Rega³ systemowy / Standard shelves GROTRVEL Œciana pe³na (do zaplecza) szer.100, 140 wys.50 cm / Solid wall back area- width: 100, 140, height: 50 cm * prosimy zaznaczyæ potrzebne lub obok podaæ iloœæ pozycji lub wartoœæ * please tick if correct or indicate number or size of given item ZMÓWIENIE WYPOS ENI DODTKOWEGO SUPPLEMENTRY EQUIPMENT ND SERVIES ORDERS Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Œciana pe³na (do zaplecza) szer. 50, 70, wys. 50 cm / Solid wall - width: 50, 70, height: 50 cm Drzwi harmonijkowe - szer. 100, wys. 50 cm / Door folding - width: 100, height: 50 cm Œciana pe³na - szer. 50, 70, 140, wys. 100 cm / Solid wall - width: 50, 70, 140, height: 100 cm Œciana wzmocniona - szer. 100, wys. 50 cm / Reinforced wall - width: 100, hight: 50 cm Œciana szklana - szer. 100, wys. 140 cm / Glass wall - width: 100, height: 140 cm Kotara - szer. 100, wys. 50 cm / urtain - width: 100, height: 50 cm Podest ekspozycyjny - P1, P, wys...* / Podium - P1, P, height:...* noœnoœæ 5 kg - P3, wys...* / carrying 5 kg - P3, height...* Podest wzmocniony - P1, P, wys...* / Reinforced podium - P1, P, height:...* noœnoœæ 70 kg - P3, wys...* / carrying 70 kg - P3, height...* Gablota - G1 50x50 cm / Show case - G1 50x50 cm Gablota - G3 100x100 cm / Show case - G3 100x100 cm Witryna - W1 50x50x50 cm / Display case - W1 50x50x50 cm Witryna - W 50x100x50 cm / Display case - W 50x100x50 cm Witryna - W3 100x100x50 cm / Display case - W3 100x100x50 cm Lada informacyjna z pó³k¹ - L1 / Information counter with shelf - L1 - L Lada ³uko wa z pó³k¹ / rch - information counter with shelf Podest ³ukowy / œciana ³ukowa r=50 cm / rch r=50 cm Fryz ³ukowy r=100 cm / rched fascia board r=100 cm Konstrukcja sufitowa 1m - bez wype³nienia / eiling construction (1 sq.m.) - without filling - z wype³nieniem rastrami / screen filling (raster) Konstrukcja obrotowa podœwietlana z plexi Rotary plexiglass lightboxes x 100 cm, wys. / height: 70 cm - : 100 cm, wys. / height: 70 cm - ³ezka, wys. 70 cm / oblate, height: 70 cm w hali / inside the hall cena / price TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o onych póÿniej ni 3. dnia przed rozpoczêciem targów. Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê mo liwoœci; nale noœæ za ich wykonanie jest wy sza o 30% i p³atna gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK w momencie z³o enia zamówienia (zgodnie z Regulaminem dla uczestników targów). Zap³ata jest warunkiem niezbêdnym do realizacji zamówienia. Wyposa enie podlega zwrotowi przy opuszczeniu stoiska. W przypadku zniszczenia lub nie zwrócenia wypo yczonego wyposa enia lub elementów zabudowy stoiska, odpowiedzialnoœæ ponosi wystawca Monta struktury jednopoziomowej w podst. 1m / ssembly of single-level structure on a 1 sq.m. base iloœæ szt. quantity PS poza hal¹/ outside the hall cena/ price iloœæ szt. quantity PS wartoœæ / value Zamówienie grafiki - patrz str. 6, poz. Ordering graphics - see p.6, item Zdjêcia wyposa enia oraz przyk³adowe projekty stoisk wraz z instrukcj¹ wype³niania formularzy dotycz¹cych zabudowy znajduj¹ siê na stronie ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Lp. No UWG: Brak pieczêci i podpisu NZW / ITEM Stó³ kwadratowy 70 x 70 cm / okr¹g³y 70 cm* / Table: square 70 x 70 cm / round 70 cm* Stó³ barowy wys. 110 cm / High table cm Stó³ konferencyjny 80x160 cm / onference table 80x160 cm Krzes³o plastikowe / Plastic chair Krzes³o tapicerowane / Upholstered chair Hocker (krzes³o barowe) / Hocker Pó³ka drewniana... / szklana... * 100 x 5 cm / Shelf: wooden... / glass... * 100 x 5 cm Pó³ka metalowa na ksi¹ ki / Metal shelves for books Stojak na prospekty / Rack for leaflets and folders Bolec podporowy / reinforcing bolt Wieszak systemowy / Standard hanger Kosz na œmieci / Rubbish bin Wyk³adzina 1m / arpet (1 sq.m.) Wykonanie elementów wysokoœciowych powy ej,5 m - za 1m œciany / onstruction of elevated elements of over,5 m high - price for 1 sq.m. of wall Konstrukcja wieszakowa za 1 m.b. / Hanger structure - price for 1 linear meter Konstrukcja fryzowa za 1 m.b./ Friezing construction - price for 1 linear meter 37. Dodatkowy punkt œwietlny 75 W / dditional light point 75 W 38. Dodatkowy punkt œwietlny 75 W na wysiêgniku / dditional light point 75 W on the arm 39. Metalhalogen Zestaw gospodarczy 6-osobowy typowy - do odbioru w magazynie TK / Standard household utensils acc. (for 6 pers.) - to be collected from TK's storage room Ekspozycja plansz poza stoiskiem (cena za 1m planszy) / Display panel exhibition outside the stand - 1 sq.m. Projekt indywidualny stoiska za 1m / Individual stand designing - price for 1 sq.m. Maszt 5m / Mast 5m Konstrukcja aluminiowa za 1 m.b. / luminum structure - price for 1 linear meter Pawilon wolnostoj¹cy na terenie zewnêtrznym - dot. powierzchni typu Z (patrz str.1) cena za 1 m (min. powierzchnia 1 m bez wyposa enia i pod³¹czeñ) / Detached pavilion outside the indoor area - relating to an area of type Z (see page 1): the price for 1 sq.m. (min. area of 1 sqm without equipment & lateral connections) P³yta MDF (cena za 1m ) / MDF board (price for 1 sq.m.) Godzina pracy monta ysty / ssembly - price for 1 hour of work per worker Namiot (bez pod³ogi i wyk³adziny) / Tent (without flooring and carpeting) - 3m x 3m - 4m x 4m - 5m x 5m Namiot + pod³oga / Tent + flooring - 3m x 3m - 4m x 4m - 5m x 5m w hali / poza hal¹ / inside the hall outside the hall cena/ iloœæ szt. cena/ price quantity price PS Ordered development are to be restored after the fair closing. The exhibitor will be charged for damaged or miding development iloœæ szt. quantity PS 3 wartoœæ / value Razem wartoœæ/ Total value: ll extra services carried out later than 3 days before trade inauguration will be implemented by the facilities contractor according to his possibilities, with an extra 30% charge and paid in cash or by credit card when placing the order in the TK cash office (see Regulations for Participants of Fair). The payment is a crucial condition for the order to be fulfilled The pictures of fittings and examples of stand arrangements alongside with the instruction how to fill in the stand construction form are to be found at Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1

5 WYMIRY MEBLI / FURNITURES DIMENSIONS ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) Drzwi harmonijkowe / Folding door Kotara / urtain Gablota / Show case h B h - 50 cm cm B - 50 cm - 00 cm h B h - 50 cm cm B - 50 cm - 00 cm D B D G G G B Witryna / Display case Lada informacyjna / Information counters - 50 cm h B B W1, W ; h - 50 cm pó³ki szklane / glass shelves Lada ³ukowa / rch Information counter E L1 L B B E D B cm cm D - 50 cm E - 50 cm uk naro ny do lady lub podestu / ounter and podium arches Szafka systemowa / Standard cupboard Rega³ systemowy / Standard shelves r r - 50; 100 cm cm B - 50 cm cm - 50 cm B cm - 50 cm B B Podesty / Podiums Konstrukcja sufitowa / eiling construction (Raster) Konstrukcja obrotowa / Rotary structure B P1 50 P 50 P ,5; 50; 70; cm cm B cm - 70 cm o cm Struktura jednopoziomowa / Single level structure cm B O B ezka / Oblate

6 ZMÓWIENIE US UG DODTKOWYH I SPEDYJI SUPPLEMENTRY SERVIES ND LOGISTIS SERVIES ORDER Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: Lp. No GROTRVEL Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed terminem rozpoczêcia targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement NZW / ITEM Sprz¹tanie stoiska wg indywidualnych zamówieñ (1 dzieñ) z wy³¹czeniem mycia naczyñ / Stand cleaning according to the individual order (1 day) except dishes washing up - od 4 do 15m / 4-15 sq.m. Udostêpnienie miejsca na wy³o enie materia³ów reklamowych (1 dzieñ) / t the exhibitor s request, TK offers facilities for promotion materials (1 day) Prawo do kolporta u ulotek na terenie targów (1 dzieñ) / apability of distribution of exhibitor s promotional materials outside the stand (1 day) Reklama na wyœwietlaczu tekstowym (min.8 wyœwietleñ / dzieñ) / dvertisement on text display (min.8 editions per 1 day) Baner zawieszony na elewacji - szer. 550, wys cm** / Banner placed on the facade - width: 550, height: cm** Baner zawieszany na ogrodzeniu w ci¹gu pieszym przy wejœciu g³ównym - szer. 50, wys cm** / Banner placed on the fence located along the pedestrian walkway at the main entrance - width: 50, height: cm** Baner zawieszany na wygrodzeniach na terenie targów - szer. 50, wys cm** / Banner placed on the barrier enclosures within the premises of the exhibition centre - widht: 50, height: cm** 8. Roll-up w entrum Konferencyjnym / Roll-up in the onference enter 10. Zaproszenie uprawniaj¹ce do jednorazowego wejœcia na targi / Invitation to the fair cena iloœæ szt. wartoœæ price quantity PS value 9. Indywidualna ochrona stoiska / Individual stand security wg uzgodnieñ / according to the order 11. Dodatkowa karta parkingowa / dditional parking pass 1. Dodatkowa karta Wystawca / dditional Exhibitor pass 13. Dodatkowe zaproszenie na bankiet / dditional invitation to banquet - od 15 do 30m / sq.m. - powy ej 30m / over 30 sq.m. *Uwaga: w pozycji 13 podano cenê BRUTTO / price of item 13 includes VT **ena nie obejmuje wykonania banera (zamówienie banera - patrz str. 6, poz. 13) Price does not contain the banner making (ordering of a banner - see p.6, item 13) ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW ,59 0,33 0* Razem wartoœæ / Total value: 4a UWG: TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o onych póÿniej ni 3. dnia przed rozpoczêciem t a r g ó w. Z a m ó w i e n i a t e realizowane bêd¹ w miarê mo liwoœci; nale noœæ za ich wykonanie jest wy sza o 30% i p³atna gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK w m o m e n c i e z ³ o e n i a z a m ó w i e n i a ( z g o d n i e z Regulaminem dla uczestników targów). Zap³ata jest warunkiem niezbêdnym do realizacji zamówienia. NOTE: ll extra services carried out later than 3 days before trade inauguration will be implemented by the facilities contract or according to his possibilities, with an extra 30% charge and paid in cash or by credit card when placing the order in the TK cash office (see Regulations for Participants of Fair). The payment is a crucial condition for the order to be fulfilled. Lp./No. 1.. Lp./No. 3. NZW / ITEM Hostessa / Hostess (Polish language) Hostessa ze znajomoœci¹ jêzyka obcego / Hostess - foreign language T³umacz / Interpreter NZW / ITEM Zamówienie hostess, t³umacza / Order of hostess, translator w godzinach otwarcia targów / during fair opening hours wymagana znajomoœæ jêzyka / language wymagana znajomoœæ jêzyka / language data / date data / date Uwaga: TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ t³umacza z³o onych póÿniej ni 10 dni przed targami. Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê mo liwoœci. Note: TK does not guarantee an interpreter s appearence ordered less than 10 days before the fair and will be implemented according to possibilities Us³ugi spedycyjne / Forwarding services Prosimy zaznaczyæ, jeœli bêd¹ Pañstwo korzystali z tej us³ugi / Please tick if you will use this service iloœæ osób / amount of staff iloœæ osób / amount of staff iloœæ dni / amount of days iloœæ godzin / amount of hours cena za 1 dzieñ / price for 1 day Razem wartoœæ / Total value: (spedycja, przewóz towarów, odprawy celne, roz³adunek i za³adunek, magazynowanie opakowañ, dowóz eksponatów na stoiska) (forwarding, goods transport, customs clearance, loading unloading, packaging warehousing, exhibit delivery to exhibition stands) W sprawie szczegó³ów prosimy o kontakt / For more information please contact: LIENJONOWNY SPEDYTOR TRGÓW KIELE / FORWRDER REOMMENDED BY KIELE TRDE FIRS: cena za 1 godz. / price for 1 hour 160 wartoœæ / value wartoœæ / value Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1.HRTWIG GDYNI S.. Warszawa Branch Office l. Jerozolimskie 1, Warszawa tel.: kom. / mobile: ; fax: , Biuro w Kielcach / Office in Kielce: 5-67 Kielce, ul. Zak³adowa 1 tel./fax: ; tel. kom. / mobile: EUROTRNSPED Sp.K. Dzia³ Transportu i Spedycji Targowej ul. G³êbocka 54G lok.54, Warszawa tel.: ; ; kom. / mobile: fax: , Biuro w Kielcach / Office in Kielce: 5-67 Kielce, ul. Zak³adowa 1 kom. / mobile: , ; NETLOG POLSK Sp. z o.o. ul. Pr¹dzyñskiego 1/14, 01- Warszawa tel.: fax: kom. / mobile: Biuro w Kielcach / Office in Kielce: 5-67 Kielce, ul. Zak³adowa 1 tel. / fax: kom. / mobile: UWG: Brak pieczêci i podpisu

7 GROTRVEL WYPO YZENIE KWITÓW / FLORL ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW 4b Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed terminem rozpoczêcia targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Nazwa Firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Telephone Fax Kod Post code Miasto ity Pañstwo ountry Osoba odpowiedzialna za rezerwacjê (telefon) ontact person (name, phone) NIP EU VT Id. No. Lp. No. NZW / ITEM cena / price iloœæ sztuk / quantity PS wartoœæ / value 1. Ficus cm 168. Dracena Marginata 3-4 pnie / 3-4 stems, cm Monstera cm Schefflera cm hamaedorea cm Ficus. Dracena Marginata 3. Monstera 6. Yucca cm 144 Krzewinki / Subshrubs cm 7. Euonymus L issus Dracaena fragrans Hedera Spatyphillium Schefflera 5. hamaedorea 6. Yucca 1. Fatsja Japonica 96 Razem wartoœæ / Total value: Istnieje tak e mo liwoœæ zakupu w/w roœlin oraz innych roœlin doniczkowych i kwiatów ciêtych / There is a possibility to buy plants mentioned above as well as other pot plants and cut flowers. 7. Euonymus L. 8. issus 9. Dracaena Fragrans W sprawie szczegó³ów prosimy o kontakt / For details please call: M. LeŸnicka-Ksi¹ kiewicz tel./ phone: , tel. kom. / mobile: lub / or ZESPÓ PROJEKTOWNI STOISK / STND DESIGNING SETION ukasz Radomski tel. (+4841) Hedera 11. Spatyphillium 1. Fatsja Japonica Odbiór i zwrot zamówionych kwiatów odbywa siê w kwiaciarni targowej. W przypadku zniszczenia lub nie zwrócenia zamówionych kwiatów, odpowiedzialnoœæ ponosi wystawca / The flowers which have been ordered are collected and returned at the fair florist's. In case the flowers are either destroyed or not returned, the exhibitor bears the responsibility. Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1 UWG: Brak pieczêci i podpisu

8 1a. 1b. a. b. 3. Przy³¹cze elektryczne 1-fazowe / 1-phase power connection - 3 kw, 30 V, 50 Hz (1 x 16) Przy³¹cze elektryczne 3-fazowe 400 V, 50 Hz / 3-phase power connection voltage 400 V, 50 Hz - do / up to 9 kw (3 x 16) - 10 : 14 kw (3 x 5) - 15 : 19 kw (3 x 3) - 0 : 4 kw (3 x 40) - 5 : 35 kw (3 x 63) - 36 : 50 kw * (3 x 80) - 51 : 75 kw * (3 x 15) - 76 : 100 kw * (3 x 160) - inne / others... kw (3 x... ) ZMÓWIENIE WYPOS ENI TEHNIZNEGO TEHNIL EQUIPMENT ORDER ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed terminem rozpoczêcia targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement GROTRVEL Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: Osoba odpowiedzialna za stoisko (imiê i nazwisko, , telefon) The person responsible for the stand (name, , phone) Zasilanie 4 h (1x10) 30V / ircuit 4 h (1x10) 30V Pod³¹czenie przez TK jednego przy³¹cza elektrycznego do urz¹dzenia na stoisku / connection of an (one) electric terminal of machines on the stand by TK Doprowadzenie wody z odp³ywem dla wydatku do 50 l/min. (bez pod³¹czenia) / Water supply and outlet connection of a capacity of up to 50 l/min (without connection) Doprowadzenie wody z odp³ywem dla wydatku do 300 l/min. * (bez pod³¹czenia) / Water supply and outlet connection of a capacityof up to 300 l/min* (without connection) Pod³¹czenie przez TK jednego przy³¹cza wodnego do urz¹dzenia na stoisku / connection of an (one) water terminal of machines on the stand by TK Terma + zlewozmywak / Water heater + sink w hali / inside the hall wg indywidualnej wyceny / according to the individual evaluation poza hal¹ / outside the hall Lp. NZW / ITEM No. cena / iloœæ sztuk cena / price quantity price PS iloœæ sztuk quantity PS Wystawca zobowi¹zany jest do podania w zamówieniu RZEZYWISTEJ mocy zainstalowanej / The exhibitor is obliged to declare in the booking the TUL power of equipment to be installed. Do niniejszego zamówienia nale y do³¹czyæ rysunki stoiska z zaznaczonymi punktami, do których maj¹ byæ doprowadzone zamawiane przy³¹cza / It is necessary to supplement this order with a drawing of the stand with marked points where the ordered connecions shall be provided. * Pod³¹czenie wymaga wczeœniejszych ustaleñ z zespo³em technicznym TK: - pod³¹czenia elektryczne: tel. (41) , (41) pod³¹czenia wody i powietrza: (41) , kom przeprowadzonych nie póÿniej ni 30 dni przed rozpoczêciem targów. W przypadku braku w/w ustaleñ TK nie gwarantuj¹ wykonania pod³¹czeñ. * onnection requires to be agreed upon with the TK s technical personnel: - power connection: phone , ), - water and compressed air supply: phone , mobile and not later than 30 days prior to the fair. TK doesn t guarantee making connections ordered after this date. wartoœæ / value Uwaga: TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o onych póÿniej ni 3. dnia przed rozpoczêciem targów. Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê mo liwoœci, nale noœæ za ich wykonanie jest wy sza o 30% i p³atna w momencie z³o enia zamówienia gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK. Zap³ata jest warunkiem niezbêdnym do realizacji zamówienia. Lp. No. 4a. NZW / ITEM Doprowadzenie sprê onego powietrza 4b. 6 bar dla wydatku do 600 l/min */ ompressed air supply (6 bars) of a capacity of up to 600 l/min* Dodatkowy osuszacz powietrza / 4c. dditional air dryer Pod³¹czenie przez TK jednego przy³¹cza sprê onego powietrza do urz¹dzenia na stoisku / connection of an (one) compressed air terminal of machines on the stand by TK Lodówka 130l - 55 x 60 x 85 cm z zasilaniem 4h (1x10) 30V / 5. Refrigerator 130l - 55 x 60 x 85 cm with circuit 4h (1x10) 30V zajnik bezprzewodowy / 6. ordless kettle 7. Pod³¹czenie do Internetu kablowego / 8. able Internet connection Pod³¹czenie do Internetu 9. bezprzewodowego / Wireless Internet connection Sprzêt komputerowy / 10. omputer equipment ¹cze analogowe telefoniczne 11. (z aparatem) / nalogue telephone point (with equipment) 1. ¹cze telefaksowe (bez aparatu) / Facsimile point (without equipment) 13. Telefax / Fax machine Odtwarzacz DVD / DVD player Przed³u acz / Extension cord 1.. Wentylator powietrza- obrotowy / FN 3. Doprowadzenie sprê onego powietrza 6 bar dla wydatku do 00 l/min / ompressed air supply (6 bars) of a capacity of up to 00 l/min Ekspres do kawy / offee maker Nag³oœnienie stoiska / Stand loudspeaker system Telewizor LD 37 / LD TV set 37 Ekran plazmow y lub LD 4 / Plasma screen or LD TV 4 Rzutnik multimedialny / Multimedia projector Ekran pod rzutnik / Screen for projector Klimatyzator / ir conditioner Zawieszenie jednego punktu (linka) do kratownicy hali E lub F o udÿwigu do 50 kg bez podwieszenia elementu wystawcy / Suspending one point (rope) of hoisting capacity up to 50 kg to the pavilion E or F truss without suspending exhibitor s element w hali / inside the hall cena / price wg uzgodnieñ / according to the order iloœæ sztuk / quantity PS poza hal¹ / outside the hall cena / price Warunkiem zamówienia podwieszeñ jest wczeúniejsze ustalenie ich z Kierownikiem Zespo³u Obs³ugi Technicznej: tel. (41) , / Suspending order requires to be agreed upon with the Technical Service Section Manager: phone (+4841) , 10 iloœæ sztuk / quantity PS w ramach zg³oszenia free of charge wartoœæ / value Razem wartoœæ / Total value: Note: Kielce Trade Fairs (TK) does not guarantee to fulfill orders made 3 daysor less before the commencement of the fair. Such orders will be executedin so far as this is possible. The price for fulfilling such orders is 30% higher and payable in cash or by debit card at the TK cash office at the time of order. The payment is a crucial condition for the order to be fulfilled. Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1 UWG: Brak pieczêci i podpisu

9 Nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone Osoba odpowiedzialna za stoisko ontact person Lp. / No GROTRVEL Projekt graficzny stoiska - wizualizacje 3D / Stands graphic design - 3D visualisation Znak firmowy na p³ycie PV / LOGO on a PV tile Kod Post code Fax GRFIK INDYWIDULN / INDIVIDUL GRPHIS LOGO na konstrukcji obrotowej (zamówienie konstrukcji - patrz str. 3, poz.19)/ LOGO on the rotary structure (ordering the structure - see p. 3 item 19) - 50 x 50 cm -100 x 100 cm Koloryzuj¹ce oklejenie œcian stoiska (cena za m ) / The stand s luminous colour wall lining (price for 1 sq.m.) Plansze reklamowe wyklejane na / drukowane (cena za m ) / dvertising posters stuck to / printed (price for 1 sq.m.) Zdjêcia wielkoformatowe, samoprzylepne np. na œcianach stoiska (cena na m ) / Large scale illustrations (price for 1 sq.m.) Komputerowe wycinanie napisów, wybranie, naklejenie tekstu / omputer-aided cuttiing of letters, selection, sticking of a text Plakaty / og³oszenia mo liwoœæ wykonania nawet 1 szt. / dvertising posters - there is posibility to print even 1 PS - PV Miasto ity - PLEXI / PLEXIGLSS Stojak reklamowy ( potykacz ) 70 x 100 cm z grafik¹ / dvertising rack sidewalk type - 70x100 cm with graphics cena / price LOGO na œcianie stoiska (ok. 100 x 100 cm) / LOGO on the stand wall (c. 100 cm high, 100 cm wide) 10 Œcianka prezentacyjna Roll-up / Roll-up presentation wall US UGI PROWNI PLSTYZNEJ RT STUDIO SERVIES Kolorowy napis na fryzie (1 kolor i czcionka wybrane przez wystawcê) / Inscription in colour on the frieze (one colour and font are chosen by exhibitor) * * Baner reklamowy (drukowany) - cena za 1 m / dvertising banner (printed) - price for 1 sq.m Plexi 1 m - mleczna (gruboœæ 3 mm) / Plexiglass 1 sq.m. - matt (thickness 3 mm) Plexi 1 m - kolorowa (gruboœæ 3 mm) / Plexiglass 1 sq.m. - coloured (thickness 3 mm) Napisy, znaki przestrzenne 3D / Inscriptions, 3D spatial signs Kasetony podœwietlane / Lamp coffers Stojaki na materia³y promocyjne / Promotional material display racks Inne / Others * cena uzale niona od wielkoœci liter, rodzaju tekstu, miejsca naklejania. * the price depends on characters size, type of text, place of sticking. ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW * iloœæ szt. / quantity PS wartoœæ / value Razem wartoœæ / Total value: 6 wg uzgodnieñ / according to the order wg uzgodnieñ / according to the order Wszelkich informacji o warunkach z³o enia zlecenia udziela PROWNI PLSTYZN TK: tel. (41) lub tel. (41) lub fax. (41) UWG: TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o onych póÿniej ni 3. dnia przed rozpoczêciem targów. Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê mo liwoœci, nale noœæ za ich wykonanie jest wy sza o 30% i p³atna gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK w momencie z³o enia zamówienia (zgodnie z Regulaminem dla uczestników targów). Zap³ata jest warunkiem niezbêdnym do realizacji zamówienia. Odpowiedzialnoœæ za treœæ reklam lub naruszenie praw autorskich lub praw wy³¹cznych ponosi wy³¹cznie wystawca. ll information are given by Kielce Trade Fairs RT STUDIO phone (+4841) or phone (+4841) or fax. (+4841) NOTE: ll extra services carried out later than 3 days before the event will be implemented by the facilities contractor according to his possibilities, with an extra of charge 30% and paid in cash or by credit card at the TK cash office when placing the order (see Regulations for Participants of Fair). The payment is a crucial condition for the order to be fulfilled. The exhibitor is reliable for the contents of the advertisement and for infringement of the copyright. Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1 UWG: Brak pieczêci i podpisu

10 Nazwa Firmy Full ompany Name Ulica Street GROTRVEL Telefon Telephone Fax Osoba odpowiedzialna za rezerwacjê (telefon) ontact person (name, phone) Pokój w hotelu/ w pensjonacie * / Hotel room / pension room* Iloœæ pokoi / Numbers of rooms REZERWJ NOLEGÓW OMMODTION ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed terminem rozpoczêcia targów Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Kod Post code Miasto ity ZMWIMY / BOOKING / RESERVTION Nazwisko i imiê / Name NIP EU VT Id. No. Data przyjazdu / Date of arrival Pañstwo ountry 7a Data wyjazdu / Date of departure 1- osobowy / Single - osobowy / Double 3 - osobowy / Triple *prosimy zaznaczyæ wybrany / please tick if correct W sprawie szczegó³ów rezerwacji prosimy o kontakt: For booking details please call: tel. (+4841) , fax (+4841) lub / or tel. (+4841) , fax (+4841) lub / or Wystawca ma prawo zg³osiæ ZMINÊ REZERWJI w terminie 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, NIE PÓ NIEJ JEDNK NI 1 DNI przed rozpoczêciem targów. W wypadku nie dotrzymania w/w terminu wystawca zostanie obci¹ ony pe³nymi kosztami wynikaj¹cymi z niniejszej rezerwacji. Informacje na temat hoteli dostêpne na stronie w zak³adce Us³ugi dla wystawców. The Exhibitor has the right to HNGE HIS BOOKING within 7 days from receipt of the confirmation but NOT LTER THN 1 DYS before the commencement of the fair. Otherwise, the Exhibitor will be charged for accommodation arrangements as on this reservation. Information about hotels available on website in Service for Exhibitors UWG: Brak pieczêci i podpisu

11 Nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone Osoba odpowiedzialna za stoisko ontact person Kod Post code Fax Miasto ity ZG OSZENIE OSÓB DO OBS UGI STOISK (stan na dzieñ...): / EXHIBITOR RDS FOR EXHIBITOR S PERSONNEL (state as at the date...): Lp./No GROTRVEL IDENTYFIKTORY (KRTY WYSTW) / IDENTIFITION RDS ( EXHIBITOR RDS) ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW UWG: TERMIN ZG OSZENI UP YW 30 DNI PRZED TRGMI / PPLITION DEDLINE: 30 DYS PRIOR TO THE FIR Nazwisko i imiê / Name and surname 1. Do wejœcia na teren targów w okresie ich trwania upowa niaj¹ karty WYSTW / The Exhibitor may enter the area of the Fair upon the presentation of EXHIBITOR identification cards.. Wystawca w zale noœci od wielkoœci zamówionej powierzchni otrzymuje: / The Exhibitor is entitled to receive identification cards depending on the size of the rented area: - karty - do 10 m, / up to 10 sq. m - identification cards, - 3 karty - do 0 m / up to 0 sq. m - 3 identification cards, - 4 karty - do 50 m / up to 50 sq. m - 4 identification cards, - 6 kart - do 75 m / up to 75 sq. m - 6 identification cards, Stanowisko / Position - 8 kart - do 100 m / up to 100 sq. m - 8 identification cards, - 10 kart - do 150 m / up to 150 sq. m - 10 identification cards, - 1 kart - ponad 150 m / more than 150 sq. m - 1 identification cards. 7b 3. Wspó³wystawca otrzymuje 1 kartê WYSTW. Wystawca mo e dokupiæ dodatkowe karty WYSTW. Each o-exhibitor receives one EXHIBITOR card. The Exhibitor may also purchase extra EXHIBITOR cards. 4. W czasie monta u oraz demonta u stoiska do wstêpu na teren targów upowa niaj¹ karty identyfikacyjne SERWIS. During construction and dismantling of stands the Exhibitor may enter the exhibition area upon presentation of SERVIE identification cards. 5. Do wjazdu na teren targowy w czasie trwania targów upowa nia p³atna karta parkingowa. Ka dy Wystawca i Wspó³wystawca otrzymuje 1 kartê parkingow¹ bezp³atnie. Dodatkowe karty parkingowe Wystawca i Wspó³wystawcy nabywaj¹ odp³atnie / ars may enter the fair area during an event upon presentation of a payable car park card. Each Exhibitor receives one car park card free of charge. Extra cards may be purchased (form no 4a). Odbiór kart SERWIS w terminie monta u stoisk / SERVIE identification cards can be collected during the stand assembly period: Wejœcie g³ówne, parter budynku administracyjnego, pok. 6 / Main entrance, ground floor of administration building, ap. 6 Odbiór kart WYSTW i kart parkingowych dla wystawców / EXHIBITOR identification cards and park passes can be collected: Wejœcie g³ówne, parter budynku administracyjnego, pok. 6 / Main entrance, ground floor of administration building, ap. 6 Terminy dostêpne na stronie zak³adka Informacje dla wystawców / Terms available on website: in Information for Exhibitors UWG: Brak pieczêci i podpisu

12 Nazwa Firmy Full ompany Name Ulica Street GROTRVEL Telefon Telephone Fax: Osoba odpowiedzialna za rezerwacjê (telefon) ontact person (name, phone) REZERWJ TRNSPORTU - SHUTTLE BUS TRNSPORT RESERVTION - SHUTTLE BUS ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Kod Post code Miasto ity NIP EU VT Id. No. Pañstwo ountry 7c REZERWJ / RESERVTION ZMWIMY SHUTTLE BUS / SHUTTLE BUS RESERVTION Lotnisko / irport Liczba pasa erów / number of passengers Imiê i nazwisko, telefon / Name and surname, phone number Numer lotu / flight number dres, data i godzina obioru pasa erów / passengers pick up address, date and time dres przeznaczenia / destination address Iloœæ sztuk baga u / number of bags Dodatkowe informacje / additional informations Warszawa Warsaw Kraków racow Katowice ódÿ W sprawie szczegó³ów prosimy o kontakt: For booking please call: tel. (+4841) , fax (+4841) lub / or UWG: Brak pieczêci i podpisu

13 Nazwa Firmy Full ompany Name Ulica Street GROTRVEL Telefon Telephone REZERWJ TRNSPORTU - REZERWJ LOTNIZ TRNSPORT RESERVTION - IRLINE RESERVTION Fax: Osoba odpowiedzialna za rezerwacjê (telefon) ontact person (name, phone) ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Kod Post code Miasto ity NIP EU VT Id. No. Pañstwo ountry 7c REZERWJ LOTNIZ / IRLINE RESERVTION ZMWIMY / RESERVTION Typ statku powietrznego / type of aircraft Liczba pasa erów / number of passengers Data i miejsce wylotu / date and place of departure Miejsce l¹dowania / destination Data powrotu / date of return Planowana trasa lotu / planned route of flight samolot / plane œmig³owiec / helicopter *prosimy zaznaczyæ wybrany / please tick if correct W sprawie szczegó³ów prosimy o kontakt: For booking please call: tel. (+4841) lub/or (+4841) , fax (+4841) lub / or lub/or Wystawca ma prawo zrezygnowaæ z rezerwacji samolotu po dokonaniu op³aty rezerwacyjnej nie póÿniej ni na 3 dni przed terminem pierwszego wylotu. The Exhibitor has the right to cancel the reservation after an airplane reservation fee, not later than 3 days before the first departure. UWG: Brak pieczêci i podpisu

14 Pe³na nazwa firmy do katalogu Full ompany Name for the catalogue Ulica Stree: Telefon Telephone GROTRVEL Fax WPIS DO KTLOGU EXHIBITOR S TLOGUE ENTRY ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Kod Post code Miasto ity Nazwa firmy, ulica, kod, miejscowoœæ, pañstwo ompany name, street, post code, city, country Pañstwo ountry dres strony internetowej Website WSPÓ WYSTWY / FIRMY DODTKOWO REPREZENTOWNE N STOISKU WYSTWY O-EXHIBITORS / OMPNIES REPRESENTED T THE EXHIBITOR S STND 8 W przypadku wiêkszej iloœci wspó³wystawców / firm reprezentowanych prosimy o skopiowanie tej strony i czytelne wype³nienie kopii. If there is more than 4 co-exhibitors / represented companies please make a xero-copy of page 8 and fill in the copy. Please fill in your application legibly. OBOWI ZKOWY WPIS WYSTWY DO KTLOGU / EXHIBITOR S OBLIGTORY ENTRY IN THE TLOGUE (w ramach op³aty rejestracyjnej) / (within registration fee) Prosimy o przes³anie wpisu do katalogu w jêzyku polskim oraz angielskim lub niemieckim (do 600 znaków, zapisanego w edytorze tekstu) oraz logo firmy (w jednym z formatów: TIFF, PDF, JPEG - rozdzielczoœæ 300 dpi), (wpis musi zawieraæ równie nazwê firmy i dane teleadresowe, nie wliczane do objêtoœci tekstu), em na adres (nazwa pliku powinna w miarê mo liwoœci odzwierciedlaæ nazwê firmy, której dotyczy wpis). W przypadku braku takiej mo liwoœci prosimy o do³¹czenie do formularza wydruku. Targi Kielce nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za b³êdy w przes³anej treœci wpisu do katalogu. Nie przes³anie treœci wpisu w terminie 30 dni przed rozpoczêciem targów zwalnia TK z obowi¹zku umieszczenia wpisu w katalogu. W przypadku naniesienia przez wystawcê zmian we wpisie prosimy o przes³anie kompletnego wpisu. Please send an entry for the catalogue (up to 600 characters) in Polish and in English or German (up to 600 characters) by to (the file name should reflect the name of the company to which the entry relates). If this is not possible please enclose with this form either a printout document. The entry must also include the name of the company and contact details (not included in the size of the text), as well as your company s logo in one of the following formats: TIFF, PDF, JPEG (300 dpi). Kielce Trade Fairs do not accept responsibility for errors in the received contents of catalogue entries. Failure to deliver contents of the entry prior to 30 days before commencement of the fair releases Kielce Trade Fairs from the duty to place the entry in the catalogue. In the event of corrections the exhibitor is reqested to send a complete entry. Treœæ wpisu i logo wystawcy / w za³¹czeniu / przeœlemy em Text and logo: posted together with pplication Form will be sent via Uwaga: Bezp³atny wpis do katalogu targowego (wraz z zamieszczeniem logo firmy) przys³uguje ka demu wystawcy, zamawiaj¹cemu powierzchniê wystawiennicz¹ na targach. Note: free entry in the fair catalogue (together with the company s logo) is the right of every exhibitor ordering exhibition space at the fair. WPIS WSPÓ WYSTWÓW DO KTLOGU / O-EXHIBITOR S ENTRY IN THE TLOGUE Wpis wspó³wystawcy do katalogu przys³uguje ka dej firmie, która zap³aci³a op³atê rejestracyjn¹ wspó³wystawcy. Pozosta³e warunki przes³ania wpisu - jak w przypadku Wystawcy (patrz wy ej). Each firm that has paid co-exhibitor s registration fee has the right to co-exhibitors catalogue entry. Other conditions for the sending of an entry - as for Exhibitors (see above). Treœæ wpisu i logo wspó³wystawcy/ w za³¹czeniu / przeœlemy em / Text and logo: posted together with pplication Form will be sent via UWG: Brak pieczêci i podpisu

15 GROTRVEL REKLM W KTLOGU TRGOWYM I INTERNEIE DVERTISEMENT IN TLOGUE ND ON-LINE ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: US UGI REKLMOWE / DVERTISING SERVIES REKLM W KTLOGU / DVERTISEMENT IN THE TLOGUE OF EXHIBITORS Zamawiamy og³oszenie reklamowe o powierzchni jednej strony (wymiar na spad 130 x 10 mm) / We order commercial advertisement on 1 page area. Nett size of the advertisement: 13 x 1 cm. 9a Wewn¹trz katalogu kolorowa / Inside the catalogue (colour) 500 II strona ok³adki kolorowa / II page of the cover (colour) 1000 III strona ok³adki kolorowa / III page of the cover (colour) 1000 IV strona ok³adki kolorowa / IV page of the cover (colour) Zak³adka kolorowa (jedna strona) / Fold (colour) - 1 full page area 100 Reklama dla firm nie bêd¹cych wystawc¹ targów / The advertisement for companies which are not exhibitors Uwaga: O zamieszczeniu reklamy na stronach ok³adkowych decyduje kolejnoœæ zg³oszenia. W przypadku opracowania reklamy przez TK z nades³anych materia³ów do ceny doliczane s¹ koszty sk³adu. Pliki graficzne prosimy przesy³aæ w jednym z formatów: TIFF, PDF, JPEG (300 dpi). W celu zamieszczenia og³oszenia reklamowego nadsy³amy: materia³y przez / materials by Kontakt w sprawie reklamy pod nr telefonu (41) , Note: Placing the advertisement on cover pages of the magazine is determined by succession of orders. If the advertisement is prepared by TK with exhibitor s materials sended - the price is expanded on cost of preparing. Please send graphic files in one of the following formats: TIFF, PDF, JPEG (300 dpi). In order to publish the advertisement we enclose the following: gotowy projekt na p³ycie D / project on D-ROM In case of any questions about advertisements please contact: phone (+4841) , DODTKOWY P TNY WPIS DO KTLOGU INTERNETOWEGO / DDITIONL ENTRY FOR THE INTERNET TLOGUE INTERNETOWY KTLOG WYSTWÓW jest dostêpny na stronie INTERNET TLOGUE OF EXHIBITORS attached to Zamawiamy wpis dodatkowy, obejmuj¹cy ofertê firmy, bez podania adresu do w³asnych stron www. ena za zamieszczenie i emisjê wpisu do kolejnej edycji targów / We order an additional entry without our web site address. Price for placing an entry and its issue until the next edition of the fair Zamawiamy wpis dodatkowy, obejmuj¹cy ofertê firmy wraz z linkiem do w³asnych stron www ena za zamieszczenie, wykonanie linku do w³asnych www oraz emisjê wpisu do kolejnej edycji targów / We order an additional entry with a link to our own web site. Price for placing an additional entry, preparing the link and issuing the entry until the next edition of the fair Prosimy o przes³anie treœci wpisu dodatkowego do katalogu internetowego oraz logo firmy (z zaznaczeniem, których targów dotyczy) em na adres: W przeciwnym wypadku we wpisie do katalogu internetowego zostanie umieszczony wpis przes³any przez Pañstwa do katalogu drukowanego lub - w przypadku jego braku - tylko dane teleadresowe firmy. Please send an additional entry for the internet catalogue as well as the company logo (with a note indicating which fair it relates to) by Otherwise the Internet catalogue entrywill contain the text of the printed catalogue entry delivered by you, or - in case there is a lack thereof - only your company telephone number and address. ZMÓWIENIE EMISJI BNER REKLMOWEGO / THE ORDERING THE DISPLY OF BNNER DVERTISEMENT Zamawiamy emisjê ma³ego banera reklamowego (rozmiar 80x70 pikseli) na stronie g³ównej imprezy targowej, wraz z linkiem do w³asnych stron www / We order the display of a small banner advertisement (of size 80x70 pixels) on the main web site of the fair with a link to our website. - emisja roczna, cena 300 / display for a year, price Zamawiamy emisjê du ego banera reklamowego (rozmiar 468x60 pikseli) na stronie g³ównej imprezy targowej, wraz z linkiem do w³asnych stron www / We order the display of a big banner advertisement (of size 468x60 pixels) on the main web site of the fair with a link to our website. - emisja roczna, cena 500 / display for a year, price ZMWIMY UMIESZZENIE REKLMY GRFIZNEJ W PLIKJI MOBILNEJ WE ORDER PLEMENT OF GRPHI DVERTISEMENT IN MOBILE PPLITION - emisja pó³roczna, cena 300 / display for a half a year, price emisja roczna, cena 500 / display for a year, price Wymagania technicze: baner statyczny 300x50 pikseli, w jednym z formatów: JPG, PNG, GIF Technical requirements: static banner (of size 300x50 pixels) in one of the following formats: JPG, PNG, GIF Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1 Prosimy o przes³anie krótkiej informacji na temat nowoœci prezentowanych przez Pañstwa firmê na naszych targach em na adres (przekazane informacje wykorzystamy do promocji targów w mediach). ould you send a short piece information on novelties presented by your company at our fair, by to: (information will be used for promotional purposes) UWG: Brak pieczêci i podpisu

16 GROTRVEL Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: REKLM ELEKTRONIZN N MONITORH DIGITL DVERTISEMENT ON MONITORS ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed terminem rozpoczêcia targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement 9b cena / price Lp./ No. NZW / ITEM ca³y okres targów (140 emisji) / the entire duration of the fair (140 emissions) 1 dzieñ targów (50 emisji) / one day of the fair (50 emissions) wartoœæ / value Spoty / prezentacje - do 30 s Spots / presentations - up to 30 seconds - wszystkie monitory / all monitors tylko monitory w terminalu / monitors in terminal only tylko monitory w halach / monitors in halls only monta z nades³anych przez wystawcê materia³ów / assembly of exhibitor s own materials Plansze 15 s Boards 15 seconds - wszystkie monitory / all monitors tylko monitory w terminalu / monitors in terminal only tylko monitory w halach / monitors in halls only wykonanie z nades³anych przez wystawcê materia³ów / presentation execution of exhibitor s own materials Razem wartoœæ / Total value: FIRMY NIE BÊD E WYSTWMI BÊD OBI NE KWOTMI WY SZYMI O 150% / PRIES FOR OMPNIES WHIH DO NOT EXHIBIT RE 150% HIGHER Pliki graficzne (rozmiar 190 x 1080 pikseli, waga do 100 MB) prosimy przesy³aæ w jednym z formatów: - filmy reklamowe w programie flash (spoty): flv - prezentacje: ppt, pdf - grafiki statyczne: jpg - pliki video: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv em na adres: Ka da ze stron kilkustronicowego materia³u ppt i pdf wyœwietlana jest przez taki sam okres czasu. Please send graphic files (of size 190 x 1080 pixels, weight not more than 100 MB) in one of the following formats: - spots (flash): flv - presentations: ppt, pdf - static graphics: jpg - video files: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv by to Each page of the ppt or pdf material composed of a number of pages is displayed for time period. UWG: TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o onych póÿniej ni 7. dnia przed rozpoczêciem targów. Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê mo liwoœci; nale noœæ za ich wykonanie jest wy sza o 30% i p³atna gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK w momencie z³o enia zamówienia (zgodnie z Regulaminem dla uczestników targów). Zap³ata jest warunkiem niezbêdnym do realizacji zamówienia. NOTE: ll extra services carried out later than 7 days before trade inauguration will be implemented by the facilities contract or according to his possibilities, with an extra 30% charge and paid in cash or by credit card when placing the order in the TK cash office (see Regulations for Participants of Fair). The payment is a crucial condition for the order to be fulfilled. Oferta nie obejmuje monitorów przynaleýnych do sal konferencyjnych w trakcie trwania konferencji. Odpowiedzialnoœæ za treœæ reklam lub naruszenie praw autorskich lub praw wy³¹cznych ponosi wy³¹cznie wystawca. Offer doesn t include monitors belonging to the conference rooms during the conferences. The exhibitor is reliable for the contents of the advertisement and for infringement of the copyright. UWG: Brak pieczêci i podpisu

17 Nazwa Firmy ompany name Ulica Street Telefon Telephone Osoba odpowiedzialna (telefon) ontact person (telephone) Fax Kod Post ode Miasto ity ZG SZMY / WE PPLY FOR Prezentacjê firmy / a company presentation Seminarium / a seminar Konferencjê / a conference Organizator / Organizer: WYNJEM SL KONFERENYJNYH W ENTRUM KONGRESOWYM / ZG OSZENIE PREZENTJI FIRMY HIRE OF THE ONFERENE HLL IN THE ONGRESS ENTRE / NOTIFITION OF OMPNY PRESENTTION Temat (do publikacji w programie targów) / Topic (for publication in the fair programme): Proponowane terminy / Proposed terms: PL Swift: RBWPLPW Pañstwo ountry NIP EU VT Id. No. 10a Inne / Other:... Godziny / Hours: od / from...do / to... od / from...do / to... od / from...do / to... od / from...do / to... Lp. No. GROTRVEL ZMWIMY SLE KONFERENYJNE W ENTRUM KONGRESOWYM / WE ORDER ONFERENE HLLS IN ONGRESS ENTRE NZW / NME uk³ad teatralny* theatre layout* ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) uk³ad przy sto³ach* at tables layout* uk³ad bankietowy* banquet layout* iloœæ mikrofonów number of microphones liczba osób przy mównica* stole prezydialnym rostrum* number of people at presidium table 1 godz. / 1 hour cena / price do 4 godz. / up to 4 hours 4-8 godz. / 4-8 hours iloœæ / number wartoœæ value 1. Sala Kongresowa OMEG ongress Hall OMEG (do 57 os. / up to 57 people) (do 50 os. / (do 90 os. / up to 50 people) up to 90 people) Sala Kongresowa LF ongress Hall LF (do 10 os. / up to 10 people) (do 138 os. / up to 138 people) (do 90 os. / up to 90 people) Sala Kongresowa OMEG + LF ongress Hall OMEG + LF (do 69 os. / (do 365 os. / (do 500 os. / up to 69 people) up to 365 people) up to 500 people) Sala Konferencyjna BET onference Hall BET (do 100 os. / up to 100 people) (do 7 os. / up to 7 people) (do 80 os. / up to 80 people) Sala Konferencyjna GMM onference Hall GMM (do 100 os. / up to 100 people) (do 7 os. / up to 7 people) (do 80 os. / up to 80 people) Sala Konferencyjna DELT onference Hall DELT (do 100 os. / up to 100 people) (do 7 os. / up to 7 people) (do 80 os. / up to 80 people) Sala Konferencyjna TET onference Hall TET (do 100 os. / up to 100 people) (do 7 os. / up to 7 people) (do 80 os. / up to 80 people) Sala Konferencyjna BET + GMM onference Hall BET + GMM (do 00 os. / (do 166 os. / (do 190 os. / up to 00 people) up to 166 people) up to 190 people) Sala Konferencyjna DELT + TET onference Hall DELT + TET Sala Konferencyjna BET + GMM + DELT + TET onference Hall BET + GMM + DELT + TET (do 00 os. / (do 166 os. / (do 190 os. / up to 00 people) up to 166 people) up to 190 people) (do 400 os. / (do 33 os. / (do 380 os. / up to 400 people) up to 33 people) up to 380 people) Sala Konferencyjna SIGM onference Hall SIGM (do 50 os. / up to 50 people) (do 36 os. / up to 36 people) (do 48 os. / up to 48 people) Pokój VIP II / VIP II Room Pokój VIP I / VIP I Room Pokój VIP I - po³owa/ VIP I Room - half Sala Kongresowa KPP + LMBD The ongress Hall KPP + LMBD (do 350 os. / (do 00 os. / (do 10 os. / up to 350 people) up to 00 people) up to 10 people) Sala Konferencyjna KPP onference Hall KPP (do 180 os. / (do 10 os. / (do 70 os. / up to 180 people) up to 10 people) up to 70 people) Sala Konferencyjna LMBD onference Hall LMBD * zaznaczyæ potrzebne / tick if correct (do 160 os. / (do 100 os. / (do 30 os. / up to 160 people) up to 100 people) up to 30 people) Zamówienie rezerwacji sal konferencyjnych nale y wys³aæ najpóÿniej na 14 dni przed dat¹ wynajmu. Rezygnacja ze zg³oszenia w terminie krótszym ni 7 dni przed dat¹ wynajmu spowoduje obci¹ enie kwot¹ w wysokoœci 50% kosztów wynajmu sali, sprzêtu oraz zamówionych us³ug. pplications to book conference halls should be sent not less than 14 days before the date of hire. ancellations received less than 7 days before the date of hire will incur a fee of 50% of the cost of hire of the hall, equipment and services ordered. Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1 3 UWG: Brak pieczêci i podpisu Razem wartoœæ / Total:

18 Nazwa Firmy ompany name Ulica Street WYNJEM SL KONFERENYJNYH W HLH / ZG OSZENIE PREZENTJI FIRMY HIRE OF THE ONFERENE HLL IN HLLS / NOTIFITION OF OMPNY PRESENTTION GROTRVEL ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Kod Post ode Miasto ity Pañstwo ountry 10b Telefon Telephone Fax NIP EU VT Id. No. Osoba odpowiedzialna (telefon) ontact person (telephone) ZG SZMY / WE PPLY FOR Prezentacjê firmy / a company presentation Seminarium / a seminar Konferencjê / a conference Inne / Other:... Organizator / Organizer: Temat (do publikacji w programie targów) / Topic (for publication in the fair programme): Proponowane terminy / Proposed terms: Godziny / Hours: od / from...do / to... od / from...do / to... od / from...do / to... od / from...do / to... Lp./ No. NZW / NME ZMWIMY SLE KONFERENYJNE W HLH / WE ORDER ONFERENE HLLS IN HLLS uk³ad teatralny*/ theatre layout* uk³ad przy sto³ach*/ at tables layout* uk³ad bankietowy*/ banquet layout* iloœæ mikrofonów / number of microphones mównica*/ rostrum* liczba osób przy stole prezydialnym / number of people at presidium table cena za 1 godz. / price per 1 hour iloœæ godzin / number of hours wartoœæ / value 1. Sala Konferencyjna G1 / onference Hall G1 (do 50 os. / up to 50 people) (do 4 os. / up to 4 people) (do 15 os. / up to 15 people) 7. niezale ne sale w Sali G1 / separated boardrooms in Hall G1 (do 0 os. / up to 0 people) (do 1 os. / up to 1 people) (do 1 os. / up to 1 people) Sala Konferencyjna G / onference Hall G (do 50 os. / up to 50 people) (do 4 os. / up to 4 people) (do 4 os. / up to 4 people) 7 4. niezale ne sale w Sali G / separated boardrooms in Hall G (do 0 os. / up to 0 people) (do 1 os. / up to 1 people) (do 1 os. / up to 1 people) Sala Konferencyjna G3 / onference Hall G3 (do 60 os. / up to 60 people) (do 3 os. / up to 3 people) (do 3 os. / up to 3 people) niezale ne sale w Sali G3 / separated boardrooms in Hall G3 Sala Konferencyjna G+G3 (kszta³t litery L ) / onference Hall G+G3 (L-shape) (do 5 os. / up to 5 people) (do 100 os. / up to 100 people) (do 1 os. / up to 1 people) (do 48 os. / up to 48 people) (do 1 os. / up to 1 people) (do 40 os. / up to 40 people) Sala Konferencyjna 1 / onference Hall 1 (do 65 os. / up to 65 people) (do 40 os. / up to 40 people) (do 40 os. / up to 40 people) 7 9. Sala Konferencyjna E1 / onference Hall E1 (do 60 os. / up to 60 people) (do 30 os. / up to 30 people) (do 30 os. / up to 30 people) Sala Konferencyjna E / onference Hall E (do 5 os. / up to 5 people) (do 15 os. / up to 15 people) (do 15 os. / up to 15 people) Sala Konferencyjna E3 / onference Hall E3 * zaznaczyæ potrzebne / tick if correct (do 90 os. / up to 90 people) (do 40 os. / up to 40 people) (do 54 os. / up to 54 people) 135 Razem wartoœæ / Total: Zamówienie rezerwacji sal konferencyjnych nale y wys³aæ najpóÿniej na 14 dni przed dat¹ wynajmu. Rezygnacja ze zg³oszenia w terminie krótszym ni 7 dni przed dat¹ wynajmu spowoduje obci¹ enie kwot¹ w wysokoœci 50% kosztów wynajmu sali, sprzêtu oraz zamówionych us³ug. pplications to book conference halls should be sent not less than 14 days before the date of hire. ancellations received less than 7 days before the date of hire will incur a fee of 50% of the cost of hire of the hall, equipment and services ordered. Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1 UWG: Brak pieczêci i podpisu

19 Nazwa Firmy ompany name Ulica Street Telefon Telephone WYNJEM SL KONFERENYJNYH / ZG OSZENIE PREZENTJI FIRMY c.d. HIRE OF THE ONFERENE HLL / NOTIFITION OF OMPNY PRESENTTION (ONTINUED) GROTRVEL Osoba odpowiedzialna (telefon) ontact person (telephone) Fax ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) PL Swift: RBWPLPW Kod Post ode Miasto ity Pañstwo ountry NIP EU VT Id. No. 10c ZMWIMY WYPOS ENIE TEHNIZNE DL SL KONFERENYJNYH W HLH / WE ORDER TEHNIL EQUIPMENT FOR ONFERENE HLLS IN HLLS Lp./ No. NZW / NME cena za 1 godz. / price per 1 hour iloœæ godzin / number of hours wartoœæ / value 1. Sprzêt nag³aœniaj¹cy (w tym mikrofony) / mplification equipment (including microphones) (nie dotyczy pkt / n/a points:, 4, 6, 10 (str./page 10b)) w standardzie / in standard. Rzutnik multimedialn y* / Multimedia projector* Wizualizer / Visualiser Ekran plazmowy 4 / Plasma screen Ekran pod rzutnik / Screen for projector Us³ugi plastyczne, wystrój dodatkowy / rtistic services, additional decoration Inne / Others Inne / Others w standardzie / in standard wg uzgodnieñ / according to the order * TK nie gwarantuj¹ laptopa (laptop w³asny) / TK does not guarantee a laptop (own laptop) Razem wartoœæ / Total: 9. TERING wg uzgodnieñ / according to the order œwiadczony wy³¹cznie przez firmy na sta³e wspó³pracuj¹ce z TK / provided only by companies co-operating with TK Szczegó³owe informacje na temat cateringu i wynajmu sal konferencyjnych / For detailed information about catering and hire of conference halls: tel. (+4841) ; tel. (+4841) ; Szczegó³owych informacji technicznych udziela Zespó³ Obs³ugi Technicznej / ll technical informations are given by Technical Service Section: tel. (+4841) ; Szczegó³owe informacje dotycz¹ce us³ug plastycznych / For detailed information about artistic services tel. (+4841) ; tel. kom./ mobile: Zamówienie rezerwacji sal konferencyjnych nale y wys³aæ najpóÿniej na 14 dni przed dat¹ wynajmu. Rezygnacja ze zg³oszenia w terminie krótszym ni 7 dni przed dat¹ wynajmu spowoduje obci¹ enie kwot¹ w wysokoœci 50% kosztów wynajmu sali, sprzêtu oraz zamówionych us³ug. Przy wynajmie na czas d³u szy ni 6 godzin istnieje mo liwoœæ udzielenia rabatu. pplications to book conference halls should be sent not less than 14 days before the date of hire. ancellations received less than 7 days before the date of hire will incur a fee of 50% of the cost of hire of the hall, equipment and services ordered. For rental longer than 6 hours a discount is possible. Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale y doliczyæ podatek VT* / The above prices are net prices to which VT* should be added * z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1 UWG: Brak pieczêci i podpisu

20 WYNJEM SL KONFERENYJNYH W ENTRUM KONGRESOWYM / ZG OSZENIE PREZENTJI FIRMY HIRE OF THE ONFERENE HLL IN THE ONGRESS ENTRE / NOTIFITION OF OMPNY PRESENTTION ul. Zak³adowa 1, 5-67 Kielce, Poland, tel.(+4841) , fax (+4841) d 11,9 m 10,5 m 7,4 m 5,5 m sala / hall G1 5,4 m sala / hall G sala hall G3 11,3 m hala hall D 9,8 m hala / hall E hala / hall G 10,4 m sala / hall 1 hala hall 8,0 m sala/hall E 5,0 m 10,5 m 18,3 m 7,0 m sala hall E1 7,6 m sala/hall E3 hala / hall F ENTRUM KONGRESOWE ONGRESS ENTRE 5 m 9,9 m 17, m sala / hall LF SEN / SENE 0,4 m sala / hall OMEG 4,9 m ul. Kongresowa 11,5 m 11 m VIP I room VIP II room 15,3 m sala / hall BET sala / hall GMM 37,3 m 5,1 m 16,0 m 1,5 m sala / hall LMBD sala / hall KPP 11,7 m 15,3 m sala / hall DELT sala / hall TET 11,5 m 11 m 11,5 m sala / hall SIGM 16,6 m 3, m 0,9 m 17,7 m ul. Zak³adowa

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN.7.000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone +8 788 9 fa

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE EXHIBITORS GUIDE Secretariat of EAZA ANNUAL CONFERENCE 2015 Contact: Mateusz Jarzombek ul. Wystawowa 1 (IASE room 219) 51-618 Wrocław, Poland Phone: +48 71 347 51 88 Phone: +48 603 293 815 e-mail: jarzombek@convention.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych DO SZANOWNYCH NABYWCÓW WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI! DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I ŻYCZYMY UDANYCH LICYTACJI! 1. WPIS: Aby móc wziąć udział w licytacji konieczne jest zapisanie się i odebranie tabliczki

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH COMMERCIAL CODE OF COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS COMPANIES & PARTNERSHIPS 1. PRZEDSIÊBIORSTWO 1. ENTERPRISE 1. dzia³alnoœæ

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo