Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) )"

Transkrypt

1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Lidzbark Warmiński r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) ) KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPLANTOLOGII POŁĄCZONY Z JUBILEUSZEM 10LECIA ODDZIAŁU MIEJSCOWEGO STOWARZYSZENIA JOANNICI DZIEŁO POMOCY (tytuł zadania publicznego) w okresie od do W FORMIE POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1) PRZEZ ZARZĄD POWIATU LIDZBARSKIEGO składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Informujemy, że 26 czerwca 2012 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęła oferta lidzbarskiego Oddziału Miejscowego Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy na zadanie pn. KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPLANTOLOGII POŁĄCZONY Z JUBILEUSZEM 10LECIA ODDZIAŁU MIEJSCOWEGO STOWARZYSZENIA JOANNICI DZIEŁO POMOCY. Zadanie to może być zrealizowane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji na adres: Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37. 1

2 I. Dane oferenta/oferentów 1)3) 1) nazwa: 2) forma prawna: 4) ( X ) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna ( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 5) ) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6) r 5) nr NIP: nr REGON: ) adres: miejscowość: Gorzów Wielkopolski ul.: Drzymały 13 dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7).. gmina: Gorzów Wlkp. powiat: 8) Gorzowski województwo: Lubuskie kod pocztowy: poczta: Gorzów Wlkp. 7) tel.: faks: ) numer rachunku bankowego: nazwa banku: PeKaO S.A. VII o. w Warszawie 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów 1) : a) Kamil Kardymowicz AZT ) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: 9), Oddział Miejscowy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ratuszowa 5, Lidzbark Warmiński Tel ) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Kamil Kardymowicz Tel , 2

3 12) przedmiot działalności pożytku publicznego: 1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego a) pozostałą działalność wydawniczą (wydawanie informacji o działalności stowarzyszenia, także on-line) PKD Z b) działalność wspomagającą edukację (wymiana młodzieżowa) PKD Z c) działalność fizjoterapeutyczną PKD A d) działalność paramedyczną PKD D e) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia) PKD E f) pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (odwiedzanie w domach, opieka dzienna, wydawanie posiłków) PKD Z g) opiekę dzienną nad dziećmi ( w tym niepełnosprawnymi) PKD Z h) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną (pomoc bezdomnym, ofiarom katastrof, ofiarom klęsk żywiołowych); PKD Z i) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną PKD Z; 2) działalność odpłatna pożytku publicznego a) działalność pogotowia ratunkowego (transport chorych karetką należącą do stowarzyszenia) PKD B 13) jeżeli oferent /oferenci 1) prowadzi/prowadzą 1) działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.. b) przedmiot działalności gospodarczej Nie prowadzi II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) Na podstawie pełnomocnictwa Zarządu stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy działającego na 3

4 podstawie Statutu 9 ust. 9.2 III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 1. Krótka charakterystyka zadania publicznego ORGANIZACJA KONCERTU CHARYTATYWNEGO NA RZECZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPLANTOLOGII POŁĄCZONEGO Z JUBILEUSZEM 10-LECIA ODDZIAŁU MIESJCOWEGO STOWARZYSZENIA JOANNICI DZIEŁO POMOCY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM KONCERT MA CHARAKTER IMPREZY MASOWEJ 2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków Brak świadomości społeczeństwa o konieczności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Społeczeństwo nawet jak chce pomóc to nie wie jak. Dotyczy to również propagowania idei transplantologii i rejestracji dawców szpiku. 3. Opis grup adresatów zadania publicznego Adresatami zadania publicznego są mieszkańcy Powiatu lidzbarskiego jak i wszyscy przyjezdni goście. Impreza ma zasięg wojewódzki. 4

5 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania. 11) Dofinansowanie pozwoli nam zorganizować bezpieczną imprezę masową, gdyż fundusze zostaną przeznaczone za wynajem Ochrony zgodnie z ustawą o imprezach masowych. 5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci 1) otrzymał/otrzymali 1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji. 11) Realizacja projektu Bezpieczna Młodzież z Joannitami, umowa z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dn r. 6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji Celem priorytetowym projektu jest propagowanie niesienia pomocy osobom potrzebującym. Przez promocję idei transplantologii, krwiodawstwa, edukacji pierwszej pomocy. Celami pośrednimi są : 1. Ukazanie młodzieży potrzeb innych ludzi. 2. Propagowanie idei wolontariatu. 3. Nauka pierwszej pomocy. 4. Edukacja w dziedzinie transplantologii i krwiodawstwa. 5. Honorowa zbiórka krwi. 6. Zbiórka pieniędzy na sprzęt ratujący życie ludzkie. 7. Promocja ideei pomocy osobom potrzebującym 8. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i środków odurzających Cel realizowany będzie przez poniższe zadania: -Koncert charytatywny zespołu Enej. -Konferencja poświęcona tematyce transplantologii. -Zbiórka pieniędzy w formie kwesty do puszek oraz licytacji fantów. -Pokazy pierwszej pomocy w specjalnie przygotowanym pawilonie. -Zbiórka krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. 5

6 -Szerzenie profilaktyki od uzależnień od alkoholu i dopalaczy w specjalnie przygotowanych pawilonach przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie. 7. Miejsce realizacji zadania publicznego Amfiteatr miejski w Lidzbarku Warmińskim 8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 12) Projekt polega na zorganizowaniu KONCERTU CHARYATYWNEGO NA RZECZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPLANTOLOGII POŁĄCZONEGO Z JUBILEUSZEM 10-LECIA ODDZIAŁU MIEJSCOWEGO STOWARZYSZENIA JOANNICI DZIEŁO POMOCY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM podczas którego gwiazdą wieczoru będzie zespół Enej. Koncert odbędzie się w amfiteatrze miejskim w Lidzbarku Warmińskim. Honorarium zespołu Enej zawiera tylko koszty związane z obsługą koncertu. Imprezę masową poprzedzać będzie: parada wozów ratowniczych, konferencja poświęcona tematyce transplantologii oraz zbiórka krwi organizowana przy pomocy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Uczestnicy projektu będą mogli : Zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w specjalnie przygotowanym i oznakowanym pawilonie. Zapoznać się z profilaktyką uzależnień od alkoholu i środków odurzających w specjalnie przygotowanych stoiskach przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Olsztynie. Poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie transplantologii, każdy uczestnik będzie miał okazję wypełnić oświadczenie woli W trakcie koncertu na terenie amfiteatru miejskiego w Lidzbarku Warmińskim prowadzona będzie zbiórka pieniędzy w formie kwesty do puszek i licytacji fantów z której dochód zostanie 6

7 przeznaczony na zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego, który będzie używany przez Oddział Miejscowy Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. Już po raz czwarty jesteśmy organizatorami KONCERTU CHARYATYWNEGO NA RZECZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPLANTOLOGII wszystkie nasze koncerty były objęte Patronatem Honorowym Marszałka woj. warmińsko-mazurskiego 7

8 9. Harmonogram 13) Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego 14) Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego Przygotowanie dokumentacji ( planu zabezpieczenia) niezbędnego do otrzymania pozytywnych opinii oraz zezwoleń na organizację imprezy masowej zgodnie z ustawą o imprezach masowych. CZERWIEC Ustanowienie Patronatów Medialnych, ustalenie terminu zbiórki krwi oraz uzgodnienie terminu konferencji na temat Transplantologii CZERWIEC Złożenie wniosku o patronat honorowy Marszałka woj. warmińsko-mazurskiego CZERWIEC Podpisanie umowy z Zespołem Enej oraz podpisanie umowy z Agencją Ochrony LIPIEC Podpisanie umowy z Centrum Edukacji i Inicjatyw kulturalnych na bezpłatne udostępnienie konstrukcji aluminiowej wraz z zadaszeniem, podestami i nagłośnieniem LIPIEC Podpisanie umowy z firmą na wynajem oświetlenia zgodnego z Riderem technicznym zespołu LIPIEC Kampania promująca koncert LIPIEC 8

9 przygotowanie amfiteatru rozstawienie garderób rozstawienie zaplecza socjalnego rozstawienie toi toi rozstawienie estrady Firma Toi Toi Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (konstrukcji wraz z zadaszeniem oświetleniem i nagłośnieniem) przygotowanie miejsca na Ambulans do poboru krwi przygotowanie Sali konferencyjnej wyznaczenie strefy parkingowej przygotowanie stoisk promujących szkółkę pierwszej pomocy oraz Wojewódzki Inspektorat Epidemiologiczno Sanitarny w Olsztynie profilaktykę od uzależnień alkoholu i środków odurzających przyłączenie prądu przez Firma Energa Energę Zbiórka Krwi w ambulansie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa- ul. Plac Młyński Próby zespołów Konferencja na temat Transplantologii sala konferencyjna ul. Ratuszowa godz 8,00-13,00 godz godz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 9

10 Parada wozów ratowniczych godz Rozpoczęcie koncertu charytatywnego na rzecz ratownictwa medycznego i transplantologii połączony z jubileuszem 10lecia Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy w Lidzbarku Warmińskim W trakcie koncertu odbywać się będą pokazy pierwszej pomocy oraz będą rozdawane ulotki związane z profilaktyką uzależnień od alkoholu i środków odurzających Podczas koncertu odbędzie się kwesta do puszek oraz licytacje fantów z których dochód zostanie przeznaczony na sprzęt ratujący życie ludzkie. Gwiazdą wieczoru będzie zespół polskiej estrady muzycznej Zespół Enej godz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych Agencja Ochrony Piorun Rochouse Menagment Entertaiment Demontaż estrady oraz sprzątanie zaplecza socjalnego Stowarzyszenie Joannci Dzieło Pomocy 10

11 10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 15) Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z zasadami poboru narządu i ich transplantacji. Chętni będą mogli pobrać i wypełnić oświadczenie woli Zebrana krew podczas akcji posłuży do ratowania ludzkiego życia dla potrzebujących mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego. Beneficjenci będą mieli możliwość zapoznania się z technikami udzielania pierwszej pomocy oraz zostaną zapoznani z profilaktyką uzależnień alkoholowych i środków odurzających Dochód z przeprowadzonej kwesty będzie wkładem mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i okolic w własne bezpieczeństwo. IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: Lp. Rodzaj kosztów 16) I Koszty merytoryczne 18) po stronie Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy Ilość jednostek Koszt jednostkowy (w zł) Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego 17) (w zł) Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) Honorarium dla zespołu Enej dzień Opłata Zaiks 1 75 dzień Wynajem Toi Toi dzień

12 3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego 17) zł 0% 3.3 pozostałe 17) zł 0% II Koszty obsługi 20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy: Wynajem estrady zgodnej z Riderem zespołu dzień Wynajem ochrony zabezpieczającej imprezę masową dzień III Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie (nazwa Oferenta) 19) : Organizacja zaplecza 1 50 dzień Praca Teamu organizacyjnego dzień IV Ogółem: Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 1 Wnioskowana kwota dotacji ,64 % 2 Środki finansowe własne 17) ,26% 3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt ) 11) zł 0% 3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) 17) zł 0% 12

13 4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) zł 22,10% 5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4) zł 100% 3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych 21) Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych Kwota środków (w zł) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) Termin rozpatrzenia w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty TAK/NIE 1) TAK/NIE 1) TAK/NIE 1) TAK/NIE 1) Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22) Kamil Kardymowicz- koordynator projektu ( organizator wielu koncertów) Andrzej Mączyński- koordynator do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej (właściciel Agencji Piorun) Damian Kardymowicz- koordynator do spraw zabezpieczenia medycznego (ratownik medyczny) Tomasz Sikorski koordynator do spraw techniki (pracownik firmy estradowej) Ariel Stysiak- koordynator do spraw organizacji zaplecza ( Koordynator Oddziału Miejscowego Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy) Łukasz Kojrys- manager zespołu Enej Kazimierz Gubicz- Ekspert do spraw obsługi scenicznej (Pracownik Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. 13

14 2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych udostępnienie estrady wraz w nagłośnieniem. Burmistrz Miasta Lidzbarka Warmińskiego udostępnienie amfiteatru z zapleczem i garderobami Oddział Miejscowy w Lidzbarku Warmińskimbezpłatne zabezpieczenie imprezy masowej Oddział Miejscowy w Lidzbarku Warmińskimbezpłatne udostępnienie fantomów, projektorów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia pokazów pierwszej pomocy. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie- udostępnienie bezpłatne ambulansu do poboru krwi 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną). Oddział Miejscowy Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy w Lidzbarku Warmińskim już po raz czwarty organizuje Koncert Charytatywny na Rzecz Ratownictwa Medycznego i Transplantologii w poprzednich latach wystąpiły gwiazdy polskiej estrady muzycznej takie jak zespół : Łzy, Video, Enej. Koncerty były objęte patronatem honorowym Marszałka woj. Warmińsko-Mazurskiego 4. Informacja, czy oferent/oferenci 1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie planuje. 14

15 Oświadczam (-y), że: 1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobierania opłat od adresatów zadania; 3) oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia ; 4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1) ; 6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją 1) ; 7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.. Kamil Kardymowicz.. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów 1) Data Załączniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 24) 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). Poświadczenie złożenia oferty 25) Oferta wpłynęła do siedziby Starostwa Powiatowego 26 czerwca 2012 roku. Insp. Edyta Madziewicz Adnotacje urzędowe 25) Posiedzenie Zarządu Powiatu Lidzbarskiego r. Przyjąć ofertę do realizacji przyznając kwotę dotacji zł słownie: dwa tysiące złotych. Insp. Edyta Madziewicz Zgodnie z ust. 4 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIPie, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zgłaszanie uwag pisemnie do 05 lipca 2012 roku do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji na adres: Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego

16 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola. 4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną. 5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał. 7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki. 8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej. 10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej. 11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów). 14) Opis zgodny z kosztorysem. 15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki. 16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń. 17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. 19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu. 21) Wypełnienie fakultatywne umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego. 22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów. 24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. 25) Wypełnia organ administracji publicznej. 16

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie ogłoszenia Sprostowanie ogłoszenia Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej Nie podpisany elektronicznie. pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Numer rejestru Ministerstwa: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo