OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie Miejsce przetargu: Lublin, ul. Wacława Moritza 2, budynek biurowy, parter, pokój nr 005 Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie OGŁASZA przetarg ustny w formie publicznej licytacji na wynajem części powierzchni znajdującej się na I piętrze budynku położonego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 (budynek Poczty Głównej) pod działalność niekolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A. o łącznej powierzchni 194,46m 2. Okres najmu wynosi 5 lat od dnia przekazania lokalu Najemcy. Charakterystyka nieruchomości: nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta, na parterze budynku znajduje się Urząd Pocztowy nr 1 w Lublinie, w pobliżu znajdują się sąd, kościół, hotele, banki, sklepy. W skład powierzchni do wynajmu wchodzi 9 pomieszczeń biurowych o powierzchniach 15,90m 2,16,14m 2, 33,85m 2, 21,39m 2, 27,77m 2, 30,19m 2, 16,07 m 2, 16,42m 2, 16,73m 2. Każdy pokój będzie licytowany odrębnie. Najemca z tytułu najmu płacił będzie czynsz oraz opłaty za media. Do czynszu i opłat netto doliczany będzie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących stawek. STAWKA WYWOŁAWCZA czynszu netto wynosi 51,00 zł/m 2 miesięcznie, POSTĄPIENIE nie może wynosić mniej niż 0,60 zł/m 2. WADIUM należy wpłacić na każde pomieszczenie, które chce się licytować w wysokości obliczonej w następujący sposób: powierzchnia pomieszczenia x stawka wywoławcza x 3. Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu zostały zawarte w Regulaminie przetargu oraz projekcie umowy najmu, z którymi można zapoznać się w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. W. Moritza 2, Lublin, budynek biurowy, pok.213, tel bądź na stronie internetowej (zakładka wynajem ). Powierzchnię do wynajmu można oglądać od dnia r r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny oględzin, pod nr tel ; TERMIN LICYTACJI USTNEJ: r., godzina WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST: 1. wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy nr: w terminie do dnia r. (za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.) lub w postaci gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, której oryginał dostarczony zostanie do Poczty Polskiej S.A. dzień przed terminem licytacji pod adres: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin, budynek biurowy, pok.213. Gwarancja powinna mieć termin nie krótszy niż 4 miesiące od daty licytacji. 2. złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w ww. dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu. W składanym oświadczeniu należy wskazać, do których pomieszczeń oferent przystąpi do licytacji, informację taką można dodatkowo podać w tytule przelewu na poczet wadium. 3. przed rozpoczęciem licytacji osoba fizyczna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 4. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji zobowiązana jest do okazania dowodu

2 osobistego oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu przetargowym. INFORMACJE POZOSTAŁE: Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, będą im zwrócone bez odsetek, na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie tj. w terminie 14 dni od zakończenia licytacji. Wadium wpłacone przelewem na rachunek bankowy przez wyłonionego w przetargu najemcę zalicza się na poczet kaucji. Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A. gdy oferent, którego oferta została przyjęta, nie dostarczy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty zakończenia licytacji lub uchyli się od zawarcia umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji kiedy oferent przystąpił do licytacji na więcej niż jedno pomieszczenie a jego oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze w stosunku do wszystkich pomieszczeń wykazanych w oświadczeniu. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od daty otrzymania zgody od Ministra Skarbu Państwa na najem przedmiotowej części nieruchomości. Przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art p. 4 k.c. Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu podczas licytacji oraz prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zgodę na wynajem części nieruchomości wyraża Minister Skarbu Państwa.

3 REGULAMIN PRZETARGU zorganizowanego w trybie publicznej licytacji ustnej na wynajem części powierzchni, która znajduje się na terenie nieruchomości Poczty Polskiej S.A. położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 o łącznej powierzchni 194,46m 2. I. Tryb postępowania : Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji ustnej i jest jawne. II. Cel postępowania: Celem postępowania jest: 1. wyłonienie Najemców części powierzchni w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 w Lublinie. 2. uzyskanie najwyższej stawki czynszu netto. III. Organizator: 1. Organizatorem licytacji ustnej jest Poczta Polska S.A. PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie. 2. Organizator posiada tytuł prawny do przedmiotu licytacji. 3. Organizator powołał do przeprowadzenia licytacji zespół składający się z co najmniej z 3 osób zwany dalej komisją przetargową. IV. Przedmiot licytacji: 1. Przedmiotem licytacji jest wynajem 9 pomieszczeń w budynku Poczty Polskiej S.A. w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 w Lublinie o łącznej powierzchni 194,46m 2 na którą składają się następujące pomieszczenia: p ,90m 2, p104-16,14m 2, p ,85m 2, p ,39m 2, p. 106a-27,77m 2, p ,19m 2, p ,07m 2, p ,42m 2, p.109a-16,73 m Każdy pokój będzie licytowany odrębnie. 3. Pomieszczenia znajdują się na I piętrze. Okres najmu wynosi 5 lat od dnia przekazania lokalu Najemcy. 4. Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi 51,00 zł. 5. Szczegółowe warunki najmu określa umowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. V. Uczestnicy licytacji : 1. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

4 VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy nr: w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu (za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.) lub w postaci gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, której oryginał dostarczony zostanie do Poczty Polskiej S.A. dzień przed terminem licytacji pod adres: PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin, budynek biurowy, pok.213. Gwarancja powinna mieć termin nie krótszy 4 niż miesiące od daty licytacji. 2. złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w ww. dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu. W składanym oświadczeniu należy wskazać, do których pomieszczeń oferent przystąpi do licytacji, informację taką można dodatkowo podać w tytule przelewu na poczet wadium. 3. przed rozpoczęciem licytacji osoba fizyczna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową (w tym prowadzących działalność gospodarczą) do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody przez drugiego małżonka na przystąpienie do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 4. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego, oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu przetargowym. Dokumentami tymi są w szczególności: a) odpis z KRS potwierdzający uprawnienie osoby do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, b) odpis z właściwego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestru lub ewidencji, c) pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podpisane przez umocowane do tego osoby. 5. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, będą im zwrócone bez odsetek, na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie tj. w terminie 14 dni od zakończenia licytacji. Wadium wpłacone przelewem na rachunek bankowy przez wyłonionego w przetargu najemcę zalicza się na poczet kaucji. 6. Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A. gdy oferent, którego oferta została przyjęta, nie dostarczy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty zakończenia licytacji lub uchyli się od zawarcia umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy oferent przystąpił do licytacji na więcej niż jedno pomieszczenie a jego oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze w stosunku do wszystkich pomieszczeń wykazanych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI ppkt.2 Regulaminu.

5 7. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od daty otrzymania zgody od Ministra Skarbu Państwa na najem przedmiotowej części nieruchomości. VII. Licytacja : 1. Licytacja odbędzie się w siedzibie PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin, Sala konferencyjna nr 005 (parter, budynek biurowy) w terminie i godzinie, które zostały wskazane w ogłoszeniu o przetargu. 2. Jeżeli w terminie 3 dni od zakończenia licytacji wpłynie skarga na czynności związane z przeprowadzeniem licytacji, Organizator wstrzyma się z wypłatą wadium dla wszystkich uczestników do chwili jej rozstrzygnięcia przez Organizatora. VIII. Przebieg licytacji: 1. Przed przystąpieniem do licytacji komisja sprawdza spełnienie przez uczestników wymogów określonych w dziale VI. 2. Licytacja odbywa się ustnie. 3. Licytowana cena stanowić będzie stawkę czynszu netto za m 2 najmowanej powierzchni. 4. Przewodniczący komisji licytacyjnej otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji jej warunki, wymieniając uczestników licytacji i członków komisji. 5. Przewodniczący licytacji otwiera licytację poprzez podanie stawki wywoławczej czynszu netto zł/m 2 miesięcznie, która została wskazana w ogłoszeniu, 6. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, do momentu gdy po trzykrotnym wywołaniu nie ma dalszego postąpienia. 7. Ceny zaoferowane ( bez VAT ) przez uczestnika licytacji przestają wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą. 8. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 0,60 zł/m Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zgłosił najwyższą miesięczną stawkę czynszu za 1m Przewodniczący zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która licytację wygrała oraz wylicytowaną stawkę bez podatku VAT. 11. Organizator w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy pierwszej licytacji podejmie odpowiednie kroki zmierzające do ogłoszenia kolejnej licytacji. IX. Postanowienia końcowe: 1. Komisja przeprowadzająca licytację sporządza protokół, który powinien zawierać: a) termin, miejsce i rodzaj licytacji oraz datę sporządzenia protokołu, b) imię i nazwisko Licytatora, c) określa przedmiot licytacji i wysokość wywoławczej stawki czynszu netto zł/m 2 miesięcznie, d) listę obecności podpisaną przez uczestników licytacji, e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę najemcy, f) stawkę czynszu zaoferowaną przez najemcę, g) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji publicznej, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji publicznej,

6 i) podpis licytatora i najemcy lub wzmianka o przyczynie braku jego podpisu oraz podpisy pozostałych członków komisji przetargowej. 2. Za datę zakończenia przetargu ustnego uznaje się datę podpisania przez Dyrektora jednostki prowadzącej przetarg protokołu sporządzonego w dniu prowadzenia przetargu, bezpośrednio po wyłonieniu najemcy. 3. Uczestnik licytacji może zaskarżyć czynności związane z jej przeprowadzeniem do Organizatora w ciągu 3 dni od dnia zakończenia licytacji. Upoważnionym do rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Poczta Polska S.A. PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie. 4. Organizator może unieważnić licytację jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku. 5. Protokół z przeprowadzonej licytacji stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu. 6. Umowa, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, będzie zawarta po uzyskaniu zgody na podpisanie umowy najmu przez Ministra Skarbu Państwa. Organizator poinformuje zwycięzcę licytacji o dokładnym terminie podpisania umowy. 7. W ciągu 7 dni od zakończenia licytacji Najemca zobowiązany jest dostarczyć: a) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, lub aktualne zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zarejestrowaniu podatnika podatku VAT czynnego lub VAT-5 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania umowy, c) kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania umowy, d) ewentualne pełnomocnictwa, e) przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art p. 4.k.c., które obejmuje obowiązek zapłacenia roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy najmu oraz obowiązek wydania nieruchomości będącej przedmiotem umowy. Akt notarialny stanowi załącznik do umowy. Koszty złożenia oświadczenia ponosi Najemca. 8. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkiem komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 9. Przez osoby bliskie, o których mowa powyżej należy rozumieć: małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; a także osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 10. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym lub krajowym. 11. Ogłoszenie powinno określać: a) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, c) termin i miejsce w którym można obejrzeć przedmiot rozporządzenia,

7 d) charakterystykę nieruchomości lub jej części, e) termin obowiązywania umowy, f) wysokość wywoławczej stawki czynszu najmu, g) wysokość wadium oraz postąpienia w przetargu ustnym, h) termin i sposób wnoszenia wadium, i) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, j) inne informacje ważne w danym procesie przetargowym. 11. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do licytacji i zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej, co najmniej o 1 postąpienie. 12. Poczta Polska S.A. zastrzega się prawo zamknięcia przetargu podczas licytacji oraz prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 13. Uczestnik licytacji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa. Załączniki: 1. projekt umowy, 2. wzór oświadczenia

8 OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am* się z warunkami i regulaminem przetargu, projektem umowy oraz ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Informuję jednocześnie, że będę przystępował/a* do licytacji pomieszczenia(-ń) o następującym (-ch) numerze(-ach):... o łącznej powierzchni. m 2. Oświadczam, że zgodnie z wymogami wniosłem/am* wadium w wysokości. zł w formie.. Informuję, że na najmowanej powierzchni będzie prowadzona działalność z zakresu:.. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy najmu w terminie podanym przez Organizatora.. Podpis osoby uprawnionej * należy użyć odpowiedniej formy osobowej

9 PROJEKT Umowa najmu zawarta w dniu. pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: zł w całości wpłacony, NIP: , REGON: , w ramach której działa Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin, zwaną w treści umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez: 1.Grzegorza Kwiatkowskiego p.o. Dyrektora Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości w Lublinie a.... zwanym w treści umowy Najemcą. Oświadczenia stron 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 50, o powierzchni 3620 m 2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/16 oraz właścicielem usytuowanych na tej działce budynków i budowli (w tym budynku Poczty Głównej) dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/ /6. 2. Wynajmujący oświadcza ponad to, że na wynajęcie pomieszczeń, o których mowa w 2 umowy posiada zgodę wyrażoną przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie w formie uchwały nr. z dnia oraz zgodę Ministra Skarbu Państwa wyrażoną decyzją nr z dnia Przedmiot umowy 2 1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Wynajmujący oddaje Najemcy w najem. pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku Poczty Głównej posadowionego na terenie nieruchomości określonej w 1 ust.1, których łączna powierzchnia wynosi. m 2 a Najemca niniejszym przyjmuje pomieszczenia do używania i zobowiązuje się do zapłaty Czynszu i Opłat Eksploatacyjnych powiększonych o odpowiednią stawkę VAT. 2. Najemca oświadcza, że na najmowanej powierzchni prowadzić będzie działalność w zakresie.. 3. Zmiana prowadzonej działalności przez Najemcę wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 4. Szczegółowy wykaz pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni określonej w ust.1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. Prawa i obowiązki Najemcy 3 1. Najemca w pełni ponosi odpowiedzialność za stan w jakim znajduje się przedmiot najmu. 2. Najemca ma prawo do korzystania z powierzchni i urządzeń ogólnego użytku ( w tym sanitariatu) w ramach wynagrodzenia czynszu, o którym mowa w 5 ust Najemca jest zobowiązany w szczególności do: a) używania przedmiotu najmu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem określonym w 2 ust. 2 niniejszej umowy,

10 b) terminowego uiszczania Wynajmującemu czynszu oraz innych opłat stosownie do postanowień niniejszej umowy, c) dokonywania na swój koszt bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, d) prowadzenia swojej działalności w sposób nie utrudniający i nie przeszkadzający innym użytkownikom nieruchomości określonej w 1 ust. 1 oraz 2 ust. 1 umowy, e) utrzymania porządku na terenie najmowanej powierzchni, przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i p. poż. oraz wskazań Wynajmującego w tym zakresie, f) czuwania nad całością oddanego mu w najem przedmiotu najmu i niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o każdym fakcie zakłócenia posiadania, a także podjęcia odpowiednich działań zmierzających do uniknięcia szkody, pod rygorem odpowiedzialności za straty mogące wyniknąć z jego zaniedbań, g) zwrotu Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem zasad prawidłowego używania. h) podporządkowania się zarządzeniom administracyjnym oraz nakazom lokalnym, dotyczącym Wynajmującego w tym odnoszącym się do nieruchomości na terenie, której znajduje się przedmiot najmu ; i) nie umieszczania na obiekcie szyldów, plakatów, neonów, reklam, napisów i innych oznaczeń Najemcy oraz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. j) segregacji nieczystości stałych poprzez wydzielanie opakowań kartonowych i papierowych ; 4. Najemca nie ma prawa do: a) podnajmowania - bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przez Wynajmującego - przedmiotu najmu oraz oddawania go w używanie osobom trzecim, w całości ani w części (w tym również bezpłatnie), b) dokonywania w przedmiocie najmu zmian w istniejącej zabudowie w szczególności nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu, tj. dokonywać przebudowy pomieszczeń, innych przeróbek i adaptacji bez pisemnej zgody Wynajmującego. Po otrzymaniu zgody na zmianę, Najemca wykona prace na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów, z tym zastrzeżeniem, iż w momencie wydania przedmiotu najmu Wynajmującemu, na pisemne żądanie Wynajmującego i według jego wyboru Najemca przywróci przedmiot najmu do stanu pierwotnego na własny koszt lub zwróci Wynajmującemu koszt związany z przywróceniem przedmiotu najmu do stanu pierwotnego. c) przelania części lub całości swych praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie zmiany w przedmiocie najmu muszą być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody. 6. Naruszenie któregokolwiek z obowiązków określonych w 3 i nie usunięcie skutków naruszeń w czasie określonym przez Wynajmującego lub nie zaprzestanie naruszeń, daje Wynajmującemu prawo rozwiązania niniejszej umowy zgodnie z 11 ust. 2. Prawa i obowiązki Wynajmującego 4 1. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia Najemcy: a) poboru energii elektrycznej, b) centralnego ogrzewania, c) zimnej wody i odprowadzania ścieków, d) wywozu nieczystości stałych, e) umożliwienia umieszczenia informacji o prowadzonej działalności na drzwiach zewnętrznych od strony podwórza oraz drzwiach wewnętrznych prowadzących do przedmiotu najmu, w ramach czynszu określonego w 5 ust. 1. f) utrzymania czystości w częściach wspólnych budynku. 2. Wynajmujący ma prawo: a) przeprowadzania okresowych kontroli przedmiotu najmu po uprzednim powiadomieniu Najemcy i przy współudziale jego przedstawicieli, b) wejścia do pomieszczeń Najemcy bez zachowania postanowień punktu poprzedzającego 10

11 w nagłych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji, z zastrzeżeniem, że poinformuje o tym fakcie Najemcę w możliwie najkrótszym czasie oraz naprawi wszelkie szkody powstałe w wyniku takiego wejścia, chyba że konieczność interwencji powstała z przyczyn zależnych od Najemcy lub jego personelu. Czynsz i opłaty dodatkowe 5 1. Z tytułu najmu pomieszczeń Najemca płacił będzie Wynajmującemu z góry miesięczny czynsz według stawki.. zł netto/m 2 w łącznej wysokości.. zł netto (słownie:. złotych) plus 23% podatku VAT. 2. Oprócz czynszu Najemca ponosił będzie następujące koszty : Lp. Rodzaj kosztu Sposób wyliczania kosztów Wartość 1. Dostawa energii elektrycznej Udział powierzchni najmowanej w stosunku do powierzchni objętej licznikami energii elektrycznej na terenie nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście % kosztów rzeczywistych ( /.) 2. Dostawa energii cieplnej 3. Dostawa wody Udział kubatury najmowanej w stosunku do kubatury grzewczej budynków znajdujących się na posesji przy ul. Krakowskie Przedmieście 50. Udział ilości osób zadeklarowanych przez Najemcę w stosunku do ilość osób zatrudnionych w budynkach PP przy ul. Krakowskie Przedmieście 50. % kosztów rzeczywistych (./ ) wg stanu na dzień.. (./ ) kosztów rzeczywistych Odprowadzanie ścieków Wywóz nieczystości stałych j.w. j.w. j.w. j.w. 3. Do ustalonych wartości opłat wymienionych w ust. 2 będzie doliczony obowiązujący podatek VAT. 4. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie stawki podatku VAT, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w okresie rozliczeniowym. 5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 6. Wynajmujący wystawi fakturę VAT za usługę określoną w 5 ust.1 nie później niż do 3 dnia miesiąca rozliczeniowego, natomiast za usługi określone w 5 ust. 2 w ciągu 7 dni po zakończonym okresie rozliczeniowym. 7. Wysokość stawek za opłaty, o których mowa w pkt 2 ulega zmianie stosownie do zmian wprowadzonych przez dostawców i obowiązuje z chwilą ich wprowadzenia bez potrzeby dokonywania zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia Najemcy.. 8. Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz oraz pozostałe opłaty związane z przedmiotem najmu na podstawie wystawionych przez Wynajmującego faktur VAT w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. 9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego. 10. W przypadku opóźnienia w regulowaniu ww. należności, Wynajmujący może naliczyć odsetki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP: Najemca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP:. 13. Wystawione faktury VAT Wynajmujący przesyłać będzie na adres:... 11

12 14. Wartość przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy wynosi zł netto plus należny podatek VAT tj. zł brutto. Ubezpieczenie przedmiotu najmu 6 1. Wynajmujący oświadcza, że ubezpiecza nieruchomość, w której znajduje się przedmiot najmu określony w 1 ust. 1 od ognia i zdarzeń losowych, według zasad i zakresu ogólnie przyjętego w przepisach. 2. Dodatkowe ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie własnego mienia, Najemca zawiera we własnym zakresie. Zabezpieczenie wykonania umowy 7 1. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na rachunek bankowy Wynajmującego: Bank Pocztowy S.A. CRS Bydgoszcz nr i przedstawienie dokumentu potwierdzającego wywiązanie się z tego obowiązku przed podpisaniem niniejszej umowy lub dostarczenia Wynajmującemu przed podpisaniem umowy bezwarunkowej, odnawialnej gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej. 2. Wysokość kaucji, gwarancji lub polisy stanowi trzykrotność czynszu miesięcznego, o którym mowa w 5 ust. 1 powiększonego o należny podatek VAT. 3. Kaucja lub dokument gwarancji zostanie zwrócony Najemcy w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu, chyba że Najemca nie wykona zobowiązań z tytułu umowy najmu w sposób w niej określony. 4. Najemca zobowiązuje się przedłożyć Wynajmującemu kolejną gwarancję na 1 miesiąc przed upływem poprzednio obowiązującej. Jeżeli Najemca nie odnowi gwarancji we wskazanym terminie zobowiązany będzie w jej miejsce przedstawić inne równorzędne zabezpieczenie np. kaucję zwrotną w wysokości równej kwocie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymienionej powyżej. 5. Wynajmujący ma prawo realizacji gwarancji lub dokonania potrącenia z kaucji w zakresie wszelkich zaległych opłat wynikających z umowy najmu oraz pokrycia wszelkich wymagalnych należności powstałych wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu. 6. W przypadku realizacji gwarancji lub potrącenia z kaucji należności, o których mowa w ust. 5, Najemca zobowiązany jest do wpłaty Wynajmującemu potrąconej lub brakującej sumy jako uzupełnienia kaucji lub dostarczenia uzupełniającej gwarancji w terminie 14 dni od dnia złożenia mu przez Wynajmującego żądania dokonania wpłaty lub dostarczenia gwarancji uzupełniającej. 7. Kaucja bez oprocentowania zostanie zwrócona Najemcy w wysokości otrzymanej. Wszelkie pożytki z kaucji należą się Wynajmującemu. 8. Strony oświadczają, że tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, Najemca złoży w trybie art pkt 4 i 5 KPC w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do: a) obowiązku wydania nieruchomości będącej przedmiotem najmu po ustaniu stosunku najmu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma wzywającego Najemcę do wydania przedmiotu najmu; b) obowiązku spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu i opłat dodatkowych wynikających z umowy najmu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ich wymagalności do dnia zapłaty do kwoty.. zł (stanowiącej 12-krotność miesięcznego czynszu brutto) ponad wartość kaucji wpłaconej przez Najemcę jako zabezpieczenie umowy; przy czym Wynajmujący może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi notarialnemu w terminie jednego roku od daty ustania stosunku najmu, nie później niż do dnia 9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 Najemca zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu do daty protokolarnego przekazania lokalu, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. Zakres odpowiedzialności 8 12

13 1. Każda ze Stron odpowiada tak samo jak za własne działania lub zaniechania, za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje, w szczególności swych pracowników. 2. Każda ze Stron odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 3. Najemca nie odpowiada za zużycie przedmiotu najmu będące następstwem prawidłowego używania. 4. Ilekroć niniejsza umowa przewiduje obowiązek dokonania przez Najemcę określonej czynności faktycznej, nie dokonanie jej w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony - w terminie 7 /siedmiu/ dni od pisemnego wezwania przez Wynajmującego, rodzi po stronie Wynajmującego prawo do dokonania tej czynności na koszt Najemcy. Kary umowne 9 1. Dokonanie przez Najemcę czynności prawnej lub faktycznej, na której dokonanie na mocy niniejszej umowy wymagana jest prawidłowo udzielona zgoda pisemna Wynajmującego, bez takiej zgody, upoważnia Wynajmującego do naliczenia kary umownej w wysokości równowartości czynszu powiększonego o podatek VAT za miesiąc, w którym ta czynność została dokonana. 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia ( 11 ust.2), Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 3 - miesięcznej kwoty czynszu powiększonej o podatek VAT za ostatni pełny miesiąc obowiązywania umowy. 3. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 /siedmiu/ dni od daty wystawienia przez Wynajmującego pisemnego wezwania precyzującego wysokość i podstawę kary umownej. Okres trwania umowy Umowa została zawarta na okres 5 lat licząc od dnia protokolarnego przekazania powierzchni. 2. Umowa może być rozwiązana na skutek wypowiedzenia złożonego z ważnych powodów przez jedną ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ważnym powodem dla Najemcy jest likwidacja jego przedsiębiorstwa. Ważnym powodem dla Wynajmującego jest w szczególności sytuacja, w której pomieszczenia będące przedmiotem wynajmu staną się dla niego niezbędne. 3. Umowa może być rozwiązana na skutek wypowiedzenia złożonego przez Wynajmującego z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy nieruchomość zostanie przeznaczona na sprzedaż, Przyczyny zakończenia najmu Umowa ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu z chwilą: a) upływu terminu przewidzianego w 10 ust. 1, b) upływu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego dokonanego przez jedną ze stron z ważnych powodów, o których mowa w 10 ust. 2, c) rozwiązania umowy w trybie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca: a) naruszy postanowienia 3 niniejszej umowy, b) nie wykona lub nienależycie wykona którekolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, c) będzie zalegał z zapłatą czynszu lub opłat dodatkowych za dwa pełne okresy płatności, mimo pisemnego wezwania przez Wynajmującego do zapłaty. d) będzie używał przedmiot najmu w sposób sprzeczny z niniejszą umową lub z jego przeznaczeniem, e) będzie zaniedbywał przedmiot najmu do tego stopnia, że jego substancja będzie narażona na zniszczenie lub uszkodzenie, f) udostępni przedmiot najmu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 13

14 3. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym ponad zwykłe używanie rzeczy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Ochrona informacji Wynajmujący zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji działania Wynajmującego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm). 2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Wynajmującego. 3. Najemca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po wygaśnięciu niniejszej umowy. 4. Najemca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Najemcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności, o której w niej mowa, a także zobowiązują się przekazać Wynajmującemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Wynajmującego. 5. Najemca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej Wynajmującego. Zmiana wysokości opłat związanych z przedmiotem najmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu za wynajem powierzchni co roku, począwszy od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić od dnia 1 stycznia 2014 roku. Wzrost stawki czynszu nie może być jednak większy niż 10% z zastrzeżeniem ust Wynajmujący zastrzega sobie, że stawka czynszu nie może być niższa niż koszty utrzymania wynajmowanej powierzchni. 3. Waloryzacja, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy. O podwyżce czynszu Wynajmujący poinformuje Najemcę w formie pisemnej. Pozostałe uregulowania umowne Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem ust. 2 i 5 ust Zmiana w wyniku przekształceń nazwy danej jednostki organizacyjnej będącej stroną umowy, bądź osób umocowanych do reprezentowania nie stanowi zmiany umowy. O zaistniałych zmianach strony powiadomią się pisemnie. 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu co najmniej raz w roku na podstawie pisemnego powiadomienia Wynajmującego. Wzrost czynszu nie więcej jednak niż o 10% z zastrzeżeniem ust Wynajmujący zastrzega sobie, że stawka czynszu nie może być niższa niż koszty utrzymania wynajmowanej powierzchni. 15 Najemca powierzchni określonej w 2 ust. 1 umowy niniejszym oświadcza, iż w związku z zawarciem umowy najmu nie żąda okazania mu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się przedmiot najmu. 16 Osobą do kontaktu dla przedmiotowej umowy ze strony Wynajmującego jest.., kontakt telefoniczny: Osobą do kontaktu dla przedmiotowej umowy ze strony Najemcy jest kontakt telefoniczny: 14

15 17 Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. 18 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. * - niepotrzebne skreślić Załącznik nr 1 wykaz pomieszczeń Załącznik nr 2 protokół zdawczo odbiorczy z przekazania powierzchni. Załącznik nr 3 akt notarialny Wynajmujący: Najemca: 15

16 Wykaz pomieszczeń - Załącznik nr 1 do umowy najmu części nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 w Lublinie l.p. kondygnacja numer pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia m 2 rodzaj powierzchni 1 pierwsze piętro ,14 pow. biurowa 2 pierwsze piętro ,85 pow. biurowa 3 pierwsze piętro ,39 pow. biurowa 4 pierwsze piętro 106a 27,77 pow. biurowa 5 pierwsze piętro ,19 pow. biurowa 6 pierwsze piętro ,90 pow. biurowa 7 pierwsze piętro ,07 pow. biurowa 8 pierwsze piętro ,42 pow. biurowa 9 pierwsze piętro 109 a 16,73 pow. biurowa 194,46 Uwaga: w umowie właściwej w załączniku znajdą się tylko pomieszczenia najmowane z powyższego wykazu. 16

17 Załącznik nr 2 do umowy najmu z dn.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY przekazania powierzchni użytkowej sporządzony w dniu.. w Lublinie Przekazujący: POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin - reprezentowane przez: przekazuje a. przejmuje: powierzchnię użytkową znajdującą się w budynku przy ul., w Lublinie na którą składają się.. pomieszczenia (-ń) o łącznej powierzchni. m 2, Pomieszczenia wyposażone są w następujące urządzenia techniczne: U r z ą d z e n i a : R o d z a j I l o ś ć S p i s s t a n u t e c h n i c z n e g o I. Instalacja elektryczna: gniazda wtykowe zwykłe gniazda wtykowe z uziemieniem gniazda wtykowe siłowe wyłączniki oprawy do żarówek oprawy do świetlówek Licznik energii elektrycznej - szt Nr - - Stan licznika: II. Instalacja wodnokanalizacyjna umywalka bateria umywalkowa - kpl. Podgrzewacz wody deska sedesowa sedes -szt. 17

18 spłuczka z armaturą - kpl. Wodomierz nr : IV. Instalacja grzejna Trzony piecowe - stan wodomierza: - grzejniki c.o. Kocioł - szt podzielnik ciepła V. Inne wyposażenie drzwi zewnętrzne drzwi wewnętrzne Okna: Malowanie ścian: Podłogi: m 2 Wykładziny podłogowe Glazura m 2 Lastriko m 2 Zamki Kraty szt. szt. Terakota m 2 Inne pozostałe: Braki i wady stwierdzone w chwili przejęcia lokalu przez Przejmującego, do usunięcia których obowiązany jest Przekazujący:... 18

19 w terminie do dnia... r. Przekazujący ani Przejmujący nie wnoszą żadnych pretensji co do stanu technicznego przejętego lokalu. Dodatkowe oświadczenia stron: Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpisy Przekazującego: Podpis Przejmującego:

20 PROJEKT oświadczenia notarialnego w trybie art k.c. o poddaniu się egzekucji stanowiącego załącznik do umowy najmu AKT NOTARIALNY Dnia przed Notariuszem. prowadzącym kancelarię w budynku przy stawił się zamieszkały legitymujący się dowodem osobistym działający w imieniu. Tożsamość stawiającego notariusz ustalił na podstawie dowodu tożsamości, a numer identyfikacji podatkowej, adres zamieszkania oraz zapewnienie o ważności powołanego dokumentu tożsamości na podstawie oświadczenia stawiającego. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI stosownie do art.777 kodeksu postępowania cywilnego 1 Stawiający (najemca lub pełnomocnik najemcy) działając w imieniu z siedzibą w oświadcza że: 1. w dniu...pomiędzy reprezentowaną przez niego jako najemcą oraz Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , Regon , NIP jako Wynajmującym, zawarta została Umowa Najmu powierzchni.. m 2 w budynku przy ul w z 5 oraz 10 powołanej Umowy Najmu wynika m.in., że: 1. Z tytułu najmu pomieszczeń Najemca płacił będzie Wynajmującemu z góry miesięczny czynsz według stawki... zł netto/m 2 w łącznej wysokości... zł netto (słownie:... złotych.../100) plus należny podatek VAT. 2. Oprócz czynszu Najemca ponosił będzie koszty: energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w wysokości odpowiadającej udziałowi procentowemu określonemu w 5 ust.2 w kosztach rzeczywistych ponoszonych przez Wynajmującego oraz dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych według udziału ilości osób zadeklarowanych przez Najemcę do ilość osób zatrudnionych w budynkach PP przy ul. Krakowskie Przedmieście Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz oraz pozostałe opłaty związane z przedmiotem najmu na podstawie wystawionych przez Wynajmującego faktur VAT w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu za wynajem powierzchni co roku, począwszy od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić od dnia 1 stycznia 2014 roku. Wzrost stawki czynszu nie może być jednak większy niż 10% z zastrzeżeniem ust Wynajmujący zastrzega sobie, że stawka czynszu nie może być niższa niż koszty utrzymania wynajmowanej powierzchni. 6. Umowa została zawarta na okres 5 lat licząc od daty protokolarnego przekazania lokalu (imię i nazwisko) działając w imieniu.. oświadcza, że co do wykonania zobowiązania w przedmiocie obowiązku spłaty zadłużenia z tytułu czynszu i opłat dodatkowych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ich wymagalności do dnia zapłaty, o których mowa w.. Umowy Najmu, na warunkach podanych w tej umowie, poddaje reprezentowaną przez siebie... egzekucji stosownie do art pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 20

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu ustnego na

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Jarosław, ul. Jana Pawła II 10 powiat jarosławski, województwo podkarpackie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 85,14

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE BIECZ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 (gmina Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: I PIĘTRO: 1. Lokal użytkowy (świetlica

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora.

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora. REGULAMIN PRZETARGU PROWADZONEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Zakładu Usług Turystycznych TUR-WOLA Spółka z ograniczą odpowiedzialnością w likwidacji 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego i jest jawne.

REGULAMIN. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego i jest jawne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 9 czerwca 2015 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodu specjalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg.

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. uchwalony uchwałą Zarządu Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. nr 4/2010 z dnia 20.01.2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY Data 08.08.2012 r. 1 REGULAMIN w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY I POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. - LOKALE UŻYTKOWE Bielsko-Biała ul. 1 Maja 4 (powiat bielski, województwo śląskie) Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. SWY 4939 Sporządziła: Katarzyna Kołaszewska Dnia: Zatwierdził:. Dnia: Przeglądu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 15 (gmina: m.st. Warszawa, powiat Warszawa M., województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy/ o powierzchni użytkowej 235,70 m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY SZCZECIN UL. GDAŃSKA 15A (gmina Szczecin M., powiat m. Szczecin, województwo zachodniopomorskie) Przedmiot wynajmu: Niewyodrębniony lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 344,54

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r.

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. I. Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu O G Ł O S Z E N I E Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego rodzaj transakcji sprzedaż przedmiot ogłoszenia samochód osobowy - Daewoo Lanos rodzaj nadwozia limuzyna 4-drzwiowa (sedan) pojemność/moc

Bardziej szczegółowo

Łódź, ul. Żwirki 1B m. 6

Łódź, ul. Żwirki 1B m. 6 Przedmiot najmu: LOKAL MIESZKALNY Łódź, ul. Żwirki 1B m. 6 Lokal mieszkalny nr 6 położony na III piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 48,93 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Gdańsk dnia 04.02.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Na podstawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława spółka

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Regulamin Przetargu ustnego niegraniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Admiralskiej 1B ( stary adres: Czerwonych Beretów 9) 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN) Poj. silnika

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU (wzór).../15

UMOWA NAJMU (wzór).../15 UMOW NJMU (wzór).../15 Załącznik Nr 1 do umowy zawarta w dniu.r. w Krakowie pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji Ortopedii z siedzibą w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Gryfino, ul.sprzymierzonych 2 LOKAL UŻYTKOWY Niewyodrębniony lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 39,70 m 2. Na przedmiotowy lokal składają się trzy pomieszczenia o charakterze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne.

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

GPGM.2501.00003.2014 Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr OI.120.0019.2014 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 20 maja 2014 r.

GPGM.2501.00003.2014 Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr OI.120.0019.2014 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 20 maja 2014 r. GPGM.2501.00003.2014 Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr OI.120.0019.2014 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 20 maja 2014 r. R E G U L A M I N przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez:

UMOWA NAJMU. zwanym w treści umowy Wynajmującym a., wpisanym przez. do.., po nr.., NIP.., zwanym w treści umowy Najemcą reprezentowanym przez: UMOWA NAJMU zawarta w dniu... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok wpisanym przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez : UMOWA NAJMU Nr zawarta w dniu 2013 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 1/3, 31-133 Kraków, NIP 675 13 33 892, REGON 120117835,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY. - Kliknij SKARŻYSKO KAMIENNA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 90

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY. - Kliknij SKARŻYSKO KAMIENNA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 90 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij LOKAL UŻYTKOWY Zdjęcie przedmiotu najmu SKARŻYSKO KAMIENNA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 90 (gmina Skarżysko Kamienna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie)

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO DZIERŻAWY

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO DZIERŻAWY Adres nieruchomości Przemyśl ul. Wernyhory 23 powiat przemyski, województwo podkarpackie Przedmiot dzierżawy: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO DZIERŻAWY Część gruntu o powierzchni o powierzchni 300 m 2,

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Bełchatów, 08.09.2011 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania Regulamin przeprowadzania przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego środków

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO WYDZIERŻAWIENIA. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Stawka czynszu:

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO WYDZIERŻAWIENIA. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Stawka czynszu: DZIERŻAWA STACJI PALIW OLSZTYN UL. TOWAROWA 4 (gmina Olsztyn M., powiat m. Olsztyn, województwo warmińsko mazurskie) Przedmiot dzierżawy: części nieruchomości, na którą składa się grunt o powierzchni 257,80

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Rewal, ul. Sikorskiego 3 i 5 LOKALE UŻYTKOWE Przedmiotem najmu są niewyodrębnione 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 141,20 m 2. Informacje o powierzchniach pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Nowego Sącza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A.

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A. Tekst jednolity Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7./2011 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 14.04.2011r. REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2008 r. o godz. 10.00, w siedzibie MEC Koszalin przy ul. Łużyckiej 25A, I piętro świetlica.

REGULAMIN. 4. Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2008 r. o godz. 10.00, w siedzibie MEC Koszalin przy ul. Łużyckiej 25A, I piętro świetlica. REGULAMIN przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) na sprzedaż środka trwałego Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A. 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowo warunki

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Wałcz, Kilińszczaków 30 LOKAL UŻYTKOWY Lokale użytkowe o charakterze biurowym łącznej powierzchni użytkowej 130,34 m 2, usytuowane na II piętrze w nieruchomości PP S.A. w Wałczu przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem...

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem... UMOWA NAJMU zawarta w dniu... w Pabianicach pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w imieniu którego działa Dyrektor Piotr Adamski, na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A N A J M U. zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy:

U M O W A N A J M U. zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy: U M O W A N A J M U zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy: 1. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym JA-NOW-AN z siedzibą w Zabrzu ul. Knurowska 8, reprezentowanym przez Janusza Nowakowskiego zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. LPWiK S.A., działka niezabudowana; 2. działka nr 18/8 - obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha, nr KW LE1L/00088355/9,

REGULAMIN. LPWiK S.A., działka niezabudowana; 2. działka nr 18/8 - obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha, nr KW LE1L/00088355/9, Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu LPWiK S.A. nr 04/2013 z dn. 01.02.2013r. REGULAMIN przetargu ustnego (licytacji publicznej) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących aktywa trwałe Legnickiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2008 Wójta Gminy BliŜyn z dnia 16 października 2008 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie)

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: - LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WAŁBRZYCHU PRZY UL. GENERAŁA ANDERSA 140

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu O F E R T A na najem lokalu użytkowego w budynkach stanowiących własność Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przy ul. 29 listopada 10,o powierzchni 6,44 m2 przeznaczonego na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 zwany dalej Wynajmującym ogłasza, przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku

Bardziej szczegółowo

U M O W A N A J M U nr.../...

U M O W A N A J M U nr.../... U M O W A N A J M U nr.../... zawarta w dniu... r. w Parczewie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy ul. Kościelnej 136, 21-200 Parczew, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości ci Braniewo ul. Hozjusza 1 Kliknij i zlokalizuj na mapie Zdjęcie przedmiotu wynajmu powiat braniewski, województwo warmińsko - mazurskie. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty.

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty. Załącznik nr 1 do umowy o współpracy z dnia REGULAMIN I. Słownik pojęć Spółka Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy: 05-092), przy ulicy Kolejowej 75, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Kraśniku w dniu 13.07.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu w MGSM "Perspektywa" przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/08 z dnia 30.09.2008 (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA GRUNTU POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. MIKOŁAJKI UL. 3 MAJA 7 (gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie)

DZIERŻAWA GRUNTU POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. MIKOŁAJKI UL. 3 MAJA 7 (gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie) DZIERŻAWA GRUNTU MIKOŁAJKI UL. 3 MAJA 7 (gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot dzierżawy: Działka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM REGULAMIN sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom maj 2007 r. 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...str.

Bardziej szczegółowo

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N 1, 2, 3, 6, 7, 8 520,00 4 600,00 5 800,00

R E G U L A M I N 1, 2, 3, 6, 7, 8 520,00 4 600,00 5 800,00 R E G U L A M I N przetargów na najem boksów handlowych wraz z terenem przyległym na terenie targowiska miejskiego przy ul. Magistrackiej w Sokołowie Podlaskim wg załącznika nr 1 - Plan rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Procedura dotyczy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność spółki powstałej na skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod firmą Techfilm

Bardziej szczegółowo

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY: O F E R T A na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na magazyn w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku o powierzchni 150 m 2 1. DANE PODSTAWOWE: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - STACJA PALIW PŁOCK UL. PRZEMYSŁOWA 19 (gmina M. Płock, powiat m. Płock, województwo mazowieckie) Dzierżawa części nieruchomości o pow. gruntu 414,00 m² zabudowanej stacją paliw wraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

* z uwagi na zmiany w przepisach prawa miejscowego nie ma zastosowania 2 ust. 4. UMOWA NAJMU Nr..

* z uwagi na zmiany w przepisach prawa miejscowego nie ma zastosowania 2 ust. 4. UMOWA NAJMU Nr.. * z uwagi na zmiany w przepisach prawa miejscowego nie ma zastosowania 2 ust. 4 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3310/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2012 r. UMOWA NAJMU Nr.. zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m².

UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m². Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na wynajem placu manewrowego UMOWA NAJMU zawarta w dniu 18 stycznia 2011 r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r.

Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r. Nr sprawy 22/2015/PNO Gdańsk, 8 maja 2015 r. WARUNKI UDZIAŁU w przetargu nieograniczonym ofertowym na najem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN)

Bardziej szczegółowo