OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie Miejsce przetargu: Lublin, ul. Wacława Moritza 2, budynek biurowy, parter, pokój nr 005 Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie OGŁASZA przetarg ustny w formie publicznej licytacji na wynajem części powierzchni znajdującej się na I piętrze budynku położonego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 (budynek Poczty Głównej) pod działalność niekolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A. o łącznej powierzchni 194,46m 2. Okres najmu wynosi 5 lat od dnia przekazania lokalu Najemcy. Charakterystyka nieruchomości: nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta, na parterze budynku znajduje się Urząd Pocztowy nr 1 w Lublinie, w pobliżu znajdują się sąd, kościół, hotele, banki, sklepy. W skład powierzchni do wynajmu wchodzi 9 pomieszczeń biurowych o powierzchniach 15,90m 2,16,14m 2, 33,85m 2, 21,39m 2, 27,77m 2, 30,19m 2, 16,07 m 2, 16,42m 2, 16,73m 2. Każdy pokój będzie licytowany odrębnie. Najemca z tytułu najmu płacił będzie czynsz oraz opłaty za media. Do czynszu i opłat netto doliczany będzie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących stawek. STAWKA WYWOŁAWCZA czynszu netto wynosi 51,00 zł/m 2 miesięcznie, POSTĄPIENIE nie może wynosić mniej niż 0,60 zł/m 2. WADIUM należy wpłacić na każde pomieszczenie, które chce się licytować w wysokości obliczonej w następujący sposób: powierzchnia pomieszczenia x stawka wywoławcza x 3. Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu zostały zawarte w Regulaminie przetargu oraz projekcie umowy najmu, z którymi można zapoznać się w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. W. Moritza 2, Lublin, budynek biurowy, pok.213, tel bądź na stronie internetowej (zakładka wynajem ). Powierzchnię do wynajmu można oglądać od dnia r r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny oględzin, pod nr tel ; TERMIN LICYTACJI USTNEJ: r., godzina WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST: 1. wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy nr: w terminie do dnia r. (za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.) lub w postaci gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, której oryginał dostarczony zostanie do Poczty Polskiej S.A. dzień przed terminem licytacji pod adres: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin, budynek biurowy, pok.213. Gwarancja powinna mieć termin nie krótszy niż 4 miesiące od daty licytacji. 2. złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w ww. dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu. W składanym oświadczeniu należy wskazać, do których pomieszczeń oferent przystąpi do licytacji, informację taką można dodatkowo podać w tytule przelewu na poczet wadium. 3. przed rozpoczęciem licytacji osoba fizyczna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 4. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji zobowiązana jest do okazania dowodu

2 osobistego oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu przetargowym. INFORMACJE POZOSTAŁE: Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, będą im zwrócone bez odsetek, na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie tj. w terminie 14 dni od zakończenia licytacji. Wadium wpłacone przelewem na rachunek bankowy przez wyłonionego w przetargu najemcę zalicza się na poczet kaucji. Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A. gdy oferent, którego oferta została przyjęta, nie dostarczy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty zakończenia licytacji lub uchyli się od zawarcia umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji kiedy oferent przystąpił do licytacji na więcej niż jedno pomieszczenie a jego oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze w stosunku do wszystkich pomieszczeń wykazanych w oświadczeniu. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od daty otrzymania zgody od Ministra Skarbu Państwa na najem przedmiotowej części nieruchomości. Przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art p. 4 k.c. Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu podczas licytacji oraz prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zgodę na wynajem części nieruchomości wyraża Minister Skarbu Państwa.

3 REGULAMIN PRZETARGU zorganizowanego w trybie publicznej licytacji ustnej na wynajem części powierzchni, która znajduje się na terenie nieruchomości Poczty Polskiej S.A. położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 o łącznej powierzchni 194,46m 2. I. Tryb postępowania : Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji ustnej i jest jawne. II. Cel postępowania: Celem postępowania jest: 1. wyłonienie Najemców części powierzchni w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 w Lublinie. 2. uzyskanie najwyższej stawki czynszu netto. III. Organizator: 1. Organizatorem licytacji ustnej jest Poczta Polska S.A. PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie. 2. Organizator posiada tytuł prawny do przedmiotu licytacji. 3. Organizator powołał do przeprowadzenia licytacji zespół składający się z co najmniej z 3 osób zwany dalej komisją przetargową. IV. Przedmiot licytacji: 1. Przedmiotem licytacji jest wynajem 9 pomieszczeń w budynku Poczty Polskiej S.A. w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 w Lublinie o łącznej powierzchni 194,46m 2 na którą składają się następujące pomieszczenia: p ,90m 2, p104-16,14m 2, p ,85m 2, p ,39m 2, p. 106a-27,77m 2, p ,19m 2, p ,07m 2, p ,42m 2, p.109a-16,73 m Każdy pokój będzie licytowany odrębnie. 3. Pomieszczenia znajdują się na I piętrze. Okres najmu wynosi 5 lat od dnia przekazania lokalu Najemcy. 4. Stawka wywoławcza czynszu netto wynosi 51,00 zł. 5. Szczegółowe warunki najmu określa umowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. V. Uczestnicy licytacji : 1. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

4 VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy nr: w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu (za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.) lub w postaci gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, której oryginał dostarczony zostanie do Poczty Polskiej S.A. dzień przed terminem licytacji pod adres: PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin, budynek biurowy, pok.213. Gwarancja powinna mieć termin nie krótszy 4 niż miesiące od daty licytacji. 2. złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w ww. dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu. W składanym oświadczeniu należy wskazać, do których pomieszczeń oferent przystąpi do licytacji, informację taką można dodatkowo podać w tytule przelewu na poczet wadium. 3. przed rozpoczęciem licytacji osoba fizyczna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową (w tym prowadzących działalność gospodarczą) do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody przez drugiego małżonka na przystąpienie do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 4. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego, oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu przetargowym. Dokumentami tymi są w szczególności: a) odpis z KRS potwierdzający uprawnienie osoby do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, b) odpis z właściwego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestru lub ewidencji, c) pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podpisane przez umocowane do tego osoby. 5. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, będą im zwrócone bez odsetek, na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie tj. w terminie 14 dni od zakończenia licytacji. Wadium wpłacone przelewem na rachunek bankowy przez wyłonionego w przetargu najemcę zalicza się na poczet kaucji. 6. Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A. gdy oferent, którego oferta została przyjęta, nie dostarczy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty zakończenia licytacji lub uchyli się od zawarcia umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy oferent przystąpił do licytacji na więcej niż jedno pomieszczenie a jego oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze w stosunku do wszystkich pomieszczeń wykazanych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI ppkt.2 Regulaminu.

5 7. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od daty otrzymania zgody od Ministra Skarbu Państwa na najem przedmiotowej części nieruchomości. VII. Licytacja : 1. Licytacja odbędzie się w siedzibie PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin, Sala konferencyjna nr 005 (parter, budynek biurowy) w terminie i godzinie, które zostały wskazane w ogłoszeniu o przetargu. 2. Jeżeli w terminie 3 dni od zakończenia licytacji wpłynie skarga na czynności związane z przeprowadzeniem licytacji, Organizator wstrzyma się z wypłatą wadium dla wszystkich uczestników do chwili jej rozstrzygnięcia przez Organizatora. VIII. Przebieg licytacji: 1. Przed przystąpieniem do licytacji komisja sprawdza spełnienie przez uczestników wymogów określonych w dziale VI. 2. Licytacja odbywa się ustnie. 3. Licytowana cena stanowić będzie stawkę czynszu netto za m 2 najmowanej powierzchni. 4. Przewodniczący komisji licytacyjnej otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji jej warunki, wymieniając uczestników licytacji i członków komisji. 5. Przewodniczący licytacji otwiera licytację poprzez podanie stawki wywoławczej czynszu netto zł/m 2 miesięcznie, która została wskazana w ogłoszeniu, 6. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, do momentu gdy po trzykrotnym wywołaniu nie ma dalszego postąpienia. 7. Ceny zaoferowane ( bez VAT ) przez uczestnika licytacji przestają wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą. 8. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 0,60 zł/m Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zgłosił najwyższą miesięczną stawkę czynszu za 1m Przewodniczący zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która licytację wygrała oraz wylicytowaną stawkę bez podatku VAT. 11. Organizator w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy pierwszej licytacji podejmie odpowiednie kroki zmierzające do ogłoszenia kolejnej licytacji. IX. Postanowienia końcowe: 1. Komisja przeprowadzająca licytację sporządza protokół, który powinien zawierać: a) termin, miejsce i rodzaj licytacji oraz datę sporządzenia protokołu, b) imię i nazwisko Licytatora, c) określa przedmiot licytacji i wysokość wywoławczej stawki czynszu netto zł/m 2 miesięcznie, d) listę obecności podpisaną przez uczestników licytacji, e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę najemcy, f) stawkę czynszu zaoferowaną przez najemcę, g) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji publicznej, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji publicznej,

6 i) podpis licytatora i najemcy lub wzmianka o przyczynie braku jego podpisu oraz podpisy pozostałych członków komisji przetargowej. 2. Za datę zakończenia przetargu ustnego uznaje się datę podpisania przez Dyrektora jednostki prowadzącej przetarg protokołu sporządzonego w dniu prowadzenia przetargu, bezpośrednio po wyłonieniu najemcy. 3. Uczestnik licytacji może zaskarżyć czynności związane z jej przeprowadzeniem do Organizatora w ciągu 3 dni od dnia zakończenia licytacji. Upoważnionym do rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Poczta Polska S.A. PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie. 4. Organizator może unieważnić licytację jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku. 5. Protokół z przeprowadzonej licytacji stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu. 6. Umowa, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, będzie zawarta po uzyskaniu zgody na podpisanie umowy najmu przez Ministra Skarbu Państwa. Organizator poinformuje zwycięzcę licytacji o dokładnym terminie podpisania umowy. 7. W ciągu 7 dni od zakończenia licytacji Najemca zobowiązany jest dostarczyć: a) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, lub aktualne zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zarejestrowaniu podatnika podatku VAT czynnego lub VAT-5 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania umowy, c) kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania umowy, d) ewentualne pełnomocnictwa, e) przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art p. 4.k.c., które obejmuje obowiązek zapłacenia roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy najmu oraz obowiązek wydania nieruchomości będącej przedmiotem umowy. Akt notarialny stanowi załącznik do umowy. Koszty złożenia oświadczenia ponosi Najemca. 8. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkiem komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 9. Przez osoby bliskie, o których mowa powyżej należy rozumieć: małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; a także osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 10. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym lub krajowym. 11. Ogłoszenie powinno określać: a) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, c) termin i miejsce w którym można obejrzeć przedmiot rozporządzenia,

7 d) charakterystykę nieruchomości lub jej części, e) termin obowiązywania umowy, f) wysokość wywoławczej stawki czynszu najmu, g) wysokość wadium oraz postąpienia w przetargu ustnym, h) termin i sposób wnoszenia wadium, i) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, j) inne informacje ważne w danym procesie przetargowym. 11. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do licytacji i zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej, co najmniej o 1 postąpienie. 12. Poczta Polska S.A. zastrzega się prawo zamknięcia przetargu podczas licytacji oraz prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 13. Uczestnik licytacji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa. Załączniki: 1. projekt umowy, 2. wzór oświadczenia

8 OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am* się z warunkami i regulaminem przetargu, projektem umowy oraz ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Informuję jednocześnie, że będę przystępował/a* do licytacji pomieszczenia(-ń) o następującym (-ch) numerze(-ach):... o łącznej powierzchni. m 2. Oświadczam, że zgodnie z wymogami wniosłem/am* wadium w wysokości. zł w formie.. Informuję, że na najmowanej powierzchni będzie prowadzona działalność z zakresu:.. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy najmu w terminie podanym przez Organizatora.. Podpis osoby uprawnionej * należy użyć odpowiedniej formy osobowej

9 PROJEKT Umowa najmu zawarta w dniu. pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: zł w całości wpłacony, NIP: , REGON: , w ramach której działa Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin, zwaną w treści umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez: 1.Grzegorza Kwiatkowskiego p.o. Dyrektora Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości w Lublinie a.... zwanym w treści umowy Najemcą. Oświadczenia stron 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 50, o powierzchni 3620 m 2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/16 oraz właścicielem usytuowanych na tej działce budynków i budowli (w tym budynku Poczty Głównej) dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/ /6. 2. Wynajmujący oświadcza ponad to, że na wynajęcie pomieszczeń, o których mowa w 2 umowy posiada zgodę wyrażoną przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie w formie uchwały nr. z dnia oraz zgodę Ministra Skarbu Państwa wyrażoną decyzją nr z dnia Przedmiot umowy 2 1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Wynajmujący oddaje Najemcy w najem. pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku Poczty Głównej posadowionego na terenie nieruchomości określonej w 1 ust.1, których łączna powierzchnia wynosi. m 2 a Najemca niniejszym przyjmuje pomieszczenia do używania i zobowiązuje się do zapłaty Czynszu i Opłat Eksploatacyjnych powiększonych o odpowiednią stawkę VAT. 2. Najemca oświadcza, że na najmowanej powierzchni prowadzić będzie działalność w zakresie.. 3. Zmiana prowadzonej działalności przez Najemcę wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 4. Szczegółowy wykaz pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni określonej w ust.1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. Prawa i obowiązki Najemcy 3 1. Najemca w pełni ponosi odpowiedzialność za stan w jakim znajduje się przedmiot najmu. 2. Najemca ma prawo do korzystania z powierzchni i urządzeń ogólnego użytku ( w tym sanitariatu) w ramach wynagrodzenia czynszu, o którym mowa w 5 ust Najemca jest zobowiązany w szczególności do: a) używania przedmiotu najmu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem określonym w 2 ust. 2 niniejszej umowy,

10 b) terminowego uiszczania Wynajmującemu czynszu oraz innych opłat stosownie do postanowień niniejszej umowy, c) dokonywania na swój koszt bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu połączonych ze zwykłym używaniem rzeczy, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, d) prowadzenia swojej działalności w sposób nie utrudniający i nie przeszkadzający innym użytkownikom nieruchomości określonej w 1 ust. 1 oraz 2 ust. 1 umowy, e) utrzymania porządku na terenie najmowanej powierzchni, przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i p. poż. oraz wskazań Wynajmującego w tym zakresie, f) czuwania nad całością oddanego mu w najem przedmiotu najmu i niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o każdym fakcie zakłócenia posiadania, a także podjęcia odpowiednich działań zmierzających do uniknięcia szkody, pod rygorem odpowiedzialności za straty mogące wyniknąć z jego zaniedbań, g) zwrotu Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem zasad prawidłowego używania. h) podporządkowania się zarządzeniom administracyjnym oraz nakazom lokalnym, dotyczącym Wynajmującego w tym odnoszącym się do nieruchomości na terenie, której znajduje się przedmiot najmu ; i) nie umieszczania na obiekcie szyldów, plakatów, neonów, reklam, napisów i innych oznaczeń Najemcy oraz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. j) segregacji nieczystości stałych poprzez wydzielanie opakowań kartonowych i papierowych ; 4. Najemca nie ma prawa do: a) podnajmowania - bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przez Wynajmującego - przedmiotu najmu oraz oddawania go w używanie osobom trzecim, w całości ani w części (w tym również bezpłatnie), b) dokonywania w przedmiocie najmu zmian w istniejącej zabudowie w szczególności nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu, tj. dokonywać przebudowy pomieszczeń, innych przeróbek i adaptacji bez pisemnej zgody Wynajmującego. Po otrzymaniu zgody na zmianę, Najemca wykona prace na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów, z tym zastrzeżeniem, iż w momencie wydania przedmiotu najmu Wynajmującemu, na pisemne żądanie Wynajmującego i według jego wyboru Najemca przywróci przedmiot najmu do stanu pierwotnego na własny koszt lub zwróci Wynajmującemu koszt związany z przywróceniem przedmiotu najmu do stanu pierwotnego. c) przelania części lub całości swych praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie zmiany w przedmiocie najmu muszą być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody. 6. Naruszenie któregokolwiek z obowiązków określonych w 3 i nie usunięcie skutków naruszeń w czasie określonym przez Wynajmującego lub nie zaprzestanie naruszeń, daje Wynajmującemu prawo rozwiązania niniejszej umowy zgodnie z 11 ust. 2. Prawa i obowiązki Wynajmującego 4 1. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia Najemcy: a) poboru energii elektrycznej, b) centralnego ogrzewania, c) zimnej wody i odprowadzania ścieków, d) wywozu nieczystości stałych, e) umożliwienia umieszczenia informacji o prowadzonej działalności na drzwiach zewnętrznych od strony podwórza oraz drzwiach wewnętrznych prowadzących do przedmiotu najmu, w ramach czynszu określonego w 5 ust. 1. f) utrzymania czystości w częściach wspólnych budynku. 2. Wynajmujący ma prawo: a) przeprowadzania okresowych kontroli przedmiotu najmu po uprzednim powiadomieniu Najemcy i przy współudziale jego przedstawicieli, b) wejścia do pomieszczeń Najemcy bez zachowania postanowień punktu poprzedzającego 10

11 w nagłych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji, z zastrzeżeniem, że poinformuje o tym fakcie Najemcę w możliwie najkrótszym czasie oraz naprawi wszelkie szkody powstałe w wyniku takiego wejścia, chyba że konieczność interwencji powstała z przyczyn zależnych od Najemcy lub jego personelu. Czynsz i opłaty dodatkowe 5 1. Z tytułu najmu pomieszczeń Najemca płacił będzie Wynajmującemu z góry miesięczny czynsz według stawki.. zł netto/m 2 w łącznej wysokości.. zł netto (słownie:. złotych) plus 23% podatku VAT. 2. Oprócz czynszu Najemca ponosił będzie następujące koszty : Lp. Rodzaj kosztu Sposób wyliczania kosztów Wartość 1. Dostawa energii elektrycznej Udział powierzchni najmowanej w stosunku do powierzchni objętej licznikami energii elektrycznej na terenie nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście % kosztów rzeczywistych ( /.) 2. Dostawa energii cieplnej 3. Dostawa wody Udział kubatury najmowanej w stosunku do kubatury grzewczej budynków znajdujących się na posesji przy ul. Krakowskie Przedmieście 50. Udział ilości osób zadeklarowanych przez Najemcę w stosunku do ilość osób zatrudnionych w budynkach PP przy ul. Krakowskie Przedmieście 50. % kosztów rzeczywistych (./ ) wg stanu na dzień.. (./ ) kosztów rzeczywistych Odprowadzanie ścieków Wywóz nieczystości stałych j.w. j.w. j.w. j.w. 3. Do ustalonych wartości opłat wymienionych w ust. 2 będzie doliczony obowiązujący podatek VAT. 4. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie stawki podatku VAT, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w okresie rozliczeniowym. 5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 6. Wynajmujący wystawi fakturę VAT za usługę określoną w 5 ust.1 nie później niż do 3 dnia miesiąca rozliczeniowego, natomiast za usługi określone w 5 ust. 2 w ciągu 7 dni po zakończonym okresie rozliczeniowym. 7. Wysokość stawek za opłaty, o których mowa w pkt 2 ulega zmianie stosownie do zmian wprowadzonych przez dostawców i obowiązuje z chwilą ich wprowadzenia bez potrzeby dokonywania zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia Najemcy.. 8. Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz oraz pozostałe opłaty związane z przedmiotem najmu na podstawie wystawionych przez Wynajmującego faktur VAT w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. 9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego. 10. W przypadku opóźnienia w regulowaniu ww. należności, Wynajmujący może naliczyć odsetki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP: Najemca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP:. 13. Wystawione faktury VAT Wynajmujący przesyłać będzie na adres:... 11

12 14. Wartość przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy wynosi zł netto plus należny podatek VAT tj. zł brutto. Ubezpieczenie przedmiotu najmu 6 1. Wynajmujący oświadcza, że ubezpiecza nieruchomość, w której znajduje się przedmiot najmu określony w 1 ust. 1 od ognia i zdarzeń losowych, według zasad i zakresu ogólnie przyjętego w przepisach. 2. Dodatkowe ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie własnego mienia, Najemca zawiera we własnym zakresie. Zabezpieczenie wykonania umowy 7 1. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na rachunek bankowy Wynajmującego: Bank Pocztowy S.A. CRS Bydgoszcz nr i przedstawienie dokumentu potwierdzającego wywiązanie się z tego obowiązku przed podpisaniem niniejszej umowy lub dostarczenia Wynajmującemu przed podpisaniem umowy bezwarunkowej, odnawialnej gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej. 2. Wysokość kaucji, gwarancji lub polisy stanowi trzykrotność czynszu miesięcznego, o którym mowa w 5 ust. 1 powiększonego o należny podatek VAT. 3. Kaucja lub dokument gwarancji zostanie zwrócony Najemcy w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu, chyba że Najemca nie wykona zobowiązań z tytułu umowy najmu w sposób w niej określony. 4. Najemca zobowiązuje się przedłożyć Wynajmującemu kolejną gwarancję na 1 miesiąc przed upływem poprzednio obowiązującej. Jeżeli Najemca nie odnowi gwarancji we wskazanym terminie zobowiązany będzie w jej miejsce przedstawić inne równorzędne zabezpieczenie np. kaucję zwrotną w wysokości równej kwocie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymienionej powyżej. 5. Wynajmujący ma prawo realizacji gwarancji lub dokonania potrącenia z kaucji w zakresie wszelkich zaległych opłat wynikających z umowy najmu oraz pokrycia wszelkich wymagalnych należności powstałych wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu. 6. W przypadku realizacji gwarancji lub potrącenia z kaucji należności, o których mowa w ust. 5, Najemca zobowiązany jest do wpłaty Wynajmującemu potrąconej lub brakującej sumy jako uzupełnienia kaucji lub dostarczenia uzupełniającej gwarancji w terminie 14 dni od dnia złożenia mu przez Wynajmującego żądania dokonania wpłaty lub dostarczenia gwarancji uzupełniającej. 7. Kaucja bez oprocentowania zostanie zwrócona Najemcy w wysokości otrzymanej. Wszelkie pożytki z kaucji należą się Wynajmującemu. 8. Strony oświadczają, że tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, Najemca złoży w trybie art pkt 4 i 5 KPC w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do: a) obowiązku wydania nieruchomości będącej przedmiotem najmu po ustaniu stosunku najmu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma wzywającego Najemcę do wydania przedmiotu najmu; b) obowiązku spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu i opłat dodatkowych wynikających z umowy najmu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ich wymagalności do dnia zapłaty do kwoty.. zł (stanowiącej 12-krotność miesięcznego czynszu brutto) ponad wartość kaucji wpłaconej przez Najemcę jako zabezpieczenie umowy; przy czym Wynajmujący może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi notarialnemu w terminie jednego roku od daty ustania stosunku najmu, nie później niż do dnia 9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 Najemca zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu do daty protokolarnego przekazania lokalu, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. Zakres odpowiedzialności 8 12

13 1. Każda ze Stron odpowiada tak samo jak za własne działania lub zaniechania, za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje, w szczególności swych pracowników. 2. Każda ze Stron odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 3. Najemca nie odpowiada za zużycie przedmiotu najmu będące następstwem prawidłowego używania. 4. Ilekroć niniejsza umowa przewiduje obowiązek dokonania przez Najemcę określonej czynności faktycznej, nie dokonanie jej w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony - w terminie 7 /siedmiu/ dni od pisemnego wezwania przez Wynajmującego, rodzi po stronie Wynajmującego prawo do dokonania tej czynności na koszt Najemcy. Kary umowne 9 1. Dokonanie przez Najemcę czynności prawnej lub faktycznej, na której dokonanie na mocy niniejszej umowy wymagana jest prawidłowo udzielona zgoda pisemna Wynajmującego, bez takiej zgody, upoważnia Wynajmującego do naliczenia kary umownej w wysokości równowartości czynszu powiększonego o podatek VAT za miesiąc, w którym ta czynność została dokonana. 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia ( 11 ust.2), Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 3 - miesięcznej kwoty czynszu powiększonej o podatek VAT za ostatni pełny miesiąc obowiązywania umowy. 3. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 /siedmiu/ dni od daty wystawienia przez Wynajmującego pisemnego wezwania precyzującego wysokość i podstawę kary umownej. Okres trwania umowy Umowa została zawarta na okres 5 lat licząc od dnia protokolarnego przekazania powierzchni. 2. Umowa może być rozwiązana na skutek wypowiedzenia złożonego z ważnych powodów przez jedną ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ważnym powodem dla Najemcy jest likwidacja jego przedsiębiorstwa. Ważnym powodem dla Wynajmującego jest w szczególności sytuacja, w której pomieszczenia będące przedmiotem wynajmu staną się dla niego niezbędne. 3. Umowa może być rozwiązana na skutek wypowiedzenia złożonego przez Wynajmującego z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy nieruchomość zostanie przeznaczona na sprzedaż, Przyczyny zakończenia najmu Umowa ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu z chwilą: a) upływu terminu przewidzianego w 10 ust. 1, b) upływu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego dokonanego przez jedną ze stron z ważnych powodów, o których mowa w 10 ust. 2, c) rozwiązania umowy w trybie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca: a) naruszy postanowienia 3 niniejszej umowy, b) nie wykona lub nienależycie wykona którekolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, c) będzie zalegał z zapłatą czynszu lub opłat dodatkowych za dwa pełne okresy płatności, mimo pisemnego wezwania przez Wynajmującego do zapłaty. d) będzie używał przedmiot najmu w sposób sprzeczny z niniejszą umową lub z jego przeznaczeniem, e) będzie zaniedbywał przedmiot najmu do tego stopnia, że jego substancja będzie narażona na zniszczenie lub uszkodzenie, f) udostępni przedmiot najmu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 13

14 3. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym ponad zwykłe używanie rzeczy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Ochrona informacji Wynajmujący zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji działania Wynajmującego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm). 2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Wynajmującego. 3. Najemca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po wygaśnięciu niniejszej umowy. 4. Najemca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Najemcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności, o której w niej mowa, a także zobowiązują się przekazać Wynajmującemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Wynajmującego. 5. Najemca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej Wynajmującego. Zmiana wysokości opłat związanych z przedmiotem najmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu za wynajem powierzchni co roku, począwszy od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić od dnia 1 stycznia 2014 roku. Wzrost stawki czynszu nie może być jednak większy niż 10% z zastrzeżeniem ust Wynajmujący zastrzega sobie, że stawka czynszu nie może być niższa niż koszty utrzymania wynajmowanej powierzchni. 3. Waloryzacja, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy. O podwyżce czynszu Wynajmujący poinformuje Najemcę w formie pisemnej. Pozostałe uregulowania umowne Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem ust. 2 i 5 ust Zmiana w wyniku przekształceń nazwy danej jednostki organizacyjnej będącej stroną umowy, bądź osób umocowanych do reprezentowania nie stanowi zmiany umowy. O zaistniałych zmianach strony powiadomią się pisemnie. 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu co najmniej raz w roku na podstawie pisemnego powiadomienia Wynajmującego. Wzrost czynszu nie więcej jednak niż o 10% z zastrzeżeniem ust Wynajmujący zastrzega sobie, że stawka czynszu nie może być niższa niż koszty utrzymania wynajmowanej powierzchni. 15 Najemca powierzchni określonej w 2 ust. 1 umowy niniejszym oświadcza, iż w związku z zawarciem umowy najmu nie żąda okazania mu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się przedmiot najmu. 16 Osobą do kontaktu dla przedmiotowej umowy ze strony Wynajmującego jest.., kontakt telefoniczny: Osobą do kontaktu dla przedmiotowej umowy ze strony Najemcy jest kontakt telefoniczny: 14

15 17 Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. 18 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. * - niepotrzebne skreślić Załącznik nr 1 wykaz pomieszczeń Załącznik nr 2 protokół zdawczo odbiorczy z przekazania powierzchni. Załącznik nr 3 akt notarialny Wynajmujący: Najemca: 15

16 Wykaz pomieszczeń - Załącznik nr 1 do umowy najmu części nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 w Lublinie l.p. kondygnacja numer pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia m 2 rodzaj powierzchni 1 pierwsze piętro ,14 pow. biurowa 2 pierwsze piętro ,85 pow. biurowa 3 pierwsze piętro ,39 pow. biurowa 4 pierwsze piętro 106a 27,77 pow. biurowa 5 pierwsze piętro ,19 pow. biurowa 6 pierwsze piętro ,90 pow. biurowa 7 pierwsze piętro ,07 pow. biurowa 8 pierwsze piętro ,42 pow. biurowa 9 pierwsze piętro 109 a 16,73 pow. biurowa 194,46 Uwaga: w umowie właściwej w załączniku znajdą się tylko pomieszczenia najmowane z powyższego wykazu. 16

17 Załącznik nr 2 do umowy najmu z dn.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY przekazania powierzchni użytkowej sporządzony w dniu.. w Lublinie Przekazujący: POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, Lublin - reprezentowane przez: przekazuje a. przejmuje: powierzchnię użytkową znajdującą się w budynku przy ul., w Lublinie na którą składają się.. pomieszczenia (-ń) o łącznej powierzchni. m 2, Pomieszczenia wyposażone są w następujące urządzenia techniczne: U r z ą d z e n i a : R o d z a j I l o ś ć S p i s s t a n u t e c h n i c z n e g o I. Instalacja elektryczna: gniazda wtykowe zwykłe gniazda wtykowe z uziemieniem gniazda wtykowe siłowe wyłączniki oprawy do żarówek oprawy do świetlówek Licznik energii elektrycznej - szt Nr - - Stan licznika: II. Instalacja wodnokanalizacyjna umywalka bateria umywalkowa - kpl. Podgrzewacz wody deska sedesowa sedes -szt. 17

18 spłuczka z armaturą - kpl. Wodomierz nr : IV. Instalacja grzejna Trzony piecowe - stan wodomierza: - grzejniki c.o. Kocioł - szt podzielnik ciepła V. Inne wyposażenie drzwi zewnętrzne drzwi wewnętrzne Okna: Malowanie ścian: Podłogi: m 2 Wykładziny podłogowe Glazura m 2 Lastriko m 2 Zamki Kraty szt. szt. Terakota m 2 Inne pozostałe: Braki i wady stwierdzone w chwili przejęcia lokalu przez Przejmującego, do usunięcia których obowiązany jest Przekazujący:... 18

19 w terminie do dnia... r. Przekazujący ani Przejmujący nie wnoszą żadnych pretensji co do stanu technicznego przejętego lokalu. Dodatkowe oświadczenia stron: Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpisy Przekazującego: Podpis Przejmującego:

20 PROJEKT oświadczenia notarialnego w trybie art k.c. o poddaniu się egzekucji stanowiącego załącznik do umowy najmu AKT NOTARIALNY Dnia przed Notariuszem. prowadzącym kancelarię w budynku przy stawił się zamieszkały legitymujący się dowodem osobistym działający w imieniu. Tożsamość stawiającego notariusz ustalił na podstawie dowodu tożsamości, a numer identyfikacji podatkowej, adres zamieszkania oraz zapewnienie o ważności powołanego dokumentu tożsamości na podstawie oświadczenia stawiającego. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI stosownie do art.777 kodeksu postępowania cywilnego 1 Stawiający (najemca lub pełnomocnik najemcy) działając w imieniu z siedzibą w oświadcza że: 1. w dniu...pomiędzy reprezentowaną przez niego jako najemcą oraz Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , Regon , NIP jako Wynajmującym, zawarta została Umowa Najmu powierzchni.. m 2 w budynku przy ul w z 5 oraz 10 powołanej Umowy Najmu wynika m.in., że: 1. Z tytułu najmu pomieszczeń Najemca płacił będzie Wynajmującemu z góry miesięczny czynsz według stawki... zł netto/m 2 w łącznej wysokości... zł netto (słownie:... złotych.../100) plus należny podatek VAT. 2. Oprócz czynszu Najemca ponosił będzie koszty: energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w wysokości odpowiadającej udziałowi procentowemu określonemu w 5 ust.2 w kosztach rzeczywistych ponoszonych przez Wynajmującego oraz dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych według udziału ilości osób zadeklarowanych przez Najemcę do ilość osób zatrudnionych w budynkach PP przy ul. Krakowskie Przedmieście Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz oraz pozostałe opłaty związane z przedmiotem najmu na podstawie wystawionych przez Wynajmującego faktur VAT w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu za wynajem powierzchni co roku, począwszy od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić od dnia 1 stycznia 2014 roku. Wzrost stawki czynszu nie może być jednak większy niż 10% z zastrzeżeniem ust Wynajmujący zastrzega sobie, że stawka czynszu nie może być niższa niż koszty utrzymania wynajmowanej powierzchni. 6. Umowa została zawarta na okres 5 lat licząc od daty protokolarnego przekazania lokalu (imię i nazwisko) działając w imieniu.. oświadcza, że co do wykonania zobowiązania w przedmiocie obowiązku spłaty zadłużenia z tytułu czynszu i opłat dodatkowych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ich wymagalności do dnia zapłaty, o których mowa w.. Umowy Najmu, na warunkach podanych w tej umowie, poddaje reprezentowaną przez siebie... egzekucji stosownie do art pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 20

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo