I n s t r u k c j a d o s p o r z ą d z e n i a DT/GE-2 Sprawozdania o przychodach, kosztach i dochodzie z nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I n s t r u k c j a d o s p o r z ą d z e n i a DT/GE-2 Sprawozdania o przychodach, kosztach i dochodzie z nieruchomości"

Transkrypt

1 Zasady ogólne I n s t r u k c j a d o s p o r z ą d z e n i a DT/GE-2 Sprawozdania o przychodach, kosztach i dochodzie z nieruchomości 1. Sprawozdanie sporządza się odrębnie dla każdego budynku znajdującego się w ewidencji jednostki sprawozdawczej, z zastrzeżeniem jak niżej. 2. Dla budynków położonych na działkach gruntu objętych jedną księgą wieczystą i nie posiadających odrębnych urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody sporządza się sprawozdanie łączne pod warunkiem, że żaden z tych budynków nie jest przeznaczony wyłącznie do wynajmu. 3. Jednym sprawozdaniem łącznym nie mogą być objęte budynki i lokale należące do majątku własnego FSNT- NOT oraz budynki (lokale) należące do majątku własnego jednostki sprawozdawczej lub stanowiące własność innych podmiotów (poza FSNT-NOT), użytkowane na podstawie umowy dzierżawy, najmu itp. Dla budynków użytkowanych przez jednostkę na podstawie powyższych umów jednostka sporządza odrębne sprawozdanie. Szczegółowe uwagi i wyjaśnienie odnośników zamieszczonych w formularzu sprawozdania 1/ powierzchnię podać w pełnych m 2, w tym wielkość powierzchni w wierszach 01, 03, 03a i 04 powinna wynikać z wyliczenia w załączniku nr 1 do sprawozdania z zastrzeżeniem jak niżej. W razie nie wystąpienia zmian w w/w wierszach w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniu za rok poprzedni załącznika nr 1 nie sporządza się, 2/ strukturę procentową obliczyć z jednym znakiem po przecinku, 3/ wiersz 02 wypełniają tylko jednostki sprawozdawcze, w których zarządzie i administracji pozostaje nieruchomość wspólna (oznaczenie skrótowe NW ), 3a/ wiersz 04 obejmuje powierzchnię lokalu na własne potrzeby TJO. Przy nieruchomościach wspólnych zmiana wielkości tej powierzchni w stosunku do roku poprzedniego wymaga pisemnej zgody FSNT-NOT w Warszawie, 4/ wiersz 05 wypełniają jednostki sprawozdawcze korzystające (symb. K ) z nieruchomości należącej w całości do majątku własnego FSNT-NOT, bądź użytkujące nieruchomość stanowiącą wyłącznie ich własny majątek, 5/ rubr. 3 A - stawki czynszu (w zł i gr.) za 1m 2 miesięcznie. Podać rzeczywistą wysokość stosowanych stawek czynszu w odniesieniu do poszczególnych powierzchni wykazanych w rubr. 1. W razie stosowania różnych stawek czynszu w ramach danej grupy najemców obliczyć uśrednioną wysokość tych stawek jako iloraz przychodów z tytułu czynszów oraz pow. faktycznie wynajmowanej /po wyłączeniu pustostanów/ i liczby miesięcy, których te przychody dotyczą, 6/ w rubr. 3 B wpisać (w pełnych m 2 ) jaka część powierzchni z rubr. 1 pozostaje niezagospodarowana na skutek braku najemców na koniec okresu sprawozdawczego i podać (w rubr. 3 C ) liczbę pełnych miesięcy w przeciągu których powierzchnia ta była wyłączona z użytkowania w okresie sprawozdawczym. W razie gdy niezagospodarowanie powierzchni nie dot. ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, a miało miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego - w sposób ciągły przez co najmniej 1 miesiąc liczbę miesięcy podać w nawiasach, np. (3), 7/ wykazać powierzchnię zajmowaną przez najemców w stosunku do których, m. in. z przyczyn określonych w cz.vi pkt. 3, stosowane są niższe stawki czynszu w porównaniu do innych kontrahentów, 8/ wartość przychodów z najmu nieruchomości za rok sprawozdawczy powinna być zgodna z sumą odpowiednich przychodów wykazanych w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na str. 15 rubr. 1 poz (b+c), 8a/ podać kwotę otrzymanej dotacji z funduszy unijnych i budżetowych na realizację projektów, w części jaka została wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości (z tytułu udostępniania sal itp.) 8b/ inne pozostałe przychody operacyjne dotyczące nieruchomości, w tym np. środki otrzymane z FSNT-NOT przeznaczone na remonty obiektu, otrzymane odszkodowania, kary itp. ściśle dotyczące nieruchomości, 9/ kwotę podać w pełnych złotych, 10/ dot. najemców zajmujących lokale mieszkalne w ramach najmu z czynszem regulowanym 11/ zafakturowane na najemców, nie objęte czynszem koszty eksploatacji i ewent. inne koszty utrzymania nieruchomości dotyczące najmowanych pomieszczeń, 12/ łącznie z opłatami za wypożyczanie sprzętu audiowizualnego, 13/ pozostałe przychody związane z udostępnianiem nieruchomości innym podmiotom nie wymienione w wierszach 15a do 17. Dotyczy to m.in. przychodów z dzierżawy gruntów, opłat za noclegi, za miejsca na parkingu, tablice reklamowe, wynajem wyposażenia, a także usługi świadczone przez administrację budynku na zlecenie najemców

2 2 dotyczące prac porządkowych oraz napraw i konserwacji lokali przeznaczonych do wynajmu (z wyjątkiem sprzedaży refakturowanej, wykazanej w wierszu 15b rubr. 1), 14/ koszty utrzymania nieruchomości (wg k-ta 531) powiększone o poniesione koszty dot. najmowanych pomieszczeń nie ujęte w stawkach czynszu, podlegające refakturowaniu na najemców (wg k-ta 516), 15/ poniesione koszty dot. najmowanych pomieszczeń, nie wkalkulowane w cenę najmu, o których mowa w objaśnieniu 14, 16/ ustalić koszty utrzymania nieruchomości podlegające rozliczeniu w zakresie tytułów wym. w wierszach 19 do 31 jako różnicę rubr. 1 i 2 i określić kierunki rozliczenia tych kosztów przez wpisanie /uzupełnienie/ odpowiednich oznaczeń w rubryce symbol : D Działalność własna - gdy wymienione w danym wierszu w rubr. 2 koszty refakturowane dotyczą wszystkich najemców. N Najemcy - jeśli koszty w rubr. 1 dotyczą wyłącznie powierzchni przeznaczonej do wynajmu (wiersz 26b i 27b), a nie części wspólnych budynku. Z reguły koszty remontów oraz napraw i konserwacji lokali przeznaczonych do wynajmu, o których tu mowa, powinny być w całości refakturowane na najemców, tj. wykazane w rubr. 2. W przypadkach szczególnych koszty te mogą wystąpić również w rubr. 3. Na przykład w razie wykonania prac remontowych dla podniesienia standardu niezagospodarowanego lokalu z powodu braku najemcy (wiersz 26b), bądź poniesienia kosztów odnowienia lokalu przeznaczonego do wynajmu (wiersz 27b), które z uzasadnionych przyczyn nie zostały refakturowane na byłego (ostatniego) najemcę. DN Działalność własna i Najemcy - jeśli w rubr. 2 danego wiersza nie występują koszty refakturowane na najemców (z wyjątkiem wierszy 26b i 27b), DNN Działalność własna i Niektórzy Najemcy - jeśli wymienione w rubr. 2 danego wiersza koszty refakturowane dotyczą tylko niektórych najemców. Wyjątek od powyższych zasad oznaczania symboli dotyczy wiersza 23 usługi telekomunikacyjne (tylko dotyczące najemców). Jeśli koszty tych usług nie są w całości refakturowane na najemców, różnicę wykazaną w rubr. 3 oznacza się symbolem D 17/ ponieważ wiersze 21 i 22 obejmują kilka tytułów kosztów, dla ustalenia kierunków ich rozliczenia należy: - w liczniku tych wierszy podać dane dotyczące tytułów kosztów w których nie występują koszty refakturowane (w rubr.3 symbol DN ) - w mianowniku podać dane dotyczące pozostałych tytułów kosztów oraz wpisać w rubr.3 odpowiednio: symbol D (gdy koszty refakturowane w rubr. 2 dot. wszystkich najemców) lub symbol DNN (w pozostałych przypadkach). 18/ w wierszach 33a do 35 wpisać odpowiednio sumę poszczególnych kosztów z wierszy 19 do 31 oznaczonych tym samym symbolem. Łączna wartość kosztów wg wierszy 33a do 35 powinna być równa różnicy: wiersz 32 rubr. 1 wiersz 32 rubr. 2, 19/ podać wartość amortyzacji środków trwałych wchodzących w skład nieruchomości (bez prawa wieczystego użytkowania gruntu). W jednostkach organizacyjnych, które zawarły z FSNT-NOT umowę o korzystanie z nieruchomości lub umowę o wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną, środki trwałe wchodzące w skład nieruchomości określają te umowy. W sprawozdaniu rocznym wartość amortyzacji powinna być zgodna z wartością umorzenia rocznego wykazaną w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego (str.5 poz. d lp. 4a rubr. 3), 20/ dotyczy wyłącznie kosztów usług, których tytuły wymieniono w tym wierszu. Tytuły nie występujące skreślić. W razie wystąpienia kosztów innych usług podać je w cz. VI Dane uzupełniające pkt. 4.4, 21/ podać tylko opłaty za usługi telekomunikacyjne dotyczące najemców. [Ewentualne opłaty za usługi telekomunikacyjne dot. wydzielonych stanowisk pracy ds. administrowania obiektem wykazuje się w pozostałych kosztach utrzymania nieruchomości /w. 31/, w tym w cz. VI. Dane uzupełniające pkt. 4.4.] Remont, czy naprawa i konserwacja? 22/ Remont to roboty odtworzeniowe zużytych elementów budynku, lokali i pomieszczeń (nie stanowiące bieżącej konserwacji), wraz z robotami im towarzyszącymi. Celem remontu jest odtworzenie stanu pierwotnego. Dopuszcza się przy tym zastosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 23/ Naprawy i konserwacje obejmują wszelkie bieżące prace, które mają na celu utrzymanie obiektu i jego części składowych w należytym stanie technicznym. Zalicza się tu m. innymi: odnowienie powłok malarskich, w tym przeszlifowanie i zalakierowanie podłóg wykonanie napraw drobnych uszkodzeń tynków ścian i sufitów, miejscową wymianę klepki podłogowej wymianę pojedynczych klamek i zamków, pasowanie wypaczonej stolarki, wymianę pojedynczej armatury instalacji sanitarnych i osprzętu instalacji elektrycznych, udrażnianie podejść

3 3 kanalizacyjnych, wykonanie innych drobnych robót, z wyjątkiem wykonania prac będących skutkiem przeprowadzonego remontu, których koszty powiększają koszty remontu, 24/ w wierszu 26a wykazuje się koszty remontów dot. obiektu jako całości, w tym jego części i powierzchni nie przeznaczonych do wyłącznego użytku najemców ani wyłącznie na potrzeby własne jednostki sprawozdawczej, zgodnie z wyszczególnieniem w cz. VI. Dane uzupełniające pkt 5a, 25/ w wierszu 26 b podaje się koszty remontów pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu zgodnie z ich specyfikacją w cz. VI Dane uzupełniające pkt. 5b sprawozdania (porównaj również wyjaśnienia w odnośniku 16 dot. symbolu N ), 26/ wiersz 27a dot. napraw i konserwacji wspólnych części i powierzchni obiektu, o których mowa w odnośniku 24, 27/ wiersz 27b dot. napraw i konserwacji pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu zgodnie z rodzajami wykonanych prac określonymi w cz. VI Dane uzupełniające pkt. 9 (porównaj również wyjaśnienia w odnośniku 16 dot. symbolu N ), Remont czy modernizacja? Kwalifikacja prac budowlanych do remontu, na który poniesione nakłady odnoszone są w ciężar kosztów, czy też do, ogólnie mówiąc, robót modernizacyjnych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja obiektu) podwyższających wartość początkową środka trwałego, zawsze wymaga ustalenia przyczyn przeprowadzanych robót. Celem remontu (jak wyjaśniono w odnośniku 22 ) jest odtworzenie stanu pierwotnego. Celem robót modernizacyjnych jest ulepszenie środka trwałego polegające na zastąpieniu dotychczasowych elementów, które nie utraciły całkowicie swoich cech fizycznych i użytkowych, i wprowadzeniu w ich miejsce elementów nowych pod względem cech fizycznych, funkcjonalnych i estetycznych, 28/ podać wartość poniesionych nakładów na ulepszenie środków trwałych wchodzących w skład nieruchomości (budynki, budowle oraz maszyny i urządzenia techniczne trwale związane z budynkami), zgodnie ze specyfikacją tych nakładów w cz. VI. Dane uzupełniające pkt. 10, Rozliczenie kosztów oznaczonych symbolem DNN 29/ wypełnić tylko w przypadku wystąpienia wartości w wierszu 35 (DNN) i pod warunkiem, że wymienione w rubr. 2 koszty refakturowane - we wszystkich wierszach na poziomie których w rubr. 3 wpisano symbol DNN - dotyczą tej samej grupy Niektórych Najemców (NN), 30/ wiersz 30 powinien być wypełniony analogicznie do opisu w odnośniku 17, 31/ obliczyć udział NN w kosztach DNN tylko wówczas gdy wypełniony został wiersz 36a. Obliczenia dokonać następująco: od powierzchni podstawowej z wiersza 03 odjąć powierzchnię lokalu biura z wiersza 04 i powierzchnię z wiersza 36a i otrzymany wynik podzielić przez różnicę wierszy 03 i 36a. Wskaźnik %-wy obliczyć z dwoma znakami po przecinku, 32/ koszty DNN przypadające na najmowaną powierzchnię oblicza się wg. podanego wzoru (p.pkt. c ) gdy zostały wypełnione wiersze 36a i 36 b. W przeciwnym razie, w pozycji tej należy podać koszty DNN przypadające na najmowaną powierzchnię wg. ich obliczenia w załączniku nr 2 do sprawozdania. Inne dane 33/ wskaźnik procentowy narzutu kosztów ogólnego zarządu zgodnie z ZPK (komentarz do k-ta 550) ustala się przez odniesienie tych kosztów do podstawy którą stanowią koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług (łącznie z kosztami sprzedaży) pomniejszone o koszty podlegające refakturowaniu, umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu i dotacje z funduszy unijnych i budżetowych wydatkowane na realizacje projektów. Wskaźnik należy obliczyć z dwoma znakami po przecinku wg podanego wzoru: koszty ogólnego zarządu koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów + koszty sprzedaży wartość sprzedanych towarów koszty podlegające refakturowaniu umorzenie prawa wiecz. użytkowania gruntu dotacje z fund. unijnych i budżet. wydatkowane na realiz. proj.

4 4 Dane uzupełniające 35/ liczbę pracowników administracji budynku średnio w okresie sprawozdawczym, w tym na stanowiskach robotniczych, obliczyć jako sumę stanów zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) na początek roku i koniec każdego kwartału i podzielić przez liczbę przyjętych do rachunku stanów zatrudnienia. Wynik zaokrąglić do jednego znaku po przecinku, 36/ dot. amortyzacji sprzętu audiowizualnego i innych środków trwałych stanowiących stałe wyposażenie sal konferencyjnych i wykładowych. W sprawozdaniu rocznym wartość amortyzacji tych składników majątkowych powinna być zgodna z wartością umorzenia rocznego wykazaną w sprawozdaniu finansowym - Informacja dodatkowa str. 8 poz. j lp. 3a rubr. 4, 37/ podać wartość odpisów amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych związanych z administrowanym obiektem, nie stanowiących części składowych nieruchomości, tj. nie wymienionych w załączniku do umowy o korzystanie z nieruchomości FSNT-NOT lub do umowy o wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną, 38/ dotyczy napraw i konserwacji środków trwałych o których mowa w objaśnieniu 36 (wg Inf. dodatkowej str. 18a, poz. 10b. 1 rubr. 5), 39/ w razie wystąpienia usług obcych innych niż wymienione w wierszu 22, wpisać rodzaj tych usług i podać ich koszty. Uwaga, z podanego opisu powinno wynikać, że wymienione usługi są ściśle związane z administrowaniem nieruchomością, 40/ dotyczy tylko jednostek sprawozdawczych, które korzystają z nieruchomości należącej w całości do majątku własnego FSNT-NOT. 41/ podać ewentualne inne koszty mające ścisły związek (co należy wykazać) z utrzymaniem nieruchomości, zgodnie z komentarzem w ZPK do k-ta 531, 42/ przed wypełnieniem tego punktu konieczne jest zapoznanie się z ogólną charakterystyką remontów oraz napraw i konserwacji podaną w odnośnikach 22 i 23. Określić zakres prac remontowych podając przedmiot i rodzaj remontu. Jeśli podany opis nie uzasadnia zakwalifikowania remontu do kosztów utrzymania nieruchomości odpowiednio go uzupełnić (wskazać miejsce wykonania robót, cel jakiemu służy dane pomieszczenie itp.). Uwaga, w razie braku miejsca w formularzu, dodatkowe informacje zamieścić na odrębnej kartce, ze wskazaniem punktu sprawozdania którego dotyczą i przekazać łącznie ze sprawozdaniem, po opatrzeniu pieczęcią jednostki sprawozdawczej oraz datą i podpisem osoby sporządzającej, 43/ dotyczy nakładów zwiększających wartość budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń technicznych trwale związanych z budynkiem. W sprawozdaniu rocznym dane te powinny być zgodne z wykazanymi w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego pkt. 8.1 litery b, c i d na str. 20. Załączniki do sprawozdania: nr 1 (dot. ustalenia powierzchni budynku i jej przeznaczenia) sporządza się w razie zmian wielkości powierzchni w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu (określonego w sprawozdaniu DT/GE-2) dotyczących: a) powierzchni przeznaczonej do samodzielnego korzystania w sposób ciągły (w. 01) bądź powierzchni podstawowej (w. 03). Zmiany, o których tu mowa, związane są z nakładami podwyższającymi wartość początkową budynku. Polegają na wygospodarowaniu dodatkowej powierzchni podstawowej w wyniku przebudowy i zaadaptowania do innych funkcji sal konferencyjnych i wykładowych (lub ich części), bądź pomieszczeń technicznych, korytarzy itp. stanowiących dotychczas wspólne powierzchnie nie przeznaczone do indywidualnego użytku. b) powierzchni wykorzystywanej na potrzeby własne jednostki sprawozdawczej (w. 04). Zmiany mogą dotyczyć zarówno zwiększenia powierzchni z przyczyn jak w p.pkt. a, jak i zmniejszenia tej powierzchni w razie przeznaczenia jej części do wynajmu. Przy czym przyjmuje się, że zmniejszenie powierzchni lokalu zajmowanego na potrzeby własne jednostki nie może mieć miejsca przy występowaniu powierzchni niezagospodarowanej i nie może spowodować zmniejszenia przychodów z czynszów. Przy nieruchomościach wspólnych zmiana powierzchni w wierszu 04 wymaga pisemnej zgody FSNT-NOT. nr 2 (dot. rozliczenia niektórych kosztów utrzymania nieruchomości) sporządza się w celu rozliczenia kosztów oznaczonych symbolem DNN w sytuacji gdy koszty te w zakresie poszczególnych wierszy dotyczą różnych grup najemców i nie mogą być rozliczone sumarycznie według jednolitego wskaźnika ustalonego w w. 36b. Z uwagi na prowadzoną przez Biuro FSNT-NOT analizę porównawczą kosztów między jednostkami sprawozdawczymi opracowanie załącznika jest obligatoryjne. Nr 3 (dot. remontów wykonanych systemem gospodarczym) sporządza się w razie wstąpienia takiej sytuacji. Uwagi końcowe

5 5 W górnej części formularzy sprawozdawczych należy każdorazowo wpisać okres, którego dotyczy sprawozdanie. Wszystkie wiersze sprawozdania, w tym załączników, muszą być wypełnione, a w razie nie wystąpienia danych należy wpisać 0. Sprawozdanie i załączniki do sprawozdania powinny zawierać datę ich opracowania, a w przypadku ponownego składania na skutek korekty danych datę tej korekty i zamieszczony w górnej części danego formularza napis KOREKTA.

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36 /2014 z dnia: 30 lipca 2014r. INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Ciechanowie Ciechanów 2014 Spis treści Wprowadzenie...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo