SPIS RYSUNKÓW DSO INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS RYSUNKÓW DSO-01-006 INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO"

Transkrypt

1 Zawartość SPIS RYSUNKÓW... 1 I. OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Instalacja sygnalizacji pożaru SAP Stan istniejący Stan projektowany Instalacja oddymiania klatek schodowych Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO Stan istniejący Stan projektowany Instalacja telefoniczna i internetowa Stan istniejący Stan projektowany Instalacja TV Stan istniejący Stan projektowany SPIS RYSUNKÓW SAP INSTLACJE SYGNALIZACJI POŻARU - PIWNICE SAP INSTLACJE SYGNALIZACJI POŻARU - PARTER SAP INSTLACJE SYGNALIZACJI POŻARU - 1 PIĘTRO SAP INSTLACJE SYGNALIZACJI POŻARU - 2 PIĘTRO SAP INSTLACJE SYGNALIZACJI POŻARU - 3 PIĘTRO SAP INSTLACJE SYGNALIZACJI POŻARU - 4 PIĘTRO SAP SCHEMAT INSTALACJI SAP SAP SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA DSO INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO SCHEMAT DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO TV INSTALACJA TV W POKOJU - PIWNICE - PARTER - 1 PIĘTRO - 2 PIĘTRO - 3 PIĘTRO - 4 PIĘTRO - 1 -

2 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. Projekt niniejszy opracowano na podstawie: - zlecenia Inwestora, - podkładów architektonicznych, - wizji lokalnej, - informacji od przedstawiciela technicznego Użytkownika - opracowania pt. "Analiza spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego DW Delfin" wykonanego przez Safety Solutins Krzysztof Bagiński - projektu budowlano-wykonawczego pt. "Dźwiękowy system ostrzegawczy Domu Wczasowego DELFIN 7888" z września 2003 r, opracowanego przez Przedsiębiorstwo TECCOM sp. z o.o. Gdańsk - projektu budowlano-wykonawczego pt. "Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru zespołu budynków Domu Wczasowego DEFFIN 7888" z marca 2000r, opracowanego przez Przedsiębiorstwo TECCOM sp. z o.o. Gdańsk - koordynacji branżowej, - obowiązujących norm i przepisów. 2. Zakres opracowania. Opracowanie zawiera: - instalację sygnalizacji pożaru SAP, - instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO - instalacja TV w pokojach 3. Instalacja sygnalizacji pożaru SAP. 3.1 Stan istniejący. Podstawowym elementem istniejącego systemu jest programowalna centrala sygnalizacji pożaru. Centrala wyposażona w moduły dla pętli dozorowych. Centrala zapewnia nadzór dla dozorowych pętli adresowalnych. Centralka wyposażona jest we własne podtrzymanie bateryjne (akumulatorowe) zapewniające 72 godz. pracę po zaniku napięcia zasilania podstawowego. W skład systemu wchodzą czujki sygnalizacji ppoż, izolatory zwarć, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP, sygnalizatory akustyczne. Podstawowe zasady budowy systemu są następujące: - liczba pętli dozorowych : 8 - izolatory zwarć stosowane są w przypadku przejścia do innej strefy pożarowej oraz przy przejściu z jednej grupy czujek do innej (czujki ROP) - sygnalizatory akustyczne zasilane z centrali Instalacja sygnalizacji pożaru wykonana przewodami w pętlach dozorowych YnTKSYekw 1x2x1 prowadzonym w uchwytach n/t oraz w rurkach instalacyjnych p/t. Zasilanie sygnalizatorów akustycznych zrealizowane z centrali za pomocą przewodów YnTKSYekw 2x2x1. Z centrali wyprowadzony sygnał do nadajnika zdalnego przesyłania alarmów do Państwowej Straży Pożarnej. Z centrali wyprowadzonych jest 8 pętli dozorowych w następującej konfiguracji: - pętle dozorowe L1, L2 : budynek B1 - pętle dozorowe L3, L4, L5 : budynek B2 - pętla dozorowa L6 : budynek B3 - pętla dozorowa L7 : budynek B4 - pętla dozorowa L8 : budynek B5, B6-2 -

3 Podział na pętle dozorowe jest zgodny z przyjętymi na etapie projektowania strefami pożarowymi. 3.2 Stan projektowany. W związku z koniecznością dostosowania obiektu do aktualnych przepisów ochrony pożarowej zachodzi koniczność częściowej modernizacji istniejących instalacji sygnalizacji pożaru. Modernizacja instalacji ma być dostosowana do wymogów operatu pożarowego oraz wprowadzanych zmian budowlano-architektonicznych w budynku. Na podstawie wytycznych określono dla budynku nowy podział na strefy pożarowe. Podział jest następujący: - strefa pożarowa nr 01 : piwnice pod budynkami B1 i B2 - strefa pożarowa nr 1 : kondygnacje nadziemne budynku B1 i B2 - strefa pożarowa nr 2 : budynek B3 z piwnicami - strefa pożarowa nr 3 : budynek B4 z piwnicami Dla dostosowania instalacji sygnalizacji pożaru do obowiązujących przepisów oraz do określonych stref pożarowych i zmian budowlano-architektonicznych projektuje się: - montaż nowych czujek sygnalizacji pożaru w nowych pomieszczeniach oraz klatkach schodowych - ze względu na wyprowadzenie pętli dozorowych z istniejącej centrali sygnalizacji pożaru w wydzielanym pomieszczeniu budynku B3 konieczna jest wymiana odcinków kabli od centrali do pierwszego elementu pętli dozorowej, znajdującego się w innej strefie pożarowej. Oznacza to, że np. dla pętli dozorowej nr L1 obsługującej budynek B1 znajdujący się w strefie pożarowej nr 1 należy odcinek istniejącego kabla YnTKsYekw 1x2x0,8 ułożonego przez budynek B3 (znajdujący się w strefie pożarowej nr 2) od centrali do izolatora zwarć ozn. L1/IZ1 wymienić na przewód ognioodporny HTKSH 1x2x1 PH90. Podobnie dla tej samej pętli odcinek powrotny przewodu pętli L1 od izolatora zwarć ozn. L1/IZ4 do centrali należy wymienić na HTKSH 1x2x1 PH90 - podobną zasadę należy przyjąć dla wszystkich pętli dozorowych obsługujących strefy pożarowe nr 1 i nr 3 wychodzących i powracających do centrali, a przechodzących przez strefę nr 2 - projektuje się wymianę przewodów zasilających sygnalizatory akustyczne na przewody ognioodporne. W chwili obecnej sygnalizatory zasilane są przewodami YnTKSYekw 2x2x1 uniepalnionymi, ale nie spełniającymi minimalnego wymogu PH30 Konieczność wymiany przewodów wynika z tego, że kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej do zasilania bądź sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, w tym pożarowych sygnalizatorów akustycznych, powinny, zgodnie z 187 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm., w tym Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461), zapewniać ciągłość dostawy energii energii elektrycznej przez czas wymagany do działania tego urządzenia. Dla rozpatrywanych pożarowych sygnalizatorów akustycznych czas ten, na podstawie wymagań Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji powinien wynosić, zgodnie z punktem A.6.8.3, co najmniej 30 minut. Pożarowe sygnalizatory akustyczne muszą mieć zapewniony odrębny sposób zasilania ze źródeł energii systemu sygnalizacji pożarowej (centrali SSP lub zasilaczy urządzeń przeciwpożarowych spełniających wymagania normy PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze ), kablem spełniającym wymóg 30 minut pracy. Proponuje się zastąpienie istniejących przewodów kablem HTKSH 2x2x1 PH90. Sygnalizacja dla osób niesłyszących. Ze względu na przewidywany pobyt w DW osób niesłyszących, w wybranych pokojach projektuje się zastosowanie dodatkowych sygnalizatorów optycznych. Sygnalizatory te zasilane będą z certyfikowanych zasilaczy do systemów sygnalizacji pożarowej. Załączenie sygnalizatorów optycznych - 3 -

4 nastąpi poprzez projektowane elementy wykonawcze (styki) sterowane sygnałem z centrali sygnalizacji pożaru. Klapy pożarowe. Na projektowanych kanałach wentylacji znajdują się klapy pożarowe. Klapy te zamykane będą po otrzymaniu sygnału z centrali SAP. Klapy ppoż zasilane będą z certyfikowanych zasilaczy do systemów sygnalizacji pożarowej. Podstawowy algorytm działania Systemu Sygnalizacji Pożaru. T=0 (Alarm I stopnia): Zasygnalizowanie na panelu centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego I stopnia, (czas trwania tego stanu jest ograniczony do 30 sekund). o Źródło informacji: czujka dymu, o Potwierdzenie przyjęcia alarmu przez pracownika ochrony w wymaganym czasie powoduje przedłużenie czasu alarmu I stopnia do 4 minut, o Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony, T>4 min (Alarm II stopnia): automatyczne uruchomienie DSO, automatyczne przekazanie sygnału alarmu II st. do Stacji Monitoringu PSP, wyłączenie wentylacji bytowej i zamknięcie klap w kanałach wentylacji ogólnej na granicy strefy pożarowej objętej pożarem, uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej znajdującej się na drodze ewakuacji z zagrożonej strefy, uruchomienie zjazdu awaryjnego windy osobowej, po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie. Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Stosować wyłącznie osprzęt mający stosowane świadectwa dopuszczenia i atesty wydane przez CNBOP Józefów. Po zakończeniu prac wykonać stosowne pomiary, a ich protokolarne wyniki dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 4. Instalacja oddymiania klatek schodowych. W obiekcie projektuje się zastosowanie systemu oddymiania w klatkach schodowych KS1, KS2, KS3, KS4 i KS5. Systemy oddymiania w każdej z klatek schodowych składać się będą z : - centralek oddymiania (w każdej klatce schodowej) wyposażonych we własne awaryjne, bateryjne 72- godz. podtrzymanie zasilania - przycisków oddymiania - przycisków przewietrzania - optycznych czujek dymu w pętlach dozorowych - siłowników klap oddymiania - siłowników drzwi napowietrzania Podstawowy algorytm pracy systemu oddymiania dla każdej klatki schodowej jest następujący: z chwilą wykrycia zagrożenia pożarowego (dymu) w danej klatce schodowej następuje identyfikacja przez system SAP miejsca zagrożenia i wysłanie z centralki SAP sygnału do odpowiedniej centralki oddymiania. po otrzymaniu takiego sygnału dana centralka oddymiania powoduje uruchomienie siłowników do otwarcia klapy oddymiania i drzwi napowietrzania

5 Uruchomienie oddymiania w klatce schodowej można również zainicjować ręcznie poprzez działanie na przyciski oddymiania projektowane w klatkach schodowych. 5. Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO. 5.1 Stan istniejący. W zespole budynków hotelu zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy DSO. System nagłośnienia w budynku opiera się na zastosowaniu urządzeń np. Praesideo firmy Bosch. System nagłośnienia i dźwiękowego systemu ostrzegawczego przeznaczony jest do spełniania następujących funkcji: - Nagłośnienie wszystkich dróg ewakuacyjnych, aby poprzez system głośników poinformować ich o zaistniałym niebezpieczeństwie (np. o pożarze, klęskach żywiołowych, akcji terrorystycznej itp.), oraz kierować akcją ewakuacyjną. - Nagłośnienie w pokojach hotelowych, pomieszczeniach sale klubowych, wielofunkcyjnych, restauracyjnych itp System nagłośnienia współpracuje z mikrofonową stacją wywoławczą stanowiącą jednocześnie stanowisko dowodzenia bezpośredniego oraz stanowisko zapowiedzi dla poszczególnych stref nagłośnienia. Podstawowe elementy systemu: 1. Centrala systemu zbudowana w oparciu o sterownik sieciowy. Sterownik wyposażony jest w pamięć komunikatów z możliwością wyzwalania automatycznego przez systemy zewnętrzne (np. ppoż) oraz z pulpitu mikrofonowego. 2. Pulpit mikrofonowy (stacja wywoławcza) wyposażona jest w klawiaturę sterującą oraz mikrofon. 3. Odtwarzacz CD. 4. Wzmacniacze mocy o mocach 4x125W i 4x250W wyposażone w pełne elektroniczne i termiczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe, sterowanie mikroprocesorowe. 5. System wyposażony w bateryjne zasilanie rezerwowe. 6. Zestaw głośnikowy ścienny; moc 6/3/1,5/0,75 W / 100V Urządzenia centralne zamontowane w szafie RACK 19-42U w pomieszczeniu przy recepcji.. Obecnie system podzielony jest na 10 stref nagłośnieniowych. - strefa nagłośnieniowa budynku B1 : linie L1, L2, L3 - strefa nagłośnieniowa budynku B2 : linie L21, L22, L23, L24 - strefa nagłośnieniowa budynku B3 : linia L30 - strefa nagłośnieniowa budynku B4 : linia L40 - strefa nagłośnieniowa budynku B5 : linia L50 Istniejące linie głośnikowe nie pracują w układzie redundantnym, co oznacza, że awaria linii wyłącza całą lub część strefy nagłośnieniowej. 5.2 Stan projektowany. W związku z koniecznością dostosowania obiektu do aktualnych przepisów ochrony pożarowej zachodzi koniczność częściowej modernizacji istniejącego dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO. Modernizacja instalacji ma być dostosowana do wymogów operatu pożarowego oraz wprowadzanych zmian budowlano-architektonicznych w budynku

6 Dla spełnienia powyższych warunków przyjmuje się konieczność wykonania następujących prac: - podział każdej linii nagłośnienia na dwie, wzajemnie uzupełniające się linie głośnikowe A i B (każda odrębnie wyprowadzona ze wzmacniacza) - zainstalowanie nowych głośników, stosownie do projektowanych nowych pomieszczeń, przegród budowlanych, itp - zainstalowanie w centrali systemu DSO dodatkowych trzech wzmacniaczy 4x125W Przyjęte założenia dla modernizacji istniejącego systemu: zakres ochrony przyjęto, że obszar rozgłaszania obejmował będzie wszystkie pomieszczenia, za wyjątkiem pomieszczeń niedostępnych dla osób. poziom bezpieczeństwa pewność działania DSO przyjęto poziom I tj. w przypadku awarii linii głośnikowej (typu zwarcie lub przerwa) przyjęto, że przynajmniej połowa głośników na danej kondygnacji będzie sprawna. konfiguracja linii głośnikowych przyjęto typ A/B czyli dwie konwencjonalne, promieniowe linie głośnikowe nagłaśniające ten sam obszar. Przerwa lub zwarcie w jakiejkolwiek linii są wykrywane jako uszkodzenie. Głośniki podłączane będą naprzemiennie do linii A lub do linii B. Taki sposób okablowania i podłączenia głośników zapewni redundancje systemu w pojedynczej strefie oraz umożliwi kontynuowanie rozgłaszania alarmu w przypadku uszkodzenia jednej z linii. Rozgłaszanie komunikatów ostrzegawczych: - Automatycznie po wykryciu pożaru przez system sygnalizacji pożaru w danej strefie pożarowej i wywołaniu alarmu pożarowego II stopnia rozpoczęcie nadawania ewakuacyjnych komunikatów głosowych na kondygnacji, na której wykryty został pożar oraz na klatce schodowej i ostrzegawczych komunikatów głosowych na kondygnacjach wyższej i niższej - Ręcznie przez prowadzącego ewakuację poprzez pulpit mikrofonowo-sterujący zlokalizowany w pomieszczeniu z centralą DSO. Ręcznie można wyzwolić komunikat z pamięci systemu lub nadawać komunikaty korzystając z mikrofonu. W ybór kondygnacji, na których ma zostać nadany komunikat dokonywany jest przez prowadzącego ewakuacje z pulpitu. Podstawowe komunikaty systemu : Komunikat o ewakuacji: Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystać z wind. Komunikat ostrzegawczy Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Pomieszczenie w którym się Państwo znajdują jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o przerwanie wszelkich czynności. Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje. Komunikat odwoławczy: Uwaga! Uwaga! Informujemy, że zagrożenie w budynku ustało. Państwa zdrowiu i życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Prosimy o spokojny powrót do wcześniej wykonywanych czynności

7 Uwaga: Elementy centrali DSO należy tak zaprogramować, aby komunikaty w poszczególnych strefach nagłośnienia zawierały się w danej strefie pożarowej. Całość dostosować do podziału obiektu na strefy pożarowe. Podstawowe parametry akustyczne systemu: Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-EN słyszalność sygnałów ostrzegawczych powinna być na poziomie: absolutnie minimalny poziom dźwięku: 65dBA; w pomieszczeniach gości hotelowych minimalny poziom dźwięku: 75dBA; słyszalność dźwięku alarmu powyżej szumu tła (stosunek sygnału do szumu) od 6dBA do 20dBA (lub od 9dB do 23dB w odpowiednich pasmach częstotliwości alarmu); maksymalny poziom dźwięku alarmu (z ograniczeniem czasu ekspozycji): 120dBA. Po modernizacji, a przed uruchomieniem instalacji, należy wykonać badania polegające na dokonaniu: pomiarów impedancji linii głośnikowych, po uruchomieniu: pomiaru zrozumiałości mowy STI oraz sprawdzeniu: materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, wykonania poprawności połączeń, właściwego oprogramowania systemu. Uruchomienie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta. Montaż urządzeń wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno ruchową DTR. System DSO należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie z norma PN/EN60849 i zaleceniami producenta systemu oraz odnośnymi przepisami. Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz certyfikaty CNBOP Józefów. Całość prac należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami i normami. 6. Instalacja telefoniczna i internetowa. 6.1 Stan istniejący. W budynku hotelu wykonana jest instalacja telefoniczna. Instalacja obejmuje gniazda wtykowe telefoniczne zlokalizowane w pokojach hotelowych oraz pomieszczeniach administracyjnych / biurowych. Instalacja rozprowadzona jest wewnętrznie przewodami telekomunikacyjnymi od krosownicy łączówkowej znajdującej się w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Sygnał zewnętrzny doprowadzony jest do centrali telefonicznej znajdującej się w tym samym pomieszczeniu

8 Instalacja internetowa rozprowadzana jest poprzez znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach punktach dostępowych / routerach w systemie WIFI. Sygnał zewnętrzny doprowadzany jest drogą radiową za pomocą zewnętrznych anten. 6.2 Stan projektowany. Z informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej od przedstawiciela technicznego Użytkownika wynika, że nie przewiduje się w chwili obecnej zmiany istniejącego systemu telefonów oraz dostępu do internetu. Zmiana wymagałaby doprowadzenia do obiektu zewnętrznego łącza kablowego (np. światłowodowego) co nie jest w chwili obecnej przewidywane. W związku z tym, w ramach niniejszego projektu przewiduje się tylko dostosowanie istniejącej instalacji telefonicznej do projektowanych zmian architektoniczno-budowlanych. Projektuje się tam gdzie jest to konieczne przeniesienie gniazd telefonicznych w miejscach wynikających ze zmiany wewnętrznej aranżacji pomieszczeń. 7. Instalacja TV. 7.1 Stan istniejący. W budynku wykonana jest instalacja wewnętrzna TV. Instalacja obejmuje swym zasięgiem wszystkie pokoje gościnne. Instalacja rozprowadzona jest przewodami koncentrycznymi do gniazd RTV w pokojach hotelowych. Instalacja rozprowadzona jest z zestawu tunerów/wzmacniaczy z własnego "studia telewizyjnego". Sygnał wizyjny zewnętrzny doprowadzony jest drogą kablową przez operatora. Istniejący system TV zapewnia dostęp do podstawowego i rozszerzonego zakresu kanałów TV. 7.2 Stan projektowany. Z uzyskanych informacji od przedstawiciela technicznego Użytkownika wynika, że nie przewiduje się w chwili obecnej zmiany istniejącego systemu telewizji.. W związku z tym, w ramach niniejszego projektu przewiduje się tylko dostosowanie istniejącej instalacji telewizyjnej do projektowanych zmian architektoniczno-budowlanych. Projektuje się tam gdzie jest to konieczne przeniesienie gniazd telefonicznych w miejscach wynikających ze zmiany wewnętrznej aranżacji pomieszczeń. Przewiduje się również przeniesienie istniejących w pokojach gniazd RTV na wysokość 2,0 m, za projektowaną lokalizacją ekranu TV na ścianie. Opracował J.Frydrysiak - 8 -

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

2. Spis tomów projektu elektrycznego

2. Spis tomów projektu elektrycznego KOMPUTEROWEJ oraz REMONT SAL 22, 224, 225, 226 II PIĘTRA E415//2006 Projekt wykonawczy str. 1/8 2. Spis tomów projektu elektrycznego E415/1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE. E415/2 - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych Tomasz Popielarczyk

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Technikum Leśne w Białowieży. Przedmiot opracowania: Zawartość opracowania:

Inwestor: Technikum Leśne w Białowieży. Przedmiot opracowania: Zawartość opracowania: Inwestor: Technikum Leśne w Białowieży Przedmiot opracowania: Instalacja DSO dla Internatu Technikum Leśnego w Białowieży przy ul. Park Dyrekcyjny 1A Zawartość opracowania: Projekt techniczny teczek: 1

Bardziej szczegółowo

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kubica mł. kpt. mgr inż. Sylwia Boroń Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakres zagadnień Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3 Spis zawartości Strona tytułowa...... 1 Spis zawartości... 2 I. Część projektowa opis uzupełniający do zadania nr 3... 4 1. Podstawa opracowania... 4 2. Zakres opracowania... 4 3. Instalacje elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie:

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie: AZZ/713-1/128/2015 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie: konserwacja systemu alarmu pożaru (SAP), dźwiękowego systemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II ELEKTROSYS S.C. UL. GÓRNOŚLĄSKA 56, 62-800 KALISZ NIP: 618-213-00-87 TEL: +48 62 768 38 38 PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OBIEKTU: ADRES BUDOWY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI INFORMACJE O ZAINSTALOWANYCH INSTALACJACH TELETECHNICZNYCH

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI INFORMACJE O ZAINSTALOWANYCH INSTALACJACH TELETECHNICZNYCH Załącznik nr 7 do Ogłoszenia GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI INFORMACJE O ZAINSTALOWANYCH INSTALACJACH TELETECHNICZNYCH W budynku na poziomie parteru w części administracyjnej znajduje się stanowisko ochrony

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380) 1. Podstawa opracowania Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o umowę nr 588/SE/16 z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Obiekt: Delegatura Kujawsko- Urzędu Wojewódzkiego 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21 Toruń, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy DSO Dźwiękowy System Ostrzegawcze Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). Zdając sobie sprawę ze szczególnych zadań, jakie spełniają DSO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54 zał.1 Ogólna charakterystyka systemu: Zakres

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. OF-382-27/12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/30/12 o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

M&M KOMPLEKS ul.łąkowa Milanówek

M&M KOMPLEKS ul.łąkowa Milanówek M&M KOMPLEKS ul.łąkowa 39 05-822 Milanówek tel. +48 602 239 329 fax 022-724 60 95 e-mail: m.modzelewski@mmkompleks.pl PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 4c SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU w budynku Starostwa Powiatowego 62-300 Września, ul. Chopina 10 CPV 45312100 8 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ASO-SERVICE Spółka z o.o. ul. Szpakowa 8 11-041 Olsztyn ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA POŻARU W OBIEKCIE MUZEUM WARMIŃSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Osiem cyfrowych kanałów informacyjnych, tylko dwa przewody Transmisja komunikatów przewodem miedzianym lub światłowodowym Automatyczne rozgłaszanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOMLPEKS PAŁACOWO PARKOWY W TERESINIE OŚRODEK SZKOLENIOWO REHABILITACYJNY KRUS. AL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1, 96-515 TERESIN. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY Wymiana okien oraz wykonanie zaleceń Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dn. 13 grudnia 2011r. w Przedszkolu nr 194 ul. W. Sławka 7, 02-495 Warszawa Ursus

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMIANA INSTALACJI SAP 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania)

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI TELETECZNICZNYCH

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI TELETECZNICZNYCH DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INSTALACJI TELETECZNICZNYCH Branża: TELETECZNICZNA Nr projektu: SAP 01/06/2015/AB Nazwa obiektu: Adres obiektu: Inwestor: Adres inwestora: HALA GDAŃSK-SOPOT ERGO ARENA Ul. Plac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 ZAKRES USŁUG EKSPLOATACYJNO - KONSERWACYJNYCH L.p. ZAKRES USŁUG OBEJMUJE: Nr. Centrala telefoniczna AASTRA MATRA NEXSPAN 3L wraz z aparatami telefonicznymi oraz dedykowanym okablowaniem telefonicznym Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42)

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42) Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem 42) IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 121107 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 IT - Informacja Techniczna:

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo