PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 ! \ PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. Dnia 27 czerwca 2013 roku w Sali Senackiej odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom przewodniczył JM Rektor ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński. I. Sprawy organizacyjne 1. Na początku ks. Rektor powitał członków Senatu, po czym nastąpiło przyjęcie porządku obrad. Z porządku obrad został usunięty punkt utworzenia kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Powodem było zbyt późne dostarczenie materiałów z Wydziału oraz brak opinii Komisji ds. mienia i finansów. Sprawa zostanie przeniesiona na wrześniowe posiedzenie Senatu. 2. Została powołana komisja skrutacyjna w składzie: dr Rober Oktaba (przewodniczący), mgr inż. Łukasz Kowalski, p. Aleksandra Wacław, p. Aleksandra Siewek, p. Cezary Nowak, p. Radosław Serafin (członkowie). 3. Informacje Rektora Rektor podziękował pracownikom Biura Promocji UKSW oraz studentom za włączenie się do akcji promocyjnej Uczelni oraz w zbiórkę na rzecz Uniwersytetu. Środki uzyskane podczas zbiórki będą przeznaczone na cele, na które nie otrzymujemy środków z Ministerstwa. Pieniądze są małe, ale mamy możliwość zaprezentowania Uczelni. W jednej parafii Uczelnię prezentował Rektor. Wręczane są wymówienia, w większości przyjmowane są one ze zrozumieniem. Rektor przekazał podziękowania Dziekanom i Radom Wydziałów za pomoc i zrozumienie trudnej sytuacji Uczelni. Reformy są konieczne, a nie tylko potrzebne. Uczelnia ma 11 milionów zł. straty za rok Na funkcjonowaniu administracji zostało zaoszczędzone ok. 1

2 4-5 milionów zł. W czerwcu br. nie było konieczności korzystania z kredytów na wynagrodzenia, dla porównania w czerwcu 2012 Uczelnia do wynagrodzeń skorzystała z kredytu w wysokości 1 milion 200 tys. zł. Sytuacja ta wówczas nie była przedstawiana Senatowi. Restrukturyzacja jest przygotowywana wspólnie z Dziekanami. Rektor podpisuje dokumenty, ale decyzje podejmowane są wspólnie. Dziekani zajmowali się restrukturyzacją i zmianami w zadudnieniach, kierując się wytycznymi ustalonymi wspólnie ze związkami zawodowymi. Rektor poinformował, że nie będą udzielane zniżki godzin pensum dydaktycznego dla osób zatrudnionych na drugich etatach. Rektor podziękował prorektorom za pracę, przy wręczaniu wypowiedzeń. Każdy zwalniany pracownik otrzyma specjalny list z podziękowaniem. Zmianie uległy zatrudnienia niektórych pracowników Instytutu Teologicznego w Radomiu. Instytut został rozwiązany decyzją Senatu, poprzedzona opinią Rady Wydziału. Dziekan Wydziału Teologicznego specjalnym listem poinformował, że istnieje możliwość pozyskania 5 z 22 etatów. Instytut przeszedł pod skrzydła" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rektor wyraził żal, że wcześniej nie udało się poczynić ustaleń z KUL. Wówczas Uczelnia nie musiałaby wypłacać wielu odpraw pracownikom. Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (Dyrektor Instytutu Teologicznego w Radomiu): prawo państwowe i decyzja zarządu Uczelni zlikwidowały Instytut Teologiczny w Radomiu. Pozostał problem kontynuacji kształcenia w seminarium duchownym. Nie były prowadzone negocjacje dotyczące afiliacji przy innej uczelni. Na spotkaniach przedstawiane były informacje, że zwalniane będą osoby na emeryturach i zatrudnione na drugich etatach, a chronieni będą pracownicy samodzielni, którzy znajdą zatrudnienie na Wydziale Teologicznym. Biskup chciał afiliacji seminarium duchownego przy UKSW. Przełom nastąpił, gdy ukazała się lista pracowników Instytutu Teologicznego do zwolnienia z pracy. 8 czerwca br. biskup pozwolił Rektorowi Seminarium na ewentualne szukanie afiliacji. Diecezja stanęła przed poważnym problemem kształcenia kleryków o własnych siłach. Pracownicy Instytutu Teologicznego zobowiązali się przed biskupem do nieopłatnej pracy na rzecz seminarium, jeżeli otrzymają etaty na Wydziale Teologicznym. 2

3 Rektor poinformował, że 8 seminariów duchownych jest afiliowanych przy UKSW i nie wiąże się to z finansowaniem etatów. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (Dziekan WT): przypomniał o piśmie i spotkaniu z księdzem biskupem, Rektorem Seminarium, Dyrektorem Instytutu Teologicznego, na którym przedstawiona była propozycja przejęcia przez Wydział Teologiczny 5 etatów. Nie było mowy o przejęciu wszystkich etatów pracowników samodzielnych. Kolejną sprawą poruszaną na spotkaniu było zawieszenie pół roku temu przez dyrekcję Instytutu studiów podyplomowych. Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (Dyrektor Instytutu Teologicznego w Radomiu): studia podyplomowe nie zostały zawieszone, jedynie na stronie internetowej została zamieszczona informacja o wstrzymaniu przyjęć. Rektor wyraził radość że klerycy i studenci Instytut Teologicznego w Radomiu znaleźli się pod dobrą opieką. Rektor przekazał Księdzu Dyrektorowi Instytutu podziękowania za współpracę i zaangażowanie w prace na rzecz Instytutu i Uniwersytetu oraz życzył Instytutowi rozwoju. II. Sprawy personalne Prof. dr hab. Cezary Mik (Prorektor): podobne sprawy były już przedmiotem obrad na poprzednim posiedzeniu Senatu. Uchwały dotyczą rozwiązania stosunku pracy z uwagi na zwolnienia grupowe na Uniwersytecie z osobami, które pozostają w stosunku pracy mianowania z Uniwersytetem. W tej sprawie potrzebna jest Uchwała Rady Wydziału oraz opinia Senatu Uchwała Senatu UKSW w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ks. prof. UKSW dr. hab. Markiem Jagodzińskim (WT) Prorektor Cezary Mik: rozwiązanie umowy z powodu ważnych przyczyn, a mianowicie ograniczenie zatrudnienia spowodowane trudną sytuacją finansową Uczelni i związanymi z tym faktem działaniami w zakresie restrukturyzacji UKSW oraz koniecznością likwidacji stanowiska pracy. 3

4 Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik (Dziekan WT) przedstawił stanowisko Rady Wydziału Teologicznego. Głosowało 62 osoby. 59 ważnych:..za" 38:..przeciw" 9; wstrzymujących" 12. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosę - za przeciw wstrzymując} głosowało Uchwala Senatu UKSW w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim dr. Robertem Ptakiem (WPK) Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak (Dziekan WPK): ks. dr Robert Ptak jest teologiem i prowadził zajęcia w tym zakresie. Przechylając się do propozycji Władz Rektorskich stanowisko to zostanie zlikwidowane, a zajęcia będą prowadzone przez pracowników Wydziału Teologicznego. Dziekan przedstawił stanowisko Rady Wydziału Prawa Kanonicznego. Głosowało 19 osób: za" 12; przeciw" 2; wstrzymujące" 5. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek Uchwala Senatu UKSW w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Panią mgr Teresą Wdowiak (WPK) Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak (Dziekan WPK): mgr Teresa Wdowiak jest zatrudniona na stanowisku starszego wykładowy i osiągnęła wiek emerytalny. Dziekan przedstawił stanowisko Rady Wydziału Prawa Kanonicznego. Głosowało 19 osób: za" 10; przeciw" 2; wstrzymujące" 7. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek. 4

5 / Uchwała została podjęta 5. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 127/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję W uchwale nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję zmienionej uchwałą nr 155/2012, wprowadzono następujące zmiany: 1) do składu Komisji ds. odznaczeń powołuje się mgr Halinę Purchałę; 2) do składu Komisji ds. mienia i finansów powołuje się mgr Marka Kłocewiaka Głosowanie w sprawie powołania do składu Komisji ds. odznaczeń mgr Haliny Purchały za przeciw wstrzymujący Głosowało Głosowanie w sprawie powołania do składu Komisji ds. mienia i finansów mgr Marka Kłocewiaka za przeciw wstrzymujący Głosowało Prorektor Cezary Mik poinformował, że z porządku obrad Senatu zostanie zdjęta Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat prof. dr hab. Mirosławy Grażyny Mirkowskiej-Salwickiej (WMP.SNŚ) oraz Uchwała 5

6 w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat prof. UKSW" dr hab. Ryszardy Rempały (WMP.SNŚ ). Wnioski te zostaną przesunięte na kolejne posiedzenie Senatu. Prorektor poinformował, ze dla usprawnienia przebiegu głosowań została przyjęta zasada, nie będzie prezentacji sylwetek poszczególnych osób, których dotyczy przedłużenie zatrudnienia. Senatorowie otrzymali materiały, obejmujące podstawowe informacje dotyczące poszczególnych osób. 6. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. Wojciecha Kudyby (WNH) Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH) wyraziła gorące poparcie dla wniosku. Prof. Kudyba jest cenionym pracownikiem Wydziału Nauk Humanistycznych, jest podporą literatury XX w. Zatrudniony na podstawowym miejscu pracy. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia dra hab. Wojciecha Kudyby na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. za przeciw Wstrzymujący Głosowało Uchwala w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Barbary Kaldon (WNP) Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Dziekan WNP): Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Barbary Kałdon. Pani Profesor jest bardzo aktywnym pracownikiem, jest specjalistą od resocjalizacji, jest zatrudniona na podstawnym miejscu pracy. 6

7 Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia dr hab. Barbary Kałdon na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat ks. dra hab. Jana Niewęgłowskiego (WNP) Prorektor Cezary Mik: jest to pierwsze zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Dziekan WNP): ks. dr hab. Jan Niewęgłowski pracuje na Wydziale od 2000 roku. Po habilitacji opublikował trzy artykuły. Jest kierownikiem Studium Pedagogizacji. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia ks. dra hab. Jana Niewęgłowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. za przeciw wstrzymujący Głosowało Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat ks. dra hab. Bartosza Adamczewskiego (WT) Prorektor Cezary Mik: jest to pierwsze zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik (Dziekan WT): ks. dr hab. Bartosz Adamczewski jest bardzo aktywny, angażował się w prace związane z restrukturyzacją 7

8 Wydziału. Po habilitacji opublikował kilka artykułów oraz książkę w języku angielskim. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia ks. dra hab. Bartosza Adamczewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr hab. Urszuli Nowickiej (WPK) Prorektor Cezary Mik: jest to pierwsze zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak (WPK): wyraził poparcie dla wniosku. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia dr hab. Urszuli Nowickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. za przeciw wstrzymujący Głosowało Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na okres 5 lat prof. dra hab. Franciszka Seredyńskiego (WMP.SNŚ) Prorektor Cezary Mik: prof. Franciszek Seredyński jest informatykiem, w 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 5 lat. 8

9 Prof. UKSW dr hab. Marian Turzański (p.o. Dziekana WMP.SNŚ): wyraził poparcie dla wniosku. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja głosowała następująco: na 8 głosujących: za" 6; przeciw" 0; wstrzymujących" 2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia prof. dra hab. Franciszka Seredyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 5 lat Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na okres 1 roku prof. dr hab. Marty Wiszn iowskiej-majch rzyk (WFCH) Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia prof. dr hab. Marty Wiszniowskiej- Majchrzyk na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 1 roku Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 4 łat prof. UKSW dr hab. Marii Czerwińskiej-Jasiewicz (WFCH) Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (WFCH): prof. Maria Czerwińska- Jasiewicz przeszła na podstawowe miejsce pracy. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia prof. UKSW dr hab. Marii Czerwińskiej-Jasiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 4 lat. 9

10 Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 4 lat prof. UKSW dr hab. Ewy Podrez (WFCH) Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (WFCH): prof. Ewa Podrez jest niezbędnym pracownikiem w Instytucie Filozofii, jest na emeryturze, ale jest to jej podstawowe miejsce pracy. Ks. prof UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia prof. UKSW dr hab. Ewy Podrez na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 4 lat. za przeciw wstrzymujący Głosowało Uchwala w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat dra hab. Tadeusza Dobrowolskiego (WMP.SNŚ) Prorektor Cezary Mik: zatrudnienie na okres 3 lat w Katedrze Matematyki. Prof. UKSW dr hab. Marian Turzański (p.o. Dziekana WMP.SNŚ): prof. Tadeusz Dobrowolski jest specjalistą z topologii geometrycznej, o nazwisku uznanym w świecie matematycznym, często bywa zapraszany jako główny prelegent na konferencjach topologicznych. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia dra hab. Tadeusza Dobrowolskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 3 lat. 10

11 Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat prof. UKSW dr hab. Kazimierza J. Zabłockiego (WFCH) Prorektor Cezary Mik: zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza J. Zabłockiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 łat, w Instytucie Psychologii. Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (WFCH): prof. dr hab. Kazimierz Zabłocki zatrudniony jest w Instytucie Psychologii w Katedrze Psychologii Rehabilitacji, to ważny i ceniony specjalista, zaliczany do minimum kadrowego psychologii. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja głosowała następująco: na 7 głosujących: za" 6; przeciw" 0; wstrzymujących" 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 łat dra hab. Tomasza Weissa (WMP.SNŚ) Prorektor Cezary Mik: zatrudnienie na okres 3 lat w Katedrze Matematyki. Prof. UKSW dr hab. Marian Turzański (p.o. Dziekana WMP.SNŚ): dr hab. Tomasz Weiss jest specjalistą z zakresu podstaw matematyki. Przez szereg lat przebywał w Stanach Zjednoczonych gdzie uzyskał stopień doktora. Habilitację uzyskał na UW. UKSW będzie podstawowym miejscem pracy. 11

12 Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 3 lat Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor: w związku ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego konieczne jest podjęcie szeregu uchwał. Pierwszą uchwałą będzie ustalenie trybu wyboru kandydata, a następnie wybór kandydatów. Rektor przedstawił propozycję Uchwały Senatu odnośnie do ustalenia trybu wyboru kandydata: Na podstawie art. 46 ust. 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z 4 uchwały zgromadzenia plenarnego KRASP z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. uchwala się co następuje: 1. Kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybiera Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w głosowaniu tajnym spośród nauczycieli akademickich spełniających wymogi określone w artykule 46 a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12

13 Uchwala w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor przedstawił kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to osoby znane w środowisku naukowym. Poza działalnością naukowodydaktyczną znalazły również czas na działalność organizacyjną, piastowali funkcję rektora, dziekana lub funkcje ministerialne. Są to osoby ważne dla nauki polskiej. Kolegium Rektorskie podjęło decyzję o zgłoszeniu trzech kandydatur. Są to: - prof. dr hab. Jerzy Woźnicki; - ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Janeczek; - dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW Glosowanie w sprawie zgłoszenia na kandydata Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Jerzego Woinickiego Rektor przedstawił osobę prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego: Rektor Fundacji Rektorów Polskich. Był Rektorem Politechniki Warszawskiej. Aktywnie uczestniczył w pracach zlecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to osoba ważna w nauce i życiu społecznym. Prof. dr hab. Jerzy Woźniki wyraził zgodę na kandydowanie oraz spełnia wymogi formalne. za Przeciw wstrzymujący głosowało Głosowanie w sprawie zgłoszenia na kandydata Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego ks. prof. zw. dr hab. Stanisława Janeczka 13

14 Rektor przedstawił osobę ks. prof. dr hab. Stanisława Janeczka: wieloletni Dziekan Wydziału Filozofii KUL. Zasłużony dla filozofii w Polsce, a jako dziekan zasłużony dla budowania prestiżu Wydziału Filozofii KUL Głosowanie w sprawie zgłoszenia na kandydata Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Zbigniewa Marciniaka, prof. UW Rektor przedstawił osobę prof. dr hab. Zbigniewa Marciniaka. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Edukacji i wiceministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest osobą cenioną ze względu na swoje kompetencje III. Sprawy finansowe 20. Uchwala w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu rzeczowofinansowego UKSW za rok 2012 Pani Anna Kołcz (Kwestor UKSW): sprawozdanie z wykonania planu rzeczowofinansowego UKSW za rok 2012 zawiera dane liczbowe zatwierdzone na poprzednim posiedzeniu Senatu w sprawozdaniu finansowym zgodnym z Ustawą o rachunkowości. Wynik finansowy roku ubiegłego jest zgodny z wynikiem prezentowanym w planie rzeczowo-finansowym i jest to strata 11 milionów 600 tys. Przychody z działalności dydaktycznej prezentowane w planie rzeczowo-finansowym to 102 miliony do kosztów dydaktycznych 113 milionów. To daje 11 milionów straty. Koszty wynagrodzeń przekraczają 14

15 otrzymywaną dotację. Działalność dydaktyczna jest finansowana z kredytu. Przeprowadzone zwolnienia grupowe mają docelowo wpłynąć na zmniejszenie zadłużenia. Pani Kwestor poprosiła o zatwierdzenie przez Senat Sprawozdania z wykonania Planu Rzeczowo-finansowego. Sprawozdanie przygotowane jest na formularzu Ministerialnym, pokazujący przychody i koszty z podziałem na rodzaje działalności. Prof. dr hab. Marek Michalski (Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów): prezentowane sprawy uzyskały pozytywną rekomendację Komisji Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego UKSW na rok 2013 Pani Anna Kołcz (Kwestor UKSW): z planu rzeczowo-finansowego na 2013 r. planowany wynik na rok bieżący to minus 8 milionów 952 tys. zł. Wynik ten zbliża Uczelnię do planu naprawczego, ale jeszcze w niego nie wchodzimy. Nie możemy przekroczyć tego zaplanowanego wyniku. Należy dołożyć starań aby wynik start był jeszcze mniejszy. Ważne jest kształtowanie zatrudnienia i jego optymalizacja. Poziom zatrudnienia kształtuje wynik finansowy Uczelni. Planowane są przychody z działalności dydaktycznej w wysokości 115 milionów, w tym dotacji z budżetu państwa otrzymaliśmy 86,5 min zł. Kwota 86,5 min zł. składa się z trzech decyzji Ministerialnych. Pierwsza dotacja w wysokości 75,5 min zł., druga dotacja na wzrost, a raczej wyrównanie wynagrodzeń 7,6 i trzecia w wysokości 983 tys. zł. wynikająca z wolnych środków w Ministerstwie. Otrzymaliśmy dotacje 340 tys. zł dotacji na niepełnosprawnych i 1 milion 940 tys. zł dotacji pro-jakościowej. Zaplanowane jest 19 milionów 100 tys. przychodów z tytułu kształcenia odpłatnego. Kwota ta jest wynikiem wszystkich kalkulacji sporządzonych przez Wydziały. W sumie przychodów z działalności dydaktycznej jest 115 milionów do kosztów 124 miliony 300 tys. zł. daje to obraz starty 9 min 100 tys. zł. Wysokość straty odzwierciedla stan 15

16 finansów Uczelni. Stary spowodowane są zawyżonymi wynagrodzeniami. Pomimo zwolnień grupowych w 2013 roku koszty wynagrodzeń utrzymane będą na podobnym poziomie jak w 2012 r. Zwolnienie skutkują rozwiązaniem umów z końcem września. W większości konieczne jest wypłacenie trzymiesięcznych odpraw. Władze korygują wszystkie koszty, które są związane z funkcjonowaniem Uczelni. Wypowiadane są wszystkie umowy zbędne dla Uczelni, a pozostawiane koszty niezbędne dla funkcjonowania Uczelni i prowadzenia kształcenia. Prof. dr hab. Marek Michalski (Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów): sprawa uzyskała pozytywną rekomendację Komisji Rektor dodał, że pomimo kosztów związanych z odprawami strata za rok 20 Obędzie mniejsza o ok. 2 min zł. Oznacza to że wykonane ruchy przyniosły oczekiwany skutek. Jeszcze większe odciążenie będzie od kolejnego roku. 22. Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. Wymiana oświetlenia zewnętrznego w Campusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5 na oświetlenie LED" Dr Jolanta Ewartowska (Kanclerz UKSW): wniosek o wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dofinansowania na modernizację oświetlenia zewnętrznego w Campusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5. Modernizacja polega na wymianie 112 starych żarowych opraw na nowoczesne oprawy LED-owe. Skutkiem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz oszczędności finansowe już od drugiego roku tego zadania. Szacowane koszty oszczędności to 29 tys. zł. rocznie. Szacowane koszty pożyczki, którą będziemy spłacać to ok. 6,9 tys. zł w skali roku. 16

17 Rektor poinformował, że Uczelnia przygotowuje kolejny projekt na osuszenie Budynku Rektoratu. Dr Jolanta Ewartowska (Kanclerz UKSW): 11 czerwca br. otrzymaliśmy zlecony na koszt Uczelni audyt energetyczny dla tzw. Budynku Rektoratu. Audyt jest konieczny przy ubieganiu się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podstawowy zakres prac z audytu - poza osuszaniem i odgrzybianiem - to 1 milion 300 tys. zł. Możemy starać się o premię termo-modernizacyjną w wysokości 50 tys. zł. Zakres zadania jest szeroko zakrojony, obejmuje wymianę 16 okien drewnianych na okna energooszczędne, ocieplenie poddasza wełną mineralną, ocieplenie ścian oraz zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zyski na rachunkach za ogrzewanie powinny wynosić ok. 59 tys. zł. IV. Sprawy kształcenia 23. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie w latach 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 Uchwałę zreferował Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik: zaproponowana zmiana do Uchwały Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie w latach 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 dotyczy przyjęć na Wydział Teologiczny. 1 pkt. 1. lit. a, b, c laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie Kolbe będą mogli otrzymać indeksy na pierwszy rok studiów prowadzonych przez Wydział Teologiczny. 17

18 15 października 2012 r. została podjęta Uchwała Rady Wydziału dotycząca uprawnień laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie Kolbe. Za przeciw wstrzymujący głosowało Uchwała została przyjęta. 24. Uchwala w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego" na Wydziale Nauk Humanistycznych Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH): poinformowała, że Studia te były już utworzone. Obecna uchwała dotyczy zmiany nazwy. Absolwentom tych studiów na rynku pracy pomoże świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, a nie kursu. Za przeciw wstrzymujący głosowało Uchwała została przyjęta. 25. Uchwala w sprawie utworzenia Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów na Wydziale Nauk Humanistycznych Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH): utworzenie tego zakładu jest próbą nadania pełnej struktury kulturoznawstwu funkcjonującemu na Wydziale Nauk Humanistycznych. W Instytucie Kulturoznawstwa są trzy katedry i jeden zakład. Utworzenie Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów nie wygeneruje dodatkowych obciążeń finansowych, będą go tworzyły osoby już zatrudnione na Wydziale. Zakład jest wyodrębniany ze względu na kierunki prowadzonych badań naukowych. W zakładzie będą zatrudnione dwie osoby, pracownik samodzielny i adiunkt. Następne zatrudnienia będą uzależnione od możliwości finansowych Uczelni. 18

19 Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik (Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej): poinformował że z przedstawionych Komisji materiałów wynikało, że w Zakładzie będzie zatrudniona jedna osoba. Głosowało 7 osób: 5 za". 0 przeciw", 2 wstrzymujące". Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH): w Zakładzie planowane jest zatrudnienie prof. UKSW dr hab. Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk i dr A. Smagi. Przenoszenie osób nie spowoduje braków w Katedrach, z których będą przeniesieni pracownicy. Rektor poinformował, że otrzymał pismo od Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych prof. dr. hab. Tomasza Chachulskiego, w którym prosi on o wniesienie sprawy na posiedzenie Senatu. Dziekan poinformował, że utworzenie Zakładu nie będzie generowało dla Uczelni kosztów. Rektor poinformował, że istnieje szansa pozyskiwania etatów z projektów Uchwała została przyjęta. 26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a takie planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających Dr Beata Zbarachewicz (WPiA): zmiana będzie doprecyzowaniem i korektą 4 pkt. lit. f uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Dotychczasowy zapis: Za zajęcia z wychowania fizycznego student studiów stacjonarnych uzyskuje minimum 1 punkt ECTS. Taki zapis rodził konieczność wprowadzenia zajęć wychowania fizycznego na wszystkich studiach stacjonarnych II stopnia. 19

20 Zaproponowane brzmienie 4 pkt. lit. f minimum 1 punkt ECTS studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich Uchwała została przyjęta. 27. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 37/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną Ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski (Dziekan WSnR): Rada Wydziału przedstawia zmodyfikowane efekty kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie Uchwała została przyjęta. 28. Uchwała zmieniająca Uchwalę Nr 36/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów podyplomowych na Wydziale Teologicznym Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Prodziekan WT): Rada Wydziału przedstawia zmodyfikowane efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych Wydziale Teologicznym oraz w ośrodkach zamiejscowych. na

21 29. Uchwala zmieniająca Uchwalę Nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH): efekty kształcenia dla kierunków prowadzonych przez Wydział są profilowane i mają wpłynąć na poprawę programów studiów Uchwala zmieniającą Uchwalę Nr 40/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Prof. UKSW dr hab. Marian Turzański (p.o. Dziekana WMP.SNŚ): zmiany efektów kształcenia dostosowujące do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem aspektu praktycznego kształcenia V. Sprawy dotyczące projektów Unii Europejskiej 31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zatytułowanego Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" przyjętego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 21

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r.

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Rektor PW prof. W. KURNIK, otwierając trzydzieste szóste

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela.

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela. Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie grudzień 2012 kwiecień 2013 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012 2015 Niniejszy dokument jest drugą

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo