PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 ! \ PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. Dnia 27 czerwca 2013 roku w Sali Senackiej odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom przewodniczył JM Rektor ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński. I. Sprawy organizacyjne 1. Na początku ks. Rektor powitał członków Senatu, po czym nastąpiło przyjęcie porządku obrad. Z porządku obrad został usunięty punkt utworzenia kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Powodem było zbyt późne dostarczenie materiałów z Wydziału oraz brak opinii Komisji ds. mienia i finansów. Sprawa zostanie przeniesiona na wrześniowe posiedzenie Senatu. 2. Została powołana komisja skrutacyjna w składzie: dr Rober Oktaba (przewodniczący), mgr inż. Łukasz Kowalski, p. Aleksandra Wacław, p. Aleksandra Siewek, p. Cezary Nowak, p. Radosław Serafin (członkowie). 3. Informacje Rektora Rektor podziękował pracownikom Biura Promocji UKSW oraz studentom za włączenie się do akcji promocyjnej Uczelni oraz w zbiórkę na rzecz Uniwersytetu. Środki uzyskane podczas zbiórki będą przeznaczone na cele, na które nie otrzymujemy środków z Ministerstwa. Pieniądze są małe, ale mamy możliwość zaprezentowania Uczelni. W jednej parafii Uczelnię prezentował Rektor. Wręczane są wymówienia, w większości przyjmowane są one ze zrozumieniem. Rektor przekazał podziękowania Dziekanom i Radom Wydziałów za pomoc i zrozumienie trudnej sytuacji Uczelni. Reformy są konieczne, a nie tylko potrzebne. Uczelnia ma 11 milionów zł. straty za rok Na funkcjonowaniu administracji zostało zaoszczędzone ok. 1

2 4-5 milionów zł. W czerwcu br. nie było konieczności korzystania z kredytów na wynagrodzenia, dla porównania w czerwcu 2012 Uczelnia do wynagrodzeń skorzystała z kredytu w wysokości 1 milion 200 tys. zł. Sytuacja ta wówczas nie była przedstawiana Senatowi. Restrukturyzacja jest przygotowywana wspólnie z Dziekanami. Rektor podpisuje dokumenty, ale decyzje podejmowane są wspólnie. Dziekani zajmowali się restrukturyzacją i zmianami w zadudnieniach, kierując się wytycznymi ustalonymi wspólnie ze związkami zawodowymi. Rektor poinformował, że nie będą udzielane zniżki godzin pensum dydaktycznego dla osób zatrudnionych na drugich etatach. Rektor podziękował prorektorom za pracę, przy wręczaniu wypowiedzeń. Każdy zwalniany pracownik otrzyma specjalny list z podziękowaniem. Zmianie uległy zatrudnienia niektórych pracowników Instytutu Teologicznego w Radomiu. Instytut został rozwiązany decyzją Senatu, poprzedzona opinią Rady Wydziału. Dziekan Wydziału Teologicznego specjalnym listem poinformował, że istnieje możliwość pozyskania 5 z 22 etatów. Instytut przeszedł pod skrzydła" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rektor wyraził żal, że wcześniej nie udało się poczynić ustaleń z KUL. Wówczas Uczelnia nie musiałaby wypłacać wielu odpraw pracownikom. Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (Dyrektor Instytutu Teologicznego w Radomiu): prawo państwowe i decyzja zarządu Uczelni zlikwidowały Instytut Teologiczny w Radomiu. Pozostał problem kontynuacji kształcenia w seminarium duchownym. Nie były prowadzone negocjacje dotyczące afiliacji przy innej uczelni. Na spotkaniach przedstawiane były informacje, że zwalniane będą osoby na emeryturach i zatrudnione na drugich etatach, a chronieni będą pracownicy samodzielni, którzy znajdą zatrudnienie na Wydziale Teologicznym. Biskup chciał afiliacji seminarium duchownego przy UKSW. Przełom nastąpił, gdy ukazała się lista pracowników Instytutu Teologicznego do zwolnienia z pracy. 8 czerwca br. biskup pozwolił Rektorowi Seminarium na ewentualne szukanie afiliacji. Diecezja stanęła przed poważnym problemem kształcenia kleryków o własnych siłach. Pracownicy Instytutu Teologicznego zobowiązali się przed biskupem do nieopłatnej pracy na rzecz seminarium, jeżeli otrzymają etaty na Wydziale Teologicznym. 2

3 Rektor poinformował, że 8 seminariów duchownych jest afiliowanych przy UKSW i nie wiąże się to z finansowaniem etatów. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (Dziekan WT): przypomniał o piśmie i spotkaniu z księdzem biskupem, Rektorem Seminarium, Dyrektorem Instytutu Teologicznego, na którym przedstawiona była propozycja przejęcia przez Wydział Teologiczny 5 etatów. Nie było mowy o przejęciu wszystkich etatów pracowników samodzielnych. Kolejną sprawą poruszaną na spotkaniu było zawieszenie pół roku temu przez dyrekcję Instytutu studiów podyplomowych. Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (Dyrektor Instytutu Teologicznego w Radomiu): studia podyplomowe nie zostały zawieszone, jedynie na stronie internetowej została zamieszczona informacja o wstrzymaniu przyjęć. Rektor wyraził radość że klerycy i studenci Instytut Teologicznego w Radomiu znaleźli się pod dobrą opieką. Rektor przekazał Księdzu Dyrektorowi Instytutu podziękowania za współpracę i zaangażowanie w prace na rzecz Instytutu i Uniwersytetu oraz życzył Instytutowi rozwoju. II. Sprawy personalne Prof. dr hab. Cezary Mik (Prorektor): podobne sprawy były już przedmiotem obrad na poprzednim posiedzeniu Senatu. Uchwały dotyczą rozwiązania stosunku pracy z uwagi na zwolnienia grupowe na Uniwersytecie z osobami, które pozostają w stosunku pracy mianowania z Uniwersytetem. W tej sprawie potrzebna jest Uchwała Rady Wydziału oraz opinia Senatu Uchwała Senatu UKSW w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ks. prof. UKSW dr. hab. Markiem Jagodzińskim (WT) Prorektor Cezary Mik: rozwiązanie umowy z powodu ważnych przyczyn, a mianowicie ograniczenie zatrudnienia spowodowane trudną sytuacją finansową Uczelni i związanymi z tym faktem działaniami w zakresie restrukturyzacji UKSW oraz koniecznością likwidacji stanowiska pracy. 3

4 Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik (Dziekan WT) przedstawił stanowisko Rady Wydziału Teologicznego. Głosowało 62 osoby. 59 ważnych:..za" 38:..przeciw" 9; wstrzymujących" 12. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosę - za przeciw wstrzymując} głosowało Uchwala Senatu UKSW w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim dr. Robertem Ptakiem (WPK) Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak (Dziekan WPK): ks. dr Robert Ptak jest teologiem i prowadził zajęcia w tym zakresie. Przechylając się do propozycji Władz Rektorskich stanowisko to zostanie zlikwidowane, a zajęcia będą prowadzone przez pracowników Wydziału Teologicznego. Dziekan przedstawił stanowisko Rady Wydziału Prawa Kanonicznego. Głosowało 19 osób: za" 12; przeciw" 2; wstrzymujące" 5. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek Uchwala Senatu UKSW w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Panią mgr Teresą Wdowiak (WPK) Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak (Dziekan WPK): mgr Teresa Wdowiak jest zatrudniona na stanowisku starszego wykładowy i osiągnęła wiek emerytalny. Dziekan przedstawił stanowisko Rady Wydziału Prawa Kanonicznego. Głosowało 19 osób: za" 10; przeciw" 2; wstrzymujące" 7. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek. 4

5 / Uchwała została podjęta 5. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 127/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję W uchwale nr 127/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję zmienionej uchwałą nr 155/2012, wprowadzono następujące zmiany: 1) do składu Komisji ds. odznaczeń powołuje się mgr Halinę Purchałę; 2) do składu Komisji ds. mienia i finansów powołuje się mgr Marka Kłocewiaka Głosowanie w sprawie powołania do składu Komisji ds. odznaczeń mgr Haliny Purchały za przeciw wstrzymujący Głosowało Głosowanie w sprawie powołania do składu Komisji ds. mienia i finansów mgr Marka Kłocewiaka za przeciw wstrzymujący Głosowało Prorektor Cezary Mik poinformował, że z porządku obrad Senatu zostanie zdjęta Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat prof. dr hab. Mirosławy Grażyny Mirkowskiej-Salwickiej (WMP.SNŚ) oraz Uchwała 5

6 w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat prof. UKSW" dr hab. Ryszardy Rempały (WMP.SNŚ ). Wnioski te zostaną przesunięte na kolejne posiedzenie Senatu. Prorektor poinformował, ze dla usprawnienia przebiegu głosowań została przyjęta zasada, nie będzie prezentacji sylwetek poszczególnych osób, których dotyczy przedłużenie zatrudnienia. Senatorowie otrzymali materiały, obejmujące podstawowe informacje dotyczące poszczególnych osób. 6. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. Wojciecha Kudyby (WNH) Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH) wyraziła gorące poparcie dla wniosku. Prof. Kudyba jest cenionym pracownikiem Wydziału Nauk Humanistycznych, jest podporą literatury XX w. Zatrudniony na podstawowym miejscu pracy. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia dra hab. Wojciecha Kudyby na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. za przeciw Wstrzymujący Głosowało Uchwala w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Barbary Kaldon (WNP) Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Dziekan WNP): Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Barbary Kałdon. Pani Profesor jest bardzo aktywnym pracownikiem, jest specjalistą od resocjalizacji, jest zatrudniona na podstawnym miejscu pracy. 6

7 Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia dr hab. Barbary Kałdon na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat ks. dra hab. Jana Niewęgłowskiego (WNP) Prorektor Cezary Mik: jest to pierwsze zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Dziekan WNP): ks. dr hab. Jan Niewęgłowski pracuje na Wydziale od 2000 roku. Po habilitacji opublikował trzy artykuły. Jest kierownikiem Studium Pedagogizacji. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia ks. dra hab. Jana Niewęgłowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. za przeciw wstrzymujący Głosowało Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat ks. dra hab. Bartosza Adamczewskiego (WT) Prorektor Cezary Mik: jest to pierwsze zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik (Dziekan WT): ks. dr hab. Bartosz Adamczewski jest bardzo aktywny, angażował się w prace związane z restrukturyzacją 7

8 Wydziału. Po habilitacji opublikował kilka artykułów oraz książkę w języku angielskim. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia ks. dra hab. Bartosza Adamczewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr hab. Urszuli Nowickiej (WPK) Prorektor Cezary Mik: jest to pierwsze zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak (WPK): wyraził poparcie dla wniosku. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia dr hab. Urszuli Nowickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat. za przeciw wstrzymujący Głosowało Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na okres 5 lat prof. dra hab. Franciszka Seredyńskiego (WMP.SNŚ) Prorektor Cezary Mik: prof. Franciszek Seredyński jest informatykiem, w 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 5 lat. 8

9 Prof. UKSW dr hab. Marian Turzański (p.o. Dziekana WMP.SNŚ): wyraził poparcie dla wniosku. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja głosowała następująco: na 8 głosujących: za" 6; przeciw" 0; wstrzymujących" 2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia prof. dra hab. Franciszka Seredyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 5 lat Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na okres 1 roku prof. dr hab. Marty Wiszn iowskiej-majch rzyk (WFCH) Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia prof. dr hab. Marty Wiszniowskiej- Majchrzyk na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 1 roku Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 4 łat prof. UKSW dr hab. Marii Czerwińskiej-Jasiewicz (WFCH) Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (WFCH): prof. Maria Czerwińska- Jasiewicz przeszła na podstawowe miejsce pracy. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia prof. UKSW dr hab. Marii Czerwińskiej-Jasiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 4 lat. 9

10 Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 4 lat prof. UKSW dr hab. Ewy Podrez (WFCH) Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (WFCH): prof. Ewa Podrez jest niezbędnym pracownikiem w Instytucie Filozofii, jest na emeryturze, ale jest to jej podstawowe miejsce pracy. Ks. prof UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia prof. UKSW dr hab. Ewy Podrez na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 4 lat. za przeciw wstrzymujący Głosowało Uchwala w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat dra hab. Tadeusza Dobrowolskiego (WMP.SNŚ) Prorektor Cezary Mik: zatrudnienie na okres 3 lat w Katedrze Matematyki. Prof. UKSW dr hab. Marian Turzański (p.o. Dziekana WMP.SNŚ): prof. Tadeusz Dobrowolski jest specjalistą z topologii geometrycznej, o nazwisku uznanym w świecie matematycznym, często bywa zapraszany jako główny prelegent na konferencjach topologicznych. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia dra hab. Tadeusza Dobrowolskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 3 lat. 10

11 Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat prof. UKSW dr hab. Kazimierza J. Zabłockiego (WFCH) Prorektor Cezary Mik: zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza J. Zabłockiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 łat, w Instytucie Psychologii. Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (WFCH): prof. dr hab. Kazimierz Zabłocki zatrudniony jest w Instytucie Psychologii w Katedrze Psychologii Rehabilitacji, to ważny i ceniony specjalista, zaliczany do minimum kadrowego psychologii. Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja głosowała następująco: na 7 głosujących: za" 6; przeciw" 0; wstrzymujących" 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 lat Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 3 łat dra hab. Tomasza Weissa (WMP.SNŚ) Prorektor Cezary Mik: zatrudnienie na okres 3 lat w Katedrze Matematyki. Prof. UKSW dr hab. Marian Turzański (p.o. Dziekana WMP.SNŚ): dr hab. Tomasz Weiss jest specjalistą z zakresu podstaw matematyki. Przez szereg lat przebywał w Stanach Zjednoczonych gdzie uzyskał stopień doktora. Habilitację uzyskał na UW. UKSW będzie podstawowym miejscem pracy. 11

12 Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Przewodniczący Senackiej Komisji): Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na okres 3 lat Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor: w związku ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego konieczne jest podjęcie szeregu uchwał. Pierwszą uchwałą będzie ustalenie trybu wyboru kandydata, a następnie wybór kandydatów. Rektor przedstawił propozycję Uchwały Senatu odnośnie do ustalenia trybu wyboru kandydata: Na podstawie art. 46 ust. 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z 4 uchwały zgromadzenia plenarnego KRASP z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. uchwala się co następuje: 1. Kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybiera Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w głosowaniu tajnym spośród nauczycieli akademickich spełniających wymogi określone w artykule 46 a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12

13 Uchwala w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor przedstawił kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to osoby znane w środowisku naukowym. Poza działalnością naukowodydaktyczną znalazły również czas na działalność organizacyjną, piastowali funkcję rektora, dziekana lub funkcje ministerialne. Są to osoby ważne dla nauki polskiej. Kolegium Rektorskie podjęło decyzję o zgłoszeniu trzech kandydatur. Są to: - prof. dr hab. Jerzy Woźnicki; - ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Janeczek; - dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW Glosowanie w sprawie zgłoszenia na kandydata Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Jerzego Woinickiego Rektor przedstawił osobę prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego: Rektor Fundacji Rektorów Polskich. Był Rektorem Politechniki Warszawskiej. Aktywnie uczestniczył w pracach zlecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to osoba ważna w nauce i życiu społecznym. Prof. dr hab. Jerzy Woźniki wyraził zgodę na kandydowanie oraz spełnia wymogi formalne. za Przeciw wstrzymujący głosowało Głosowanie w sprawie zgłoszenia na kandydata Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego ks. prof. zw. dr hab. Stanisława Janeczka 13

14 Rektor przedstawił osobę ks. prof. dr hab. Stanisława Janeczka: wieloletni Dziekan Wydziału Filozofii KUL. Zasłużony dla filozofii w Polsce, a jako dziekan zasłużony dla budowania prestiżu Wydziału Filozofii KUL Głosowanie w sprawie zgłoszenia na kandydata Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Zbigniewa Marciniaka, prof. UW Rektor przedstawił osobę prof. dr hab. Zbigniewa Marciniaka. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Edukacji i wiceministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest osobą cenioną ze względu na swoje kompetencje III. Sprawy finansowe 20. Uchwala w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania Planu rzeczowofinansowego UKSW za rok 2012 Pani Anna Kołcz (Kwestor UKSW): sprawozdanie z wykonania planu rzeczowofinansowego UKSW za rok 2012 zawiera dane liczbowe zatwierdzone na poprzednim posiedzeniu Senatu w sprawozdaniu finansowym zgodnym z Ustawą o rachunkowości. Wynik finansowy roku ubiegłego jest zgodny z wynikiem prezentowanym w planie rzeczowo-finansowym i jest to strata 11 milionów 600 tys. Przychody z działalności dydaktycznej prezentowane w planie rzeczowo-finansowym to 102 miliony do kosztów dydaktycznych 113 milionów. To daje 11 milionów straty. Koszty wynagrodzeń przekraczają 14

15 otrzymywaną dotację. Działalność dydaktyczna jest finansowana z kredytu. Przeprowadzone zwolnienia grupowe mają docelowo wpłynąć na zmniejszenie zadłużenia. Pani Kwestor poprosiła o zatwierdzenie przez Senat Sprawozdania z wykonania Planu Rzeczowo-finansowego. Sprawozdanie przygotowane jest na formularzu Ministerialnym, pokazujący przychody i koszty z podziałem na rodzaje działalności. Prof. dr hab. Marek Michalski (Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów): prezentowane sprawy uzyskały pozytywną rekomendację Komisji Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego UKSW na rok 2013 Pani Anna Kołcz (Kwestor UKSW): z planu rzeczowo-finansowego na 2013 r. planowany wynik na rok bieżący to minus 8 milionów 952 tys. zł. Wynik ten zbliża Uczelnię do planu naprawczego, ale jeszcze w niego nie wchodzimy. Nie możemy przekroczyć tego zaplanowanego wyniku. Należy dołożyć starań aby wynik start był jeszcze mniejszy. Ważne jest kształtowanie zatrudnienia i jego optymalizacja. Poziom zatrudnienia kształtuje wynik finansowy Uczelni. Planowane są przychody z działalności dydaktycznej w wysokości 115 milionów, w tym dotacji z budżetu państwa otrzymaliśmy 86,5 min zł. Kwota 86,5 min zł. składa się z trzech decyzji Ministerialnych. Pierwsza dotacja w wysokości 75,5 min zł., druga dotacja na wzrost, a raczej wyrównanie wynagrodzeń 7,6 i trzecia w wysokości 983 tys. zł. wynikająca z wolnych środków w Ministerstwie. Otrzymaliśmy dotacje 340 tys. zł dotacji na niepełnosprawnych i 1 milion 940 tys. zł dotacji pro-jakościowej. Zaplanowane jest 19 milionów 100 tys. przychodów z tytułu kształcenia odpłatnego. Kwota ta jest wynikiem wszystkich kalkulacji sporządzonych przez Wydziały. W sumie przychodów z działalności dydaktycznej jest 115 milionów do kosztów 124 miliony 300 tys. zł. daje to obraz starty 9 min 100 tys. zł. Wysokość straty odzwierciedla stan 15

16 finansów Uczelni. Stary spowodowane są zawyżonymi wynagrodzeniami. Pomimo zwolnień grupowych w 2013 roku koszty wynagrodzeń utrzymane będą na podobnym poziomie jak w 2012 r. Zwolnienie skutkują rozwiązaniem umów z końcem września. W większości konieczne jest wypłacenie trzymiesięcznych odpraw. Władze korygują wszystkie koszty, które są związane z funkcjonowaniem Uczelni. Wypowiadane są wszystkie umowy zbędne dla Uczelni, a pozostawiane koszty niezbędne dla funkcjonowania Uczelni i prowadzenia kształcenia. Prof. dr hab. Marek Michalski (Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów): sprawa uzyskała pozytywną rekomendację Komisji Rektor dodał, że pomimo kosztów związanych z odprawami strata za rok 20 Obędzie mniejsza o ok. 2 min zł. Oznacza to że wykonane ruchy przyniosły oczekiwany skutek. Jeszcze większe odciążenie będzie od kolejnego roku. 22. Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. Wymiana oświetlenia zewnętrznego w Campusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5 na oświetlenie LED" Dr Jolanta Ewartowska (Kanclerz UKSW): wniosek o wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dofinansowania na modernizację oświetlenia zewnętrznego w Campusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5. Modernizacja polega na wymianie 112 starych żarowych opraw na nowoczesne oprawy LED-owe. Skutkiem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz oszczędności finansowe już od drugiego roku tego zadania. Szacowane koszty oszczędności to 29 tys. zł. rocznie. Szacowane koszty pożyczki, którą będziemy spłacać to ok. 6,9 tys. zł w skali roku. 16

17 Rektor poinformował, że Uczelnia przygotowuje kolejny projekt na osuszenie Budynku Rektoratu. Dr Jolanta Ewartowska (Kanclerz UKSW): 11 czerwca br. otrzymaliśmy zlecony na koszt Uczelni audyt energetyczny dla tzw. Budynku Rektoratu. Audyt jest konieczny przy ubieganiu się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podstawowy zakres prac z audytu - poza osuszaniem i odgrzybianiem - to 1 milion 300 tys. zł. Możemy starać się o premię termo-modernizacyjną w wysokości 50 tys. zł. Zakres zadania jest szeroko zakrojony, obejmuje wymianę 16 okien drewnianych na okna energooszczędne, ocieplenie poddasza wełną mineralną, ocieplenie ścian oraz zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zyski na rachunkach za ogrzewanie powinny wynosić ok. 59 tys. zł. IV. Sprawy kształcenia 23. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie w latach 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 Uchwałę zreferował Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik: zaproponowana zmiana do Uchwały Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie w latach 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 dotyczy przyjęć na Wydział Teologiczny. 1 pkt. 1. lit. a, b, c laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie Kolbe będą mogli otrzymać indeksy na pierwszy rok studiów prowadzonych przez Wydział Teologiczny. 17

18 15 października 2012 r. została podjęta Uchwała Rady Wydziału dotycząca uprawnień laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie Kolbe. Za przeciw wstrzymujący głosowało Uchwała została przyjęta. 24. Uchwala w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego" na Wydziale Nauk Humanistycznych Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH): poinformowała, że Studia te były już utworzone. Obecna uchwała dotyczy zmiany nazwy. Absolwentom tych studiów na rynku pracy pomoże świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, a nie kursu. Za przeciw wstrzymujący głosowało Uchwała została przyjęta. 25. Uchwala w sprawie utworzenia Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów na Wydziale Nauk Humanistycznych Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH): utworzenie tego zakładu jest próbą nadania pełnej struktury kulturoznawstwu funkcjonującemu na Wydziale Nauk Humanistycznych. W Instytucie Kulturoznawstwa są trzy katedry i jeden zakład. Utworzenie Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów nie wygeneruje dodatkowych obciążeń finansowych, będą go tworzyły osoby już zatrudnione na Wydziale. Zakład jest wyodrębniany ze względu na kierunki prowadzonych badań naukowych. W zakładzie będą zatrudnione dwie osoby, pracownik samodzielny i adiunkt. Następne zatrudnienia będą uzależnione od możliwości finansowych Uczelni. 18

19 Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik (Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej): poinformował że z przedstawionych Komisji materiałów wynikało, że w Zakładzie będzie zatrudniona jedna osoba. Głosowało 7 osób: 5 za". 0 przeciw", 2 wstrzymujące". Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH): w Zakładzie planowane jest zatrudnienie prof. UKSW dr hab. Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk i dr A. Smagi. Przenoszenie osób nie spowoduje braków w Katedrach, z których będą przeniesieni pracownicy. Rektor poinformował, że otrzymał pismo od Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych prof. dr. hab. Tomasza Chachulskiego, w którym prosi on o wniesienie sprawy na posiedzenie Senatu. Dziekan poinformował, że utworzenie Zakładu nie będzie generowało dla Uczelni kosztów. Rektor poinformował, że istnieje szansa pozyskiwania etatów z projektów Uchwała została przyjęta. 26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a takie planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających Dr Beata Zbarachewicz (WPiA): zmiana będzie doprecyzowaniem i korektą 4 pkt. lit. f uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Dotychczasowy zapis: Za zajęcia z wychowania fizycznego student studiów stacjonarnych uzyskuje minimum 1 punkt ECTS. Taki zapis rodził konieczność wprowadzenia zajęć wychowania fizycznego na wszystkich studiach stacjonarnych II stopnia. 19

20 Zaproponowane brzmienie 4 pkt. lit. f minimum 1 punkt ECTS studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich Uchwała została przyjęta. 27. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 37/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną Ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski (Dziekan WSnR): Rada Wydziału przedstawia zmodyfikowane efekty kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie Uchwała została przyjęta. 28. Uchwała zmieniająca Uchwalę Nr 36/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów podyplomowych na Wydziale Teologicznym Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski (Prodziekan WT): Rada Wydziału przedstawia zmodyfikowane efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych Wydziale Teologicznym oraz w ośrodkach zamiejscowych. na

21 29. Uchwala zmieniająca Uchwalę Nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (WNH): efekty kształcenia dla kierunków prowadzonych przez Wydział są profilowane i mają wpłynąć na poprawę programów studiów Uchwala zmieniającą Uchwalę Nr 40/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Prof. UKSW dr hab. Marian Turzański (p.o. Dziekana WMP.SNŚ): zmiany efektów kształcenia dostosowujące do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem aspektu praktycznego kształcenia V. Sprawy dotyczące projektów Unii Europejskiej 31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zatytułowanego Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" przyjętego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 21

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie: zasad tworzenia, organizacji i finansowania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Magnificencje, Szanowni Rektorzy,

Magnificencje, Szanowni Rektorzy, DSW.ZLS.6031.2.2014 Warszawa, 13 listopada 2014 r. Magnificencje, Szanowni Rektorzy, od dnia 1 października br. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-41/2013 Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-1/1/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r.

Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-61/2013 Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170 f i g ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice (stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk Księgarnia św. Jacka Katowice Drukarnia Archidiecezjalna Katowice SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Słowo wstępne I. MIEJSCE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU W dniu 26 marca 2015 r. w Sali Senackiej UKSW o godz. 10:10 rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 96/2012/2013. z dnia 21 maja 2013 roku

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 96/2012/2013. z dnia 21 maja 2013 roku Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 96/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY. SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku

UCHWAŁY. SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku UCHWAŁY SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 62, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku W Uchwale Nr CDXIV/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 1) W 47 skreśla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SENATU

REGULAMIN PRACY SENATU Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN PRACY SENATU POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Praca Senatu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data: 2015-05-05

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data: 2015-05-05 Programy y Strona 1/5 1. Cel, przedmiot i zakres działań Celem procedury jest specyfikacja czynności procesu tworzenia, modyfikowania, zatwierdzania i wdrażania programów kształcenia oraz planów na wydziale

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 76/29/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia ramowego regulaminu jednostek merytorycznych UMFC Na podstawie 16 p. 5 i 19 p. 12 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 212 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (utworzony na podstawie Statutu UKSW z dnia 20. 04. 2016.) Instytut Filologii Polskiej UKSW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

2 Komisje Kwalifikacyjne

2 Komisje Kwalifikacyjne REGULAMIN ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II 1 Przepisy ogólne 1. Uczestnicy stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów,

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.48.2015 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.57.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uruchomienia akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą Uniwersytecki Inkubator

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 408 ZARZĄDZENIE NR 87 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Potwierdzającej Kompetencje w zakresie Glottodydaktyki

Bardziej szczegółowo

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540 Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Uchwała Nr 93 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Na podstawie art. 130 ust. 2-4, art. 131 oraz art. 197 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej. W posiedzeniu wzięli udział:

W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej. W posiedzeniu wzięli udział: PROTOKÓŁ nr 1 z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej w dniu 9 listopada 2016 r. W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo