SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )"

Transkrypt

1 Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP ; REGON Warszawa, r. Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-57/ES/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji III Kongres Nauk Rolniczych pn. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów.

2 ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji III Kongres Nauk Rolniczych pn. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dla przedstawicieli rolnictwa, na terenie miasta Warszawy w dniu 10 września 2015 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. ROZDZIAŁ II. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oryginał albo kopia poświadczona notarialnie). 6. Oświadczenia oraz zobowiązania należy składać w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dotyczy to również dokumentów składanych przez Wykonawcę na skutek wezwania przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania oświadczeń lub dokumentów lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/ podpisami osoby/osób wskazanych w ust W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem Wykonawca lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3 9. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu / kopercie, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 12. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania, tj. stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), powinny znajdować się w oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. 13. Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie: 1) dokumenty ułożyć w trzech grupach, wg kolejności: a) formularz oferty + załączniki do oferty (np. ewentualne pełnomocnictwa), b) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale V SIWZ, c) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ; 2) wszystkie kartki ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować, itp. za wyjątkiem ewentualnych dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy. 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. ROZDZIAŁ III. Termin wykonania zamówienia Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 10 września 2015 r. ROZDZIAŁ IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wynajmie sali i zapewnieniu wyżywienia dla co najmniej 300 osób. Jeżeli w ramach jednej usługi zapewniony był wynajem sali i zapewnienie wyżywienia przez kilka dni, to Wykonawca musi wykazać, że co najmniej jednego dnia świadczono tę usługę dla minimum 300 osób. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust. 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.

4 4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale V i VI SIWZ. 5. Wykonawca może polegać na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązania, o których mowa w Rozdziale V ust. 2. ROZDZIAŁ V. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży niżej wymienione oświadczenia i dokumenty wykazujące (potwierdzające) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; przykładowy wzór formularza oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ; 2) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały one wykonane należycie. Przykładowy wzór formularza dokumentu podany jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie, są dowody wymienione w 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj: a) poświadczenie należytego wykonania usługi; b) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a, może złożyć oświadczenie Wykonawcy, przy czym w przypadku gdy Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy Wykonawca w wykazie wykonanych usług (załącznik nr 4) zawarł usługi, które były wykonane rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających wykonanie tych usług. 2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu podany jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia

5 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenia i dokumenty wykazujące (potwierdzające) brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy, to jest: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do SIWZ; 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór dokumentu określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w ust. 1 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. ROZDZIAŁ VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Zamawiający na swojej stronie internetowej opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował: 1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza: zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert; zawiadomienie o wyborze oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy; 2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ wraz z wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ. 3. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem: - osoba/y/ uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Ewa Struziak, - faks do korespondencji: (22) , - do korespondencji: - korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana w Biurze Podawczym MRiRW, Warszawa, ul. Wspólna 30, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 124, lub osobiście w pok. 122, od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. ROZDZIAŁ VIII. Wadium Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

6 ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ X. Składanie ofert 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu / kopercie, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Zamówień Publicznych ul. Wspólna 30, pok. 122, Warszawa Oferta w postępowaniu znak: BDGzp-2120B-57/ES/15 na organizację konferencji III Kongres Nauk Rolniczych 4. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, lub w Wydziale Zamówień Publicznych w pok. 122, w terminie do dnia r. do godz. 10:30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 5. W przypadku składania oferty osobiście w Wydziale Zamówień Publicznych należy uwzględnić czas konieczny do uzyskania przepustki (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości np. dowodu osobistego). 6. Dodatkowo na kopercie / opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy. ROZDZIAŁ XI. Zmiana i wycofanie ofert 1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zmiana oferty może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. 4. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

7 ROZDZIAŁ XII. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, pok Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości np. dowodu osobistego). 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy, informację dotyczącą kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje podane podczas otwarcia ofert. 6. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych 1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (podatek VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. ROZDZIAŁ XIV Kryteria oceny ofert 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Maksymalna liczba punktów Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (%) możliwych do uzyskania w danym kryterium 1. Cena 40% Funkcjonalność 40% Doświadczenie Wykonawcy 20% 20

8 1. CENA 40 % Kryterium Cena (K1) zostanie ocenione w skali punktowej do 40 punktów, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska 40 punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za cenę zostaną wyliczone według następującego wzoru: cena najniższa liczba punktów = x 40 pkt cena badanej oferty Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 2. FUNKCJONALNOŚĆ 40 % Kryterium Funkcjonalność (K2) zostanie ocenione w skali punktowej do 40 punktów. Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie merytorycznej oceny punktowej funkcjonalności miejsca realizacji zamówienia, w ramach którego oceniane będą następujące obszary: 1) lokalizacja obiektu, w którym odbędzie się konferencja w odległości do 5 km od Dworca Głównego Warszawa Centralna 15 pkt; Zamawiający na podstawie złożonej oferty, w której Wykonawca wskaże nazwę i adres miejsca realizacji zamówienia, przeliczy odległość od Dworca Głównego Warszawa Centralna (adres: Aleje Jerozolimskie 54) do wskazanego miejsca realizacji zamówienia, za pomocą portalu https://maps.google.pl/. Odległość przeliczona zostanie przy pomocy opcji Transport samochodowy. Po przeliczeniu odległości Zamawiający przyzna Wykonawcy 15 pkt w sytuacji gdy oferowany obiekt znajduje się w odległości do 5 km od Dworca Głównego Warszawa Centralna, natomiast w przypadku obiektów w odległości większej niż 5 km od Dworca Głównego Warszawa Centralna Wykonawcy nie zostaną przyznane żadne punkty; 2) możliwość dojazdu do obiektu w którym odbędzie się konferencja, środkami komunikacji publicznej, tj. metro, tramwaj, pociąg, autobus 10 pkt, Za możliwość bezpośredniego dojazdu jednym z ww. środków komunikacji publicznej z Dworca Głównego Warszawa Centralna (adres: Aleje Jerozolimskie 54) do obiektu w którym będzie odbywała się konferencja, Zamawiający przyzna odpowiednio po 2,5 pkt, 3) zapewnienie zaplecza socjalnego, tj. sala/hol, gdzie będzie serwowany serwis kawowy i obiad dla uczestników konferencji, na wyłączność uczestników konferencji, w dniu 10 września 2015 r. 5 pkt, Zamawiający przyzna 5 pkt tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca w ofercie oświadczy, że zapewni zaplecze socjalne na wyłączność uczestników konferencji, natomiast w przeciwnym przypadku Wykonawcy nie zostaną przyznane żadne punkty; 4) zapewnienie co najmniej 100 miejsc parkingowych, zlokalizowanych na terenie obiektu, na wyłączność uczestników konferencji, w dniu 10 września 2015 r. (przy czym uczestnicy sami będą ponosili opłaty za miejsce parkingowe) 10 pkt, Zamawiający przyzna 10 pkt tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca w ofercie oświadczy, że zapewni co najmniej 100 miejsc parkingowych zlokalizowanych na

9 terenie obiektu, na wyłączność uczestników konferencji (przy czym uczestnicy sami będą ponosili opłaty za miejsce parkingowe), natomiast w przeciwnym przypadku Wykonawcy nie zostaną przyznane żadne punkty. 3. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 20 % Kryterium Doświadczenie Wykonawcy (K3) zostanie ocenione w skali punktowej do 20 punktów. Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie załączonego do oferty wykazu dodatkowego doświadczenia Wykonawcy, sporządzonego wg załącznika nr 7 (wykaz usług dodatkowych). W w/w wykazie, Wykonawca winien wskazać usługi zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające na wynajmie sali i zapewnieniu wyżywienia dla grupy minimum 300 osób każda. Jeżeli w ramach jednej usługi zapewniony był wynajem sali i zapewnienie wyżywienia przez kilka dni, to Wykonawca musi wykazać, że co najmniej jednego dnia świadczono tę usługę dla minimum 300 osób. Usługi wymienione w wykazie usług dodatkowych muszą być usługami innymi niż usługi wymienione przez Wykonawcę w wykazie wykonanych usług (wg załącznika nr 4), składanym na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ. Wykonawca jest także zobowiązany do załączenia do wykazu usług dodatkowych dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentów poświadczających należyte wykonanie danej usługi, to w takim przypadku Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów za tę usługę. Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 20 punktów, według podanej punktacji: Liczba dodatkowych usług polegających na wynajmie sali i zapewnieniu wyżywienia dla grupy minimum 300 osób każda Liczba punktów 1 dodatkowa usługa 10 2 dodatkowe usługi 15 3 i więcej dodatkowych usług Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, wyliczona wg wzoru: Σ = (K1) + (K2) + (K3)

10 ROZDZIAŁ XV. Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. ROZDZIAŁ XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XVII. Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy. 3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, kalkulację kosztów sporządzoną na podstawie załącznika nr 2 do umowy.

11 7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załączniki nr 1 do SIWZ. ROZDZIAŁ XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. ROZDZIAŁ XIX. Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy 1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ możliwości dokonania takich zmian. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy. ROZDZIAŁ XX. Postanowienia końcowe 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać udostępnione po upływie terminu ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na wniosek, według następujących zasad: 1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez: a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku; 2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu; 3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione;

12 4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność udostępnienia dokumentów; 5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00; 6) jeżeli przesłanie kopii załączników, w tym ofert, zgodnie z wyborem Wykonawcy będzie znacząco utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na ilość dokumentów żądanych do przesłania, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia. 5. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.: 1) załącznik nr 1 projekt umowy; 2) załącznik nr 2 formularz oferty; 3) załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) załącznik nr 4 wykaz wykonanych usług wraz z zobowiązaniem podmiotu; 5) załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 6) załącznik nr 6 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej; 7) załącznik nr 7 wykaz usług dodatkowych.

13 Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt Umowa nr BDGzp-2120B-57/ES/15 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, Warszawa, NIP , Regon , zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez pana Wojciecha Wojtyrę, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez... o następującej treści: Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania konferencji - III Kongres Nauk Rolniczych pn. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, na terenie miasta Warszawy w dniu 10 września 2015 r., zwanej dalej zleceniem. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy zlecenia określa załącznik nr 1 do umowy. 3. Ramowy program konferencji, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej Kongresem stanowi załącznik nr 2 do umowy. 4. Kalkulacja kosztów stanowi załącznik nr 3 do umowy Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym jego etapie. 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stałej konsultacji ze Zleceniodawcą w celu uzyskania akceptacji wykonywanego zlecenia Zleceniobiorca wykona zlecenie w terminie do dnia 10 września 2015 r., przy czym Kongres odbędzie się w ostatnim dniu tego terminu. 2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany ramowego programu Kongresu. W przypadku jego zmiany, Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy ostateczny ramowy program Kongresu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy: 1) informację dotyczącą liczby uczestników Kongresu w terminie do dnia 1 września 2015 r.; 2) listę imienną uczestników Kongresu w terminie do dnia 9 września 2015 r Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia listy osób odpowiedzialnych ze strony Zleceniobiorcy za organizację Kongresu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy.

14 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy do zatwierdzenia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy: 1) projektów aranżacji: a) sali konferencyjnej dla 500 osób oraz 7 sal konferencyjnych dla co najmniej 70 osób każda, b) sali/holu gdzie będą miały miejsce przerwy kawowe i obiad dla uczestników Kongresu, c) holu z rozmieszczeniem punktów informacyjno-promocyjnych i punktu rejestracji uczestników Kongresu, d) oznakowania funkcjonalności pomieszczeń, komunikacji oraz wejścia do miejsca w którym odbędzie się Kongres, opracowanych z wykorzystaniem logotypów dostarczonych przez Zleceniodawcę w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy; 2) 3 propozycje menu przygotowane w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 1 do umowy. 3. Zleceniodawcy przysługuje prawo do zgłoszenia uwag do przedłożonych projektów i propozycji, o których mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od dnia ich dostarczenia, a Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich uwzględnienia bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 3 dni. 4. Zleceniobiorca wykona zlecenie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez Zleceniodawcę albo uwzględniającymi jego uwagi. 5. Zleceniobiorca, w terminie 5 dni od dnia wykonania zlecenia, o którym mowa w 1 ust. 1 jest zobowiązany do przedłożenia Zleceniodawcy pisemnego sprawozdania z wykonania zlecenia zawierającego ostateczną kalkulację kosztów Za wykonanie zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w wysokości do... zł (słownie złotych:...), w tym należny podatek VAT w wysokości... (słownie złotych:...). 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zleceniodawcy. 3. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę jest akceptacja przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa w Ostateczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie skalkulowana w odniesieniu do liczby uczestników Kongresu zgłoszonych przez Zleceniodawcę zgodnie z 3 ust. 3 pkt 1, przy czym wysokość tego wynagrodzenia nie może ulec zwiększeniu W przypadku powstania zwłoki w wykonaniu zlecenia, bądź nienależytego wykonania zlecenia, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia. 2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę. 3. W przypadku niewykonania zlecenia w terminach, o których mowa w 4, albo w przypadku gdy Kongres nie odbędzie się w terminie, o którym mowa w 3 ust. 1, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

15 4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zleceniodawcę kary umownej. 5. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zleceniodawcę przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniobiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. 8. Zleceniobiorca może powierzyć wykonywanie poszczególnych czynności w ramach zlecenia osobom trzecim, za których działanie lub zaniechanie odpowiada jak za własne. 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 11. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 12. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca, a jeden egzemplarz Zleceniobiorca. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

16 Załącznik nr 1 do umowy nr BDGzp-2120B-57/ES/15 z dnia Szczegółowy zakres rzeczowy zlecenia W ramach zlecenia Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1) zapewnienia w dniu 10 września 2015r. sali konferencyjnej dla 500 osób, z minimum wyposażenia wymienionego poniżej wraz z montażem i demontażem, obsługą techniczną sali i wyposażenia przez cały dzień trwania Kongresu: a) odpowiednia liczba miejsc siedzących dostosowana do liczby uczestników Kongresu, b) odpowiednie nagłośnienie sali oraz nagłośnienie sceniczne dla przemawiających, c) co najmniej 8 sztuk mikrofonów bezprzewodowych, d) projektor/ekran nie mniejszy niż 3m/4m (w liczbie odpowiadającej możliwościom oraz wymaganiom technicznym sali konferencyjnej) oraz niezbędny sprzęt multimedialny/techniczny umożliwiający wyświetlenie prezentacji multimedialnych oraz relację na żywo przemawiających, e) odpowiednie oświetlenie konferencyjne, f) sprzęt do tłumaczenia symultanicznego lub zapewnienie możliwości wyposażenia i montażu takiego sprzętu przez Zleceniodawcę, g) scena lub podest z obiciem, zapewnienia na scenie stołu prezydialnego pokrytego suknem z krzesłami dla 10 osób, a w ostatniej części sesji plenarnej w godzinach wynikających z ramowego programu Kongresu 9 foteli z odpowiednią liczbą stolików, h) zapewnienia na scenie mównicy z logotypem dostarczonym przez Zleceniodawcę po podpisaniu umowy, 2) zapewnienia w dniu 10 września 2015 r. w godzinach wynikających z ramowego programu Kongresu zaplanowanych na sesje panelowe, w tym samym obiekcie co sala konferencyjna dla 500 osób - siedmiu sal konferencyjnych dla co najmniej 70 osób każda, z minimum wyposażenia wymienionego poniżej wraz z montażem i demontażem, obsługą techniczną sprzętu i wyposażenia sali: a) odpowiednie nagłośnienie i oświetlenie, b) odpowiednia liczba miejsc siedzących, c) stół prezydialny z krzesłami dla 3 osób, d) sprzęt multimedialny, tj. laptop z programem pozwalającym odtworzyć prezentacje, rzutnik, ekran, 2 mikrofony, e) w przypadku dwóch sal wyposażenie w sprzęt do tłumaczenia symultanicznego lub zapewnienie możliwości wyposażenia i montażu takiego sprzętu przez Zleceniodawcę; 3) zapewnienia zaplecza konferencyjnego z całodniową obsługą, montażem i demontażem, w tym: a) zaplecze socjalne, tj. sala/hol, gdzie będzie serwowany serwis kawowy i obiad dla uczestników konferencji, z odpowiednim oświetleniem, nagłośnieniem, muzyką tła, dekoracjami kwiatowymi, b) bezpłatna szatnia oraz toalety, c) oddzielna salka dla VIP dla co najmniej 20 osób, z serwisem kawowym, obiadem dla VIP z obsługą kelnerską, dekoracjami kwiatowymi,

17 d) miejsce/sala na przeprowadzenie konferencji prasowej z odpowiednim nagłośnieniem, oświetleniem i podłączonym sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie konferencji prasowej, e) miejsce/punkt rejestracyjny dla uczestników Kongresu wraz z obsługą punktu w języku polskim i języku angielskim, f) miejsce lub punkt/punkty do ekspozycji materiałów promocyjno-informacyjnych, g) miejsce/hol/przestrzeń o powierzchni łącznie do 150m 2 towarzyszące sali konferencyjnej pozwalające na wystawę gablot, plansz oraz posterów na stelażu, h) miejsce/sala/zaplecze techniczne do magazynowania materiałów promocyjnoinformacyjnych, i) miejsce/punkt do wydawania sprzętu do tłumaczenia symultanicznego; 4) zapewnienia wyżywienia dla uczestników konferencji serwowanego w tym samym obiekcie co sale konferencyjne wraz z obsługą kelnerską, tj.: całodzienny serwis kawowy rozpoczynający się od godziny 8.30 (napoje zimne i gorące, drobne przekąski, owoce i ciastka), obiad spożywany przy stołach na siedząco, składający się z przystawki w ilości min g/os., zupy dwie propozycje do wyboru w ilości 400 ml/os., dania głównego na ciepło - trzy propozycje do wyboru, w tym jedna propozycja bezmięsna, w ilości po min. 500g/os. (mięsa, dodatki, surówki, w tym także danie bezmięsne), deseru 150g/os. oraz napojów w postaci: wody gazowanej i niegazowanej, dwóch rodzajów soków naturalnych, kawy oraz herbaty z dodatkami: cukier, śmietanka, cytryna dla każdego uczestnika bez ograniczeń, oraz zapewnienia zastawy porcelanowej oraz sztućców ze stali nierdzewnej, stołów, krzeseł w ilości niezbędnej do wykonania zlecenia; 5) zapewnienia oznakowania: a) funkcjonalności pomieszczeń oraz komunikacji. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do oznakowania funkcjonalności pomieszczeń oraz komunikacji na terenie obiektu, w którym odbędzie się Kongres, według aranżacji spójnej z logotypem i innymi elementami graficznymi, które zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, b) wejścia do obiektu, w którym odbędzie się Kongres; 6) rozmieszczenia i ułożenia materiałów promocyjno-informacyjnych dostarczonych przez Zleceniodawcę w terminie i miejscu ustalonym po podpisaniu umowy; 7) zapewnienia stałej obsługi technicznej podczas Kongresu oraz na czas montażu i demontażu Zleceniobiorca zobowiązuje się oddać do użytku sale konferencyjne wraz z zapleczem konferencyjnym najpóźniej do godziny 6.30 w dniu 10 września 2015 r. i zobowiązuje się do przeprowadzenia próby technicznej i dźwiękowej najpóźniej do godziny 8.00 w dniu 10 września 2015 r.

18 Załącznik nr 2 do umowy nr BDGzp-2120B-57/ES/15 z dnia Ramowy program Kongresu 10 września 2015 roku rejestracja uczestników sesja plenarna, część I, w tym powitanie i wystąpienia okolicznościowe przerwa kawowa sesja plenarna część II obiad sesje panelowe przerwa kawowa sesja plenarna część III i podsumowanie obrad

19 Załącznik nr 3 do umowy nr BDGzp-2120B-57/ES/15 z dnia Kalkulacja kosztów zlecenia L.P. Rodzaj kosztu Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość brutto Sale konferencyjne z zapleczem konferencyjnym wraz z montażem, demontażem i obsługą techniczną Wyżywienie dla uczestników konferencji : całodzienny serwis kawowy obiad w formie zasiadanej szt. osoba/ sztuka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-58/AW/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo