Spis tre ci SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1

2

3 Spis tre ci ROZDZIA 1. CZYSTO I PORZ DEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Podstawowe poj cia, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych Wyposa enie podstawowe i uzupe niaj ce jednostek mieszkalnych Pomieszczenia ogólnego u ytku Hall hotelowy (lobby) Komunikacja i transport wewn trzny Zespó gastronomiczny Zespó wielofunkcyjny Zespó handlowo-us ugowy Zespó rekreacyjno-wypoczynkowy Pomieszczenia administracyjno-techniczne Zaplecze techniczne Zaplecze socjalne pracowników Pomieszczenia administracji Dzia utrzymania czysto ci i porz dku Organizacja dzia u Schemat organizacyjny dzia u Obowi zki pracowników dzia u utrzymania czysto ci i porz dku (housekeeping) Sprz tanie i obowi zki pokojowych Rodzaje sprz tania Instrukcja pracy pokojowej Sprz tanie pokoju zaj tego przez go cia Instrukcja sprz tania pokoi zwalnianych przez go ci Systemy pracy s u by obs ugi pi ter, grafiki pracy System rewirowy System brygadowy System dyspozycyjny Grafik pracy Sprz t, rodki i techniki utrzymania czysto ci Techniki utrzymania czysto ci Odpowiedzialno materialna pracowników za rzeczy znalezione oraz pozostawione przez go ci Przestrzeganie przepisów bhp, przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska Utrzymanie obiektu w sprawno ci technicznej Oznakowanie maszyn, urz dze, miejsc niebezpiecznych Kultura osobista personelu Bezpiecze stwo stanowisk pracy Bezpiecze stwo przeciwpo arowe SPIS TREŚCI 3

4 SPIS TREŚCI Zapobieganie mo liwo ci powstania po aru Ewakuacja osób i mienia Zastosowanie rozwi za proekologicznych w hotelach Oszcz dne gospodarowanie energi Minimalizacja ilo ci odpadów Podstawowe dzia ania i techniki minimalizowania ilo ci odpadów w poszczególnych dzia ach hotelu Oszcz dne gospodarowanie wod Respektowanie zasad ochrony rodowiska w pracy personelu hotelowego Wspó praca dzia u utrzymania czysto ci i porz dku z innymi dzia ami Organizacja us ug pralniczych Sytuacje nadzwyczajne ROZDZIA 2. US UGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Gastronomia hotelowa podstawowe informacje Klasyfikacja zak adów gastronomicznych Charakterystyka wybranych zak adów gastronomicznych wyst puj cych w obiektach hotelarskich Pracownicy us ugowi gastronomii hotelowej Rodzaje us ug gastronomicznych wiadczonych w obiektach hotelarskich Podzia hoteli ze wzgl du na zakres us ug gastronomicznych niadania Obiad i lunch, kolacja, brunch Room service Obs uga gastronomiczna szkole i konferencji Bankiety Catering Dodatkowa dzia alno gastronomii hotelowej Przystosowanie gastronomii hotelowej do obs ugi osób niepe nosprawnych Wymagania dotycz ce us ug gastronomicznych w obiektach hotelarskich Wymagania stawiane pracownikom Wymagania w zakresie BHP Wymagania w zakresie bezpiecze stwa sanitarnego, bezpiecze stwa ywno ci i ywienia oraz jako ci ywno ci Wymagania dotycz ce funkcjonalno ci pomieszcze hotelowego dzia u gastronomicznego Wspó praca hotelowej gastronomii z innymi komórkami organizacyjnymi obiektu hotelarskiego Wspó praca dzia u gastronomicznego z recepcj Wspó praca dzia u gastronomicznego ze s u b pi ter Wspó praca dzia u gastronomicznego z dzia em rozlicze i g ówn kas Wspó praca dzia u gastronomicznego z dzia em marketingu i dzia em organizacji konferencji

5 ROZDZIA 3. WYPOSA ENIE TECHNICZNE OBIEKTU HOTELARSKIEGO Znaczenie wyposa enia hotelu dla jego prawid owego funkcjonowania Poj cie standardów wyposa enia Wymagania stawiane elementom wyposa enia Aran acja wn trz i kolorystyka Wyposa enie otoczenia hotelu Wyposa enie zespo ów wielofunkcyjnych Wyposa enie administracji i zaplecza socjalnego pracowników Transport wewn trzny i zewn trzny Wewn trzne i zewn trzne urz dzenia zwi zane z rekreacj, wypoczynkiem i sportem Zespo y wewn trzne Zespo y zewn trzne Pralnia hotelowa Instalacje i urz dzenia techniczne w obiektach hotelowych Instalacje sanitarne Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne Instalacje i urz dzenia elektryczne Urz dzenia zwi zane z bezpiecze stwem go ci Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb osób niepe nosprawnych SPIS TREŚCI ROZDZIA 4. WSPÓ PRACA OBIEKTÓW HOTELARSKICH Z BIURAMI PODRÓ Y Podstawowe poj cia z zakresu turystyki Rodzaje umów mi dzy hotelami a biurami podró y Kodeks post powania praktycznego Omówienie wybranych artyku ów Kodeksu post powania praktycznego Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich Wspó praca obiektów hotelarskich z pilotami wycieczek, przewodnikami oraz przedsi biorstwami przewozowymi Hotel i pilot wycieczek Hotel i przewodnik turystyczny Hotel i przewo nik Organizacje turystyczne w Polsce ROZDZIA 5. ZARZ DZANIE OBIEKTEM HOTELARSKIM Style kierowania Formy zarz dzania obiektami hotelarskimi Formy zarz dzania Formy organizacyjno-prawne hotelu jako przedsi biorstwa Podstawowe dokumenty organizacyjne w hotelu Schematy organizacyjne obiektów hotelarskich

6 SPIS TREŚCI Organizacja wybrane poj cia Podstawowe komórki organizacyjne w hotelu Systemy organizacyjne w hotelarstwie Schemat organizacyjny Administracja obiektu hotelarskiego Kierownictwo hotelu S u by ekonomiczno-finansowe Dzia administracyjno-gospodarczy Dzia zaopatrzenia i transportu Regulamin hotelowy ROZDZIA 6. ODPOWIEDZIALNO OBIEKTU HOTELARSKIEGO Wprowadzenie Przepisy prawa mi dzynarodowego dotycz ce wiadczenia us ug hotelarskich Konwencja Paryska Tabela Frankfurcka Przyk ady przepisów prawa mi dzynarodowego dotycz cego wiadczenia us ug hotelarskich Przepisy w zakresie odpowiedzialno ci zak adów hotelarskich obowi zuj ce w Polsce Odpowiedzialno za mienie go cia hotelowego Odpowiedzialno hotelarza Hotel i podobny zak ad Go hotelowy Rzecz wniesiona Odpowiedzialno za nienale yte wykonanie umowy lub jej niewykonanie Prawo zastawu Zwierz ta w hotelu Odszkodowania Roszczenia i przedawnienie roszcze Umowa przechowania Parkingi hotelowe Przepisy dotycz ce hotelarstwa w zakresie: ochrony rodowiska, ochrony przeciwpo arowej, bezpiecze stwa i higieny pracy Ochrona rodowiska Ochrona przeciwpo arowa Przepisy i zasady bezpiecze stwa i higieny pracy Bibliografia

7 ROZDZIAŁ 1 Czysto i porz dek w obiekcie hotelarskim Witold Drogo W rozdziale tym poznasz: podstawowe funkcje jednostek mieszkalnych w hotelach, ich rodzaje i wyposa enie; pomieszczenia i tereny ogólnego u ytku; zadania dzia u utrzymania czysto ci i porz dku; techniki utrzymania czysto ci; zakres odpowiedzialno ci materialnej pracowników za rzeczy znalezione oraz pozostawione przez go ci; zasady przestrzegania przepisów bhp, przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska; zasady wspó pracy dzia u utrzymania czysto ci i porz dku z recepcj, pralni, dzia em technicznym, dzia em gastronomicznym oraz administracj obiektu. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM 1.1. Podstawowe poj cia, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych Zespó mieszkalny obejmuje: pokoje hotelowe (jednostki mieszkalne), korytarze, klatki schodowe, windy, pomieszczenia s u bowe i magazynki s u by pi ter. Podstawowym elementem tej cz ci hotelu jest jednostka mieszkalna, która mo e wyst powa jako odr bny obiekt budowlany (domek wypoczynkowy) lub stanowi integraln cz pi tra mieszkalnego. Jednostka mieszkalna (pokój hotelowy, j.m.) to zespó pomieszcze sk adaj cy si z pokoju, przedpokoju i w z a higieniczno-sanitarnego (w.h.s.), czyli azienki, oraz pomieszcze dodatkowych, takich jak: jadalnia, garderoba, aneks kuchenny, salon, balkon, taras. Rodzaj i liczba pomieszcze dodatkowych zwi zana jest z kategori hotelu i charakterem jednostki mieszkalnej. Podstawowe funkcje jednostki mieszkalnej w hotelu s przedstawione na rysunku 1.1. Komfort pobytu w jednostce mieszkalnej zwi zany jest mi dzy innymi z optymalnym o wietleniem poszczególnych pomieszcze (ilo i jako róde wiat a), bardzo dobrym stanem w z a sanitarnego (czysto i wyposa enie), w a ciw temperatur w pomieszczeniach oraz z ich odpowiednim wyciszeniem (niski poziom ha asu wewn trznego i zewn trznego). 7

8 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Rys Podstawowe funkcje jednostki mieszkalnej w obiektach hotelowych ród o: opracowanie w asne. Jednostki mieszkalne w obiektach hotelarskich ze wzgl du na liczb pomieszcze dzieli si na: apartamentowe: suite dwu- i wi cej pokojowe, o indywidualnym wyko czeniu oraz wyposa eniu, junior suite powi kszony pokój z wydzielon cz ci sypialn ; standardowe jednopokojowe z azienk. Ze wzgl du na liczb miejsc noclegowych jednostki mieszkalne mo na podzieli na: podstawowe dwu ó kowe, czasami z dostawk : double (dbl) pokój z podwójnym ó kiem (rys. 1.2), twin pokój z dwoma pojedynczymi ó kami (rys. 1.3); studio pokój z pojedynczym ó kiem z dostawk (aran owany w typowej dwu ó kowej jednostce mieszkalnej); pojedyncze (single lub sgl) pokój z ó kiem jednoosobowym; wieloosobowe trzy- i wi cej ó kowe (stosowane w obiektach turystycznych, np. schroniskach). Natomiast ze wzgl du na pe nione funkcje jednostki mieszkalne s dzielone na: rezydencyjne wieloizbowe, przystosowane do obs ugi ruchu rodzinnego, w których sk ad mog wchodzi jedna lub wi cej sypialni, kilka w z ów higieniczno-sanitarnych, pokój dzienny z aneksem kuchennym i pomieszczenia pomocnicze; specjalne przystosowane do obs ugi okre lonych osób lub grupy, np. dla biznesmenów (executive room), osób niepe nosprawnych itd. 8

9 Rys Pokój dwuosobowy (double) ród o: materia y autora. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Rys Pokój dwuosobowy (twin) ród o: materia y autora. 9

10 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM W tabeli 1.1 s przedstawione minimalne warto ci powierzchni mieszkalnej jednostek mieszkalnych w obiektach hotelowych. Tab Minimalna powierzchnia mieszkalna jednostek mieszkalnych w obiektach hotelowych RODZAJ JEDNOSTEK MIESZKALNYCH POWIERZCHNIA MIESZKALNA W DANEJ KATEGORII OBIEKTÓW (m 2 ) ***** **** *** ** * 1-osobowa osobowa osobowa osobowa Dodatkowy salon w apartamencie ród o: opracowanie w asne na podstawie Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których s wiadczone us ugi hotelarskie (DzU z 2004 r., nr 188, poz. 1945, z pó n. zm.; tekst jednolity: DzU z 2006 r., nr 22, poz. 169). W ze sanitarny w jednostce mieszkalnej mo e by : rozbudowany wyst puje w jednostce mieszkalnej o standardzie reprezentacyjnym; jego wyposa enie stanowi : umywalka lub ich zestaw, wanna, natrysk, bidet, w.c. (cz z tych urz dze znajduje si w oddzielnym pomieszczeniu), a dodatkowo np.: wanna z hydromasa em, wielofunkcyjna kabina z hydromasa em, sauna, telefon i telewizor; pe ny w jednostce o standardzie podstawowym, jego wyposa enie obejmuje: umywalk, wann z natryskiem, w.c.; uproszczony w jednostce o standardzie popularnym, z wyposa eniem w sk ad którego wchodz : umywalka, natrysk, w.c. (rys. 1.4). Pytania 1.1. Jakie jednostki mieszkalne wyst puj w obiektach hotelarskich? 1.2. Co oznaczaj skróty j.m., w.h.s.? 1.3. Wymie cechy charakterystyczne w.h.s. Ćwiczenia 1.1. Opisz komfortowy apartament w hotelu czterogwiazdkowym. 10

11 Rys azienka w hotelu (standard popularny) ród o: Khen Guan Toh/Shutterstock.com. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM 1.2. Wyposa enie podstawowe i uzupe niaj ce jednostek mieszkalnych W Ustawie o us ugach turystycznych z 1997 r. 1 obiekt hotelarski jest jednoznacznie zdefiniowany jako obiekt spe niaj cy okre lone wymagania co do wielko ci, wyposa enia oraz zakresu wiadczonych us ug, ustalone dla rodzaju i kategorii, do której zosta zaszeregowany. Minimalne wymagania w tym zakresie zosta y zapisane w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których s wiadczone us ugi hotelarskie 2. Zgodnie z wymaganiami w sk ad wyposa enia, charakterystycznego dla pokoi hotelowych obiektów wszystkich kategorii, zalicza si nast puj ce meble: ó ko, nocny stolik lub pó k przy ka dym miejscu do spania, biurko lub stó, krzes o lub inny mebel do siedzenia (przynajmniej jedno miejsce na osob, lecz nie mniej 1 DzU z 1997 r., nr 133, poz. 884; tekst jednolity: DzU z 2004 r., nr 223, poz. 2268, z pó n. zm. 2 DzU z 2004 r., nr 188, poz z pó n. zm.; tekst jednolity: DzU z 2006 r., nr 22, poz

12 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM szatnie; w z y sanitarno-higieniczne (w.c., umywalki, natryski); miejsca do spo ywania posi ków (cz sto sto ówki pracownicze). Zaplecze socjalne pracowników, podobnie jak zespó gastronomiczny, jest zawsze przedmiotem szczególnego nadzoru ze strony Pa stwowej Inspekcji Sanitarno- -Epidemiologicznej Pomieszczenia administracji Jest to zespó pomieszcze zajmowanych przez dyrekcj (kierownictwo hotelu) i dzia y organizacji i zarz dzania, kadr i szkolenia, ekonomiczno-finansowy, sprzeda y, handlowy, marketingu oraz administracyjno-gospodarczy stanowi ce niewidoczny dla go ci, z o ony system, który musi zapewni sprawne funkcjonowanie hotelu. Pytania 1.7. Jakie pomieszczenia nale do systemu komunikacji wewn trznej? 1.8. Jakie imprezy mog si odbywa w zespole wielofunkcyjnym? 1.9. W jakich obiektach w otoczeniu hotelu wiadczone s us ugi rekreacyjno- -wypoczynkowe? Ćwiczenia 1.3. Okre l wielko powierzchni ogólnej hallu recepcyjnego w motelu czterogwiazdkowym zawieraj cym 170 jednostek mieszkalnych. Wykorzystaj Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których s wiadczone us ugi hotelarskie (tekst jednolity DzU z 2006 r., nr 22, poz. 169) Dzia utrzymania czysto ci i porz dku W odwiedzanym obiekcie go cie najcz ciej zwracaj uwag na czysto i porz dek, które s uzale nione przede wszystkim od jako ci pracy odpowiedzialnych za to pracowników. Profesjonalna s u ba utrzymania porz dku i czysto ci w hotelu, popularnie zwana s u b pi ter (czasami dzia em obs ugi pomieszcze, rzadziej dzia em utrzymania czysto ci i porz dku), a której istot najlepiej oddaje angielska nazwa housekeeping, potrzebuje pracowników rozumiej cych swoj rol w hotelu. Sposób, w jaki wykonuj swoje obowi zki wp ywa na to, czy go cie b d chcieli wróci do danego obiektu hotelarskiego jest to podstawowy czynnik sukcesu w hotelarstwie. Ka dy pracownik swoim nastawieniem, zainteresowaniem oraz zachowaniem powinien przekazywa komunikat: Zapraszamy, mi o 24

13 nam jest, e chcia e zosta z nami. Zaopiekujemy si Tob i mamy nadziej, e wizyta ta b dzie dla Ciebie niezapomniana. Je eli jednak nie wszystko b dzie tak, jak tego oczekujesz, poinformuj nas, by my mogli rozwi za problem. Tworzenie takiej atmosfery pracy, rozwijanie w pracownikach opisanego podej cia do swoich obowi zków jest jednym z najwa niejszych obowi zków kierownika dzia u, nie mniej wa nym od prawid owego utrzymania czysto ci pokoi, azienek czy przygotowywania pokoi na przyj cie go ci. Sprz tanie, mycie, odkurzanie itp. to praca fizyczna, tylko w niewielkim zakresie zautomatyzowana. To zaj cia uci liwe, bez których jednak hotel nie móg by wiadczy swoich podstawowych us ug, jakimi s us ugi noclegowe Organizacja dzia u Dzia ten podlega bezpo rednio kierownikowi hotelu lub kierownikowi recepcji (w mniejszych obiektach), lub zast pcy dyrektora (dyrektorowi operacyjnemu) w wi kszych hotelach (rys. 1.14). Dzia odpowiada za czysto i porz dek w ca- ym hotelu z wy czeniem zaplecza gastronomicznego. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Rys Struktura zarz dzania w hotelu konferencyjnym pi ciogwiazdkowym (300 jednostek mieszkalnych) ród o: opracowanie w asne. 25

14 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Do zakresu obowi zków pracowników dzia u utrzymania czysto ci i porz dku nale : utrzymywanie w czysto ci i estetycznym wygl dzie pokoi hotelowych, innych pomieszcze hotelowych ogólnego u ytku oraz otoczenia hotelu; cis a wspó praca z recepcj w zakresie zakwaterowania go ci hotelowych; zabezpieczenie prawid owej i sta ej obs ugi go ci hotelowych; prowadzenie ewidencji rzeczy pozostawionych przez go ci hotelowych; opracowanie okresowych planów zaopatrzenia materia owego dzia u Schemat organizacyjny dzia u S u b pi ter kieruje kierownik s u by pi ter (kierowniczka pi ter, gospodyni, housekeeping manager), w sk ad personelu dzia u wchodz inspektorki pi ter, pokojowe, a czasem tak e personel wykonuj cy us ugi w zakresie prania i prasowania bielizny go ci hotelowych i ewentualnie naprawy hotelowej bielizny po cielowej, dodatkowo magazynierzy oraz pracownicy utrzymania powierzchni ogólnych (publicznych). Rys Schemat organizacyjny dzia u utrzymania czysto ci i porz dku w hotelu konferencyjnym pi ciogwiazdkowym (300 jednostek mieszkalnych) ród o: opracowanie w asne. 26

15 Ze wzgl du na charakter pracy funkcje te zwykle pe ni kobiety. Liczba poszczególnych stanowisk uzale niona jest od wielko ci i charakteru hotelu, od liczby pokoi mieszkalnych oraz wielko ci pomieszcze ogólnego u ytku. Schemat organizacyjny dzia u w du ym, nowoczesnym hotelu jest pokazany na rysunku Jak wida na schemacie, w okresie szczególnie nat onego ruchu go ci prac dzia u wspomaga firma zewn trzna uzupe niaj ca zespó pokojowych, a pranie po cieli jest realizowane przez pralni zewn trzn (zatrudnienie w pralni 3 osoby). Na terenie hotelu pierze si tylko uniformy i realizuje us ugi pralnicze dla go ci. Pytania Jakie s podstawowe zadania dzia u utrzymania czysto ci i porz dku w hotelu? Kto odpowiada za czysto i porz dek terenów wokó hotelu? Czy dzia s u by pi ter odpowiada za czysto i porz dek w zespole gastronomicznym? Ćwiczenia 1.4. Narysuj schemat i opisz struktur s u by pi ter dla du ego hotelu czterogwiazdkowego (600 m.n.) i ma ego pensjonatu dwugwiazdkowego (20 m.n.). CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Obowi zki pracowników dzia u utrzymania czysto ci i porz dku (housekeeping) Zakres obowi zków pracowników dzia u utrzymania czysto ci i porz dku w poszczególnych obiektach noclegowych mo e si ró ni. Poni ej przedstawiono podstawowe zadania i funkcje pracowników tych dzia ów. Kierownik/kierowniczka dzia u (Executive Housekeeper) Podstawowe funkcje: kieruje dzia em, odpowiada za sprawn kontrol i nadzór funkcjonowania dzia u obs ugi pomieszcze, dzia ów pralni i obszarów ogólnych. Relacje z innymi stanowiskami: nadzoruje inspektorki pi ter, pokojowe; podlega kierownikowi recepcji lub zast pcy dyrektora ds. eksploatacji. Do zakresu obowi zków nale : wspó praca z dzia em kadr przy zatrudnianiu pracowników (wskazywanie potrzeb i kwalifikacji personelu); 27

16 USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Ćwiczenia 2.6. Uzupe nij tabel dotycz c room service w hotelach, motelach i pensjonatach. FORMY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ FORMY PŁATNOŚCI DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI W HOTELACH NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY PRAWNEJ Obs uga gastronomiczna szkole i konferencji Obiekty noclegowe budowane wspó cze nie maj bogat infrastruktur konferencyjn. Sk ada si ona z zespo u sal wielofunkcyjnych, w których sk ad wchodzi mi dzy innymi zaplecze gastronomiczne. W du ych, pi ciogwiazdkowych obiektach mog to by ma e pomieszczenia kuchenne wyposa one w zmywalni naczy sto owych, bazuj ce na pó produktach wykonanych w centralnej kuchni. W tych pomieszczeniach przygotowywane s tzw. przerwy kawowe i lunche wydawane w trakcie konferencji, szkole, pokazów i prelekcji. Rys Sala konferencyjna w hotelu ród o: sf max/shutterstock.com. 86

17 Oferta menu przerwy kawowej jest przygotowywana z produktów ró nych grup. W czasie przerwy na kaw serwowane s : kawa i (lub) herbata, napoje bezalkoholowe, wyroby cukiernicze, zimne przek ski. Asortyment potraw i napojów uzgadniany jest z organizatorem szkolenia. Hotele oferuj pakiety szkoleniowe uwzgl dniaj ce cen za wynajem sali i sprz tu oraz ofert gastronomiczn. Przyk ad zamówienia bankietowego na obs ug gastronomiczn konferencji w hotelu pi ciogwiazdkowym przedstawiono w rys W zale no ci od miejsca podania i liczby osób przerwy kawowe mog by aran owane na ró ne sposoby. Mo e to by coffee station (stacja kawowa stó przykryty obrusem), roll bar (wózek piwny do rozlewania piwa beczkowego z osprz tem (ch odziarka do piwa, g owica, butla CO 2 z reduktorem) lub kawa podawana indywidualnie do sto u lub w foyer. Obs uga gastronomiczna szkole i konferencji w hotelu jest dzia alno ci bardzo dochodow. Nazwa firmy:... Numer kontraktu:... Dyrektor cateringu:... Dyrektor sprzedaży:... Typ rezerwacji:... Nazwa rezerwacji:... Osoba kontaktowa: Adres:... Telefon:... Faks:... Godziny 06:00 20:00 Sala Impreza nr 1, sala... ZAMÓWIENIE BANKIETOWE Montaż Czwartek, Impreza Ustawienie Okrągłe stoły po 12 osób Nakrycie na: 1. Przerwę kawową (coffee break) w hallu 2. Lunch w hallu, przy okrągłych stolikach z krzesłami nakrytymi pokrowcami (chair covers) dla 150 osób Liczba osób Koszt USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Godziny 08:00 18:00 Sala Impreza nr 2, sala... Impreza Przerwa kawowa Ustawienie Okrągłe stoły po 12 osób 168 Liczba osób Koszt 12:00 14:00 Impreza nr 3, sala... Lunch Okrągłe stoły po 12 osób 168 Impreza nr 3 12:00 14:00 Lunch Bufet PLN 50, od osoby Liczba oczekiwanych gości: 168 Maksymalny czas konsumpcji: 2 godziny Menu Czwartek Bufet w stylu śródziemnomorskim Przystawka (Appetizers) Grillowane warzywa z karczochem i fenkułem Zupa (Soup) Pomidorowa z bazylią i tostami Gorące danie 1 Pasta Tortellini z sosem pomidorowym, tyńczykiem i kaparami Danie gorące 2 (hot dish) Jagnięcina zapiekana, ryż gotowany ze świeżymi ziołami, parowane warzywa (bukiet) Deser (desserts) Klasyczne ciastko czekoladowe Rys Zamówienie bankietowe na obs ug gastronomiczn konferencji w hotelu ród o: opracowanie w asne. 87

18 USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM W hotelu Hilton w Warszawie, który posiada cznie 3000 m 2 powierzchni konferencyjnej, w tym jedn z sal o powierzchni 1406 m 2 mo e by jednocze nie przyj tych 2300 osób (dla nich przygotowuje si przerwy kawowe, lunche, imprezy integracyjne itp.). W nowo powstaj cych hotelach ju na etapie projektowania, planuje si kilka do kilkudziesi ciu sal konferencyjnych o ró nej powierzchni. Pytania Co to jest przerwa kawowa i kiedy jest realizowana? Jakie us ugi gastronomiczne s wiadczone podczas konferencji i szkole organizowanych w hotelu? Bankiety Bankiety w du ych obiektach hotelarskich organizowane s przez Dzia Bankietów i Konferencji. S to us ugi gastronomiczne dodatkowe i mog by sprzedawane w pakiecie z wynajmem sal konferencyjnych, udost pnieniem sprz tu, a tak e jako oferta dla indywidualnych klientów. Bankiety mog by organizowane na terenie hotelu z wykorzystaniem sal wielofunkcyjnych lub sal konsumenckich poszczególnych zak adów gastronomicznych, lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawc w ramach us ugi specjalnej cateringu. Bankiety przez gastronomi hotelow powinny by przygotowane niezwykle starannie. Gastronomia hotelowa organizuje: przyj cia w formie zasiadanej, na stoj co i mieszane (tzw. ameryka skie). Obecnie najcz ciej organizowane s bankiety cz ce mo liwo aran acji bufetu i konsumpcji przy stolikach. Bankiet zasiadany sk ada si z trzech cz ci: aperitifu, konsumpcji przy stole oraz kawy (herbaty) serwowanej z ciastami, najlepiej w innym pomieszczeniu. Ten typ bankietu ma charakter bardzo uroczysty i wymaga du o miejsca na rozstawienie sto ów i zapewnienie wygodnych traktów komunikacyjnych. Aperitif jest pierwsz faz bankietu umo liwiaj c zebranie si wszystkich go ci, wzajemne zapoznanie si przed przej ciem do sto u. Trwa zwykle oko o 15 minut i odbywa si na stoj co. Lampka wina (toast) jest form przyj cia na stoj co. Ma charakter swobodny, go ciom nie przypisuje si miejsc; trwa oko o godziny. Podawane podczas bankietu lampki wina, zimne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz drobne przek ski s roznoszone na tacach przez kelnerów. 88

19 Cocktail Party jest to przyj cie (na stoj co) organizowane w godzinach popo udniowych; trwa do dwóch godzin. Jego cech charakterystyczn jest serwowanie napojów mieszanych i przek sek koktajlowych. Przek ski (na wyka aczkach) powinny mie trwa konsystencj i by ma e, aby mo na by o je zje bez pomocy sztu ców. Na przyj ciu tego typu podawane s g ównie koktajle. Do organizacji cocktail party odpowiednie s sale wielofunkcyjne, które mo na czy. Przyj cie bufetowe rozpoczyna si po godz i trwa nie d u ej ni trzy godziny. Mo e by organizowane w formie stoj cej lub mieszanej. Jest to przyj cie organizowane z okazji oficjalnych wi t, powitania lub po egnania delegacji zagranicznych, na zako czenie lub rozpocz cie konferencji, zjazdów itp. Obowi zuj stroje wieczorowe, wizytowe, smoking lub frak. Potrawy na to przyj cie powinny by tak przygotowane, aby je je na stoj co, trzymaj c w r kach talerz, widelec, a nawet kieliszek. Bufet z napojami ustawia si w oddaleniu od bufetu z jedzeniem. Najbardziej uroczyst form przyj cia bufetowego jest bankiet angielski, co znajduje odzwierciedlenie w wykwintnym menu i dekoracji sto ów. Potrawy przygotowywane na bankiet tego typu, powinny by atwe w konsumpcji bez u ycia no a. S to bogato dekorowane zak ski zimne i gor ce, desery, napoje zimne i gor ce (bezalkoholowe i alkoholowe). Jest to bankiet na stoj co, podczas którego mo na przyj du liczb go ci na ma ej powierzchni. Bankiet angielski mo e przyj form obiadu organizowanego po godzinie Podczas przyj na stoj co, go cie obs uguj si sami. Tylko w przypadku potraw wymagaj cych porcjowania, nalewania napojów korzystaj z obs ugi kelnerskiej. USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Bankiet ameryka ski jest bankietem o charakterze mieszanym. Cech charakterystyczn tego rodzaju bankietu jest wyst powanie bufetu g ównego oraz stolików nakrytych do konsumpcji. Obs uga tego rodzaju bankietu jest po czeniem samoobs ugi z obs ug kelnersk. Kelnerzy serwuj do stolika napoje alkoholowe, gor ce potrawy i napoje, a tak e sprz taj i uzupe niaj zastaw. Napoje mog by te dost pne w barze. W przypadku bankietów na stoj co i bankietów mieszanych dodatkow atrakcj dla go ci jest obserwowanie umiej tno ci, jakimi wykazuj si pracownicy kuchni podczas przygotowywania da gor cych na sali konsumenckiej, wykorzystuj c do tego celu stacje carvingowe i live station (stacje na ywo ). Obowi zkiem pracowników Dzia u Bankietów w hotelu jest zainteresowanie klienta us ugami gastronomii. Je eli klient jest zainteresowany organizacj bankietu, standardowa oferta zostaje przes ana poczt elektroniczn (faksem) lub przedstawiona na spotkaniu w hotelu (wtedy oferta wr czana jest osobi cie). Ceny za imprez s podawane w warto ciach brutto (z VAT). Razem z pe n ofert zostaje przes any standardowy formularz ogólnych warunków realizacji imprez. Zamówienie bankietowe podawane jest do wiadomo ci: kierownika Dzia u Gastronomii, do Dzia u Bankietów, Recepcji, Housekeepingu, Kuchni, Zaopatrzenia, Baru, Kawiarni, Restauracji. 89

20 USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Rys Sala bankietowa przygotowana do przyj cia ród o: Andre Blais/Shutterstock.com. Pytania Jaka form mog mie bankiety organizowane przez gastronomi hotelow i które z nich ciesz si obecnie najwi kszym powodzeniem? Jaki typ potraw podawany jest podczas przyj cia typu cocktail party? Jakie cechy charakterystyczne wyró niaj bankiety mieszane od przyj na stoj co lub zasiadanych? Catering Catering jest us ug specjaln, któr mo e wiadczy hotelowa gastronomia, ale nie jest to wymagane uregulowaniami prawnymi. Nazwa catering pochodzi od angielskiego s owa cater (zajmowa si aprowizacj i obs ug ). Hotele mog prowadzi dzia alno cateringow w zakresie: wydawania uroczystych obiadów po czonego z dzia alno ci rozrywkow ; organizacji wesel i przyj w prywatnych domach; organizacji wielkich gal po czonych z pokazami, prelekcjami; gastronomicznej obs ugi zebra, szkole, konferencji; organizowania pikników i imprez promocyjnych. Wymienione imprezy mog si odbywa zarówno w samym hotelu, jak i poza nim. Potrawy tak e mog by wykonywane w hotelu lub w miejscu zlecenia (restauratorstwo tradycyjne lub opó nione). 90

21 Pytania Jaki zakres maj us ugi cateringowe oferowane przez gastronomi hotelow? Dodatkowa dzia alno gastronomii hotelowej Wa ne miejsce w dzia alno ci gastronomii hotelowej zajmuj gastronomiczne us ugi dodatkowe. Nale do nich mi dzy innymi: festiwale gastronomiczne, dni kuchni obcych narodów, pokazy kulinarne, nauka gotowania pod kierunkiem szefów kuchni. Poza us ugami gastronomicznymi, które zosta y ju omówione, gastronomia hotelowa mo e oferowa dodatkowo klientom sprzeda swojej produkcji na wynos. Dzia alno ta obejmuje sprzeda wyrobów cukierniczych z firmowych cukierni oraz realizacj zamówie na wyroby garma eryjne. W zwi zku ze specjalnymi okoliczno ciami, np. wi ta Bo ego Narodzenia, wi ta Wielkanocne, walentynki, t usty czwartek, obiekty hotelarskie oferuj klientom zestawy potraw i deserów nawi zuj ce do tradycji powy szych wi t. Poza sprzeda na wynos w hotelach mo e by organizowana nauka gotowania pod okiem szefów kuchni (odbywa si ona na kursach wed ug okre lonego programu). Ćwiczenia 2.7. Przygotuj dokument zamówienia bankietowego na obs ug gastronomiczn szkolenia dla firmy informatycznej. USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM 2.6. Przystosowanie gastronomii hotelowej do obs ugi osób niepe nosprawnych Zgodnie z za cznikiem nr 8 do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. 17 sale konsumenckie w obiektach noclegowych powinny by przystosowane do obs ugi osób niepe nosprawnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem u ytkowników poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich. Wytyczne dotycz ce warunków technicznych obiektu hotelarskiego, jego wyposa enia oraz menu s nast puj ce: 1) trakty komunikacyjne: trasa od wej cia do restauracji, a do sto u przeznaczonego do obs ugi osób niepe nosprawnych, powinna by szeroka, bez progów, niezastawiona kwietnikami czy innymi elementami dekoracyjnymi, bezprogowe wej cia i wystarczaj ca przestrze manewrowa; 17 DzU z 2001 r., nr 55, poz. 578, z pó n. zm. 91

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo