Spis tre ci SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1

2

3 Spis tre ci ROZDZIA 1. CZYSTO I PORZ DEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Podstawowe poj cia, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych Wyposa enie podstawowe i uzupe niaj ce jednostek mieszkalnych Pomieszczenia ogólnego u ytku Hall hotelowy (lobby) Komunikacja i transport wewn trzny Zespó gastronomiczny Zespó wielofunkcyjny Zespó handlowo-us ugowy Zespó rekreacyjno-wypoczynkowy Pomieszczenia administracyjno-techniczne Zaplecze techniczne Zaplecze socjalne pracowników Pomieszczenia administracji Dzia utrzymania czysto ci i porz dku Organizacja dzia u Schemat organizacyjny dzia u Obowi zki pracowników dzia u utrzymania czysto ci i porz dku (housekeeping) Sprz tanie i obowi zki pokojowych Rodzaje sprz tania Instrukcja pracy pokojowej Sprz tanie pokoju zaj tego przez go cia Instrukcja sprz tania pokoi zwalnianych przez go ci Systemy pracy s u by obs ugi pi ter, grafiki pracy System rewirowy System brygadowy System dyspozycyjny Grafik pracy Sprz t, rodki i techniki utrzymania czysto ci Techniki utrzymania czysto ci Odpowiedzialno materialna pracowników za rzeczy znalezione oraz pozostawione przez go ci Przestrzeganie przepisów bhp, przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska Utrzymanie obiektu w sprawno ci technicznej Oznakowanie maszyn, urz dze, miejsc niebezpiecznych Kultura osobista personelu Bezpiecze stwo stanowisk pracy Bezpiecze stwo przeciwpo arowe SPIS TREŚCI 3

4 SPIS TREŚCI Zapobieganie mo liwo ci powstania po aru Ewakuacja osób i mienia Zastosowanie rozwi za proekologicznych w hotelach Oszcz dne gospodarowanie energi Minimalizacja ilo ci odpadów Podstawowe dzia ania i techniki minimalizowania ilo ci odpadów w poszczególnych dzia ach hotelu Oszcz dne gospodarowanie wod Respektowanie zasad ochrony rodowiska w pracy personelu hotelowego Wspó praca dzia u utrzymania czysto ci i porz dku z innymi dzia ami Organizacja us ug pralniczych Sytuacje nadzwyczajne ROZDZIA 2. US UGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Gastronomia hotelowa podstawowe informacje Klasyfikacja zak adów gastronomicznych Charakterystyka wybranych zak adów gastronomicznych wyst puj cych w obiektach hotelarskich Pracownicy us ugowi gastronomii hotelowej Rodzaje us ug gastronomicznych wiadczonych w obiektach hotelarskich Podzia hoteli ze wzgl du na zakres us ug gastronomicznych niadania Obiad i lunch, kolacja, brunch Room service Obs uga gastronomiczna szkole i konferencji Bankiety Catering Dodatkowa dzia alno gastronomii hotelowej Przystosowanie gastronomii hotelowej do obs ugi osób niepe nosprawnych Wymagania dotycz ce us ug gastronomicznych w obiektach hotelarskich Wymagania stawiane pracownikom Wymagania w zakresie BHP Wymagania w zakresie bezpiecze stwa sanitarnego, bezpiecze stwa ywno ci i ywienia oraz jako ci ywno ci Wymagania dotycz ce funkcjonalno ci pomieszcze hotelowego dzia u gastronomicznego Wspó praca hotelowej gastronomii z innymi komórkami organizacyjnymi obiektu hotelarskiego Wspó praca dzia u gastronomicznego z recepcj Wspó praca dzia u gastronomicznego ze s u b pi ter Wspó praca dzia u gastronomicznego z dzia em rozlicze i g ówn kas Wspó praca dzia u gastronomicznego z dzia em marketingu i dzia em organizacji konferencji

5 ROZDZIA 3. WYPOSA ENIE TECHNICZNE OBIEKTU HOTELARSKIEGO Znaczenie wyposa enia hotelu dla jego prawid owego funkcjonowania Poj cie standardów wyposa enia Wymagania stawiane elementom wyposa enia Aran acja wn trz i kolorystyka Wyposa enie otoczenia hotelu Wyposa enie zespo ów wielofunkcyjnych Wyposa enie administracji i zaplecza socjalnego pracowników Transport wewn trzny i zewn trzny Wewn trzne i zewn trzne urz dzenia zwi zane z rekreacj, wypoczynkiem i sportem Zespo y wewn trzne Zespo y zewn trzne Pralnia hotelowa Instalacje i urz dzenia techniczne w obiektach hotelowych Instalacje sanitarne Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne Instalacje i urz dzenia elektryczne Urz dzenia zwi zane z bezpiecze stwem go ci Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb osób niepe nosprawnych SPIS TREŚCI ROZDZIA 4. WSPÓ PRACA OBIEKTÓW HOTELARSKICH Z BIURAMI PODRÓ Y Podstawowe poj cia z zakresu turystyki Rodzaje umów mi dzy hotelami a biurami podró y Kodeks post powania praktycznego Omówienie wybranych artyku ów Kodeksu post powania praktycznego Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich Wspó praca obiektów hotelarskich z pilotami wycieczek, przewodnikami oraz przedsi biorstwami przewozowymi Hotel i pilot wycieczek Hotel i przewodnik turystyczny Hotel i przewo nik Organizacje turystyczne w Polsce ROZDZIA 5. ZARZ DZANIE OBIEKTEM HOTELARSKIM Style kierowania Formy zarz dzania obiektami hotelarskimi Formy zarz dzania Formy organizacyjno-prawne hotelu jako przedsi biorstwa Podstawowe dokumenty organizacyjne w hotelu Schematy organizacyjne obiektów hotelarskich

6 SPIS TREŚCI Organizacja wybrane poj cia Podstawowe komórki organizacyjne w hotelu Systemy organizacyjne w hotelarstwie Schemat organizacyjny Administracja obiektu hotelarskiego Kierownictwo hotelu S u by ekonomiczno-finansowe Dzia administracyjno-gospodarczy Dzia zaopatrzenia i transportu Regulamin hotelowy ROZDZIA 6. ODPOWIEDZIALNO OBIEKTU HOTELARSKIEGO Wprowadzenie Przepisy prawa mi dzynarodowego dotycz ce wiadczenia us ug hotelarskich Konwencja Paryska Tabela Frankfurcka Przyk ady przepisów prawa mi dzynarodowego dotycz cego wiadczenia us ug hotelarskich Przepisy w zakresie odpowiedzialno ci zak adów hotelarskich obowi zuj ce w Polsce Odpowiedzialno za mienie go cia hotelowego Odpowiedzialno hotelarza Hotel i podobny zak ad Go hotelowy Rzecz wniesiona Odpowiedzialno za nienale yte wykonanie umowy lub jej niewykonanie Prawo zastawu Zwierz ta w hotelu Odszkodowania Roszczenia i przedawnienie roszcze Umowa przechowania Parkingi hotelowe Przepisy dotycz ce hotelarstwa w zakresie: ochrony rodowiska, ochrony przeciwpo arowej, bezpiecze stwa i higieny pracy Ochrona rodowiska Ochrona przeciwpo arowa Przepisy i zasady bezpiecze stwa i higieny pracy Bibliografia

7 ROZDZIAŁ 1 Czysto i porz dek w obiekcie hotelarskim Witold Drogo W rozdziale tym poznasz: podstawowe funkcje jednostek mieszkalnych w hotelach, ich rodzaje i wyposa enie; pomieszczenia i tereny ogólnego u ytku; zadania dzia u utrzymania czysto ci i porz dku; techniki utrzymania czysto ci; zakres odpowiedzialno ci materialnej pracowników za rzeczy znalezione oraz pozostawione przez go ci; zasady przestrzegania przepisów bhp, przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska; zasady wspó pracy dzia u utrzymania czysto ci i porz dku z recepcj, pralni, dzia em technicznym, dzia em gastronomicznym oraz administracj obiektu. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM 1.1. Podstawowe poj cia, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych Zespó mieszkalny obejmuje: pokoje hotelowe (jednostki mieszkalne), korytarze, klatki schodowe, windy, pomieszczenia s u bowe i magazynki s u by pi ter. Podstawowym elementem tej cz ci hotelu jest jednostka mieszkalna, która mo e wyst powa jako odr bny obiekt budowlany (domek wypoczynkowy) lub stanowi integraln cz pi tra mieszkalnego. Jednostka mieszkalna (pokój hotelowy, j.m.) to zespó pomieszcze sk adaj cy si z pokoju, przedpokoju i w z a higieniczno-sanitarnego (w.h.s.), czyli azienki, oraz pomieszcze dodatkowych, takich jak: jadalnia, garderoba, aneks kuchenny, salon, balkon, taras. Rodzaj i liczba pomieszcze dodatkowych zwi zana jest z kategori hotelu i charakterem jednostki mieszkalnej. Podstawowe funkcje jednostki mieszkalnej w hotelu s przedstawione na rysunku 1.1. Komfort pobytu w jednostce mieszkalnej zwi zany jest mi dzy innymi z optymalnym o wietleniem poszczególnych pomieszcze (ilo i jako róde wiat a), bardzo dobrym stanem w z a sanitarnego (czysto i wyposa enie), w a ciw temperatur w pomieszczeniach oraz z ich odpowiednim wyciszeniem (niski poziom ha asu wewn trznego i zewn trznego). 7

8 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Rys Podstawowe funkcje jednostki mieszkalnej w obiektach hotelowych ród o: opracowanie w asne. Jednostki mieszkalne w obiektach hotelarskich ze wzgl du na liczb pomieszcze dzieli si na: apartamentowe: suite dwu- i wi cej pokojowe, o indywidualnym wyko czeniu oraz wyposa eniu, junior suite powi kszony pokój z wydzielon cz ci sypialn ; standardowe jednopokojowe z azienk. Ze wzgl du na liczb miejsc noclegowych jednostki mieszkalne mo na podzieli na: podstawowe dwu ó kowe, czasami z dostawk : double (dbl) pokój z podwójnym ó kiem (rys. 1.2), twin pokój z dwoma pojedynczymi ó kami (rys. 1.3); studio pokój z pojedynczym ó kiem z dostawk (aran owany w typowej dwu ó kowej jednostce mieszkalnej); pojedyncze (single lub sgl) pokój z ó kiem jednoosobowym; wieloosobowe trzy- i wi cej ó kowe (stosowane w obiektach turystycznych, np. schroniskach). Natomiast ze wzgl du na pe nione funkcje jednostki mieszkalne s dzielone na: rezydencyjne wieloizbowe, przystosowane do obs ugi ruchu rodzinnego, w których sk ad mog wchodzi jedna lub wi cej sypialni, kilka w z ów higieniczno-sanitarnych, pokój dzienny z aneksem kuchennym i pomieszczenia pomocnicze; specjalne przystosowane do obs ugi okre lonych osób lub grupy, np. dla biznesmenów (executive room), osób niepe nosprawnych itd. 8

9 Rys Pokój dwuosobowy (double) ród o: materia y autora. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Rys Pokój dwuosobowy (twin) ród o: materia y autora. 9

10 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM W tabeli 1.1 s przedstawione minimalne warto ci powierzchni mieszkalnej jednostek mieszkalnych w obiektach hotelowych. Tab Minimalna powierzchnia mieszkalna jednostek mieszkalnych w obiektach hotelowych RODZAJ JEDNOSTEK MIESZKALNYCH POWIERZCHNIA MIESZKALNA W DANEJ KATEGORII OBIEKTÓW (m 2 ) ***** **** *** ** * 1-osobowa osobowa osobowa osobowa Dodatkowy salon w apartamencie ród o: opracowanie w asne na podstawie Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których s wiadczone us ugi hotelarskie (DzU z 2004 r., nr 188, poz. 1945, z pó n. zm.; tekst jednolity: DzU z 2006 r., nr 22, poz. 169). W ze sanitarny w jednostce mieszkalnej mo e by : rozbudowany wyst puje w jednostce mieszkalnej o standardzie reprezentacyjnym; jego wyposa enie stanowi : umywalka lub ich zestaw, wanna, natrysk, bidet, w.c. (cz z tych urz dze znajduje si w oddzielnym pomieszczeniu), a dodatkowo np.: wanna z hydromasa em, wielofunkcyjna kabina z hydromasa em, sauna, telefon i telewizor; pe ny w jednostce o standardzie podstawowym, jego wyposa enie obejmuje: umywalk, wann z natryskiem, w.c.; uproszczony w jednostce o standardzie popularnym, z wyposa eniem w sk ad którego wchodz : umywalka, natrysk, w.c. (rys. 1.4). Pytania 1.1. Jakie jednostki mieszkalne wyst puj w obiektach hotelarskich? 1.2. Co oznaczaj skróty j.m., w.h.s.? 1.3. Wymie cechy charakterystyczne w.h.s. Ćwiczenia 1.1. Opisz komfortowy apartament w hotelu czterogwiazdkowym. 10

11 Rys azienka w hotelu (standard popularny) ród o: Khen Guan Toh/Shutterstock.com. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM 1.2. Wyposa enie podstawowe i uzupe niaj ce jednostek mieszkalnych W Ustawie o us ugach turystycznych z 1997 r. 1 obiekt hotelarski jest jednoznacznie zdefiniowany jako obiekt spe niaj cy okre lone wymagania co do wielko ci, wyposa enia oraz zakresu wiadczonych us ug, ustalone dla rodzaju i kategorii, do której zosta zaszeregowany. Minimalne wymagania w tym zakresie zosta y zapisane w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których s wiadczone us ugi hotelarskie 2. Zgodnie z wymaganiami w sk ad wyposa enia, charakterystycznego dla pokoi hotelowych obiektów wszystkich kategorii, zalicza si nast puj ce meble: ó ko, nocny stolik lub pó k przy ka dym miejscu do spania, biurko lub stó, krzes o lub inny mebel do siedzenia (przynajmniej jedno miejsce na osob, lecz nie mniej 1 DzU z 1997 r., nr 133, poz. 884; tekst jednolity: DzU z 2004 r., nr 223, poz. 2268, z pó n. zm. 2 DzU z 2004 r., nr 188, poz z pó n. zm.; tekst jednolity: DzU z 2006 r., nr 22, poz

12 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM szatnie; w z y sanitarno-higieniczne (w.c., umywalki, natryski); miejsca do spo ywania posi ków (cz sto sto ówki pracownicze). Zaplecze socjalne pracowników, podobnie jak zespó gastronomiczny, jest zawsze przedmiotem szczególnego nadzoru ze strony Pa stwowej Inspekcji Sanitarno- -Epidemiologicznej Pomieszczenia administracji Jest to zespó pomieszcze zajmowanych przez dyrekcj (kierownictwo hotelu) i dzia y organizacji i zarz dzania, kadr i szkolenia, ekonomiczno-finansowy, sprzeda y, handlowy, marketingu oraz administracyjno-gospodarczy stanowi ce niewidoczny dla go ci, z o ony system, który musi zapewni sprawne funkcjonowanie hotelu. Pytania 1.7. Jakie pomieszczenia nale do systemu komunikacji wewn trznej? 1.8. Jakie imprezy mog si odbywa w zespole wielofunkcyjnym? 1.9. W jakich obiektach w otoczeniu hotelu wiadczone s us ugi rekreacyjno- -wypoczynkowe? Ćwiczenia 1.3. Okre l wielko powierzchni ogólnej hallu recepcyjnego w motelu czterogwiazdkowym zawieraj cym 170 jednostek mieszkalnych. Wykorzystaj Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których s wiadczone us ugi hotelarskie (tekst jednolity DzU z 2006 r., nr 22, poz. 169) Dzia utrzymania czysto ci i porz dku W odwiedzanym obiekcie go cie najcz ciej zwracaj uwag na czysto i porz dek, które s uzale nione przede wszystkim od jako ci pracy odpowiedzialnych za to pracowników. Profesjonalna s u ba utrzymania porz dku i czysto ci w hotelu, popularnie zwana s u b pi ter (czasami dzia em obs ugi pomieszcze, rzadziej dzia em utrzymania czysto ci i porz dku), a której istot najlepiej oddaje angielska nazwa housekeeping, potrzebuje pracowników rozumiej cych swoj rol w hotelu. Sposób, w jaki wykonuj swoje obowi zki wp ywa na to, czy go cie b d chcieli wróci do danego obiektu hotelarskiego jest to podstawowy czynnik sukcesu w hotelarstwie. Ka dy pracownik swoim nastawieniem, zainteresowaniem oraz zachowaniem powinien przekazywa komunikat: Zapraszamy, mi o 24

13 nam jest, e chcia e zosta z nami. Zaopiekujemy si Tob i mamy nadziej, e wizyta ta b dzie dla Ciebie niezapomniana. Je eli jednak nie wszystko b dzie tak, jak tego oczekujesz, poinformuj nas, by my mogli rozwi za problem. Tworzenie takiej atmosfery pracy, rozwijanie w pracownikach opisanego podej cia do swoich obowi zków jest jednym z najwa niejszych obowi zków kierownika dzia u, nie mniej wa nym od prawid owego utrzymania czysto ci pokoi, azienek czy przygotowywania pokoi na przyj cie go ci. Sprz tanie, mycie, odkurzanie itp. to praca fizyczna, tylko w niewielkim zakresie zautomatyzowana. To zaj cia uci liwe, bez których jednak hotel nie móg by wiadczy swoich podstawowych us ug, jakimi s us ugi noclegowe Organizacja dzia u Dzia ten podlega bezpo rednio kierownikowi hotelu lub kierownikowi recepcji (w mniejszych obiektach), lub zast pcy dyrektora (dyrektorowi operacyjnemu) w wi kszych hotelach (rys. 1.14). Dzia odpowiada za czysto i porz dek w ca- ym hotelu z wy czeniem zaplecza gastronomicznego. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Rys Struktura zarz dzania w hotelu konferencyjnym pi ciogwiazdkowym (300 jednostek mieszkalnych) ród o: opracowanie w asne. 25

14 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Do zakresu obowi zków pracowników dzia u utrzymania czysto ci i porz dku nale : utrzymywanie w czysto ci i estetycznym wygl dzie pokoi hotelowych, innych pomieszcze hotelowych ogólnego u ytku oraz otoczenia hotelu; cis a wspó praca z recepcj w zakresie zakwaterowania go ci hotelowych; zabezpieczenie prawid owej i sta ej obs ugi go ci hotelowych; prowadzenie ewidencji rzeczy pozostawionych przez go ci hotelowych; opracowanie okresowych planów zaopatrzenia materia owego dzia u Schemat organizacyjny dzia u S u b pi ter kieruje kierownik s u by pi ter (kierowniczka pi ter, gospodyni, housekeeping manager), w sk ad personelu dzia u wchodz inspektorki pi ter, pokojowe, a czasem tak e personel wykonuj cy us ugi w zakresie prania i prasowania bielizny go ci hotelowych i ewentualnie naprawy hotelowej bielizny po cielowej, dodatkowo magazynierzy oraz pracownicy utrzymania powierzchni ogólnych (publicznych). Rys Schemat organizacyjny dzia u utrzymania czysto ci i porz dku w hotelu konferencyjnym pi ciogwiazdkowym (300 jednostek mieszkalnych) ród o: opracowanie w asne. 26

15 Ze wzgl du na charakter pracy funkcje te zwykle pe ni kobiety. Liczba poszczególnych stanowisk uzale niona jest od wielko ci i charakteru hotelu, od liczby pokoi mieszkalnych oraz wielko ci pomieszcze ogólnego u ytku. Schemat organizacyjny dzia u w du ym, nowoczesnym hotelu jest pokazany na rysunku Jak wida na schemacie, w okresie szczególnie nat onego ruchu go ci prac dzia u wspomaga firma zewn trzna uzupe niaj ca zespó pokojowych, a pranie po cieli jest realizowane przez pralni zewn trzn (zatrudnienie w pralni 3 osoby). Na terenie hotelu pierze si tylko uniformy i realizuje us ugi pralnicze dla go ci. Pytania Jakie s podstawowe zadania dzia u utrzymania czysto ci i porz dku w hotelu? Kto odpowiada za czysto i porz dek terenów wokó hotelu? Czy dzia s u by pi ter odpowiada za czysto i porz dek w zespole gastronomicznym? Ćwiczenia 1.4. Narysuj schemat i opisz struktur s u by pi ter dla du ego hotelu czterogwiazdkowego (600 m.n.) i ma ego pensjonatu dwugwiazdkowego (20 m.n.). CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM Obowi zki pracowników dzia u utrzymania czysto ci i porz dku (housekeeping) Zakres obowi zków pracowników dzia u utrzymania czysto ci i porz dku w poszczególnych obiektach noclegowych mo e si ró ni. Poni ej przedstawiono podstawowe zadania i funkcje pracowników tych dzia ów. Kierownik/kierowniczka dzia u (Executive Housekeeper) Podstawowe funkcje: kieruje dzia em, odpowiada za sprawn kontrol i nadzór funkcjonowania dzia u obs ugi pomieszcze, dzia ów pralni i obszarów ogólnych. Relacje z innymi stanowiskami: nadzoruje inspektorki pi ter, pokojowe; podlega kierownikowi recepcji lub zast pcy dyrektora ds. eksploatacji. Do zakresu obowi zków nale : wspó praca z dzia em kadr przy zatrudnianiu pracowników (wskazywanie potrzeb i kwalifikacji personelu); 27

16 USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Ćwiczenia 2.6. Uzupe nij tabel dotycz c room service w hotelach, motelach i pensjonatach. FORMY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ FORMY PŁATNOŚCI DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI W HOTELACH NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY PRAWNEJ Obs uga gastronomiczna szkole i konferencji Obiekty noclegowe budowane wspó cze nie maj bogat infrastruktur konferencyjn. Sk ada si ona z zespo u sal wielofunkcyjnych, w których sk ad wchodzi mi dzy innymi zaplecze gastronomiczne. W du ych, pi ciogwiazdkowych obiektach mog to by ma e pomieszczenia kuchenne wyposa one w zmywalni naczy sto owych, bazuj ce na pó produktach wykonanych w centralnej kuchni. W tych pomieszczeniach przygotowywane s tzw. przerwy kawowe i lunche wydawane w trakcie konferencji, szkole, pokazów i prelekcji. Rys Sala konferencyjna w hotelu ród o: sf max/shutterstock.com. 86

17 Oferta menu przerwy kawowej jest przygotowywana z produktów ró nych grup. W czasie przerwy na kaw serwowane s : kawa i (lub) herbata, napoje bezalkoholowe, wyroby cukiernicze, zimne przek ski. Asortyment potraw i napojów uzgadniany jest z organizatorem szkolenia. Hotele oferuj pakiety szkoleniowe uwzgl dniaj ce cen za wynajem sali i sprz tu oraz ofert gastronomiczn. Przyk ad zamówienia bankietowego na obs ug gastronomiczn konferencji w hotelu pi ciogwiazdkowym przedstawiono w rys W zale no ci od miejsca podania i liczby osób przerwy kawowe mog by aran owane na ró ne sposoby. Mo e to by coffee station (stacja kawowa stó przykryty obrusem), roll bar (wózek piwny do rozlewania piwa beczkowego z osprz tem (ch odziarka do piwa, g owica, butla CO 2 z reduktorem) lub kawa podawana indywidualnie do sto u lub w foyer. Obs uga gastronomiczna szkole i konferencji w hotelu jest dzia alno ci bardzo dochodow. Nazwa firmy:... Numer kontraktu:... Dyrektor cateringu:... Dyrektor sprzedaży:... Typ rezerwacji:... Nazwa rezerwacji:... Osoba kontaktowa: Adres:... Telefon:... Faks:... Godziny 06:00 20:00 Sala Impreza nr 1, sala... ZAMÓWIENIE BANKIETOWE Montaż Czwartek, Impreza Ustawienie Okrągłe stoły po 12 osób Nakrycie na: 1. Przerwę kawową (coffee break) w hallu 2. Lunch w hallu, przy okrągłych stolikach z krzesłami nakrytymi pokrowcami (chair covers) dla 150 osób Liczba osób Koszt USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Godziny 08:00 18:00 Sala Impreza nr 2, sala... Impreza Przerwa kawowa Ustawienie Okrągłe stoły po 12 osób 168 Liczba osób Koszt 12:00 14:00 Impreza nr 3, sala... Lunch Okrągłe stoły po 12 osób 168 Impreza nr 3 12:00 14:00 Lunch Bufet PLN 50, od osoby Liczba oczekiwanych gości: 168 Maksymalny czas konsumpcji: 2 godziny Menu Czwartek Bufet w stylu śródziemnomorskim Przystawka (Appetizers) Grillowane warzywa z karczochem i fenkułem Zupa (Soup) Pomidorowa z bazylią i tostami Gorące danie 1 Pasta Tortellini z sosem pomidorowym, tyńczykiem i kaparami Danie gorące 2 (hot dish) Jagnięcina zapiekana, ryż gotowany ze świeżymi ziołami, parowane warzywa (bukiet) Deser (desserts) Klasyczne ciastko czekoladowe Rys Zamówienie bankietowe na obs ug gastronomiczn konferencji w hotelu ród o: opracowanie w asne. 87

18 USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM W hotelu Hilton w Warszawie, który posiada cznie 3000 m 2 powierzchni konferencyjnej, w tym jedn z sal o powierzchni 1406 m 2 mo e by jednocze nie przyj tych 2300 osób (dla nich przygotowuje si przerwy kawowe, lunche, imprezy integracyjne itp.). W nowo powstaj cych hotelach ju na etapie projektowania, planuje si kilka do kilkudziesi ciu sal konferencyjnych o ró nej powierzchni. Pytania Co to jest przerwa kawowa i kiedy jest realizowana? Jakie us ugi gastronomiczne s wiadczone podczas konferencji i szkole organizowanych w hotelu? Bankiety Bankiety w du ych obiektach hotelarskich organizowane s przez Dzia Bankietów i Konferencji. S to us ugi gastronomiczne dodatkowe i mog by sprzedawane w pakiecie z wynajmem sal konferencyjnych, udost pnieniem sprz tu, a tak e jako oferta dla indywidualnych klientów. Bankiety mog by organizowane na terenie hotelu z wykorzystaniem sal wielofunkcyjnych lub sal konsumenckich poszczególnych zak adów gastronomicznych, lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawc w ramach us ugi specjalnej cateringu. Bankiety przez gastronomi hotelow powinny by przygotowane niezwykle starannie. Gastronomia hotelowa organizuje: przyj cia w formie zasiadanej, na stoj co i mieszane (tzw. ameryka skie). Obecnie najcz ciej organizowane s bankiety cz ce mo liwo aran acji bufetu i konsumpcji przy stolikach. Bankiet zasiadany sk ada si z trzech cz ci: aperitifu, konsumpcji przy stole oraz kawy (herbaty) serwowanej z ciastami, najlepiej w innym pomieszczeniu. Ten typ bankietu ma charakter bardzo uroczysty i wymaga du o miejsca na rozstawienie sto ów i zapewnienie wygodnych traktów komunikacyjnych. Aperitif jest pierwsz faz bankietu umo liwiaj c zebranie si wszystkich go ci, wzajemne zapoznanie si przed przej ciem do sto u. Trwa zwykle oko o 15 minut i odbywa si na stoj co. Lampka wina (toast) jest form przyj cia na stoj co. Ma charakter swobodny, go ciom nie przypisuje si miejsc; trwa oko o godziny. Podawane podczas bankietu lampki wina, zimne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz drobne przek ski s roznoszone na tacach przez kelnerów. 88

19 Cocktail Party jest to przyj cie (na stoj co) organizowane w godzinach popo udniowych; trwa do dwóch godzin. Jego cech charakterystyczn jest serwowanie napojów mieszanych i przek sek koktajlowych. Przek ski (na wyka aczkach) powinny mie trwa konsystencj i by ma e, aby mo na by o je zje bez pomocy sztu ców. Na przyj ciu tego typu podawane s g ównie koktajle. Do organizacji cocktail party odpowiednie s sale wielofunkcyjne, które mo na czy. Przyj cie bufetowe rozpoczyna si po godz i trwa nie d u ej ni trzy godziny. Mo e by organizowane w formie stoj cej lub mieszanej. Jest to przyj cie organizowane z okazji oficjalnych wi t, powitania lub po egnania delegacji zagranicznych, na zako czenie lub rozpocz cie konferencji, zjazdów itp. Obowi zuj stroje wieczorowe, wizytowe, smoking lub frak. Potrawy na to przyj cie powinny by tak przygotowane, aby je je na stoj co, trzymaj c w r kach talerz, widelec, a nawet kieliszek. Bufet z napojami ustawia si w oddaleniu od bufetu z jedzeniem. Najbardziej uroczyst form przyj cia bufetowego jest bankiet angielski, co znajduje odzwierciedlenie w wykwintnym menu i dekoracji sto ów. Potrawy przygotowywane na bankiet tego typu, powinny by atwe w konsumpcji bez u ycia no a. S to bogato dekorowane zak ski zimne i gor ce, desery, napoje zimne i gor ce (bezalkoholowe i alkoholowe). Jest to bankiet na stoj co, podczas którego mo na przyj du liczb go ci na ma ej powierzchni. Bankiet angielski mo e przyj form obiadu organizowanego po godzinie Podczas przyj na stoj co, go cie obs uguj si sami. Tylko w przypadku potraw wymagaj cych porcjowania, nalewania napojów korzystaj z obs ugi kelnerskiej. USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Bankiet ameryka ski jest bankietem o charakterze mieszanym. Cech charakterystyczn tego rodzaju bankietu jest wyst powanie bufetu g ównego oraz stolików nakrytych do konsumpcji. Obs uga tego rodzaju bankietu jest po czeniem samoobs ugi z obs ug kelnersk. Kelnerzy serwuj do stolika napoje alkoholowe, gor ce potrawy i napoje, a tak e sprz taj i uzupe niaj zastaw. Napoje mog by te dost pne w barze. W przypadku bankietów na stoj co i bankietów mieszanych dodatkow atrakcj dla go ci jest obserwowanie umiej tno ci, jakimi wykazuj si pracownicy kuchni podczas przygotowywania da gor cych na sali konsumenckiej, wykorzystuj c do tego celu stacje carvingowe i live station (stacje na ywo ). Obowi zkiem pracowników Dzia u Bankietów w hotelu jest zainteresowanie klienta us ugami gastronomii. Je eli klient jest zainteresowany organizacj bankietu, standardowa oferta zostaje przes ana poczt elektroniczn (faksem) lub przedstawiona na spotkaniu w hotelu (wtedy oferta wr czana jest osobi cie). Ceny za imprez s podawane w warto ciach brutto (z VAT). Razem z pe n ofert zostaje przes any standardowy formularz ogólnych warunków realizacji imprez. Zamówienie bankietowe podawane jest do wiadomo ci: kierownika Dzia u Gastronomii, do Dzia u Bankietów, Recepcji, Housekeepingu, Kuchni, Zaopatrzenia, Baru, Kawiarni, Restauracji. 89

20 USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM Rys Sala bankietowa przygotowana do przyj cia ród o: Andre Blais/Shutterstock.com. Pytania Jaka form mog mie bankiety organizowane przez gastronomi hotelow i które z nich ciesz si obecnie najwi kszym powodzeniem? Jaki typ potraw podawany jest podczas przyj cia typu cocktail party? Jakie cechy charakterystyczne wyró niaj bankiety mieszane od przyj na stoj co lub zasiadanych? Catering Catering jest us ug specjaln, któr mo e wiadczy hotelowa gastronomia, ale nie jest to wymagane uregulowaniami prawnymi. Nazwa catering pochodzi od angielskiego s owa cater (zajmowa si aprowizacj i obs ug ). Hotele mog prowadzi dzia alno cateringow w zakresie: wydawania uroczystych obiadów po czonego z dzia alno ci rozrywkow ; organizacji wesel i przyj w prywatnych domach; organizacji wielkich gal po czonych z pokazami, prelekcjami; gastronomicznej obs ugi zebra, szkole, konferencji; organizowania pikników i imprez promocyjnych. Wymienione imprezy mog si odbywa zarówno w samym hotelu, jak i poza nim. Potrawy tak e mog by wykonywane w hotelu lub w miejscu zlecenia (restauratorstwo tradycyjne lub opó nione). 90

21 Pytania Jaki zakres maj us ugi cateringowe oferowane przez gastronomi hotelow? Dodatkowa dzia alno gastronomii hotelowej Wa ne miejsce w dzia alno ci gastronomii hotelowej zajmuj gastronomiczne us ugi dodatkowe. Nale do nich mi dzy innymi: festiwale gastronomiczne, dni kuchni obcych narodów, pokazy kulinarne, nauka gotowania pod kierunkiem szefów kuchni. Poza us ugami gastronomicznymi, które zosta y ju omówione, gastronomia hotelowa mo e oferowa dodatkowo klientom sprzeda swojej produkcji na wynos. Dzia alno ta obejmuje sprzeda wyrobów cukierniczych z firmowych cukierni oraz realizacj zamówie na wyroby garma eryjne. W zwi zku ze specjalnymi okoliczno ciami, np. wi ta Bo ego Narodzenia, wi ta Wielkanocne, walentynki, t usty czwartek, obiekty hotelarskie oferuj klientom zestawy potraw i deserów nawi zuj ce do tradycji powy szych wi t. Poza sprzeda na wynos w hotelach mo e by organizowana nauka gotowania pod okiem szefów kuchni (odbywa si ona na kursach wed ug okre lonego programu). Ćwiczenia 2.7. Przygotuj dokument zamówienia bankietowego na obs ug gastronomiczn szkolenia dla firmy informatycznej. USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM 2.6. Przystosowanie gastronomii hotelowej do obs ugi osób niepe nosprawnych Zgodnie z za cznikiem nr 8 do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. 17 sale konsumenckie w obiektach noclegowych powinny by przystosowane do obs ugi osób niepe nosprawnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem u ytkowników poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich. Wytyczne dotycz ce warunków technicznych obiektu hotelarskiego, jego wyposa enia oraz menu s nast puj ce: 1) trakty komunikacyjne: trasa od wej cia do restauracji, a do sto u przeznaczonego do obs ugi osób niepe nosprawnych, powinna by szeroka, bez progów, niezastawiona kwietnikami czy innymi elementami dekoracyjnymi, bezprogowe wej cia i wystarczaj ca przestrze manewrowa; 17 DzU z 2001 r., nr 55, poz. 578, z pó n. zm. 91

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego dwudniowego w dniach 15 16 listopada 2011roku.

II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego dwudniowego w dniach 15 16 listopada 2011roku. Załącznik Nr 7 do siwz I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Usługa objęta zamówieniem będzie realizowana na obszarze Województwa Małopolskiego w odległości max. 100 km od Krakowa. 2. Podana w formularzu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER.

Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszeniem Liderów i Fundraiserów

Stowarzyszeniem Liderów i Fundraiserów UMOWA nr Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Stowarzyszeniem Liderów i Fundraiserów, ul. Parkowa 45A/10; 71-634 Szczecin, reprezentowaną przez Andrzeja Smolińskiego prezes Zarządu; Łukasza Malinowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik hotelarstwa; symbol 422402 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa Warszawa, 13 września 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BP.0114.25.2013 Katowice, 20 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie pkt. 2.2.7. zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA) Znak sprawy: POPPPiDM.221A-2/15 Polkowice, dnia 13 stycznia 2015 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Umowa Ośrodek/PIT/../2013 zawarta w dniu 18.07.2013 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1 Marek Halama Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2 Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Podręcznik został opracowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik nr 1 do SIWZ A Wykonanie usługi cateringowej oraz usługi hotelarskiej wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 8-15 uczestników szkolenia w Karpaczu Lp. Warunek Opis 1. Miejsce Zarówno catering

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, Poznań, PS.Pi.5.6-431-1/11/11. Pani Katarzyna Wiśniewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 62-120 Wapno ZALECENIA POKONTROLNE

Poznań, Poznań, PS.Pi.5.6-431-1/11/11. Pani Katarzyna Wiśniewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 62-120 Wapno ZALECENIA POKONTROLNE Poznań, Poznań, PS.Pi.5.6-431-1/11/11 Pani Katarzyna Wiśniewska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 62-120 Wapno ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie art. 22 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr postępowania:: 1/2016/WSP/LFOON, z dnia 24 marca 2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr postępowania:: 1/2016/WSP/LFOON, z dnia 24 marca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi hotelowe / zakwaterowanie (1 nocleg) wraz ze śniadaniem w Katowicach dla 5 osób o wartości poniżej 20 000 złotych netto w ramach projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.06.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.06.2013 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

PROGRAM PRAKTYK NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH PROGRAM PRAKTYK NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W BRANŻY TURYSTYCZNEJ Z HOTELARSTWEM Nr zawodu: 341 1 Spis treści Wprowadzenie 3 1. Plan praktyki zawodowej Praca w recepcji zakładu hotelarskiego 7 Praca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E dla 18 osób bezrobotnych z terenu gminy Tłuszcz

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E dla 18 osób bezrobotnych z terenu gminy Tłuszcz ZAP.OPS.1.2014.POKL Tłuszcz, dnia 22.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe K/U/1 /2011

Zapytanie ofertowe K/U/1 /2011 Kielce, 20.10.2011 Kierujący zapytanie: Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce KRS 0000198087, NIP 657-038-94-52, Zapytanie ofertowe K/U/1 /2011 zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 w sprawie dysponowania pomieszczeniami reprezentacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA w sprawie trybu, zakresu i odpłatności za umieszczane informacje na miejskiej stronie internetowej Karpacza www.karpacz.pl dotyczące podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU w sprawie ustalenia ogólnych zasad porządkowych dotyczących organizowania ogródków gastronomicznych, samodzielnych punktów gastronomicznych oraz stoisk

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi restauracyjne nr /12/KL Załącznik nr 1 do SIWZ

Umowa na usługi restauracyjne nr /12/KL Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa na usługi restauracyjne nr /12/KL Załącznik nr 1 do SIWZ Zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Województwem Łódzkim z siedzibą al. Piłsudskiego 8; 90-051 Łódź, reprezentowanym przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* :

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* : Załącznik nr 3 OFERTA Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :...... Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Numer faksu :... Adres poczty elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Jednorazowo w spotkaniu uczestniczyło będzie 14 beneficjentów z rodzinami czyli ok. 45 osób

ZAPYTANIE OFERTOWE. Jednorazowo w spotkaniu uczestniczyło będzie 14 beneficjentów z rodzinami czyli ok. 45 osób Zmieniam swoją przyszłość aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ul. Poznańska 165 05-850 Ożarów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Krok do aktywności społeczno-zawodowej

Krok do aktywności społeczno-zawodowej Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa tel.: 22 628-07-12 mail: krokdoaktywnosci@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,25.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4b/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze. ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze. ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Załącznik Do zarządzenia Nr 23/2005 Kierownika Centrum Usług opiekuńczych Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Jawor, dnia 9 kwietnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Świadczenie usług szkoleniowych szkolenia komputerowe dla członków gospodarstw domowych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-02-032/13 Jaworowi ludzie co

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 LPO 41012-5-2007 P/07/099 Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.99.2015 Burmistrza Skwierzyny z dnia 9 lipca 2015 r.. Wzór A w przypadku pobrania kaucji Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady tworzenia służby bhp i powierzania wykonywania jej zadań Aktualne brzmienie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych 37, określa organizację i zasady jego działania.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli Informacja o wynikach kontroli Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo