SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Numer sprawy: /271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie usługi w zakresie wynajmu miejsc noclegowych i sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń organizowanych w Centrum Szkolenia Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR.. POZNAŃ

2 1. Dane Zamawiającego: ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział ZUS w Poznaniu Adres do korespondencji Poznań, ul. Starołęcka 31 Numer faksu Numer telefonu Adres strony internetowej Znak postępowania /271/10/2015- CZP Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U poz. 121 z późn. zm.). ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem miejsc noclegowych (ilość osobodni 1741) i sali konferencyjnej (maksymalnie 30 dni) w obiekcie na terenie Ostrowa Wielkopolskiego dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim. Zamawiający informuje, że grupy szkoleniowe mogą liczyć standardowo od 20 do 60 osób (w wyjątkowych przypadkach do 90 osób). Zamawiający informuje, że wynajem sal konferencyjnych będzie odbywał się według jego potrzeb, a wynajem miejsc noclegowych nie jest jednoznaczny z koniecznością wynajęcia sali konferencyjnej. W czasie realizacji jednego szkolenia Zamawiający może dokonać rezerwacji maksymalnie 1 sali konferencyjnej. W dniu wynajęcia sali konferencyjnej wymaga się, aby była ona dostępna dla organizatorów szkolenia w godzinach od 7:30 do 21:00. Sala konferencyjna musi być wyposażona w: sprzęt audiowizualny umożliwiający podłączenie laptopa, 2

3 ekran, na którym będzie prezentowany obraz ze sprzętu audiowizualnego, stoły i krzesła w ilości odpowiadającej podanej przez przedstawiciela Zamawiającego liczby uczestników szkolenia, tablicę typu flipchart umożliwiającą pisanie na niej markerami bądź zamocowanie kartek (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić markery oraz kartki w minimalnej ilości 20 szt. /dzień) Wykonawca winien skalkulować cenę wynajmu sali konferencyjnej dla maksymalnej ilości 30 dni oraz wliczyć ją w cenę najmu miejsc noclegowych. 2. Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń ZUS noclegi (bez wyżywienia) w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych, z oddzielnymi miejscami do spania, wg potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. Pokoje będą wyposażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym i wejściem bezpośrednio z pokoju. W łazienkach dla uczestników szkoleń będą dostępne min. 2-a ręczniki kąpielowe. Pokoje muszą być wyposażone w telewizor, czajnik elektryczny oraz lampki nocne. 3. Na terenie obiektu dla uczestników szkoleń muszą zostać zapewnione bezpłatne miejsca parkingowe. 4. Miejsca noclegowe będą wykorzystywane również podczas niedziel i świąt (w w/w dni w godzinach wieczornych uczestnicy szkoleń będą przyjeżdżać na zajęcia). 5. Wykonawca może zaoferować zapewnienie miejsc noclegowych w kilku obiektach zlokalizowanych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Możliwe jest zakwaterowanie grupy uczestników szkolenia w kilku zaoferowanych obiektach, z zastrzeżeniem, iż sala konferencyjna musi znajdować się w jednym z obiektów, w którym zakwaterowani będą uczestnicy szkolenia. 6. Rezerwacja miejsc noclegowych oraz sali konferencyjnej będzie następować z wyprzedzeniem tygodniowym. Rezerwacja zostanie złożona za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Wykonawcę. 7. Wykonawca najpóźniej w terminie 3-ch dni od złożenia rezerwacji musi powiadomić przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie o: - adresach obiektów (jeśli w ofercie zaoferuje świadczenie usługi w więcej niż 1 obiekcie), w których będą zakwaterowani uczestnicy szkolenia, - ilości pokoi w poszczególnych obiektach wraz z podaniem informacji czy jest to pokój 1, 2 czy 3-osobowy, - adresu obiektu, w którym będzie udostępniona sala konferencyjna, jeśli przy danej rezerwacji była taka wymagana. 8. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie zapewnić miejsc noclegowych lub sali konferencyjnej na terenie wskazanego w ofercie obiektu (obiektów), zobowiązany jest do zakwaterowania uczestników szkolenia i zapewnienia sali konferencyjnej w obiekcie na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (obiekcie zastępczym), o równorzędnym standardzie i znajdującym się w odległości nie większej niż najmniejsza odległość od Centrum Szkolenia ZUS w Ostrowie Wielkopolskim zaproponowanego obiektu w ofercie. W razie wystąpienia różnicy kosztów z tym związanych, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia i nie może wnosić do Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić przedstawiciela Zamawiającego o zakwaterowaniu uczestników szkolenia i zapewnienia sali konferencyjnej w obiekcie zastępczym w terminie 3 dni od złożenia rezerwacji. Zaoferowanie miejsc noclegowych i sali konferencyjnej w obiekcie zastępczym może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający może nie wyrazić zgody na umieszczenie uczestników szkolenia w zaproponowanym obiekcie zastępczym szczególnie w przypadku, gdy obiekt ten nie spełnia wymogów postawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 9. Przedstawiciel Zamawiającego, po podaniu przez Wykonawcę informacji, o których mowa w pkt 7, 3

4 będzie miał możliwość obejrzenia zaproponowanych obiektów, miejsc noclegowych i sali konferencyjnej. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia i rezerwacją a obiektami zaproponowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia, bądź jeśli to nie będzie możliwe do zaproponowania nowego obiektu w terminie 1 dnia od otrzymania od przedstawiciela Zamawiającego informacji o nieprawidłowościach. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej rezygnacji z wcześniej rezerwowanych miejsc noclegowych oraz sali konferencyjnej z wyprzedzeniem minimum jednej doby. O rezygnacji Wykonawca zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej, na adres przez niego wskazany. 11. Należność za wykonaną usługę rozliczana będzie na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie faktycznie wykorzystanych miejsc noclegowych. Wykonawca wystawi fakturę także w przypadku, gdy zakwateruje on osoby w innym obiekcie przy zastrzeżeniu stawek zawartych w umowie. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej ilości osobodni. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych określonych w art. 2 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi hotelarskie 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 18. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. 19. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 21. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 22. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 23. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 24. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do r. lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. ROZDZIAŁ V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 4

5 1. spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Nie dotyczy posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia na załączniku nr 2 do SIWZ dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ sytuacji ekonomicznej i finansowej Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 złotych. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest wyrażona w walucie innej niż złoty (PLN), przeliczenie wartości na PLN nastąpi według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty - według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5

6 ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy Pzp - na załączniku nr 2 do SIWZ opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej ,00 złotych Jeżeli Wykonawca nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu a wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności załączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powoduje iż Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, (załącznik nr 3 do SIWZ); 6

7 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (sporządzoną według załącznika nr 5 do SIWZ) w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 184). 4. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.2., niniejszego rozdziału SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 5. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych powyżej w pkt 4. niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 7. W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, uczestników konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania: 7.1 określone w pkt. 1 rozdziału V SIWZ warunki udziału w postępowaniu winni spełnić wspólnie (łącznie) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, 7.2 określone w pkt 2 rozdziału V SIWZ musi spełnić oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7

8 ROZDZIAŁ VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt Złożenie oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), a także zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo droga elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą: Agnieszka Wiśniewska tel , fax: , Marek Żurek tel ; fax: , 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 8. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych 8

9 warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 12. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Natomiast jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postepowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 13. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. ROZDZIAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9

10 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oferta powinna być sporządzona według treści formularza ofertowego i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ, bądź w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę własnych wzorów ww. dokumentów odzwierciedlać ich treść i postanowienia. 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiotowe zamówienie. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, jak również złożenia oferty zawierającej więcej niż jedną cenę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 7. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 9. Oferta winna zawierać: - dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI; - formularz ofertowy wypełniony z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, - pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ. 10. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana, a cała oferta wraz z załącznikami była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści. 12. Zamawiający informuje, że osoba(y) składająca(e) oświadczenie ponosi(ą) pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art kodeksu karnego. 13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica 10

11 przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 18. Wykonawca może dokonać zmiany złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej Zmiana oferty. Koperty oznaczone jako Zmiana oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną do niej dołączone. 19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 20. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa nową ofertę w terminie składania ofert w sposób określony w pkt. 4 rozdziału XI SIWZ z dopiskiem ZMIANA. 21. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 22. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy, niezwłocznie po otwarciu ofert. 23. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy Pzp, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 23.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 24. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu ofertowym i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów 11

12 poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. 25. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 26. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - ul. Starołęcka 31, Poznań, budynek A, w sekretariacie, piętro I, pok. 102 lub przesłać na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Poznań, ul. Starołęcka 31 Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godziny 11: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 4. Ofertę należy złożyć na adres określony w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ w zamkniętym opakowaniu opatrzonym pieczęcią Wykonawcy Opakowaniem mogą być np. dwie zamknięte koperty oznaczone jak poniżej: 1) opakowanie zewnętrzne może być oznaczone w sposób następujący Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Poznań ul. Starołęcka 31 - oferta przetargowa znak sprawy: 54000/271/10/2015-CZP Usługi hotelowe. Nie otwierać przed r. godz.11:15 2) opakowanie wewnętrzne może być oznaczone w sposób następujący: Oferta znak sprawy: /271/10/2015-CZP Nie otwierać przed r. godz.11:15 12

13 5. Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje przedwczesnego otwarcia oferty w przypadku zabezpieczenia oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4 niniejszego rozdziału SIWZ oraz złożenia jej w innym miejscu niż określone w pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Starołęcka 31, w Centrum Zamówień Publicznych, w pok. 342, budynek B. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach. 9. Informacje, o których mowa w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 12. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 8 ustawy PZP. 14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 ustawy PZP. 15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę brutto oferty w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 13

14 2. Podana przez Wykonawcę cena brutto oferty powinna być skalkulowana dla całości przedmiotu zamówienia. W cenie za osobodobę Wykonawca winien zawrzeć zarówno wynajem miejsc noclegowych oraz wynajem sali konferencyjnej. 3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. 4. Cenę oferty należy określić w złotych polskich, wraz z należnym podatkiem VAT z dokładnością do pełnych groszy na każdym etapie wyliczenia. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. W przypadku gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. ROZDZIAŁ XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu na zamówienie (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - Cena brutto 80% - Lokalizacja obiektu 20% zatem maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100; (1pkt = 1%) 3. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami: - CENA BRUTTO (C) C min. WP (C) = x 80 C of. gdzie: WP (C) liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium C min cena oferty z najniższą ceną, 14

15 C of cena oferty badanej. Wykonawca nie może zaproponować ceny zero złotych w przedmiotowym kryterium oceny ofert. - LOKALIZACJA - (L) Obiekt musi znajdować się na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, w jak najmniejszej odległości od lokalu gastronomicznego obsługującego Centrum Szkolenia ZUS, który jest zlokalizowany w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 1B. Ocena punktowa za lokalizację obiektu zostanie przyznana według następujących zasad: odległość mniejsza niż 2 km pkt odległość od 2 km do 4 km pkt odległość od 4 km do 6 km pkt odległość od 6 km do 8 km. - 5 pkt odległość powyżej 8 km. - 0 pkt Odległość od ul. Wysockiej 1B w Ostrowie Wielkopolskim do zaoferowanego obiektu należy wyliczyć po drogach publicznych (nie w linii prostej). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanej odległości za pomocą serwisu internetowego (np. Google Maps), umożliwiającego wyznaczenie trasy i obliczanie odległości pomiędzy podanymi lokalizacjami. W przypadku gdy Wykonawca nie poda w ofercie żądanych odległości, Zamawiający do oceny oferty przyjmie wartość 0. W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje świadczenie usługi w więcej niż jednym obiekcie, Zamawiający w celu przyznania punktów w tym kryterium dokona obliczenia średniej arytmetycznej podanych odległości (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Wartość średniej arytmetycznej odległości zostanie poddana punktacji. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w obu kryteriach oceny ofert (C+L). 5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans kryteriów (C+L), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 6. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 15

16 ROZDZIAŁ XIV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania. 2. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed terminem podpisania umowy: 2.1. dokumentów, potwierdzających umocowanie osoby lub osób podpisujących umowę do składania oświadczeń woli w jego imieniu, o ile dokumentów tych nie załączy do oferty, 2.2. umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub em bądź 10 dni, jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji i jest jej integralną częścią. 16

17 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt 3 niniejszego rozdziału jest nieważna. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy wynikających z następujących okoliczności - zmiana bezwzględnych przepisów prawa, na podstawie których, realizowana jest umowa, - wystąpienie siły wyższej, - zmiany organizacyjne w ZUS, - zmiany korzystne dla Zamawiającego. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia określone w pkt 5 niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności. ROZDZIAŁ XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIANIA 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 17

18 - 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. - odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. - 5 dni wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 2 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. - 1 od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 8. W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na nr lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: ROZDZIAŁ XVIII ZAŁĄCZNIKI Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 4 - Wzór umowy Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 18

19 Numer sprawy: /271/10/2015- CZP Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Wykonanie usługi w zakresie wynajmu miejsc noclegowych i sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń organizowanych w Centrum Szkolenia Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim WYKONAWCA: (pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ) NIP - REGON -. Telefon kontaktowy -.. Numer faksu (wypełnić drukowanymi literami) 1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ ; za kwotę brutto:. (słownie: ), zgodnie z poniższym zestawieniem: 19

20 Usługa Szacunkowa ilość miejsc noclegowych -osobodób Cena jednostkowa obsobodoby brutto w złotych RAZEM Cena brutto w złotych (kol. 2 x kol. 3) Wynajem miejsc noclegowych/osobodób (wraz z wynajmem sali konferencyjnej na max. 30 dni) Oferuję/ oferujemy wykonanie usługi w następujących obiektach znajdujących się na terenie Ostrowa Wielkopolskiego: Lp. Nazwa obiektu Adres obiektu Odległość od Centrum Szkolenia ZUS w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka 1 B (w km.) 3. Oświadczamy, że podana cena brutto jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie nasze koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4. Zobowiązujemy się do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia r. lub do wyczerpania kwoty określonej w pkt Oświadczam(y), że: a) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. b) zapoznaliśmy się z treścią i warunkami SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków. c) zamówienie wykonamy w całości siłami własnymi* d) następujący zakres zamówienia powierzymy podwykonawcom* :. * niepotrzebne skreślić 6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 20

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo