Polska-Lublin: Hotelarskie usługi noclegowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Lublin: Hotelarskie usługi noclegowe 2015/S 138-255008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Lublin: Hotelarskie usługi noclegowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73 Punkt kontaktowy: Zespół Zamówień Publicznych, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, Lublin, pokój nr 17 Osoba do kontaktów: Alfreda Tuczyńska-Wacławek Lublin POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Główny przedmiot lub przedmioty działalności Porządek i bezpieczeństwo publiczne Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Organizacja warsztatów szkoleniowych i seminariów w ramach projektów finansowanych ze środków UE na terenie Polski i Ukrainy. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne 1/20

2 2/20 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pakiet nr 1 teren obwodu wołyńskiego na Ukrainie (Łuck) Pakiet nr 2 jeden z terenu powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego albo: miasta Biała Podlaska, Chełm i Zamość Pakiet nr 3 miasto Zamość albo Kazimierz Dolny albo w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta Pakiet nr 4 miasto Zamość albo Kazimierz Dolny albo w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta Pakiet nr 5 teren miasta Kazimierz Dolny albo w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta Pakiet nr 6 teren miasta Lublin Pakiet nr 7 teren miasta Zamość albo w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta Pakiet nr 8 teren miasta Kazimierz Dolny albo w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta Pakiet nr 9 teren miasta Lublin Pakiet nr 10 teren województwa lubelskiego Pakiet nr 11 teren województwa lubelskiego Pakiet nr 12 teren województwa lubelskiego Pakiet nr 13 teren województwa lubelskiego. Kod NUTS PL31 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet nr 1 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach projektu Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe), tłumaczenie konsekutywne, przewóz uczestników, ubezpieczenie i zakup materiałów seminaryjnych dla 60 uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach od 2 do 4 września 2015 roku na terenie obwodu wołyńskiego na Ukrainie (Łuck) w ramach projektu Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1A Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 2 organizacja konferencji podsumowującej w ramach projektu Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe), tłumaczenie konsekutywne, przewóz uczestników, ubezpieczenie i zakup materiałów seminaryjnych dla 100 uczestników konferencji podsumowującej realizację projektu w dniach od 8 do 9 października 2015 roku na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, 2/20

3 3/20 radzyńskiego, włodawskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz miasta Biała Podlaska, Chełm i Zamość w ramach projektu Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1B Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 3 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 112 uczestników warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Zamość lub Kazimierz Dolny oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach od 13 do 19 września 2015 roku.. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr C Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1C Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 4 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 112 uczestników warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Zamość lub Kazimierz Dolny oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach od 18 do 24 października 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr D Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1D Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 5 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 40 uczestników warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Kazimierz Dolny oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach od 21 do 26 września 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr E Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1E Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 6 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 40 uczestników 3/20

4 4/20 warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Lublin w dniach od 19 do 24 października 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr F Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1F Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 7 organizacja konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE" dofinansowanego z Programu szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 50 uczestników konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu "Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Zamość oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr G Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1G Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 8 organizacja konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu "Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 115 uczestników konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu "Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE" dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Kazimierz Dolny oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach 3 6 listopada 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr H Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1H Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 9 organizacja seminarium podsumowującego realizację projektu Skuteczny instruktor efektywny policjant szkolenie zawodowe lubelskiej policji w wymiarze europejskim w ramach Programu Erasmus realizacja zakup usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników seminarium podsumowującego realizację projektu Skuteczny instruktor efektywny policjant szkolenie zawodowe lubelskiej policji w wymiarze europejskim w ramach Programu Erasmus + na terenie miasta Lublin w dniach od 16 do 19 listopada 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1I Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 10 organizacja szkolenia obronnego realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników szkolenia obronnego w dniach od 17 do 18 września 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr J Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1J Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 11- organizacja szkolenia dla negocjatorów 4/20

5 5/20 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem Sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników szkolenia dla negocjatorów w dniach od 23 do 25 września 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr K Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1K Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 12 organizacja szkolenia pn. Radzenie sobie ze stresem warsztat dla kadry kierowniczej realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników szkolenia Radzenie sobie ze stresem warsztat dla kadry kierowniczej w dniach od 2 do 4 grudnia 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr L Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1L Wycena Wykonawcy do SIWZ. Pakiet nr 13 organizacja szkolenia pn. Radzenie sobie ze stresem warsztat dla kadry kierowniczej realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników szkolenia Radzenie sobie ze stresem warsztat dla kadry kierowniczej w dniach od 9 do 11 grudnia 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr Ł Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1Ł Wycena Wykonawcy do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej EUR. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach projektu Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina wynajem sali konferencyjnej oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe), tłumaczenie konsekutywne, przewóz uczestników, ubezpieczenie i zakup materiałów seminaryjnych dla 60 uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach od 2 do 4 września 2015 roku na terenie obwodu wołyńskiego na Ukrainie 5/20

6 6/20 (Łuck) w ramach projektu Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1A Wycena Wykonawcy do SIWZ , , , , , Poniżej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 organizacja konferencji podsumowującej w ramach projektu Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina wynajem sali konferencyjnej oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe), tłumaczenie konsekutywne, przewóz uczestników, ubezpieczenie i zakup materiałów seminaryjnych dla 100 uczestników konferencji podsumowującej realizację projektu w dniach od 8 do 9 października 2015 roku na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz miasta Biała Podlaska, Chełm i Zamość w ramach projektu Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1B Wycena Wykonawcy do SIWZ , , , , , Poniżej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 112 uczestników warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta 6/20

7 7/20 Zamość lub Kazimierz Dolny oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach od 13 do 19 września 2015 roku Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr C Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1C Wycena Wykonawcy do SIWZ , , , Poniżej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 112 uczestników warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Zamość lub Kazimierz Dolny oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach od 18 do 24 października 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr D Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1D Wycena Wykonawcy do SIWZ , , , Poniżej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 40 uczestników warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie 7/20

8 8/20 i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Kazimierz Dolny oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach od 21 do 26 września 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr E Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1E Wycena Wykonawcy do SIWZ , , , Ponizej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 organizacja warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 40 uczestników warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Lublin w dniach od 19 do roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr F Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1F Wycena Wykonawcy do SIWZ , , , Poniżej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 organizacja konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE" dofinansowanego z Programu szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 50 uczestników konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu Kryminalistyka wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Zamość oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach od 30 listopada do roku. 8/20

9 9/20 Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr G Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1G Wycena Wykonawcy do SIWZ , , , Poniżej 134 tys. euro. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 organizacja konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz materiały seminaryjne dla 115 uczestników konferencji podsumowującej w ramach realizacji projektu Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i walka z przestępczością (ISEC) na terenie miasta Kazimierz Dolny oraz w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta w dniach roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr H Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1H Wycena Wykonawcy do SIWZ , , , Poniżej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 organizacja seminarium podsumowującego realizację projektu Skuteczny instruktor efektywny policjant szkolenie zawodowe lubelskiej policji w wymiarze europejskim w ramach Programu Erasmus Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakup usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników seminarium podsumowującego realizację projektu Skuteczny instruktor efektywny policjant szkolenie zawodowe lubelskiej policji w wymiarze europejskim w ramach Programu Erasmus + na terenie miasta Lublin w dniach od 16 do 19 listopada 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1I Wycena Wykonawcy do SIWZ. 9/20

10 10/ , , Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 organizacja szkolenia obronnego wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników szkolenia obronnego w dniach od 17 do 18 września 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr J Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1J Wycena Wykonawcy do SIWZ , , Poniżej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11- organizacja szkolenia dla negocjatorów wynajem Sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników szkolenia dla negocjatorów w dniach od 23 do 25 września 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr K Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1K Wycena Wykonawcy do SIWZ , , Poniżej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12 organizacja szkolenia pn. Radzenie sobie ze stresem warsztat dla kadry kierowniczej Przedmiotem zmaówienia jest realizacja usługi hotelarskiej i restauracyjnej obejmującej zakwaterowanie, wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników szkolenia Radzenie sobie ze stresem warsztat dla kadry kierowniczej w dniach od 2 do 4 grudnia 2015 roku. 10/20

11 11/20 Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr L Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1L Wycena Wykonawcy do SIWZ , , Poniżej EUR. Rozpoczęcie Zakończenie Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13 organizacja szkolenia pn. Radzenie sobie ze stresem warsztat dla kadry kierowniczej wynajem sali konferencyjnej i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe) dla uczestników szkolenia Radzenie sobie ze stresem warsztat dla kadry kierowniczej w dniach od 9 do 11 grudnia 2015 roku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr Ł Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 1Ł Wycena Wykonawcy do SIWZ , , Poniżej 134 tys. euro. Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Pakiet nr ,00 zł (jeden tysiąc zł) Pakiet nr ,00 zł (jeden tysiąc zł) Pakiet nr ,00 zł (sześć tysięcy zł) Pakiet nr ,00 zł (sześć tysięcy zł) Pakiet nr ,00 zł (trzy tysiące zł) Pakiet nr ,00 zł (dwa tysiące pięćset zł) Pakiet nr ,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł) Pakiet nr ,00 zł (trzy tysiące zł) Pakiet nr 9 500,00 zł ( pięćset zł) Pakiet nr ,00 zł ( sto pięćdziesiąt zł) Pakiet nr ,00 zł (sto zł) Pakiet nr ,00 zł (dwieście zł) Pakiet nr ,00 zł (dwieście zł) Wadium może być wniesione w: 11/20

12 12/20 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) pieniądzu przelew na konto Zamawiającego NBP Oddział Okręgowy w Lublinie nr (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy, którzy w oparciu o art. 23 ustawy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez wykonawców. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia każdy członek konsorcjum składa dokument wymieniony w pkt.v ppkt: 2 a w zakresie, w którym spełnia warunek, 3 a i 3 b oraz w pkt 4 SIWZ pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, c. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 2 litera b składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12/20

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92920-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo