OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH"

Transkrypt

1 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

2 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) od 70 lat działa w obszarze związanym z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. INiG-PIB prowadzi badania na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Świadczy usługi dla przemysłu naftowego i gazowniczego m.in. w zakresie: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz akredytacja większości laboratoriów badawczych wg ISO potwierdzają rzetelność realizacji zleconych Instytutowi prac. Notyfikacja w UE upoważniająca INiG-PIB do prowadzenia procedur oceny zgodności dla wyrobów i urządzeń oraz do certyfikacji wyrobów, systemów jakości i zgodności z Polską Normą, prawo do wydawania aprobat technicznych na wyroby budowlane stosowane w sieciach i instalacjach gazowych to wszystko daje Instytutowi legitymację do uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych oraz do pełnienia roli eksperta polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego.

3 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy oferuje wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu branży paliwowej i gazowniczej. Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm i instytucji publicznych, jak i do osób prywatnych zainteresowanych rozwojem, stałym podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy eksperckiej. Wieloletnie doświadczenie naszych trenerów stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług, a elastyczność oferty sprawia, że co roku zwiększa się grono Klientów podnoszących swoje kompetencje pod okiem trenerów INiG PIB. Udział w szkoleniach pozwoli Państwu na: podniesienie kwalifikacji zawodowych, zweryfikowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie się z innowacyjnymi metodami i technologiami, wymianę doświadczeń. Spełniając oczekiwania naszych Klientów organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte, stacjonarne i wyjazdowe, będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby Klienta. Każde szkolenie poprzedza wnikliwa analiza potrzeb szkoleniowych uczestników, której wnioski pozwalają na dopasowanie programu i formy szkolenia do jego odbiorców. W 2013 roku zrealizowaliśmy łącznie 19 szkoleń. Przeszkoliliśmy 377 osób. Zapewniamy: wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerską, bogatą ofertę szkoleniową, programy szkoleń dopasowane do indywidualych potrzeb, warsztaty uwzględniające aktualny stan prawny, zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności, sale szkoleniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, komfortowe warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy. Cena szkolenia zawiera: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ( 3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT. Kontakt: Joanna Dural tel fax:

4 Metodyka szacowania niepewności pomiaru gazu w stacjach gazowych 1. Ogólne terminy metrologiczne. 2. Szacowanie niepewności standardowej metoda typu A. 3. Szacowanie niepewności standardowej metoda typu B. 4. Określenie złożonej niepewności standardowej. 5. Określenie niepewności rozszerzonej. 6. Podawanie niepewności. 7. Szacowanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania przyrządów na stacjach gazowych. 8. Szacowanie niepewności pomiaru ćwiczenia w grupach. jednodniowe (6 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków. 700 zł Zapewnienie jakości wyników badań laboratoryjnych, wykorzystywanych do oceny jakości paliw gazowych 1. Podstawowe definicje z zakresu walidacji metody. 2. Zasady przeprowadzania walidacji dla metod chromatografii gazowej. 3. Planowanie eksperymentu walidacyjnego (określanie poszczególnych parametrów walidacyjnych i kryteria ich akceptacji). 4. Kontrola jakości podczas rutynowych analiz (karty Shewarda, częstotliwość wzorcowań). 5. Ocena niepewności wyników podstawowe zagadnienia podczas konstruowania budżetu niepewności dla metod chromatograficznych. dwudniowe (15 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, zł 4 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

5 Ocena jakości paliw węglowodorowych 1. Analiza aktów prawnych dotyczących jakości paliw gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego i biogazu. 2. Wymagania jakościowe w stosunku do paliw gazowych zawarte w serii norm PN C 04752: Wymagania dotyczące analiz gazu ziemnego/biogazu (lub innych paliw gazowych w zależności od zainteresowań uczestników kursu), zarówno przy pomocy analizatorów stacjonarnych jak i procesowych. 4. Zasady określania parametrów fizykochemicznych paliw gazowych. 5. Wymagania stawiane stosowanej aparaturze pomiarowej oraz stosowanym mieszaninom wzorcowym. 6. Elementy związane z zapewnieniem jakości prowadzonych rutynowo badań. jednodniowe (5 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, zł Gospodarowanie odpadami wydobywczymi z branży górnictwa nafty i gazu 1. Właściwości odpadów wydobywczych. 2. Ustawa o odpadach wydobywczych i jej wymagania. 3. Pozostałe akty prawne dotyczące postępowania z odpadami wydobywczymi. 4. Prawidłowe postępowanie z odpadami wydobywczymi z branży górnictwa nafty i gazu. jednodniowe (6 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 5

6 Pobieranie próbek paliw gazowych 1. Ogólne zasady dotyczące sposobu poboru próbek gazów. 2. Omówienie specyfiki i metod poboru próbek gazu ziemnego (pobór próbek zbiorczych, pobór ciągły). 3. Omówienie budowy i zasad działania pojemników stosowanych do poboru próbek gazu ziemnego. 4. Warunki i zasady transportu próbek. 5. Warunki i zasady przechowywania próbek. 6. Ćwiczenia z zakresu poboru próbek gazu do różnego typu próbników. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, zł Zmiany w przepisach metrologicznych dotyczących przyrządów pomiarowych prawna kontrola metrologiczna a system oceny zgodności (dyrektywa MID) 1. Prawna kontrola metrologiczna gazomierzy oraz przeliczników do gazomierzy do dnia r. 2. System oceny zgodności Dyrektywa MID. 3. Prawna kontrola gazomierzy oraz przeliczników do gazomierzy do stycznia 2008 r. 4. System oceny zgodności w trybie dobrowolnym: certyfikacja w trybie dobrowolnym, certyfikat na znak bezpieczeństwa i jakości B. jednodniowe (4 godziny), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, 700 zł 6 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

7 Nielegalny pobór gazu metody wykrywania oraz przeciwdziałania w obszarze pomiarów u indywidualnych odbiorców 1. Analiza wymagań prawnych związanych z nielegalnym poborem gazu. 2. Analiza wymagań prawnych oraz normatywnych związanych z gazomierzami miechowymi. 3. Opis zmian konstrukcyjnych poszczególnych typów gazomierzy miechowych znajdujących się na rynku. 4. Analiza inwazyjnych oraz bezinwazyjnych metod ingerencji we wskazania gazomierzy. 5. Metody wykrywania nielegalnego poboru gazu: warsztaty z zakresu samodzielnego identyfikowania ingerencji, metody przeciwdziałania nielegalnemu poborowi gazu. jednodniowe (5 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, 700 zł Normy zharmonizowane z dyrektywą 2009/142/WE badania kontrolne urządzeń gazowych 1. Europejski system normalizacji dyrektywy a normy zharmonizowane. 2. Dyrektywy unijne dotyczące urządzeń gazowych. 3. Procedury badawcze dotyczące parametrów bezpieczeństwa. 4. Procedury badawcze dotyczące parametrów energetycznych. jednodniowe (8 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 7

8 Nierozliczone ilości gazu związane z pomiarami 1. Źródła nierozliczonych ilości gazu. 2. Nierozliczone ilości gazu w pomiarach u indywidualnych odbiorców: wpływ temperatury i ciśnienia gazu na rozliczeniową objętość gazu, charakter pierwotnej charakterystyki metrologicznej gazomierza, stabilność charakterystyki metrologicznej w czasie, stabilność charakterystyki metrologicznej gazomierza w temperaturach otoczenia, próg rozruchu gazomierza, nielegalny pobór gazu. 3. Nierozliczone ilości gazu związane z pomiarami u odbiorców przemysłowych (gazomierze turbinowe i rotorowe): wpływ warunków instalacyjnych na dokładność wskazań gazomierzy, stabilność charakterystyki metrologicznej gazomierzy w czasie i w temperaturach otoczenia, próg rozruchu gazomierza, wpływ warunków środowiskowych na wskazania przetworników pomiarowych ciśnienia i temperatury. jednodniowe (5 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, 700 zł 8 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

9 Wymagania techniczne dotyczące instalacji na paliwa gazowe okresowe kontrole stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej 1. Parametry eksploatacyjne i właściwości fizykochemiczne stosowanych paliw gazowych. 2. Uregulowania prawne dotyczące instalacji na paliwa gazowe. 3. Wymagania techniczne w zakresie eksploatacji instalacji gazowych. 4. Wymagania dotyczące przewodów spalinowych i wentylacyjnych w aspekcie ich współpracy z instalacjami gazowymi. 5. Metodyka przeprowadzania okresowych kontroli instalacji na paliwa gazowe. 6. BHP przy pracach na instalacjach gazowych. 7. Praktyczne lokalizowanie nieszczelności w przewodach instalacji gazowych. 8. Wykonywanie prób szczelności metodą ciśnieniową i objętościową opracowanie protokołu pokontrolnego. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków zł Jak promować gaz ziemny w Działach Obsługi Klienta w jednostkach dystrybuujących gaz? 1. Parametry eksploatacyjne i właściwości fizykochemiczne stosowanych paliw gazowych. 2. Europejski system normalizacji dyrektywy a normy zharmonizowane. 3. Dyrektywy unijne dotyczące urządzeń gazowych. 4. Podstawowe wymagania prawne i techniczne użytkowania gazu. 5. Marketingowe zalety gazu ziemnego jako paliwa. jednodniowe (8 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków. 800 zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 9

10 Pomiary intensywności zapachu gazu metodami odorymetrycznymi 1. Określenia, definicje i wymagania prawne i normatywne dotyczące pomiarów zapachu paliw gazowych. 2. Budowa i obsługa odorymetrów. 3. Pobór próbek gazu do pomiarów odorymetrycznych. 4. Wykonywanie pomiarów odorymetrycznych i określanie stopnia intensywności zapachu gazu metodą bezpośrednią. 5. Procedura wyznaczania stopnia intensywności zapachu gazu nawonionego metodą profilu wrażliwości zapachowej. 6. Metoda ustalania minimalnego stężenia THT w gazie. 7. Zajęcia praktyczne: pomiary intensywności zapachu THT w gazach wzorcowych i opracowanie indywidualnych profili wrażliwości powonienia dla uczestników szkolenia, pomiary intensywności zapachu gazu z sieci gazowej: określenie stopnia intensywności zapachu badanego gazu metodą bezpośrednią i metodą profilu wrażliwości zapachowej. jednodniowe (7 godzin) dla grupy 6 osób lub 2 dni (14 godzin) dla grupy 14 osób, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Kasprzaka 25, Warszawa zł 10 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

11 Wybrane problemy techniczne i interpretacyjne w analizach on line stężenia THT w gazie ziemnym 1. Parametry kontrolne w procesie nawaniania paliw gazowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, wymogów normatywnych. 2. Sposoby prowadzenia kontroli analitycznej procesu nawaniania w zależności od celu wykonywanego pomiaru. 3. Źródła błędów wpływających na dokładność i niepewność wyniku pomiaru stężenia THT w gazie zagrożenia analityczne i interpretacyjne dla analiz wykonywanych metodą chromatografii gazowej. 4. Analizatory on-line przykłady rozwiązań eksploatacyjnych, ze wskazaniem na najczęściej popełniane błędy instalacyjne. 5. Dyskusja: zasady prawidłowej obsługi eksploatacyjnej analizatorów on-line, służących do pomiaru stężenia THT w gazie ziemnym, właściwa interpretacja danych uzyskiwanych z analizatorów on-line, na przykładzie analizatora ANAT M. jednodniowe (7 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Kasprzaka 25, Warszawa, Cena szkolenia stacjonarnego: Cena szkolenia wyjazdowego: 750 zł 900 zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 11

12 Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju 1. Wymagania prawne w zakresie biopaliw i biopłynów. 2. Kryteria zrównoważonego rozwoju według Dyrektywy 2009/28/WE i nowelizowanej Ustawy o biokomponentach. 3. Przegląd systemów certyfikacji na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju oraz rola podmiotów występujących w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów. 4. Prezentacja systemu KZR INiG PIB. 5. Wytyczne do konstruowania bilansu masy. 6. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych. 7. Wymagania audytowe. jednodniowe (7 godzin), teoria, stacjonarne: w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków, w oddziale INiG PIB, ul. Kasprzaka 25, Warszawa. Cena szkolenia Kraków: Cena szkolenia Warszawa: 750 zł 800 zł Dystrybucja paliw 1. Rozliczanie ubytków zawinionych i niezawinionych na stacjach paliw. jednodniowe (8 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków. 800 zł 12 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

13 Kontrola dostaw i monitorowanie jakości paliw w systemie dystrybucji (1 dzień) 1. Procedura kontroli jakości dostaw paliw (benzyny silnikowej, oleju napędowego, biopaliw) i LPG: najczęstsze błędy, najczęściej spotykane przekroczenia parametrów jakościowych paliw w świetle obowiązujących wymagań oraz przyczyny ich powstawania. 2. Ocena zgodności wyników oznaczeń parametrów jakościowych ze specyfikacją w świetle normy PN EN ISO Kryteria dla dostawcy i odbiorcy. 3. Standardowe i niestandardowe badania identyfikacyjne paliw niewłaściwej jakości. 4. Pobieranie próbek wg PN EN ISO 3170 i PN EN 14275: dobór pojemników na próbki, rodzaje przyrządów do poboru próbek, sporządzanie dokumentacji poboru. 5. Przepisy BHP i p. poż. 6. Przepisy związane z transportem paliw. 7. Test sprawdzajacy zdobytą wiedzę. jednodniowe (8 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków. 750 zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 13

14 Kontrola dostaw i monitorowanie jakości paliw w systemie dystrybucji (2 dni) 1. Procedura kontroli jakości dostaw paliw (benzyny silnikowej, oleju napędowego, biopaliw ) i LPG: najczęstsze błędy, najczęściej spotykane przekroczenia parametrów jakościowych paliw w świetle obowiązujących wymagań oraz przyczyny ich powstawania. 2. Ocena zgodności wyników oznaczeń parametrów jakościowych ze specyfikacją w świetle normy PN EN ISO Kryteria dla dostawcy i odbiorcy. 3. Standardowe i niestandardowe badania identyfikacyjne paliw niewłaściwej jakości. 4. Pobieranie próbek wg PN EN ISO 3170 i PN EN 14275: dobór pojemników na próbki, rodzaje przyrządów do poboru próbek, sporządzanie dokumentacji poboru. 5. Przepisy BHP i p. poż. 6. Przepisy związane z transportem paliw. 7. Warsztaty praktyczne i sprawdzian zdobytych umiejętności w zakresie pobierania próbek paliw płynnych na Terminalu Paliw. 8. Test sprawdzajacy zdobytą wiedzę. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków zł 14 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

15 Pobieranie próbek paliw płynnych zgodnie z wymogami norm pn en iso 3170 oraz pn en Regulacje prawne obejmujące metodykę poboru próbek. 2. Metodyka poboru próbek z rurociągów, dystrybutorów paliw, cystern samochodowych, kolejowych, zbiorników naziemnych, podziemnych o dowolnych kształtach i poziomie napełnienia z uwzględnieniem wymagań wyżej wymienionych norm. 3. Plany poboru próbek z opakowań jednostkowych (w tym cystern kolejowych). 4. Sposoby oceny jednorodności zawartości zbiorników (paliwa w zbiornikach). 5. Określenie niepewności metody pobierania próbek. 6. Sprzęt i akcesoria do poboru próbek i sposób ich przechowywania. 7. Zasady BHP przy poborze próbek, ich przechowywaniu i transporcie. 8. Zajęcia praktyczne z obsługi sprzętu i poboru próbek z dystrybutora paliw, autocysterny i zbiorników podziemnych INiG PIB. 9. Zajęcia praktyczne z obsługi sprzętu i poboru próbek ze zbiorników naziemnych i cystern terminal paliw. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków (teoria), Terminal Paliw w Olszanicy, Obszar Logistyki PKN ORLEN SA, ul. Olszanica 38A, Kraków (praktyka), wyjazdowe na zlecenie Zamawiającego (pod warunkiem zorganizowania części praktycznej na terminalu paliw) zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 15

16 Pobieranie próbek produktów i półproduktów spirytusowych ze zbiorników stacjonarnych i opakowań jednostkowych zgodnie z wytycznymi normy PN A oraz PN A Charakterystyka bioetanolu. 2. Szkolenie teoretyczne z zakresu pobierania próbek produktów i półproduktów spirytusowych wg PN A oraz PN A Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem cysterny demonstracyjnej oraz urządzeń do poboru próbek wraz z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP. 4. Praktyczne przykłady wykorzystania zapisów normy. 5. Przepisy BHP i p.poż. oraz przepisy związane z poborem próbek produktów spirytusowych. 6. Egzamin teoretyczny. 7. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem zbiorników oraz urządzeń do poboru próbek. 8. Sprawdzian praktyczny dotyczący zdobytych umiejętności. dwudniowe (16 godzin), wyjazdowe (pod warunkiem zorganizowania części praktycznej na terminalu paliw) zł Metody zabezpieczania śladów przy fałszowaniu paliw płynnych i nielegalnym odbarwianiu oleju opałowego 1. Metody fałszowania paliw silnikowych. 2. Specyfika pobierania i zabezpieczania próbek pochodzących z nielegalnych wytwórni paliw oraz od dystrybutorów. 3. Niestandardowe badania identyfikacyjne śladów związanych z nielegalnym odbarwieniem oleju opałowego. 4. Na życzenie: Stopień istotności przekroczeń parametrów jakościowych paliw, stwierdzonych w wyniku monitoringu/kontrolingu paliw UOKiK. jednodniowe (8 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków. 750 zł 16 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

17 Praktyczne wykorzystanie tablic alkoholometrycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. nr 106 poz. 716) 1. Powód wprowadzenia Rozporządzenia oraz konieczność stosowania nowej metodyki rozliczeń. 2. Charakterystyka bioetanolu (skład mieszaniny). 3. Charakterystyka metod badawczych służących do określania zawartości bioetanolu w mieszaninach alkoholu etylowego i wody. 4. Sprzęt oraz niezbędne akcesoria wymagane podczas poboru próbek. Sposób przechowywania próbek. 5. Wpływ sposobu pobierania próbek na wyniki pomiaru. Określenie niepewności metod pobierania próbek. 6. Porównania nowych (Dz. U. nr 106 poz. 716) tablic alkoholometrycznych w odniesieniu do metodyki przedstawionej w opracowaniu pt. Wzorcowe tablice alkoholometryczne (T. Plebański, B. Ogonowska). 7. Warsztaty praktyczne z obsługi sprzętu do określania mocy i ilości mieszaniny zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Wpływ warunków prowadzenia pomiaru na wynik pomiaru. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków, zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 17

18 Monitoring jakości paliw w łańcuchu logistycznym dostaw 1. Parametry jakościowe paliw i ich wpływ na silniki spalinowe. 2. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia paliw w łańcuchu dystrybucyjnym. 3. Standardowe i niestandardowe badania identyfikacyjne paliw niewłaściwej jakości. Ubytki normatywne i ponadnormatywne występujące w łańcuchu dystrybucji paliw. 4. Podstawowe metody pobierania próbek paliw płynnych wg PN EN ISO 3170:2006 oraz PN EN : Monitoring jakości paliw, podstawy prawne, przepisy BHP przy pracach z paliwami ciekłymi. jednodniowe (8 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków. 800 zł Szkolenie specjalistyczne z zakresu budowy i użytkowania rurociągów z poliolefin przy zastosowaniu technologii łączenia metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego 1. Wymagania jakościowe rur, kształtek i armatury z PE oraz zasady ich składowania i transportu 2. Systemy dystrybucji gazu ziemnego rurami PE z uwzględnieniem sieci gazowych na terenach górniczych. 3. Technologie łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. 4. Egzamin po części teoretycznej i praktycznej. stacjonarne INiG-PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, wyjazdowe poza siedzibą INiG-PIB w Krakowie, podstawowe (dwudniowe 16 godz.) dla osób nie posiadających wcześniejszych zaświadczeń ze szkolenia, weryfikacyjne (jednodniowe 8 godz.) weryfikacja posiadanych uprawnień. Cena szkolenia podstawowego: Cena szkolenia weryfikacyjnego: 550 zł 380 zł 18 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

19 OFERTA WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy oferuje wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych w swoich oddziałach w Krakowie przy ul. Lubicz 25 A i ul. Łukasiewicza 1. Nowoczesne, w pełni wyposażone sale szkoleniowe zlokalizowane są w centrum zabytkowego Krakowa. Sale dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Siedziba główna przy ul. Lubicz: 2 sale konferencyjne (36 i 43 miejsca), 1 sala szkoleniowa (40 miejsc), 1 sala komputerowa (33 stanowiska wyposażone w 15 laptopów). Oddział przy ul. Łukasiewicza 1: sala konferencyjna na 50 miejsc. Każda sala wyposażona jest w: stanowisko prelegenckie posiadające gniazdo zasilające do przyłączenie laptopa z prezentacją lub innych urządzeń obsługujących prezentację, internet bezprzewodowy oraz nagłośnienie, projektor wyświetlający obraz na ekranie głównym opuszczanym automatycznie, automatyczne zaciemnianie roletami okiennymi oraz automatyczne sterowanie oświetleniem w poszczególnych częściach sali, szatnie w zabudowanych szafach. Na życzenie wynajmującego zapewnieniamy: dostęp do dodatkowego sprzętu (laptop, drukarka, rzutnik multimedialny, flipchart), dodatkowe usługi (zorganizowanie cateringu podstawowego i obiadowego oraz rezerwacji miejsc noclegowych w pobliżu Instytutu). Kontakt w sprawie wynajmu sal: Alfreda Kowal tel fax:

20 INSTYTUT NAFTY I GAZU Państwowy Instytut BadawczY ul. Lubicz 25 A, Kraków Dział Marketingu i szkoleń Joanna Dural tel.: FAX: e mail:

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp przykłady dobrych praktyk pod red. Agnieszki Szczygielskiej Warszawa 2012 1 Opracowano i wydano w ramach programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo