OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH"

Transkrypt

1 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

2 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) od 70 lat działa w obszarze związanym z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. INiG-PIB prowadzi badania na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Świadczy usługi dla przemysłu naftowego i gazowniczego m.in. w zakresie: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz akredytacja większości laboratoriów badawczych wg ISO potwierdzają rzetelność realizacji zleconych Instytutowi prac. Notyfikacja w UE upoważniająca INiG-PIB do prowadzenia procedur oceny zgodności dla wyrobów i urządzeń oraz do certyfikacji wyrobów, systemów jakości i zgodności z Polską Normą, prawo do wydawania aprobat technicznych na wyroby budowlane stosowane w sieciach i instalacjach gazowych to wszystko daje Instytutowi legitymację do uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych oraz do pełnienia roli eksperta polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego.

3 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy oferuje wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu branży paliwowej i gazowniczej. Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm i instytucji publicznych, jak i do osób prywatnych zainteresowanych rozwojem, stałym podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy eksperckiej. Wieloletnie doświadczenie naszych trenerów stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług, a elastyczność oferty sprawia, że co roku zwiększa się grono Klientów podnoszących swoje kompetencje pod okiem trenerów INiG PIB. Udział w szkoleniach pozwoli Państwu na: podniesienie kwalifikacji zawodowych, zweryfikowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie się z innowacyjnymi metodami i technologiami, wymianę doświadczeń. Spełniając oczekiwania naszych Klientów organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte, stacjonarne i wyjazdowe, będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby Klienta. Każde szkolenie poprzedza wnikliwa analiza potrzeb szkoleniowych uczestników, której wnioski pozwalają na dopasowanie programu i formy szkolenia do jego odbiorców. W 2013 roku zrealizowaliśmy łącznie 19 szkoleń. Przeszkoliliśmy 377 osób. Zapewniamy: wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerską, bogatą ofertę szkoleniową, programy szkoleń dopasowane do indywidualych potrzeb, warsztaty uwzględniające aktualny stan prawny, zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności, sale szkoleniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, komfortowe warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy. Cena szkolenia zawiera: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ( 3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT. Kontakt: Joanna Dural tel fax:

4 Metodyka szacowania niepewności pomiaru gazu w stacjach gazowych 1. Ogólne terminy metrologiczne. 2. Szacowanie niepewności standardowej metoda typu A. 3. Szacowanie niepewności standardowej metoda typu B. 4. Określenie złożonej niepewności standardowej. 5. Określenie niepewności rozszerzonej. 6. Podawanie niepewności. 7. Szacowanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania przyrządów na stacjach gazowych. 8. Szacowanie niepewności pomiaru ćwiczenia w grupach. jednodniowe (6 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków. 700 zł Zapewnienie jakości wyników badań laboratoryjnych, wykorzystywanych do oceny jakości paliw gazowych 1. Podstawowe definicje z zakresu walidacji metody. 2. Zasady przeprowadzania walidacji dla metod chromatografii gazowej. 3. Planowanie eksperymentu walidacyjnego (określanie poszczególnych parametrów walidacyjnych i kryteria ich akceptacji). 4. Kontrola jakości podczas rutynowych analiz (karty Shewarda, częstotliwość wzorcowań). 5. Ocena niepewności wyników podstawowe zagadnienia podczas konstruowania budżetu niepewności dla metod chromatograficznych. dwudniowe (15 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, zł 4 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

5 Ocena jakości paliw węglowodorowych 1. Analiza aktów prawnych dotyczących jakości paliw gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego i biogazu. 2. Wymagania jakościowe w stosunku do paliw gazowych zawarte w serii norm PN C 04752: Wymagania dotyczące analiz gazu ziemnego/biogazu (lub innych paliw gazowych w zależności od zainteresowań uczestników kursu), zarówno przy pomocy analizatorów stacjonarnych jak i procesowych. 4. Zasady określania parametrów fizykochemicznych paliw gazowych. 5. Wymagania stawiane stosowanej aparaturze pomiarowej oraz stosowanym mieszaninom wzorcowym. 6. Elementy związane z zapewnieniem jakości prowadzonych rutynowo badań. jednodniowe (5 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, zł Gospodarowanie odpadami wydobywczymi z branży górnictwa nafty i gazu 1. Właściwości odpadów wydobywczych. 2. Ustawa o odpadach wydobywczych i jej wymagania. 3. Pozostałe akty prawne dotyczące postępowania z odpadami wydobywczymi. 4. Prawidłowe postępowanie z odpadami wydobywczymi z branży górnictwa nafty i gazu. jednodniowe (6 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 5

6 Pobieranie próbek paliw gazowych 1. Ogólne zasady dotyczące sposobu poboru próbek gazów. 2. Omówienie specyfiki i metod poboru próbek gazu ziemnego (pobór próbek zbiorczych, pobór ciągły). 3. Omówienie budowy i zasad działania pojemników stosowanych do poboru próbek gazu ziemnego. 4. Warunki i zasady transportu próbek. 5. Warunki i zasady przechowywania próbek. 6. Ćwiczenia z zakresu poboru próbek gazu do różnego typu próbników. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, zł Zmiany w przepisach metrologicznych dotyczących przyrządów pomiarowych prawna kontrola metrologiczna a system oceny zgodności (dyrektywa MID) 1. Prawna kontrola metrologiczna gazomierzy oraz przeliczników do gazomierzy do dnia r. 2. System oceny zgodności Dyrektywa MID. 3. Prawna kontrola gazomierzy oraz przeliczników do gazomierzy do stycznia 2008 r. 4. System oceny zgodności w trybie dobrowolnym: certyfikacja w trybie dobrowolnym, certyfikat na znak bezpieczeństwa i jakości B. jednodniowe (4 godziny), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, 700 zł 6 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

7 Nielegalny pobór gazu metody wykrywania oraz przeciwdziałania w obszarze pomiarów u indywidualnych odbiorców 1. Analiza wymagań prawnych związanych z nielegalnym poborem gazu. 2. Analiza wymagań prawnych oraz normatywnych związanych z gazomierzami miechowymi. 3. Opis zmian konstrukcyjnych poszczególnych typów gazomierzy miechowych znajdujących się na rynku. 4. Analiza inwazyjnych oraz bezinwazyjnych metod ingerencji we wskazania gazomierzy. 5. Metody wykrywania nielegalnego poboru gazu: warsztaty z zakresu samodzielnego identyfikowania ingerencji, metody przeciwdziałania nielegalnemu poborowi gazu. jednodniowe (5 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, 700 zł Normy zharmonizowane z dyrektywą 2009/142/WE badania kontrolne urządzeń gazowych 1. Europejski system normalizacji dyrektywy a normy zharmonizowane. 2. Dyrektywy unijne dotyczące urządzeń gazowych. 3. Procedury badawcze dotyczące parametrów bezpieczeństwa. 4. Procedury badawcze dotyczące parametrów energetycznych. jednodniowe (8 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 7

8 Nierozliczone ilości gazu związane z pomiarami 1. Źródła nierozliczonych ilości gazu. 2. Nierozliczone ilości gazu w pomiarach u indywidualnych odbiorców: wpływ temperatury i ciśnienia gazu na rozliczeniową objętość gazu, charakter pierwotnej charakterystyki metrologicznej gazomierza, stabilność charakterystyki metrologicznej w czasie, stabilność charakterystyki metrologicznej gazomierza w temperaturach otoczenia, próg rozruchu gazomierza, nielegalny pobór gazu. 3. Nierozliczone ilości gazu związane z pomiarami u odbiorców przemysłowych (gazomierze turbinowe i rotorowe): wpływ warunków instalacyjnych na dokładność wskazań gazomierzy, stabilność charakterystyki metrologicznej gazomierzy w czasie i w temperaturach otoczenia, próg rozruchu gazomierza, wpływ warunków środowiskowych na wskazania przetworników pomiarowych ciśnienia i temperatury. jednodniowe (5 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, 700 zł 8 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

9 Wymagania techniczne dotyczące instalacji na paliwa gazowe okresowe kontrole stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej 1. Parametry eksploatacyjne i właściwości fizykochemiczne stosowanych paliw gazowych. 2. Uregulowania prawne dotyczące instalacji na paliwa gazowe. 3. Wymagania techniczne w zakresie eksploatacji instalacji gazowych. 4. Wymagania dotyczące przewodów spalinowych i wentylacyjnych w aspekcie ich współpracy z instalacjami gazowymi. 5. Metodyka przeprowadzania okresowych kontroli instalacji na paliwa gazowe. 6. BHP przy pracach na instalacjach gazowych. 7. Praktyczne lokalizowanie nieszczelności w przewodach instalacji gazowych. 8. Wykonywanie prób szczelności metodą ciśnieniową i objętościową opracowanie protokołu pokontrolnego. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków zł Jak promować gaz ziemny w Działach Obsługi Klienta w jednostkach dystrybuujących gaz? 1. Parametry eksploatacyjne i właściwości fizykochemiczne stosowanych paliw gazowych. 2. Europejski system normalizacji dyrektywy a normy zharmonizowane. 3. Dyrektywy unijne dotyczące urządzeń gazowych. 4. Podstawowe wymagania prawne i techniczne użytkowania gazu. 5. Marketingowe zalety gazu ziemnego jako paliwa. jednodniowe (8 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków. 800 zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 9

10 Pomiary intensywności zapachu gazu metodami odorymetrycznymi 1. Określenia, definicje i wymagania prawne i normatywne dotyczące pomiarów zapachu paliw gazowych. 2. Budowa i obsługa odorymetrów. 3. Pobór próbek gazu do pomiarów odorymetrycznych. 4. Wykonywanie pomiarów odorymetrycznych i określanie stopnia intensywności zapachu gazu metodą bezpośrednią. 5. Procedura wyznaczania stopnia intensywności zapachu gazu nawonionego metodą profilu wrażliwości zapachowej. 6. Metoda ustalania minimalnego stężenia THT w gazie. 7. Zajęcia praktyczne: pomiary intensywności zapachu THT w gazach wzorcowych i opracowanie indywidualnych profili wrażliwości powonienia dla uczestników szkolenia, pomiary intensywności zapachu gazu z sieci gazowej: określenie stopnia intensywności zapachu badanego gazu metodą bezpośrednią i metodą profilu wrażliwości zapachowej. jednodniowe (7 godzin) dla grupy 6 osób lub 2 dni (14 godzin) dla grupy 14 osób, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Kasprzaka 25, Warszawa zł 10 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

11 Wybrane problemy techniczne i interpretacyjne w analizach on line stężenia THT w gazie ziemnym 1. Parametry kontrolne w procesie nawaniania paliw gazowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, wymogów normatywnych. 2. Sposoby prowadzenia kontroli analitycznej procesu nawaniania w zależności od celu wykonywanego pomiaru. 3. Źródła błędów wpływających na dokładność i niepewność wyniku pomiaru stężenia THT w gazie zagrożenia analityczne i interpretacyjne dla analiz wykonywanych metodą chromatografii gazowej. 4. Analizatory on-line przykłady rozwiązań eksploatacyjnych, ze wskazaniem na najczęściej popełniane błędy instalacyjne. 5. Dyskusja: zasady prawidłowej obsługi eksploatacyjnej analizatorów on-line, służących do pomiaru stężenia THT w gazie ziemnym, właściwa interpretacja danych uzyskiwanych z analizatorów on-line, na przykładzie analizatora ANAT M. jednodniowe (7 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Kasprzaka 25, Warszawa, Cena szkolenia stacjonarnego: Cena szkolenia wyjazdowego: 750 zł 900 zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 11

12 Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju 1. Wymagania prawne w zakresie biopaliw i biopłynów. 2. Kryteria zrównoważonego rozwoju według Dyrektywy 2009/28/WE i nowelizowanej Ustawy o biokomponentach. 3. Przegląd systemów certyfikacji na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju oraz rola podmiotów występujących w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów. 4. Prezentacja systemu KZR INiG PIB. 5. Wytyczne do konstruowania bilansu masy. 6. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych. 7. Wymagania audytowe. jednodniowe (7 godzin), teoria, stacjonarne: w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków, w oddziale INiG PIB, ul. Kasprzaka 25, Warszawa. Cena szkolenia Kraków: Cena szkolenia Warszawa: 750 zł 800 zł Dystrybucja paliw 1. Rozliczanie ubytków zawinionych i niezawinionych na stacjach paliw. jednodniowe (8 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków. 800 zł 12 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

13 Kontrola dostaw i monitorowanie jakości paliw w systemie dystrybucji (1 dzień) 1. Procedura kontroli jakości dostaw paliw (benzyny silnikowej, oleju napędowego, biopaliw) i LPG: najczęstsze błędy, najczęściej spotykane przekroczenia parametrów jakościowych paliw w świetle obowiązujących wymagań oraz przyczyny ich powstawania. 2. Ocena zgodności wyników oznaczeń parametrów jakościowych ze specyfikacją w świetle normy PN EN ISO Kryteria dla dostawcy i odbiorcy. 3. Standardowe i niestandardowe badania identyfikacyjne paliw niewłaściwej jakości. 4. Pobieranie próbek wg PN EN ISO 3170 i PN EN 14275: dobór pojemników na próbki, rodzaje przyrządów do poboru próbek, sporządzanie dokumentacji poboru. 5. Przepisy BHP i p. poż. 6. Przepisy związane z transportem paliw. 7. Test sprawdzajacy zdobytą wiedzę. jednodniowe (8 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków. 750 zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 13

14 Kontrola dostaw i monitorowanie jakości paliw w systemie dystrybucji (2 dni) 1. Procedura kontroli jakości dostaw paliw (benzyny silnikowej, oleju napędowego, biopaliw ) i LPG: najczęstsze błędy, najczęściej spotykane przekroczenia parametrów jakościowych paliw w świetle obowiązujących wymagań oraz przyczyny ich powstawania. 2. Ocena zgodności wyników oznaczeń parametrów jakościowych ze specyfikacją w świetle normy PN EN ISO Kryteria dla dostawcy i odbiorcy. 3. Standardowe i niestandardowe badania identyfikacyjne paliw niewłaściwej jakości. 4. Pobieranie próbek wg PN EN ISO 3170 i PN EN 14275: dobór pojemników na próbki, rodzaje przyrządów do poboru próbek, sporządzanie dokumentacji poboru. 5. Przepisy BHP i p. poż. 6. Przepisy związane z transportem paliw. 7. Warsztaty praktyczne i sprawdzian zdobytych umiejętności w zakresie pobierania próbek paliw płynnych na Terminalu Paliw. 8. Test sprawdzajacy zdobytą wiedzę. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków zł 14 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

15 Pobieranie próbek paliw płynnych zgodnie z wymogami norm pn en iso 3170 oraz pn en Regulacje prawne obejmujące metodykę poboru próbek. 2. Metodyka poboru próbek z rurociągów, dystrybutorów paliw, cystern samochodowych, kolejowych, zbiorników naziemnych, podziemnych o dowolnych kształtach i poziomie napełnienia z uwzględnieniem wymagań wyżej wymienionych norm. 3. Plany poboru próbek z opakowań jednostkowych (w tym cystern kolejowych). 4. Sposoby oceny jednorodności zawartości zbiorników (paliwa w zbiornikach). 5. Określenie niepewności metody pobierania próbek. 6. Sprzęt i akcesoria do poboru próbek i sposób ich przechowywania. 7. Zasady BHP przy poborze próbek, ich przechowywaniu i transporcie. 8. Zajęcia praktyczne z obsługi sprzętu i poboru próbek z dystrybutora paliw, autocysterny i zbiorników podziemnych INiG PIB. 9. Zajęcia praktyczne z obsługi sprzętu i poboru próbek ze zbiorników naziemnych i cystern terminal paliw. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków (teoria), Terminal Paliw w Olszanicy, Obszar Logistyki PKN ORLEN SA, ul. Olszanica 38A, Kraków (praktyka), wyjazdowe na zlecenie Zamawiającego (pod warunkiem zorganizowania części praktycznej na terminalu paliw) zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 15

16 Pobieranie próbek produktów i półproduktów spirytusowych ze zbiorników stacjonarnych i opakowań jednostkowych zgodnie z wytycznymi normy PN A oraz PN A Charakterystyka bioetanolu. 2. Szkolenie teoretyczne z zakresu pobierania próbek produktów i półproduktów spirytusowych wg PN A oraz PN A Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem cysterny demonstracyjnej oraz urządzeń do poboru próbek wraz z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP. 4. Praktyczne przykłady wykorzystania zapisów normy. 5. Przepisy BHP i p.poż. oraz przepisy związane z poborem próbek produktów spirytusowych. 6. Egzamin teoretyczny. 7. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem zbiorników oraz urządzeń do poboru próbek. 8. Sprawdzian praktyczny dotyczący zdobytych umiejętności. dwudniowe (16 godzin), wyjazdowe (pod warunkiem zorganizowania części praktycznej na terminalu paliw) zł Metody zabezpieczania śladów przy fałszowaniu paliw płynnych i nielegalnym odbarwianiu oleju opałowego 1. Metody fałszowania paliw silnikowych. 2. Specyfika pobierania i zabezpieczania próbek pochodzących z nielegalnych wytwórni paliw oraz od dystrybutorów. 3. Niestandardowe badania identyfikacyjne śladów związanych z nielegalnym odbarwieniem oleju opałowego. 4. Na życzenie: Stopień istotności przekroczeń parametrów jakościowych paliw, stwierdzonych w wyniku monitoringu/kontrolingu paliw UOKiK. jednodniowe (8 godzin), teoria, stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków. 750 zł 16 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

17 Praktyczne wykorzystanie tablic alkoholometrycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. nr 106 poz. 716) 1. Powód wprowadzenia Rozporządzenia oraz konieczność stosowania nowej metodyki rozliczeń. 2. Charakterystyka bioetanolu (skład mieszaniny). 3. Charakterystyka metod badawczych służących do określania zawartości bioetanolu w mieszaninach alkoholu etylowego i wody. 4. Sprzęt oraz niezbędne akcesoria wymagane podczas poboru próbek. Sposób przechowywania próbek. 5. Wpływ sposobu pobierania próbek na wyniki pomiaru. Określenie niepewności metod pobierania próbek. 6. Porównania nowych (Dz. U. nr 106 poz. 716) tablic alkoholometrycznych w odniesieniu do metodyki przedstawionej w opracowaniu pt. Wzorcowe tablice alkoholometryczne (T. Plebański, B. Ogonowska). 7. Warsztaty praktyczne z obsługi sprzętu do określania mocy i ilości mieszaniny zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Wpływ warunków prowadzenia pomiaru na wynik pomiaru. dwudniowe (16 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków, zł OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB 17

18 Monitoring jakości paliw w łańcuchu logistycznym dostaw 1. Parametry jakościowe paliw i ich wpływ na silniki spalinowe. 2. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia paliw w łańcuchu dystrybucyjnym. 3. Standardowe i niestandardowe badania identyfikacyjne paliw niewłaściwej jakości. Ubytki normatywne i ponadnormatywne występujące w łańcuchu dystrybucji paliw. 4. Podstawowe metody pobierania próbek paliw płynnych wg PN EN ISO 3170:2006 oraz PN EN : Monitoring jakości paliw, podstawy prawne, przepisy BHP przy pracach z paliwami ciekłymi. jednodniowe (8 godzin), stacjonarne w oddziale INiG PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków. 800 zł Szkolenie specjalistyczne z zakresu budowy i użytkowania rurociągów z poliolefin przy zastosowaniu technologii łączenia metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego 1. Wymagania jakościowe rur, kształtek i armatury z PE oraz zasady ich składowania i transportu 2. Systemy dystrybucji gazu ziemnego rurami PE z uwzględnieniem sieci gazowych na terenach górniczych. 3. Technologie łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. 4. Egzamin po części teoretycznej i praktycznej. stacjonarne INiG-PIB, ul. Bagrowa 1, Kraków, wyjazdowe poza siedzibą INiG-PIB w Krakowie, podstawowe (dwudniowe 16 godz.) dla osób nie posiadających wcześniejszych zaświadczeń ze szkolenia, weryfikacyjne (jednodniowe 8 godz.) weryfikacja posiadanych uprawnień. Cena szkolenia podstawowego: Cena szkolenia weryfikacyjnego: 550 zł 380 zł 18 OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH INIG-PIB

19 OFERTA WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy oferuje wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych w swoich oddziałach w Krakowie przy ul. Lubicz 25 A i ul. Łukasiewicza 1. Nowoczesne, w pełni wyposażone sale szkoleniowe zlokalizowane są w centrum zabytkowego Krakowa. Sale dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Siedziba główna przy ul. Lubicz: 2 sale konferencyjne (36 i 43 miejsca), 1 sala szkoleniowa (40 miejsc), 1 sala komputerowa (33 stanowiska wyposażone w 15 laptopów). Oddział przy ul. Łukasiewicza 1: sala konferencyjna na 50 miejsc. Każda sala wyposażona jest w: stanowisko prelegenckie posiadające gniazdo zasilające do przyłączenie laptopa z prezentacją lub innych urządzeń obsługujących prezentację, internet bezprzewodowy oraz nagłośnienie, projektor wyświetlający obraz na ekranie głównym opuszczanym automatycznie, automatyczne zaciemnianie roletami okiennymi oraz automatyczne sterowanie oświetleniem w poszczególnych częściach sali, szatnie w zabudowanych szafach. Na życzenie wynajmującego zapewnieniamy: dostęp do dodatkowego sprzętu (laptop, drukarka, rzutnik multimedialny, flipchart), dodatkowe usługi (zorganizowanie cateringu podstawowego i obiadowego oraz rezerwacji miejsc noclegowych w pobliżu Instytutu). Kontakt w sprawie wynajmu sal: Alfreda Kowal tel fax:

20 INSTYTUT NAFTY I GAZU Państwowy Instytut BadawczY ul. Lubicz 25 A, Kraków Dział Marketingu i szkoleń Joanna Dural tel.: FAX: e mail:

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pomiarów on-line stężenia THT do celów rozliczeń usługi nawaniania

Wykorzystanie pomiarów on-line stężenia THT do celów rozliczeń usługi nawaniania NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Anna Huszał Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa Wykorzystanie pomiarów on-line stężenia THT do celów rozliczeń usługi nawaniania Nawanianie paliw gazowych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie gazowym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej. Jolanta Brzęczkowska

PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej. Jolanta Brzęczkowska PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej Jolanta Brzęczkowska Misja laboratorium Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze pełni w sposób profesjonalny, niezależny,

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Jacek Jaworski, dr inż. Instytut Nafty i Gazu. Metrologia prawna. Wrocław, kwietnia 2013 r.

Jacek Jaworski, dr inż. Instytut Nafty i Gazu. Metrologia prawna. Wrocław, kwietnia 2013 r. Jacek Jaworski, dr inż. Instytut Nafty i Gazu Metrologia prawna Wrocław, 25 26 kwietnia 2013 r. Dyrektywa MID Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 1066 OBWIESZCZENIE. z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 1066 OBWIESZCZENIE. z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 1066 OBWIESZCZENIE ministra gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH LEGALIZACJI

WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH LEGALIZACJI Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej na mocy 1; 2; 4; 5; 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej.

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Andrzej Hantz Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG Wagi Elektroniczne Pomiary w laboratorium

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych

Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych V Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce paliw silnikowych Organizatorzy Patron Honorowy 2014 Główny Partner Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych Partnerzy Patroni medialni

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji KZR INiG. Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

System Certyfikacji KZR INiG. Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy System Certyfikacji KZR INiG Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 9 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Andrzej Hantz Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera RADWAG

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C do Zarządzenia Nr 12/2015 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 30 września 2015 r.

ZAŁĄCZNIK C do Zarządzenia Nr 12/2015 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 30 września 2015 r. bez VAT i kosztów z 3 pobierane za wykonanie wzorcowania, sprawdzenia i ekspertyzy przyrządu pomiarowego przez pracowników Wydziału Termodynamiki (6W3) i Obwodowych Urzędów Miar (6UM1 6UM9) I Wzorcowania

Bardziej szczegółowo

Znajdź szkolenia dla siebie! Wybierz kategorię szkoleń: 1. Komunikacja i zarządzanie 2. 2. Laboratorium chemiczne Analiza instrumentalna 2

Znajdź szkolenia dla siebie! Wybierz kategorię szkoleń: 1. Komunikacja i zarządzanie 2. 2. Laboratorium chemiczne Analiza instrumentalna 2 Drogi Kliencie, Wiemy, że właśnie teraz planujesz szkolenia na 2016 r. Z nami te plany staną się prostsze. Stale myślimy o Twoich potrzebach szkoleniowych, dlatego przygotowaliśmy zestawienie tematów,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW

ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW Mirosław JAKUBOWSKI W artykule przedstawiono klasyfikację prawną paliw, system monitorowania paliw płynnych w Polsce oraz znaczenie paliw (w tym alternatywnych)

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

- Czy Zamawiający przewiduje dostawy oleju opałowego w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy?

- Czy Zamawiający przewiduje dostawy oleju opałowego w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy? Czołowo, dnia 2014-08-29 Uczestnicy postępowania dot.: postępowania przetargowego na: Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN 590:2013-12 (Paliwa do pojazdów

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium. zgodnie z systemem QSHE. (Quality, Safety, Health, Environment)

Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium. zgodnie z systemem QSHE. (Quality, Safety, Health, Environment) Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium zgodnie z systemem QSHE (Quality, Safety, Health, Environment QSHE System QSHE (Quality, Safety, Health, Environment to zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EN 15838 wymagania normy jakościowej dla branży call center. 05.02.2016 2. GDP Dobre Patryki Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. Projekt z dnia 20.03.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Badanie potrzeb szkoleniowych 3. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 4. Kurs chromatografii 5. Konsulting przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. październik grudzień 2015

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. październik grudzień 2015 Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska październik grudzień 2015 Harmonogram warsztatów X XII 2015 Miesiąc Dzień Obszar Temat Cena netto* Str. 27 opakowaniach branża mleczarska X 29 Wartość odżywcza

Bardziej szczegółowo

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB Członek: EUROLAB EURACHEM TARGI EUROLAB 2015 POTENCJALNE ŹRÓDŁA BŁĘDÓW W RUTYNOEJ PRACY LABORATORIUM Andrzej Brzyski Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Polsce na przykładzie instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda

Polsce na przykładzie instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda Prawna kontrola metrologiczna a w Polsce na przykładzie instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda Aleksandra Lewicka 1 Stare podejście do prawnej kontroli metrologicznej krajowe znak ZT (jeśli był

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO Warunki techniczne dot. układów pomiarowych oraz zasad prowadzenia pomiarów w punktach wejścia i punktach wyjścia - Projekt

Bardziej szczegółowo

STACJE REDUKCYJNE I REDUKCYJNO-POMIAROWE GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Stacje redukcyjne średniego ciśnienia przeznaczone są do redukcji ciśnienia gazu ze średniego ciśnienia na dowolne ciśnienia zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Komplet warsztatów z zarządzania odpadami ma na celu rozwój profesjonalnych zarządczych kompetencji dla właścicieli i kadry zarządzającej micro,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości B potwierdzenie spełnienia specyficznych wymogów polskiego rynku

Certyfikacja gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości B potwierdzenie spełnienia specyficznych wymogów polskiego rynku NAFTA-GAZ grudzień 2010 ROK LXVI Jacek Jaworski Instytut Nafty i Gazu, Kraków Certyfikacja gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości B potwierdzenie spełnienia specyficznych wymogów polskiego

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Obszar: Dostawcy wyrobów

Obszar: Dostawcy wyrobów LISTA KATEGORII ZAKUPOWYCH dla których prowadzona jest LISTA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Kopie dokumentów złożonych w procesie kwalifikacji dostawców muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG Kopalnia Doświadczalna "BARBARA" CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Małgorzata Zielińska 1 Przyczyny wypadków przy pracy w Polsce w

Bardziej szczegółowo

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016 AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016 KOMPETENCJE PERSONELU 1. Stan osobowy personelu technicznego, czy jest wystarczający (ilość osób

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne

KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR... RADWAG Wagi Elektroniczne KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NR............... RADWAG Wagi Elektroniczne 26-600 Radom Bracka 28, Centrala +48 384 88 00, Fax +48 385 00 10, Dział Sprzedaży +48 366 80 06, http://www.radwag.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty stosowania dyrektywy MID

Praktyczne aspekty stosowania dyrektywy MID Jacek Jaworski, dr inż. Paweł Kułaga, mgr inż. Instytut Nafty i Gazu Praktyczne aspekty stosowania dyrektywy MID Rogów, 18-20 września 2013 r. Podstawy formalne Dyrektywa 2004/22/WE (MID); Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej Stefan Kosztowski Targi Poleko Poznań, październik

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA (wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym) INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa wnioskodawcy:... 2. Nazwa wyrobu(-ów):...

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/30/14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/30/14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonanie testów odpadów, badań stabilizatu

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Rola, przebieg i zadania audytów Henryk KOTUŁA

Rola, przebieg i zadania audytów Henryk KOTUŁA Uwarunkowania formalno prawne prowadzenia działalno alności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania energii elektrycznej w OZE i w kogeneracji Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości WARSZTATY

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości WARSZTATY 10 października 2016r., Warszawa SZKOLENIE OKRESOWE GMP Aktualne wymagania GMP - wpływ na system jakości wytwórcy Implementacja wymagań do systemu jakości wytwórcy w zakresie substancji czynnej i substancji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Kraków: Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej do

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Magazynowanie ropy naftowej Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Przełomowe zmiany w akcyzie od Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście planowanych zmian przepisów.

Przełomowe zmiany w akcyzie od Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście planowanych zmian przepisów. Przełomowe zmiany w akcyzie od 01.01.2016. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście planowanych zmian przepisów. Miejsce: Warszawa Termin: 19.10.2015, poniedziałek, godz. 09.00-16.00 Masz pytania odnośne

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości gazów palnych

Ocena jakości gazów palnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 6 / 2013 Jadwiga Holewa, Magdalena Szlęk Instytut Nafty i Gazu, Kraków Ocena jakości gazów palnych W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące metod prowadzenia kontroli jakości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 22 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek.

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek. Strona 1 z 10 Autor dokumentu Data Stanowisko Imię i nazwisko 03.08.2015 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 03.08.2015 KJ Zatwierdził do stosowania Agata Wilczyńska- Piliszek 03.08.2015 KT Sławomir Piliszek

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik analityk; symbol 311102 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich dr Marek Dobecki - IMP Łódź 1 DOSTĘPNE NORMY EUROPEJSKIE: BADANIA POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY PN-EN 689:2002

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta.

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta. FIRMA Jesteśmy prężną i solidną firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na rynku krajowym i zagranicznym. Projektujemy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla szerokiego grona Odbiorców z różnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Systemy Zapewnienia Jakości (HACCP i ISO 22000)

Systemy Zapewnienia Jakości (HACCP i ISO 22000) Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy systemu oceny zgodności i prawnej kontroli metrologicznej na przykładzie gazomierzy i przeliczników

Wybrane problemy systemu oceny zgodności i prawnej kontroli metrologicznej na przykładzie gazomierzy i przeliczników NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Monika Tyszownicka, Jacek Jaworski Instytut Nafty i Gazu, Kraków Wybrane problemy systemu oceny zgodności i prawnej kontroli metrologicznej na przykładzie gazomierzy

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

Systemy wodno-kanalizacyjne Gazownictwo Akcesoria pomocnicze Urządzenia pomiarowe

Systemy wodno-kanalizacyjne Gazownictwo Akcesoria pomocnicze Urządzenia pomiarowe Systemy wodno-kanalizacyjne Gazownictwo Akcesoria pomocnicze Urządzenia pomiarowe www.tako.wroc.pl www.tako-ar.eu Ø Ø TAKO Armatura Rurociągi Sp. z o.o. Strona Strona 3 3 Produkcja i usługi Produkcja

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010 OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH Ryn 23-24.09.2010 3 ETAPY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW DO SIECI GAZOWEJ 1) Określenie warunków przyłączenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie tablic alkoholometrycznych w oznaczaniu mocy bioetanolu stosowanego jako biokomponent benzyn silnikowych

Wykorzystanie tablic alkoholometrycznych w oznaczaniu mocy bioetanolu stosowanego jako biokomponent benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 2013 ROK LXIX Beata Altkorn Instytut Nafty i Gazu, Kraków Aneta Rosiak PKN ORLEN S.A., Płock Wykorzystanie tablic alkoholometrycznych w oznaczaniu mocy bioetanolu stosowanego jako biokomponent

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie 2. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001 3. Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania środowiskowego w PSE S.A.

Bardziej szczegółowo

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie

Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu PGKiM Spółka z o. o. w Krotoszynie 21 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż paliw. Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Dostawy paliwa do zbiorników na doskonałych warunkach: gwarancja jakości.

Sprzedaż paliw. Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Dostawy paliwa do zbiorników na doskonałych warunkach: gwarancja jakości. Sprzedaż paliw Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Dostawy paliwa do zbiorników na doskonałych warunkach: gwarancja jakości próbka rozjemcza najniższa cena terminowe dostawy dostawa do 24 h dostawy

Bardziej szczegółowo