INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 Warszawa, 7 maja 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie, na załączonym formularzu do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 14:00 na adres: informacji na temat możliwości realizacji oraz szacunkowych kosztów (ceny brutto z VAT) wykonania usługi o nazwie: Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego obejmującego dwie 2-dniowe sesje szkoleniowe dla laureatek/uczestniczek konkursu Jestem Szefową oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli w ramach projektu finansowanego ze środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym Niniejsze zapytanie ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zamówienia rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP i Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zostanie opublikowane na stronach Zamawiającego po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia i zabezpieczeniu odpowiedniej ilości środków finansowych na jego realizację. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał informacji z niniejszego badania innym Wykonawcom. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: realizacja cyklu szkoleniowego nie później niż do 30 października 2015 r., sprawozdawczość i rozliczenie nie później niż do 15 listopada 2015 r., realizacja przedmiotu umowy około 40 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przy czym dwie 2-dniowe sesje szkoleniowe przypadać będą w weekend w okresie: wrzesień, październik 2015 r. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Warszawa Zadania Wykonawcy: 1) Rekrutacja - na podstawie zbioru danych dostarczonych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, 60 uczestniczek/uczestników szkolenia, tj. 30 uczestniczek/finalistek

2 konkursu Jestem Szefową oraz 30 nauczycieli, rodziców/opiekunów łącznie 60 uczestników. W ramach rekrutacji i naboru Wykonawca: zobowiązany jest do: zbierania oryginalnych formularzy zgłoszeniowych oraz oryginalnych deklaracji przystąpienia do projektu, sporządzania list uczestników w podziale na profil uczestnika, udzielania pełnej informacji na temat projektu w imieniu Zamawiającego, w tym zwłaszcza na temat organizacji sesji szkoleniowych, lokalizacji, sposobu dojazdu oraz programu, możliwości korzystania z noclegu i przednoclegu. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od każdego z uczestników oryginał zgłoszenia na szkolenie. W trybie roboczym dopuszczalna jest korespondencja między uczestnikami a Wykonawcą, prowadzona drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, jednak Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania oryginału pisma formularza zgłoszeniowego od każdego uczestnika cyklu szkoleniowego. Integralną częścią formularza zgłoszeniowego jest oryginał deklaracji przystąpienia do projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, gdy zaproszona osoba nie będzie mogła uczestniczyć w sesji szkoleniowej lub w przypadku nie wykorzystania wszystkich wolnych miejsc, Wykonawca zobowiązany jest do zaproszenia na szkolenie kolejnej osoby z listy rezerwowej, spełniającej warunki uczestnictwa w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzyma każda osoba, która będzie uczestniczyła w danej sesji szkoleniowej w jej pełnym wymiarze i potwierdzi swoją obecność na liście obecności każdego dnia danej sesji szkoleniowej, w której bierze udział oraz własnoręcznie potwierdzi odbiór zaświadczenia. 2) Obsługa logistyczna i organizacyjna cykli szkoleniowych, w tym zapewnienie obiektu szkoleniowego z noclegiem i tzw. przednoclegiem oraz całodniowym wyżywieniem w Warszawie. Sesje szkoleniowe zostaną zorganizowane w salach konferencyjnych w hotelach standardu minimum trzygwiazdkowego 1 lub centrum/ośrodku konferencyjnym o analogicznym standardzie zlokalizowanym w promieniu maksymalnie 5 km od głównego dworca kolejowego w Warszawie. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby dojazd do obiektu był możliwy środkami komunikacji publicznej. Szkolenia powinny odbywać się w tym samym hotelu lub centrum/ośrodku, w którym zapewniony będzie nocleg. Hotel lub centrum/ośrodek, w którym odbędzie się sesja szkoleniowa musi zapewnić nieodpłatne miejsca parkingowe, dla co najmniej 30 uczestników sesji szkoleniowej. Hotel, w którym będzie odbywać się szkolenie powinien być dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami (w szczególności osób niepełnosprawnych ruchowo) tj. wyposażony w szczególności w: podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami oraz windę/-y, (jeśli ich użycie jest uzasadnione ze względu na lokalizację sal), a także miejsce parkingowe dla osoby 1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U Nr 22, poz. 169)

3 niepełnosprawnej oraz toalety w pobliżu (w odległości maksymalnie 50 metrów, na tym samym piętrze) sal szkoleniowych dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wykonawca zapewni uczestnikom sesji szkoleniowych klimatyzowane 2 sale szkoleniowe przystosowane do liczby 30 osób dla każdej sali. Sale szkoleniowe muszą posiadać oświetlenie dzienne oraz muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt szkoleniowy: laptop wraz z pakietem MS Office umożliwiający odtworzenie prezentacji w Power Point, rzutnik multimedialny z pilotem, tablica typu flipchart i flamastry, ekrany (w liczbie dostosowanej do wielkości sali i sposobu ustawienia krzeseł), mikrofony stacjonarne i przenośne w ilości odpowiedniej do liczby osób szkolących, dostęp do Internetu, niezbędne meble biurowe (stoły, krzesła) oraz sprawne nagłośnienie. Uczestnicy szkoleń muszą mieć zapewniony, w bezpośrednim sąsiedztwie sali, w której będzie odbywać się szkolenie dostęp do zaplecza sanitarnego adekwatnego do ilości uczestników oddzielnie damskie, męskie. Wykonawca zapewni bezpłatną szatnię dla wszystkich uczestników szkoleń. Wszelkie zmiany dotyczące lokalizacji miejsca sesji szkoleniowych muszą być uzasadnione przez Wykonawcę czynnikami natury siły wyższej i brakiem winy Wykonawcy. Propozycje zmiany lokalizacji miejsca szkolenia muszą być zgłoszone Zamawiającemu wraz z wyczerpującym uzasadnieniem wykazującym brak winy Wykonawcy i/lub na wystąpienie czynników natury siły wyższej nie później niż na 3 dni robocze przed pierwszym dniem szkolenia w godzinach pracy Zamawiającego. Zmiana lokalizacji miejsca szkolenia musi uzyskać akceptację przez Zamawiającego. Powiadomienie uczestników o zmianie lokalizacji oraz uzyskanie od nich potwierdzeń udziału w szkoleniu w nowej lokalizacji musi zostać przeprocedowane przez Wykonawcę, na jego koszt i w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 3) Część merytoryczna: Opracowanie programów szkoleniowych Wykonawca opracuje i zrealizuje 2 programy szkoleniowe po jednym dla każdej z grup szkoleniowych. Programy szkoleniowe podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Cykl szkoleniowy musi być prowadzony w języku polskim, zrozumiałym dla każdej grupy szkoleniowej. Treść merytoryczna programu musi uwzględniać kwestię równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Szkolenie powinno być prowadzone z zastosowaniem różnorodnych metod szkoleniowych takich jak: wykład, warsztat, ćwiczenia, dyskusja oraz analizy studiów przypadku itp. Najbardziej pożądanym modelem realizacji szkolenia będzie model warsztatowy zajęcia praktyczne muszą stanowić co najmniej 80% wszystkich zajęć. Program szkoleniowy dla Grupy I (laureatek/uczestniczek Konkursu Jestem Szefową ) musi obejmować w szczególności: Moduł 1: określanie celów, budowanie własnej ścieżki kariery, Moduł 2: budowanie efektywności zespołu, w tym ja jako liderka moja rola, zadania i obowiązki, budowanie własnego autorytetu i efektywnego przywództwa, doskonalenie umiejętności wywierania wpływu na innych, Moduł 3: budowanie efektywności osobistej, w tym wzmacnianie pewności siebie oraz trening asertywnego komunikowania, budowanie relacji z otoczeniem, zarządzania własną energią i motywacją.

4 Program szkoleniowy musi być dostosowany do poziomu rozwoju uczennic I i II klas szkół ponadgimnazjalnych oraz studentek I, II i III i IV roku studiów oraz nawiązywać poziomem do podstaw programowych obowiązujących na tym poziomie edukacji. Wykonawca ma obowiązek opracowania autorskiego programu szkoleniowego w porozumieniu z psychologiem lub pedagogiem. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania przeprowadzenia ww. konsultacji i przedłożenia dokumentacji Zamawiającemu, w tym pisemnej rekomendacji sporządzonej przez ww. niezależnego eksperta, który nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, ani nie pozostaje w żadnym, budzącym wątpliwości stosunku zależności z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia rekomendacji wraz z ostateczną wersją programu szkoleniowego. Wykonawca wraz z rekomendacjami zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o bezstronności eksperta na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy. Program szkoleniowy dla Grupy II (opiekunów uczestniczek i finalistek konkursu Jestem Szefową (jeżeli są niepełnoletnie) oraz nauczycieli) musi obejmować w szczególności: Moduł 1: rozpoznawanie naturalnych liderek, kategorie liderek, potrzeby liderek, praca indywidualna z młodą liderką, dobre praktyki ukierunkowania przywództwa dziewcząt, Moduł 2: rozróżnienie między naturalnym przywództwem a potrzebą dominacji, umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, zarządzanie emocjami, Moduł 3: wychowanie do równości w perspektywie rodziców i nauczycieli, kształtowanie postaw wychowawczych wobec równości płci, zaangażowanie rodziców i nauczycieli w edukację w zakresie równości płci. Kadra trenerska Wykonawca wraz ze składaną ofertą zobowiązany jest przedstawić wykaz trenerów w liczbie minimum 4 osób spełniających wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż każdy moduł szkoleniowy dla każdej grupy musi być prowadzony przez parę trenerską. Zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. Będzie dokonywana każdorazowo na piśmie i podlegała pisemnej akceptacji Zamawiającego. W takim przypadku osoby zastępujące będą musiały posiadać odpowiednio wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie co najmniej na takim samym poziomie jak osoby zastępowane. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować minimum jedno spotkanie dla każdego członka zespołu trenerskiego, na którym omówiony zostanie szczegółowy zakres merytoryczny wszystkich modułów dla poszczególnych grup szkoleniowych. Każdy z trenerów musi legitymować się wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjata o profilu psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz inne humanistyczne nauki pokrewne. Jednocześnie każdy z trenerów musi legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym nabycie umiejętności trenerskich oraz wykazać się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów, lekcji itp. w wymiarze minimum 30 godzin z zakresu modułu, który będzie prowadził. Wykonawca zapewni szkolenie dla trenerów w zakresie merytorycznym poprzednich

5 sześciu edycji konkursu Jestem Szefową. Materiały zostaną udostępnione przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych Wykonawca przygotuje po 30 pakietów szkoleniowych dla każdej z 2 grup szkoleniowych (łącznie 60 pakietów) zgodnie ze specyfikacją: Lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu zamówienia 1 Teczka 1. segregator na dokumenty formatu A4 w kolorze granatowym 2-zapięciowy; 2 Materiały informacyjne szkoleniowe 3 Długopis klasyczny i 2. oznakowanie: front u dołu środek w kolorze logotyp Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, po prawej stronie w kolorze logotypy: Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na białym tle, pośrodku informacja o współfinansowaniu, tył segregatora na dole pośrodku adres strony internetowej 1. Objętość - minimum 50 stron A4, z czego minimum 20 % powinny stanowić elementy graficzne tj. schematy, zdjęcia, rysunki itp. 2. Zawartość: a) informacje o Zamawiającym, informacje o projekcie (maks. 3 strony), b) treści merytoryczne, wydruki prezentacji trenerów itp. Materiały szkoleniowe wydrukowane w kolorze, druk dwustronny, informacja o współfinansowaniu [oznakowanie: logotypy] c) notes na notatki formatu A4 z możliwością wpięcia do segregatora i ćwiczenia (maksymalnie 6 stron, w kratkę), d) płyta CD z materiałami elektronicznymi (dodatkowymi, wykorzystywanymi w czasie warsztatów) w opakowaniu plastikowym trwale umocowanym w segregatorze. 1. długopis automatyczny, metalowy z białym lakierowanym korpusem, z błyszczącym chromowanym klipem i szpicem, wkład niebieski, cienko piszący; 2. nadruk kolorowy; 3. oznakowanie: logotypy oraz adres strony internetowej na korpusie; 4) sprawozdawczość, dokumentowanie i rozliczenie Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie poszczególnych sesji szkoleniowych będą listy obecności uczestników/uczestniczek, potwierdzone własnoręcznymi podpisami uczestników oraz akceptacją minimum jednego trenera prowadzącego daną sesję. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór sprawozdania końcowego. Sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotu zamówienia zawierać będzie w szczególności: a) szczegółowy opis zrealizowanych zadań, b) opis problemów związanych z realizacją zamówienia, c) wnioski i rekomendacje.

6 Do sprawozdania końcowego dołączone będą dodatkowo w formie załącznika: a) listy obecności z każdego z zadań z podpisami obecnych uczestników/uczestniczek, b) listy osób korzystających z noclegów wraz z ich podpisami, c) lista osób, którym zostało wydane zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wraz z potwierdzeniem odbioru zaświadczenia przez uczestnika/uczestniczkę, d) lista osób, które uczestniczyły w sesjach szkoleniowych, e) dokumentacja zdjęciowa każdego spotkania w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD, f) opracowane przez Wykonawcę materiały w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD, g) wszystkie kwestionariusze AIOS uzyskane od uczestników cyklu szkoleniowego wraz z wnioskami i rekomendacjami dla Zamawiającego, h) wszelkie materiały wytworzone przez Wykonawcę w ramach zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie dostarczenia produktów projektu. Ponadto, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania, w każdym czasie, dodatkowych informacji o stanie realizacji zamówienia lub sprawozdań, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przekazania.

7 Wykaz doświadczenia warunki formalne potencjalnego wykonawcy Wykonawca, przystępując do będzie musiał wykazać, że dysponuje doświadczeniem w zakresie należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat wykonania minimum 2 usług szkoleniowych dla minimum 40 osób w zakresie rekrutacji, organizacji i realizacji szkolenia, opracowania i przygotowania programu merytorycznego oraz materiałów szkoleniowych, obsługi logistycznej i technicznej, w tym wyżywienia i zapewnienia noclegów, o wartości minimum ,00 zł netto każda z usług. opis doświadczenia Wykonawcy nazwa usługi obejmującej przedmiot zamówienia rekrutacja, organizacja i realizacja szkolenia, opracowanie i przygotowanie programu merytorycznego oraz materiałów szkoleniowych, obsługi logistycznej i technicznej, w tym wyżywienia i zapewnienia noclegów Nazwa szkolenia oraz nazwa podmiotu zamawiającego szkolenie dane do wykazania na etapie 1) Data wykonania usługi Dane do wykazania na etapie Wartość usługi Dane do wykazania na etapie 2) Nazwa szkolenia oraz nazwa podmiotu zamawiającego szkolenie dane do wykazania na etapie Dane do wykazania na etapie Dane do wykazania na etapie Wykaz osób warunki formalne potencjalnego wykonawcy Wykonawca musi dysponować lub będzie dysponować zespołem osobowym tak jak poniżej: Charakterystyka zespołu dedykowanego do realizacji przedmiotu zamówienia KIEROWNIK ZESPOŁU - dane do wykazania na etapie 1) 2) OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REKRUTACJĘ - dane do wykazania na etapie postępowania przetargowego opis doświadczenia i wykształcenia W okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert, pełniła funkcje kierownika projektu w ramach 2 usług, których przedmiotem były szkolenia, w tym każda z usług została zrealizowana na podstawie odrębnej umowy oraz w każdej z tych usług zostało przeszkolonych, co najmniej 40 osób. Wykształcenie wyższe na poziomie minimum licencjata. Nie może łączyć tej funkcji z innymi funkcjami w projekcie. Doświadczenie w minimum 2 procesach rekrutacyjnych dla szkoleń dla minimum 40 osób. 3) 4) METODYK-EKSPERT - dane do wykazania na etapie TRENERZY (minimum 4 osoby) - dane do wykazania na etapie Wykształcenie wyższe z zakresu prawa na poziomie co najmniej magistra psychologii, pedagogiki, socjologii, nauk społecznych, zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz inne humanistycznych nauk pokrewnych. Autor/współautor co najmniej 3 publikacji na temat kształotwania i wspierania postaw liderskich. wykształcenie wyższe na poziomie minimum licencjata o profilu psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz inne humanistyczne nauki pokrewne. Jednocześnie każdy z trenerów musi legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym nabycie umiejętności trenerskich oraz wykazać się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów, lekcji itp. w wymiarze minimum 30 godzin z zakresu modułu, który będzie prowadził.

8 FORMULARZ CENOWY Formularz cenowy z kalkulacją należy przesłać do dnia 20 maja 2015 r. do godz. 14:00 na adres: Imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy Adres Telefon kontaktowy Fax, Odpowiadając na zaproszenie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do składania informacji na temat szacunkowej wartości usługi Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowego obejmującego dwie 2-dniowe sesje szkoleniowe dla laureatek/uczestniczek konkursu Jestem Szefową oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli oświadczam, że: 1) Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę uwag (jeśli Wykonawca zgłasza uwagi, należy przesłać je na adres mailowy: 2) Zapoznałem/am się z wymaganiami formalnymi dla Wykonawców w zakresie doświadczenia i zasobów ludzkich i nie wnoszę uwag (jeśli Wykonawca zgłasza uwagi, należy przesłać je na adres mailowy: 3) Wartość usługi określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia, według mojej opinii, wynosi: CENA BRUTTO (wliczając VAT) za opracowanie i przygotowanie programu oraz materiałów szkoleniowych CENA BRUTTO (wliczając VAT) za zaangażowanie minimum 4 trenerów CENA BRUTTO (wliczając VAT) za noclegi CENA BRUTTO (wliczając VAT) za wyżywienie i usługę cateringową w czasie szkolenia CENA BRUTTO (wliczając VAT) za wynajem sal szkoleniowych i miejsc parkingowych CENA BRUTTO (wliczając VAT) za całość przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU 1 Warszawa 22 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/5.2.1/2014 z dnia 21.10.2014. OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo