MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS /10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS /10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu Pestalozzi Rady Europy nt. Edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIśEJ EURO SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 1 z 21

2 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, Warszawa NIP: , REGON: tel.: (22) , (22) fax: (22) pon. pt. 8:15-16:15 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Portal Internetowy Urzędu Zamówień Publicznych, b) strona internetowa MEN (zakładka BIP), c) tablica ogłoszeń w budynku MEN. ROZDZIAŁ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu Pestalozzi Rady Europy nt. Edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości polegająca na zapewnieniu poniŝszych usług: a) zakwaterowanie, b) wyŝywienie, c) wynajem sal konferencyjnych, d) wynajem sprzętu konferencyjnego, e) tłumaczenia symultaniczne, f) transport, g) wykonania i dostarczenia toreb z nadrukiem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV) Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą. 4. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. ROZDZIAŁ 3 INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 2 z 21

3 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający nie ogranicza moŝliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnej części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. ROZDZIAŁ 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 24 maja - 30 maja 2010 r. ROZDZIAŁ 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia* Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. * Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do Ŝadnego z Wykonawców nie moŝe być podstaw do wykluczenia. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłoŝone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6, na zasadzie spełnia/nie spełnia. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 3 z 21

4 ROZDZIAŁ 6 WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 3 do niniejszej SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w dokumenty i oświadczenie - składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2, iŝ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 naleŝy złoŝyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 2 naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 4 z 21

5 ROZDZIAŁ 7 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 1) pisemnie na adres Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, Warszawa, 2) faksem na numer (22) , 3) drogą elektroniczną na adres JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. KaŜda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 5. Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP-BS /10. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upowaŝnione są osoby: w sprawach formalnych Beata Stanecka, tel. (22) , w sprawach merytorycznych Stefania Wilkiel, tel. (22) ROZDZIAŁ 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. ROZDZIAŁ 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 5 z 21

6 oferty. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 8. Zamawiający Ŝąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. JeŜeli upowaŝnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 10. Zapis ustępu 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 11. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŝnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 12. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak teŝ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 14. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uwaŝane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 15. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 16. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 6 z 21

7 za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania. 17. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 18. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 19. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 20. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 4 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 4 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby w złoŝonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 21. Oferta musi ponadto zawierać: A. cenę netto i cenę brutto całego zamówienia, B. ceny netto i brutto poszczególnych usług wchodzących w skład zamówienia tj. zakwaterowania (noclegów ze śniadaniami), wyŝywienia, przerw kawowych, wynajmu sal konferencyjnych i sprzętu, tłumaczeń symultanicznych, transportu i toreb z nadrukiem, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, C. oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ, D. dokumenty, o których mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, E. informację o podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 10 SIWZ. 22. Ofertę naleŝy złoŝyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej al. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353). 23. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniŝszy sposób: a) opis zawartości koperty: Oferta na obsługę europejskiego seminarium nt. Edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości. Postępowanie nr DE-WZP-BS /10, b) adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 24. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŝy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 25. Zmiany do oferty naleŝy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 7 z 21

8 pieczęci). 26. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego, (III piętro, pok. 353). 2. Termin składania ofert do r. do godz. 12: Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Termin otwarcia ofert r. o godz. 12:15. ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę netto oraz cenę brutto całości przedmiotu zamówienia oraz ceny netto i brutto poszczególnych usług wchodzących w skład zamówienia tj. zakwaterowania (noclegów ze śniadaniami), wyŝywienia, przerw kawowych, wynajmu sal konferencyjnych i sprzętu, tłumaczeń symultanicznych, transportu i dostawy toreb z nadrukiem zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. 3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŝy w dół, b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŝy w górę. W przypadku zastosowania preferencyjnych stawek VAT 0% naleŝy podać podstawę zastosowania takich stawek. ROZDZIAŁ 13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium cena waga 100%. 2. Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: Kryterium ceny zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Cn C = x 100, Co SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 8 z 21

9 gdzie: Cn oznacza najniŝszą zaproponowaną cenę, Co oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów. ROZDZIAŁ 14 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. ROZDZIAŁ 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ 16 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) zamiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy, 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) innych zmian, których nie moŝna przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, Ŝe zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. ROZDZIAŁ 17 INFORMACJE DOT. PROTOKOŁU 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 9 z 21

10 Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej. ROZDZIAŁ 19 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Wykaz załączników do SIWZ : Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego. Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 10 z 21

11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest obsługa europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu Pestalozzi Rady Europy nt. Edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości polegająca na zapewnieniu poniŝszych usług: Zakwaterowanie: w hotelu minimum dwugwiazdkowym w centrum Krakowa tj. na Starym Mieście (dzielnica I) w obrębie tzw. Starych Plant obszar ograniczony ulicami: Basztowa, Podwale, Franciszkańska i Westerplatte, pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe z pojedynczym wykorzystaniem, ze śniadaniami, z bezpłatnym dostępem do Internetu w pokojach uczestników. w terminach: maja 2010 r. 6 noclegów ze śniadaniami dla max 8 osób maja 2010 r. 5 noclegów ze śniadaniami dla max 20 osób Wynajem sal konferencyjnych w tym samym hotelu, w którym są zakwaterowani uczestnicy, w terminach: I. 25 maja 2010 r. 3 sale: 1) sala konferencyjna min. 8-osobowa w godz. 9:30-16:00 2) sala na Sekretariat Rady Europy (RE) min. 3-osobowa w godz. 9:30-16:00 (sekretariat będzie obsługiwany przez uczestników spotkania) 3) sala konferencyjna min. 28-osobowa w godz :00 (ustawienie stołów w podkowę) II. 26 maja 2010 r. 5 sal: 1) sala konferencyjna min. 28-osobowa w godz. 9:00-18:00 (ustawienie stołów w podkowę) 2) sala na Sekretariat RE min. 3-osobowa w godz. 8:00-18:00 3) sala komputerowa w godz. 8:00-18:00 na min 5 stanowisk 4) sala konferencyjna min. 8-osobowa w godz. 9:00-18:00 5) sala konferencyjna min. 8-osobowa w godz. 9:00-18:00 III. 27 maja 2010 r. 3 sale: 1) sala konferencyjna min. 28-osobowa w godz. 9:00-13:00 (ustawienie stołów w podkowę) 2) sala na Sekretariat RE min. 3-osobowa w godz. 8:00-13:00 3) sala komputerowa w godz. 8:00-13:00 na min. 5 stanowisk IV. 28 maja 2010 r. 5 sal: 1) sala konferencyjna min. 28-osobowa w godz. 9: (ustawienie stołów w podkowę) 2) sala na Sekretariat RE min. 3-osobowa w godz. 8: ) sala komputerowa w godz. 8: na min. 5 stanowisk 4) sala konferencyjna min. 8-osobowa w godz. 9: ) sala konferencyjna min. 8-osobowa w godz. 9: Wynajem sprzętu konferencyjnego 1) 2 komputery (w tym: 1 z klawiaturą angielską i 1 z klawiaturą francuską) do Sekretariatu RE w dniach maja 2010 r. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 11 z 21

12 2) drukarka i kopiarka do Sekretariatu w dniach maja 2010 r. 3) 2 komputery (w tym: 1 z klawiaturą angielską i 1 z klawiaturą francuską) do sali konferencyjnej 28-osobowej w dniach maja 2010 r. 4) 2 komputery (w tym: 1 z klawiaturą angielską i 1 z klawiaturą francuską) do sali konferencyjnej 8-mio osobowej w dniach maja 2010 r. oraz 28 maja 2010 r. 5) 2 komputery (w tym: 1 z klawiaturą angielską i 1 z klawiaturą francuską) do sali konferencyjnej 8-mio osobowej w dniach 26 maja 2010 r. oraz 28 maja 2010 r. 6) 5 komputerów (w tym: 1 z klawiaturą francuską i 4 z klawiaturami angielskimi) do sali komputerowej w dniach maja 2010 r. 7) drukarka i kopiarka do sali komputerowej w dniach maja 2010 r. 8) rzutnik multimedialny do sali konferencyjnej 28-osobowej w dniach maja 2010 r. 9) po jednym rzutniku multimedialnym do kaŝdej z sal konferencyjnych: do sali 8-osobowej w dniu 25 maja 2010 r. do sali 8-osobowej w dniach: 26 maja 2010 r. i 28 maja 2010 r. do sali 8-osobowej w dniach: 26 maja 2010 r. i 28 maja 2010 r. Minimalne wymagania dot. sprzętu: 1) drukarka i kopiarka: wydruk i kopia czarno-białe, z interfejsem sieciowym, zapas papieru i tonerów na stron, 2) komputery: oprogramowanie MS Windows, dostęp do Internetu, ma umoŝliwiać korzystanie z pakietu MS Office (z PowerPoint). Tłumaczenia bezpośrednie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język francuski i z francuskiego na angielski (bez udziału języka polskiego) przez min. 2 tłumaczy, w dniach: 26 maja 2010 r. w godz. od 9.00 do 18.00, 27 maja 2010 r. w godz. od 9.00 do 13.00, 28 maja 2010 r. w godz. od 9.00 do zapewnienie odpowiedniego sprzętu w sali 28-osobowej: słuchawek i mikrofonów dla 28 osób, obsługa techniczna sprzętu do tłumaczeń w sali konferencyjnej 28-osobowej w powyŝszych terminach. WyŜywienie OBIADY (godz ): 25 maja 2009 r. obiady dla max 8 osób w hotelu, w którym są zakwaterowani uczestnicy 26, 27, 28 maja 2010 r. obiady dla max 28 osób w hotelu 29 maja 2010 r. obiad dla max 28 osób w Oświęcimiu (preferowany Międzynarodowy Dom Spotkań z MłodzieŜą ze względu na umówione spotkanie uczestników) KOLACJE: 24 maja 2010 r. kolacja o godz dla max 8 osób w restauracji w okolicach krakowskiego Rynku 25, 26, 28 maja 2010 r. kolacje dla max 28 osób w restauracjach w okolicach krakowskiego Rynku godz. 19:00 27 maja 2010 r. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 12 z 21

13 kolacja dla max 28 osób w restauracji na krakowskim Kazimierzu (z muzyką klezmerską) godz. 19:30 29 maja 2010 r. uroczysta kolacja o godz dla max 28 osób w restauracji po drodze z Oświęcimia do Krakowa (preferowana karczma w Wygiełzowie) + zespół folklorystyczny grający polską muzykę ludową w trakcie kolacji Przerwy na kawę: 25 maja 2010 r. 2 przerwy kawowe dla max 8 osób (kawa, herbata, ciasteczka, owoce) w miejscu obrad 26, 28 maja 2010 r. po 2 przerwy kawowe w kaŝdym dniu dla max 28 osób (kawa, herbata, ciasteczka, owoce) w miejscu obrad 27 maja 2010 r. jedna przerwa w miejscu obrad, a druga przerwa w Muzeum Galicja o godz. 17:00 dla max 28 osób (kawa, herbata, ciasteczka, owoce) Podczas obrad muszą zostać zapewnione napoje dla uczestników i prowadzących: woda gazowana i niegazowana na stołach. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaŝe Wykonawcy program godzinowy Seminarium oraz informację o ilości dań wegetariańskich. Transport 1) w dniu 24 maja 2010 r. zapewnienie indywidualnego odbioru 8 uczestników konferencji z lotniska i ew. dworca PKP lub autobusowego przewiezienie do hotelu 2) w dniu 25 maja 2010 r. zapewnienie indywidualnego odbioru 20 uczestników z lotniska i ew. dworca PKP lub autobusowego przewiezienie do hotelu 3) w dniu 27 maja 2010 r. wynajęcie autokaru dla 28 osób transport o godz z hotelu do Muzeum Galicja (krakowski Kazimierz) oraz transport z Kazimierza do hotelu ok. godz ) w dniu 29 maja 2010 r. wynajęcie autokaru dla 28 osób o godz wyjazd z hotelu w Krakowie do Oświęcimia (w tym przejazd do Brzezinki), powrót do Krakowa ok. godz ) w dniu 30 maja 2010 r. zapewnienie indywidualnych przewozów dla 28 osób z hotelu na lotnisko i ew. dworzec PKP lub autobusowy; Zamawiający wymaga aby autokar był wyposaŝony w WC. Przez transport indywidualny Zamawiający rozumie minibusy lub samochody osobowe. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaŝe Wykonawcy informacje o godzinach przylotów i odlotów poszczególnych uczestników Seminarium. Ministerstwo Edukacji Narodowej poniesie koszty programu kulturalnego tj. wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau, Centrum śydowskim w Oświęcimiu, Muzeum Galicja (w tym prowadzenie warsztatów i wynajęcie przewodników). Oprawa plastyczna: 28 toreb: format A-4, z materiału wodoodpornego, z paskiem na ramię, kolor szary, z czarnym nadrukiem o poniŝszej treści: PESTALOZZI Trainer Training Seminar Education for the prevention of crimes against humanity Module B Cracow, May 2010 SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 13 z 21

14 .. (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu Pestalozzi Rady Europy nt. Edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości, nr postępowania DE-WZP-BS /10 w imieniu:. (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 14 z 21

15 Załącznik nr 3 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu Pestalozzi Rady Europy nt. Edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości, nr postępowania DE-WZP-BS /10 w imieniu:. (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 15 z 21

16 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO O F E R T A Nazwa i adres Wykonawcy: NIP... REGON... Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:... Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:... Numer telefonu: 0 (**)... Numer faksu: 0 (**) Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu Pestalozzi Rady Europy nt. Edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości nr postępowania DE-WZP-BS /10 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, za cenę: CENA NETTO..złotych (słownie:......zł) CENA BRUTTO..złotych (słownie:......zł) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 16 z 21

17 Przedmiot zamówienia Zakwaterowanie (noclegi ze śniadaniami) WyŜywienie kolacje obiady kolacje obiady kolacje Cena jednostkowa netto w PLN Kosztorys wykonania usługi Ilość 48 (6 dla 8 osób) 100 (5 dla 20 osób) 8 osób 8 osób 28 osób 28 osób 28 osób obiady 28 osób kolacje 28 osób obiady 28 osób kolacje 28 osób obiady 28 osób kolacje 28 osób Przerwy kawowe przerwy 8 osób przerwy 28 osób przerwy 28 osób przerwy 28 osób Wynajem sal konferencyjnych i sprzętu konferencyjnego Tłumaczenie symultaniczne Transport Torby z nadrukiem 28 szt. SUMA Koszt netto w PLN (cena jedn. x ilość) Stawka VAT (%)* Koszt brutto w PLN (koszt netto +wartość podatku VAT) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 17 z 21

18 * W przypadku zastosowania preferencyjnych stawek VAT 0% naleŝy podać podstawę zastosowania takich stawek Oferujemy zakwaterowanie i wyŝywienie w poniŝszych miejscach: Nazwa i adres hotelu:... Nazwy i adresy restauracji, w których będą oferowane posiłki: 24, 25, 26 i 28 maja 2010 r. w okolicach krakowskiego Rynku: maja 2010 r. w Oświęcimiu: maja 2010 r. na krakowskim Kazimierzu:.. 29 maja 2010 r. po drodze z Oświęcimia do Krakowa:.. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje (jeŝeli dotyczy): 1. Oświadczamy, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ. 3. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia jej otwarcia. 4. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ, tj. 24 maja 30 maja 2010 r. Oferta została złoŝona na... parafowanych stronach od nr... do nr... Do oferty dołączono następujące załączniki: (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 18 z 21

19 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zakresu oraz warunków obsługi przez Wykonawcę seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu Pestalozzi Rady Europy nt. Edukacja na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości (Education for the prevention of crimes against humanity) w Krakowie, w dniach maja 2010 r. dalej zwanym Seminarium w zakresie usług transportowych, hotelarskich, gastronomicznych oraz obsługi techniczno organizacyjnej konferencji. 2. W Seminarium weźmie udział maksymalnie 28 osób. 3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do obsługi Seminarium na zasadach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Zobowiązania stron 1. Wykonawca oświadcza, iŝ dochowa naleŝytej staranności w wykonaniu powierzonych zadań, z uwzględnieniem standardów i ustalonych zwyczajów w obsłudze konferencji o randze międzynarodowej. 2. W trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca będzie pozostawał w stałym kontakcie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnych komplikacjach i utrudnieniach w obsłudze Seminarium, które mogłyby zakłócić jego przebieg. 4. Wykonawca oświadcza, iŝ w miarę posiadanych moŝliwości będzie stosował się do sugestii i zaleceń Zamawiającego co do sposobu spełnienia poszczególnych świadczeń. 5. JeŜeli sposób obsługi Seminarium w sposób raŝący będzie odbiegał od przyjętych standardów, Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia danego obowiązku wynikającego z umowy w sposób wskazany przez Zamawiającego, zgodny z przyjętymi standardami w świadczeniu danego rodzaju usług. 6. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaŝe ostateczną listę uczestników Seminarium, liczbę dań wegetariańskich, godziny przyjazdów i przylotów uczestników oraz program godzinowy Seminarium. 3. Wynagrodzenie 1. Wykonawcy z tytułu wykonania umowy przysługuje wynagrodzenie łączne w kwocie nieprzekraczalnej.. zł brutto (słownie złotych:..). 2. W przypadku zmniejszenia się liczby uczestników seminarium, określonej w 1 ust. 2, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulegnie zmniejszeniu o iloczyn kosztu zakwaterowania i wyŝywienia 1 osoby (noclegu, śniadania, obiadu, kolacji i przerw kawowych) i liczby, o jaką zmniejszono liczbę uczestników - zgodnie z kosztorysem wykonawcy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 19 z 21

20 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z kolacji, całkowite koszty kolacji ulegną zmniejszeniu o iloczyn kosztu kolacji w danym dniu i liczby o jaką zmniejszono liczbę uczestników (zgodnie z kosztorysem wykonawcy), o ile Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 24 godzin przed świadczeniem. 4. W przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zrzeka się roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraconych korzyści. 4. Płatność 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT uprzednio zatwierdzonej przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. Warunkiem zatwierdzenia faktury VAT jest stwierdzenie naleŝytego wykonania zamówienia. Przez naleŝyte wykonanie umowy naleŝy rozumieć wykonanie usług zgodnie z warunkami opisanymi w 1 umowy. 2. Za datę zapłaty uwaŝa się datę złoŝenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 5. Termin realizacji umowy Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 niniejszej umowy zrealizowane będzie w dniach maja 2010 r. 6. Kary umowne 1. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. W przypadku nienaleŝytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. 3. W przypadku opóźnienia powyŝej 20 minut w podstawieniu autokaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % od wartości usługi transportowej zgodnie z kosztorysem Wykonawcy. 4. Przewidziane kary umowne podlegają sumowaniu. 5. ZastrzeŜone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają moŝliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 6. W przypadku nie wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości udokumentowanych strat poniesionych przez Zamawiającego. 7. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waŝności wymagają formy pisemnej. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /10 Strona 20 z 21

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo