Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013"

Transkrypt

1 Aktualizacja Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr 2/24/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. Toruń, styczeń 2013

2 Dokument został przygotowany przy współpracy : Departamentu Wdrażania RPO Biura Audytu Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1

3 SPIS TREŚCI 1. Opis uwarunkowań prowadzenia kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok Założenia co do warunków kontroli projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok Ogólne zasady dotyczące kontroli na miejscu realizacji projektu Zadania audytowe realizowane przez Biuro Audytu w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku Kontrole krzyżowe 73 2

4 1. Opis uwarunkowań prowadzenia kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013 W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata (zwana dalej: IZ RPO WK-P) stosuje m.in., następujące podstawy prawne: - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 ; - Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/ ; - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); - Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 5 czerwca 2012 r., znak: MRR/H/10(5)06/2012; - Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata z dnia 26 czerwca 2012 r., znak: MRR/H/9(5)06/2012; Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata , przyjęte uchwałą Nr 46/1391/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata pełni Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych Urzędu 1 Dz. Urz. UE L 371 z , str , z późn. zm. 2 Dz. Urz. UE L 210 z , str , z późn. zm. 3

5 Marszałkowskiego. Zarząd Województwa zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady 1083/2006 jest odpowiedzialny za prawidłowe i efektywne zarządzanie programem operacyjnym oraz jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. W systemie zarządzania i kontroli RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przewiduje się zaangażowania innych instytucji mogących pełnić rolę Instytucji Pośredniczących. Zadania i funkcje Zarządu Województwa, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej dla RPO WK-P, wynikają ze Statutu Województwa przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w zarządzanie RPO zaangażowane są głównie następujące jednostki i komórki Urzędu Marszałkowskiego: w części dotyczącej Zarządzania Programem - Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, zadania dotyczące zarządzania programem zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Wewnętrznym Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi zatwierdzonym właściwym Zarządzeniem Marszałka w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego; w części dotyczącej Wdrażania Programu - Departament Wdrażania RPO, zadania dotyczące wdrażania programu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Wewnętrznym Departamentu Wdrażania RPO zatwierdzonym właściwym Zarządzeniem Marszałka w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego. Funkcje Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zostały opisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z zasadami prawidłowego zarządzania finansami. W proces realizacji RPO WK-P na lata w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą zaangażowane następujące komórki: - Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, - Departament Wdrażania RPO, - Departament Finansów, - Departament Organizacyjny, - Departament Kontroli i Audytu, - Departament Planowania Regionalnego, - Departament Promocji, - Departament Społeczeństwa Informacyjnego, 4

6 - Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego. Plan Kontroli IZ RPO WK-P na rok 2013 Wśród wyżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego funkcje kontrolne sprawują: Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Do zadań którego należy w szczególności: pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w zakresie zarządzania Programem; programowanie i zarządzanie wdrażaniem RPO oraz pełnienie funkcji Instytucji Odwoławczej na etapie przedsądowym w systemie realizacji programu; zarządzanie systemem wdrażania RPO oraz nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z systemu kontroli zarządczych; koordynacja realizacji wszystkich programów operacyjnych wchodzących w skład Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz innych programów i projektów rozwojowych realizowanych na terenie województwa i współfinansowanych ze środków UE; koordynacja, przygotowywanie i realizacja działań promocyjnych i komunikacyjnych oraz obsługa pomocy technicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Departament Wdrażania RPO Do zadań którego należy w szczególności: - opracowanie we współpracy z Departamentem Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi oraz Departamentem Finansów Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz procedur w odniesieniu do priorytetów wdrażanych przez Urząd Marszałkowski; - prowadzenie oceny i koordynacja procesu oceny zgodnie z zapisami RPO, uszczegółowienia programu i innymi wiążącymi dokumentami; prowadzenie monitoringu finansowej i rzeczowej realizacji projektów; przygotowywanie umów o dofinansowanie wybranych projektów w ramach RPO; przygotowanie dyspozycji wypłaty środków dla Wnioskodawców; 5

7 - badanie i weryfikacja dokumentów finansowych przedkładanych przez Beneficjentów wraz z wnioskami o płatność pod kątem zgodności merytorycznej z projektem oraz kwalifikowalności wydatków; - opracowywanie materiałów do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji w ramach RPO współfinansowanych z budżetu województwa. pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w zakresie wdrażania Programu. Departament Finansów (w tym: Wydział Księgowości Funduszy Unijnych) Do zadań którego należy w szczególności: opiniowanie umów oraz aneksów o dofinansowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych; weryfikacja rachunkowa wniosków o dotację celową (w przypadku współfinansowania z budżetu państwa) oraz zleceń płatności dla BGK (w przypadku dofinansowania ze środków europejskich); dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach środków pochodzących z budżetu państwa; prowadzenie prac z zakresu planowania budżetowego i kontroli zaangażowania środków z funduszy strukturalnych; prowadzenie ewidencji rachunkowej dla projektów unijnych w systemie informatycznym. Departament Kontroli i Audytu (w tym: Biuro Audytu) Do zadań którego należy w szczególności: czynności doradcze przy projektowaniu procesów zarządzania i wdrażania RPO; przeprowadzanie Audytu, w tym przeprowadzenie audytu systemu zarządzania i kontroli; uzgadnianie, doradzanie, inicjacja i koordynacja z innymi komórkami organizacyjnymi spraw dotyczących przyjętych zadań i procedur; koordynowanie działań audytu z innymi komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia zasobów potrzebnych do oceny programów i przeprowadzania audytów. Kontrola i audyt System zarządzania finansowego i kontroli sporządzono w oparciu o wymogi określone w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 6

8 Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999, oraz opisie systemu zarządzania i kontroli na poziomie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia opracowanym przez Instytucję Koordynującą NSRO. Za zarządzanie finansowe Regionalnym Programem Operacyjnym odpowiada Instytucja Zarządzająca. Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem wdrażania projektów realizowanych w ramach RPO, prowadzi się kontrolę finansową, której ogólne zasady określa ustawa o finansach publicznych art. 47. Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca RPO w zakresie kontroli jest odpowiedzialna przede wszystkim za: wdrożenie systemu zarządzania i kontroli gwarantującego prawidłowość przeprowadzanych operacji; weryfikację formalno-finansową i merytoryczną wniosków Beneficjentów o refundację oraz ich poświadczanie wobec Instytucji Certyfikującej; uczestniczenie w systemie raportowania o nieprawidłowościach; zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji; zapewnienie i obsługa systemu informatycznego rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach RPO WK-P; zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne dla celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone; weryfikację i zatwierdzenie podręczników procedur w systemie wdrażania RPO WK-P; przedstawianie rekomendacji dotyczących usprawniania systemu na podstawie informacji o wszelkich kontrolach/ audytach przeprowadzonych w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, jak również informacji zidentyfikowanych w procesie monitorowania. Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników Instytucji Zarządzającej Instytucja Zarządzająca RPO WK-P opracowała pisemne procedury pn: Instrukcja Wykonawcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata zawierające szczegółowe opisy czynności przeznaczone dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w celu realizacji zadań IZ. Instrukcja podlega zatwierdzaniu Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 7

9 Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji oraz odnoszących się do zapewniania, że w całym okresie realizacji spełniają one wymogi obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych (art. 60 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Na podstawie Ustawy w ramach procedur wdrażania programów mogą być finansowane projekty indywidualne, systemowe oraz wyłonione w trybie konkursu. Zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Komitet Monitorujący RPO zatwierdza kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach danego programu, stanowiące załącznik do uchwały Komitetu w tej sprawie. Projekt kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach programu operacyjnego przygotowywany jest przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o zatwierdzony przez nią Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Szczegółowe procedury w zakresie wyboru i zatwierdzania projektów zawarte są w Instrukcji Wykonawczej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca zapewnia przejrzystość operacji oraz dba o ich zgodność wyznaczoną art. 13 ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Wnioski o dofinansowanie składane są zgodnie z Trybem składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Tryby wyboru projektów w odniesieniu do poszczególnych działań w ramach osi priorytetowych zostały szczegółowo opisane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P (Uszczegółowieniu RPO). Ze względu na specyficzny charakter wsparcia udzielanego instrumentom inżynierii finansowej w ramach Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, IZ RPO WK-P wypracowała odmienne podejście odnośnie jego wdrożenia. Specyfika ww. działania polega przede wszystkim na zwrotnym charakterze środków z programu operacyjnego przeznaczonych na wsparcie, jak również dwuetapowości przekazywania środków: etap I polega na przekazaniu środków przez IZ RPO WK-P do instrumentów inżynierii finansowej (pośredników finansowych), natomiast etap II obejmuje przekazanie środków przez instrumenty inżynierii finansowej (pośredników finansowych) sektorowi MSP. W związku z powyższym IZ RPO WK-P przyjęła Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , opisujące zasady udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej, które mają charakter uzupełniający do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

10 2. Założenia co do warunków kontroli projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013 Zapewnienie zgodności procedur wyboru i zatwierdzania operacji z wymogami obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych (art. 60 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Instytucja Zarządzająca zapewnia, iż w całym okresie realizacji procedur wyboru i zatwierdzania operacji spełnią one wymogi obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych. Formą zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnotowych są przyjęte przez Komitet Monitorujący kryteria oceny projektów, natomiast narzędziem sprawdzającym stopień ich realizacji i zgodności stanowią listy sprawdzające. Instytucja Zarządzająca zakłada przeprowadzenie weryfikacji, która obejmie aspekty formalne, finansowe, techniczne i rzeczowe na próbie dokumentów (kontrole na miejscu oraz weryfikacja wszystkich wniosków o płatność, dobór próby określony w IW, jak również w Metodologii doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P zawartej w Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata ). Instytucja Zarządzająca zapewnia przejrzystość operacji oraz dba o ich zgodność wyznaczoną art. 13 (1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Na podstawie art. 60 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ 2006 oraz art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1828/2006 Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana do przeprowadzania weryfikacji sprawdzających czy: towary i usługi współfinansowane w ramach projektów zostały rzeczywiście dostarczone, zadeklarowane przez Beneficjentów wydatki zostały faktycznie poniesione, wnioski Beneficjentów o płatność są prawidłowe, wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi w tym z politykami horyzontalnymi Wspólnoty, w szczególności: konkurencji, ochrony środowiska, niedyskryminacji oraz społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r., art. 13 ust. 2, ww. weryfikacje wydatków i projektów (w aspekcie formalnym, finansowym, technicznym i rzeczowym) polegają na: a) weryfikacji wszystkich wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów wraz z kompletem załączników (weryfikacja 100%); b) weryfikacji wydatków w postaci kontroli projektów na miejscu w miejsce 100% kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, IZ wprowadziła próbę w zakresie wyboru projektów do kontroli końcowej jednostek samorządu terytorialnego oraz projektów, w których Beneficjentami są jednostki spoza sektora finansów publicznych. 9

11 Bezwzględnie poddano kontroli po zakończeniu realizacji projektów projekty kluczowe oraz własne Samorządu Województwa. Projekty niepoddane kontroli w trakcie realizacji lub po jej zakończeniu zostały w pierwszej kolejności poddane kontroli w okresie trwałości - szczegółowy opis procesu został przedstawiony w Metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości, która znajduje się w Wytycznych IZ w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata w podrozdziale 2.1 niniejszego dokumentu. Przyjęto czynniki ryzyka niewłaściwego zrealizowania projektu w ramach RPO WK-P i odpowiednio przypisano im procentowe wartości (Wartość dofinansowania 40%, czas trwania projektu 25%, Forma prawna Beneficjentów 20%, Ilość przeprowadzonych kontroli projektów danego Beneficjenta 15%). Poszczególne czynniki ryzyka otrzymały trzy stopnie: niskie, średnie i wysokie ryzyko (projekt zagrożony). Dla stopni ryzyka określono konkretne kryteria. Określony projekt poddany został analizie pod kątem wskazanych ryzyk przy wykorzystaniu odpowiednich formuł programu Excel. Szczegółowy opis Metodologii doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P znajduje się w Wytycznych IZ w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata oraz w podrozdziale 2.1 niniejszego dokumentu. Weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrole na miejscu delegowana jest na Departament Wdrażania RPO, natomiast Departament Finansów dokonuje weryfikacji dyspozycji przekazania środków wynikających z wniosków o płatność Beneficjentów. Ponadto IZ RPO prowadzi kontrole systemowe w celu zapewnienia, że system zarządzania i kontroli RPO funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Opis kontroli systemowych Audytów systemu zarządzania i kontroli RPO WK-P na lata prowadzonych przez Biuro Audytu, został zawarty w podrozdziale 2.2 niniejszego dokumentu. Plan kontroli Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dany rok zawierający wykaz kontroli projektów na miejscu realizacji, które wykonywane będą przez Biuro Kontroli Projektów RPO oraz Aneks do Planu Audytu na dany rok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zawierający wykaz audytów systemu zarządzania i kontroli RPO WK-P na lata , które prowadzone będą przez Biuro Audytu przedkładane są do wiadomości Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi do Biura Zarządzania Systemem Wdrażania RPO, jako dokumentacja służąca do weryfikacji /analizy /kontroli wykonania planowanych kontroli projektów oraz zadań audytowych przez IZ, jak również przez uprawnione do tego służby kontrolne i audytowe. Następnie Departament Zarządzania 10

12 Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO opracowuje na podstawie obowiązujących Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym oraz Wytycznych IZ w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata , jak również zawartego w Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P opisu Metodyki prowadzenia kontroli krzyżowych IZ RPO WK-P, w tym kontroli krzyżowych RPO WK-P i kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 07-13) oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY 07-13), Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dany rok. Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o płatność oraz o płatność zaliczkową prowadzona jest na dokumentach w Departamencie Wdrażania RPO Wydział Wdrażania Projektów (Biuro Wdrażania Projektów, Biuro Wdrażania Projektów Przedsiębiorczość) i obejmuje wszystkie wnioski Beneficjentów wraz z kompletem załączników, natomiast w Departamencie Finansów przeprowadzana jest weryfikacja dyspozycji przekazania środków. Weryfikacja wniosków o płatność oraz o płatność zaliczkową składa się z następujących etapów: wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami przekazywany jest przez Beneficjenta do Departamentu Wdrażania RPO - Wydział Wdrażania Projektów (Biuro Wdrażania Projektów, Biuro Wdrażania Projektów - Przedsiębiorczość). Wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent załącza odpowiednie dokumenty wskazane przez IZ; dokumenty dotyczące zamówień publicznych Beneficjent składa w przypadku pierwszego wniosku o płatność oraz każdorazowo w przypadku przeprowadzenia kolejnego postępowania o zamówienia publiczne w trakcie trwania umowy; w przypadku kiedy Beneficjent nie będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U nr 113 poz. 759 z późn. zm.) do przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P odpowiednich dokumentów, weryfikacji wraz z pierwszym wnioskiem o płatność podlegać będą potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 11

13 następujących dokumentów: przynajmniej 3 ofert handlowych 3, umowy, inne dokumenty wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na podstawie Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, może dokonywać korekt finansowych. Korekty finansowe ustala się zgodnie z dokumentem pt.: Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE : w terminie określonym procedurami Instytucji Zarządzającej przeprowadzana jest weryfikacja wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami poświadczającymi wydatki; poprawny pod względem formalnym i merytorycznym wniosek rejestrowany jest w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13). Dofinansowanie projektu realizowanego przez Beneficjenta dokonywane jest, co do zasady poprzez refundację części wydatków sfinansowanych wcześniej ze środków własnych Beneficjenta. Dopuszcza się przekazanie Beneficjentowi części dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, przy czym przekazanie kolejnej transzy zaliczki uzależnione jest od złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność dokumentującego poniesienie wydatków kwalifikowalnych w 100% poprzednio udzielonej zaliczki. Weryfikacja wniosku o płatność przeprowadzana jest z zachowaniem zasady dwóch par oczu, co oznacza, że każdy wniosek jest weryfikowany przez co najmniej dwie osoby. Po pozytywnej weryfikacji (w przypadku wniosku o płatność końcową dodatkowo po pozytywnym wyniku kontroli na zakończenie realizacji projektu), następuje refundacja wydatków poniesionych przez Beneficjenta na podstawie złożonego wniosku o płatność wraz z załączonymi kopiami dokumentów poświadczonymi za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione wydatki. W przypadku wsparcia udzielanego instrumentom inżynierii finansowej, bezpośredni wkład finansowy będzie przekazany Beneficjentowi w dwóch transzach. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przekaże Beneficjentowi pierwszą transzę bezpośredniego wkładu finansowego, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, na podstawie zweryfikowanego i poświadczonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku Beneficjenta o płatność, przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu. Przekazanie 3 W przypadku braku możliwości dostarczenia wymaganej liczby ofert handlowych Beneficjent składa do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oświadczenie o braku możliwości dostarczenia wymaganej liczby ofert handlowych z podaniem uzasadnienia. 12

14 drugiej transzy bezpośredniego wkładu finansowego nastąpi po jednokrotnym obróceniu środkami pierwszej transzy bezpośredniego wkładu finansowego, na podstawie zweryfikowanego i poświadczonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku Beneficjenta o płatność, przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu. Departament Wdrażania RPO sporządza i przekazuje do Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi dokumenty do poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową od IZ do IC. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi weryfikuje otrzymane dokumenty i na ich podstawie sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową/końcową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla RPO. Poświadczenie wprowadzane jest do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz przekazywane jest do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w formie papierowej i elektronicznej. Opis weryfikacji wydatków w postaci kontroli krzyżowych programu oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW lub PO RYBY 07-13, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, został przedstawiony w podrozdziale 2.3 przedmiotowego dokumentu. Weryfikacja formalna wniosków o płatność Pierwszym etapem weryfikacji jest sprawdzenie, czy przedstawiony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne m.in.: czy wniosek został sporządzony na odpowiednim formularzu, czy prawidłowo został oznaczony fundusz (EFRR), czy prawidłowo został oznaczony Program Operacyjny (RPO), czy zestawienie kwot we wniosku nie zawiera błędów rachunkowych, itp. Weryfikacja merytoryczna wniosków o płatność Celem weryfikacji merytorycznej wniosków o płatność jest sprawdzenie przede wszystkim kwalifikowalności wydatków w ramach projektów, czy zostały one dokonane zgodnie z celami programu oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa wspólnotowego. Weryfikacja formalno merytoryczna odbywa się w oparciu o listę sprawdzającą przygotowaną przez IZ RPO. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Departament Wdrażania RPO (Wydział Wdrażania Projektów - Biuro Wdrażania Projektów i Biuro Wdrażania Projektów - Przedsiębiorczość) wzywa Beneficjenta 13

15 do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Pismo zawiera ponadto pouczenie o skutkach niedotrzymania wskazanego terminu na udzielenie odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia błędów formalno-rachunkowych nie wyklucza się możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku przez pracownika Wydziału Wdrażania Projektów - Biura Wdrażania Projektów/ Biura Wdrażania Projektów - Przedsiębiorczość w Departamencie Wdrażania RPO. Pracownik nie może poprawiać lub uzupełniać: - zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych; - załączonych kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione wydatki. O każdym uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku Beneficjent powinien być niezwłocznie poinformowany w formie pisemnej przez pracownika ww. Wydziału. W przypadku wykrycia nieprawidłowości podlegających raportowaniu, sporządzana jest informacja o nieprawidłowościach, zgodnie ze szczegółową procedurą informowania o nieprawidłowościach. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do kwalifikowalności wydatku ujętego we wniosku, Departament Wdrażania RPO występuje do Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi z prośbą o opinię. Interpretacja przekazana przez Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi jest wiążąca. Jeśli wniosek jest zweryfikowany pozytywnie, wówczas pracownik Departamentu Wdrażania RPO (Wydział Wdrażania Projektów - Biuro Wdrażania Projektów i Biuro Wdrażania Projektów - Przedsiębiorczość) sporządza i przekazuje do Departamentu Finansów dyspozycję przekazania środków. Zweryfikowany wniosek o płatność jest rejestrowany przez Departament Wdrażania RPO (Wydział Wdrażania Projektów - Biuro Wdrażania Projektów i Biuro Wdrażania Projektów - Przedsiębiorczość) w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13). Weryfikacja dyspozycji przekazania środków - z budżetu państwa w formie dotacji celowej Po zaakceptowaniu wniosków o płatność pod względem formalnym i merytorycznym przez Departament Wdrażania RPO (Wydział Wdrażania Projektów Biura Wdrażania Projektów, Biuro Wdrażania Projektów - Przedsiębiorczość)sporządzana jest dyspozycja przekazania środków, która trafia do Departamentu Finansów. Departament Finansów przeprowadza weryfikację dyspozycji, zgodnie z zakresem formalno-rachunkowym zawartym w Instrukcji Wykonawczej RPO, w ramach której sprawdza się czy dyspozycja jest sporządzona poprawnie i może być zrealizowana. 14

16 Po zatwierdzeniu dyspozycji wypłaty środków przez Skarbnika Województwa, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonuje wypłat na rzecz Beneficjentów. Po dokonaniu wypłaty środków Departament Wdrażanika RPO wprowadza dane dotyczące dokonanej płatności do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) i informuje o tym fakcie Beneficjenta. Ponadto w przypadku projektów własnych weryfikacji podlega także dyspozycja przekazania środków finansowych z rachunku transferowego organu na rachunek wyodrębniony dla działania. Weryfikacja dyspozycji przekazania środków - w przypadku środków europejskich Po zaakceptowaniu wniosków o płatność pod względem formalnym i merytorycznym przez Departament Wdrażania RPO (Wydział Wdrażania Projektów - Biura Wdrażania Projektów, Biuro Wdrażania Projektów - Przedsiębiorczość) sporządzane jest zlecenie płatności w udostępnionym przez BGK portalu komunikacyjnym, które trafia do Departamentu Finansów, zarówno w wersji papierowej, jaki i w formie zarejestrowanych na portalu komunikacyjnym BGK zleceń płatności. Departament Finansów dokonuje weryfikacji zleceń płatności pod względem formalno-rachunkowym, w zakresie wyszczególnionym w Instrukcji Wykonawczej RPO. Po zatwierdzeniu przez Skarbnika Województwa zlecenia płatności w wersji papierowej oraz w portalu komunikacyjnym BGK i akceptacji tych zleceń przez Członka Zarządu, płatność zostaje zrealizowana na wskazany w zleceniu rachunek, zgodnie z terminarzem wypłaty środków europejskich. Po uzyskaniu informacji z BGK o dokonaniu płatności w ramach zlecenia, Departament Wdrażania RPO wprowadza dane dotyczące dokonanej płatności do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) i informuje o tym fakcie Beneficjenta. Weryfikacja wydatków w postaci kontroli projektów na miejscu realizacji Kontrola na miejscu realizacji projektu służy przede wszystkim: upewnieniu się, że projekt jest realizowany prawidłowo i można oczekiwać, że będzie tak nadal realizowany, szczególnie, że jest realizowany zgodnie z umową; sprawdzeniu, czy są stosowane obowiązujące systemy i procedury; upewnieniu się, że refundacja miała miejsce i że istnieje przejrzysty zapis przebiegu transakcji; sprawdzeniu czy fundusze są wykorzystywane w celach, którym miały służyć i czy dotrzymywane są warunki udzielenia wsparcia; 15

17 upewnieniu się, czy projekt rzeczywiście funkcjonuje, czy następuje postęp w jego realizacji zgodnie z przedłożonymi wnioskami o płatność oraz sprawozdaniami z realizacji i czy jego wyniki, przedstawiane przez Beneficjenta w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane prawidłowe. Zgodnie z art. 60 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. kontrole projektów na miejscu mogą być prowadzone na próbie projektów, która jest ustalana na podstawie Metodologii doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P zawartej w Wytycznych IZ w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata oraz w Planie Kontroli IZ RPO WK-P na dany rok. Kontrole na miejscu obejmują kontrole planowe (przeprowadzane w oparciu o Plany Kontroli Projektów RPO WK-P na dany rok) i w razie konieczności kontrole doraźne. Potrzeba przeprowadzenia kontroli doraźnej może wynikać np. z zaistnienia podejrzenia popełnienia oszustwa przez Beneficjenta. Ponadto na zakończenie realizacji projektu przeprowadzana jest kontrola po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową. Akceptacja wniosku o płatność końcową jest jednym z warunków ostatecznego rozliczenia projektu. Weryfikacja wydatków w miejscu realizacji projektu przeprowadzana jest przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO Departamentu Wdrażania RPO i składa się z następujących podstawowych etapów: zaplanowanie czynności kontrolnych (podjęcie decyzji o terminie przeprowadzenia kontroli, ustalenie składu Zespołu Kontrolującego, sporządzenie upoważnień do kontroli i przedstawienie ich do akceptacji, zebranie dokumentów i informacji o projekcie, przygotowanie programu kontroli, zawierającego terminy i zakres kontroli); przekazania zawiadomienia o kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnych) przeprowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu i w siedzibie Beneficjenta, w terminie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli (istnieje możliwość przedłużenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu na czas niezbędny do właściwego ustalenia stanu faktycznego); sporządzenia i przekazania informacji pokontrolnej; ewentualnego sformułowania i przekazania zaleceń pokontrolnych; przekazania informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi Beneficjentowi; w razie zgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej dokonanie ich analizy i w miarę potrzeby podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych; 16

18 ewentualnego raportowania nieprawidłowości Departamentowi Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi (Wydział Zarządzania RPO Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO). Kryterium doboru operacji do Planu Kontroli Projektów na dany rok jest: data zakończenia realizacji projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu, gdy realizacja projektu następuje po podpisaniu umowy; oraz data podpisania umowy o dofinansowanie projektu, gdy realizacja projektu została dokonana przed podpisaniem umowy; wówczas do ww. terminów dodawane jest 90 dni, ponieważ Beneficjent winnien w terminie 60 dni dokonać rozliczenia finansowego projektu, natomiast Instytucja Zarządzająca winna w terminie 30 dni przeprowadzić weryfikację dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz dokumentów sporządzonych przez Beneficjenta. Plan Kontroli Projektów opracowywany jest w szczegółowości miesięcznej, zaś jego aktualizacja następuje w okresach kwartalnych, w terminach do: 15 stycznia roku następnego,15 kwietnia,15 lipca,15 października, danego roku, którego Plan dotyczy. Na podstawie ostatecznej informacji pokontrolnej wprowadza się do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli terminu przeprowadzenia kontroli, wyników kontroli oraz faktu sformułowania bądź nie zaleceń pokontrolnych (z ewentualnym krótkim opisem). W odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, kontrola może być przeprowadzana w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w siedzibie Beneficjenta, w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, lub siedzibie MŚP, któremu udzielono poręczenia lub pożyczki albo w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz do dnia upływu 3 lat od dnia zamknięcia RPO WK-P przez Komisje Europejską lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym Komisja Europejska dokonała częściowego zamknięcia RPO WK-P. Formy prowadzenia kontroli: Kontrola dokumentacji: - weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez beneficjenta, szczególnie informacji o zmianach w realizacji projektu, wniosków o płatność wraz z częścią sprawozdawczą projektu w siedzibie Departamentu Wdrażania RPO Wydziale Wdrażania Projektów; 17

19 - kontrola prowadzonych przez beneficjenta postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie dokumentów załączonych do wniosków o płatność (weryfikacja ogłoszenia zamówieniu, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, informacji o wyniku postępowania, umów z wykonawcami aneksów do tych umów) w siedzibie Departamentu Wdrażania RPO Wydziale Wdrażania Projektów oraz w Biurze Kontroli Wdrażania RPO: - kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień przeprowadzana niezwłocznie po zawarciu umowy z Beneficjentem (podjęciu uchwały) o dofinansowaniu i rozstrzygnięciu przez Beneficjenta postępowań dotyczących realizowanego projektu; - kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzana w związku ze złożeniem wniosku o płatność pośrednią, o ile Beneficjent nie udzielał zamówień do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie; - kontrola zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na koniec realizacji projektu, w stosunku do projektów, które są na etapie rozliczania wniosku o płatność końcową, o ile ww. etapy kontrolne nie zostały przeprowadzone; - weryfikacja innych dokumentów przekazanych przez beneficjenta na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w szczególności dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w siedzibie Departamentu Wdrażania RPO Wydziale Wdrażania Projektów; - weryfikacja prawidłowości dokonania zakupów przez beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku, do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 4, w tym prawidłowość zebrania co najmniej 3 ofert handlowych bądź przedstawienia uzasadnienia dla skierowania zapytań ofertowych do mniejszej niż 3 liczby wykonawców. Weryfikacji podlegać również będzie upublicznienie przez beneficjenta informacji o zamiarze udzielenia zamówienia na stronie internetowej podmiotu zamawiającego (bądź portalu internetowego dedykowanego zamówieniom publicznym). Kontrola na miejscu realizacji projektu: - weryfikacja dokumentów w siedzibie Beneficjenta podczas planowej/ doraźnej kontroli realizacji projektu lub wizyty monitorującej Biuro Kontroli Wdrażania RPO; 4 Załącznik do Uchwały nr 35/1077/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. z późn. zm. 18

20 - oględziny miejsca fizycznej realizacji projektu Biuro Kontroli Wdrażania RPO. Kontrola może być prowadzona przy użyciu następujących technik kontrolnych: - przegląd kopii i oryginałów dokumentacji (w wypadku oryginałów dowodów księgowych i innych ważnych dokumentów itp. dokonuje się potwierdzenia faktu ich sprawdzenia poprzez parafowanie oraz opatrzenie datą i pieczęcią przez pracowników Biura Kontroli Wdrażania RPO; - analiza porównawcza (poszczególnych dokumentów oraz dokumentów ze stanem rzeczywistym); - pisemne oświadczenia/ wyjaśnienia kontrolowanego; - wypełnienie list sprawdzających; - wywiady z pracownikami i innymi osobami biorącymi udział projekcie; - oględziny. 2.1 Ogólne zasady dotyczące kontroli na miejscu realizacji projektu W ramach kontroli na miejscu realizacji projektów przeprowadzane są kontrole: 1) planowe przeprowadzane zgodnie z rocznym Planem kontroli projektów, po otrzymaniu informacji z Wydziału Wdrażania Projektów o potrzebie przeprowadzenia kontroli, w związku z zaakceptowaniem wniosku o płatność końcową, 2) doraźne nie ujęte w rocznym Planie kontroli projektów, prowadzone w momencie podejrzenia wystąpienia przyczyn uzasadniających podjęcie kontroli lub będące wynikiem zaleceń wizyt monitorujących, 3) wizyty monitorujące nie ujęte w rocznym Planie kontroli projektów, prowadzone niezwłocznie po wystąpieniu podstaw uzasadniających przeprowadzenie wizyty monitorującej lub na pisemne lub ustne zawiadomienie o potrzebie realizacji wizyty monitorującej przekazane przez Wydział Wdrażania Projektów. Zawiadomienie zawiera wskazanie zakresu, jaki ma zostać objęty kontrolą przeprowadzaną w ramach wizyty. Podstawą kontroli doraźnych i wizyt monitorujących stanowią również: informacja medialna (prasa, telewizja), informacja powzięta przez pracownika Biura Kontroli Wdrażania RPO z innych źródeł (doniesienie ustne, pisemne), informacja przesłana przez instytucje, organy ścigania, itp. 19

21 Kontrola na zakończenie realizacji projektu (kontrola końcowa) przeprowadzana jest po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową (wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą), ponadto możliwe jest przeprowadzenie kontroli w trakcie realizacji inwestycji (kontrola planowa lub kontrola doraźna, wizyta monitorująca). W trakcie kontroli końcowej weryfikacji podlega w szczególności: - zgodność rzeczowej realizacji inwestycji z przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego (w tym m. in. dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dziennik budowy, protokoły odbioru robót), - zgodność finansowej realizacji projektu z przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych (w tym m. in. oryginały dowodów księgowych, wydruki z ewidencji księgowej), - zgodność udzielania zamówień publicznych w ramach projektu z przepisami PZP, - zgodność dokonanych w ramach projektu zakupów z Wytycznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności zgodnie z zasadami przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równych szans wykonawców na rynku, - zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, - obowiązujące u beneficjenta procedury archiwizacji dokumentów związanych z projektem realizowanym w ramach RPO WK - P. Kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu prowadzona jest w wyniku przyjęcia informacji o podejrzeniu wystąpienia uchybienia/ nieprawidłowości na podstawie: podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości (w przypadku instrumentów inżynierii finansowej uwzględnia się ich specyfikę m. in. realizację projektu niezgodnie ze Strategią Inwestycyjną itp.); zawiadomienia/ przekazania pisemnej informacji o konieczności jej dokonania na podstawie powziętych ustaleń przez pracownika Wydziału Wdrażania Projektów podczas przeprowadzania czynności weryfikacji wniosku o płatność bądź pracownika wyznaczonego do przeprowadzania kontroli krzyżowych programu oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WK-P z projektami PROW lub PO RYBY o prawdopodobnym wystąpieniu podwójnego finansowania wydatków danego Beneficjenta; informacji medialnej (prasa, telewizja); informacji pozyskanej przez pracownika Biura Kontroli Wdrażania z innych źródeł (doniesienie ustne, pisemne); 20

22 informacji przesłanej przez instytucje, organy ścigania, itp.; Plan Kontroli IZ RPO WK-P na rok 2013 stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w raporcie z przeprowadzonej wizyty monitorującej na miejscu realizacji projektu budzących podejrzenie realizacji projektu, niezgodnie z zawartą umową. Co do zasady kontrola doraźna przeprowadzana jest w każdym wypadku podejrzenia wystąpienia naruszenia bądź nieprawidłowości powodujących podejrzenie realizacji projektu niezgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu bądź wykorzystywaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi lub z minimalnym wyprzedzeniem, w terminie od 3 do 5 dni roboczych po powołaniu Zespołu Kontrolującego. Z przeprowadzonej kontroli doraźnej sporządzana jest informacja pokontrolna w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli, zaś w przypadku przekazania wezwania do dostarczenia przez Beneficjenta wyjaśnień, termin biegnie od dnia otrzymania przez IZ przedmiotowej korespondencji lub do 45 dni roboczych na podstawie notatki Kierownika Zespołu Kontrolującego wskazującej czynności, jakie należało wykonać, celem dokonania niezbędnych ustaleń do sporządzenia informacji pokontrolnej. W przypadku, gdy kontrola doraźna: - wykazała podczas wykonywania czynności kontrolnych wystąpienie nieprawidłowości potwierdziła wystąpienie podwójnego finansowania wydatków danego beneficjenta na podstawie oryginałów dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych w ramach RPO WK-P lub równolegle w ramach RPO WK-P i PROW lub PO RYBY 07-13; - została wszczęta wskutek zawarcia w raporcie z wizyty monitorującej podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, a informacja pokontrolna potwierdza jej wystąpienie, należy rozpocząć procedurę uzgodnienia, w porozumieniu z pracownikami Wydziału Wdrażania Projektów, czy stwierdzone naruszenie stanowi w rzeczywistości nieprawidłowość zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006. Informacja pokontrolna jest wprowadzana do KSI (SIMIK 07-13). Wizyta monitorująca dokonywana jest na miejscu realizacji projektu niezwłocznie po wystąpieniu podstaw uzasadniających jej przeprowadzenie, w oparciu o pisemne zawiadomienie o potrzebie realizacji wizyty, przekazane przez Wydział Wdrażania Projektów z zaznaczeniem zakresu wykonania kontroli. Wizyta monitorująca jest przeprowadzana w szczególności, w celu: sprawdzenia stanu rzeczowego realizacji projektu; weryfikacji statusu Beneficjenta; 21

23 weryfikacji, sprawdzenia, wykonania czynności kontrolnych w zakresie zleconym przez Wydział Wdrażania Projektów; weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych w charakterze/ formie wizji lokalnej; weryfikacji faktycznego dostarczenia usługi szkolenia w charakterze/ formie wizji lokalnej w miejscu przeprowadzania szkoleń opisanej w Metodologii doboru próby szkoleń do kontroli realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z RPO WK-P; weryfikacji zgłoszonego we wniosku o płatność postępu rzeczowego lub postępu finansowego realizacji projektu w charakterze/ formie wizji lokalnej w miejscu realizacji projektów wieloletnich zgodnie z zasadami procedury opisanej w Metodologii doboru próby do kontroli projektów, których realizacja rozciąga się na przestrzeni kilku lat; przeprowadzania kontroli trwałości projektów której założenia zostały zawarte w Metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości, niniejszego dokumentu. Wizyta monitorująca obejmuje czynności, mające na celu wykrycie zaistniałych uchybień lub nieprawidłowości dotyczących realizacji projektu oraz wyjaśnienie ich przyczyn, bądź zweryfikowanie dokumentacji na prośbę Wydziału Wdrażania Projektów, zgodnie z wnioskowanym zakresem w piśmie zawiadamiającym o potrzebie jej realizacji. Ponadto wizyta monitorująca ma na celu stwierdzenie, czy zaistniałe uchybienia bądź nieprawidłowości uzasadniają przeprowadzenie kontroli doraźnej obejmującej weryfikację 100% dokumentacji, zgodnie z zakresem wskazanym w programie kontroli, związanej z realizowanym projektem. W przypadku przeprowadzania wizyty monitorującej u pośrednika finansowego kontrolą można objąć również MŚP związane umową z poddanym wizycie monitorującej pośrednikiem finansowym celem weryfikacji legalności finansowania Operacji II stopnia oraz stwierdzeniu czy zachodzą przesłanki do objęcia pośrednika finansowego kontrolą doraźną. - W przypadku, gdy warunki atmosferyczne (w szczególności zalegający śnieg) uniemożliwiają przeprowadzenie wizji lokalnej, czynności podejmuje się niezwłocznie po ustaniu przedmiotowych przesłanek. Wówczas w informacji pokontrolnej zamieszczany jest zapis o tym, iż zostanie przeprowadzona wizyta monitorująca w przedmiotowym zakresie, w momencie gdy dokonanie wizji lokalnej, czy też dokonanie pomiarów będzie możliwe. Wizyty monitorujące mogą być przeprowadzane bez uprzedniego informowania beneficjenta w tym przedmiocie, bądź z minimalnym wyprzedzeniem - wówczas, niezwłocznie, nie później niż 3 do 5 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą monitorującą, następuje przesłanie 22

24 pisma do beneficjenta, informującego o wizycie monitorującej ze wskazaniem terminu i jej zakresu. Wynikiem wizyty monitorującej jest sporządzenie raportu z przeprowadzonej wizyty monitorującej, traktowanego jako wstępne ustalenie administracyjne, zawierającego wskazanie celu przeprowadzonej wizyty, dokonanych czynności sprawdzających oraz wskazanie dokonanych ustaleń, w tym stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień w toku realizacji projektu, w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia wizyty monitorującej, zaś w przypadku przekazania wezwania do dostarczenia przez Beneficjenta wyjaśnień, termin biegnie od dnia otrzymania przez IZ przedmiotowej korespondencji lub do 45 dni roboczych na podstawie notatki Kierownika Zespołu Kontrolującego wskazującej czynności, jakie należało wykonać, celem dokonania niezbędnych ustaleń do sporządzenia raportu z przeprowadzonej wizyty monitorującej. Przedmiotowy raport załączany jest do dokumentacji oraz wprowadzany do KSI (SIMIK 07-13). Raport z wizyty monitorującej zawierający stwierdzenie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, bądź innych uchybień w realizacji rzeczowej projektu, może stanowić podstawę do wszczęcia kontroli doraźnej w projekcie. Wzmiankę o zaleceniu przeprowadzenia kontroli doraźnej należy zawrzeć w treści raportu z wizyty monitorującej. Podczas planowych kontroli na miejscu realizacji projektu, jak również w trakcie przeprowadzania kontroli doraźnych, stosowane są listy sprawdzające dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji rzeczowej i finansowej inwestycji. W Biurze Kontroli Wdrażania RPO w Departamencie Wdrażania RPO zatrudnionych jest 26 osób, w tym 1 osoba na stanowisku kierowniczym. Zakres przeprowadzanych kontroli Metodologia doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P I. Uzasadnienie zastosowania metody statystycznej doboru próby. Metodologia doboru próby jest oparta na zastosowaniu metody statystycznej, czyli metody umożliwiającej otrzymanie próby reprezentatywnej (takiej, która uzyskane wyniki badań, z założoną ufnością, odpowiada wynikiem, jakie otrzymałoby w przypadku zbadania całej populacji). W oparciu o doświadczenie w zakresie wykonywania merytorycznych czynności kontrolnych jak i w zakresie organizacji kontroli stwierdza się, że w pełni są spełnione 23

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów na miejscu realizacji.

Kontrola projektów na miejscu realizacji. 1 TYTUŁ PREZENTACJI Kontrola projektów na miejscu realizacji. Przemysław Puchalski Kierownik Działu Planowania i Kontroli Systemowych Wydział Kontroli Zadań RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP

Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP Kontrola projektów EFS w ramach RPO WP 2014-2020 Rzeszów, 12 września 2018 r Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Program szkolenia 1. Podstawy prawne kontroli 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 9/205/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r.

ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r. ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r. I. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 29 listopada 2010 r. 1 KONTROLA PROJEKTÓW NA MIEJSCU IZ RPOWP objęła kontrolą

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Lp. Rozdział/punkt/strona Brzmienie przed zmianą Wprowadzona zmiana 1. Strona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Zał. 3.15b_1 INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ I. KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu, dokonali rozliczenia końcowego oraz

Bardziej szczegółowo

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Zadania Instytucji Certyfikującej Zgodnie z art. 61 lit a i lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 do zadań IC naleŝy m. in.:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

zakres obowiązków Wykonawcy

zakres obowiązków Wykonawcy Załącznik nr 1 do umowy nr. 2017 z dnia... zakres obowiązków Wykonawcy Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dla każdej części I. Podstawy prawne, definicje i cel audytu 1. Podstawy prawne: a/ Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Kontrola projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Rzeszów, 18 i 19 grudnia 2017r. Założenia ogólne procesu kontroli

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 Gorzów Wlkp. dn. 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Rola Wojewody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r.

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 26/964/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian: Komunikat informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Od autorów

Spis treści Od autorów Od autorów... Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli

Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Szkolenie dla Beneficjentów RPOWP z zakresu kontroli Aleksander Piesiak Referat Kontroli RPOWP Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1717 /15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. Strona 1 z 20

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1717 /15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. Strona 1 z 20 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1717 /15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. Strona 1 z 20 1. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w 2015 roku... 3 1.1 Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(5)/12/14 Minister Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 88/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata z dnia 14 grudnia 2016 r

Załącznik do Uchwały Nr 88/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata z dnia 14 grudnia 2016 r Załącznik do Uchwały Nr 88/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 14 grudnia 2016 r nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania / poddziałania 3 OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 42/1429/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Porozumienie nr... o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020

Porozumienie nr... o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Porozumienie nr... o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 dla Projektu... 1 o numerze wniosku o dofinansowanie... 2 zawarte w...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11 16.5.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11 SPROSTOWANIA Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4123/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4123/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4123/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie: wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju. (ZATWIERDZAM) -/- Minister Rozwoju. Warszawa, 2015 r.

Minister Rozwoju. (ZATWIERDZAM) -/- Minister Rozwoju. Warszawa, 2015 r. Minister Rozwoju Wytyczne w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Minister

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura przygotowana została w oparciu o: Zasady finansowania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń MRR/H/15(1)09/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń (ZATWIERDZAM) GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego .. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 4244 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2013 r. Wzór Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, luty 2010

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, luty 2010 1 Kontrola zadań współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Kontrola projektów na miejscu realizacji. Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy, stanowiące podstawę do przygotowania wzoru umowy

Istotne postanowienia umowy, stanowiące podstawę do przygotowania wzoru umowy Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu dotacji Istotne postanowienia umowy, stanowiące podstawę do przygotowania wzoru umowy 1. 1. Województwo przekazuje Dotacjobiorcy dotację celową na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 88/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 14 grudnia 2016 r. Uchwała nr 88/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wspólnych kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy, stanowiące podstawę do przygotowania wzoru umowy

Istotne postanowienia umowy, stanowiące podstawę do przygotowania wzoru umowy Załącznik nr 4 do Regulaminu do konkursu Istotne postanowienia umowy, stanowiące podstawę do przygotowania wzoru umowy 1. 1. Województwo przekazuje Dotacjobiorcy dotację celową na realizację projektu określonego

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(3)/12/2009 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wersja ostateczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety komponentu centralnego: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1) dotychczasowy 26 otrzymuje brzmienie:

1) dotychczasowy 26 otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr 20/274/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektu RPO WSL

Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektu RPO WSL Procedury obowiązujące w związku z kontrolą projektu RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Podstawa prawna (wybrane akty prawne) Rozporządzenie ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOBORU PROJEKTÓW DO KONTROLI W OKRESIE TRWAŁOŚCI MRPO

METODYKA DOBORU PROJEKTÓW DO KONTROLI W OKRESIE TRWAŁOŚCI MRPO Załącznik nr 2 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej I VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów. Lublin, 21 sierpnia 2017 r.

Kontrola projektów. Lublin, 21 sierpnia 2017 r. Kontrola projektów Lublin, 21 sierpnia 2017 r. Dokumentacja Umowa o dofinansowanie projektu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Załącznik do Uchwały nr 10/II/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2015 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r. Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego

Bardziej szczegółowo

-/- Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZATWIERDZAM

-/- Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZATWIERDZAM Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

str. 1 WZÓR zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu. pomiędzy:

str. 1 WZÓR zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu. pomiędzy: WZÓR Umowa nr: o udzielenie dotacji celowej na opracowanie lub aktualizowanie programu rewitalizacji na terenie Województwa Opolskiego, dla projektu wyłonionego w ramach Konkursu dotacji Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie

Bardziej szczegółowo