Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Temperatura 2. Prdko wirowania 3. manager 9. Animowany zegar (wykonywany program) 10. Faza programu: Pranie wstpne, Pranie zasadnicze, Plukanie, Odpompowanie wody, Wirowanie electrolux 3 Dozownik detergentów Pranie wstpne Pranie zasadnicze Plyn zmikczajcy (nie napelnia powyej poziomu MAX M ) INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA Przed instalacj oraz przystpieniem do eksploatacji urzdzenia naley uwanie przeczyta ponisze informacje. Niniejsz instrukcj naley przechowywa wraz z urzdzeniem. Ogólne zasady bezpieczestwa Nie wolno przerabia ani nawet próbowa modyfikowa tego urzdzenia. Grozi to niebezpieczestwem. Przed wloeniem rzeczy do pralki naley sprawdzi, czy nie pozostaly w nich monety, agrafki, broszki, rubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do prania mog by przyczyn powanego uszkodzenia urzdzenia. Uywa zalecanej iloci detergentu. Male rzeczy (skarpetki, paski itp. ) naley pra w plóciennym woreczku lub poszewce na poduszk. Po zakoczeniu prania naley odlczy urzdzenie od zasilania oraz zamkn zawór wody. Przed przystpieniem do konserwacji lub czyszczenia naley zawsze odlczy urzdzenie od zasilania. Nie naley pra w pralce ubra z fiszbinami, materialów o nieobszytych brzegach lub rozdartych. Instalacja Po dostarczeniu urzdzenia naley je natychmiast rozpakowa lub zleci jego rozpakowanie. Sprawdzi, czy urzdzenie nie jest uszkodzone z zewntrz. Wszelkie uszkodzenia spowodowane transportem naley zglosi sprzedawcy. Przed podlczeniem urzdzenia naley usun wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania. Podlczenie do sieci wodocigowej naley zleci wylcznie wykwalifikowanemu hydraulikowi. Jeli naley wprowadzi jakiekolwiek zmiany w domowej sieci elektrycznej w celu podlczenia urzdzenia, naley zleci ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi. Po zainstalowaniu urzdzenia sprawdzi, czy nie stoi ono na przewodzie zasilajcym. Gdy urzdzenie jest zainstalowane na wykladzinie podlogowej, naley sprawdzi, czy nie zaslania ona otworów wentylacyjnych znajdujcych si w podstawie urzdzenia. Urzdzenie, zgodnie z przepisami, powinno by wyposaone we wtyczk z uziemieniem. Przed podlczeniem urzdzenia do ródla zasilania naley uwanie zapozna si z instrukcjami podanymi w rozdziale "Podlczenie elektryczne". Wymian przewodu zasilajcego mona zleci jedynie autoryzowanemu serwisantowi. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody wynikajce z nieprawidlowej instalacji urzdzenia. rodki ostronoci w przypadku mrozu Jeli urzdzenie jest naraone na temperatury poniej 0 C, naley podj nastpujce rodki ostronoci: Zamkn zawór wody i odlczy w doplywowy. Umieci kocówk wa doplywowego oraz wa spustowego w naczyniu postawionym na podlodze. 4 electrolux Wybra program "Odpompowanie" i odczeka, a si zakoczy. Odlczy urzdzenie od zasilania, ustawiajc w tym celu pokrtlo wyboru pro. gramów na "Stop" Wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka. Zamontowa na miejsce w doplywowy i spustowy. W ten sposób woda zgromadzona w wach splynie, co zapobiegnie tworzeniu si lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urzdzenia. Przed ponownym wlczeniem urzdzenia naley upewni si, e zostalo ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniej 0 C. Eksploatacja Urzdzenie jest przeznaczone do uytku domowego. Nie wykorzystywa urzdzenia do celów komercyjnych lub przemyslowych, ani do innych celów, do których nie zostalo ono zaprojektowane. Przed przystpieniem do prania naley zapozna si z informacjami podanymi na metce producenta ubra. Nie wklada do pralki adnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyn, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich rodków jako odplamiaczy naley odczeka, a produkt wyparuje i dopiero wtedy wloy rzeczy do bbna. Opróni kieszenie i rozloy pranie. Niniejsze urzdzenie nie jest przeznaczone do uytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnociach fizycznych, sensorycznych czy umyslowych, a take nieposiadajce wiedzy lub dowiadczenia w uytkowaniu tego typu urzdze, chyba, e bd one nadzorowane lub zostan poinstruowane na temat korzystania z tego urzdzenia przez osob odpowiedzialn za ich bezpieczestwo. Dzieci naley pilnowa, aby mie pewno, e nie bawi si urzdzeniem. DOSTOSOWANIE USTAWIE DO WLASNYCH PREFERENCJI Blokada uruchomienia Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady: Jeli opcja zostanie wlczona po rozpoczciu programu, nie bdzie moliwe dokonanie zmian opcji ani programu. Program trwa i trzeba wylczy opcj, aby rozpocz nowy program. Jeli opcja zostanie wlczona przed rozpoczciem programu, nie bdzie mona uruchomi urzdzenia. Aby wlczy blokad uruchomienia, naley wlczy urzdzenie i nacisn jednoczenie i,,opóprzyciski,,dodatkowe plukanie" nienie rozpoczcia programu", a na wywietlaczu pojawi si potwierdzajcy sym. Wybrana opcja zostanie zapamitabol na. Aby wylczy blokad uruchomienia, naley powtórzy powysze czynnoci. Sygnal dwikowy Jeli funkcja sygnalu dwikowego jest wlczona rozbrzmiewa on po kadym naciniciu przycisku, na zakoczenie programu oraz w przypadku nieprawidlowego dzialania. Aby go wylczy, naley wlczy urzdzenie i nacisn jednoczenie przyciski,,prai,,dodatkowe plukanie" nie wstpne", a zostanie wyemitowany sygnal dwikowy. Sygnal bdzie slyszany tylko wtedy, gdy bdzie informowa o alarmie. Aby ponownie wlczy sygnal dwikowy, naley wykona powysze czynnoci OBSLUGA PRALKI Uruchomienie po raz pierwszy Sprawdzi, czy podlczenia elektryczne i wodne zostaly wykonane zgodne z instrukcj instalacji. Wyj z bbna polistyrenowy blok i wszelkie inne materialy. Przeprowadzi pierwsze pranie w temperaturze 90 C bez wkladania prania, lecz z dodatkiem detergentu. Pozwoli to na oczyszczenie bbna. electrolux 5 CODZIENNA EKSPLOATACJA Wkladanie prania Wybór prdkoci wirowania, aby Nacisn przycisk,,wirowanie" zmieni prdko wirowania, jeli pranie ma zosta odwirowane z inn prdkoci ni zaprogramowana fabrycznie. Mona równie wybra opcj,,bez wirowania",,,stop z 2). lub,,cykl nocny plus" wod" Maksymalne prdkoci wirowania wynosz: dla programów Bawelniane, Eko, Pranie rczne, Welniane, Obuwie sportowe: 1000 obr/min, dla Syntetyczne, Latwe prasowanie, Intensywne sportowe: 900 obr/min, dla Delikatne, Jedwabne, Sportowe: 700 obr/ min Po zakoczeniu programu, jeli wybrano oplub,,cykl nocny plus" cj,,stop z wod", naley wybra program,,wirowanie" lub,,odpompowanie", aby zakoczy program i odpompowa wod. Cykl nocny plus: program bez wirowania, który koczy si zatrzymaniem wody w bbnie. Wybór opcji Opcje naley wybra po wybraniu programu, lecz przed naciniciem przycisku (patrz,,tabela progra,,start/pauza" mów").

3 Nacisn dany przycisk na wywietlaczu pojawi si odpowiednie symbole. Po ponownym naciniciu symbole znikn. Jeli jedna z wybranych opcji nie jest dostpna z danym programem, na wywietlaczu bdzie miga komunikat,,err", a przyzacznie miga na czercisk,,start/pauza" wono. Opcja "Pranie wstpne" Urzdzenie przeprowadza program prania wstpnego w temperaturze do 30 C. Opcja "Dodatkowe plukanie" Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych cykli plukania w trakcie trwania programu. Opcja ta jest zalecana dla osób z wraliw skór oraz w miejscach, gdzie woda jest bardzo mikka. Czasowo: Nacisn przycisk "Dodatkowe. Opcja jest wlczona jedynie plukanie" dla wybranego programu. A A Otworzy pokryw urzdzenia. Otworzy bben naciskajc przycisk blokady A1): dwie klapki otworz si automatycznie. Wloy pranie, zamkn klapki bbna oraz pokryw pralki. Ostrzeenie! Przed zamkniciem pokrywy urzdzenia sprawdzi, czy klapki bbna s prawidlowo zamknite : Gdy klapki s zamknite, przycisk blokady A zostaje zwolniony. Dozowanie detergentów Wsypa odpowiednio odmierzon ilo detergentu do komory prania zasadniczego oraz, jeli wybrano opcj "pranie wstp. Plyn ne", do komory prania wstpnego zmikczajcy mona wla do przegródki oznaczonej symbolem. Wybór programu Ustawi pokrtlo wyboru programów na danym programie. Przycisk,,Start/Pauza" zacznie miga na zielono. Jeli podczas trwania programu pokrtlo wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, urzdzenie nie uwzgldni nowego ustawienia. Zacznie miga komunikat,,err", a przycisk,,start/pauza" przez kilka sekund bdzie migal na czerwono. Wybór temperatury Nacisn kilkakrotnie przycisk,,temperatura", aby zmniejszy lub zwikszy temperatur, jeli pralka ma wykona program prania z temperatur inn ni zaprogramowana fabrycznie (patrz,,tabela programów"). Symoznacza pranie w zimnej wodzie. bol 1) Zalenie od modelu. 2) Zalenie od modelu. 6 electrolux Na stale: Wcisn i przez kilka sekund przytrzyma przyciski "Pranie wstpne" oraz "Opónienie rozpoczcia programu". Opcja pozostaje wlczona na stale, nawet po wylczeniu urzdzenia. Aby wylczy opcj, powtórzy powysze czynnoci.,,opónienie rozpoczcia programu" Opcja ta pozwala na opónienie rozpoczcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny a do 20 godzin. przyw celu uruchomiecisk,,start/pauza" nia programu. prania pokrtlo wyboru programów pozostaje nieruchome. trwajcego programu Dodawanie prania w cigu pierwszych 10 minut : w czanacisn przycisk,,start/pauza" sie, gdy urzdzenie bdzie znajdowa si w trybie zatrzymania, odpowienerze ubra sportowych. Wlczona jest opcja prania wstpnego. Obudow urzdzenia naley czyci ciepl wod z mydlem. prowadnica,,u" wa spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz rozdzial,,instalacja"). w spustowy jest zatkany lub zagity, filtr na odplywie wody jest zatkany, wlczylo si zabezpieczenie przed niewywaeniem: pranie jest nierównomiernie rozloone w bbnie, wybrano program,,odpompowanie" albo opcj,,tryb nocny plus" lub,,stop z wod", prowadnica,,u" wa spustowego jest zainstalowana na niewlaciwej wysokoci. nadmiar detergentu spowodowal przelanie si piany, detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, prowadnica,,u" wa spustowego nie jest prawidlowo zamocowana, filtr na odplywie wody nie zostal z powrotem wloony na miejsce, w doplywowy jest nieszczelny. detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, do bbna urzdzenia wloono za duo bielizny, wybrano niewlaciwy program prania, dodano za malo detergentu. Urzdzenie napelnia si wod i natychmiast j wypompowuje: Pralka nie plucze lub nie wypompowuje wody: Wokól pralki widoczna jest woda: Wyniki prania nie s zadowalajce: Wibracje lub glona praca urzdzenia: nie usunito wszystkich elementów opakowania (patrz rozdzial,,instalacja"), urzdzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie, urzdzenie stoi zbyt blisko ciany lub mebli, pranie jest nierównomiernie rozloone w bbnie, zbyt mala ilo prania. 10 electrolux Problemy Program prania jest zbyt dlugi: Przyczyny filtry na doplywie wody s zabrudzone, nastpila przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody, wlczylo si zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, temperatura doplywajcej wody jest nisza ni zwykle, uruchomil si system zabezpieczajcy, który wykryl nadmiar piany (za duo detergentu), a pralka rozpoczla jej odprowadzanie, wlczylo si zabezpieczenie przed niewywaeniem: dodana zostala dodatkowa faza prania, aby lepiej rozloy pranie wewntrz bbna. Pralka zatrzymuje si w trakcie programu prania: Pokrywa nie otwiera si po zakoczeniu programu: Na wywietlaczu pojawia si kod bldu E40 2) a przycisk,,start/pauza" miga na czerwono 3) : Na wywietlaczu pojawia si kod bldu E20, 2)a przycisk,,start/ Pauza" miga na czerwono 3): Na wywietlaczu pojawia si kod bldu E10 2), a przycisk,,start/pauza" miga na czerwono 3): Na wywietlaczu pojawia si kod bldu EF0 2), a przycisk,,start/pauza" miga na czerwono 3): usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym, wybrano opcj,,stop z wod", klapki bbna s otwarte. zbyt wysoka temperatura wody w bbnie, pokrywa odblokuje si po uplywie 1-2 minut po zakoczeniu programu. pokrywa nie jest prawidlowo zamknita. filtr na odplywie wody jest zatkany, w spustowy jest zatkany lub zagity, w spustowy jest zamocowany za wysoko (patrz rozdzial,,instalacja"), pompa opróniajca jest zablokowana, syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany. zamknity zawór wody, nastpila przerwa w dostawie wody. na wu doplywowym pojawia si czerwony znak1). filtr na odplywie wody jest zatkany, wlczyl si system zabezpieczajcy przed zalaniem; naley wykona nastpujce czynnoci: - zamkn zawór doplywu wody, - uruchomi na 2 minuty odpompowanie wody i wyj wtyczk z gniazdka elektrycznego, - skontaktowa si z autoryzowanym serwisem. rodek zmikczajcy do- przekroczono poziom MAX. staje si bezporednio do bbna podczas wlewania go do dozownika: 1) Zalenie od modelu. 2) W niektórych modelach moe wlczy si sygnal akustyczny, 3) Po usuniciu problemu, wcisn przycisk,,start/pauza", aby wznowi przerwany program. RODKI PIORCE I ZMIKCZAJCE Stosowa wylcznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Odradzamy mieszanie kilku rodzajów detergentów.

4 Moe to by przyczyn niszczenia tkanin. Nie ma adnych ogranicze dotyczcych stosowania detergentów w proszku. Detergentów w plynie nie mona stosowa gdy wybrano pranie wstpne. W programach bez prania wstpnego, mona stosowa detergenty w plynie wlewajc je do specjalnego dozownika, który bdzie wloony bezporednio do bbna. Detergenty w tabletkach naley wklada do dozownika detergentów w pralce. electrolux 11 DANE TECHNICZNE WYMIARY Wysoko Szeroko Glboko 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W Warto minimalna Warto maksymalna 0,05 MPa (0,5 bara) 0,8 MPa (8 barów) Rodzaj 20/27 NAPICIE / CZSTOTLIWO MOC CINIENIE WODY Podlczenie do sieci wodocigowej INSTALACJA Przed pierwszym uruchomieniem urzdzenia naley usun wszystkie zabezpieczenia transportowe. Zachowa zabezpieczenia na przyszlo: transport urzdzenia bez zabezpiecze moe spowodowa uszkodzenie wewntrznych komponentów, nieszczelno lub nieprawidlowoci w pracy. Urzdzenie moe zosta uszkodzone w wyniku uderze. Rozpakowanie 2a 2b Aby pralka byla zainstalowana w równej linii z ssiadujcymi meblami, naley postpowa zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na rysunku 4. Doplyw wody Z tylu pralki naley zamontowa dostarczony w komplecie w doplywowy, wykonujc ponisze czynnoci. Nie uywa starego wa. Wa doplywowego nie mona przedlua. Jeli jest za krótki, naley skontaktowa si z serwisem. Demonta zabezpiecze 3 2 a 1b Otworzy zawór wody. Sprawdzi szczelno. 1 1a 1b electrolux Spust wody Zamontowa prowadnic w ksztalcie litery "U" na wu spustowym. Zamontowa kocówk wa do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawdzi umywalki) na wysokoci od 70 do 100 cm. Sprawdzi, czy zamocowanie jest solidne. Naley zapewni dostp powietrza do kocówki wa spustowego, aby zapobiec zasysaniu wody. Nie wolno w adnym przypadku rozciga wa spustowego. Jeli jest za krótki, naley skontaktowa si z serwisantem. MINI 70 cm MAXI 100 cm ci nastpujcy bezpiecznik: 13 A dla 230 V. Urzdzenie nie moe by podlczane do sieci za porednictwem przedluaczy ani rozgalziaczy. Sprawdzi czy wtyczka oraz gniazdko jest uziemione i zgodne z obowizujcymi przepisami. Miejsce instalacji Umieci urzdzenie na plaskim i twardym podlou w pomieszczeniu z dobr wentylacj. Urzdzenie nie moe styka si ze cian ani z meblami. Dokladne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, halasowi i przemieszczaniu si urzdzenia w trakcie pracy. Podlczenie elektryczne Pralk mona podlczy wylcznie do zasilania jednofazowego o napiciu 230 V. W obwodzie elektrycznym pralki naley umie- OCHRONA RODOWISKA Utylizacja starego urzdzenia Wszystkie materialy oznaczone symbolem nadaj si do recyklingu. Naley odda je do wlaciwego punktu zbiórki (informacje na temat takich punktów mona uzyska w urzdach gminy), aby umoliwi ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddajc urzdzenie do utylizacji, naley równie zadba o to, aby usun wszelkie potencjalne zagroenia z nim zwizane: odci przewód zasilajcy tu przy urzdzeniu. na produkcie lub na opakosymbol waniu oznacza, e tego produktu nie wolno traktowa tak, jak innych odpadów domowych. Naley odda go do wlaciwego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmujcego si recyklingiem sprztu elektrycznego i elektronicznego. Wlaciwa utylizacja i zlomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wplywu zlomowanych produktów na rodowisko naturalne oraz zdrowie czlowieka, który inaczej móglby by wynikiem nieprawidlowego obchodzenia si z produktem. Aby uzyska szczególowe dane dotyczce moliwoci recyklingu niniejszego urzdzenia, naley skontaktowa si z lokalnym urzdem miasta, slubami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zostal zakupiony. Zalecenia ekologiczne W celu zaoszczdzenia wody i energii elektrycznej, a tym samym przyczynienia si do ochrony rodowiska, prosimy o przestrzeganie nastpujcych zalece: O ile to moliwe, urzdzenie naley ladowa do pelna unikajc malych iloci prania. Z programów z praniem wstpnym lub namaczaniem naley korzysta wylcznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania. Dopasowa dawki detergentów do stopnia twardoci wody oraz do wielkoci wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania. electrolux 13 PL POLSKA - WARUNKI GWARANCYJNE obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy polcze mechanicznych lub elektrycznych. 8. Electrolux Poland nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstale na skutek niewlaciwego zainstalowania sprztu lub napraw wykonanych przez osoby nieupowanione. 11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient. 12. Powysza gwarancja nie wylcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupujcego wynikajcych z tytulu niezgodnoci towaru z umow. 13. Niniejsza gwarancja obowizuje na terytorium Polski. 14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urzdzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisan czytelnie dat sprzeday, potwierdzon pieczci i podpisem sprzedawcy. Uwaga: uszkodzenie lub usunicie tabliczki znamionowej z urzdzenia moe spowodowa nie uznanie gwarancji. Electrolux Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7, Warszawa Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, e zakupione urzdzenie jest wolne od wad fizycznych zobowizujc si jednoczenie w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie okrelonym niniejszym dokumentem do ich usunicia w sposób uzaleniony od wlaciwoci wady. 2. Ujawniona wada zostanie usunita na koszt gwaranta w cigu 14 dni od daty zgloszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland. 3. W wyjtkowych przypadkach koniecznoci sprowadzenia czci zamiennych od producenta termin naprawy moe zosta wydluony do 30 dni. 4. Okres gwarancji dla uytkownika wynosi 24 miesice od daty zakupu. 5. Sprzt przeznaczony jest do uywania wylcznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. 6. Gwarancja nie obejmuje: uszkodze powstalych na skutek uywania urzdzenia niezgodnie z instrukcj obslugi, uszkodze mechanicznych, chemicznych lub termicznych, uszkodze spowodowanych dzialaniem sily zewntrznej np. przepicia w sieci elektrycznej, wyladowania atmosferycznego, napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadajce autoryzacji Electrolux Poland, czci z natury latwo zuywalnych takich jak: arówki, bezpieczniki, filtry, pokrtla. 7. Klientowi przysluguje wymiana sprztu na nowy jeeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal wystpuj w nim wady. Przez napraw rozumie si wykonanie czynnoci o charakterze specjalistycznym wlaciwym dla usunicia wady. Pojcie naprawy nie PL Gwarancja Europejska: Niniejsze urzdzenie jest objte gwarancj firmy Electrolux w kadym z krajów wymienionych na kocu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urzdzenia lub okrelony ustawowo. W przypadku przeprowadzki wlaciciela urzdzenia z jednego z poniszych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoj wano z nastpujcymi zastrzeeniami: 14 electrolux Gwarancja na urzdzenie obowizuje od dnia zakupu.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dat zakupu naley potwierdzi przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawc urzdzenia. Okres gwarancji na urzdzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz czci) s takie same, jak okres i zakres obowizujce dla danego modelu lub serii urzdzenia w nowym kraju zamieszkania. Gwarancja na urzdzenie jest wydawana osobicie na pierwszego kupujcego i nie mona jej przekaza na innego uytkownika. Urzdzenie zostalo zainstalowane i jest eksploatowane wylcznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Uytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone. Urzdzenie zostalo zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowizujcymi przepisami nowego kraju zamieszkania. Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w aden sposób nie ograniczaj nabytych praw ustawowych. electrolux A

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI FA623 http://pl.yourpdfguides.com/dref/644785

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI FA623 http://pl.yourpdfguides.com/dref/644785 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 Numer dokumentu 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Dziękujemy za wybranie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo