Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Temperatura 2. Prdko wirowania 3. manager 9. Animowany zegar (wykonywany program) 10. Faza programu: Pranie wstpne, Pranie zasadnicze, Plukanie, Odpompowanie wody, Wirowanie electrolux 3 Dozownik detergentów Pranie wstpne Pranie zasadnicze Plyn zmikczajcy (nie napelnia powyej poziomu MAX M ) INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA Przed instalacj oraz przystpieniem do eksploatacji urzdzenia naley uwanie przeczyta ponisze informacje. Niniejsz instrukcj naley przechowywa wraz z urzdzeniem. Ogólne zasady bezpieczestwa Nie wolno przerabia ani nawet próbowa modyfikowa tego urzdzenia. Grozi to niebezpieczestwem. Przed wloeniem rzeczy do pralki naley sprawdzi, czy nie pozostaly w nich monety, agrafki, broszki, rubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do prania mog by przyczyn powanego uszkodzenia urzdzenia. Uywa zalecanej iloci detergentu. Male rzeczy (skarpetki, paski itp. ) naley pra w plóciennym woreczku lub poszewce na poduszk. Po zakoczeniu prania naley odlczy urzdzenie od zasilania oraz zamkn zawór wody. Przed przystpieniem do konserwacji lub czyszczenia naley zawsze odlczy urzdzenie od zasilania. Nie naley pra w pralce ubra z fiszbinami, materialów o nieobszytych brzegach lub rozdartych. Instalacja Po dostarczeniu urzdzenia naley je natychmiast rozpakowa lub zleci jego rozpakowanie. Sprawdzi, czy urzdzenie nie jest uszkodzone z zewntrz. Wszelkie uszkodzenia spowodowane transportem naley zglosi sprzedawcy. Przed podlczeniem urzdzenia naley usun wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania. Podlczenie do sieci wodocigowej naley zleci wylcznie wykwalifikowanemu hydraulikowi. Jeli naley wprowadzi jakiekolwiek zmiany w domowej sieci elektrycznej w celu podlczenia urzdzenia, naley zleci ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi. Po zainstalowaniu urzdzenia sprawdzi, czy nie stoi ono na przewodzie zasilajcym. Gdy urzdzenie jest zainstalowane na wykladzinie podlogowej, naley sprawdzi, czy nie zaslania ona otworów wentylacyjnych znajdujcych si w podstawie urzdzenia. Urzdzenie, zgodnie z przepisami, powinno by wyposaone we wtyczk z uziemieniem. Przed podlczeniem urzdzenia do ródla zasilania naley uwanie zapozna si z instrukcjami podanymi w rozdziale "Podlczenie elektryczne". Wymian przewodu zasilajcego mona zleci jedynie autoryzowanemu serwisantowi. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody wynikajce z nieprawidlowej instalacji urzdzenia. rodki ostronoci w przypadku mrozu Jeli urzdzenie jest naraone na temperatury poniej 0 C, naley podj nastpujce rodki ostronoci: Zamkn zawór wody i odlczy w doplywowy. Umieci kocówk wa doplywowego oraz wa spustowego w naczyniu postawionym na podlodze. 4 electrolux Wybra program "Odpompowanie" i odczeka, a si zakoczy. Odlczy urzdzenie od zasilania, ustawiajc w tym celu pokrtlo wyboru pro. gramów na "Stop" Wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka. Zamontowa na miejsce w doplywowy i spustowy. W ten sposób woda zgromadzona w wach splynie, co zapobiegnie tworzeniu si lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urzdzenia. Przed ponownym wlczeniem urzdzenia naley upewni si, e zostalo ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniej 0 C. Eksploatacja Urzdzenie jest przeznaczone do uytku domowego. Nie wykorzystywa urzdzenia do celów komercyjnych lub przemyslowych, ani do innych celów, do których nie zostalo ono zaprojektowane. Przed przystpieniem do prania naley zapozna si z informacjami podanymi na metce producenta ubra. Nie wklada do pralki adnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyn, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich rodków jako odplamiaczy naley odczeka, a produkt wyparuje i dopiero wtedy wloy rzeczy do bbna. Opróni kieszenie i rozloy pranie. Niniejsze urzdzenie nie jest przeznaczone do uytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnociach fizycznych, sensorycznych czy umyslowych, a take nieposiadajce wiedzy lub dowiadczenia w uytkowaniu tego typu urzdze, chyba, e bd one nadzorowane lub zostan poinstruowane na temat korzystania z tego urzdzenia przez osob odpowiedzialn za ich bezpieczestwo. Dzieci naley pilnowa, aby mie pewno, e nie bawi si urzdzeniem. DOSTOSOWANIE USTAWIE DO WLASNYCH PREFERENCJI Blokada uruchomienia Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady: Jeli opcja zostanie wlczona po rozpoczciu programu, nie bdzie moliwe dokonanie zmian opcji ani programu. Program trwa i trzeba wylczy opcj, aby rozpocz nowy program. Jeli opcja zostanie wlczona przed rozpoczciem programu, nie bdzie mona uruchomi urzdzenia. Aby wlczy blokad uruchomienia, naley wlczy urzdzenie i nacisn jednoczenie i,,opóprzyciski,,dodatkowe plukanie" nienie rozpoczcia programu", a na wywietlaczu pojawi si potwierdzajcy sym. Wybrana opcja zostanie zapamitabol na. Aby wylczy blokad uruchomienia, naley powtórzy powysze czynnoci. Sygnal dwikowy Jeli funkcja sygnalu dwikowego jest wlczona rozbrzmiewa on po kadym naciniciu przycisku, na zakoczenie programu oraz w przypadku nieprawidlowego dzialania. Aby go wylczy, naley wlczy urzdzenie i nacisn jednoczenie przyciski,,prai,,dodatkowe plukanie" nie wstpne", a zostanie wyemitowany sygnal dwikowy. Sygnal bdzie slyszany tylko wtedy, gdy bdzie informowa o alarmie. Aby ponownie wlczy sygnal dwikowy, naley wykona powysze czynnoci OBSLUGA PRALKI Uruchomienie po raz pierwszy Sprawdzi, czy podlczenia elektryczne i wodne zostaly wykonane zgodne z instrukcj instalacji. Wyj z bbna polistyrenowy blok i wszelkie inne materialy. Przeprowadzi pierwsze pranie w temperaturze 90 C bez wkladania prania, lecz z dodatkiem detergentu. Pozwoli to na oczyszczenie bbna. electrolux 5 CODZIENNA EKSPLOATACJA Wkladanie prania Wybór prdkoci wirowania, aby Nacisn przycisk,,wirowanie" zmieni prdko wirowania, jeli pranie ma zosta odwirowane z inn prdkoci ni zaprogramowana fabrycznie. Mona równie wybra opcj,,bez wirowania",,,stop z 2). lub,,cykl nocny plus" wod" Maksymalne prdkoci wirowania wynosz: dla programów Bawelniane, Eko, Pranie rczne, Welniane, Obuwie sportowe: 1000 obr/min, dla Syntetyczne, Latwe prasowanie, Intensywne sportowe: 900 obr/min, dla Delikatne, Jedwabne, Sportowe: 700 obr/ min Po zakoczeniu programu, jeli wybrano oplub,,cykl nocny plus" cj,,stop z wod", naley wybra program,,wirowanie" lub,,odpompowanie", aby zakoczy program i odpompowa wod. Cykl nocny plus: program bez wirowania, który koczy si zatrzymaniem wody w bbnie. Wybór opcji Opcje naley wybra po wybraniu programu, lecz przed naciniciem przycisku (patrz,,tabela progra,,start/pauza" mów").

3 Nacisn dany przycisk na wywietlaczu pojawi si odpowiednie symbole. Po ponownym naciniciu symbole znikn. Jeli jedna z wybranych opcji nie jest dostpna z danym programem, na wywietlaczu bdzie miga komunikat,,err", a przyzacznie miga na czercisk,,start/pauza" wono. Opcja "Pranie wstpne" Urzdzenie przeprowadza program prania wstpnego w temperaturze do 30 C. Opcja "Dodatkowe plukanie" Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych cykli plukania w trakcie trwania programu. Opcja ta jest zalecana dla osób z wraliw skór oraz w miejscach, gdzie woda jest bardzo mikka. Czasowo: Nacisn przycisk "Dodatkowe. Opcja jest wlczona jedynie plukanie" dla wybranego programu. A A Otworzy pokryw urzdzenia. Otworzy bben naciskajc przycisk blokady A1): dwie klapki otworz si automatycznie. Wloy pranie, zamkn klapki bbna oraz pokryw pralki. Ostrzeenie! Przed zamkniciem pokrywy urzdzenia sprawdzi, czy klapki bbna s prawidlowo zamknite : Gdy klapki s zamknite, przycisk blokady A zostaje zwolniony. Dozowanie detergentów Wsypa odpowiednio odmierzon ilo detergentu do komory prania zasadniczego oraz, jeli wybrano opcj "pranie wstp. Plyn ne", do komory prania wstpnego zmikczajcy mona wla do przegródki oznaczonej symbolem. Wybór programu Ustawi pokrtlo wyboru programów na danym programie. Przycisk,,Start/Pauza" zacznie miga na zielono. Jeli podczas trwania programu pokrtlo wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, urzdzenie nie uwzgldni nowego ustawienia. Zacznie miga komunikat,,err", a przycisk,,start/pauza" przez kilka sekund bdzie migal na czerwono. Wybór temperatury Nacisn kilkakrotnie przycisk,,temperatura", aby zmniejszy lub zwikszy temperatur, jeli pralka ma wykona program prania z temperatur inn ni zaprogramowana fabrycznie (patrz,,tabela programów"). Symoznacza pranie w zimnej wodzie. bol 1) Zalenie od modelu. 2) Zalenie od modelu. 6 electrolux Na stale: Wcisn i przez kilka sekund przytrzyma przyciski "Pranie wstpne" oraz "Opónienie rozpoczcia programu". Opcja pozostaje wlczona na stale, nawet po wylczeniu urzdzenia. Aby wylczy opcj, powtórzy powysze czynnoci.,,opónienie rozpoczcia programu" Opcja ta pozwala na opónienie rozpoczcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny a do 20 godzin. przyw celu uruchomiecisk,,start/pauza" nia programu. prania pokrtlo wyboru programów pozostaje nieruchome. trwajcego programu Dodawanie prania w cigu pierwszych 10 minut : w czanacisn przycisk,,start/pauza" sie, gdy urzdzenie bdzie znajdowa si w trybie zatrzymania, odpowienerze ubra sportowych. Wlczona jest opcja prania wstpnego. Obudow urzdzenia naley czyci ciepl wod z mydlem. prowadnica,,u" wa spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz rozdzial,,instalacja"). w spustowy jest zatkany lub zagity, filtr na odplywie wody jest zatkany, wlczylo si zabezpieczenie przed niewywaeniem: pranie jest nierównomiernie rozloone w bbnie, wybrano program,,odpompowanie" albo opcj,,tryb nocny plus" lub,,stop z wod", prowadnica,,u" wa spustowego jest zainstalowana na niewlaciwej wysokoci. nadmiar detergentu spowodowal przelanie si piany, detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, prowadnica,,u" wa spustowego nie jest prawidlowo zamocowana, filtr na odplywie wody nie zostal z powrotem wloony na miejsce, w doplywowy jest nieszczelny. detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, do bbna urzdzenia wloono za duo bielizny, wybrano niewlaciwy program prania, dodano za malo detergentu. Urzdzenie napelnia si wod i natychmiast j wypompowuje: Pralka nie plucze lub nie wypompowuje wody: Wokól pralki widoczna jest woda: Wyniki prania nie s zadowalajce: Wibracje lub glona praca urzdzenia: nie usunito wszystkich elementów opakowania (patrz rozdzial,,instalacja"), urzdzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie, urzdzenie stoi zbyt blisko ciany lub mebli, pranie jest nierównomiernie rozloone w bbnie, zbyt mala ilo prania. 10 electrolux Problemy Program prania jest zbyt dlugi: Przyczyny filtry na doplywie wody s zabrudzone, nastpila przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody, wlczylo si zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, temperatura doplywajcej wody jest nisza ni zwykle, uruchomil si system zabezpieczajcy, który wykryl nadmiar piany (za duo detergentu), a pralka rozpoczla jej odprowadzanie, wlczylo si zabezpieczenie przed niewywaeniem: dodana zostala dodatkowa faza prania, aby lepiej rozloy pranie wewntrz bbna. Pralka zatrzymuje si w trakcie programu prania: Pokrywa nie otwiera si po zakoczeniu programu: Na wywietlaczu pojawia si kod bldu E40 2) a przycisk,,start/pauza" miga na czerwono 3) : Na wywietlaczu pojawia si kod bldu E20, 2)a przycisk,,start/ Pauza" miga na czerwono 3): Na wywietlaczu pojawia si kod bldu E10 2), a przycisk,,start/pauza" miga na czerwono 3): Na wywietlaczu pojawia si kod bldu EF0 2), a przycisk,,start/pauza" miga na czerwono 3): usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym, wybrano opcj,,stop z wod", klapki bbna s otwarte. zbyt wysoka temperatura wody w bbnie, pokrywa odblokuje si po uplywie 1-2 minut po zakoczeniu programu. pokrywa nie jest prawidlowo zamknita. filtr na odplywie wody jest zatkany, w spustowy jest zatkany lub zagity, w spustowy jest zamocowany za wysoko (patrz rozdzial,,instalacja"), pompa opróniajca jest zablokowana, syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany. zamknity zawór wody, nastpila przerwa w dostawie wody. na wu doplywowym pojawia si czerwony znak1). filtr na odplywie wody jest zatkany, wlczyl si system zabezpieczajcy przed zalaniem; naley wykona nastpujce czynnoci: - zamkn zawór doplywu wody, - uruchomi na 2 minuty odpompowanie wody i wyj wtyczk z gniazdka elektrycznego, - skontaktowa si z autoryzowanym serwisem. rodek zmikczajcy do- przekroczono poziom MAX. staje si bezporednio do bbna podczas wlewania go do dozownika: 1) Zalenie od modelu. 2) W niektórych modelach moe wlczy si sygnal akustyczny, 3) Po usuniciu problemu, wcisn przycisk,,start/pauza", aby wznowi przerwany program. RODKI PIORCE I ZMIKCZAJCE Stosowa wylcznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Odradzamy mieszanie kilku rodzajów detergentów.

4 Moe to by przyczyn niszczenia tkanin. Nie ma adnych ogranicze dotyczcych stosowania detergentów w proszku. Detergentów w plynie nie mona stosowa gdy wybrano pranie wstpne. W programach bez prania wstpnego, mona stosowa detergenty w plynie wlewajc je do specjalnego dozownika, który bdzie wloony bezporednio do bbna. Detergenty w tabletkach naley wklada do dozownika detergentów w pralce. electrolux 11 DANE TECHNICZNE WYMIARY Wysoko Szeroko Glboko 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W Warto minimalna Warto maksymalna 0,05 MPa (0,5 bara) 0,8 MPa (8 barów) Rodzaj 20/27 NAPICIE / CZSTOTLIWO MOC CINIENIE WODY Podlczenie do sieci wodocigowej INSTALACJA Przed pierwszym uruchomieniem urzdzenia naley usun wszystkie zabezpieczenia transportowe. Zachowa zabezpieczenia na przyszlo: transport urzdzenia bez zabezpiecze moe spowodowa uszkodzenie wewntrznych komponentów, nieszczelno lub nieprawidlowoci w pracy. Urzdzenie moe zosta uszkodzone w wyniku uderze. Rozpakowanie 2a 2b Aby pralka byla zainstalowana w równej linii z ssiadujcymi meblami, naley postpowa zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na rysunku 4. Doplyw wody Z tylu pralki naley zamontowa dostarczony w komplecie w doplywowy, wykonujc ponisze czynnoci. Nie uywa starego wa. Wa doplywowego nie mona przedlua. Jeli jest za krótki, naley skontaktowa si z serwisem. Demonta zabezpiecze 3 2 a 1b Otworzy zawór wody. Sprawdzi szczelno. 1 1a 1b electrolux Spust wody Zamontowa prowadnic w ksztalcie litery "U" na wu spustowym. Zamontowa kocówk wa do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawdzi umywalki) na wysokoci od 70 do 100 cm. Sprawdzi, czy zamocowanie jest solidne. Naley zapewni dostp powietrza do kocówki wa spustowego, aby zapobiec zasysaniu wody. Nie wolno w adnym przypadku rozciga wa spustowego. Jeli jest za krótki, naley skontaktowa si z serwisantem. MINI 70 cm MAXI 100 cm ci nastpujcy bezpiecznik: 13 A dla 230 V. Urzdzenie nie moe by podlczane do sieci za porednictwem przedluaczy ani rozgalziaczy. Sprawdzi czy wtyczka oraz gniazdko jest uziemione i zgodne z obowizujcymi przepisami. Miejsce instalacji Umieci urzdzenie na plaskim i twardym podlou w pomieszczeniu z dobr wentylacj. Urzdzenie nie moe styka si ze cian ani z meblami. Dokladne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, halasowi i przemieszczaniu si urzdzenia w trakcie pracy. Podlczenie elektryczne Pralk mona podlczy wylcznie do zasilania jednofazowego o napiciu 230 V. W obwodzie elektrycznym pralki naley umie- OCHRONA RODOWISKA Utylizacja starego urzdzenia Wszystkie materialy oznaczone symbolem nadaj si do recyklingu. Naley odda je do wlaciwego punktu zbiórki (informacje na temat takich punktów mona uzyska w urzdach gminy), aby umoliwi ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddajc urzdzenie do utylizacji, naley równie zadba o to, aby usun wszelkie potencjalne zagroenia z nim zwizane: odci przewód zasilajcy tu przy urzdzeniu. na produkcie lub na opakosymbol waniu oznacza, e tego produktu nie wolno traktowa tak, jak innych odpadów domowych. Naley odda go do wlaciwego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmujcego si recyklingiem sprztu elektrycznego i elektronicznego. Wlaciwa utylizacja i zlomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wplywu zlomowanych produktów na rodowisko naturalne oraz zdrowie czlowieka, który inaczej móglby by wynikiem nieprawidlowego obchodzenia si z produktem. Aby uzyska szczególowe dane dotyczce moliwoci recyklingu niniejszego urzdzenia, naley skontaktowa si z lokalnym urzdem miasta, slubami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zostal zakupiony. Zalecenia ekologiczne W celu zaoszczdzenia wody i energii elektrycznej, a tym samym przyczynienia si do ochrony rodowiska, prosimy o przestrzeganie nastpujcych zalece: O ile to moliwe, urzdzenie naley ladowa do pelna unikajc malych iloci prania. Z programów z praniem wstpnym lub namaczaniem naley korzysta wylcznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania. Dopasowa dawki detergentów do stopnia twardoci wody oraz do wielkoci wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania. electrolux 13 PL POLSKA - WARUNKI GWARANCYJNE obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy polcze mechanicznych lub elektrycznych. 8. Electrolux Poland nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstale na skutek niewlaciwego zainstalowania sprztu lub napraw wykonanych przez osoby nieupowanione. 11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient. 12. Powysza gwarancja nie wylcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupujcego wynikajcych z tytulu niezgodnoci towaru z umow. 13. Niniejsza gwarancja obowizuje na terytorium Polski. 14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urzdzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisan czytelnie dat sprzeday, potwierdzon pieczci i podpisem sprzedawcy. Uwaga: uszkodzenie lub usunicie tabliczki znamionowej z urzdzenia moe spowodowa nie uznanie gwarancji. Electrolux Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7, Warszawa Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, e zakupione urzdzenie jest wolne od wad fizycznych zobowizujc si jednoczenie w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie okrelonym niniejszym dokumentem do ich usunicia w sposób uzaleniony od wlaciwoci wady. 2. Ujawniona wada zostanie usunita na koszt gwaranta w cigu 14 dni od daty zgloszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland. 3. W wyjtkowych przypadkach koniecznoci sprowadzenia czci zamiennych od producenta termin naprawy moe zosta wydluony do 30 dni. 4. Okres gwarancji dla uytkownika wynosi 24 miesice od daty zakupu. 5. Sprzt przeznaczony jest do uywania wylcznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. 6. Gwarancja nie obejmuje: uszkodze powstalych na skutek uywania urzdzenia niezgodnie z instrukcj obslugi, uszkodze mechanicznych, chemicznych lub termicznych, uszkodze spowodowanych dzialaniem sily zewntrznej np. przepicia w sieci elektrycznej, wyladowania atmosferycznego, napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadajce autoryzacji Electrolux Poland, czci z natury latwo zuywalnych takich jak: arówki, bezpieczniki, filtry, pokrtla. 7. Klientowi przysluguje wymiana sprztu na nowy jeeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal wystpuj w nim wady. Przez napraw rozumie si wykonanie czynnoci o charakterze specjalistycznym wlaciwym dla usunicia wady. Pojcie naprawy nie PL Gwarancja Europejska: Niniejsze urzdzenie jest objte gwarancj firmy Electrolux w kadym z krajów wymienionych na kocu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urzdzenia lub okrelony ustawowo. W przypadku przeprowadzki wlaciciela urzdzenia z jednego z poniszych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoj wano z nastpujcymi zastrzeeniami: 14 electrolux Gwarancja na urzdzenie obowizuje od dnia zakupu.

5 Powered by TCPDF ( Dat zakupu naley potwierdzi przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawc urzdzenia. Okres gwarancji na urzdzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz czci) s takie same, jak okres i zakres obowizujce dla danego modelu lub serii urzdzenia w nowym kraju zamieszkania. Gwarancja na urzdzenie jest wydawana osobicie na pierwszego kupujcego i nie mona jej przekaza na innego uytkownika. Urzdzenie zostalo zainstalowane i jest eksploatowane wylcznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Uytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone. Urzdzenie zostalo zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowizujcymi przepisami nowego kraju zamieszkania. Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w aden sposób nie ograniczaj nabytych praw ustawowych. electrolux A

instrukcja obsługi Pralka EWT 105514 W

instrukcja obsługi Pralka EWT 105514 W instrukcja obsługi Pralka EWT 105514 W 2 electrolux 1 2 1. Panel sterowania 2. Uchwyt otwierania pokrywy 3. Pokrywa filtra 4. Nóżki regulowane do poziomowania 3 4 Panel sterowania 1 2 3 4 5 1. Pokrętło

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Pralka EWT 136411 W - EWT 106411 W

instrukcja obsługi Pralka EWT 136411 W - EWT 106411 W instrukcja obsługi Pralka EWT 136411 W - EWT 106411 W 2 electrolux 1 2 1 Panel sterowania 2 Uchwyt otwierania pokrywy 3 Pokrywa filtra 4 Regulowane nóżki do poziomowania 3 4 PANEL STEROWANIA 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWFM14480W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900858

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWFM14480W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWFM14480W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EIW60000X http://pl.yourpdfguides.com/dref/636190

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EIW60000X http://pl.yourpdfguides.com/dref/636190 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EIW60000X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 76121

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 76121 PL Instrukcja obsługi Pralka ZWQ 76121 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Opis urządzenia 5 Obsługa pralki _ 6 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Pranie. Szufladka na rodki pior ce z przegródkami I, II, Panel obs ugi. Drzwiczki. Ustawi programator na Wy czenie.

Pranie. Szufladka na rodki pior ce z przegródkami I, II, Panel obs ugi. Drzwiczki. Ustawi programator na Wy czenie. Pastwa pralka Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwyszej jakoci urzdzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyrónia si oszczdnym zuyciem wody i energii elektrycznej. Kade urzdzenie opuszczajce

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EGT7353YOK http://pl.yourpdfguides.com/dref/4300169

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EGT7353YOK http://pl.yourpdfguides.com/dref/4300169 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EGT7353YOK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty Zysk!

REGULAMIN PROMOCJI Czysty Zysk! REGULAMIN PROMOCJI Czysty Zysk! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty Zysk! zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 PL Tabliczka znamionowa PL SPIS TRECI 1. Wstp 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EW814F http://pl.yourpdfguides.com/dref/636254

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EW814F http://pl.yourpdfguides.com/dref/636254 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EW814F. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG RR82WEIS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599456

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG RR82WEIS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599456 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

EWT 1366 HDW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT 1366 HDW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT 1366 HDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................

Bardziej szczegółowo

EWT 1066TKW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT 1066TKW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT 1066TKW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

EWT 1266ELW. PL Pralka Instrukcja obsługi

EWT 1266ELW. PL Pralka Instrukcja obsługi EWT 1266ELW PL Pralka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK http://pl.yourpdfguides.com/dref/934026

Twoja instrukcja użytkownika MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK http://pl.yourpdfguides.com/dref/934026 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...

EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW... EWT 1066 EDW EWT 1266 EDW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Easy Scan 9600. Easy Scan 9600. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.2

Easy Scan 9600. Easy Scan 9600. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.2 Easy Scan 9600 Instrukcja Obsáugi Wersja 1.2 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW... EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE TYP 350/500 TYP 400/670 TYP 450/670 TYP 500/670 TYP 560/800 TYP 630/800 TYP 710/1000 DOSPEL Professional Technologies ul. Główna 186 42-280 Czstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA IMEI / NUMER SERYJNY PRODUKTU MODEL NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY (rok/miesiąc/dzień) PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS 2 3 4 5 Opakowanie i wycofanie z eksploatacji Opakowanie Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Poczwszy od nr seryjnego 8658 0001 WER. 29.09.2008 2 AG-21590-A-09-08 SPIS TRECI Strona 1. WANE UWAGI... 4 2. INSTALACJA... 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023)

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) Tok postpowania od momentu zakupu masownicy do jej pełnego uruchomienia. Masownica próniowa pracuje w dwóch systemach

Bardziej szczegółowo