Liliana Fabisiƒska Amor z ulicy Rozkosznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liliana Fabisiƒska Amor z ulicy Rozkosznej"

Transkrypt

1

2 Liliana Fabisiƒska Amor z ulicy Rozkosznej

3 Liliana Fabisiƒska

4 Sàsiadce Agatce za tytu, od którego wszystko si zacz o, Koalci za utlenionà formalin i zielone buraczki, Robertowi za to, e wierzy w Amora jak nikt, Julce za karburator i tysiàce sms-ów i pewnemu kibicowi Polonii Warszawa za to, e Dziwne Stwory ju zawsze b dà mieç pi karskie imiona a ja codziennie b d Êmiaç si do ez

5 Rozdzia 1 Na szcz Êcie nie Guba ówka! Mam na imi Amor. Brzmi jak kiepski dowcip, ale to szczera prawda. Tak dali mi na imi rodzice. Do dziê sà zachwyceni swoim pomys em, uwa ajà, e to najlepsze, co im w yciu przysz o do g owy. Matka lekarka, ojciec doktor chemii... Ona ratuje ludziom ycie, on odkry w laboratorium nowy wirus wywo ujàcy ó taczk... ale to si nie liczy. Najbardziej dumni jesteêmy z naszego Amorka powtarzajà rozanieleni. I puszczajà do siebie oko. No bo jestem dzieckiem wielkiej mi oêci i powinienem byç wzruszony, e tak mnie nazwali. A jak mia bym na imi, gdybym by dziewczynkà? zapyta em kiedyê. Guba ówka oêwiadczyli zgodnie, nie zastanawiajàc si ani minuty. W Zakopanem wzi liêmy Êlub, sp dziliêmy miesiàc miodowy, potem jeêdzili- Êmy tam na ka dà sobot i niedziel... Jak móg byê si nazywaç, jeêli nie Guba ówka? No tak... To ju chyba wol byç ch opcem. I niemal jestem im wdzi czny, e nazwali mnie Amor. 7

6 Móg bym przecie nazywaç si Giewont. Albo Butorowy Wierch. Albo Murowaniec. Rodzice przecie zawsze pili herbat i jedli bigos w Murowaƒcu, widzia em zdj cia. Tak, Amor chyba nie jest najgorszym imieniem. Ca kiem mi o brzmi w po àczeniu z moim nazwiskiem: Amor Korzonek. Wcale nieêle, prawda? Ju troch si przyzwyczai em, nosz to imi od prawie dziesi ciu lat. Jeszcze z dziesi ç i mo e je polubi? Nie wiem tylko, czy polubià je moi nowi sàsiedzi. O ile tam w ogóle b dà jacyê sàsiedzi. Rodzice kupili dom, za tydzieƒ si przeprowadzamy. Jeszcze go nie widzia em. Jest w MaÊlankach, ca kiem blisko Warszawy. Tak mówi mama. A tata zapewnia mnie, e w ogóle nie poczuj ró nicy. Nie poczuj! Moja szko a b dzie trzydzieêci kilometrów od tego nowego domu. Tata obieca, e b dzie mnie codziennie wozi, ebym nie musia rozstawaç si z kolegami, ale s ysza em, jak we wtorek wieczorem mama, myêlàc, e ju Êpi, powiedzia a: Za miesiàc sam si zm czy tymi dojazdami i b dzie prosi, eby go przenieêç do szko y bli ej domu. Taka wiejska szko a to mo e byç ca kiem fajna rzecz. Fajna! Wiejska szko a! Akurat! Jaka mnie po niej czeka przysz oêç? Przecie nasza wychowawczyni, pani Woêniak, ciàgle powtarza, e musimy ju teraz walczyç o wysokà Êrednià i udzielaç si w kó kach zainteresowaƒ, eby dostaç si do najlepszego gimnazjum, potem liceum a w koƒcu na studia. Poka- 8

7 zywa a nam statystyki. Dzieci z naszej szko y nie majà k opotów z egzaminami wst pnymi, Êwietnie znajà j zyki, no i dostajà dodatkowe punkty za kó ko malarskie i informatyczne. A tam, na tej wsi, pewnie nawet nie wiedzà, co to jest komputer. Mamo, a czy w tym domu jest telefon? zapyta em wczoraj. Spojrza a na mnie, jakbym zapyta, czy w Êcianie nie zamurowano przypadkiem jakiejê mumii, i wzruszy a ramionami. Nie wiem, Amorku, ja w ogóle nie widzia am tego domu powiedzia a i zas oni a twarz grubà ksi gà o stosowaniu zió w leczeniu chorób p uc. Jak to: nie widzia aê? krzyknà em przera ony. No, wiesz, tylko na zdj ciach odpar a z roztargnieniem. Cena by a taka niska, to by o a nieprawdopodobne, nie zastanawialiêmy si ani chwili. Nigdy nie myêla am, e b dzie nas staç na dom z du ym ogrodem. A tymczasem ta cena... Niesamowita okazja! Sprzedamy to mieszkanie, zap acimy za dom i jeszcze kupimy nowe meble. Widzia eê kiedyê taki tani dom? Trzeba by o si decydowaç natychmiast. My byêmy pojechali oglàdaç, a w tym czasie ktoê by go kupi. Nie, nie mo na by o ryzykowaç. A poza tym to b dzie takie mi e, wejêç tam po raz pierwszy i od razu zamieszkaç. Taka niespodzianka, przygoda. Nie czujesz tego? Ale mamo, przecie tam mo e staç jakaê rudera, tam mo e byç puste pole, oni ci mogli oszukaç! 9

8 Czy ty nie oglàdasz telewizji? Ludzie tylko czekajà, a si trafi ktoê taki jak ty! Nikt nie sprzedaje tak tanio domów! Mamo... Poczu em, e brakuje mi s ów. Moi rodzice sà tacy atwowierni. Najch tniej zamieszkaliby gdzieê pod Giewontem i paêli owce. Nie wiem, jakim cudem uda o im si skoƒczyç studia i znaleêç prac. Zdarza o si im ju gubiç wózek, w którym spa em, raz spalili ca à kuchni, zostawiajàc w àczony piekarnik, tata z ama nog, bo si zagapi w gwiazdy i nie patrzy w dó, mama co tydzieƒ musi staç na poboczu i b agaç kogoê, eby jej pomóg, bo zabrak o jej benzyny. No, ale zakup domu, którego si nawet nie widzia o, to ju chyba lekka przesada! Jak mogliêcie kupiç dom, nie oglàdajàc go? zaatakowa em tat, gdy tylko wszed do domu. Synku, nie denerwuj si, przecie widzieliêmy go na zdj ciach. On te nie dostrzega problemu. A poza tym, nie wiesz jeszcze najlepszego. Gdy dowiesz si, przy jakiej ulicy stoi ten dom, b dziesz zachwycony. Od razu wiedzieliêmy, e by nam pisany, przeznaczony. Zw aszcza tobie, kochanie, zw aszcza tobie rozpromieni a si mama, odk adajàc ksià k na pó k, obok jej ulubionej encyklopedii zió. Ulica Zakopiaƒska? usi owa em odgadnàç, dzi kujàc jednoczeênie w myêlach niebiosom, e uchroni y mnie przed imieniem Giewont. 10

9 Zakopiaƒska to by aby dla mnie i dla taty, a nie dla ciebie. Mama odrzuci a do ty u kosmyk ciemnych, kr conych w osów, które zawsze wchodzà jej do ust i oczu. A dla ciebie synku... No, zgadnij. Boj si szepnà em. Ale mama nie us ysza a. RadoÊç rozsadza a jà od Êrodka, nie mog a ju d u ej czekaç. Rozkoszna, synku! zawo a a rozpromieniona. PomyÊl tylko: Amor z ulicy Rozkosznej. Czy to nie brzmi s odko? Ca à noc le a em w ó ku i wpatrywa em si w ciemnoêci w sufit. OczywiÊcie niewiele by o na nim widaç. Tylko cienie zza okna i kontur okràg ej lampy, którà podarowa a mi babcia. Tak bardzo za nià zat skni em. Jest taka normalna, zwyczajna, spokojna. Robi pierogi, zup pieczarkowà, w jej domu zawsze pachnie pastà do pod ogi i kompotem, który gotuje z malin i truskawek. Ona nigdy nie nazwa aby mnie Amor. Podobno bardzo si zez oêci a na mam, kiedy us ysza a, e tak mi da a na imi. Chcia a nawet z o yç jakàê skarg, bo jak twierdzi a urz dnik nie powinien pozwoliç moim rodzicom na coê takiego. Szkoda, e nie z o y a. I szkoda, e mieszka tak daleko... A za Rzeszowem. Widuj jà dwa razy w roku, czasami nawet rzadziej. Och, jak ja bym chcia, eby z nami mieszka a. Na pewno nie dopuêci aby do tego, eby 11

10 rodzice kupili dom, którego nie widzieli. I kaza aby mamie zajàç si chirurgià albo okulistykà, a nie zio ami. Babcia na pewno nie wie, e mama postanowi a si specjalizowaç w medycynie naturalnej. Jak jakaê zielarka, a nie prawdziwy lekarz z porzàdnym dyplomem!

11 Rozdzia 2 Latajàcy fortepian W tamten wtorek ca e moje ycie nagle run o i zamieni o si w chaos. Rano, kiedy wychodzi em do szko y, rodzice pakowali poêciel i opró niali szafki w kuchni, ale poza tym wszystko by o na swoim miejscu. Moje ubrania, zeszyty, ulubione zielone zamszowe buty, moja ksià ka o mumiach, którà podarowa a mi ciocia Ela na urodziny... Kiedy wróci em, po kilku godzinach, jacyê m czyêni wynosili w aênie mój rega, a mama upycha a w czarnym worze miêka z urwanym uchem, tego, z którym zawsze spa em, jeszcze jako przedszkolak. Gdy poszed em do szko y, przesta em z nim sypiaç, w koƒcu by em ju za du y na takie rzeczy. Ale on wcià siedzia na parapecie i patrzy na mnie spod tego oderwanego ucha du ymi, okràg ymi czarnymi oczyma, bez êrenic i rz s. Teraz parapet by pusty. Ca e moje ycie trafi o do worków, pude ek... i samochodu z napisem Przeprowadzki bezstresowo, który sta pod blokiem. Akurat, bezstresowo! 13

12 Dobre sobie! Mama skoƒczy a upychaç miêka i po prostu si rozp aka a. Zacz a waliç pi Êcià w worek i krzyczeç Nigdy nie skoƒcz tego cholernego pakowania!, a tata biega od okna do drzwi i pyta, gdzie sà ci ludzie od fortepianu. A co, ci z samochodu nie mogà go zabraç? Bezstresowo? zapyta Jacek, mój najlepszy przyjaciel, który przyszed mi pomóc. Powiedzia, e przy przeprowadzce liczy si ka da para ràk do noszenia paczek, ale wi kszoêç paczek by a ju w samochodzie. Pewnie, e nie mogà. Tata popuka si w czo o. Widzia eê kiedyê kogoê, kto znosi fortepian po schodach albo zwozi windà, w której z trudem mieêci si czwórka chudzielców? Potrzebne sà specjalne taêmy do spuszczenia go przez okno. Mieli je przynieêç trzy godziny temu. Zaraz dostan sza u i b d gryz! Nawet mnie ucieszy a ta wizja, a Jacka chyba jeszcze bardziej. Z trudem powstrzyma chichot, kiedy wyobrazi sobie gryzàcego doktora Korzonka. Bo doktor Korzonek, czyli mój tata, to niespotykanie spokojny cz owiek. Nie zdenerwowa si nawet wtedy, kiedy sàsiedzi z trzeciego pi tra zalali nam ca e mieszkanie i nie da o si ju uratowaç ani telewizora, ani ca kiem rozmi k ej czterotomowej encyklopedii technicznej po angielsku, na którà wyda ca à pensj. A kiedy wezwano go do szko y, bo rozbi em gigantyczny s ój z sercem krowy w formalinie, 14

13 stojàcy w pracowni biologicznej, i z powodu smrodu dyrektor musia odwo aç lekcje na ca ym pi trze do koƒca dnia, tata powiedzia tylko: Jestem troch zdziwiony, jak ci si to uda o. Ten s ój by przecie z bardzo grubego szk a, a ty jesteê raczej drobnej postury. Szkoda, e nie powiedzia eê dyrektorowi, e nieprzyjemnà woƒ formaliny, która tak naprawd nazywa si aldehyd mrówkowy, najlepiej wywabiç, utleniajàc jà do kwasu mrówkowego. Wystarczy rozpyliç w pomieszczeniu wod utlenionà. Przecie jako syn chemika, musisz to wiedzieç, prawda? Nie powiedzia em mu wtedy, e nie tylko nie wiem, co to znaczy utleniç do kwasu, ale nawet nie mam poj cia, co to tak naprawd jest formalina. Âmierdzi i przelewa si po s ojach z obrzydliwymi cz Êciami wyci tymi z ró nych zwierzàt. OkropnoÊç! Nie mog, oczywiêcie, powiedzieç tego rodzicom. Uwa ajà, e jako syn lekarki i chemika musz lubiç takie rzeczy. Te coê! Lubiç rozkrojonà ropuch zamkni tà w s oju?! Tym razem tata wyglàda na wyprowadzonego z równowagi. Chodzi od okna do drzwi, przytupywa, a nawet wyjà paczk papierosów. Nie pali od pi ciu lat, ale wcià trzyma w szufladzie papierosy na wszelki wypadek. Teraz jednak trzyma t paczk w r ce. Mo e dlatego, e nie mia ju szuflady? By a przecie w wielkim bezstresowym samochodzie dwa pi tra ni ej. 15

14 Jak nie przyjadà w ciàgu minuty, to zapal! syknà w koƒcu, odchodzàc od okna. Faceci od taêm zlitowali si jednak nad jego p ucami i w tym samym momencie zapukali do drzwi. Nareszcie! krzyknà tata ucieszony i nacisnà klamk. My po fortepian powiedzia nieogolony typ o wielkich d oniach, ubrany w za du y szary dres. Majà panowie taêmy? upewni a si mama, wyglàdajàc z pustego pokoju i odgarniajàc z twarzy sklejone potem kosmyki w osów. Mamy mruknà ten sam typ i wyciàgnà z kieszeni jakiê d ugi czarny pasek. Samochód ju czeka pod oknem. Tata wychyli si, eby pokazaç im ci arówk firmy organizujàcej bezstresowe przeprowadzki. Mamy swój powiedzia cicho drugi m czyzna, ni szy o dwie g owy od tego w dresie. Ten dla odmiany mia d onie tak ma e jak moje, a na g ow wcisnà we nianà czapk w ó tà krateczk. W kwietniu? To chyba lekka przesada! Jak to swój? zdziwi em si, bo przecie by em Êwiadkiem rozmów z kierowcà. Oni tam czekajà, w tej ci arówce, w aênie na fortepian. Wszystko tak uk adali, eby si zmieêci. åwierç samochodu jest wolne. Ch opczyku, nie wtràcaj si, jak doroêli rozmawiajà, dobrze? 16

15 Ten w dresie bardzo si stara, eby jego g os brzmia mi o, ale widzia em, e ma ochot mnie uderzyç albo przynajmniej powiedzieç zamknij si. Szkoda, e Jacek akurat sprawdza, czy nic nie zosta o w azience, i nie s ysza tej rozmowy. Na pewno by mu coê odpowiedzia! Na szcz Êcie odezwa si tata. Nasz syn jest dla nas partnerem w rozmowach wyjaêni mu i prosz, eby panowie nie traktowali go lekcewa àco. Dobra ju, dobra. Mniejszy z m czyzn stara si za agodziç sytuacj. Przecie ten brzdàc wie, e kolega nie chcia êle. No nie, ma y? Przytaknà em. Zale a o mi na tym, by zabrali fortepian i wyszli. Nie zamierza em si k óciç. By em jednak wdzi czny tacie, e stanà w mojej obronie. Ale on ma racj wtràci a si mama. Przecie ustalaliêmy inaczej. Panowie mieli przyjêç z taêmami, zap aciliêmy wy àcznie za t us ug, nie za transport. Nie chcieliêmy wynajmowaç drugiego samochodu. Tamten na dole od pó godziny czeka tylko na fortepian. Ju nie czeka. Facet w dresie wyciàgnà swà monstrualnà r k w stron okna i wskaza odje d ajàcà ci arówk. PowiedzieliÊmy im, eby ju jechali. Ale my nie zamierzamy p aciç za drugi samochód! zdenerwowa a si mama. Wynaj liêmy jeden, wszystko by si w nim zmieêci o. Nie interesuje mnie to, co panowie sobie wymyêlili, ja ju 17

16 op aci am us ug. Amor ma racj, w tej ci arówce zosta o mnóstwo miejsca. Amor? zainteresowa si ten ni szy. S ysza- eê, Karol? Ten dzieciak nazywa si Amor. Ale numer! Hi, hi! Niedogolony gigant w dresie a poczerwienia z radoêci. Ale dzieciakowi imi wybrali, niech mnie... Mo e wrócimy do rozmowy o transporcie fortepianu? zaproponowa lodowatym tonem tata. Chyba nie wyjaêniliêmy sobie jeszcze wszystkiego. Ten transport to za darmo. Znaczy si, w prezencie od firmy powiedzia ma y, naciàgajàc czapk na oczy. Gratis, jak to mówià doda ten w dresie. Ale... Mama najwyraêniej im nie dowierza a. adnych ale. Niedogolony wszed na parkiet, zostawiajàc brudne Êlady, i zaczà szybko obwiàzywaç fortepian taêmà. Dobrze, e mama ju nie b dzie musia a czyêciç tej pod ogi, pomyêla em. Ciekawe, jak b dzie wyglàda a pod oga w naszym nowym domu. Mo e w ogóle jej nie b dzie? JakiÊ beton, albo po prostu udeptana ziemia. Za takà cen... Przepraszam, e si wtràcam... Tata by chyba odrobink zaniepokojony. Czy pan na pewno zna si na spuszczaniu fortepianów przez okno? Jestem co prawda chemikiem, ale znam prawa fizyki... Moim zdaniem powinniêcie u yç co najmniej 18

17 trzech pasów podtrzymujàcych. Dwa pierwsze nale y zwiàzaç ze sobà i przerzuciç przez dwa skraje klawiatury. Poprowadzone pod spodem, powinny wyjêç bokami instrumentu i zejêç si we wczeêniej zrobionym w êle. OczywiÊcie, w ze musi znajdowaç si na osi Êrodka ci koêci fortepianu, który powinien byç mniej wi cej w odleg oêci dwóch piàtych d ugoêci instrumentu, nieco po prawej stronie osi pod u nej. Trzecia taêma powinna opleêç koniec fortepianu, aby wprowadziç dodatkowe punkty podparcia tworzàce par si zabezpieczajàcych przed utratà równowagi, na wypadek gdybyêmy nie wcelowali we wspomniany Êrodek ci koêci. Szacujàc ci ar instrumentu na sto pi çdziesiàt kilogramów... Dobra, dobra... damy sobie rad bez tej pana matematyki. Dla nas to przecie nie pierwszyzna syknà przez z by nieogolony typ w dresie i kopnà w kostk swego towarzysza. Rusz si, robota czeka. Nie mog em uwierzyç, e wywód mojego taty nie zrobi na nich adnego wra enia! Nie przej li si wcale tym, e mówi do nich prawdziwy naukowiec. I to jak mówi! Nie zrozumia em z tego ani s owa, ale by em naprawd wzruszony. A oni nic! Po prostu schylili si i przez minut albo dwie obaj mocowali taêmy. Bez chwili zastanowienia owin li nimi nogi fortepianu i przewiàzali go w pasie. To znaczy, jakoê tak w po owie. Nie wiem, jak nazywa si to miejsce. Ja naprawd nie neguj panów kompetencji, sàdz jednak, e ten fortepian nie jest równo zacze- 19

18 piony. Tutaj zupe nie brakuje podparcia, a tu z kolei... Nie ma co d u ej kombinowaç przerwa tacie ten mniejszy. Spuszczamy, i to ju. Raz, dwa, trzy... Zamknà em oczy. Otworzy em je dopiero, gdy zza okna rozleg si huk. Niech to szlag! syknà facet w dresie. Spad! A przecie tak go dobrze zwiàzaliêmy. Cholera! Jego pomocnik kr ci g owà z niedowierzaniem. Mówi eê, e nie spadnie. MyÊla eê, e umie fruwaç, czy co? To zwyk e ci kie pud o, a nie czarodziejski dywan. I co teraz zrobimy? No co? Sàdz, e sta o si tak, gdy zignorowaliêcie panowie spraw pasów podtrzymujàcych, one naprawd powinny zbiegaç si w Êrodku ci koêci, który, jak nietrudno wyliczyç, znajduje si mniej wi cej w odleg oêci dwóch piàtych d ugoêci for... Micha, przestaƒ gadaç i leç na dó! Mama si rozp aka a. Ten fortepian to nasza jedyna cenna rzecz. Ale pewnie nic ju z niego nie zosta o. W ó buty i biegnij. Chyba gdzieê tu muszà byç twoje buty? Sprawdê, co si sta o. Sprawdêcie obaj. Biegnij, Amorku. I Jacek! Gdzie jest Jacek? Nie mia em poj cia, co mój przyjaciel tak d ugo robi w azience. Nie mog em jednak teraz o tym myêleç. Nie mog em te czekaç na wind, wolniejszà od ó wia. Zbieg em na podwórko, skaczàc po dwa schodki, i natychmiast poczu em ogromnà ulg. 20

19 Fortepianowi nic nie by o. No, prawie nic. Mia oderwany jeden peda, a na lewej nó ce powsta a g boka rysa przypominajàca piorun, rozdwajajàcy si na samym koƒcu. Poza tym jednak wszystko wyglàda o normalnie. Zaraz za mnà na podwórku pojawili si ci dwaj, którzy spowodowali wypadek. Natychmiast zacz li adowaç fortepian do samochodu. No, ma y, leç i powiedz rodzicom, e wszystko w porzàdku szturchnà mnie ten ni szy. B dà jeszcze mogli sprzedaç to cacko i nieêle na nim zarobià. Oni nie b dà go sprzedawaç, jest przecie... zaczà em t umaczyç. Nagle jednak zrozumia em, e nie musz im wyjaêniaç, dlaczego ten fortepian jest dla nas wa ny. Szkoda czasu na rozmow z takimi typami. Lepiej szybko pobiegn na gór i pociesz mam. Tata pewnie wcià szuka butów w ca kiem pustym mieszkaniu, a mama miota si ze zami w oczach i encyklopedià zió pod pachà, potyka si o te buty, ale ich nie widzi... Tak potrafià si zachowywaç tylko moi rodzice!

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zpanià Sz. po àczy a mnie

Zpanià Sz. po àczy a mnie TS 032-034,6,8_TYLKO 36 11/3/05 11:30 PM Page 32 PORTRETY TWÓRCY I YCIE Tekst: KATARZYNA T. NOWAK Agnieszka o swoim szefie Czes awie Mi oszu mówi Mi osz, Wojtek, asystent Stanis awa Lema, u ywa zwrotu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do

Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do 1 Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do szpiku ko ci. Nad miastem zalega mrok, okrywaj c je szczelnie

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

Przygody Krystyny, Paw a i Reksa

Przygody Krystyny, Paw a i Reksa Przygody Krystyny, Paw a i Reksa Wybór tekstów do nauki jízyka polskiego dla cudzoziemców. Reks Skrypt dla s uchaczy Studium JÍzyka Polskiego dla Cudzoziemców Autorzy tekstów: Kazimiera BudziaÒska (13

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z cena 15 z GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA Kwartalnik Aspiracje, wydawany przez Akademi Sztuk Pi knych w Warszawie ukazuje si od 2004 roku. Powsta dzi

Bardziej szczegółowo

SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta

SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta nr 13 wersja beta nr13 (75)/2011 30 sierpnia 5 wrzeênia 2011 P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? w tym wydaniu: nr 13 (75) 30-05

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. W ADYS AW STANIS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Dexter. Taki sympatyczny morderca

Dexter. Taki sympatyczny morderca IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi Dexter. Taki sympatyczny morderca Autor: Douglas L. Howard Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2009

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2009 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page 1 Imi i nazwisko ucznia.... Wype nia nauczyciel Klasa.... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI Numer ucznia w dzienniku TRZECIOKLASISTY 2009 Czas pracy: 2 razy po 45

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo