Liliana Fabisiƒska Amor z ulicy Rozkosznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liliana Fabisiƒska Amor z ulicy Rozkosznej"

Transkrypt

1

2 Liliana Fabisiƒska Amor z ulicy Rozkosznej

3 Liliana Fabisiƒska

4 Sàsiadce Agatce za tytu, od którego wszystko si zacz o, Koalci za utlenionà formalin i zielone buraczki, Robertowi za to, e wierzy w Amora jak nikt, Julce za karburator i tysiàce sms-ów i pewnemu kibicowi Polonii Warszawa za to, e Dziwne Stwory ju zawsze b dà mieç pi karskie imiona a ja codziennie b d Êmiaç si do ez

5 Rozdzia 1 Na szcz Êcie nie Guba ówka! Mam na imi Amor. Brzmi jak kiepski dowcip, ale to szczera prawda. Tak dali mi na imi rodzice. Do dziê sà zachwyceni swoim pomys em, uwa ajà, e to najlepsze, co im w yciu przysz o do g owy. Matka lekarka, ojciec doktor chemii... Ona ratuje ludziom ycie, on odkry w laboratorium nowy wirus wywo ujàcy ó taczk... ale to si nie liczy. Najbardziej dumni jesteêmy z naszego Amorka powtarzajà rozanieleni. I puszczajà do siebie oko. No bo jestem dzieckiem wielkiej mi oêci i powinienem byç wzruszony, e tak mnie nazwali. A jak mia bym na imi, gdybym by dziewczynkà? zapyta em kiedyê. Guba ówka oêwiadczyli zgodnie, nie zastanawiajàc si ani minuty. W Zakopanem wzi liêmy Êlub, sp dziliêmy miesiàc miodowy, potem jeêdzili- Êmy tam na ka dà sobot i niedziel... Jak móg byê si nazywaç, jeêli nie Guba ówka? No tak... To ju chyba wol byç ch opcem. I niemal jestem im wdzi czny, e nazwali mnie Amor. 7

6 Móg bym przecie nazywaç si Giewont. Albo Butorowy Wierch. Albo Murowaniec. Rodzice przecie zawsze pili herbat i jedli bigos w Murowaƒcu, widzia em zdj cia. Tak, Amor chyba nie jest najgorszym imieniem. Ca kiem mi o brzmi w po àczeniu z moim nazwiskiem: Amor Korzonek. Wcale nieêle, prawda? Ju troch si przyzwyczai em, nosz to imi od prawie dziesi ciu lat. Jeszcze z dziesi ç i mo e je polubi? Nie wiem tylko, czy polubià je moi nowi sàsiedzi. O ile tam w ogóle b dà jacyê sàsiedzi. Rodzice kupili dom, za tydzieƒ si przeprowadzamy. Jeszcze go nie widzia em. Jest w MaÊlankach, ca kiem blisko Warszawy. Tak mówi mama. A tata zapewnia mnie, e w ogóle nie poczuj ró nicy. Nie poczuj! Moja szko a b dzie trzydzieêci kilometrów od tego nowego domu. Tata obieca, e b dzie mnie codziennie wozi, ebym nie musia rozstawaç si z kolegami, ale s ysza em, jak we wtorek wieczorem mama, myêlàc, e ju Êpi, powiedzia a: Za miesiàc sam si zm czy tymi dojazdami i b dzie prosi, eby go przenieêç do szko y bli ej domu. Taka wiejska szko a to mo e byç ca kiem fajna rzecz. Fajna! Wiejska szko a! Akurat! Jaka mnie po niej czeka przysz oêç? Przecie nasza wychowawczyni, pani Woêniak, ciàgle powtarza, e musimy ju teraz walczyç o wysokà Êrednià i udzielaç si w kó kach zainteresowaƒ, eby dostaç si do najlepszego gimnazjum, potem liceum a w koƒcu na studia. Poka- 8

7 zywa a nam statystyki. Dzieci z naszej szko y nie majà k opotów z egzaminami wst pnymi, Êwietnie znajà j zyki, no i dostajà dodatkowe punkty za kó ko malarskie i informatyczne. A tam, na tej wsi, pewnie nawet nie wiedzà, co to jest komputer. Mamo, a czy w tym domu jest telefon? zapyta em wczoraj. Spojrza a na mnie, jakbym zapyta, czy w Êcianie nie zamurowano przypadkiem jakiejê mumii, i wzruszy a ramionami. Nie wiem, Amorku, ja w ogóle nie widzia am tego domu powiedzia a i zas oni a twarz grubà ksi gà o stosowaniu zió w leczeniu chorób p uc. Jak to: nie widzia aê? krzyknà em przera ony. No, wiesz, tylko na zdj ciach odpar a z roztargnieniem. Cena by a taka niska, to by o a nieprawdopodobne, nie zastanawialiêmy si ani chwili. Nigdy nie myêla am, e b dzie nas staç na dom z du ym ogrodem. A tymczasem ta cena... Niesamowita okazja! Sprzedamy to mieszkanie, zap acimy za dom i jeszcze kupimy nowe meble. Widzia eê kiedyê taki tani dom? Trzeba by o si decydowaç natychmiast. My byêmy pojechali oglàdaç, a w tym czasie ktoê by go kupi. Nie, nie mo na by o ryzykowaç. A poza tym to b dzie takie mi e, wejêç tam po raz pierwszy i od razu zamieszkaç. Taka niespodzianka, przygoda. Nie czujesz tego? Ale mamo, przecie tam mo e staç jakaê rudera, tam mo e byç puste pole, oni ci mogli oszukaç! 9

8 Czy ty nie oglàdasz telewizji? Ludzie tylko czekajà, a si trafi ktoê taki jak ty! Nikt nie sprzedaje tak tanio domów! Mamo... Poczu em, e brakuje mi s ów. Moi rodzice sà tacy atwowierni. Najch tniej zamieszkaliby gdzieê pod Giewontem i paêli owce. Nie wiem, jakim cudem uda o im si skoƒczyç studia i znaleêç prac. Zdarza o si im ju gubiç wózek, w którym spa em, raz spalili ca à kuchni, zostawiajàc w àczony piekarnik, tata z ama nog, bo si zagapi w gwiazdy i nie patrzy w dó, mama co tydzieƒ musi staç na poboczu i b agaç kogoê, eby jej pomóg, bo zabrak o jej benzyny. No, ale zakup domu, którego si nawet nie widzia o, to ju chyba lekka przesada! Jak mogliêcie kupiç dom, nie oglàdajàc go? zaatakowa em tat, gdy tylko wszed do domu. Synku, nie denerwuj si, przecie widzieliêmy go na zdj ciach. On te nie dostrzega problemu. A poza tym, nie wiesz jeszcze najlepszego. Gdy dowiesz si, przy jakiej ulicy stoi ten dom, b dziesz zachwycony. Od razu wiedzieliêmy, e by nam pisany, przeznaczony. Zw aszcza tobie, kochanie, zw aszcza tobie rozpromieni a si mama, odk adajàc ksià k na pó k, obok jej ulubionej encyklopedii zió. Ulica Zakopiaƒska? usi owa em odgadnàç, dzi kujàc jednoczeênie w myêlach niebiosom, e uchroni y mnie przed imieniem Giewont. 10

9 Zakopiaƒska to by aby dla mnie i dla taty, a nie dla ciebie. Mama odrzuci a do ty u kosmyk ciemnych, kr conych w osów, które zawsze wchodzà jej do ust i oczu. A dla ciebie synku... No, zgadnij. Boj si szepnà em. Ale mama nie us ysza a. RadoÊç rozsadza a jà od Êrodka, nie mog a ju d u ej czekaç. Rozkoszna, synku! zawo a a rozpromieniona. PomyÊl tylko: Amor z ulicy Rozkosznej. Czy to nie brzmi s odko? Ca à noc le a em w ó ku i wpatrywa em si w ciemnoêci w sufit. OczywiÊcie niewiele by o na nim widaç. Tylko cienie zza okna i kontur okràg ej lampy, którà podarowa a mi babcia. Tak bardzo za nià zat skni em. Jest taka normalna, zwyczajna, spokojna. Robi pierogi, zup pieczarkowà, w jej domu zawsze pachnie pastà do pod ogi i kompotem, który gotuje z malin i truskawek. Ona nigdy nie nazwa aby mnie Amor. Podobno bardzo si zez oêci a na mam, kiedy us ysza a, e tak mi da a na imi. Chcia a nawet z o yç jakàê skarg, bo jak twierdzi a urz dnik nie powinien pozwoliç moim rodzicom na coê takiego. Szkoda, e nie z o y a. I szkoda, e mieszka tak daleko... A za Rzeszowem. Widuj jà dwa razy w roku, czasami nawet rzadziej. Och, jak ja bym chcia, eby z nami mieszka a. Na pewno nie dopuêci aby do tego, eby 11

10 rodzice kupili dom, którego nie widzieli. I kaza aby mamie zajàç si chirurgià albo okulistykà, a nie zio ami. Babcia na pewno nie wie, e mama postanowi a si specjalizowaç w medycynie naturalnej. Jak jakaê zielarka, a nie prawdziwy lekarz z porzàdnym dyplomem!

11 Rozdzia 2 Latajàcy fortepian W tamten wtorek ca e moje ycie nagle run o i zamieni o si w chaos. Rano, kiedy wychodzi em do szko y, rodzice pakowali poêciel i opró niali szafki w kuchni, ale poza tym wszystko by o na swoim miejscu. Moje ubrania, zeszyty, ulubione zielone zamszowe buty, moja ksià ka o mumiach, którà podarowa a mi ciocia Ela na urodziny... Kiedy wróci em, po kilku godzinach, jacyê m czyêni wynosili w aênie mój rega, a mama upycha a w czarnym worze miêka z urwanym uchem, tego, z którym zawsze spa em, jeszcze jako przedszkolak. Gdy poszed em do szko y, przesta em z nim sypiaç, w koƒcu by em ju za du y na takie rzeczy. Ale on wcià siedzia na parapecie i patrzy na mnie spod tego oderwanego ucha du ymi, okràg ymi czarnymi oczyma, bez êrenic i rz s. Teraz parapet by pusty. Ca e moje ycie trafi o do worków, pude ek... i samochodu z napisem Przeprowadzki bezstresowo, który sta pod blokiem. Akurat, bezstresowo! 13

12 Dobre sobie! Mama skoƒczy a upychaç miêka i po prostu si rozp aka a. Zacz a waliç pi Êcià w worek i krzyczeç Nigdy nie skoƒcz tego cholernego pakowania!, a tata biega od okna do drzwi i pyta, gdzie sà ci ludzie od fortepianu. A co, ci z samochodu nie mogà go zabraç? Bezstresowo? zapyta Jacek, mój najlepszy przyjaciel, który przyszed mi pomóc. Powiedzia, e przy przeprowadzce liczy si ka da para ràk do noszenia paczek, ale wi kszoêç paczek by a ju w samochodzie. Pewnie, e nie mogà. Tata popuka si w czo o. Widzia eê kiedyê kogoê, kto znosi fortepian po schodach albo zwozi windà, w której z trudem mieêci si czwórka chudzielców? Potrzebne sà specjalne taêmy do spuszczenia go przez okno. Mieli je przynieêç trzy godziny temu. Zaraz dostan sza u i b d gryz! Nawet mnie ucieszy a ta wizja, a Jacka chyba jeszcze bardziej. Z trudem powstrzyma chichot, kiedy wyobrazi sobie gryzàcego doktora Korzonka. Bo doktor Korzonek, czyli mój tata, to niespotykanie spokojny cz owiek. Nie zdenerwowa si nawet wtedy, kiedy sàsiedzi z trzeciego pi tra zalali nam ca e mieszkanie i nie da o si ju uratowaç ani telewizora, ani ca kiem rozmi k ej czterotomowej encyklopedii technicznej po angielsku, na którà wyda ca à pensj. A kiedy wezwano go do szko y, bo rozbi em gigantyczny s ój z sercem krowy w formalinie, 14

13 stojàcy w pracowni biologicznej, i z powodu smrodu dyrektor musia odwo aç lekcje na ca ym pi trze do koƒca dnia, tata powiedzia tylko: Jestem troch zdziwiony, jak ci si to uda o. Ten s ój by przecie z bardzo grubego szk a, a ty jesteê raczej drobnej postury. Szkoda, e nie powiedzia eê dyrektorowi, e nieprzyjemnà woƒ formaliny, która tak naprawd nazywa si aldehyd mrówkowy, najlepiej wywabiç, utleniajàc jà do kwasu mrówkowego. Wystarczy rozpyliç w pomieszczeniu wod utlenionà. Przecie jako syn chemika, musisz to wiedzieç, prawda? Nie powiedzia em mu wtedy, e nie tylko nie wiem, co to znaczy utleniç do kwasu, ale nawet nie mam poj cia, co to tak naprawd jest formalina. Âmierdzi i przelewa si po s ojach z obrzydliwymi cz Êciami wyci tymi z ró nych zwierzàt. OkropnoÊç! Nie mog, oczywiêcie, powiedzieç tego rodzicom. Uwa ajà, e jako syn lekarki i chemika musz lubiç takie rzeczy. Te coê! Lubiç rozkrojonà ropuch zamkni tà w s oju?! Tym razem tata wyglàda na wyprowadzonego z równowagi. Chodzi od okna do drzwi, przytupywa, a nawet wyjà paczk papierosów. Nie pali od pi ciu lat, ale wcià trzyma w szufladzie papierosy na wszelki wypadek. Teraz jednak trzyma t paczk w r ce. Mo e dlatego, e nie mia ju szuflady? By a przecie w wielkim bezstresowym samochodzie dwa pi tra ni ej. 15

14 Jak nie przyjadà w ciàgu minuty, to zapal! syknà w koƒcu, odchodzàc od okna. Faceci od taêm zlitowali si jednak nad jego p ucami i w tym samym momencie zapukali do drzwi. Nareszcie! krzyknà tata ucieszony i nacisnà klamk. My po fortepian powiedzia nieogolony typ o wielkich d oniach, ubrany w za du y szary dres. Majà panowie taêmy? upewni a si mama, wyglàdajàc z pustego pokoju i odgarniajàc z twarzy sklejone potem kosmyki w osów. Mamy mruknà ten sam typ i wyciàgnà z kieszeni jakiê d ugi czarny pasek. Samochód ju czeka pod oknem. Tata wychyli si, eby pokazaç im ci arówk firmy organizujàcej bezstresowe przeprowadzki. Mamy swój powiedzia cicho drugi m czyzna, ni szy o dwie g owy od tego w dresie. Ten dla odmiany mia d onie tak ma e jak moje, a na g ow wcisnà we nianà czapk w ó tà krateczk. W kwietniu? To chyba lekka przesada! Jak to swój? zdziwi em si, bo przecie by em Êwiadkiem rozmów z kierowcà. Oni tam czekajà, w tej ci arówce, w aênie na fortepian. Wszystko tak uk adali, eby si zmieêci. åwierç samochodu jest wolne. Ch opczyku, nie wtràcaj si, jak doroêli rozmawiajà, dobrze? 16

15 Ten w dresie bardzo si stara, eby jego g os brzmia mi o, ale widzia em, e ma ochot mnie uderzyç albo przynajmniej powiedzieç zamknij si. Szkoda, e Jacek akurat sprawdza, czy nic nie zosta o w azience, i nie s ysza tej rozmowy. Na pewno by mu coê odpowiedzia! Na szcz Êcie odezwa si tata. Nasz syn jest dla nas partnerem w rozmowach wyjaêni mu i prosz, eby panowie nie traktowali go lekcewa àco. Dobra ju, dobra. Mniejszy z m czyzn stara si za agodziç sytuacj. Przecie ten brzdàc wie, e kolega nie chcia êle. No nie, ma y? Przytaknà em. Zale a o mi na tym, by zabrali fortepian i wyszli. Nie zamierza em si k óciç. By em jednak wdzi czny tacie, e stanà w mojej obronie. Ale on ma racj wtràci a si mama. Przecie ustalaliêmy inaczej. Panowie mieli przyjêç z taêmami, zap aciliêmy wy àcznie za t us ug, nie za transport. Nie chcieliêmy wynajmowaç drugiego samochodu. Tamten na dole od pó godziny czeka tylko na fortepian. Ju nie czeka. Facet w dresie wyciàgnà swà monstrualnà r k w stron okna i wskaza odje d ajàcà ci arówk. PowiedzieliÊmy im, eby ju jechali. Ale my nie zamierzamy p aciç za drugi samochód! zdenerwowa a si mama. Wynaj liêmy jeden, wszystko by si w nim zmieêci o. Nie interesuje mnie to, co panowie sobie wymyêlili, ja ju 17

16 op aci am us ug. Amor ma racj, w tej ci arówce zosta o mnóstwo miejsca. Amor? zainteresowa si ten ni szy. S ysza- eê, Karol? Ten dzieciak nazywa si Amor. Ale numer! Hi, hi! Niedogolony gigant w dresie a poczerwienia z radoêci. Ale dzieciakowi imi wybrali, niech mnie... Mo e wrócimy do rozmowy o transporcie fortepianu? zaproponowa lodowatym tonem tata. Chyba nie wyjaêniliêmy sobie jeszcze wszystkiego. Ten transport to za darmo. Znaczy si, w prezencie od firmy powiedzia ma y, naciàgajàc czapk na oczy. Gratis, jak to mówià doda ten w dresie. Ale... Mama najwyraêniej im nie dowierza a. adnych ale. Niedogolony wszed na parkiet, zostawiajàc brudne Êlady, i zaczà szybko obwiàzywaç fortepian taêmà. Dobrze, e mama ju nie b dzie musia a czyêciç tej pod ogi, pomyêla em. Ciekawe, jak b dzie wyglàda a pod oga w naszym nowym domu. Mo e w ogóle jej nie b dzie? JakiÊ beton, albo po prostu udeptana ziemia. Za takà cen... Przepraszam, e si wtràcam... Tata by chyba odrobink zaniepokojony. Czy pan na pewno zna si na spuszczaniu fortepianów przez okno? Jestem co prawda chemikiem, ale znam prawa fizyki... Moim zdaniem powinniêcie u yç co najmniej 18

17 trzech pasów podtrzymujàcych. Dwa pierwsze nale y zwiàzaç ze sobà i przerzuciç przez dwa skraje klawiatury. Poprowadzone pod spodem, powinny wyjêç bokami instrumentu i zejêç si we wczeêniej zrobionym w êle. OczywiÊcie, w ze musi znajdowaç si na osi Êrodka ci koêci fortepianu, który powinien byç mniej wi cej w odleg oêci dwóch piàtych d ugoêci instrumentu, nieco po prawej stronie osi pod u nej. Trzecia taêma powinna opleêç koniec fortepianu, aby wprowadziç dodatkowe punkty podparcia tworzàce par si zabezpieczajàcych przed utratà równowagi, na wypadek gdybyêmy nie wcelowali we wspomniany Êrodek ci koêci. Szacujàc ci ar instrumentu na sto pi çdziesiàt kilogramów... Dobra, dobra... damy sobie rad bez tej pana matematyki. Dla nas to przecie nie pierwszyzna syknà przez z by nieogolony typ w dresie i kopnà w kostk swego towarzysza. Rusz si, robota czeka. Nie mog em uwierzyç, e wywód mojego taty nie zrobi na nich adnego wra enia! Nie przej li si wcale tym, e mówi do nich prawdziwy naukowiec. I to jak mówi! Nie zrozumia em z tego ani s owa, ale by em naprawd wzruszony. A oni nic! Po prostu schylili si i przez minut albo dwie obaj mocowali taêmy. Bez chwili zastanowienia owin li nimi nogi fortepianu i przewiàzali go w pasie. To znaczy, jakoê tak w po owie. Nie wiem, jak nazywa si to miejsce. Ja naprawd nie neguj panów kompetencji, sàdz jednak, e ten fortepian nie jest równo zacze- 19

18 piony. Tutaj zupe nie brakuje podparcia, a tu z kolei... Nie ma co d u ej kombinowaç przerwa tacie ten mniejszy. Spuszczamy, i to ju. Raz, dwa, trzy... Zamknà em oczy. Otworzy em je dopiero, gdy zza okna rozleg si huk. Niech to szlag! syknà facet w dresie. Spad! A przecie tak go dobrze zwiàzaliêmy. Cholera! Jego pomocnik kr ci g owà z niedowierzaniem. Mówi eê, e nie spadnie. MyÊla eê, e umie fruwaç, czy co? To zwyk e ci kie pud o, a nie czarodziejski dywan. I co teraz zrobimy? No co? Sàdz, e sta o si tak, gdy zignorowaliêcie panowie spraw pasów podtrzymujàcych, one naprawd powinny zbiegaç si w Êrodku ci koêci, który, jak nietrudno wyliczyç, znajduje si mniej wi cej w odleg oêci dwóch piàtych d ugoêci for... Micha, przestaƒ gadaç i leç na dó! Mama si rozp aka a. Ten fortepian to nasza jedyna cenna rzecz. Ale pewnie nic ju z niego nie zosta o. W ó buty i biegnij. Chyba gdzieê tu muszà byç twoje buty? Sprawdê, co si sta o. Sprawdêcie obaj. Biegnij, Amorku. I Jacek! Gdzie jest Jacek? Nie mia em poj cia, co mój przyjaciel tak d ugo robi w azience. Nie mog em jednak teraz o tym myêleç. Nie mog em te czekaç na wind, wolniejszà od ó wia. Zbieg em na podwórko, skaczàc po dwa schodki, i natychmiast poczu em ogromnà ulg. 20

19 Fortepianowi nic nie by o. No, prawie nic. Mia oderwany jeden peda, a na lewej nó ce powsta a g boka rysa przypominajàca piorun, rozdwajajàcy si na samym koƒcu. Poza tym jednak wszystko wyglàda o normalnie. Zaraz za mnà na podwórku pojawili si ci dwaj, którzy spowodowali wypadek. Natychmiast zacz li adowaç fortepian do samochodu. No, ma y, leç i powiedz rodzicom, e wszystko w porzàdku szturchnà mnie ten ni szy. B dà jeszcze mogli sprzedaç to cacko i nieêle na nim zarobià. Oni nie b dà go sprzedawaç, jest przecie... zaczà em t umaczyç. Nagle jednak zrozumia em, e nie musz im wyjaêniaç, dlaczego ten fortepian jest dla nas wa ny. Szkoda czasu na rozmow z takimi typami. Lepiej szybko pobiegn na gór i pociesz mam. Tata pewnie wcià szuka butów w ca kiem pustym mieszkaniu, a mama miota si ze zami w oczach i encyklopedià zió pod pachà, potyka si o te buty, ale ich nie widzi... Tak potrafià si zachowywaç tylko moi rodzice!

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Jestem rodziną zastępczą dla brata

Jestem rodziną zastępczą dla brata Jestem rodziną zastępczą dla brata Bohaterką reportażu jest Karolina, młoda, urocza dziewczyna, która postanowiła zostać rodziną zastępczą dla swojego brata Kacpra. Zdecydowała się na takie rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Temat lekcji: Malujemy salę lekcyjną. Cel : nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Zadanie dla ucznia 1. Jakie informacje potrzebne są nam do pomalowania sali lekcyjnej?

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2009

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2009 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page 1 Imi i nazwisko ucznia.... Wype nia nauczyciel Klasa.... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI Numer ucznia w dzienniku TRZECIOKLASISTY 2009 Czas pracy: 2 razy po 45

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci Marta Galewska-Kustra, Elżbieta i Witold Szwajkowscy czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci ilustracje Joanna Kłos NaSza KSięGarNia Copyright by Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014 Text by Marta

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

To z tego poematu, co teraz piszesz? Nadal nie odpowiada. Bo e, on chyba naprawdê obrazi³ siê o tego obcego.

To z tego poematu, co teraz piszesz? Nadal nie odpowiada. Bo e, on chyba naprawdê obrazi³ siê o tego obcego. My cztery na fotografii: Liza, Julia, Dorota i ja Ma³a, jak wtedy wszyscy na mnie mówili. Nie wiem dlaczego, bo na zdjêciu wyraÿnie widaæ, e w naszej czteroosobowej grupie to nie ja by³am najmniejsza,

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 ZAGUBIONY CZAS Adam Szafraniec Scenariusz przedstawienia Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 Projekt okładki ADAM SZAFRANIEC Redakcja EWA BEDNARSKA-GRYNIEWICZ

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Zainspirowany pasjonującą opowieścią uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu o Strudze Toruńskiej ( Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska ; gorąco polecam) postanowiłem zapolować

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1

Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Nasi uczniowie w Holandii Relacja 1 Po 13 godzinach spędzonych w autokarze szczęśliwie dotarliśmy do Silvolde. Po drodze doświadczaliśmy iście marcowej pogody od śnieżyc i temperatur -11 o C do pięknej

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

Zadania ustne 10 punktów

Zadania ustne 10 punktów Zadania ustne 10 punktów Najpierw przeczytaj wiersz na głos tak, aby zasygnalizować swój zamysł interpretacyjny. Potem wiersz zinterpretuj, uwzględniając to, że jest on tworem językowym. Maria Pawlikowska-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

- Wycierrać! Wycierrać buty! Wycierrać!

- Wycierrać! Wycierrać buty! Wycierrać! Dziwni lokatorzy Lili nigdy nie była w dżungli, ale oczywiście wiedziała, jak wygląda dżungla. To bardzo dużo, bardzo dziwnych roślin, skłębionych tak, że trudno jest się przez nie przedrzeć. W dżungli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA

INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA Zadanie nr 1 Napisz algorytm za pomocą a i schematów blokowych. Algorytm ma wczytywać z klawiatury wartości dwóch liczb, obliczać sumę tych liczb i wyświetlać jej wartość na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ Przedszkole Miejskie nr 29 Kasztanowa Kraina ul. Wróblewskiego 48 66-400 Gorzów Wlkp. W roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu,,mamo,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Katarzyna B. Głowacka & e-bookowo 2012 Grafika i projekt okładki: Irek Konior ISBN 978-83-7859-062-0

Copyright by Katarzyna B. Głowacka & e-bookowo 2012 Grafika i projekt okładki: Irek Konior ISBN 978-83-7859-062-0 Copyright by Katarzyna B. Głowacka & e-bookowo 2012 Grafika i projekt okładki: Irek Konior ISBN 978-83-7859-062-0 www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Matematyka test dla uczniów klas piątych

Matematyka test dla uczniów klas piątych Matematyka test dla uczniów klas piątych szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 Etap szkolny (60 minut) Dysleksja [suma punktów] Imię i nazwisko... kl.5... Wśród uczniów klas piątych przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Mi l ena Łagowska. Nagroda Marszałka Województwa. Zawód prorok, z wykształcenia piekarz

Mi l ena Łagowska. Nagroda Marszałka Województwa. Zawód prorok, z wykształcenia piekarz Mi l ena Łagowska Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego Zawód prorok, z wykształcenia piekarz Jaka jestem? Jestem szczęśliwa! Cieszę się z tego co mam i co udało mi się osiągnąć. Carpe diem! Do

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Słynny bramkarz Igloopolu Dębica wozi ludzi miejskim autobusem! News - Igloopol Dębica Oficjalna Strona Klubu

Słynny bramkarz Igloopolu Dębica wozi ludzi miejskim autobusem! News - Igloopol Dębica Oficjalna Strona Klubu Jest piłkarskim symbolem Igloopolu Dębica. W kraju znany kibicom jako wicemistrz olimpijski z Barcelony sprzed 19 lat. Dziś były bramkarz Aleksander Kłak wozi mieszkańców Belgii. I ma się świetnie. Elegancki,

Bardziej szczegółowo

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk!

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! Gra rodzinna dla 2-6 osób w wieku od 7 lat. ZawartoÊç pude ka: 2 ró ne dwunastoêcienne

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

GREECE- UNIVERSITY OF PATRAS

GREECE- UNIVERSITY OF PATRAS GREECE- UNIVERSITY OF PATRAS MIASTO I UCZELNIA: Patras jest trzecim co do wielkości miastem w Grecji, lecz w porównaniu z polskimi miastami, jest dość małe. Patras to miasto portowe, którego mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego

Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego Badaniu ankietowemu zostało poddanych 850 uczniów gimnazjów z powiatu ostródzkiego.

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY UCZNIA NR 1.

KARTA PRACY UCZNIA NR 1. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE KARTA PRACY UCZNIA NR 1. Rozwi¹ krzy ówkê. 1. Budynek, w którym ucz¹ siê dzieci. 2. Pomieszczenie, w którym mo na zjeœæ obiad podczas du ej przerwy. 3. Miejsce przeznaczone

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA muzyka: Katarzyna BAYER aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI 1 Mała choinka 1. Choinka mała na święta przyszła już. Panu zagrała kolędę z śnieżnych nut. Ref. kolędę

Bardziej szczegółowo

Julia Duszyńska. Jarosław Żukowski. Ilustrował: Siedmioróg 3

Julia Duszyńska. Jarosław Żukowski. Ilustrował: Siedmioróg 3 Julia Duszyńska Ilustrował: Jarosław Żukowski Siedmioróg 3 Lektura dla klasy I szko³y podstawowej Copyright by Siedmioróg ISBN 978-83-7568-710-1 Wydawnictwo Siedmioróg ul. Krakowska 90, 50-427 Wroc³aw

Bardziej szczegółowo

Co się działo? 1/2015-2016

Co się działo? 1/2015-2016 1/2015-2016 Co się działo? Sprzątanie Świata 25 września wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. Wyruszyliśmy na drugiej lekcji. Poszliśmy do lasu w Jędrzychowie. W jednym miejscu zostawiliśmy worki

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

FAQ dla uczestników MeetUp 2016 w Gdańsku

FAQ dla uczestników MeetUp 2016 w Gdańsku FAQ dla uczestników MeetUp 2016 w Gdańsku 1. BILETY i WEJŚCIE NA MEETUP Ile kosztują bilety na MeetUp? Ceny biletów znajdziesz tutaj: http://www.biletin.pl/pl/festiwal/meet-up-2016-gdansk-gdansksopot/4406/bilety.html

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Przyuczanie do korzystania z nocnika i sedesu Przewodnik dla rodziców

Przyuczanie do korzystania z nocnika i sedesu Przewodnik dla rodziców Potty and toilet training, A guide for parents Source: NHS Wakefield and Dorset Community Health Services Language: Polish Przyuczanie do korzystania z nocnika i sedesu Przewodnik dla rodziców Ta ulotka

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo