Raport z badañ ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badañ ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie"

Transkrypt

1 ReNewTown NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE ReNewTown NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE Raport z badañ ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie ReNewTown project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

2 Spis treœci 1. Wprowadzenie Inwestycje pilota owe Cel i zakres badania Metodologia badania Warunki ycia na Ursynowie Przyczyny zamieszkiwania na Ursynowie Warunki mieszkaniowe Najwa niejsze problemy Aktywnoœæ w³adz samorz¹dowych i partycypacja spo³eczna Warunki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej Podsumowanie...9 Badania Warszawy prowadzone w IGiPZ PAN...10

3 1. Wprowadzenie 2. Inwestycje pilota owe Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu badawczego ReNewTown New post-socialist city: Competitive and Attractive, którego g³ównym celem jest wspieranie zrównowa onego rozwoju miast w Europie Œrodkowej, w czêœci lub w ca³oœci budowanych w latach Jedn¹ z najwa niejszych barier zrównowa onego rozwoju miast europejskich dawnego bloku wschodniego s¹ czêsto du e dysproporcje w warunkach ycia miêdzy czêœciami miasta powsta³ymi w latach , a tymi wybudowanymi po roku W ramach projektu podjêto poszukiwania najlepszych rozwi¹zañ polepszenia warunków ycia i atrakcyjnoœci zamieszkiwania na obszarach ukszta³towanych zgodnie z za³o eniami urbanistycznymi charakterystycznymi dla okresu dominacji realnego socjalizmu. Uszczegó³owienie g³ównego celu projektu zwi¹zane jest z podjêciem inwestycji sprzyjaj¹cych: rozwojowi oferty kulturalnej i spo³ecznej, poprawie jakoœci przestrzeni publicznych i estetyki tzw. ma³ej architektury, rozwojowi przedsiêbiorczoœci, wzmocnieniu zaanga owania mieszkañców w rozwi¹zywanie problemów lokalnych oraz wzbogaceniu zabudowy postindustrialnej o nowe, atrakcyjne funkcje. Realizacji powy szych celów szczegó³owych s³u ¹ m.in. badania, których wyniki prezentuje niniejsza publikacja oraz inwestycje pilota owe realizowane w Krakowie, Velenje (S³owenia), Hnuscie (S³owacja) i Pradze (Czechy). W ramach projektu realizowane s¹ cztery inwestycje pilota owe ukierunkowane na przeciwdzia³anie typowym problemom zidentyfikowanym w postsocjalistycznych miastach Europy Œrodkowej. Ka da inwestycja realizowana jest w innym mieœcie i zosta³a dostosowana do specyfiki lokalnych problemów. Miastami wybranymi do przeprowadzenia akcji pilota owych s¹: Kraków (adaptacja budynku na potrzeby lokalnej dzia³alnoœci kulturowej - ArtZONA), Velenje w S³oweni (rewitalizacja przestrzeni publicznej na osiedlu mieszkaniowym), Hnusta na S³owacji (muzeum socjalistycznych osobliwoœci) i Praga w Czechach (centrum ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw). Inwestycje, poza bezpoœrednimi korzyœciami dla mieszkañców miast w których s¹ realizowane, s³u ¹ równie poszukiwaniu modelowych rozwi¹zañ efektywnego przeciwdzia³ania typowym problemom obszarów zurbanizowanych wybudowanych w latach i podnoszenia jakoœci ycia ich mieszkañców. ArtZONA jest inwestycj¹ realizowan¹ przez Oœrodek Kultury im. C. K. Norwida, w ramach której zostanie poddany rewitalizacji budynek Sali Tañca OKN (os. Górali 4), który, 60 lat temu, zosta³ zaprojektowany jako gara d l a s a m o c h o d ó w ciê arowych. Budynek bêdzie zaadaptowany do funkcji nowoczesnej galerii, miejsca spotkañ artystów, koncertów a tak e bêdzie pe³ni³ funkcjê powierzchni w y s t a w i e n n i c z e j i p r e z e n t a c j i multimedialnych. Przestrzeñ publiczna na osiedlu mieszkaniowym w Velenje przewidzialna do rewitalizacji w projekcie 1

4 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Velenje przeprowadzana jest na osiedlu mieszkaniowym z lat 70. XX wieku i obejmuje budowê placu zabaw dla dzieci, ci¹gów pieszych i elementów ma³ej architektury przeznaczonych do odpoczynku i spotkañ mieszkañców. Wa n¹ cech¹ projektu jest zaanga owanie w jego realizacjê mieszkañców, poprzez konsultacje spo³eczne, jak równie w formie prac spo³ecznych wykonywanych przez ochotników z lokalnego centrum m³odzie y. Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej jest koordynowany przez urz¹d miasta Velenje. Centrum Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw w Pradze jest inwestycj¹ realizowan¹ przez Urz¹d Dzielnicy Praga 11. Centrum to ma zapewniaæ pomoc dla przedsiêbiorców i osób planuj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ poprzez zapewnienie im wsparcia informacyjnego i doradztwo. Centrum bêdzie organizowaæ szkolenia i imprezy z zakresu marketingu, Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci oraz poœwiecone problemom zg³aszanym przez osoby zainteresowane. Inwestycja ma równie na celu pokazanie mo liwoœci adaptacji zabudowy lat 70. i 80. do nowych funkcji. Muzeum socjalistycznych osobliwoœci w mieœcie Hnusta jest inwestycj¹ realizowan¹ przez Agencjê Rozwoju Regionu Gemer. Hnusta w okresie socjalistycznym by³a jednym z najwa niejszych oœrodków przemys³u ciê kiego w regionie, obecnie zaœ miasto pogr¹ one jest w kryzysie. G³ównym celem projektu j e s t o t w a r c i e s t a ³ e j ekspozycji muzealnej prezentuj¹cej przedmioty codziennego u ytku, charakterystyczne dla e p o k i s o c j a l i z m u, pochodz¹ce z darów mieszkañców miasta i okolic. 3. Cel i zakres badania G³ównym celem zrealizowanego badania by³a aktualizacja i uzupe³nienie wiedzy o wybranych aspektach jakoœci ycia, problemach oraz o dotychczas podejmowanych dzia³aniach rewitalizacyjnych w miastach postsocjalistycznych. W przypadku miast polskich przeprowadzono badania na wybranych obszarach Warszawy i Krakowa: Ursynowie i Nowej Hucie. Ponadto analogiczne badania przeprowadzono w miastach: Karlsruhe (DE), Cottbus (DE), Usti and Labem (CZ), Chomutov (CZ), Rimavska Sobota (SK), Hnusta (SK), Velenje (SI), Nova Gorica (SI). Warszawski Ursynów, pomimo swojego socjalistycznego dziedzictwa charakteryzuje siê wysok¹ pozycj¹ na rynku mieszkaniowym oraz znacznym presti em spo³ecznym. Badania prowadzone na Ursynowie w latach , w ramach miêdzynarodowego projektu RESTATE, wykaza³y wysok¹ jakoœæ ycia mieszkañców i nisk¹ skalê problemów spo³ecznych w porównaniu do 29 dzielnic z 15 postsocjalistycznych miast Europy. W odmiennej sytuacji znajduje siê krakowska dzielnica Nowa Huta. Jako modelowy przyk³ad miasta socjalistycznego w Polsce, zajmuje ona w dalszym ci¹gu relatywnie nisk¹ p o z y c j ê n a r y n k u m i e s z k a n i o w y m i charakteryzuje siê znacznie wiêksz¹ koncentracj¹ problemów spo³ecznych w porównaniu z innymi dzielnicami Krakowa. Wizyta studyjna miêdzynarodowego zespo³u ReNewTown, Ursynów, maj

5 4. Metodologia Badanie, w ka dym z miast, sk³ada³o siê z trzech czêœci, dotycz¹cych ró nych grup respondentów zamieszkuj¹cych lub prowadz¹cych dzia³alnoœæ na obszarze badañ: mieszkañców, ekspertów zwi¹zanych ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ oraz przedsiêbiorców. G³ównym przedmiotem badania by³y opinie mieszkañców, natomiast opinie ekspertów i przedsiêbiorców mia³y charakter uzupe³niaj¹cy. Dla ka dej grupy respondentów przygotowano inny scenariusz wywiadu, dostosowany do jej specyfiki. Takie rozwi¹zanie pozwoli³o na szerok¹, wieloaspektow¹ ocenê obecnej sytuacji badanych dzielnic. Badanie mia³o charakter pilota owy, z czym zwi¹zany by³ celowy dobór badanych osób i ich stosunkowo niewielka liczba w ka dym z modu³ów badania. W konstrukcji scenariusza wywiadu, obok pytañ zamkniêtych, stosowano równie pytania pó³otwarte i otwarte, umo liwiaj¹ce szczegó³owe rozpoznanie badanych problemów i wyeliminowanie ryzyka pominiêcia istotnych zagadnieñ. Przyjête postêpowanie badawcze umo liwi³o realizacjê za³o onych celów badania, uzupe³niaj¹c dotychczasowy stan wiedzy o badanych c z ê œ c i a c h m i a s t o informacje z zakresu k i e r u n k u o b e c n i e zachodz¹cych zmian i n o w y c h p r o c e s ó w spo³ecznych. Pierwsza czêœæ badania obejmowa³a wywiady przeprowadzone z mieszkañcami Nowej Huty w Krakowie i Ursynowa w Warszawie. Przeprowadzono blisko trzydzieœci wywiadów w ka dej z badanych dzielnic. Zasadniczym kryterium doboru respondentów by³ fakt zamieszkiwania na obszarze badania. W dalszej kolejnoœci, osoby badane dobierano tak, aby próba odzwierciedla³a strukturê demograficzn¹ obszaru badañ. Druga czêœæ badania mia³a na celu poznanie opinii ekspertów dotycz¹ce jakoœci ycia i wspó³czesnych problemów. Przeprowadzono ogó³em piêæ wywiadów z osobami, których aktywnoœæ zawodowa lub spo³eczna by³a œciœle zwi¹zana z obszarem badañ. Ka dy z wywiadów przeprowadzano z ekspertem reprezentuj¹cym inn¹ specjalizacjê. W badaniu uwzglêdniono: urbanistê lub architekta, by³ych lub obecnych przedstawicieli samorz¹du terytorialnego, dziennikarza gazety lokalnej, reprezentanta (lidera) lokalnej spo³ecznoœci oraz prezesa spó³dzielni mieszkaniowej. Trzeci¹ czêœci¹ badania objêto lokalnych przedsiêbiorców, z którymi przeprowadzono trzy wywiady pog³êbione w Nowej Hucie i piêæ wywiadów na Ursynowie. Podobnie jak w przypadku lokalnych ekspertów, dobór próby mia³ charakter celowy. Wywiady przeprowadzono z w³aœcicielami lokalnych sklepów, restauracji oraz z us³ugodawcami. Wyniki badañ przedstawiono w piêciu grupach tematycznych dotycz¹cych kolejno: przyczyn zamieszkiwania w danym miejscu i planów na przysz³oœæ, oceny aktualnych warunków mieszkaniowych, identyfikacji najwa niejszych problemów, aktywnoœci w³adz samorz¹dowych i partycypacji spo³ecznej oraz warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Wielorodzinna zabudowa Ursynowa, okolice ulicy Polinezyjskiej 3

6 5. Warunki ycia na Ursynowie 5.1. Przyczyny zamieszkiwania na Ursynowie i plany na przysz³oœæ Formaln¹ przyczyn¹ zamieszkania na Ursynowie osób w starszym wieku, (tj. powy ej 65 roku ycia) przewa nie by³o otrzymanie lokalu poprzez przydzia³ administracyjny w spó³dzielni mieszkaniowej. Osoby powy ej 65 roku ycia, które deklarowa³y inny powód zamieszkania na Ursynowie, w chwili przeprowadzki nale a³y ju do kategorii osób starszych. Pozwala to na sformu³owanie przypuszczenia o wysokiej atrakcyjnoœci Ursynowa dla osób starszych. Jednoczeœnie wszystkie uczestnicz¹ce w badaniu osoby starsze zadeklarowa³y chêæ pozostania w obecnym miejscu zamieszkania i wysoko oceni³y jego walory. W przypadku grupy osób w przedziale wiekowym lat, najczêstszym powodem zamieszkiwania na Ursynowie by³a bliskoœæ rodziny i znajomych. Osoby te przewa nie pozosta³y w gospodarstwach domowych rodzinnych z jednym lub dwojgiem dzieci i nie planowa³y w najbli szych latach przeprowadzki. Osoby w m³odszej grupie wiekowej, zw³aszcza te, nale ¹ce do w tzw. kategorii studenckiej, obejmuj¹cej osoby w wieku lat, pozostawa³y w stanie cywilnym wolnym i jako powód wyboru obecnego miejsca zamieszkania podawa³y dobr¹ dostêpnoœæ do wy szej uczelni lub miejsca pracy. W opinii ekspertów s¹ dwa g³ówne powody dla którego Ursynów jest chêtnie wybieran¹ lokalizacj¹ mieszkaniow¹ w skali miasta. S¹ to: bardzo dobra dostêpnoœæ przestrzenna, zw³aszcza do miejsc pracy i us³ug transportem publicznym (metro) oraz wysoki presti dzielnicy. Otrzymane wyniki badañ sugeruj¹, e Ursynów stanowi dogodne miejsca zamieszkania dla osób ró nych kategorii wiekowych, niezale nie od etapu cyklu ycia rodzinnego na jakim siê znajduj¹. adna z badanych osób nie planowa³a przeprowadzki do innej czêœci miasta motywowanej zmian¹ warunków mieszkaniowych na lepsze. Warto równie podkreœliæ, e wiêkszoœæ badanych osób, które zmienia³y miejsce zamieszkania w przesz³oœci, na now¹ lokalizacjê swojego mieszkania wybra³o ponownie Ursynów, co potwierdza ich zadowolenie z zamieszkiwania w tej dzielnicy i wyra a jedynie d¹ enie do dostosowania struktury mieszkania do etapu cyklu yciowego. Plac zabaw (jako czêœæ osiedla grodzonego) przy stacji metra Natolin. Specyficznym dla Ursynowa zjawiskiem, w œwietle przeprowadzonego badania, by³ brak planów przeprowadzki przez m³ode rodziny do innych czêœci miasta lub do domów jednorodzinnych w strefie podmiejskiej. Inne badania, prowadzone w postsocjalistycznych osiedlach mieszkaniowych du ych miast Polski, wykaza³y tendencjê, do planowania zmiany miejsca zamieszkania przez rodziny posiadaj¹ce ma³e dzieci lub planuj¹ce, w najbli szym czasie je posiadaæ. 4

7 5.2. Warunki mieszkaniowe Wszystkie badane osoby wysoko ocenia³y jakoœæ ycia na Ursynowie, wskazuj¹c na wyraÿnie lepsze warunki ycia w porównaniu z innymi dzielnicami Warszawy. Pozytywne oceny warunków ycia by³y w zasadzie niezale nie od wieku, typu gospodarstwa domowego oraz lokalizacji w przestrzeni dzielnicy i wieku budynku w którym mieszka³ respondent. Nale y równie podkreœliæ brak istotnych ró nic w poziomie zadowolenia mieszkañców z warunków mieszkaniowych oraz we wskazywanych problemach pomiêdzy Ursynowem Pó³nocnym i Po³udniowym, które ró ni¹ siê istotnie pod wzglêdem zabudowy. Podobnie, pozytywn¹ ocenê wystawili warunkom ycia na Ursynowie badani eksperci. Wiêkszoœæ z nich uzna³a je za przewy szaj¹ce œredni¹ dla Warszawy. Ocena bezpoœredniego otoczenia miejsca zamieszkania by³a nieznacznie bardziej zró nicowana. Przy ogólnej dominacji pozytywnych ocen, cztery osoby wyrazi³y opinie neutralne, zaœ jedna osoba, oceni³a je negatywnie. Ocena ta dotyczy³a bezpoœredniego s¹siedztwa miejsca zamieszkania, przy czym czynnik najbardziej problematyczny w tej opinii, stanowi³a niska jakoœæ budownictwa i remontów, wandalizm oraz bark miejsc parkingowych. Respondenci czêsto korzystali z przestrzeni publicznych w okolicy miejsca zamieszkania, przede wszystkim, w zakresie podstawowych aktywnoœci rekreacyjnych, takich jak spacery, spotkania ze znajomymi i zabawy z dzieæmi. Za ca³kowicie satysfakcjonuj¹c¹ uznano dostêpnoœæ do: sklepów, publicznego transportu, parków, kina i restauracji. Satysfakcjonuj¹ca równie by³a dostêpnoœæ boisk, us³ug medycznych dla doros³ych i us³ug stomatologicznych. Neutralnie oceniona zosta³a dostêpnoœæ us³ug medycznych dla dzieci i urzêdów pocztowych, zaœ za niezbyt satysfakcjonuj¹c¹ uznano dostêpnoœæ do szkó³ podstawowych i przedszkoli. Sklep Przystanek komunikacji miejskiej Park Kino Restauracja Boisko sportowe Przychodnia zdrowia dla doros³ych Dentysta Wywóz odpadów Przestrzeñ wydarzeñ kulturalnych Przychodnia zdrowia dla dzieci Urz¹d pocztowy Szko³a podstawowa Przedszkole ca³kowite niesatysfakcjonuj¹ca, 2 - niesatysfakcjonuj¹ca, 3 - ocena neutralna, 4 - satysfakcjonuj¹ca, 5 - ca³kowite satysfakcjonuj¹ca Rycina 1. Poziom satysfakcji z dostêpnoœci wybranych us³ug ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych Przystanek metra Imielin na Ursynowie 5

8 Generalnie jednak Ursynów charakteryzowa³ siê, zdaniem respondentów, bardzo dobr¹ dostêpnoœci¹ us³ug (ryc. 1). Bior¹c pod uwagê dominacjê funkcji mieszankowej i znaczn¹ odleg³oœæ obszaru badañ od centrum miasta, wysokie oceny dostêpnoœci i zró nicowanej poda y us³ug, w tym zw³aszcza us³ug zwi¹zanych ze spêdzaniem wolnego czasu (restauracje, kina), nale y interpretowaæ bardzo pozytywnie. P l a c p r z e d K o œ c i o ³ e m Wniebowst¹pienia na Ursynowie Pó³nocnym 5.3. Najwa niejsze problemy Za najwiêksze problemy w dzielnicy uznano niewystarczaj¹c¹ liczbê miejsc parkingowych, du e natê enie ruchu samochodowego, z³y stan zabudowy, (zw³aszcza jej niskie walory architektoniczne), nisk¹ jakoœæ wykonywanych modernizacji, a tak e wandalizm i graffiti (ryc. 2). Warto podkreœliæ, e wskazania wszystkich badanych osób by³y w du ej mierze ze sob¹ zgodne, niezale nie od wieku respondentów oraz lokalizacji i wieku budynku, który zamieszkiwali. Podobnie eksperci, za najwa niejsze problemy, których wyeliminowanie wp³ynê³oby na poprawê warunków ycia uznali: wiêksz¹ liczbê miejsc parkingowych, polepszenie walorów architektonicznych otoczenia oraz zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa. Ma³a liczba miejsc parkingowych Niska jakoœæ renowacji Z³a konserwacja budynków Graffiti / wandalizm Brud na ulicach Zaniedbane przestrzenie publiczne Brak mo liwoœci sortowania odpadów Niska jakoœæ us³ug publicznych Przestêpczoœæ Zak³ócenia ciszy nocnej Nieefektywna gospodarka odpadami Niska jakoœæ szkó³ Narkomania 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Multikino przy Al. KEN - k o m p l e k s k i n o r a z towarzysz¹cych mu kawiarni i restauracji 0 nie dotyczy 1 nie wystêpuje, 2 ma³o powa ny, 3 œrednio powa ny, 4 powa ny, 5 bardzo powa ny Rycina 2. Ocena wagi problemów wystêpuj¹cych na Ursynowie ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych 6

9 Ocena wagi poszczególnych problemów znalaz³a równie odzwierciedlenie w hierarchii postulowanych dzia³añ ukierunkowanych na polepszenie jakoœci przestrzeni publicznych które, zdaniem respondentów, przynios³yby najwiêksz¹ poprawê warunków ycia. Spoœród zaproponowanych w ankiecie dzia³añ za najwa niejsze uznano: budowê nowych miejsc parkingowych, poprawê funkcjonowania komunikacji samochodowej, budowê nowych terenów zielonych oraz poprawê estetyki i architektury budynków. Oceniaj¹c problemy zwi¹zane z zabudow¹ mieszkaniow¹ okresu socjalistycznego obszaru badañ, eksperci za wa ne uznali niedostosowan¹ do potrzeb mieszkañców infrastrukturê zwi¹zan¹ z obs³ug¹ samochodów osobowych, czego konsekwencj¹ jest ha³as i brak miejsc parkingowych oraz nisk¹ jakoœæ przestrzeni publicznych przeznaczonych do rekreacji. Jednoczeœnie w ich opinii stan techniczny zabudowy mieszkaniowej na Ursynowie jest bardzo dobry, a lokale mieszkaniowe reprezentuj¹ wzglêdnie wysoki standard. Budowa nowych miejsc parkingowych Budowa nowych obszarów zielonych Lepsza obs³uga ruchu samochodowego Lepsze projekty architektoniczne otoczenia Budowa nowych ci¹gów pieszych Budowa nowych placów zabaw dla dzieci Budowa œcie ek rowerowych Zwiêkszenie bezpieczeñstwa Rewitalizacja placów zabaw dla dzieci 5.4. Aktywnoœæ w³adz samorz¹dowych i partycypacja spo³eczna Ponad po³owa ankietowanych zna³a inicjatywy, których celem by³a poprawa warunków ycia na Ursynowie. Charakterystyczn¹ cech¹ informacji pozyskanych od badanych osób, w ramach tego zagadnienia, by³a przewaga wskazañ inicjatyw spo³ecznych mieszkañców nad dzia³aniami samorz¹du, pomimo, e pytanie dotyczy³o dzia³añ samorz¹dowych. Inicjatywy jakie zosta³y wskazane, to przede wszystkim: dzia³alnoœæ stowarzyszenia "Nasz Ursynów", projekt budowy centrum Ursynowa i ulicy miejskiej, protest spo³eczny przeciw budowie koœcio³a na terenie zieleni u ytkowanej w celach rekreacyjnych oraz protest przeciwko rozbudowie supermarketu. Wysoki udzia³ osób znaj¹cych tego typu inicjatywy oraz ró norodnoœæ przyk³adów mo e wskazywaæ na du e zaanga owanie spo³eczne mieszkañców Ursynowa w ycie osiedla i dzielnicy, co jest zjawiskiem nietypowym dla obszarów miejskich o dominacji zabudowy socjalistycznych wielkich zespo³ów mieszkaniowych. Mieszkañcy pozytywnie oceniali równie zaanga owanie w³adz samorz¹dowych w poprawê warunków ycia w miejscu ich z a m i e s z k a n i a. W s k a z a n o t u t a j budowê nowych ulic, placów zabaw oraz parkingów typu parkuj i jedÿ. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 0 nie dotyczy, 1 brak wp³ywu, 2 ma³y wp³yw 3 œredni wp³yw 4 du y wp³yw 5 bardzo du y wp³yw Rycina 3. Wp³yw wybranych dzia³añ na poprawê jakoœci przestrzeni publicznych ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych Dzikie miejsca postojowe, Ursynów Pó³nocny 7

10 Ze strony ekspertów, wskazania projektów poprawy warunków ycia, dotyczy³y przede wszystkim dzia³añ spó³dzielni mieszkaniowych, których zas³ug¹ jest realizacja wielu ma³ych przedsiêwziêæ np. renowacja terenów zielonych i modernizacja elewacji zabudowy. Z dzia³añ realizowanych przez samorz¹d pozytywnie przez ekspertów ocenione zosta³y projekty spo³eczne, np. budowa biblioteki wraz z czytelni¹ i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹. Badanie wykaza³o umiarkowany optymizm mieszkañców Ursynowa wzglêdem przysz³oœci miejsca ich zamieszkania. Niemal po³owa ankietowanych osób wyra a³a opiniê, e w przysz³oœci Ursynów bêdzie charakteryzowa³ siê podobn¹ sytuacj¹ co obecnie, 38% respondentów spodziewa³o siê jej polepszenia, zaœ 19% pogorszenia. Grupa ekspertów oceni³a pozytywnie perspektywy rozwoju dzielnicy, uznaj¹c je za wyraÿnie korzystniejsze ni przeciêtnie w stolicy. Ogród na terenie zespó³u Osiedli M³odych, realizacja 1996 r., Ursynów Pó³nocny 5.5. Warunki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej W opinii ekspertów warunki do prowadzenia dzia³alnoœci przez ma³e i œrednie firmy na Ursynowie s¹ silnie zró nicowane, w zale noœci od szczegó³owej lokalizacji w strukturze przestrzennej budownictwa mieszkaniowego. Wewn¹trz wielkich zespo³ów mieszkaniowych z lat 70. i 80., gdzie odleg³oœæ od g³ównych ulic i ci¹gów pieszych oraz metra jest znacz¹ca, warunki zosta³y ocenione jako ogólnie niekorzystne. Za barierê rozwoju us³ug wewn¹trz osiedli mieszkaniowych, poza nisk¹ dostêpnoœci¹ przestrzenn¹, wskazano niedostosowane projekty architektoniczne budynków z lat 70. i 80.. S¹ to w opinii ekspertów typowe wady wielkich zespo³ów mieszkaniowych z tego okresu. Lepsze oceny uzyska³y lokalizacje w pasa ach handlowych nowego budownictwa lat 90. i póÿniejszych, zlokalizowanych wzd³u al. KEN oraz innych g³ównych ulic. Udostêpnienie w ostatniej dekadzie nowych atrakcyjnych powierzchni handlowych w nowym budownictwie, charakteryzuj¹cych siê dobr¹ dostêpnoœci¹ komunikacyjn¹, stworzy³o dogodne warunki do prowadzenia us³ugowej dzia³alnoœci gospodarczej. Towarzyszy³a temu jednak du a rotacja wynajmuj¹cych i czêsta zmiana rodzaju oferowanych us³ug, przede wszystkim ze wzglêdu na wysokie ceny najmu lokali. Zwrócono równie uwagê na problem braku lokalnego planu rozwoju przedsiêbiorczoœci, który móg³by wprowadziæ regulacje ograniczaj¹ce nasycenie niektórymi typami us³ug w okreœlonych lokalizacjach. W opinii przebadanych przedsiêbiorców problemem jest równie brak wsparcia prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej ze strony administracji samorz¹dowej. W zakresie po ¹danych dzia³añ ze strony miasta i dzielnicy, wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ lokaln¹, wskazywano przede wszystkim: promocje, rozbudowê infrastruktury (zw³aszcza parkingi), wsparcie finansowe, uproszczenie procedur administracyjnych oraz politykê lokalow¹ przyjazn¹ przedsiêbiorcom. 8

11 6. Podsumowanie Pomimo relatywnie m³odego budownictwa mieszkaniowego, uzupe³nianego wspó³czesnymi inwestycjami budowlanymi, zwrócono uwagê na utrzymywanie siê niskiej jakoœci przeprowadzanych Zaprezentowane wyniki badañ stanowi¹ element monitoringu zmian zachodz¹cych w przestrzeni miast postsocjalistycznych. W ostatnim dwudziestoleciu miasta te, a zw³aszcza dzielnice ukszta³towane w warunkach gospodarki centralnie sterowanej, z ró nym sukcesem dokonywa³y modernizacji i polepszenia warunków ycia, niektóre zaœ stawa³y siê obszarami stagnuj¹cymi lub problemowymi. W przypadku Ursynowa mamy do czynienia z dzielnic¹, która jeszcze przed 1989 rokiem oceniana by³a jako jedna z lepszych dzielnic mieszkaniowych Warszawy. Równie w skali porównañ miêdzynarodowych (badania RESTATE) Ursynów plasowa³ siê wysoko w zakresie warunków ycia, wœród innych wielkich osiedli mieszkaniowych powsta³ych przed 1989 rokiem w Europie. W warunkach gospodarki rynkowej efektywne uzupe³nianie braków funkcjonalnych, demokratyzacja i unowoczeœnienie zarz¹dzania pozwoli³o na utrzymanie wysokiej rangi, a nawet wzmocnienie pozycji Ursynowa w opinii mieszkañców miasta. modernizacji oraz estetyki starszych i nowych czêœci dzielnicy. Pozytywnym elementem zmian jest relatywnie wysoka aktywnoœæ spo³eczna i partycypacja mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów lokalnych np. w sprawach ochrony i kszta³towania terenów zielonych i rekreacyjnych. Wspó³czesny Ursynów, jako dzielnica i osiedle mieszkaniowe zaplanowane i w znacznej czêœci zrealizowane jako czêœæ miasta socjalistycznego, jest pozytywnym przyk³adem postsocjalistycznej transformacji przestrzeni miasta oraz adaptacji do warunków gospodarki rynkowej. Przeprowadzone badania wskazuj¹ na wysok¹ akceptacjê mieszkañców Ursynowa swojego miejsca zamieszkania, niezale nie od pozycji spo³ecznej i kategorii wieku. W porównaniu z okresem przed 1989 rozwi¹zany zosta³ problem dostêpnoœci do podstawowych us³ug bytowych, pozosta³ natomiast problem dostêpnoœci do szkó³ podstawowych i przedszkoli, co jednak zwi¹zane jest równie z obecn¹ faz¹ rozwoju demograficznego Warszawy. Zwracaj¹ uwagê natomiast silnie podkreœlane problemy zwi¹zane z brakiem miejsc parkingowych oraz du ym natê eniem ruchu samochodowego. Problemy te wynikaj¹ z niedopasowania struktury przestrzennej osiedla, zaprojektowanego przy za³o eniu ni szych wskaÿników motoryzacji oraz ze stopniowego dogêszczania zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej przez prywatnych developerów. Wielorodzinna zabudowa na Ursynowie Pó³nocnym (Koñski Jar) w 1982 roku. ród³o: 9

12 Badania Warszawy prowadzone w IGiPZ PAN W Zak³adzie Geografii Miast i Ludnoœci realizowany jest temat badawczy: Mechanizmy transformacji miast i obszarów metropolitalnych Polski i Europy Œrodkowej. W ramach w/w tematu, m.in. realizowane s¹ lub zosta³y ukoñczone prace doktorskie poœwiêcone Warszawie: Zmiany spo³eczno-przestrzenne dokumentowane s¹ w serii wydawniczej Atlas Warszawy. Ostatni zeszyt 11, z 2009 r. dokumentuje zmiany zró nicowañ przestrzennych Warszawy w latach Miejsce osiedli mieszkaniowych w strukturze przestrzennej Warszawy i Pary a Przestrzenna dekoncentracja zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach Zmiany struktury gospodarstw domowych w przestrzeni Warszawy w latach Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy przez deweloperów mieszkaniowych w latach Percepcja zieleni miejskiej w przestrzeni Warszawy Elity w przestrzeni Warszawy Budapest, Istanbul and Warsaw, Institutional and spatial change Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy w latach na przyk³adzie zachodniej czêœci centrum Warszawy Funkcje metropolitalne Warszawy w latach Wspó³zale noœæ pozycji w systemie miast Europy Œrodkowej Rynek mieszkaniowy na obszarze metropolitalnym Warszawy czynniki determinuj¹ce zró nicowania przestrzenne cen mieszkañ w latach

13 ReNewTown NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Kierownik projektu: Magdalena W¹torska-Dec tel: ReNewTown project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 4.1 Area of Interventions: Developing Polycentric Settlement Structures and Territorial Cooperation Zespó³ realizuj¹cy badania Ursynowa: Adam Bierzyñski Ewa Korcelli Olejniczak Stanis³aw Koz³owski Magdalena W¹torska-Dec Grzegorz Wêc³awowicz Projekt graficzny: Marta Kurek

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu Konsultacje publiczne Warszawa, 29 maja 2012 Magdalena Wątorska-Dec,

Bardziej szczegółowo

Re N e w Tow n. Biuletyn NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ReNewTown. ReNewTown. Numer 2 Wrzesieñ 2011. Warsaw.

Re N e w Tow n. Biuletyn NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ReNewTown. ReNewTown. Numer 2 Wrzesieñ 2011. Warsaw. Re N e w Tow n Warsaw Ústí nad Labem Cracow Praha Hnúšta Karlsruhe Velenje Ljubljana Biuletyn Numer 2 Wrzesieñ 2011 Drogi Czytelniku, z przyjemnoœci¹ przedstawiamy Ci drugie wydanie biuletynu. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020 Rewitalizacja zgodnie z definicją, jaką podaje słownik języka polskiego to odbudowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta. Samo słowo rewitalizacja z łaciny oznacza re- na powrót + vita- życie = ożywienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH 1. KONCEPCJA PLANU 1.1. Główne założenia koncepcji planu Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: TERENY ZIELENI DO ZACHOWANIA, OCHRONY I REAWLORYZACJI ZACHOWANIA I OCHRONY ZACHOWANIA, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2006 2013 ROZDZIAŁ II

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2006 2013 ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ II Obszar i czas realizacji programu rewitalizacji obszaru Miasta Tomaszowa Lubelskiego 2.1. Obszar rewitalizacji Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r.

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r. PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem powiatów sąsiednich SPPOFAP) Poznań, 4 lutego 2015 r. Działania i rezultaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Promotorzy i zakres tematyczny prac magisterskich w roku akademickim 2014/2015 studia niestacjonarne 3 semestry

Promotorzy i zakres tematyczny prac magisterskich w roku akademickim 2014/2015 studia niestacjonarne 3 semestry Promotorzy i zakres tematyczny prac magisterskich w roku akademickim 2014/2015 studia niestacjonarne 3 semestry 1) Prof. UAM dr hab. Paweł Churski Rola środków pomocowych w finansowaniu zadań samorządu

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią inż. Emilia Misiak. Przygotowała: Karolina Kępka

WYNIKI KONSULTACJI. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią inż. Emilia Misiak. Przygotowała: Karolina Kępka WYNIKI KONSULTACJI W konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych / Działania na Rzecz ES w gminie Kolno

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych / Działania na Rzecz ES w gminie Kolno DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO L.p. Nazwa Liczba Tematyka Godzina 1. Uaktualnienie lub stworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych lub Strategii Działania na Rzecz ES 1 strategia 2. Animacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo