RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA Nowy MULTIROOM RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (938) TYGODNIK 14 kwietnia 2011 r. Rok XIX Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 8% VAT) Ho³d dla ofiar Pamiêæ polskich oficerów pomordowanych 71 lat temu w Katyniu oraz ofiar katastrofy smoleñskiej uczczono w koœciele NMP Królowej Polski. Zebrani wys³uchali Requiem Mozarta. Uroczyœcie ods³oniêto te Œcianê Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej i Tragedii Smoleñskiej. Wiêcej na str. 3. Przeprowadzka stra y miejskiej Najprawdopodobniej radomszczañscy stra nicy miejscy znów zmieni¹ siedzibê. Tym razem ich komenda ma siê mieœciæ w wyremontowanym budynku po przychodni kolejowej przy ulicy Reymonta. Wiêcej na str. 4. Podwy ki dla nauczycieli Nauczyciele ze szkó³ ponadgimnazjalnych podleg³ych starostwu powiatowemu otrzymaj¹ podwy ki. Wiêcej na str. 5. Fot. Jolanta D¹browska Czytaj na str. 6. Prawnik skar y Radomsko REKLAMA... Obwodnica bêdzie tañsza Marian Kacprzyk, radomszczañski prawnik, pozwa³ miasto Radomsko. Powodem jest budowa obwodnicy, która jego zdaniem nie jest zadaniem samorz¹du i w zwi¹zku z tym powinna byæ budowana przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad. Na jej budowê miasto rozstrzygnê³o ju przetarg. Przed radomszczañskim s¹dem odby³a siê ju pierwsza rozprawa. Marian Kacprzyk domaga siê od miasta odszkodowania w wysokoœci 5 tysiêcy z³otych, choæ jak mówi, nie chodzi o konkretn¹ kwotê, ale o zasadê - zgodnie z ni¹ miasto nie powinno wydawaæ pieniêdzy na inwestycjê, która nie nale y do jego zadañ. S³awomir Przyby³owicz z biura prasowego urzêdu miasta mówi, e dopóki trwa postêpowanie s¹dowe, wszelkie komentarze w tej sprawie s¹ zbêdne. Miasto ma przekazaæ s¹dowi konieczn¹ do rozpatrzenia sprawy dokumentacjê. Tymczasem rozstrzygniêto ju przetarg i wybrano firmê, która zbuduje zachodni¹ obwodnicê Radomska. Wed³ug komisji przetargowej, najkorzystniejsz¹ ofertê z³o y³a firma Radko Sp. z o.o. z Przeciszowa. Cena za wykonanie ca- ³oœci zamówienia to prawie 45 mln z³. Przypomnijmy, e do przetargu stanê³o 15 firm z ca³ej Polski. Pocz¹tkowo szacowano, e inwestycja mo e kosztowaæ nawet 90 mln z³. (jk, jd) REKLAMA KWIETNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 1

2 WIADOMOŒCI * REKLAMA Centrum pomaga w mieœcie i powiecie Jak mówi Wies³awa Pêdzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, w naszym mieœcie i powiecie bardzo potrzebne s¹ - oœrodek interwencji kryzysowej i mieszkanie chronione. Oœrodek powinien udzielaæ w nag³ych przypadkach porad prawnych i pomocy socjalnej, natomiast w mieszkaniu chronionym osoby dotkniête przemoc¹ domow¹ mog³yby czekaæ na znalezienie dla nich bezpiecznego miejsca. Dyrektor Pêdzik podczas sesji rady powiatu 11 kwietnia mówi³a nie tylko o potrzebach, ale tak e o tym, co PCPR Mniej dla niepe³nosprawnych W tym roku Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zmniejszy³ dotacjê dla powiatu radomszczañskiego o ponad 240 tysiêcy z³otych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bêdzie wiêc mia³o do wydania 594 tysi¹ce. 100 tysiêcy z³otych z tej skromnej puli przeznaczono dla tych osób niepe³nosprawnych, które zechc¹ otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 20 tysiêcy zostanie wydane na turnusy rehabilitacyjne dla dzie- Le a³ i przeklina³ ci, 50 tysiêcy - na likwidacjê barier architektonicznych, a kolejne 7 tysiêcy na kulturê i sport. Pozosta³e nieca³e 350 tysiêcy to œrodki na dofinansowanie œrodków ortopedycznych i innych œrodków pomocniczych dla osób niepe³nosprawnych. W polskich drogach nie brakuje dziur, ale okazuje siê, e od czasu do czasu mo na siê natkn¹æ na przeszkodê, która nie tylko jest ywa, ale ubli a tym, którzy próbuj¹ j¹ usun¹æ. W poniedzia³ek 11 kwietnia na drodze w miejscowoœci Przer¹b w gminie Mas³owice tak¹ w³aœnie przeszkod¹ okaza³ siê pijany 34-latek. - Tu po godzinie dy urny jednostki skierowa³ policjantów z komisariatu w Przedborzu do miejscowoœci Przer¹b, gdzie wed³ug zg³oszenia na œrodku drogi le y jakiœ cz³owiek - mówi oficer prasowy KPP w Radomsku, Aneta Komorowska. - Kilka minut póÿniej mundurowi potwierdzili ten fakt. Jak siê okaza³o, kompletnie pijany mê czyzna le a³ na œrodku drogi i ani myœla³ siê podnieœæ. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mê czyzna wybe³kota³, e jak szed³, to siê przewróci³, a teraz nie ma si³y wstaæ. Mia³ jednak wystarczaj¹co du o si³y, aby dyskutowaæ i ubli aæ wszystkim, którzy chcieli mu pomóc. Policjanci musieli wezwaæ pogotowie, poniewa mieszkaniec gminy Mas³owice mia³ obra enia g³owy. Kiedy us³ysza³, e zostanie zawieziony do szpitala, jego agresja wzros³a i w drodze musieli mu towarzyszyæ funkcjonariusze. Kiedy mê czyzna dojdzie do siebie stanie przed s¹dem. zrobi³o w 2010 roku dla swoich wychowanków. Z podawanych przez ni¹ danych wynika, e w 206 rodzinach zastêpczych wychowywa³o siê 328 dzieci. Pomoc finansowa dla tych rodzin wynios³a ponad 2 miliony z³otych. 25 dzieci przebywa³o w wielodzietnych rodzinach zawodowych, a w trzech pogotowiach opiekuñczych - kolejnych 22 wychowanków. Wiek doros³y osi¹gnê³o 11 osób i tym PCPR pomog³o w zagospodarowaniu. Przeznaczy³o na ten cel ponad 51 tysiêcy z³otych. Pracownicy PCPR pomagaj¹ w zakupie mebli, ale tak e w poszukiwaniu mieszkañ czy pracy. Centrum prowadzi tak e programy z zakresu pomocy spo³ecznej, edukacji i usamodzielniania wychowanków, którzy jeœli siê ucz¹, na pomoc finansow¹ mog¹ liczyæ do 25. roku ycia. Wybuchowe znalezisko Pracownicy firmy zajmuj¹cej siê ocieplaniem budynku przy ulicy Mickiewicza w Radomsku, w którym mieœci siê m.in. biuro poselskie i przychodnia lekarska, znaleÿli niewybuchy z czasów II wojny œwiatowej. Dwa pociski o d³ugoœci 35 i œrednicy 5 centymetrów odkopali we wtorek 12 kwietnia przed po³udniem. Na miejsce natychmiast wezwano policjê. Policyjni pirotechnicy zbadali niebezpieczny z³om znaleziony w ziemi i wezwali patrol saperski z Tomaszowa Mazowieckiego, który kilka godzin póÿniej w sposób fachowy zabra³ pociski i zawióz³ na poligon, gdzie zosta³y zdetonowane. Fot. KPP Radomsko TrzeŸwe poranki na drodze Radomszczañscy policjanci zauwa aj¹ niebezpieczn¹ tendencjê - wzrost liczby pijanych kierowców i powodowanych przez nich kolizji i wypadków. Od kilku tygodni radomszczañscy policjanci w ka dy poniedzia³ek prowadz¹ akcjê pod has³em TrzeŸwy poranek, której celem jest wyeliminowanie pijanych kierowców i rowerzystów. W poniedzia³ek 11 kwietnia skontrolowano prawie 400 osób, z których 5 by³o pod wp³ywem alkoholu. Tydzieñ wczeœniej na 400 skontrolowanych osób - na jeÿdzie na podwójnym gazie wpad³y cztery. - Okazuje siê, e kary nie odstra- Pijana za kierownic¹ 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu mia³a kobieta, która w czwartek 7 kwietnia wjecha³a fordem mondeo w rosn¹ce przy drodze drzewo w miejscowoœci Okrajszów. Wioz³a mê - czyznê, który mia³ wynik a 3,4 promila. Obojgu nic siê nie sta³o i po udzieleniu pomocy w radomszczañskim szpitalu mogli wróciæ do domu. - Dy urny jednostki 7 kwietnia, oko- ³o godziny 19.00, skierowa³ patrol do zdarzenia drogowego, do którego dosz³o w miejscowoœci Okrajszów - opowiada o tym zdarzeniu sier ant Aneta Komorowska. - Mundurowi na miejscu zastali krzycz¹c¹ pijan¹ kobietê, nietrzeÿwe- Pracownicy - z³odzieje Pracownicy firmy zamiast usuwaæ awariê, kradli przewody linii telekomunikacyjnej. - 7 kwietnia policjanci z posterunku w ytnie otrzymali informacjê, z której wynika³o, e osoby poruszaj¹ce siê bia³ym busem kradn¹ prawdopodobnie linie telekomunikacyjne - opowiada sier ant Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. Z³odzieje wpadli na gor¹cym uczynku i z miejsca przestêpstwa trafili do policyjnego aresztu. Z³odziejami okazali siê trzej koledzy w wieku od 40 do 49 lat. Mieli oni wspólnika, który pomaga³ im ukryæ przewody. Wêdkarz znalaz³ cia³o Znaleziono cia³o mieszkañca Kajetanowa w gminie Przedbórz, który zagin¹³ kilka tygodni temu. W ostatni¹ niedzielê 10 kwietnia wieczorem w miejscowoœci S³upia Konecka (powiat konecki w województwie œwiêtokrzyskim) wêdkarz natkn¹³ siê na zw³oki mê czyzny. Okaza³o siê, e to szaj¹ od siadania za kó³ko po pijanemu - mówi sier ant Aneta Komorowska z KPP w Radomsku. - W I kwartale tego roku dosz³o do 5 wypadków i 18 kolizji spowodowanych przez pijanych kierowców, podczas gdy rok temu by³y to 2 wypadki i 11 kolizji. Apelujemy, eby za kierownicê samochodu siadaæ na trzeÿwo i byæ wypoczêtym - dodaje. Jak zapowiada Aneta Komorowska, akcja TrzeŸwy poranek bêdzie organizowana czêœciej. go pasa era i osoby, które pomaga³y podró uj¹cej parze. Funkcjonariusze ustalili, e 40-letnia radomszczanka, kieruj¹ca fordem mondeo, na ³uku drogi straci³a panowanie nad pojazdem, zjecha³a na lewe pobocze i zatrzyma³a siê na przydro nym drzewie. Kobiecie, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeÿwoœci, grozi kara 2 lat wiêzienia. - Jak siê okaza³o, pracownicy firmy zamiast usuwaæ awariê, zajêli siê odcinaniem, zwijaniem i ukrywaniem towaru, który póÿniej sprzedawali w punkcie skupu z³omu - mówi Aneta Komorowska. Zatrzymani mê czyÿni, mieszkañcy powiatu radomszczañskiego i piotrkowskiego, przyznali siê do dokonania kradzie y i poddali dobrowolnie karze 10 miesiêcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto maj¹ naprawiæ szkody i zap³aciæ grzywnê. cia³o 50-letniego mieszkañca Kajetanowa w gminie Przedbórz, który zagin¹³ 5 marca tego roku. Zw³oki le a³y oko³o 20 metrów od rzeki Czarna. Spraw¹ zajmuje siê policja z Koñskich, poniewa to na ich terenie znaleziono cia³o mê czyzny. Sekcja zw³ok pozwoli ustaliæ przyczynê jego œmierci. OG OSZENIE... REKLAMA... WY CZENIA PR DU tel. 991, r. w godz Dziepó³æ Hydrofornia, êki Szlacheckie (pos ), Lefranów, Budy Nosalewickie; r. w godz Przedbórz, ul. Majowa Góra, Majowa, Koryciñska (nry 1-21), Lipowa, Piotrkowska (nry 1-19 i 24-38), Poprzeczna; r. w godz Radomsko - ca³a dzielnica Sucha Wieœ - ul. Starowiejska (od nru 62 i 135 do koñca), Partyzancka, Modrzewiowa, Jod³owa, Stra acka, Siemiradzkiego, Strza³kowska, Kol. Strza³ków 1, ul. Broniewskiego, Strza³ków, ul. Kochanowskiego, Korczaka (nry 3-10), Krasickiego (nry 1-18), Kolumba, Harcerska, Konopnickiej, Kopernika (nry i ), Moniuszki (nry 1-11 i 2-10), Reymonta (nry 39-71a i 50-70a), Rolna, Siemiradzkiego, Kolberga, S³oneczna, Strza³ków-Leœniczówka, Grzebieñ, Kol. Grzebieñ, Dziepó³æ Hydrofornia, Wola Przedborska; r. w godz Podœwierk, Cadów, Cadówek; r. w godz Orzechów, Orzechówek, Rozpêd, Wrony, Brzezinki 1, Trupieñ; r. w godz Przedbórz, ul. Radomszczañska (nry i 62-72), Wierzbowska (nry 31-32), Krzywa nr 2, Modrzewiowa, Klonowa, Wiœniowa; r. w godz Kamieñsk, ul. G³owackiego (nry 1-13 i 2-54), Konopnickiej, Koœciuszki, Œliwiñskiego, Zjednoczenia nr 8, Legionistów, Kamieñsk Hydrofornia 2, owicz k. Radomska, Hucisko Ma³okobielskie, Widawka, Taras, Grobla, Nosalewice, Zuzowy, Wygwizdów, Przy³anki, Ludwików, Budy Nosalewickie; r. w godz Bia³a Góra 1 (pos. nry 10-35), Gos³awice 2, D¹browa 1 k. êk Szlacheckich, Szpinalów 2, Podjezioro 1, Taras 2. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski. Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax , Redaktor naczelny - Robert D¹browski (tel , Redakcja: Jolanta D¹browska (tel , i Janusz Kucharski (tel , Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Iwona Natkañczyk, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki, Czes³aw Polcyn. Marketing - Marek Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 14 KWIETNIA 2011 R.

3 WIADOMOŒCI * REKLAMA Fot. Janusz Kucharski Partie solowe œpiewa³y m.in. Iwona Socha (w œrodku) oraz Joanna Dobrakowska (z prawej). Ho³d dla ofiar Pamiêæ polskich oficerów pomordowanych 71 lat temu w Katyniu oraz ofiar katastrofy smoleñskiej uczczono w koœciele NMP Królowej Polski. Zebrani wys³uchali Requiem Mozarta. Uroczyœcie ods³oniêto te Œcianê Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej i Tragedii Smoleñskiej. 71 lat temu strza³ami w ty³ g³owy w katyñskim lesie mordowano polskich oficerów. Rok temu, 10 kwietnia 2010 roku, do Katynia lecia³a prezydencka delegacja, by oddaæ ho³d pomordowanym. Dosz³o do katastrofy lotniczej, w której zginê³o 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyñskim. W ostatni¹ niedzielê 10 kwietnia w ca³ym kraju obchodzono pierwsz¹ rocznicê tamtego tragicznego lotu. W Radomsku uroczystoœci odby³y siê w koœciele Najœwiêtszej Marii Panny Królowej Polski. Rozpocz¹³ je specjalny koncert. Orkiestra symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcj¹ Jerzego Koska, zespó³ wokalny La Musica Corale pod kierunkiem Beaty Ciemny oraz zespó³ wokalny kolegiaty œw. Lamberta pod kierunkiem Piotra Grabasa - wykona- ³y Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jako soliœci wyst¹pili: Iwona Socha - sopran, Joanna Dobrakowska - mezzosopran, Adam Sobierajski - tenor i Czes³aw Ga³ka - bas. By³a to z pewnoœci¹ gratka nie tylko dla melomanów. Artyœci wielokrotnie biosowali. Za piêkny koncert dziêkowa³ im proboszcz parafii NMP Królowej Polski - ks. Roman Szecówka. Potem odprawiona zosta³a uroczysta msza œwiêta. Metropolita czêstochowski arcybiskup Stanis³aw Nowak ods³oni³ i poœwiêci³ Œcianê Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej i Tragedii Smoleñskiej z tablic¹ z 96 nazwi- skami ofiar katastrofy smoleñskiej. Nad tablic¹ znajduj¹ siê tak e urny, do których z³o ono ziemiê z Katynia, Charkowa, Ostaszkowa i Miednoje oraz ziemiê ze Smoleñska i dwa fragmenty prezydenckiego samolotu. W uroczystoœciach uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, radomszczañscy pos³owie, parafianie, a przede wszystkim cz³onkowie Rodzin Katyñskich, którzy od lat walcz¹ o pamiêæ o swoich bliskich pomordowanych na nieludzkiej ziemi. Tekst i fot. Janusz Kucharski W uroczystoœci wziêli udzia³ m.in. cz³onkowie Rodzin Katyñskich. Œciana Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej i Tragedii Smoleñskiej z zas³oniêt¹ jeszcze tablic¹ z 96 nazwiskami ofiar katastrofy smoleñskiej. REKLAMA... Czy naprawdê tak musia³o byæ? Pod takim has³em Towarzystwo Patriotyczne w Radomsku zorganizowa³o 9 kwietnia w sali Kinemy wieczór patriotyczny poœwiêcony zamordowanym 71 lat temu w Katyniu a tak e ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem oraz Janowi Paw- ³owi II. Zaprezentowano wiersze i piosenki w wykonaniu cz³onków Towarzystwa Patriotycznego, przedstawicieli Stowarzyszenia Literackiego Ponad, radomszczañskich harcerzy, m³odzie y, g³ównie z Publicznego Gimnazjum nr 1, oraz Anny, Katarzyny i Kingi Kabziñskich. Wieczór prowadzi³ znany w Radomsku recytator i poeta Marian Grotowski. Na zakoñczenie Tadeusz Dudkiewicz odczyta³ oœwiadczenie Towarzystwa Patriotycznego. Zabra³ te g³os senator Dobkowski. (j³) 14 KWIETNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 3

4 WIADOMOŒCI * REKLAMA Przy ulicy Bugaj powstanie 12 nowych mieszkañ. Nowe mieszkania Do koñca wrzeœnia planowane jest zakoñczenie prac w remontowanym budynku Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego przy ulicy Bugaj. Powstanie tam 12 nowych mieszkañ. Najprawdopodobniej bêd¹ to mieszkania socjalne, zgodnie z prawem mog¹ tam jednak powstaæ równie mieszkania komunalne. Jak informuje wiceprezes TBS Arkadiusz Gaik, powstaj¹ce mieszkania maj¹ od 30 do 60 m kw. Nie ma jeszcze ostatecznej listy, kto w nich zamieszka. Na pewno Niewyrwane zêby Winda w ŒDS Radomszczañskiemu Œrodowiskowemu Domowi Samopomocy przyznano z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych sto tysiêcy z³otych. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na monta windy dla osób niepe³nosprawnych. (jd) Nowe fotele w MDK bêdzie brana pod uwagê lista potrzebuj¹cych, sporz¹dzona przez specjaln¹ komisjê z³o on¹ z miejskich radnych. Inwestycja ma byæ w 30 proc. dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Firma, która wygra³a przetarg na modernizacjê budynku, zadeklarowa³a kwotê 730 tys. z³. (jd) - W tej przychodni zêby wyrywa tylko dentystka, a denstysta tylko leczy, a ja czeka³em na wyrwanie przez trzy tygodnie! - denerwuje siê pan W³odzimierz, czytelnik Gazety. - Dlaczego w taki sposób traktuje siê pacjenta?! - pyta podniesionym g³osem. Pan W³odzimierz przyszed³ do naszej redakcji, nie ukrywaj¹c zdenerwowania, którego przyczyn¹ by³a wizyta u dentysty w jednym z radomszczañskich gabinetów. - Przecie tak nie mo na traktowaæ cz³owieka - denerwuje siê. - Trzy tygodnie temu zapisa³em siê na wyrwanie dwóch zêbów, na œrodê 6 kwietnia. Przychodzê, tak jak by³em umówiony, a tu wychodzi jakaœ pani i mówi mi, e dzisiaj rwania nie bêdzie, bo zêby wyrywa tylko szefowa, a dentysta, do którego by³em zapisany, tylko leczy! Us³ysza³em, e szefowa zabroni³a temu dentyœcie wyrywaæ! W tej sytuacji nastêpnego dnia nasz czytelnik uda³ siê do szefowej, eby dowiedzieæ siê, dlaczego dentysta nie móg³ wyrwaæ mu zêbów. - Rozmowa by³a krótka - mówi pan W³odzimierz. - Us³ysza³em, e jak mi siê nie podoba, to mogê iœæ gdzie indziej, a jak siê bêdê awanturowa³, to wezwie ochronê! Zapytaliœmy w przychodni, co by³o przeszkod¹ w wyrywaniu zêbów podczas umówionej w koñcu wizyty. Jak O pomyœle utworzenia w radomszczañskim MDK kina kameralnego z prawdziwego zdarzenia pisaliœmy kilka tygodni temu. Realizacja pomys³u jest coraz bardziej realna. Polski Instytut Sztuki Filmowej przyzna³ MDK 10 tys. z³ na zakup foteli do projektu zatytu³owanego Ma³e kino oraz 10 tys. z³ na funkcjonowanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego. (jd) nam wyjaœniono, nasz czytelnik to tak zwany pacjent chirurgiczny, a takimi przypadkami zajmuje siê tylko szefowa tego gabinetu. Osoba zajmuj¹ca siê umawianiem wizyt powiedzia³a nam, e chcia³a przepisaæ pana W³odzimierza na inny termin, ten jednak nie chcia³ jej s³uchaæ. Nie mog³a siê te z nim skontaktowaæ przed œrodow¹ wizyt¹, poniewa nie zostawi³ numeru telefonu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, eby przyszed³ jeszcze raz, umówi³ siê na inny dogodny termin i na pewno zostanie przyjêty przez szefow¹, która zêby usunie. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Fazena i n f o r m u j e : Do sprzedania mieszkanie o pow. 37,94 m 2 (2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc), po³o one na IV piêtrze przy ul. Piastowskiej 29 w Radomsku. Mieszkanie ma za³o on¹ ksiêgê wieczyst¹ i wspó³udzia³ w nieruchomoœci wspólnej. Cena wywo³awcza 2500 z³/m 2. Wiêcej informacji pod nr telefonu (44) w godz Fot. Jolanta D¹browska Trzeba kupiæ ³ó ka Dyrekcja szpitala chce pozyskaæ wy szy kontrakt na nowy radomszczañski szpital, eby to jednak by³o mo liwe, musi zwiêkszyæ iloœæ ³ó ek na oddzia³ach. Za dodatkowe ³ó ka trzeba jednak zap³aciæ, a szpital ma ogromne d³ugi. Czy pomo e miasto Radomsko i gminy powiatu? Prawie dwukrotne zwiêkszenie liczby ³ó ek z 250 do 400 to pomys³ na wynegocjowanie wy szego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na nowy radomszczañski szpital przy ulicy Jagielloñskiej. Za dodatkowe ³ó ka ktoœ musi jednak zap³aciæ, i to niema³o, bo oko³o 150 tysiêcy z³otych. Szpital, borykaj¹cy siê od d³u - szego czasu z powa nymi problemami finansowymi, szuka wsparcia w samorz¹dach gminnych. W starostwie powiatowym odby³o siê w tej sprawie spotkanie, na którym dyrektor szpitala Rados³aw Pigoñ przedstawi³ stan finansów i sytuacjê placówki. Wspólnie z zarz¹dem powiatu apelowa³ do przedstawicieli miast i gmin o pomoc. Jeszcze niedawno informowano, e w³aœnie tam swoje miejsce znajd¹ ró ne organizacje pozarz¹dowe. Plany siê jednak zmieni³y. - Realizacja tej inwestycji ma byæ dokonana ze œrodków zewnêtrznych przeznaczonych na rewitalizacjê budynków wystêpuj¹cych w rejonie dworca PKP i PKS. W ramach tego projektu mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie inwestycje dotycz¹ce budynków u ytecznoœci publicznej, stanowi¹cych w³asnoœæ samorz¹du terytorialnego, a zatem adaptacja budynku na potrzeby organizacji spo³ecznych w ramach tych œrodków, nie mo e byæ realizowana - informuje Albert Traczyk, naczelnik wydzia³u geodezji urzêdu miasta. (jd) - Ja jestem zwolennikiem solidarnoœci w takich przypadkach - mówi Gazecie wójt gminy Dobryszyce Jan Pawlikowski. - Na tamtym spotkaniu nie z³o y³em adnej deklaracji, poza tym o tej sprawie bêdziemy jeszcze rozmawiaæ na posiedzeniu zwi¹zku gmin. Na pewno jestem na tak, jednak decyzjê bêd¹ podejmowaæ gminni radni. Jak dodaje wójt Pawlikowski, szpital s³u y wszystkim mieszkañcom, a kwota, któr¹ musia³aby wy- ³o yæ gmina, nie jest bardzo du a, bo wynios³aby oko³o 4 tys. z³otych, czyli po 1 z³ od mieszkañca gminy Dobryszyce. - By³oby podobnie jak w przypadku tworzenia magazynu kryzysowego, który powsta³ przy solidarnym udziale wszystkich - koñczy Jan Pawlikowski. Pomys³ w³¹czenia siê w zakup dodatkowych ³ó ek popiera tak e Wioletta Pichit, wójt gminy adzice. - Czekam na radê gminy, na której bêdê prosi³a radnych, eby przeznaczyli œrodki na tê pomoc - mówi pani wójt. - Jaka to bêdzie forma, ustalimy na zwi¹zku gmin, ja siê do tego pomys³u oczywiœcie przychylam. Tak e Bogdan Paw³owski, burmistrz Kamieñska, jest do propozycji dyrekcji szpitala nastawiony pozytywnie. Jak wyjaœnia, mieszkañcy gminy Kamieñsk maj¹ wybór miêdzy szpitalami w Be³chatowie i Piotrkowie Trybunalskim a tym w Radomsku. Jednak kiedy nowy radomszczañski szpital wreszcie ruszy, to burmistrz spodziewa siê, e bêd¹ w nim pracowaæ jeszcze lepsi specjaliœci, co spowoduje, e mieszkañcy chêtniej wybior¹ siê do Radomska. Ostatecznie o tym, czy samorz¹dy przeka ¹ jakieœ pieni¹dze szpitalowi, decydowaæ bêd¹ radni poszczególnych gmin. Przeprowadzka stra y miejskiej Najprawdopodobniej radomszczañscy stra nicy miejscy znów zmieni¹ siedzibê. Tym razem ich komenda ma siê mieœciæ w wyremontowanym budynku po przychodni kolejowej przy ulicy Reymonta. REKLAMA... Prokuratura Rejonowa w Radomsku informuje pokrzywdzonych (by³ych i obecnych pracowników Sp. J. GÓRAK Fabryka Drutu w Szczepocicach Rz¹dowych), i postanowieniem z dnia 31 marca 2011 r. umorzono dochodzenie w sprawie dotycz¹cej naruszenia praw pracowniczych osób zatrudnionych w Sp. J. GÓRAK Fabryka Drutu w Szczepocicach Rz¹dowych w okresie od grudnia 2009 r. do wrzeœnia 2010 r. polegaj¹cego na uporczywym uchylaniu siê od p³acenia sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo³eczne pracowników tj. o czyn z art kk, wobec stwierdzenia, i czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego tj. na podstawie art. 17 1pkt. 2kpk w zwi¹zku z powy szym na podstawie art i 3kpk zawiadamiam pokrzywdzonych, i odpis postanowienia zostanie im dorêczony wy³¹cznie na wniosek z³o ony w zawitym terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego og³oszenia. Pokrzywdzonym przys³uguje prawo do wniesienia za alenia na przedmiotowe postanowienie. Termin z³o enia za alenia bêdzie bieg³ od daty otrzymania tego odpisu. Pokrzywdzeni, którzy takiego wniosku nie z³o ¹, maj¹ prawo wniesienia za alenia w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego og³oszenia. 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 14 KWIETNIA 2011 R. Fot. Jolanta D¹browska Stra miejska prawdopodobnie przeprowadzi siê do budynku s¹siaduj¹cego z dworcem PKP.

5 WIADOMOŒCI * REKLAMA Szko³a formalnie zlikwidowana Zdawali egzamin Do najwa niejszego w ich dotychczasowym yciu egzaminu przyst¹pi³o w radomszczañskich szko³ach 530 gimnazjalistów. Trzecioklasiœci maj¹ o co walczyæ, poniewa m.in. od wyników tych testów zale y, czy uda im siê dostaæ do szkó³ ponadgimnazjalnych, o których marz¹. We wtorek 12 kwietnia uczniowie zmierzyli siê z czêœci¹ humanistyczn¹, w œrodê - z matematyczno-przyrodnicz¹. Bêd¹ musieli tak e wykazaæ siê znajomoœci¹ jêzyka obcego. Na zdj. œrodowy egzamin w ZSG nr 1. Pieni¹dze na Zak³ad Powiatowi radni zag³osowali za przyznaniem radomszczañskiemu szpitalowi 18 tysiêcy z³otych, które dyrekcja placówki wyda na projekt zmiany przeznaczenia u ytkowania czêœci pomieszczeñ w budynku przy ulicy Tysi¹clecia 4 na prowadzenie Zak³adu Pielêgnacyjno-Opiekuñczego. Trzeba wykonaæ pewne prace przystosowuj¹ce budynek, w którym do niedawna mieœci³a siê przychodnia specjalistyczna, na potrzeby ZPO. Zak³ad ma zostaæ przeniesiony z budynku przy Al. Jana Paw³a II w³aœnie w to miejsce, a do tego konieczny jest projekt. Ocieplenie budynku, który od niedawna ma nowy kolor i lœni now¹ fa- sad¹, zosta³o ju wykonane. Konieczne s¹ jednak dalsze prace. I powiatowi radni na ostatniej sesji nie mieli w¹tpliwoœci, w poniedzia³ek 11 kwietnia g³osowali zgodnie. Przypomnijmy, e budynek przy Alejach Jana Paw³a II (dawniej Komuny Paryskiej), w którym wci¹ mieœci siê ZPO, przeznaczony zosta³ do sprzeda y. W poniedzia³ek 11 kwietnia podczas ostatniej sesji przewodnicz¹cy rady powiatu Krzysztof Zygma, rozpoczynaj¹c punkt dotycz¹cy rozwi¹zania szko³y, stwierdzi³, e robi to z bólem serca. G³osowanie by³o jednak tylko formalnoœci¹. Choæ piêcioro radnych wstrzyma³o siê od g³osu, to dziewiêtnaœcie osób by³o za. Od kilku lat nabór do tej placówki by³ coraz mniejszy, a do niektórych wchodz¹cych w jej sk³ad szkó³, jak na przyk³ad do liceum ogólnokszta³c¹cego, w ogóle nie by³o W pa³acyku w Strza³kowie od wrzeœnia powiat nie bêdzie prowadzi³ ju szko³y. chêtnych. Nie pomoprzyci¹gnê³o to jednak absolwentów nieæ 31 sierpnia. Spraw¹ zajmowa³o siê g³o nawet utworzenie nowych kierungimnazjów. kuratorium oœwiaty, które nie wyrazi³o ków nauki, np. w zesz³ym roku otwoszko³a w Strza³kowie przestanie istsprzeciwu wobec decyzji powiatu. rzono tam technikum weterynarii. Nie Fot. Jolanta D¹browska Fot. Janusz Kucharski Likwidacja Zespo³u Szkó³ Agrobiznesu w Strza³kowie sta³a siê faktem, choæ o tym, e przestanie istnieæ, wiadomo by³o ju pó³ roku temu, kiedy radni powiatowi podejmowali uchwa³ê intencyjn¹ w tej sprawie. Podwy ki dla nauczycieli Nauczyciele ze szkó³ ponadgimnazjalnych podleg³ych starostwu powiatowemu otrzymaj¹ podwy ki, które maj¹ zniwelowaæ ró nicê miêdzy ich zarobkami a œredni¹ p³ac¹ wynikaj¹c¹ z Karty nauczyciela. Kilkuprocentowe podwy ki zaplanowane przez wydzia³ edukacji starostwa dotycz¹ dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego dla stanowisk kierowniczych, dodatku z tytu³u sprawowania wychowawstwa i pe³nienia funkcji opiekuna sta u oraz - za warunki pracy. W 2010 roku powiat dop³aci³ do pensji nauczycieli oko³o 440 tysiêcy z³otych. W tym roku nie chce dop³acaæ i ju teraz wprowadza podwy ki, które pozwol¹ tego unikn¹æ. - Chcemy doceniæ aktywnych nauczycieli i tych pracuj¹cych najwiêcej i w trudnych warunkach. Zwi¹zki zawodowe nie mia³y adnych uwag do tego planu - mówi Grzegorz Szymczak, naczelnik wydzia³u edukacji. Jak wyliczyli pracownicy wydzia³u, bêdzie to kosztowa³o bud et powiatu oko³o 340 tysiêcy. Do tego nale y jeszcze doliczyæ oko³o 100 tysiêcy, które trzeba bêdzie wydaæ na odprawy dla odchodz¹cych w tym roku na emeryturê nauczycieli, na przyk³ad - sporej czêœci pedagogów z likwidowanej szko³y w Strza³kowie. R E K L A M A KWIETNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 5

6 WIADOMOŒCI * REKLAMA Wielkimi krokami zbli aj¹ siê œwiêta Wielkiej Nocy. Najbli - sza niedziela to w tradycji chrzeœcijañskiej tzw. Niedziela Palmowa. Na ka dej mszy œw. w tym dniu kap³ani œwiêc¹ palmowe ga³¹zki. O to, jak powinna wygl¹daæ prawdziwa wielkanocna palma, zapytaliœmy twórców ludowych. Spotkali siê oni w poniedzia³ek 11 kwietnia w galerii Muzeum Regionalnego im. Stanis³awa Sankowskiego na kiermaszu wielkanocnym. Palmy a choroby gard³a Wielkanocne palmy ró ni¹ siê czasem wielkoœci¹, jedne s¹ bardziej kolorowe, inne mniej. Niektórzy do koœcio³a przynosz¹ po prostu ga³¹zki popularnych bazi. - Tradycyjna polska palma powinna siê sk³adaæ przede wszystkim z palmowych kotków, czyli bazi. Powinna mieæ œwie y bukszpan albo borówkê. Palmê dekoruje siê te bibu³owymi kwiatkami - mówi Maria Rogulska (na zdj. na 1. stronie pierwsza z prawej) z Opoczna. Nasza rozmówczyni przyznaje, e nie wszystkie palmy, które przynoszone s¹ do koœcio³ów, jej siê podobaj¹. - Niektóre palmy bardziej pasuj¹ na œwiêto Matki Boskiej Zielnej, a nie na Wielkanoc. Tam s¹ i k³osy, i trawy... - t³umaczy pani Maria. - To nie s¹ naturalne palmy, tylko taka trawa. A naturalna palma powinna byæ br¹zowa - dodaje Halina Benderz (na zdj. na 1. str. pierwsza z lewej) z Bielawic ko³o Opoczna. - My robimy prawdziwe palemki, takie z baziami. Pamiêtam, e dawniej moja mama, jak siê przysz³o z koœcio³a, kaza³a nam te bazie ³ykaæ i to mia³o pomagaæ na choroby gard³a - mówi pani Maria. Tak jak przed wiekami, Niedzieli Palmowej w Opoczyñskiem towarzysz¹ barwne procesje. - Wielu jest wtedy tak odstrojonych, e hej! Ja te nigdy nie jestem tak odœwiêtnie ubrana, jak wtedy - z uœmiechem t³umaczy artystka ludowa z Opoczna. S³owo o tradycji Nasze rozmówczynie ubrane s¹ w barwne ludowe stroje. Równie strojem podtrzymuj¹ lokaln¹ tradycjê. Czy jest komu takie tradycje przekazywaæ? Czy m³odsi chêtnie ubieraj¹ siê w ludowe zapaski? - Rzeczywiœcie te tradycje zaczê³y niebezpiecznie zanikaæ, ale ostatnio coœ siê zmieni³o. Mo e dziêki tej Unii, bo daje na to trochê pieniêdzy. Powstaj¹ nowe ko³a gospodyñ wiejskich. A tam ka dy chce siê ubraæ, czy to w we³niaki, czy w koszulê haftowan¹. Mój strój to ma chyba ze 70 lat. Nasze chusty Fot. Jolanta D¹browska W galerii Muzeum Regionalnego im. Stanis³awa Sankowskiego mo na by³o nabyæ kolorowe wielkanocne palmy. Przed Palmow¹ Niedziel¹ Twórcy ludowi pokazywali jak robi siê tradycyjne pisanki. te s¹ stare, kiedyœ by³y bardzo drogie i mo e dlatego siê tak utrzyma³y. Teraz niektórzy twórcy musz¹ kupowaæ chusty od ró nych handlarzy, ale to ju nie jest to - mówi pani Maria. - Nasze stroje s¹ po rodzicach, nawet po dziadkach - dodaje pani Halina. Pisanki i baranki Nieod³¹cznym elementem przedœwi¹tecznych przygotowañ jest robienie pisanek, nie malowanie, a... pisanie. - Pisanki piszemy woskiem za pomoc¹ specjalnego pisaka. Na czystym jajku rysujemy wzorki. PóŸniej jajka barwimy, teraz robiê to takimi specjalnymi barwnikami od we³ny. PóŸniej pisankê wycieramy, podgrzewamy, aby wosk zetrzeæ. Jedn¹ pisankê mo na robiæ nawet godzinê. Wszystko zale y od wzorku, od jajka. Pisze siê po kawa³eczku, bo wosk bardzo szybka zastyga - t³umaczy pani Halina. Dla naszych rozmówczyñ bardzo Fot. Jolanta D¹browska wa nym symbolem Wielkanocy jest te baranek. Baranki te robi¹ w³asnorêcznie. - Robimy baranki ze s³omy. Ka dy z nich jest inny. Jeden mo e byæ wiêkszy, inny mniejszy - mówi pani Halina. - Teraz niektórzy piek¹ baranki z ciasta, z dro d owego, z chlebowego. Do tego s¹ specjalne foremki. A nasze baranki s¹ oryginalne, takie jak robi³o siê dawno, dawno temu - dodaje pani Maria. Koszyczek i œniadanie A jak ju przyjdzie œwi¹teczne wielkanocne œniadanie, na opoczyñskim stole króluj¹ tradycyjne polskie potrawy. - Obowi¹zkowo na stole musi znaleÿæ siê barszcz, bia³a kie³basa, z dziada pradziada musi byæ jajko - t³umaczy pani Maria. - W niektórych regionach miêso jedz¹ zaraz po przyjœciu ze œwiêconk¹. U nas tak nie jest. Wêdlinê je siê dopiero na œniadanie wielkanocne, jak siê przyjdzie z rezurekcji - dodaje twórczyni ludowa z Bielawic. - A bo to m³odzie idzie na ³atwiznê. Przyjdzie w sobotê ze œwiêconk¹ i zaraz wsuwa. A powinno siê dalej poœciæ - dodaje pani Maria. A co wczeœniej wk³ada siê do koszyczka? - Kie³basê, kawa³ek chlebka, trochê miêsa, sól, ocet, chrzan, jajka. Teraz co najwy ej trzy. Dawniej przynosi³o siê nawet po dziewiêæ. Jajek musia³o byæ zawsze nie do pary - wspomina pani Maria. Pomys³ na kiermasz Wiele rzeczy, o których mówi³y nasze rozmówczynie, mo na by³o przez ca³y poniedzia³ek kupiæ w galerii muzeum. By³y i barwne palmy, i kolorowe pisanki, i s³omiane baranki. A sk¹d pomys³ na zorganizowanie kiermaszu w muzeum? - W ubieg³ym roku by³am na podobnym kiermaszu w Miejskim Oœrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Postanowiliœmy podobny w tym roku przed œwiêtami wielkanocnymi zorganizowaæ w Radomsku. Przygotowaliœmy te dla zainteresowanych krótk¹ pogadankê o wielkanocnych tradycjach - mówi Barbara Sitek z radomszczañskiego muzeum. Swoje prace na kiermaszu prezentowa³y nie tylko panie z Opoczna, byli te twórcy z ziemi radomszczañskiej. - Twórcy ludowi chêtnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Szczególnie w rejonie Opoczna te tradycje s¹ bardzo kultywowane. W naszym powiecie twórców ludowych trzeba trochê bardziej poszukaæ. Ale te chêtnie przyje d aj¹ na takie spotkania - mówi pani Barbara. Jolanta D¹browska REKLAMA... I N F O R M A C J A DOTYCZ CA SPRZ TANIA MIASTA RADOMSKA w DNIACH kwietnia 2011 r. Po wêgiersku Wichury, które w ubieg³ym tygodniu przechodzi³y przez Polskê, nie ominê³y te Radomska. Awaria linii energetycznej spowodowa³a, e VIII Wojewódzki Konkurs Poezji Wêgierskiej w MDK odbywa³ siê bez pr¹du. Konkursowi jak co roku patronowa³o Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej. Na sali obecny by³ prezes radomszczañskiego ko³a Marian Dymka (na zdj.). Po przes³uchaniu 25 recytatorów jury I miejsce przyzna³o El biecie Jakubczyk z Tomaszowa Mazowieckiego, II - Dorocie Eufemii Stanisz z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku, a III - Klaudii Dyktyñskiej z Zespo³u Szkó³ Drzewnych i Ochrony Œrodowiska. (jd) Fot. Jolanta D¹browska W dniach 15, 16 i 17 kwietnia br. odbêdzie siê wiosenne sprz¹tanie miasta. Nad porz¹dkiem w czasie akcji sprz¹tania czuwaæ bêdzie Stra Miejska. Do akcji sprz¹tania zapraszamy i zachêcamy wszystkich mieszkañców. Poka my siê w tych dniach z jak najlepszej strony. Pozbierajmy œmieci z miejsc publicznych, ukrytych, zaniedbanych. Zlikwidujmy nowoodkryte dzikie wysypiska œmieci. Organizowanie akcji na terenie miasta wp³ywa na poprawê stanu œrodowiska, a tak e jest lekcj¹ szeroko rozumianej edukacji ekologicznej nie tylko dla dzieci i m³odzie y, ale równie dla ca³ego spo³eczeñstwa. W celu u³atwienia zbiórki odpadów mieszkañcom, którzy w³¹cz¹ siê do akcji sprz¹tania miasta ustawione bêd¹ w n/w czêœciach miasta pojemniki. Dodatkowo w ka dym z n/w miejsc ustawiony bêdzie równie pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów. Miejsca ustawienia pojemników: 1. Bartodzieje - 2 poj. 1,1 m 3 przy ul. Orzeszkowej (miêdzy ul. Na³kowskiej a ul. Rataja) 2. Bogwidzowy - 2 poj 1,1 m 3 przy ul. Przemys³owej (obok remizy stra ackiej) oraz 2 poj. 1,1 m 3 przy pêtli autobusowej linii nr 8 3. Folwarki - 2 poj 1,1 m 3 przy zbiegu ulic M. D¹browskiej i Torowej 4. Saniki - 2 poj. 1,1 m 3 przy ul. Paderewskiego i Wieniawskiego 5. Wymys³ówek - 2 poj. 1,1 m 3 przy ul. Wymys³owskiej (przed sklepem) 6. Stobiecko Miejskie - 2 poj. 1,1 m 3 przy ul. Œw. Rocha ( w rejonie skrzy owania z ul. Kochanowskiego) oraz 2 poj. 1,1 m 3 przy remizie stra ackiej i 2 pojemniki przy skrzy owaniu ulic BrzeŸnickiej i Czêstochowskiej 7. Sucha Wieœ - 2 poj. 1,1 m 3 przy przystanku autobusowym (obok budynku w którym mieœci³a siê szko³a) 8. ul. Zgody - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Zgody i Œw. Rozalii 9. ul. Kiliñskiego - 2 poj. 1,1 m 3 w pobli u ulic Krzywej i Grodzkiej 10. ul. Prymasa Wyszyñskiego 2 poj. 1,1 m 3 przy posesji nr ul. Rolna - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Wilsona i Stodolnej 12. ul. Ciep³a - 2 poj. 1,1 m 3 przy zbiegu ulic Ciep³ej i owieckiej - parking 6 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 14 KWIETNIA 2011 R.

7 WIADOMOŒCI * REKLAMA B³êkit rozstrzygniêty Wypas Posampas W ostatni¹ sobotê 9 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odby³ siê Ogólnopolski Turniej Tañca Breakdance WYPAS POSAMPAS. Tancerzy, uczestników tegorocznego turnieju, oceniali: Wezyr, Sneaker i Baran. Co roku na radomszczañskiej scenie MDK trwa walka o trofea, ale najwa niejsza jest œwietna zabawa i mo liwoœæ wymiany doœwiadczeñ miêdzy grupami, które chêtnie przyje d aj¹ do naszego miasta. Nie mo na zapomnieæ o publicznoœci, która œwietnie siê bawi, podziwiaj¹c umiejêtnoœci tancerzy, którzy dos³ownie... staj¹ na g³owie. Bezpieczeñstwo na drogach Radomszczañskie podstawówki 8 kwietnia rywalizowa³y w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. Wygra³a dru yna z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 10. W eliminacjach powiatowych Radomsko, oprócz zwyciêzców, reprezentowaæ bêd¹ PSP nr 3, 5 i 8. Zawody odbêd¹ siê 15 kwietnia w hali sportowej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym nr 4. Wystartuj¹ w nich te trzy radomszczañskie gimnazja: nr 1, 2 i 5. Eliminacje wojewódzkie zaplanowano na 13 maja. (jd) Fot. Janusz Kucharski Olga Matyjaszczyk otrzyma³a od pos³a Krzysztofa Maciejewskiego specjaln¹ nagrodê - wieczne pióro - w konkursie literackim B³êkit. Jej esej okaza³ siê najlepszy. Ju od jedenastu lat II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Radomsku organizuje konkurs literacki B³êkit. Tym razem jego mottem by³y s³owa Czes³awa Mi³osza - W ka dej minucie widowisko œwiata jest dla mnie na nowo zadziwiaj¹ce. Tak e w tym roku nie zabrak³o m³odzie y pragn¹cej spróbowaæ swoich si³ i talentów w kilku rodzajach literackich. Konkurs uroczyœcie rozstrzygniêto w czwartek 7 kwietnia w II LO. W kategorii opowiadanie nagrodzono dwie prace. I nagrodê otrzyma³ Damian Cichecki z II LO, autor pracy Zwyk³a niedoskona³oœæ. II nagroda przypad³a Karolinie Bartnik z I LO za opowiadanie Rozstanie. Ponadto wyró niono Aleksandrê Orzechowsk¹, Paulinê Szmigielsk¹, Bartosza Buczyñskiego (wszyscy II LO) oraz Marcina Wodo z Zespo³u Szkó³ Elektryczno-Elektronicznych. W kategorii forma publicystyczna jury nie przyzna³o nagrody, a jedyne wyró nienie odebra³ Miko³aj Smol¹g z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych. Natomiast w kategorii esej przyznano trzy nagrody: trzeci¹ otrzyma³a Domi- Koncert jazzowy M³oda i utalentowana wokalistka jazzowa Anna Andrzejewska wyst¹pi³a w pubie Bourbon Street w niedzielê 3 kwietnia. Towarzyszyli jej: Micha³ Rorat - piano, Bartosz Bednarek - bass i ciemnoskóry perkusista Frank Parker. Ania Andrzejewska zaœpiewa- ³a przepiêknie wiele utworów typowo jazzowych, ale tak e kilka œwiatowych przebojów. Publicznoœæ owacyjnie przyjê- ³a d³ugotrwa³e, dynamiczne solo Franka Parkera. Kolejny udany koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Jazzowe Bourbon Street. (j) Nagrodê specjaln¹ - wieczne pióro - ufundowa³ pose³ Krzysztof Maciejewski. nika Zagaj, drug¹ - Krzysztof Bober, a pierwsz¹ - Olga Matyjaszczyk, która odebra³a tak e specjaln¹ nagrodê pos³a Krzysztofa Maciejewskiego. Pose³ ufundowa³ wieczne pióro. Wszyscy laureaci w tej kategorii s¹ uczniami II LO. Prace ocenia³o jury w sk³adzie: Jacek êski, prezes Fundacji Inicjatyw Kulturalnych, Anna Kosendek, dyrektor radomszczañskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krzysztof Zygma, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Stanis³awa Sankowskiego w Radomsku, oraz polonistki Aleksandra Kêdra z I LO i Marzanna Lempart z II LO. REKLAMA... Fot. Archiwum Fot. Janusz Kucharski 14 KWIETNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 7

8 ZE STAREGO RADOMSKA * KALENDARIUM * OG OSZENIA Kwiecieñ 1921 r. STREJK W MIEJSCOWYCH FABRYKACH W ubieg³¹ niedzielê w sali Kina odby³ siê wiec, zwo³any przez delegatów fabryk. Po wys³uchaniu sprawozdania z pertraktacyj, prowadzonych z pp. fabrykantami, wy³oni³y siê dwa wnioski, jeden, e pp. fabrykantom zebrani pozostawiaj¹ 48 godzin do dania odpowiedzi i drugi, przyjêty wiêkszoœci¹ g³osów za natychmiastowem przyst¹pieniem do strajku, zwa ywszy e pertraktacje prowadzone od 14 lutego po dziœ dzieñ wspomniany, nie doprowadzi³y do porozumienia. ¹dania stawiane mo na streœciæ w zasadniczych punktach: Czas pracy 8 godzinny winien byæ œciœle przestrzegany, 48 godzin tygodniowy, godziny nadetatowe mog¹ byæ dopuszczone w wypadkach nadzwyczajnych, lecz nie mog¹ przekraczaæ w miesi¹cu godzin prawem dozwolonych. Pierwsze dwie godziny nadetatowe winny byæ o 50 proc. wy ej p³acone, dalsze godziny i œwiêta o 100 proc. Je eli robotnicy pracuj¹ w sobotê 8 godzin, dniówkê p³aci siê za 6 godzin, godz. 6-8 winny byæ p³acone osobno o 50 proc. Zarobki powinny byæ podniesione od 25 proc. do 150 proc. Ponadto w fabrykach zostan¹ wybrani delegaci, którzy maj¹ za³atwiaæ spory pomiêdzy robotnikami i fabrykantami wynik³e, zwi¹zki zaœ zawodowe uwa ane za przedstawicielstwo robotników. W chwili tej kiedy piszê, dosz³o do porozumienia z firmami: Warwasiñski, Krajewski, Waszkiewicz i S-ka, Bawarja Zarzewskiego i Zak³ady drzewne Rysa. Na ogó³ przebieg zatargu nosi charakter wy³¹cznie na tle ekonomicznym wyros³y. Zawdziêczaj¹c szczerej wspó³pracy w zatargu p. Inspektorowi pracy S³otwiñskiemu, którego dobra wola i takt wyda³y po ¹dane rezultaty, mo na uwa aæ za pewne, e i pozosta³e zarz¹dy fabryk pójd¹ drog¹ ugody, zdaj¹c sobie sprawê z trudnych na ogó³ warunków bytu. L. NAPAD BANDYCKI Na powracaj¹cego wieczorem ob. A. Siewierskiego, z gm. Gos³awice, obok lasu kuÿnickiego napad³o piêciu drabów, którzy zaopatrzeni w lampki elektryczne, a co gorsza i w broñ paln¹, przyst¹pili do osobistej rewizji, tak energicznie, e po³owa guzików znalaz³a siê na ziemi, na szczêœcie ob. A. S. przy sobie pieniêdzy nie mia³, wobec czego puœcili go, rzucaj¹c s³owo na po egnanie czort z toboj. Charakterystyczne i bandyci w czasie operacji tej porozumiewali siê rosyjskim jêzykiem. ZUCHWA A KRADZIE W nocy z³odzieje skradli obyw. M. Klimkowi z Chrzanowic, gm. Gos³awice, 2 konie z uprzê ¹ no i naturalnie takowe do wozu przyprzêgli, a na dodatek z chlewu zabrali jeszcze dwie œwinie i z ³upem uciekli. Przed czynnoœci¹ z³odzieje struli dwa du e podwórzowe psy. Poszkodowany oblicza straty swoje na 260 tys. mk. Powiadomiony o tem posterunek policji w Gos³awicach na czele z kom. p. Stelmaszczykiem uda³ siê w pogoñ niezw³ocznie za z³odziejami za œladem, który prowadzi³ w lasy Szczukockie, jednak na razie pod Be³chatowem œlad zagin¹³. Dalsze poszukiwania s¹ w toku. KRADZIE Do przedzia³u osobowego w wagonie I klasy wpad³ w biegu jakiœ cz³owiek w uniformie wojskowym i wyrzuciwszy kosz i walizkê z poci¹gu wyskoczy³. Mia³o to miejsce na Bobrach, gdzie poci¹g osobowy nieco zwalnia bieg, ze wzglêdu na prowizoryczny most na rzece Warcie. Skradzione rzeczy stanowi³y w³asnoœæ kontrolera wydzia³u transportowego z Warszawy. Strata znaczna. Z.K. Pisownia oryginalna Kapliczki Radomska i okolic Obiekty sakralne w P³oszowie Mi³oœæ ojczyzny w sercu szlachetnym ma Ÿród³o; / Tam ojczyzna, gdzie dobrze, to nie polskie god³o. W P³oszowie, gm. Radomsko, pierwsza drewniana kaplica mszalna zosta³a przebudowana w 1939 roku z remizy stra ackiej. Parafiê w tej miejscowoœci erygowa³ 20 stycznia 1969 roku bp Stefan Bare³a. W roku 1985 ks. Józef Gala rozpocz¹³ budowê murowanego koœcio³a, która zosta³a zakoñczona w 1992 r. przez ks. Zdzis³awa Woldana. Kolejny proboszcz - ks. Czes³aw Ptaszek œwi¹tyniê pw. œw. Antoniego z Padwy wyposa y³ i urz¹dzi³ jej otoczenie. Nieopodal koœcio³a znajduje siê okaza³a figura Matki Boskiej z 1962 roku - opisana ju w naszej Gazecie (GR 23/2008). Opisana zosta³a tak e kapliczka postumentowa znajduj¹ca siê przy posesji p. Kowalczyków - w czêœci P³oszowa zwanej Rózi¹ (GR 34/ Kwiecieñ 1975 r. O MRUGAJ CEJ KRÓWCE O ciemnoœciach kryj¹cych Radomsko i licznych - choæ nieczynnych, b¹dÿ czêœciowo tylko jaœniejszych - neonach pisaliœmy niedawno. I oto pismo, które otrzymaliœmy z WPHS - Oddzia³ Radomsko, a w którym czytamy: (...) Po likwidacji przedsiêbiorstwa MHD oddzia³ nasz przej¹³ sklepy bran y spo ywczej ³¹cznie z zainstalowanymi neonami w tych sklepach. W zwi¹zku z tym zobowi¹zano nas do demonta u liter MHD, a w miejsce to zainstalowania liter WPHS. Po d³ugotrwa³ym staraniu uda³o siê podpisaæ umowê z PPUR Reklama w odzi (ks. Adam Krasiñski, ) 2009). Na pocz¹tku wsi, od strony Okrajszowa, postawiono kapliczkê z figur¹ Matki Bo ej z Dzieci¹tkiem. Jej górna czêœæ posiada przeszklon¹ drewnian¹ obudowê, któr¹ osadzono na kamiennym cokole - z oko³o 1. po³. XX w. Z podobnego okresu pochodzi kapliczka postumentowa znajduj¹ca siê przy drodze do Jadwinówki; jej dwusegmentowy postument wieñczy wysoki krzy kuty z elaza. Natomiast przy drodze do Ostoi postawiono wspó³czeœnie kapliczkê szafkow¹, w której przeszklonej metalowej gablocie umieszczono wizerunek MB Czêstochowskiej. Kapliczka umieszczona jest na metalowym s³upie osadzonym w betonowej podstawie. Tekst i fot. Jan Nitecki na wykonanie liter WPHS przy ul. Reymonta 41 w terminie do koñca 1975 roku. Na wczeœniejsze zrealizowanie tego nie mamy adnego wp³ywu. Zgodnie z posiadan¹ umow¹ wszystkie neony s¹ konserwowane i naprawiane przez Przedsiêbiorstwo Urz¹dzeñ Reklamowych Reklama w odzi. Jednak bywaj¹ przypadki, e niektóre elementy neonów powoduj¹ awarie i przez pewien okres nie spe³niaj¹ swojej roli reklamowej. Tutejszy oddzia³ zg³asza te przypadki i monituje, ale usuwanie usterek czêsto jest zwlekane przez przedsiêbiorstwo konserwuj¹ce. Maj¹c na wzglêdzie w³aœciw¹ reklamê neonów, bêdziemy bardziej konsekwentnie egzekwowaæ dzia³anie umownego konserwatora. A my mamy nadziejê, i to dzia- ³anie umownego konserwatora sprawi, e zainstalowane w mieœcie neony bêd¹ spe³nia³y rzeczywiœcie swoj¹ rolê - reklamy i ozdoby miasta. Oprac. Z.K. OG OSZENIE... Z g³êbokim alem informujemy e 12 kwietnia 2011 r. zmar³a nasza mama, babcia i prababcia Marianna DAWID W styczniu obchodzi³a 100. rocznicê urodzin. Uroczystoœci pogrzebowe odbêd¹ siê16 kwietnia o godz w koœciele parafialnym w Strza³kowie. Pogr¹ ona w smutku rodzina Panu Andrzejowi Pa³yszka wyrazy najg³êbszego wspó³czucia z powodu œmierci MAMY sk³adaj¹ Zarz¹d i Koledzy firmy Tikkurila Coatings Twoje imiê (785) Czas biegnie nieub³aganie szybko. Nie tak dawno skoñczy³y siê zimowe harce, a ju niemal pe³nia wiosny, wszêdzie zielono, coraz wiêcej kwiatów w parkach i ogródkach. Niew¹tpliwie pewny znak wiosny to tak e zbli aj¹ca siê Wielkanoc, œwiêto zawsze, niezale - nie od pogody wiosenne, gdy obchodzimy je w pierwsz¹ niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê yca. A tydzieñ wczeœniej Niedziela Palmowa, pami¹tka triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Kilka dni przed sw¹ mêk¹ i œmierci¹ na krzy u Jezus wje d a do miasta na osio³ku. Mieszkañcy witaj¹ Go ga³¹zkami palmowymi, raduj¹ siê i, jak opisuje œw. Mateusz Ewangelista, g³oœno wo³aj¹: Hosanna Synowi Dawida! B³ogos³awiony Ten, który przychodzi w imiê Pañskie! Hosanna na wysokoœciach. Niedzielê Palmow¹ obchodzimy w tym roku 17 kwietnia. Patronem dnia jest œw. Robert z Molesme, francuski benedyktyn, wspó³za³o- yciel zakonu cystersów i opactw cysterskich w Molesme w Burgundii i Citeaux. Œw. Robert y³ w latach Kanonizowa³ go papie Honoriusz III w roku A oto pe³ny wykaz œwiêtych patronów i pozosta³ych solenizantów poszczególnych dni. 14 KWIETNIA - dzieñ œw. Waleriana oraz Tyburcjusza, Justyny, Lamberta, Bereniki, Ludwika, Bernardyna, Marii, Julianny, Waleriany. 15 KWIETNIA - dzieñ œw. Anastazji oraz Bazylisy, Bazylego, Ludwiny, Teodora, Tytusa, Wac³awa, Cezarego, Leonida, Piotra, Modesta, Olimpii, Wac³awy, Wiktoryna. 16 KWIETNIA - dzieñ œw. Ber- Wjazd Chrystusa do Jerozolimy kwietnia 2011 r. Œw. Robert z Molesme nadetty oraz Benedykta, Julii, Urbana, Kseni, Cecyla, Cecyliana, Erwina, Erwiny, Lamberta, Lambertyny, Nikity, Patrycego. 17 KWIETNIA - dzieñ œw. Roberta oraz Roberty, Stefana, Rudolfa, Klary, Aniceta, Salwatora, Eliasza, Innocentego, Innocenty, Jakuba, Józefy, Rudolfiny, Rudolfy. 18 KWIETNIA - dzieñ œw. APO- LONIUSZA oraz Bogumi³a, Bogus³awy, Alicji, Marii, Gwidona, Flawiusza, Goœcis³awa, Ryszarda, Ulpiusza. 19 KWIETNIA - dzieñ œw. EKS- PEDYTA oraz Leona, Tymona, Jerzego, Adolfa, Konrada, W³odzimierza, Leontyny, Adolfiny, Adolfa, Alfa, Czecha, Czes³awa, Pafnucego, Wernera. 20 KWIETNIA - dzieñ œw. MA- RIANA oraz Teodora, Agnieszki, Marcela, Bereniki, Czes³awa, Zenona, Sulpicjusza, Fabiana, Amalii, Sebastiana, Florentego, Florencjusza, Szymona. Jacek êski 8 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 14 KWIETNIA 2011 R.

9 REKLAMA 14 KWIETNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 9

10 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA MEDYCZNE Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny, lek. neurolog Jacek êski, Radomsko, ul. Przedborska 56, wtorek, czwartek w godz , tel , , CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I DERMATOLOGII. LASERY. I. Jaworska - specjalista dermatolog, 1 i 3 sobota miesi¹ca w godz Radomsko, ul. eromskiego 6, tel , Endokrynolog El bieta Za³óg-D¹browska, tel Przychodnia MEDiFARM, Radomsko, A. Krajowej 32, rejestracja lub Specjalista neurolog Beata Koeppe, asystent Oddzia³u Neurologii w odzi. 2. i 4. sobota miesi¹ca, , ul. eromskiego 6, tel , Gabinet Chirurgiczny. Tadeusz Kubak, zabiegi chirurgiczne, anticol, obdukcje, wizyty domowe, pon.-œr. od i po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul. B. Chrobrego 33, tel , Specjalista laryngolog lek. med. A. Orzechowski przyjmuje codziennie od godz , ul. Krakowska 110, tel , Specjalista endokrynolog, dr nauk med. M. Jaworski - choroby tarczycy, oty³oœæ, zaburzenia dojrzewania, wzrostu - 1 i 3 sobota miesi¹ca w godz. od do 12.00, ul. eromskiego 6, tel , Specjalista chorób skóry Piotr Czy - adiunkt Kliniki Dermatologicznej UM w odzi przyjmuje w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz , ul. Krasickiego 2, tel RADOMSKO, ul. OGRODOWA 5 - BADA- NIA KIEROWCÓW, OKRESOWE PRA- COWNIKÓW, okulista, laryngolog na miejscu. BADANIE OSÓB POSIADAJ CYCH BROÑ. Spó³ka Lekarzy AUTO-MED, poniedzia³ek i czwartek od godz , tel , , strona: PSYCHOTESTY - badania kierowców zaw. i pracowników. Badania odbywaj¹ siê w ka dy poniedzia³ek i czwartek o godz i przy ul. Ogrodowej 5, tel , NZOZ MADENT STOMATOLOGIA w ramach NFZ: profilaktyka, leczenie, ekstrakcje, protezy akrylowe oraz us³ugi p/standardowe: wybielanie; korony, mosty, licówki porcelanowe; protezy szkieletowe, elastyczne; chirurgiczna-sterowana regeneracja koœci; implanty; protezy na implantach. Radomsko, ul. Przedborska 20, tel po godz Bezp³atne badania s³uchu. Mo liwoœæ doboru aparatu s³uchowego. Czwartki w godz , Radomsko, ul. Sucharskiego 16, tel Kardiolog dzieciêcy i doros³ych dr Marek Adamski przyjmuje w czwartki o godz NZOZ MEDIFARM, ul. Armii Krajowej 32, tel , Diabetolog - Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Beata Zyzik, specjalista chorób wewnêtrznych. Radomsko, ul. Warszyca 13, œroda w godz , tel Psychotesty dla kierowców, codziennie od Pracownia Psyche, ul. Fabianiego 12, Radomsko, tel , Bez zapisów i kolejek. NIERUCHOMOŒCI Agencja Nieruchomoœci Wycena, ul. Przedborska 2 - wycena nieruchomoœci, zarz¹d, sprzeda, kupno, najem, œwiadectwa energetyczne, audyt, tel , Licencjonowane biuro nieruchomoœci Promesa przyjmuje zlecenia. Tel , Mieszkania, domy i dzia³ki do sprzedania. Ogl¹daj lub Mieszkanie sprzedam, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, osiedle Leœne D¹brówka oraz przy ulicy Sikorskiego, tel Do wynajêcia lokal u ytkowy w centrum Radomska z przeznaczeniem na biuro. Przestrzeñ o powierzchni 117,36 m kw. z balkonem, 5 pokoi, I piêtro, ul. Wyszyñskiego 2/6, tel Sprzedam uzbrojone dzia³ki w Orzechówku (pr¹d, woda, gaz), tel Sprzedam dzia³kê m kw., 3 km od Radomska, 37 m x 360 m, tel Sprzedam M-4, 60 m kw., II piêtro, ul. Piastowska, wyremontowane, tel Sprzedam dom w Stobiecku Szlacheckim, pow. 100 m kw., dzia³ka 2000 m kw., tel Wynajmê mieszkanie - pokój z kuchni¹ i ³azienk¹, ul. Krakowska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 960 m kw., ogrodzona, kanalizacja, ulica asfaltowa, 98 tys. z³, Radomsko, ul. Miodowa, tel Do wynajêcia lokale pod biura, us³ugi, handel, nad sklepem RTV-AGD, DH WIKTOR, Radomsko, ul. Warszyca 11, tel Sprzedam dom wielorodzinny z dzia³k¹, tel Sprzedam dzia³kê inwestycyjno-budowlan¹ 2,64 ha, media, Orzechówek, tel Do wynajêcia lokal u ytkowy, 74 m kw., ul. 11 Listopada 11E, tel Sprzedam dzia³kê w Radomsku, 778 m kw., tel Sprzedam dom z dzia³k¹ 26 arów w Gomunicach, tel Do wynajêcia komfortowe M-3, M-4 umeblowane, tel Sprzedam M-3, ul. L. Czarnego, III piêtro, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 2000 m kw., ul. Wieniawskiego, tel Sprzedam M-3, 51,82 m kw. w Gomunicach, I piêtro, tel (wieczorem) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1360 m kw., os. Weso³a, 110 z³/m kw., do negocjacji, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 800 m kw., os. Weso³a, tel Sprzedam tanio domy, wysoki standard, ul. Krasickiego i Kolbego, tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ w okolicy Radomska, media, tel Sprzedam dom, ul. Mickiewicza, tel Sprzedam dzia³kê o powierzchni 307 m kw., domek murowany 25 m kw., ul. BrzeŸnicka, ogrody dzia³kowe, cena 18 tys. z³, tel Sprzedam lub wydzier awiê dzia³kê 1750 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam mieszkanie (pokój z kuchni¹), I piêtro, 36 m kw., ul. 11 Listopada, tel Sprzedam dzia³ki budowlane m kw., Blok Dobryszyce, ceny od 70 z³/m kw., tel , Do wynajêcia mieszkanie komfortowo umeblowane, RTV, AGD, gara, obiekt zamkniêty, tel Sprzedam dzia³kê 648 m kw., ul. Pogodna, tel Sprzedam dzia³kê 1340 m kw., ul. Weso³a, tel Sprzedam dzia³kê 33 ary, Przydatki Przybyszowskie, tel Sprzedam mieszkanie w Gomunicach, 52 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 4750 m kw. z budynkami 300 i 320 m kw., 11 km od centrum Radomska, tel Sprzedam dom, 290 tys. z³ do negocjacji, tel Wynajmê ogrzewan¹ halê z wybrukowanym placem, 150 m kw. + pomieszczenie socjalno-biurowe, 30 m kw. (w dobrym punkcie), tel Lokale na dzia³alnoœæ od m kw., tel Pokoje dla firm, tel Sprzedam grunt 9500 m kw., strefa inwestycyjna, tel Hala do wynajêcia, tel Do wynajêcia mieszkanie 65 m kw., tel Sprzedam dzia³ki budowlane o pow m kw. ka da, okolice Radomska, tel Sprzedam dzia³kê 1000 m kw., ul. Wrotki, tel Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê 1000 m kw., ul. Pi³sudskiego, tel Sprzedam dom piêtrowy w Gidlach, tel Sprzeda i wynajem mieszkañ w Warszawie i okolicy, tel Sprzedam mieszkanie 26 m kw., ul. BrzeŸnicka 29a, kuchnia umeblowana i wyposa ona, mo liwoœæ zostawienia mebli, cena z³, tel Sprzedam dom, budynek gospodarczy z gara- em na dzia³ce 900 m kw. w Radomsku, tel Do wynajêcia kompletnie wyposa one mieszkanie 64 m kw., wysoki standard, prywatna kamienica, z³ miesiêcznie, tel Do wynajêcia budynek produkcyjny z czêœci¹ biurowo-socjaln¹ 340 m kw. w bardzo dobrym punkcie, tel Dom 154 m kw., dzia³ka 2400 m kw., gara e, staw, tel Dzia³ka 2240 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam udzia³ na bazarze, ul. Tysi¹clecia, tel Do wynajêcia pomieszczenie, lokal pod magazyn lub warsztat, tel Sprzedam atrakcyjne dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹, ul. Przedborska, m kw., tel Do wynajêcia lokale na bazarku pod Grzybkiem, tel Sprzedam dom jednorodzinny 110 m kw. + wysokie podpiwniczenie, tel Sprzedam mieszkanie 52 m kw. w Gidlach, tel Sprzedam dom, 80 m kw., tel Pilnie sprzedam M-4, 53 m kw., tel Sprzedam obiekt przemys³owo-mieszkalny o pow. 10 tys. m kw., tel Sprzedam mieszkanie 52 m kw., I piêtro, w Gomunicach, tel Sprzedam mieszkanie przy ul. BrzeŸnickiej w Radomsku. Powierzchnia 25,05 m kw. obejmuje pokój, ³azienkê z ubikacj¹, kuchniê i przedpokój. Mieszkanie zadbane, w bardzo dobrym stanie, umeblowane, I piêtro. Cena do negocjacji: 80 tys. z³, tel Sprzedam mieszkanie w P³awnie o powierzchni 46,5 m kw.: 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie technicznym. Kuchnia umeblowana. Przy mieszkaniu dzia³ka, która mo e byæ wykorzystana np. pod gara. Teren ogrodzony. Cena do negocjacji: 120 tys. z³, tel Do wynajêcia w pe³ni wyposa one i umeblowane mieszkania o powierzchni od 22,5 do 68 m kw. w odrestaurowanej kamienicy. Mieszkania znajduj¹ siê w budynku przy ul. Koœciuszki 4, w œcis³ym centrum Radomska. Przed obiektem du y parking. Cena do negocjacji, tel Do wynajêcia lokale biurowe o powierzchni od 7 do 45 m kw. w stylowej, odrestaurowanej kamienicy w centrum Radomska. Cena: 35 z³ za metr kwadratowy, tel Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹ o pow. 5 tys. m kw. przy ul. Stara Droga w Radomsku. Teren nadaje siê na budowê mieszkaniow¹ lub przemys³ow¹. Media w ulicy (pr¹d, woda, kanalizacja miejska). Dzia³ka posiada dodatkowo dostêp do niewielkiej rzeki. Tel Cena do negocjacji: z³ (65 z³/m kw.) Segment 110 m kw., gara do wynajêcia firmie lub na dzia³alnoœæ, ul. Jagielloñska, tel Sprzedam dom jednorodzinny ok. 165 m kw., media, ogród na ogrodzonej dzia³ce 25 arów, ul. Spacerowa 24, tel Lokal do wynajêcia, ul. Reymonta 43, tel Sprzedam tanio nieu ytki rolne, ³¹kowe 2,1 ha, P³oszów - Jadwinówka, tel Sprzedam dom jednorodzinny 150 m kw. w Radomsku, tel , Sprzedam dzia³kê 1260 m kw. w Radomsku, tel Pilnie sprzedam dzia³kê 3300 m kw., ul. Krakowska, tel Sprzedam ma³y dom 75 m kw. na zagospodarowanej dzia³ce 2900 m kw., cena 249 tys. z³, Szczepocice Rz¹dowe 32A, tel Sprzedam ogrodzon¹ dzia³kê 4300 m kw. w Radomsku, ul. Ja³owcowa (w piêknej, zalesionej okolicy), pozwolenie na budowê, woda, energia, tel , M-4 do wynajêcia, tel po Sprzedam gospodarstwo rolne 4,3 ha z zabudowaniami w okolicy Radomska, tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹, P³awno Górki, tel po Sprzedam dzia³kê w Stanis³awicach, tel Sprzedam 44 m kw., I piêtro, tel po Sprzedam dzia³kê budowlan¹ oko³o 1000 m kw., ul. œw. Rocha, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, ul. Jasna, media, tel Sprzedam M-2, ul. Piastowska (wie owiec), tel Sprzedam M-4, 47 m kw., I piêtro, ul. Piastowska, tel Sprzedam M-4, 85 m kw., I piêtro, tel Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹ w Radomsku, 1600 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w adzicach, tel Lokale pod handel, biuro lub us³ugi do wynajêcia, tel Sprzedam kawalerkê, ul. BrzeŸnicka 49/23, tel Sprzedam dom do remontu, tel Sprzedam dzia³kê 4500 m kw. w okolicy Radomska, tel Sprzedam dom w Radomsku, tel Sprzedam M-3, 35 m kw., III p., tel Sprzedam M-5, 72 m kw., I p., ul. Jagielloñska lub zamieniê na mniejsze, tel Lokale do wynajêcia w biurowcu naprzeciwko urzêdu pracy, tel Sprzedam dzia³kê roln¹ 1,39 ha w Zalesiczkach, gm. Dobryszyce, tel Sprzedam M-5, ul. Starowiejska, tel , Sprzedam dom piêtrowy, budynek gospodarczy z gara em na dzia³ce 3100 m kw., tel Sprzedam M-2, 50 m kw., ul. Lipowa, III piêtro, PLN, tel Sprzedam dom drewniany blisko lasu, Grzebieñ, tel , Sprzedam dom po remoncie, 145 m kw., dzia³ka 99 arów, Kamieñsk/Barczkowice, tel Tanio - do wynajêcia mieszkanie umeblowane, 70 m kw., ul. Kmicica, tel Sprzedam tanio dzia³kê 1578 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam dom 130 m kw., dzia³ka 1000 m kw., ul. S³owackiego, tel , Sprzedam dzia³ki budowlane, Kletnia, tel Pilnie sprzedam dzia³ki budowlane z warunkami zabudowy, ul. Owocowa, tel Tanio sprzedam mieszkanie, ul. BrzeŸnicka, tel Sprzedam teren inwestycyjny (odrolniony), 2,6 ha, Orzechówek, media, gaz, œwiat³o, woda, tel Sprzedam dzia³ki m kw. z prawem zabudowy w Gomunicach, tel , Sprzedam mieszkanie 78,17 m kw., ul. Kiliñskiego, osiedle strze one, tel Sprzedam wyremontowane 3 pokoje z kuchni¹ w wie owcu, IV piêtro, tel Sprzedam dzia³kê 6136 m kw., Blok Dobryszyce, ul. Koœcielna, tel Do wynajêcia lokal 50 m kw., parter 70 m kw., I piêtro, ul. Przedborska 10, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1340 m kw. z warunkami zabudowy, Blok Dobryszyce, ul. Mickiewicza, tel Sprzedam dom, 53 m kw., w stanie surowym zamkniêtym, Silniczka, tel M-4 do wynajêcia, tel Do wynajêcia lokal na dzia³alnoœæ, tel Sprzedam gospodarstwo rolne 3/9 ha z budynkiem gospodarczym w Dziepó³ci, tel Sprzedam M-3, 35,50 m kw., I piêtro, ul. L. Czarnego (obok grzybka), tel Do wynajêcia M-4 po remoncie, umeblowane, tel po Do wynajêcia dom z wyposa eniem, C.O. miejskie, dwa gara e, tel Komfortowe mieszkanie dla pracowników firm, tel Sprzedam dzia³kê na ogródkach, ul. Ciep³a, tel Sprzedam dom (300 tys. z³) lub zamieniê na mieszkanie z dop³at¹, tel (BN) Sprzedam mieszkanie M-3, 52 m kw., I piêtro + gara w Gomunicach, tel Do wynajêcia mieszkanie - 2 pokoje, umeblowane, tel Do wynajêcia 35 m kw., ul. Mi³a, 750 miesiêcznie (w tym czynsz), tel Do wynajêcia lokal handlowy, œcis³e centrum, ul. eromskiego, m kw., tel Do wynajêcia lokal gastronomiczny, wyposa ony, œcis³e centrum, ul. eromskiego, tel Sprzedam dzia³kê 28 arów przy DK1 w S³ostowicach, tel Sprzedam kawalerkê, ul. BrzeŸnicka, tel Odst¹piê sklep z odzie ¹ u ywan¹, tel Sprzedam mieszkanie 48 m kw. i czêœæ kamienicy, tel , Sprzedam kawalerkê, 25 m kw., ksiêga wieczysta, tel Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, ul. Lipowa, 135 tys. z³, tel Sprzedam mieszkanie, 61 m kw., III piêtro, wyremontowane, tel Do wynajêcia plac wystawowy, pomieszczenia biurowe i handlowe przy ulicy BrzeŸnickiej w Radomsku, tel Sprzedam dzia³kê w Bloku Dobryszyce, tel Wynajmê miejsce na reklamê przy ul. BrzeŸnickiej, 15 m kw., tel Nowy kiosk handlowy, 22 m kw. do wynajêcia, tel Mieszkanie w bloku do wynajêcia, 36 m kw., tel Sprzedam dom w Radomsku, ul. Sanicka, 110 m kw. z budynkiem gospodarczym, 25 m kw., zadbana dzia³ka, czêœciowo zalesiona, 2600 m kw., tel Sprzedam dom w Radomsku lub zamieniê na 2 pokoje z dop³at¹, tel Sprzedam dom, tel Dom do sprzedania, tel Sprzedam dzia³kê pod zabudowê 1400 m kw., 15 z³/m kw., tel Sprzedam M-3, 48 m kw., ul. Jagielloñska, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, ul. Koœcielna, tel Sprzedam lub wynajmê dzia³kê przemys³owohandlow¹, 3100 m kw., ul. Narutowicza (obok Netto), tel Mieszkanie 46 m kw., parter, 2 pokoje, Radomsko, ul. Mi³a - sprzedam, tel Sprzedam dom przy ul. Przedborskiej lub zamieniê na mieszkanie w bloku (I lub II piêtro) z dop³at¹, tel Sprzedam dzia³kê przy ul. Wieniawskiego w Radomsku o pow m kw., szer. 17 m, tel Sprzedam pole - dzia³kê 1,49 ha, cena 69 tys. do uzgodnienia, tel Pilnie sprzedam dom po generalnym remoncie w Radomsku z zabudowaniami gospodarczymi i gara em na dzia³ce 625 m kw. Dobra lokalizacja, mo liwa zamienia na M-4, tel REKLAMA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 14 KWIETNIA 2011 R.

11 Do wynajêcia M-4, ul. Jagielloñska, k. Biedronki, tel Do wynajêcia kawalerka 35 m kw., umeblowana, ul. BrzeŸnicka 36, tel Sprzedam M-4, 48 m kw., ul. Jagielloñska, z ksiêg¹ wieczyst¹, tel Sprzedam 1,5 ha z warunkami na osiedle mieszkaniowe lub supermarket, tel Sprzedam dzia³kê 3800 m kw. (mo liwoœæ podzia³u) z decyzj¹ budowy 2 budynków mieszkalnych (atrakcyjne po³o enie w Radomsku), tel Sprzedam dzia³kê 1200 m kw., ul. BrzeŸnicka, 95 tys. z³, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ m kw. w Radomsku, ul. Siemiradzkiego, by³a Sucha Wieœ, tel Do wynajêcia w nowo otwartej galerii handlowej lokal w Kleszczowie, tel Sprzedam 3-poziomowy dom z odrêbnym budynkiem gara owo-gospodarczym w Radomsku, tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Kodrêbie, tel Sprzedam segment 200 m kw., tel Do wynajêcia lokal biurowy o powierzchni 150 m kw., ul. BrzeŸnicka 61a, tel Do wynajêcia gara przy A. Krajowej ko³o przychodni, tel Lokale handlowe, tel Sprzedam dom ze sklepem i pokojami goœcinnymi ok. 500 m kw. na dzia³ce 16 arów w Krzêtowie, tel , Sprzedam dom z zabudowaniami w stanie surowym zamkniêtym + 3 ha ziemi w Hucie Drewnianej, tel , Do wynajêcia lub sprzeda y ma³e mieszkanie w po³owie domku - samodzielne, Radomsku, tel po Kwatery dla firm, tel Sprzedam M-4, 65 m kw., parter, ul. Jagielloñska, tel Sprzedam gara, ul. Starowiejska, tel , Dzia³ka budowlana 1000 m kw., z domem 60 m kw., Bartodzieje, z³ - do negocjacji, tel Do wynajêcia mieszkanie 3-pokojowe w centrum Radomsku, tel Pilnie!!! Sprzedam dom w adzicach lub zamieniê na bloki M-3/M-4, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Lgocie Wielkiej, tel Sprzedam dzia³kê roln¹ 35 arów w Wierzbicy, tel Sprzedam ma³¹ nieruchomoœæ, Folwarki, tel Zamieniê dzia³kê 5300 m kw. na auto, tel Sprzedam dwie dzia³ki budowlane, ka da 1900 m kw., Wierzbica, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w P³awnie, 3000 m kw., tel Sprzedam dom, ul. Krañcowa, tel Kawalerka do wynajêcia, tel Do wynajêcia mieszkanie, tel Sprzedam dom, Radomsko, tel Mieszkanie do wynajêcia 64 m kw., 3 pokoje, ul. Jagielloñska, tel Lokal handlowy do wynajêcia, 48 m kw., ul. Tysi¹clecia 10, tel Do wynajêcia lokal handlowy, ok. 280 m kw., w Radomsku, tel , Do wynajêcia mieszkanie, 40 m kw., wysoki standard, tel , Dzia³ka 3120 m kw., uzbrojona, rozpoczêta budowa, tel , Do wynajêcia dom jednorodzinny, tel Sprzedam dom w Gorzkowicach, ok. 100 m kw. (do zamieszkania), dzia³ka 1780 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1500 m kw. w Gorzkowicach, tel Sprzedam mieszkanie zadbane 74,5 m kw., II piêtro, du a logga, ul. Piastowska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Brzezinkach, 12 km od Radomska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 977 m kw., wymiary 28x35 m, przy ul. Szarych Szeregów, z³, tel Sprzedam dom w Strza³kowie, media, tel M-5, 75 m kw., sprzedam lub zamieniê na M-3 do 40 m kw. na os. Tysi¹clecia, tel Pilnie sprzedam 48 m kw., II p., ul. L. Czarnego, tel Sprzedam dom, ul. Ciep³a (w rozliczeniu mo e byæ mieszkanie na I piêtrze), tel Okazja! Du a dzia³ka budowlana, tel Tanio! Dzia³ki rolne w Strza³kowie, tel Do wynajêcia sklep, 74 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1900 m kw., Przyborów 21, tel Sprzedam dzia³ki - 3,02 ha rolno-budowlana; 1,53 ha wirowa, tel Mieszkanie do wynajêcia, 52,5 m kw., tel Sprzedam dzia³kê w ogrodzie dzia³kowym, tel Do wynajêcia mieszkanie, ul. BrzeŸnicka, tel Dom po remoncie, C.O. miejskie, c.w. darmo wynajmê, chêtnie firmie, tel Do wynajêcia mieszkanie 35 m kw., tel Do wynajêcia zak³ad stolarski, tel Sprzedam dom, 60 m kw., z dzia³k¹ 2700 m kw., 88 tys. z³, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w P³oszowie, tel Do wynajêcia M-3, tel Do wynajêcia mieszkanie, pokój, kuchnia z jadalni¹, gara, tel Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ w Bobrach, na terenie niezalewowym przy drodze gminnej, o pow m kw., w tym ³¹ka i las, tel Sprzedam dzia³kê, Radomsko, ul. Szarych Szeregów, 1352 m kw.x135 z³, tel Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 84 m kw., wykoñczone, ul. 11 Listopada 11e, tel Do wynajêcia lub sprzeda y lokale u ytkowe: 11 Listopada 11e, 107 m kw., tel Sprzedam mieszkanie w Radomsku, ul. Piwna 1/43, Sp. Mieszk. 12, pow. 54,38 m kw., I piêtro, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 arów i grunt orny 1.18 ha, tel Sprzedam lub wydzier awiê dzia³kê 1750 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1500 m kw., 55 tys z³, tel Sprzedam mieszkanie, 38,4 m kw., ul. Jagielloñska, tel MOTORYZACYJNE Du y wybór czêœci nowych i u ywanych do wszystkich rodzajów samochodów. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel Kupiê zabytkowy samochód lub motocykl, tel , Skup aut, stan obojêtny, tel Autoholowanie 24 ha, tel Kupiê ka dy samochód - równie uszkodzony, tel Kupiê auta powypadkowe, tel Kupiê stare motocykle AWO Simson, Junak, SHL, WFM, WSK i inne oraz czêœci, tel Kupiê ka dy samochód, równie uszkodzony. Najlepsze ceny, tel Autoholowanie 24 ha, tel Blacharstwo samochodowe - solidnie i tanio, tel Sprzedam tanio forda escorta 1.8TD, rok 95, tel Sprzedam VW polo 1.2, rok 08, tel Sprzedam mercedesa 208D, rok 92, kontener meblowy, tel Sprzedam hondê civic, 1.3, 16V, benzyna, rok 95, tel Sprzedam przyczepê campingow¹ 5-osobow¹, rok 88, w pe³ni wyposa ona (œrednia), stan b. dobry, tel Sprzedam daewoo nubirê gaz, rok 99, tel Sprzedam iveco 35C13, rok 01, kontener do 3,5 t. i iveco 35C15, rok 03, kontener do 3,5 t., tel Sprzedam mazdê diesel, rok 02, tel Sprzedam mazdê premacy 2.0D, rok 00, tel Sprzedam matiza joy, rok 99, wspomaganie, el. szyby, c. zamek, nowy silnik, tel Sprzedam audi A2, rok 03, przebieg 131 tys., pojemnoœæ 1.4 TDI. Kolor granatowy metalik. Bardzo oszczêdny silnik. Cena do negocjacji: z³. Tel Sprzedam renaulta megane 1.4+gaz, rok 96, tel Sprzedam renaulta megane kombi 1.5DCI, rok 06, krajowy, tel Sprzedam skuter yamaha, tel Sprzedam mercedesa 814 podwójna sypialka, z rynkami, tel Sprzedam renaulta lagunê 1.9 DCI, rok 03, przebieg 105 tys., po wymianie rozrz¹du i oleju, opony zimowe, tel Sprzedam ursusa C-4011, tel Citroen saxo 1.1, rok 96 i opel kadet 1.4+gaz, rok 90, tel Uszkodzone, rozbite, kupiê, tel Siena 1.6+gaz, rok 97, tel C-360 sprzedam, 11 tys. z³, tel Renault megane kombi 1.4, 16V, rok 01, stan dobry, tel Opel astra II, 1.7TD, rok 98, 5 drzwi, tel Nissan almera 1.6+gaz, rok 96, tel Peugeot 206, 1.1, rok 03, z salonu, tel Sprzedam VW golfa II, 1.6D, rok 87, tel VW passat kombi 1.9TDI, rok 01, 144 tys. km, tel Ka de auto kupiê - stan obojêtny, w³asny odbiór, tel Sprzedam citroena saxo 1.5 diesel, 5 drzwi, rok 98, 171 tys. km, tel Tanio! Sprzedam opla astrê 1.7D, rok 97, stan dobry, tel Fiat uno gaz, rok 96, hak, stan dobry, tel Renault clio 1.4, rok 98, tel Tico, rok 97, tel Sprzedam lagunê 1.6, rok 98, tel Sprzedam opla corsê 1.4, rok 96, tel Sprzedam instalacjê gazow¹ sekwencyjn¹ KME 4 cylindry, nowa, bez butli i VW golfa II, rozrusznik po regeneracji, tel Tanio! opel corsa 1.4, rok 96, tel Sprzedam seata cordobê, 1,9 SDI, rok 2000, tel Sprzedam vectrê 1.7 TD, rok 96, tel Sprzedam C-360, 355, tel PRACA SZUKAM PRACY Zatrudnimy mechanika samochodowego z doœwiadczeniem, tel Firma Mebel Sokó³ zatrudni samodzielnego stolarza do monta u mebli, tel , Firma Mebel Sokó³ zatrudni pracownika do obs³ugi centrum obróbczego, tel , Apteka zatrudni magistra farmacji na ca³y lub pó³ etatu (mo e byæ sta ysta) w Radomsku, tel , International Clothes Sp. z o.o. poszkuje partnerów do wspó³pracy przy prowadzeniu istniej¹cych sklepów firmowych na zasadach franczyzy, tel Zatrudniê szwaczki, tel Zatrudniê samodzielnego stolarza - laminat, Kol. Borowiecko, tel Zatrudnimy na 3/4 etatu osobê niepe³nosprawn¹ w st. umiarkowanym (2 gr.) na st. kasjera w supermarkecie spo ywczym w Radomsku. Zapewniamy przeszkolenie, tel , Zatrudniê kierowcê na meblowóz, mile widziane doœwiadczenie, tel Poszukujê pracy, wykszta³cenie œrednie + matura, prawo jazdy kat. B, tel Kobieta poszukuje pracy, II gr. inwalidzka, wykszta³cenie zawodowe, uprawn. na wózki wid³owe, tel Grafik, b. dobra znajomoœæ Photoshop-a, dyspozycyjny, podejmie pracê, tel Zatrudniê wykwalifikowanych stolarzy do produkcji komód, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel Kierowca kat. C+E poszukuje pracy, tel Podejmê pracê, sprz¹tanie, mycie okien, tel Zatrudniê tynkarza, tel Podejmê opiekê nad osob¹ starsz¹ lub dzieckiem (doœwiadczenie), posprz¹tam, tel M³ody mê czyzna z wykszta³ceniem œrednim podejmie pracê, tel Zatrudniê sprzedawczyniê w sklepie spo ywczym, tel Studentka studiów zaocznych (B1) szuka pracy. Posiada III grupê inwalidzk¹ (lekki stopieñ) prawo jazdy kat. B, bez towarzyskich, tel Kierowca kat. B, emeryt, poszukuje pracy, tel Kobieta, wykszta³cenie œrednie ekonomiczne, podejmie pracê na sta lub inn¹, tel M³oda, dyspozycyjna, ucz¹ca siê zaocznie, podejmie pracê na sta lub etat, prawo jazdy kat. B (bez towarzyskich), tel Mê czyzna, œrednie, poszukuje dodatkowej pracy, tel Zatrudniê mechanika samochodowego z doœwiadczeniem, tel Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹ lub dzieckiem, tel Poszkujê pracy, tel Firma zatrudni operatora ³adowarki czo³owej, tel Zatrudniê do kwiaciarni wykwalifikowan¹ osobê, tel M³ody mê czyzna poszukuje pracy dorywczej, prawo jazdy kat. B, C+E, w³asny samochód osobowy, tel Dam przeszycia do domu - zatrudniê szwaczkê, tel Zatrudniê operatorów maszyn budowlanych, monterów sieci WOD-KAN lub osoby chêtne do przuczenia, tel , Zatrudniê kobietê, mê czyznê - stolarstwo, tel Kobieta, lat 33, z kilkuletnim sta em w zawodzie sprzedawcy szuka pracy do sklepu odzie owego lub przemys³owego albo zaopiekuje siê dzieckiem (doœwiadczenie), tel Apteka zatrudni techników farmacji i mgr. farmacji, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel Podejmê pracê, opieka nad dzieckiem, osob¹ starsz¹, sprz¹tanie, tel OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Zatrudniê tokarza w drewnie i na inne maszyny stolarskie, tel Kobieta (26 lat) komunikatywna, sumienna, szybko ucz¹ca siê. Posiada doœwiadczenie w handlu, prawo jazdy kat. B, aktualn¹ ksi¹ eczkê zdrowia - poszukuje pracy (bez towarzyskich), tel Firma Mebin zatrudni osobê na stanowisko technolog. Poszukujemy kandydata ze znajomoœci¹ programów CAD, programów graficznych, z doœwiadczeniem w bran y meblarskiej oraz dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego lub niemieckiego. Osoby zainteresowane ofert¹ proszone s¹ o przes³anie CV na adres: Firma Mebin zatrudni osobê na stanowisko designer. Poszukujemy osoby kreatywnej z wyobraÿni¹ przestrzenn¹, ze znajomoœci¹ programów graficznych, programów CAD, doœwiadczeniem w bran y meblarskiej. Osoby zainteresowane ofert¹ proszone s¹ o przes³anie CV na adres: Zatrudnimy diagnostê samochodowego z uprawnieniami na podstawow¹ stacjê kontroli pojazdów, tel Zatrudniê mê czyznê na stacjê paliw, tel Kobieta, 55 l., zaopiekuje siê osob¹ starsz¹, dzieckiem, posprz¹ta, dyspozycyjnoœæ i doœwiadczenie, dojazd, tel Zatrudniê lakiernika meblowego, tel Murarzy zatrudniê, tel Zatrudniê stolarza (lub do przyuczenia) w naturalnej okleinie, tel Zatrudniê grafika komputerowego, tel Zatrudniê piekarzy do piekarni, tel M³ody podejmie ka d¹ pracê, tel M³ody podejmie ka d¹ pracê (prawo jazdy B), tel Zatrudniê stolarza do produkcji mebli z laminatu, tel Kierowca mechanik kat. BCE podejmie pracê, tel Kobieta, wykszta³cenie wy sze, obs³uga urz¹dzeñ biurowych, komputer, internet (bez towarzyskich, akwizycji), tel Kierowca kat. BC+E poszukuje pracy dorywczej, tel Zatrudniê tapicera, tel Zatrudnimy kucharza, kucharkê, tel Zatrudniê samodzielnego stolarza z doœwiadczeniem, tel Podejmê pracê w weekendy np. opieka nad dzieckiem, ulotki, praca w restauracji, sprz¹tanie, mycie okien, tel (bez towarzyskich) Podejmê opiekê nad dzieckiem lub osob¹ starsz¹, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, praca w kraju, tel Podejmê pracê, sprz¹tanie, opieka nad dzieckiem, tel Zatrudniê szwaczkê na stêbnówkê, tel Zatrudniê tynkarzy i pomocników, tel Poszkujê pracy, podejmê prace porz¹dkowe lub na dzia³ce, tel Zatrudniê mechanika samochodów ciê arowych, tel Zatrudniê do dociepleñ, remontów, wykoñczeñ, tel Zatrudniê szwaczki, zlecê szycie cha³upnicze, tel Zatrudniê kierowcê z praktyk¹ kat. C (przewóz mebli), tel Zatrudniê kobietê do zak³adu stolarskiego (czyszczenie krzese³), tel Zatrudniê stolarzy do zak³adu stolarskiego od zaraz, tel Zatrudniê kierowcê kat. B (zak³ad stolarski), tel Nowa firma! Zarabiaj w Batterware, mile widziane konsultantki Oriflame i Avon oraz inni, tel Ci¹g dalszy og³oszeñ drobnych na str. 12. REKLAMA KWIETNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 11

12 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Dokoñczenie og³oszeñ ze str. 11. Firma transportowa zatrudni kierowcê na cysternê spo ywcz¹, tel , Zatrudnimy absolwentów gastronomii w pizzerii Coloseum, tel Zatrudniê stolarza, okleina, ul. Ch³odna 9 Elima zatrudni handlowca do sprzeda y elektronarzêdzi, pneumatyki i narzêdzi do drewna, tel Firma Rufi zatrudni magazyniera z grup¹ w œrednim wieku do hurtowni spo ywczej, tel Firma Tados Firek zatrudni pracowników do produkcji okien PCV. Radomsko, ul. ks. Koœciowa 22, tel US UGI ŒLUBNE WYSTROJE - kompleksowo Ismena, tel , Malowanie, gipsowanie, sufity, zabudowy g-k, p³ytki, pod³ogi, tapetowanie, wszelkie prace wykoñczeniowe, tanio i solidnie, tel Œlubne wystroje - kompleksowo, tel Kompleksowe naprawy powypadkowe, profesjonalnie, szybko, solidnie, tel , Kompleksowe sprz¹tanie domów i mieszkañ, tel Biuro Rachunkowe, tel Bramy gara owe, automatyka, systemy prze- ³adunkowe. Producent TOTMAN, ul. Sucharskiego 111, tel , Poprawki krawieckie, pralnia, ul. Sadowa 5 Us³ugi murarskie, p³ytki, tynki, murowanie, ocieplania, klinkier, tel Centrum Us³ug Ksiêgowych - pe³na ksiêgowoœæ, ksi¹ ka przychodów i rozchodów, inne ewidencje, kadry, p³ace, ZUS, kompleksowa obs³uga firm, tel , , Us³ugi transportowe, przeprowadzki, tel Spec-Szkol - szkolenia BHP pracodawców, pracowników, ocena ryzyka, us³ugi kadrowe. In. Boruta, tel , Nowo otwarty sklep wszystko po 2,99 z³, ul. Reymonta 43 (punkt ksero) Spawanie plastików i tworzyw sztucznych (m.in. zderzaki samochodowe, owiewki itp.), tel Zak³ad Nagrobkowy, Radomsko, ul. Krañcowa 25, tel Nagrobki, katakumby, ok³adanie grobowców granitem, schody, parapety, kominki. Tynki szlachetne, tel Remonty dachów p³askich, tel Rynny aluminiowe, tel Docieplanie z gwarancj¹, tel Tynki maszynowe, gwarancja 36 miesiêcy, mo liwoœæ zobaczenia wykonanych prac, tel Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Uk³adanie kostki brukowej - szybko, tel Cyklinowanie bezpy³owe, renowacja schodów, tel Limuzyna 9-metrowa - do wynajêcia, tel Dachy od A do Z, tel Wynajem Lincolna. Dekoracje œlubne, tel Pogotowie pogrzebowe 24 ha, tel Transport autolawet¹, tel Dachy, tel Wylewki, docieplenia, remonty, tel Wideofilmowanie, tel , , www. happyday-video.pl Docieplenia, remonty, wykoñczenia, adaptacje, hydraulika, tel Wykoñczenia, docieplenia, remonty, tel Fotografia œluba i plenerowa, tel Uk³adanie kostki i us³ugi koparko-³adowark¹, tel Wylewki maszynowe, tel Wylewki mixokret, docieplenia, tel Dachy kompleksowo, tel Us³ugi koparko-³adowark¹, tel Dachy kompleksowo, tel , Transport kontenerem, tel Tynki tradycyjne agregatem, docieplenia, tel Remonty dachowe, budowlane, tel Cyklinowanie bezpy³owe, tel Uk³adanie kostki brukowej, ogrodzenia klinkierowe, monta instalacji elektrycznych, tel Rolety, domofony, tel Us³ugi remontowo-budowlane, docieplenia, karton-gips, tynki, g³dazie, tel Ogrodzenia betonowe, bloczki, produkcja - monta, tel Tanio remonty mieszkañ, tel Pranie dywanów, czyszczenie tapicerki, wszelkie plamy EMU, tel Budowlane, wykoñczeniowe, tel Do œlubu - Jaguar, tel Fotograf - wesela, komunie, profesjonalnie, tanio, tel DJ - wesela, imprezy firmowe, tel Hydrauliczne, tel Pranie dywanów - transport gratis, tel P³ytkarstwo, tynkarstwo, tel Uk³adanie glazury i terakoty, tel Malowanie wnêtrz i elewacji, tel Uk³adanie, cyklinowanie parkietów, tel Tanie ubezpieczenia dla ciebie, twojej rodziny i biznesu. Dukat, ul. Koœciuszki 6 p. 118, tel tak e dojazd do klienta Kredyty na start dla nowo powsta³ych firm. Dukat, ul. Koœciuszki 6 p. 118, tel Tanie kredyty gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne. Dukat, ul. Koœciuszki 6 p. 118, tel Projekty budowlane, tel Budowa kominków, tel Przeprowadzki - transport bus kontener, tel Uk³adanie i sprzeda kostki brukowej, wolne terminy, tel Tanio i solidnie: malowanie, gipsowanie, sufity podwieszane, p³ytki, panele, tynki dekoracyjne, tel Transport do 3,5 tony, tel Tynki maszynowe, gipsowe, cementowo-wapienne, g³adzie gipsowe, us³ugi ogólnobudowlane, tel Kompleksowe uk³adanie kostki brukowej i granitowej, utwardzanie terenu, tel Dekoracje weselne, komunijne i okolicznoœciowe, stroiki i bukiety. Fontanny czekoladowe, tel Remonty domów, mieszkañ od A do Z, szybko i solidnie, tel Uk³adanie glazury, ³azienki, tel Budowa domów, tel Ogrodzenia, sprzeda, monta. Przyczepy, sprzeda i wynajem, akcesoria, tel , ul. Przedborska 120 Rozliczenia PIT-37 i VZM, tel Producent - szafy przesuwne, zabudowa wnêtrz, tel Przeprowadzki, transport, tel Restauracja Eden posiada wolne terminy na komunie, tel Do œlubu reprezentacyjnym autem, tel Malowanie, tapetowanie, g³adzie gipsowe i k-g, tel , Malowanie, k-g, sufity podwieszane, glazura, docieplenia budynków, tel Kompleksowe remonty i wykoñczenia wnêtrz, tel Tapicer przyjmie zlecenie na produkcjê tapicerki do krzese³, tel Docieplenia budynków, wykoñczenia wnêtrz, tel Docieplenia, odnawianie elewacji, tel Kompleksowe wykoñczenia wnêtrz, remonty, tel Monta p³yt warstwowych, docieplenia, dachy, adaptacja poddaszy, remonty kompleksowo, tel Dachy, blachodekarstwo, gont, smo³owanie, tel Tanio, wynajem fontanny czekoladowej, tel Us³ugi transportowe, tanio, renault master maxi, f-ra VAT, mo liwoœæ sta³ej wspó³pracy, tel Malowanie, tapetowanie, naprawy, remonty, tel RÓ NE Suczka rasy Alaskan Malamute - sprzedam. Zaszczepiona, ksi¹ eczka zdrowia, odrobaczona, tel Oddam 2-miesiêczne szczeniaki kundelki, tel Kupiê antyki, zegary, medale, szable, monety i inne starocie, tel Wêgiel mia³, tanio, tel Salon Partner Orange. Radomsko, ul. Narutowicza 18. ZAPRASZA. Tel , Wyka rachunkiem, e op³acasz inn¹ telewizjê ni CYFRA+. MAMY NIEPOWTA- RZALN OFERTÊ DLA ABONENTÓW INNYCH TELEWIZJI. Zapraszamy, ALL- ANT, ul. Narutowicza 16-18, tel , Sprzedam most STAR 28 ( skrócony ), tel Sprzedam ro en gazowy na 24 sztuki, tel Sprzedam: WILK o 120 z przystawk¹ do MOMu, fakt. VAT, tel Sprzedam pustaki hasiowe, tel Drewno tartaczne, sosna, tel Drewno opa³owe, bale brzozowe, tel Sprzedam dwa wózki dzieciêce, stan b. dobry, tel Odzie u ywana niesort: Szwajcaria, Anglia, Koñskie, tel Przyjmê gruz, ziemiê, tel Sprzedam antyki, tel Sprzedam maszyny szwalnicze overlocki, dwuig³ówkê, stêbnówkê oraz meble sklepowe, tel Sprzedam drewno kominkowe, tel Sprzedam ziemiê z wykopu, tel Sprzedam wózek inwalidzki, tel Sprzedam jêczmieñ na paszê, tel Sprzedam tarcicê dêbow¹ i brzozow¹, tel Sprzedam pustaki pianowe i u lowe, tel Tanio sprzedam wypoczynek pufy, tel Kupiê meble u ywane, sprzêt RTV, tel Drewno opa³owe, sosna, tel Sprzedam tanio kolarzówkê, tel Sprzedam zmywarkê Hoover HDS 556 MS- 80, tel Karma dla psów i kotów, ul. Reymonta 23 (w podwórku) Sprzedam komplet wypoczynkowy Jadwiga, tel Przyjmê ziemiê, tel Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, tel Sprzedam drewno opa³owe, brzoza, sosna, 10 m szeœc., tel U yczê certyfikatu kompetencji zawodowych przewoÿnika krajowego i miêdzynarodowego, tel Sprzedam deski klonowe suche 10% wilgotnoœci, 5 cm gruboœci, 3 m szeœc., tel Sprzedam mini zaplecze kuchenne z hokerami + stoliki i krzes³a, tel Sprzedam wyposa enie placu zabaw Figloraj, tel Sprzedam owczarka niemieckiego, 3 miesi¹ce, tel Sprzedam maszynê szwalnicz¹ i stó³ do prasowania, tel Sprzedam komplety wypoczynkowe skórzane, tel Sprzedam agregat tynkarski, tel Sprzedam rusztowanie warszawskie nowe, tel Sprzedam suche bale dêbowe gruboœci 70 mm, tel wieczorem Sprzedam drukarskê fiskaln¹ Vento, tel Oddam pustaki pianowe i przyjmê gruz, tel Kupiê zestaw Sita + niemiecki, tel Sprzedam gruz, tel Sprzedam stemple budowlane, tel Tunel foliowy kupiê, tel Stemple budowlane na wymiar, tel Drewno kominkowe, opa³owe, tel Do wynajêcia zagêszczarka Wacker, diesel 170 kg, tel Skup z³omu, odbiór na telefon, tel Sprzedam zak³ad w trakcie produkcji, tel , Oddam ma³e kundelki w dobre rêce, tel NAUKA Korepetycje z matematyki i fizyki dla gimnazjalistów, licealistów i poprawkowiczów, tel Jêzyk angielski (z du ym doœwiadczeniem) dla dzieci, m³odzie y i doros³ych - lekcje indywidualne, tel Angielski dla dzieci od 7 do 13 lat, tel Mgr biologii udzieli korepetycji, przygotuje do matury solidnie i tanio, tel Matematyka, fizyka - korepetycje dla uczniów i studentów, tel , Matematyka, tel Trybunalskie ubezpieczenie komunikacyjne Korepetycje, j. w³oski, tel AC, OC, NW oraz KL: UNIQA Korepetycje, chemia, tel Trybunalskie - PROMOCJA LATO 2010/ 2011, du e zni ki Chemia, matematyka, tel Trybunalskie oferta wielu du ych biur turystycznych m.in. Itaka, Almatur, Wezyr, Oasis Korepetycje z chemii, tel Tours - ceny organizatora. Ciekawa oferta Last Korekta i redakcja tekstów, tel minute REKLAMA... Og³oszenie o przetargu Starosta Radomszczañski wykonuj¹cy zadania z zakresu administracji rz¹dowej og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci rolnych stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa po³o onych w województwie ³ódzkim w powiecie radomszczañskim, gmina Kamieñsk obrêb Pi³a Ruszczyñska oznaczonych w ewidencji gruntów numerami dzia³ek: o powierzchni - 2,7750 ha oraz 125 o powierzchni - 0,5525 ha. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: - dzia³ka ozn. nr 118 o powierzchni - 2,7750 ha ,0 z³ (s³ownie z³otych: trzydzieœci trzy tysi¹ce piêædziesi¹t dwa) Wadium wynosi 3 300,0 z³ (s³ownie z³otych: trzy tysi¹ce trzysta) - dzia³ka ozn. nr 125 o powierzchni - 0,5525 ha ,0 z³ (s³ownie z³otych: szeœæ tysiêcy piêæset dziewiêædziesi¹t dwa) Wadium wynosi 660,0 z³ (s³ownie z³otych: szeœæset szeœædziesi¹t) Przy sprzeda y, do ceny dzia³ki ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie nale ny podatek VAT. Przedmiotowe nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa po³o- one s¹ w terenach dla którego Gmina Kamieñsk nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla zbywanych nieruchomoœci S¹d Rejonowy w Radomsku prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW PT1R/ /0. Nieruchomoœci na dzieñ dzisiejszy nie posiadaj¹ obci¹ eñ ani ograniczeñ, ale le ¹ one przy drodze, która do szosy êkiñsko - Kamieñsk prowadzi czêœciowo przez grunty Lasów Pañstwowych, ponadto w dzia³ce oznaczonej numerem 125 wystêpuje u ytek droga, któr¹ doje d a siê do dzia³ek o nr 127 i 131. Przeznaczone do sprzeda y nieruchomoœci s¹ nieruchomoœciami rolno - leœnymi o s³abym stanie zagospodarowania. Nieruchomoœæ mo na ogl¹daæ w godz , po uprzednim zg³oszeniu w tutejszym urzêdzie. W wyznaczonym terminie osoby, którym przys³ugiwa³o roszczenie o nabycie opisanej nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z póÿ. zm.), nie z³o y³y wniosku o nabycie nieruchomoœci do Starosty Radomszczañskiego. Przetarg ustny nieograniczony odbêdzie siê w dniu 20 maja 2011 r. w sali nr 118 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego o godz na dzia³kê ozn. nr 118 o powierzchni - 2,7750 ha - o godz na dzia³kê ozn. nr 125 o powierzchni - 0,5525 ha Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie okreœlonego w pieni¹dzu wadium, najpóÿniej do 17 maja 2011 r. Wadium w pieni¹dzu nale y wp³acaæ w kasie Starostwa w godzinach pracy Urzêdu lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 prowadzony przez Bank Spó³dzielczy w Radomsku Nr z tytu³em wadium w przetargu na dzia³kê nr 118 w Pile Ruszczyñskiej wadium w przetargu na dzia³kê nr 125 w Pile Ruszczyñskiej Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie póÿniej ni przed up³ywem 3 dni od zamkniêcia lub odwo³ania przetargu. Je eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez usprawiedliwienia w okreœlonym terminie zawarcia umowy sprzeda y, organ mo e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg mo e byæ odwo³any z wa nych przyczyn. Wszelkie op³aty zwi¹zane z zawarciem umowy kupna nieruchomoœci ponosi nabywca. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu oraz jego warunków i trybu, a tak e przedmiotu, (w tym wgl¹d do operatu szacunkowego), mo na uzyskaæ w pokoju nr 212 tutejszego Starostwa, tel , w godzinach Og³oszenie o przetargu zosta³o wywieszone na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku, przy ul. Leszka Czarnego 22 oraz zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Radomszczañskiego Radomsko, dnia r. Sprzedam szczeniêta owczarek niemiecki Tel Korepetycje i t³umaczenia, j. angielski, tanio, tel TURYSTYCZNE Biuro Turystyczne Trybunalskie, Radomsko, ul. Reymonta 43/12 parter (pawilony rzemieœlnicze), przy cukierni Halinka, przy schodach wejœciowych na piêtro. Czynne: poniedzia³ek-pi¹tek , soboty , tel , Trybunalskie : wycieczki, wczasy, kraj i zagranica: autokar, samolot, dojazd w³asny Trybunalskie bilety autokarowe: Europa, bilety lotnicze: ca³y œwiat 12 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 14 KWIETNIA 2011 R.

13 REKLAMA... Og³oszenie o przetargu Starosta Radomszczañski wykonuj¹cy zadania z zakresu administracji rz¹dowej og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci rolnej stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa po³o onej w województwie ³ódzkim w powiecie radomszczañskim, gmina Kamieñsk obrêb Szpinalów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem dzia³ki 337 o powierzchni - 0,76 ha. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi ,0 z³ (s³ownie z³otych: siedemnaœcie tysiêcy) Wadium wynosi 1 700,0 z³ (s³ownie z³otych: tysi¹c siedemset) Przy sprzeda y, do ceny dzia³ki ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie nale ny podatek VAT. Przedmiotowa nieruchomoœci stanowi¹ca w³asnoœæ Skarbu Pañstwa po³o- ona jest w terenach dla którego Gmina Kamieñsk nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla zbywanej nieruchomoœci S¹d Rejonowy w Radomsku prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW PT1R/ /8. Nieruchomoœæ na dzieñ dzisiejszy nie posiada obci¹ eñ ani ograniczeñ na rzecz osób trzecich. W znacznej czêœci jest to nieruchomoœæ leœna, jedynie od strony drogi przez wieœ s¹ to grunty rolne s³abszych klas, stan zagospodarowania - s³aby. Nieruchomoœæ mo na ogl¹daæ w godz , po uprzednim zg³oszeniu w tutejszym urzêdzie. W wyznaczonym terminie osoby, którym przys³ugiwa³o roszczenie o nabycie opisanej nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z póÿ. zm.), nie z³o y³y wniosku o nabycie nieruchomoœci do Starosty Radomszczañskiego. Przetarg ustny nieograniczony odbêdzie siê w dniu 20 maja 2011 r. w sali nr 118 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku przy ul. L. Czarnego 22 o godz Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie okreœlonego w pieni¹dzu wadium, najpóÿniej do dnia 17 maja 2011 r. Wadium w pieni¹dzu nale y wp³acaæ w kasie Starostwa w godzinach pracy Urzêdu lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 prowadzony przez Bank Spó³dzielczy w Radomsku Nr z tytu³em wadium w przetargu na dzia³kê nr 337 w Szpinalowie. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie póÿniej ni przed up³ywem 3 dni od zamkniêcia lub odwo³ania przetargu. Je eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez usprawiedliwienia w okreœlonym terminie zawarcia umowy sprzeda y, organ mo e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg mo e byæ odwo³any z wa nych przyczyn. Wszelkie op³aty zwi¹zane z zawarciem umowy kupna nieruchomoœci ponosi nabywca. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu oraz jego warunków i trybu, a tak- e przedmiotu, (w tym wgl¹d do operatu szacunkowego), mo na uzyskaæ w pokoju nr 212 tutejszego Starostwa, tel , w godzinach Og³oszenie o przetargu zosta³o wywieszone na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku, przy ul. Leszka Czarnego 22 oraz zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Radomszczañskiego Radomsko, dnia r. SPORT * REKLAMA IMPREZY MOSiR Halowa pi³ka no na Zimowa liga dzieci i m³odzie y Mecze fina³owe o III miejsce UKS M ODE WILKI II - UKS M ODE WILKI I 1:2 o I miejsce PSP NR 6 - MUKS SZÓSTKA I 2:1 KOÑCOWA KOLEJNOŒÆ 1. PSP NR 6 2. MUKS SZÓSTKA I 3. UKS M ODE WILKI I 4. UKS M ODE WILKI II XIV halowe mistrzostwa Radomska pi¹tek pi³karskich XIV (ostatnia kolejka) STRA PO ARNA - WILMEB 3:6 REMARK - EPS BARDA 4:5 ZORZA - MEBIN 4:6 JYSK - ECO CAR-MEDYK 3:7 EKO CENTRUM - DRUKARZ KAMIÑSCY 3:0 UBRY - EVT 1:0 ELEKTRYK - BALL 0:5 Pauza: MEBLEKS KOÑCOWA TABELA 1. EKO CENTRUM :27 2. MEBIN :32 3. WILMEB :25 4. REMARK :34 5. EPS BARDA :39 6. STRA PO ARNA :37 7. UBRY : DRUKARZ :52 9. EVT : ZORZA : JYSK : ELEKTRYK : BALL : ECO CAR : MEBLEKS :75 Dru yna EKO CENTRUM - halowy mistrz Radomska - wystêpowa³a w sk³adzie: Robert Kaczmarczyk, Tomasz Lisowski, Gabriel Hemerling, Rafa³ Rykalski, Micha³ Siedlecki, Pawe³ Kurek, B³a ej Szczepañski, Adrian Kubik, Robert Marchwiñski, Grzegorz Nowak, Grzegorz Dró d, Robert Zatoñ, Pawe³ Grzybek, Robert Tuzim, Roman Lisowski. Najskuteczniejszy pi³karz mistrzostw - ukasz Cieœlik (REMARK) - 32 bramki. Najlepszy bramkarz - Sylwester Banaszek (WILMEB). (r) Siatkówka Amatorska liga siatkówki dziewcz¹t WYNIKI MECHANIK - I LO 0:2 DRZEWNIAK - PG KOBIELE 0:2 ELEKTRYK - II LO 0:2 Pauza: PG NR 6 TABELA 1. PG KOBIELE :6 2. I LO :10 3. II LO :4 4. PG NR :12 5. DRZEWNIAK :15 6. MECHANIK :19 7. ELEKTRYK :24 Zakoñczenie rozgrywek nast¹pi po rozegraniu dwóch zaleg³ych spotkañ: DRZEW- NIAK - II LO i II LO - PG KOBIELE. (r) REKLAMA KWIETNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 13

14 PROGRAM TV * INFORMATOR I N F O R M A T O R CO, GDZIE, KIEDY? Zwi¹zek otwarty W radomszczañskim MDK 14 kwietnia o godz bêdzie mo na zobaczyæ sztukê Zwi¹zek otwarty. Spektakl zaprezentuje Teatr Scena Poczekalnia z Kalisza. Wyst¹pi¹ Izabela Noszczyk i Robert Latusek. Bilety kosztuj¹ 30 z³ normalny i 20 z³ ulgowy. (jd) Zawody w strzelaniu Powiatowa Liga Obrony Kraju w Radomsku organizuje XIX Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkó³ Ponadgimnazjalnych w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej. Zawody odbêd¹ siê w pi¹tek 15 kwietnia w godz w Zespole Szkó³ Elektryczno-Elektronicznych. (jd) Œwi¹teczny kiermasz W najbli sz¹ niedzielê 17 kwietnia Miejski Dom Kultury organizuje kiermasz œwi¹teczny. W godz bêdzie mo na nabyæ ró ne ozdoby i dekoracje wielkanocne wykonane przez dzieci z dzia³aj¹cych w MDK sekcji - plastycznej oraz rêkodzie³a artystycznego. (jd) Poranek filmowy W niedzielê 17 kwietnia MDK zaprasza na poranek filmowy. O godz bêdzie mo na obejrzeæ film Ma³py w kosmosie. Dzieci - wstêp wolny, doroœli p³ac¹ za bilet 5 z³. (jd) Spotkania z muzyk¹ We wtorek 19 kwietnia o godz w MDK muzycy z Filharmonii Narodowej zapraszaj¹ radomszczañskich uczniów na koncert muzyki amerykañskiej. Bêdzie trochê jazzowo, trochê country i gospel, zagrane zostan¹ równie znane tematy filmowe, melodie piosenek musicalowych oraz dawne przeboje muzyki popularnej. Nie zabraknie te kompozycji klasycznych. (jd) Koncert jazzowy Miejski Dom Kultury zaprasza na koncert jazzowy Maciej Fortuna Quartet. 29 kwietnia o godz na scenie MDK muzyczne improwizacje zaprezentuje m.in. Maciej Fortuna i Frank Parker. Wystêp w Radomsku jest czêœci¹ trasy koncertowej Maciej Fortuna Quartet Lost Keys Tour. Bilety: przedsprzeda 15 z³, w dniu koncertu 20 z³. (jd) 14 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 14 KWIETNIA 2011 R.

15 PROGRAM TV * INFORMATOR Zdjêcie z Papie em Muzeum Regionalne im. Stanis³awa Sankowskiego prosi mieszkañców Radomska o u yczenie pami¹tkowych fotografii zwi¹zanych z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II. Fotografie prezentowane bêd¹ w maju w muzeum na specjalnej wystawie zorganizowanej z okazji beatyfikacji S³ugi Bo ego Jana Paw³a II. Szczegó³owe informacje (jd) KINO MDK tel Kino nieczynne Sala samobójców, Polska 2010, godz , i NOCNE DY URY APTEK ul. Przedborska ul. Reymonta ul. Leszka Czarnego ul. Armii Krajowej ul. Krasickiego ul. Piastowska 20 D ul. Prymasa Wyszyñskiego 25 WA NE TELEFONY RADOMSKO 997 lub policja 998 stra po arna 999 pog. ratunkowe 986 stra miejska 992 pog. gazowe pog. wod.-kan pog. weterynaryjne 991 lub pog. energ inf. PKP (z tel. TP S.A.) inf. PKP (z tel. kom.) inf. PKS TAXI (PKP) TAXI (ul. eromskiego) TAXI (ul. Piastowska) (bezp³atny) teletaxi lub 33 Poczta Urz¹d Miasta (centrala) Prezydent Miasta Rada Miasta Starostwo Powiatowe Urz¹d Skarbowy Pow. Urz¹d Pracy MOPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (01) Szpital Powiatowy Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne Miejska Bibl. Publiczna Biblioteka Pedagog. (34) inf. gospodarcza (34) inf. medyczna Fundacja Inicjatyw Kulturalnych TELEFONY ZAUFANIA (44) Klub Szansa (problemy alkoh.) - pn., œr., pt., godz (34) Jasna Góra - czynny od do Klub Abst. Mo na Inaczej - AA, Al. Anon, DDA - tel STOMATOLOGIA Codziennie, równie w soboty, niedziele i œwiêta. Tel KWIETNIA 2011 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA I N F O R M A T O R CO, GDZIE, KIEDY? 15

16 SPORT * REKLAMA Klêska Pilicy w odzi REKLAMA... W 19. kolejce w pi³karskiej III lidze Pilica Przedbórz dozna³a klêski w wa nym meczu wyjazdowym z UKS SMS ódÿ - 6:1. Natomiast w 19. kolejce klasy okrêgowej Mechanik Radomsko pokona³ na w³asnym stadionie Poloniê Piotrków Trybunalski 2:0, zaœ Œwit Kamieñsk wygra³ na wyjeÿdzie z KS Poœwiêtne 3:2. Os³abiona brakiem kilku zawodników Pilica przegra³a wysoko z s¹siadem z tabeli UKS SMS ódÿ w tzw. meczu za 6 punktów. Wynik otworzy³ ju w 3. min Bartosz Biel. Przedborzanie, próbuj¹c odrabiaæ straty, nara ali siê na kontry. W 38. min swoj¹ pierwsz¹ bramkê zdoby³ Mateusz Cholewiak, który w 70. i 89. min skompletowa³ hat tricka. W 57. min po samobójczym trafieniu Bart³omieja Grali gospodarze prowadzili ju 3:0. Kilka minut póÿniej po rzucie karnym wynik zmniejszy³ te Grala. W goœciach od y³y nadzieje na doprowadzenie do remisu. Niestety, dwa trafienia najlepszego na boisku Cholewiaka i bramka Krystiana Nowaka w 83. min rozwia³y te marzenia. Swoje mecze wygra³y Ursus Warszawa i Warta Sieradz, które znajduj¹ siê w strefie spadkowej, z przeciwnikami teoretycznie silniejszymi. Tym samym Pilica znalaz³a siê w ich zasiêgu, a wiêc kolejne punkty s¹ jej bardzo potrzebne. Nie bêdzie to ³atwe, gdy przedborzanie podejm¹ na w³asnym stadionie trzeci zespó³ ligi, MKS Kutno, z którym jesieni¹ zremisowali 3:3. - Nie jestem zadowolony zarówno z gry, jak i wyniku spotkania. Nie ze wszystkich zawodników mog³em skorzystaæ w tym meczu z powodu kartek, kontuzji, chorób i by³o to bardzo widoczne. Spotkanie nie u³o y³o siê po naszej myœli. Graj¹c pod wiatr, pierwszego gola straciliœmy ju w 3. min. Próbuj¹c odrabiaæ straty, traciliœmy kolejne bramki. Nawet graj¹c z przewag¹ jednego zawodnika przez pó³ godziny po prostu nic nam nie wychodzi³o. Teraz w meczu z MKS Kutno musimy powalczyæ o pe³n¹ pulê, gdy nasi najgroÿniejsi rywale w tabeli niebezpiecznie siê do nas zbli yli - powiedzia³ Gazecie trener Pilicy, Andrzej Dec. W nastêpnej kolejce 16 kwietnia o godz Pilica podejmie na w³asnym stadionie MKS Kutno. Mechanik w sobotê 9 kwietnia pokona³ na w³asnym stadionie Poloniê Piotrków Trybunalski 2:0. Po s³abym pocz¹tku Mechanik obudzi³ siê w 9. min i od razu móg³ wyjœæ na prowadzenie. Przemys³aw Szewczyk min¹³ ju bramkarza goœci i zamiast strzelaæ, za d³ugo zwleka³ i radomszczanie stracili wyborn¹ okazjê do wyjœcia na prowadzenie. Po tej akcji radomszczanie zaczêli ³apaæ w³aœciwy rytm gry. W 24. minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem goœci znalaz³ siê Tomasz Walioszczyk, który min¹³ Tomasza Joñczyka i pos³a³ pi³kê do siatki. W koñcówce pierwszej po³owy Szewczyk zagra³ do Marcina Antczaka, który wbieg³ w pole karne i na raty pokona³ Joñczyka. Goœcie sygnalizowali faul na bramkarzu, ale arbiter g³ówny, Mariusz Strzelecki, po konsultacji Bart³omiej Grala strzeli³ 2 gole - jeden dla Pilicy, jeden dla... SMS. z asystentem wskaza³ na œrodek boiska. Druga po³owa sta³a na du o s³abszym poziomie. W 59. minucie po zagraniu Antczaka, Szewczyk strzeli³ wprost w Mateusza Tworkowskiego, który po przerwie strzeg³ bramki Polonii. W koñcówce szanse na drugiego gola mia³ Walioszczyk, ale po podaniu Marka Brycha nie trafi³ w bramkê. - Z kilku stuprocentowych okazji wykorzystaliœmy tylko dwie. Mam nadziejê, e wkrótce odzyskamy skutecznoœæ, bo w najbli szych tygodniach cze- Sport tak e na str. 13. REKLAMA... Fot. Pawe³ Grabalski kaj¹ nas bardzo wa ne spotkania, które mog¹ zadecydowaæ o tym, który zespó³ wywalczy awans do IV ligi - powiedzia³ Gazecie trener Mechanika, Rafa³ Ozga. W nastêpnej kolejce 17 kwietnia o godz radomszczanie zmierz¹ siê na wyjeÿdzie z MGKS Gerlach Drzewica, z którym jesieni¹ zremisowali zaledwie 1:1. Œwit pokona³ na wyjeÿdzie KS Poœwiêtne 3:2. W pierwszej ods³onie niezbyt skoncentrowani goœcie stracili dwie bramki po strza³ach Kamila Wêgliñskiego w 8. i 33. min, choæ sami stwarzali równie klarowne sytuacje, lecz ich gra by³a nieskuteczna. Po zmianie stron goœcie próbowali odrabiaæ straty. Kontaktow¹ bramkê dla Œwitu zdoby³ strza³em z 16 metrów w 60. min Przemys³aw Olejnik. Kilka minut póÿniej do wyrównania doprowadzi³ piêknym strza- ³em w samo okienko praw¹ nog¹ Damian Tkacz. W 80. min pos³a³ pi³kê nad bramkarzem. W œrodê 6 kwietnia Œwit uleg³ w meczu sparingowym Concordii Piotrków Tryb. 0:2 (0:2). - Po zmianie stron z up³ywem czasu graliœmy coraz lepiej i zdo³aliœmy najpierw wyrównaæ, a póÿniej w koñcówce zdobyæ decyduj¹cego gola, choæ gospodarzom równie uda³o siê stworzyæ kilka klarownych sytuacji - mówi trener Œwitu, Artur Lamch. W nastêpnej kolejce 16 kwietnia o godz Œwit podejmie na w³asnym stadionie GUKS Gorzkowice, który jesieni¹ pokona³ 3:2. (ek) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group jedno z najprê niej rozwijaj¹cych siê towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku, nale ¹ce do miêdzynarodowej grupy Vienna Insurance Group, poszukuje energicznych i nastawionych na sukces osób do pracy w nowopowstaj¹cej filii w Radomsku na stanowisko: Agent Ubezpieczeniowy Na terenie: Radomska i powiatu radomszczañskiego, Pajêczna, Dzia³oszyna oraz powiatu pajêczañskiego (nr. ref.: Agent/CZ/04/11) Od kandydatów oczekujemy: Wykszta³cenia min. œredniego Zaœwiadczenia o niekaralnoœci Zaanga owania w wykonywan¹ pracê oraz chêci podnoszenia kwalifikacji Komunikatywnoœci Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera Oferujemy: Atrakcyjny system wynagrodzeñ Mo liwoœæ sprzeda y szerokiej oferty ubezpieczeñ maj¹tkowych i yciowych indywidualnych i grupowych Rozwój zawodowy w oparciu o profesjonalny system szkoleñ Mo liwoœæ podnoszenia kwalifikacji i jasno okreœlon¹ œcie kê kariery Program IT wspieraj¹cy pracê Indywidualn¹ opiekê ze strony mened era sprzeda y Wsparcie marketingowe Zainteresowane osoby prosimy o przesy³anie aplikacji zawieraj¹cych CV i list motywacyjny w terminie do 7 dni od daty og³oszenia na adres: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group, ul. Kawia 4/16, Czêstochowa lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres: W temacie wiadomoœci prosimy o dopisanie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. UKS SMS ódÿ - Pilica Przedbórz 6:1 (2:0). Bramki: Bartosz Biel 3. min, Mateusz Cholewiak 38., 70. i 89. min, Bart³omiej Grala - samobójcza 57. min i Krystian Nowak 83. min oraz Bart³omiej Grala 63. min - rzut karny. Sk³ad Pilicy: Winckowicz (46. Gonera) - Bartkowiak, Janowski (46. Ba³a), Liziñczyk (85. Dobrzañski) - Grala, Pyka, Marcioch, Joñczyk, Balcerek - Fr¹czyk, Kucharski (60. W³óka). Trener Andrzej Dec. Czerwona kartka: Kalinowski (UKS SMS) w 61. min. Sêdziowa³: Krzysztof Jakubowski (Piotrków Tryb.). Widzów: GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 14 KWIETNIA 2011 R.

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Sygn. akt l Ds. 219/14 Dnia 21 marca 2014r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Krzysztof Sobechowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia,,programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów w 2014 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów w 2014 roku. Uchwała Nr XLIII/244/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r.

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25.05.2016 r. OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj. 1 z 7 2011-07-31 08:21 Wieleń: PRZEPROWADZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ORGANIZACJA TRANSPORTU Numer ogłoszenia: 207037-2011; data zamieszczenia: 31.07.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku. -projekt- zał. do uchwały Nr... 2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia...2015 roku Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo