DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI"

Transkrypt

1 DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2 Dla rozwoju Mazowsza DOBRE PRAKTYKI Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2010

3 Informacje dotyczące liczby ludności i powierzchni opracowano na podstawie danych GUS-u stan na dzień 12 grudnia 2008 r. lista projektów realizowanych w ramach Regionalanego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz podana wartość projektów prezentują stan na dzień 28 października 2010 r. Opisy projektów zostały opracowane na podstawie informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie projektów oraz inforamcji dostępnych na stronach i Wydawca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, Warszawa ISBN Egzemplarz bezpłatny Koncepcja: Gabriela Bidzińska-Dajbor Redakcja: Gabriela Bidzińska-Dajbor, Ilona Soja-Kozłowska Redakcja tekstów: VIVALIBRI Monika Szewczyk Fotografie: Andrzej Tyszko Projekt graficzny, DTP, druk: Pracownia C&C Sp. z o.o.

4 WSTĘP Mazowsze na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) otrzymało blisko 1,9 mld EUR. Rekordowa pula pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którą dysponuje nasze województwo, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju dużych miast, miasteczek i wsi. We wszystkich tych miejscach powstają nowe i rozbudowują się istniejące przedsiębiorstwa, poprawia się stan infrastruktury teleinformatycznej i transportowej, powiększa się zaplecze związane ze szkolnictwem, lecznictwem i opieką społeczną, poprawia się bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne, coraz więcej zabytków kultury zyskuje nowe oblicze, wzrasta liczba obiektów turystycznych i sportowych. Rozległy obszar Mazowsza, rozciągający się od Kurpiów do ziemi radomskiej i od Pojezierza Dobrzyńskiego do Podlasia, obejmuje swoim zasięgiem 42 powiaty, na terenie których położonych jest ponad 314 gmin, w tym 50 gmin miejsko-wiejskich i 35 miast. W albumie, który oddajemy w Państwa ręce, prezentujemy projekty realizowane na terenie całego województwa mazowieckiego. W pierwszej części albumu, aby zaprezentować szeroki zakres oddziaływania funduszy europejskich, pokazujemy wybrane przedsięwzięcia realizowane jako projekty kluczowe. Projekty te uzyskały wsparcie w ramach siedmiu priorytetów RPO WM, w takim też porządku zostały tutaj przedstawione. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego stwarza nowe możliwości społecznego i gospodarczego rozwoju naszego województwa. Dlatego też, zachęcając wszystkich Państwa do aktywności w ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy europejskich, w kolejnej części albumu prezentujemy przykłady dobrych praktyk. Dobre praktyki to ponad 40 wybranych szczególnie udanych projektów, realizowanych nie tylko przez instytucje należące do sektora finansów publicznych czy jednostki samorządu terytorialnego, ale i inne organizacje aktywne w sferze publicznej, takie jak parafie, organizacje pozarządowe, indywidualni przedsiębiorcy. Dotychczas na Mazowszu zawarto już ponad 700 umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM. Ich pełny wykaz znajdą Państwo w ostatniej części publikacji. Dzięki dobrze zagospodarowanym funduszom dziś możemy już korzystać z efektów wdrażania RPO WM i obserwować, jak mieszkańcy Mazowsza z każdym dniem zyskują nowe miejsca pracy, piękniejsze i bardziej przyjazne otoczenie. Zapraszam do lektury. Marcin Kierwiński Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego WSTęp DLA ROZwoju mazowsza

5

6 bazy wiedzy o mazowszu Samorządowe instytucje na Mazowszu współdziałają w celu zrównoważenia rozwoju gospodarczego całego województwa oraz promocji gospodarczej regionu. Tworzą zintegrowany elektroniczny system informacji, gromadzący dane o zagospodarowaniu przestrzennym, pochodzące z rejestrów geodezyjnych i jednostek administracyjnych. Utworzone w ten sposób bazy będą cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców oraz narzędziem wspomagającym zarządzanie przestrzenią geograficzną regionu. Prawie 90% jednostek samorządu terytorialnego działających na Mazowszu wspólnie realizuje projekt stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o województwie. Jego celem jest udostępnienie przedsiębiorcom i inwestorom kompleksowej informacji o sposobie zagospodarowania przestrzeni oraz przeznaczeniu poszczególnych terenów, a także o ich walorach gospodarczych i przyrodniczych. Projekt jest prowadzony pod kierownictwem Geodety Województwa Mazowieckiego. Do realizacji tego zadania będą wykorzystane rezultaty projektu Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa przeprowadzonego w latach , przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i samorządy powiatów mińskiego, płockiego, radomskiego oraz miast Mława i Ostrołęka, a także gmin Jedlińsk i Mrozy. Zadanie obejmuje szereg prac, które będą sukcesywnie przeprowadzane w ciągu czterech lat. Rozpoczną się na poziomie gmin i powiatów, a zakończą integracją na szczeblu wojewódzkim. W pierwszej kolejności zostaną przygotowane cyfrowe zbiory danych dotyczących: obiektów topograficznych, katastru nieruchomości oraz ewidencji ulic i numeracji porządkowej nieruchomości, które posłużą do przygotowania mapy zasadniczej. Następnie, zgodnie z wymaganiami Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, powstaną zbiory danych tematycznych gromadzonych przez jednostki organizacyjne szczebla regionalnego. System zostanie wdrożony w jednostkach gminnych i powiatowych. Będzie również stworzony standardowy model danych i metadanych dla: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa. Na jego podstawie powstanie oprogramowanie umożliwiające gromadzenie danych w jednolitym formacie. Wszystkie jednostki biorące udział w realizacji zadania zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt, a także będzie im udzielone profesjonalne wsparcie informatyczne, techniczne, prawne i księgowe. W efekcie przeprowadzonych prac powstaną: mapa zasadnicza, która będzie jednolitą podstawą referencyjną do gromadzenia informacji tematycznych; baza danych ewidencji gruntów i budynków; topograficzna baza danych; cyfrowa ewidencja ulic i numeracji porządkowej nieruchomości; elektroniczny rejestr planów oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; rejestr podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz postępowań prowadzonych w tym zakresie; moduł zasilania hurtowni danych, który będzie umożliwiał pobieranie danych z innych źródeł. Do wszystkich baz, rejestrów i ewidencji zostaną wprowadzone dane z istniejących źródeł dokumentacji, według jednolitych standardów, co umożliwi ich zintegrowanie i udostępnienie użytkownikom. W jednostkach samorządowych staną się podstawą systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie georeferencyjnymi bazami danych. Natomiast przedsiębiorcy i inwestorzy będą mogli korzystać z nich za pośrednictwem portalu internetowego specjalnie stworzonego w ramach projektu. Realizacja zadania korzystnie wpłynie na usprawnienie i obniżenie kosztów wielu działań administracyjnych. Łatwy i szybki dostęp do informacji pobudzi rynek obrotu nieruchomościami, a także przyciągnie inwestorów. Ponadto zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu i ułatwią racjonalne zarządzanie zasobami przestrzennymi województwa oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych. Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Beneficjent: Samorząd województwa mazowieckiego Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowania z UE: ,00 zł PRIORYTET I DLA ROZwoju mazowsza

7

8 e-policja Komenda wojewódzka Policji w Radomiu wykorzystuje nowoczesne technologie teleinformatyczne do przełamywania stereotypowego wizerunku policji i budowania porozumienia z lokalnymi społecznościami. Dzięki sieci powszechnie dostępnych infokiosków stworzyła nowoczesną platformę wymiany informacji. Mieszkańcy regionu mogą w łatwy i szybki sposób powiadomić funkcjonariuszy o zaistniałym zagrożeniu oraz zdobywać wiedzę o działaniach policji, co daje im większe poczucie bezpieczeństwa. Realizacja zadania wymagała stworzenia zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej zarówno w jednostkach podległych komendzie, jak i w przestrzeni publicznej, a także zakupu i wdrożenia odpowiedniego oprogramowania. wszystkie jednostki garnizonu mazowieckiego uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz systemu bezpiecznej transmisji danych. zbudowano główny system nadzoru nad centralami telefonicznymi (MATRA). Ponadto w komendach utworzono profesjonalnie wyposażone stanowiska pracy. Natomiast w celu zapewnienia mieszkańcom powszechnego dostępu do informacji stworzono sieć infokiosków. w efekcie przeprowadzenia inwestycji powstała nowoczesna platforma wymiany informacji między policją a obywatelami. Infokioski zastąpiły tradycyjne tablice ogłoszeń. Dzięki nim każdy może dowiedzieć się, co ważnego wydarzyło się w województwie, jakie działania prowadzą powiatowe i miejskie komendy policji, zapoznać się z informacjami o osobach poszukiwanych i zobaczyć ich zdjęcia, a także przeczytać komunikaty wydawane przez rzeczników prasowych lub ogłoszenia o wolnych etatach w policji. Ponadto umożliwiają one szybki kontakt z najbliższą jednostką policji oraz innymi służbami. specjalnie dla turystów i osób nieznających regionu przygotowano mapy ułatwiające dotarcie do poszczególnych komend i wydziałów. Oprócz uzyskania informacji, w infokioskach można również skorzystać z dostępu do Internetu, a za pośrednictwem specjalnie przygotowanej strony wysłać do odpowiedniej jednostki policji. wszystkie materiały prezentowane w kioskach mają charakter multimedialny, co umożliwia korzystanie z nich osobom słabowidzącym i niewidomym. wprowadzenie nowej formy komunikacji poprawia relację między policją a lokalnymi społecznościami. Mieszkańcy powoli odrzucają uprzedzenia, zaczynają czuć się coraz bardziej bezpiecznie i wykazują większe zaufanie do policjantów, dlatego że są dobrze po- informowani o ich działaniach oraz mają możliwość łatwego i naturalnego w dobie powszechnej informatyzacji sygnalizowania swoich potrzeb. Funkcjonariusze natomiast zyskali przydatne źródło informacji, które umożliwia sprawne podejmowanie działań zgodnych z oczekiwaniami społecznymi. Ponadto mogą lepiej wykonywać swoje obowiązki, dzięki nowoczesnej i sprawnie działającej infrastrukturze teleinformatycznej. Pozwoli ona również na włączenie się jednostek z garnizonu mazowieckiego w przedsięwzięcia o charakterze ogólnoeuropejskim, na przykład takie jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro Programem rozwoju infrastruktury teleinformatycznej Komendy wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zostały objęte następujące miejscowości: Białobrzegi, Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grójec, Kozienice, lipsko, Ostrołęka, Płock, Radom, siedlce, Łosice, Maków Mazowiecki, Mława, Ostrów Mazowiecka, Pszasnysz, Przysucha, Pułtusk, Płońsk, sierpc, sochaczew, sokołów Podlaski, szydłowiec, węgrów, wyszków, zwoleń, Żuromin oraz Żyrardów. Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji mazowieckiej Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet II dla RozWoju mazowasza 7

9

10 komunikacyjny WĘzeł W Stolicy Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą siekierkowską to ostatni etap realizacji jednego z kluczowych warszawskich projektów komunikacyjnych. Trasa łączy części miasta położone na obu brzegach wisły i jest główną arterią po południowej stronie stolicy. Przez zmodernizowany węzeł przejeżdża nawet 84 tys. pojazdów na dobę. zakończenie projektu budowy Trasy siekierkowskiej ma bardzo duże znaczenie dla rozwiązania problemów komunikacyjnych warszawy, a jego ostatni etap był skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym i technicznym. skrzyżowanie drogi krajowej nr 2 z Trasą siekierkowską jest obciążone ruchem lokalnym oraz tranzytowym ze wschodnich rejonów kraju. w godzinach szczytu tworzą się tu korki uciążliwe dla kierowców i okolicznych mieszkańców, często dochodzi do wypadków drogowych, także z udziałem pieszych. Projektem objęto nie tylko przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą siekierkowską, ale również części węzła Marsa oraz połączonych z nim odcinków ulic Marsa i Płowieckiej oraz budowę ścieżek rowerowych i chodników. Dzięki przeprowadzeniu inwestycji wzrosła przepustowość skrzyżowania, co w znacznym stopniu wpłynęło na usprawnienie transportu miejskiego i regionalnego oraz upłynnienie ruchu, a przez to zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych w tym rejonie. Ponadto pozwoliło wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum miasta. Natomiast przebudowa sąsiednich ulic ułatwiła przepływ ruchu lokalnego. Modernizacja przyczyniła się również do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i pieszych, ponieważ wszystkie skrzyżowania w obrębie węzła są bezkolizyjne, a przejścia dla pieszych podziemne. Inwestycja nie tylko rozwiązuje problemy komunikacyjne, ale również ma duże znaczenie społeczne i gospodarcze. Przyczyni się do zrównoważenia rozwoju prawo- i lewobrzeżnej warszawy. Rozbudowa infrastruktury łączącej części miasta położone po obu brzegach wisły ze wschodnimi rejonami województwa pozytywnie wpłynie na ożywienie działalności gospodarczej, turystycznej oraz kulturalnej, a także ułatwi integrację podwarszawskich gmin ze stolicą. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą siekierkowską kończy realizację zakrojonego na szeroką skalę projektu budowy Trasy siekierkowskiej. Prace nad całością trwały 10 lat i były po- dzielone na sześć etapów. Pierwszy z nich obejmował budowę mostu przez wisłę oraz węzła wału Miedzeszyńskiego, drugi odcinka trasy od węzła Czerniakowska Beethovena do wału zawadowskiego, trzeci wału Miedzeszyńskiego na odcinku od ulicy wersalskiej do Narodowej, czwarty części trasy łączącej węzły wał Miedzeszyński i Bora Komorowskiego, a piąty doprowadzenie trasy od węzła Bora Komorowskiego do ulicy Płowieckiej i stworzenie części węzła Marsa. Na całej długości trasa ma po trzy pasy ruchu w obu kierunkach oraz zatoczki i zjazdy umożliwiające bezkolizyjny ruch. Przeprowadzenie tak rozległej i skomplikowanej inwestycji oczywiście nie odbyło się bez przeszkód, które na szczęście zostały przezwyciężone. Pod koniec 2010 roku kierowcy i pasażerowie miejskich autobusów, po wielu miesiącach cierpliwego znoszenia utrudnień, będą mogli korzystać z całej Trasy siekierkowskiej. z pewnością szybko docenią możliwość sprawnego i komfortowego podróżowania po nowoczesnej drodze. Priorytet III Regionalny system transportowy Nazwa projektu: Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet III dla RozWoju mazowasza 9

11

12 ekologiczna ostrołęka Miejskie wysypisko śmieci w Ostrołęce zmieni się nie do poznania. Zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego odpady z terenu całego powiatu będą segregowane oraz w znacznej części poddawane recyklingowi. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi pomoże chronić przyrodę i podniesie komfort życia mieszkańców regionu. Istniejące na terenie gminy Rzekuń składowisko odpadów przyjmuje śmieci z terenu Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego. Obecnie większość odpadów nie jest segregowana, co uniemożliwia odzyskiwanie surowców wtórnych. Władze samorządowe od kilku lat wprowadzają program gospodarki odpadami komunalnymi, który ma na celu ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie możliwości ich przetwarzania. Jego pierwszym etapem, niewymagającym dużych nakładów finansowych, było zachęcenie mieszkańców do segregowania śmieci w gospodarstwach domowych, a także nawiązanie współpracy z prywatnymi firmami zajmującymi się skupem odpadów i ich dalszym wykorzystaniem. Dzięki pozyskaniu dotacji z funduszy UE możliwe będzie przeprowadzenie bardzo ważnej inwestycji polegającej na budowie stacji segregacji odpadów. które będą przechowywane w specjalnie do tego celu przystosowanych magazynach, a następnie utylizowane. Budowa stacji jest kluczowym elementem programu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie ostrołęckim. Pozwoli na wdrażanie innych nowoczesnych rozwiązań chroniących przyrodę i podnoszących komfort życia mieszkańców. Pierwszymi wymiernymi korzyściami, jakie przyniesie będzie ograniczenie zanieczyszczenia terenu oraz wód gruntowych i powierzchniowych powstającego w wyniku składowania nieczystości stałych. W perspektywie wieloletniej jej znaczenie jest nie do przecenienia, bowiem racjonalna gospodarka odpadami stanowi jeden z ważniejszych warunków rozwoju powiatu. Stacja powstanie na terenie sąsiadującym ze składowiskiem. Będzie się składała z: hali sortowni odpadów wyposażonej w nowoczesną linię mechanicznego sortowania, hali kompostowni, kontenera z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników, wagi, brodzika dezynfekcyjnego, boksów magazynowych, punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, garaży dla maszyn i pojazdów technicznych, biofiltra oraz magazynu na niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych. Projekt obejmuje również budowę infrastruktury wewnętrznej oraz zewnętrznej umożliwiającej dojazd do stacji. Docelowo stacja będzie miała przepustowości ok. 140 Mg/d. Umożliwi to poddanie segregacji Mg odpadów w ciągu roku, w tym Mg komunalnych odpadów zmieszanych. Natomiast kompostownia będzie przetwarzała ok. 60 Mg odpadów na dobę, co rocznie daje Mg. Dzięki temu do minimum zostanie ograniczona ilość odpadów składowanych na wysypisku, a maksymalnie wzrośnie możliwość przetwarzania odpadów biologicznych oraz odzyskiwania surowców wtórnych. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w znacznym stopniu zwiększy wydzielenie z ogólnego strumienia odpadów materiałów szkodliwych i niebezpiecznych, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Nazwa projektu: Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego Beneficjent: Miasto Ostrołęka Wartość projektu: , 00 zł Dofinansowanie z UE: , 00 zł PRIORYTET IV DLA ROZwoju mazowsza 11

13

14 WĘgRoWSki Rynek W pełnej krasie Rynek Mariacki już wkrótce odzyska dawny blask i znaczenie. znowu będzie tętniącym życiem sercem miasta. Nie będzie można tu już zaparkować samochodu, ale za to będzie można ciekawie i przyjemnie spędzić wolny czas, uczestnicząc w imprezach kulturalnych i artystycznych lub spacerując i podziwiając zabytkowe kamienice wokół ryku. Rynek Mariacki jest głównym placem węgrowa, miasta z sześćsetletnimi tradycjami. To tutaj od wieków koncentrowało się bujne życie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej lokalnej społeczności, którą tworzyli osadnicy z terenów Księstwa Mazowieckiego i Ruskiego oraz kupcy przemierzający, stykające się w mieście, szlaki handlowe z warszawy na litwę i z Gdańska na południe Rzeczypospolitej. w obrębie rynku zlokalizowane były najważniejsze instytucje użyteczności publicznej, takie jak faktoria kupiecka (obecnie Dom Gdański, będący siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej), Ratusz oraz świątynie trzech wyznań. Barokowe kamienice wokół rynku należały do najzamożniejszych mieszczan, w tym również znanych w całym regionie szkockich sukienników. Czasy powojenne przyczyniły się do upadku dawnego znaczenia węgrowa oraz degradacji jego reprezentacyjnego centrum. Od kilku lat Rynek Mariacki pełnił funkcję parkingu, a zlokalizowane w jego obrębie zabytkowe kamienice ulegały stopniowemu zniszczeniu, gdyż ich renowacja przekraczała możliwości niezamożnych mieszkańców. Projekt modernizacji ma przywrócić rynkowi funkcję reprezentacyjną. w tym celu konieczna jest przede wszystkim likwidacja parkingu i wyłączenie placu z ruchu. Problem zostanie rozwiązany, przez zmianę organizacji ruchu i budowę ulicy Kołłątaja, na której będą wyznaczone miejsca postojowe. Następne etapy inwestycji to wymiana nawierzchni, przebudowa infrastruktury podziemnej oraz usunięcie barier architektonicznych. zostanie także wybudowana fontanna, będą ustawione ławki i kosze na śmieci, drogowskazy i tablice informacyjne oraz stojaki dla rowerów. Następnie będzie uporządkowana zieleń i wykonana iluminacja dwóch osiemnastowiecznych zabytków: Bazyliki Mniejszej i Domu Gdańskiego, który po przeprowadzonym remoncie będzie nie tylko siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale również ośrodkiem kulturalno-oświatowym. Pomieszczenia piwniczne będą zaadaptowane do celów wystawienniczych, a na poddaszu powstanie sala przeznaczona do prowadzenia zajęć kulturalnych i edukacyjnych. Dziedziniec będzie przystosowany do organizowania imprez artystycznych. w budynku zostaną zamontowane windy i pochylnie oraz zmodernizowane pomieszczenia sanitarne, co umożliwi korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Rynek Mariacki będzie służył mieszkańcom i turystom. z pewnością wkrótce zacznie się tu również rozwijać różnorodna działalność gospodarcza, czemu ma sprzyjać zmodernizowana infrastruktura. Dodatkowym atutem tego miejsca będzie gwarancja bezpieczeństwa, jaką da system monitoringu miejskiego zainstalowany podczas rewitalizacji. Obraz z kamer umieszczonych na rynku trafi bezpośrednio do Centrum Monitoringu przy straży Miejskiej i umożliwi podjęcie szybkiej interwencji w sytuacji zagrożenia. Dzięki inwestycji węgrów będzie mógł godnie pełnić funkcję ważnego ośrodka administracyjnego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego. Modernizacja rynku przyczyni się do rozwoju turystyki oraz ożywienia gospodarczego, co spowoduje spadek bezrobocia nie tylko w samym mieście, ale również w miejscowościach położonych wokół niego. Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Nazwa projektu: Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie Beneficjent: Miasto Węgrów Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet V dla RozWoju mazowasza 1

15

16 matecznik mazowsze Na terenie Pałacowo-Parkowego zespołu zabytkowego w Karolinie powstało centrum folklorystyczne Matecznik Mazowsze. Istniejący od ponad 60 lat najsłynniejszy polski zespół ludowy nareszcie może się poszczycić wspaniałą siedzibą, która jest miejscem o niezwykłej atmosferze. w dwunastohektarowym parku, sąsiadującym bezpośrednio z bogatymi siedliskowo i przyrodniczo lasami nadleśnictwa Chojnów, powstał wielofunkcyjny obiekt widowiskowo-ekspozycyjny, w którym utworzono Europejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik Mazowsze. w ramach projektu powstał budynek o powierzchni 6 690,46 m 2, w którym znajdują się: scena teatralna o powierzchni 224,84 m 2 z kieszeniami bocznymi i kieszenią tylną; widownia na 580 miejsc o powierzchni użytkowej 567,30 m 2 ; pomieszczenia techniczne związane z obsługą sceny i widowni reżyserki dźwięku i świateł oraz transmisji TV, kabiny kinotechniczne dla tłumaczy i dziennikarzy; sale prób; garderoby; pracownie artystów; sale nauczania indywidualnego; pomieszczenia socjalne oraz gabinet odnowy biologicznej dla artystów; magazyny: sprzętu oświetleniowego i akustycznego, dekoracji, instrumentów muzycznych oraz kostiumów; foyer z szatniami i sanitariatami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych; bufet i jadalnia wraz z zapleczem; hall z pomieszczeniami muzealno-wystawienniczymi, a także pomieszczenia techniczne związane z prawidłowym funkcjonowaniem budynku: wentylatornie i klimatyzatornie, kotłownia, rozdzielnie elektryczne i inne pomieszczenia pomocnicze oraz pokoje administracyjne i biurowe. w podziemiach budynku utworzono garaż. Obiekt wyposażono w niezbędne instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i wody lodowej, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, gazową, oświetleniową, elektryczną, odgromową, ochrony przeciwpożarowej, a także sieć telefoniczno-komputerową, telewizję kablową, system do tłumaczeń symultanicznych, instalacje audiowizualne, system ostrzegania w razie włamania lub napadu, system kontroli dostępu oraz telewizję przemysłową. wszystkie pomieszczenia w budynku urządzono z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i mebli zapewniających komfort zarówno pracownikom centrum oraz artystom, jak i odwiedzającym je gościom. Teren wokół budynku zagospodarowano i ogrodzono. wybudowano drogi dojazdowe, parking i chodniki. zadbano o atrakcyjne za- aranżowanie zieleni oraz stworzono dekoracyjny basen przed głównym wejściem. Centrum pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej zespołu Mazowsze i istotnie wpłynie na poprawę dostępności infrastruktury kulturalnej w regionie oraz rozwój turystyki. Dzięki realizacji inwestycji możliwe stanie się świadczenie nowych usług oraz rozwinięcie działań w zakresie edukacji artystycznej oraz promowania dziedzictwa kulturowego. Będą się tutaj odbywały: kursy i seminaria związane tematycznie z folklorem polskim i tradycją regionu mazowieckiego oraz kulturą innych narodów; szkolenia animatorów kultury, choreografów, instruktorów tańca; warsztaty rękodzieła ludowego, śpiewu i gastronomii regionalnej, a także koncerty innych zespołów i artystów; festiwale artystyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto Centrum będzie prowadziło działalność dokumentacyjną i popularyzatorską, poprzez przygotowywanie programów telewizyjnych oraz wydawanie publikacji związanych z zespołami regionalnymi, ośrodkami folkloru oraz placówkami etnograficznymi. Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Nazwa projektu: Matecznik Mazowsze centrum folklorystyczne Beneficjent: Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet VI dla RozWoju mazowsza 1

17

18 FunduSze na zdrowie Działający od 1973 roku wojewódzki szpital zespolony w Płocku powiększył się o nowy pawilon, w którym zlokalizowano Oddział Neurologiczny, Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Dziecięcy, Onkologiczny oraz Aptekę zakładową i zakład Bakteriologii. Teraz pół miliona pacjentów z rejonu płockiego może liczyć na opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Każda z tych jednostek oprócz nowych pomieszczeń otrzymała również dodatkowe wyposażenie pozwalające na rozszerzenie zakresu działalności. wojewódzki szpital zespolony w Płocku od chwili powstania regularnie się rozwija i poszerza zakres świadczonych usług. Obecnie działa w jego obrębie 21 jeden oddziałów, blok operacyjny wraz z centralą sterylizacyjną, przychodnia przyszpitalna oraz apteka zakładowa. Oddział Neurologiczny dysponuje 57 łóżkami, w tym 10 intensywnej opieki neurologicznej, i od momentu przeprowadzki stosuje uznaną metodę leczenia trombolitycznego udarów mózgu niedokrwiennych u pacjentów, którzy spełniają kryteria zastosowania tego typu terapii. Ponadto utworzono w strukturach oddziału i wyposażono w aparaturę diagnostyczną pracownie usg, EEG i EMG oraz zakupiono aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych. w Ośrodku Dializ funkcjonującym na Oddziale Nefrologicznym do 30 zwiększono liczbę stanowisk dializacyjnych, co pozwala na przeprowadzenie nawet 14 tys. hemodializ rocznie oraz wykonywanie wszystkich zabiegów w ciągu dnia, zgodnie z naturalnym cyklem funkcjonowania organizmu, a także trwałe odizolowanie chorych z HBs i HPV. Ponadto utworzono czterołóżkowy ośrodek dializ otrzewnowych. Oddział Dziecięcy w nowej siedzibie liczy 47 łóżek na dwóch pododdziałach: dzieci starszych oraz młodszych, do 3 roku życia. sale dla najmłodszych pacjentów są przytulnie urządzone i, co najważniejsze, są w nich łóżka oraz łazienki dla matek, które mogą towarzyszyć dziecku podczas pobytu w szpitalu, dzięki czemu leczenie jest krótsze i przynosi lepsze efekty. Dodatkowo oddział został wyposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Oddział Onkologiczny, stale współpracujący z Centrum Onkologii w warszawie, rocznie leczy ok. 2 tys. pacjentów, głównie z nowotworami płuc, piersi, jelita grubego, krtani, żołądka, pęcherza moczowego, chłoniakami oraz białaczkami. Odział zapewnia 32 miej- sca do hospitalizacji chorych wymagających przeprowadzenia chemioterapii w warunkach klinicznych oraz przygotowuje wlewy cytostatyczne dla pacjentów przebywających na innych oddziałach szpitala. w ramach projektu utworzono także nowoczesny zakład Bakteriologii, który w ciągu roku będzie przeprowadzał nawet 26 tys. badań diagnostycznych, co wyeliminuje konieczność kupowania ich w innych zakładach, skróci czas oczekiwania na wyniki i pozwoli obniżyć koszty. Realizacja inwestycji zwiększyła bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu płockiego. Chorzy mają łatwiejszy dostęp do usług medycznych świadczonych na wysokim poziomie w placówce położonej blisko miejsca zamieszkania. Poprawiono również warunki pracy lekarzy i personelu medycznego. Dzięki nowej siedzibie szpital będzie mógł udzielić pomocy blisko pacjentom rocznie, a zakupiona aparatura pozwoli przeprowadzić badań diagnostycznych. Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Nazwa projektu: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet VII dla RozWoju mazowasza 17

19

20 Oddział Zamiejscowy MJWPU ul. Wodna Ciechanów Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie Ciechanów Powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński Powierzchnia: km 2 Liczba ludności:

21

22 PRZEKŁADNIE NA ŚWIATOWYM POZIOMIE Fabryka Maszyn Luka może konkurować z producentami przekładni na całym świecie, dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii i przeorganizowaniu procesu produkcyjnego. Zakład wytwarza przekładnie stożkowe i hipoidalne, które są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i maszynowym, m.in. do produkcji obrabiarek, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych, urządzeń rolniczych i stoczniowych. Luka, jako jedyna firma w Polsce, oferuje pełen zakres technologii we wszystkich systemach (Gleason, Klingelnberg/Oerlikon) w produkcji jednostkowej i seryjnej. Do tej pory fabryka, stosując tradycyjną technologię, otrzymywała przekładnie o klasie dokładności 7 i 8, które obecnie w przemyśle motoryzacyjnym są uznawane za zbyt niskie. Chcąc dorównać konkurencji, firma musiała wdrożyć nowoczesną metodę produkcji uzębień łukowych przekładni stożkowych i hipoidalnych zapewniającą dokładność 4 i 5 klasy. W ramach projektu część hali fabrycznej zaadaptowano na gniazdo obróbcze, które wyposażono w szlifierki CNC do ostatecznej obróbki uzębienia oraz współrzędnościową maszynę pomiarową CNC, a także oprogramowanie umożliwiające efektywne wykorzystanie obu urządzeń. Ponadto zakupiono poziome centrum CNC do obróbki korpusów skrzynek napędowych. Całość zintegrowano z posiadanymi maszynami w taki sposób, aby zoptymalizować proces produkcyjny. Kadrę inżynieryjną i operatorów obrabiarek przygotowano do pracy w nowej technologii, przeprowadzając cykl kursów i szkoleń. Dzięki stałej współpracy z Politechniką Warszawską firma śledzi na bieżąco kierunki rozwoju technologii produkcji przekładni zębatych i mogła opracować projekt optymalnych innowacji zapewniających możliwość dalszego rozwoju oraz skutecznego konkurowania z producentami przekładni z całego świata. Nazwa projektu: Wdrożenie szlifowania zębów łukowych kół stożkowych oraz współrzędnościowej techniki pomiarowej, jako warunek wzrostu jakości i konkurencyjności produkowanych przekładni Beneficjent: Fabryka Maszyn Luka Sp. z o.o. Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA ROZWOJU MAZOWSZA 21

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE nr 2 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 WYWIAD Z HANNĄ GRONKIEWICZ-WALTZ, PREZYDENT M. ST. WARSZAWY ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE ELEKTRYZUJĄCY TEMAT OZE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Załącznik 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Projekt 1 Tytuł projektu: Instytucja realizująca projekt:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62164-17-2

ISBN 978-83-62164-17-2 ISBN 978-83-62164-17-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Przykłady zrealizowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo