DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI"

Transkrypt

1 DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2 Dla rozwoju Mazowsza DOBRE PRAKTYKI Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2010

3 Informacje dotyczące liczby ludności i powierzchni opracowano na podstawie danych GUS-u stan na dzień 12 grudnia 2008 r. lista projektów realizowanych w ramach Regionalanego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz podana wartość projektów prezentują stan na dzień 28 października 2010 r. Opisy projektów zostały opracowane na podstawie informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie projektów oraz inforamcji dostępnych na stronach i Wydawca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, Warszawa ISBN Egzemplarz bezpłatny Koncepcja: Gabriela Bidzińska-Dajbor Redakcja: Gabriela Bidzińska-Dajbor, Ilona Soja-Kozłowska Redakcja tekstów: VIVALIBRI Monika Szewczyk Fotografie: Andrzej Tyszko Projekt graficzny, DTP, druk: Pracownia C&C Sp. z o.o.

4 WSTĘP Mazowsze na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) otrzymało blisko 1,9 mld EUR. Rekordowa pula pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którą dysponuje nasze województwo, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju dużych miast, miasteczek i wsi. We wszystkich tych miejscach powstają nowe i rozbudowują się istniejące przedsiębiorstwa, poprawia się stan infrastruktury teleinformatycznej i transportowej, powiększa się zaplecze związane ze szkolnictwem, lecznictwem i opieką społeczną, poprawia się bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne, coraz więcej zabytków kultury zyskuje nowe oblicze, wzrasta liczba obiektów turystycznych i sportowych. Rozległy obszar Mazowsza, rozciągający się od Kurpiów do ziemi radomskiej i od Pojezierza Dobrzyńskiego do Podlasia, obejmuje swoim zasięgiem 42 powiaty, na terenie których położonych jest ponad 314 gmin, w tym 50 gmin miejsko-wiejskich i 35 miast. W albumie, który oddajemy w Państwa ręce, prezentujemy projekty realizowane na terenie całego województwa mazowieckiego. W pierwszej części albumu, aby zaprezentować szeroki zakres oddziaływania funduszy europejskich, pokazujemy wybrane przedsięwzięcia realizowane jako projekty kluczowe. Projekty te uzyskały wsparcie w ramach siedmiu priorytetów RPO WM, w takim też porządku zostały tutaj przedstawione. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego stwarza nowe możliwości społecznego i gospodarczego rozwoju naszego województwa. Dlatego też, zachęcając wszystkich Państwa do aktywności w ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy europejskich, w kolejnej części albumu prezentujemy przykłady dobrych praktyk. Dobre praktyki to ponad 40 wybranych szczególnie udanych projektów, realizowanych nie tylko przez instytucje należące do sektora finansów publicznych czy jednostki samorządu terytorialnego, ale i inne organizacje aktywne w sferze publicznej, takie jak parafie, organizacje pozarządowe, indywidualni przedsiębiorcy. Dotychczas na Mazowszu zawarto już ponad 700 umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM. Ich pełny wykaz znajdą Państwo w ostatniej części publikacji. Dzięki dobrze zagospodarowanym funduszom dziś możemy już korzystać z efektów wdrażania RPO WM i obserwować, jak mieszkańcy Mazowsza z każdym dniem zyskują nowe miejsca pracy, piękniejsze i bardziej przyjazne otoczenie. Zapraszam do lektury. Marcin Kierwiński Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego WSTęp DLA ROZwoju mazowsza

5

6 bazy wiedzy o mazowszu Samorządowe instytucje na Mazowszu współdziałają w celu zrównoważenia rozwoju gospodarczego całego województwa oraz promocji gospodarczej regionu. Tworzą zintegrowany elektroniczny system informacji, gromadzący dane o zagospodarowaniu przestrzennym, pochodzące z rejestrów geodezyjnych i jednostek administracyjnych. Utworzone w ten sposób bazy będą cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców oraz narzędziem wspomagającym zarządzanie przestrzenią geograficzną regionu. Prawie 90% jednostek samorządu terytorialnego działających na Mazowszu wspólnie realizuje projekt stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o województwie. Jego celem jest udostępnienie przedsiębiorcom i inwestorom kompleksowej informacji o sposobie zagospodarowania przestrzeni oraz przeznaczeniu poszczególnych terenów, a także o ich walorach gospodarczych i przyrodniczych. Projekt jest prowadzony pod kierownictwem Geodety Województwa Mazowieckiego. Do realizacji tego zadania będą wykorzystane rezultaty projektu Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa przeprowadzonego w latach , przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i samorządy powiatów mińskiego, płockiego, radomskiego oraz miast Mława i Ostrołęka, a także gmin Jedlińsk i Mrozy. Zadanie obejmuje szereg prac, które będą sukcesywnie przeprowadzane w ciągu czterech lat. Rozpoczną się na poziomie gmin i powiatów, a zakończą integracją na szczeblu wojewódzkim. W pierwszej kolejności zostaną przygotowane cyfrowe zbiory danych dotyczących: obiektów topograficznych, katastru nieruchomości oraz ewidencji ulic i numeracji porządkowej nieruchomości, które posłużą do przygotowania mapy zasadniczej. Następnie, zgodnie z wymaganiami Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, powstaną zbiory danych tematycznych gromadzonych przez jednostki organizacyjne szczebla regionalnego. System zostanie wdrożony w jednostkach gminnych i powiatowych. Będzie również stworzony standardowy model danych i metadanych dla: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa. Na jego podstawie powstanie oprogramowanie umożliwiające gromadzenie danych w jednolitym formacie. Wszystkie jednostki biorące udział w realizacji zadania zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt, a także będzie im udzielone profesjonalne wsparcie informatyczne, techniczne, prawne i księgowe. W efekcie przeprowadzonych prac powstaną: mapa zasadnicza, która będzie jednolitą podstawą referencyjną do gromadzenia informacji tematycznych; baza danych ewidencji gruntów i budynków; topograficzna baza danych; cyfrowa ewidencja ulic i numeracji porządkowej nieruchomości; elektroniczny rejestr planów oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; rejestr podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz postępowań prowadzonych w tym zakresie; moduł zasilania hurtowni danych, który będzie umożliwiał pobieranie danych z innych źródeł. Do wszystkich baz, rejestrów i ewidencji zostaną wprowadzone dane z istniejących źródeł dokumentacji, według jednolitych standardów, co umożliwi ich zintegrowanie i udostępnienie użytkownikom. W jednostkach samorządowych staną się podstawą systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie georeferencyjnymi bazami danych. Natomiast przedsiębiorcy i inwestorzy będą mogli korzystać z nich za pośrednictwem portalu internetowego specjalnie stworzonego w ramach projektu. Realizacja zadania korzystnie wpłynie na usprawnienie i obniżenie kosztów wielu działań administracyjnych. Łatwy i szybki dostęp do informacji pobudzi rynek obrotu nieruchomościami, a także przyciągnie inwestorów. Ponadto zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu i ułatwią racjonalne zarządzanie zasobami przestrzennymi województwa oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych. Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Beneficjent: Samorząd województwa mazowieckiego Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowania z UE: ,00 zł PRIORYTET I DLA ROZwoju mazowsza

7

8 e-policja Komenda wojewódzka Policji w Radomiu wykorzystuje nowoczesne technologie teleinformatyczne do przełamywania stereotypowego wizerunku policji i budowania porozumienia z lokalnymi społecznościami. Dzięki sieci powszechnie dostępnych infokiosków stworzyła nowoczesną platformę wymiany informacji. Mieszkańcy regionu mogą w łatwy i szybki sposób powiadomić funkcjonariuszy o zaistniałym zagrożeniu oraz zdobywać wiedzę o działaniach policji, co daje im większe poczucie bezpieczeństwa. Realizacja zadania wymagała stworzenia zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej zarówno w jednostkach podległych komendzie, jak i w przestrzeni publicznej, a także zakupu i wdrożenia odpowiedniego oprogramowania. wszystkie jednostki garnizonu mazowieckiego uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz systemu bezpiecznej transmisji danych. zbudowano główny system nadzoru nad centralami telefonicznymi (MATRA). Ponadto w komendach utworzono profesjonalnie wyposażone stanowiska pracy. Natomiast w celu zapewnienia mieszkańcom powszechnego dostępu do informacji stworzono sieć infokiosków. w efekcie przeprowadzenia inwestycji powstała nowoczesna platforma wymiany informacji między policją a obywatelami. Infokioski zastąpiły tradycyjne tablice ogłoszeń. Dzięki nim każdy może dowiedzieć się, co ważnego wydarzyło się w województwie, jakie działania prowadzą powiatowe i miejskie komendy policji, zapoznać się z informacjami o osobach poszukiwanych i zobaczyć ich zdjęcia, a także przeczytać komunikaty wydawane przez rzeczników prasowych lub ogłoszenia o wolnych etatach w policji. Ponadto umożliwiają one szybki kontakt z najbliższą jednostką policji oraz innymi służbami. specjalnie dla turystów i osób nieznających regionu przygotowano mapy ułatwiające dotarcie do poszczególnych komend i wydziałów. Oprócz uzyskania informacji, w infokioskach można również skorzystać z dostępu do Internetu, a za pośrednictwem specjalnie przygotowanej strony wysłać do odpowiedniej jednostki policji. wszystkie materiały prezentowane w kioskach mają charakter multimedialny, co umożliwia korzystanie z nich osobom słabowidzącym i niewidomym. wprowadzenie nowej formy komunikacji poprawia relację między policją a lokalnymi społecznościami. Mieszkańcy powoli odrzucają uprzedzenia, zaczynają czuć się coraz bardziej bezpiecznie i wykazują większe zaufanie do policjantów, dlatego że są dobrze po- informowani o ich działaniach oraz mają możliwość łatwego i naturalnego w dobie powszechnej informatyzacji sygnalizowania swoich potrzeb. Funkcjonariusze natomiast zyskali przydatne źródło informacji, które umożliwia sprawne podejmowanie działań zgodnych z oczekiwaniami społecznymi. Ponadto mogą lepiej wykonywać swoje obowiązki, dzięki nowoczesnej i sprawnie działającej infrastrukturze teleinformatycznej. Pozwoli ona również na włączenie się jednostek z garnizonu mazowieckiego w przedsięwzięcia o charakterze ogólnoeuropejskim, na przykład takie jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro Programem rozwoju infrastruktury teleinformatycznej Komendy wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zostały objęte następujące miejscowości: Białobrzegi, Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grójec, Kozienice, lipsko, Ostrołęka, Płock, Radom, siedlce, Łosice, Maków Mazowiecki, Mława, Ostrów Mazowiecka, Pszasnysz, Przysucha, Pułtusk, Płońsk, sierpc, sochaczew, sokołów Podlaski, szydłowiec, węgrów, wyszków, zwoleń, Żuromin oraz Żyrardów. Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji mazowieckiej Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet II dla RozWoju mazowasza 7

9

10 komunikacyjny WĘzeł W Stolicy Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą siekierkowską to ostatni etap realizacji jednego z kluczowych warszawskich projektów komunikacyjnych. Trasa łączy części miasta położone na obu brzegach wisły i jest główną arterią po południowej stronie stolicy. Przez zmodernizowany węzeł przejeżdża nawet 84 tys. pojazdów na dobę. zakończenie projektu budowy Trasy siekierkowskiej ma bardzo duże znaczenie dla rozwiązania problemów komunikacyjnych warszawy, a jego ostatni etap był skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym i technicznym. skrzyżowanie drogi krajowej nr 2 z Trasą siekierkowską jest obciążone ruchem lokalnym oraz tranzytowym ze wschodnich rejonów kraju. w godzinach szczytu tworzą się tu korki uciążliwe dla kierowców i okolicznych mieszkańców, często dochodzi do wypadków drogowych, także z udziałem pieszych. Projektem objęto nie tylko przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą siekierkowską, ale również części węzła Marsa oraz połączonych z nim odcinków ulic Marsa i Płowieckiej oraz budowę ścieżek rowerowych i chodników. Dzięki przeprowadzeniu inwestycji wzrosła przepustowość skrzyżowania, co w znacznym stopniu wpłynęło na usprawnienie transportu miejskiego i regionalnego oraz upłynnienie ruchu, a przez to zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych w tym rejonie. Ponadto pozwoliło wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum miasta. Natomiast przebudowa sąsiednich ulic ułatwiła przepływ ruchu lokalnego. Modernizacja przyczyniła się również do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i pieszych, ponieważ wszystkie skrzyżowania w obrębie węzła są bezkolizyjne, a przejścia dla pieszych podziemne. Inwestycja nie tylko rozwiązuje problemy komunikacyjne, ale również ma duże znaczenie społeczne i gospodarcze. Przyczyni się do zrównoważenia rozwoju prawo- i lewobrzeżnej warszawy. Rozbudowa infrastruktury łączącej części miasta położone po obu brzegach wisły ze wschodnimi rejonami województwa pozytywnie wpłynie na ożywienie działalności gospodarczej, turystycznej oraz kulturalnej, a także ułatwi integrację podwarszawskich gmin ze stolicą. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą siekierkowską kończy realizację zakrojonego na szeroką skalę projektu budowy Trasy siekierkowskiej. Prace nad całością trwały 10 lat i były po- dzielone na sześć etapów. Pierwszy z nich obejmował budowę mostu przez wisłę oraz węzła wału Miedzeszyńskiego, drugi odcinka trasy od węzła Czerniakowska Beethovena do wału zawadowskiego, trzeci wału Miedzeszyńskiego na odcinku od ulicy wersalskiej do Narodowej, czwarty części trasy łączącej węzły wał Miedzeszyński i Bora Komorowskiego, a piąty doprowadzenie trasy od węzła Bora Komorowskiego do ulicy Płowieckiej i stworzenie części węzła Marsa. Na całej długości trasa ma po trzy pasy ruchu w obu kierunkach oraz zatoczki i zjazdy umożliwiające bezkolizyjny ruch. Przeprowadzenie tak rozległej i skomplikowanej inwestycji oczywiście nie odbyło się bez przeszkód, które na szczęście zostały przezwyciężone. Pod koniec 2010 roku kierowcy i pasażerowie miejskich autobusów, po wielu miesiącach cierpliwego znoszenia utrudnień, będą mogli korzystać z całej Trasy siekierkowskiej. z pewnością szybko docenią możliwość sprawnego i komfortowego podróżowania po nowoczesnej drodze. Priorytet III Regionalny system transportowy Nazwa projektu: Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet III dla RozWoju mazowasza 9

11

12 ekologiczna ostrołęka Miejskie wysypisko śmieci w Ostrołęce zmieni się nie do poznania. Zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego odpady z terenu całego powiatu będą segregowane oraz w znacznej części poddawane recyklingowi. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi pomoże chronić przyrodę i podniesie komfort życia mieszkańców regionu. Istniejące na terenie gminy Rzekuń składowisko odpadów przyjmuje śmieci z terenu Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego. Obecnie większość odpadów nie jest segregowana, co uniemożliwia odzyskiwanie surowców wtórnych. Władze samorządowe od kilku lat wprowadzają program gospodarki odpadami komunalnymi, który ma na celu ograniczenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie możliwości ich przetwarzania. Jego pierwszym etapem, niewymagającym dużych nakładów finansowych, było zachęcenie mieszkańców do segregowania śmieci w gospodarstwach domowych, a także nawiązanie współpracy z prywatnymi firmami zajmującymi się skupem odpadów i ich dalszym wykorzystaniem. Dzięki pozyskaniu dotacji z funduszy UE możliwe będzie przeprowadzenie bardzo ważnej inwestycji polegającej na budowie stacji segregacji odpadów. które będą przechowywane w specjalnie do tego celu przystosowanych magazynach, a następnie utylizowane. Budowa stacji jest kluczowym elementem programu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie ostrołęckim. Pozwoli na wdrażanie innych nowoczesnych rozwiązań chroniących przyrodę i podnoszących komfort życia mieszkańców. Pierwszymi wymiernymi korzyściami, jakie przyniesie będzie ograniczenie zanieczyszczenia terenu oraz wód gruntowych i powierzchniowych powstającego w wyniku składowania nieczystości stałych. W perspektywie wieloletniej jej znaczenie jest nie do przecenienia, bowiem racjonalna gospodarka odpadami stanowi jeden z ważniejszych warunków rozwoju powiatu. Stacja powstanie na terenie sąsiadującym ze składowiskiem. Będzie się składała z: hali sortowni odpadów wyposażonej w nowoczesną linię mechanicznego sortowania, hali kompostowni, kontenera z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników, wagi, brodzika dezynfekcyjnego, boksów magazynowych, punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, garaży dla maszyn i pojazdów technicznych, biofiltra oraz magazynu na niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych. Projekt obejmuje również budowę infrastruktury wewnętrznej oraz zewnętrznej umożliwiającej dojazd do stacji. Docelowo stacja będzie miała przepustowości ok. 140 Mg/d. Umożliwi to poddanie segregacji Mg odpadów w ciągu roku, w tym Mg komunalnych odpadów zmieszanych. Natomiast kompostownia będzie przetwarzała ok. 60 Mg odpadów na dobę, co rocznie daje Mg. Dzięki temu do minimum zostanie ograniczona ilość odpadów składowanych na wysypisku, a maksymalnie wzrośnie możliwość przetwarzania odpadów biologicznych oraz odzyskiwania surowców wtórnych. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w znacznym stopniu zwiększy wydzielenie z ogólnego strumienia odpadów materiałów szkodliwych i niebezpiecznych, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Nazwa projektu: Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego Beneficjent: Miasto Ostrołęka Wartość projektu: , 00 zł Dofinansowanie z UE: , 00 zł PRIORYTET IV DLA ROZwoju mazowsza 11

13

14 WĘgRoWSki Rynek W pełnej krasie Rynek Mariacki już wkrótce odzyska dawny blask i znaczenie. znowu będzie tętniącym życiem sercem miasta. Nie będzie można tu już zaparkować samochodu, ale za to będzie można ciekawie i przyjemnie spędzić wolny czas, uczestnicząc w imprezach kulturalnych i artystycznych lub spacerując i podziwiając zabytkowe kamienice wokół ryku. Rynek Mariacki jest głównym placem węgrowa, miasta z sześćsetletnimi tradycjami. To tutaj od wieków koncentrowało się bujne życie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej lokalnej społeczności, którą tworzyli osadnicy z terenów Księstwa Mazowieckiego i Ruskiego oraz kupcy przemierzający, stykające się w mieście, szlaki handlowe z warszawy na litwę i z Gdańska na południe Rzeczypospolitej. w obrębie rynku zlokalizowane były najważniejsze instytucje użyteczności publicznej, takie jak faktoria kupiecka (obecnie Dom Gdański, będący siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej), Ratusz oraz świątynie trzech wyznań. Barokowe kamienice wokół rynku należały do najzamożniejszych mieszczan, w tym również znanych w całym regionie szkockich sukienników. Czasy powojenne przyczyniły się do upadku dawnego znaczenia węgrowa oraz degradacji jego reprezentacyjnego centrum. Od kilku lat Rynek Mariacki pełnił funkcję parkingu, a zlokalizowane w jego obrębie zabytkowe kamienice ulegały stopniowemu zniszczeniu, gdyż ich renowacja przekraczała możliwości niezamożnych mieszkańców. Projekt modernizacji ma przywrócić rynkowi funkcję reprezentacyjną. w tym celu konieczna jest przede wszystkim likwidacja parkingu i wyłączenie placu z ruchu. Problem zostanie rozwiązany, przez zmianę organizacji ruchu i budowę ulicy Kołłątaja, na której będą wyznaczone miejsca postojowe. Następne etapy inwestycji to wymiana nawierzchni, przebudowa infrastruktury podziemnej oraz usunięcie barier architektonicznych. zostanie także wybudowana fontanna, będą ustawione ławki i kosze na śmieci, drogowskazy i tablice informacyjne oraz stojaki dla rowerów. Następnie będzie uporządkowana zieleń i wykonana iluminacja dwóch osiemnastowiecznych zabytków: Bazyliki Mniejszej i Domu Gdańskiego, który po przeprowadzonym remoncie będzie nie tylko siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale również ośrodkiem kulturalno-oświatowym. Pomieszczenia piwniczne będą zaadaptowane do celów wystawienniczych, a na poddaszu powstanie sala przeznaczona do prowadzenia zajęć kulturalnych i edukacyjnych. Dziedziniec będzie przystosowany do organizowania imprez artystycznych. w budynku zostaną zamontowane windy i pochylnie oraz zmodernizowane pomieszczenia sanitarne, co umożliwi korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Rynek Mariacki będzie służył mieszkańcom i turystom. z pewnością wkrótce zacznie się tu również rozwijać różnorodna działalność gospodarcza, czemu ma sprzyjać zmodernizowana infrastruktura. Dodatkowym atutem tego miejsca będzie gwarancja bezpieczeństwa, jaką da system monitoringu miejskiego zainstalowany podczas rewitalizacji. Obraz z kamer umieszczonych na rynku trafi bezpośrednio do Centrum Monitoringu przy straży Miejskiej i umożliwi podjęcie szybkiej interwencji w sytuacji zagrożenia. Dzięki inwestycji węgrów będzie mógł godnie pełnić funkcję ważnego ośrodka administracyjnego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego. Modernizacja rynku przyczyni się do rozwoju turystyki oraz ożywienia gospodarczego, co spowoduje spadek bezrobocia nie tylko w samym mieście, ale również w miejscowościach położonych wokół niego. Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Nazwa projektu: Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie Beneficjent: Miasto Węgrów Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet V dla RozWoju mazowasza 1

15

16 matecznik mazowsze Na terenie Pałacowo-Parkowego zespołu zabytkowego w Karolinie powstało centrum folklorystyczne Matecznik Mazowsze. Istniejący od ponad 60 lat najsłynniejszy polski zespół ludowy nareszcie może się poszczycić wspaniałą siedzibą, która jest miejscem o niezwykłej atmosferze. w dwunastohektarowym parku, sąsiadującym bezpośrednio z bogatymi siedliskowo i przyrodniczo lasami nadleśnictwa Chojnów, powstał wielofunkcyjny obiekt widowiskowo-ekspozycyjny, w którym utworzono Europejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik Mazowsze. w ramach projektu powstał budynek o powierzchni 6 690,46 m 2, w którym znajdują się: scena teatralna o powierzchni 224,84 m 2 z kieszeniami bocznymi i kieszenią tylną; widownia na 580 miejsc o powierzchni użytkowej 567,30 m 2 ; pomieszczenia techniczne związane z obsługą sceny i widowni reżyserki dźwięku i świateł oraz transmisji TV, kabiny kinotechniczne dla tłumaczy i dziennikarzy; sale prób; garderoby; pracownie artystów; sale nauczania indywidualnego; pomieszczenia socjalne oraz gabinet odnowy biologicznej dla artystów; magazyny: sprzętu oświetleniowego i akustycznego, dekoracji, instrumentów muzycznych oraz kostiumów; foyer z szatniami i sanitariatami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych; bufet i jadalnia wraz z zapleczem; hall z pomieszczeniami muzealno-wystawienniczymi, a także pomieszczenia techniczne związane z prawidłowym funkcjonowaniem budynku: wentylatornie i klimatyzatornie, kotłownia, rozdzielnie elektryczne i inne pomieszczenia pomocnicze oraz pokoje administracyjne i biurowe. w podziemiach budynku utworzono garaż. Obiekt wyposażono w niezbędne instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i wody lodowej, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, gazową, oświetleniową, elektryczną, odgromową, ochrony przeciwpożarowej, a także sieć telefoniczno-komputerową, telewizję kablową, system do tłumaczeń symultanicznych, instalacje audiowizualne, system ostrzegania w razie włamania lub napadu, system kontroli dostępu oraz telewizję przemysłową. wszystkie pomieszczenia w budynku urządzono z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i mebli zapewniających komfort zarówno pracownikom centrum oraz artystom, jak i odwiedzającym je gościom. Teren wokół budynku zagospodarowano i ogrodzono. wybudowano drogi dojazdowe, parking i chodniki. zadbano o atrakcyjne za- aranżowanie zieleni oraz stworzono dekoracyjny basen przed głównym wejściem. Centrum pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej zespołu Mazowsze i istotnie wpłynie na poprawę dostępności infrastruktury kulturalnej w regionie oraz rozwój turystyki. Dzięki realizacji inwestycji możliwe stanie się świadczenie nowych usług oraz rozwinięcie działań w zakresie edukacji artystycznej oraz promowania dziedzictwa kulturowego. Będą się tutaj odbywały: kursy i seminaria związane tematycznie z folklorem polskim i tradycją regionu mazowieckiego oraz kulturą innych narodów; szkolenia animatorów kultury, choreografów, instruktorów tańca; warsztaty rękodzieła ludowego, śpiewu i gastronomii regionalnej, a także koncerty innych zespołów i artystów; festiwale artystyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto Centrum będzie prowadziło działalność dokumentacyjną i popularyzatorską, poprzez przygotowywanie programów telewizyjnych oraz wydawanie publikacji związanych z zespołami regionalnymi, ośrodkami folkloru oraz placówkami etnograficznymi. Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Nazwa projektu: Matecznik Mazowsze centrum folklorystyczne Beneficjent: Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet VI dla RozWoju mazowsza 1

17

18 FunduSze na zdrowie Działający od 1973 roku wojewódzki szpital zespolony w Płocku powiększył się o nowy pawilon, w którym zlokalizowano Oddział Neurologiczny, Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Dziecięcy, Onkologiczny oraz Aptekę zakładową i zakład Bakteriologii. Teraz pół miliona pacjentów z rejonu płockiego może liczyć na opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Każda z tych jednostek oprócz nowych pomieszczeń otrzymała również dodatkowe wyposażenie pozwalające na rozszerzenie zakresu działalności. wojewódzki szpital zespolony w Płocku od chwili powstania regularnie się rozwija i poszerza zakres świadczonych usług. Obecnie działa w jego obrębie 21 jeden oddziałów, blok operacyjny wraz z centralą sterylizacyjną, przychodnia przyszpitalna oraz apteka zakładowa. Oddział Neurologiczny dysponuje 57 łóżkami, w tym 10 intensywnej opieki neurologicznej, i od momentu przeprowadzki stosuje uznaną metodę leczenia trombolitycznego udarów mózgu niedokrwiennych u pacjentów, którzy spełniają kryteria zastosowania tego typu terapii. Ponadto utworzono w strukturach oddziału i wyposażono w aparaturę diagnostyczną pracownie usg, EEG i EMG oraz zakupiono aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych. w Ośrodku Dializ funkcjonującym na Oddziale Nefrologicznym do 30 zwiększono liczbę stanowisk dializacyjnych, co pozwala na przeprowadzenie nawet 14 tys. hemodializ rocznie oraz wykonywanie wszystkich zabiegów w ciągu dnia, zgodnie z naturalnym cyklem funkcjonowania organizmu, a także trwałe odizolowanie chorych z HBs i HPV. Ponadto utworzono czterołóżkowy ośrodek dializ otrzewnowych. Oddział Dziecięcy w nowej siedzibie liczy 47 łóżek na dwóch pododdziałach: dzieci starszych oraz młodszych, do 3 roku życia. sale dla najmłodszych pacjentów są przytulnie urządzone i, co najważniejsze, są w nich łóżka oraz łazienki dla matek, które mogą towarzyszyć dziecku podczas pobytu w szpitalu, dzięki czemu leczenie jest krótsze i przynosi lepsze efekty. Dodatkowo oddział został wyposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Oddział Onkologiczny, stale współpracujący z Centrum Onkologii w warszawie, rocznie leczy ok. 2 tys. pacjentów, głównie z nowotworami płuc, piersi, jelita grubego, krtani, żołądka, pęcherza moczowego, chłoniakami oraz białaczkami. Odział zapewnia 32 miej- sca do hospitalizacji chorych wymagających przeprowadzenia chemioterapii w warunkach klinicznych oraz przygotowuje wlewy cytostatyczne dla pacjentów przebywających na innych oddziałach szpitala. w ramach projektu utworzono także nowoczesny zakład Bakteriologii, który w ciągu roku będzie przeprowadzał nawet 26 tys. badań diagnostycznych, co wyeliminuje konieczność kupowania ich w innych zakładach, skróci czas oczekiwania na wyniki i pozwoli obniżyć koszty. Realizacja inwestycji zwiększyła bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu płockiego. Chorzy mają łatwiejszy dostęp do usług medycznych świadczonych na wysokim poziomie w placówce położonej blisko miejsca zamieszkania. Poprawiono również warunki pracy lekarzy i personelu medycznego. Dzięki nowej siedzibie szpital będzie mógł udzielić pomocy blisko pacjentom rocznie, a zakupiona aparatura pozwoli przeprowadzić badań diagnostycznych. Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Nazwa projektu: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł priorytet VII dla RozWoju mazowasza 17

19

20 Oddział Zamiejscowy MJWPU ul. Wodna Ciechanów Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie Ciechanów Powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński Powierzchnia: km 2 Liczba ludności:

21

22 PRZEKŁADNIE NA ŚWIATOWYM POZIOMIE Fabryka Maszyn Luka może konkurować z producentami przekładni na całym świecie, dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii i przeorganizowaniu procesu produkcyjnego. Zakład wytwarza przekładnie stożkowe i hipoidalne, które są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i maszynowym, m.in. do produkcji obrabiarek, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych, urządzeń rolniczych i stoczniowych. Luka, jako jedyna firma w Polsce, oferuje pełen zakres technologii we wszystkich systemach (Gleason, Klingelnberg/Oerlikon) w produkcji jednostkowej i seryjnej. Do tej pory fabryka, stosując tradycyjną technologię, otrzymywała przekładnie o klasie dokładności 7 i 8, które obecnie w przemyśle motoryzacyjnym są uznawane za zbyt niskie. Chcąc dorównać konkurencji, firma musiała wdrożyć nowoczesną metodę produkcji uzębień łukowych przekładni stożkowych i hipoidalnych zapewniającą dokładność 4 i 5 klasy. W ramach projektu część hali fabrycznej zaadaptowano na gniazdo obróbcze, które wyposażono w szlifierki CNC do ostatecznej obróbki uzębienia oraz współrzędnościową maszynę pomiarową CNC, a także oprogramowanie umożliwiające efektywne wykorzystanie obu urządzeń. Ponadto zakupiono poziome centrum CNC do obróbki korpusów skrzynek napędowych. Całość zintegrowano z posiadanymi maszynami w taki sposób, aby zoptymalizować proces produkcyjny. Kadrę inżynieryjną i operatorów obrabiarek przygotowano do pracy w nowej technologii, przeprowadzając cykl kursów i szkoleń. Dzięki stałej współpracy z Politechniką Warszawską firma śledzi na bieżąco kierunki rozwoju technologii produkcji przekładni zębatych i mogła opracować projekt optymalnych innowacji zapewniających możliwość dalszego rozwoju oraz skutecznego konkurowania z producentami przekładni z całego świata. Nazwa projektu: Wdrożenie szlifowania zębów łukowych kół stożkowych oraz współrzędnościowej techniki pomiarowej, jako warunek wzrostu jakości i konkurencyjności produkowanych przekładni Beneficjent: Fabryka Maszyn Luka Sp. z o.o. Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie z UE: ,00 zł INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA ROZWOJU MAZOWSZA 21

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 www.erdf.edu.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy ROZSZERZONY OPIS MERYTORYCZNY Projektu Modelowego ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 realizowany w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT)

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów dla rozwoju Mazowsza Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Co się wydarzyło w mazowieckim RPO w 2013 roku?

Co się wydarzyło w mazowieckim RPO w 2013 roku? Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje w WSZ 2 Zadania inwestycyjne w WSZ w latach 2009-2012 Modernizacja Oddziału Noworodków Koszt: 0,5 mln zł Zakup

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Zał. Nr 2a do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 Drogi regionalne

Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 Drogi regionalne Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 Cel Tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju

Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Tytuł Projektu Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Beneficjent Związek Gmin Regionu Płockiego Numer umowy UDA.RPMA.03.01.00-14-571/08-00 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik numer projektu RPPK.07.01.00-18-061/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE WYKONANE w 2012 r.

INWESTYCJE WYKONANE w 2012 r. INWESTYCJE WYKONANE w 2012 r. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GOSTYNIN Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gostynin Zadanie obejmuje budowę 50 szt. indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo