Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:"

Transkrypt

1 numer 4(31) ISSN LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie przeprowadzka 1

2 W numerze Od redakcji AKTUALNOŚCI Senat Organizacja Kronika rektorska Drugie prawo doktoryzowania Wydział Transportu i Elektrotechniki Lider Regionu 2008 KONFERENCJE, SEMINARIA NAUKA-BADANIA, ESEJE - J. Jezioro - Postacie plagiatu. Wybrane problemy prawne GALERIE Galeria Rogatka Galeria Pentagon Z WITRYNY - Wydawcy w Wiedniu - nowości wydawnicze SPRAWY RÓŻNE - Administracja w jednym budynku - Dział Projektów Unijnych STUDENCI - Praktyki w Ministerstwie Finansów - Zimowa rekrutacja - Wizyta we Francji - Hubertus SPORT AKADEMICKI Post Mortem Nr 4(31) Zespół redakcyjny: Wojciech Bielawski - redaktor naczelny Lidia Przyborowska, Gerard Parzelski, Michał Czyżewicz Patronat J.M. Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft Opracowanie komputerowe i graficzne Cezary Majewski Fotografie Krzysztof Berezowski, Ewa Ćwik i zbiory prywatne Adres redakcji: Politechnika Radomska, Wydawnictwo ul. Malczewskiego 20A, Radom tel , fax ISSN listopad/grudzień 2008 OD REDAKCJI TO BYŁ ROK, DOBRY ROK... Chciałoby się kontynuować słowa znanej piosenki Czerwonych Gitar: z żalem dziś żegnamy go. To był udany rok dla naszej uczelni. Wydział Sztuki (powstał w 2007 r.) otrzymał prawa doktoryzowania w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Wydział Mechaniczny, pod koniec bieżącego roku, uzyskał drugie prawo doktoryzowania w dyscyplinie naukowej mechanika. Bardzo zaawansowane są prace i uruchomiona procedura nad otrzymaniem przez Wydział Mechaniczny praw habilitowania. Byłby to ogromny sukces, będący konsekwencja realizacji strategii rozwoju uczelni. Tym samym uczelnia ma już pięć praw i do utrzymania statusu politechniki jest bardzo blisko, gdyż Wydział Transportu i Elektrotechniki również stara się o uzyskanie drugiego prawa doktoryzowania w dyscyplinie naukowej elektrotechnika. Wydział ten, po zmianie nazwy (poprzednio Wydział Transportu) rozszerzył swoją ofertę dydaktyczną i współpracę z czołowymi firmami regionu. Studenci Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa wraz z opiekunami naukowymi osiągali duże sukcesy na Międzynarodowych Targach w Poznaniu. Biblioteka Główna została Liderem Regionu w kategorii Edukacja - sektor publiczny. Trwają organizacyjne starania o włączenie w strukturę uczelni dwóch kolegiów radomskich: Języków Obcych i Nauczycielskiego (w niedalekiej przyszłości planowane jest utworzenie Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego). Warto także wspomnieć o powstaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wielce pożytecznej jednostki edukacyjnej dla ludzi, którzy zakończyli już działalność zawodową. Sport akademicki również doskonale promował uczelnię (złoty medal szczypiornistów i udział w Akademickich Mistrzostwach Europy w Serbii). Powstała też kolejna, czwarta galeria artystyczna Kreart, co na uczelni o profilu jednak technicznym jest ewenementem. To tylko najważniejsze z sukcesów Politechniki Radomskiej w mijającym roku. Dają one możliwości przystosowania naszej uczelni do ostrych reguł konkurencyjności. Aby im sprostać trzeba prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie, mieć ścisłe związki nauki z gospodarką, rozwijać ich międzynarodowy wymiar a także przestrzegać reguł etycznych w nauce. Miniony rok to także zapowiedzi wzrostu w roku 2009 nakładów na naukę o blisko 2 mld zł. To więcej o 25% w stosunku do roku bieżącego. Jak widać rząd traktuje sprawy nauki priorytetowo. Zapowiadane są zmiany w ocenie parametrycznej na bardziej projakościową. Będą wprowadzone kategorie A, B i C. Od nich będzie zależeć finansowanie statutowe jednostek. Instytucje z kategorią C takiego finansowania po prostu nie otrzymają. Tylko dobrzy i bardzo dobrzy mogą liczyć na wsparcie finansowe. Są również propozycje, aby finansowanie statutowe było stopniowo zmniejszane na rzecz pieniędzy możliwych do zdobycia w procedurach grantowych. Tym samym nauka wkracza w normalne reguły gospodarki rynkowej z wszelkimi tego konsekwencjami. Politechnika Radomska staje do tego wyścigu wzmocniona osiągnięciami minionego roku i z nadziejami na sukces w ostrej walce na konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Wojciech Bielawski Druk: Polskie Zakłady Graficzne, Radom, ul. Orzechowa 2, Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku. 2

3 Senat Porządek obrad senatu w dniu 27 listopada 2008 r. był bardzo obszerny i zawierał 13 punktów: 1. Zmiana statutu uczelni. 2. Wyrażenie przez senat opinii w sprawie podjęcia przez rektora działań zmierzających do uruchomienia w Politechnice Radomskiej kształcenia na poziomie wyższym na bazie kształcenia prowadzonego przez radomskie kolegia nauczycielskie. 3. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansu uczelni za rok Powołanie na kadencję od roku do r. Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i wybór spośród nauczycieli akademickich członków komisji, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. 5. Powołanie na kadencję od roku do r. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i wybór spośród nauczycieli akademickich członków Komisji, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. 6. Powołanie przez senat Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej na kadencję od r. do r. 7. Opinia senatu w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Głównej. 8. Zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni. 9. Uchwała w sprawie wdrożenia systemu zarządzania przez jakość wg PN-ISO 9001:2001 w Katedrze Nauk o Jakości z Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. 10. Zmiana uchwały Nr 000-6/11/2006 senatu Politechniki Radomskiej z dnia r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za studia niestacjonarne i niektóre usługi edukacyjne. 11. Zmiana uchwały Nr 000-7/14/2008 senatu Politechniki Radomskiej z dnia r. w sprawie określenia rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad powierzania i obliczania godzin dydaktycznych. 12. Podsumowanie akcji rekrutacyjnej. 13. Sprawy różne. Po wnikliwej i szerokiej dyskusji a także po zasięgnięciu opinii działających w uczelni związków zawodowych senat: uchwalił zmianę do treści statutu uczelni polegającą na skreśleniu dotychczasowego brzmienia 18 ust. 1., który otrzymał nowe brzmienie następującej treści: 1. Wydziały są tworzone w drodze Uroczyste spotkanie wigilijne w sali senatu PRad. Homilię wygłasza ks. bp dr Zygmunt Zimowski AKTUALNOŚCI uchwały senatu na wniosek rektora. Przekształcenie wydziału (połączenie, podział lub zmiana nazwy) i zniesienie wydziału odbywa się w drodze uchwały senatu na wniosek rektora, poprzedzony wnioskiem dziekana, bądź dziekanów, działającego na podstawie uchwały rady wydziału. podjął uchwałę dotyczącą podjęcia przez rektora działań zmierzających do uruchomienia w Politechnice Radomskiej studiów pierwszego stopnia na bazie kształcenia prowadzonego przez radomskie kolegia nauczycielskie na kierunkach: - filologia polska ze specjalnością język polski, - filologia ze specjalnościami filologia angielska i germańska, - pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną oraz wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką, wybrał biegłego rewidenta mgr Aleksandrę Gawrońską, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Radomskiej za 2008 rok, powołał na kadencję od r. do r. Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie: mgr Eliza Prokop-Perzyńska WE, dr Bogusław Misterkiewicz WMTiW, dr Stanisław Nowak WM, dr Marta Bałażak WN, dr Kazimierz Łyszcz WSz, dr inż. Marek Bartczak WT, Izabela Wójcik studentka I roku WE, Nina Dziewit studentka II roku WMTiW, Mateusz Warchoł student II roku WM, Paweł Pawlica student II roku WN, Magdalena Ślusarczyk studentka III roku WSz, Dorota Zdziech, studentka I roku WT. Wybrał, spośród nauczycieli akademickich, członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów - na funkcję przewodniczącego komisji - dr Stanisława Nowaka z WM, na zastępcę przewodniczącego - mgr Elizę Prokop-Perzyńską z WE. powołał na kadencję od r. do r. Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie: dr Mariusz Wieczorek WE, dr inż. Maria Wilczek WMTiW, mgr inż. Alina Kabała-Trzaskowska WM, dr Tadeusz Klasek WN, dr Andrzej BrzegowyWSz, dr inż. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska WT, Joanna Stanecka studentka III roku WE, Ewa Sujka studentka III roku WMTiW, Mateusz Barszcz student II roku WM, Dominik Gutkowski student II roku WN, Marta Ślusarczyk studentka III roku WSz, Paweł Rdzanek student III roku WT. wybrał, spośród nauczycieli akademickich, członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów - na funkcję przewodniczącego komisji - dr inż. Aldonę Kuśmińską-Fijałkowską z WT, na zastępcę przewodniczącego dr. Andrzeja Brzegowego z WSz, powołał Uczelnianą Odwoławczą Komisję Oceniającą na okres od r. do r. w składzie: prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer - przewodniczący, dr hab. Eliza Frejtag-Mika, prof. nadzw. WE, dr hab. inż. Adam Łuksa, prof. nadzw. WMTiW, prof. dr hab. inż. Jan Sadowski, WM, dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz, prof. nadzw. WN, dr hab. Andrzej Markiewicz, prof. nadzw. WSz, dr hab. inż. Andrzej Lewiński, prof. nadzw. WT, mgr Joanna Łęcka SJO, mgr Piotr Bartnik SWFiS. 3

4 AKTUALNOŚCI zaopiniował pozytywnie kandydaturę mgr. Stanisława Gałęzi na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej na okres od r. do r., przekształcił, na wniosek rektora - poprzedzony wnioskiem dziekana Wydziału Transportu, Wydział Transportu w Wydział Transportu i Elektrotechniki, zaopiniował pozytywnie wniosek dziekana Wydziału Transportu, złożony za zgodą Rady Wydziału, dotyczący zmiany nazw Instytutów i Zakładów w Wydziale Transportu, uchwalił wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy PN EN-ISO 9001:2001 w Katedrze Nauk o Jakości w Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej, w związku z nowymi zasadami finansowania zmienił zapis w załączniku do uchwały Nr 000-6/11/2006 Senatu Politechniki Radomskiej z dnia r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za studia niestacjonarne i niektóre usługi edukacyjne. 1 ust. 4 w.w. załącznika otrzymał nowe brzmienie: Uczelnia pobiera od studentów studiów niestacjonarnych opłaty za udział w obozach, plenerach i w programowych praktykach zawodowych i pedagogicznych, w załączniku do uchwały Nr 000-7/14/2008 senatu Politechniki Radomskiej z dnia r. zmienił brzmienie ust. 3 i ust. 7 w 4: ust. 3 w 4 otrzymał brzmienie: Rozliczenia przepracowanych godzin Uczestnicy spotkania wigilijnego zajęć dydaktycznych zleconych specjalistom spoza uczelni, realizowanych w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych oraz w ramach samofinansujących się przedsięwzięć dydaktycznych, dokonuje się po zakończonym semestrze. ust. 7 w 4 otrzymał brzmienie: Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje niezależnie od wykonania pensum nauczycielowi akademickiemu, któremu powierzono prowadzenie zajęć: w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych, w ramach samofinansujących się przedsięwzięć dydaktycznych realizowanych poza siedzibą uczelni, w języku obcym. W sprawach różnych J.M. Rektor poinformował o odbytej w dniu 26 listopada 2008 r. konferencji nt. Modernizacji linii kolejowej Nr 8 Warszawa-Radom-Kielce zorganizowanej przez Politechnikę Radomską, Lożę Radomską Business Centre Club, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy oraz KOMBUD S.A. Szerzej o konferencji w dalszej części czasopisma. 11 grudnia 2008 r. odbyły się 2 posiedzenia senatu. Pierwsze jako nadzwyczajne, natomiast na drugie zostali zaproszeni przez rektora goście i pracownicy uczelni w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Porządkiem obrad nadzwyczajnego posiedzenia Senatu było: 1. Korekta planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2008 rok, uchwalonego uchwałą Nr 000-5/3/2008 senatu Politechniki Radomskiej w dniu r. 2. Zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni. 3. Opinia senatu w sprawie nowego Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 4. Uchwała senatu w sprawie sytuacji finansowej pracowników szkolnictwa wyższego w roku Utworzenie na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego kierunku Grafika oraz studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na tym kierunku. 6. Sprawy różne. Korektę planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2008 rok przedstawił kanclerz inż. Lechosław Wólczyński, który scharakteryzował najważniejsze zmiany wprowadzone w planie rzeczowo-finansowym. Po dyskusji i przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie korekty planu, przez przewodniczącego senackiej komisji ds. budżetu i finansów, senat podjął uchwałę wprowadzającą zmianę planu rzeczowofinansowego Politechniki Radomskiej na 2008 r. i jednocześnie upoważnił Rektora do dokonywania kolejnych korekt planu na 2008 r. Ponadto Senat: uzupełnił uchwałę senatu Nr 000-7/2/2008 z dnia r. wprowadzając w Stałych Komisjach Senackich funkcje zastępców przewodniczących tych komisji i powołał na funkcję zastępcy przewodniczącego Stałej Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni dr. hab. Jana Bednarczyka, prof. nadzw. a na funkcję zastępcy przewodniczącego Stałej Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów dr hab. inż. Tomasza Budzynowskiego, prof. nadzw., zaopiniował wniosek dziekana Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, zgłoszony za zgodą Rady Wydziału, dotyczący utworzenia Zakładu Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Katedrze Ochrony Środowiska, zmienił Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku wprowadzony zarządzeniem R-36/2008 z dnia r., podjął uchwałę w sprawie sytuacji finansowej pracowników szkolnictwa wyższego w Polsce, postanowił utworzyć od roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale Sztuki kierunek Grafika na poziomie kształcenia studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne i ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne dla tego 4

5 kierunku na rok akademicki 2009/2010 takie, jakie określone zostały uchwałą Senatu Nr 000-5/4/2008 z dnia r. dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia niestacjonarne. W sprawach różnych rektor poinformował członków senatu o wizycie Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniach: 2 3 grudnia 2008 r. na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa w celu dokonania oceny jakości kształcenia na kierunku technologia chemiczna oraz w dn. 6 8 grudnia 2008 r. w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Białej Podlaskiej, Nisku i Tomaszowie Mazowieckim w celu dokonania oceny jakości kształcenia na kierunku Transport i Elektrotechnika. Przekazał także informację nt. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która odbyła się 5 grudnia 2008 r. w Warszawie. Jednym z ważnych punktów jej obrad była sprawa jednoetatowości samodzielnej kadry naukowej uczelni wyższych. Poinformował także o wydaniu pisma okólnego Nr 6 z dnia r. w sprawie ogłoszenia dni 29, 30 i 31 grudnia 2008 r. oraz dnia r. dniami wolnymi od pracy. Zaproszeni goście, pracownicy i studenci uczelni zostali zaproszeni przez rektora w dniu 11 grudnia 2008 roku na tradycyjne wigilijne spotkanie opłatkowe. J.M. Rektor Politechniki Radomskiej złożył obecnym serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. W uroczystości uczestniczyli: ks. bp dr Zygmunt Zimowski ordynariusz Diecezji Radomskiej, ks. bp dr Edward Materski, ks. dr Jarosław Wojtkun - rektor Rzymskokatolickiego Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu oraz duszpasterze akademiccy. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: poseł Radomskiego Okręgu Wyborczego Marek Suski, prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik oraz dyrektor Delegatury w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego Waldemar Kordziński. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Rady Patronackiej Politechniki Radomskiej, członkowie senatu uczelni, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy i studenci politechniki. AKTUALNOŚCI W związku z przypadającym w dniu 22 grudnia Jubileuszem 40-lecia sakry biskupiej Jego Ekscelencji księdza biskupa dr. Edwarda Materskiego J.M. Rektor w imieniu społeczności akademickiej złożył księdzu biskupowi serdeczne życzenia z okazji tak pięknego Jubileuszu. Podziękował jednocześnie za ogromną życzliwość i pomoc okazywane społeczności akademickiej Politechniki Radomskiej. Jego Ekscelencja ks. bp dr Edward Materski, nie kryjąc wzruszenia, serdecznie podziękował za życzenia. Ewangelię odczytał duszpasterz akademicki ks. dr Sławomir Płusa, opłatek poświęcił ks. bp dr Edward Materski, natomiast homilię wigilijną wygłosił ks. bp dr Zygmunt Zimowski, który złożył zebranym serdeczne życzenia świątecznonoworoczne. Spotkanie opłatkowe uświetniły kolędy wykonane przez Chór Akademicki Politechniki Radomskiej pod dyrekcją mgr. Ryszarda Balmowskiego. Lidia Przyborowska ORGANIZACJA okresie od dnia 1. listopada 2008 W r. do dnia 31. grudnia 2008 r. ukazały się następujące akty normatywne J.M. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego: * Zarządzenia Rektora Nr 39 z dnia 4. listopada 2008 r. w sprawie wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz powierzone zajęcia dydaktyczne związane z procesem kształcenia studentów realizowane na podstawie umów cywilno-prawnych. Nr 40 z dnia 4. listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przysposobienia obronnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2008/2009. Nr 41 z dnia 17. listopada 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nr 42 z dnia 17. listopada 2008 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach Studenckich Politechniki Radomskiej. Nr 43 z dnia 18. listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia załącznika Nr 1 na rok akademicki 2008/2009 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 44 z dnia 25. listopada 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i obiegu dokumentów związanych z wydaniem ELS. Nr 45 z dnia 28. listopada 2008 r. w sprawie dodatków specjalnych za dodatkowe obowiązki związane z zaliczeniem nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego kierunku kształcenia oraz minimum kadrowego w ramach uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Nr 46 z dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 47 z dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Nr 48 z dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia składu Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej. Nr 49 z dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Nr 000-9/10/2008 Senatu Politechniki Radomskiej z dnia 27. listopada 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Transportu na Wydział Transportu i Elektrotechniki. Nr 50 z dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie zmiany nazw jednostek znajdujących się w strukturze organizacyjnej Wydziału Transportu i Elektrotechniki. Nr 51 z dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Nr 000-9/12/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia wdrożenia systemu zarządzania jakością wg PN EN- ISO 9001:2001 w Katedrze Nauk o Jakości w Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Nr 52 z dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie aktualizacji schematu struktury organizacyjnej jednostek działalności podstawowej stanowiącego załącznik nr 3 do statutu Politechniki Radomskiej. Nr 53 z dnia 15. grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Katedrze Ochrony Środowiska w Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa. Nr 54 z dnia 15. grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Politechnice Radomskiej. * Aneksy do zarządzeń Rektora Nr 1 z dnia 17. listopada 2008 r. do zarządzenia R-33/2008 w sprawie ogłoszenia składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. Nr 1 z dnia 9. grudnia 2008 r. do zarządzenia R-34/2008 w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-7/14/2008 5

6 AKTUALNOŚCI Senatu Politechniki Radomskiej z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia rocznego wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad powierzania i obliczania godzin dydaktycznych. Nr 2 z dnia 9. grudnia 2008 r. do zarządzenia R-9/2006 w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-6/11/2006 Senatu Politechniki Radomskiej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za studia niestacjonarne i niektóre usługi edukacyjne. Nr 1 z dnia 16. grudnia 2008 r. do zarządzenia R-35/2008 w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-7/2/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania na kadencję stałych komisji senackich, określenia ich składów i zadań. * Polecenia służbowe Rektora Nr 3 z dnia 27. listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku przekazywania danych statystycznych w formie elektronicznej do Głównego Urzędu Statystycznego. Nr 4 z dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach organizacyjnych Uczelni. Nr 5 z dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie przestrzegania przez dziekanów Wydziałów zasady ogłaszania uchwał Rad Wydziałów w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Wydziałów. Nr 6 z dnia 12. grudnia 2008 r. w sprawie wstrzymania do końca roku 2008 realizacji wszelkich nowych dostaw materiałów i urządzeń oraz usług i robót budowlanomontażowych. * Pismo okólne Rektora Nr 6 z dnia 26. listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia dni 29, 30 i 31 grudnia 2008 r. (poniedziałek, wtorek, środa) oraz dnia 2. stycznia 2009 r. (piątek) dniami wolnymi od pracy. Lidia Przborowska KRONIKA REKTORSKA (listopad grudzień 2008 r.) 12 listopada J.M. Rektor wziął udział we mszy świętej, odprawionej przez księdza biskupa ordynariusza diecezji radomskiej dr. Zygmunta Zimowskiego, za dusze zmarłych pracowników Politechniki Radomskiej. We mszy wzięli udział także: poczet sztandarowy uczelni, pracownicy i studenci. 26 listopada J.M. Rektor wziął udział w konferencji zorganizowanej w Politechnice Radomskiej na temat Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa - Radom - Kielce 28 listopada J.M. Rektor wziął udział w Radomiu w uroczystej Gali Finałowej, na której Biblioteka Główna Politechniki Radomskiej została laureatem konkursu Liderzy Regionu 2008 r., w dziedzinie Edukacja-sektor publiczny. Wyróżnienie to zostało przyznane przez Kapitułę Nagrody Liderzy Regionu 2008 za bardzo dobre wyniki osiągnięte w rankingach przez bibliotekę, a przede wszystkim za pierwsze miejsce wśród 23 naukowych bibliotek z uczelni technicznych. 5-6 grudnia J.M. Rektor wziął udział w Warszawie w zgromadzeniu plenarnym Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W czasie obrad poruszano m.in. następujące sprawy: strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. rankingi krajowe i zagraniczne dotyczące szkół wyższych, a także sprawy związane z jednoetatowością samodzielnej kadry naukowej uczelni wyższych. 17 grudnia J.M. Rektor wziął udział w spotkaniu opłatkowym ze studentami Politechniki Radomskiej. Lidia Przyborowska Wydział Mechaniczny DRUGIE PRAWO DOKTORYZOWANIA (rozmowa z dziekanem Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Tomaszem Budzynowskim, prof. nadzw. PRad.) Jakie warunki musiał spełnić wydział, aby otrzymać drugie prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika? Aby można było ubiegać się o prawo doktoryzowania przez jednostkę organizacyjną uczelni muszą być spełnione określone wymogi dotyczące kadry naukowo dydaktycznej, osiągnięć w kształceniu kadr (doktoraty), dorobku naukowego pracowników oraz jakości baz: badawczej i dydaktycznej. Należy podkreślić, że skoro Wydział Mechaniczny uzyskał drugie prawo doktoryzowania w dyscyplinie mechanika i ma już prawo doktoryzowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, może poszczycić się wysokim poziomem realizowanych prac naukowych i badawczych, ma zna- czące osiągnięcia naukowe, wypromował pokaźną liczbę doktorów (na dzień jest to liczba 38 zakończonych i obronionych prac doktorskich). To, że Wydział Mechaniczny ma prawo doktoryzowania w naukach technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych jest efektem wieloletniego wysiłku badawczego, organizacyjnego, współpracy z kierownictwem uczelni oraz znaczą- 6

7 dziekan Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Tomasz Budzynowski, prof. nadzw. PRad. cych osiągnięć naukowych, badawczych oraz systematycznej, wieloletniej pracy kadry naukowo dydaktycznej i innych pracowników wydziału. Otrzymując drugie prawo doktoryzowania Wydział Mechaniczny może starać się o uzyskanie praw habilitowania. Byłaby to ogromna nobilitacja dla wydziału i uczelni. Jaka jest szansa na ich uzyskanie? Tak, to prawda. W poprzedniej kadencji kierownictwo wydziału przygotowało dokumentację i złożyło wniosek o przyznanie Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Radomskiej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne. Z nadzieją na pozytywne rozpatrzenie powyższego wniosku oczekuje cała społeczność Wydziału Mechanicznego. Potencjał naukowy Wydziału Mechanicznego i spełnione wymagania formalne stwarzają możliwości do uruchomienia studiów doktoranckich Tak. Już obecnie rozpoczęliśmy starania o uruchomienie studiów doktoranckich w zakresie nauk technicznych. Gdyby się to powiodło, byłby to znaczący przyczynek do rozwoju naukowego wszystkich zainteresowanych, szczególnie młodych pracowników z przedsiębiorstw produkcyjnych i jednostek badawczo naukowych regionu radomskiego i regionów sąsiednich. Tym samym Politechnika Radomska stałaby się centrum naukowo badawczym z możliwością wpływu na rozwój gospodarczy regionu w zakresie techniki, technologii, konstrukcji itp. AKTUALNOŚCI Jakie wydział podejmuje działania, aby wobec zmniejszającego się naboru na studia, spowodowanego m.in. niżem demograficznym, czy ogromną konkurencja na rynku edukacyjnym, zachęcić do studiowania na nim? Mając tak znaczące osiągnięcia naukowe, badawcze, dydaktyczne i szkoleniowe Wydział Mechaniczny koncentruje się na organizowaniu jakościowo wyższego stopnia realizacji procesu dydaktycznego kształcenia w zakresie nauk technicznych. Podejmujemy intensywne działania w nawiązaniu współpracy ze szkołami średnimi regionu radomskiego, rozszerzeniu oferty dydaktycznej spójnej z oczekiwaniami rynku pracy. Ponadto współpracujemy na polach badawczym i wdrożeniowym z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Dokonujemy również zmian w realizacji procesu dydaktycznego w celu ułatwienia studentom nauki przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu kształcenia. Wszystkie te działania pozwoliły na stworzenie oferty atrakcyjnej dla studentów, słuchaczy: studiów podyplomowych, kursów zawodowych, czy wreszcie studiów doktoranckich. Politechnika Radomska, a w jej systemie kształcenia Wydział Mechaniczny, jest silnym ośrodkiem dydaktycznym, centrum doskonalenia techniki i technologii, niezawodnym partnerem we współpracy z podmiotami gospodarczymi regionu radomskiego i regionów sąsiednich. Warto dodać, że coraz częściej współpraca ta ma zakres ogólnopolski. (z dziekanem Wydziału Mechanicznego Tomaszem Budzynowskim rozmawiał Wojciech Bielawski) Zmiana nazwy WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI (rozmowa z dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki dr hab. inż. Elżbietą Szychtą, prof. nadzw.) Jakie skutki niesie za sobą zmiana nazwy Wydziału Transportu na Wydział Transportu i Elektrotechniki? Zmiana nazwy wydziału nastąpiła decyzją senatu Politechniki Radomskiej na wniosek dziekana wydziału poparty decyzją Rady Wydziału na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami studentów oraz pracowników naszego wydziału. Jej podjęcie podnosi znaczenie wydziału na mapie naukowej kraju. Podkreśla tradycję, dotychczasowe osiągnięcia i cele, które stoją przed wydziałem w najbliższym czasie. Zmieniając nazwę kierowaliśmy dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki dr hab. inż. Elżbieta Szychta, prof. nadzw. PRad. się odpowiedzialnością za profil zawodowy naszych absolwentów oraz troską o dalszy rozwój wydziału w zmieniających się warunkach rynku pracy. Przyjmując nazwę Wydział Transportu i Elektrotechniki włączamy się w nurt kierunkowych celów strategicznych rozwoju uczelni na lata , a jednocześnie mamy nadzieję, że pobudzi ona szersze zainteresowanie wydziałem, szczególnie wśród kandydatów na studia oraz w kręgach pracodawców. Aktywnie także zachęcamy panie do studiowania na naszym Wydziale, czego efektem jest udział WTiE w ogólnopolskiej akcji Dziewczyny na Politechniki!. Zmiana nazwy wydziału to otwarcie na współpracę z przodującymi firmami i instytucjami z branż: elektrycznej, motoryzacyjnej oraz transportowej. Jesteśmy objęci patronatem firmy Bosch dla Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu oraz autoryzacjami firm: Delta Tech Electronics, Axes System oraz GATES EUROPEN. Zmiana nazwy wpłynęła również na uzyskanie uprawnień do wykonywania ekspertyz technicznych i sądowych 7

8 AKTUALNOŚCI pokojach cichej nauki, i elektronicznym punkcie informacji normalizacyjnej. W Bibliotece Głównej zgromadzono ponad woluminów książek, 500 tytułów czasopism, ponad woluminów zbiorów specjalnych. Biblioteka ma 110 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i komputerowych baz danych. Biblioteka Główna osiągnęła bardzo dobre wyniki w rankingach Rzeczpospolitej i Perspektyw oraz zajęła pierwsze miejsce w Polsce w zakresie dostępności miejsc do nauki własnej (tzn. liczby miejsc w bibliotece, liczby stanow zakresie: elektrotechniki i elektroniki samochodowej, eksploatacji, naprawy oraz oceny stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego - pojazdy, obiektów zaplecza technicznego transportu. Jednocześnie współpracujemy z wieloma innymi firmami, wspieramy swoim potencjałem firmy z regionu radomskiego. Przykładem wzorowego współdziałania jest współpraca z Zakładami Automatyki Kombud. Zmiana nazwy jest zatem potwierdzeniem stanu faktycznego rzeczywistej, wysokiej pozycji i rangi naszego wydziału. W strategii rozwoju uczelni przyjęto, że Wydział Transportu i Elektrotechniki powinien uzyskać drugie prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie elektrotechnika, co automatycznie pozwoli naszej uczelni utrzymać status politechniki ( obecnie mamy pięć uprawnień). Jak zaawansowane są prace nad uzyskaniem tego prawa? Kierunkowe cele strategiczne Politechniki Radomskiej na lata uwzględniają uzyskanie praw doktoryzowania w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. Do tego celu nasz wydział przygotowuje się już od dłuższego czasu. Wzmacniana jest samodzielna kadra dydaktyczna wydziału w ostatnim roku stopień doktora habilitowanego uzyskało dwóch pracowników, a jeden - tytuł profesora. Od 1999 roku Wydział Transportu i Elektrotechniki ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie transport. Do końca 2008 r. stopień naukowy doktora uzyskało na naszym Wydziale 5 osób, a dalsze 10 ma wszczęte przewody doktorskie. Mam nadzieje, że doświadczenie zdobywane w promowaniu prac doktorskich z transportu zostanie przełożone na promowanie prac doktorskich z elektrotechniki. Obecnie jest przygotowywany wniosek o nadanie praw doktoryzowania w dyscyplinie elektrotechnika. Wniosek ten jest poparty bogatym dorobkiem badawczym i naukowym reprezentowanym przez samodzielną kadrę wydziału. To pozwala mieć nadzieję, że do końca roku akademickiego 2008/2009 Wydział Transportu i Elektrotechniki prawa te powinien uzyskać. Czy oferta dydaktyczna wydziału zaspokaja potrzeby kandydatów na studia, czy planowanie jest jej wzbogacenie? Obecnie wydział kształci na dwóch kierunkach studiów: Transport i Elektrotechnika. W ramach tych kierunków prowadzona jest działalność dydaktyczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - pierwszego i drugiego stopnia. Oferta dydaktyczna obejmuje całość tematyki związanej z transportem i elektrotechniką. Na kierunkach transport oraz elektrotechnika prowadzone jest kształcenie studentów na kilkunastu specjalnościach. Na wydziale prowadzone jest również kształcenie ustawiczne w ramach Studium Transportu, Elektroniki i Zarządzania w Transporcie. Pozyskane już w najbliższych miesiącach pomieszczenia po rektoracie umożliwią wygospodarowanie nowych powierzchni na sale dydaktyczne i laboratoryjne, co zapewni dalszy rozwój wydziału. Planowane jest także uruchomienie nowego kierunku studiów: Elektronika i Telekomunikacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w zakresie dwóch specjalności: łączności bezprzewodowej i teleinformatyki. Zainteresowanie studiami w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Transportu i Elektrotechniki, które utworzone zostały w Nisku, Białej Podlaskiej i Tomaszowie Mazowieckim, jest bardzo duże. Czy Wydział planuje otwieranie podobnych jednostek w innych miastach? Zgodnie z uchwałami senatu Politechniki Radomskiej oraz zarządzeniem R-38/2008 rektora Politechniki Radomskiej z dnia 27 października 2008 r. utworzono Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Politechniki Radomskiej w: Białej Podlaskiej, Nisku oraz Tomaszowie Mazowieckim. Decyzja ta spełniła oczekiwania władz lokalnych, pracodawców oraz studentów z tych miejscowości. Wprowadzenie takiej formy kształcenia ma na celu obniżenie kosztów studiowania dla młodzieży rekrutującej się z regionów zagrożonych ogromnym bezrobociem oraz optymalne wykorzystanie bazy dydaktycznej znajdującej się w wyżej wymienionych ośrodkach. Obecnie studia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Uczelni prowadzone są przez Wydział Transportu i Elektrotechniki na dwóch kierunkach studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia: Transport oraz Elektrotechnika. Tą formą kształcenia objętych jest około 1000 studentów. Jesteśmy jako wydział inicjatorami tego rodzaju działalności dydaktycznej na uczelni. Nasza inicjatywa pozwala zatem innym wydziałom na prowadzenie podobnej działalności zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Środki z funduszy unijnych to bardzo cenne źródło dofinansowania. Czy Wydział planuje ich pozyskiwanie poprzez złożenie odpowiednich wniosków? Wydział we współpracy z Działem Badań oraz Działem Projektów Unijnych, na bieżąco monitoruje oferowaną w ramach różnego rodzaju programów operacyjnych tematykę w celu pozyskania środków unijnych. Dla lepszego zrozumienia ważności tej tematyki zostało zorganizowane spotkanie dyrektorów i kierowników zakładów działających na naszym wydziale z prorektorem ds. badań naukowych dr hab. inż. Włodzimierzem Sułkiem prof. nadzw. PRad. Spotkanie to uświadomiło nam, że konieczne są zmiany w funkcjonowaniu wydziału, które umożliwią nie tylko efektywne wykorzystanie tych środków, ale również wykorzystanie ich w określonym terminie tak, aby skumulować i uruchomić jak największy potencjał rozwojowy wydziału. (rozmawiał Wojciech Bielawski) Biblioteka Główna LIDER REGIONU 2008 Biblioteka Główna Politechniki Radomskiej otrzymała tytuł Lidera Regionu 2008 w kategorii Edukacja Sektor Publiczny. Nagrodę z rąk Kapituły na uroczystej gali, która odbyła się w dniu 28 listopada br. w Teatrze Powszechnym w Radomiu, odebrali rektor PRad. prof. dr hab. inż. Mirosław Luft oraz dyrektor biblioteki mgr Stanisław Gałęzia. Organizatorem konkusu była redakcja Echa Dnia. Biblioteka Główna jest jedną z najnowocześniejszych bibliotek naukowych w Polsce. Do dyspozycji czytelników jest 265 miejsc w czytelniach: książek i czasopism, profesorskiej, zbiorów specjalnych, internetowej, baz danych, 8

9 Biblioteka Główna Politechniki Radomskiej została Liderem Regionu 2008 wisk komputerowych, liczby stanowisk z dostępem do Internetu dla własnych studentów, pracowników oraz osób z zewnątrz). W rankingu 91 uczelni akademickich uplasowała się na 5 miejscu. Za tempo komputeryzacji zasobów bibliotecznych oraz dostęp do nich uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i zajęła pierwsze miejsce wraz z kilkoma innymi bibliotekami uczelni technicznych Biblioteka Główna, jako pierwsza w Polsce, uruchomiła Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej. Otrzymuje ona bezpłatnie zbiór Polskich Norm w wersji elektronicznej z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jest to jedyny AKTUALNOŚCI w Polsce dostęp elektroniczny do norm polskich i europejskich obowiązujących w zakresie normalizacji. Wszystkie czytelnie Biblioteki Głównej dostępne są bezpłatnie dla pracowników i studentów uczelni oraz wszystkich mieszkańców regionu radomskiego. Wszystkie książki i prenumerowane czasopisma dostępne są w Internecie. Wypożyczalnia książek wyposażona jest w elektroniczny system wypożyczeń. Książki umieszczone są w katalogu komputerowym. W budynku głównym Biblioteki Głównej można korzystać z Internetu zarówno z komputerów stacjonarnych i przenośnych. Biblioteka Główna ma nowoczesne stanowisko multimedialne, które podłączone jest do najnowszej generacji telewizji cyfrowej, gdzie oprócz standardowych pakietów informacyjnych ma pakiety specjalistyczne, np. motoryzacja, sport, nauka, kultura itp. Gerard Parzelski XII Międzynarodowa Konferencja TRANSCOMP 2008 Konferencje i seminaria Zakopane, 1-4 grudnia 2008r. XII Konferencja TRANSCOMP zorganizowana została przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad konferencją objął rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego była dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki dr hab. inż. Elżbieta Szychta, prof. nadzw., funkcję sekretarza pełnił dr inż. Konrad Krzysztoszek. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. W konferencji uczestniczyło 170 osób z czołowych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych (m.in. z Belgii, Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy). Artykuły zgłoszone na tegoroczną konferencję wydano jako prace recenzowane w postaci dwóch oddzielnych monografii (nr 121 i nr 122) o łącznej liczbie 122 artykułów w języku angielskim. Tematyka konferencji dotyczyła komputerowego wspomagania w projektowaniu, symulacji i badaniach. Obrady toczyły się w dziesięciu sekcjach: transportu kolejowego, transportu samocho- Konferencję Transcomp 2008 otworzyła dziekan Wydziału Trasnsporti i Elektrotechniki dr hab. inż. Elżbieta Szychta, prof. nadzw. Z lewej prof. Zbigniew Łukasik - przewodniczący Komitetu Naukowego, z prawej rektor prof. Mirosław Luft dowego, transportu morskiego, transportu lotniczego, transportu linowego, budownictwa transportowego, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych, mechaniki oraz dydaktyki. Najliczniejszą grupę stanowiły prace z zakresu mechaniki (30), elektrotechniki, elektroniki i automatyki (19), transportu kolejowego (12), transportu samochodowego (23). W pierwszym dniu obrad, podczas sesji plenarnej, wygłoszone zostały następujące referaty: Badanie stabilności asymptotycz- 9

10 Konferencje i seminaria nej dodatnich układów dwumiarowych liniowych z opóźnieniem - prof. Tadeusz Kaczorek; O pewnych nieoczekiwanych efektach dynamiki kolumn poddanych obciążeniom cyrkulacyjnym prof. Roman Bogacz, prof. K. Frischmut. W toku wielowątkowej i ożywionej dyskusji szczególnie zwrócono uwagę na zagadnienia związane z rozwojem systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa transportu kolejowego, lotniczego oraz drogowego. Skoncentrowano się również na kształtowaniu procesu integracji regionalnego systemu transportowego z europejskim systemem transportowym w latach oraz ocenie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Konferencja przyczyniła się do zacieśnienia międzynarodowych kontaktów naukowych pracowników wyższych uczelni oraz przedsiębiorstw krajowych. Konrad Krzysztoszek Radom, 26 listopada 2008 r. Konferencja naukowa Modernizacja linii kolejowej numer 8 Warszawa Radom Kielce Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Radomską i Loże: Radomską i Świętokrzyską Business Centre Club przy współpracy z SITKOM oddział Radom. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: parlamentarzyści i przedstawiciele: ministerstwa infrastruktury, mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, świętokrzyskiego urzędu wojewódzkiego, urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego, urzędu marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego, samorządów lokalnych, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP S.A., Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Idea konferencji była skoncentrowana na głębokiej analizie wpływu modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom-Kielce na rozwój poszczególnych subregionów. Podstawowe wnioski z tej analizy brzmią następująco: Bardzo wyraźnie widać powiększające się dysproporcje w poziomie życia poszczególnych subregionów. Generalna zasada wyznaczająca poziom życia wiąże się z funkcją odległości od stołecznej metropolii. Obszary będące na skraju województwa na północy, wschodzie i południu charakteryzują się najniższym poziomem rozwoju. Środkowy pas wokół Warszawy to przestrzeń przejściowa o średnich wskaźnikach. Warszawa dominuje pod każdym względem całe województwo. Założenie przyjęte w strategii rozwoju województwa mazowieckiego wskazuje, że rozwój obszarów poza stolicą będzie następował jako efekt dyfuzji dynamicznego rozwoju Warszawy. Jest to bardzo teoretyczne i odległe natomiast nowoczesne połączenie kolejowe i drogowe ze stolicą znacznie je przybliżają. Perspektywa finansowania na lata jest korzystna i niepowtarzalna a z drugiej strony długie przewlekłe procedury administracyjne mogą wyeliminować najlepszy projekt. Istnieje więc potrzeba pracy ponad podziałami i szerszego zasięgu niż region by móc zmodernizować połączenie Warszawa Radom Kielce. Już po raz drugi może się zdarzyć, że linia nr 8 nie zostanie zmodernizowana, ponieważ środki które są przeznaczone na planowana inwestycje zostaną przesunięte na inne cele, ze względu na nieotrzymanie pozwolenia na budowę. Michał Czyżewicz Nauka - badania, eseje, rozprawy... *dr Julian Jezioro POSTACIE PLAGIATU. WYBRANE PROBLEMY PRAWNE 1. Analizując powoływane już wypowiedzi doktryny dotyczące przywłaszczenia w wyniku plagiat cudzego utworu można uznać, iż plagiat utożsamia się z naruszeniem prawa do autorstwa utworu. Jednocześnie jednak niektórzy z autorów wypowiadają się na tle analizy poszczególnych postaci plagiatu za szerszym, inni za węższym ujęciem tego pojęcia. Można też spotkać w literaturze wypowiedzi negujące celowość posługiwania się tym pojęciem w oderwaniu do innych przypadków naruszenia praw osobistych. Dotyczy to zwłaszcza takich elementów, jak znaczenie stopnia zawinienia dla powstania odpowiedzialności w odniesieniu do tzw. plagiatu jawnego i ukrytego. Kwestie te jednak dla wskazanych celów niniejszego opracowania nie mają zasadniczego znaczenia - z tych powodów przedstawiając wybiórczo wyróżnione w literaturze postacie plagiatu oraz zdarzenia pokrewne nie będę zajmował stanowiska w sprawie zasadności tych koncepcji. 2. Najczęściej, przedstawiając formy plagiatu wskazuje się na dwie podstawowe jego postaci: plagiat jawny oraz plagiat ukryty. Jako specyficzną formę naruszenia praw autorskich wskazuje się również autoplagiat oraz fałszerstwo. W istocie nie są to przypadki naruszenia 10

11 Nauka - badania, eseje, rozprawy... praw osobistych w postaci przywłaszczenia autorstwa, a jedynie naruszenie praw majątkowych następców prawnych twórcy, stąd nie mogę tego rodzaju działań uznać za formę plagiatu, stąd szerzej odniosę się do tych kwestii po wskazaniu podstawowych form plagiatu w ścisłym tego słowa znaczeniu.. Plagiat jawny - z reguły - nie sprawia większych problemów w ujawnieniu, stanowi bowiem przejęcie całości lub części cudzego utworu, przy przypisaniu sobie jego autorstwa; zwykle towarzyszy temu jedynie wprowadzenie niewielkich zmian tuszujących dokonany zabieg. Można zasadnie uważać, że taka postać plagiatu nie stanowi rozpowszechnionego zjawiska również w zakresie utworów naukowych. Plagiat ukryty polega na wprowadzeniu głębszych zmian, które mają na celu ukrycie przywłaszczenia autorstwa, B. Nawrocki 1 odnosząc to do utworów artystycznych wymienia jako najczęstsze przypadki tego rodzaju plagiatu: adaptację ścisłą - polegającą na przejęciu istotnych, oryginalnych elementów w ramach tego samego rodzaju twórczości, tłumaczenie artystyczne będące wynikiem reprodukcji dzieła innymi środkami niż te, które zostały użyte do stworzenia utworu pierwotnego (co w sytuacjach granicznych nie prowadzi do plagiatu, ale może stanowić jedynie twórczość inspirowaną), naśladownictwo stylu, np. pastisz, parodia (E. Traple komentując art. 2 ustawy z 1994 r. uznaje ten rodzaj naśladownictwa za dzieło inspirowane 2 ) oraz opracowania, w których następuje nadanie dziełu jedynie nowej formy i które wykorzystywane są bez zgody uprawnionego do dzieła macierzystego. Działaniem graniczącym z plagiatem, które w zależności od okoliczności będzie kwalifikowane jako plagiat albo twórczość samodzielna, jest tzw. reminiscencja ; dotyczy to utrwalenia w pamięci autora utworu innego twórcy, w taki sposób, iż nabiera on przekonania, że jest to jego własny utwór oryginalny. W odniesieniu do działalności naukowej spotkałem się z tego rodzaju korzystaniem z cudzej twórczości, kiedy autor podręcznika tłumaczy się z niezamierzonego korzystaniem z cudzej twórczości powołując się na to, iż oparł go na konspekcie swoich wykładów, które powstawały w długim okresie czasu i nastąpiło zatarcie źródeł wykorzystanych materiałów. Zdarzenia takie trudne są do jednoznacznych ocen oderwanych od okoliczności konkretnych zdarzeń. Trudno zanegować stwierdzenie, iż powołanie się na reminiscencję stanowi wygodny środek obrony przed surową odpowiedzialnością za plagiat. Przy czym samo uwolnienie się z zarzutu popełnienia plagiatu jako przestępstwa karnego nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej za skutki majątkowe i niemajątkowe wykorzystania cudzej twórczości. Odpowiednie rozważania prowadzone są w odniesieniu do niezamierzonego podobieństwa utworów. Właśnie w odniesieniu do twórczości naukowej, ze względu na wskazane powyżej cechy takich utworów istnieje największe prawdopodobieństwo powstania takich sytuacji. W niektórych dziedzinach wiedzy wręcz trudno sobie wyobrazić sytuacje, w których w warstwie wyników badawczych dzieła te mogły się od siebie różnić. W braku możliwości postawienia zarzutu plagiatu w warstwie formy, sytuacje takie należy oceniać jako powstanie dwóch niezależnych od siebie dzieł objętych pełną ochroną prawa autorskiego 3. Podstawowa trudność w czytelnym przedstawieniu omawianej problematyki wiąże się z sytuacjami granicznymi. Wzajemny stosunek pomiędzy poszczególnymi utworami oraz wkładami ich twórców można, odwołując się do przepisów ustawy z 1994 r. sprowadzić do następujących przedstawionych poniżej relacji Powstają dwa odrębne utwory, które mogą wykazywać pewne podobieństwa w warstwach nie objętych ochroną prawnoautorską, ale w zakresie objętej regulacją prawa autorskiego stanowią dzieła niezależne. W odniesieniu do utworów naukowych odrębności tych należy szukać w formie, treść w postaci przedstawienia obiektywnej rzeczywistości oraz praw nią rządzących może być zbieżna. Stosunek taki nie prowadzi do przywłaszczenia autorstwa, a tym samym nie jest plagiatem. Przykładem takich utworów, w których stopień wykorzystania cudzej twórczości jest znaczny są dzieła krytyczne (w tym recenzje prac naukowych i in. tego typu opracowania). Utwory takie niejednokrotnie zawierają cytaty, streszczenia i inne elementy pochodzące z innych utworów. Nie stanowią plagiatu, ale są dziełami odrębnymi utwory pisane w stylu istniejących już dzieł. Wynika to z tego, iż prawo autorskie nie chroni sfery twórczości autorskiej 3 jeśli będziemy przez to rozumieć więcej niż elementy bezpośrednio składające się na utwór Różne wkłady twórcze prowadzą do powstania utworu wspólnego (art. 9). Sytuacje takie należy wiązać z podjęciem działań twórczych prowadzących do powstania utworu na skutek powiązania ze sobą różnych względnie niezależnych wkładów twórczych. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dn. 8 września 1976 r., IV CR 329/76 9 uznał, że wkład twórczy profesora wyższej uczelni przy opracowywaniu wspólnie z adiunktem tejże uczelni skryptu służącego do nauki przedmiotu wykładanego przez tego profesora może polegać nie tylko na wspólnym pisaniu skryptu, ale także na wykorzystaniu notatek z wykładów będących owocem pracy naukowej profesora. Dla uznania profesora za współautora skryptu wystarczające jest także opracowanie go przez adiunkta w porozumieniu z profesorem na podstawie badań naukowych i koncepcji naukowych będących owocem pracy naukowej profesora oraz według jego wskazówek co do układu i treści 4. Analogicznie należy odnieść to do sytuacji kiedy np. fotograf lub plastyk wykonuje zdjęcia naukowe lub takież grafiki wg opracowanego przez naukowca scenariusza. Samo porozumienie w sprawie autorstwa jeśli miałoby oznaczać przypisywanie rezultatów działalności twórczej jedynie niektórym ze współtwórcom lub też wręcz osobom, które nie wniosły takiego wkładu co do zasady uznawane jest za nieważne, a ewentualne działania stanowiące wykonanie takich umów są czynami bezprawnymi 5. Nie przesądza to jednak o możliwości bezpośredniego zakwalifikowania takich zdarzeń jako plagiat, skoro przywłaszczenie autorstwa następuje za zgodą twórcy. Można tu powołać się także na orzeczenie Sądu Najwyższego z dn. 18 listopada 1969 r., I KRN 267/69, z którego wynika, że w celu ustalenia, czy w wypadku przeznaczonej do opublikowania pracy naukowej przez autora jako własnej wkład 1 B. Nawrocki, Le plagiat et le droit d auteur, Genéve 1964, s. 16 i n. 2 [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dom Wydawniczy ABC 1995, s Z koncepcją takiego rozszerzenia ochrony praw twórców wystąpił A. Kopff, Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków Cytuję za: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, Dom Wydawniczy ABC 1997, s J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dom Wydawniczy ABC 1995, s

12 Nauka - badania, eseje, rozprawy... innej osoby był tak znaczny, że praca ta powinna być ogłoszona jako wspólna, decydujące są okoliczności faktyczne co do rozmiarów i wartości tego wkładu Zależność pomiędzy utworami może polegać na inspiracji; sytuacja taka graniczy z twórczością zależną opracowaniami cudzych utworów. Generalnie należy przyjąć, iż dzieło inspirowane jest dziełem samodzielnym, wtedy gdy jego powstanie, wykazując podobieństwa do innych utworów, nie stanowi recepcji elementów twórczych innych utworów. Ustawa z 1952 r. określała taką zależność jako podnietę do powstania utworu inspirowanego. Zgodzić należy się z oceną, że istotnym problemem praktycznym w zakresie regulacji prawa autorskiego jest ustalenie charakteru relacji pomiędzy utworami należącymi do tego samego rodzaju dziedziny twórczości Z twórczością zależną w ścisłym tego określenia znaczeniu mamy do czynienia wtedy, gdy jeden z utworów jest utworem macierzystym, a drugi zależnym w rozumieniu art. 2 prawa autorskiego z 1994 r. Istotę zależności utworu wiąże się z recepcją treści oraz częściowo formy utworu macierzystego; wydaje się, że dotyczy to recepcji każdego elementu twórczego dzieła. Samo dokonanie opracowania innego utworu, tj. dokonanie jego tłumaczenia, przeróbki, czy też adaptacji w znaczeniu jaki podano powyżej nie stanowi czynu bezprawnego. Zgoda autora utworu macierzystego stanowi jednak warunek rozporządzania i korzystania z opracowania, a w konsekwencji jej brak prowadzi do naruszenia praw autorskich. Natomiast plagiatem będzie zatajenie istnienie zależności od innego dzieła Jako specyficzną formę zależności utworów E. Traple 8 określa utwory z zapożyczeniami, które to utwory stanowią eksploatację cudzego utworu poprzez przekroczenie ram cytatu dozwolonego. Ilustracją takiej zależności jest przedruk tabel z cudzej pracy. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dn. 29 grudnia 1971 r., uznał iż zakres przedrukowywania fragmentów cudzych prac autorskich i sposób wskazywania źródeł jest normowany przez przepisy prawa autorskiego (...), a nie stosowane w praktyce zwyczaje. Wymaganiu wyraźnego wymienienia źródła, z którego pochodzi fragment cudzego dzieła (...), nie czyni zadość wymienienie tego dzieła w zestawieniu literatury bez jakiegokolwiek wyjaśnienia ani zasady ani stopnia wykorzystania tego dzieła, a w szczególności bez wskazania, że dokonano z niego przedruku określonej części 9. Jak sądzę orzeczenie to stanowi odpowiedni wstęp do następnego zagadnienia dotyczącego korzystania z cudzej twórczości instytucji dozwolonego użytku. Stosowna regulacja prawna dotycząca tej instytucji znajduje się w art prawa autorskiego z 1994 r. Rozważania tu prowadzone, zgodnie z poczynionymi na wstępie zastrzeżeniami, można ograniczyć do tzw. cytatu dozwolonego uregulowanego w art. 29 ustawy z 1994 r. Prawo cytowania obejmuje możliwość zamieszczanie urywków rozpowszechnionych tworów lub drobne utwory w całości w dziełach, które stanowią samoistną całość. Takie postępowanie musi być uzasadnione potrzebą wyjaśniania, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Brak dopełnienia tych warunków należy oceniać jako przekroczenie granic dozwolonego cytatu. W szczególności dotyczy to proporcji jakie zachodzą pomiędzy cytatem, a utworem samoistnym co jednak nie da się sprowadzić, w oderwaniu od okoliczności konkretnego przypadku, do ustaleń określających liczbowo ich wielkość. Ponadto warunkiem dopuszczalności takiego wykorzystania cudzej twórczości jest wskazanie twórcy oraz źródła, z którego zaczerpnięto cytat. Brak spełnienia tego warunku natomiast stanowi plagiat. Tak właśnie należy kwalifikować także objęty cytowanym powyżej orzeczeniem Sądu Najwyższego fakt zamieszczenia części cudzego dzieła bez wyraźnego wskazania wymaganych przez prawo elementów. Dyskusyjną kwestią jest charakter księgi cytatów czyli dzieła w całości składającego się wypowiedzi innych twórców; podzielam pogląd E. Traple 10, że w przypadku istnienia elementów twórczości w wyborze i układzie takich cytatów, utwór taki stanowi dzieło samoistne, do którego w odniesieniu do wykorzystania cudzej twórczości znajduje zastosowanie art. 29 ust.1 prawa autorskiego z 1994 r Autoplagiat łączy się z recypowaniem własnej twórczości do powstałych później dzieł. Jak to podkreślono autoplagiat nie prowadzi do naruszenia dóbr osobistych autora, może natomiast prowadzić do naruszenia uprawnień majątkowych podmiotów, które nabyły prawo do korzystania i rozporządzania z takich dzieł (np. na podstawie zawartej wcześniej umowy wydawniczej, czy też na podstawie art. 12, 14 prawa autorskiego w ramach uprawnień przysługujących pracodawcy). W konsekwencji może prowadzić do powstania odpowiedzialności służącej ochronie autorskich praw majątkowych określonych podmiotów, natomiast w pozostałym zakresie nie wywołuje dalszych skutków właściwych plagiatowi. W tych samych kategoriach naruszenia praw majątkowych wydawcy lub pracodawcy postrzegać również należy fałszerstwo wyników badań naukowych przybierających postać utworu. 4. Jak wynika z powyższych rozważań najistotniejszym elementem wyznaczającym charakter relacji pomiędzy dwoma utworami jest występowanie elementów twórczości autorskiej one bowiem wyznaczają zakres udzielanej przez prawo autorskie ochrony oraz determinują możliwość zakwalifikowania konkretnego zdarzenia jako przywłaszczenie cudzej twórczości w odniesieniu do poszczególnych omówionych tu przypadków. Stąd aktualnie należy wskazać, które z elementów utworów naukowych i w jakim zakresie mogą wykazywać cechy twórczości objętej ochroną prawa autorskiego. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, iż pojęcie twórczości poza elementem oryginalności zawiera w sobie także element indywidualności 11. R. Markiewicz 12 wyróżnił 5 podstawowych sfer (warstw), w których może przejawiać się twórczość twórcy naukowca: sferę pozatekstową, tekst, plan wyrażania i plan znaczenia oraz formę dzieła. W dalszym ciągu, w ograniczonym potrzebami tego referatu, zakresie przedstawione zostaną poszczególne z wyróżnionych przez tego autora sfer. 6 Cytuję za: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, Dom Wydawniczy ABC 1997, s E. Traple [w:], J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz..., s [w:] ibidem, s Cytuję za: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, Dom Wydawniczy ABC 1997, s [w:], J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz..., s Zgodzić należy się ze stwierdzeniem, iż aktualnie trwa proces ścisłego ustalania zakresu tego elementu, najogólniej rzecz ujmując reprezentowany jest pogląd sprowadzający to pojęcie do wymogu statystycznej jednorazowości (niepowtarzalności), co jest stanowiskiem rygorystycznym oraz dostrzega się możliwość podejścia, które przyjmuje za punkt wyjścia rozróżnienie działalności rzemieślniczej (szablonowej) od twórczej w odniesieniu do określonych rodzajów działalności twórczej por. J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, s. 68 i n. 12 R. Markiewicz, Ochrona prac naukowych, ZNUJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 1990, z. 55, s. 31 i n. 12

13 Nauka - badania, eseje, rozprawy Sfera pozatekstowa składa się z: tematu, pomysłu badawczego, faktu naukowego, generalizacji naukowej, rozumowania, doboru faktów, teorii naukowej oraz metody naukowej. Temat oznacza celowo wybrany fragment lub aspekt rzeczywistości, którego dotyczy lub ma dotyczyć dzieło 13 Temat jako element obiektywnej rzeczywistości nie posiada cechy oryginalności, natomiast sformułowanie tematu w postaci hipotezy naukowej, pomysłu lub idei nie wykazuje cech indywidualności, albowiem zawsze istnieje możliwość sformułowania analogicznego pomysłu, skoro badanie dotyczy obiektywnej rzeczywistości. Analogicznie należy odnieść to do generalizacji naukowych ( ujęcia uogólniające / generalizacje /. A więc ujmujące cechy charakterystyczne pewnego zbioru przedmiotów 14. Ze względu na brak indywidualności również fakt naukowy ( ustalenie pojedynczego zdarzenia albo własności o charakterze przyrodniczym lub społecznym 15 ); brak indywidualności zasadza się zdeterminowaniu tego elementu zewnętrznymi elementami wyznaczonymi doświadczeniem oraz możliwościami gatunkowymi ludzi w procesie poznania. W ograniczonym zakresie można natomiast przyznać cechy twórcze rozumowaniu ( obejmuje wnioskowanie, dowodzenie, wyjaśnianie, interpretację i weryfikację 16 ). Zasadniczo trudno temu elementowi odmówić oryginalności, natomiast indywidualność należy łączyć jedynie - w zakresie nauk społecznych - z osobistymi doświadczeniami autora lub polegają na wywodach psychologicznych opartych na wyobraźni i intuicji tego podmiotu; dopuszcza się przyznanie tej cechy także opisowi przebiegu procesu twórczego; i w końcu indywidualność można wiązać z doborem argumentów lub ich układem 17. Podobnie dobór faktów i rozumowań, jeśli zdeterminowany jest osobistą oceną autora i jego wyobraźnią może posiadać cechy twórczości 18. Jeżeli teorię naukową oraz systematykę określimy jako konstrukcyjną interpretację badanego fragmentu rzeczywistości, to konsekwentnie tym elementom należy przypisać cechy twórcze 19. Stwierdzenie to należy odpowiednio odnieść także do metody naukowej ściślej całościowo ujętej jej treści, kiedy wynikające z niej kryteria i sposoby postępowania nie są przesądzone w sposób oczywisty jej celami 20. Zgodnie z powszechnym poglądem przyjęcie określonej formy może skutkować istnieniem twórczości sfery treści pozatekstowej dzieła naukowego. Dotyczy to systematyki, kolejności przedstawiania myśli, przykładów lub następstwa omawianych zjawisk 21. Pewnym paradoksem jest uznanie za twórcze, w świetle przyjętych na wstępie 12 R. Markiewicz, Ochrona prac naukowych, ZNUJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 1990, z. 55, s. 31 i n. 13 ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem. 18 Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s. 46. kryteriów mylnych ustaleń naukowych, tj. ustaleń, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Jak wiadomo możliwość błędu stanowi normalne ryzyko także działalności naukowej Następną wyróżnioną sferą (warstwą) utworu naukowego jest warstwa treści określona jako dobór słownictwa i składni w powiązaniu z plastycznymi środkami przedstawienia 22. Przyznanie cech twórczych temu elementowi dzieł naukowych zdaje się być najmniej kontrowersyjne w pełnym zakresie warstwa ta potencjalnie może być i oryginalna i indywidualna W ograniczeniu do prac naukowych wyrażanych znakami ikonicznymi lub połączeniem znaków ikonicznych i językowych dostrzega się także cechy twórcze w ustalonym przez autora planie wyrażania i planie znaczenia. Oba te plany, co do zasady, nie występują oddzielnie w pracach wyrażanych wyłącznie znakami językowymi; wyjątkiem zdaje się dotyczyć jedynie podręczników gdzie twórczość może zasadzać się w graficznym układzie tekstu oraz doborze liternictwa Ostatnim wyróżnionym przez R. Markiewicz elementem utworu naukowego jest jego forma; rozumie przez nią przyjęty gatunek wypowiedzi, ukształtowanie stylistyczne, kompozycję, metodę prezentacji wyników naukowych (...)koncepcję układu wywodu naukowego 24. W prezentowanym przez tego autora ujęciu tak rozumianej formy nie można odrywać od tekstu, stanowi bowiem jedynie technikę jego ukształtowania, w konsekwencji też nie jest celowe rozpatrywanie w tym zakresie występowania elementów twórczych. (wytłuszczenia w tekscie pochodzą od Redakcji) *dr Julian Jezioro jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. GALERIE GALERIA ROGATKA 2008 rok zamknęły w Galerii Rogatka dwie wystawy młodych, trzydziestoletnich twórców. Przenikanie to tytuł prezentacji, której wernisaż odbył się 7 listopada. Artysta Przemysław Łopaciński, absolwent i pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przywiózł do radomskiej galerii tajemniczą bryłę w formie sześcianu, obiekt, którego wnętrze wypełniają klasyczne rysunki, otaczające widza z wielu stron. Dzieło to jest doskonałą ilustracją słów, które napisał o artyście jego promotor, profesor Roman Gajewski: Utknął w czterech ścianach swojej prywatności, czyniąc z niej opokę, symbol pewności. Szukając schronienia dla swoich emocji, za- 13

14 GALERIE myka je w prostokącie lub magicznym kole, przykrywa szybą, otacza ramą, chowa w skrzyni, zakopuje w ziemi / / jemu marzy się sztuka w środku i na zewnątrz. Doświadczenie życia chce przemieniać w doświadczenie twórczości. Sztuka i życie w uścisku to motto tej sztuki. Intrygujący i zaskakujący sposób opowiadania, zdradzający introwertyczną osobowość; jednocześnie rodzaj buntu przeciwko zasadom sztuki akademickiej. Napisy, literki, plamki i kreski zadziwiają dociekliwością odkrywania niewyobrażalnej z pozoru rzeczywistości. U podstaw wypowiedzi twórczych Magdaleny Cywickiej, asystentki w Zakładzie Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego /wernisaż wystawy 5 grudnia 2008/ leży rzetelna obserwacja natury. Prezentowane kadry rzeczywistości wyolbrzymiają jej istotę, odkrywając przed widzem ukryte warstwy i obrazy. To, co dla Magdaleny Cywickiej w naturze istotne, bliskie jej prawdy, tkwi głęboko w niej ukryte, możliwe do ujrzenia wrażliwym okiem artysty. Studiowane z dociekliwością fragmenty krajobrazu podczas aktu twórczego nie tylko nie tracą niczego ze swej materialności ale zyskują nowe znaczenia, odkrywając przed widzem nieoczekiwane wartości estetyczne. Trafne pod względem kompozycji i ekspresji, wyborne warsztatowo prace malarskie stworzyły ciekawą ekspozycję. Anna Klas-Markiewicz Magdalena Cywicka prezentowała swoje prace w Galerii Rogata w grudniu 2008 r. GALERIA PENTAGON W dniu w Galerii Pentagon odbył się wernisaż dwóch artystek związanych z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Profesor Ewa Latkowska-Żychska prezentowała swoje prace wykonane w technice papieru czerpanego, które tworzą swoisty niepowtarzalny świat barwnej materii. Prace te przenikają się z delikatnymi wysublimowanymi kolorystycznie obrazami dr hab. Małgorzaty Dobrzenieckiej Kojder, tworząc ciekawą całość. W Galerii Pentagon odbył się wernisaż Ewy Latkowskej-Żychskiej (z lewej) i Małgorzaty Dobrzynieckiej- Kojder Ewa Latkowska - Żychska Urodziła się 21 lutego 1950 r. w Łodzi. Studiowała w latach w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom w 1976 roku w Pracowni Dywanu i Gobelinu prof. Antoniego Starczewskiego. Pracuje w macierzystej uczelni - w latach w Pracowni Tkaniny Unikatowej. Od 1997 r. w Pracowni Papieru, której jest założycielką - aktualnie w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Profesor zwyczajny od 2000 roku. Twórczość w zakresie papieru, tkaniny, fotografii, liczne teksty o sztuce oraz tomik wierszy pt. Wiersze nienamalowane. Prace w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Savaria Muzeum - Węgry, Centrum Kultury Niderlandzkiej w Gent - Belgia, Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie, Muzeum Etnograficznego we Lwowie, Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Sarajewie, Kolekcji Raymonda Bergera w Genewie oraz wielu kolekcjach prywatnych. Brała udział w około 200 wystawach sztuki w kraju i za granicą m.in.: wielo- 14

15 krotnie w Międzynarodowym Triennale Tkaniny w CMW w Łodzi, 8 Międzynarodowe Biennale Tkaniny w Lozannie, Oshima World Handmade Picture Books Contest 02, Oshima Museum of Picture Books, Toyama (Japonia) - wyróżnienie. Małgorzata Dobrzyniecka - Kojder Urodzona w 1963 r. w Strykowie. Studia UMK Toruń w latach oraz PWSSP w Łodzi Dyplom z wyróżnieniem w zakresie tkaniny dekoracyjnej w prac. prof. K. Górskiej oraz malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Gieragi. W 2005 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. W latach kurator Galerii 261 w ASP w Łodzi. W latach r. kurator Galerii Krótko i Węzłowato na Politechnice Łódzkiej. Od 2008 r. prowadzi pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. Działalność artystyczna w zakresie malarstwa i rysunku. Brała udział w ponad 60 wystawach GALERIE zbiorowych i 31 indywidualnych w Polsce i za granicą m.in.: II Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie wyróżnienie, 2007 Internationales Malersymposium in Beratzhausen Niemcy, II Międzynarodowe Biennale Miniatury Częstochowa wyróżnienie Michał Kurkowski - kurator galerii Z witryny Jubileuszowa wystawa WYDAWCY W WIEDNIU 25. listopada 2008 r. otwarto w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu jubileuszową XV wystawę Polska Książka Naukowa. Jej współorganizatorami byli: Ambasada RP w Wiedniu, wiedeńska Stacja Naukowa PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Patronat nad wystawą objęli: Jerzy Mariański, ambasador RP w Republice Austrii i ks. Ryszard Rumianek, rektor UKSW. wystawie brało udział 36 wydawnictw akademickich, które łącznie W zaprezentowały blisko 1000 publikacji. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej również uczestniczyło w jubileuszowej wystawie. To doskonała promocja uczelni. Do tej pory publikacje naszej oficyny były prezentowane m.in. w: Sztokholmie, Rzymie, Moskwie, Sankt Petersburgu, Pradze, Watykanie. Otwarcie wystawy poprzedziła msza św. odprawiona w polskim kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, a homilię wygłosił ks. prof. Henryk Skorowski, I prorektor UKSW. Uroczystość otwarcia wystawy zaszczycili: dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu prof. dr hab. Bogusław Dybaś, prorektor UKSW ks. prof. H. Skorowski, była ambasador RP w Wiedniu Irena Lipowicz, radca-minister, kierownik Wydziału Konsularnego RP w Wiedniu Tadeusz Oliwiński oraz prezes Stowa- Wydawcy uczelniani tym razem prezentowali swój dorobek w Wiedniu rzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i dyrektor Wydawnictwa UKSW Henryk Podolski. Zaprezentowana oferta wydawców uczelnianych spotkała się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko Polaków przebywających w Wiedniu, ale również pracowników naukowych i studentów z innych państw. Po zakończeniu wystawy wszystkie prezentowane książki i czasopisma zostały przekazane do biblioteki Stacji Naukowej PAN. Wojciech Bielawski 15

16 Z witryny NOWOŚCI WYDAWNICZE EFEKTY ADAPTACJI WYPOCZYNKU AKTYWNEGO Władimir Chodinow wyd. I, B5, stron 130, (monografia) W monografii przedstawione zostało zagadnienie wykorzystania aktywnego wypoczynku w sporcie, wychowaniu fizycznym, rekreacji ruchowej. Znajomość współczesnych problemów związanych z osiągnięciem i utrzymaniem najwyższej formy sportowej w sporcie wyczynowym, prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego z młodzieżą i dziećmi w różnym wieku, utrzymaniem zdolności do pracy zawodowej ludzi w starszym wieku przez dłuższy czas wskazuje perspektywę i aktualność aktywnego wypoczynku. Temat monografii jest aktualny z powodu wyjaśnienia roli żylnych i tkankowych czynników odnowienia w procesie treningu fizycznego, określenia ceny adaptacji, którą charakteryzuje obciążenie pracy serca. Przedstawione w pracy mechanizmy fizjologiczne zjawiska treningu z wykorzystaniem aktywnego wypoczynku stanowią interesujący materiał do rozmyślań, zachęcający do doskonalenia metod treningowych sportowców klasy mistrzowskiej, poszerzenia możliwości dydaktycznych na zajęciach wychowania fizycznego dzieci i młodzieży i ukazują nowe możliwości wzmacniania zdrowia ludzi w podeszłym wieku. STUDIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA KWASU L- ASKORBINOWEGO DO KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ MASŁA I RYNKOWYCH MIESZANYCH PRODUKTÓW MLECZNO-ROŚLINNYCH PODCZAS ICH PRZECHOWYWANIA Regina Borek-Wojciechowska wyd. I, B5, stron 152, (monografia) W książce wyodrębniono dwie zasadnicze części. Pierwsza to część teoretyczna. Dokonano w niej wprowadzenia w problematykę dotyczącą zastosowania kwasu L-askorbinowego w przemyśle spożywczym. Przedstawiono możliwości wykorzystania tego kwasu w branżach, w których jest on najczęściej stosowany. W tej części pracy dokonano także prezentacji roli, jaką pełni kwas L-askorbinowy w organizmie człowieka. Zawarto tu również informacje literaturowe dotyczące budowy masła oraz możliwości modyfikacji składu tłuszczu mlecznego. Kolejna część publikacji to część empiryczna. Przedstawiono w niej materiał wykorzystany do badań, metody zastosowane w badaniach wstępnych oraz badaniach podstawowych. Część ta została poprzedzona przedstawieniem celu, hipotez oraz zakresu badań. Ostatnia część książki dotyczy zagadnień społeczno-ekonomicznych istotnych z punktu widzenia realizowanego tematu. W części tej nakreślono sytuację na rynku masła i mieszanych produktów tłuszczowych mleczno- roślinnych w Polsce. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę pracy, w celu określenia tendencji dotyczących preferencji oraz spożycia masła i tłuszczów mieszanych mleczno-roślinnych przez polskich konsumentów. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W METODZIE PROJEKTÓW Maria Raczyńska wyd. I, B5, stron 74, (monografia) Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie technologia informacyjna może wspomagać metodę projektów. Punktem wyjścia do tych rozważań są wymogi społeczeństwa informacyjnego, które narzucają konieczność posługiwania się technologią informacyjną w codziennym życiu. Potrzebą chwili wydaje się obecnie skierowanie uwagi na ukazanie możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji. Książka skierowana jest do nauczycieli, studentów - szczególnie studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, a także do uczniów. Zamieszczone w niej przykłady projektów mogą stanowić inspiracje edukacyjne, mogą stać się przewodnikiem na drodze do społeczeństwa informacyjnego. WYBRANE ZAGADNIENIA Z GEOMETRII (Krzywe stożkowe; Geometria analityczna w R 3 ; Trygonometria) Krzysztof Starnawski wyd. I, B5, stron 326, (podręcznik) Książka została pomyślana jako element łagodzący zderzenie niedostatku wiedzy szkolnej z wymaganiami szkoły wyższej. Jest ona także dalszym ciągiem zagadnień omawianych w książce Wybrane zagadnienia z geometrii wydanej przez autora w roku Podręcznik ten może być wykorzystany zarówno przez nauczycieli matematyki, jak i adeptów tej pożytecznej i pięknej wiedzy. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Radom, ul. Malczewskiego 20A tel. (048) , fax (048) Ważniejsze punkty sprzedaży: Księgarnia EKONOMIK s.c. Radom, ul. Chrobrego 31 (budynek Wydziału Ekonomicznego) Księgarnia BIS Radom, ul. 25 Czerwca 25/35 Księgarnia Akademicka LAMBDA Gliwice, ul. Akademicka 2 KODEKS 2002 Sp z o.o. Bydgoszcz, Lipniki 97 BIBLIOFIL Łódź, ul. Jędrowizna 9A Księgarnia Bankowa Warszawa, Al. Solidarniości 83/89 Księgarnia Kazimierz Leki Warszawa, ul. Grójecka 67 Księgarnia Studencka Bożena Dębiec Warszawa, Plac Politechniki 1 Księgarnia Politechniki Poznańskiej Sp. z o.o. Poznań, ul. Piotrowo 3 Księgarnia Politechniki Warszawskiej Warszawa, Plac Politechniki 1 UAM Księgarnia Uniwersytecka Poznań, ul. Zwierzyniecka 7 DiK s.c. Wola Komborska 52 Księgarnia AGH - B. Mąsior Kraków, Al. Mickiewicza 30 ERATO Biała Podlaska, ul. Reformacka 2 NUTKA Nisko, ul. Wolności 2 P.P.U.H. MATSUPIX Poznań, ul. Stefana Batorego 2 Księgarnia Librum Gliwice, ul. Łużycka 16 16

17 SPRAWY RÓŻNE Trwają prace remontowe ADMINISTRACJA W JEDNYM BUDYNKU Adaptacja budynku byłej Stołówki Studenckiej (zrealizowana w 2007 r.) na potrzeby Biblioteki Głównej i przeniesienie do niej zbiorów z dotychczasowych oddziałów, stworzyło możliwość ale i konieczność adaptacji na potrzeby dydaktyczne zwolnionych przez bibliotekę powierzchni, w tym, między innymi, w budynku administracyjnym przy ul. Malczewskiego 29. Pozwoli to powiększyć dotychczasową bazę lokalową wydziałów do celów dydaktycznych. Przyczyni się również do sprawniejszego zarządzania uczelnią z uwagi na skoncentrowanie w jednym budynku wszystkich służb oraz da wymierne oszczędności związane z eksploatacją i utrzymaniem ich sprawności technicznej. Koncepcja wykorzystania tej powierzchni została opracowana już w roku W roku 2007 sporządzona została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzje prezydenta Radomia udzielające pozwoleń na budowę i zmianę sposobu użytkowania. Zagospodarowaniu podlega m 2 powierzchni użytkowej. Całe zadanie podzielono na trzy etapy. Etap I (zrealizowany) polegał na adaptacji i modernizacji powierzchni po magazynie książek na potrzeby, przeniesionego z budynku Wydziału Transportu, Zakładu Poligraficznego. Etap II - adaptacja pozostałej powierzchni budynku pod potrzeby pozostałych służb administracyjnych mieszczących się w budynku Wydziału Transportu oraz z innych budynków politechniki, w których zlokalizowane są pomieszczenia administracji centralnej. Etap III - wykonanie robót zewnętrznych, tj. dróg, miejsc postojowych, chodników. Na dzień dzisiejszy zakończono etap I, etap II będzie zrealizowany do końca czerwca 2009 r., natomiast część etapu III (roboty zewnętrzne od strony wejścia głównego) - do końca września 2009 r. Zagospodarowanie budynku przed- Trwają prace remontowe w budynku administracyjnym przy ul. Malczewskiego 29 stawia się następująco: * w podpiwniczeniu pozostawiono, w obecnej przestrzeni, pomieszczenia archiwum, magazynu ogólnego i pomieszczenia techniczne. Po dawnym magazynie książek ma swoje siedzibę (od lipca 2007 r.) Zakład Poligraficzny. * na parterze przewiduje się umiejscowić: w części środkowej parteru bufet, w lewym skrzydle Dział Kadr, Komisję Rekrutacyjną, Kancelarię Główną, kasę i sekcję socjalną, w prawym skrzydle - Wydawnictwo i salę senatu. * na pierwszym piętrze w części centralnej planuje się ulokowanie sekretariatu, gabinetu rektora oraz przylegającej do sekretariatu sali recepcyjnej. W częściach zewnętrznych lewej i prawej - zespół gabinetów prorektorów oraz wszystkie jednostki będące w zakresie działania prorektorów, tj.: Dział Współpracy z Gospodarką Narodową, Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, Dział Nauczania, Dział Promocji Uczelni i Dział Informatyzacji. Ponadto w części tej będą pomieszczenia radców prawnych. Lewe skrzydło zajmować będzie, Dział Organizacji i Zarządzania, stanowisko ds. obronnych, stanowisko ds. komputerowych z pomieszczeniem serwera, biuro rzecznika patentowego, * na drugim piętrze w lewym skrzydle znajdować się będą pomieszczenia Kwestury. W prawym skrzydle zlokalizowane będą pomieszczenia dla jednostek podległych kanclerzowi. i jego zastępcy, tj. Dział Ogólno-Administracyjny, sekcja inwentaryzacji, Dział Inwestycji i Remontów, Sekcja Zamówień Publicznych, Dział Zaopatrzenia i Transportu oraz stanowisko ds. bhp. Szacunkowa wartość kosztorysowa zadania wynosi tys. zł. W tym: dotacja celowa na lata 2008 i 2009 ze środków MNiSzW wynosi tys. zł. Pozostałą kwotę uczelnia stara się pozyskać z ministerstwa. (oprac. Wojciech Bielawski na podstawie materiałów otrzymanych z Działu Inwestycji i Remontów) 17

18 SPRAWY RÓŻNE DZIAŁ PROJEKTÓW UNIJNYCH Z dniem 1 marca 2008 r. w strukturze Politechniki Radomskiej utworzony został Dział Projektów Unijnych (DPU), który oferuje wszystkim jednostkom PRad. pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy strukturalnych. Do zakresu działań DPU należy w szczególności: - przygotowywanie informacji dotyczących programów unijnych, - udzielanie zainteresowanym informacji dotyczących: programów operacyjnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki /POKL/, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka /POIG/, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko /POIiS/, Regionalny, Program Operacyjny Rozwoju Województwa Mazowieckiego /RPOWM/), wymagań konkursowych w ramach składanego wniosku aplikacyjnego, - monitoring ogłaszanych konkursów na składanie wniosków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, - pomoc w doborze odpowiedniego programu operacyjnego do przedstawionego pomysłu, - doradztwo na etapie wypełniania wniosku aplikacyjnego, - opiniowanie wniosku pod względem wewnętrznej spójności i spełnienia warunków formalnych. Od dnia 1 paźdzernika 2008 r. do 30 września 2009 r. Dział Projektów Unijnych realizuje projekt pt. Szkolenia zawodowe sposobem na podwyższenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy, z jakimi borykają się osoby aktywne zawodowo w regionie radomskim. Wśród problemów generujących negatywne następstwa, w pierwszym rzędzie należy wymienić niski poziom kwalifikacji osób w wieku produkcyjnym niemobilnym oraz niedostosowanie ich do potrzeb regionalnej gospodarki (wg danych GUS-u aż 84% populacji w wieku lata ma wykształcenie najwyżej średnie, co znacząco utrudnia ich sytuację na rynku pracy). Problemem osób powyżej 45 roku życia posiadających niski poziom wykształcenia jest brak możliwości awansu przy pełnieniu niskich stanowisk, głównie robotniczych. Celem głównym projektu pt. Szkolenia zawodowe sposobem na podwyższenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących jest zwiększenie i dostosowanie kwalifikacji mieszkańców regionu radomskiego, w wieku produkcyjnym niemobilnym, do potrzeb gospodarki w regionie. Projekt skierowany jest do osób pracujących powyżej (45) roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub podniesieniem kwalifikacji i umiejętności. W ramach projektu prowadzone są bezpłatne szkolenia dla 66 osób z zakresu: * Rachunkowości 240 godz godz. szkolenie informatyczne z zakresu: obsługi arkusza kalkulacyjnego i baz danych, gromadzenia i prezentacji danych; Wydział Ekonomiczny PRad., ul. Chrobrego 31; * Programowanie obrabiarek numerycznych ze sterowaniem Heidenhain i TNC godz; Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Kościuszki 5b ; * Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej godz godz. szkolenie informatyczne z zakresu: technik multimedialnych, tworzenia stron internetowych, tworzenia rysunków w grafice wektorowej, obróbki obrazu; Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa PRad., ul Chrobrego 27; * AutoCad (2 grupy x 30 godz.) Wydział Transportu PRad., ul. Malczewskiego 29. Dział Projektów Unijnych zaprasza zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji w ramach funduszy strukturalnych do współpracy przy aplikowaniu o wnioski unijne. Kontakt Dział Projektów Unijnych Politechnika Radomska ul. Malczewskiego 20 A budynek Olimp p. 315 tel , (oprac. Wojciech Bielawski na podstwie materiałów otrzymanych od Elżbiety Noworol-Luft) Studenci Szansa na ciekawą pracę PRAKTYKI W MINISTERSTWIE FINANSÓW Pod koniec 2007 r. Politechnika Radomska podpisała deklarację współpracy z Ministerstwem Finansów w sprawie kształcenia studentów Politechniki poprzez prowadzenie przez ministerstwo praktyk zawodowych dla najlepszych studentów kierunków informatycznych na wydziałach: Mechanicznym, Nauczycielskim i Transportu (obecnie Transportu i Elektrotechniki). grudniu 2008 r. rektor Politechniki W podpisał porozumienie, w którym Ministerstwo Finansów zobowiązało się przyjmować na praktykę zawodową studentów Politechniki Radomskiej z wyżej 18

19 w nim Fabryka Michelin, znany na całym świecie producent opon. Chlubą miasta i regionu jest również bogaty w tradycje i osiągnięcia ośrodek akademicki, na który składają się liczne uniwersytety i wyższe szkoły techniczne. Delegacja nasza odwiedziła dwie z tych uczelni. Pierwszą była Ecole Nationale Superieure de Chemie de Clermont-Ferrand, gdzie odbyły się bardzo ciekawe oficjalne spotkania z profesor Sofie Commereuc dyrektowymienionych wydziałów. Na każdy rok akademicki obie strony będą ustalały zakres merytoryczny praktyk, biorąc pod uwagę: programy praktyk wynikające z planów i programów studiów, teoretyczne przygotowanie studentów, wymagania stawiane przez ministerstwo. Kryteria ustalone przez ministerstwo są wysokie. Studenci muszą przede wszystkim znać dobrze język angielski - w tym język angielski techniczny, języki programowania, muszą posiadać umiejętności związane z obsługą komputerów i systemów informatycznych. Kandydaci powinni sami dobrze organizować pracę własną, umieć pracować w zespole, a także być dyspozycyjni i komunikatywni. Praktyki zawodowe będą odbywały się głównie w Warszawie, chociaż planowane jest zorganizowanie praktyk w Urzędach Skarbowych w Radomiu. Absolwenci kierunków informatycznych znajdą pracę w Centrum Przetwarzania Danych, które budowane będzie w Radomiu. Będzie to około 200 stanowisk pracy. Niestety Ministerstwo Finansów nie będzie mogło finansować pobytu studenta w stolicy - wyżywienie i nocleg we własnym zakresie. Ale co najważniejsze na najlepszych studentów-praktykantów czekać będzie ciekawa i dobrze płatna Studenci praca nie tylko w Radomiu w Centrum Przetwarzania Danych, ale także w Warszawie w Ministerstwie Finansów w działach informatycznych. W najbliższym czasie (kiedy zbierze się grupa chętnych) odbędzie się spotkanie kierownika praktyk studenckich Politechniki Radomskiej z opiekunem praktyk z ramienia Ministerstwa Finansów w celu uzgodnienia szczegółów odbywania praktyk. Pierwsi studenci (będzie ich kilkunastu) pojadą na praktyki zawodowe już latem 2009 roku. Lidia Przyborowska ZIMOWA REKRUTACJA Politechnika Radomska prowadzi rekrutację na wybrane kierunki studiów rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2008/2009. Wydział Transportu i Elektrotechniki: * ELEKTROTECHNIKA specjalność automatyka i informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia dla absolwentów inżynierskich studiów informatycznych oraz absolwentów innych kierunków * TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia dla absolwentów wszystkich kierunków technicznych i ekonomicznych Wydział Sztuki: * MALARSTWO studia stacjonarne I stopnia Wydział Nauczycielski: * EDUKACJA TECHNICZNO-INFOR- MATYCZNA studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich. Szczegółowych informacji udziela CENTRALNY PUNKT INFORMACJI, który mieści się w budynku rektoratu przy ul. Malczewskiego 29, pok Rejestracja kandydatów na studia w Politechnice Radomskiej przeprowadzana jest za pomocą systemu INTERNETOWEJ REKRU- TACJI KANDYDATÓW (IRK). Do systemu można zarejestrować się na stronie www. irk.pr.radom.pl Gerard Parzelski Współpraca w wielu obszarach WIZYTA WE FRANCJI \W dniach listopada 2008 r. delegacja naszej uczelni (prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą, dr hab. inż. Mohamed Bakar profesor PRad. z Wydziału Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa oraz mgr Ewa Rybińska kierownik Działu Współpracy z Zagranicą) odbyła wizytę w dwu ośrodkach akademickich we Francji. Podstawowym celem wyjazdu było nawiązanie współpracy naukowej oraz wymiany studentów i wykładowców w ramach programu Erasmus. Pierwszym miejscem wizyty było Clermont-Ferrand, miasto (ok. 140 tys. mieszkańców) w środkowej Francji, stolica regionu Owernia, położone u stóp pasma wygasłych wulkanów Masywu Centralnego. Miasto to znane jest między innymi z tego, że usytuowana jest 19

20 Studenci Widok frontonu budynku szkoły/uczelni St. Joseph Group w Dijon rem jednostki, profesor Sylvie Ducki mającą polskie korzenie i mówiącą po polsku, a także Marie Elisabeth de Roy koordynatorem Erasmusa w tej jednostce. Uzgodniono podpisanie umowy w ramach programu Erasmus, dotyczącą wymiany studentów i nauczycieli akademickich z chemii, materiałoznawstwa i inżynierii chemicznej. Mówiono też wiele o perspektywach nawiązania współpracy naukowej. Drugą uczelnią, na której gościła delegacja Politechniki Radomskiej, był IFMA Institut Francais de Mecanique Avancee, gdzie wraz z dr. Davidem Turnerem, dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą, omawiano możliwość przyjęcia studentów wydziałów technicznych naszej uczelni na praktyki w laboratoriach IFMA oraz podpisanie umowy w ramach Erasmusa. Umowy bilateralne z obiema instytucjami są w trakcie podpisywania. Być może profesor Sylvie Ducki oraz dr David Turner odwiedzą naszą uczelnię jeszcze w tym roku. Dzięki wizycie w Clermont-Ferrand otwierają się dla studentów naszej uczelni, szczególnie studiujących na kierunkach technicznych, nowe możliwości odbycia ciekawych studiów częściowych za granicą. Brak znajomości języka francuskiego nie musi być przy tym przeszkodą nie do pokonania. Wielu studentów zagranicznych przebywających czasowo we Francji posługuje się z powodzeniem językiem angielskim, wykonując projekty indywidualne pod odpowiednią opieką albo przygotowując prace inżynierskie lub magisterskie. Ciekawe obserwacje dotyczą systemu szkolnictwa wyższego we Francji, różniącego się zasadniczo od obowiązującego w Polsce systemu narzuconego przez Deklaracją Bolońską. W systemie francuskim studia techniczne należą do najbardziej elitarnych (o najwyższym poziomie), na które wstęp otrzymują tylko osoby legitymujące się odpowiednim wynikiem egzaminu państwowego. Egzamin taki zdaje się zwykle po ukończeniu 2-letnich studiów przygotowawczych na wybranych uczelniach. Program tych studiów to wyłącznie przedmioty podstawowe i kierunkowe typu: matematyka, fizyka, mechanika, termodynamika, mechanika płynów, chemia, itd., wykładane w bardzo dużej liczbie godzin (przykładowo, w ciągu 2 lat studiów, ponad 600 godzin matematyki, ok. 500 godzin mechaniki, 300 godzin fizyki itd.). Są to studia bardzo intensywne i trudne, kończące się egzaminem państwowym. Dobry wynik tego egzaminu otwiera drogę do 3-letnich studiów na uczelniach technicznych, kończących się tytułem inżyniera równoprawnym z tytułem zawodowym magistra inżyniera w naszym systemie edukacyjnym. System elitarnych studiów technicznych, na które przyjmowana jest ograniczona liczba studentów, istnieje obok klasycznego kształcenia uniwersyteckiego, mającego we Francji nieco mniejszą renomę (wstęp na uniwersytety nie jest poprzedzany egzaminem wstępnym). Jak widać, inżynier wykształcony we Francji ma przede wszystkim doskonałe podstawy z zakresu przedmiotów ogólnych (podstawowych i kierunkowych) niedościgły wzór w naszym systemie edukacyjnym. Drugim miejscem wizyty było miasto Dijon w regionie Burgundia, liczące ok. 150 tys. mieszkańców, historyczna stolica departamentu Côte-d Or. Niezależnie od otaczających miasto licznych winnic i powstających tam doskonałych win, miasto jest dużym ośrodkiem akademickim (ponad studentów). Wizyta w Dijon miała swój specyficzny charakter. Była następstwem 3-miesięcznego pobytu na Wydziale Mechanicznym, zimą i wiosną 2008 roku, grupy 17 studentów z Francji, którzy pogłębiali u nas swoją wiedzę z zakresu zastosowań metod komputerowych. Kilku z tych studentów pochodziło właśnie z Dijon, gdzie znajduje się St. Joseph Group, konsorcjum szkół o pełnym zakresie kształcenia od podstawowego do wyższego, wchodzącego w skład ESA- IP Group z siedzibą w Angers. Właśnie ci studenci, a w szczególności Thierry Picard i Damien Bachet, zauroczeni Radomiem i Polską, podjęli inicjatywę o ściślejszej współpracy naszych szkół i miast (w październiku Radom wizytowała ofi- Partnerstwo między Dijon i Radomiem pogłębiane było w piwnicach jednej z winnic departamentu Côte-d Or (delegacja naszej uczelni w gronie przyjaciół z Dijon) 20

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Otwarcie pierwszej w Polsce, zielonej, pasywnej hali sportowej

BIULETYN. informacyjny. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Otwarcie pierwszej w Polsce, zielonej, pasywnej hali sportowej Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Otwarcie pierwszej w Polsce, zielonej, pasywnej hali sportowej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest pierwszą w Polsce Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze

NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze W numerze OD REDAKCJI Od redakcji Senat Organizacja Oświadczenia rektora Kronika rektorska Konferencja, seminaria... Konferencja rektorów Konferencja dziekanów Logitrans 2006 Metrologia w chemii analitycznej

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo