Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str Wydawnictwo bezp atne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne"

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie. str. 10 Kanonizacja Jana Paw a II Pi karze KS Polkowice wygrali kolejny mecz. W telegraficznym skrócie str. 13 W telegraficznym skrócie Legnica Totalnym brakiem wyobraêni wykaza si 31- letni mieszkaniec Prochowic, który b dàc pod wp ywem alkoholu stawi si na egzamin praktyczny z nauki jazdy. O pijanym kandydacie policj poinformowa egzaminator. M czyzna mia ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Kursant nie zosta jednak ukarany, bo nie kierowa pojazdem. G ogów Od piàtku (18.04) g ogowianie i turyêci mogà korzystaç z rejsów Lagunà po Odrze. Jak zapowiadajà w adze miasta - ka dy b dzie móg zostaç wilkiem rzecznym. Ju jesienne rejsy pokaza y, jak du ym zainteresowaniem cieszy si turystyka rzeczna w regionie. Teraz oprócz godzinnych rejsów spacerowych oferowane sà równie trzygodzinne podró e, np. z G ogowa do Bytomia. Lubin Najbli sze trzy miesiàce w areszcie sp dzi grupa pi ciu kibiców Zag bia Lubin, którzy przed meczem Miedzi Legnica z Arkà Gdynia napadli i brutalnie pobili 14-letniego kibica zabierajàc mu klubowy szalik. WczeÊniej, jeden z najbardziej agresywnych kiboli - 40-letni Wies aw C. - pobi jednego z kierowców i wybi mu szyb w aucie. Zatrzymani odpowiedzà przed sàdem za rozbój z pobudek chuligaƒskich. Grozi im od 3 do 12 lat pozbawienia wolnoêci. Kraj Zmar Tadeusz Ró ewicz, jeden z najwy ej cenionych polskich poetów wspó czesnych, prozaik, dramaturg i eseista. By laureatem wielu nagród i wyró nieƒ, m.in. Nagrody Literackiej im. W adys awa Reymonta oraz Nike za tomik wierszy Matka odchodzi. Ostatnia publikacja Ró ewicza - Kup kota w worku - ukaza a si w 2008 roku. W paêdzierniku Tadeusz Ró- ewicz skoƒczy by 93 lata. Polkowice Blisko trzysta kartonów papierosów ze sklepów na terenie Polkowic ukrad o trzech m czyzn w wieku od 28 do 32 lat. upem jednego z nich pad o te kilka telefonów komórkowych. W sumie wyrzàdzili starty na kwot 30 tysi cy z otych. Sprawcy stanà przed sàdem. Za w amania i kradzie e grozi im do 10 lat wi zienia. Wroc aw Amerykaƒski zespó Linkin Park wystàpi 5 czerwca na Stadionie Miejskim we Wroc awiu. B dzie to jedyny koncert w Polsce, który odb dzie si w ramach europejskiej trasy zespo- u. WczeÊniej formacja wystàpi a w 2007 roku w Chorzowie oraz w przed dwoma laty w Warszawie podczas Orange Warsaw Festival. Bilety sà dost pne na stronie eventim.pl oraz w sieci autoryzowanych punktów sprzeda y Eventim. Zebra : PG Srebrne CCC Polkowice Fina owa seria by a pasjonujàca, a emocje si gn y zenitu w ostatnim, piàtym meczu, który zosta rozegrany w Krakowie. Polkowiczanki walczy y z ca ych si pokazujàc niesamowity charakter, ale gospodynie odpiera y ich ataki i ostatecznie to im przypad tytu mistrzowski. Ca a fina owa seria by a pasjonujàca. Zakoƒczy a si pora kà naszej dru yny, ale z ca à pewnoêcià polkowiczankom nale à si s owa najwy szego uznania, bo pokaza y, e sà zespo- em walczàcym do samego koƒca, ambitnym i zdolnym do dokonywania rzeczy wielkich. W trudnych okolicznoêciach zespó si nie podda, podarowa fanom eƒskiego basketu wiele niezapomnianych chwil, a tak e zapadajàcych w pami ç wra- eƒ. Za to wszystko wypada polkowickim koszykarkom oraz sztabowi trenerskiemu podzi kowaç i mieç nadziej, e przysz y sezon b dzie pod wzgl dem sportowym przynajmniej tak samo dobry, jak ten zakoƒczony. str. 8-9 Mistrzynie Polski z poprzedniego sezonu tym razem musia y zadowoliç si srebrnymi medalami, choç z oto by o tak blisko. Mimo tego, rozsàdna analiza ca ego sezonu ka e uznaç go za udany. Wi cej na temat fina owej rywalizacji na stronie 16. Tomasz Morawski

2 2 Gazeta Polkowicka Z ycia gminy, og oszenia Studenci z Rumunii To bardzo przydatny sprz t w DWSPiT Piàtka studentów informatyki Uniwersytetu w Piteszti w Rumunii od ponad miesiàca przebywa w Polkowicach. acy z Rumunii przyjechali do naszego miasta w ramach programu Erasmus. W czwartek (24.04) w siedzibie Pogotowia Ratunkowego odby o si uroczyste przekazanie sprz tu medycznego ufundowanego przez starostwo powiatowe w Polkowicach. Ca kowita wartoêç sprz tu to 10 tysi cy z otych. To ju kolejna wizyta studentów spoza granic Polski w DolnoÊlàskiej Wy szej Szkole Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach. Tym razem polkowickà uczelni odwiedzi a czwórka studentów oraz jedna studentka. Wszyscy pobierajà nauk na kierunku informatyka. - To trzecia z kolei grupa studentów zagranicznych. Podobnie jak w poprzednich latach odbywajà zaj cia, ponadto staramy si dla nich organizowaç czas wolny, aby jak najlepiej poznali miasto i okolic - mówi nam dr in. Zdzis aw Pólkowski, który z ramienia DWSPiT opiekuje si studentami z Rumunii. Zagraniczni studenci przebywajà w Polkowicach od 21 marca. Mieli ju wi c dostatecznie du o czasu, aby poznaç miasto oraz swoich nowych kolegów i kole anki z Polkowic. - Nasze miasto w Rumunii - Piteszti - jest wi ksze od Polkowic. Mo e dwa, trzy razy. Jest tam bardzo fajnie. Rumunia jest taka sama jak Polska. Nie widz wi kszych ró nic pomi dzy Polskà a Rumunià. W Polsce jest bardzo fajnie. Ja nie lubi Polski, ja jà kocham. Polkowice to bardzo sympatyczne miasteczko, a studenci DWSPiT sà wspaniali - mówi nam goêcie z Rumunii. Na polu mi dzynarodowej wymiany studentów polkowicka uczelnia ma sporo osiàgni ç. Kilkukrotnie studenci z ró nych krajów goêcili w murach DWSPiT, acy z Polkowic mieli tak e okazj, by wyje d aç do innych krajów i tam pobieraç nauki. - W tej chwili mo emy powiedzieç, e osiàgn liêmy bardzo wiele. Nasi studenci wyje d ali Na Cypr, do Rumunii i Turcji. To wa ny obszar naszej dzia alno- Êci - koƒczy Zdzis aw Pólkowski. Przekazania sprz tu dokona starosta polkowicki Marek TramÊ. Obecni byli oczywiêcie ratownicy medyczni, którzy b dà wykorzystywaç go w swojej codziennej pracy. PodkreÊlali, e to bardzo przydatne rzeczy, które w znaczàcy sposób u atwià im wykonywanie obowiàzków.- Ko nierze, pulsometry, torby medyczne, opatrunki elowe, elektrody, termometry. To wszystko jest nam bardzo potrzebne - mówi nam Stefan Jandu a, kierowca-ratownik z Pogotowia Ratunkowego w Polkowicach. Powiat polkowicki od wielu lat dok ada wszelkich staraƒ, aby ratownicy medyczni oraz inne s u by zajmujàce si niesieniem pomocy by y kompleksowo wyposa one, po to, by jak najlepiej wywiàzywaç si ze swoich zadaƒ. - Nie szcz dzimy wydatków na bezpieczeƒstwo, bo to jest przecie bardzo wa ne. Decyzje o wsparciu ratowników medycznych, policjantów, czy stra aków radni zawsze podejmujà jednog oênie - przyznaje Marek TramÊ, starosta polkowicki. Wspieranie s u b zajmujàcych si bezpieczeƒstwem to dzia anie, które nale y pochwaliç, bo przecie ycie, zdrowie i bezpieczeƒstwo to wartoêci najwa niejsze. DoÊç czekania na wiadukt W adze gminy przygotowujà apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, by ta znalaz a wreszcie pieniàdze na odbudow rozebranego wiaduktu nad krajowà trójkà. - Do naszego urz du docierajà niepokojàce sygna y, e inwestycja po raz kolejny jest odsuwana w czasie, a mo e nawet ca kowicie odk adana na pó k. Dlatego w adze gminy Polkowice chcà listownie zaapelowaç o umieszczenie w planie finansowym GDDKiA Êrodków na to zadanie - mówi Ewa Szczeciƒska- Zieliƒska, rzecznik Urz du Gminy. - Projekt wiaduktu jest gotowy, jest te pozwolenie na budow, wi c dlaczego zwleka si tak d ugo z pracami? Brak tego wiaduktu przeszkadza mieszkaƒcom i okolicznym firmom - podkre- Êla E. Szczeciƒsk-Zieliƒska. Wiadukt nad Drogà Krajowà nr 3 zosta uszkodzony w paêdzierniku 2010 r. przez przeje d ajàcà pod nim ci arówk. Ekspertyzy wykaza y, e nie nadawa si do dalszego u ytku i dwa lata temu zosta rozebrany. Od tamtego czasu GDDKiA zapewnia, e wiadukt powstanie na nowo. Roman Tomczak Absolwenci szkó gimnazjalnych i uczniowie szkó ponadgimnazjalnych majàcy sta e zameldowanie na terenie gminy Polkowice zbli a si termin sk adania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z ß 6 ust. 5 pkt 1 uchwa y Nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski nale y sk adaç do koƒca tygodnia nast pujàcego po tygodniu, którym nastàpi o zakoƒczenie zaj ç dydaktyczno-wychowawczych i w obecnym roku termin ten up ywa: r. dla absolwentów liceów ogólnokszta càcych, liceów profilowanych i techników, r. dla absolwentów zasadniczej szko y zawodowej, r. dla absolwentów gimnazjum i uczniów szkó ponadgimnazjalnych. Szczegó owe informacje zamieszczone sà na stronie w zak adce OÊwiata - stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale OÊwiaty i Spraw Spo ecznych ul. Rynek 6, pok.29, tel Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Roman Tomczak, Pawe Greƒ, Ewa Szczeciƒska. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7.

3 RozmaitoÊci, og oszenia Gazeta Polkowicka 3 Ruszy a Zielona szko a! Prawie trzysta dzieci z terenu gminy wyjedzie w tym roku nad morze. B dzie okazja do nauki, wypoczynku i poprawy stanu zdrowia. Pierwszy turnus rozpoczà si w poniedzia ek, 28 kwietnia, kiedy do Rogowa wyjecha y cztery autokary z dzieçmi. Wszystkie zamieszkajà w budynkach Agatka i Meduza oêrodka wypoczynkowego niedaleko Mrze yna. B dà tam nie tylko za ywaç dobroczynnego jodu, uczyç si i spacerowaç pla- à, ale tak e braç udzia w programie leczniczym, przygotowanym przez Polkowickie Centrum Us ug Zdrowotnych. W ramach umowy zawartej z gminà, ka demu turnusowi towarzyszyç b dà trzy piel gniarki. Na miejscu b dà m. in. realizowa y zalecenia apiterapeutyczne, polegajàce na leczeniu miodem i jego pochodnymi. Piel gniarki sprawujà tak e opiekà nad dzieçmi podczas podró y w obie strony, oraz na terenie oêrodka i poza nim, np. podczas wycieczek, spacerów, imprez sportowych i kulturalno-oêwiatowych. Wyjazdem podekscytowane by y zarówno dzieci, jak i ich rodzice. - Ja si bardzo ciesz, e jad, bo tam b dà moje kole anki z klasy i nasza pani. I ciesz jeszcze dlatego, e jeszcze nigdy na wiosn nie by am nad morzem, tylko latem, z mamà i tatà - mówi a przed wyjazdem Karolina ze Szko- y Podstawowej nr 1. Z wyjazdu swoich pociech cieszyli si tak e rodzice, mimo, e przez dwa tygodnie nie b dà widzieli swoich dzieci. - OczywiÊcie, e b dziemy t skniç. Jednak z drugiej strony bardzo doceniamy to, e dzieci b dà jednoczeênie uczyç si i wypoczywaç w nadmorskim klimacie. Majà tak znakomitych wychowawców, dlatego martwiç si o nich raczej nie b dziemy - mówili rodzice trzecioklasistów Mateusza i Filipa. W ubieg y poniedzia- ek do Rogowa pojecha o w sumie 146 dzieci i jedenastu wychowawców. Ich turnus zakoƒczy si pod koniec kwietnia. W drugiej po owie maja do Rogowa pojadà pozostali uczniowie dwóch polkowickich podstawówek - nr 1 i nr 2. Powrót drugiego turnusu zaplanowano na ósmego czerwca. Pó wieku razem Roman Tomczak Jubileusz 50-lecia po ycia ma eƒskiego obchodzili paƒstwo Perlakowie z Polkowic. Burmistrz Polkowic informuje, e mieszkaƒcom Gminy Polkowice udzielane sà bezp atne porady prawne w zakresie dochodzenia roszczeƒ z tytu u wyst powania szkód górniczych. Porad udziela radca prawny Jerzy Trzeciak, który przyjmuje w siedzibie Kancelarii Radców Prawnych s.c. w Polkowicach, ul. Rynek 6, pok. 28 w ka dy poniedzia ek, Êrod i piàtek w godz Sekretariat radcy prawnego czynny codziennie od poniedzia ku do piàtku w godz , nr telefonu 76/ Roman Tomczak 13 maja 2014 r., 3 czerwca 2014 r. W siedzibie Urz du Stanu Cywilnego swoje przyrzeczenie ma - eƒskie odnowili paƒstwo Eugeniusz i Cecylia Perlakowie. Z okazji swojego Êwi ta otrzymali medal Za d ugoletnie po ycie ma - eƒskie, przyznawane przez prezydenta RP. Na r ce jubilatów trafi y tak e yczenia i okolicznoêciowy dokument pamiàtkowy od burmistrza Wies awa Wabika. Paƒstwo Perlakowie sà mieszkaƒcami Polkowic od 1971 r. Pan Eugeniusz pracowa w KGHM, a pani Cecylia przez 33 lata jako nauczycielka. Oboje dochowali si czwórki dzieci, 11 wnuków i 8 prawnuczàt. W yciu nie omin a ich jednak tragedia rodzinna. Stracili dwóch synów - policjantów i zi cia górnika. Jubilaci swojà recept na udany zwiàzek definiujà krótko: wyrozumia oêç, tolerancja i kompromis - to sposób na przetrwanie ze sobà wielu d ugich lat. Roman Tomczak Roman Tomczak

4 4 Gazeta Polkowicka RozmaitoÊci Pojutrze Êwi to flagi Ju po raz siódmy Starosta Polkowicki Marek TramÊ zaprasza na uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, przypominajàce o historii naszego kraju oraz dziejach polskich barw. UroczystoÊç rozpocznie si w rynku odegraniem, punktualnie o godz , hymnu paƒstwowego i podniesieniem flagi na maszt. Podczas obchodów obecne b dà w adze powiatu i gmin oraz reprezentacje s u b mundurowych, m odzie y szkolnej, Êrodowisk kombatanckich, organizacji harcerskich oraz stowarzyszeƒ i zrzeszeƒ. Od wielu lat, aby podkreêliç wag tego Êwi ta, w starostwie polkowickim mo na bezp atnie odbieraç bia o-czerwone choràgiewki. Tak by o i w tym roku, kiedy od poczàtku kwietnia skorzysta o z tej okazji kilka tysi cy mieszkaƒców powiatu. Obchodzony 2 maja Dzieƒ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest najm odszym polskim Êwi tem paƒstwowym. KiedyÊ nie wolno by o wywieszaç flag w inne dni ni Êwiàteczne. Zabrania a tego ustawa z 1980 roku. Od kiedy to Sejm znowelizowa ustaw o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, symbole narodowe mo na uwidaczniaç bez ograniczeƒ. Oznacza to, e mogà byç one u yte, kiedy tylko chcemy, pod jednym warunkiem - e otoczy si je nale nà czcià i szacunkiem. Âwi to flagi paƒstwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii. W Polsce do wywieszania flag na balkonach czy w oknach wiele osób wcià podchodzi z dystansem. Coraz wi cej jest jednak tych, którzy z dumà manifestujà swój patriotyzm i wi ê z w asnym krajem. Roman Tomczak Poradnik Konsumenta Co warto wiedzieç o zakupach i reklamacji. (Cz Êç II) Czy sprzedawca musi wymieniç wadliwy produkt? Mamy prawo domagaç si od sprzedawcy nieodp atnej naprawy towaru albo wymiany. O wyborze naprawy lub wymiany decyduje konsument, ale sprzedawca nie zawsze musi uznaç i zrealizowaç wybranà np. wymian towaru. Dopóki jest mo liwa wymiana albo naprawa, nie mo- emy àdaç zwrotu pieni dzy za wadliwy towar. Je eli wymiana nie jest mo liwa, pozostaje nam naprawa. Sprzedawca jednak nie powinien sam zadecydowaç, e zamiast wymiany towaru na nowy naprawi go bez naszej zgody. Sprzedawca nie b dzie musia wymieniaç towaru na nowy tylko wtedy, gdy nie jest to mo liwe albo wymaga nadmiernych kosztów i sprzedawca to udowodni. Warto te dodaç, e àdanie wymiany mo e byç ograniczone przepisem art. 5 Kodeksu cywilnego, zakazujàcego nadu ywaç prawa podmiotowego. Zwrotu pieni dzy mo emy domagaç si tylko wtedy, gdy niezgodnoêç towaru z umowà jest istotna i wystàpi choç jedna z nast pujàcych sytuacji: - sprzedawca nie jest w stanie doprowadziç towaru do stanu zgodnego z umowà poprzez wymian ani napraw, bowiem jest to niemo liwe lub wymaga nadmiernych kosztów; - naprawa albo wymiana nie zosta a wykonana przez sprzedawc w odpowiednim czasie; - naprawa albo wymiana nara- a kupujàcego na znaczne niedogodnoêci. Oznacza to, e zwrotu pieni dzy od razu, bez àdania najpierw wymiany albo naprawy, mo emy domagaç si tylko w przypadku, gdy wymiana albo naprawa nara a yby nas na znaczne niedogodnoêci. Gdy niezgodnoêç towaru z umowà nie jest istotna, mo emy jedynie àdaç obni enia ceny. Tak brzmià przepisy i nie ukrywamy, e nie sà wystarczajàco precyzyjne. Pozostawiajà zbyt szerokie pole do dowolnej interpretacji, np. co oznacza odpowiedni czas? Uwa amy, e niczym nieuzasadniona, przed u- ajàca si naprawa jest dla konsumenta ucià liwa, a odpowiedni czas naprawd oznacza - je eli jest to mo liwe - si gni cie na pó k i wymian towaru na taki sam, ale sprawny i bez wad. W jakim czasie mo emy reklamowaç towar? W ciàgu dwóch lat od wydania nam rzeczy mo emy sprzedawcy zg aszaç reklamacj. Nale y jednak pami taç, e w przypadku stwierdzenia wady musimy zg osiç reklamacj najpóêniej w ciàgu dwóch miesi cy. Przekroczenie tego terminu spowoduje utrat uprawnieƒ (sprzedawca nie b dzie ponosi odpowiedzialnoêci). Radzimy zg aszaç reklamacj na piêmie, aby w razie wàtpliwoêci wykazaç fakt zawiadomienia sprzedawcy. W przypadku zakupu rzeczy u ywanej kupujàcy i sprzedawca mogà skróciç do roku termin, w który sprzedajàcy odpowiada za towar. Sprzedawca nie mo e w umowie zawartej z nami napisaç, e nie b dzie odpowiada za towar bàdê w jakikolwiek sposób t odpowiedzialnoêç ograniczyç. Równie my nie mo emy zwolniç sprzedawcy z tej odpowiedzialnoêci, piszàc, e wiemy o wszelkich niezgodnoêciach towaru z umowà. Co napisaç w reklamacji? Aby reklamacja by a skuteczna, muszà si w niej znaleêç podstawowe informacje: data zg oszenia, okreêlenie sprzedawcy i kupujàcego, okreêlenie towaru, który jest niezgodny z umowà oraz opisanie tych niezgodnoêci (wad) i co wybieramy - nieodp atnà napraw czy wymian. W jakim terminie sprzedawca ma obowiàzek za atwiç reklamacj? Ma obowiàzek ustosunkowaç si do naszej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia nast pnego po dniu, w którym jà z o yliêmy. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. Powinna byç wtedy za atwiona tak, jak napisaliêmy w dokumencie reklamacyjnym. Nie jest jednak powiedziane, w jaki sposób mamy otrzymaç odpowiedê, dlatego nale y to ustaliç i zapisaç w dokumencie reklamacyjnym. Czas na udzielenie odpowiedzi przez sprzedawc nie oznacza, e towar w tym w a- Ênie czasie b dzie naprawiony lub wymieniony. Powinno byç to zrobione w odpowiednim czasie, a to zale y od rodzaju towaru i celu jego nabycia. Cz sto jest to pole konfliktów mi dzy sprzedawcami i konsumentami, bo przepisy nie sà wystarczajàco precyzyjne. Czy mo emy reklamowaç przeceniony produkt kupiony na wyprzeda y lub w promocji? Reklamowaç mo na ka dy towar, który jest niezgodny z umowà. Obni enie ceny towaru z powodu promocji lub wyprzeda y nie wyklucza mo liwoêci reklamowania go, zosta przecie kupiony jako pe nowartoêciowy, bez wad, tyle e okazyjnie, bo taniej. Inaczej b dzie, gdy powodem obni enia ceny jest jakaê wada towaru, o której wiedzieli- Êmy. W takim przypadku nie mo na zg aszaç do sprzedawcy tej wady, o której nas poinformowa, ale inne tak. Czy mo emy zwróciç produkt do sklepu? Niestety sprzedawca nie ma obowiàzku przyjàç od nas produktu, bo rozmyêliliêmy si, nie ma te obowiàzku oddaç nam pieni dzy. Zale y to od jego dobrej woli. Na szcz Êcie wiele sklepów dobrowolnie zobowiàzuje si, e zwróci nam pieniàdze, jeêli zrezygnujemy z zakupu w okreêlonym przez sklep terminie. Nale y to jednak sprawdziç jeszcze przed zakupem i dowiedzieç si dok adnie, jakie sà warunki zwrotu, a przede wszystkim czy sklep zwróci nam pieniàdze, czy tylko zgodzi si na wymian produktu na inny w tej samej cenie.

5 Nasze tematy, og oszenia Gazeta Polkowicka 5 W Aquaparku dzieci zyskajà Mocny Kr gos up W ramach programu przeprowadzane sà specjalistyczne badania postawy cia a, a nast pnie zaj cia korekcyjne indywidualne lub grupowe, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Badaniami obj te b dà wszystkie dzieci od W Aquapark Polkowice - Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. ruszy a kolejna edycja programu zdrowotnego Mocny kr gos up - korekcja wad postawy u dzieci i m odzie y w wieku 4-18 lat. 4 roku ycia do I klasy szko y podstawowej. Pozosta e dzieci i m odzie szkolna do 18 - tego roku ycia, kwalifikowane b dà przez piel gniark szkolnà lub lekarza POZ. Ponadto zostanie wyznaczony i podany do publicznej wiadomoêci termin i godziny badaƒ na terenie Aquaparku, dla: - dzieci nie ucz szczajàcych do przedszkoli, - dzieci uczàcych si poza gminà Polkowice, - dzieci i m odzie y, które z przyczyn obiektywnych (np. choroba, szpital, wyjazd) nie mog y skorzystaç z badania lekarskiego w godzinach zaj ç lekcyjnych. W zakresie indywidualnych çwiczeƒ korekcyjnych odbywajà si : * çwiczenia PNF ( Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation ) w ilo- Êci 8 terapii dla jednego dziecka, * çwiczenia TM (Terapia Manualna) w iloêci 6 terapii dla jednego dziecka. W zakresie grupowych çwiczeƒ korekcyjnych odbywajà si : * grupowe zaj cia korekcyjne pleców w iloêci 20 x dla jednego dziecka, * grupowe zaj cia korekcyjne stóp w iloêci 8 x dla jednego dziecka, * grupowe zaj cia korekcyjne na basenie w iloêci 7 x dla jednego dziecka. Okres szkolny jest czasem, w którym kszta tuje si prawid owa sylwetka cia a. Postawa jest jednym z wa niejszych wskaêników zdrowia psychicznego i fizycznego. Jak wskazujà badania u du ej liczby dzieci i m odzie y wyst pujà nieprawid owoêci w ukszta towaniu postawy cia a. Postawa cia a zmienia si w ciàgu ca ego ycia cz owieka, szczególnie cz sto ulega zmianie u dzieci. Okres zwi kszonego zagro enia nieprawid owo- Êciami postawy to okres szkolny i okres dojrzewania. Zmiany powsta e w tym czasie mogà mieç wp yw w ca ym doros ym yciu. Dlatego tak wa na jest systematyczna kontrola wad postaw oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zaj ç korekcyjnych wêród dzieci i m odzie y mieszkaƒców gminy Polkowice. - Profesjonalnie przygotowany zespó rehabilitantów AQUAPARK Polkowickie Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A. dobierze odpowiednie metody korekcyjne zapewniajàce prawid owy rozwój dziecka - mówi Beata Betka, Prezes Zarzàdu polkowickiego Aquaparku. Program zdrowotny Mocny kr gos up - profilaktyka wad postawy dla dzieci i m odzie y jest w ca oêci finansowany ze Êrodków Gminy Polkowice. Szczegó owych informacji mo na uzyskaç w Rejestracji AQUAPARKU (I pi tro) lub telefonicznie pod numerem 76/ Dominika Bia owàs

6 Informator Towarzystwa Ziemi Polkowickiej 5(35)/2014 Tworzymy kronik fotograficznà klas poszczególnych roczników nieistniejàcej ju pierwszej Szko y Podstawowej na ul. Browarnej Rocznik lata szkolne Zwracamy si z proêbà o udost pnienie zdj ç zwiàzanych z niestniejàcych ju szko à Redaktor informatora Grzegorz KardyÊ (tel. kom ) Kronika miasta Polkowice, (wybrane fragmenty z Kroniki) ciàg dalszy... Wraz z rokiem 1804 rozpoczà si dla Âlàska prawie dziesi cioletni okres nieszcz Êç, który wszelakie z o tak e i na nasze miejsce zamieszkania sprowadzi. W miesiàcu czerwcu, po padajàcym od 11 do 15 deszczu, nastàpi a bezprzyk adna powódê, która wsz dzie wyrzàdzi a ogromne szkody. Zawali y si tu znaczne cz Êci murów miejskich, które zosta y podmyte przez gwa towne uderzenia deszczu. Trzy ma e zarybione stawy przed miastem wezbra y tak bardzo, i musiano wyciàgnàç korek. Wod z nich otrzyma Staw Ksià cy i mimo i ten- e nie by nawadniany, przeto sta y otwarte Êluzy, które winny by y wp ywajàcà wod odprowadziç przez boczny rów, to przecie nacierajàca fala by a tak wielka, e przepe niony kana odp ywowy nie móg jej pomieêciç i rozsadzi a ona tam, przez co budynki leêniczówki zosta y zalane wodà. Dzier awcy Stawu Ksià- cego, którym zgni o zasiane zbo e, szacowali swoje szkody na 500 talarów Rzeszy. Z e niwa by y najbli szym smutnym skutkiem powodzi, a ogromna dro yzna artyku ów ywnoêciowych póêniejszym. Pola ze zbo em zawiera y wi cej chwastów ni pe nych k osów i z kopy snopów zosta wym ócony nieca y pó korzec. Równie zbo a jare nie uda y si, tako i owoce i tylko kartofle poprzez bogaty zbiór zdawa y si obiecywaç pewnà pomoc. Ju w sierpniu zacz y rosnàç ceny zbo a i trwa o to tak dalej, w oczekiwaniu na straszliwà przysz oêç. Wkrótce po wielkiej powodzi przyby na Âlàsk król z królowà i przyzna krajowi znaczne sumy gwoli ratowania potrzebujàcych pomocy i przywrócenia do dawnego stanu poszkodowanych. W drodze powrotnej do Berlina królewskie wysokoêcie przeje d a y te przez tutejszà miejscowoêç. W miesiàcu sierpniu pó korzec pszenicy kosztowa 3 tal. R. 22 g. gr., w miesiàcu grudniu ju jednak 4 tal. R. 20 g. gr. Pó korzec yta zdro a od wrzeênia do grudnia z 2 tal. R. 17 g. gr. na 4 tal. R. g. gr., j czmienia z 2 tal. R. 6 g. gr. na 3 tal. R. 6 g. gr., owsa z 1 tal. R. 14 g. gr. na 1 tal. R. 20 g. gr. (Chronik der Stadt Polkwitz in Niederschlesien, herausgegeben vom Magistrat. Glogau 1819) Towarzystwo Ziemi Polkowickiej (TZP) prezentuje wspomnienia, informacje i zdj cia zwiàzane z historià miasta i gminy. Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa Polkowice

7 RozmaitoÊci, og oszenia Gazeta Polkowicka 7 Niezwyk a historia pewnego listu Julia Wadas z Polkowic w czasie ferii zimowych, dok adnie 22 lutego, wrzuci a napisany przez siebie list do Morza Ba tyckiego. Miesiàc póêniej otrzyma a odpowiedê... ze Szwecji. Dziewi cioletnia Julia wraz z rodzicami oraz ich znajomymi sp dza a ferie w nadmorskim Ko obrzegu. Mama podsun a jej pomys, aby napisa a list, zawin a go, wsadzi a do butelki i wrzuci a do morza. Tak te Julia uczyni a. Zresztà nie sama, bo podobne listy napisa a tak e dwójka kolegów, z którymi sp dza a ferie nad Ba tykiem. Dzieci nie za bardzo wierzy y, e ktokolwiek przeczyta te listy. Rodzice równie raczej nie spodziewali si odpowiedzi. - Napisa am jak si nazywam, gdzie mieszkam, do jakiej szko y chodz. Poprosi am tak e, aby ktoê, kto znajdzie ten mój list, odpisa. Nie wierzy am jednak, e tak si stanie - przyznaje polkowiczanka. Tymczasem, 23 marca, tata Julii wyjà ze skrzynki pocztowej list, który zosta wys any w Ystad, szwedzkiej miejscowoêci po o onej nad Ba tkiem. - By em bardzo zdziwiony. Poczàtkowo nie mia em poj cia, skàd w naszej skrzynce pocztowej wzià si list wys any w Szwecji. Gdy otworzy em kopert wszystko sta o si jasne - opowiada Krzysztof Wadas, tata Julii. Okaza o si, e w Êrodku by list napisany po polsku przez Z tej okazji gmina Polkowice organizuje wielki piknik europejski, na którym spotkajà si dzieci oraz m odzie z polkowickich placówek oêwiatowych. Znajàc kreatywnoêç m odych ludzi, a tak e nieocenionych aków po czterdziestce z Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mo emy byç pewni, e wiele strojów przykuje uwag i wzbudzi zachwyt. Barwny korowód wyruszy spod Zespo u Szkó o godzinie 10. Pomaszeruje w kierunku Rynku, a stamtàd uda si do Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku. Tam odb dzie si koncert przebojów europejskich. B dziemy mieli okazj wys uchaç hitów w wykonaniu polkowiczan. Pomi dzy kolejnymi utworami b dà wr czane nagrody w konkursach organizowanych w ramach obchodów dziesi ciolecia wejêcia Polski do Unii Europejskiej. Ka dy, kto przyjdzie do Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku b dzie móg skorzystaç z wielu atrakcji. Zaplanowano m.in. pokaz carvingu, zabawy z animatorem, szaleƒstwa na dmuchaƒcach i wiele innych rozrywek. B dzie tak e mo na otrzymaç folder o projektach unijnych realizowanych w gminie Polkowice w przedszkolaków z Ystad. Znaleêli oni butelk z listem napisanym przez Julk w trakcie poszukiwania ga àzek na pla y. Dzieci znalaz y osob, która zna j zyk polski i po przeczytaniu s ów Julii postanowi y odpisaç i wys aç odpowiedê do niej do domu. Za- àczy y tak e zdj cie z przygotowanà do wys ania przesy kà. - Dzieci napisa y mi, e ich przedszkole jest ma e i bardzo fajne. Dowiedzia am si, e sp dzajà sporo czasu na dworze. Otrzyma am tak e bransoletki zrobione specjalnie dla mnie. By y tak e pozdrowienia. Bardzo si ucieszy am otrzymujàc ten list. OczywiÊcie odpisa am, odpowiadajàc na pytania postawione przez dzieci ze Szwecji. Mam nadziej, e ta nasza korespondecja zmieni si w przyjaêƒ. Mo e moja szko a nawià e kontakt z przedszkolem w Szwecji, by oby super - koƒczy nam Julia. - Napisa am jak si nazywam, gdzie mieszkam, do jakiej szko y chodz. Poprosi am tak e, aby ktoê, kto znajdzie ten mój list, odpisa. Nie wierzy am jednak, e tak si stanie - przyznaje Julia Wadas. Piknik pe en kolorów Barwny korowód z o ony z polkowickich przedszkolaków, uczniów oraz studentów ju wkrótce przemaszeruje przez nasze miasto. 9 maja b dziemy Êwi towaç dziesi ciolecie cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej. UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM W dniu pikniku, tj. 9 maja, w godzinach nastàpià utrudnienia w ruchu drogowym na nast pujàcych ulicach: Skalników, K.B. Kominka, 3-go Maja, G ogowska i Browarna. B dà one spowodowane przemarszem barwnego korowodu dzieci, m odzie y i osób doros ych organizowanego z okazji 10. rocznicy przystàpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestników ruchu drogowego za utrudnienia przepraszamy. latach Lektura folderu pozwoli uêwiadomiç sobie, jak bardzo zmieni a si nasza gmina dzi ki Êrodkom finansowym z Unii Europejskiej. B dzie mo na tak e obejrzeç prace plastyczne wykonane w ramach jednego z konkursów. - Serdecznie zapraszam wszystkich polkowiczan - mówi Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic. KoK Urzàd Gminy Polkowice, Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ ul. Rynek 19, wywieszony zosta wykaz nast pujàcych nieruchomoêci przeznaczonych do oddania w dzier aw : - gara nr 3 o pow. 18,20 m2, po o ony przy ul. Hubala 22 w Polkowicach, - gara nr 4 o pow. 18,60 m2, po o ony przy ul. Hubala 28 w Polkowicach, - pomieszczenie piwniczne o pow. 14,00 m2 zlokalizowane w budynku przy ul. Legnickiej 7 w Polkowicach. Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19, pok. 10, tel. (076) O PRZETARGU NA REMONT I MODERNIZACJ DèWIGU OSOBOWEGO Spó dzielnia Mieszkaniowa Cuprum w Polkowicach, ul. Kolejowa 24A og asza przetarg na: Remont i modernizacj dêwigu osobowego ul. Sztygarska 17 w Polkowicach. Termin sk adania ofert: do r. godzina 10oo Termin realizacji zamówienia: r. do r. Warunki szczegó owe przetargu (specyfikacj przetargowà) mo na uzyskaç bezp atnie w Dziale Technicznym Spó dzielni Mieszkaniowej Cuprum w Polkowicach w godz. od 8:00 do 15:00 tel. (76) Kryteria oceny ofert: Cena oferty netto 100% Otwarcie ofert nastàpi w siedzibie Spó dzielni Mieszkaniowej Cuprum w Polkowicach ul.kolejowa24a - sala narad w dniu r. o godz W przetargu mogà wziàç udzia oferenci, którzy spe niajà okreêlone wymagania: 1. Wniosà wymagane wadium w wysokoêci 5.000,00 z.; 2. Posiadajà doêwiadczenie w zakresie wykonywania us ug odpowiadajàcych charakterem zakresowi prac zawartemu w specyfikacji przetargowej. 3. Spe niajà warunki opisane w specyfikacji przetargowej. 4. Udokumentujà dost p do Êrodków finansowych w wysokoêci co najmniej ,00 z. Termin zwiàzania ofertà wynosi 30 dni od daty wyznaczonej na z o enie oferty. Archiwum rodziny Wadas

8 8 Gazeta Polkowicka Gazeta Polkowicka Polkowice przez miesiàc y y Janem Paw em II Msza Êw. w sercu Polkowic zakoƒczy a uroczystoêci zwiàzane z kanonizacjà papie a Polaka - Jana Paw a II. Wzi o w niej udzia ponad tysiàc wiernych. Plan uroczystoêci zwiàzanych z kanonizacjà papie a Polaka by bardzo bogaty. Odby y si mi dzy innymi konferencja naukowa, w trakcie której zg biano tajniki nauczania papieskiego dotyczàcego kwestii zwiàzanych z rodzinà. Polkowiczanie mieli tak e mo liwoêç oglàdania eksponatów zwiàzanych z yciem papie a w Mobilnym Muzeum Jana Paw a II, które przez tydzieƒ goêci o w naszym mieêcie. W kinie by a okazja do obejrzenia projekcji filmowych. Pokazywano oczywiêcie te traktujàce o Janie Pawle II. W koêciele pod wezwaniem Êw. Barbary doskona y aktor Olgierd ukaszewicz zaprezentowa spektakl s owno-muzyczny. Na spotkanie ze s owami Jana Paw a II przysz o wielu polkowiczan. Olgierd ukaszewicz z niezwyk ym wyczuciem recytowa s owa papie a, a tak e osób, które mia y przyjemnoêç obcowania z Nim. To by o spotkanie pe ne refleksji i wyciszenia. Papieskie s owa we wn trzach koêcielnych nabierajà szczególnej mocy. Zapewne ka dy, kto przyszed na to niezwyk e wydarzenie prze ywa na swój sposób g bi papieskich s ów, bo przecie Jan Pawe II to by a postaç o szczególnym znaczeniu dla niemal ka dego Polaka. W Auli Forum polkowickiego Zespo u Szkó odby y si dwa koncerty. Najpierw wystàpi doskonale znany zespó Arka Noego wykonujàcy utwory religijne w sposób pe en dzieci cej radoêci, a potem wystàpi The Gospel Time w towarzystwie beatboxerów. Obydwa wydarzenia cieszy y si sporym zainteresowaniem. Tak e w ramach obchodów kanonizacyjnych odby si koncert szkolnego chóru Cantabile dzia ajàcego przy Gimnazjum Nr 1. Zwieƒczeniem obchodów kanonizacyjnych by a Msza Êw., która odby a si w dniu kanonizacji, czyli w niedziel, 27 kwietnia. Eucharystia rozpocz a si od zaêpiewanej przez chór Cantabile, tak ukochanej przez Jana Paw a II Barki. Potem by o jeszcze kilka utworów, które w wykonaniu chóru brzmia y przepi knie. Polkowiczanie w skupieniu prze ywali wyjàtkowe, pe ne duchowej g bi chwile. Ka dy na swój sposób prze ywa kanonizacj. - Jestem wdzi czny w adzom Polkowic, e wspar y nas w tych obchodach. Przez miesiàc polkowiczanie mieli okazj uczestniczyç w wielu bardzo ciekawych wydarzeniach zwiàzanych z Janem Paw em II. Mam nadziej, e ka dy z nas wyniós z tych wydarzeƒ coê dla siebie - mówi nam ks. dr Jaros aw Âwi cicki, dziekan dekanatu polkowickiego. - Dla mnie osobiêcie kanonizacja to taki wspania y moment, kiedy wszyscy Polacy na moment si zatrzymujà w codziennym p dzie, zastanawiajà nad wartoêciami, które powinny byç w yciu najwa niejsze. yczy bym sobie, aby podobna refleksja towarzyszy a nam ca y czas. Wówczas moglibyêmy powiedzieç, e nauczanie Jana Paw a II jest wcià ywe - podkreêli Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic. 9

9 10 Gazeta Polkowicka Kultura, og oszenie Ten przeglàd to wartoêç sama w sobie Wyjazdy do teatru, spektakle, prezentacje, a tak e ciekawe wyk ady - to wszystko, a tak e wiele wi cej z o y o si na tegoroczny projekt Miesiàc z kulturà, w ramach którego odby si tradycyjny Tydzieƒ TwórczoÊci Artystycznej ak-art. Tegoroczna edycja imprezy kulturalnej, która na sta e wpisa- a si do kalendarza wa nych wydarzeƒ w naszej gminie by a wyjàtkowa choçby ze wzgl du na fakt, e w jej ramach Êwi towano jubileusz dwudziestolecia istnienia szkolnego teatru Anty-Dotum, od którego rozpoczà si ak-art. Zanim jednak do tego dosz o m odzie odwiedzi a teatry we Wroc awiu i Zielonej Górze, uczestniczy a w wyk adach na Uniwersytecie Wroc awskim. W tym roku w przygotowanie ak-artu mocno zaanga owa y si Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Wiejski OÊrodek Kultury. To mi dzy innymi dzi ki temu by a mo liwa realizacja projektu Miesiàc z kulturà. W aêciwy ak-art rozpoczà si w poniedzia ek (21.04). To wóczas mia o miejsce oficjalne otwarcie, którego dokona Zbigniew Go biowski, dyrektor Zespo u Szkó. Wówczas tak e na scenie pojawi si szkolny teatr Anty-Dotum, który zaprezentowa sztuk A teraz z innej bajki w re yserii Piotra Mosonia. Potem mia y miejsce prezentacje» BIBLIOTEKA POLECA teatralne i muzyczne. Niezwykle ciekawy by wtorek, wówczas teatr Anty-Dotum obchodzi swoje dwudziestolecie. Na zorganizowanym z tej okazji inauguracyjnym spotkaniu mi oêników kultury wysokiej zgromadzili si wszyscy ci, którzy przez lata decydowali o obliczu teatru Anty- Dotum. Nie zabrak o by ego dyrektora Zespo u Szkó W odzimierza Olszewskiego, który wspomina poczàtki teatru. By tak e obecny dyrektor, Zbigniew Go biowski oraz wielu by ych i aktualnych aktorów teatru, mi dzy innymi Marek Staroƒ, dziê radny Rady Miejskiej. Wszyscy podkreêlali, e istnienie teatru nie by oby mo liwe bez olbrzymiej pasji oraz zaanga owania Ewy Dudziak-Gaj, twórczyni teatru oraz wielkiej mi oêniczki Melpomeny. To dzi ki jej zapa owi m odzie z Zespo u Szkó od lat obcuje z teatrem, a dzi ki temu staje si wra liwsza, bardziej otwarta na Êwiat. Jubileusz teatru Anty-Dotum to by o z pewnoêcià najwa niejsze wydarzenie tegorocznej edycji ak-artu. Zapowiada si atrakcyjna Majówka Nie trzeba wyje d aç za miasto, eby sp dziç udany weekend majowy. Niezapomnianà majówk, która dostarczy wielu wra eƒ, gwarantujà w odarze Polkowic, zapraszajàc mieszkaƒców na imprezy w sercu miasta. Nie zabraknie na niej gwiazd polskiej sceny rozrywkowej. D ugi weekend to doskona y czas na wyjazd na ono natury. JeÊli jednak chce si zobaczyç wyst py najlepszych polskich gwiazd oraz niezapomniane widowiska muzyczne, i to ca kiem za darmo, warto sp dziç te trzy dni w aênie w Polkowicach. Od 1 do 3 maja Amfiteatr w Parku Miejskim stanie si prawdziwym, t tniàcym yciem, sercem miasta. Na scenie wystàpià m.in. kabaret Smile, Tomasz Jachimek oraz kultowe zespo y: Trubadurzy, Czerwone Gitary oraz Tercet Egzotyczny. Nie zabraknie równie m odych gwiazd polskiej sceny muzycznej: zespo u LOKA i Natalii Szroeder (na zdj ciu). 2 maja gwiazdà wieczoru b dzie natomiast najpopularniejsza formacja pop-rockowa - zy. Organizatorzy przewidzieli równie atrakcje dla najm odszych. Ka dy dzieƒ rozpocznie si interaktywnym spektaklem dla dzieci. Widzowie b dà mogli wziàç czynny udzia w przedstawieniach, stajàc si nawet ich bohaterami, walczàcymi np. ze z ym smokiem. Niezale nie od pogody, Polkowice b dà tryskaç pozytywnà energià. Dobra zabawa gwarantowana. Szczegó owy program Majówki w sercu miasta znajduje si na stronie Wi cej informacji mo na uzyskaç po nr tel Bezp atne warsztaty dla Rodziców 1000 pierwszych dni dla zdrowia! Startuje projekt edukacyjny realizowany w ramach ogólnopolskiego programu 1000 pierwszych dni dla zdrowia. Ma on na celu promowanie zdrowego ywienia kobiet w cià y oraz dzieci do lat 3. Od 26 kwietnia bie àcego roku rusza cykl siedmiu spotkaƒ, na których omówionych zostanie 6 z otych zasad zdrowego od ywiania na 1000 pierwszych dni (a wi c m.in. prawid owe ywienie w cià y, wy àczne karmienie piersià przez pierwszych 6 m-cy ycia, ograniczenie soli i cukrów w diecie dziecka). Podczas spotkaƒ skorzystamy z wiedzy i porad ekspertów z dziedziny ywienia, ginekologii, pediatrii oraz po o nictwa, a tak e z doêwiadczenia mam. Na warsztaty zapraszamy kobiety w cià y lub planujàce cià, rodziców i opiekunów dzieci do lat 3. Ponadto mile b dà widziane wszystkie osoby, którym bliska jest problematyka prawid owego ywienia kobiet w cià y i zdrowego od ywiania ma ych dzieci. Uwaga! Dzieciom mam chcàcych wziàç w udzia w warsztatach zapewniamy profesjonalnà opiek. Uczestnicy warsztatów otrzymajà bezp atne materia y edukacyjne. Przewidziane sà tak e nagrody dla uczestników spotkaƒ: w konkursie wiedzy na temat ywienia najm odszych oraz dla osób z najwi kszà frekwencjà w ca ym cyklu spotkaƒ. Edukacyjne soboty to mile sp dzony czas przy fili ance kawy lub herbaty, w przyjaznym gronie, podczas prelekcji dotyczàcych zdrowia najm odszych. Warsztaty odb dà si w Chocianowskim OÊrodku Kultury przy udziale i pomocy Urz du Miasta i Gminy w Chocianowie, Urz du Miasta w Polkowicach, Stowarzyszenia Nasz Parchów oraz Centrum Przyjaznego Rodzinie w G ogowie. Pierwsze spotkanie ju w sobot o godz Szczegó owe informacje sà dost pne na stronach internetowych naszych partnerów oraz na Facebooku na stronie Parchowa. Szczegó owe informacje pod numerami telefonów: oraz Osoba kontaktowa: Anna Picha a, Partnerzy akcji: Urzàd Miasta i Gminy w Chocianowie, Urzàd Miasta w Polkowicach, Centrum Przyjazne Rodzinie Duo-Med w G ogowie, Chocianowski OÊrodek Kultury, Centrum Dietetyczne Naturhouse w Lubinie oraz lekarze i eksperci: Maria I ycka, Katarzyna Lewicka, Mariusz Piskórz, Jolanta Petersen, Iwona Sm da, Magdalena Misiewicz. HARMONOGRAM SPOTKA 1000 PIERWSZYCH DNI DLA ZDROWIA WARSZTATY EDUKACYJNE DLA KOBIET W CIÑ Y, RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3 PROMUJÑCE ZDROWE YWIENIE EDUKACYJNE SOBOTY - Chocianowski OÊrodek Kultury, godz ul. KoÊciuszki 5, Chocianów

10 KUPI Busa po wypadku, do remontu lub w ca oêci, wersja odkryta lub zakryta, do 10 tys. z. Tel Lawet lub przyczep samochodowà w ró nych gabarytach, mo e byç do remontu, z polskà dokumentacjà. Tel Auto stare, powypadkowe do remontu lub ca e sprawne do 10 tys. z. Gotówka od r ki. Tel Skup aut zarejestrowanych w kraju, dojazd do klienta. Tel Ca e auto ca e lub rozbite. Wystawiam kasacj. Tel Auta rozbite stare lub niepotrzebne do 3 tys. z. Tel Lawet lub przyczep do remontu. Tel Busa, do 10 tysi cy z otych. Tel Ziemi rolnà lub gospodarstwo rolne w okolicach Polkowic. Tel Ciàgnik rolniczy do 10 tys. z. Tel Auta stare, u ywane lub powypadkowe, do 5 tys. z otych. Tel Odkupi ka dà rozliczonà szkod komunikacyjnà/odszkodowanie komunikacyjne. Tel Kupi ka de auto, rozbite i w ca oêci. Wydaj dokumenty do Wydzia u Komunikacji, transport za darmo, gotówka od r ki. Tel SPRZEDAM Rower rehabilitacyjny TOLEK, 3-ko owy, w bdb. stanie. Cena 700 z. Tel Mieszkanie 2-pokojowe, o pow. 51 m2, IV p., kuchnia, wysoki standard, balkon. Tel Dzia k przy ul. Makowej, 42 ary. Cena 200 tys. z netto. Tel Dzia k pod gara wraz z pozwoleniem na budow przy ul. Kolejowej. Tel Mieszkanie, 50 m2, 2 pokoje, azienka z wc, kuchnia, I p., w budynku trzypi trowym, ul. Legnicka. Cena 170 tys. z do negocjacji. Tel , Lokal us ugowy o pow. 59 m2 w Polkowicach, Rynek. Cena 6000 z /m2 + VAT. Tel , Sprzedam lub zamieni na mieszkanie w Polkowicach dom do remontu w górach, dzia ka 45 arów. Tel , Dzia k budowlanà w Parchowie, 16 arów. Cena 3 tys. z /ar. Tel Mieszkanie w Trzebczu, 47,27 m2, 2 pokoje, kuchnia, azienka z wc, piwnica (8,4 m2). W asne CO na opa. Do zamieszkania. Tel Ford fiesta 1.2, rok prod Tel Bardzo tanio sprzedam mieszkanie w asnoêciowe, 2 pokoje, 41,3 m2 w Polkowicach. Tel , Dzia k na ROD Marysieƒka, zadbana, pràd, woda, drzewa, krzewy owocowe. Tel , Dzia k na ROD Barbarka. Tel Og oszenia Og oszenia drobne Dom do remontu na dzia ce 50-arowej budowlanej na wsi, okolice Góry Âlàskiej. Tel Opel Vectra, 2005, 1.9 TDCI, sedan, gara owany, full opcja (m. in. tempomat, 6xpp, schowek na narty). Komplet kó zimowych. W aêciciel niepalàcy. Srebrny metalik. Tel arowe dzia ki budowlane w Trzebczu, z /ar. Tel Rzeczy pochodzenia zagranicznego, nowe, w rozsàdnych cenach. Tel Sprzedam lub zamieni mieszkanie 41 m2 na os. Polnym w Lubinie, wysoki parter. Tel Dzia k budowlanà w Komornikach, 10 arów. Cena 3 tys. z /ar, ogrodzona, wszystkie media przy dzia ce. Tel , Bojler Ariston. Cena 300 z. Tel Toalet, przenoêna, turystyczna. Cena 130 z. Tel Dzia k na ROD Miedzianka. Tel Mieszkanie o pow. 51 m2, 3 pokoje, przy ul. Górników, IV pi tro. Cena 180 tys. z. Tel Nowy dom jednorodzinny. Projekt funkcjonalny i przestronny. Pomieszczenia jasne i ustawne. Salon z wyjêciem na taras i otwarta kuchnia, 3 sypialnie, azienka, wc, przedpokój, gara, dzia ka 5,49 ara. Tel Mieszkanie w asnoêciowe, IV p., 26,1 m2, ul. Kmicica, jednopokojowe, jasna kuchnia, azienka z WC, przedpokój, piwnica 3,32 m2. Blisko urzàd pocztowy, obek, przedszkole, szko a, sklepy. Okna PCV, panele, glazura. Mieszkanie do remontu. Tel po godz Mieszkanie przy ul. 11 Lutego wraz z gara- em i z pe nym umeblowaniem oraz sprz tem AGD, 44 m2, I pi tro. Tel Mieszkanie 1-pokojowe, pow.30 m2, I p., kuchnia. Tel Dzia k rekreacyjno-letniskowà nad jeziorem, 100 m do pla y, z dwoma domkami letniskowymi w okolicach S awy. Cena 95 tys. z (do negocjacji). Tel Dzia k na ROD Miedzianka, woda, Êwiat o, piwnica, oczko wodne, du o drzew owocowych. Tel Kostk granitowà, 8 x 11cm, zapakowana w bagi. 7 ton. Tel Dzia k nr 1 na ROD Marysieƒka. Tel Dom wolno stojàcy na dzia ce 5-arowej, pow. mieszkalna 120 m2 na Polance. Tel Cz Êci do forda transita Tel Mieszkanie 3-pokojowe, 53,1 m2, 11-go lutego, gotowe do zamieszkania, bez wk adu finansowego, balkon + 2 piwnice (15 m2). Cena 168 tys. z. Tel Mieszkanie przy ul. G ogowskiej o pow. 48m2, II pi tro. Cena 3290 z /m2. Tel , Dzia ki budowlane w Suchej Górnej. Tel Mieszkanie o pow. 50 m2, 2 pokoje, balkon, I pi tro, ul. Ogrodowa. Tel lub Mieszkanie dwupokojowe przy ul. Kolejowej, pow. 39,3m2. Niski czynsz. Nowe: okna z roletami, instalacja elektryczna, junkers, pion wody, szafa wn kowa, kuchnia i azienka, kafle. Cena: 145 tys z. Tel Sprzedam lub wynajm mieszkanie przy ul. Hubala 2a o pow. 51 m2, cz Êciowo umeblowane. Tel Mieszkanie 54 m2, 3 pokoje, III p., przy ul. Skalników, piwnica. Cena 170 tys. z. Tel Pilnie sprzedam tanio dom na Polance, zabudowa szeregowa. Cena 330 tys. z. Tel Kryszta y, serwisy porcelanowe, yrandol, sztuçce, drzwi, poch aniacz, nowà maszyn do pisania, Êpiwory, namioty, szybkowary i inne sprz ty domowe. Tel Tanio kurtk ciep à z kapturem firmowa, czarna, adna. Cena 60 z rozmiar 40. Tel Tanio sprzedam meble sto owe, ciemny bràz, szafa + 3 rega y, pakowne, adne. Cena 700 z. Tel Nowy dom jednorodzinny. Projekt funkcjonalny i przestronny. Pomieszczenia jasne i ustawne. Salon z kominkiem i wyjêciem na ogród, 3 sypialnie, gara. Spokojna, cicha okolica, cena 369 tys z. Tel Dom wolno stojàcy, na dzia ce 10-arowej w Sobinie, stan surowy otwarty. Tel , Deski pod ogowe (modrzew), sp uczki do WC, drzwi pe ne nowe (60 z ), szybkowary, awo-stó, meble d bowe sto owe, meble sosnowe z biurkiem, odkurzacze. Tel Zadbanà dzia k rekreacyjno-ogrodowà z adnà altankà, pràdem i wodà na Barbarce. Tel ha pola ornego wraz ze stajnià i stodo à w Mileszynie, gm. P c aw. Tel. (13) Dzia k budowlanà 40 arów wraz z budynkiem mieszkalnym w Sieroszowicach. Tel. (13) Dzia ki w Suchej Górnej, 8, 10, 12, 16 arów. Cicha i spokojna okolica, blisko lasu. Tel Dzia k na ogródkach dzia kowych Relaks, zadbana, wyremontowana altana, du o zieleni, fajna lokalizacja, krzewy, drzewka, trawa. Polecam. Tel Dzia ki, 9, 10, i 12-arowe w Suchej Górnej. Tel Dom na wsi z budynkami gospodarczymi, ogrodem, stawem, 7 km. od Polkowic. Tel Meble dzieci co-m odzie owe, 2 biurka. Cena 300 z Tel Gara przy ul Polnej, Êwiat o, kana, nowa brama wjazdowa. Tel Dzia k budowlanà, 11 arów, z pozwoleniami, w Sobinie. Tel Meble, dzieci co-m odzie owe. Cena 700 z. Tel Dom na wsi do remontu, dzia ka 33 ary, cena do negocjacji. Tel Atrakcyjne dzia ki budowalne 10 arowe w Sobinie na nowym osiedlu. Cena do negocjacji. Tel ZAMIENI Mieszkanie 1-pokojowe na takie samo lub wi ksze w Polkowicach lub okolicach G ogowa. Tel Mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe 3-pokojowe o pow. 46 m2 ul. Wo odyjowskiego, zamieni na mniejsze 2-pokojowe o niskim czynszu, pilnie. Tel Mieszkanie 3-pokojowe, 53,1 m2, 11-go lutego, na 4-pokojowe z dop atà z mojej strony. Cena 185 tys. z. Tel PRACA Poszukujemy do pracy elektromechanika lub mechanika samochodowego. Tel WYNAJM Mam do wynaj cia jeden lub dwa pokoje. Tel Poszukuj do wynaj cia lub kupna gara. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 3-pokojowe. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 1-pokojowe od maja. Tel Posiadam do wynaj cia mieszkanie w Polkowicach, 2-pokojwe, I p., pow.39 m2. Cena 850 z + kaucja i op aty. Tel Posiadam mieszkanie do wynaj cia w centrum Polkowic, przy ul. Ogrodowej, o pow. 50 m2. I pi tro, dwa pokoje, cz Êciowo wyposa one. Tel Posiadam do wynaj cia trzypokojowe mieszkanie we Wroc awiu dla studentów na Popowicach. Tel Mam do wynaj cia lokale przeznaczone na gabinety lekarskie, biuro, gabinet kosmetyczny, studio urody, solarium. etc., Pod Rokitnikiem przy ul. Kominka 5. Tel , Poszukuj kawalerki do wynaj cia w Polkowicach. Tel Wynajem mieszkaƒ dla firm, osób prywatnych, na komunie, wesela, pow. 50 m2 wraz z aneksem kuchennym, z mo liwoêcià robienia posi ków, w centrum. Wystawiam faktury VAT. Tel , Mam do wynaj cia lokal 80 m2 w Polkowicach na dzia alnoêç gastronomiczno-handlowà lub innà, ul. 3 maja. Tel Pokoje goêcinne w Grzybowie ko o Ko obrzegu w atrakcyjnych cenach. Tel US UGI Psy - strzy enie, trymowanie, Polkowice, ul. Sztygarska 17. Tel Przeprowadzka z mo liwoêcià wnoszenia i znoszenia. Busem, teren miasta i okolic. Tel Dwie panie przyjmà prac w ochronie, sprzàtanie biur lub w kuchni. Tel DoÊwiadczony cieêla murarz podejmie si remontu lub nowej budowy. Tel Auto-elektryk, elektronika, mechanika, spawanie, ul. Polna, gara D1. Tel Szafy z drzwiami przesuwnymi, kuchnie, garderoby, pawlacze, meble na wymiar. Tanio i solidnie. Tel Remonty mieszkaƒ, monta p yt GK, uk adanie glazury, bezpy owe szlifowanie g adzi. Tel Firma ogólnobudowlana, us ugi w zakresie budownictwa, solidnie i tanio. Tel Audyty, Êwiadectwa energetyczne, projekty instalacyjne. Tel Kompleksowe prace remontowe i wykoƒczeniowe. Tel Skup aut zarejestrowanych w kraju, dojazd do klienta. Tel Sta a lub doraêna fachowa opieka nad dzieckiem, osoba starszà lub chorà. Cena za godzin ni sza ni obowiàzujàca stawka. Tel Przeprowadzki tanio, znoszenie i wnoszenie. Tel Odszkodowania komunikacyjne - bez op at wst pnych. Tel Bezp atna weryfikacja szkód komunikacyjnych - zweryfikuj twojà szkod, pod wzgl dem faktycznej Zespó Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie Polkowice, ul. Lipowa 2, pok. nr 3tel , fax Je eli doêwiadczasz przemocy w rodzinie lub znasz inne osoby, które cierpià z tego powodu PRZYJDè! Gazeta Polkowicka 11 jej wysokoêci. Tel Korepetycje z j zyka niemieckiego. Tel Lombard, natychmiastowe po yczki pod zastaw. Z oto, srebro, elektronika, auto-moto skup, sprzeda, zamiana, ul. Skalników 56. Tel , Transport, przeprowadzki, busem do 3,5 tony i przewozy osobowe na lotniska. Tel Renowacja i polerowanie lamp, polerowanie + zabezpieczanie lakieru, woskowanie, likwidacja drobnych zarysowan i szkód parkingowych, przygotowanie samochodu do sprzeda y, pranie tapicerki. Tel Us ugi pogrzebowe, zadbamy o wszystko. Polkowice ul. G ogowska 19B, najni sze ceny. Ca odobowo. Tel , Klimatyzacje samochodowe. Odgrzybianie, nabijanie. Konkurencyjne ceny. Tel Gabinet biorezonansu, terapie aparatem Bicom: terapia antynikotynowa, bezbolesne testy alergiczne, terapia odczulajàca, zwalczanie oty oêci i inne. Tel Masa leczniczy, sportowy i wyszczuplajàcy, w domu u klienta. Tel Korepetycje z angielskiego, poziom szko y podstawowej i gimnazjum. Tel Urz dowa kasacja pojazdów. Tel Skup i kasacja aut ci arowych. Tel Czyszczenie dywanów, wyk adzin, tapicerki pokojowej i samochodowej. Tel , Spawanie plastiku, polerowanie lamp, usuwanie rys i wgnieceƒ w karoserii. Tel Komputerowa geometria kó, ustawianie zbie noêci, naprawa zawieszeƒ. Tel Nauka gry na gitarze klasycznej, akustycznej i elektrycznej. Tel ÂwinoujÊcie, pokoje do wynaj cia. 2-4 osobowe. cena do 35 z /dob od osoby. Tel , (91) Mechanika samochodowa. Polna 1c. Tel Sezonowa wymiana opon - najtaniej w Polkowicach, ul. Polna 1c. Tel Problem z zakupem komputera? Profesjonalne doradztwo. Solidny serwis komputerów, sieci, systemów operacyjnych i oprogramowania. Tel Monta instalacji CO, wod-kan, uk adów solarnych, klimatyzacji, pomp ciep a. Monta pieców i instalacji gazowych. Tel INNE Wymieniam si na karty i naklejki Champions League, stare i nowe. Tel Drodzy Mieszkaƒcy! Razem zbudujmy Dom Opieki dla Seniora. Stowarzyszenie Jordan zwraca si do Was z proêbà o przekazanie na ten cel 1% KRS KUPON NA OG OSZENIA DROBNE (maksymalnie 15 s ów, tylko osoby prywatne) TreÊç og oszenia Data nadania... Telefon...

11 12 Gazeta Polkowicka Informacje Kino SNOWPIERCER: ARKA PRZYSZ OÂCI Dramat, Akcja, Sci-Fi/ USA, Korea P d., Francja MAJA, godz HARDKOR DISKO Dramat/ Polska MAJA, godz , IMPREZOWNIA Animacja, Komedia/ USA MAJA, godz (dodatkowo 11.05, godz.13.00) SYN BO Y Dramat, Biblijny/ USA MAJA, godz KOCHANIE, CHYBA CI ZABI EM Sensacyjny, Czarna Komedia/ Polska MAJA, godz , Imprezy WYDARZENIA MAJÓWKA W SERCU MIASTA wst p wolny, Amfiteatr w Parku Miejskim 1 MAJA Program dla dzieci - Teatr Idy Ochockiej Wakacje weso ej Tosi Tadeusz Drozda Zespó Loka Czerwone Gitary 2 MAJA Program dla dzieci - Studio Teatralne GULIWER Bajki do góry nogami Tomasz Jachimek Trubadurzy zy 3 MAJA Program dla dzieci - Teatr Rozrywki Trójkàt Szewc Dratewka kabaret Smile Natalia Szroeder Tercet Egzotyczny Wi cej informacji: tel IV Przeglàd Ma ych Form Teatralnych w J zyku Angielskim i Niemieckim OBCO J ZYCZNE TEATRZYKOWANIE Organizatorzy: Szko a Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach, Polkowickie Centrum Animacji Wi cej informacji: tel MAJA, Kino PIKNIK EUROPEJSKI Organizator: Gmina Polkowice 9 MAJA, Amfiteatr Parku Miejskiego EDUKACJA MUZYCZNA Muzyka z dalekich fiordów Audycje umuzykalniajàce dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 12 MAJA, Kino, godz. 8.00, 9.15, 10.00, 11.00, 12.00, Bilety: 3 z ZAJ CIA I WARSZTATY: Warsztaty dla dzieci Warsztaty robotyki, Zaj cia teatralne Antrakcik, Szkó ka szachowa, Zespó Piosenki i Taƒca Fantazja, Pracownia ceramiki, Taniec hiphop, Dzieci ca pracownia plastyczna, Szkó ka baletowa, Malarstwo sztalugowe, Nauka Êpiewu - warsztaty wokalne, Pracownia rzeêby, Warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury Warsztaty dla m odzie y: Grupa teatralna Antrakt, Zespó Piosenki i Taƒca Fantazja, Szkó ka Szachowa, Pracownia ceramiki, Taniec towarzyski, Nauka Êpiewu - warsztaty wokalne, Malarstwo sztalugowe, Pracownia witra u, Pracownia rzeêby, R kodzielnik, Warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury, Origami Warsztaty dla doros ych: Malarstwo sztalugowe, Pracownia ceramiki, Pracownia witra u, Taniec towarzyski, Hot Latino, Poranki z Jogà, R kodzielnik, Bollywood Zapisy na zaj cia oraz szczegó owe informacje w Dziale Merytorycznym oraz pod nr tel: 76/ Galeria Rynek 26 wtorek-êroda: czwartek-niedziela: sta a ekspozycja prac lokalnych artystów - punkt informacji turystycznej - sprzeda biletów na wydarzenia kulturalne - kawiarnia (oferuje wybór kaw i herbat, goràcà czekolad, ciasta i desery) Si ownia Baseny Zewn trzne, ul. 3 Maja Si ownia czynna: poniedzia ek-piàtek, godz , sobota, godz , bilet normalny 8 z, bilet ulgowy 6 z, karnet normalny 70 z, karnet ulgowy 55 z Cafe Bar OÊrodek Kultury (ul. Skalników 4) poniedzia ek-piàtek, oferuje szeroki wybór kaw i herbat, grzanki, tosty, hamburgery, hot-dogi Zdrowie AQUAPARK Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. NZOZ Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej, Rejestracja: tel , fax poniedzia ek - piàtek , sobota Jaskinia solna: poniedzia ek - piàtek , sobota Przychodnia PCUZ - ZOZ S.A. ul. Kominka 7, tel Poradnia Internistyczna, Pediatryczna i Specjalistyczna Poniedzia ek - piàtek Sobota Tel , 11, 43 Nocne i Êwiàteczne dy ury lekarskie Gabinet nr 32, tel Ambulatorium chirurgiczne, tel Gabinet zabiegowy Codziennie , tel Laboratorium tel poniedzia ek - piàtek , sobota (ostry dy ur) Punkt szczepieƒ tel poniedzia ek - piàtek OÊrodek pomocy psychologicznej, tel poniedzia ek - piàtek Poradnia Medycyny Pracy - tel (badania kierowców, profilaktyczne) Poradnia dla Kobiet tel APTEKA CENTRUM TEL GRUPA AL-ANON spotkania otwarte: ka dy poniedzia ek o godz. 18 OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA AA REMONT spotkania zamkni te: czwartek, pora letnia godz. 19:00, pora zimowa 18:00 spotkania otwarte: ostatni czwartek ka dego miesiàca OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA AA ASOCJACJA spotkania w ka dy poniedzia ek o godz 18:00, spotkania otwarte w pierwszy poniedzia ek miesiàca. Dom parafialny, ul. K.B. Kominka 1, Polkowice Szko y j zykowe Austro Consult Kursy indiwidualne, specjalistyczne, intensywne dla firm i instytucji. J zyk angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz polski dla cudzoziemców. Profesjonalna jakoêç t umaczeƒ ustnych i pisemnych. ul. Fabryczna 4, Polkowice tel.76/ , DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6 B; poniedzia ek - piàtek w godz. 8-16; tel ; J zyk angielski, niemiecki dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych Babel Polkowice, ul. Browarna 12. J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku , Tel Magic School Nauka j zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. adres: Kolejowa 10A Tel , Globe Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego,fce, CAE, tel.: ; adres: Skalników 6b (obok biblioteki) Polkowice wejêcie od parkingu przy DWSPiT Hotele Aqua Hotel Recepcja: tel , fax: Hotel Polkowice ul. Hubala 24. tel , fax Cmentarze Cmentarz Komunalny ul. Spokojna 1. Tel. (76) czynny ca à dob Taxi TAXI - TELEFONY , , , , , , , , (POSTÓJ TAXI) (76) Apteki Lista dy urów aptek jest dost pna na stronie internetowej: w zak adce Apteki. Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy zaprasza wszystkich przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na terenie gminy Polkowice, do zamieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dost pnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest u atwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiàzania z nià kontaktu, podj cia wspó pracy oraz wymiany doêwiadczeƒ. Stanowi ona równie form promocji dla polkowickich przedsi biorców i jest jednym z instrumentów stosowanych przez gmin Polkowice w celu wspierania ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. Wpis do Bazy jest bezp atny, a polega na wype nieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której zamieszcza si informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety mo na pobieraç w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok Baza Firm dost pna jest na stronie internetowej pod adresem Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy Polkowice zaprasza wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Polkowice do dokonania wpisu do Gminnej Bazy Danych Osób Bezrobotnych. Wpis do Bazy jest bezp atny i odbywa si poprzez wype nienie ankiety adresowanej do wszystkich zainteresowanych osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urz dzie Pracy w Polkowicach, b dàcych jednoczeênie mieszkaƒcami Gminy Polkowice. Osoby figurujàce w Bazie mogà liczyç na pomoc w znalezieniu pracy. Dane zawarte w ankiecie b dà wykorzystywane w celu przedstawienia propozycji zatrudnienia inwestorom lokujàcym swoje przedsi biorstwa na terenie Gminy Polkowice. Informacje na temat wpisu do Bazy oraz ankiet mo na uzyskaç w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy (pok.203), tel GMINNA KOMISJA ROZWIÑZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w POLKOWICACH, ul. Lipowa 1, pok. 103, tel terminy posiedzeƒ w 2014r. w godzinach od do w wymienionych terminach: 5,6,7 Maj - 2,3,4 Czerwiec - 7,8,9, Lipiec - 4,5,6 Sierpieƒ - 1,2,3 Wrzesieƒ - 6,7,8 Paêdziernik - 3,4,5 Listopad - 1,2,3 Grudzieƒ Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy przypomina przedsi biorcom prowadzàcym sprzeda napojów alkoholowych, e 31 maja 2014 roku up ywa termin dokonania wp aty II raty op aty za korzystanie z zezwoleƒ na sprzeda napojów alkoholowych. Niedokonanie tej op aty spowoduje wygaêni cie zezwolenia. Przedsi biorca, którego zezwolenie wygaênie z ww. przyczyny mo e wystàpiç z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wczeêniej ni po up ywie 6 miesi cy od dnia wydania decyzji o wygaêni ciu zezwolenia. Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykazy dotyczàce: - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 320 (cz Êç chodnika) o pow. 12 m2, po o onej w Polkowicach przy ul. Kiliƒskiego - w celu ustawiania zewn trznego ogródka letniego przed lokalem u ytkowym, - wydzier awienia na rzecz dotychczasowego dzier awcy dzia ek o nr geod. 624/3 i 624/5 o àcznej pow. 0,8109 ha, po o onych we wsi Sucha Górna - z przeznaczeniem na cele rolne, - wydzier awienia na rzecz dotychczasowych dzier awców dzia ki o nr geod. 919/6 o pow. 63 m2 i cz - Êci dzia ki o nr geod. 919/7 o pow. 313 m2, po o onych w Polkowicach przy ul. Korczaka - z przeznaczeniem na ogród przydomowy. Informacje na temat wykazów mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok. 10), tel , Lokal us ugowy do wynaj cia Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego Sp. z o.o. og asza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu us ugowego w budynku na osiedlu Centrum przy ul. Moniuszki 21 A o pow. 36,27m2. Przetarg odb dzie si w dniu r. o godz Wi cej informacji: Spraw prowadzi: Martyna Krzeszowska tel Spó dzielnia Mieszkaniowa Cuprum w Polkowicach ul. Kolejowa 24A og asza przetarg na ustanowienie prawa odr bnej w asnoêci nast pujàcego lokalu mieszkalnego: Polkowice ul. Legnicka 11/35 Mieszkanie o pow. u ytkowej 52,33 m2, po o one na III pi trze, sk adajàce si z: 2 pokoi, kuchni, azienki z wc i przedpokoju stanowiàcymi udzia w cz Êciach wspólnych budynku i gruntu w wysokoêci 276/ Cena wywo awcza ,00 z tj /m2 Minimalne postàpienie wynosi 1000 z Przetarg odb dzie si w dniu r. o godz w siedzibie spó dzielni w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A. Wadium w wysokoêci 7 166,00 z nale y wp aciç na konto spó dzielni w PKO BP Nr Dowód wp aty stanowi dokument warunkujàcy uczestnictwo w przetargu. Mieszkanie mo na oglàdaç w poniedzia ki i Êrody w godz. 10:00-12:00 po wczeêniejszym telefonicznym uzgodnieniu z administracjà spó dzielni - tel Szczegó owe informacje dotyczàce przetargu w godzinach pod nr telefonów: - dzia mieszkaniowy administracja sekretariat Pierwszeƒstwo w nabyciu lokalu majà cz onkowie SM Cuprum którzy nie majà zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zg oszà gotowoêç do zawarcia umowy na ustanowienie odr bnej w asnoêci lokalu mieszkalnego. W przypadku zg oszenia si cz onków przetarg na dany lokal zostanie uniewa niony. Regulamin przetargu do wglàdu w siedzibie spó dzielni (pokój nr 7).

12 Sport Gazeta Polkowicka 13 Kolejna wygrana KS Polkowice Pi karze KS Polkowice pokonali 4:2 Czarnych Rokitki. Bramki dla zielono-czarnych strzelali: Krzysztof Drzazga (2 gole), Mariusz Szuszkiewicz i Karol Fryzowicz. Dzi ki tej wygranej podopieczni Zbigniewa Mandziejewicza umocnili si na pozycji wicelidera. W spotkaniu 21. kolejki klasy okr gowej seniorów zmierzy y si zespo y z dwóch przeciwleg ych biegunów ligowej tabeli. Walczàcy o awans do IV ligi pi karze KS Polkowice podejmowali Czarnych Rokitki, którzy bronià si przed spadkiem. Wbrew wcze- Êniejszym przypuszczeniom - nie by to mecz do jednej bramki, a faworyzowany KS Polkowice musia si natrudziç, by si gnàç po komplet punktów. Ju w 5. minucie meczu goêcie wyszli na prowadzenie po samobójczym trafieniu obroƒcy KS Polkowice. Wyrównujàcy gol pad po kwadransie, a na list strzelców wpisa si Mariusz Szuszkiewicz. Na kolejnà bramk kibicie zielono-czarnych czekali do 36. minuty. Akcj zainicjowa Maciej Bancewicz, który pos a dok adnà pi k w kierunku Krzysztofa Drzazgi. Popularny D aga zachowa zimnà krew i pewnie umieêci futbolówk w bramce Czarnych. Jeszcze przed przerwà ten sam zawodnik zdoby swojego drugiego gola i pierwsza cz Êç spotkania zakoƒczy a si wynikiem 3:1. Gdy wydawa o si, e polkowiczannie majà mecz pod kontrolà, podopieczni Miros awa Dragana zdobyli kontaktowà bramk i znowu zrobi o si nerwowo. Koƒcówka nale a a jednak do zielono-czarnych. Wynik spotkania w doliczonym czasie gry ustali Karol Fryzowicz. Ostatecznie spotkanie zakoƒczy o si wynikiem 4:2 dla KS Polkowice. Podopieczni Zbigniewa Mandziejewicza w 21 meczach zgromadzili 43 punkty i zajmujà 2. miejsce w ligowej Sk ady: KS Polkowice: Janczak - Szymik, Kasiƒski, Sworacki, Karpiƒski (46. Sikorski), Wac awczyk, Szuszkiewicz, Suro- yƒski, Fryzowicz, Drzazga (88. Zawadzki), Bancewicz. Czarni Rokitki: Marciszewski - P achta, Pater, Pachura, Marciniak, Bia ek, Grudziƒski (80. Szyde ko), Wrotny, Go biewski, Sierpina (86. Gromala), Gut. tabeli. Do prowadzàcej Chojnowianki tracà cztery oczka. W nast pnym meczu nasz zespó zmierzy si na wyjeêdzie z Odrà Âcinawa. Spotkanie odb dzie si 1 maja o godzinie 17. PG Lokal us ugowy do wynaj cia Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego Sp. z o.o. og asza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu us ugowego o pow. 56,53m2 w budynku na osiedlu Centrum przy ul. Chopina 36 A w Polkowicach. Przetarg odb dzie si w siedzibie spó ki w dniu r. o godz Wi cej informacji: Spraw prowadzi: Martyna Krzeszowska tel Rewelacja wiosny Trampkarze KS Polkowice odnoszà coraz lepsze rezultaty w rozgrywkach ligi dolnoêlàskiej. Najpierw pokonali u siebie Zag bie Lubin 3:0, a po tygodniu wygrali na wyjeêdzie z Polonià Wroc aw 4:3. Po 3. kolejkach polkowiczanie z dorobkiem 7 punktów zajmujà wysokie, 3. miejsce w tabeli. Pomimo wygranej w stolicy Dolnego Âlàska trener Konrad Janczak nie by do koƒca zadowolony z postawy swoich podopiecznych. - ZagraliÊmy anemicznie, a nasze akcje by y szarpane. Zabrak o pojedynków jeden na jeden. Pope nialiêmy zbyt du o b dów przy wyprowadzaniu akcji ofensywnych. Prowadzàc 3:1 daliêmy sobie strzeliç dwie bramki i doprowadziç do remisu. Przed koƒcem meczu strza em z 35 metrów w okienko popisa si Kornel Ciunajtis, który zapewni nam zwyci stwo. Musimy omówiç naszà gr i przeanalizowaç b dy. Mam nadziej, e w kolejnych meczach zagramy zdecydowanie lepiej - mówi trener Konrad Janczak. Po tygodniu polkowiczanie zremisowali we Wroc awiu z Parasolem Wroc aw 1:1. Jedynego gola dla KS Polkowice zdoby Dawid Gudalewicz. Du y udzia w zwyci stwach zespo u ma Kacper Osiad y. Jego dobra postawa w meczach ligowych zaowocowa a powo aniem go do reprezentacji województwa dolnoêlàskiego na mecz z dru ynà Âlàskiego Zwiàzku Pi ki No nej. Dla podopiecznego Konrada Janczaka to ju kolejne takie wyró nienie. Tym razem nasz zawodnik znalaz si kadrze Dolnego Âlàska wraz z kolegami ze Âlàska Wroc aw, Zag bia Lubin, Lechii Dzier oniów, Or a Zàbkowice i MKS O awa. PG Siódemka ze zmiennym szcz Êciem Archiwum W Olejnicy odby y si wyêcigi inaugurujàce cykl Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. W trzech kategoriach wiekowych wystartowa a siódemka zawodników MKS Polkowice. Pierwszy rzàd, stojà od lewej: Konrad Janczak, Dawid Gudalewicz,Dariusz LeÊnik, Kornel Ciunajtis, ukasz Klemenski, Mateusz Malec, Damian Golinczak, Kacper Kocik, Gracjan Marsza ek, Hubert Zdebiak Drugi rzàd stojà od lewej: Krystian Jeziorny, Szymon Sur ykiewicz, Dominik Medyƒski, Jakub K eczek, Jakub Âledzikowski, Kajetan Frankowski, Maciej Michalski, Kacper Osiad y, Kacper Miko ajczak. Archiwum KS Polkowice Polkowiczanie w sk adzie - Adrian Tymofiejew, Wojciech St pieƒ, Micha Jaskot (junior m odzik), Patrycja Paszek, Kamil Wojciechowski, Maciej Dàbrowski (junior m odszy) oraz Filip Bukraba (dzieci) znaleêli si w gronie 867 adeptów kolarstwa rywalizujàcych na trasach. Micha Jaskot zajà trzecie miejsce, Wojciech St pieƒ by piàty, a Adrian Tymofiejew 18. M odzicy mieli do pokonania cztery kilometry. WÊród juniorów m odszych, którzy walczyli na oêmiokilometrowej trasie piàte miejsce zaj a Patrycja Paszek, a wêród ch opców 10. by Kamil Wojciechowski. WyÊcigu nie ukoƒczy Maciej Dàbrowski, któremu z amany hak przerzutki uniemo liwi walk o czo owà lokat. Najm odszy z naszych kolarzy Filip Bukraba zajà w swojej kategorii wiekowej 12. miejsce. Ju wkrótce, bo 10 maja w Zielonej Górze zawodnicy prowadzeni przez Janusza Pytlaka wystartujà w Zielonej Górze w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady M odzie- y Juniorek M odszych i Juniorów M odszych. Tego samego dnia w Polkowicach odb dzie si I edycja DolnoÊlàskiej Ligi Kolarskiej. KoK

13 14 Gazeta Polkowicka Sport, og oszenia Udany start bokserów Z oto i dwa bràzowe krà ki - to wynik, jaki uzyskali reprezentanci Polkowickiego Klubu Bokserskiego podczas tegorocznych mistrzostw Dolnego Âlàska. Zmagania juniorów i kadetów odby y si w Zi bicach. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objà Rados aw Mo oƒ - wicemarsza ek województwa dolnoêlàskiego. Na trzy dni ( ) Zi bice sta y si stolicà juniorskiego boksu na Dolnym Âlàsku. Zawody organizowane przez Dolno- Êlàski Okr gowy Zwiàzek Bokserski by y bezpoêrednimi kwalifikacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady M odzie y kadetów, która odb dzie si w po owie lipca w Âwidnicy. Zawody cieszy y du ym zainteresowaniem nie tylko wêród uczestników, bowiem do walki o medale przystàpi o blisko stu zawodników, ale i gwiazd boksu. Uczestnicy turnieju mogli porozmawiaç z najbardziej utytu owanymi pi Êciarzami w historii polskiego boksu, którzy przez ca e mistrzostwa bacznie przyglàdali si ich poczynaniom w ringu. S u yli im równie sportowà poradà. - Udzia w tej imprezie dla adeptów boksu by wyjàtkowy. Zawodnicy brali sobie do serca uwagi, które kierowali pod ich adresem, m.in. bràzowy medalista z Seulu Janusz Zarenkiewicz oraz pretendent do tytu u mistrza Êwiata wagi ci kiej Mariusz Wach, który przegra na punkty z W adimirem Kliczko. Nie zabrak o wspólnych zdj ç oraz autografów - mówi Jaros aw Bednarek, prezes PKB. Ponadto goêçmi honorowymi byli, m.in.: Marian Kasprzyk - mistrz olimpijski i bràzowy medalista olimpijski (Rzym 1960, Tokio 1964), Józef Grzesiak - bràzowy medalista olimpijski (Tokio 1964) czy Wojciech Bartnik - bràzowy medalista olimpijski (Barcelona 1992). W mistrzostwach barwy polkowickiego klubu reprezentowa o czterech zawodników. Najlepiej spoêród nich zaprezentowa Dominik Grochowy, który w kategorii wagowej do 52 kg, wywalczy z oty medal. Dzi ki tej wygranej nasz zawodnik zapewni sobie udzia w tegorocznych mistrzostwach Polski. Z kolei Bogus aw Pietruszka (kat. 66 kg) oraz Dominik Król (kat. +81 kg) stan li na najni szym stopniu podium. Czwarty z naszych reprezentantów - Mateusz Felkel - awansowa do fina u, ale jego walka nie dosz a do skutku. Zostanie ona rozstrzygni ta przy okazji innych zawodów, bowiem przepisy nie zezwalajà na odbycie trzech walk pod rzàd w grupie kadetów. - Mateusz zmierzy si w finale z Robertem urawskim z Jeleniej Góry. Wierz w naszego reprezentanta i mam nadziej, e podobnie, jak Dominik Grochowy zapewni sobie start w tegorocznych mistrzostwach Polski. - dodaje Jaros aw Bednarek, prezes PKB. Trenerami zawodników Polkowickiego Klubu Bokserskiego sà Marek W gierski i Patrycja Bednarek. Naszym reprezentantom i sztabowi szkoleniowemu gratulujemy udanego startu i yczymy powodzenia w kolejnych zawodach. PG Archiwum Tak smakuje srebro Inauguracyjny triumf Triathlonista polkowickiego P etvala Krzysztof Augustyniak rozpoczà sezon od startu w Mistrzostwach Polski w Crossduthlonie. Odby y si one w sobot (26.04) w Dzier oniowie. Nasz zawodnik wywalczy srebrny medal. Archiwum Krzysztofa Augustyniaka Te zawody to tradycyjny poczàtek sezonu duathlonowego, a dla triathlonistów okazja do tego, by sprawdziç aktualnà dyspozycj przed pierwszymi startami. W Dzier oniowie zawodnicy mieli do pokonania 6 kilometrów biegu, 26 kilometrów jazdy rowerowej, a na zakoƒczenie jeszcze 3 kilometry biegu. Pogoda dopisa a, bo by o s onecznie i niemal bezwietrznie. Na starcie stan o wielu znakomitych triathlonistów. Poza polkowiczaninem mogliêmy ujrzeç mi dzy innymi Marcina awickiego, Przemys awa Szymanowskiego i ubieg orocznego mistrza Polski w crossduathlonie Daniela Formela. W sumie wystartowa o 63 zawodników. Od samego startu tempo dyktowa Formela wraz Szymanowskim. Za nimi podà a a szeêcioosobowa grupa poêcigowa, a 15 metrów dalej bieg nasz Krzysztof Augustyniak. Na trasie rowerowej Formela odjecha rywalom, a Szymanowski wraz z Augustyniakiem i jeszcze dwoma innymi zawodnikami starali si go doêcignàç. Ta sztuka jednak im si nie uda a. Na trzykilometrowàtras biegowàpolkowiczanin wyruszy na drugim miejscu i nie da go sobie odebraç. Dzi ki temu wywalczy pierwszy w tym sezonie medal. Mamy nadziej, e to zwiastun udanego sezonu. Kolejny start polkowiczanin ma zaplanowany 18 maja w Aix en Provence we Francji. KoK M oda zawodniczka polkowickiego Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego, Oliwia Dembek wygra a rozegrany w G ogowie Turniej o Puchar Prezydenta. Polkowiczanka wystartowa a w kategorii do lat 12. Zawody rozegrano systemem pucharowym z uwagi na du à iloêç uczestników. W wielkim finale Oliwia (na zdj. druga z lewej) pokona a Lind Wysockà w dwóch zaci tych setach - 6:3 i 7:5. Trzecie miejsce zaj a Weronika Skwarek. Zwyci zcy g ogowskiego turnieju w nagrod otrzymali ufundowane przez w aêciciela jednego ze sklepów sportowych bony pieni ne do wykorzystania w tym- e sklepie. KoK

14 Sport Gazeta Polkowicka 15 Wielkie Êciganie coraz bli ej Ju 8 maja startuje WyÊcig Szlakiem Grodów Piastowskich. W tym roku w naszym mieêcie kolarze b dà goêciç przez dwa dni. Z Polkowic wystartuje tak e WyÊcig Wyszehradzki. 1 U T R U D N I E N I A W R U C H U W czasie wyêcigów na ich trasie b dà utrudnienia w ruchu drogowym. 10 maja sà przewidziane utrudnienia w godzinach 14-17, 11 maja oraz 13 maja Ponadto prosi si mieszkaƒców ulic Êw. Sebastiana, S owiaƒskiej, Górnej oraz Rynku o przestawienie na czas wyêcigów samochodów na parkingi przy starostwie powiatowym oraz Gdaƒskiej z uwagi na koniecznoêç zabezpieczenia miejsca dla wozów technicznych ekip bioràcych udzia w wyêcigach. WyÊcig Szlakiem Grodów Piastowskich to impreza, która na sta e wpisa a si do kalendarza wydarzeƒ sportowych w Polsce. W tym roku wyêcig wystartuje ju po raz 49. Przed laty na jego trasach walczy y najwi ksze tuzy polskiego kolarstwa. Nie inaczej b dzie i tym razem. Wielkie Êciganie rozpocznie si kryterium ulicznym w Legnicy, którego wyniki nie b dà zaliczane do klasyfikacji generalnej wyêcigu. Potem zaplanowano trzy etapy. Pierwszy z nich odb dzie si 9 maja. Wówczas kolarze b dà mieli do przejechania 156,7 kilometra ze Âwidnicy do Dzier oniowa. Drugi z etapów zaplanowano na 10 maja. Rozpocznie si w Z otoryi, a zakoƒczy w Polkowicach. Przyjazd kolarzy do Polkowic zaplanowany jest mniej wi cej na godzin Peleton wjedzie do Rynku od strony ulicy Górnej, nast pnie przejedzie G ogowskà, 3 Maja, Przemys owà i Polnà w kierunku ukowa i Tarnówka. T tras pokona trzykrotnie. Trzy razy b dzie tak e przemierza tras po ulicach Polkowic na ma ych rundach wokó miasta (mapka 1). Decydujàca o losach ca ego wyêcigu jazda indywidualna na czas odb dzie si tak e w naszym mieêcie, 11 maja. Wówczas cykliêci b dà mieli do pokonania 30,2 kilometra, z Polkowic do Tarnówka (mapka 3). Jak widaç w tym roku po raz pierwszy wy- Êcig b dzie goêci w naszym mie- Êcie przez dwa dni. - UznaliÊmy, e taka formu a jest bardziej atrakcyjna. Najprawdopodobniej to jazda indywidualna na czas zdecyduje o tym, kto wygra wyêcig - mówi Bogdan Rzepka, organizator Wy- Êcigu Szlakiem Grodów Piastowskich. Kolarskie zmagania na trasie WyÊcigu Szlakiem Grodów Piastowskich jak zwykle dostarczà fanom kolarstwa wielu wra eƒ. Na starcie stawià si wszystkie najmocniejsze ekipy, a tak e wiele zespo ów zagranicznych, które do o à wszelkich staraƒ, aby pokrzy owaç plany cyklistom z naszej ekipy CCC Polsat Polkowice, dla których Grody to jeden z g ównych celów obecnego sezonu. WyÊcig Szlakiem Grodów Piastowskich zakoƒczy si 11 maja. W jego ramach b dà si tak e Êciganie dzieci w ramach DolnoÊlàskiej Ligi Kolarskiej organizowanej przez MTB Obiszów Team. Z kolei dwa dni póêniej, we wtorek, 13 maja rozegrany zostanie pierwszy etap wyêcigu Grupy Wyszehradzkiej. Odb dzie si w tym roku po raz pierwszy na trasie z Polkowic do Wroc awia. Kolarze 22 ekip wystartujà z polkowickiego Rynku, a met zaplanowano na wroc awskim Stadionie Miejskim (mapka 2). WyÊcigowi g ównemu przez ca y dzieƒ towarzyszyç b dà imprezy kolarskie dla amatorów. Nast pne etapy WyÊcigu Wyszehradzkiego odb dà si : 15 maja w Czechach, 16 maja na S owacji oraz 17 i 18 maja na W grzech. 2 3

15 16 Gazeta Polkowicka Sport Srebrne CCC Polkowice Mistrzynie Polski z poprzedniego sezonu tym razem musia y zadowoliç si srebrnymi medalami, choç z oto by o tak blisko. Mimo tego, rozsàdna analiza ca ego sezonu ka e uznaç go za udany. Fina owa seria by a pasjonujàca, a emocje si gn y zenitu w ostatnim, piàtym meczu. Przypomnijmy, e po pierwszych dwóch pojedynkach rozegranych w Krakowie, polkowiczanki, którym wielu wieêci o g adka pora k w finale 0:3 remisowa y z faworytem spod Wawelu 1:1. Tym samym to broniàce tytu u dziewczyny z CCC mia y przewag w asnego parkietu. Tu przed trzecim meczem fina u gruchn a wieêç o zwolnieniu trenera Jacka Winnickiego. Wokó tej sprawy napisano ju tyle, e nie ma sensu dok adaç kolejnych zdaƒ. Wypada jedynie stwierdziç to, co doskonale wiedzà wszyscy rozumiejàcy istot sportu. Mianowicie, trener powinien byç rozliczany z wyniku osiàgni tego na koniec sezonu. Zwalnianie go w trakcie fina owej rywalizacji, jakiekolwiek by tego by y powody nie jest rozsàdne. Nie wiemy, czy gdyby Jackowi Winnickiemu pozwolono prowadziç zespó cztery dni d u ej to nie obroni by on mistrzowskiego tytu u. I ju nigdy si nie dowiemy. Pewne natomiast jest to, e polkowiczanki zosta y pozbawione takich atutów jak doêwiadczenie i charyzma trenera Winnickiego. Czy to dobrze, dla zespo u? Ka dy fan niech odpowie sobie na to pytanie sam. Zdezorientowane takim obrotem sprawy koszykarki z Polkowic trzeci mecz fina u wygra y prezentujàc gr pe nà determinacji i zaanga owania. W czwartek w pojedynku numer cztery zabrak o im troch si i da y sobie wyrwaç zwyci stwo. W efekcie o losach tytu u mia rozstrzygnàç mecz numer pi ç w hali przy ulicy Reymonta 22 w Krakowie, tej samej, w której przed rokiem pomaraƒczowe cieszy y si z pierwszego tytu u mistrzowskiego. Od samego poczàtku krakowianki dyktowa y warunki. Podopieczne trenera Stefan Svitka wysz y na prowadzenie 8:0. Wicemistrzynie Polski by y skoncentrowane, szybko rozgrywa y swoje akcje, a ich zasieki defensywne Tomasz Morawski by y nie do sforsowania. Nie zostawia- y polkowiczankom choçby kawa ka wolnej przestrzeni wywierajàc nieustannà presj. Polkowiczanki próbowa y rzutów z dystansu, ale skutecznoêç szwankowa a. Po 10 minutach prowadzi y 19:10. W drugiej kwarcie mistrzynie Polski z Polkowic odrobi y cztery punkty wykorzystujàc chwilowy przestój wiêlaczek. Po zmianie stron krakowianki, dzi ki skutecznym akcjom Justyny urowskiej oraz doskonale dysponowanej Allie Quigley obj y14-punktowe prowadzenie. Wydawa o si, e polkowiczanki wspierane przez swoich fanów, którzy przyjechali pod Wawel, by je dopingowaç, ju si nie podniosà. Te jednak po raz kolejny pokaza y charakter i zredukowa y straty do trzech punktów. W koƒcówce jednak wiêlaczkom nie dr a y r ce przy kluczowych rzutach. W ekipie z Polkowic natomiast do kosza rywalek nie potrafi y trafiç kilkukrotnie najbardziej doêwiadczone Janel McCarville oraz Belinda Snell i ostatecznie decydujàcy mecz zakoƒczy si wygrana Wis y Can-Pack 59:52. Wis a Can Pack Kraków - CCC Polkowice 59:52 (19:10, 12:16, 15:14, 13:12) Wis a: Quigley 16, Lavender 14 (17 zb), urowska 11, Ouvina 6, Skobel 5, Szott-Hejmej 3, Tamane 2, Pawlak 2. CCC: Oblak 11, McCarville 10, Leciejewska 9, Skerovic 8, Majewska 6, Snell 5, Skorek 3, Misiek 0. Stan rywalizacji: 3:2 dla Wis y Udany wyst p Filipa Rodzika na inauguracj W Gorzowie Wielkopolskim odby y si Ogólnopolskie Zawody Osób Niepe nosprawnych w Strzelectwie. Z bardzo dobrej strony pokaza si zawodnik polkowickiego Skorpiona Filip Rodzik, który okaza si bezkonkurencyjny. Poza Filipem w Gorzowie Wielkopolskim wystartowali tak e inni zawodnicy Skorpiona - Adrian Lewandowski, Krzysztof Bech, Eugenia Ma ek, Tomasz Szako a oraz Joanna Panter. Filip, po tym jak awansowa do fina u nie pozostawi rywalom z udzeƒ co do tego, kto jest najlepszy. Ju po 2 rundach, w których zawodnicy oddali po trzy strza y uzyska wynoszàcà trzy punkty przewag. Potem ros a ona z ka dym kolejnym strza em. Polkowiczanin by blisko rekordu yciowego, ale ostatecznie nie uda o mu si go osiàgnàç. mimo tego pokona rywali doêç pewnie. Nad drugim zawodnikiem, wicemistrzem Europy, S awomirem Okoniewskim mia przewag pi ciu punktów. - Jestem zadowolony z wyniku i przebiegu zawodów. Strzela em szybko i zdecydowanie. Mimo konieczno- Êci odk adania broni i zmiany tarcz po ka dych 2 strza- ach uda o mi zakoƒczyç wszystkie strza y w 55 minut. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Widz, e dodatkowe treningi, na które mog jeêdziç dzi ki sponsorowi tytularnemu, Gminie Polkowice, przyczyniajà si znaczàco do poprawy mojej formy - mówi nam Filip Rodzik. W Gorzowie Wielkopolskim bardzo dobrze równie zaprezentowa si tak e Krzysztof Bech, który poprawi swój rekord yciowy o 25 punktów uzyskujàc 510 punktów. Zaledwie 3 punkty dzieli y go od wejêcia do fina u. - Zawody sta y na wysokim poziomie. Widaç, e polscy strzelcy sà coraz lepsi, bo a szeêciu z nich uzyska o wynoszàcy 535 punktów limit uprawniajàcy do startu w mistrzostwach Êwiata. To dobry prognostyk na przysz oêç - podsumowa zawodnik polkowickiego Skorpiona. KoK Archiwum

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc

cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc nr 2 (140) 12 lutego 2015 nakład 5 500 g azeta bezpłatna Pod takim tytułem ogłoszony został konkurs fotograficzny na facebooku Gminy Niepor t. Zdj cia, które otrzymaliêmy pokazujà, e było Ênie nie, radoênie

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom.

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom. B e z p a t n y i n f o r m a t o r P K M K a t o w i c e NR 2 (19) luty 2008 www.pkm.katowice.pl Nr. rej.: Pr. 1862 Mys owice Park stary i nowy STRONA 6 POLA A SI KREW Katowice Pod koszem STRONA 7 Tylko

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo