13 Warszawski Rynek Nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13 Warszawski Rynek Nieruchomości"

Transkrypt

1 13 Warszawski Rynek Nieruchomości ci Spotkanie Elit Stefan Sarna Dostępno Komunikacyjna Aglomeracji Warszawskiej Warszawa Okęcie Hotel Courtyard by Marriott,, dn. 26 listopada 2008r.

2 Polski Kongres Drogowy Hasło o I Kongresu Drogowego w 2006 r.: Lepsze drogi lepsze życie Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy zostało o powołane do życia w 2005 roku jako kontynuator tradycji przedwojennych Kongresów w Drogowych. Cele: działanie anie na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej, budowanie szerokiej koalicji na rzecz lepszych dróg g w Polsce, integracja środowiska drogowego (oddziały y PKD), reprezentowanie środowiska drogowego wobec podmiotów w publicznych i innych. Formy działania: ania: m.in.: kolejny, II Kongres Drogowy w 2010r. ekspertyzy, konferencje. Informacja:

3 1.Dostępno komunikacyjna terenu(1) Poprawa dostępno pności komunikacyjnej [transportowej] (wraz z jakości cią transportu) jest traktowana jako cel Nr 1 polityki transportowej Polski jako ważny czynnik poprawy warunków życia i usuwania barier rozwoju gospodarki. Dostępno komunikacyjna terenu wiąż ąże e się dostępno pnością jezdni drogi. Antytezą dostępno pności jest peryferyjność terenu. Określenie dostępno pności jezdni: możliwo liwość zjazdu z drogi na teren otaczającego cego zagospodarowania (też wjazdu na drogę) ) lub też możliwo liwość postoju na jezdni. W gospodarce nieruchomościami ciami ważne jest pojęcie pasa drogowego, którego zasięg przestrzenny wyznaczają linie rozgraniczające ce właścicieli w nieruchomości. ci. Właścicielem W pasa drogowego drogi publicznej jest Skarb Państwa (drogi krajowe) lub właściwy w samorząd terytorialnym. Procedurę pozyskanie nieruchomości ci na pas drogowy reguluje specustawa drogowa z 2004r. Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytutuowane w unormowanej odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, zależnej od kategorii drogi.

4 Dostępno komunikacyjna terenu (2) Dostępno jezdni to podstawowa, stopniowalna cecha funkcjonalna drogi. Słaba strona sieci, z wyj. dróg g A i S: nadmierna dostępno jezdni dróg g klas GP i G. Skutek: duża a kolizyjność ruchu użytkowniku ytkowników w dróg g ( wysokie iloczyny ruchu kolizyjnego pojazdów w i pieszych), a następnie wypadkowość ść. Dostępno jezdni w zależno ności od klasy drogi Klasa funkcjonalna drogi Autostrady (A) i drogi ekspresowe (S) Główna ruchu przyspieszonego (GP) Główna (G) Zbiorcza (Z) Lokalna (L) i Dojazdowa (D) Połączenie z innymi drogami Poprzez węzły, co 5-10 km Skrzyżowania (węzły) 0,6-1,5 km Skrzyżowania co m Skrzyżowania, 150 do 300 m Skrzyżowania dróg Dostę jezdni Nie obsługuje Zakaz zatrzymywania, pasy postojowe, zjazdy dop. wyj. Pasy postojowe, zjazdy ograniczone jw Obsługa bezpośredniego otoczenia Bez ograniczeń

5 Dostępno komunikacyjna terenu(3) Dostępno komunikacyjna terenu zależy y od gęstog stości sieci dróg g określonych klas funkcjonalnych, których dostępno jezdni jest duża a lub nieograniczona, a więc c sąs to drogi G, Z, L i D. Odpowiednia dostępno komunikacyjna warunkuje spójno jność terytorialną gminy, regionu, kraju. Spójno jność jest warunkiem harmonijnego rozwoju zagospodarowania terenu. Spełnienie wymagań wymaga przestrzennego planowania zagospodarowania. Intensyfikacja zagospodarowania terenu stymuluje rozwój j infrastruktury. Związki klasy funkcjonalnej z kategorią administracyjną drogi Klasa funkcjonalna A, S, GP, (G) (GP), G, Z G, Z, (L) (Z),L i D Kategoria administracyjna Droga krajowa (GDDKiA) Droga Wojewódzka Droga Powiatowa Droga Gminna

6 Dostępno komunikacyjna terenu(4) Wskaźniki dostępno pności: średni czas ( lepiej koszt) dojazdu do obszaru z wykorzystaniem dróg określonej kategorii ( % ludności w pasie drogi tej klasy). Przykładowo dostępno autostrady dla mieszkańca Warszawy wynosi 2,5 h, gdy np.. Poznania 20 min. a w Holandii 30 min. z każdego miejsca w kraju. PKB na 1 mieszkańca Mazowsza wynosi szacunkowo ok. 75% średniego poziomu 25 krajów rozszerzonej Unii. Badania dostępno pności transportowej sąs ważnym polem badań o zastosowaniach praktycznych, u nas nie dotąd d nie podejmowanych. 1 1 Ai = Σ ( Iij * PKBj ) / Σ PKB j j=1 j = 1 gdzie: Ai - dostępno transportowa obszaru węzłowego w i, Iij - opór r sieciowy pomiędzy obszarami węzłowymi w i oraz j ( czas podróży y z wykorzystaniem dróg g pomiędzy i oraz j ), PKBj - produkt narodowy brutto obszaru węzłowego w j,

7 Stopień peryferyjności regionów z uwzględnieniem poziomu motoryzacji ( źródło: Carsten Schürmann, Ahmed Talaat :Towards a European Peripherality Index, Final Report, Univ. of Dortmund 2000.

8 2. Sieć drogowa Mazowsza barierą rozwoju gospodarczego Cechy sieci: długość: : km dróg g twardych ( 11,6% dróg g tego typu w Polsce), gęstość: : 83,1 km/100 km2 (8 miejsce, Polska średnio: 81,2 km/1002; UE: 127 km/1002 w 2004r.), drogi krajowe: 2364 km ( 8% dł. d. sieci), drogi wojewódzkie: 2970 km ( 10% sieci, 50% zły z y stan), drogi powiatowe: km ( 44% dł. d. sieci, w większo kszości poza klasa techniczną), drogi lokalne: km (w większo kszości gruntowe). Wady: duży y udział odcinków w o zniszczonej konstrukcji nawierzchni, niedostateczna przepustowość wylotów w drogowych z Warszawy, brak wystarczającej cej liczby przepraw mostowych, brak obwodnic miast, wysoki poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu ( ok. 7 tys. wypadków 1 miejsce w kraju, w śmiertelnych ( 3 miejsce ) i 7985 rannych 1 miejsce) Konsekwencje wad: ograniczanie dostępno pności komunikacyjnej terenów, mierzonej czasem jazdy (długi czas przejazdów), sukcesywne pogarszanie się wewnętrznej spójno jności regionu oraz konkurencyjności ci usług ug i przemysłu. Główne zadanie dot. istniejącej sieci drogowej: dostosowanie podstawowej sieci drogowej do standardów w europejskich, m.in. poprzez stworzenie sieci autostrad i dróg g ekspresowych, podnoszenie standardu dróg g do obciąż ążenia 115 kn/o /oś.

9 3. Inwestycje priorytetowe dla Warszawy (do 2015 i dalsze) Transport Zbiorowy 1. Zdecydowana poprawa jakości i wykorzystania transportu zbiorowego : Zintegrowany system sterowania ruchem, dający priorytet dla transportu zbiorowego, modernizacja sieci tramwajowej, budowa nowych fragmentów w sieci tramwajowej np.. tramwaj na Tarchomin, budowa II linii metro odcinek centralny, parkingi P+R, Transport Drogowy 2. Sieć drogowa Budowa Trasy N S na odc. od węzła w a Marynarska do węzła w a z Trasą AK, Budowa trasy Krasińskiego na odcinku Plac Wilsona Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym, Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Rondo Wiatraczna do połą łączenia z węzłem w Żaba, Korytarz S7, S8 : ul. Nowo Lazurowa na odc. Od Trasa AK Al. Jerozolimskie Budowa Trasy Mostu Północnego P od NS do Młocin M i do ul. Modlińskiej, Rozbudowa Trasy Siekierkowskiej, Przebudowa Placu Artura Zawiszy, Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, Budowa Trasy Olszynki Grochowskiej (po 2025),

10 Obciąż ążenie sieci drogowej w Warszawie w roku godzina szczytu porannego Projektowany układ drogowy w Warszawie

11 Zator drogowy przy Dworcu Centralnym w Warszawie

12 Kierunki usprawnień systemów w transportowych miast Zasada naczelna: zrównowa wnoważony ony rozwój j miasta integracja systemu transportowego w skali aglomeracji (metropolii) 1. usprawnianie ciągłe e systemu transportu zbiorowego (szynowego tramwaje, metro, kolej, autobusowego, węzły w y przesiadkowe), 2. bilety aglomeracyjne (w przypadku Warszawy porozumienie ZTM i Kolei Mazowieckich), 3. zmiany w organizacji ruchu uwzględniaj dniające priorytet autobusów w i tramwajów w w ruchu drogowym, 4. centralny system sterowania ruchem drogowym w obszarze zwartej zabudowy, z 5. systemy monitorowania ruchu, 6. system parkingów w przesiadkowych ( P+R), 7. komunikacja rowerowa ścieżki rowerowe, pasy rowerowe na jezdniach, koncepcja roweru miejskiego, 8. ruch pieszy poprawa poziomu bezpieczeństwa ( segregacja pozioma chodniki i pionowa ( kładki, k tunele) ruchu pieszego i pojazdów, 9. usprawnienia dla osób b niepełnosprawnych nosprawnych (podjazdy, windy w metrze), 10. obwodnice miast zwłaszcza mniejszych ( zagrożenie obudową obwodnic).

13 4. Program budowy dróg g krajowych na Mazowszu (1) GDDKiA i MI zawarły y umowy na 540 km autostrad, dróg g ekspresowych i obwodnic w tym 220 km autostrad i 320 km dróg g ekspresowych i obwodnic. W tym na Mazowszu: Drogi ekspresowe i obwodnice (18,9 km 4%): 1. Budowa drogi ekspresowej S-8 S 8 trasa Armii Krajowej od węzła w a Konotopa do węzła w Prymasa Tysiąclecia (10,1 km), 2. Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu DK 60 (8,8 km). Do ruchu oddano 250 km autostrad, dróg g ekspresowych i obwodnic. W tym na Mazowszu: Autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice (36,7 km - 15%): 1. S7 Białobrzegi Jedlińsk (15,7 km), 2. S 8 Obwodnica Wyszkowa (12,7 km), 3. Obwodnica Grójca S-7 S 7 (8,3 km).

14 Program budowy dróg g krajowych na Mazowszu(2) W budowie jest 500 km nowych dróg: autostrad 199,7 km; 11 projektów, dróg ekspresowych 169,5 km 11 zadań i obwodnic na parametrach S - 46,2 km i 85 km pozostałych obwodnic. W tym na n Mazowszu: 1. autostrady 0 km, 2. drogi ekspresowe ( 34,9 km- 8%): S7 - Grójec Białobrzegi - 17,8 km S8 - Radzymin - Wyszków - 17,1 km, 3. obwodnice (32,2%): S7 Płońsk - 4,7 km S8 Warszawa Konotopa Prymasa Tysiąclecia - 10,1 km, Gostynin na DK 60 8,8 km, W planach do 2012 r. jest budowa: autostrady płatnej A2 Łódź Konotopa, wylotu S7 w kierunku Gdańska ska, oraz ciągu S8 ( Trasa AK) w kierunku Białegostoku egostoku.

15 Obciąż ążenie sieci dróg krajowych i wojewódzkich w Polsce w roku SDR

16 Korytarz I Ia II III Przebieg Budzisko - Augustów - Białystok - Ostrów Mazowiecka - Warszawa Grzechotki - Elblag - Gdansk Swiecko - Poznan - Konin - Łowicz - Warszawa - Siedlce - Terespol planowana nowa autostrada: Swiecko - Poznan - Stryków (Łódz) Warszawa Siedlce - Kukuryki Olszyna / Zgorzelec - Legnica - Bielany Wrocławskie (Wrocław) - Gliwice - Katowice - Kraków - Tarnów - Rzeszów - Przemysl - Medyka planowana nowa autostrada: Olszyna / Zgorzelec - Legnica - Bielany Wrocławskie (Wrocław) - Gliwice - Katowice - Kraków - Rzeszów - Korczowa Długość (km) VI TINA TINA TINA TINA TINA TINA Gdynia / Gdansk - Torun - Włocławek - Łódz - Piotrków Trybunalski - Czestochowa - Katowice - Bielsko-Biała - _ywiec - Zwardon; Dodatkowe połaczenie do Warszawy: Gdansk - Elblag - Mława - Warszawa - Piotrków Trybunalski; odgałezienie do Poznania: Dolna Grupa (Grudziadz) - Bydgoszcz - Poznan; odgałezienie do Cieszyna: Bielsko-Biała - Cieszyn; planowana nowa autostrada: Gdynia / Gdansk - Torun - Włocławek - Łódz - Piotrków Trybunalski - Czestochowa - Gliwice - Gorzyczki Warszawa - Lublin - Dorohusk Swinoujscie - Szczecin - Swiebodzin - Legnica Lubawka / Jakuszyce Piaski (Lublin) - Zamosc - Hrebenne Torun - Sierpc - Płonsk 146 Rzeszów - Barwinek 91 Piotrków Trybunalski - Wrocław - Bolków

17 Budowa trasy S8 przez Warszawę Źródło: prymasa.pl

18 Płatna autostrada A4 Kraków-Katowice Katowice

19 5.Plan rozwoju dróg wojewódzkich (na podstawie zał.. do uchwały y Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn )

20 6. Zmiany w prawie usprawniające procesy inwestycyjne aspekt nieruchomościowy ciowy Nowelizacja specustawy drogowej z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg g publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 154, poz. 958) kompleksowo reguluje ten proces. Ustawa weszła a w życie 15 listopada br. Ustawa likwiduje dwie decyzje: decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzję o pozwoleniu na budowę zastępuj pując c je jedną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. Słuszne odszkodowane nowe rozwiązanie zanie ustawowe to jednocześnie nie zachęta dla dotychczasowego właściciela bądźb użytkownika wieczystego do; wcześniejszego wydania nieruchomości ci lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń poprzez powiększanie odszkodowania o kwotę równą 5% wartości nieruchomości, ci, gdy zostanie ona wydana zarządcy drogi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała a się ostateczna. Dodatkowo właściciele w budynków w lub lokali mieszkalnych otrzymają złz na pokrycie dodatkowych wydatków w (np( np.. przeprowadzka).

21 7.Podsumowanie 1. Dostę komunikacyjną terenów aglomeracji stołecznej jak też regionu mazowieckiego, za pośrednictwem istniejącej sieci drogowej, ocenia się jako niewystarczającą. Obecna dostę (długie czas jazdy, korki) może negatywnie wpływać na rozwój gospodarczy regionu stołecznego. 2. Niewystarczający poziom dostępności transportowej regionu mazowieckiego - z jednej strony oraz programowany rozwój społeczno-gospodarczy - z drugiej, wymaga szybkiego rozwoju systemu transportowego, w szczególności drogowego. Rozwój ten leży zarówno w interesie stolicy, regionu jak i kraju. 3. Konieczna jest modernizacja i rozbudowa układu drogowego krajowego i wojewódzkiego zgodnie z przygotowanym programami i harmonogramami. 4. Rozwój sieci drogowej wymaga zgodności z zasadami ochrony środowiska- z jednej strony oraz dysponowania przez inwestorów nieruchomościami na pasy drogowe - z drugiej. 5. Obowiązujące regulacje prawne są szansą do osiągnięcia konsensusu stron w procesie przejmowania nieruchomości na pasy drogowe nowych i modernizowanych dróg publicznych. 6. PKD będzie wspierać realizację programów drogowych na Mazowszu.

22 Dziękuj kuję za uwagę Stefan Sarna

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Warszawa, Październik 2011 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Nazwa dokumentu: Wstępne studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 370 UCHWAŁA R LXXVII/1608/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół ekspercki: Piotr Rosik (kierownik zespołu) Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Mgr Karol Kowalczyk Mgr Barbara Szejgiec

Zespół ekspercki: Piotr Rosik (kierownik zespołu) Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Mgr Karol Kowalczyk Mgr Barbara Szejgiec Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia efektywnie funkcjonujących korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna

3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna 3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Zachodnia granica województw

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Wstęp - informacje ogólne Pierwsza Polityka transportowa dla Krakowa przyjęta została w 1993 roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXII/1869/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 R. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy)

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy) STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy) PROJEKT Dokument przygotowany przez BLUE OCEAN BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ELBLĄG

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ELBLĄG Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 625/2013 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg działającego za Radę Miejską z dnia 18 czerwca 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ELBLĄG Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne

Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne Województwo Mazowieckie, sieć drogowa GDDKiA o/warszawa Sieć drogowa na 2014 rok - 2,3 tys. km w tym 380 km drogi dwujezdniowe Sieć dróg

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo