KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:00:11 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2014 godz. 23:00:11 Numer KRS: 0000106317"

Transkrypt

1 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 23:00:11 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 24 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIV NS-REJ.KRS/37525/13/680 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? SITA WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RHB 2265 SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. LUBLIN, gmina M. LUBLIN, miejsc. LUBLIN ul. CIEPŁOWNICZA, nr 6, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod , poczta LUBLIN, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o umowie

2 Strona 2 z 10 1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki R. - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA TURCZYŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DANUTY KOSIM- KRUSZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 11499/ R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.BRACKA 18 L.5, REP.A NR 11822/ ZMIANA PAR.2 PKT 1, PAR.7, PAR.8, PAR.10 PKT 1, PAR.11 PKT 2, PAR.22, PAR.36 PKT 3, 4, 5, PAR.44, PAR.45, PAR.46 UMOWY SPÓŁKI I TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI R. REP.A NR 511/2004, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA PAR.7, PAR.8 UST.1, PAR.10, PAR.11 UST.2, PAR.21, PAR.22 UMOWY SPÓŁKI R. REP.A NR 691/2004, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA PAR.2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI R. - REP.A NR 1158/2004, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.POZNAŃSKA 23 M.2 - ZMIANA PAR.2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI ROKU - REPERTORIUM A NR 4282/2010, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA R. REPERTORIUM A NR 8084/2010, NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA : 11, 13, 16, 19, 20, 25, 35, 36, 38; WYKREŚLE : 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, R. REPERTORIUM A NR 10161/2013, NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA NOWOSIELSKA-NOTARIUSZ, PIOTR PRZYBYSZ-NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA UL.POZNAŃSKA 23, WARSZAWA, ZMIA ULEGŁY: PAR.1-PAR.24 POZOSTAŁE PARAGRAFY OD NUMERU 25 ULEGŁY SKREŚLENIU. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 3.Wspólnik może mieć: 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? OZNACZONY WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW ***** ***** Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ***** 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Posiadane przez wspólnika udziały UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PLN

3 Strona 3 z 10 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości udziałów objętych za aport ,00 ZŁ Rubryka 9 - Nie dotyczy Rubryka 10 - Nie dotyczy Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ Z PROKURENTEM 1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma LEMLYN Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu ANDRÉ BERNARD 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub Firma SIERADZKA JOANNA BARBARA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w WICEPREZES ZARZĄDU

4 Strona 4 z 10 czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub Firma SZCZEPANIK GRZEGORZ 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub Firma WICIŃSKI ROBERT KONRAD 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub Firma KALETA JEAN-MICHEL STANISLAS 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwisko KACPERSKA Rubryka 3 - Prokurenci ELŻBIETA KRYSTYNA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury ŁĄCZNA Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności

5 Strona 5 z 10 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 01, 11, Z, UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZEM RYŻU 2 01, 19, Z, POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLET 3 01, 29, Z, UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 4 01, 30, Z, ROZMNAŻA ROŚLIN 5 02, 10, Z, GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH 6 02, 20, Z, POZYSKIWA DREWNA 7 02, 30, Z, POZYSKIWA DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZEM DREWNA 8 22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9 33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 10 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 11 35, 11, Z, WYTWARZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 12 35, 12, Z, PRZESYŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 14 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 15 35, 30, Z, WYTWARZA I ZAOPATRYWA W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 16 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIA I DOSTARCZA WODY 17 37, 00, Z, ODPROWADZA I OCZYSZCZA ŚCIEKÓW 18 38, 11, Z, ZBIERA ODPADÓW INNYCH NIŻ BEZPIECZNE 19 38, 12, Z, ZBIERA ODPADÓW BEZPIECZNYCH 20 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWA ODPADÓW INNYCH NIŻ BEZPIECZNE 21 38, 22, Z, PRZETWARZA I USZKODLIWIA ODPADÓW BEZPIECZNYCH 22 38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 23 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 24 39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 25 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 26 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 27 42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYRII WODNEJ 28 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYRII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 29 43, 21, Z, WYKONYWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 30 43, 22, Z, WYKONYWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 31 43, 29, Z, WYKONYWA POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 32 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 33 45, 1,, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 34 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 35 46, 5,, SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 36 46, 6,, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

6 Strona 6 z , 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 38 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 39 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 40 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 41 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 42 49, 42, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 43 49, 50, B, TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW 44 52, 10, A, MAGAZYNOWA I PRZECHOWYWA PALIW GAZOWYCH 45 52, 10, B, MAGAZYNOWA I PRZECHOWYWA POZOSTAŁYCH TOWARÓW 46 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 47 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 48 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 49 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 50 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 51 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 52 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 53 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 54 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 55 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 56 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 57 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 58 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 59 71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 60 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYRII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 61 71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 62 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 63 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZI POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 64 73, 1,, REKLAMA 65 73, 20, Z, BADA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 66 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 67 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 68 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 69 77, 31, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 70 77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 71 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 72 81, 21, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 73 81, 29, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 Strona 7 z , 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTA 75 81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWAM TERENÓW ZIELENI 76 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 77 93, 1,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 78 93, 2,, DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego R R R R R R R R R R R R Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** R R. 2 ***** R R. 3 ***** R R. 4 ***** R R. 5 ***** ***** ***** ***** R R. 9 ***** ***** Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** R R. 2 ***** ***** R R. - UCHWAŁA NR 1/2004 Z DNIA R. 4 ***** R R. 5 ***** R R. 6 ***** R R. 7 ***** ***** ***** ***** R R. 11 *****

8 Strona 8 z ***** Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** R R. 2 ***** ***** R R. 4 ***** R R. 5 ***** R R. 6 ***** R R. 7 ***** ***** ***** ***** R R. 11 ***** ***** Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

9 Strona 9 z 10 Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Nie dotyczy Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia POŁĄCZE NASTĘPUJE W DRODZE PRZEJĘCIA SPÓŁKI "SITA RADOM" SP.Z O.O. PRZEZ SPÓŁKĘ "SITA SUWO" SP.Z O.O. Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - SITA-SUWO" SP.Z O.O. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI "SITA SUWO" SP.Z O.O. Z DNIA 23 STYCZNIA 2004R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK "SITA SUWO" SP. Z O.O. I "SITA RADOM" SP.Z O.O. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI "SITA RADOM" SP.Z O.O. Z DNIA 23 STYCZNIA 2004R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK "SITA SUWO" SP. ZO.O. I "SITA RADOM" SP.Z O.O. Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma "SITA RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub POŁĄCZE ZOSTA DOKONANE W TRYBIE PRZEWIDZIANYM W ART PKT 1

10 Strona 10 z 10 przekształcenia K.S.H. ZE ZMIANĄ UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SITA RADOM SP. Z O.O. POŁĄCZE SPÓŁEK NASTĄPI PRZEZ PRZESIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ MPO SITA LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SITA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA SITA RADOM SP. Z O.O. WYDA JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPÓŁCE SITA POLSKA SP. Z O.O. (ŁĄCZE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). W WYNIKU POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE DOJDZIE DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, W KWOCIE STANOWIĄCEJ WARTOŚĆ WYDANYCH UDZIAŁÓW JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, SPÓŁCE SITA POLSKA SP. Z O.O. W DNIU R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZE WSPÓLNIKÓW PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU. Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma "MPO SITA LUBLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 17:07:36 Numer KRS: 0000104916

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 17:07:36 Numer KRS: 0000104916 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2014 godz. 17:07:36 Numer KRS: 0000104916 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

, 4.Adres strony internetowej

, 4.Adres strony internetowej W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/202 Nr pisma wnioskodawcy: Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.informaga o sporządzeniu lub

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.09.2012 godz. 08:28:10 Numer KRS: 0000397897

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.09.2012 godz. 08:28:10 Numer KRS: 0000397897 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.09.2012 godz. 08:28:10 Numer KRS: 0000397897 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Identyfikator wydruku: RP/213765/30/20130726143602 Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.04.2013 godz. 14:28:39 Numer KRS: 0000447555

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.04.2013 godz. 14:28:39 Numer KRS: 0000447555 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.04.2013 godz. 14:28:39 Numer KRS: 0000447555 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2013 godz. 10:46:35 Numer KRS: 0000419170

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2013 godz. 10:46:35 Numer KRS: 0000419170 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2013 godz. 10:46:35 Numer KRS: 0000419170 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 22:00:00 Numer KRS: 0000326847

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 22:00:00 Numer KRS: 0000326847 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2013 godz. 22:00:00 Numer KRS: 0000326847 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.03.2015 godz. 11:11:49 Numer KRS: 0000549789

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.03.2015 godz. 11:11:49 Numer KRS: 0000549789 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.03.2015 godz. 11:11:49 Numer KRS: 0000549789 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo