Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, Warszawa Fax. (022) numer referencyjny sprawy: DZP /2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.)

2 Spis Treści ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ROZDZIAŁ IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ROZDZIAŁ IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XXI. INNE ISTOTNE INFORMACJE Formularz Ofertowy Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie Wykaz zamówień Oświadczenie Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Oświadczenie Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia Wzór umowy S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

3 ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (a) Główny przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzki pracowników i wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze starej siedziby, tj. budynków znajdujących się przy ulicy Żelaznej 59 oraz przy Al. Jana Pawła II 70 w Warszawie do nowej siedziby tj. budynku znajdującego się przy ul. Poleczki 33 w Warszawie (Poleczki Business Park budynek A2). Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł we wzorze umowy oraz załącznikach do umowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: specyfikacja ). 3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami. ROZDZIAŁ II. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. ROZDZIAŁ III. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.; dalej: ustawa ). ROZDZIAŁ IV. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ V. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia 2 sierpnia 2010 r. do dnia 22 października 2010 r. ROZDZIAŁ VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: (a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. (b) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia o podobnym charakterze do zakresu prac niniejszego zamówienia, tj. co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzce minimum 200 (dwieście) stanowisk pracy biurowej w każdej z usług. (c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności, co najmniej: (i) (ii) min. 3 (trzema) kierowcami z uprawnieniami do prowadzenia samochodów ciężarowych. min. 14 (czternastoma) osobami, posiadającymi doświadczenie w zakresie usług przeprowadzki. (d) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia, a w szczególności, co najmniej: (i) (ii) (iii) min. 3 (trzema) samochodami ciężarowymi przystosowanymi do przewozu mebli o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 7,5 t. min. 7 (siedmioma) wózkami na kołach gumowanych do transportu mebli. min. 7 (siedmioma) wózkami na kołach gumowanych do transportu kartonów. (e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, a w szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

4 4. Niespełnienie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3, chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. ROZDZIAŁ VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: (a) Wypełniony Formularz Ofertowy (wg Załącznika Nr 1 do specyfikacji); (b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; (c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (f) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (g) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia (wg Załącznika nr 2 do specyfikacji); (h) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg Załącznika nr 3 do specyfikacji). Jeżeli Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie tego podmiotu do uczestnictwa w realizacji części zamówienia; (i) (j) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 4 do specyfikacji). Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wg Załącznika nr 5 do specyfikacji). Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia, którymi będzie dysponował winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; (k) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; (l) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, winno ono obowiązywać przez cały okres związania ofertą); (m) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 1 lit. (b), (d), (e) i (f) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: (a) (b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 4 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

5 (c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). pkt 1 lit. (c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę albo miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy: DZP /2010. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższy numer referencyjny. 3. Wykonawcy winni kierować do Zamawiającego wszelką korespondencję (w tym także oferty) za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczać osobiście lub przez kuriera, na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Żelazna Warszawa Parter Kancelaria Główna 4. Zamawiający dopuszcza wzajemne przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu. Zamawiający ze swojej strony wskazuje dla tego celu następujący numer faksu: (022) Uznaje się, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu zostały złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią niniejszej specyfikacji kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść wyjaśniania także na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą specyfikację 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu jego składania, o którym mowa w pkt 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może przed terminem składania ofert, zmienić treść dokumentów składających się na niniejszą specyfikację. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z Wykonawców, którym przekazał niniejszą specyfikację, jak również zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą specyfikację. 8. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę oględzin siedzib (aktualnej i nowej) w celu zapoznania się z faktyczną ilością wyposażenia (mebli, sprzętu komputerowego, innego sprzętu elektronicznego, dokumentów), będącego w posiadaniu Agencji oraz zaznajomienia się z uwarunkowaniami technicznymi budynków, takimi jak: usytuowanie wind, klatek schodowych, położenia korytarzy istotnych przy dokonywaniu usługi przeprowadzki oraz dróg dojazdowych. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizytacji w obydwu lokalizacjach w dniach: (a) 14 czerwca 2010 r. w godz. od do budynku A2 przy ul. Poleczki 33 w Warszawie; (b) 15 czerwca 2010 r. w godz. od 9.00 do budynków znajdujących się przy ulicy Żelaznej 59 oraz przy Al. Jana Pawła II 70 w Warszawie; po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Panem Robertem Dziurą, tel. (022) ROZDZIAŁ IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: ROZDZIAŁ X. (a) w sprawach formalnych: Pan Zbigniew Antonik, tel.: (022) w godz. 9: (b) w sprawach merytorycznych: Pan Robert Dziura tel. : tel.: (022) w godz. 9: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych zero groszy). 2. Wadium może być wniesione w: (a) pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, (b) gwarancjach bankowych, 5 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

6 (c) gwarancjach ubezpieczeniowych, (d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie numer rachunku , z dopiskiem na przelewie: wadium w postępowaniu na wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy dołączyć do oferty. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. ROZDZIAŁ XI. Termin związania ofertą. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza(-y) Ofertowego(-ych), stanowiących Załącznik Nr 1do niniejszej specyfikacji. 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna zawierać jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne z dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału nie podlegają zwrotowi. 5. Oferta pod rygorem nieważności musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 6. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy. 8. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę były kolejno ponumerowane. 11. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób (uniemożliwiający jej samoistną dekompletację) ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta), oferta zawierała spis treści a strona tytułowa oferty zawierała następujące informacje: (a) temat postępowania na jaki oferta jest składana, (b) nazwa Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta jest składana przez konsorcjum powinny zostać wyszczególnione wszystkie poszczególne podmioty tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych oraz wskazaniem pełnomocnika konsorcjum, (c) adres siedziby Wykonawcy, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) nr telefonu, nr faksu, dane osoby do kontaktu. 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może utajnić informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwa (firma) Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 6 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

7 14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania: (a) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty. (b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. (c) Każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 9 ustawy. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia winno być podpisane przez pełnomocnika konsorcjum. (d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. (e) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. ROZDZIAŁ XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce zaadresowanej jak poniżej: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Żelazna 59, Warszawa Oferta na wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy oraz Nie otwierać przed dniem r. godz " 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sposób i w miejscu wskazanym w rozdziale VIII. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego Warszawa, ul. Żelazna 59, pokój nr 173, I piętro (III etap). ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia i podania ceny ofertowej netto, należnego podatku od towarów i usług (VAT), ceny ofertowej brutto. 2. Ceny określone w formularzu ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podane ceny nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIX pkt 4 lit. a niniejszej specyfikacji. 3. Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 4. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym winne być wyrażone w złotych polskich. ROZDZIAŁ XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. ROZDZIAŁ XVI. Opis kryteriów wyboru oferty. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium: kryterium cena - 100%, wg poniższego wzoru: P Cmin Cb P = C min x 100 pkt, Cb ilość punktów oferty w kryterium cena cena najniższa spośród ważnych ofert cena oferty badanej gdzie: 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 7 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

8 4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryterium wyboru. ROZDZIAŁ XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagane jest w wysokości 5 (pięć) % zaoferowanej ceny ofertowej brutto. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: (a) pieniądzu, (b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, (c) gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, (d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, poręczenia udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ma być wystawione przez bank, ubezpieczyciela lub poręczyciela. Bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym rozdziale specyfikacji będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentów. 7. Zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, Wykonawca złoży u Zamawiającego w Kancelarii Głównej, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Żelaznej 59, z adnotacją dla Departamentu Administracyjno-Gospodarczego. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w wysokości 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Końcowego Wykonania Usługi. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej podlega zwrotowi zgodnie z pkt 8 wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższych przypadkach: (a) jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zmianie ulegnie wysokość obowiązującej dla danej usługi stawki podatku VAT zmiana wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę usługi, (b) jeżeli w czasie trwania umowy zmianie ulegną wymogi bezpieczeństwa określone w Zarządzeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezpieczeństwa informacji w ARiMR. 8 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

9 ROZDZIAŁ XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnych z przepisami ustawy niżej wymienionych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: (a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; (b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; (c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, (d) odrzucenie oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektroniczne opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie10 (dziesięciu) dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. ROZDZIAŁ XXI. Inne istotne informacje. XXI.I. Zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia i wycofanie złożonej oferty. 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE. 5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 6. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. XXI.II. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku, gdy: 1. Jest niezgodna z ustawą. 2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 3. Jeżeli złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XXI.III. Podwykonawcy. 9 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

10 Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania zamówienia lub jego części. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XXI.IV. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. XXI.V. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Załączniki do specyfikacji: 1. Wzór Formularza Ofertowego. 2. Wzór Oświadczenia z art. 22 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia. 3. Wzór Oświadczenia wykaz zamówień. 4. Wzór Oświadczenia wykaz osób. 5. Wzór Oświadczenia wykaz narzędzi. 6. Wzór umowy wraz z załącznikami. Zatwierdzam specyfikację wraz ze wszystkimi załącznikami: 10 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

11 Załącznik Nr 1 do specyfikacji pieczęć Wykonawcy Formularz Ofertowy Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu i na rzecz W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia za cenę: Podatek VAT Przedmiot zamówienia Cena netto zł Cena brutto zł % zł [a] [b] [c] [d] = [b] x [c] [e] = [b] + [d] Wykonanie usługi przeprowadzki Łączna cena ofertowa netto zł (słownie): Łączna cena ofertowa brutto zł (słownie): Oświadczamy, że: 1. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale V specyfikacji oraz wzorze umowy. 2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji. 5. Wadium w wysokości ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych zero groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr prowadzony w banku. 7. Zobowiązujemy się do wniesienia przez podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 9. Dokumenty wymienione od strony do strony stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu właściwych przepisów i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania. 10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: (a) wykonanie zamówienia w części (zakres prac). 11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ; fax. nr Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.), dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 11 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

12 Załącznik Nr 2 do specyfikacji pieczęć Wykonawcy Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy oświadczam(-y), że: I. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, II. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, III. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, IV. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, V. Nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 12 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

13 Załącznik Nr 3 do specyfikacji pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Wykaz zamówień Lp Zamawiający (nazwa, adres) (Pożądany: nr telefonu i nazwisko osoby odbierającej prace) Wykonawca zamówienia Opis zamówienia (informacja o ilości przenoszonych stanowisk pracy biurowej) Wartość brutto (zł) Rozpoczęcie [DD-MM- RRRR] Okres realizacji Zakończenie [DD-MM- RRRR] Podmiot (inny niż Wykonawca składający ofertę) wskazany w kolumnie [c] będzie brał udział w realizacji części zamówienia [TAK/NIE] 1 [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] 1 2 Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane należycie. Do poszczególnych punktów w wykazie Wykonawca winien przyporządkować odpowiedni dokument. POUCZENIE: Art KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 1 Jeżeli Wykonawca zamówienia (inny niż Wykonawca składający ofertę) wskazany w kolumnie [c] będzie brał udział w realizacji części zamówienia należy złożyć dokumenty zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt 1 lit. (h) niniejszej specyfikacji. 13 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

14 Załącznik Nr 4 do specyfikacji pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Niniejszym wykazuję( my) osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia, którymi dysponuję( my) lub będę (-my) dysponować i zamierzam(-y) zaangażować w realizację niniejszego zamówienia. A) 3 osoby kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia samochodów ciężarowych Lp Imię i Nazwisko Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi osobami B) 14 osób posiadających doświadczenie w zakresie usług przeprowadzki Lp Imię i Nazwisko Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi osobami w Jeżeli Wykonawca wskazał w wykazie osoby innego podmiotu, wskazanego w tabeli, należy dołączyć dokumenty zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt 1 lit. (i) niniejszej specyfikacji. 14 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

15 POUCZENIE: Art KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 15 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

16 Załącznik Nr 5 do specyfikacji pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia Niniejszym wykazuję(-my) narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, które zamierzam(-y) użyć do realizacji niniejszego zamówienia. Lp. Opis narzędzia, wyposażenia zakładu i urządzenia technicznego (zgodnie z rozdziałem VI pkt 1 lit. d specyfikacji) Informacja o podstawie dysponowania wykazanymi zasobami POUCZENIE: Art KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., dn. (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy) 1 Jeżeli Wykonawca wskazał w wykazie narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne innego podmiotu, wskazanego w tabeli, należy dołączyć dokumenty zgodnie z zapisem rozdziału VII pkt 1 lit. (j) niniejszej specyfikacji. 16 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

17 Załącznik Nr 6 do specyfikacji Wzór umowy Umowa Nr Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 70, Warszawa, REGON , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług, NIP ; reprezentowanym przez:... Zastępcę Prezesa, Pełnomocnika.. Dyrektora Departamentu Księgowości, Głównego Księgowego, Pełnomocnika; zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, a... wpisanym(ą) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy... pod Nr..., / wpisanym(ą) do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy/Miasta w... pod numerem..., REGON nr..., NIP..., (kapitał zakładowy) reprezentowanym przez:... zwanym (ą) dalej Wykonawcą, w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z poźn. zm.), o następującej nazwie: Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy. PRZEDMIOT UMOWY Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przeprowadzki biura Centrali Zamawiającego wraz z wyposażeniem dla 1210 stanowisk pracy z budynków znajdujących się przy ulicy Żelaznej 59 oraz przy Al. Jana Pawła II 70 w Warszawie do budynku znajdującego się przy ul. Poleczki 33 w Warszawie (Poleczki Business Park budynek A2) na podstawie, złożonej przez Wykonawcę, oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Przeprowadzka będzie polegać na przetransportowaniu wyposażenia biura Centrali ARiMR (wykaz rzeczy składających się na wyposażenie stanowi załącznik nr 2b do niniejszej umowy) w terminach określonych w harmonogramie przeprowadzki (załącznik nr 3 do umowy) zgodnie z szczegółowym opisem sposobu wykonania umowy (załącznik nr 2a do umowy). 3. Terminy wskazane w załączniku nr 3 do umowy stanowiące harmonogram przeprowadzki mogą ulec zmianie w szczególności z powodu późniejszego przekazania budynku Centrali Zamawiającego przez Właściciela budynku lub innych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania umowy. OBOWIĄZKI STRON Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeprowadzkę określoną w 1 z zachowaniem należytej staranności biorąc całkowitą odpowiedzialność za powierzone mienie. W celu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 1) dostarczyć odpowiednią ilość kartonów lub/i kontenerów (umożliwiającą realizację założeń harmonogramu w danym dniu) Pojemność kartonów lub/i kontenerów powinna umożliwiać zapakowanie minimum 0,5 metra bieżącego dokumentacji, 2) dostarczyć kontenery (z dodatkowym zabezpieczeniem - zamknięciem) do transportu dokumentacji wrażliwej (umożliwiające realizację założeń harmonogramu w danym dniu), 3) dostarczać kartony lub kontenery w transzach w miejsce i w terminach wskazanych przez Zamawiającego, 4) dostarczyć folię zabezpieczającą tzw. bąbelkową, taśmy klejące, sznurki do zabezpieczenia przewożonego sprzętu oraz naklejki do znakowania kartonów i mebli, w ilości umożliwiającej właściwe zapakowanie i zabezpieczenie przewożonego sprzętu, 5) rozmontować, zapakować oraz załadować wyposażenie do środków transportu przystosowanych do przewozu tego typu ładunków, 17 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

18 6) przetransportować wyposażenie do nowej siedziby, 7) rozładować wyposażenie, 8) przenieść meble i wyposażenie do odpowiednich pomieszczeń w nowej siedzibie oraz ustawić je w pomieszczeniach zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, 9) rozpakować i zmontować meble, o ile zostały rozmontowane na czas przeprowadzki oraz ustawić w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, 10) ustawić sprzęt komputerowy w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, 11) zabezpieczyć przewożone wyposażenie w czasie transportu w taki sposób, aby nie uległo uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zdekompletowaniu, 12) realizować niniejsze zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż, 13) używać kombinezonów roboczych pozwalających na identyfikację personelu Wykonawcy, 14) używać w pomieszczeniach wózków na kołach gumowych (w budynkach nie jest dopuszczalne używanie wózków do przewozu palet tzw. paleciaków), 15) skutecznie zabezpieczyć windy, hole i drzwi poprzez wyłożenie ich folią lub kartonami bądź w inny sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w starej i nowej siedzibie, 16) dbać o porządek w trakcie przeprowadzki, w tym zapewnić utylizację śmieci powstałych w wyniku świadczenia usługi przeprowadzki, 17) pozostawić w stanie nieuszkodzonym i uporządkowanym windy, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia w starej i nowej siedzibie, 18) ściśle współpracować z Zamawiającym oraz z Administratorami nieruchomości poszczególnych siedzib, 19) przeprowadzić szkolenie pracowników Centrali Agencji w zakresie przygotowania wyposażenia do przeprowadzki. 2. Odłączenie sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu elektronicznego w aktualnej lokalizacji oraz jego podłączenie w nowej siedzibie zostanie dokonane przez pracowników Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania w/w sprzętu do transportu i przewiezienie w sposób: 1) zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi (z użyciem foli zabezpieczającej tzw. bąbelkowej), 2) układając w odpowiedniej pozycji podczas transportu, 3) izolując od wpływu warunków atmosferycznych, 4) zabezpieczając przed wstrząsami, 5) zabezpieczając przed możliwością dostępu osób trzecich. WYNAGRODZENIE Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 1 umowy stanowi kwotę netto zł (słownie: złotych), plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto.. zł (słownie: złotych). 2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją wykonania przedmiotu umowy. 3. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi Protokół Końcowy Wykonania Usługi (załącznik nr 6 do umowy), Protokoły zdawczo-odbiorcze (częściowe), o których mowa w 9 ust. 3 stanowią załączniki do Protokołu Końcowego Wykonania Usługi. 4. Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami, o których mowa w ust Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych protokołów spowoduje naliczenie ponownego 21- dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 6. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 7. Za dzień zapłaty, Strony uznają dzień złożenia w banku polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego. KARY UMOWNE W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania usługi określonych w harmonogramie przeprowadzki stanowiącym zał. nr 3 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1, 5 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, zastrzeżeniem ust Kar umownych, o których mowa w 4 ust. 1 nie stosuje się w przypadku, jeżeli opóźnienie w wykonaniu usługi przeprowadzki danych komórek organizacyjnych Zamawiającego wyniesie 1 dzień w stosunku do harmonogramu przeprowadzki. Jeżeli opóźnienie będzie dłuższe niż 1 dzień, karę nalicza się również za pierwszy dzień opóźnienia. Do okresu opóźnienia nie wlicza się dni nieświadczenia usługi przeprowadzki, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 18 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

19 3. W przypadku ujawnienia okoliczności uznanych przez Zamawiającego za uchybienia w zakresie zachowania poufności informacji wskazanej w 9 ust. 6 Umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) za każdy przypadek stwierdzonej nieprawidłowości. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20 % kwoty łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki w ustawowej wysokości. 6. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi przeprowadzki. 7. Przy realizacji niniejszej umowy, Wykonawca nie może zatrudniać w charakterze pracowników i podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w terminie 7dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu tej sytuacji, z prawem do naliczenia z kary umownej w wysokości 20 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o których mowa w 3 ust.1 umowy. Ponadto, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wysokość Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody, o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych. TERMIN REALIZACJI 5. Umowa zostaje zawarta na czas określony z terminem realizacji od dnia do roku, z zastrzeżeniem 1 ust. 3 umowy. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż zł. na okres obowiązywania umowy. 2. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. Odpis (kopia) polisy wymienionej w ust.1 stanowi integralną część umowy - załącznik nr 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczenie kar umownych zgodnie z 4 ust. 4, gdy: 1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 3, 2) Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację usługi i przerwa trwa dłużej niż 3 dni. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy przysługuje stronom w terminie 15 dni od momentu powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności wymienionych w 7 ust.1 i 2 umowy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwaną usługę w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, której działanie lub zaniechanie legło u podstaw odstąpienia od umowy. 6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, obowiązany jest do: 1) dokonania odbioru usługi już wykonanej, 2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługę, która została wykonana do dnia odstąpienia, proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usługi przeprowadzki. 19 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

20 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca złoży u Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej z form określonych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości zł. (słownie: ), co stanowi 5 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w 5 ust. 1 Umowy. 2. Wykonawca może, z uwzględnieniem zapisów art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej realizacji na następujących zasadach: 1) Zabezpieczenie w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 2) Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być wystawione przez bank albo ubezpieczyciela. Bank lub ubezpieczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od pisemnego żądania kwotę zł. (słownie: złote /100), na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 3) Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia ma być wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, lub podmiot, o którym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który poręczy należyte wykonanie Umowy do wysokości zł. (słownie: złote /100). 3. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 będzie wnoszone w formie: poręczenia, bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu tych dokumentów. 4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, Wykonawca złoży u Zamawiającego w Kancelarii Głównej, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Żelaznej 59, z dopiskiem: Departament Administracyjno-Gospodarczy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy dotyczy wykonania Umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione (zwrócone) nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Końcowego Wykonania Usługi zgodnie z 3 ust. 3 Umowy; 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wykonawca, na minimum 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania usługi zobowiązany jest do przedstawienia listy wszystkich osób, które będą uczestniczyły w przeprowadzce oraz listę osób, które będą uprawnione do podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych w jego imieniu oraz nr rejestracyjne pojazdów biorących udział w przeprowadzce. Wszelkie zmiany osobowe, sprzętowe należy zgłosić Zamawiającemu. Propozycja zmian wymaga akceptacji Zamawiającego. 2. Zamawiający, zobowiązany jest do sporządzenia na każdy dzień przeprowadzki protokołu zdawczo-odbiorczego przeznaczonego do przewiezienia w danym dniu wyposażenia z wyszczególnieniem ilości przewożonych poszczególnych rodzajów mebli, kontenerów i kartonów z dokumentacją, komputerów, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, który zostanie sprawdzony i podpisany przez Wykonawcę. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za mienie Zamawiającego, wskazane każdorazowo w protokole, od chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbioru przeniesionych rzeczy do nowej siedziby. 4. Wykonawca na swój koszt uzyska pozwolenia (o ile takie będą wymagane) na parkowanie lub przejazd samochodów, którymi będzie dokonywana usługa przeprowadzki pomiędzy siedzibami Zamawiającego. Zamawiający udzieli wszelkiej możliwej pomocy w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń (o ile takie będą wymagane) związanych między innymi z blokowaniem pasa ruchu drogowego podczas załadunku. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby trzecie wykonujące czynności objęte niniejszą umową. 6. Wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego oraz warunków Umowy, w których posiadanie wszedł Wykonawca przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy, jest on zobowiązany zachować w poufności. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem. 7. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zobowiązania osób realizujących Umowę do zachowania w tajemnicy wiadomości, o których mowa w ust. 6 powyżej. 8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 20 S trona Wykonanie usługi przeprowadzki biura oraz wyposażenia Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 1210 stanowisk pracy

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272949-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi sprzątania budynków 2011/S 165-272949 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132916-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Licytacja L Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013

Licytacja L Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013 Licytacja L-342-2012 - Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013 Ogłoszenie o zamówieniu L-342-2012 - Sprzedaż i dost. prasy dla Centrali ARiMR w 2013 I. Dane zamawiającego Nazwa: ARiMR - ARiMR,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.krakow.pl Kraków: Ochrona osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury. Numer ogłoszenia: 34213-2016;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo