stemple ulotki ROK XX - NUMER 288 DOM POGRZEBOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "stemple ulotki 1.1-2010 ROK XX - NUMER 288 DOM POGRZEBOWY"

Transkrypt

1 stemple wizytówki ulotki Bezp³atny dwutygodnik informacyjno - reklamowy kolportowany na terenie Miñska Mazowieckiego i powiatu pl. Kiliñskiego 7/3 tel REDAKCJA: Miñsk Mazowiecki, pl. Kiliñskiego 7, tel , kom Mazowiecka Korporacja Leasingowa M.M. ul. Konstytucji 3 Maja p. 111 (Hotel FUD) tel. / fax 5/ maszyny produkcyjne i budowlane œrodki transportu, komputery, wyposa enie biur, systemy alarmowe... Leasing zwrotny - sposób na kryzys DOM POGRZEBOWY Miñsk Maz. ul. 1 PLM W-wa tel. (05) Miñsk Maz., ul. Koœcielna 4 ca³odobowo tel. (05) , KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWYCH: eksportacja zw³ok oraz ich przechowywanie w godnych warunkach (ch³odnia) pomoc w za³atwianiu formalnoœci oprawa muzyczna pogrzebów trumny, krzy e nagrobne, tabliczki autokary do przewozu uczestników pogrzebu krajowy i miêdzynarodowy transport zw³ok organizacja pogrzebów w ramach zasi³ku ZUS i KRUS M a z o w i e c k i I n f o r m a t o r G o s p o d a r c z y ISSN ROK XX - NUMER 88

2 w kuchni kuchnia litewska Od pocz¹tku osadnictwa na terenach wspó³czesnej Litwy przewa a³y lasy. Upowszechnienie siê rolnictwa we wczesnym œredniowieczu spowodowa- ³o wzrost spo ycia rozmaitych zbó, zarówno w postaci kasz, jak i wypieków. Litwa jako kraj w przewa aj¹cym stopniu rolniczy sta³a siê tak e jednym z czo³owych konsumentów produktów mlecznych. Dietê uzupe³nia³y warzywa, a tak e owoce leœne i grzyby. Kuchnia litewska niemal od samego pocz¹tku by³a pod wp³ywem kuchni krajów oœciennych, a tak e kuchni ludów zamieszkuj¹cych Wielkie Ksiêstwo Litewskie: ukraiñskiej, polskiej, tatarskiej, bia³oruskiej oraz ydowskiej. W XVII w. popularnoœæ zyska³ przywieziony z Ameryki ziemniak. W tradycyjnej kuchni litewskiej powszechne u ywa siê przypraw takich jak: pieprz, ga³ka muszkato³owa, kolendra, miêta, kminek (dodawany do wielu potraw, od chleba przez zupy, a po suszone i wêdzone sery bia³e). Pocz¹wszy od XVIII wieku w okresie zaborów kuchnia Litwy znalaz³a siê pod wp³ywem kuchni rosyjskiej oraz niemieckiej. Popularne s¹ równie ryby i miêsa przyrz¹dzane na wiele sposobów oraz ser jab³kowy. Kreplach 300g m¹ki pszennej, 1 jajko, 1 ³y ka oleju, ciep³a woda - ok. 6 ³y ek, szczypta soli, 00g drobno mielonej wo³owiny, jajka, 1 cebula, 1/ ³y eczki soli, 1/ ³y eczki mielonego pieprzu, 1/4 ³y eczki curry, zmia d ony z¹bek czosnku, olej Przygotowanie farszu: Na oleju podsma yæ na z³oto pokrojon¹ w drobn¹ kostkê cebulê, dorzuciæ mielon¹ wo³owinê, podsma yæ na du ym ogniu, dodaæ curry i podsma aæ miêso oko³o 5 minut, ci¹gle mieszaj¹c. Zdj¹æ patelniê z ognia, wbiæ jajka, dosypaæ só³ i pieprz i szybko wymieszaæ. Zostawiæ do ostygniêcia. Jeœli masa jajecznomiêsna jest zbyt luÿna postawiæ patelniê na ma³y ogieñ i chwilê pomieszaæ. Przygotowanie ciasta: Do miski wsypaæ m¹kê ze szczypt¹ soli, zrobiæ do³ek, wlaæ ubite jajko, olej i tyle ciep³ej wody, eby da³o siê zagnieœæ miêkkie i elastyczne ciasto. Kulê ciasta podzieliæ na dwie czêœci, ka d¹ rozwa³kowaæ cienko na blacie. Zalet¹ tego ciasta jest to, e siê nie klei, mo na je wa³kowaæ, nawet nie podsypuj¹c m¹k¹. Rozwa³kowany p³at ciasta pokroiæ na niewielkie kwadraty, na ka dy na³o yæ trochê nadzienia i sklejaæ zgrabne trójk¹ty. Piero ki gotowaæ w osolonym wrz¹tku oko³o 10 minut. Podawaæ w gor¹cym rosole. Mo na je tak e sma yæ na oleju i serwowaæ z sosem pomidorowym. Zupa drwali l bulionu wo³owego, 3/4 szlanki ³uskanego grochu, 3/4 szklanki fasoli jaœ (mo e byæ z puszki), 50 dag mielonego miêsa wo³owego, 1 jajko, 1/ szklanki œmietany, liœæ laurowy, sól, pieprz Groch i fasolê wrzucamy do roso³u, dodajemy liœæ laurowy i gotujemy do miêkkoœci i rozpadniêcia siê grochu. Do mielonego miêsa wbijamy jajko, dodajemy sól i pieprz, formujemy kulki wielkoœci orzechów w³oskich. Gotujemy je osobno w osolonej wodzie. Po ugotowaniu dodajemy wraz z wywarem do grochu i fasoli. Zabielamy œmietan¹ i doprawiamy do smaku. Zawijasy z Sudowy 80 dag miêsa wieprzowego, 1 jajko, garœæ bu³ki tartej, ³y ki sklarowanego mas³a, sól, pieprz, listki laurowe Nadzienie: marchewki, 15 dag szynki, cebule, mas³o Sos: po 50 ml bia³ego wina i œmietany, 3 ³y ki mas³a Pokrój miêso w plastry, rozbij t³uczkiem, oprósz sol¹ i pieprzem. Zrób farsz: posiekaj marchewki, szynkê i cebule, usma na maœle. Farszem posmaruj miêso, zwiñ i zepnij wyka³aczkami. Boki zawijasów przykryj listkami laurowymi w miejscu wbicia wyka³aczki. Panieruj w jajku i tartej bu³ce, usma na maœle. Do t³uszczu ze sma enia wlej wino i œmietanê, gotuj do zgêstnienia, przypraw. Mieszaj¹c, dodawaj po kawa³eczku zimne mas- ³o. Gotowym sosem polej zawijasy. Kugelis zaparzany kg ziemniaków, 1/ l mleka, 0 dag s³oniny lub boczku, 1 du a cebula, sól, pieprz Wymyte i obrane ziemniaki ucieramy i przecedzamy. Nastêpnie zaparzamy je wrz¹cym mlekiem (zalewamy). Pokrojon¹ w kostkê s³oninê rumienimy na patelni razem z cebul¹. Otrzymanymi skwarkami zalewamy masê ziemniaczan¹. Doprawiamy sol¹ i pieprzem, dok³adnie mieszamy. Przek³adamy masê do wysmarowanej formy i wk³adamy do œrednio nagrzanego (oko³o 00 stopni) piekarnika na godzinê. Kartacze (potrawa popularna na SuwalszczyŸnie) ziemniaki, miêso mielone, sól, pieprz, cebula, boczek wêdzony Ziemniaki obrane, przepuœciæ przez sokowirówkê. Z soku od kartofli odlaæ ca³¹ wodê, na dnie bêdzie krochmal dodaæ do masy kartoflanej i po³¹czyæ. Masê uklepaæ w misce i zrobiæ odwrotn¹ stron¹ ³y ki drewnianej du o wg³êbieñ, jedno ko³o drugiego. Zagotowaæ wodê, wrz¹tkiem zalaæ dziurki i szybko mieszaæ trzonkiem ³y ki.trochê przestudziæ. Z ciasta powinno siê ulepiæ w rêce placki wielkoœci d³oni, wk³adaæ do œrodka orzeszek miêsa mielonego doprawionego jak na kotlety. Wodê zagotowaæ posoliæ - wk³adaæ ostro nie, delikatnie zamieszaæ po ka dym w³o onym kartaczu. Jak ciasta zosta³o, to robiæ bez nadzienia p³askie dyski. Gotowaæ na maleñkim ogniu, eby tylko woda pyka³a.

3 MIG 300 WZORÓW! 3 Œwiat Paneli PERFECT infolinia: ATIS! R G H OW YC G O D LI PO E N A P MONTA W ofercie równie drzwi wewnêtrzne i zewnêtrzne firm Porta, Classen, DRE, Pol-Skone Salon pod³óg i drzwi: ul. Trakt Brzeski 65, Warszawa - Zakrêt, tel

4 4 pomys³ na weekend artyku³ sponsorowany przez Urz¹d Gminy Jab³onna Lacka Na nartach dolin¹ Bugu Rekreacja zim¹ kojarzy siê wiêkszoœci z nartami zjazdowymi. Jednak coraz wiêcej amatorów szuka dogodnych miejsc do uprawiania narciarstwa biegowego. Wbrew rewelacjom dotycz¹cym globalnego ocieplenia klimatu natura powróci³a do normalnych zim a gruba pokrywa œniegu utrzymuje siê na Mazowszu - jak kiedyœ - stosunkowo d³ugo. Morenowe pofa³dowania terenu gminy Jab³onna Lacka s¹siaduj¹ce z pradolin¹ Bugu doskonale siê nadaj¹ do wypraw biegówkami. Amatorom mniej aktywnego wypoczynku proponujemy organizacjê prawdziwego kuligu - w wielu gospodarstwach zachowa³y siê do dziœ piêkne, stare sanie. Dojazd samochodem do gminy Jab³onna Lacka nawet w srogich, zimowych warunkach z Miñska Mazowieckiego (przez Wêgrów, Soko³ów Podlaski) nie zajmie nawet godziny. Narciarsk¹ wyprawê proponujemy odbyæ oznakowanym Nadbu añskim Szlakiem Turystyki Pieszej i Rowerowej: Wirów, Mo³o ew, Gródek, Jab³onna Lacka, Dzierzby. W po³owie trasy warto zrobiæ odpoczynek w Wirowie. U podnó na nadbu añskiej skarpy, na której stoi zabytkowy zespó³ cerkiewny, na wydzielonym terenie znajduje siê Domek Myœliwski z pe³nym zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pokojami goœcinnymi do wynajêcia (info Urz¹d Gminy). Urz¹d Gminy ma siedzibê w Jab³onnie Lackiej przy ulicy Klonowej 14 tel , fax Noclegi: Pensjonat Ostoja Wirów, tel.(5) , Agroturystyczne gospodarstwa Kondracki Wies³aw Morszków 8, tel. (5) Radzikowski Jaros³aw Wieska, tel. (5) , Tober Hanna, Szum Marian Gródek 38, tel. (5) Wy ywienie: Dwa bary w centrum Jab³onny J a b³onna Lacka m a ³ a g m i n a n a w i e l k i e w y p r a w y

5 wielka promocja! OKNA PCV

6 6 informator kulturalny Opracowa³a: Hanna Stankiewicz - Kilijañska Ksi¹zka WRONIEC autor: Jacek Dukaj Dla dzieci Stanu Wojennego i dla dzieci, które Stanu Wojennego nie mog¹ pamiêtaæ - bajka magiczna o nocy grudniowej, gdy ma³emu Adasiowi Wroniec porwa³ z domu rodzinê. Jak Alicja wêdrowa³a przez Krainê Czarów, tak powêdrujemy z Adasiem przez miasto czarnego snu PRL-u. TEST KRWI autor: Jonathan Kellerman Piêcioletni Woody Swope jest œmiertelnie chory. Wiêc dlaczego rodzice nie zgadzaj¹ siê na jedyn¹ terapiê, która mo e go uratowaæ? Doktor Delaware musi ich przekonaæ do zmiany decyzji. Ale pañstwo Swope zabieraj¹ ch³opca ze szpitala i znikaj¹. ZDOBIENIE PRZEDMIOTÓW. MALOWANIE, POSTARZANIE, Z OCENIE Wydawnictwo: Read Me Kilka warstw farby sprawi, e twoja szafka bêdzie przypomina³a mebel wykoñczony lak¹ chiñsk¹. Pó³ki i ramki na zdjêcia mog¹ mieæ dekoracyjne spêkania. GROCH I KAPUSTA. PODRÓ UJ PO POLSCE! autor: El bieta Dzikowska Podró uj œladami El biety Dzikowskiej Pó³nocny wschód to region szczególny. Przede wszystkim wspania³a przyroda: jeziora na Warmii i Mazurach, urokliwa Suwalszczyzna, Podlasie z Puszcz¹ Bia³owiesk¹ i przepiêkn¹ Kotlin¹ Biebrzy. Miejski Dom Kultury.01. Spotkanie z poet¹ Eugeniuszem Kasjanowiczem. Spotkaniu towarzyszyæ bêdzie recital Eli Sieradziñskiej, godz , wstêp wolny Wystawa fotografii, godz , wstêp wolny, miejsce: Dom Pracy Twórczej 0, 1, 7 i 8 lutego PROFESJONALNE WARSZTATY G³os i teatr Miejski Dom Kultury w Miñsku Mazowieckim serdecznie zaprasza nauczycieli, instruktorów teatralnych oraz wszystkich zawodowo pos³uguj¹cych siê mow¹, œpiewem i wystêpami scenicznymi na warsztaty z zakresu emisji g³osu i gry aktorskiej, które w dniach 0, 1, 7 i 8 lutego 010 r. poprowadz¹ zawodowi aktorzy z Krakowa Katarzyna Nowak i Jan Korwin-Kochanowski. Koszt: 170 z³./os. Zg³oszenia przyjmujemy do 16 lutego lutego Zimowe pojedynki z nud¹ Zapraszamy na ferie w Miejskim Domu Kultury. Program wype³niaj¹ warsztaty o ró nej tematyce, spotkania z ciekawymi ludÿmi i wiele innych atrakcji. Przyjmujemy dzieci w wieku od 7 do13 lat. Zapisy pod numerem telefonu: Zapraszamy do uczestnictwa w nowych sekcjach Miejskiego Domu Kultury. W II pó³roczu proponujemy: Batik, zajêcia ceramiczne, taniec folk, taniec hip hop, zajêcia wokalno-instrumentalne, teatr, plastykê, literaturê, taniec towarzyski, balet, fotografiê, szachy. Film PARNASSUS re yseria Terry Gilliam Tytu³owe imaginarium to widowisko, w trakcie którego publicznoœæ wybiera miêdzy radoœci¹ a smutkiem, œwiat³em a mrokiem. Z nim to w³aœnie jeÿdzi po œwiecie Dr Parnassus (Christopher Plummer), który zawar³ pakt z diab³em (Tom Waits): w zamian za nieœmiertelnoœæ musi oddaæ mu swoje pierworodne dziecko: 16-letni¹ córkê Valentinê (Lily Cole). Nie zamierza jednak tego zrobiæ... SHERLOCK HOLMES re yseria Guy Ritchie Sherlock Holmes i jego wierny przyjaciel dr Watson zostaj¹ poddani kolejnej próbie. Tym razem s³awny detektyw, wykorzystuj¹c swoje nieprzeciêtne umiejêtnoœci oraz legendarny intelekt, stanie do walki, podczas której zdemaskuje œmiertelny spisek mog¹cy zniszczyæ kraj. Jak ukarze jego twórców? Robert Downey Jr. odtwarza w filmie postaæ legendarnego detektywa w niespotykany dot¹d sposób. Jude Law wciela siê w zaufanego przyjaciela Holmesa, Watsona, lekarza i weterana wojennego, bardzo oddanego detektywowi. Rachel McAdams gra Irene Adler, jedyn¹ kobietê w yciu Holmesa, któr¹ ³¹czy z nim burzliwy zwi¹zek. WSZYSTKO TO CO KOCHAM re yseria Jacek Borcuch M³odoœæ, mi³oœæ, wolnoœæ, bunt i muzyka jest czas, gdy wszystko zdarza siê po raz pierwszy a mi³oœæ ma s m a k o r a n a d y! Ogromn¹ si³¹ filmu s¹ aktorzy m³odzi, piêkni, zdolni: Mateusz Koœciukiewicz, Jakub Giersza³, Mateusz Banasiuk, Igor Ob³oza oraz Olga Frycz. Towarzysz¹ im uznane gwiazdy: Andrzej Chyra, Anna Radwan, Katarzyna Herman, Marek Kalita. Autorem poruszaj¹cych zdjêæ jest Micha³ Englert. Muzykê, która w filmie staje siê manifestem wolnoœci i m³odoœci skomponowa³ Daniel Bloom. KSIÊ NICZKA I ABA re yseria John Musker, Ron Clements Historia dziewczyny yj¹cej w sercu Luizjany, Nowym Orleanie. Piêkna ksiê niczka Tiana, bardzo zuchwa³a aba i œpiewaj¹ce aligatory s¹ bohaterami tej baœniowej opowieœci. DROGA re yseria John Hillcoat Kolejny film na podstawie prozy Cormaca McCarthy'ego Ojciec wraz z synem podró uj¹ przez postapokaliptyczn¹ Amerykê. Nie maj¹c do obrony przed stoj¹cymi ponad prawem bandytami nic prócz pistoletu, nosz¹ podniszczone ubrania i zadowalaj¹c siê resztkami jedzenia, zmierzaj¹ na wybrze e nie wiedz¹c, co czeka ich u kresu podró y.

7 MIG 7 JAROS AW KUREK ul. Traugutta 15 Miñsk Mazowiecki PIEC Z TK I oprawa prac tabliczki na puchary ROBOTY ZIEMNE TRANSPORT ZAK AD ŒLUSARSKI koparko - ³adowarka - spycharka Miñsk Maz., ul. Ma³opolska 16/18, tel. (0-5) Case 580 Tel tel tel. / fax bramy kraty ogrodzenia balustrady M.M. Pl. Kiliñskiego 7/3, tel

8 8 Polska z nieba... K O N K U R S Z N A G R O D A M I Foto: Jacek Maria Jeliñski Nagroda za trafne odpowiedzi: Lot samolotem nad Miñskiem Warunki uczestnictwa w konkursie i zdobycia nagrody: W kolejnych 6 numerach MIG-a zamieszczaæ bêdziemy fotografie lotnicze zrobione nad ciekawymi i znanymi miejscami w Polsce. Znaj¹c odpowiedÿ na pytanie: co przedstawia zdjêcie? - nale y wys³aæ maila z odpowiedzi¹ na adres: Pierwsza z osób, która przyœle do nas prawid³ow¹ odpowiedÿ otrzyma odbitkê wielkoœci A4 z prezentowanym zdjêciem (lub innym, wybranym z serwisu Ka da osoba, która przez kolejnych 6 miesiêcy prawid³owo odgadnie nasz¹ fotozagadkê otrzyma w nagrodê pó³ godzinny lot nad Miñskiem Mazowieckim! AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA M.M.Pl. Kiliñskiego 7, tel. (05) foldery, ulotki, piecz¹tki, wizytówki

9 MIG U S G GABINETY Specjalista medycyny nuklearnej Certyfikat i Akredytacja PTU Choroby sutka Ci¹ a 3D/4D (dokumentacja DVD) Narz¹d rodny (badania g³owic¹ dopochwow¹) Tarczyca i szyia Jama brzuszna Uk³ad moczowy i j¹dra Gruczo³ krokowy TRUS Naczynia krwionoœne (kolor) Staw kolanowy i barkowy Stawy biodrowe u dzieci Przezciemi¹czkowe LEKARSKIE Miñsk Mazowiecki, ul. 11 Listopada 4/14 (wejœcie od ul. Topolowej) KOLOR DOPPLER - PRZEP YWY KRWI OBRAZOWANIE TRÓJWYMIAROWE I HARMONICZNE PE NY ZAKRES BADAÑ Dr nauk med. Anna Pajk 9 LARYNGOLOG ALERGOLOG-PULMONOLOG lek. med. Jolanta Figura lek. internista El bieta Raczko tel tel pon., œr., pt , czwartek 18-19, sobota 10-1 wtorek 13-16, œroda 9-1, czwartek badania audiometryczne s³uchu - badania laryngologiczne do pracy (w ha³asie, na wysokoœci, kierowcy) - aparaty s³uchowe - testy skórne alergiczne (dzieci i doroœli), - badania spirometryczne - USG - tarczyca, narz¹dy jamy brzusznej (dzieci i doroœli) - ALERGOLOGIA - bezp³atnie w limicie NFZ Mo liwoœæ wizyt w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym UROLOG dr Grzegorz Jêdrzejczak Miñsk Mazowiecki ul. B³onie 15 - Lecznica MELISA tel. rejestracja œrody w godz soboty w godz CZYNNE: pon., œr, pt , soboty zapisy codziennie: tel , doroœli i dzieci APARATY S UCHOWE BEZP ATNE BADANIE S UCHU zapraszamy: pon., wt., czw., pt. Miñsk Mazowiecki ul. 11 Listopada 4 lok. 14 (wejœcie od ul. Topolowej) zapraszamy w godz tel , Miñsk Maz. ul. Kazikowskiego 4 (róg Warszawskiej) MEDICAM Gabinet Lekarski, USG Lek. med. Andrzej Maletka Specjalista ginekologii i po³o nictwa Cytodiagnostyk, Certyfikat USG SUPTG nr 0039/04 prowadzenie ci¹ y, USG ci¹ y schorzenia ginekologiczne, USG ginekologiczne cytodiagnostyka, kolposkopia szczepienia przeciwko HPV konsultacje Zapisy - gabinet w Miñsku Mazowieckim ul. Warszawska 196, lok. 4: tel Inne terminy wizyty lub USG do uzgodnienia, tel GABINET USG LARYNGOLOG lek. med. Ewa Tomczak przyjmuje dzieci i doros³ych pon., wt., pt., w godz œr., sob., 8:30-11 Ryszard Czeczko specjalista radiodiagnostyki tel PRZYJÊCIA: poniedzia³ek wtorek œroda czwartek sobota CENY KONKURENCYJNE Badania przep³ywów naczyniowych, y³y i têtnice Badania stawów biodrowych dzieci BACC - biopsja cienkoig³owa Na zapisy telefoniczne: Wysokiej klasy nowy ultrasonograf cyfrowy firmy TOSHIBA NEMIO PRO system kolor zdrowa ywnoœæ, art. przem., drogeryjne, nasiona narz¹dów jamy brzusznej, gruczo³u krokowego, miednicy ma³ej, sutka, tarczycy, j¹der, wêz³ów ch³onnych, œlinianek, stawów, miêœni, przezciemi¹czkowe w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym tel Miñsk Maz., ul. Kazikowskiego 4 róg Warszawskiej BRATEK USG dzieci i doros³ych Miñsk Mazowiecki, ul. Koœcielna 4 codziennie 9-17, w soboty 9-14 Miñsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3-go Maja 1 (Dom Rzemios³a) tel. (05) GABINET STOMATOLOGICZNY Lek. stomatolog Jolanta Kruk przyjêcia: œr., pt.: 10-17, sob.: 9-13 inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym Miñsk Mazowiecki, ul. Boczna tel. kom , tel. dom. (0-5) zio³a produkty dla diabetyków produkty wegetariañskie wody mineralne lecznicze syropy lecznicze bez konserwantów miody, zio³omiody i inne specyfiki a tak e: - nasiona - cebulki kwiatowe - krzewy ozdobne - nasiona zió³

10 10 fotografie Jacka Marii Jeliñskiego wiêcej zdjêæ Miñska w zimowej szacie: PROEKOLOGICZNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE Biuro: 11 Listopada 1, Miñsk Mazowiecki tel./fax Dzia³ techniczny: tel tel. kom , Hurtownia: Choszczówka Stojecka ul. Warszawska 0, Miñsk Maz. tel/fax

11 MIG 11 PRYZMAT POŒREDNICY LICENCJONOWANI AGENCJA NIERUCHOMOŒCI zapraszamy: pon., wt., czw , œr. pt INTERNET: M.M. ul. Konsytucji 3 Maja (vis a vis Urzêdu Miasta) Ip. pok. 110, tel. (0-5) , US UGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŒCI POŒREDNICTWO KUPNA-SPRZEDA Y PROJEKTY BUDOWLANE, POZWOLENIA NA BUDOWÊ, ŒWIADECTWA ENERGETYCZNE, LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ, PROJEKTY GOTOWE MIESZKANIA - SPRZEDA PZT - 7 M.M. 68,1 m z³ PZT M.M. 5,8 m z³ PZT - 85 M.M. 48,5 m z³ PZT M.M. 38,0 m z³ PZT M.M. 78,4 m z³ PZT M.M. 45,8 m z³ PZT M.M. 48, m z³ PZT M.M. 57,0 m z³ PZT M.M. 46,8 m z³ PZT M.M. 3, m z³ PZT Ka³uszyn 30,0 m z³ PZT M.M. 6,4 m z³ PZT M.M. 35,7 m z³ DOMY - SPRZEDA PZT - 60 M.M. p.u. 50 m, p.gr. 675 m z³ PZT M.M. p.u. 17 m, dz.450 m z³ PZT Ludwinów p.u.78 m, p.gr.5500 m z³ PZT Mrozy p.u. 110 m, dz 900 m z³ PZT St.Niedzia³ka p.u.98 m, dz 8500m z³ PZT Ka³uszyn p.u.171m, dz 9675 m z³ PZT Ciêciwa p.u.55,5m,dz.1106 m z³ PZT - 96 Mienia p.u. 01 m dz m z³ PZT M.M. p.u. 300 m, dz m z³ PZT Osêczyzna 680 m dz m z³ PZT Kobierne p.u. 134 m dz m z³ PZT - 10 Marianka p.u. 150 m, dz.1500 m z³ PZT Grzebowilk p.u. 130 m, dz.90 m z³ PZT Miñsk Maz. p.u. 81 m, dz.90 m z³ OBIEKTY - SPRZEDA PZT M.M. p.u.1170 m,p.gr z³ PZT Koœminy p.u.673 m p.u m z³ PZT Wilimy p.u.8576m,dz. 8576m, z³ PZT Wilimy p.u.8576m,dz. 8576m, z³ PZT Stojad³a p.3086 m dz 731 m z³ GRUNTY - SPRZEDA PZT - 17 Kiczki Pierwsze dz. bud m, z³ PZT - 11 Choszczówka St. dz. bud. 533 m, z³ PZT M.M. dz. budowlana 589 m z³ PZT Stojad³a dz. b. 978 m z³ PZT - 63 Borówek dz. rekre m z³ PZT M.M. dz. bud. 903 m z³ PZT - 71 Janów dz. bud. 484 m z³ PZT - 70 Dêbe Wlk.dz. bud. 769 m z³ PZT Janów dz. bud m z³ PZT Zalesie dz. rolna 4000 m z³ PZT Zalesie dz. rolna 4000 m z³ PZT Brzóze dz. bud. 105 m z³. PZT - 77 M.M. dz. bud. 809 m z³. PZT M.M. dz. bud m z³ PZT Sufczyn dz. bud. 505 m z³. PZT Tartak dz. bud m z³. PZT Antonina dz. bud. 900 m z³. PZT Kol.Stanis³awów dz. rol m z³ PZT Koœminy dz.rolna 5000 m z³ PZT Koœminy dz.rolna 3000 m z³ PZT Nowy Jêdrzejów dz. bud m z³ PZT Nowy Jêdrzejów dz. bud m z³ PZT Anielew dz.bud m z³ PZT - 86 Marianka dz. bud. 1759m z³ PZT - 87 Latowicz dz. bud m z³ PZT - 89 Gliniak dz. bud m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud. 059 m z³ PZT Miñsk Maz. dz. bud. 145 m z³ PZT aziska dz. bud. 900 m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud. 109 m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud m z³ PZT Miñsk Maz. dz. bud. 150 m z³ PZT Rudka dz. bud m z³ PZT Dêbe Wlk. dz. bud.4389 m z³ PZT Kiczki Pierwsze,dz. rol m z³ PZT Chochó³ dz. bud. 980 m z³ PZT Chochó³ dz. bud. 685 m z³ PZT Stojad³a dz. bud m z³ PZT Tymoteuszew dz. bud m z³ PZT uków dz. bud m z³ PZT Wielgolas Brzeziñski dz. bud.100 m z³ PZT Stojad³a dz. bud m z³ PZT Tymoteuszew dz. bud m z³ PZT Tymoteuszew dz. bud m z³ PZT Tymoteuszew dz. bud m z³ PZT Józefin dz. bud m z³ PZT - 88 Józefin dz. bud. 905 m z³ PZT Siennica dz. bud. 000 m z³ PZT Sokóle dz. bud m z³ PZT Sokóle dz. bud m z³ PZT Kolonia Janów dz. bud m z³ PZT Cyganka dz. bud. 600 m z³ PZT Aleksandrów dz. bud m z³ PZT Targówka dz. bud. 00 m z³ PZT Miñsk Maz. dz. bud m z³ PZT Miñsk Maz. dz. bud. 900 m z³ PZT - 89 Miñsk Maz. dz. bud. 494 m z³ PZT Mrozy dz. bud m z³ PZT D³uga Koœcielna dz. bud m z³ PZT - 914,915,916,917,918,919,90,91 Dêbe Wlk. dz. bud. ka da po 864 m z³ PZT - 95 Stojad³a dz. bud m z³ PZT - 97 Chroœla dz. bud m z³ PZT - 98 Chroœla dz. bud m z³ PZT - 99 Chobot dz. bud. 990 m z³ PZT M.M. dz. bud. 500 m z³ PZT Osiny dz. bud. 787 m z³ PZT Wity dz. rolna z³ PZT M.M. dz. bud. 648 m z³ PZT Kobierne dz. rolna m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud m z³ PZT - 94 Stary Konik dz. bud m z³ PZT D³uga Koœcielna dz. bud m z³ PZT - 95 D³uga Koœcielna dz. bud m z³ PZT Mistów, dz. bud. 6600m z³ PZT Janów dz. bud m z³ PZT Karolina dz.rol m z³ PZT Barcz¹ca dz. bud m z³ PZT Cielechowizna dz. bud. 300 m z³ PZT Kêdzierak dz. rolna m z³ PZT - 97 Wólka Miñska dz. bud. 94 m z³ PZT Anielew dz. bud m z³ PZT Osêczyzna dz. bud m z³ PZT Czarnocin dz. bud m z³ PZT D³uga Szlach. dz. bud m z³ PZT Anielew dz. bud. 300 m z³ PZT Anielew dz. bud. 35 m z³ PZT - 98 Anielew dz. bud. 3011m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud. 400 m z³ PZT Jeruzal dz. bud. 508 m z³ PZT - 99 Stojad³a dz. bud. 63 m z³ PZT M.M. Kêdzierak dz. rol. 5133m z³ PZT M.M. Kêdzierak dz. rol. 3187m z³ PZT M.M. dz. bud. 415 m z³ PZT Rudnik dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud. 103 m 90 5 z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Królewiec dz. bud m z³ PZT Skruda dz. bud m z³ PZT Skruda dz. bud. 700 m z³ PZT Ceg³ów dz. bud. 1359m z³ PZT Anielew dz. bud m z³ PZT O³dakowizna dz. bud m z³ MIESZKANIA - WYNAJEM PZT M.M. 59,3 m 000 z³ PZT M.M. 68,4 m 1000 z³ OBIEKTY - WYNAJEM PZT M.M. 50 m, dz 800 m z³ PZT M.M. 43,0 m, dz.0,0 m z³ LOKALE - WYNAJEM PZT M.M. 38,0 m 1400 z³ PZT M.M. 70,0 m 4000 z³ PZT M.M. 80,0 m 350 z³ LOKALE - SPRZEDA PZT M.M. 5,00 m z³ GRUNTY - WYNAJEM PZT M.M. dz. bud. 3,00 m 1500 z³ PZT M.M. dz. bud. 150,00 m z³ PRZYJÊCIE OFERTY DO KATALOGU POŒREDNICTWA - BEZP ATNIE PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA DLA MA YCH ZWIERZ T Ewa Miernik-Degórska Dr nauk weterynaryjnych - Specjalista chorób psów i kotów Miñsk Maz., ul. Gen. Pop³awskiego 7 tel , kom od pon do pt. 16-0, sobota 1-14 (inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym) P.S.M.T. VIKING Sp. z o.o. OFERUJEMY I MONTUJEMY: - szwedzkie pompy ciep³a - odwierty geotermiczne - przydomowe oczyszczalnie œcieków - us³ugi hydrauliczne Miñsk Mazowiecki, ul. Huberta 5 tel. (05) ,

12 1 domowe rady Noworoczne postanowienia... Po egnanie z dymkiem Jest koniecznoœci¹, je eli chcemy byæ zdrowi. Rzucenie palenia bywa trudne dlatego chcemy pomóc naszej silnej woli. Jednak samodzielnie nie kupujmy specyfików w aptece. PoradŸmy siê lekarza. Poprawa kondycji Dla tych bardziej aktywnych proponujê aerobik i si³owniê. Dla mniej œwietna bêdzie joga, spacery lub marszobiegi. Wiosn¹ mo emy przesi¹œæ siê na rower. Najlepiej jednak na nasz¹ sylwetkê bez wzglêdu na wiek i stan zdrowia wp³ywa p³ywanie. Basen w Miñsku Mazowieckim ma byæ otwarty od 0 stycznia! Od ywianie Starajmy siê jeœæ wiêcej warzyw i owoców. Niedocenione s¹ tu mro onki. Mro enie to jeden ze zdrowszych sposobów przechowywania ywnoœci. Pozwala zachowaæ wiêkszoœæ wartoœci od ywczych, nie zmienia smaku ani aromatu. Uroda Coraz czêœciej s³yszymy o szkodliwych, chemicznych substancjach zawartych w kosmetykach. Rozwi¹zanie jak zwykle podpowiada nam natura. Na przesuszon¹ skórê po k¹pieli œwietnie dzia³a oliwa z oliwek lub avokado. Zdrowo, skutecznie i relatywnie taniej. Czas dla dziecka Czêsto mamy w sobie al, e nasze pociechy nie garn¹ siê do czytania ksi¹ ek, a czy czytaliœmy im w dzieciñstwie? Czytanie dzieciom ksi¹ ek wzmaga w nich pasjê poznania, rozwija wyobraÿniê i zapewnia kontakt z ywym jêzykiem. Œwiat komputerów i telewizji gdzie g³ównym narzêdziem jest obraz sprawia, e dzieci dorastaj¹ w œwiecie ubogim jêzykowo, co bêdzie powodowa³o póÿniejsze trudnoœci z nauk¹ i rozwojem. Dzieci, którym rodzice czytaj¹ wyrastaj¹ na m¹drych samodzielnych czytelników, posiadaj¹cych wiedzê i umiejêtnoœæ gdzie jej szukaæ, cz³owieka kulturalnego z wyobraÿni¹. Ksi¹ ki s¹ doœæ drogie, ale mamy w mieœcie i gminie œwietnie wyposa one biblioteki. Czytanie ksi¹ ek jest równie wspania³¹ chwil¹ spêdzania wspólnie czasu. Mo emy ciekawie zaaran owaæ k¹cik czytelniczy buduj¹c np. namiot z koca, albo wykorzystuj¹c kukie³ki przedstawiæ historiê z ksi¹ ki. Czytajmy i bawmy siê z naszymi dzieæmi to zaprocentuje w przysz³oœci. Opracowa³a: Hanna Stankiewicz-Kilijañska Ogród w zimie cz. W lutym dni staj¹ siê coraz d³u sze i przyroda zaczyna przygotowywaæ siê powoli do wiosny. Jeœli wystêpuj¹ opady œniegu to nale y go podgarniaæ pod drzewa i krzewy, a przy opadach intensywnych nale y strz¹saæ œnieg z ga³êzi w celu zabezpieczenia przed z³amaniem. Luty bywa czasem bardzo mroÿny - taka pogodê najlepiej okryæ roœliny w³óknin¹ czy tektur¹. Je eli pogoda pozwala to rozpoczynamy nawo- enie gleby. Pod koniec lutego przeprowadza siê ciêcia pielêgnacyjne drzew i krzewów - wyci¹æ nale y ga³êzie uschniête, po³amane i dotkniête chorob¹. Mo na wysiaæ do pojemników nasiona roœlin jednorocznych o przed³u onym okresie wegetacji takich jak sza³wia, begonia, lobelia, eniszek, petunia, goÿdziki czy lewkonia. Od koñca lutego przyroda zaczyna siê budziæ i mo na ju zacz¹æ nawoziæ np. kompostem drzewa i krzewy, a na trawniku rozsypaæ wapno - nawet wtedy gdy nie stopnia³ jeszcze œnieg. Po takim zabiegu trawa zacznie piêknie rosn¹æ. Pod koniec lutego zaczyna siê wysiewaæ pod szk³em lub foli¹ warzywa takie jak marchew, por czy rzodkiew. Najczêœciej najwiêksz¹ ozdob¹ ogrodu s¹ kwitn¹ce roœliny - ale nie tylko; istnieje wiele roœlin ogrodowych o ozdobnych pêdach, owocach czy liœciach. Ich walory docenia siê najczêœciej gdy pora kwitnienia siê koñczy - póÿn¹ jesieni¹ i zim¹. Kwiaty kwitn¹ce w lutym: ciemierniki, a na prze³omie lutego i marca ranniki zimowe. Krzewy kwitn¹ce w lutym: leszczyna, oczary, a na prze³omie lutego i marca wawrzynek wilcze³yko. Roœliny o ozdobnych pêdach najbardziej efektowne s¹ zim¹, gdy opadn¹ liœcie, bardziej widoczna staje siê ich kolorowa kora - szczególnie na tle œniegu. Brzozy - jasna kora tych drzew zdobi przez ca³y rok. Wierzba bia³a - kora w kolorze ó³tym. Dereñ - ma korê o ognistym, czerwonym zabarwieniu. S¹ te derenie o ó³tym zabarwieniu kory. Najbardziej jaskraw¹ barwê maj¹ m³ode pêdy. Roœliny o ozdobnych owocach oprócz tego, e zdobi¹ roœlinê spe³niaj¹ równie funkcjê u yteczn¹ - s¹ pokarmem dla ptactwa. Najczêœciej owoce maj¹ kolor czerwony lub pomarañczowy, ale mog¹ te byæ ó³te, bia³e lub granatowe, a nawet czarne. Nale y jednak pamiêtaæ, e niektóre owoce s¹ truj¹ce! Uwa ajmy na dzieci! Jeœli w ogrodzie posadzone s¹ iglaki w formie kolumnowej to nale y zadbaæ aby silne opady œniegu ich nie zniekszta³ci³y. W tym celu roœlinê nale y lekko obwi¹zaæ spiralnie sznurkiem na ca³ej d³ugoœci. Pamiêtajmy o dokarmianiu ptaków!

13 US UGI PRZEPROWADZKI, TRANSPORT - tel Limuzyny - wynajem: tel RETRO LIMUZYNY DO ŒLUBU tel , Przewóz osób minibusem tel WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE, NAGRZEWNICE, SOLARY, ART. METALOWE ul. Sosnkowskiego 8 - tel UK ADANIE - CYKLINOWANIE parkiety, schody tel Uk³adanie, cyklinowanie parkietów TRANSPORT PRZEPROWADZKI US UGI TRANSPORTOWE, WIR, ZIEMIA, PIASEK, ROBOTY ZIEMNE, ROZBIÓRKI BUDOWLANE, KOPANIE I WYPE NIANIE FUNDAMENTÓW - tel Kompleksowe remonty i wykoñczenia wnêtrz: hydraulika, ocieplanie poddaszy, g³adÿ gipsowa, malowanie, panele, sufity podwieszane, monta drzwi, okien i inne tel STANY SUROWE. KOMPLEKSOWE ROBOTY WYKOÑCZENIOWE-glazura, terakota, p³yta g.k., g³adÿ, malowanie, monta stolarki, panele tel. (05) , Cyklinowanie, monta, parkiety, schody tel US UGI HYDRAULICZNE. INSTALACJE co/ wodno - kanalizacyjne tel. (05) , US UGI KOPARKO - ADOWARK JCB 100 z³ / godz. - tel CZYSZCZENIE DYWANÓW i TAPICERKI tel , Wykañczanie wnêtrz, panele œcienne, pod³ogowe, g³adÿ gipsowa, p³yta k-g, malowanie oraz inne - tel Monta p³yt K+G, œcianki dzia³owe, sufity podwieszane, w³asne materia³y, atrakcyjne ceny tel. (05) , Kompleksowe us³ugi budowlane, roboty wykoñczeniowe tel US UGI KOPARKO - ADOWARK CAT tel GLAZURA, TERAKOTA, G ADZIE - tel HYDRAULIKA, nowe i remonty, instalacje wodn. kanalizacja, gaz, naprawa, przeróbki kuchenek, piecy gazowych - szybko, tanio tel WYLEWKI - TYNKI - AGREGATEM - tel US UGI OGÓLNOBUDOWLANE Tynki gipsowe i cementowo - wapienne agregatem, docieplenia budynków, budowa od podstaw, remonty - tel Malowanie, panele œcienne, pod³ogowe, glazura, terakota tel SYSTEMY ALARMOWE, automatyka bram i domofony - tel POGOTOWIE KOMPUTEROWE Strony www, tworzenie, pozycjonowanie, serwis tel POSZUKUJÊ MIESZKANIA DO WYNAJÊCIA ( - 3 pokoje) W MIÑSKU MAZOWIECKIM tel , RÓ NE - SPRZEDAM Sprzedam: baliki brzoza, dzia³kê 963 m - Targówka, drewno opa³owe, brzoza, sosna tel Sprzedam dwa lekkie konie: klacz 7 lat, ogier - 6 lat, posiadaj¹ paszporty - tel Sprzedam wióry i trociny Sprzedam meble nowe i u ywane - tel Sprzeda wiru i piasku sortowanego tel Tanio pustaki SOLBET 6 palet oraz stemple budowlane SPRZEDAM SAMOCHÓD Sprzedam FORD FOCUS 1,8 TDCI 003 tel Sprzedam POLONEZ TRUCK 1993 r technicznie sprawny Sprzedam OPEL ASTRA 1,6 + gaz, 003 r. kupiony w salonie, 1 w³aœciciel, srebrny - 15 tys. z³ tel WYNAJMÊ Pokoje - noclegi, faktura VAT (05) , Wynajmê mieszkanie pokoje tel , NIERUCHOMOŒCI - SPRZEDAM Sprzedam mieszkanie w centru 7m, II p podwy szony standart, zadbane, odnowione, wyposa one 399 tys. z³ tel Sprzedam 3 pok. mieszkanie - 70 m, bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta do zamieszkania od zaraz Sprzedam mieszkanie 34 m, II piêtro M.M. ul. 1 PLM Sprzedam mieszkanie pok. 59 m II p. Miñsk Mazowiecki - ul. Piêkna tel Sprzedam mieszkanie 50 m - ul. D¹brówki tel Dzia³kê budowlan¹ 840 m dobrze usytuowan¹ przy ul. Kolejowej w Miñsku Maz. ogrodzon¹ z mediami tel DOCIEPLENIA BUDYNKÓW szybko - tanio - solidnie tel Wydawca: ARW MODELEX Miñsk Mazowiecki Pl. Kiliñskiego 7/3, tel. (05) Uk³ad graficzny i typograficzny og³oszeñ i reklam jest w³asnoœci¹ wydawcy, bez jego zgody nie mo e byæ wykorzystany w innych publikacjach MIG 13 BIURO NIERUCHOMOŒCI RUTKOWSCY Miñsk Mazowiecki, ul. Koœciuszki 13 p. 37 tel. (05) , , SPRZEDA, KUPNO, ZAMIANA, WYNAJEM WYCENA I REGULACJA STANU PRAWNEGO ŒWIADECTWA CHARAKT. ENERG. BUDYNKU MIESZKANIA licencja nr 80, M.M. 47 m, II p., pok.- 35 tys.z³. -M.M, 7 m, III p., 3 pok., balkon 5 m, do zamieszkania -M.M, 53,5m, I p., pok, meble,winda- 70 tys.z³. -M.M.,57,9 m, II p., 3pok, meble, nowe- 309 tys.z³. -M.M, 34 m, 1 pok., I p tys.z³. -M.M., 50 m, pok,iii p.nowe- 50 tys.z³. -M.M, 47,18m, 3pok., IV p.+ piwnica 177 tys.z³ -M.M., 35 m, kawalerka, III p. 155 tys.z³. -M.M 7 km, 86 m, 4 pok., I p., gara, dz.650 m- 85 tys.z³. -M.M, 60m, 3 pok, ³azienki, I piêtro 40 tys. z³. -M.M, 48 m, pok ( ew. 3)., III p.odnowione -18 tys. z³. -M.M., 48 m, 3 pok. II p.- 19 tys. z³. -M.M., 50 m², pok. II p.- 55 tys. z³. -M.M., 68m, pok., I piêtro 30 tys. z³ -M.M, 7 m, II p., 4 pok.-95 tys.z³. -M.M., 86 m, 4 pok., I p.,- 350 tys. z³. DOMY - Grzebowilk, dom 143 m, gara 1 m, dz 880 m, nowy- 48 tys.z³. - Jeruzal, dom 60 m, dz.1900 m- 150 tys.z³. - Weso³a, dom 150 m, dz.6 m, st.sur., media- 500 tys.z³. - Nowy Œwiat, dom 104 m+ 50 m piwnica, gara, dz.530 m- 550 tys.z³. - M.M blisko, dom/1994 r./ 106 m,dz.941 m- 48 tys.z³. - Jeruzal 5 km, dom 107m, dzia³ka 5900m, ³adny tys. - M.M/Litewska, dom 04m, dz.878m, dosk. lokaliz-695 tys.z³. - M.M/D¹brówki, dom 360 m, dz.1000 m, 8 pokoi, gara stan tys.z³. - M.M/Barcz¹ca, dom40 m, dz.168 m, st.sur.-85 tys.z³ - M.M/Barcz¹ca, nowy dom 140 m, dz.900 m POLECAMY! tys.z³. - M.M/Barcz¹ca, siedlisko 50 m, dz.960 m-115 tys.z³. - M.M/Stojad³a, st.surowy, dom 154 m, dz.964 m tys.z³. - Nowe domy,gara e /z drewna/-lokalizacja,projekt dowolny z³/m - M.M.Siennicka, dom 170 m+of icyna 38 m, gara stan.-790 tys.z³. - K¹ty Gozdz. gm.dêbe Wlk m, dom 40 m,staw tys.z³. do neg. - M.M/ D¹brówki, dom 00 m, dz.1100 m- 960 ty s. z³. - Dêbe Wlk, dom 150 m,dz. 900 m tys. z³. - Wielgolas gm. Halinów, dom 149m,dz. 890m - 690tys. z³. -Wielgolas D., dom 145 m, dz.1130 m, nowy- 760 tys.z³. - k/dobrego (ok.7 km), siedlisko, dom 90 m, dz.1 ha-140 tys. z³ - Mrozy,dom 00m,dz. 1000m, do zamieszkania- 550tys z³ - Grêbków, dom 150m, dz. 1,89 ha m las-30 tys. z³ - Halinów,dom 300 m, dz.1500m tys. z³. - Huta Miñska, 40 m², dz., 1047 m², tys. zù. - Ceg³ów- blisko, dom drewn. 10 m, dz.1400 m - 15 tys. z³. DZIA KI BUDOWLANE -M.M.ul.Boczna, 813 m- 11 tys.z³. -Dêbe Wielkie, 3 km, 1163 m/1x55/- 15 tys.z³ do neg. - Wólka Kobylañska,k/Dobrego, 900 m- 39 z³/m - Huta Miñska, 800 m /5x33/- 170 z³/m - Jakubów, 4 km,x3000 m- 0 z³/m - M.M. ul. wirowa, 1794 m- 174 z³/m - Wólka Miñska, bud, m z³/m - gm..jakubów, bud-rol,,36 ha- 0 z³/m - gm.jakubów, x 1000 m- 55 z³/m - Cisie, 1001 m, bud-us³ug- 150 tys.z³. - Dêbe Wlk/centrum/ x 640 m, media po 141 tys.z³. -D¹browa gm.mrozy, 1,75 ha/bud-rol./ -10 tys.z³. - MM/Janów kol., m-85 z³/m - Chroœla, 55 m 40tys.z³ - Chroœla, 1401 m(3x61), 5 min do PKP, woda, pr¹d-165 tys.z³. - Jakubów, 1711 m 100z³/m - centrum - Gm.Jakubów, bud-rol, -3 tys.m (40x50)- 45 z³/ m - Stara Niedzia³ka, m, przy dr asf.-140 z³/m - Rudka, gm. Mrozy/przy szpitalu/ 4400 m -z³/m. - - Dêbe Wlk, 5543 m/4x141/w tym 3 tys.m bud./.podz/ z³/m do neg, - Dêbe Wielkie, 600m, pr¹d, ³adna tys. ³ - M.M/ Karolina, x780 m (x35), bl. drogi asfaltowej -135 z³/m - M.M/Zamienie, 1000m - 70 tys. z³.3039 m- 149 tys. z³. do neg. - Dobre, dz.4100 mnad rz. Rz¹dza, mo l. podz. - 5 z³/m OKAZJA - Targówka, 1176 m tys. z³.,x1100 m po 140 z³/m - Dêbe Wielkie, dzia³ki po 1800 m, 1 po 3600 m 150z³/m - Gliniak k/m.m., 600 m X, media- 150 z³. m do neg. - Marianka k/m.m., 700 m, media 150 z³/m do neg. - Pogorzel, 3 X 000m, woda, pr¹d 80 z³/m - M.M, ul. Grobelnego 8100m-75z³/m - Choszczówka, ³adna, m - 73 z³/m do neg. - Barcz¹ca, 1354 m (38X36),- 90 z³/m, pilna sprzeda! - Barcz¹ca 3600m 80z³/m - Niedzia³ka, m 95 z³./m - M.M. ul. Huberta m -15z³/m - D³u ka 151m 108z³/m - adzyñ, gm.stanis³awów, 1,01 ha tys.z³ - Groszki gm. Ka³uszyn 9,5 ha- 10z³/m - Siennica, centrum, m 73z³/m - Grodzisk, gm. Mrozy, 3100m - 9z³/m - Ostrów Kania, ko³o Dêbe Wlk. 1508m - 10 z³/m do neg. - K¹ty GoŸdziejewskie 4700m 45z³/m - Miñsk Maz./Wólka Miñska, 855 m² 18 tys. z³ - Dêbowce Gm. Mrozy, 4,17 ha( bud - rol) - 19 tys. z³.okazja - Mrozy x1355m 64000z³ NIERUCHOMOŒCI KOMERCYJNE - ul.boczna, 150 m, najem,produkcja, biuro- 500 z³./m-c - Kuflew, zak³. prod-mag. tys. m,dz.4800 m, moc 50 Kw-1370 tys.z³. - Jêdrzejów,bud-us³ug., 1,08 ha 78 zù /m²(szer. 90m) podz..,tr. E- - Jêdrzejów- 1,78 ha, bud-us³ug./w ca³oœci lub podz./- 35 z³/m - Chroœla, 3 x 1700 m, bud-us³ug., dobra lokalizacja,,okazja!- 87 z³/m - UKÓW/ Huta D¹br., dz.5 tys.m, bud.57 m tys.z³. lub zamiana na mieszkanie 1/pok. w Warszawie lub Lublinie - M.M.ul.Spó³dzielcza, GARA, 18 m- 7 tys.z³. DZIA KI ROLNE -STOJAD A, m- 15 z³/m - Strugi Krzyw.1,07 ha 10 z³/m - M.M/Janów-siedl-rolna, 4845 m- 45 z³/m do neg. - Rz¹dza, gm.jakubów, 3,10 ha/ szer.150 m/- 10 z³/m - Stanis³awów (3km) 1ha 14z³/m mo l. zabudowy, pr¹d, woda - LIW -6 ha/las/, 1, ha/rol/ - 5 z³/m - Latowicz, nad. rzek¹ Œwider, rolna z mo l. zab. 310.m 6 tys. z³. - Celinów, 1,96 ha( z mo liwoœci¹ zabudowy)- 31 z³/m - Podciernie, gm. Ceg³ów,rolno bud. 3,68 ha, 500m bud. 10 tys. - Dobre ( 7 km od miasta), dz. rolna-.3,14 ha-150 tys. z³. - Ceg³ów/blisko/, 1ha i 1,5ha 7 z³/m,siedlisko-80 ty s.z³. - Go³e ¹ki /Latowicz k/ Œwidra,media, 410m (50x90)- 78 tys. z³ - gm.strachówka, 1,44 ha 1 z³/m Poszukujemy lok. u ytkowego, centrum, parter, m,do wynajmu WYNAJEM - 1 PLM, 1 pok.+ wnêka Z + op³. - 1 PLM, I p., 3 pok.,75 m, meble-1100 z³.+op³. - Warszawa, ul.andersena, pok z³ - Wielkopolska, pok- 600 z³. - ul.w-wska, lok. u ytkowe/ IIp/- 9 z³/m - ul.koœciuszki m/iip/-55 z³/m

14 miñskie wydarzenia 14 fotografie i tekst Jacek Maria Jeliñski W Miñsku ju dzia³a Centrum Aktywizacji Zawodowej 15. stycznia w siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy w Miñsku Mazowieckim odby³a siê szczególna uroczystoœæ. Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej - nowej komórki, której dzia- ³ania skierowane bêd¹ tak do, zwiêkszaj¹cej siê niestety, iloœci bezrobotnych jak i do pracodawców. Fachowa pomoc pracowników CAZ znacz¹co powinna poprawiæ komunikacjê pomiêdzy zainteresowanymi stronami: przedsiêbiorcami i poszukuj¹cymi pracy oraz poprzez kompetentn¹ dystrybucjê œrodków finansowych na kursy, szkolenia, wsparcie dla m³odych przedsiêbiorców niew¹tpliwie wp³ynie na tworzenie nowych miejsc pracy. Gospodarze uroczystoœci pani dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Gra yna Borowiec oraz miñski starosta Antoni Tarczyñski w progu witali goœci. Na ich zaproszenie przybyli miêdzy innymi: wice minister Czes³awa Ostrowska, dyrektor Wojewódzkiego UP Krzysztof Strza³kowski, dyrektorzy zaprzyjaÿnionych powiatowych UP, wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu, cz³onkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, przedstawiciele przedsiêbiorców i prasy. Po uroczystym, a symbolicznym przeciêciu wstêgi goœcie oprowadzani przez pani¹ dyrektor Borowiec zwiedzili nowo wyremontowan¹ i nowoczeœnie wyposa on¹ salê operacyjn¹ CAZ. Krótka wizyta w pomieszczeniach Centrum unaoczni³a du y problem : fatalne warunki pracy panuj¹ce w miñskim Urzêdzie Pracy. Adaptowane dawno temu pomieszczenia w budynku PKS dziœ nie spe³niaj¹ adnych standardów, a dwa wejœcia po schodach s¹ nieprzekraczaln¹ barier¹ dla osób niepe³nosprawnych. Najwy sza pora aby Radni Powiatu ze swoim Starost¹ zaczêli myœleæ nad popraw¹ warunków lokalowych Urzêdu. Zapa³ i zaanga owanie pracowników PUP ju na d³ugo nie wystarcz¹... Centrum Aktywizacji Zawodowej to nowoczesny i efektywny system skutecznej walki z bezrobociem. Do dyspozycji osób bezrobotnych bêd¹ doradcy zawodowi i poœrednicy pracy. Prê nie dzia³aj¹cy Klub Pracy oferuje szkolenia, zajêcia aktywizacyjne i wszelk¹ pomoc ³¹cznie z æwiczeniem autoprezentacji, budow¹ wizerunku czy pomoc¹ przy napisaniu dokumentów. Centrum to równie kompendium wiedzy o procesach i tendencjach zachodzacych na rynku pracy oraz zmianach w prawie pracy. Ka dy bezrobotny otrzyma wsparcie i informacje, zarówno o dostêpnych ofertach pracy, jak równie o mo liwoœci za³o enia i prowadzenia w³asnej firmy. Centrum Aktywizacji Zawodowej skupione jest na zoptymalizowaniu dystrybucji œrodków pomocy w celu zmotywowania, przeszkolenia i wdro- enia osób bezrobotnych do pracy zawodowej.

15 tajemnice miñskiego lotniska czêœæ 1 MIG 15 o p e r a c j a OLIMP Jest póÿne czerwcowe popo³udnie 1943 roku. Na tory prowadz¹ce do rampy towarowej w Miñsku Mazowieckim powoli wtacza siê krótki sk³ad poci¹gu specjalnego. Z czterech ciê arówek, zaparkowanych przy dworcu wysiadaj¹ o³nierze Korpusu artylerii Wermachtu. Szczelnie obstawiaj¹ ca³y teren dworca, ju wczeœniej opró- nionego z podró nych i przypadkowych gapiów przez andarmeriê. Na niskopodwoziow¹ przyczepê starannie i delikatnie ³adowana jest du a skrzynia. Operacji przygl¹da siê grupa kilku cywili. To naukowcy z berliñskiego Instytutu Fizycznego im. Plancka, którzy nadzoruj¹ transport zbudowanej przez siebie bomby atomowej... Za chwilê ciê arówka z cennym dla okupanta ³adunkiem w silnej eskorcie pojedzie na po³o- one tu za miastem lotnisko polowe Luftwaffe. Tam od dwóch dni, na skraju trawiastego pola wzlotów stoj¹ dwa bombowce strategiczne Heinkel He-177A6. Oba - jedyne z pu³ku bombowego I/FKG 50 - przystosowane s¹ do przenoszenia niemieckiej bomby atomowej. Oczywiœcie miñskie lotnisko te jest dok³adnie strze- one przez kompaniê ochrony Wermachtu, która przyjecha³a ju tydzieñ temu z Warszawy. Rozpoczyna siê mudna operacja podwieszania w komorze bombowej ³adunku. Naukowcy przez parê godzin bêd¹ przeprowadzaæ ostatnie testy sprawnoœci skomplikowanych uk³adów zap³onowych bomby, by wreszcie na koniec j¹ uzbroiæ. Bomba bêdzie zrzucona z wysokoœci 7500 metrów nad celem, a detonacja nast¹pi 500 metrów nad ziemi¹ - dziêki temu projektanci broni maj¹ nadziejê, e ca³y cel zostanie zniszczony. Do lotu wystartuje tylko jeden samolot. Drugi to niezbêdna rezerwa na wypadek jakichkolwiek problemów technicznych. Oprócz ³¹cznikowego ma³ego Fi-178 Storch a na lotnisku nie ma innych samolotów. Operacja OLIMP jest doskonale utajniona. Niewiele osób wie, e bierze udzia³ w niecodziennej operacji. Za parê godzin, tu po zmroku z Miñska Mazowieckiego wystartuje bombowiec, aby po czterech godzinach lotu zrzuciæ bombê atomow¹ nad Moskw¹! He-177 bêdzie eskortowany przez pu³k myœliwskich Me 109 D1, startuj¹cych z lotniska w Mielcu. Operacjê os³onow¹, polegaj¹c¹ na wczeœniejszym o godzinê ataku bombowym na Stolicê Kraju Rad przeprowadz¹ pu³ki bombowców niemieckich operuj¹cych z lotnisk na terenie Bia³orusi i Prus. W sumie 96 maszyn. Naczelny wódz III Rzeszy Adolf Hitler wierzy, e tym atakiem j¹drowym zakoñczy wyczerpuj¹ce zmagania na Froncie Wschodnim zmuszaj¹c ZSRR do przyjêcia jednostronnej kapitulacji. Bomba Hitlera Nie jest tajemnic¹, e fizycy niemieccy pracowali podczas II Wojny Œwiatowej nad konstrukcj¹ bomby atomowej. Adolf Hitler po kampanii wrzeœniowej w 1939 roku i b³yskawicznej kampanii w czerwcu 1940 we Francji uzna³ jednak, e nie potrzebuje cudownych broni. Strategia b³yskawicznych ataków si³ konwencjonalnych faktycznie przynosi³a nieoczekiwanie szybkie zwyciêstwa. Naukowcy jednak nie pró - nowali. Prace nad broni¹ rakietow¹ (V), samolotami odrzutowymi (Me- 6) czy niekonwencjonaln¹ amunicj¹ (w tym j¹drow¹) by³y, z ro nym natê- eniem, kontynuowane. Prze³omem by³ rok 194, a dok³adnie klêska Wermachtu pod Stalingradem. Prominenci III Rzeszy zaczêli pojmowaæ, e wynik wojny na dwóch frontach nie musi siê zakoñczyæ ich ³atwym zwyciêstwem. Zapalono zielone œwiat³o dla wstrzymywanych wczeœniej projektów. Ogromne nak³ady finansowe sz³y na badania i budowê broni rakietowej, broñ podwodn¹, nowe typy samolotów. Tak e fizycy j¹drowi otrzymali polecenie zbudowania bomby. Zbyt pochopnie i optymistycznie obiecali skonstruowanie takiej broni. Luftwaffe - wojska lotnicze - przerobi³y dwa bombowce dalekiego zasiêgu He- 177 do przenoszenia bomby atomowej, której nie by³o! Oficerowie sztabowi opracowali dok³adne plany tajnych operacji u ycia tej broni do ataku na Moskwê, Londyn i Nowy Jork. Atak na stolicê ZSRR nosi³ kryptonim Olimp. Lotniskiem wybranym do startu bombowca by³ Miñsk Mazowiecki! Werner von Braun, nie maj¹c jeszcze lataj¹cego prototypu rakiety V o zasiêgu 300 km, projektowa³ do niej g³owiê j¹drow¹ do ataku na NJ. Ale... Niemcy nie mogli na skutek b³êdów obliczeniowych i niedostatku potrzebnych materia³ów - w tym wzbogaconego uranu - zbudowaæ klasycznej bomby, dzia³aj¹cej na zasadzie rozszczepienia ciê kich j¹der. By³ jednak inny zespó³ badawczy, dzia³aj¹cy pod opiek¹ Marynarki Wojennej, który prowadzi³ badania nad reakcj¹ syntezy lekkich j¹der. Paliwem do takiej bomby by³y izotopy wodoru: tryt i deuter. W marcu 1945 roku na poligonie w Turyngii dokonano dwóch udanych prób bomby termoj¹drowej ma³ej mocy. Jacek Maria Jeliñski Przedstawiony obok tekst jest oczywiœcie fikcj¹ literack¹, ale bombowce by³y, plan OLIMP by³, wola polityczna u ycia tej strasznej broni tak e. Zabrak³o, na szczêœcie dla nas, samej bomby...

16 AUTOALARMY immobilisery zamki centralne RADIO SERWIS napr a wa monta Miñsk Mazowiecki ul. Pi³sudskiego 45 tel. kom tel. 05/ Zapraszamy codz. 9-17, Sobota 9-13

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

12.2-2009 ROK XX - NUMER 287

12.2-2009 ROK XX - NUMER 287 Bezp³atny dwutygodnik informacyjno - reklamowy kolportowany na terenie Miñska Mazowieckiego i powiatu M a z o w i e c k i I n f o r m a t o r G o s p o d a r c z y ISSN 131-8558 1. - 009 ROK XX - NUMER

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Jesiotr na rumiano z wiœniowym i winnym sosem (Zawadzka 1876)

Jesiotr na rumiano z wiœniowym i winnym sosem (Zawadzka 1876) Przepisy kulinarne (...) smak jego miêsa, które nale y do najwyborniejszych, nie jest tak wysoko ceniony w czasach dzisiejszych, jak u dawnych Rzymian, co na jesiotry wielkie sumy wyrzucali i sam¹ nawet

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Temat lekcji: Malujemy salę lekcyjną. Cel : nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Zadanie dla ucznia 1. Jakie informacje potrzebne są nam do pomalowania sali lekcyjnej?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA EUROPEJSKA DLA DZIECI

KUCHNIA EUROPEJSKA DLA DZIECI Gabriela Sygulka Norbert Dreier KUCHNIA EUROPEJSKA DLA DZIECI Gotujemy w szkole i w domu! E U Opole 2007 WSTÊP Ksi¹ ka mo e byæ wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na zajêciach pozalekcyjnych szkolnych

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X publikacja nieobowiązkowa Usługi 2/2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi X SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2009-03-06 10:45 Jaraczewo: Świadczenie usług transportowych i robót ziemnych w 2009 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków.

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Przeglądając rodzinne pamiątki znalazła zakurzoną książkę kucharską swojej Babci, która przetrwała 2 Wojny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2, woj. mazowieckie

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2, woj. mazowieckie Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2 Numer ogłoszenia: 247095-2014 data zamieszczenia: 28-11-2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Tarnobrzeg: W.Sz.II.1/187/11 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 372662-2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r.

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r. POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Śniadanie s. 3-4 Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek, bo dostarcza nam energii na cały dzień. Co zatem należy jeść na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.3425/2-2/2010 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO.3425/2-2/2010 Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia..

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia.. UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2016 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa oraz montaż mebli III Numer ogłoszenia: 366302-2012; data zamieszczenia: 26.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa oraz montaż mebli III Numer ogłoszenia: 366302-2012; data zamieszczenia: 26.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa oraz montaż mebli III Numer ogłoszenia: 366302-2012; data

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Grzejnictwo elektryczne

Grzejnictwo elektryczne Janusz Strzy ewski Grzejnictwo elektryczne ogrzewanie pomieszczeñ przygotowanie ciep³ej wody u ytkowej instalacje specjalne: ochrony budynku podgrzewania rynien i dachów ci¹gów kanalizacyjnych itp. Sp.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Shrek 2 Team Action. autor: Artur Roland Dąbrowski. (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o.

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Shrek 2 Team Action. autor: Artur Roland Dąbrowski. (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o. Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry Shrek 2 Team Action autor: Artur Roland Dąbrowski (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o. Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Spis treści NORDIC WALKING PARK

Spis treści NORDIC WALKING PARK Spis treści NORDIC WALKING PARK I. PODSTAWOWY ZAKRES PLANOWANIA PARKU Profesjonalne pomiary i zapis cyfrowy Planowanie całościowej infrastruktury Przygotowanie projektu Planowanie tras Uzyskanie danych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

rzeka pomysłów zdjęcia:??? przepisy i wykonanie dań: Paweł Paszek-Pietruch rodzina 2015 kukbu

rzeka pomysłów zdjęcia:??? przepisy i wykonanie dań: Paweł Paszek-Pietruch rodzina 2015 kukbu 122 123 rzeka pomysłów W lecie w domu bywa nudno. Wyciągajmy dzieciaki do gorącego miasta. Tam rozgrzane głowy ostudzą wspólne zabawy w tropienie i wymyślanie wodnych motywów artystycznych! zdjęcia:???

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla części nr I

Formularz cenowy dla części nr I Załącznik nr 4 Formularz cenowy dla części nr I CZĘŚĆ I MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) wa 1. Kości wieprzowe Kg 250 2. Korpus drobiowy Kg 200 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina.

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Źródło: www.pmnr7.pl Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Żywienia Człowieka Studia Podyplomowe,

Bardziej szczegółowo