stemple ulotki ROK XX - NUMER 288 DOM POGRZEBOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "stemple ulotki 1.1-2010 ROK XX - NUMER 288 DOM POGRZEBOWY"

Transkrypt

1 stemple wizytówki ulotki Bezp³atny dwutygodnik informacyjno - reklamowy kolportowany na terenie Miñska Mazowieckiego i powiatu pl. Kiliñskiego 7/3 tel REDAKCJA: Miñsk Mazowiecki, pl. Kiliñskiego 7, tel , kom Mazowiecka Korporacja Leasingowa M.M. ul. Konstytucji 3 Maja p. 111 (Hotel FUD) tel. / fax 5/ maszyny produkcyjne i budowlane œrodki transportu, komputery, wyposa enie biur, systemy alarmowe... Leasing zwrotny - sposób na kryzys DOM POGRZEBOWY Miñsk Maz. ul. 1 PLM W-wa tel. (05) Miñsk Maz., ul. Koœcielna 4 ca³odobowo tel. (05) , KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWYCH: eksportacja zw³ok oraz ich przechowywanie w godnych warunkach (ch³odnia) pomoc w za³atwianiu formalnoœci oprawa muzyczna pogrzebów trumny, krzy e nagrobne, tabliczki autokary do przewozu uczestników pogrzebu krajowy i miêdzynarodowy transport zw³ok organizacja pogrzebów w ramach zasi³ku ZUS i KRUS M a z o w i e c k i I n f o r m a t o r G o s p o d a r c z y ISSN ROK XX - NUMER 88

2 w kuchni kuchnia litewska Od pocz¹tku osadnictwa na terenach wspó³czesnej Litwy przewa a³y lasy. Upowszechnienie siê rolnictwa we wczesnym œredniowieczu spowodowa- ³o wzrost spo ycia rozmaitych zbó, zarówno w postaci kasz, jak i wypieków. Litwa jako kraj w przewa aj¹cym stopniu rolniczy sta³a siê tak e jednym z czo³owych konsumentów produktów mlecznych. Dietê uzupe³nia³y warzywa, a tak e owoce leœne i grzyby. Kuchnia litewska niemal od samego pocz¹tku by³a pod wp³ywem kuchni krajów oœciennych, a tak e kuchni ludów zamieszkuj¹cych Wielkie Ksiêstwo Litewskie: ukraiñskiej, polskiej, tatarskiej, bia³oruskiej oraz ydowskiej. W XVII w. popularnoœæ zyska³ przywieziony z Ameryki ziemniak. W tradycyjnej kuchni litewskiej powszechne u ywa siê przypraw takich jak: pieprz, ga³ka muszkato³owa, kolendra, miêta, kminek (dodawany do wielu potraw, od chleba przez zupy, a po suszone i wêdzone sery bia³e). Pocz¹wszy od XVIII wieku w okresie zaborów kuchnia Litwy znalaz³a siê pod wp³ywem kuchni rosyjskiej oraz niemieckiej. Popularne s¹ równie ryby i miêsa przyrz¹dzane na wiele sposobów oraz ser jab³kowy. Kreplach 300g m¹ki pszennej, 1 jajko, 1 ³y ka oleju, ciep³a woda - ok. 6 ³y ek, szczypta soli, 00g drobno mielonej wo³owiny, jajka, 1 cebula, 1/ ³y eczki soli, 1/ ³y eczki mielonego pieprzu, 1/4 ³y eczki curry, zmia d ony z¹bek czosnku, olej Przygotowanie farszu: Na oleju podsma yæ na z³oto pokrojon¹ w drobn¹ kostkê cebulê, dorzuciæ mielon¹ wo³owinê, podsma yæ na du ym ogniu, dodaæ curry i podsma aæ miêso oko³o 5 minut, ci¹gle mieszaj¹c. Zdj¹æ patelniê z ognia, wbiæ jajka, dosypaæ só³ i pieprz i szybko wymieszaæ. Zostawiæ do ostygniêcia. Jeœli masa jajecznomiêsna jest zbyt luÿna postawiæ patelniê na ma³y ogieñ i chwilê pomieszaæ. Przygotowanie ciasta: Do miski wsypaæ m¹kê ze szczypt¹ soli, zrobiæ do³ek, wlaæ ubite jajko, olej i tyle ciep³ej wody, eby da³o siê zagnieœæ miêkkie i elastyczne ciasto. Kulê ciasta podzieliæ na dwie czêœci, ka d¹ rozwa³kowaæ cienko na blacie. Zalet¹ tego ciasta jest to, e siê nie klei, mo na je wa³kowaæ, nawet nie podsypuj¹c m¹k¹. Rozwa³kowany p³at ciasta pokroiæ na niewielkie kwadraty, na ka dy na³o yæ trochê nadzienia i sklejaæ zgrabne trójk¹ty. Piero ki gotowaæ w osolonym wrz¹tku oko³o 10 minut. Podawaæ w gor¹cym rosole. Mo na je tak e sma yæ na oleju i serwowaæ z sosem pomidorowym. Zupa drwali l bulionu wo³owego, 3/4 szlanki ³uskanego grochu, 3/4 szklanki fasoli jaœ (mo e byæ z puszki), 50 dag mielonego miêsa wo³owego, 1 jajko, 1/ szklanki œmietany, liœæ laurowy, sól, pieprz Groch i fasolê wrzucamy do roso³u, dodajemy liœæ laurowy i gotujemy do miêkkoœci i rozpadniêcia siê grochu. Do mielonego miêsa wbijamy jajko, dodajemy sól i pieprz, formujemy kulki wielkoœci orzechów w³oskich. Gotujemy je osobno w osolonej wodzie. Po ugotowaniu dodajemy wraz z wywarem do grochu i fasoli. Zabielamy œmietan¹ i doprawiamy do smaku. Zawijasy z Sudowy 80 dag miêsa wieprzowego, 1 jajko, garœæ bu³ki tartej, ³y ki sklarowanego mas³a, sól, pieprz, listki laurowe Nadzienie: marchewki, 15 dag szynki, cebule, mas³o Sos: po 50 ml bia³ego wina i œmietany, 3 ³y ki mas³a Pokrój miêso w plastry, rozbij t³uczkiem, oprósz sol¹ i pieprzem. Zrób farsz: posiekaj marchewki, szynkê i cebule, usma na maœle. Farszem posmaruj miêso, zwiñ i zepnij wyka³aczkami. Boki zawijasów przykryj listkami laurowymi w miejscu wbicia wyka³aczki. Panieruj w jajku i tartej bu³ce, usma na maœle. Do t³uszczu ze sma enia wlej wino i œmietanê, gotuj do zgêstnienia, przypraw. Mieszaj¹c, dodawaj po kawa³eczku zimne mas- ³o. Gotowym sosem polej zawijasy. Kugelis zaparzany kg ziemniaków, 1/ l mleka, 0 dag s³oniny lub boczku, 1 du a cebula, sól, pieprz Wymyte i obrane ziemniaki ucieramy i przecedzamy. Nastêpnie zaparzamy je wrz¹cym mlekiem (zalewamy). Pokrojon¹ w kostkê s³oninê rumienimy na patelni razem z cebul¹. Otrzymanymi skwarkami zalewamy masê ziemniaczan¹. Doprawiamy sol¹ i pieprzem, dok³adnie mieszamy. Przek³adamy masê do wysmarowanej formy i wk³adamy do œrednio nagrzanego (oko³o 00 stopni) piekarnika na godzinê. Kartacze (potrawa popularna na SuwalszczyŸnie) ziemniaki, miêso mielone, sól, pieprz, cebula, boczek wêdzony Ziemniaki obrane, przepuœciæ przez sokowirówkê. Z soku od kartofli odlaæ ca³¹ wodê, na dnie bêdzie krochmal dodaæ do masy kartoflanej i po³¹czyæ. Masê uklepaæ w misce i zrobiæ odwrotn¹ stron¹ ³y ki drewnianej du o wg³êbieñ, jedno ko³o drugiego. Zagotowaæ wodê, wrz¹tkiem zalaæ dziurki i szybko mieszaæ trzonkiem ³y ki.trochê przestudziæ. Z ciasta powinno siê ulepiæ w rêce placki wielkoœci d³oni, wk³adaæ do œrodka orzeszek miêsa mielonego doprawionego jak na kotlety. Wodê zagotowaæ posoliæ - wk³adaæ ostro nie, delikatnie zamieszaæ po ka dym w³o onym kartaczu. Jak ciasta zosta³o, to robiæ bez nadzienia p³askie dyski. Gotowaæ na maleñkim ogniu, eby tylko woda pyka³a.

3 MIG 300 WZORÓW! 3 Œwiat Paneli PERFECT infolinia: ATIS! R G H OW YC G O D LI PO E N A P MONTA W ofercie równie drzwi wewnêtrzne i zewnêtrzne firm Porta, Classen, DRE, Pol-Skone Salon pod³óg i drzwi: ul. Trakt Brzeski 65, Warszawa - Zakrêt, tel

4 4 pomys³ na weekend artyku³ sponsorowany przez Urz¹d Gminy Jab³onna Lacka Na nartach dolin¹ Bugu Rekreacja zim¹ kojarzy siê wiêkszoœci z nartami zjazdowymi. Jednak coraz wiêcej amatorów szuka dogodnych miejsc do uprawiania narciarstwa biegowego. Wbrew rewelacjom dotycz¹cym globalnego ocieplenia klimatu natura powróci³a do normalnych zim a gruba pokrywa œniegu utrzymuje siê na Mazowszu - jak kiedyœ - stosunkowo d³ugo. Morenowe pofa³dowania terenu gminy Jab³onna Lacka s¹siaduj¹ce z pradolin¹ Bugu doskonale siê nadaj¹ do wypraw biegówkami. Amatorom mniej aktywnego wypoczynku proponujemy organizacjê prawdziwego kuligu - w wielu gospodarstwach zachowa³y siê do dziœ piêkne, stare sanie. Dojazd samochodem do gminy Jab³onna Lacka nawet w srogich, zimowych warunkach z Miñska Mazowieckiego (przez Wêgrów, Soko³ów Podlaski) nie zajmie nawet godziny. Narciarsk¹ wyprawê proponujemy odbyæ oznakowanym Nadbu añskim Szlakiem Turystyki Pieszej i Rowerowej: Wirów, Mo³o ew, Gródek, Jab³onna Lacka, Dzierzby. W po³owie trasy warto zrobiæ odpoczynek w Wirowie. U podnó na nadbu añskiej skarpy, na której stoi zabytkowy zespó³ cerkiewny, na wydzielonym terenie znajduje siê Domek Myœliwski z pe³nym zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pokojami goœcinnymi do wynajêcia (info Urz¹d Gminy). Urz¹d Gminy ma siedzibê w Jab³onnie Lackiej przy ulicy Klonowej 14 tel , fax Noclegi: Pensjonat Ostoja Wirów, tel.(5) , Agroturystyczne gospodarstwa Kondracki Wies³aw Morszków 8, tel. (5) Radzikowski Jaros³aw Wieska, tel. (5) , Tober Hanna, Szum Marian Gródek 38, tel. (5) Wy ywienie: Dwa bary w centrum Jab³onny J a b³onna Lacka m a ³ a g m i n a n a w i e l k i e w y p r a w y

5 wielka promocja! OKNA PCV

6 6 informator kulturalny Opracowa³a: Hanna Stankiewicz - Kilijañska Ksi¹zka WRONIEC autor: Jacek Dukaj Dla dzieci Stanu Wojennego i dla dzieci, które Stanu Wojennego nie mog¹ pamiêtaæ - bajka magiczna o nocy grudniowej, gdy ma³emu Adasiowi Wroniec porwa³ z domu rodzinê. Jak Alicja wêdrowa³a przez Krainê Czarów, tak powêdrujemy z Adasiem przez miasto czarnego snu PRL-u. TEST KRWI autor: Jonathan Kellerman Piêcioletni Woody Swope jest œmiertelnie chory. Wiêc dlaczego rodzice nie zgadzaj¹ siê na jedyn¹ terapiê, która mo e go uratowaæ? Doktor Delaware musi ich przekonaæ do zmiany decyzji. Ale pañstwo Swope zabieraj¹ ch³opca ze szpitala i znikaj¹. ZDOBIENIE PRZEDMIOTÓW. MALOWANIE, POSTARZANIE, Z OCENIE Wydawnictwo: Read Me Kilka warstw farby sprawi, e twoja szafka bêdzie przypomina³a mebel wykoñczony lak¹ chiñsk¹. Pó³ki i ramki na zdjêcia mog¹ mieæ dekoracyjne spêkania. GROCH I KAPUSTA. PODRÓ UJ PO POLSCE! autor: El bieta Dzikowska Podró uj œladami El biety Dzikowskiej Pó³nocny wschód to region szczególny. Przede wszystkim wspania³a przyroda: jeziora na Warmii i Mazurach, urokliwa Suwalszczyzna, Podlasie z Puszcz¹ Bia³owiesk¹ i przepiêkn¹ Kotlin¹ Biebrzy. Miejski Dom Kultury.01. Spotkanie z poet¹ Eugeniuszem Kasjanowiczem. Spotkaniu towarzyszyæ bêdzie recital Eli Sieradziñskiej, godz , wstêp wolny Wystawa fotografii, godz , wstêp wolny, miejsce: Dom Pracy Twórczej 0, 1, 7 i 8 lutego PROFESJONALNE WARSZTATY G³os i teatr Miejski Dom Kultury w Miñsku Mazowieckim serdecznie zaprasza nauczycieli, instruktorów teatralnych oraz wszystkich zawodowo pos³uguj¹cych siê mow¹, œpiewem i wystêpami scenicznymi na warsztaty z zakresu emisji g³osu i gry aktorskiej, które w dniach 0, 1, 7 i 8 lutego 010 r. poprowadz¹ zawodowi aktorzy z Krakowa Katarzyna Nowak i Jan Korwin-Kochanowski. Koszt: 170 z³./os. Zg³oszenia przyjmujemy do 16 lutego lutego Zimowe pojedynki z nud¹ Zapraszamy na ferie w Miejskim Domu Kultury. Program wype³niaj¹ warsztaty o ró nej tematyce, spotkania z ciekawymi ludÿmi i wiele innych atrakcji. Przyjmujemy dzieci w wieku od 7 do13 lat. Zapisy pod numerem telefonu: Zapraszamy do uczestnictwa w nowych sekcjach Miejskiego Domu Kultury. W II pó³roczu proponujemy: Batik, zajêcia ceramiczne, taniec folk, taniec hip hop, zajêcia wokalno-instrumentalne, teatr, plastykê, literaturê, taniec towarzyski, balet, fotografiê, szachy. Film PARNASSUS re yseria Terry Gilliam Tytu³owe imaginarium to widowisko, w trakcie którego publicznoœæ wybiera miêdzy radoœci¹ a smutkiem, œwiat³em a mrokiem. Z nim to w³aœnie jeÿdzi po œwiecie Dr Parnassus (Christopher Plummer), który zawar³ pakt z diab³em (Tom Waits): w zamian za nieœmiertelnoœæ musi oddaæ mu swoje pierworodne dziecko: 16-letni¹ córkê Valentinê (Lily Cole). Nie zamierza jednak tego zrobiæ... SHERLOCK HOLMES re yseria Guy Ritchie Sherlock Holmes i jego wierny przyjaciel dr Watson zostaj¹ poddani kolejnej próbie. Tym razem s³awny detektyw, wykorzystuj¹c swoje nieprzeciêtne umiejêtnoœci oraz legendarny intelekt, stanie do walki, podczas której zdemaskuje œmiertelny spisek mog¹cy zniszczyæ kraj. Jak ukarze jego twórców? Robert Downey Jr. odtwarza w filmie postaæ legendarnego detektywa w niespotykany dot¹d sposób. Jude Law wciela siê w zaufanego przyjaciela Holmesa, Watsona, lekarza i weterana wojennego, bardzo oddanego detektywowi. Rachel McAdams gra Irene Adler, jedyn¹ kobietê w yciu Holmesa, któr¹ ³¹czy z nim burzliwy zwi¹zek. WSZYSTKO TO CO KOCHAM re yseria Jacek Borcuch M³odoœæ, mi³oœæ, wolnoœæ, bunt i muzyka jest czas, gdy wszystko zdarza siê po raz pierwszy a mi³oœæ ma s m a k o r a n a d y! Ogromn¹ si³¹ filmu s¹ aktorzy m³odzi, piêkni, zdolni: Mateusz Koœciukiewicz, Jakub Giersza³, Mateusz Banasiuk, Igor Ob³oza oraz Olga Frycz. Towarzysz¹ im uznane gwiazdy: Andrzej Chyra, Anna Radwan, Katarzyna Herman, Marek Kalita. Autorem poruszaj¹cych zdjêæ jest Micha³ Englert. Muzykê, która w filmie staje siê manifestem wolnoœci i m³odoœci skomponowa³ Daniel Bloom. KSIÊ NICZKA I ABA re yseria John Musker, Ron Clements Historia dziewczyny yj¹cej w sercu Luizjany, Nowym Orleanie. Piêkna ksiê niczka Tiana, bardzo zuchwa³a aba i œpiewaj¹ce aligatory s¹ bohaterami tej baœniowej opowieœci. DROGA re yseria John Hillcoat Kolejny film na podstawie prozy Cormaca McCarthy'ego Ojciec wraz z synem podró uj¹ przez postapokaliptyczn¹ Amerykê. Nie maj¹c do obrony przed stoj¹cymi ponad prawem bandytami nic prócz pistoletu, nosz¹ podniszczone ubrania i zadowalaj¹c siê resztkami jedzenia, zmierzaj¹ na wybrze e nie wiedz¹c, co czeka ich u kresu podró y.

7 MIG 7 JAROS AW KUREK ul. Traugutta 15 Miñsk Mazowiecki PIEC Z TK I oprawa prac tabliczki na puchary ROBOTY ZIEMNE TRANSPORT ZAK AD ŒLUSARSKI koparko - ³adowarka - spycharka Miñsk Maz., ul. Ma³opolska 16/18, tel. (0-5) Case 580 Tel tel tel. / fax bramy kraty ogrodzenia balustrady M.M. Pl. Kiliñskiego 7/3, tel

8 8 Polska z nieba... K O N K U R S Z N A G R O D A M I Foto: Jacek Maria Jeliñski Nagroda za trafne odpowiedzi: Lot samolotem nad Miñskiem Warunki uczestnictwa w konkursie i zdobycia nagrody: W kolejnych 6 numerach MIG-a zamieszczaæ bêdziemy fotografie lotnicze zrobione nad ciekawymi i znanymi miejscami w Polsce. Znaj¹c odpowiedÿ na pytanie: co przedstawia zdjêcie? - nale y wys³aæ maila z odpowiedzi¹ na adres: Pierwsza z osób, która przyœle do nas prawid³ow¹ odpowiedÿ otrzyma odbitkê wielkoœci A4 z prezentowanym zdjêciem (lub innym, wybranym z serwisu Ka da osoba, która przez kolejnych 6 miesiêcy prawid³owo odgadnie nasz¹ fotozagadkê otrzyma w nagrodê pó³ godzinny lot nad Miñskiem Mazowieckim! AGENCJA REKLAMOWO WYDAWNICZA M.M.Pl. Kiliñskiego 7, tel. (05) foldery, ulotki, piecz¹tki, wizytówki

9 MIG U S G GABINETY Specjalista medycyny nuklearnej Certyfikat i Akredytacja PTU Choroby sutka Ci¹ a 3D/4D (dokumentacja DVD) Narz¹d rodny (badania g³owic¹ dopochwow¹) Tarczyca i szyia Jama brzuszna Uk³ad moczowy i j¹dra Gruczo³ krokowy TRUS Naczynia krwionoœne (kolor) Staw kolanowy i barkowy Stawy biodrowe u dzieci Przezciemi¹czkowe LEKARSKIE Miñsk Mazowiecki, ul. 11 Listopada 4/14 (wejœcie od ul. Topolowej) KOLOR DOPPLER - PRZEP YWY KRWI OBRAZOWANIE TRÓJWYMIAROWE I HARMONICZNE PE NY ZAKRES BADAÑ Dr nauk med. Anna Pajk 9 LARYNGOLOG ALERGOLOG-PULMONOLOG lek. med. Jolanta Figura lek. internista El bieta Raczko tel tel pon., œr., pt , czwartek 18-19, sobota 10-1 wtorek 13-16, œroda 9-1, czwartek badania audiometryczne s³uchu - badania laryngologiczne do pracy (w ha³asie, na wysokoœci, kierowcy) - aparaty s³uchowe - testy skórne alergiczne (dzieci i doroœli), - badania spirometryczne - USG - tarczyca, narz¹dy jamy brzusznej (dzieci i doroœli) - ALERGOLOGIA - bezp³atnie w limicie NFZ Mo liwoœæ wizyt w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym UROLOG dr Grzegorz Jêdrzejczak Miñsk Mazowiecki ul. B³onie 15 - Lecznica MELISA tel. rejestracja œrody w godz soboty w godz CZYNNE: pon., œr, pt , soboty zapisy codziennie: tel , doroœli i dzieci APARATY S UCHOWE BEZP ATNE BADANIE S UCHU zapraszamy: pon., wt., czw., pt. Miñsk Mazowiecki ul. 11 Listopada 4 lok. 14 (wejœcie od ul. Topolowej) zapraszamy w godz tel , Miñsk Maz. ul. Kazikowskiego 4 (róg Warszawskiej) MEDICAM Gabinet Lekarski, USG Lek. med. Andrzej Maletka Specjalista ginekologii i po³o nictwa Cytodiagnostyk, Certyfikat USG SUPTG nr 0039/04 prowadzenie ci¹ y, USG ci¹ y schorzenia ginekologiczne, USG ginekologiczne cytodiagnostyka, kolposkopia szczepienia przeciwko HPV konsultacje Zapisy - gabinet w Miñsku Mazowieckim ul. Warszawska 196, lok. 4: tel Inne terminy wizyty lub USG do uzgodnienia, tel GABINET USG LARYNGOLOG lek. med. Ewa Tomczak przyjmuje dzieci i doros³ych pon., wt., pt., w godz œr., sob., 8:30-11 Ryszard Czeczko specjalista radiodiagnostyki tel PRZYJÊCIA: poniedzia³ek wtorek œroda czwartek sobota CENY KONKURENCYJNE Badania przep³ywów naczyniowych, y³y i têtnice Badania stawów biodrowych dzieci BACC - biopsja cienkoig³owa Na zapisy telefoniczne: Wysokiej klasy nowy ultrasonograf cyfrowy firmy TOSHIBA NEMIO PRO system kolor zdrowa ywnoœæ, art. przem., drogeryjne, nasiona narz¹dów jamy brzusznej, gruczo³u krokowego, miednicy ma³ej, sutka, tarczycy, j¹der, wêz³ów ch³onnych, œlinianek, stawów, miêœni, przezciemi¹czkowe w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym tel Miñsk Maz., ul. Kazikowskiego 4 róg Warszawskiej BRATEK USG dzieci i doros³ych Miñsk Mazowiecki, ul. Koœcielna 4 codziennie 9-17, w soboty 9-14 Miñsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3-go Maja 1 (Dom Rzemios³a) tel. (05) GABINET STOMATOLOGICZNY Lek. stomatolog Jolanta Kruk przyjêcia: œr., pt.: 10-17, sob.: 9-13 inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym Miñsk Mazowiecki, ul. Boczna tel. kom , tel. dom. (0-5) zio³a produkty dla diabetyków produkty wegetariañskie wody mineralne lecznicze syropy lecznicze bez konserwantów miody, zio³omiody i inne specyfiki a tak e: - nasiona - cebulki kwiatowe - krzewy ozdobne - nasiona zió³

10 10 fotografie Jacka Marii Jeliñskiego wiêcej zdjêæ Miñska w zimowej szacie: PROEKOLOGICZNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE Biuro: 11 Listopada 1, Miñsk Mazowiecki tel./fax Dzia³ techniczny: tel tel. kom , Hurtownia: Choszczówka Stojecka ul. Warszawska 0, Miñsk Maz. tel/fax

11 MIG 11 PRYZMAT POŒREDNICY LICENCJONOWANI AGENCJA NIERUCHOMOŒCI zapraszamy: pon., wt., czw , œr. pt INTERNET: M.M. ul. Konsytucji 3 Maja (vis a vis Urzêdu Miasta) Ip. pok. 110, tel. (0-5) , US UGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŒCI POŒREDNICTWO KUPNA-SPRZEDA Y PROJEKTY BUDOWLANE, POZWOLENIA NA BUDOWÊ, ŒWIADECTWA ENERGETYCZNE, LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ, PROJEKTY GOTOWE MIESZKANIA - SPRZEDA PZT - 7 M.M. 68,1 m z³ PZT M.M. 5,8 m z³ PZT - 85 M.M. 48,5 m z³ PZT M.M. 38,0 m z³ PZT M.M. 78,4 m z³ PZT M.M. 45,8 m z³ PZT M.M. 48, m z³ PZT M.M. 57,0 m z³ PZT M.M. 46,8 m z³ PZT M.M. 3, m z³ PZT Ka³uszyn 30,0 m z³ PZT M.M. 6,4 m z³ PZT M.M. 35,7 m z³ DOMY - SPRZEDA PZT - 60 M.M. p.u. 50 m, p.gr. 675 m z³ PZT M.M. p.u. 17 m, dz.450 m z³ PZT Ludwinów p.u.78 m, p.gr.5500 m z³ PZT Mrozy p.u. 110 m, dz 900 m z³ PZT St.Niedzia³ka p.u.98 m, dz 8500m z³ PZT Ka³uszyn p.u.171m, dz 9675 m z³ PZT Ciêciwa p.u.55,5m,dz.1106 m z³ PZT - 96 Mienia p.u. 01 m dz m z³ PZT M.M. p.u. 300 m, dz m z³ PZT Osêczyzna 680 m dz m z³ PZT Kobierne p.u. 134 m dz m z³ PZT - 10 Marianka p.u. 150 m, dz.1500 m z³ PZT Grzebowilk p.u. 130 m, dz.90 m z³ PZT Miñsk Maz. p.u. 81 m, dz.90 m z³ OBIEKTY - SPRZEDA PZT M.M. p.u.1170 m,p.gr z³ PZT Koœminy p.u.673 m p.u m z³ PZT Wilimy p.u.8576m,dz. 8576m, z³ PZT Wilimy p.u.8576m,dz. 8576m, z³ PZT Stojad³a p.3086 m dz 731 m z³ GRUNTY - SPRZEDA PZT - 17 Kiczki Pierwsze dz. bud m, z³ PZT - 11 Choszczówka St. dz. bud. 533 m, z³ PZT M.M. dz. budowlana 589 m z³ PZT Stojad³a dz. b. 978 m z³ PZT - 63 Borówek dz. rekre m z³ PZT M.M. dz. bud. 903 m z³ PZT - 71 Janów dz. bud. 484 m z³ PZT - 70 Dêbe Wlk.dz. bud. 769 m z³ PZT Janów dz. bud m z³ PZT Zalesie dz. rolna 4000 m z³ PZT Zalesie dz. rolna 4000 m z³ PZT Brzóze dz. bud. 105 m z³. PZT - 77 M.M. dz. bud. 809 m z³. PZT M.M. dz. bud m z³ PZT Sufczyn dz. bud. 505 m z³. PZT Tartak dz. bud m z³. PZT Antonina dz. bud. 900 m z³. PZT Kol.Stanis³awów dz. rol m z³ PZT Koœminy dz.rolna 5000 m z³ PZT Koœminy dz.rolna 3000 m z³ PZT Nowy Jêdrzejów dz. bud m z³ PZT Nowy Jêdrzejów dz. bud m z³ PZT Anielew dz.bud m z³ PZT - 86 Marianka dz. bud. 1759m z³ PZT - 87 Latowicz dz. bud m z³ PZT - 89 Gliniak dz. bud m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud. 059 m z³ PZT Miñsk Maz. dz. bud. 145 m z³ PZT aziska dz. bud. 900 m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud. 109 m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud m z³ PZT Miñsk Maz. dz. bud. 150 m z³ PZT Rudka dz. bud m z³ PZT Dêbe Wlk. dz. bud.4389 m z³ PZT Kiczki Pierwsze,dz. rol m z³ PZT Chochó³ dz. bud. 980 m z³ PZT Chochó³ dz. bud. 685 m z³ PZT Stojad³a dz. bud m z³ PZT Tymoteuszew dz. bud m z³ PZT uków dz. bud m z³ PZT Wielgolas Brzeziñski dz. bud.100 m z³ PZT Stojad³a dz. bud m z³ PZT Tymoteuszew dz. bud m z³ PZT Tymoteuszew dz. bud m z³ PZT Tymoteuszew dz. bud m z³ PZT Józefin dz. bud m z³ PZT - 88 Józefin dz. bud. 905 m z³ PZT Siennica dz. bud. 000 m z³ PZT Sokóle dz. bud m z³ PZT Sokóle dz. bud m z³ PZT Kolonia Janów dz. bud m z³ PZT Cyganka dz. bud. 600 m z³ PZT Aleksandrów dz. bud m z³ PZT Targówka dz. bud. 00 m z³ PZT Miñsk Maz. dz. bud m z³ PZT Miñsk Maz. dz. bud. 900 m z³ PZT - 89 Miñsk Maz. dz. bud. 494 m z³ PZT Mrozy dz. bud m z³ PZT D³uga Koœcielna dz. bud m z³ PZT - 914,915,916,917,918,919,90,91 Dêbe Wlk. dz. bud. ka da po 864 m z³ PZT - 95 Stojad³a dz. bud m z³ PZT - 97 Chroœla dz. bud m z³ PZT - 98 Chroœla dz. bud m z³ PZT - 99 Chobot dz. bud. 990 m z³ PZT M.M. dz. bud. 500 m z³ PZT Osiny dz. bud. 787 m z³ PZT Wity dz. rolna z³ PZT M.M. dz. bud. 648 m z³ PZT Kobierne dz. rolna m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud m z³ PZT - 94 Stary Konik dz. bud m z³ PZT D³uga Koœcielna dz. bud m z³ PZT - 95 D³uga Koœcielna dz. bud m z³ PZT Mistów, dz. bud. 6600m z³ PZT Janów dz. bud m z³ PZT Karolina dz.rol m z³ PZT Barcz¹ca dz. bud m z³ PZT Cielechowizna dz. bud. 300 m z³ PZT Kêdzierak dz. rolna m z³ PZT - 97 Wólka Miñska dz. bud. 94 m z³ PZT Anielew dz. bud m z³ PZT Osêczyzna dz. bud m z³ PZT Czarnocin dz. bud m z³ PZT D³uga Szlach. dz. bud m z³ PZT Anielew dz. bud. 300 m z³ PZT Anielew dz. bud. 35 m z³ PZT - 98 Anielew dz. bud. 3011m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud m z³ PZT Budy Barcz¹ckie dz. bud. 400 m z³ PZT Jeruzal dz. bud. 508 m z³ PZT - 99 Stojad³a dz. bud. 63 m z³ PZT M.M. Kêdzierak dz. rol. 5133m z³ PZT M.M. Kêdzierak dz. rol. 3187m z³ PZT M.M. dz. bud. 415 m z³ PZT Rudnik dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud. 103 m 90 5 z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Tatarak dz. bud m z³ PZT Królewiec dz. bud m z³ PZT Skruda dz. bud m z³ PZT Skruda dz. bud. 700 m z³ PZT Ceg³ów dz. bud. 1359m z³ PZT Anielew dz. bud m z³ PZT O³dakowizna dz. bud m z³ MIESZKANIA - WYNAJEM PZT M.M. 59,3 m 000 z³ PZT M.M. 68,4 m 1000 z³ OBIEKTY - WYNAJEM PZT M.M. 50 m, dz 800 m z³ PZT M.M. 43,0 m, dz.0,0 m z³ LOKALE - WYNAJEM PZT M.M. 38,0 m 1400 z³ PZT M.M. 70,0 m 4000 z³ PZT M.M. 80,0 m 350 z³ LOKALE - SPRZEDA PZT M.M. 5,00 m z³ GRUNTY - WYNAJEM PZT M.M. dz. bud. 3,00 m 1500 z³ PZT M.M. dz. bud. 150,00 m z³ PRZYJÊCIE OFERTY DO KATALOGU POŒREDNICTWA - BEZP ATNIE PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA DLA MA YCH ZWIERZ T Ewa Miernik-Degórska Dr nauk weterynaryjnych - Specjalista chorób psów i kotów Miñsk Maz., ul. Gen. Pop³awskiego 7 tel , kom od pon do pt. 16-0, sobota 1-14 (inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym) P.S.M.T. VIKING Sp. z o.o. OFERUJEMY I MONTUJEMY: - szwedzkie pompy ciep³a - odwierty geotermiczne - przydomowe oczyszczalnie œcieków - us³ugi hydrauliczne Miñsk Mazowiecki, ul. Huberta 5 tel. (05) ,

12 1 domowe rady Noworoczne postanowienia... Po egnanie z dymkiem Jest koniecznoœci¹, je eli chcemy byæ zdrowi. Rzucenie palenia bywa trudne dlatego chcemy pomóc naszej silnej woli. Jednak samodzielnie nie kupujmy specyfików w aptece. PoradŸmy siê lekarza. Poprawa kondycji Dla tych bardziej aktywnych proponujê aerobik i si³owniê. Dla mniej œwietna bêdzie joga, spacery lub marszobiegi. Wiosn¹ mo emy przesi¹œæ siê na rower. Najlepiej jednak na nasz¹ sylwetkê bez wzglêdu na wiek i stan zdrowia wp³ywa p³ywanie. Basen w Miñsku Mazowieckim ma byæ otwarty od 0 stycznia! Od ywianie Starajmy siê jeœæ wiêcej warzyw i owoców. Niedocenione s¹ tu mro onki. Mro enie to jeden ze zdrowszych sposobów przechowywania ywnoœci. Pozwala zachowaæ wiêkszoœæ wartoœci od ywczych, nie zmienia smaku ani aromatu. Uroda Coraz czêœciej s³yszymy o szkodliwych, chemicznych substancjach zawartych w kosmetykach. Rozwi¹zanie jak zwykle podpowiada nam natura. Na przesuszon¹ skórê po k¹pieli œwietnie dzia³a oliwa z oliwek lub avokado. Zdrowo, skutecznie i relatywnie taniej. Czas dla dziecka Czêsto mamy w sobie al, e nasze pociechy nie garn¹ siê do czytania ksi¹ ek, a czy czytaliœmy im w dzieciñstwie? Czytanie dzieciom ksi¹ ek wzmaga w nich pasjê poznania, rozwija wyobraÿniê i zapewnia kontakt z ywym jêzykiem. Œwiat komputerów i telewizji gdzie g³ównym narzêdziem jest obraz sprawia, e dzieci dorastaj¹ w œwiecie ubogim jêzykowo, co bêdzie powodowa³o póÿniejsze trudnoœci z nauk¹ i rozwojem. Dzieci, którym rodzice czytaj¹ wyrastaj¹ na m¹drych samodzielnych czytelników, posiadaj¹cych wiedzê i umiejêtnoœæ gdzie jej szukaæ, cz³owieka kulturalnego z wyobraÿni¹. Ksi¹ ki s¹ doœæ drogie, ale mamy w mieœcie i gminie œwietnie wyposa one biblioteki. Czytanie ksi¹ ek jest równie wspania³¹ chwil¹ spêdzania wspólnie czasu. Mo emy ciekawie zaaran owaæ k¹cik czytelniczy buduj¹c np. namiot z koca, albo wykorzystuj¹c kukie³ki przedstawiæ historiê z ksi¹ ki. Czytajmy i bawmy siê z naszymi dzieæmi to zaprocentuje w przysz³oœci. Opracowa³a: Hanna Stankiewicz-Kilijañska Ogród w zimie cz. W lutym dni staj¹ siê coraz d³u sze i przyroda zaczyna przygotowywaæ siê powoli do wiosny. Jeœli wystêpuj¹ opady œniegu to nale y go podgarniaæ pod drzewa i krzewy, a przy opadach intensywnych nale y strz¹saæ œnieg z ga³êzi w celu zabezpieczenia przed z³amaniem. Luty bywa czasem bardzo mroÿny - taka pogodê najlepiej okryæ roœliny w³óknin¹ czy tektur¹. Je eli pogoda pozwala to rozpoczynamy nawo- enie gleby. Pod koniec lutego przeprowadza siê ciêcia pielêgnacyjne drzew i krzewów - wyci¹æ nale y ga³êzie uschniête, po³amane i dotkniête chorob¹. Mo na wysiaæ do pojemników nasiona roœlin jednorocznych o przed³u onym okresie wegetacji takich jak sza³wia, begonia, lobelia, eniszek, petunia, goÿdziki czy lewkonia. Od koñca lutego przyroda zaczyna siê budziæ i mo na ju zacz¹æ nawoziæ np. kompostem drzewa i krzewy, a na trawniku rozsypaæ wapno - nawet wtedy gdy nie stopnia³ jeszcze œnieg. Po takim zabiegu trawa zacznie piêknie rosn¹æ. Pod koniec lutego zaczyna siê wysiewaæ pod szk³em lub foli¹ warzywa takie jak marchew, por czy rzodkiew. Najczêœciej najwiêksz¹ ozdob¹ ogrodu s¹ kwitn¹ce roœliny - ale nie tylko; istnieje wiele roœlin ogrodowych o ozdobnych pêdach, owocach czy liœciach. Ich walory docenia siê najczêœciej gdy pora kwitnienia siê koñczy - póÿn¹ jesieni¹ i zim¹. Kwiaty kwitn¹ce w lutym: ciemierniki, a na prze³omie lutego i marca ranniki zimowe. Krzewy kwitn¹ce w lutym: leszczyna, oczary, a na prze³omie lutego i marca wawrzynek wilcze³yko. Roœliny o ozdobnych pêdach najbardziej efektowne s¹ zim¹, gdy opadn¹ liœcie, bardziej widoczna staje siê ich kolorowa kora - szczególnie na tle œniegu. Brzozy - jasna kora tych drzew zdobi przez ca³y rok. Wierzba bia³a - kora w kolorze ó³tym. Dereñ - ma korê o ognistym, czerwonym zabarwieniu. S¹ te derenie o ó³tym zabarwieniu kory. Najbardziej jaskraw¹ barwê maj¹ m³ode pêdy. Roœliny o ozdobnych owocach oprócz tego, e zdobi¹ roœlinê spe³niaj¹ równie funkcjê u yteczn¹ - s¹ pokarmem dla ptactwa. Najczêœciej owoce maj¹ kolor czerwony lub pomarañczowy, ale mog¹ te byæ ó³te, bia³e lub granatowe, a nawet czarne. Nale y jednak pamiêtaæ, e niektóre owoce s¹ truj¹ce! Uwa ajmy na dzieci! Jeœli w ogrodzie posadzone s¹ iglaki w formie kolumnowej to nale y zadbaæ aby silne opady œniegu ich nie zniekszta³ci³y. W tym celu roœlinê nale y lekko obwi¹zaæ spiralnie sznurkiem na ca³ej d³ugoœci. Pamiêtajmy o dokarmianiu ptaków!

13 US UGI PRZEPROWADZKI, TRANSPORT - tel Limuzyny - wynajem: tel RETRO LIMUZYNY DO ŒLUBU tel , Przewóz osób minibusem tel WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE, NAGRZEWNICE, SOLARY, ART. METALOWE ul. Sosnkowskiego 8 - tel UK ADANIE - CYKLINOWANIE parkiety, schody tel Uk³adanie, cyklinowanie parkietów TRANSPORT PRZEPROWADZKI US UGI TRANSPORTOWE, WIR, ZIEMIA, PIASEK, ROBOTY ZIEMNE, ROZBIÓRKI BUDOWLANE, KOPANIE I WYPE NIANIE FUNDAMENTÓW - tel Kompleksowe remonty i wykoñczenia wnêtrz: hydraulika, ocieplanie poddaszy, g³adÿ gipsowa, malowanie, panele, sufity podwieszane, monta drzwi, okien i inne tel STANY SUROWE. KOMPLEKSOWE ROBOTY WYKOÑCZENIOWE-glazura, terakota, p³yta g.k., g³adÿ, malowanie, monta stolarki, panele tel. (05) , Cyklinowanie, monta, parkiety, schody tel US UGI HYDRAULICZNE. INSTALACJE co/ wodno - kanalizacyjne tel. (05) , US UGI KOPARKO - ADOWARK JCB 100 z³ / godz. - tel CZYSZCZENIE DYWANÓW i TAPICERKI tel , Wykañczanie wnêtrz, panele œcienne, pod³ogowe, g³adÿ gipsowa, p³yta k-g, malowanie oraz inne - tel Monta p³yt K+G, œcianki dzia³owe, sufity podwieszane, w³asne materia³y, atrakcyjne ceny tel. (05) , Kompleksowe us³ugi budowlane, roboty wykoñczeniowe tel US UGI KOPARKO - ADOWARK CAT tel GLAZURA, TERAKOTA, G ADZIE - tel HYDRAULIKA, nowe i remonty, instalacje wodn. kanalizacja, gaz, naprawa, przeróbki kuchenek, piecy gazowych - szybko, tanio tel WYLEWKI - TYNKI - AGREGATEM - tel US UGI OGÓLNOBUDOWLANE Tynki gipsowe i cementowo - wapienne agregatem, docieplenia budynków, budowa od podstaw, remonty - tel Malowanie, panele œcienne, pod³ogowe, glazura, terakota tel SYSTEMY ALARMOWE, automatyka bram i domofony - tel POGOTOWIE KOMPUTEROWE Strony www, tworzenie, pozycjonowanie, serwis tel POSZUKUJÊ MIESZKANIA DO WYNAJÊCIA ( - 3 pokoje) W MIÑSKU MAZOWIECKIM tel , RÓ NE - SPRZEDAM Sprzedam: baliki brzoza, dzia³kê 963 m - Targówka, drewno opa³owe, brzoza, sosna tel Sprzedam dwa lekkie konie: klacz 7 lat, ogier - 6 lat, posiadaj¹ paszporty - tel Sprzedam wióry i trociny Sprzedam meble nowe i u ywane - tel Sprzeda wiru i piasku sortowanego tel Tanio pustaki SOLBET 6 palet oraz stemple budowlane SPRZEDAM SAMOCHÓD Sprzedam FORD FOCUS 1,8 TDCI 003 tel Sprzedam POLONEZ TRUCK 1993 r technicznie sprawny Sprzedam OPEL ASTRA 1,6 + gaz, 003 r. kupiony w salonie, 1 w³aœciciel, srebrny - 15 tys. z³ tel WYNAJMÊ Pokoje - noclegi, faktura VAT (05) , Wynajmê mieszkanie pokoje tel , NIERUCHOMOŒCI - SPRZEDAM Sprzedam mieszkanie w centru 7m, II p podwy szony standart, zadbane, odnowione, wyposa one 399 tys. z³ tel Sprzedam 3 pok. mieszkanie - 70 m, bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta do zamieszkania od zaraz Sprzedam mieszkanie 34 m, II piêtro M.M. ul. 1 PLM Sprzedam mieszkanie pok. 59 m II p. Miñsk Mazowiecki - ul. Piêkna tel Sprzedam mieszkanie 50 m - ul. D¹brówki tel Dzia³kê budowlan¹ 840 m dobrze usytuowan¹ przy ul. Kolejowej w Miñsku Maz. ogrodzon¹ z mediami tel DOCIEPLENIA BUDYNKÓW szybko - tanio - solidnie tel Wydawca: ARW MODELEX Miñsk Mazowiecki Pl. Kiliñskiego 7/3, tel. (05) Uk³ad graficzny i typograficzny og³oszeñ i reklam jest w³asnoœci¹ wydawcy, bez jego zgody nie mo e byæ wykorzystany w innych publikacjach MIG 13 BIURO NIERUCHOMOŒCI RUTKOWSCY Miñsk Mazowiecki, ul. Koœciuszki 13 p. 37 tel. (05) , , SPRZEDA, KUPNO, ZAMIANA, WYNAJEM WYCENA I REGULACJA STANU PRAWNEGO ŒWIADECTWA CHARAKT. ENERG. BUDYNKU MIESZKANIA licencja nr 80, M.M. 47 m, II p., pok.- 35 tys.z³. -M.M, 7 m, III p., 3 pok., balkon 5 m, do zamieszkania -M.M, 53,5m, I p., pok, meble,winda- 70 tys.z³. -M.M.,57,9 m, II p., 3pok, meble, nowe- 309 tys.z³. -M.M, 34 m, 1 pok., I p tys.z³. -M.M., 50 m, pok,iii p.nowe- 50 tys.z³. -M.M, 47,18m, 3pok., IV p.+ piwnica 177 tys.z³ -M.M., 35 m, kawalerka, III p. 155 tys.z³. -M.M 7 km, 86 m, 4 pok., I p., gara, dz.650 m- 85 tys.z³. -M.M, 60m, 3 pok, ³azienki, I piêtro 40 tys. z³. -M.M, 48 m, pok ( ew. 3)., III p.odnowione -18 tys. z³. -M.M., 48 m, 3 pok. II p.- 19 tys. z³. -M.M., 50 m², pok. II p.- 55 tys. z³. -M.M., 68m, pok., I piêtro 30 tys. z³ -M.M, 7 m, II p., 4 pok.-95 tys.z³. -M.M., 86 m, 4 pok., I p.,- 350 tys. z³. DOMY - Grzebowilk, dom 143 m, gara 1 m, dz 880 m, nowy- 48 tys.z³. - Jeruzal, dom 60 m, dz.1900 m- 150 tys.z³. - Weso³a, dom 150 m, dz.6 m, st.sur., media- 500 tys.z³. - Nowy Œwiat, dom 104 m+ 50 m piwnica, gara, dz.530 m- 550 tys.z³. - M.M blisko, dom/1994 r./ 106 m,dz.941 m- 48 tys.z³. - Jeruzal 5 km, dom 107m, dzia³ka 5900m, ³adny tys. - M.M/Litewska, dom 04m, dz.878m, dosk. lokaliz-695 tys.z³. - M.M/D¹brówki, dom 360 m, dz.1000 m, 8 pokoi, gara stan tys.z³. - M.M/Barcz¹ca, dom40 m, dz.168 m, st.sur.-85 tys.z³ - M.M/Barcz¹ca, nowy dom 140 m, dz.900 m POLECAMY! tys.z³. - M.M/Barcz¹ca, siedlisko 50 m, dz.960 m-115 tys.z³. - M.M/Stojad³a, st.surowy, dom 154 m, dz.964 m tys.z³. - Nowe domy,gara e /z drewna/-lokalizacja,projekt dowolny z³/m - M.M.Siennicka, dom 170 m+of icyna 38 m, gara stan.-790 tys.z³. - K¹ty Gozdz. gm.dêbe Wlk m, dom 40 m,staw tys.z³. do neg. - M.M/ D¹brówki, dom 00 m, dz.1100 m- 960 ty s. z³. - Dêbe Wlk, dom 150 m,dz. 900 m tys. z³. - Wielgolas gm. Halinów, dom 149m,dz. 890m - 690tys. z³. -Wielgolas D., dom 145 m, dz.1130 m, nowy- 760 tys.z³. - k/dobrego (ok.7 km), siedlisko, dom 90 m, dz.1 ha-140 tys. z³ - Mrozy,dom 00m,dz. 1000m, do zamieszkania- 550tys z³ - Grêbków, dom 150m, dz. 1,89 ha m las-30 tys. z³ - Halinów,dom 300 m, dz.1500m tys. z³. - Huta Miñska, 40 m², dz., 1047 m², tys. zù. - Ceg³ów- blisko, dom drewn. 10 m, dz.1400 m - 15 tys. z³. DZIA KI BUDOWLANE -M.M.ul.Boczna, 813 m- 11 tys.z³. -Dêbe Wielkie, 3 km, 1163 m/1x55/- 15 tys.z³ do neg. - Wólka Kobylañska,k/Dobrego, 900 m- 39 z³/m - Huta Miñska, 800 m /5x33/- 170 z³/m - Jakubów, 4 km,x3000 m- 0 z³/m - M.M. ul. wirowa, 1794 m- 174 z³/m - Wólka Miñska, bud, m z³/m - gm..jakubów, bud-rol,,36 ha- 0 z³/m - gm.jakubów, x 1000 m- 55 z³/m - Cisie, 1001 m, bud-us³ug- 150 tys.z³. - Dêbe Wlk/centrum/ x 640 m, media po 141 tys.z³. -D¹browa gm.mrozy, 1,75 ha/bud-rol./ -10 tys.z³. - MM/Janów kol., m-85 z³/m - Chroœla, 55 m 40tys.z³ - Chroœla, 1401 m(3x61), 5 min do PKP, woda, pr¹d-165 tys.z³. - Jakubów, 1711 m 100z³/m - centrum - Gm.Jakubów, bud-rol, -3 tys.m (40x50)- 45 z³/ m - Stara Niedzia³ka, m, przy dr asf.-140 z³/m - Rudka, gm. Mrozy/przy szpitalu/ 4400 m -z³/m. - - Dêbe Wlk, 5543 m/4x141/w tym 3 tys.m bud./.podz/ z³/m do neg, - Dêbe Wielkie, 600m, pr¹d, ³adna tys. ³ - M.M/ Karolina, x780 m (x35), bl. drogi asfaltowej -135 z³/m - M.M/Zamienie, 1000m - 70 tys. z³.3039 m- 149 tys. z³. do neg. - Dobre, dz.4100 mnad rz. Rz¹dza, mo l. podz. - 5 z³/m OKAZJA - Targówka, 1176 m tys. z³.,x1100 m po 140 z³/m - Dêbe Wielkie, dzia³ki po 1800 m, 1 po 3600 m 150z³/m - Gliniak k/m.m., 600 m X, media- 150 z³. m do neg. - Marianka k/m.m., 700 m, media 150 z³/m do neg. - Pogorzel, 3 X 000m, woda, pr¹d 80 z³/m - M.M, ul. Grobelnego 8100m-75z³/m - Choszczówka, ³adna, m - 73 z³/m do neg. - Barcz¹ca, 1354 m (38X36),- 90 z³/m, pilna sprzeda! - Barcz¹ca 3600m 80z³/m - Niedzia³ka, m 95 z³./m - M.M. ul. Huberta m -15z³/m - D³u ka 151m 108z³/m - adzyñ, gm.stanis³awów, 1,01 ha tys.z³ - Groszki gm. Ka³uszyn 9,5 ha- 10z³/m - Siennica, centrum, m 73z³/m - Grodzisk, gm. Mrozy, 3100m - 9z³/m - Ostrów Kania, ko³o Dêbe Wlk. 1508m - 10 z³/m do neg. - K¹ty GoŸdziejewskie 4700m 45z³/m - Miñsk Maz./Wólka Miñska, 855 m² 18 tys. z³ - Dêbowce Gm. Mrozy, 4,17 ha( bud - rol) - 19 tys. z³.okazja - Mrozy x1355m 64000z³ NIERUCHOMOŒCI KOMERCYJNE - ul.boczna, 150 m, najem,produkcja, biuro- 500 z³./m-c - Kuflew, zak³. prod-mag. tys. m,dz.4800 m, moc 50 Kw-1370 tys.z³. - Jêdrzejów,bud-us³ug., 1,08 ha 78 zù /m²(szer. 90m) podz..,tr. E- - Jêdrzejów- 1,78 ha, bud-us³ug./w ca³oœci lub podz./- 35 z³/m - Chroœla, 3 x 1700 m, bud-us³ug., dobra lokalizacja,,okazja!- 87 z³/m - UKÓW/ Huta D¹br., dz.5 tys.m, bud.57 m tys.z³. lub zamiana na mieszkanie 1/pok. w Warszawie lub Lublinie - M.M.ul.Spó³dzielcza, GARA, 18 m- 7 tys.z³. DZIA KI ROLNE -STOJAD A, m- 15 z³/m - Strugi Krzyw.1,07 ha 10 z³/m - M.M/Janów-siedl-rolna, 4845 m- 45 z³/m do neg. - Rz¹dza, gm.jakubów, 3,10 ha/ szer.150 m/- 10 z³/m - Stanis³awów (3km) 1ha 14z³/m mo l. zabudowy, pr¹d, woda - LIW -6 ha/las/, 1, ha/rol/ - 5 z³/m - Latowicz, nad. rzek¹ Œwider, rolna z mo l. zab. 310.m 6 tys. z³. - Celinów, 1,96 ha( z mo liwoœci¹ zabudowy)- 31 z³/m - Podciernie, gm. Ceg³ów,rolno bud. 3,68 ha, 500m bud. 10 tys. - Dobre ( 7 km od miasta), dz. rolna-.3,14 ha-150 tys. z³. - Ceg³ów/blisko/, 1ha i 1,5ha 7 z³/m,siedlisko-80 ty s.z³. - Go³e ¹ki /Latowicz k/ Œwidra,media, 410m (50x90)- 78 tys. z³ - gm.strachówka, 1,44 ha 1 z³/m Poszukujemy lok. u ytkowego, centrum, parter, m,do wynajmu WYNAJEM - 1 PLM, 1 pok.+ wnêka Z + op³. - 1 PLM, I p., 3 pok.,75 m, meble-1100 z³.+op³. - Warszawa, ul.andersena, pok z³ - Wielkopolska, pok- 600 z³. - ul.w-wska, lok. u ytkowe/ IIp/- 9 z³/m - ul.koœciuszki m/iip/-55 z³/m

14 miñskie wydarzenia 14 fotografie i tekst Jacek Maria Jeliñski W Miñsku ju dzia³a Centrum Aktywizacji Zawodowej 15. stycznia w siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy w Miñsku Mazowieckim odby³a siê szczególna uroczystoœæ. Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej - nowej komórki, której dzia- ³ania skierowane bêd¹ tak do, zwiêkszaj¹cej siê niestety, iloœci bezrobotnych jak i do pracodawców. Fachowa pomoc pracowników CAZ znacz¹co powinna poprawiæ komunikacjê pomiêdzy zainteresowanymi stronami: przedsiêbiorcami i poszukuj¹cymi pracy oraz poprzez kompetentn¹ dystrybucjê œrodków finansowych na kursy, szkolenia, wsparcie dla m³odych przedsiêbiorców niew¹tpliwie wp³ynie na tworzenie nowych miejsc pracy. Gospodarze uroczystoœci pani dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Gra yna Borowiec oraz miñski starosta Antoni Tarczyñski w progu witali goœci. Na ich zaproszenie przybyli miêdzy innymi: wice minister Czes³awa Ostrowska, dyrektor Wojewódzkiego UP Krzysztof Strza³kowski, dyrektorzy zaprzyjaÿnionych powiatowych UP, wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu, cz³onkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, przedstawiciele przedsiêbiorców i prasy. Po uroczystym, a symbolicznym przeciêciu wstêgi goœcie oprowadzani przez pani¹ dyrektor Borowiec zwiedzili nowo wyremontowan¹ i nowoczeœnie wyposa on¹ salê operacyjn¹ CAZ. Krótka wizyta w pomieszczeniach Centrum unaoczni³a du y problem : fatalne warunki pracy panuj¹ce w miñskim Urzêdzie Pracy. Adaptowane dawno temu pomieszczenia w budynku PKS dziœ nie spe³niaj¹ adnych standardów, a dwa wejœcia po schodach s¹ nieprzekraczaln¹ barier¹ dla osób niepe³nosprawnych. Najwy sza pora aby Radni Powiatu ze swoim Starost¹ zaczêli myœleæ nad popraw¹ warunków lokalowych Urzêdu. Zapa³ i zaanga owanie pracowników PUP ju na d³ugo nie wystarcz¹... Centrum Aktywizacji Zawodowej to nowoczesny i efektywny system skutecznej walki z bezrobociem. Do dyspozycji osób bezrobotnych bêd¹ doradcy zawodowi i poœrednicy pracy. Prê nie dzia³aj¹cy Klub Pracy oferuje szkolenia, zajêcia aktywizacyjne i wszelk¹ pomoc ³¹cznie z æwiczeniem autoprezentacji, budow¹ wizerunku czy pomoc¹ przy napisaniu dokumentów. Centrum to równie kompendium wiedzy o procesach i tendencjach zachodzacych na rynku pracy oraz zmianach w prawie pracy. Ka dy bezrobotny otrzyma wsparcie i informacje, zarówno o dostêpnych ofertach pracy, jak równie o mo liwoœci za³o enia i prowadzenia w³asnej firmy. Centrum Aktywizacji Zawodowej skupione jest na zoptymalizowaniu dystrybucji œrodków pomocy w celu zmotywowania, przeszkolenia i wdro- enia osób bezrobotnych do pracy zawodowej.

15 tajemnice miñskiego lotniska czêœæ 1 MIG 15 o p e r a c j a OLIMP Jest póÿne czerwcowe popo³udnie 1943 roku. Na tory prowadz¹ce do rampy towarowej w Miñsku Mazowieckim powoli wtacza siê krótki sk³ad poci¹gu specjalnego. Z czterech ciê arówek, zaparkowanych przy dworcu wysiadaj¹ o³nierze Korpusu artylerii Wermachtu. Szczelnie obstawiaj¹ ca³y teren dworca, ju wczeœniej opró- nionego z podró nych i przypadkowych gapiów przez andarmeriê. Na niskopodwoziow¹ przyczepê starannie i delikatnie ³adowana jest du a skrzynia. Operacji przygl¹da siê grupa kilku cywili. To naukowcy z berliñskiego Instytutu Fizycznego im. Plancka, którzy nadzoruj¹ transport zbudowanej przez siebie bomby atomowej... Za chwilê ciê arówka z cennym dla okupanta ³adunkiem w silnej eskorcie pojedzie na po³o- one tu za miastem lotnisko polowe Luftwaffe. Tam od dwóch dni, na skraju trawiastego pola wzlotów stoj¹ dwa bombowce strategiczne Heinkel He-177A6. Oba - jedyne z pu³ku bombowego I/FKG 50 - przystosowane s¹ do przenoszenia niemieckiej bomby atomowej. Oczywiœcie miñskie lotnisko te jest dok³adnie strze- one przez kompaniê ochrony Wermachtu, która przyjecha³a ju tydzieñ temu z Warszawy. Rozpoczyna siê mudna operacja podwieszania w komorze bombowej ³adunku. Naukowcy przez parê godzin bêd¹ przeprowadzaæ ostatnie testy sprawnoœci skomplikowanych uk³adów zap³onowych bomby, by wreszcie na koniec j¹ uzbroiæ. Bomba bêdzie zrzucona z wysokoœci 7500 metrów nad celem, a detonacja nast¹pi 500 metrów nad ziemi¹ - dziêki temu projektanci broni maj¹ nadziejê, e ca³y cel zostanie zniszczony. Do lotu wystartuje tylko jeden samolot. Drugi to niezbêdna rezerwa na wypadek jakichkolwiek problemów technicznych. Oprócz ³¹cznikowego ma³ego Fi-178 Storch a na lotnisku nie ma innych samolotów. Operacja OLIMP jest doskonale utajniona. Niewiele osób wie, e bierze udzia³ w niecodziennej operacji. Za parê godzin, tu po zmroku z Miñska Mazowieckiego wystartuje bombowiec, aby po czterech godzinach lotu zrzuciæ bombê atomow¹ nad Moskw¹! He-177 bêdzie eskortowany przez pu³k myœliwskich Me 109 D1, startuj¹cych z lotniska w Mielcu. Operacjê os³onow¹, polegaj¹c¹ na wczeœniejszym o godzinê ataku bombowym na Stolicê Kraju Rad przeprowadz¹ pu³ki bombowców niemieckich operuj¹cych z lotnisk na terenie Bia³orusi i Prus. W sumie 96 maszyn. Naczelny wódz III Rzeszy Adolf Hitler wierzy, e tym atakiem j¹drowym zakoñczy wyczerpuj¹ce zmagania na Froncie Wschodnim zmuszaj¹c ZSRR do przyjêcia jednostronnej kapitulacji. Bomba Hitlera Nie jest tajemnic¹, e fizycy niemieccy pracowali podczas II Wojny Œwiatowej nad konstrukcj¹ bomby atomowej. Adolf Hitler po kampanii wrzeœniowej w 1939 roku i b³yskawicznej kampanii w czerwcu 1940 we Francji uzna³ jednak, e nie potrzebuje cudownych broni. Strategia b³yskawicznych ataków si³ konwencjonalnych faktycznie przynosi³a nieoczekiwanie szybkie zwyciêstwa. Naukowcy jednak nie pró - nowali. Prace nad broni¹ rakietow¹ (V), samolotami odrzutowymi (Me- 6) czy niekonwencjonaln¹ amunicj¹ (w tym j¹drow¹) by³y, z ro nym natê- eniem, kontynuowane. Prze³omem by³ rok 194, a dok³adnie klêska Wermachtu pod Stalingradem. Prominenci III Rzeszy zaczêli pojmowaæ, e wynik wojny na dwóch frontach nie musi siê zakoñczyæ ich ³atwym zwyciêstwem. Zapalono zielone œwiat³o dla wstrzymywanych wczeœniej projektów. Ogromne nak³ady finansowe sz³y na badania i budowê broni rakietowej, broñ podwodn¹, nowe typy samolotów. Tak e fizycy j¹drowi otrzymali polecenie zbudowania bomby. Zbyt pochopnie i optymistycznie obiecali skonstruowanie takiej broni. Luftwaffe - wojska lotnicze - przerobi³y dwa bombowce dalekiego zasiêgu He- 177 do przenoszenia bomby atomowej, której nie by³o! Oficerowie sztabowi opracowali dok³adne plany tajnych operacji u ycia tej broni do ataku na Moskwê, Londyn i Nowy Jork. Atak na stolicê ZSRR nosi³ kryptonim Olimp. Lotniskiem wybranym do startu bombowca by³ Miñsk Mazowiecki! Werner von Braun, nie maj¹c jeszcze lataj¹cego prototypu rakiety V o zasiêgu 300 km, projektowa³ do niej g³owiê j¹drow¹ do ataku na NJ. Ale... Niemcy nie mogli na skutek b³êdów obliczeniowych i niedostatku potrzebnych materia³ów - w tym wzbogaconego uranu - zbudowaæ klasycznej bomby, dzia³aj¹cej na zasadzie rozszczepienia ciê kich j¹der. By³ jednak inny zespó³ badawczy, dzia³aj¹cy pod opiek¹ Marynarki Wojennej, który prowadzi³ badania nad reakcj¹ syntezy lekkich j¹der. Paliwem do takiej bomby by³y izotopy wodoru: tryt i deuter. W marcu 1945 roku na poligonie w Turyngii dokonano dwóch udanych prób bomby termoj¹drowej ma³ej mocy. Jacek Maria Jeliñski Przedstawiony obok tekst jest oczywiœcie fikcj¹ literack¹, ale bombowce by³y, plan OLIMP by³, wola polityczna u ycia tej strasznej broni tak e. Zabrak³o, na szczêœcie dla nas, samej bomby...

16 AUTOALARMY immobilisery zamki centralne RADIO SERWIS napr a wa monta Miñsk Mazowiecki ul. Pi³sudskiego 45 tel. kom tel. 05/ Zapraszamy codz. 9-17, Sobota 9-13

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Do trzech razy sztuka?

Do trzech razy sztuka? Ukazuje się od 1997 roku 5 maja 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.800 egz. nr 415 R E K L A M A.... 1950 2009 GLIWICE. Po trwaj¹cym rok remoncie, Ratusz otwiera swoje podwoje i czeka na nowych u ytkowników.

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz.

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz. Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój, Kokuszka, Wierchomla, Młodów, Głębokie, Zubrzyk Pismo Samorządu Lokalnego ISSN 1234-1223 podatek VAT-0% Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 17 (486) 12 wrzeœnia 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Takim wyborom mówimy: Nie!!!

Takim wyborom mówimy: Nie!!! S³awno Burzliwa komisja i sesja. Radni chcieli zlikwidowaæ przedszkola ale im to nie wysz³o na str 4 Bal charytatywny na rzecz hospicjum, na którym bawi³y siê elity powiatu. Fotoreporta na str 9 Malechowo

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo