Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej przenoszenie majątku CUPT w budynku mieszczącym się przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie. I. Informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest kompleksowa, bieżąca w zależności od potrzeb Zamawiającego, usługa przeprowadzki polegająca na przenoszeniu majątku CUPT, jego załadunku i rozładunku wewnątrz budynku, w ramach pięter zajmowanych przez Zamawiającego. 2. W ramach usługi przenoszenie mienia obejmowało będzie: - szafy, szafki, - stoliki, stoły, - krzesła obrotowe, krzesła, fotele, sofy, - biurka, kontenery, - regały (drewniane, metalowe), - pozostałe drobne wyposażenie oraz dokumenty znajdujące się w pomieszczeniach, - wyposażenie kuchni (m.in.: szklanki, talerze, termosy, czajniki), - sejfy, - kserokopiarki, drukarki, niszczarki, - komputery, monitory, klawiatury, mysze. 3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) dostarczenia każdorazowo najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem przeprowadzki określonej każdorazowo przez Zamawiającego ilości pudeł mieszczących co najmniej 10 segregatorów A4, o szerokości 10 cm, wraz z materiałami ochronnymi (folia bąbelkowa, taśmy klejące) oraz etykietami do oznaczenia kartonów. Dostarczone przez Wykonawcę pudła zostaną zwrócone niezwłocznie po ich opróżnieniu i stwierdzeniu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie dokonanej kontroli, 2) zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników umożliwiających prawidłowe wykonanie usługi (liczba osób będzie wskazana każdorazowo przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą), 3) zrealizowania usługi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

2 4) zagwarantowania wózków lub innego sprzętu niezbędnego do przetransportowania majątku CUPT. 4. Realizacja zamówienia nie obejmuje usługi pakowania i oznaczenia rzeczy przeznaczonych do przeniesienia. 5. Zamawiający każdorazowo najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem przeprowadzki zobowiązany będzie do wskazania Wykonawcy dokładnej daty przeprowadzki, jej zakresu oraz przekazania drogą elektroniczną wykazu pomieszczeń i mienia objętego relokacją 6. W zajmowanym przez CUPT budynku dostępna jest winda towarowa. 7. Prace przeprowadzkowe będą odbywały się w godzinach pracy CUPT, tj. w godz. 8:15-16:15, jak również po godz. 16:15 w dni robocze oraz soboty i niedziele 1. Godziny pracy zostaną każdorazowo ustalone z Wykonawcą. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania wizji lokalnej, w celu zapoznania się Wykonawców z powierzchnią wynajmowaną przez CUPT. II. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (planowane zawarcie Umowy - maj 2014 r.) lub do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację Przedmiotu zamówienia. III. Wymagania dotyczące wykonawców (poniższe warunki należy spełnić łącznie) 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania/przesyłania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia w zakresie świadczenia usług przeprowadzki, obejmujące przeniesienie mienia dla co najmniej 100 osób. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykazu zrealizowanych usług, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania. 2. Wykonawca musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż ,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu polisy 1 Prace wykonywane po godz. 16:15 oraz w soboty i niedziele nie spowodują wzrostu ceny roboczogodziny

3 IV. Informacje dotyczące warunków składania ofert: Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany Formularz cenowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania, 2) wypełniony i podpisany Wykaz zrealizowanych usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania. 3) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu aktualnej polisy. V. Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 2. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest cena. 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 4. Zamawiający dokonuje płatności z dołu na podstawie dokumentów przelewowych, wystawionych z co najmniej 21-dniowym terminem płatności od daty dostarczenia do CUPT prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego: faktury VAT lub rachunku. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą liczbę przepracowanych roboczogodzin. 6. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w CUPT. Ofertę cenową należy przesłać do CUPT najpóźniej do dnia r. do godziny 13:30 mailem na adres: W tytule maila proszę podać nr sprawy CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 FORMULARZ CENOWY 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.... (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 2. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. Telefon:.. Fax:. Adres ZOBOWIAZUJEMY SIĘ realizować Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem cenowym (Uwaga! Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): Nazwa Cena jednostkowa netto w PLN Stawka podatku VAT Cena jednostkowa brutto w PLN Cena roboczo godziny pracownika wykonującego usługę UWAGA: Cena jednostkowa jednej roboczo godziny powinna obejmować co najmniej: a) przeniesienie mienia Zamawiającego, b) koszt pracy pracownika Wykonawcy w ciągu godziny, c) koszt dojazdu pracownika Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, d) koszt transportu niezbędnego sprzętu, kartonów wraz z materiałami ochronnymi oraz etykietami do oznaczenia kartonów do i z siedziby Zamawiającego, e) należne podatki, w tym podatek VAT, zysk oraz ewentualne upusty, f) pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją Przedmiotu zamówienia.

5 4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres.. dni od upływu terminu składania ofert. 5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, jednocześnie OŚWIADCZAMY, iż dokumentem księgowym wystawianym za zrealizowane zamówienie jest faktura VAT/rachunek** z dniowym terminem płatności. 6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy * * płatnikami podatku VAT. 7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i akceptujemy projektu umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania. dnia 2014 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) * Cena oferty brutto obejmować powinna wszystkie koszty realizacji Przedmiotu zamówienia **niepotrzebne skreślić

6 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG Oświadczam, że W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT zrealizowaliśmy następujące zamówienia: Rodzaj/ zakres zamówienia/ilość osób objętych usługą przeprowadzki Nazwa i adres Zamawiającego Czas realizacji Od Do dnia 2014 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy)

7 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu.., zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Bonifraterska 17, REGON: , NIP: , reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, działającego na podstawie aktu powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej z osobna Stroną lub łącznie Stronami, po przeprowadzonym postępowaniu nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/14, w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców na podstawie Instrukcji udzielania zamówień w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora CUPT z dnia 7 kwietnia 2014 r., z uwzględnieniem wartości zamówienia oszacowanej poniżej euro, na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Strony zawierają Umowę następującej treści: Przedmiot Umowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 15.1.

8 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług przeprowadzki przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności przenoszenie wskazanego przez Zamawiającego mienia do wskazanych pomieszczeń, jego załadunku i rozładunku w ramach powierzchni zajmowanej przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie (dalej Usługa ). 2 TERMIN REALIZACJI 1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 Umowy, realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w 7 ust. 1 Umowy, o ile wyczerpanie kwoty nastąpi przed terminem wygaśnięcia Umowy, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. 3 REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiot Umowy realizowany będzie w godzinach pracy CUPT, tj. w godz. 8:15-16:15, jak również po godz. 16:15 w dni robocze 2 oraz soboty i niedziele. 2. Zamawiający każdorazowo, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem Usługi, powiadomi drogą elektroniczną Wykonawcę o konieczności realizacji Usługi przedstawiając jednocześnie następujące informacje: 1) dokładny termin i godziny wykonania Usługi oraz przewidywany maksymalny czas na wykonanie Usługi, 2) zakres danej Usługi, 2 Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9 3) liczbę pracowników Wykonawcy przewidzianych do wykonania Usługi, 4) liczbę kartonów lub/i kontenerów niezbędnych do realizacji Usługi (kartony ze wzmocnionym spodem, o wymiarach jednostkowych umożliwiających załadunek minimum 10 segregatorów biurowych formatu A4 o szerokości 10 cm), 5) szczegółowy wykaz pomieszczeń objętych relokacją mienia wraz z zakresem mienia do przeniesienia. 3. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o których mowa w ust. 2, przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną listę swoich pracowników upoważnionych do realizacji danej Usługi, z zastrzeżeniem ust. 4 (imiona i nazwiska oraz nr dowodów osobistych tych osób). 4. W przypadku, gdy wykonanie Usługi zostanie zaplanowane w terminie dłuższym niż 1 dzień roboczy Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania harmonogramu wskazującego terminy i warunki przeniesienia mienia, a Zamawiający niezwłocznie zaakceptuje drogą elektroniczną otrzymany harmonogram lub wprowadzi do niego poprawki, które będą dla Wykonawcy wiążące. 5. Wykonawca, każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym, wskaże liczbę osób, które będą wykonywały Usługę, celem uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. 6. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed ustalonym terminem przeprowadzki zobowiązany jest do dostarczenia, kartonów lub/i kontenerów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, do których pracownicy Zamawiającego samodzielnie zapakują i oznaczą mienie przeznaczone do przeniesienia. Fakt otrzymania kartonów lub/i kontenerów zostanie potwierdzony Protokołem odbioru/zwrotu kartonów lub/i kontenerów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kartonów i/lub kontenerów w stosunku do pierwotnie wskazanej ilości, o czym zobowiązany jest poinformować Wykonawcę najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed planowanym terminem wykonania Usługi, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych kartonów i/lub kontenerów w terminie 1 dnia roboczego od dnia poinformowania przez Zamawiającego o ww. zmianie. W takiej sytuacji sporządza się dodatkowy Protokół odbioru/zwrotu kartonów lub/i kontenerów. 7. Potwierdzeniem wykonania Usługi będzie każdorazowo Protokół Wykonania Usługi, który zostanie podpisany przez upoważnionych pracowników obu Stron, wskazanych w ust. 8, po sporządzeniu przez obie Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu dokonania Kontroli, o którym mowa w 5 ust. 7 Umowy. Wzór Protokołu Wykonania Usługi stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

10 8. Pracownikami, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią, a także upoważnionymi do podpisywania Protokołów, są: 1) po stronie Zamawiającego: Dominika Styczewska, adres mail: tel lub Tomasz Świderski, adres mail: tel lub Dorota Arczyńska, adres mail: tel lub Jacek Staniszewski, adres mail: tel )po stronie Wykonawcy:, adres mail:.., tel Zmiana osób upoważnionych, wskazanych w ust. 8, wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. Za równoznaczną z pisemną formą powiadomienia przyjmuje się również zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną. 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. W ramach realizacji poszczególnych Usług Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) zapewnienia odpowiedniej ilości osób niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania Usługi, 2) zapewnienia materiałów ochronnych (np. folia bąbelkowa, taśma do pakowania, itp.) niezbędnych do przeniesienia mienia, w tym w szczególności do przeniesienia sprzętu elektronicznego oraz etykiet do oznaczenia kartonów, 3) wykonania Usługi przy użyciu sprzętu przystosowanego do transportu rzeczy po wykładzinie dywanowej, 4) przeniesienia mienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz ulokowanie go zgodnie ze wskazaniami pracowników Zamawiającego, 5) zapewnienia bezpiecznego przeniesienia mienia tak, aby nie uległo uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zdekompletowaniu, 6) wykonania Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 7) zabezpieczenia oraz pozostawienia w stanie uporządkowanym wykorzystanych w trakcie świadczenia Usługi powierzchni wynajmowanej przez Zamawiającego oraz powierzchni

11 znajdujących się w częściach wspólnych budynku North Gate, m.in. wind, holi, stolarki drzwiowej, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, wykładzin, podłóg oraz ścian, 8) wywozu i utylizacji śmieci powstałych w wyniku realizacji Usługi, 9) odbioru kartonów i/ lub kontenerów od Zamawiającego, 10) ścisłej współpracy z pracownikami Zamawiającego w trakcie wykonywania Usługi. 2. Przeniesienie sprzętu elektronicznego nastąpić może pod warunkiem: 1) odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniami mechanicznymi, 2) ułożenia sprzętu w odpowiedniej pozycji podczas transportu, 3) odizolowania sprzętu od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych, 4) zabezpieczenia sprzętu przed wstrząsami, 5) zabezpieczenia sprzętu przed dostępem osób trzecich. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1) utratę, ubytek lub uszkodzenie mienia Zamawiającego podczas jego przenoszenia, 2) uszkodzenie i przywrócenie do stanu sprzed realizacji Usługi powierzchni wynajmowanych przez Zamawiającego oraz powierzchni znajdujących się w częściach wspólnych budynku North Gate, w tym w szczególności wskazanych w ust. 1 pkt 7 powyżej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej podczas świadczenia Usługi, tj. w szczególności szkody na mieniu przenoszonym, jak również szkody na pozostałym mieniu znajdującym się w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zamawiającego oraz w częściach wspólnych budynku North Gate, w terminie ustalonym przez obie Strony, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w 5 ust. 4 lub 5 ust. 6 Umowy. W przypadku zwłoki w naprawie przez Wykonawcę uszkodzonego mienia, Zamawiający może zlecić osobom trzecim jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku koszty prac naprawy zostaną przez Wykonawcę pokryte w terminie 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury od Zamawiającego. 5. W przypadku stwierdzenia, że mienie nie zostało przeniesione zgodnie z wykazem, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 5 Umowy, naprawienie szkody polegać będzie na przeniesieniu przez Wykonawcę tego mienia zgodnie z miejscem jego przeznaczenia, nie później niż 2 dni robocze po wezwaniu Wykonawcy do dokonania tej czynności. Wezwanie może nastąpić w formie elektronicznej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wykonane czynności. 6. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż

12 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Kserokopia aktualnej polisy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w ust PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu przekazanych przez Wykonawcę kartonów i/lub kontenerów niezwłocznie po ich opróżnieniu i stwierdzeniu w wyniku dokonanej kontroli, o której mowa w ust. 5, prawidłowości wykonania Usługi. W sytuacji, o której mowa w 4 ust. 5 Umowy zwrot kartonów i/ lub kontenerów niezbędnych do dokonania przeniesienia mienia nastąpi dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości w przeniesieniu mienia i przeprowadzeniu ponownej kontroli, o której mowa w ust Fakt zwrotu kartonów lub/i kontenerów zostanie potwierdzony Protokołem odbioru/zwrotu kartonów lub/i kontenerów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 3. Zamawiający w obecności Wykonawcy w dniu wykonania danej Usługi dokona kontroli mienia znajdującego się w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zamawiającego, w celu stwierdzenia czy w trakcie świadczenia Usługi powierzchnia nie uległa uszkodzeniu lub mienie nie uległo uszkodzeniu lub utracie, jak również w częściach wspólnych budynku North Gate, w celu stwierdzenia czy nie uległo ono uszkodzeniu podczas świadczenia Usługi. 4. Zamawiający o stwierdzonych uchybieniach powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni robocze od dnia przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie nastąpić może drogą elektroniczną. 5. Zamawiający przeprowadzi również kontrolę przeniesionego mienia, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wykonania Usługi, w celu stwierdzenia czy w trakcie świadczenia Usługi mienie zostało przeniesione zgodnie z wykazem, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 5 Umowy. 6. Zamawiający o stwierdzonych uchybieniach powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni robocze od dnia przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie nastąpić może drogą elektroniczną. 7. Dokonanie Kontroli zostanie potwierdzone w Protokole dokonania Kontroli, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający nie dokona potwierdzenia wykonania Usługi do momentu naprawienia przez Wykonawcę

13 szkody wyrządzonej podczas świadczenia Usługi, bądź pokrycia przez Wykonawcę kosztów wyrządzonej szkody. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kartonów i/lub kontenerów, powstałe w trakcie wykonania Usługi. 9. Zamawiający zobowiązuje się jednocześnie do: 1) zapakowania i rozpakowania mienia przeznaczonego do przeniesienia, 2) oznakowania kontenerów i/lub kartonów w sposób umożliwiający ustalenie docelowej lokalizacji mienia, 3) odłączenia elementów sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych oraz aparatów telefonicznych. 6 ZASADY WYKONANIA UMOWY 1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, a także zaplecze majątkowe i osobowe konieczne do prawidłowego wykonania Umowy. 3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Umowy osobom trzecim. W razie powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy. 4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności w trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu, wszelkich informacji (bez względu na ich formę), jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są informacjami poufnymi lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę i nie ujawniać osobom trzecim ( Informacje chronione ). Każda ze Stron może ujawnić Informacje chronione jedynie w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa.

14 5. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Informacje chronione wyłącznie własnym pracownikom lub osobom, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy pod warunkiem akceptacji tych osób przez Zamawiającego oraz uprzednim uzyskaniem od nich pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji chronionych dotyczących Zamawiającego (wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 7 do Umowy). 6. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich Informacji chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), jakie uzyskały z realizacją Przedmiotu Umowy. 7 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Całkowite wynagrodzenie za cały okres realizacji Umowy, nie może przekroczyć kwoty. PLN brutto (słownie złotych:..), w tym należny podatek VAT obliczony wg stawki 23% i kwota ta obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy. 2. Rozliczenia dokonywane będą każdorazowo po wykonanej Usłudze, na podstawie iloczynu podsumowania faktycznego czasu świadczenia Usługi przez każdego pracownika Wykonawcy i ceny jednostkowej zgodnej ze stawką godzinową wynoszącą.. PLN brutto (słownie złotych: ) przypadającą na jednego pracownika, w tym należny podatek VAT obliczony wg stawki 23%. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany, przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokół Wykonania Usługi, o którym mowa w 3 ust. 7 Umowy. 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej Zamawiającemu, Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych. 6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

15 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy: 1) jeżeli opóźnienie w realizacji Usługi przekroczy 10 dni roboczych, 2) jeżeli wysokość kar umownych przekroczy 20% wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 7 ust. 1 Umowy, 3) w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie Usługi w umówionym terminie lub niedotrzymania przez Wykonawcę umówionego terminu Usługi, bez względu na to, czy Wykonawca ponosi winę za zaistniałe okoliczności, chyba że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu. 2. Zamawiający decyzję o odstąpieniu od Umowy przekaże Wykonawcy w formie pisemnej, oświadczeniem zawierającym uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia spełnienia przesłanki określonej w ust. 1, lecz nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia albo rozwiązania niniejszej Umowy. Oświadczenie zostanie przekazane do Wykonawcy osobiście, za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. 3. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego sporządzony zostanie protokół podpisany przez obie Strony. Protokół musi zawierać szczegółowy opis prac wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy. Jeżeli mimo wezwania Wykonawca nie podpisze protokołu, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach: 1) w razie uchybienia przez Wykonawcę wyznaczonemu terminowi realizacji Usługi, o którym mowa w 3 ust. 3 lub 3 ust. 6 Umowy kwotę stanowiącą 1% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w 6 ust. 3 Umowy kwotę stanowiącą 10% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Umowy. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w niniejszym pkt, przyjmuje się wykonanie Usługi niezgodnie z Umową, za wyjątkiem uchybienia

16 terminom przewidzianym w Umowie. 5. Zapłata kary umownej nastąpi przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do jej zapłaty, z zastrzeżeniem ust Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z kwoty wskazanej przez Wykonawcę na fakturze VAT. O dokonaniu potrącenia Zamawiający zawiadamia Wykonawcę nie później niż w dniu dokonania potrącenia. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 8. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie oraz odszkodowania, o którym mowa w ust SIŁA WYŻSZA 1. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu Umowy. 2. W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w drodze aneksu do Umowy, za wyjątkiem

17 przypadków przewidzianych w Umowie, w których jej zmiana wymaga jedynie uprzedniego zawiadomienia drugiej Strony. 3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. Za równoznaczną z formą pisemną przyjmuje się elektroniczną formę pisma, z zastrzeżeniem 8 ust. 2 Umowy. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu do korespondencji oraz innych istotnych dla należytego wykonania Umowy danych. W razie zaniechania obowiązku poinformowania o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uznaje się za doręczoną prawidłowo. 4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 5. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Wszelkie spory w związku z wykonywaniem Umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie. Po bezskutecznej próbie polubownego załatwienia sporu Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY.. Załączniki: 1. Akt powierzenia z dnia 30 marca 2012 r. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 2. Dokument rejestrowy Wykonawcy. 3. Wzór Protokołu odbioru/zwrotu kartonów lub/i kontenerów. 4. Wzór Protokołu dokonania kontroli. 5. Wzór Protokołu Wykonania Usługi. 6. Kserokopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 7. Wzór o świadczenia o zachowaniu poufności.

18 Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia.. Warszawa, dnia r. PROTOKÓŁ ODBIORU/ZWROTU* KARTONÓW LUB/I KONTERNERÓW* Potwierdzam dostawę/zwrot* kartonów lub/i kontenerów* w ilości.. szt. w dniu związanych z realizacją Umowy nr. z dnia. Uwagi:. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY *niepotrzebne skreślić Przedmiot Umowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 15.1.

19 Załącznik nr 4 do Umowy nr.. z dnia.. PROTOKÓŁ DOKONANIA KONTROLI Zamawiający nie zgłasza/zgłasza uszkodzeń lub utraty mienia, w ramach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w 5 ust. 3 Umowy. Kontrola dotyczy mienia znajdującego się w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zamawiającego w celu stwierdzenia czy w trakcie świadczenia Usługi mienie to nie uległo uszkodzeniu lub utracie, jak również w częściach wspólnych budynku North Gate. Kontroli dokonano w dniu:. Stwierdzono następujące uszkodzenia:. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Przedmiot Umowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 15.1.

20 Załącznik nr 5 do Umowy nr.. z dnia.. PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI Usługa przeprowadzki została wykonana w dniu... zgodnie z Umową nr.. z dnia. Potwierdzam przeprowadzenie kontroli, o której mowa w 5 ust. 3 Umowy, dotyczącej przeniesionego w ramach realizacji Umowy mienia, dokonanej w dniu Szkody, o których mowa w protokole dokonania Kontroli z dnia., zostały naprawione w dniu.. Zamawiający oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do wykonania usługi oraz nie zgłasza wad w jej wykonaniu i tym samym dokonuje odbioru*. Zamawiający oświadcza, że wnosi następujące zastrzeżenia do wykonania usługi oraz zgłasza poniższe wady*: WYKONAWCA.. ZAMAWIAJĄCY *Niepotrzebne skreślić Przedmiot Umowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 15.1.

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo