Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej przenoszenie majątku CUPT w budynku mieszczącym się przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie. I. Informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest kompleksowa, bieżąca w zależności od potrzeb Zamawiającego, usługa przeprowadzki polegająca na przenoszeniu majątku CUPT, jego załadunku i rozładunku wewnątrz budynku, w ramach pięter zajmowanych przez Zamawiającego. 2. W ramach usługi przenoszenie mienia obejmowało będzie: - szafy, szafki, - stoliki, stoły, - krzesła obrotowe, krzesła, fotele, sofy, - biurka, kontenery, - regały (drewniane, metalowe), - pozostałe drobne wyposażenie oraz dokumenty znajdujące się w pomieszczeniach, - wyposażenie kuchni (m.in.: szklanki, talerze, termosy, czajniki), - sejfy, - kserokopiarki, drukarki, niszczarki, - komputery, monitory, klawiatury, mysze. 3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) dostarczenia każdorazowo najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem przeprowadzki określonej każdorazowo przez Zamawiającego ilości pudeł mieszczących co najmniej 10 segregatorów A4, o szerokości 10 cm, wraz z materiałami ochronnymi (folia bąbelkowa, taśmy klejące) oraz etykietami do oznaczenia kartonów. Dostarczone przez Wykonawcę pudła zostaną zwrócone niezwłocznie po ich opróżnieniu i stwierdzeniu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie dokonanej kontroli, 2) zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników umożliwiających prawidłowe wykonanie usługi (liczba osób będzie wskazana każdorazowo przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą), 3) zrealizowania usługi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

2 4) zagwarantowania wózków lub innego sprzętu niezbędnego do przetransportowania majątku CUPT. 4. Realizacja zamówienia nie obejmuje usługi pakowania i oznaczenia rzeczy przeznaczonych do przeniesienia. 5. Zamawiający każdorazowo najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem przeprowadzki zobowiązany będzie do wskazania Wykonawcy dokładnej daty przeprowadzki, jej zakresu oraz przekazania drogą elektroniczną wykazu pomieszczeń i mienia objętego relokacją 6. W zajmowanym przez CUPT budynku dostępna jest winda towarowa. 7. Prace przeprowadzkowe będą odbywały się w godzinach pracy CUPT, tj. w godz. 8:15-16:15, jak również po godz. 16:15 w dni robocze oraz soboty i niedziele 1. Godziny pracy zostaną każdorazowo ustalone z Wykonawcą. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania wizji lokalnej, w celu zapoznania się Wykonawców z powierzchnią wynajmowaną przez CUPT. II. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (planowane zawarcie Umowy - maj 2014 r.) lub do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację Przedmiotu zamówienia. III. Wymagania dotyczące wykonawców (poniższe warunki należy spełnić łącznie) 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania/przesyłania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia w zakresie świadczenia usług przeprowadzki, obejmujące przeniesienie mienia dla co najmniej 100 osób. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykazu zrealizowanych usług, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania. 2. Wykonawca musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż ,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu polisy 1 Prace wykonywane po godz. 16:15 oraz w soboty i niedziele nie spowodują wzrostu ceny roboczogodziny

3 IV. Informacje dotyczące warunków składania ofert: Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany Formularz cenowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania, 2) wypełniony i podpisany Wykaz zrealizowanych usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania. 3) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu aktualnej polisy. V. Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 2. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest cena. 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 4. Zamawiający dokonuje płatności z dołu na podstawie dokumentów przelewowych, wystawionych z co najmniej 21-dniowym terminem płatności od daty dostarczenia do CUPT prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego: faktury VAT lub rachunku. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą liczbę przepracowanych roboczogodzin. 6. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w CUPT. Ofertę cenową należy przesłać do CUPT najpóźniej do dnia r. do godziny 13:30 mailem na adres: W tytule maila proszę podać nr sprawy CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 FORMULARZ CENOWY 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.... (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 2. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. Telefon:.. Fax:. Adres ZOBOWIAZUJEMY SIĘ realizować Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem cenowym (Uwaga! Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): Nazwa Cena jednostkowa netto w PLN Stawka podatku VAT Cena jednostkowa brutto w PLN Cena roboczo godziny pracownika wykonującego usługę UWAGA: Cena jednostkowa jednej roboczo godziny powinna obejmować co najmniej: a) przeniesienie mienia Zamawiającego, b) koszt pracy pracownika Wykonawcy w ciągu godziny, c) koszt dojazdu pracownika Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, d) koszt transportu niezbędnego sprzętu, kartonów wraz z materiałami ochronnymi oraz etykietami do oznaczenia kartonów do i z siedziby Zamawiającego, e) należne podatki, w tym podatek VAT, zysk oraz ewentualne upusty, f) pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją Przedmiotu zamówienia.

5 4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres.. dni od upływu terminu składania ofert. 5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, jednocześnie OŚWIADCZAMY, iż dokumentem księgowym wystawianym za zrealizowane zamówienie jest faktura VAT/rachunek** z dniowym terminem płatności. 6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy * * płatnikami podatku VAT. 7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i akceptujemy projektu umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania. dnia 2014 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) * Cena oferty brutto obejmować powinna wszystkie koszty realizacji Przedmiotu zamówienia **niepotrzebne skreślić

6 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG Oświadczam, że W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT zrealizowaliśmy następujące zamówienia: Rodzaj/ zakres zamówienia/ilość osób objętych usługą przeprowadzki Nazwa i adres Zamawiającego Czas realizacji Od Do dnia 2014 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy)

7 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu.., zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Bonifraterska 17, REGON: , NIP: , reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, działającego na podstawie aktu powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej z osobna Stroną lub łącznie Stronami, po przeprowadzonym postępowaniu nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/14, w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców na podstawie Instrukcji udzielania zamówień w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora CUPT z dnia 7 kwietnia 2014 r., z uwzględnieniem wartości zamówienia oszacowanej poniżej euro, na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Strony zawierają Umowę następującej treści: Przedmiot Umowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 15.1.

8 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług przeprowadzki przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności przenoszenie wskazanego przez Zamawiającego mienia do wskazanych pomieszczeń, jego załadunku i rozładunku w ramach powierzchni zajmowanej przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie (dalej Usługa ). 2 TERMIN REALIZACJI 1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 Umowy, realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w 7 ust. 1 Umowy, o ile wyczerpanie kwoty nastąpi przed terminem wygaśnięcia Umowy, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. 3 REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiot Umowy realizowany będzie w godzinach pracy CUPT, tj. w godz. 8:15-16:15, jak również po godz. 16:15 w dni robocze 2 oraz soboty i niedziele. 2. Zamawiający każdorazowo, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem Usługi, powiadomi drogą elektroniczną Wykonawcę o konieczności realizacji Usługi przedstawiając jednocześnie następujące informacje: 1) dokładny termin i godziny wykonania Usługi oraz przewidywany maksymalny czas na wykonanie Usługi, 2) zakres danej Usługi, 2 Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9 3) liczbę pracowników Wykonawcy przewidzianych do wykonania Usługi, 4) liczbę kartonów lub/i kontenerów niezbędnych do realizacji Usługi (kartony ze wzmocnionym spodem, o wymiarach jednostkowych umożliwiających załadunek minimum 10 segregatorów biurowych formatu A4 o szerokości 10 cm), 5) szczegółowy wykaz pomieszczeń objętych relokacją mienia wraz z zakresem mienia do przeniesienia. 3. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o których mowa w ust. 2, przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną listę swoich pracowników upoważnionych do realizacji danej Usługi, z zastrzeżeniem ust. 4 (imiona i nazwiska oraz nr dowodów osobistych tych osób). 4. W przypadku, gdy wykonanie Usługi zostanie zaplanowane w terminie dłuższym niż 1 dzień roboczy Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania harmonogramu wskazującego terminy i warunki przeniesienia mienia, a Zamawiający niezwłocznie zaakceptuje drogą elektroniczną otrzymany harmonogram lub wprowadzi do niego poprawki, które będą dla Wykonawcy wiążące. 5. Wykonawca, każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym, wskaże liczbę osób, które będą wykonywały Usługę, celem uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. 6. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed ustalonym terminem przeprowadzki zobowiązany jest do dostarczenia, kartonów lub/i kontenerów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, do których pracownicy Zamawiającego samodzielnie zapakują i oznaczą mienie przeznaczone do przeniesienia. Fakt otrzymania kartonów lub/i kontenerów zostanie potwierdzony Protokołem odbioru/zwrotu kartonów lub/i kontenerów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kartonów i/lub kontenerów w stosunku do pierwotnie wskazanej ilości, o czym zobowiązany jest poinformować Wykonawcę najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed planowanym terminem wykonania Usługi, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych kartonów i/lub kontenerów w terminie 1 dnia roboczego od dnia poinformowania przez Zamawiającego o ww. zmianie. W takiej sytuacji sporządza się dodatkowy Protokół odbioru/zwrotu kartonów lub/i kontenerów. 7. Potwierdzeniem wykonania Usługi będzie każdorazowo Protokół Wykonania Usługi, który zostanie podpisany przez upoważnionych pracowników obu Stron, wskazanych w ust. 8, po sporządzeniu przez obie Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu dokonania Kontroli, o którym mowa w 5 ust. 7 Umowy. Wzór Protokołu Wykonania Usługi stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

10 8. Pracownikami, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią, a także upoważnionymi do podpisywania Protokołów, są: 1) po stronie Zamawiającego: Dominika Styczewska, adres mail: tel lub Tomasz Świderski, adres mail: tel lub Dorota Arczyńska, adres mail: tel lub Jacek Staniszewski, adres mail: tel )po stronie Wykonawcy:, adres mail:.., tel Zmiana osób upoważnionych, wskazanych w ust. 8, wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. Za równoznaczną z pisemną formą powiadomienia przyjmuje się również zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną. 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. W ramach realizacji poszczególnych Usług Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) zapewnienia odpowiedniej ilości osób niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania Usługi, 2) zapewnienia materiałów ochronnych (np. folia bąbelkowa, taśma do pakowania, itp.) niezbędnych do przeniesienia mienia, w tym w szczególności do przeniesienia sprzętu elektronicznego oraz etykiet do oznaczenia kartonów, 3) wykonania Usługi przy użyciu sprzętu przystosowanego do transportu rzeczy po wykładzinie dywanowej, 4) przeniesienia mienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz ulokowanie go zgodnie ze wskazaniami pracowników Zamawiającego, 5) zapewnienia bezpiecznego przeniesienia mienia tak, aby nie uległo uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zdekompletowaniu, 6) wykonania Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 7) zabezpieczenia oraz pozostawienia w stanie uporządkowanym wykorzystanych w trakcie świadczenia Usługi powierzchni wynajmowanej przez Zamawiającego oraz powierzchni

11 znajdujących się w częściach wspólnych budynku North Gate, m.in. wind, holi, stolarki drzwiowej, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, wykładzin, podłóg oraz ścian, 8) wywozu i utylizacji śmieci powstałych w wyniku realizacji Usługi, 9) odbioru kartonów i/ lub kontenerów od Zamawiającego, 10) ścisłej współpracy z pracownikami Zamawiającego w trakcie wykonywania Usługi. 2. Przeniesienie sprzętu elektronicznego nastąpić może pod warunkiem: 1) odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniami mechanicznymi, 2) ułożenia sprzętu w odpowiedniej pozycji podczas transportu, 3) odizolowania sprzętu od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych, 4) zabezpieczenia sprzętu przed wstrząsami, 5) zabezpieczenia sprzętu przed dostępem osób trzecich. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1) utratę, ubytek lub uszkodzenie mienia Zamawiającego podczas jego przenoszenia, 2) uszkodzenie i przywrócenie do stanu sprzed realizacji Usługi powierzchni wynajmowanych przez Zamawiającego oraz powierzchni znajdujących się w częściach wspólnych budynku North Gate, w tym w szczególności wskazanych w ust. 1 pkt 7 powyżej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej podczas świadczenia Usługi, tj. w szczególności szkody na mieniu przenoszonym, jak również szkody na pozostałym mieniu znajdującym się w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zamawiającego oraz w częściach wspólnych budynku North Gate, w terminie ustalonym przez obie Strony, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w 5 ust. 4 lub 5 ust. 6 Umowy. W przypadku zwłoki w naprawie przez Wykonawcę uszkodzonego mienia, Zamawiający może zlecić osobom trzecim jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku koszty prac naprawy zostaną przez Wykonawcę pokryte w terminie 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury od Zamawiającego. 5. W przypadku stwierdzenia, że mienie nie zostało przeniesione zgodnie z wykazem, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 5 Umowy, naprawienie szkody polegać będzie na przeniesieniu przez Wykonawcę tego mienia zgodnie z miejscem jego przeznaczenia, nie później niż 2 dni robocze po wezwaniu Wykonawcy do dokonania tej czynności. Wezwanie może nastąpić w formie elektronicznej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wykonane czynności. 6. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż

12 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Kserokopia aktualnej polisy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w ust PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu przekazanych przez Wykonawcę kartonów i/lub kontenerów niezwłocznie po ich opróżnieniu i stwierdzeniu w wyniku dokonanej kontroli, o której mowa w ust. 5, prawidłowości wykonania Usługi. W sytuacji, o której mowa w 4 ust. 5 Umowy zwrot kartonów i/ lub kontenerów niezbędnych do dokonania przeniesienia mienia nastąpi dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości w przeniesieniu mienia i przeprowadzeniu ponownej kontroli, o której mowa w ust Fakt zwrotu kartonów lub/i kontenerów zostanie potwierdzony Protokołem odbioru/zwrotu kartonów lub/i kontenerów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 3. Zamawiający w obecności Wykonawcy w dniu wykonania danej Usługi dokona kontroli mienia znajdującego się w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zamawiającego, w celu stwierdzenia czy w trakcie świadczenia Usługi powierzchnia nie uległa uszkodzeniu lub mienie nie uległo uszkodzeniu lub utracie, jak również w częściach wspólnych budynku North Gate, w celu stwierdzenia czy nie uległo ono uszkodzeniu podczas świadczenia Usługi. 4. Zamawiający o stwierdzonych uchybieniach powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni robocze od dnia przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie nastąpić może drogą elektroniczną. 5. Zamawiający przeprowadzi również kontrolę przeniesionego mienia, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wykonania Usługi, w celu stwierdzenia czy w trakcie świadczenia Usługi mienie zostało przeniesione zgodnie z wykazem, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 5 Umowy. 6. Zamawiający o stwierdzonych uchybieniach powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni robocze od dnia przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie nastąpić może drogą elektroniczną. 7. Dokonanie Kontroli zostanie potwierdzone w Protokole dokonania Kontroli, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający nie dokona potwierdzenia wykonania Usługi do momentu naprawienia przez Wykonawcę

13 szkody wyrządzonej podczas świadczenia Usługi, bądź pokrycia przez Wykonawcę kosztów wyrządzonej szkody. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kartonów i/lub kontenerów, powstałe w trakcie wykonania Usługi. 9. Zamawiający zobowiązuje się jednocześnie do: 1) zapakowania i rozpakowania mienia przeznaczonego do przeniesienia, 2) oznakowania kontenerów i/lub kartonów w sposób umożliwiający ustalenie docelowej lokalizacji mienia, 3) odłączenia elementów sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych oraz aparatów telefonicznych. 6 ZASADY WYKONANIA UMOWY 1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, a także zaplecze majątkowe i osobowe konieczne do prawidłowego wykonania Umowy. 3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Umowy osobom trzecim. W razie powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy. 4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności w trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu, wszelkich informacji (bez względu na ich formę), jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są informacjami poufnymi lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę i nie ujawniać osobom trzecim ( Informacje chronione ). Każda ze Stron może ujawnić Informacje chronione jedynie w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa.

14 5. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Informacje chronione wyłącznie własnym pracownikom lub osobom, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy pod warunkiem akceptacji tych osób przez Zamawiającego oraz uprzednim uzyskaniem od nich pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji chronionych dotyczących Zamawiającego (wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 7 do Umowy). 6. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich Informacji chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), jakie uzyskały z realizacją Przedmiotu Umowy. 7 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Całkowite wynagrodzenie za cały okres realizacji Umowy, nie może przekroczyć kwoty. PLN brutto (słownie złotych:..), w tym należny podatek VAT obliczony wg stawki 23% i kwota ta obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy. 2. Rozliczenia dokonywane będą każdorazowo po wykonanej Usłudze, na podstawie iloczynu podsumowania faktycznego czasu świadczenia Usługi przez każdego pracownika Wykonawcy i ceny jednostkowej zgodnej ze stawką godzinową wynoszącą.. PLN brutto (słownie złotych: ) przypadającą na jednego pracownika, w tym należny podatek VAT obliczony wg stawki 23%. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany, przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokół Wykonania Usługi, o którym mowa w 3 ust. 7 Umowy. 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej Zamawiającemu, Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych. 6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

15 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy: 1) jeżeli opóźnienie w realizacji Usługi przekroczy 10 dni roboczych, 2) jeżeli wysokość kar umownych przekroczy 20% wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w 7 ust. 1 Umowy, 3) w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie Usługi w umówionym terminie lub niedotrzymania przez Wykonawcę umówionego terminu Usługi, bez względu na to, czy Wykonawca ponosi winę za zaistniałe okoliczności, chyba że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu. 2. Zamawiający decyzję o odstąpieniu od Umowy przekaże Wykonawcy w formie pisemnej, oświadczeniem zawierającym uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia spełnienia przesłanki określonej w ust. 1, lecz nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia albo rozwiązania niniejszej Umowy. Oświadczenie zostanie przekazane do Wykonawcy osobiście, za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. 3. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego sporządzony zostanie protokół podpisany przez obie Strony. Protokół musi zawierać szczegółowy opis prac wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy. Jeżeli mimo wezwania Wykonawca nie podpisze protokołu, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach: 1) w razie uchybienia przez Wykonawcę wyznaczonemu terminowi realizacji Usługi, o którym mowa w 3 ust. 3 lub 3 ust. 6 Umowy kwotę stanowiącą 1% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w 6 ust. 3 Umowy kwotę stanowiącą 10% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Umowy. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w niniejszym pkt, przyjmuje się wykonanie Usługi niezgodnie z Umową, za wyjątkiem uchybienia

16 terminom przewidzianym w Umowie. 5. Zapłata kary umownej nastąpi przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do jej zapłaty, z zastrzeżeniem ust Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z kwoty wskazanej przez Wykonawcę na fakturze VAT. O dokonaniu potrącenia Zamawiający zawiadamia Wykonawcę nie później niż w dniu dokonania potrącenia. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 8. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie oraz odszkodowania, o którym mowa w ust SIŁA WYŻSZA 1. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu Umowy. 2. W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w drodze aneksu do Umowy, za wyjątkiem

17 przypadków przewidzianych w Umowie, w których jej zmiana wymaga jedynie uprzedniego zawiadomienia drugiej Strony. 3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. Za równoznaczną z formą pisemną przyjmuje się elektroniczną formę pisma, z zastrzeżeniem 8 ust. 2 Umowy. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu do korespondencji oraz innych istotnych dla należytego wykonania Umowy danych. W razie zaniechania obowiązku poinformowania o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uznaje się za doręczoną prawidłowo. 4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 5. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Wszelkie spory w związku z wykonywaniem Umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie. Po bezskutecznej próbie polubownego załatwienia sporu Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY.. Załączniki: 1. Akt powierzenia z dnia 30 marca 2012 r. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 2. Dokument rejestrowy Wykonawcy. 3. Wzór Protokołu odbioru/zwrotu kartonów lub/i kontenerów. 4. Wzór Protokołu dokonania kontroli. 5. Wzór Protokołu Wykonania Usługi. 6. Kserokopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 7. Wzór o świadczenia o zachowaniu poufności.

18 Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia.. Warszawa, dnia r. PROTOKÓŁ ODBIORU/ZWROTU* KARTONÓW LUB/I KONTERNERÓW* Potwierdzam dostawę/zwrot* kartonów lub/i kontenerów* w ilości.. szt. w dniu związanych z realizacją Umowy nr. z dnia. Uwagi:. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY *niepotrzebne skreślić Przedmiot Umowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 15.1.

19 Załącznik nr 4 do Umowy nr.. z dnia.. PROTOKÓŁ DOKONANIA KONTROLI Zamawiający nie zgłasza/zgłasza uszkodzeń lub utraty mienia, w ramach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w 5 ust. 3 Umowy. Kontrola dotyczy mienia znajdującego się w pomieszczeniach wynajmowanych przez Zamawiającego w celu stwierdzenia czy w trakcie świadczenia Usługi mienie to nie uległo uszkodzeniu lub utracie, jak również w częściach wspólnych budynku North Gate. Kontroli dokonano w dniu:. Stwierdzono następujące uszkodzenia:. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Przedmiot Umowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 15.1.

20 Załącznik nr 5 do Umowy nr.. z dnia.. PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI Usługa przeprowadzki została wykonana w dniu... zgodnie z Umową nr.. z dnia. Potwierdzam przeprowadzenie kontroli, o której mowa w 5 ust. 3 Umowy, dotyczącej przeniesionego w ramach realizacji Umowy mienia, dokonanej w dniu Szkody, o których mowa w protokole dokonania Kontroli z dnia., zostały naprawione w dniu.. Zamawiający oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do wykonania usługi oraz nie zgłasza wad w jej wykonaniu i tym samym dokonuje odbioru*. Zamawiający oświadcza, że wnosi następujące zastrzeżenia do wykonania usługi oraz zgłasza poniższe wady*: WYKONAWCA.. ZAMAWIAJĄCY *Niepotrzebne skreślić Przedmiot Umowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 15.1.

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/50/AB/13

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/50/AB/13 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/50/AB/13 Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzki obejmującą przeniesienie mienia dla 60 pracowników

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawartej w Warszawie, w dniu... 2015r. pomiędzy: Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, reprezentowaną przez Pana

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa Istotne Postanowienia Umowy UMOWA NR... zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 526-27-35-917,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

*Niepotrzebne skreślić

*Niepotrzebne skreślić Istotne postanowienia umowy Umowa nr zawarta w Warszawie, w dniu... 2015r. zwana dalej Umową pomiędzy: Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na druk, produkcję i dystrybucję materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015 Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty (Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w dniu.. października 2013 r. w Siedlcach, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 17, 08-110 Siedlce posiadającym

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. Zawarta w dniu... 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. Zawarta w dniu... 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Nr post. 7/ZDEP/2014 Załącznik Nr 5 do ogłoszenia UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu... 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : a: (pełna

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Olsztynie pomiędzy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn NIP: 739-020-01-75, REGON:

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo