SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku

2 1. INFORMACJE WSTĘPNE 1.1. Zamawiający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Adres: ul. Mysia 2, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS: Nr Kapitał zakładowy: zł Kapitał wpłacony: zł, NIP: Regon: Numer postępowania, zasady korespondencji Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja, oznaczone jest znakiem: GKP/PGE/0029/2015. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Zakupów ul. Mysia Warszawa 1.3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 30 października 2013 r., zwanego dalej Regulaminem (tekst Regulaminu dostępny na stronie internetowej: W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji (dalej również SIWZ ) stosuje się postanowienia Regulaminu Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym Komisja przetargowa publikuje SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysyła SIWZ do znanych sobie Wykonawców, zapraszając ich do złożenia ofert w wyznaczonym terminie Zamawiający oceni oferty pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz dokona oceny punktowej zgodnie z określonymi w niej kryteriami Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty otrzymają najwyższe oceny punktowe. 2

3 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców informuje o jego zakończeniu Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcja) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem Oferty oraz udziałem Wykonawcy w negocjacjach ponosi Wykonawca SIWZ nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do rokowań wybranych wykonawców w rozumieniu art. 71 k.c W niniejszym postępowaniu zakupowym nie mają zastosowania art. 68(1), 68(2) i 69 ustawy Kodeks Cywilny W postępowaniu określonym w niniejszym SIWZ nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Udzielanie wyjaśnień Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jeżeli pytanie od Wykonawcy wpłynie co najmniej na 2 dni przez terminem składania Ofert Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ na adres podany w pkt lub drogą elektroniczną na adresy podane w pkt Zamawiający udziela odpowiedzi pisemnie lub drogą elektroniczną Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: a) w kwestiach formalnych: p. Barbara Grabowska - Stachura tel.: (022) b) w kwestiach merytorycznych: p. Elżbieta Poleska tel.: (022) p. Agnieszka Rybińska tel.: (22) Wykonawca zobowiązany jest do wysyłania korespondencji na wszystkie podane adresy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert. 3

4 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN JEGO REALIZACJI 2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych w zakresie transportu składników majątku na terenie budynku przy ul. Mysiej 2 w Warszawie, sporadycznie biur (siedzib) spółek z Grupy Kapitałowej PGE na terenie Warszawy, oraz incydentalnie na terenie miast w Rzeczypospolitej Polskiej, w których siedziby (biura) mają Spółki Grupy Kapitałowej PGE, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga aby przed terminem złożenia Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w miejscu świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Mysiej Termin odbycia wizji lokalnej będzie indywidualnie uzgadniany pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym. W sprawie uzgodnienia terminu wizji lokalnej prosimy Wykonawców o kontakt z Panem Leszkiem Szczygielskim tel Informacje dodatkowe określające szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: a) Każdy pracownik Wykonawcy przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy). b) Każdy pracownik Wykonawcy musi być wyposażony w środki ochrony osobistej; w szczególności ubranie robocze, buty robocze, kask ochronny, rękawice ochronne, okulary. c) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie budynku w jednolite, oznakowane ubrania robocze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż będzie prowadził prace w czynnym budynku z funkcjonującą infrastrukturą techniczną, a w niektórych pomieszczeniach z obsługą urządzeń pracujących w systemie ciągłym. d) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac objętych umową będzie zobowiązany przekazać koordynatorowi umowy ze strony Zamawiającego wykaz osób (imię i nazwisko, funkcja), które będą realizowały prace na terenie budynku. e) Wykonawca zastosuje się do wszelkich instrukcji Zamawiającego, a także do postanowień obowiązujących regulaminów, procedur i podobnych aktów związanych z przebywaniem i poruszaniem się po terenie budynku przy 4

5 ul. Mysiej 2, oraz w innych budynkach będących siedzibami (biurami) spółek z Grupy Kapitałowej PGE. f) Wykonawca z uwagi na czynny budynek z funkcjonującą infrastrukturą techniczną, a w niektórych pomieszczeniach z obsługą i urządzeniami pracującymi w systemie ciągłym jest zobowiązany w odpowiedni sposób zabezpieczyć teren nie objęty robotami przed zakurzeniem i zapyleniem. g) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. h) Wykonawca prac winien liczyć się z faktem, iż prowadzenie prac będzie możliwe również w godz. 17:00-22:00 i w dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 22:00, a także z możliwością chwilowego wstrzymania robót z uwagi na specyfikę budynku, w którym będą świadczone usługi. i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac. j) Wykonywanie robót może zostać wstrzymane przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, z uwagi na specyfikę budynku, w którym prowadzone będą prace. Zamawiający może przedłużyć planowany termin zakończenia prac, w przypadku wstrzymania wykonywania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia 36 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy lub do wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z możliwością przedłużenia terminu, jeżeli nie zostanie wykorzystana kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zakupu; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 5

6 a) wykaz wykonanych usług, zawierający potwierdzenie wykonania co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, dla firmy zatrudniającej co najmniej 350 osób, w okresie co najmniej 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany podać dane kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić należyte wykonanie zamówienia lub dokumenty stwierdzające należyte wykonanie zamówienia (np. referencje). 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia Oferty (dopuszczalna jest kopia powyższego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); b) kopię opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia; Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt SIWZ, na podstawie załączonych do Oferty dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia / nie spełnia wymaganego warunku. Wykonawca, którego oferta nie spełnia choćby jednego warunku udziału w Postępowaniu może zostać odrzucony Dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane w Ofercie Każdy Wykonawca składa Ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w przedmiotowej Specyfikacji i obejmującą cały zakres Zamówienia W skład Oferty muszą wchodzić następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami, których wzór zawiera Formularz Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), b) Pełnomocnictwo do podpisania Oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z treści odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), 6

7 c) Dokumenty, o których mowa w pkt ppkt 2 i 3 SIWZ; d) posiadane licencje transportowe, e) informacja o ilości zatrudnionych osób, f) wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, g) ogólna prezentacja firmy, jej kompetencje i osiągnięcia dokonane w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia Oferty, h) oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej przed złożeniem Oferty na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. i) oświadczenie Wykonawcy, że każdy zatrudniony u niego pracownik, który będzie delegowany do realizacji przedmiotu zamówienia, został przeszkolony z podstawowych zasad i przepisów BHP i ppoż przez odpowiedniego specjalistę BHP na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej Oferty i załączonych do niej dokumentów i oświadczeń Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich uzupełnienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, którego nie dotrzymanie może skutkować odrzuceniem Wykonawcy Informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego, w tym zawierające tajemnicę handlową Wykonawcy, powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (np. w odrębnym załączniku) wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje te przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione Zamawiający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w pkt , a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w pkt Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby). Wyjątek stanowi dokument, o którym mowa w pkt lit. a), który należy dostarczyć w oryginale Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdyby przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu była nieczytelna lub budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 7

8 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 5.1. Wymagany termin związania Ofertą wynosi 90 dni od daty upływu terminu składania Ofert W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 6.1. Wymagania odnośnie Ofert Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę Oferty muszą być opracowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych Zasady przygotowania Ofert Oferty powinny być przygotowane z uwzględnieniem poniższych zasad: Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, w formie wydruku komputerowego Oferta powinna być przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację Ofertę należy sporządzić w języku polskim Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Ofertę należy złożyć w 2 (dwóch) egzemplarzach (1 oryginał plus 1 kopia), przy czym jeden egzemplarz powinien być opatrzony napisem ORYGINAŁ, a drugi napisem KOPIA, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (skan oryginału oferty z podpisami osób upoważnionych). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy uznana za rozstrzygającą będzie treść oryginału Wymaga się, aby Oferta była dostarczona w nieprzejrzystym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowań Opakowanie Oferty powinno być opisane w następujący sposób: Oferta na Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 oraz winna zawierać dopisek Nie otwierać przed dniem 8

9 r. godz.. Ponadto opakowanie powinno zawierać adres Wykonawcy Wymaga się, aby Oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania Ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie Oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 7. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT 7.1. Ofertę należy złożyć do dnia 2015 r. do godz... w Kancelarii Głównej (pok. 1) pod adresem ul. Mysia 2, Warszawa Otwarcie Ofert jest niejawne. Zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego niezwłocznie po upływie terminu składania Ofert Na podstawie informacji i dokumentów zawartych w Ofercie, Zamawiający dokona oceny formalnej zdolności Wykonawców do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Cena Oferty powinna być podana w polskich złotych. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie składniki wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszty i wydatki niezbędne do wykonania Zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ oraz wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki. Wskazania ceny Oferty należy dokonać zgodnie z tabelą zamieszczoną w Formularzu Oferty Załącznik Nr 2 do SIWZ Cena ostateczna za realizację zlecanych usług będzie obliczana wyłącznie na podstawie pozycji cenowych wymienionych w tabeli cenowej umieszczonej w Formularzu Oferty Zamawiający może dokonać zmiany wymagań dotyczących przedmiotu Zamówienia, a także zapisów umowy, o czym zapraszani do złożenia Ofert Wykonawcy zostaną poinformowani przed terminem składania Ofert Ocena Ofert będzie dokonana po złożeniu przez Wykonawców Ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8 SIWZ. 8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 8.1. Za najkorzystniejszą Ofertę zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów Przy ocenie Ofert Zamawiający zastosuje następujące kryteria: 9

10 L.p. Kryterium 1. Osobogodzina pracy 1 pracownika netto [zł/h] 2. Opłata netto za samochód o pojemności 20m³ - 40m³ [zł/h] 3. Opłata netto za samochód o pojemności 40m³+ [zł/h] Opłata netto za transport na terenie Polski samochód o pojemności 20 m 3-40 m³ [zł/km] Opłata netto za transport na terenie Polski samochód o pojemności 40 m 3 + [zł/km] 6. Doświadczenie i potencjał Wykonawcy Za najkorzystniejszą Ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 9. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 9.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości zł (dwanaście tysięcy złotych) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w sposób określony w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 10

11 10. ZAWARCIE UMOWY Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego Oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny Ofert W przypadku, gdy Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert Wybór Oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz Oferty Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 Wzór umowy 11

12 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: I. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych polegających na pakowaniu, oznaczaniu, zabezpieczaniu, załadunku, rozładunku, transportowaniu, wniesieniu rzeczy oraz przedmiotów do docelowych pomieszczeń w budynku zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w zakresie przewozu: a. sprzętu biurowego, tj. komputerów, monitorów, klawiatur, drukarek, kserokopiarek, niszczarek, aparatów telefonicznych, faksów oraz innego drobnego sprzętu; b. wyposażenia pokoi, tj.: wyposażenie meblowe: szaf, biurek, regałów, krzeseł, foteli, sejfów, kanap, itp., pozostałe wyposażenie stanowiące część majątku pomocniczego; c. dokumentacji papierowej oraz elektronicznej (nośniki danych); d. sprzętu RTV, AGD; e. roślin doniczkowych. II. Miejscem świadczenia wyżej wymienionych usług transportowo-przeprowadzkowych jest: 1. siedziba główna Zamawiającego przy ul. Mysiej 2 w Warszawie; 2. sporadycznie spółki z Grupy Kapitałowej PGE na terenie Warszawy; 3. incydentalnie miasta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w których siedziby (biura) mają Spółki Grupy Kapitałowej PGE.

13 Załącznik Nr 2 Formularz Oferty PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. ul. Mysia Warszawa Zamówienie: Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych GK/PGE/0029/2013 I. Ofertę składa: (nazwa i adres Wykonawcy) Firma Wykonawcy: Adres siedziby: Adres do korespondencji:.. NIP REGON II. OSOBA uprawniona DO KONTAKTÓW z zamawiającym (W SPRAWIE NINIEJSZEJ OFERTY) Imię i nazwisko: Organizacja: Adres: Telefon: Fax: III. OŚWIADCZENIA My, niżej podpisani, składając Ofertę w postępowaniu na: Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych, numer postępowania: GKP/PGE/0029/2013 niniejszym oświadczamy, co następuje: 1. Spełniamy warunki określone w pkt Regulaminu Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. tj.: a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1

14 Materiały 6.* b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakupu, c. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu. 2. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i modyfikacji do SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że akceptujemy treść wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do jej podpisania. 4. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania Zamówienia. 5. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia na warunkach podanych w SIWZ zgodnie z poniższą tabelą cenową: L.p. Opis pozycji Sposób wyceny Cena jednostkowa (netto) PLN Podatek VAT PLN Cena jednostkowa (brutto) PLN 1. Osobogodzina pracy 1 pracownika zł/h 2. Samochód o pojemności 20m³ - 40m³ zł/h 3. Samochód o pojemności 40m³+ zł/h Opłata za transport na terenie Polski samochód o pojemności 20 m³ - 40m³ Opłata za transport na terenie Polski samochód o pojemności 40m³+ Karton. Taśma klejąca.. Stretch.. Folia bąbelkowa Naklejki.. Wypożyczenie pojemników do przeprowadzki Inne *proszę podać ilości/długości/wymiary materiałów wymienionych w pkt 6 Tabeli. Sposób obliczania wynagrodzenia dla Wykonawcy: a) Opłata za transport na terenie Warszawy (tj. w granicach administracyjnych miasta) obejmuje czas pozostawania do dyspozycji Zamawiającego samochodu o danej pojemności, niezależnie od ilości przejechanych kilometrów (tj. pozycja 2 lub 3 w tabeli) oraz osobogodziny pracy pracowników. Przykład: Samochód o pojemności 20m 3 po przyjeździe na Mysią i załadunku trwającym 1 godzinę wykonanym przez 2 pracowników, z których jeden jest jednocześnie kierowcą, wyjeżdża z Mysiej do magazynu w Warszawie. Droga z Mysiej do magazynu liczy 5 km i trwa 1 godzinę. Następnie ci sami pracownicy rozładowują samochód przez 1 godzinę, po czym samochód wraca do bazy Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jak poniżej: zł/km zł/km zł/szt. zł/szt. zł/szt. zł/szt. zł/szt. zł/szt. 2

15 Samochód o pojemności 20m³ - 40m³ (pozycja 2 w tabeli) x 3 h + 6 x osobogodzina pracy pracownika (pozycja 1 w tabeli) b) Opłata za transport na terenie Polski powinna być skalkulowana tak, żeby w stawce za kilometr podczas jazdy samochodu zawarte były koszty wynajęcia samochodu o określonej pojemności. Podczas postojów samochodu o określonej pojemności (np. związanego z załadunkiem/rozładunkiem lub wynikającego z przepisów prawa) opłata naliczana będzie zgodnie z pozycją 2 lub 3 w tabeli oraz osobogodziny pracy pracowników. Przykład: Samochód o pojemności 40m 3 + po przyjeździe na Mysią i załadunku trwającym 1 godzinę wykonanym przez 2 pracowników wyjeżdża z Mysiej do Poznania wraz z ww. pracownikami i kierowcą. Droga do Poznania liczy 300 km i trwa 5 godzin, w tym 1 godzinny postój kierowcy wymagany przepisami prawa. W Poznaniu 2 pracownicy rozładowują samochód przez 1 godzinę. Samochód wraca do bazy Wykonawcy w Warszawie, droga powrotna liczy 300 km i trwa 5 godzin, w tym 1 godzinny postój kierowcy wymagany przepisami prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jak poniżej: Samochód o pojemności 40m³+ (pozycja 3 w tabeli) x 4 h + 36 x osobogodzina pracy pracownika (pozycja 1 w tabeli) + opłata za transport na terenie Polski samochód o pojemności 40m³+ (pozycja 5 w tabeli) x 600 km 6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej Oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed datą zawarcia umowy przez strony, 7. Oświadczamy, że nasi pracownicy zostali przeszkoleni na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów BHP i ppoż przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego, posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy. 8. Wizję lokalną odbyliśmy w dniu. W załączeniu potwierdzenie dokonania wizji lokalnej. 9. Niniejszym oświadczamy, iż zachowamy poufność danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w procesie toczącego się Postępowania. 10. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania Ofert. 11. Oświadczamy, że termin wykonania Zamówienia obejmuje okres określony w SIWZ. 12. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach..oferty stanowią informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione. 13. Ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 14. Do niniejszej Oferty są dołączone następujące załączniki: - Nazwisko i imię:. Należycie upoważniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu: 3

16 .. Miejscowość i data:. *niepotrzebne skreślić 4

17 Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych usług WYKAZ USŁUG Składając Ofertę wstępną w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usług transportowo - przeprowadzkowych (numer ref. postępowania: GKP/PGE/0029/2015) OŚWIADCZAMY, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert zrealizowaliśmy usługi obejmujące przedmiot zamówienia u następujących Zamawiających: Lp. Przedmiot zamówienia wraz z opisem zakresu prac objętych zamówieniem Termin realizacji usługi Data rozpoczęci a (dz/m/r) Data Zakończeni a (dz/m/r) Odbiorca zamówienia (nazwa firmy, adres) oraz Imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z nr tel. i adresem: * * Tabela niniejsza może być zmodyfikowana tylko i wyłącznie poprzez dodanie kolejnych wierszy w zakresie faktycznej ilości zrealizowanych przez Wykonawcę usług/zleceń...., dn Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 5

18 Załącznik Nr 4 Wzór umowy 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: usługę tłumaczenia zwykłego tekstu z języka polskiego na język czeski związanego z realizacją projektu "Ekumenia w praktyce". Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016. Zawiercie, dnia 08 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3/2015 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin; tel. 022 787-30-10, fax 022 787-75-08 Strona 1 z 7 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: "Opracowanie projektu budowlanego na elewację Domu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu przy ul. Na Śnieżkę 8 stosując kryterium

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a Tel. 22 599-11-20 tel. / fax: 22 599-20-33 Warszawa dn. 04.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE Operator S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 20 kwietnia 2012

Szczecin, 20 kwietnia 2012 Szczecin, 20 kwietnia 2012 Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin tel. 91/4211535, 91/4316511; fax 91/4225473 sekretariat@irr.szczecin.pl www.irr.szczecin.pl. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wesoła 50 lok.13, 50-524 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Celestynów, dnia 11/06/2013r. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11 Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP Nr sprawy 271.26.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP DANE DOTYCZĄCE OFERENTA: NAZWA... SIEDZIBA... Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE na WYBÓR WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH polegającego na: WYKONANIU FUNDAMENTÓW

ZAPYTNIE OFERTOWE na WYBÓR WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH polegającego na: WYKONANIU FUNDAMENTÓW Fundacja Anny Dymnej Mimo wszystko 30-198 Kraków, ul. Myczkowskiego 4 Znak postępowania: GDA-1/2011 ZAPYTNIE OFERTOWE na WYBÓR WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH polegającego na: WYKONANIU FUNDAMENTÓW W PRZEBUDOWYWANYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 5/2014 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sejmik.kielce.pl/387-zamowienia-publiczne.html Chęciny: Budowa sieci światłowodowej na terenach

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo