SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku

2 1. INFORMACJE WSTĘPNE 1.1. Zamawiający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Adres: ul. Mysia 2, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS: Nr Kapitał zakładowy: zł Kapitał wpłacony: zł, NIP: Regon: Numer postępowania, zasady korespondencji Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja, oznaczone jest znakiem: GKP/PGE/0029/2015. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Zakupów ul. Mysia Warszawa 1.3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 30 października 2013 r., zwanego dalej Regulaminem (tekst Regulaminu dostępny na stronie internetowej: W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji (dalej również SIWZ ) stosuje się postanowienia Regulaminu Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym Komisja przetargowa publikuje SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysyła SIWZ do znanych sobie Wykonawców, zapraszając ich do złożenia ofert w wyznaczonym terminie Zamawiający oceni oferty pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz dokona oceny punktowej zgodnie z określonymi w niej kryteriami Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty otrzymają najwyższe oceny punktowe. 2

3 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców informuje o jego zakończeniu Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcja) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem Oferty oraz udziałem Wykonawcy w negocjacjach ponosi Wykonawca SIWZ nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do rokowań wybranych wykonawców w rozumieniu art. 71 k.c W niniejszym postępowaniu zakupowym nie mają zastosowania art. 68(1), 68(2) i 69 ustawy Kodeks Cywilny W postępowaniu określonym w niniejszym SIWZ nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Udzielanie wyjaśnień Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jeżeli pytanie od Wykonawcy wpłynie co najmniej na 2 dni przez terminem składania Ofert Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ na adres podany w pkt lub drogą elektroniczną na adresy podane w pkt Zamawiający udziela odpowiedzi pisemnie lub drogą elektroniczną Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: a) w kwestiach formalnych: p. Barbara Grabowska - Stachura tel.: (022) b) w kwestiach merytorycznych: p. Elżbieta Poleska tel.: (022) p. Agnieszka Rybińska tel.: (22) Wykonawca zobowiązany jest do wysyłania korespondencji na wszystkie podane adresy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert. 3

4 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN JEGO REALIZACJI 2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych w zakresie transportu składników majątku na terenie budynku przy ul. Mysiej 2 w Warszawie, sporadycznie biur (siedzib) spółek z Grupy Kapitałowej PGE na terenie Warszawy, oraz incydentalnie na terenie miast w Rzeczypospolitej Polskiej, w których siedziby (biura) mają Spółki Grupy Kapitałowej PGE, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga aby przed terminem złożenia Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w miejscu świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Mysiej Termin odbycia wizji lokalnej będzie indywidualnie uzgadniany pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym. W sprawie uzgodnienia terminu wizji lokalnej prosimy Wykonawców o kontakt z Panem Leszkiem Szczygielskim tel Informacje dodatkowe określające szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: a) Każdy pracownik Wykonawcy przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy). b) Każdy pracownik Wykonawcy musi być wyposażony w środki ochrony osobistej; w szczególności ubranie robocze, buty robocze, kask ochronny, rękawice ochronne, okulary. c) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie budynku w jednolite, oznakowane ubrania robocze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż będzie prowadził prace w czynnym budynku z funkcjonującą infrastrukturą techniczną, a w niektórych pomieszczeniach z obsługą urządzeń pracujących w systemie ciągłym. d) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac objętych umową będzie zobowiązany przekazać koordynatorowi umowy ze strony Zamawiającego wykaz osób (imię i nazwisko, funkcja), które będą realizowały prace na terenie budynku. e) Wykonawca zastosuje się do wszelkich instrukcji Zamawiającego, a także do postanowień obowiązujących regulaminów, procedur i podobnych aktów związanych z przebywaniem i poruszaniem się po terenie budynku przy 4

5 ul. Mysiej 2, oraz w innych budynkach będących siedzibami (biurami) spółek z Grupy Kapitałowej PGE. f) Wykonawca z uwagi na czynny budynek z funkcjonującą infrastrukturą techniczną, a w niektórych pomieszczeniach z obsługą i urządzeniami pracującymi w systemie ciągłym jest zobowiązany w odpowiedni sposób zabezpieczyć teren nie objęty robotami przed zakurzeniem i zapyleniem. g) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. h) Wykonawca prac winien liczyć się z faktem, iż prowadzenie prac będzie możliwe również w godz. 17:00-22:00 i w dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 22:00, a także z możliwością chwilowego wstrzymania robót z uwagi na specyfikę budynku, w którym będą świadczone usługi. i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac. j) Wykonywanie robót może zostać wstrzymane przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, z uwagi na specyfikę budynku, w którym prowadzone będą prace. Zamawiający może przedłużyć planowany termin zakończenia prac, w przypadku wstrzymania wykonywania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia 36 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy lub do wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z możliwością przedłużenia terminu, jeżeli nie zostanie wykorzystana kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zakupu; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 5

6 a) wykaz wykonanych usług, zawierający potwierdzenie wykonania co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, dla firmy zatrudniającej co najmniej 350 osób, w okresie co najmniej 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany podać dane kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić należyte wykonanie zamówienia lub dokumenty stwierdzające należyte wykonanie zamówienia (np. referencje). 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia Oferty (dopuszczalna jest kopia powyższego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); b) kopię opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia; Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt SIWZ, na podstawie załączonych do Oferty dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia / nie spełnia wymaganego warunku. Wykonawca, którego oferta nie spełnia choćby jednego warunku udziału w Postępowaniu może zostać odrzucony Dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane w Ofercie Każdy Wykonawca składa Ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w przedmiotowej Specyfikacji i obejmującą cały zakres Zamówienia W skład Oferty muszą wchodzić następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami, których wzór zawiera Formularz Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), b) Pełnomocnictwo do podpisania Oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z treści odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), 6

7 c) Dokumenty, o których mowa w pkt ppkt 2 i 3 SIWZ; d) posiadane licencje transportowe, e) informacja o ilości zatrudnionych osób, f) wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, g) ogólna prezentacja firmy, jej kompetencje i osiągnięcia dokonane w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia Oferty, h) oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej przed złożeniem Oferty na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. i) oświadczenie Wykonawcy, że każdy zatrudniony u niego pracownik, który będzie delegowany do realizacji przedmiotu zamówienia, został przeszkolony z podstawowych zasad i przepisów BHP i ppoż przez odpowiedniego specjalistę BHP na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej Oferty i załączonych do niej dokumentów i oświadczeń Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich uzupełnienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, którego nie dotrzymanie może skutkować odrzuceniem Wykonawcy Informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego, w tym zawierające tajemnicę handlową Wykonawcy, powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (np. w odrębnym załączniku) wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje te przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione Zamawiający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w pkt , a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w pkt Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby). Wyjątek stanowi dokument, o którym mowa w pkt lit. a), który należy dostarczyć w oryginale Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdyby przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu była nieczytelna lub budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 7

8 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 5.1. Wymagany termin związania Ofertą wynosi 90 dni od daty upływu terminu składania Ofert W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 6.1. Wymagania odnośnie Ofert Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę Oferty muszą być opracowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych Zasady przygotowania Ofert Oferty powinny być przygotowane z uwzględnieniem poniższych zasad: Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, w formie wydruku komputerowego Oferta powinna być przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację Ofertę należy sporządzić w języku polskim Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Ofertę należy złożyć w 2 (dwóch) egzemplarzach (1 oryginał plus 1 kopia), przy czym jeden egzemplarz powinien być opatrzony napisem ORYGINAŁ, a drugi napisem KOPIA, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (skan oryginału oferty z podpisami osób upoważnionych). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy uznana za rozstrzygającą będzie treść oryginału Wymaga się, aby Oferta była dostarczona w nieprzejrzystym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowań Opakowanie Oferty powinno być opisane w następujący sposób: Oferta na Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 oraz winna zawierać dopisek Nie otwierać przed dniem 8

9 r. godz.. Ponadto opakowanie powinno zawierać adres Wykonawcy Wymaga się, aby Oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania Ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie Oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 7. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT 7.1. Ofertę należy złożyć do dnia 2015 r. do godz... w Kancelarii Głównej (pok. 1) pod adresem ul. Mysia 2, Warszawa Otwarcie Ofert jest niejawne. Zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego niezwłocznie po upływie terminu składania Ofert Na podstawie informacji i dokumentów zawartych w Ofercie, Zamawiający dokona oceny formalnej zdolności Wykonawców do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Cena Oferty powinna być podana w polskich złotych. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie składniki wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszty i wydatki niezbędne do wykonania Zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ oraz wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki. Wskazania ceny Oferty należy dokonać zgodnie z tabelą zamieszczoną w Formularzu Oferty Załącznik Nr 2 do SIWZ Cena ostateczna za realizację zlecanych usług będzie obliczana wyłącznie na podstawie pozycji cenowych wymienionych w tabeli cenowej umieszczonej w Formularzu Oferty Zamawiający może dokonać zmiany wymagań dotyczących przedmiotu Zamówienia, a także zapisów umowy, o czym zapraszani do złożenia Ofert Wykonawcy zostaną poinformowani przed terminem składania Ofert Ocena Ofert będzie dokonana po złożeniu przez Wykonawców Ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8 SIWZ. 8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 8.1. Za najkorzystniejszą Ofertę zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów Przy ocenie Ofert Zamawiający zastosuje następujące kryteria: 9

10 L.p. Kryterium 1. Osobogodzina pracy 1 pracownika netto [zł/h] 2. Opłata netto za samochód o pojemności 20m³ - 40m³ [zł/h] 3. Opłata netto za samochód o pojemności 40m³+ [zł/h] Opłata netto za transport na terenie Polski samochód o pojemności 20 m 3-40 m³ [zł/km] Opłata netto za transport na terenie Polski samochód o pojemności 40 m 3 + [zł/km] 6. Doświadczenie i potencjał Wykonawcy Za najkorzystniejszą Ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 9. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 9.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości zł (dwanaście tysięcy złotych) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w sposób określony w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 10

11 10. ZAWARCIE UMOWY Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego Oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny Ofert W przypadku, gdy Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert Wybór Oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz Oferty Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 Wzór umowy 11

12 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: I. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych polegających na pakowaniu, oznaczaniu, zabezpieczaniu, załadunku, rozładunku, transportowaniu, wniesieniu rzeczy oraz przedmiotów do docelowych pomieszczeń w budynku zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w zakresie przewozu: a. sprzętu biurowego, tj. komputerów, monitorów, klawiatur, drukarek, kserokopiarek, niszczarek, aparatów telefonicznych, faksów oraz innego drobnego sprzętu; b. wyposażenia pokoi, tj.: wyposażenie meblowe: szaf, biurek, regałów, krzeseł, foteli, sejfów, kanap, itp., pozostałe wyposażenie stanowiące część majątku pomocniczego; c. dokumentacji papierowej oraz elektronicznej (nośniki danych); d. sprzętu RTV, AGD; e. roślin doniczkowych. II. Miejscem świadczenia wyżej wymienionych usług transportowo-przeprowadzkowych jest: 1. siedziba główna Zamawiającego przy ul. Mysiej 2 w Warszawie; 2. sporadycznie spółki z Grupy Kapitałowej PGE na terenie Warszawy; 3. incydentalnie miasta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w których siedziby (biura) mają Spółki Grupy Kapitałowej PGE.

13 Załącznik Nr 2 Formularz Oferty PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. ul. Mysia Warszawa Zamówienie: Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych GK/PGE/0029/2013 I. Ofertę składa: (nazwa i adres Wykonawcy) Firma Wykonawcy: Adres siedziby: Adres do korespondencji:.. NIP REGON II. OSOBA uprawniona DO KONTAKTÓW z zamawiającym (W SPRAWIE NINIEJSZEJ OFERTY) Imię i nazwisko: Organizacja: Adres: Telefon: Fax: III. OŚWIADCZENIA My, niżej podpisani, składając Ofertę w postępowaniu na: Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych, numer postępowania: GKP/PGE/0029/2013 niniejszym oświadczamy, co następuje: 1. Spełniamy warunki określone w pkt Regulaminu Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. tj.: a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1

14 Materiały 6.* b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakupu, c. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu. 2. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i modyfikacji do SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że akceptujemy treść wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do jej podpisania. 4. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania Zamówienia. 5. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia na warunkach podanych w SIWZ zgodnie z poniższą tabelą cenową: L.p. Opis pozycji Sposób wyceny Cena jednostkowa (netto) PLN Podatek VAT PLN Cena jednostkowa (brutto) PLN 1. Osobogodzina pracy 1 pracownika zł/h 2. Samochód o pojemności 20m³ - 40m³ zł/h 3. Samochód o pojemności 40m³+ zł/h Opłata za transport na terenie Polski samochód o pojemności 20 m³ - 40m³ Opłata za transport na terenie Polski samochód o pojemności 40m³+ Karton. Taśma klejąca.. Stretch.. Folia bąbelkowa Naklejki.. Wypożyczenie pojemników do przeprowadzki Inne *proszę podać ilości/długości/wymiary materiałów wymienionych w pkt 6 Tabeli. Sposób obliczania wynagrodzenia dla Wykonawcy: a) Opłata za transport na terenie Warszawy (tj. w granicach administracyjnych miasta) obejmuje czas pozostawania do dyspozycji Zamawiającego samochodu o danej pojemności, niezależnie od ilości przejechanych kilometrów (tj. pozycja 2 lub 3 w tabeli) oraz osobogodziny pracy pracowników. Przykład: Samochód o pojemności 20m 3 po przyjeździe na Mysią i załadunku trwającym 1 godzinę wykonanym przez 2 pracowników, z których jeden jest jednocześnie kierowcą, wyjeżdża z Mysiej do magazynu w Warszawie. Droga z Mysiej do magazynu liczy 5 km i trwa 1 godzinę. Następnie ci sami pracownicy rozładowują samochód przez 1 godzinę, po czym samochód wraca do bazy Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jak poniżej: zł/km zł/km zł/szt. zł/szt. zł/szt. zł/szt. zł/szt. zł/szt. 2

15 Samochód o pojemności 20m³ - 40m³ (pozycja 2 w tabeli) x 3 h + 6 x osobogodzina pracy pracownika (pozycja 1 w tabeli) b) Opłata za transport na terenie Polski powinna być skalkulowana tak, żeby w stawce za kilometr podczas jazdy samochodu zawarte były koszty wynajęcia samochodu o określonej pojemności. Podczas postojów samochodu o określonej pojemności (np. związanego z załadunkiem/rozładunkiem lub wynikającego z przepisów prawa) opłata naliczana będzie zgodnie z pozycją 2 lub 3 w tabeli oraz osobogodziny pracy pracowników. Przykład: Samochód o pojemności 40m 3 + po przyjeździe na Mysią i załadunku trwającym 1 godzinę wykonanym przez 2 pracowników wyjeżdża z Mysiej do Poznania wraz z ww. pracownikami i kierowcą. Droga do Poznania liczy 300 km i trwa 5 godzin, w tym 1 godzinny postój kierowcy wymagany przepisami prawa. W Poznaniu 2 pracownicy rozładowują samochód przez 1 godzinę. Samochód wraca do bazy Wykonawcy w Warszawie, droga powrotna liczy 300 km i trwa 5 godzin, w tym 1 godzinny postój kierowcy wymagany przepisami prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jak poniżej: Samochód o pojemności 40m³+ (pozycja 3 w tabeli) x 4 h + 36 x osobogodzina pracy pracownika (pozycja 1 w tabeli) + opłata za transport na terenie Polski samochód o pojemności 40m³+ (pozycja 5 w tabeli) x 600 km 6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej Oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed datą zawarcia umowy przez strony, 7. Oświadczamy, że nasi pracownicy zostali przeszkoleni na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów BHP i ppoż przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego, posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy. 8. Wizję lokalną odbyliśmy w dniu. W załączeniu potwierdzenie dokonania wizji lokalnej. 9. Niniejszym oświadczamy, iż zachowamy poufność danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w procesie toczącego się Postępowania. 10. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania Ofert. 11. Oświadczamy, że termin wykonania Zamówienia obejmuje okres określony w SIWZ. 12. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach..oferty stanowią informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione. 13. Ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 14. Do niniejszej Oferty są dołączone następujące załączniki: - Nazwisko i imię:. Należycie upoważniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu: 3

16 .. Miejscowość i data:. *niepotrzebne skreślić 4

17 Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych usług WYKAZ USŁUG Składając Ofertę wstępną w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usług transportowo - przeprowadzkowych (numer ref. postępowania: GKP/PGE/0029/2015) OŚWIADCZAMY, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert zrealizowaliśmy usługi obejmujące przedmiot zamówienia u następujących Zamawiających: Lp. Przedmiot zamówienia wraz z opisem zakresu prac objętych zamówieniem Termin realizacji usługi Data rozpoczęci a (dz/m/r) Data Zakończeni a (dz/m/r) Odbiorca zamówienia (nazwa firmy, adres) oraz Imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z nr tel. i adresem: * * Tabela niniejsza może być zmodyfikowana tylko i wyłącznie poprzez dodanie kolejnych wierszy w zakresie faktycznej ilości zrealizowanych przez Wykonawcę usług/zleceń...., dn Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 5

18 Załącznik Nr 4 Wzór umowy 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo