Pojęcie oświadczenia majątkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcie oświadczenia majątkowego"

Transkrypt

1 WSTĘP Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika m.in. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz późn. zm.). Analiza oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje i zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego należy do obowiązków osób, którym oświadczenia zostały złożone oraz do urzędów skarbowych. W związku z licznymi wątpliwościami rodzącymi się podczas realizowania powyższych zadań w dniu r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie poświęcone problematyce analizy oświadczeń majątkowych.

2 Pojęcie oświadczenia majątkowego Oświadczenie majątkowe jest oświadczeniem wiedzy osoby, która to oświadczenie składa. Dotyczy ono majątku tej osoby, zarówno osobistego jak również majątku wspólnego wynikającego z małżeńskiej wspólności majątkowej. Oświadczenie majątkowe składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego co oznacza, iż informacje w nim zamieszczane winny pokrywać się z prawdą.

3 Cel oświadczeń majątkowych. Pomysł ujawniania majątków osób pełniących funkcje publiczne powstał w 200lr. Głównym celem przyświecającym omawianej idei było zapobieganie zjawisku korupcji. W stosunku do osób pełniących funkcje publiczne z wyboru jawność oświadczeń miała wprowadzić społeczną kontrolę równowagi, która winna zachodzić pomiędzy majątkiem nabytym w trakcie pełnienia funkcji, a dochodami uzyskanymi w tym okresie. Jawne informacje wynikające z oświadczeń majątkowych, a więc wszystkie za wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania oraz miejscu położenia nieruchomości, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

4 Podmioty obowiązane do składania oświadczeń majątkowych Na podstawie art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym są: radny gminy, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną, członek organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. Oświadczenia majątkowe składane są odpowiednio na ręce przewodniczącego rady gminy, wojewody i wójta.

5 Na podstawie art. 25c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym są: radny powiatu, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca powiatową osobą prawną, członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty. Oświadczenia majątkowe składane są odpowiednio na ręce przewodniczącego rady powiatu, wojewody oraz starosty.

6 Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o samorządzie województwa obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym są: radny województwa, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca wojewódzką osobą prawną, członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wojewody. Oświadczenia majątkowe składane są odpowiednio na ręce przewodniczącego sejmiku województwa, wojewody oraz marszałka województwa.

7 We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach oświadczenia majątkowe składane są w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy i jego ewentualną korektą. W tym miejscu zauważyć jedynie należy, iż ustawodawca nakazał załączać kopie zeznania podatkowego zarówno do oświadczeń składanych rokrocznie, jak też do oświadczeń składanych na początek i koniec okresu piastowania stanowiska.

8 Terminy. Zgodnie z zapisami ustaw samorządowych wójt (burmistrz, prezydent miasta), radny gminy, radny powiatu pierwsze oświadczenie majątkowe składa w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, Na wyżej wymienionych osobach ciąży obowiązek składania kolejnego oświadczenia majątkowego co roku do dnia 30 kwietnia według stanu majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

9 Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną, członek organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca powiatową osobą prawną, członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty, pierwsze oświadczenie majątkowe składa w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Wyżej wymienione osoby mają obowiązek składać kolejne oświadczenia majątkowe co roku do dnia 30 kwietnia według stanu majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

10 W sytuacji gdy osoby obowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego nie złożyły go w wymaganym przez przepisy terminie osoba, na której ręce oświadczenie winno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia uchybienia temu terminowi ma obowiązek wezwać osobę, która nie złożyła oświadczenia, wyznaczając jej dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego doręczenia wezwania.

11 Przedmiot oświadczenia majątkowego - majątek objęty obowiązkiem ujawnienia W oświadczeniu majątkowym ujawnieniu podlegają składniki majątku, dochody oraz zobowiązania stanowiące majątek odrębny (osobisty) osoby składającej to oświadczenie, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Osoba składająca przedmiotowe oświadczenie winna określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do odpowiednich mas majątkowych.

12 Analiza oświadczeń majątkowych. Analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonują osoby, którym te oświadczenia zostały złożone. W samorządzie gminnym - przewodniczący rady gminy, wojewoda i wójt. W samorządzie powiatowym - przewodniczący rady powiatu, wojewoda i starosta.

13 Wyżej powołane podmioty uprawnione są do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania podatkowego PIT z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT. Następnie jeden egzemplarz tego oświadczenia przekazywany jest do urzędu skarbowego (naczelnika urzędu skarbowego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej to oświadczenie, który jest drugim podmiotem dokonującym analizy danych w nim zawartych. W wyżej wymienionym zakresie przysługują mu te same uprawnienia co podmiotom przyjmującym oświadczenia majątkowe. Dodatkowo urząd skarbowy dokonując analizy oświadczenia majątkowego uwzględnia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT małżonka osoby składającej oświadczenie. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę podmiot dokonujący jego analizy (jeden z wyżej wymienionych) występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego

14 Sposób postępowania w przypadku korekty oświadczenia majątkowego Obecnie obowiązujące uregulowania nie przewidują możliwości składania korekt oświadczeń majątkowych. Jednakże należy uznać, iż składający oświadczenia majątkowe winni mieć możliwość korygowania ich treści, chociażby z tego względu, iż niejednokrotnie konsekwencją korekty zeznania o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu PIT będzie potrzeba zmiany treści oświadczenia. Innym argumentem jest po prostu błąd ludzki. Właściwym jest kierowanie korekty do osób przyjmujących oświadczenia majątkowe oraz do urzędów skarbowych.

15 KROSNO ODRZAŃSKIE R. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: ١.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. ٢.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotyczy. ٣.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ٤.Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. ٥.Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. ٦.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

16 CZĘŚĆ A Ja niżej podpisany(a), JAN KOWALSKI (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) R. w KROŚNIE ODRZAŃSKIM ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWY, RADNY GMINY... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

17 I. ZASOBY PIENIĘŻNE W tym miejscu oświadczenia należy podać stan środków pieniężnych na koniec roku, którego dotyczy oświadczenie, podać zarówno gotówkę posiadaną w domu, jak i środki znajdujące się na rachunkach bankowych, a także będące w dyspozycji osób trzecich np. udzielone pożyczki). Należy określić, czy środki te stanowią majątek odrębny, czy też wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Strona ma obowiązek wykazać w oświadczeniu majątkowym środki zgromadzone na rachunku bankowym swojego małżonka, jeśli środki te wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej.

18 Papiery wartościowe, o których mowa w tej części wzoru oświadczenia to papiery wartościowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz, U. Nr 183, poz zpóźn. zm.). Składający oświadczenie majątkowe ma obowiązek podać informacje dotyczące papierów wartościowych wchodzących w skład jego majątku osobistego oraz małżeńskiej wspólności majątkowej. Ciąży na nim obowiązek wykazywania ilości oraz wartości papierów wartościowych.

19 Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ZŁ - MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA (podać stan na koniec roku, którego dotyczy oświadczenie, podać zarówno gotówkę posiadaną w domu, jak i środki znajdujące się na rachunkach bankowych, a także będące w dyspozycji osób trzecich np. udzielone pożyczki) - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY - papiery wartościowe: OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA - 22 SZT. ZAKUPIONE W ROKU 2006 ZA KWOTĘ ZŁ, - MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

20 II NIERUCHOMOŚCI (dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne, inne nieruchomości). Składający oświadczenie majątkowe nie mają obowiązku przedkładania rzetelnej wyceny nieruchomości dokonanej na przykład przez specjalistę i nadużyciem byłoby wymaganie wykazywania wartości ustalonej w wyżej opisany sposób. Podając wartość nieruchomości należy brać pod uwagę ceny rynkowe podobnych nieruchomości usytuowanych w okolicy.

21 II. 1. Dom o powierzchni: 140 m2, o wartości: ZŁ (należy podać wartość rynkową, biorąc pod uwagę ceny rynkowe podobnych nieruchomości usytuowanych w okolicy) tytuł prawny: AKT NOTARIALNY - MAJĄTEK ODRĘBNY 2. Mieszkanie o powierzchni: 50 m2, o wartości: ZŁ (należy podać wartość rynkową, biorąc pod uwagę ceny rynkowe podobnych nieruchomości usytuowanych w okolicy) tytuł prawny: AKT NOTARIALNY - MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

22 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: UPRAWA ROŚLIN, powierzchnia: 2ha o wartości: ZŁ rodzaj zabudowy: CHŁODNIA O POW. 100 M2 tytuł prawny: AKT NOTARIALNY - MAJATEK ODRĘBNY - WSPÓŁWŁASNOŚĆ W UDZIALE 1/2 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ZŁ- PRZYCHÓD, ZŁ - DOCHÓD (w tym miejscu można wykazać dopłaty unijne lub w części VIII)

23 4. Inne nieruchomości: (należy podać działki budowlane, rekreacyjne, obiekty produkcyjno handlowe, garaże itp.) powierzchnia: DZIAŁKA SIEDLISKOWA O POW. 12 ARÓW, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ BUDYNEK WYMIENIONY W PKT 1 o wartości: ZŁ (należy podać wartość rynkową, biorąc pod uwagę ceny rynkowe podobnych nieruchomości usytuowanych w okolicy) tytuł prawny: AKT NOTARIALNY - MAJĄTEK ODRĘBNY

24 III. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta udziałów: POSIADAM 10 UDZIAŁÓW W XYZ SPÓŁCE Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NABYCIE W 2008 R. - MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJATKOWA udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: NIE Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

25 IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji: 80 AKCJI PPU NOWAK Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, NABYCIE W 2009 R. MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: NIE Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY. 2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

26 Mienie nabyte od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Fakt ten winien być wykazywany w każdym składanym oświadczeniu majątkowym.

27 V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: DZIAŁKA BUDOWLANA POŁ. W POZNANIU, NABYTA W DNIU R. OD URZĘDU MIASTA W POZNANIU

28 VI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Działalność gospodarcza, o której mowa w tym punkcie oświadczenia to działalność w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto w tym miejscu nadmienić należy, iż ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej zakazuje wszystkim osobom obowiązanym do składania oświadczeń majątkowych, prócz radnych gminy, powiatu oraz województwa prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej już ustawy samorządowe nakładają na powyższe podmioty obowiązek dołączenia do pierwszego oświadczenia majątkowego informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

29 VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): USŁUGI BUDOWLANE - osobiście TAK - wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: PRZYCHÓD ZŁ, DOCHÓD ZŁ Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):... NIE DOTYCZY osobiście... - wspólnie z innymi osobami... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...

30 VII. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY jestem członkiem zarządu (od kiedy):... jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):... jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...

31 VIII INNE DOCHODY OSIĄGANE Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ LUB ZAJĘĆ Przez działalność zarobkową należy rozumieć każdą działalność przynoszącą dochód. W tej rubryce strona winna wykazywać kwoty wchodzące zarówno do jej majątku osobistego, jak też do majątku wspólnego małżonków uzyskiwane wyłącznie przez nią samą z tytułu działalności zarobkowej lub zajęć. Jeśli jednak strona zamieści w tym miejscu również informacje dotyczące dochodów uzyskanych przez jej współmałżonka.

32 VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD Z WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY ZŁ DOCHÓD Z UMOWY ZLECENIE 700 ZŁ DOCHÓD Z DOPŁAT UNIJNYCH ZŁ DIETA RADNEGO ZŁ

33 IX- SKŁADNIKI MIENIA RUCHOMEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ ZŁ W stosunku do poszczególnych składników majątku ruchomego, których wartość rynkowa przekracza kwotę zł istnieje obowiązek wykazywania ich w oświadczeniu majątkowym. Przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka nie mieszczą się w zakresie przedmiotów wchodzących w skład majątku osobistego, wchodzą w danym stanie faktycznym do majątku wspólnego małżonków (o winny one zostać wykazane w oświadczeniu składanym przez osobę obowiązaną do jego złożenia. Oczywiście jeśli wartość rynkowa poszczególnych składników majątku ruchomego przekracza kwotę zł.

34 IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej zł (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): VW PASSAT ROK PROD MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA SEAT IBIZA ROK PROD MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

35 X - ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE O WARTOŚCI POWYŻEJ ZŁ W oświadczeniu majątkowym winno się wykazywać osobno każde zobowiązanie o wartości powyżej zł. Wobec tego, iż wzór oświadczenia nakłada obowiązek ujawnienia informacji dotyczących warunków na jakich zobowiązanie zostało udzielone. Nie ma potrzeby wykazywania odsetek. Wystarczy dołączyć umowę opisującą warunki, na jakich na przykład został udzielony kredyt.

36 X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenie, w jakiej wysokości):

37 KREDYT HIPOTECZNY W BZ WBK KROSNO ODRZAŃSKIE, NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO, UZYSKANY W 2008 R. W WYSOKOŚCI ZŁ, OPROCENTOWANIE ZMIENNE W 2011 R. 3%, STAN ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ R ZŁ, KREDYT KONSUMENCKI W PKO BP KROSNO ODRZAŃSKIE, UZYSKANY R. W WYSOKOSCI ZŁ, NA BIEŻĄCE POTRZEBY, STAN ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ R ZŁ POŻYCZKA Z 2010 R. OD JANA NOWAKA W WYSOKOŚCI ZŁ NA URUCHOMIENIE DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ, STAN ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ R ZŁ WSPÓLNOŚĆ MAŁŻEŃSKA MAJĄTKOWA (UWAGA! Można dołączyć kserokopię umowy kredytu, opisującą warunki, na których kredyt został udzielony. W przypadku braku miejsca na druku oświadczenia majątkowego należy załączyć dodatkową kartę z zaznaczeniem którego punktu oświadczenia dotyczą dane uzupełnione na tej karcie).

38 CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: KROSNO ODRZAŃSKIE UL. DESZCZOWA 1 Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres) KROSNO ODRZAŃSKIE UL. LEŚNA 1A KROSNO ODRZAŃSKIE UL. RYCERSKA 11A/ 2 CZETOWICE 11C

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ezlonko orgonu zoreądgojąccgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Katowice (miejscowość) 23.04.2012r. (dnia) UWAGA: l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Je1eli

Bardziej szczegółowo

Zasady składania i wypełniania oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych

Zasady składania i wypełniania oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych Zasady składania i wypełniania oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych W oświadczeniach majątkowych składanych za cały rok, należy wykazać stan we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych:

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach jednostek samorządu terytorialnego. Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się

Bardziej szczegółowo

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych:

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: S t r o n a 1 Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Art. 1. Ustawa określa ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

Nr 916. Informacja. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw

Nr 916. Informacja. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII PRAWNYCH Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw Wrzesień 2002

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Warsztaty oceny ofert na przykładach z orzecznictwa KIO i wyników kontroli UZP, NIK i RIO z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 2012 r. 1 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo