Pojęcie oświadczenia majątkowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcie oświadczenia majątkowego"

Transkrypt

1 WSTĘP Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika m.in. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz późn. zm.). Analiza oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje i zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego należy do obowiązków osób, którym oświadczenia zostały złożone oraz do urzędów skarbowych. W związku z licznymi wątpliwościami rodzącymi się podczas realizowania powyższych zadań w dniu r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie poświęcone problematyce analizy oświadczeń majątkowych.

2 Pojęcie oświadczenia majątkowego Oświadczenie majątkowe jest oświadczeniem wiedzy osoby, która to oświadczenie składa. Dotyczy ono majątku tej osoby, zarówno osobistego jak również majątku wspólnego wynikającego z małżeńskiej wspólności majątkowej. Oświadczenie majątkowe składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego co oznacza, iż informacje w nim zamieszczane winny pokrywać się z prawdą.

3 Cel oświadczeń majątkowych. Pomysł ujawniania majątków osób pełniących funkcje publiczne powstał w 200lr. Głównym celem przyświecającym omawianej idei było zapobieganie zjawisku korupcji. W stosunku do osób pełniących funkcje publiczne z wyboru jawność oświadczeń miała wprowadzić społeczną kontrolę równowagi, która winna zachodzić pomiędzy majątkiem nabytym w trakcie pełnienia funkcji, a dochodami uzyskanymi w tym okresie. Jawne informacje wynikające z oświadczeń majątkowych, a więc wszystkie za wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania oraz miejscu położenia nieruchomości, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

4 Podmioty obowiązane do składania oświadczeń majątkowych Na podstawie art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym są: radny gminy, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną, członek organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta. Oświadczenia majątkowe składane są odpowiednio na ręce przewodniczącego rady gminy, wojewody i wójta.

5 Na podstawie art. 25c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym są: radny powiatu, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca powiatową osobą prawną, członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty. Oświadczenia majątkowe składane są odpowiednio na ręce przewodniczącego rady powiatu, wojewody oraz starosty.

6 Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o samorządzie województwa obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym są: radny województwa, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca wojewódzką osobą prawną, członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wojewody. Oświadczenia majątkowe składane są odpowiednio na ręce przewodniczącego sejmiku województwa, wojewody oraz marszałka województwa.

7 We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach oświadczenia majątkowe składane są w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy i jego ewentualną korektą. W tym miejscu zauważyć jedynie należy, iż ustawodawca nakazał załączać kopie zeznania podatkowego zarówno do oświadczeń składanych rokrocznie, jak też do oświadczeń składanych na początek i koniec okresu piastowania stanowiska.

8 Terminy. Zgodnie z zapisami ustaw samorządowych wójt (burmistrz, prezydent miasta), radny gminy, radny powiatu pierwsze oświadczenie majątkowe składa w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, Na wyżej wymienionych osobach ciąży obowiązek składania kolejnego oświadczenia majątkowego co roku do dnia 30 kwietnia według stanu majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

9 Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną, członek organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca powiatową osobą prawną, członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty, pierwsze oświadczenie majątkowe składa w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Wyżej wymienione osoby mają obowiązek składać kolejne oświadczenia majątkowe co roku do dnia 30 kwietnia według stanu majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

10 W sytuacji gdy osoby obowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego nie złożyły go w wymaganym przez przepisy terminie osoba, na której ręce oświadczenie winno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia uchybienia temu terminowi ma obowiązek wezwać osobę, która nie złożyła oświadczenia, wyznaczając jej dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego doręczenia wezwania.

11 Przedmiot oświadczenia majątkowego - majątek objęty obowiązkiem ujawnienia W oświadczeniu majątkowym ujawnieniu podlegają składniki majątku, dochody oraz zobowiązania stanowiące majątek odrębny (osobisty) osoby składającej to oświadczenie, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Osoba składająca przedmiotowe oświadczenie winna określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do odpowiednich mas majątkowych.

12 Analiza oświadczeń majątkowych. Analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonują osoby, którym te oświadczenia zostały złożone. W samorządzie gminnym - przewodniczący rady gminy, wojewoda i wójt. W samorządzie powiatowym - przewodniczący rady powiatu, wojewoda i starosta.

13 Wyżej powołane podmioty uprawnione są do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania podatkowego PIT z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT. Następnie jeden egzemplarz tego oświadczenia przekazywany jest do urzędu skarbowego (naczelnika urzędu skarbowego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej to oświadczenie, który jest drugim podmiotem dokonującym analizy danych w nim zawartych. W wyżej wymienionym zakresie przysługują mu te same uprawnienia co podmiotom przyjmującym oświadczenia majątkowe. Dodatkowo urząd skarbowy dokonując analizy oświadczenia majątkowego uwzględnia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT małżonka osoby składającej oświadczenie. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę podmiot dokonujący jego analizy (jeden z wyżej wymienionych) występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego

14 Sposób postępowania w przypadku korekty oświadczenia majątkowego Obecnie obowiązujące uregulowania nie przewidują możliwości składania korekt oświadczeń majątkowych. Jednakże należy uznać, iż składający oświadczenia majątkowe winni mieć możliwość korygowania ich treści, chociażby z tego względu, iż niejednokrotnie konsekwencją korekty zeznania o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu PIT będzie potrzeba zmiany treści oświadczenia. Innym argumentem jest po prostu błąd ludzki. Właściwym jest kierowanie korekty do osób przyjmujących oświadczenia majątkowe oraz do urzędów skarbowych.

15 KROSNO ODRZAŃSKIE R. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: ١.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. ٢.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotyczy. ٣.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ٤.Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. ٥.Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. ٦.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

16 CZĘŚĆ A Ja niżej podpisany(a), JAN KOWALSKI (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) R. w KROŚNIE ODRZAŃSKIM ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWY, RADNY GMINY... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

17 I. ZASOBY PIENIĘŻNE W tym miejscu oświadczenia należy podać stan środków pieniężnych na koniec roku, którego dotyczy oświadczenie, podać zarówno gotówkę posiadaną w domu, jak i środki znajdujące się na rachunkach bankowych, a także będące w dyspozycji osób trzecich np. udzielone pożyczki). Należy określić, czy środki te stanowią majątek odrębny, czy też wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Strona ma obowiązek wykazać w oświadczeniu majątkowym środki zgromadzone na rachunku bankowym swojego małżonka, jeśli środki te wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej.

18 Papiery wartościowe, o których mowa w tej części wzoru oświadczenia to papiery wartościowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz, U. Nr 183, poz zpóźn. zm.). Składający oświadczenie majątkowe ma obowiązek podać informacje dotyczące papierów wartościowych wchodzących w skład jego majątku osobistego oraz małżeńskiej wspólności majątkowej. Ciąży na nim obowiązek wykazywania ilości oraz wartości papierów wartościowych.

19 Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ZŁ - MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA (podać stan na koniec roku, którego dotyczy oświadczenie, podać zarówno gotówkę posiadaną w domu, jak i środki znajdujące się na rachunkach bankowych, a także będące w dyspozycji osób trzecich np. udzielone pożyczki) - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY - papiery wartościowe: OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA - 22 SZT. ZAKUPIONE W ROKU 2006 ZA KWOTĘ ZŁ, - MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

20 II NIERUCHOMOŚCI (dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne, inne nieruchomości). Składający oświadczenie majątkowe nie mają obowiązku przedkładania rzetelnej wyceny nieruchomości dokonanej na przykład przez specjalistę i nadużyciem byłoby wymaganie wykazywania wartości ustalonej w wyżej opisany sposób. Podając wartość nieruchomości należy brać pod uwagę ceny rynkowe podobnych nieruchomości usytuowanych w okolicy.

21 II. 1. Dom o powierzchni: 140 m2, o wartości: ZŁ (należy podać wartość rynkową, biorąc pod uwagę ceny rynkowe podobnych nieruchomości usytuowanych w okolicy) tytuł prawny: AKT NOTARIALNY - MAJĄTEK ODRĘBNY 2. Mieszkanie o powierzchni: 50 m2, o wartości: ZŁ (należy podać wartość rynkową, biorąc pod uwagę ceny rynkowe podobnych nieruchomości usytuowanych w okolicy) tytuł prawny: AKT NOTARIALNY - MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

22 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: UPRAWA ROŚLIN, powierzchnia: 2ha o wartości: ZŁ rodzaj zabudowy: CHŁODNIA O POW. 100 M2 tytuł prawny: AKT NOTARIALNY - MAJATEK ODRĘBNY - WSPÓŁWŁASNOŚĆ W UDZIALE 1/2 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ZŁ- PRZYCHÓD, ZŁ - DOCHÓD (w tym miejscu można wykazać dopłaty unijne lub w części VIII)

23 4. Inne nieruchomości: (należy podać działki budowlane, rekreacyjne, obiekty produkcyjno handlowe, garaże itp.) powierzchnia: DZIAŁKA SIEDLISKOWA O POW. 12 ARÓW, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ BUDYNEK WYMIENIONY W PKT 1 o wartości: ZŁ (należy podać wartość rynkową, biorąc pod uwagę ceny rynkowe podobnych nieruchomości usytuowanych w okolicy) tytuł prawny: AKT NOTARIALNY - MAJĄTEK ODRĘBNY

24 III. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta udziałów: POSIADAM 10 UDZIAŁÓW W XYZ SPÓŁCE Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NABYCIE W 2008 R. - MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJATKOWA udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: NIE Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

25 IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji: 80 AKCJI PPU NOWAK Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, NABYCIE W 2009 R. MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: NIE Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY. 2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

26 Mienie nabyte od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Fakt ten winien być wykazywany w każdym składanym oświadczeniu majątkowym.

27 V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: DZIAŁKA BUDOWLANA POŁ. W POZNANIU, NABYTA W DNIU R. OD URZĘDU MIASTA W POZNANIU

28 VI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Działalność gospodarcza, o której mowa w tym punkcie oświadczenia to działalność w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto w tym miejscu nadmienić należy, iż ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej zakazuje wszystkim osobom obowiązanym do składania oświadczeń majątkowych, prócz radnych gminy, powiatu oraz województwa prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej już ustawy samorządowe nakładają na powyższe podmioty obowiązek dołączenia do pierwszego oświadczenia majątkowego informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

29 VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): USŁUGI BUDOWLANE - osobiście TAK - wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: PRZYCHÓD ZŁ, DOCHÓD ZŁ Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):... NIE DOTYCZY osobiście... - wspólnie z innymi osobami... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...

30 VII. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY jestem członkiem zarządu (od kiedy):... jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):... jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...

31 VIII INNE DOCHODY OSIĄGANE Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ LUB ZAJĘĆ Przez działalność zarobkową należy rozumieć każdą działalność przynoszącą dochód. W tej rubryce strona winna wykazywać kwoty wchodzące zarówno do jej majątku osobistego, jak też do majątku wspólnego małżonków uzyskiwane wyłącznie przez nią samą z tytułu działalności zarobkowej lub zajęć. Jeśli jednak strona zamieści w tym miejscu również informacje dotyczące dochodów uzyskanych przez jej współmałżonka.

32 VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: DOCHÓD Z WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY ZŁ DOCHÓD Z UMOWY ZLECENIE 700 ZŁ DOCHÓD Z DOPŁAT UNIJNYCH ZŁ DIETA RADNEGO ZŁ

33 IX- SKŁADNIKI MIENIA RUCHOMEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ ZŁ W stosunku do poszczególnych składników majątku ruchomego, których wartość rynkowa przekracza kwotę zł istnieje obowiązek wykazywania ich w oświadczeniu majątkowym. Przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka nie mieszczą się w zakresie przedmiotów wchodzących w skład majątku osobistego, wchodzą w danym stanie faktycznym do majątku wspólnego małżonków (o winny one zostać wykazane w oświadczeniu składanym przez osobę obowiązaną do jego złożenia. Oczywiście jeśli wartość rynkowa poszczególnych składników majątku ruchomego przekracza kwotę zł.

34 IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej zł (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): VW PASSAT ROK PROD MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA SEAT IBIZA ROK PROD MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

35 X - ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE O WARTOŚCI POWYŻEJ ZŁ W oświadczeniu majątkowym winno się wykazywać osobno każde zobowiązanie o wartości powyżej zł. Wobec tego, iż wzór oświadczenia nakłada obowiązek ujawnienia informacji dotyczących warunków na jakich zobowiązanie zostało udzielone. Nie ma potrzeby wykazywania odsetek. Wystarczy dołączyć umowę opisującą warunki, na jakich na przykład został udzielony kredyt.

36 X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenie, w jakiej wysokości):

37 KREDYT HIPOTECZNY W BZ WBK KROSNO ODRZAŃSKIE, NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO, UZYSKANY W 2008 R. W WYSOKOŚCI ZŁ, OPROCENTOWANIE ZMIENNE W 2011 R. 3%, STAN ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ R ZŁ, KREDYT KONSUMENCKI W PKO BP KROSNO ODRZAŃSKIE, UZYSKANY R. W WYSOKOSCI ZŁ, NA BIEŻĄCE POTRZEBY, STAN ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ R ZŁ POŻYCZKA Z 2010 R. OD JANA NOWAKA W WYSOKOŚCI ZŁ NA URUCHOMIENIE DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ, STAN ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ R ZŁ WSPÓLNOŚĆ MAŁŻEŃSKA MAJĄTKOWA (UWAGA! Można dołączyć kserokopię umowy kredytu, opisującą warunki, na których kredyt został udzielony. W przypadku braku miejsca na druku oświadczenia majątkowego należy załączyć dodatkową kartę z zaznaczeniem którego punktu oświadczenia dotyczą dane uzupełnione na tej karcie).

38 CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: KROSNO ODRZAŃSKIE UL. DESZCZOWA 1 Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres) KROSNO ODRZAŃSKIE UL. LEŚNA 1A KROSNO ODRZAŃSKIE UL. RYCERSKA 11A/ 2 CZETOWICE 11C

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy T kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Nieszawa, dnia 29-04-2008 r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany(a),.tomasz Wilamowski.., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)..28.05.1967 w.wąbrzeźnie.

Ja, niżej podpisany(a),.tomasz Wilamowski.., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)..28.05.1967 w.wąbrzeźnie. Starostwo Powiatowe OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE w ^rzeźnie członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kazimiera Górecka (Koszuta) Ja, niżej podpisany(a), / (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Małgorzata Kazimiera Górecka (Koszuta) Ja, niżej podpisany(a), / (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejtar-zastępcy-wejtar-sekfetaf^a-gminy, skarbnika gminy, kierownika jednestl4 ergabgaeyit3e}-^- fflłayr-aseby--zafząd2a^ i członka organu zarządzającego gminnq osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE!

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! rstaroswo pow^rnwp w Chełmie.:;PLVNELO 2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! -członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu. skarbnika powiatu, IcicroirtBtlEf uigauiz.cu^jucj puwidtu, oiub^ zarządzjjąccj

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE.

Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 004 ROK wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy w p Ł Y 5-5 i i o 1 B. K W I 2 B U za) Ws I Potiplę Karwno, dnia 28.04.2014 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - styczeń/sierpień 2013 koniec kadencji wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

na kwotę: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy ««i l ł l «Ł i u V T j 1 kancelaria ogólna OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE W P Ł Y W j ę f e, iloić... wójta, zastępcy wójta,isekretarza gm iny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej g rj osoby zarządzającej

Bardziej szczegółowo

. ' owak. dnia 29.04.2015r. Uwaga:

. ' owak. dnia 29.04.2015r. Uwaga: . ' owak OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu (miejscowość) Krosno dnia 29.04.2015r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

(miejscowość) CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),...izabela MARIA KULA, KOBARSKA... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejscowość) CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),...izabela MARIA KULA, KOBARSKA... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KU. Trr-r. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Jacek Mariusz Bednarski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a).01.01.1968 r w Lubartowie.

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Jacek Mariusz Bednarski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a).01.01.1968 r w Lubartowie. ... OŚWIADCZENIE radnego gminy MAJĄTKOWE Lubartów, dnia.05.04.2013r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

na kwotę: NIE DOTYCZY

na kwotę: NIE DOTYCZY OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 09 kwietnia 2013 ROKU. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Poznań, dnia 09 kwietnia 2013 ROKU. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

radnego gminy Ja niżej podpisany(a), Jacek Waldemar Jeremicz, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a). 4. Maja 1973 r.

radnego gminy Ja niżej podpisany(a), Jacek Waldemar Jeremicz, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a). 4. Maja 1973 r. Skwierzyna, dnia 16.12.2014 r. (miejscowość) koświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),..., (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)... w... (miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą osobą prawną oraz osoby

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZĄBKACH ul. BATOREGO l l, DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZĄBKACH ul. BATOREGO l l, DYREKTOR SZKOŁY OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, radnego województwa, członka zarządu powiatu, radnego powiatu, wójta, radnego gminy l Ząbki., dnia 30 kwietnia 201 Or. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sckrctarzo gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oroz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość)

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, 1;astęp~3TWQjta, selo=etafza gmiby, slmfbbih:a gmiby, kief6wbiktl jetlb6stki (H'gaBłzaeyjBej gmiby, 6S6by Ztl~ątlztljąeej i ezł6bktl 6ł'gtlBtI ZtlFZątlZtljąeeg6 gmibbą esebą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 04 czerwca 1959 r. Zgierzu. Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu, ul.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 04 czerwca 1959 r. Zgierzu. Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu, ul. URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydait Zarządzania Bezpieczeństwem Wp}, dnia 2 4-04- 2015 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta/ zastąpcy wójta, sekretarzo gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej-gminy,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Skwierzyna dnia 26.03.2014 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnienia każdej z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta/ sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna^ oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójto, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. ..Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte lla

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. ..Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte lla OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, gostępcy wójta, sekretarka gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby eamadgająccj i erionka organu eoreądgającego gminną osobą prawną orae osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. radnego powiatu k a d a P O W IA T U w Mikołowie 2 5. Ot. 2013 W P Ł < z r O OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Gostyń, dnia 24.04.2013 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Prażmów, dnia 30.04.2015 r. (miejscowość)

Prażmów, dnia 30.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Zwonowice, dnia 22. 12. 2010r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE bnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE vuójta, gojtfipcy wuj La, i,fcikitłlarza gntiriy, skarbnika gminy, kieiowuniko jednostki organizacyjnaj gminy; osoby zaregdzajm-cj i członka organu zarządzającego yiniiiihj ojióbą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Murowana Goślina, dnia 30 kwietnia 2003 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Siemianowice Śląskie 15-04-2009... (miejscowość) CZĘŚĆ A. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich Naczelnik Wydziału jakiego

Siemianowice Śląskie 15-04-2009... (miejscowość) CZĘŚĆ A. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich Naczelnik Wydziału jakiego OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH BIELAK BOGDAN - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 004 ROK Żegocina, dnia 8. 04.005 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE URZĄD GMINY ADAMÓW OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wp). wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sckrctarea gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby gorgądeojąecj i eetonko organu łorgądłająecgo gminną osobą prawną orał

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy sbiechów "Y c wqjl.-..-." ' --*vj> (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Aneta Regina Orzechowska (Głogowska) Ja, niżej podpisany(a), ( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

CZĘŚĆ A Aneta Regina Orzechowska (Głogowska) Ja, niżej podpisany(a), ( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) URZĄD MIEJSKI ~6-3j?~~jn~~' r OSWIADCZENIE MAJĄ TKOW JfuI.:c~tll!la'(~6)'858'282o l~lij~ skiego 1 Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika j~fillj&.w~o~amlj;~jftjji45)8582840

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy (miejscowość) Ząbki, dnia 27.05.2010 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy r kierownika jednostki organizacyjnej gminy r osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Marta Ewa Kuc-Jagiełło, Kuc (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Marta Ewa Kuc-Jagiełło, Kuc (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE @złonłiil zarządu powiatu, sełlretatwl powiatu, sliarln1iliit powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządza:ją@ej i @złonłla organu Mrządza:jąHgo powiatową

Bardziej szczegółowo

^JStSSĘSasBSrnhMocimaE MAJĄTKOWE w' /...!/ poć,.

^JStSSĘSasBSrnhMocimaE MAJĄTKOWE w' /...!/ poć,. fwytlzu:} Nfadz rui WPŁYNĘŁO ^JStSSĘSasBSrnhMocimaE MAJĄTKOWE w' /...!/ poć,. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i

Bardziej szczegółowo

Lubartów, (miejscowość)

Lubartów, (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sel{retarza gmiby, sl{arbbii{a gmiby, Iderownilm jedbostld orgabizaeyjbej gmiby, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta; wtępey wójta; sekretanee gminy; skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, eaeby aaraądaającej i eatonka organu aeraądgająeego gminną eaobą prawną ora«eaeby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Mikorowo, dnia 27.04.2014 r. \ (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

Mikorowo, dnia 27.04.2014 r. \ (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Mikorowo, dnia 27.04.2014 r. \ (miejscowość)...i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kazimierz Szczygieł

Maksymilian Kazimierz Szczygieł Maksymilian Kazimierz Szczygieł Uwaga: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY -POCZĄTEK KADENCJI Grobla, dnia 30.12.2010r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ezlonko orgonu zoreądgojąccgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

STA'" towe^ r. urodzony(a) 04.09.1955r. w Pniewie Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie, Dyrektor (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

STA' towe^ r. urodzony(a) 04.09.1955r. w Pniewie Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie, Dyrektor (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) STA'" towe^ r n i i o, I8-H0*. /'.AM MRÓW I ( OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Członka zarządu powiatu^ sekretarza powiatu?-skarbnika powiatu, kierownika jcdnostld organizacyjnej powiatu? osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

Nysa, (miejscowość)

Nysa, (miejscowość) l S T R L OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE iayn ifttf t o M,. / Jolanta Barska 000517364 Urząd Miejski w «i. Kolejowa 48-300 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 2013-04- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ^.Czystochleb.., dnia 11.04.2013 r, (miej scowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\

2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\ URZĄD Wydział Zarządzania Bt-zpiecu-rtetwun MIASTA ZGIERZA Wpl. dnia 2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\ Podpijosoby P«yjmuJ,cej. i(fmv.$^.v^. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A. Janusz FERENCZAK. radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE CZĘŚĆ A. Janusz FERENCZAK. radnego gminy Janusz FERENCZAK OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Ząb, dnia 14.04.2005 r. (miejscowość) CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a),janusz Ferenczak (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 05.06.1971

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką

Bardziej szczegółowo

urodzony (a)... w...

urodzony (a)... w... Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego /WZÓR/ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. (wypełnić kogo dotyczy)..., dnia.. r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

\OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

\OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: \OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Przerośl, dnia 28.04.2015 r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej

Bardziej szczegółowo

środki pienięŝne zgromadzone w walucie obcej:... NIE DOTYCZY...

środki pienięŝne zgromadzone w walucie obcej:... NIE DOTYCZY... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie 96-320 Mszczonów 1="Iłalłsli1i~g~

URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie 96-320 Mszczonów 1=Iłalłsli1i~g~ URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie 96-320 Mszczonów 1="Iłalłsli1i~g~ '4 lei.:centrala{o-46~ ifi)ł, iek. ~WĄ i fax (6-46j Bsa 2 OSWIADCZENIE MAJ4liJ3~W-Ji-54'5 regon: ~C:P / 16/ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza

Bardziej szczegółowo

w r ;. ' a. ;,. ::>i s,

w r ;. ' a. ;,. ::>i s, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu w r ;. ' a. ;,. ::>i s, Prz~odnteząey Rady ~ Edward Nowak....... Krosno....... dnia 17.12.2014 r. ( mi ejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Zasoby penęzne: -papiery wartościowe: kwietnia. Uwaga:

Zasoby penęzne: -papiery wartościowe: kwietnia. Uwaga: - 3QQl,. OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy... Uwaga: Mosina dnia 26 04 2014 r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego gminy miejskiej Zielona Góra

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego gminy miejskiej Zielona Góra 2 6 OłllU OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego gminy miejskiej Zielona Góra & &> & S.f3.&/*> < < l Adam l Uwaga: niak Zielona Góra, dnia...26 kwietnia 2013r. (mtapeowote) ladajaca oświadczenie obowiązana jest

Bardziej szczegółowo

Władysława Nowak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach

Władysława Nowak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach Władysława Nowak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA ROK 2002 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu STAROSTWU FUWiATUWiś W Z.AMBKUW1E W ŁY NĘŁ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu 2014-04-? 8 Kołaki Kościelne, dnia 28.04.2014 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE fi kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną :je administracyjne w imieniu wójta 1 Zielona Góra 28.04.2014., dnia r. (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wpłynęło do Stanowiska^// ds. Iniiprmacji Publiczna/ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Murowana Goślina, dnia 22 maja 2003 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną iwną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015 POLICE dnia 28.04.2016 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

1ADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

1ADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Uw 2. 3. 4. 5. 6. Wpłynęło dnia CZĘŚĆ A 200? -04-2 1ADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Wólka Rejowiecka dnia 23.04.2007 oświadcze] ie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i z rubryk. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

dokonn~~ a-a' Z/"il "~. S T O R art. 25c ~S. 'i "".,.'.. ~o~sławle "..., _.11 5 Czerw 1998 OŚWIADCZENIE MAdi~":wP';;Ot:'ilłOWYmca r.

dokonn~~ a-a' Z/il ~. S T O R art. 25c ~S. 'i .,.'.. ~o~sławle ..., _.11 5 Czerw 1998 OŚWIADCZENIE MAdi~:wP';;Ot:'ilłOWYmca r. oc 00- ze nj{ z STAROSTY MW dokonn~~ a-a' Z/"il "~. S T O R art. 25c ~S. 'i "".,.'.. ~o~sławle "..., _.11 5 Czerw 1998 OŚWIADCZENIE MAdi~":wP';;Ot:'ilłOWYmca r. Iv~. rjt,1lo 5ze.1ti1.1 a chalowslro członka

Bardziej szczegółowo

J..~?' WIADCZENIE MAJĄTKOWE

J..~?' WIADCZENIE MAJĄTKOWE \a aljaj-. tjt/",.. qj l ~(j,.~fviitlą.jij.~, J..~?' WIADCZENIE MAJĄTKOWE...,kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzsjąeej iwoniw org8:bu zarządznjąeego gminną osobą prawną oraz osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WPŁYNĘŁO' " URZĄD GMINY ŁOMŻA? 2 5 KWI. 2013 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ilość zal. p-pto-gś^. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej

Bardziej szczegółowo