SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów Słowo wstępne Przedmowa Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego Ogólna charakterystyka spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki osobowe prawa cywilnego Spółka cywilna Spółka cicha Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Konsorcjum Rozdział 2. Tworzenie spółki osobowej Powstanie pierwotne Spółka jawna Pozostałe handlowe spółki osobowe Opodatkowanie wniesienia wkładów Wkłady pieniężne Wkłady niepieniężne Skutki w zakresie podatku dochodowego Ekskurs: Stan prawny przed nowelizacją Aktualny stan prawny Skutki w zakresie VAT... 86

3 6 SPIS TREŚCI 3. Powstanie w wyniku przekształcenia Aspekty prawne Opodatkowanie przekształcenia Sukcesja podatkowa Zakończenie roku podatkowego spółki przekształcanej Zmiana źródła przychodów Kontynuacja zasad wyceny i amortyzacji Przychody z udziału w zyskach osób prawnych Rozliczenie straty podatkowej Wydatki związane z przekształceniem Podatek od czynności cywilnoprawnych Rozdział 3. Funkcjonowanie spółki osobowej Aspekty prawne Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja Udział w zyskach i stratach Udział kapitałowy Odsetki od udziału kapitałowego Status podatkowy spółki osobowej Podatki dochodowe Podatki obrotowe Podatki majątkowe Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Mechanizm ustalania dochodów wspólników Prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych Księgi rachunkowe Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów Kwalifikacja do źródła przychodów Rozpoznawanie przychodów należnych Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów Stosowanie ulg podatkowych Taryfa podatkowa Zaliczki na podatek Zaliczki na poczet zysku Częściowe wycofanie wkładu

4 SPIS TREŚCI 7 4. Dochody akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Dochody cichego wspólnika Odsetki od udziału kapitałowego Rozliczanie strat podatkowych Rozgraniczenie majątku osobistego wspólników i majątku spółki Rozdział 4. Umowy wspólnika ze spółką osobową Aspekty prawne Kwalifikacja do źródła przychodów Świadczenie pracy Pożyczka Najem, dzierżawa, leasing Sprzedaż składników majątkowych Świadczenia nieodpłatne Dokumentacja cen transferowych Rozdział 5. Zakończenie działalności w formie spółki osobowej Zbycie udziału spółkowego Aspekty prawne Opodatkowanie zbycia udziałów Wystąpienie wspólnika ze spółki Aspekty prawne Opodatkowanie wystąpienia wspólnika Otrzymanie środków pieniężnych Otrzymanie niepieniężnych składników majątkowych Likwidacja spółki Aspekty prawne Opodatkowanie likwidacji Dochód z likwidacji Remanent końcowy Połączenie z udziałem spółek osobowych Aspekty prawne Opodatkowanie połączenia Spółka przejmująca Wspólnicy spółek przejmowanych Skutki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych Darowizna przedsiębiorstwa

5 8 SPIS TREŚCI Rozdział 6. Opodatkowanie dochodów nierezydentów Osoby zagraniczne jako wspólnicy Istota i wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Stosowanie umów bilateralnych do spółek osobowych Podmioty umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Podmiotowość spółki osobowej Spółka osobowa jako osoba Spółka osobowa a kryterium rezydencji Spółka osobowa jako pracodawca Zgodna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej Ograniczony obowiązek podatkowy Certyfikat rezydencji Zasada zakładu Definicja przedsiębiorstwa Pojęcie i przesłanki powstania zakładu Rozdział jurysdykcji podatkowej Przypisanie przychodów i kosztów Ustalanie dochodu zakładu Świadczenia pieniężne od spółki Zgodne traktowanie dochodów wspólników Odmienne traktowanie dochodów wspólników Przyczyny kolizji Skutki podatkowe Przeciwdziałanie skutkom kolizji Przychody cichego wspólnika Rozliczanie strat podatkowych Odmienna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej Udział w zyskach spółki osobowej Przyczyny kolizji Osoba uprawniona Skutki podatkowe Przeciwdziałanie skutkom kolizji Świadczenia pieniężne od spółki Zmiana w składzie wspólników Zgodna kwalifikacja podmiotowa Odmienna kwalifikacja podmiotowa Opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

6 SPIS TREŚCI 9 Rozdział 7. Opodatkowanie dochodów rezydentów z udziału w zagranicznej spółce osobowej Opodatkowanie dochodów ze źródeł zagranicznych Podmiotowość na podstawie umowy bilateralnej Spółka osobowa w zagranicznych ustawodawstwach. podatkowych Zasada przejrzystości podatkowej Zasada traktowania na równi ze spółkami kapitałowymi Nieograniczony obowiązek podatkowy wspólnika Określenie osoby uprawnionej Opodatkowanie wspólników przy zgodnej kwalifikacji podmiotowej Opodatkowanie udziału w zyskach spółki Rozliczanie strat podatkowych Kolizja na tle kwalifikacji przedmiotowej Opodatkowanie wspólników przy odmiennej kwalifikacji. podmiotowej Problemy wynikające z kolizji Skutki podatkowe i rozwiązanie OECD Ocena rozwiązania OECD Rozdział 8. Optymalizacja podatkowa poprzez spółkę osobową Uwagi wstępne Porównanie bieżących obciążeń podatkowych wspólnika spółki. osobowej oraz spółki kapitałowej Spółka z o.o. Sp. k Spółka komandytowo-akcyjna Struktura podwójnej spółki Spółka menedżerska Rozliczanie strat podatkowych Transgraniczna spółka osobowa Wykorzystanie zasady zakładu Zagraniczna spółka komandytowa Treaty shopping/rule shopping Spółki podstawione lub pośrednie Przeciwdziałanie treaty shopping/rule shopping Aport do spółki osobowej Opłacalność wyjścia ze spółki osobowej

7 10 SPIS TREŚCI Wykaz literatury Wykaz aktów prawnych i pozostałych źródeł Wykaz orzeczeń Noty o autorach...371

8 Wykaz ważniejszych skrótów Akty prawne AO niemiecka ustawa ordynacja podatkowa (Abgabenordnung) EStG niemiecka ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuergesetz) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.h. rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) KM-OECD Konwencja Modelowa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny. i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) ord. pod. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60. z późn. zm.) rozporządzenie rozporządzenie nr 2137/85/EWG z 25 lipca 1985 r. o EUIG.. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (Dz. Urz. WE L 199 z ) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z ,. s. 47) TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E z ,. s. 37)

9 12 wykaz ważniejszych skrótów u.p.c.c. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ustawa o EZIG ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.) ust. rach. u.s.g. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-. ści gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) Czasopisma BGBl. Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) BStBl. Federalny Monitor Podatkowy (Bundessteuerblatt) Dor. Pod. Doradca Podatnika DStRE Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (Deutsches Steuerrecht-Entscheidungsdienst) Dz. Urz. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Wspólnot Eu- UE (WE).. ropejskich) FR Finanz-Rundschau IStR Internationales Steuerrecht M. Prawn. Monitor Prawniczy Mon. Pod. Monitor Podatkowy ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich

10 wykaz ważniejszych skrótów 13 OTK PiP POP Przeg. Pod. PPH Pr. Sp. RIW RPEiS Rz ZNUJ ZNUŁ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Państwo i Prawo Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Przegląd Podatkowy Przegląd Prawa Handlowego Prawo Spółek Recht der Internationalen Wirtschaft Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczpospolita Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Inne BFH ETS EUIG j.p. KRS MF nb. NIP NSA OECD PCC p.d.o.f. p.d.o.p. RP S.A. S.K.A. sp. j. sp. k. SN sp. p. sp. z o.o. TK UE Federalny Sąd Finansowy (Bundesfinanzhof) Europejski Trybunał Sprawiedliwości/obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych jednostka pieniężna Krajowy Rejestr Sądowy Ministerstwo Finansów numer brzegowy Numer Identyfikacji Podatkowej Naczelny Sąd Administracyjny Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podatek od czynności cywilnoprawnych podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Rzeczpospolita Polska spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna spółka jawna spółka komandytowa Sąd Najwyższy spółka partnerska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska

11 14 u.p.o. VAT WSA wykaz ważniejszych skrótów umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania value added tax/podatek od towarów i usług wojewódzki sąd administracyjny

12 Prof. dr hab. Stephan Kudert * Słowo wstępne Opodatkowanie spółek osobowych stanowi interesujący przedmiot badań podatkowych, mający jednocześnie istotne znaczenie praktyczne. Niniejsza monografia w równej mierze powinna zainteresować naukowców i praktyków. Życzę Autorom jej szerokiego rozpowszechnienia. Prawo polskie traktuje spółki osobowe hybrydowo, z czego wynika szereg problemów metodycznych. Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej oraz podmiotowości podatkowej w zakresie opodatkowania dochodów, zatem podatnikami są wspólnicy spółki osobowej osoby fizyczne lub osoby prawne (zasada transparencji podatkowej). Jednocześnie spółka osobowa prawa handlowego może zawierać skuteczne umowy cywilnoprawne, w tym ze swoimi wspólnikami, zatem posiada zdolność prawną. W polskim prawie podatkowym zastosowanie znajduje teoria wielości przedsiębiorców (niem. Bilanzbündeltheorie). Spółkę osobową uznaje się więc dla celów podatku dochodowego za nieistniejącą, i traktuje raczej jako zgrupowanie przedsiębiorców indywidualnych. Z tego wynikają liczne problemy, np. w zakresie rozliczania podatkowego umów ze wspólnikami, spłaty udziału kapitałowego występującemu wspólnikowi czy przystępowania nowego wspólnika do spółki, o których między innymi szczegółowo traktuje niniejsza monografia. W Niemczech już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiła zmiana podejścia, z uwagi przede wszystkim na problemy praktyczne powstające przy stosowaniu teorii wielości przedsiębiorców. W ramach przyjętej wtedy teorii udziału (niem. Beitragsheorie) spółkę osobową traktuje się najpierw (na pierwszym poziomie) jako odrębny fikcyjny podmiot podatku dochodowego (ale niepodlegający opodatkowaniu), który może nawiązywać stosunki zobowiązaniowe ze swoimi wspólnikami uzna- * Prof. dr hab. Stephan Kudert jest profesorem zwyczajnym oraz kierownikiem Katedry Ekonomiki Opodatkowania Przedsiębiorstw i Audytu na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Słowo wstępne w tłumaczeniu autora książki.

13 16 Słowo wstępne wane dla celów podatkowych, a następnie (na drugim poziomie) następuje opodatkowanie na poziomie wspólników, stosownie do posiadanych przez nich udziałów w zysku. Problemy wynikające z teorii wielości przedsiębiorców stosowanej w Polsce można rozwiązać za pomocą teorii udziału. Poniżej przedstawiono krótko założenia niemieckiej teorii udziału, aby dać mały przyczynek do badań nad opodatkowaniem spółek osobowych. Zasada miarodajności punktem wyjścia W przypadku przedsiębiorców ustalenie dochodu do opodatkowania następuje zasadniczo w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat. Ponieważ przedsiębiorcy są co do zasady zobowiązani na podstawie prawa handlowego do prowadzenia ksiąg, to ustalenie dochodu podatkowego można oprzeć na wartościach wynikających z ksiąg handlowych. Jedynie przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, u których w dwóch następujących po sobie latach przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły euro, a zyski euro, są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych. Prowadzą oni uproszczoną ewidencję przychodów i wydatków. Bilans handlowy spółki osobowej jest zatem zasadniczo miarodajny dla jej bilansu podatkowego (stąd zasada miarodajności w myśl 5 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej w skrócie: EStG-D). Wyłącznie w przypadku gdy ustawa podatkowa. (w 5 7 EStG-D) wyraźnie przewiduje odmienne ujęcie, dochodzi do korekty wartości wykazanych w bilansie handlowym oraz rachunku zysków i strat. Przykładowo, wynagrodzenia należne wspólnikom za świadczenia wykonane na rzecz spółki osobowej ujmuje się jako koszty zarówno dla celów rachunkowych, jak i podatkowych. Stosunki zobowiązaniowe między spółką a wspólnikami Spółki osobowe prawa niemieckiego nie posiadają osobowości prawnej, jednak zasadniczo mają zdolność do czynności prawnych. Dlatego niekie-

14 Słowo wstępne 17 dy mowa jest o quasi-zdolności prawnej spółek osobowych. Spółki osobowe mogą nawiązywać stosunki zobowiązaniowe ze swoimi wspólnikami. Dlatego ustawodawca podatkowy w odniesieniu do wspólników ustanowił szczególną regulację w 15 ust. 1 pkt 2 zd. 1 EStG-D. Wspólnicy mają opodatkować jako dochody z działalności gospodarczej: posiadane udziały w zyskach spółki osobowej oraz wynagrodzenia z tytułu pracy na rzecz spółki osobowej, udzielonych pożyczek lub przekazanych do używania składników majątkowych (przekwalifikowanie dochodów). Inaczej niż w Polsce, wynagrodzeń otrzymywanych przez wspólnika nie kwalifikuje się do odrębnych (szczególnych) źródeł dochodów, lecz opodatkowuje również jako dochody z działalności gospodarczej. Ustawodawca odwołuje się tym samym zarówno do wyniku w działalności gospodarczej spółki osobowej, jak i do (szczególnych) wyników poszczególnych wspólników. Ponieważ ustawodawca nie dookreślił wielu kwestii bilansowych, to orzecznictwu Federalnego Sądu Administracyjnego (niem. Bundesfinanzhof BFH) należy przypisać istotne znaczenie prawotwórcze. Na podstawie orzeczeń BFH zapadłych na gruncie 15 ust. 1 nr 2 EStG-D powstał kompleksowy system opodatkowania spółek osobowych. Zasady opodatkowania wypracowane w orzecznictwie podsumowano w tzw. wytycznych w sprawie współprzedsiębiorców (niem. Mitunernehmererlass pismo Federalnego Ministra Finansów z 20 grudnia 1977 r., BStBl. I 1978, s. 8 i n.) w sposób niemalże podręcznikowy. Bundesfinanzhof wyprowadził z 15 ust. 1 nr 2 zd. 1 EStG-D dwustopniową budowę bilansu podatkowego oraz podatkowego rachunku zysków i strat. W bilansie niepodzielnej ręki (tj. bilansie podatkowym I stopnia) są wykazane wszelkie składniki należące do majątku spółki osobowej, a więc łączne aktywa oraz łączne długi, a tym samym jako wielkość netto kapitał własny wspólników. W tym zakresie bilans podatkowy niemieckiej spółki osobowej nie różni się istotnie od bilansu polskiej spółki osobowej. Bundesfinanzhof dokonał wykładni 15 ust. 1 nr 2 zd. 1 EStG-D w taki sposób, że poza bilansem niepodzielnej ręki każdy wspólnik sporządza dodatkowo (!) szczególny bilans, jeżeli posiada składniki majątkowe stanowiące jego własność i służące działalności spółki osobowej, a więc przez nią wykorzystywane (szczególny majątek przedsiębiorstwa I), albo niewykorzystywane przez spółkę osobową, ale bezpośrednio służące

15 18 Słowo wstępne zachowaniu lub wzmocnieniu udziału wspólnika, a więc pozostające w bezpośrednim związku gospodarczym z kapitałem własnym wspólnika (szczególny majątek przedsiębiorstwa II). Połączenie bilansu podatkowego I stopnia oraz szczególnego bilansu stanowi tzw. bilans podatkowy II stopnia, na podstawie którego określa się wspólnika z działalności gospodarczej. Szczególny majątek przedsiębiorstwa I Przykładowo, jeżeli wspólnik Y wynajmie budynek biurowy na rzecz spółki osobowej, to musi sporządzić szczególny bilans, w którym wykaże szczególny majątek przedsiębiorstwa I, tj. udział w gruncie oraz budynek. Poza tym ma on sporządzić podatkowy szczególny rachunek zysków i strat, w którym jako szczególne przychody oraz koszty podatkowe ujmie przychody i koszty związane z korzystaniem lub zbyciem składników szczególnego majątku przedsiębiorstwa. Ponieważ budynek biurowy, będący przedmiotem najmu na rzecz spółki, podlega amortyzacji liniowej, to Y zestawia koszty amortyzacji (szczególne koszty podatkowe) z czynszem najmu (szczególne przychody podatkowe) w ramach swojego szczególnego rachunku zysków i strat; różnica stanowi jego dochód wynikający ze stosunku zobowiązaniowego łączącego go ze spółką osobową. W rachunku zysku i strat niepodzielnej ręki (tj. w podatkowym rachunku zysków i strat I stopnia) czynsz najmu ujmowany jest w sposób korespondujący jako koszt podatkowy. Tym samym dochody wspólnika z działalności gospodarczej określa się na dwóch płaszczyznach. Na poziomie spółki osobowej stosunek zobowiązaniowy traktuje się jak zawarty między podmiotami niezależnymi oraz ustala dochód, który dzieli się między wspólników (jednolite ustalanie dochodu). Następnie ustala się szczególny dochód podatkowy wspólnika na podstawie jego szczególnego rachunku zysków i strat (odrębne ustalanie zysku). Zsumowanie obu wyników daje dochód wspólnika z działalności gospodarczej. Jeżeli wspólnik wykonuje odpłatnie pracę na rzecz spółki osobowej, sytuacja przedstawia się podobnie. Koszty wynagrodzeń uwzględnia się w pełnej wysokości na poziomie spółki osobowej, a wspólnik wykazuje w swoim szczególnym rachunku zysków i strat przychód z tytułu wynagrodzenia. Dla wspólnika uzyskane wynagrodzenie nie stanowi tym samym

16 Słowo wstępne 19 dochodu z pracy najemnej, lecz dochód z działalności gospodarczej 15 ust. 1 nr 2 zd. 1 EStG-D prowadzi do zmiany kwalifikacji dochodów wspólnika. Ponadto nie powstaje, inaczej niż przy zastosowaniu teorii wielości przedsiębiorców, problem częściowo niepotrącalnych kosztów uzyskania przychodów. Szczególny bilans wspólnika może również uwzględniać sposób finansowania składników majątku będących przedmiotem najmu na rzecz spółki osobowej, np. zaciągnięcia kredytu bankowego przez Y w celu sfinansowania nabycia budynku biurowego. W takim przypadku Y powinien w swoim szczególnym bilansie wykazać kredyt jako kapitał obcy. Odpowiednio odsetki od kredytu zostaną wykazane przez Y jako szczególne przychody podatkowe w szczególnym rachunku zysków i strat. Przykład X-Y spółka jawna prawa niemieckiego (OHG) prowadząca działalność gospodarczą wykazuje na dzień 1 stycznia kapitał własny w wysokości euro (udziały po 50%) oraz kredyt bankowy w wysokości euro, oprocentowane w wysokości 10% w stosunku rocznym. Suma aktywów wynosi euro. W ciągu roku OHG uzyskuje przychody netto ze sprzedaży w wysokości euro oraz ponosi koszty w wysokości euro (powiększone o koszty odsetkowe w wysokości euro). W dniu 1 stycznia OHG zaciąga od wspólnika X pożyczkę w wysokości euro, z tytułu której odsetki (10%) zapłaci na początku kolejnego roku. X sfinansował pożyczkę ze środków własnych. Dokonując oceny podatkowej, należy wyjść od bilansu podatkowego I stopnia i stosunki zobowiązaniowe ze wspólnikami potraktować jak zawarte z podmiotami niezależnymi. W rachunku zysków i strat I stopnia zostaną zestawione ze sobą przychody ze sprzedaży oraz koszty spółki jawnej. Ze względu na zasadę memoriału ujęcie odsetek w kosztach podatkowych, inaczej niż w Polsce, nie zależy od momentu ich zapłaty. Koszty podatkowe wynoszą więc euro, a tym samym w danym roku podatkowym wypracowano dochód w wysokości euro, który przypada na każdego wspólnika w stosunku do posiadanego udziału (50%). Dochód spółki jawnej wykazany w RZiS I stopnia zwiększa proporcjonalnie kapitał własny wspólników. Poza tym w bilansie podatkowym I stopnia należy ująć w pasywach zobowiązania z tytułu kredytu oraz pożyczki ( euro) oraz zobowiązania z tytułu odsetek ( euro). Aktywa.....Bilans I stopnia na dzień Pasywa aktywa kapitał własny X (950+5) kapitał własny Y (950+5) kredyty i pożyczki odsetki

17 20 Słowo wstępne Koszty......RZiS I stopnia na dzień Przychody koszty odsetkowe przychody ze sprzedaży pozostałe koszty nadwyżka Następnie sporządza się szczególny bilans oraz szczególny RZiS wspólnika. I w tym przypadku stosunek zobowiązaniowy ze wspólnikiem traktuje się jak zawarty z podmiotem niezależnym. W szczególnym bilansie X ujmuje się w aktywach należność z tytułu pożyczki oraz odsetek względem OHG. Kapitał własny wynosi zatem euro. W szczególnym RZiS wykazuje on przychody odsetkowe i tym samym nadwyżkę w wysokości euro. Aktywa......Szczególny bilans X na dzień Pasywa pożyczka kapitał własny odsetki Koszty......Szczególny RZiS X na dzień Przychody nadwyżka przychody odsetkowe Wspólnik opodatkowuje udział w zyskach spółki osobowej, jak i wynagrodzenia z tytułu pracy na rzecz spółki osobowej, udzielonych pożyczek lub przekazanych do używania składników majątkowych, jako dochód z działalności gospodarczej. X musi zadeklarować dla celów podatkowych udział w zyskach w wysokości euro oraz nadwyżkę w wysokości euro. Jego dochód z działalności gospodarczej wynosi zatem euro. Szczególny majątek przedsiębiorstwa II Szczególny majątek przedsiębiorstwa II musi również zostać ujęty w szczególnym bilansie. Standardowym przykładem składnika tego rodzaju majątku jest kredyt zaciągnięty przez wspólnika w celu wniesienia albo zwiększenia kapitału własnego w spółce. Inny przykład może dotyczyć Sp. z o.o. Sp. k. (GmbH & Co. KG), w której przedsiębiorca uczestniczy jako komandytariusz, a jednocześnie jest udziałowcem spółki z o.o. (GmbH), która jest komplementariuszem. W orzecznictwie BFH utrwalił się pogląd, że udziały w spółce z o.o. stanowią szczególny majątek przedsiębiorstwa II wspólnika, ponieważ służą one wzmocnieniu jego uczestnictwa w spółce

18 Słowo wstępne 21 komandytowej. Dywidendy otrzymane ze spółki z o.o. stanowiłyby odpowiednio szczególne przychody podatkowe wspólnika. Ustalanie dochodu podatkowego W uproszczeniu, schemat ustalania dochodu podatkowego przedsiębiorców można przedstawić w sposób następujący: zysk spółki według bilansu handlowego + / - korekty w myśl 5 do 7 EStG-D = dochód według bilansu podatkowego I stopnia => udział w zyskach wspólnika + / - wynika na podstawie szczególnego RZiS wspólnika = dochód z działalności gospodarczej Dochody z działalności gospodarczej łączy się ewentualnie z dochodami z innych źródeł, otrzymując w ten sposób sumę dochodów. Następnie dokonuje się odliczeń z tytułu ulg osobistych (w szczególności tzw. wydatków szczególnych oraz obciążeń nadzwyczajnych), a do różnicy stanowiącej dochód do opodatkowania stosuje się skalę podatkową.

19

20 PRZEDMOWA Jedną z form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka osobowa prawa handlowego. Spółki osobowe cieszą się stale wzrastającym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej aspekty podatkowe mają istotne znaczenie, bo wpływają na wielkość zysku po opodatkowaniu, a tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Poruszane w książce zagadnienia opodatkowania spółek osobowych są ze swej natury wielowątkowe i skomplikowane, dotykają wielu obszarów prawa i obrotu gospodarczego. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedź na wiele praktycznych problemów podatkowych, pojawiających się zarówno przy tworzeniu, funkcjonowaniu, jak i rozwiązaniu spółek osobowych. Książka zawiera również przykłady z praktyki oraz wskazówki optymalizujące obciążenia podatkowe. Przedmiotem książki jest całokształt zagadnień prawno-podatkowych związanych ze spółką osobową prawa handlowego. Celem pracy jest przede wszystkim syntetyczne przedstawienie opodatkowania bieżących dochodów oraz dochodów wynikających ze zdarzeń nieperiodycznych. Książka powinna okazać się pomocna w pogłębieniu i usystematyzowaniu wiedzy podatkowej na temat spółki osobowej, rozwiązywaniu problemów związanych z opodatkowaniem spółki osobowej oraz planowaniu podatkowym. W miarę postępującej globalizacji przedsięwzięć oraz liberalizacji prawa działalności gospodarczej powstaje w Polsce coraz więcej spółek osobowych z udziałem kapitału zagranicznego, ale także za granicą z udziałem polskich rezydentów. Dlatego książka traktuje również o zasadach opodatkowania dochodów nierezydentów z udziału w spółce osobowej założonej w Polsce, a z drugiej strony rezydentów z udziału w spółce osobowej utworzonej za granicą. Monografia odnosi się do powstających kolizji na tle uznawania spółki osobowej za podmiot podatku oraz przypisania przychodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki osobowej do określonych źródeł przychodów, mających przede wszystkim przyczynę

21 24 przedmowa w różnicach wynikających z wewnętrznego prawa podatkowego państwstron umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje rodzaje spółek osobowych, a także innych wybranych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Układ dalszych czterech rozdziałów książki oparto na fazach życia przedsiębiorstwa tworzeniu (rozdział 2), następnie funkcjonowaniu spółki osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych przez wspólników ze spółką (rozdział 3 i 4) oraz zakończeniu jej działalności (rozdział 5). Odrębnie przedstawiono zasady opodatkowania dochodów nierezydenta z udziału w spółce osobowej zarejestrowanej w Polsce (rozdział 6), a także dochodów rezydenta z udziału w spółce osobowej utworzonej za granicą (rozdział 7). W ostatnim ósmym rozdziale przedstawiono wykorzystanie spółki osobowej jako narzędzia optymalizacji podatkowej. Książka powstała w efekcie studiów nad doktryną, orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami organów podatkowych, a także doświadczeń wyniesionych przez autorów z praktyki gospodarczej. Prezentowane poglądy, zwłaszcza w kontrowersyjnych kwestiach, mogą znaleźć zwolenników i przeciwników. Pomimo starań nie zawsze można ustrzec się błędów lub pomyłek. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi oraz krytykę, które prosimy kierować na adres: Dziękujemy pani Annie Główce za pomoc w pracach redakcyjnych. Autorzy

22 Rozdział 1 Typologia spółek osobowych 1. Rodzaje spółek osobowych Do spółek osobowych przepisy polskiego prawa zaliczają: a) spółkę prawa cywilnego (spółkę cywilną) oraz b) spółki prawa handlowego: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Podział ten opiera się na charakterze przepisów normujących dany rodzaj spółki 1, tj. regulacji normatywnego typu spółki cywilnej zawartej w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2 i regulacji pozostałych typów spółek osobowych w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 3. W doktrynie wyróżnia się ponadto, obok spółki cywilnej i spółek osobowych prawa handlowego, trzecią kategorię spółek osobowych europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) uregulowane w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2137/85 z 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) 4 oraz w akcie wykonawczym do tego rozporządzenia, to jest ustawie z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 5. Przepisy powyższych aktów, w sprawach w nich nieuregulowanych, odsyłają do odpowiedniego stosowania do EUIG przepisów o spółce jawnej. 1 Zob. System prawa prywatnego, t. XVI, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008, s Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 3 Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm. 4 Dz. Urz. UE L 199, s Dz. U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Spółka transparentna"

Spółka transparentna Spółka komandytowa jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli zyski w spółce mają przypadać osobom fizycznym, ponieważ poprzez udział w spółce osobowej unikają one podwójnego opodatkowania dochodu. Założenie

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA UNIKANIE OPODATKOWANIA wybór formy działalności samodzielna działalność gospodarcza spółki osobowe spółki prawa handlowego SPÓŁKI OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. I a. 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE SPÓŁEK OSOBOWYCH

OPODATKOWANIE SPÓŁEK OSOBOWYCH Withold Wollgarten OPODATKOWANIE SPÓŁEK OSOBOWYCH PROBLEMY PODATKOWE I BILANSOWE NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Warszawa 2013 Stan prawny na 1 maja 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, nie nastawioną na zysk, nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, nie nastawioną na zysk, nieprowadzącą działalności gospodarczej. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Samodzielne Koło Terenowe nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku za rok obrotowy 2012 (01.09.2012 r. 31.08.2013 r.) I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo