SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów Słowo wstępne Przedmowa Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego Ogólna charakterystyka spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki osobowe prawa cywilnego Spółka cywilna Spółka cicha Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Konsorcjum Rozdział 2. Tworzenie spółki osobowej Powstanie pierwotne Spółka jawna Pozostałe handlowe spółki osobowe Opodatkowanie wniesienia wkładów Wkłady pieniężne Wkłady niepieniężne Skutki w zakresie podatku dochodowego Ekskurs: Stan prawny przed nowelizacją Aktualny stan prawny Skutki w zakresie VAT... 86

3 6 SPIS TREŚCI 3. Powstanie w wyniku przekształcenia Aspekty prawne Opodatkowanie przekształcenia Sukcesja podatkowa Zakończenie roku podatkowego spółki przekształcanej Zmiana źródła przychodów Kontynuacja zasad wyceny i amortyzacji Przychody z udziału w zyskach osób prawnych Rozliczenie straty podatkowej Wydatki związane z przekształceniem Podatek od czynności cywilnoprawnych Rozdział 3. Funkcjonowanie spółki osobowej Aspekty prawne Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja Udział w zyskach i stratach Udział kapitałowy Odsetki od udziału kapitałowego Status podatkowy spółki osobowej Podatki dochodowe Podatki obrotowe Podatki majątkowe Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Mechanizm ustalania dochodów wspólników Prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych Księgi rachunkowe Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów Kwalifikacja do źródła przychodów Rozpoznawanie przychodów należnych Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów Stosowanie ulg podatkowych Taryfa podatkowa Zaliczki na podatek Zaliczki na poczet zysku Częściowe wycofanie wkładu

4 SPIS TREŚCI 7 4. Dochody akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Dochody cichego wspólnika Odsetki od udziału kapitałowego Rozliczanie strat podatkowych Rozgraniczenie majątku osobistego wspólników i majątku spółki Rozdział 4. Umowy wspólnika ze spółką osobową Aspekty prawne Kwalifikacja do źródła przychodów Świadczenie pracy Pożyczka Najem, dzierżawa, leasing Sprzedaż składników majątkowych Świadczenia nieodpłatne Dokumentacja cen transferowych Rozdział 5. Zakończenie działalności w formie spółki osobowej Zbycie udziału spółkowego Aspekty prawne Opodatkowanie zbycia udziałów Wystąpienie wspólnika ze spółki Aspekty prawne Opodatkowanie wystąpienia wspólnika Otrzymanie środków pieniężnych Otrzymanie niepieniężnych składników majątkowych Likwidacja spółki Aspekty prawne Opodatkowanie likwidacji Dochód z likwidacji Remanent końcowy Połączenie z udziałem spółek osobowych Aspekty prawne Opodatkowanie połączenia Spółka przejmująca Wspólnicy spółek przejmowanych Skutki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych Darowizna przedsiębiorstwa

5 8 SPIS TREŚCI Rozdział 6. Opodatkowanie dochodów nierezydentów Osoby zagraniczne jako wspólnicy Istota i wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Stosowanie umów bilateralnych do spółek osobowych Podmioty umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Podmiotowość spółki osobowej Spółka osobowa jako osoba Spółka osobowa a kryterium rezydencji Spółka osobowa jako pracodawca Zgodna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej Ograniczony obowiązek podatkowy Certyfikat rezydencji Zasada zakładu Definicja przedsiębiorstwa Pojęcie i przesłanki powstania zakładu Rozdział jurysdykcji podatkowej Przypisanie przychodów i kosztów Ustalanie dochodu zakładu Świadczenia pieniężne od spółki Zgodne traktowanie dochodów wspólników Odmienne traktowanie dochodów wspólników Przyczyny kolizji Skutki podatkowe Przeciwdziałanie skutkom kolizji Przychody cichego wspólnika Rozliczanie strat podatkowych Odmienna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej Udział w zyskach spółki osobowej Przyczyny kolizji Osoba uprawniona Skutki podatkowe Przeciwdziałanie skutkom kolizji Świadczenia pieniężne od spółki Zmiana w składzie wspólników Zgodna kwalifikacja podmiotowa Odmienna kwalifikacja podmiotowa Opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

6 SPIS TREŚCI 9 Rozdział 7. Opodatkowanie dochodów rezydentów z udziału w zagranicznej spółce osobowej Opodatkowanie dochodów ze źródeł zagranicznych Podmiotowość na podstawie umowy bilateralnej Spółka osobowa w zagranicznych ustawodawstwach. podatkowych Zasada przejrzystości podatkowej Zasada traktowania na równi ze spółkami kapitałowymi Nieograniczony obowiązek podatkowy wspólnika Określenie osoby uprawnionej Opodatkowanie wspólników przy zgodnej kwalifikacji podmiotowej Opodatkowanie udziału w zyskach spółki Rozliczanie strat podatkowych Kolizja na tle kwalifikacji przedmiotowej Opodatkowanie wspólników przy odmiennej kwalifikacji. podmiotowej Problemy wynikające z kolizji Skutki podatkowe i rozwiązanie OECD Ocena rozwiązania OECD Rozdział 8. Optymalizacja podatkowa poprzez spółkę osobową Uwagi wstępne Porównanie bieżących obciążeń podatkowych wspólnika spółki. osobowej oraz spółki kapitałowej Spółka z o.o. Sp. k Spółka komandytowo-akcyjna Struktura podwójnej spółki Spółka menedżerska Rozliczanie strat podatkowych Transgraniczna spółka osobowa Wykorzystanie zasady zakładu Zagraniczna spółka komandytowa Treaty shopping/rule shopping Spółki podstawione lub pośrednie Przeciwdziałanie treaty shopping/rule shopping Aport do spółki osobowej Opłacalność wyjścia ze spółki osobowej

7 10 SPIS TREŚCI Wykaz literatury Wykaz aktów prawnych i pozostałych źródeł Wykaz orzeczeń Noty o autorach...371

8 Wykaz ważniejszych skrótów Akty prawne AO niemiecka ustawa ordynacja podatkowa (Abgabenordnung) EStG niemiecka ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuergesetz) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.h. rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) KM-OECD Konwencja Modelowa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny. i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) ord. pod. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60. z późn. zm.) rozporządzenie rozporządzenie nr 2137/85/EWG z 25 lipca 1985 r. o EUIG.. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (Dz. Urz. WE L 199 z ) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z ,. s. 47) TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E z ,. s. 37)

9 12 wykaz ważniejszych skrótów u.p.c.c. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ustawa o EZIG ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.) ust. rach. u.s.g. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-. ści gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) Czasopisma BGBl. Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) BStBl. Federalny Monitor Podatkowy (Bundessteuerblatt) Dor. Pod. Doradca Podatnika DStRE Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (Deutsches Steuerrecht-Entscheidungsdienst) Dz. Urz. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Wspólnot Eu- UE (WE).. ropejskich) FR Finanz-Rundschau IStR Internationales Steuerrecht M. Prawn. Monitor Prawniczy Mon. Pod. Monitor Podatkowy ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich

10 wykaz ważniejszych skrótów 13 OTK PiP POP Przeg. Pod. PPH Pr. Sp. RIW RPEiS Rz ZNUJ ZNUŁ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Państwo i Prawo Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Przegląd Podatkowy Przegląd Prawa Handlowego Prawo Spółek Recht der Internationalen Wirtschaft Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczpospolita Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Inne BFH ETS EUIG j.p. KRS MF nb. NIP NSA OECD PCC p.d.o.f. p.d.o.p. RP S.A. S.K.A. sp. j. sp. k. SN sp. p. sp. z o.o. TK UE Federalny Sąd Finansowy (Bundesfinanzhof) Europejski Trybunał Sprawiedliwości/obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych jednostka pieniężna Krajowy Rejestr Sądowy Ministerstwo Finansów numer brzegowy Numer Identyfikacji Podatkowej Naczelny Sąd Administracyjny Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podatek od czynności cywilnoprawnych podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Rzeczpospolita Polska spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna spółka jawna spółka komandytowa Sąd Najwyższy spółka partnerska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska

11 14 u.p.o. VAT WSA wykaz ważniejszych skrótów umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania value added tax/podatek od towarów i usług wojewódzki sąd administracyjny

12 Prof. dr hab. Stephan Kudert * Słowo wstępne Opodatkowanie spółek osobowych stanowi interesujący przedmiot badań podatkowych, mający jednocześnie istotne znaczenie praktyczne. Niniejsza monografia w równej mierze powinna zainteresować naukowców i praktyków. Życzę Autorom jej szerokiego rozpowszechnienia. Prawo polskie traktuje spółki osobowe hybrydowo, z czego wynika szereg problemów metodycznych. Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej oraz podmiotowości podatkowej w zakresie opodatkowania dochodów, zatem podatnikami są wspólnicy spółki osobowej osoby fizyczne lub osoby prawne (zasada transparencji podatkowej). Jednocześnie spółka osobowa prawa handlowego może zawierać skuteczne umowy cywilnoprawne, w tym ze swoimi wspólnikami, zatem posiada zdolność prawną. W polskim prawie podatkowym zastosowanie znajduje teoria wielości przedsiębiorców (niem. Bilanzbündeltheorie). Spółkę osobową uznaje się więc dla celów podatku dochodowego za nieistniejącą, i traktuje raczej jako zgrupowanie przedsiębiorców indywidualnych. Z tego wynikają liczne problemy, np. w zakresie rozliczania podatkowego umów ze wspólnikami, spłaty udziału kapitałowego występującemu wspólnikowi czy przystępowania nowego wspólnika do spółki, o których między innymi szczegółowo traktuje niniejsza monografia. W Niemczech już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiła zmiana podejścia, z uwagi przede wszystkim na problemy praktyczne powstające przy stosowaniu teorii wielości przedsiębiorców. W ramach przyjętej wtedy teorii udziału (niem. Beitragsheorie) spółkę osobową traktuje się najpierw (na pierwszym poziomie) jako odrębny fikcyjny podmiot podatku dochodowego (ale niepodlegający opodatkowaniu), który może nawiązywać stosunki zobowiązaniowe ze swoimi wspólnikami uzna- * Prof. dr hab. Stephan Kudert jest profesorem zwyczajnym oraz kierownikiem Katedry Ekonomiki Opodatkowania Przedsiębiorstw i Audytu na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Słowo wstępne w tłumaczeniu autora książki.

13 16 Słowo wstępne wane dla celów podatkowych, a następnie (na drugim poziomie) następuje opodatkowanie na poziomie wspólników, stosownie do posiadanych przez nich udziałów w zysku. Problemy wynikające z teorii wielości przedsiębiorców stosowanej w Polsce można rozwiązać za pomocą teorii udziału. Poniżej przedstawiono krótko założenia niemieckiej teorii udziału, aby dać mały przyczynek do badań nad opodatkowaniem spółek osobowych. Zasada miarodajności punktem wyjścia W przypadku przedsiębiorców ustalenie dochodu do opodatkowania następuje zasadniczo w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat. Ponieważ przedsiębiorcy są co do zasady zobowiązani na podstawie prawa handlowego do prowadzenia ksiąg, to ustalenie dochodu podatkowego można oprzeć na wartościach wynikających z ksiąg handlowych. Jedynie przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, u których w dwóch następujących po sobie latach przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły euro, a zyski euro, są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych. Prowadzą oni uproszczoną ewidencję przychodów i wydatków. Bilans handlowy spółki osobowej jest zatem zasadniczo miarodajny dla jej bilansu podatkowego (stąd zasada miarodajności w myśl 5 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej w skrócie: EStG-D). Wyłącznie w przypadku gdy ustawa podatkowa. (w 5 7 EStG-D) wyraźnie przewiduje odmienne ujęcie, dochodzi do korekty wartości wykazanych w bilansie handlowym oraz rachunku zysków i strat. Przykładowo, wynagrodzenia należne wspólnikom za świadczenia wykonane na rzecz spółki osobowej ujmuje się jako koszty zarówno dla celów rachunkowych, jak i podatkowych. Stosunki zobowiązaniowe między spółką a wspólnikami Spółki osobowe prawa niemieckiego nie posiadają osobowości prawnej, jednak zasadniczo mają zdolność do czynności prawnych. Dlatego niekie-

14 Słowo wstępne 17 dy mowa jest o quasi-zdolności prawnej spółek osobowych. Spółki osobowe mogą nawiązywać stosunki zobowiązaniowe ze swoimi wspólnikami. Dlatego ustawodawca podatkowy w odniesieniu do wspólników ustanowił szczególną regulację w 15 ust. 1 pkt 2 zd. 1 EStG-D. Wspólnicy mają opodatkować jako dochody z działalności gospodarczej: posiadane udziały w zyskach spółki osobowej oraz wynagrodzenia z tytułu pracy na rzecz spółki osobowej, udzielonych pożyczek lub przekazanych do używania składników majątkowych (przekwalifikowanie dochodów). Inaczej niż w Polsce, wynagrodzeń otrzymywanych przez wspólnika nie kwalifikuje się do odrębnych (szczególnych) źródeł dochodów, lecz opodatkowuje również jako dochody z działalności gospodarczej. Ustawodawca odwołuje się tym samym zarówno do wyniku w działalności gospodarczej spółki osobowej, jak i do (szczególnych) wyników poszczególnych wspólników. Ponieważ ustawodawca nie dookreślił wielu kwestii bilansowych, to orzecznictwu Federalnego Sądu Administracyjnego (niem. Bundesfinanzhof BFH) należy przypisać istotne znaczenie prawotwórcze. Na podstawie orzeczeń BFH zapadłych na gruncie 15 ust. 1 nr 2 EStG-D powstał kompleksowy system opodatkowania spółek osobowych. Zasady opodatkowania wypracowane w orzecznictwie podsumowano w tzw. wytycznych w sprawie współprzedsiębiorców (niem. Mitunernehmererlass pismo Federalnego Ministra Finansów z 20 grudnia 1977 r., BStBl. I 1978, s. 8 i n.) w sposób niemalże podręcznikowy. Bundesfinanzhof wyprowadził z 15 ust. 1 nr 2 zd. 1 EStG-D dwustopniową budowę bilansu podatkowego oraz podatkowego rachunku zysków i strat. W bilansie niepodzielnej ręki (tj. bilansie podatkowym I stopnia) są wykazane wszelkie składniki należące do majątku spółki osobowej, a więc łączne aktywa oraz łączne długi, a tym samym jako wielkość netto kapitał własny wspólników. W tym zakresie bilans podatkowy niemieckiej spółki osobowej nie różni się istotnie od bilansu polskiej spółki osobowej. Bundesfinanzhof dokonał wykładni 15 ust. 1 nr 2 zd. 1 EStG-D w taki sposób, że poza bilansem niepodzielnej ręki każdy wspólnik sporządza dodatkowo (!) szczególny bilans, jeżeli posiada składniki majątkowe stanowiące jego własność i służące działalności spółki osobowej, a więc przez nią wykorzystywane (szczególny majątek przedsiębiorstwa I), albo niewykorzystywane przez spółkę osobową, ale bezpośrednio służące

15 18 Słowo wstępne zachowaniu lub wzmocnieniu udziału wspólnika, a więc pozostające w bezpośrednim związku gospodarczym z kapitałem własnym wspólnika (szczególny majątek przedsiębiorstwa II). Połączenie bilansu podatkowego I stopnia oraz szczególnego bilansu stanowi tzw. bilans podatkowy II stopnia, na podstawie którego określa się wspólnika z działalności gospodarczej. Szczególny majątek przedsiębiorstwa I Przykładowo, jeżeli wspólnik Y wynajmie budynek biurowy na rzecz spółki osobowej, to musi sporządzić szczególny bilans, w którym wykaże szczególny majątek przedsiębiorstwa I, tj. udział w gruncie oraz budynek. Poza tym ma on sporządzić podatkowy szczególny rachunek zysków i strat, w którym jako szczególne przychody oraz koszty podatkowe ujmie przychody i koszty związane z korzystaniem lub zbyciem składników szczególnego majątku przedsiębiorstwa. Ponieważ budynek biurowy, będący przedmiotem najmu na rzecz spółki, podlega amortyzacji liniowej, to Y zestawia koszty amortyzacji (szczególne koszty podatkowe) z czynszem najmu (szczególne przychody podatkowe) w ramach swojego szczególnego rachunku zysków i strat; różnica stanowi jego dochód wynikający ze stosunku zobowiązaniowego łączącego go ze spółką osobową. W rachunku zysku i strat niepodzielnej ręki (tj. w podatkowym rachunku zysków i strat I stopnia) czynsz najmu ujmowany jest w sposób korespondujący jako koszt podatkowy. Tym samym dochody wspólnika z działalności gospodarczej określa się na dwóch płaszczyznach. Na poziomie spółki osobowej stosunek zobowiązaniowy traktuje się jak zawarty między podmiotami niezależnymi oraz ustala dochód, który dzieli się między wspólników (jednolite ustalanie dochodu). Następnie ustala się szczególny dochód podatkowy wspólnika na podstawie jego szczególnego rachunku zysków i strat (odrębne ustalanie zysku). Zsumowanie obu wyników daje dochód wspólnika z działalności gospodarczej. Jeżeli wspólnik wykonuje odpłatnie pracę na rzecz spółki osobowej, sytuacja przedstawia się podobnie. Koszty wynagrodzeń uwzględnia się w pełnej wysokości na poziomie spółki osobowej, a wspólnik wykazuje w swoim szczególnym rachunku zysków i strat przychód z tytułu wynagrodzenia. Dla wspólnika uzyskane wynagrodzenie nie stanowi tym samym

16 Słowo wstępne 19 dochodu z pracy najemnej, lecz dochód z działalności gospodarczej 15 ust. 1 nr 2 zd. 1 EStG-D prowadzi do zmiany kwalifikacji dochodów wspólnika. Ponadto nie powstaje, inaczej niż przy zastosowaniu teorii wielości przedsiębiorców, problem częściowo niepotrącalnych kosztów uzyskania przychodów. Szczególny bilans wspólnika może również uwzględniać sposób finansowania składników majątku będących przedmiotem najmu na rzecz spółki osobowej, np. zaciągnięcia kredytu bankowego przez Y w celu sfinansowania nabycia budynku biurowego. W takim przypadku Y powinien w swoim szczególnym bilansie wykazać kredyt jako kapitał obcy. Odpowiednio odsetki od kredytu zostaną wykazane przez Y jako szczególne przychody podatkowe w szczególnym rachunku zysków i strat. Przykład X-Y spółka jawna prawa niemieckiego (OHG) prowadząca działalność gospodarczą wykazuje na dzień 1 stycznia kapitał własny w wysokości euro (udziały po 50%) oraz kredyt bankowy w wysokości euro, oprocentowane w wysokości 10% w stosunku rocznym. Suma aktywów wynosi euro. W ciągu roku OHG uzyskuje przychody netto ze sprzedaży w wysokości euro oraz ponosi koszty w wysokości euro (powiększone o koszty odsetkowe w wysokości euro). W dniu 1 stycznia OHG zaciąga od wspólnika X pożyczkę w wysokości euro, z tytułu której odsetki (10%) zapłaci na początku kolejnego roku. X sfinansował pożyczkę ze środków własnych. Dokonując oceny podatkowej, należy wyjść od bilansu podatkowego I stopnia i stosunki zobowiązaniowe ze wspólnikami potraktować jak zawarte z podmiotami niezależnymi. W rachunku zysków i strat I stopnia zostaną zestawione ze sobą przychody ze sprzedaży oraz koszty spółki jawnej. Ze względu na zasadę memoriału ujęcie odsetek w kosztach podatkowych, inaczej niż w Polsce, nie zależy od momentu ich zapłaty. Koszty podatkowe wynoszą więc euro, a tym samym w danym roku podatkowym wypracowano dochód w wysokości euro, który przypada na każdego wspólnika w stosunku do posiadanego udziału (50%). Dochód spółki jawnej wykazany w RZiS I stopnia zwiększa proporcjonalnie kapitał własny wspólników. Poza tym w bilansie podatkowym I stopnia należy ująć w pasywach zobowiązania z tytułu kredytu oraz pożyczki ( euro) oraz zobowiązania z tytułu odsetek ( euro). Aktywa.....Bilans I stopnia na dzień Pasywa aktywa kapitał własny X (950+5) kapitał własny Y (950+5) kredyty i pożyczki odsetki

17 20 Słowo wstępne Koszty......RZiS I stopnia na dzień Przychody koszty odsetkowe przychody ze sprzedaży pozostałe koszty nadwyżka Następnie sporządza się szczególny bilans oraz szczególny RZiS wspólnika. I w tym przypadku stosunek zobowiązaniowy ze wspólnikiem traktuje się jak zawarty z podmiotem niezależnym. W szczególnym bilansie X ujmuje się w aktywach należność z tytułu pożyczki oraz odsetek względem OHG. Kapitał własny wynosi zatem euro. W szczególnym RZiS wykazuje on przychody odsetkowe i tym samym nadwyżkę w wysokości euro. Aktywa......Szczególny bilans X na dzień Pasywa pożyczka kapitał własny odsetki Koszty......Szczególny RZiS X na dzień Przychody nadwyżka przychody odsetkowe Wspólnik opodatkowuje udział w zyskach spółki osobowej, jak i wynagrodzenia z tytułu pracy na rzecz spółki osobowej, udzielonych pożyczek lub przekazanych do używania składników majątkowych, jako dochód z działalności gospodarczej. X musi zadeklarować dla celów podatkowych udział w zyskach w wysokości euro oraz nadwyżkę w wysokości euro. Jego dochód z działalności gospodarczej wynosi zatem euro. Szczególny majątek przedsiębiorstwa II Szczególny majątek przedsiębiorstwa II musi również zostać ujęty w szczególnym bilansie. Standardowym przykładem składnika tego rodzaju majątku jest kredyt zaciągnięty przez wspólnika w celu wniesienia albo zwiększenia kapitału własnego w spółce. Inny przykład może dotyczyć Sp. z o.o. Sp. k. (GmbH & Co. KG), w której przedsiębiorca uczestniczy jako komandytariusz, a jednocześnie jest udziałowcem spółki z o.o. (GmbH), która jest komplementariuszem. W orzecznictwie BFH utrwalił się pogląd, że udziały w spółce z o.o. stanowią szczególny majątek przedsiębiorstwa II wspólnika, ponieważ służą one wzmocnieniu jego uczestnictwa w spółce

18 Słowo wstępne 21 komandytowej. Dywidendy otrzymane ze spółki z o.o. stanowiłyby odpowiednio szczególne przychody podatkowe wspólnika. Ustalanie dochodu podatkowego W uproszczeniu, schemat ustalania dochodu podatkowego przedsiębiorców można przedstawić w sposób następujący: zysk spółki według bilansu handlowego + / - korekty w myśl 5 do 7 EStG-D = dochód według bilansu podatkowego I stopnia => udział w zyskach wspólnika + / - wynika na podstawie szczególnego RZiS wspólnika = dochód z działalności gospodarczej Dochody z działalności gospodarczej łączy się ewentualnie z dochodami z innych źródeł, otrzymując w ten sposób sumę dochodów. Następnie dokonuje się odliczeń z tytułu ulg osobistych (w szczególności tzw. wydatków szczególnych oraz obciążeń nadzwyczajnych), a do różnicy stanowiącej dochód do opodatkowania stosuje się skalę podatkową.

19

20 PRZEDMOWA Jedną z form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka osobowa prawa handlowego. Spółki osobowe cieszą się stale wzrastającym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej aspekty podatkowe mają istotne znaczenie, bo wpływają na wielkość zysku po opodatkowaniu, a tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Poruszane w książce zagadnienia opodatkowania spółek osobowych są ze swej natury wielowątkowe i skomplikowane, dotykają wielu obszarów prawa i obrotu gospodarczego. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedź na wiele praktycznych problemów podatkowych, pojawiających się zarówno przy tworzeniu, funkcjonowaniu, jak i rozwiązaniu spółek osobowych. Książka zawiera również przykłady z praktyki oraz wskazówki optymalizujące obciążenia podatkowe. Przedmiotem książki jest całokształt zagadnień prawno-podatkowych związanych ze spółką osobową prawa handlowego. Celem pracy jest przede wszystkim syntetyczne przedstawienie opodatkowania bieżących dochodów oraz dochodów wynikających ze zdarzeń nieperiodycznych. Książka powinna okazać się pomocna w pogłębieniu i usystematyzowaniu wiedzy podatkowej na temat spółki osobowej, rozwiązywaniu problemów związanych z opodatkowaniem spółki osobowej oraz planowaniu podatkowym. W miarę postępującej globalizacji przedsięwzięć oraz liberalizacji prawa działalności gospodarczej powstaje w Polsce coraz więcej spółek osobowych z udziałem kapitału zagranicznego, ale także za granicą z udziałem polskich rezydentów. Dlatego książka traktuje również o zasadach opodatkowania dochodów nierezydentów z udziału w spółce osobowej założonej w Polsce, a z drugiej strony rezydentów z udziału w spółce osobowej utworzonej za granicą. Monografia odnosi się do powstających kolizji na tle uznawania spółki osobowej za podmiot podatku oraz przypisania przychodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki osobowej do określonych źródeł przychodów, mających przede wszystkim przyczynę

21 24 przedmowa w różnicach wynikających z wewnętrznego prawa podatkowego państwstron umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje rodzaje spółek osobowych, a także innych wybranych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Układ dalszych czterech rozdziałów książki oparto na fazach życia przedsiębiorstwa tworzeniu (rozdział 2), następnie funkcjonowaniu spółki osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych przez wspólników ze spółką (rozdział 3 i 4) oraz zakończeniu jej działalności (rozdział 5). Odrębnie przedstawiono zasady opodatkowania dochodów nierezydenta z udziału w spółce osobowej zarejestrowanej w Polsce (rozdział 6), a także dochodów rezydenta z udziału w spółce osobowej utworzonej za granicą (rozdział 7). W ostatnim ósmym rozdziale przedstawiono wykorzystanie spółki osobowej jako narzędzia optymalizacji podatkowej. Książka powstała w efekcie studiów nad doktryną, orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami organów podatkowych, a także doświadczeń wyniesionych przez autorów z praktyki gospodarczej. Prezentowane poglądy, zwłaszcza w kontrowersyjnych kwestiach, mogą znaleźć zwolenników i przeciwników. Pomimo starań nie zawsze można ustrzec się błędów lub pomyłek. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi oraz krytykę, które prosimy kierować na adres: Dziękujemy pani Annie Główce za pomoc w pracach redakcyjnych. Autorzy

22 Rozdział 1 Typologia spółek osobowych 1. Rodzaje spółek osobowych Do spółek osobowych przepisy polskiego prawa zaliczają: a) spółkę prawa cywilnego (spółkę cywilną) oraz b) spółki prawa handlowego: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Podział ten opiera się na charakterze przepisów normujących dany rodzaj spółki 1, tj. regulacji normatywnego typu spółki cywilnej zawartej w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2 i regulacji pozostałych typów spółek osobowych w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 3. W doktrynie wyróżnia się ponadto, obok spółki cywilnej i spółek osobowych prawa handlowego, trzecią kategorię spółek osobowych europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) uregulowane w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2137/85 z 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) 4 oraz w akcie wykonawczym do tego rozporządzenia, to jest ustawie z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 5. Przepisy powyższych aktów, w sprawach w nich nieuregulowanych, odsyłają do odpowiedniego stosowania do EUIG przepisów o spółce jawnej. 1 Zob. System prawa prywatnego, t. XVI, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008, s Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 3 Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm. 4 Dz. Urz. UE L 199, s Dz. U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Stephan Kudert *

Prof. dr hab. Stephan Kudert * Prof. dr hab. Stephan Kudert * Słowo wstępne Opodatkowanie spółek osobowych stanowi interesujący przedmiot badań podatkowych, mający jednocześnie istotne znaczenie praktyczne. Niniejsza monografia w równej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Interpretacje organów podatkowych... XXXVII Orzeczenia...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Interpretacje organów podatkowych... XXXVII Orzeczenia... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Akty prawne... XIII XIX XXXIII Interpretacje organów podatkowych... XXXVII Orzeczenia... Wstęp... XLIII XLIX Rozdział I. Wpływ konstrukcji spółek osobowych na ich wybór

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie:

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie: opis Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Spółka transparentna"

Spółka transparentna Spółka komandytowa jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli zyski w spółce mają przypadać osobom fizycznym, ponieważ poprzez udział w spółce osobowej unikają one podwójnego opodatkowania dochodu. Założenie

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA UNIKANIE OPODATKOWANIA wybór formy działalności samodzielna działalność gospodarcza spółki osobowe spółki prawa handlowego SPÓŁKI OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.06.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r.

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE KANTYLENA Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. (kontynuuje jej działalność). Sporządzone sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. I a. 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo