SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów Słowo wstępne Przedmowa Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego Ogólna charakterystyka spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki osobowe prawa cywilnego Spółka cywilna Spółka cicha Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Konsorcjum Rozdział 2. Tworzenie spółki osobowej Powstanie pierwotne Spółka jawna Pozostałe handlowe spółki osobowe Opodatkowanie wniesienia wkładów Wkłady pieniężne Wkłady niepieniężne Skutki w zakresie podatku dochodowego Ekskurs: Stan prawny przed nowelizacją Aktualny stan prawny Skutki w zakresie VAT... 86

3 6 SPIS TREŚCI 3. Powstanie w wyniku przekształcenia Aspekty prawne Opodatkowanie przekształcenia Sukcesja podatkowa Zakończenie roku podatkowego spółki przekształcanej Zmiana źródła przychodów Kontynuacja zasad wyceny i amortyzacji Przychody z udziału w zyskach osób prawnych Rozliczenie straty podatkowej Wydatki związane z przekształceniem Podatek od czynności cywilnoprawnych Rozdział 3. Funkcjonowanie spółki osobowej Aspekty prawne Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja Udział w zyskach i stratach Udział kapitałowy Odsetki od udziału kapitałowego Status podatkowy spółki osobowej Podatki dochodowe Podatki obrotowe Podatki majątkowe Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Mechanizm ustalania dochodów wspólników Prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych Księgi rachunkowe Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów Kwalifikacja do źródła przychodów Rozpoznawanie przychodów należnych Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów Stosowanie ulg podatkowych Taryfa podatkowa Zaliczki na podatek Zaliczki na poczet zysku Częściowe wycofanie wkładu

4 SPIS TREŚCI 7 4. Dochody akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Dochody cichego wspólnika Odsetki od udziału kapitałowego Rozliczanie strat podatkowych Rozgraniczenie majątku osobistego wspólników i majątku spółki Rozdział 4. Umowy wspólnika ze spółką osobową Aspekty prawne Kwalifikacja do źródła przychodów Świadczenie pracy Pożyczka Najem, dzierżawa, leasing Sprzedaż składników majątkowych Świadczenia nieodpłatne Dokumentacja cen transferowych Rozdział 5. Zakończenie działalności w formie spółki osobowej Zbycie udziału spółkowego Aspekty prawne Opodatkowanie zbycia udziałów Wystąpienie wspólnika ze spółki Aspekty prawne Opodatkowanie wystąpienia wspólnika Otrzymanie środków pieniężnych Otrzymanie niepieniężnych składników majątkowych Likwidacja spółki Aspekty prawne Opodatkowanie likwidacji Dochód z likwidacji Remanent końcowy Połączenie z udziałem spółek osobowych Aspekty prawne Opodatkowanie połączenia Spółka przejmująca Wspólnicy spółek przejmowanych Skutki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych Darowizna przedsiębiorstwa

5 8 SPIS TREŚCI Rozdział 6. Opodatkowanie dochodów nierezydentów Osoby zagraniczne jako wspólnicy Istota i wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Stosowanie umów bilateralnych do spółek osobowych Podmioty umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Podmiotowość spółki osobowej Spółka osobowa jako osoba Spółka osobowa a kryterium rezydencji Spółka osobowa jako pracodawca Zgodna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej Ograniczony obowiązek podatkowy Certyfikat rezydencji Zasada zakładu Definicja przedsiębiorstwa Pojęcie i przesłanki powstania zakładu Rozdział jurysdykcji podatkowej Przypisanie przychodów i kosztów Ustalanie dochodu zakładu Świadczenia pieniężne od spółki Zgodne traktowanie dochodów wspólników Odmienne traktowanie dochodów wspólników Przyczyny kolizji Skutki podatkowe Przeciwdziałanie skutkom kolizji Przychody cichego wspólnika Rozliczanie strat podatkowych Odmienna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej Udział w zyskach spółki osobowej Przyczyny kolizji Osoba uprawniona Skutki podatkowe Przeciwdziałanie skutkom kolizji Świadczenia pieniężne od spółki Zmiana w składzie wspólników Zgodna kwalifikacja podmiotowa Odmienna kwalifikacja podmiotowa Opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

6 SPIS TREŚCI 9 Rozdział 7. Opodatkowanie dochodów rezydentów z udziału w zagranicznej spółce osobowej Opodatkowanie dochodów ze źródeł zagranicznych Podmiotowość na podstawie umowy bilateralnej Spółka osobowa w zagranicznych ustawodawstwach. podatkowych Zasada przejrzystości podatkowej Zasada traktowania na równi ze spółkami kapitałowymi Nieograniczony obowiązek podatkowy wspólnika Określenie osoby uprawnionej Opodatkowanie wspólników przy zgodnej kwalifikacji podmiotowej Opodatkowanie udziału w zyskach spółki Rozliczanie strat podatkowych Kolizja na tle kwalifikacji przedmiotowej Opodatkowanie wspólników przy odmiennej kwalifikacji. podmiotowej Problemy wynikające z kolizji Skutki podatkowe i rozwiązanie OECD Ocena rozwiązania OECD Rozdział 8. Optymalizacja podatkowa poprzez spółkę osobową Uwagi wstępne Porównanie bieżących obciążeń podatkowych wspólnika spółki. osobowej oraz spółki kapitałowej Spółka z o.o. Sp. k Spółka komandytowo-akcyjna Struktura podwójnej spółki Spółka menedżerska Rozliczanie strat podatkowych Transgraniczna spółka osobowa Wykorzystanie zasady zakładu Zagraniczna spółka komandytowa Treaty shopping/rule shopping Spółki podstawione lub pośrednie Przeciwdziałanie treaty shopping/rule shopping Aport do spółki osobowej Opłacalność wyjścia ze spółki osobowej

7 10 SPIS TREŚCI Wykaz literatury Wykaz aktów prawnych i pozostałych źródeł Wykaz orzeczeń Noty o autorach...371

8 Wykaz ważniejszych skrótów Akty prawne AO niemiecka ustawa ordynacja podatkowa (Abgabenordnung) EStG niemiecka ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuergesetz) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.h. rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) KM-OECD Konwencja Modelowa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny. i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) ord. pod. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60. z późn. zm.) rozporządzenie rozporządzenie nr 2137/85/EWG z 25 lipca 1985 r. o EUIG.. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (Dz. Urz. WE L 199 z ) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z ,. s. 47) TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E z ,. s. 37)

9 12 wykaz ważniejszych skrótów u.p.c.c. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ustawa o EZIG ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.) ust. rach. u.s.g. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-. ści gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) Czasopisma BGBl. Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) BStBl. Federalny Monitor Podatkowy (Bundessteuerblatt) Dor. Pod. Doradca Podatnika DStRE Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (Deutsches Steuerrecht-Entscheidungsdienst) Dz. Urz. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Wspólnot Eu- UE (WE).. ropejskich) FR Finanz-Rundschau IStR Internationales Steuerrecht M. Prawn. Monitor Prawniczy Mon. Pod. Monitor Podatkowy ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich

10 wykaz ważniejszych skrótów 13 OTK PiP POP Przeg. Pod. PPH Pr. Sp. RIW RPEiS Rz ZNUJ ZNUŁ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Państwo i Prawo Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Przegląd Podatkowy Przegląd Prawa Handlowego Prawo Spółek Recht der Internationalen Wirtschaft Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczpospolita Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Inne BFH ETS EUIG j.p. KRS MF nb. NIP NSA OECD PCC p.d.o.f. p.d.o.p. RP S.A. S.K.A. sp. j. sp. k. SN sp. p. sp. z o.o. TK UE Federalny Sąd Finansowy (Bundesfinanzhof) Europejski Trybunał Sprawiedliwości/obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych jednostka pieniężna Krajowy Rejestr Sądowy Ministerstwo Finansów numer brzegowy Numer Identyfikacji Podatkowej Naczelny Sąd Administracyjny Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podatek od czynności cywilnoprawnych podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Rzeczpospolita Polska spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna spółka jawna spółka komandytowa Sąd Najwyższy spółka partnerska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska

11 14 u.p.o. VAT WSA wykaz ważniejszych skrótów umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania value added tax/podatek od towarów i usług wojewódzki sąd administracyjny

12 Prof. dr hab. Stephan Kudert * Słowo wstępne Opodatkowanie spółek osobowych stanowi interesujący przedmiot badań podatkowych, mający jednocześnie istotne znaczenie praktyczne. Niniejsza monografia w równej mierze powinna zainteresować naukowców i praktyków. Życzę Autorom jej szerokiego rozpowszechnienia. Prawo polskie traktuje spółki osobowe hybrydowo, z czego wynika szereg problemów metodycznych. Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej oraz podmiotowości podatkowej w zakresie opodatkowania dochodów, zatem podatnikami są wspólnicy spółki osobowej osoby fizyczne lub osoby prawne (zasada transparencji podatkowej). Jednocześnie spółka osobowa prawa handlowego może zawierać skuteczne umowy cywilnoprawne, w tym ze swoimi wspólnikami, zatem posiada zdolność prawną. W polskim prawie podatkowym zastosowanie znajduje teoria wielości przedsiębiorców (niem. Bilanzbündeltheorie). Spółkę osobową uznaje się więc dla celów podatku dochodowego za nieistniejącą, i traktuje raczej jako zgrupowanie przedsiębiorców indywidualnych. Z tego wynikają liczne problemy, np. w zakresie rozliczania podatkowego umów ze wspólnikami, spłaty udziału kapitałowego występującemu wspólnikowi czy przystępowania nowego wspólnika do spółki, o których między innymi szczegółowo traktuje niniejsza monografia. W Niemczech już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiła zmiana podejścia, z uwagi przede wszystkim na problemy praktyczne powstające przy stosowaniu teorii wielości przedsiębiorców. W ramach przyjętej wtedy teorii udziału (niem. Beitragsheorie) spółkę osobową traktuje się najpierw (na pierwszym poziomie) jako odrębny fikcyjny podmiot podatku dochodowego (ale niepodlegający opodatkowaniu), który może nawiązywać stosunki zobowiązaniowe ze swoimi wspólnikami uzna- * Prof. dr hab. Stephan Kudert jest profesorem zwyczajnym oraz kierownikiem Katedry Ekonomiki Opodatkowania Przedsiębiorstw i Audytu na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Słowo wstępne w tłumaczeniu autora książki.

13 16 Słowo wstępne wane dla celów podatkowych, a następnie (na drugim poziomie) następuje opodatkowanie na poziomie wspólników, stosownie do posiadanych przez nich udziałów w zysku. Problemy wynikające z teorii wielości przedsiębiorców stosowanej w Polsce można rozwiązać za pomocą teorii udziału. Poniżej przedstawiono krótko założenia niemieckiej teorii udziału, aby dać mały przyczynek do badań nad opodatkowaniem spółek osobowych. Zasada miarodajności punktem wyjścia W przypadku przedsiębiorców ustalenie dochodu do opodatkowania następuje zasadniczo w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat. Ponieważ przedsiębiorcy są co do zasady zobowiązani na podstawie prawa handlowego do prowadzenia ksiąg, to ustalenie dochodu podatkowego można oprzeć na wartościach wynikających z ksiąg handlowych. Jedynie przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, u których w dwóch następujących po sobie latach przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły euro, a zyski euro, są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych. Prowadzą oni uproszczoną ewidencję przychodów i wydatków. Bilans handlowy spółki osobowej jest zatem zasadniczo miarodajny dla jej bilansu podatkowego (stąd zasada miarodajności w myśl 5 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej w skrócie: EStG-D). Wyłącznie w przypadku gdy ustawa podatkowa. (w 5 7 EStG-D) wyraźnie przewiduje odmienne ujęcie, dochodzi do korekty wartości wykazanych w bilansie handlowym oraz rachunku zysków i strat. Przykładowo, wynagrodzenia należne wspólnikom za świadczenia wykonane na rzecz spółki osobowej ujmuje się jako koszty zarówno dla celów rachunkowych, jak i podatkowych. Stosunki zobowiązaniowe między spółką a wspólnikami Spółki osobowe prawa niemieckiego nie posiadają osobowości prawnej, jednak zasadniczo mają zdolność do czynności prawnych. Dlatego niekie-

14 Słowo wstępne 17 dy mowa jest o quasi-zdolności prawnej spółek osobowych. Spółki osobowe mogą nawiązywać stosunki zobowiązaniowe ze swoimi wspólnikami. Dlatego ustawodawca podatkowy w odniesieniu do wspólników ustanowił szczególną regulację w 15 ust. 1 pkt 2 zd. 1 EStG-D. Wspólnicy mają opodatkować jako dochody z działalności gospodarczej: posiadane udziały w zyskach spółki osobowej oraz wynagrodzenia z tytułu pracy na rzecz spółki osobowej, udzielonych pożyczek lub przekazanych do używania składników majątkowych (przekwalifikowanie dochodów). Inaczej niż w Polsce, wynagrodzeń otrzymywanych przez wspólnika nie kwalifikuje się do odrębnych (szczególnych) źródeł dochodów, lecz opodatkowuje również jako dochody z działalności gospodarczej. Ustawodawca odwołuje się tym samym zarówno do wyniku w działalności gospodarczej spółki osobowej, jak i do (szczególnych) wyników poszczególnych wspólników. Ponieważ ustawodawca nie dookreślił wielu kwestii bilansowych, to orzecznictwu Federalnego Sądu Administracyjnego (niem. Bundesfinanzhof BFH) należy przypisać istotne znaczenie prawotwórcze. Na podstawie orzeczeń BFH zapadłych na gruncie 15 ust. 1 nr 2 EStG-D powstał kompleksowy system opodatkowania spółek osobowych. Zasady opodatkowania wypracowane w orzecznictwie podsumowano w tzw. wytycznych w sprawie współprzedsiębiorców (niem. Mitunernehmererlass pismo Federalnego Ministra Finansów z 20 grudnia 1977 r., BStBl. I 1978, s. 8 i n.) w sposób niemalże podręcznikowy. Bundesfinanzhof wyprowadził z 15 ust. 1 nr 2 zd. 1 EStG-D dwustopniową budowę bilansu podatkowego oraz podatkowego rachunku zysków i strat. W bilansie niepodzielnej ręki (tj. bilansie podatkowym I stopnia) są wykazane wszelkie składniki należące do majątku spółki osobowej, a więc łączne aktywa oraz łączne długi, a tym samym jako wielkość netto kapitał własny wspólników. W tym zakresie bilans podatkowy niemieckiej spółki osobowej nie różni się istotnie od bilansu polskiej spółki osobowej. Bundesfinanzhof dokonał wykładni 15 ust. 1 nr 2 zd. 1 EStG-D w taki sposób, że poza bilansem niepodzielnej ręki każdy wspólnik sporządza dodatkowo (!) szczególny bilans, jeżeli posiada składniki majątkowe stanowiące jego własność i służące działalności spółki osobowej, a więc przez nią wykorzystywane (szczególny majątek przedsiębiorstwa I), albo niewykorzystywane przez spółkę osobową, ale bezpośrednio służące

15 18 Słowo wstępne zachowaniu lub wzmocnieniu udziału wspólnika, a więc pozostające w bezpośrednim związku gospodarczym z kapitałem własnym wspólnika (szczególny majątek przedsiębiorstwa II). Połączenie bilansu podatkowego I stopnia oraz szczególnego bilansu stanowi tzw. bilans podatkowy II stopnia, na podstawie którego określa się wspólnika z działalności gospodarczej. Szczególny majątek przedsiębiorstwa I Przykładowo, jeżeli wspólnik Y wynajmie budynek biurowy na rzecz spółki osobowej, to musi sporządzić szczególny bilans, w którym wykaże szczególny majątek przedsiębiorstwa I, tj. udział w gruncie oraz budynek. Poza tym ma on sporządzić podatkowy szczególny rachunek zysków i strat, w którym jako szczególne przychody oraz koszty podatkowe ujmie przychody i koszty związane z korzystaniem lub zbyciem składników szczególnego majątku przedsiębiorstwa. Ponieważ budynek biurowy, będący przedmiotem najmu na rzecz spółki, podlega amortyzacji liniowej, to Y zestawia koszty amortyzacji (szczególne koszty podatkowe) z czynszem najmu (szczególne przychody podatkowe) w ramach swojego szczególnego rachunku zysków i strat; różnica stanowi jego dochód wynikający ze stosunku zobowiązaniowego łączącego go ze spółką osobową. W rachunku zysku i strat niepodzielnej ręki (tj. w podatkowym rachunku zysków i strat I stopnia) czynsz najmu ujmowany jest w sposób korespondujący jako koszt podatkowy. Tym samym dochody wspólnika z działalności gospodarczej określa się na dwóch płaszczyznach. Na poziomie spółki osobowej stosunek zobowiązaniowy traktuje się jak zawarty między podmiotami niezależnymi oraz ustala dochód, który dzieli się między wspólników (jednolite ustalanie dochodu). Następnie ustala się szczególny dochód podatkowy wspólnika na podstawie jego szczególnego rachunku zysków i strat (odrębne ustalanie zysku). Zsumowanie obu wyników daje dochód wspólnika z działalności gospodarczej. Jeżeli wspólnik wykonuje odpłatnie pracę na rzecz spółki osobowej, sytuacja przedstawia się podobnie. Koszty wynagrodzeń uwzględnia się w pełnej wysokości na poziomie spółki osobowej, a wspólnik wykazuje w swoim szczególnym rachunku zysków i strat przychód z tytułu wynagrodzenia. Dla wspólnika uzyskane wynagrodzenie nie stanowi tym samym

16 Słowo wstępne 19 dochodu z pracy najemnej, lecz dochód z działalności gospodarczej 15 ust. 1 nr 2 zd. 1 EStG-D prowadzi do zmiany kwalifikacji dochodów wspólnika. Ponadto nie powstaje, inaczej niż przy zastosowaniu teorii wielości przedsiębiorców, problem częściowo niepotrącalnych kosztów uzyskania przychodów. Szczególny bilans wspólnika może również uwzględniać sposób finansowania składników majątku będących przedmiotem najmu na rzecz spółki osobowej, np. zaciągnięcia kredytu bankowego przez Y w celu sfinansowania nabycia budynku biurowego. W takim przypadku Y powinien w swoim szczególnym bilansie wykazać kredyt jako kapitał obcy. Odpowiednio odsetki od kredytu zostaną wykazane przez Y jako szczególne przychody podatkowe w szczególnym rachunku zysków i strat. Przykład X-Y spółka jawna prawa niemieckiego (OHG) prowadząca działalność gospodarczą wykazuje na dzień 1 stycznia kapitał własny w wysokości euro (udziały po 50%) oraz kredyt bankowy w wysokości euro, oprocentowane w wysokości 10% w stosunku rocznym. Suma aktywów wynosi euro. W ciągu roku OHG uzyskuje przychody netto ze sprzedaży w wysokości euro oraz ponosi koszty w wysokości euro (powiększone o koszty odsetkowe w wysokości euro). W dniu 1 stycznia OHG zaciąga od wspólnika X pożyczkę w wysokości euro, z tytułu której odsetki (10%) zapłaci na początku kolejnego roku. X sfinansował pożyczkę ze środków własnych. Dokonując oceny podatkowej, należy wyjść od bilansu podatkowego I stopnia i stosunki zobowiązaniowe ze wspólnikami potraktować jak zawarte z podmiotami niezależnymi. W rachunku zysków i strat I stopnia zostaną zestawione ze sobą przychody ze sprzedaży oraz koszty spółki jawnej. Ze względu na zasadę memoriału ujęcie odsetek w kosztach podatkowych, inaczej niż w Polsce, nie zależy od momentu ich zapłaty. Koszty podatkowe wynoszą więc euro, a tym samym w danym roku podatkowym wypracowano dochód w wysokości euro, który przypada na każdego wspólnika w stosunku do posiadanego udziału (50%). Dochód spółki jawnej wykazany w RZiS I stopnia zwiększa proporcjonalnie kapitał własny wspólników. Poza tym w bilansie podatkowym I stopnia należy ująć w pasywach zobowiązania z tytułu kredytu oraz pożyczki ( euro) oraz zobowiązania z tytułu odsetek ( euro). Aktywa.....Bilans I stopnia na dzień Pasywa aktywa kapitał własny X (950+5) kapitał własny Y (950+5) kredyty i pożyczki odsetki

17 20 Słowo wstępne Koszty......RZiS I stopnia na dzień Przychody koszty odsetkowe przychody ze sprzedaży pozostałe koszty nadwyżka Następnie sporządza się szczególny bilans oraz szczególny RZiS wspólnika. I w tym przypadku stosunek zobowiązaniowy ze wspólnikiem traktuje się jak zawarty z podmiotem niezależnym. W szczególnym bilansie X ujmuje się w aktywach należność z tytułu pożyczki oraz odsetek względem OHG. Kapitał własny wynosi zatem euro. W szczególnym RZiS wykazuje on przychody odsetkowe i tym samym nadwyżkę w wysokości euro. Aktywa......Szczególny bilans X na dzień Pasywa pożyczka kapitał własny odsetki Koszty......Szczególny RZiS X na dzień Przychody nadwyżka przychody odsetkowe Wspólnik opodatkowuje udział w zyskach spółki osobowej, jak i wynagrodzenia z tytułu pracy na rzecz spółki osobowej, udzielonych pożyczek lub przekazanych do używania składników majątkowych, jako dochód z działalności gospodarczej. X musi zadeklarować dla celów podatkowych udział w zyskach w wysokości euro oraz nadwyżkę w wysokości euro. Jego dochód z działalności gospodarczej wynosi zatem euro. Szczególny majątek przedsiębiorstwa II Szczególny majątek przedsiębiorstwa II musi również zostać ujęty w szczególnym bilansie. Standardowym przykładem składnika tego rodzaju majątku jest kredyt zaciągnięty przez wspólnika w celu wniesienia albo zwiększenia kapitału własnego w spółce. Inny przykład może dotyczyć Sp. z o.o. Sp. k. (GmbH & Co. KG), w której przedsiębiorca uczestniczy jako komandytariusz, a jednocześnie jest udziałowcem spółki z o.o. (GmbH), która jest komplementariuszem. W orzecznictwie BFH utrwalił się pogląd, że udziały w spółce z o.o. stanowią szczególny majątek przedsiębiorstwa II wspólnika, ponieważ służą one wzmocnieniu jego uczestnictwa w spółce

18 Słowo wstępne 21 komandytowej. Dywidendy otrzymane ze spółki z o.o. stanowiłyby odpowiednio szczególne przychody podatkowe wspólnika. Ustalanie dochodu podatkowego W uproszczeniu, schemat ustalania dochodu podatkowego przedsiębiorców można przedstawić w sposób następujący: zysk spółki według bilansu handlowego + / - korekty w myśl 5 do 7 EStG-D = dochód według bilansu podatkowego I stopnia => udział w zyskach wspólnika + / - wynika na podstawie szczególnego RZiS wspólnika = dochód z działalności gospodarczej Dochody z działalności gospodarczej łączy się ewentualnie z dochodami z innych źródeł, otrzymując w ten sposób sumę dochodów. Następnie dokonuje się odliczeń z tytułu ulg osobistych (w szczególności tzw. wydatków szczególnych oraz obciążeń nadzwyczajnych), a do różnicy stanowiącej dochód do opodatkowania stosuje się skalę podatkową.

19

20 PRZEDMOWA Jedną z form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka osobowa prawa handlowego. Spółki osobowe cieszą się stale wzrastającym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej aspekty podatkowe mają istotne znaczenie, bo wpływają na wielkość zysku po opodatkowaniu, a tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Poruszane w książce zagadnienia opodatkowania spółek osobowych są ze swej natury wielowątkowe i skomplikowane, dotykają wielu obszarów prawa i obrotu gospodarczego. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedź na wiele praktycznych problemów podatkowych, pojawiających się zarówno przy tworzeniu, funkcjonowaniu, jak i rozwiązaniu spółek osobowych. Książka zawiera również przykłady z praktyki oraz wskazówki optymalizujące obciążenia podatkowe. Przedmiotem książki jest całokształt zagadnień prawno-podatkowych związanych ze spółką osobową prawa handlowego. Celem pracy jest przede wszystkim syntetyczne przedstawienie opodatkowania bieżących dochodów oraz dochodów wynikających ze zdarzeń nieperiodycznych. Książka powinna okazać się pomocna w pogłębieniu i usystematyzowaniu wiedzy podatkowej na temat spółki osobowej, rozwiązywaniu problemów związanych z opodatkowaniem spółki osobowej oraz planowaniu podatkowym. W miarę postępującej globalizacji przedsięwzięć oraz liberalizacji prawa działalności gospodarczej powstaje w Polsce coraz więcej spółek osobowych z udziałem kapitału zagranicznego, ale także za granicą z udziałem polskich rezydentów. Dlatego książka traktuje również o zasadach opodatkowania dochodów nierezydentów z udziału w spółce osobowej założonej w Polsce, a z drugiej strony rezydentów z udziału w spółce osobowej utworzonej za granicą. Monografia odnosi się do powstających kolizji na tle uznawania spółki osobowej za podmiot podatku oraz przypisania przychodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki osobowej do określonych źródeł przychodów, mających przede wszystkim przyczynę

21 24 przedmowa w różnicach wynikających z wewnętrznego prawa podatkowego państwstron umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje rodzaje spółek osobowych, a także innych wybranych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Układ dalszych czterech rozdziałów książki oparto na fazach życia przedsiębiorstwa tworzeniu (rozdział 2), następnie funkcjonowaniu spółki osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych przez wspólników ze spółką (rozdział 3 i 4) oraz zakończeniu jej działalności (rozdział 5). Odrębnie przedstawiono zasady opodatkowania dochodów nierezydenta z udziału w spółce osobowej zarejestrowanej w Polsce (rozdział 6), a także dochodów rezydenta z udziału w spółce osobowej utworzonej za granicą (rozdział 7). W ostatnim ósmym rozdziale przedstawiono wykorzystanie spółki osobowej jako narzędzia optymalizacji podatkowej. Książka powstała w efekcie studiów nad doktryną, orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami organów podatkowych, a także doświadczeń wyniesionych przez autorów z praktyki gospodarczej. Prezentowane poglądy, zwłaszcza w kontrowersyjnych kwestiach, mogą znaleźć zwolenników i przeciwników. Pomimo starań nie zawsze można ustrzec się błędów lub pomyłek. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi oraz krytykę, które prosimy kierować na adres: Dziękujemy pani Annie Główce za pomoc w pracach redakcyjnych. Autorzy

22 Rozdział 1 Typologia spółek osobowych 1. Rodzaje spółek osobowych Do spółek osobowych przepisy polskiego prawa zaliczają: a) spółkę prawa cywilnego (spółkę cywilną) oraz b) spółki prawa handlowego: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Podział ten opiera się na charakterze przepisów normujących dany rodzaj spółki 1, tj. regulacji normatywnego typu spółki cywilnej zawartej w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2 i regulacji pozostałych typów spółek osobowych w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 3. W doktrynie wyróżnia się ponadto, obok spółki cywilnej i spółek osobowych prawa handlowego, trzecią kategorię spółek osobowych europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) uregulowane w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2137/85 z 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) 4 oraz w akcie wykonawczym do tego rozporządzenia, to jest ustawie z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 5. Przepisy powyższych aktów, w sprawach w nich nieuregulowanych, odsyłają do odpowiedniego stosowania do EUIG przepisów o spółce jawnej. 1 Zob. System prawa prywatnego, t. XVI, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008, s Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 3 Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm. 4 Dz. Urz. UE L 199, s Dz. U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Warszawa 2013 Stan prawny na 18 stycznia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Irena Olchowicz Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć.

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć. Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć Michał Czerniak PROWADZĄCY: Łukasz Motała PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Kontynuacja działalności

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno Administracyjnych Katedra Prawa Finansowego Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki, tak aby transakcja przebiegła optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu jej stron. Celem niniejszego artykułu jest

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo