3 Czy w pozycji koszty zarządzania inne mamy wyszczególnić np. koszty energii, wynagrodzeń czy tylko podać kwotę łączną?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Czy w pozycji koszty zarządzania inne mamy wyszczególnić np. koszty energii, wynagrodzeń czy tylko podać kwotę łączną?"

Transkrypt

1 L.p. Pytanie Odpowiedź 1 W dokumentach konkursowych na Pożyczkę Globalną dla Województwa Dolnośląskiego istnieje rozbieżność w kwotach progowych określających przedziały pożyczek, tj. w Metryce Produktu Finansowego próg b) wynosi ,01 do zł natomiast w biznes planie w pozycji IV. Budżet operacyjny i założenia realizacji Operacji od ,01 do ,00 zł. Która z wersji jest poprawna? Proszę o pilną odpowiedź i ostateczne określenie zakresu progów kwotowych. Kwoty i parametry pożyczki zawarte w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 2.1/2010/DFP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna dla Funduszu Pożyczkowego są prawidłowe. Dla udziału własnego Pośrednika Finansowego w wysokości 20% określono przedział wartości jednostkowych pożyczek w wysokości od ,01 do ,00 zł. Tym zakresem progu należy się posługiwać w opracowywaniu pozycji IV Budżet operacyjny w Biznes Planie. 2 W pkt. IV Biznes Planu Pożyczka Globalna - w tabeli mamy wpisać % kapitału utraconego w poszczególnych kwartałach czy też w latach, oraz czy ma to być % do kapitału ogółem czy też do kapitału wypłaconego pożyczkobiorcom do danego momentu np. do końca 2012 roku 3 Czy w pozycji koszty zarządzania inne mamy wyszczególnić np. koszty energii, wynagrodzeń czy tylko podać kwotę łączną? 4 Jak rozpisać koszty zarządzania, czy w każdym kwartale nie mogą one przekroczyć 3% Pożyczki globalnej, czy wedle zasady średniorocznie 3% W okresie budowy portfela % kapitału utraconego powinien być ujęty w okresach kwartalnych, natomiast od daty zakończenia budowy portfela Pożyczki Globalnej w okresach rocznych. Chodzi o procentowy udział kapitału utraconego do kapitału ogółem dla Operacji. Pod pojęciem kapitał utracony należy rozumieć sumę niespłaconych Jednostkowych Pożyczek. Natomiast pod pojęciem niespłaconej pożyczki rozumiemy pożyczkę, której kapitał jest obsługiwany nieterminowo, tj. niezgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie pożyczki. Jednocześnie Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego dopuszcza możliwość potraktowania niespłaconych pożyczek jako pożyczek, których umowy zostały przez Fundusz Pożyczkowy wypowiedziane. Przyjmuje się, że obie te możliwości są prawidłowe i należy przyjąć tę, która jest właściwa i prawdziwa dla danego Funduszu Pożyczkowego. W punkcie IV w Tabeli wystarczy wskazać standardowe pojęcia właściwe przy przygotowywaniu Biznes Planów. W instrukcji wypełniania Wniosku o dopuszczenie do konkursu pkt. IV dopuszcza się możliwość modyfikowania i edytowania liczby oraz nazewnictwa kolumn stosownie do założeń przyjętych przez Wnioskodawcę. Zgodnie z powyższym poziom szczegółowości powinien uwzględnić wszystkie możliwe koszty i wydatki, które mogą być refinansowane przez Menadżera. Każdy z Funduszy pożyczkowych może mieć pewne odmienności w strukturze kosztów swojej działalności, dlatego pozostawiamy możliwość indywidualnego podejścia. Zgodnie z Metryką Produktu Finansowego pkt. VIII, Funduszowi Pożyczkowemu przysługuje prawo do pokrywania faktycznie poniesionych

2 wykorzystanego limitu Pożyczki globalnej? konkurs nr 2.1/2010/DFP 5 Na stronie 7 Biznes Planu (prognoza po 2013) mamy wypełnić wartość wypłaconych pożyczek ogółem (wiersz II) czy chodzi o kapitał pozostający do spłaty? I czy należy uwzględnić w tym wierszu niespłacony kapitał? 6 Wartość wykorzystanego limitu Pożyczki globalnej rozumiem, że po roku 2012 powinna wynosić 100%, chyba, że się nie uda osiągnąć tej wielkości w ciągu 8 kwartałów? 7 Biznes plan - tabela II.4 - wartość docelowa - czy należy wpisywać wartości wraz z wkładem własnym? 8 W załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu - Metryka Produktu Finansowego pkt. III ust. 1) mowa jest o podmiocie uprawnionym do ubiegania się o reporęczenie, który uchwałą właściwego organu utworzy wyodrębniony księgowo fundusz. W związku z powyższymi zapisami, proszę o wyjaśnienie, czy spółka zajmująca się tylko i wyłącznie udzielaniem poręczeń powinna podjąć odpowiednią uchwałę w przedmiocie księgowego wyodrębnienia Funduszu. Jeżeli tak, to jaki organ spółki powinien podjąć taką uchwałę (Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników)?. Zapisy o wyodrębnieniu księgowym funduszu występują również w Regulaminie konkursu: pkt IV ust. 2 oraz w pkt V ust. 1. oraz udokumentowanych kosztów zarządzania portfelem Jednostkowych Pożyczek powstałych w związku z realizacją Operacji, - przez okres budowy portfela (w ciągu 24 m-cy) w wysokości średniorocznie do 3% przyznanego limitu Pożyczki Globalnej, co oznacza możliwość niesymetrycznego rozkładu kosztów zarządzania w kwartałach lub w latach, ale ostatecznie mają się sumować do 6% w skali całego okresu budowy portfela; - od daty zakończenia okresu budowy portfela do końca obowiązywania Umowy w wysokości do 3% wykorzystywanego (na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego ) limitu Pożyczki Globalnej, co oznacza, że wysokość kosztów zarządzania w danym roku będzie naliczana od wysokości wykorzystanego limitu na koniec roku poprzedzającego. Pozycja: wartość wypłaconych pożyczek ogółem należy rozumieć: łączna wartość niespłaconych Jednostkowych Pożyczek (kapitału) udzielonych w ramach realizowanego projektu JEREMIE. Pozycja: wartość wykorzystanego limitu Pożyczki Globalnej (w Biznes Planie) narastająca wartość wykorzystanego kapitału z przyznanego limitu Pożyczki Globalnej. Docelowo wartość tej pozycji może wynieść maksymalnie (dla pozycji procentowej) 100%. W pozycji wartość docelowa należy wpisać wartość Jednostkowych Pożyczek z uwzględnieniem łącznych wkładów Pośrednika Finansowego i Menadżera. Jeżeli spółka zajmuje się tylko działalnością poręczeniową i zamierza wystąpić do Menadżera o dofinansowanie działalności poręczeniowej, to organy statutowe nie muszą podejmować dodatkowej decyzji o wyodrębnieniu funduszu poręczeniowego. Dotyczy to oczywiście podmiotów, które nie działają dla osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe (zgodnie z pkt III.1 Metryki Produktu Finansowego).

3 9 Zgodnie z Regulaminem Konkursu, spółka powinna załączyć potwierdzenie nadania numeru REGON oraz NIP. Proszę o wyjaśnienie czy, spółka może złożyć ten dokument potwierdzony przez Zarząd Spółki, bądź przez notariusza. W czerwcu 2009 roku spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymała aktualizację numeru REGON ze zmienionymi symbolami PKD (zmiana PKD 2004 na PKD 2007). Zarząd otrzymał również telefoniczną informację z Sądu Rejestrowego, że zmiana PKD nastąpiła z mocy prawa i nie należy zmieniać umowy spółki w zakresie jej działalności oraz nie trzeba tego faktu zgłaszać w KRS-ie. W dniu wczorajszym Zarząd Spółki udał się do Urzędu Statystycznego o potwierdzenie numeru REGON i "niestety" otrzymał informację, że jest to niemożliwe, ze względu na brak wpisania "nowych symboli" PKD 2007 w Krajowym Rejestrze Sądowym. Złożenie oraz rozpatrzenie w sądzie wniosku Zarządu potrwa (biorąc pod uwagę praktykę Sadów)ok. 1,5 miesiąca. Czy w związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd może złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem bądź notarialnie zaświadczenie o numerze REGON i uzupełnić w terminie późniejszym dokumentację o potwierdzone przez Urząd Statystyczny zaświadczenie. Wszystkie załączniki do Wniosku, w tym również aktualne potwierdzenie nadania NIP i REGON powinny być potwierdzone przez osoby wymienione jako uprawnione do reprezentacji w KRS. W tym przypadku zarząd spółki może dokonać takiego poświadczenia, o ile jego członkowie są wpisani do KRS jako osoby uprawnione do reprezentacji spółki. 10 Czy w ramach Realizacji Operacji II Stopnia, możliwe będzie poręczanie kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym, wówczas gdy spełnione będą przesłanki określone w Metryce Produktu Finansowego, np. zakup maszyn, urządzeń? 11 Bardzo proszę o szersze wyjaśnienie pkt III.1 w Biznes planie, tzn. struktura własnościowa produktów finansowych oferowanych w ramach Operacji. Metryka Produktu Finansowego - Reporęczenie w pkt. V.6 zawiera katalog przedsięwzięć gospodarczych MŚP, które mogą być finansowane ze środków Funduszu Powierniczego. Zakup wyposażenia typu maszyny, urządzenia jest objęty tym katalogiem. Rodzaj kredytu/pożyczki, która została udzielona na zakup takiego wyposażenia nie ma tutaj znaczenia. Jednakże pożyczki/kredyty poręczane przez Fundusz poręczeniowy ze środków Funduszu Powierniczego nie mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do oceny Pośrednika Finansowego pozostaje kwestia udokumentowania przeznaczenia kredytu na zakup maszyn (lub inne cele inwestycyjne), a także to, czy kredyt odnawialny (krótkoterminowy) jest korzystny dla MŚP w przypadku finansowania takiej inwestycji. W ramach inicjatywy JEREMIE Menadżer przekazuje w formie zwrotnej środki finansowe Pośrednikom Finansowym na wsparcie MŚP. Pośrednik Finansowy jest zobowiązany udzielać wsparcia MŚP z udostępnionych przez Menadżera środków powiększonych o udział własny Pośrednika Finansowego. W związku z tym, w niniejszym punkcie należy opisać przewidywaną strukturę własnościową produktów finansowych

4 12 Proszę o wyjaśnienie punktu V.8. Biznes Planu dla reporęczenia tj. Przepisy dotyczące likwidacji instrumentu inżynierii finansowej. 13 Mam pytanie do punktu II.4. Biznes Planu - nie bardzo wiem co tam wpisać? Uzasadnienie występujące bezpośrednio pod tabelką i wytyczne z instrukcji według mnie nie są jednoznaczne. Poza tym czy mam przy każdym przedziale liczbowym i kwotowym pisać osobne uzasadnienie tylko dla tego przedziału? czy można zrobić jedno uzasadnienie pod tabelką, w którym opisać wszystko? 14 Proszę o pilną odpowiedź dot. następującego zapisu w pkt. 8.2 umowy operacyjnej- reporęczenie : Wraz z informacją, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Pośrednik Finansowy przedstawi Menadżerowi kopię Oświadczenia o Udzieleniu Poręczenia złożonego Bankowi z potwierdzeniem jego należytego przyjęcia przez Bank Czy stosowany obecnie przez DFG Sp. z o.o. dokument Poręczenia składany Bankowi (podpisywany jednostronnie przez Fundusz) w kontekście powyższych zapisów oraz regulacji dot. udzielania pomocy de minimis, które będą przez nas stosowane przy realizacji projektu JEREMIE, będzie honorowany? W załączeniu stosowany wzór Poręczenia. oferowanych w ramach Operacji (tj. poręczeń na rzecz MŚP), tzn. udział własny Pośrednika Finansowego oraz ewentualny udział banku współpracującego z Pośrednikiem Finansowym lub udział MŚP w Jednostkowych Poręczeniach udzielanych w ramach inicjatywy JEREMIE. W związku z zasadą, że przyznany Limit Reporęczenia może być wykorzystany jednokrotnie w okresie budowy portfela (24 miesiące), w niniejszym punkcie Wnioskodawca wskazuje, czy i w jakim zakresie został ustalony tryb i zasady likwidacji Jednostkowych Poręczeń udzielonych w ramach przyznanego Limitu Reporęczenia. Ponadto należy wskazać przewidywany termin wygaśnięcia wszystkich Jednostkowych Poręczeń udzielanych w ramach realizowanej Operacji. Zgodnie z wyjaśnieniami co do punktu II.4 znajdującymi się w Biznes planie (zał. Nr 1 do wniosku, oraz Instrukcji wypełniania wniosku (zał. Nr 5 do Regulaminu) należy w uzasadnieniu opisać sposób w jaki Pośrednik Finansowy osiągnie zakładane rezultaty, oraz jakie efekty przyniesie w regionie realizacja Operacji. Dla bardziej przejrzystej prezentacji rezultatów należy uzasadnienie wpisać osobno dla poszczególnych progów. Ponieważ wzór Umowy Operacyjnej Reporęczenie, która będzie zawarta między Menadżerem a Pośrednikiem Finansowym nie zawiera wzoru oświadczenia o udzieleniu poręczenia składanego bankowi, wzór takiego oświadczenia stosowany przez Państwa w chwili obecnej zostanie zweryfikowany w przypadku jeśli zostaną Państwo wybrani w konkursie na Pośredników Finansowych, na etapie negocjacji Umowy Operacyjnej I Stopnia.

5 15 Proszę o wyjaśnienie pozycji w biznes planie /załącznik do wniosku o dopuszczenie do konkursu nr 1.1/2010/DFP/, wiersz na 2 stronie tabeli "Budżet operacyjny i założenia realizacji operacji" / na stronie 8/: "wartość poręczeń wypłaconych/ wartość kapitału poręczeniowego", co należy w tym przypadku rozumieć jako "wartość kapitału poręczeniowego". 16 Które wiersze w biznes planie / cz. IV Budżet operacyjny.../ należy wypełnić po zakończeniu budowy portfela; w naszym przypadku kończymy budować portfel w II kw r. Czy wypełniamy wszystkie wiersze biznes planu od III kw r. począwszy i przez następne lata aż do 2018r.?. Tabela Budżet operacyjny i założenia realizacji Operacji dotyczy prognozowanej działalności Pośrednika Finansowego w zakresie limitów i środków dotyczących samej Operacji. W związku z powyższym w przypadku wypełniania tabeli na str. 8, w wierszu dotyczącym wartość poręczeń wypłaconych/wartość kapitału poręczeniowego należy wpisać wielkość która wynika z porównania (podzielenia) wartości wypłaconych poręczeń dotyczących Operacji do wartości kapitału poręczeniowego dotyczącego Operacji, to jest rozumianego jako wartość przyznanego limitu reporęczenia, powiększonego o udział własny Pośrednika wszystkich transakcji związanych z Operacjami. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku dla Konkursu nr 1.1/2010/DFP wszystkie pola Biznes Planu powinny zostać wypełnione. Dane w części IV powinny zostać zaprezentowane w dwóch okresach tj. w okresie budowy portfela oraz w okresie od zbudowania portfela do daty wygaśnięcia umowy reporęczenia. Dopuszcza się również możliwość modyfikowania i edytowania liczby oraz nazewnictwa kolumn stosownie do założeń przyjętych przez Wnioskodawcę w części III Biznes planu. Jednym z akceptowanych przez Menadżera rozwiązań jest przyjęcie okresu III i IV kwartału roku 2012 jako pierwszego półrocznego okresu, po okresie budowy portfela i zaprezentowanie prognozowanych wielkości w tabeli opisującej prognozy po okresie budowy portfela.

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą.

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających

Bardziej szczegółowo