ANEKS NR 3 do prospektu emisyjnego akcji spółki ETOS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS NR 3 do prospektu emisyjnego akcji spółki ETOS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ) ANEKS NR 3 do prospektu emisyjnego akcji spółki ETOS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy Aneks nr 3 do Prospektu ( Aneks ) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Informacja o zmianach umów dotyczących finansowania W związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 26 maja 2015 r. umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z Alior Bankiem S.A. do Prospektu wprowadzono następujące zmiany: Było: Rozdz. Opis działalności Grupy Istotne umowy Umowy dotyczące finansowania - Umowy kredytowe zawarte z Alior Bankiem S.A., str Umowy kredytowe zawarte z Alior Bankiem S.A. Spółka oraz Alior Bank S.A. ( Alior Bank ) są stronami następujących umów kredytowych: umowy kredytowej nr U o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 kwietnia 2013 r., na podstawie której Alior Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN ( Kredyt 1 ); oraz umowy kredytowej nr U C o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 28 stycznia 2014 r., ze zmianami, na podstawie której Alior Bank udzielił Spółce kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości PLN ( Kredyt 2, łącznie z Kredytem 1 jako Kredyty ). Celem Kredytu 1 jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Kredyt 2 został udzielony w celu finansowania i refinansowania kosztów związanych m.in. z wyposażeniem i powtórną aranżacją wnętrz sklepów marki Diverse, sklepów partnerskich, sklepów franczyzowych oraz stoisk marki Diverse w sklepach multibrandowych. Kredyty są oprocentowane według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę określoną w umowach kredytowych. Ostateczny termin spłaty Kredytu 1 przypada na dzień 22 kwietnia 2016 r., natomiast Kredytu 2 na dzień 31 grudnia 2016 r. Umowy zawierają klauzule typowe dla umów kredytowych, a w szczególności: (i) zobowiązanie do niezaciągania zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku (w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, poręczenia, weksla oraz innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych); (ii) zobowiązanie do nierozporządzania majątkiem Spółki. Spółka jest zobowiązana do utrzymywania wskaźnika długu do EBITDA na poziomie nieprzekraczającym 3,50, wskaźnika marży handlowej na sprzedaży na poziomie nie niższym niż 52% oraz do utrzymywania wpływów na rachunki bankowe prowadzone przez Alior Bank w wysokości nie mniejszej niż 55% średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży oraz w kwotach nie mniejszych niż wskazane w umowach kredytowych. Wpłaty gotówkowe z tytułu utargu osiągniętego przez sklepy obsługiwane przez Spółkę powinny być dokonywane na rachunki prowadzone przez Alior Bank.

2 Zgodnie z regulaminem stanowiącym integralną część umów kredytowych bez uprzedniej zgody Alior Banku Spółka nie może dokonywać istotnych zmian w statusie prawnym, strukturze własnościowej lub organizacyjnej, polegających m.in. na zbyciu większościowego pakietu akcji Spółki. Dokonanie takich czynności może zostać uznane przez Alior Bank za przypadek naruszenia umowy kredytowej stanowiący podstawę do: (i) żądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności; (ii) podwyższenia marży do określonej wysokości; (iii) dokonania częściowej lub całkowitej blokady limitu; (iv) obniżenia kwoty przyznanego kredytu; (v) skrócenia okresu kredytowania; lub (vi) wypowiedzenia umowy w całości lub części. Umowy kredytowe zawierają również klauzule tzw. naruszenia krzyżowego (cross-default), zgodnie z którymi niewywiązanie się przez Spółkę z zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy kredytowej zawartej z Alior Bankiem lub z innymi wierzycielami daje podstawę do m.in. wypowiedzenia umowy przez Alior Bank. Zobowiązania Spółki związane z umowami kredytowymi są zabezpieczone: (i) zastawem rejestrowym na zapasach magazynowych wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego; (ii) zastawem rejestrowym na znaku towarowym o numerze prawa wyłącznego ; (iii) cesją wierzytelności z umowy zawartej z First Data Polska S.A.; (iv) cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zapasów towarów handlowych; (v) cesją wierzytelności z umowy dzierżawy znaku towarowego zawartej z Diverse Brand & Marketing sp. z o.o.; (vi) poręczeniami udzielonym przez Diverse Brand & Marketing sp. z o.o. oraz Diverse HoldCo sp. z o.o.; (vii) pełnomocnictwem do rachunku bieżącego i innych rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Alior Bank; (viii) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego. Na dzień 31 marca 2015 r. kwota zadłużenia Spółki z tytułu wskazanych umów kredytowych wynosiła 19,250 mln zł. Jest: Rozdz. Opis działalności Grupy Istotne umowy Umowy dotyczące finansowania Umowy kredytowe zawarte z Alior Bankiem S.A., str Umowy kredytowe zawarte z Alior Bankiem S.A. Spółka oraz Alior Bank S.A. ( Alior Bank ) są stronami następujących umów kredytowych: umowy kredytowej nr U o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 kwietnia 2013 r., na podstawie której Alior Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln PLN ( Kredyt 1 ); umowy kredytowej nr U C o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 28 stycznia 2014 r., ze zmianami, na podstawie której Alior Bank udzielił Spółce kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości PLN ( Kredyt 2 ); oraz umowy kredytowej nr U o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 26 maja 2015 r., na podstawie której Alior Bank udzielił Spółce kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości PLN ( Kredyt 3, łącznie z Kredytem 1 oraz Kredytem 2 jako Kredyty ). Celem Kredytu 1 jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Kredyt 2 został udzielony w celu finansowania i refinansowania kosztów związanych m.in. z wyposażeniem i powtórną aranżacją wnętrz sklepów marki Diverse, sklepów partnerskich, sklepów franczyzowych oraz stoisk marki Diverse w sklepach multibrandowych. Kredyt 3 został udzielony w celu finansowania i refinansowania kosztów związanych m.in. z wyposażeniem i aranżacją wnętrz sklepów marki Diverse, sklepów partnerskich, sklepów franczyzowych oraz stoisk marki Diverse w sklepach multibrandowych, przy czym pierwsze uruchomienie przeznaczone będzie na spłatę w całości Kredytu 2. Kredyty są oprocentowane według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę określoną w umowach kredytowych. Ostateczny termin spłaty Kredytu 1 przypada na dzień 22 kwietnia 2016 r., Kredytu 2 na dzień 31 grudnia 2016 r. (przy czym pierwsze uruchomienie Kredytu 3 zostanie przeznaczone na spłatę w całości Kredytu 2), natomiast Kredytu 3 na dzień 31 grudnia 2018 r. Umowy zawierają klauzule typowe dla umów kredytowych, a w szczególności: (i) zobowiązanie do niezaciągania zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku (w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, poręczenia, weksla oraz innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych); (ii) zobowiązanie do nierozporządzania majątkiem Spółki. Spółka jest zobowiązana do utrzymywania wskaźnika długu do EBITDA na poziomie nieprzekraczającym 3,50, wskaźnika marży handlowej na sprzedaży na poziomie nie niższym niż 52% oraz do utrzymywania wpływów na 2

3 rachunki bankowe prowadzone przez Alior Bank w wysokości nie mniejszej niż 55% średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży oraz w kwotach nie mniejszych niż wskazane w umowach kredytowych. Wpłaty gotówkowe z tytułu utargu osiągniętego przez sklepy obsługiwane przez Spółkę powinny być dokonywane na rachunki prowadzone przez Alior Bank. Zgodnie z regulaminem stanowiącym integralną część umów kredytowych bez uprzedniej zgody Alior Banku Spółka nie może dokonywać istotnych zmian w statusie prawnym, strukturze własnościowej lub organizacyjnej, polegających m.in. na zbyciu większościowego pakietu akcji Spółki. Dokonanie takich czynności może zostać uznane przez Alior Bank za przypadek naruszenia umowy kredytowej stanowiący podstawę do: (i) żądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności; (ii) podwyższenia marży do określonej wysokości; (iii) dokonania częściowej lub całkowitej blokady limitu; (iv) obniżenia kwoty przyznanego kredytu; (v) skrócenia okresu kredytowania; lub (vi) wypowiedzenia umowy w całości lub części. Umowy kredytowe zawierają również klauzule tzw. naruszenia krzyżowego (cross-default), zgodnie z którymi niewywiązanie się przez Spółkę z zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy kredytowej zawartej z Alior Bankiem lub z innymi wierzycielami daje podstawę do m.in. wypowiedzenia umowy przez Alior Bank. Zobowiązania Spółki związane z umowami kredytowymi są zabezpieczone: (i) zastawem rejestrowym na zapasach magazynowych wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego; (ii) zastawem rejestrowym na znaku towarowym o numerze prawa wyłącznego ; (iii) cesją wierzytelności z umowy zawartej z First Data Polska S.A.; (iv) cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zapasów towarów handlowych; (v) cesją wierzytelności z umowy dzierżawy znaku towarowego zawartej z Diverse Brand & Marketing sp. z o.o.; (vi) poręczeniami udzielonym przez Diverse Brand & Marketing sp. z o.o. oraz Diverse HoldCo sp. z o.o.; (vii) pełnomocnictwem do rachunku bieżącego i innych rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Alior Bank; (viii) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego. Na dzień 31 marca 2015 r. kwota zadłużenia Spółki z tytułu wskazanych umów kredytowych wynosiła 19,250 mln zł. ****** Rozdz. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Istotne zdarzenia po dniu 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki bieżącego okresu, str. 87, jako nowy podpunkt po podpkt. Pokrycie skumulowanych strat z lat poprzednich dodano: Zmiany umów dotyczących finansowania W dniu 26 maja 2015 r. w ramach istniejącego finansowania Spółka zawarła umowę kredytową o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z Alior Bankiem S.A., na podstawie której Alior Bank udzielił Spółce kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości PLN z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowania kosztów związanych m.in. z wyposażeniem i aranżacją wnętrz sklepów marki Diverse, sklepów partnerskich, sklepów franczyzowych oraz stoisk marki Diverse w sklepach multibrandowych. Pierwsze uruchomienie ww. kredytu zostanie przeznaczone w całości na spłatę kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości PLN udzielonego Spółce przez Alior Bank S.A. na podstawie umowy kredytowej nr U C. Zob. również rozdz. Opis działalności Grupy Istotne umowy Umowy dotyczące finansowania Umowy kredytowe zawarte z Alior Bankiem S.A.. Utworzenie spółki zależnej w Czechach W dniu 27 maja 2015 r. sąd rejestrowy w Czechach dokonał wpisu do właściwego rejestru spółki zależnej Spółki pod nazwą DVRS1993 s.r.o. z siedzibą w Ostrawie (Czechy). W związku z tym do Prospektu wprowadzono następujące zmiany Było: Rozdz. Ogólne informacje o Grupie Grupa, str Grupa Na Datę Prospektu grupę kapitałową Spółki tworzy Spółka oraz cztery Spółki Zależne: Diverse Brand & Marketing sp. z o.o., Divers HoldCo sp. z o.o., Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA i Pro-R sp. z o.o. (zgodnie z umową sprzedaży udziałów spółki Pro-R sp. z o.o. zawartą w dniu 15 stycznia 2015 r. pomiędzy Milano Holdings a Spółką) bezpośrednio kontrolowane przez Spółkę. Ponadto, Spółka posiada 100% udziałów w spółce D-Division GmbH w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Niemczech, której majątkiem w następstwie pogorszenia się jej sytuacji finansowej i ogłoszenia upadłości zarządza syndyk. W związku z powołaniem syndyka, Spółka nie sprawuje kontroli w rozumieniu MSSF nad D- Division GmbH w upadłości likwidacyjnej. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż odzieży. 3

4 Spółka oraz Spółki Zależne nie posiadają akcji ani udziałów w innych przedsiębiorstwach, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat Grupy. Poniższy schemat przedstawia strukturę korporacyjną Grupy*: % pokazuje zarówno udział w kapitale zakładowym danej spółki, jak i udział w ogólnej liczbie głosów. * Nie uwzględnia podmiotów, nad którymi Spółka nie sprawuje kontroli. Powyższa struktura organizacyjna Grupy nie uwzględnia zmian, które będą następstwem planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Diverse Brand & Marketing sp. z o.o. (zob. pkt Spółki Zależne Diverse Brand & Marketing sp. z o.o. poniżej). Informacje na temat podmiotów dominujących Spółki znajdują się w rozdz. Znaczny Akcjonariusz i Akcjonariusz Sprzedający. Jest: Rozdz. Ogólne informacje o Grupie Grupa, str Grupa Na dzień 27 maja 2015 r. grupę kapitałową Spółki tworzy Spółka oraz pięć Spółek Zależnych: Diverse Brand & Marketing sp. z o.o., Divers HoldCo sp. z o.o., Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, Pro-R sp. z o.o. (zgodnie z umową sprzedaży udziałów spółki Pro-R sp. z o.o. zawartą w dniu 15 stycznia 2015 r. pomiędzy Milano Holdings a Spółką) oraz DVRS1993 s.r.o. bezpośrednio kontrolowane przez Spółkę. Ponadto, Spółka posiada 100% udziałów w spółce D-Division GmbH w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Niemczech, której majątkiem w następstwie pogorszenia się jej sytuacji finansowej i ogłoszenia upadłości zarządza syndyk. W związku z powołaniem syndyka, Spółka nie sprawuje kontroli w rozumieniu MSSF nad D- Division GmbH w upadłości likwidacyjnej. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż odzieży. Spółka oraz Spółki Zależne nie posiadają akcji ani udziałów w innych przedsiębiorstwach, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat Grupy. Poniższy schemat przedstawia strukturę korporacyjną Grupy*: 4

5 % pokazuje zarówno udział w kapitale zakładowym danej spółki, jak i udział w ogólnej liczbie głosów. * Nie uwzględnia podmiotów, nad którymi Spółka nie sprawuje kontroli. Powyższa struktura organizacyjna Grupy nie uwzględnia zmian, które będą następstwem planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Diverse Brand & Marketing sp. z o.o. (zob. pkt Spółki Zależne Diverse Brand & Marketing sp. z o.o. poniżej). Informacje na temat podmiotów dominujących Spółki znajdują się w rozdz. Znaczny Akcjonariusz i Akcjonariusz Sprzedający. ******* W rozdz.: Ogólne informacje o Grupie - Spółki Zależne, na końcu, str. 161, dodaje się nowy podpunkt, jak poniżej: DVRS1993 s.r.o. Jedynym założycielem i wspólnikiem DVRS1993 s.r.o., posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym DVRS1993 s.r.o., które uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników DVRS1993 s.r.o., jest Spółka. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat DVRS1993 s.r.o.: Nazwa i forma prawna:... DVRS1993 s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa czeskiego) Siedziba i adres:... Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, Ostrawa, Republika Czeska Przedmiot działalności:... Produkcja, handel i usługi wymienione w załączniku 1 do 3 czeskiej ustawy o handlu Kapitał zakładowy: koron czeskich Kapitał własny: koron czeskich (w tym kapitał rezerwowy: 0 koron czeskich) Zarząd:... Marcin Bielski Robert Śniegowski Ireneusz Żeromski Kwota pozostająca do zapłaty z tytułu koron czeskich posiadanych udziałów:... Kwota należności Spółki wobec DVRS1993 s.r.o.: Kwota zobowiązań Spółki wobec DVRS1993 s.r.o. (innych niż wkład pieniężny): 0 zł 0 zł 5

6 Spółka DVRS1993 s.r.o. została utworzona w związku z tworzeniem i rozwojem sieci franczyzowej Diverse na terytorium Czech. ******* Było: Rozdz.: Podsumowanie, pkt B.5, str : B.5 Grupa Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsce emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który jest częścią grupy. Na Datę Prospektu grupę kapitałową Spółki tworzy Spółka oraz cztery Spółki Zależne podlegające kontroli Spółki w rozumieniu MSSF: Diverse Brand & Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diverse HoldCo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie i Pro-R sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku bezpośrednio kontrolowane przez Spółkę. Kontrola Spółki wynika z posiadania (bezpośrednio, a w przypadku Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA również pośrednio) wszystkich udziałów w ww. spółkach oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych udziałów. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki jest Milano Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga (tj. Akcjonariusz Sprzedający), który na Datę Prospektu posiada wszystkie Akcje. Akcjonariusz Sprzedający jest bezpośrednio kontrolowany przez Milano Uno S.à r.l., który posiada udziały reprezentujące 67,5% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 67,5% głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza Sprzedającego. 99,7% udziałów w Milano Uno S.à r.l. ma Abris CEE Mid-Market Fund LP spółka zarejestrowana na wyspie Jersey. Komplementariuszem Abris CEE Mid-Market Fund LP jest Abris-EMP Fund Management Limited, spółka zarejestrowana na wyspie Jersey. 100% udziałów w Abris-EMP Fund Management Limited ma Abris- EMP Capital Partners Limited, spółka zarejestrowana w Jersey. Abris-EMP Capital Partners Limited nie jest kontrolowana bezpośrednio ani pośrednio przez żaden podmiot. W związku z powyższym, na Datę Prospektu Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Akcjonariusza Sprzedającego, natomiast pośrednia kontrola nad Spółką należy do Abris-EMP Capital Partners Limited. Jest: Rozdz.: Podsumowanie, pkt B.5, str : B.5 Grupa Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsce emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który jest częścią grupy. Na dzień 27 maja 2015 r. grupę kapitałową Spółki tworzy Spółka oraz pięć Spółek Zależnych podlegających kontroli Spółki w rozumieniu MSSF: Diverse Brand & Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diverse HoldCo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie i Pro-R sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz DVRS1993 s.r.o. z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska) bezpośrednio kontrolowane przez Spółkę. Kontrola Spółki wynika z posiadania (bezpośrednio, a w przypadku Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA również pośrednio) wszystkich udziałów w ww. spółkach oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych udziałów. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki jest Milano Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga (tj. Akcjonariusz Sprzedający), który na Datę Prospektu posiada wszystkie Akcje. Akcjonariusz Sprzedający jest bezpośrednio kontrolowany przez Milano Uno S.à r.l., który posiada udziały reprezentujące 67,5% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 67,5% głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza Sprzedającego. 99,7% udziałów w Milano Uno S.à r.l. ma Abris CEE Mid-Market Fund LP spółka zarejestrowana na wyspie Jersey. Komplementariuszem Abris CEE Mid-Market Fund LP jest Abris-EMP Fund Management Limited, spółka zarejestrowana na wyspie Jersey. 100% udziałów w Abris-EMP Fund Management Limited ma Abris- EMP Capital Partners Limited, spółka zarejestrowana w Jersey. Abris-EMP Capital Partners Limited nie jest kontrolowana bezpośrednio ani pośrednio przez żaden podmiot. W związku z powyższym, na Datę Prospektu Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Akcjonariusza Sprzedającego, natomiast pośrednia kontrola nad Spółką należy do Abris-EMP Capital Partners Limited. 6

7 ***** Było: Rozdz. Skróty i definicje, str. 249: Spółki Zależne Spółki zależne Etos: Diverse Brand & Marketing sp. z o.o., Divers HoldCo sp. z o.o., Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA i Pro-R sp. z o.o. Jest: Rozdz. Skróty i definicje, str. 249: Spółki Zależne Spółki zależne Etos: Diverse Brand & Marketing sp. z o.o., Divers HoldCo sp. z o.o., Diverse HoldCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, Pro-R sp. z o.o. oraz DVRS1993 s.r.o. ***** Było: Rozdz. Zarządzanie i ład korporacyjny Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach, str. 164: Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Zarządu: (i) pełnili funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadali akcje/udziały (w przypadku spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce lub za granicą w liczbie reprezentującej więcej niż 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników takiej spółki), lub (iii) byli wspólnikami. Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja Marcin Bielski Diverse Brand & Marketing* Członek Zarządu Tak Diverse HoldCo Sp. z o.o.* Członek Zarządu Tak Robert Śniegowski Diverse Brand & Marketing* Członek Zarządu Tak Diverse HoldCo Sp. z o.o.* Członek Zarządu Tak Diverse HoldCo Sp. z o.o. S.K.A.* Członek Zarządu Tak Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu? Źródło: Oświadczenia członków Zarządu * Oznacza spółki z Grupy; Ponadto, Spółka planuje powołać Marcina Bielskiego oraz Roberta Śniegowskiego w skład zarządu PRO-R. Jest: Rozdz. Zarządzanie i ład korporacyjny Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach, str. 164: Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Zarządu: (i) pełnili funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadali akcje/udziały (w przypadku spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce lub za granicą w liczbie reprezentującej więcej niż 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników takiej spółki), lub (iii) byli wspólnikami. Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja Marcin Bielski Diverse Brand & Marketing* Członek Zarządu Tak Diverse HoldCo Sp. z o.o.* Członek Zarządu Tak Robert Śniegowski Diverse Brand & Marketing* Członek Zarządu Tak Diverse HoldCo Sp. z o.o.* Członek Zarządu Tak Diverse HoldCo Sp. z o.o. S.K.A.* Członek Zarządu Tak Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu? Źródło: Oświadczenia członków Zarządu * Oznacza spółki z Grupy; Ponadto, Spółka planuje powołać Marcina Bielskiego oraz Roberta Śniegowskiego w skład zarządu PRO-R. Ponadto, Marcin Bielski, Robert Śniegowski oraz Ireneusz Żeromski są członkami zarządu DVRS1993 s.r.o. z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska), spółki zależnej Spółki, zarejestrowanej w dniu 27 maja 2015 r. i sprawowali tę funkcję w dniu zatwierdzenia przez KNF aneksu nr 3 do Prospektu. 7

8 Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie niniejszego Aneksu oraz aneksu nr 2 do Prospektu, który został opublikowany w dniu 6 maja 2015 r., inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, składając do dnia: (i) ogłoszenia nowych terminów Oferty, które zostaną podane do wiadomości publicznej w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF albo (ii) ogłoszenia przez Spółkę oraz Akcjonariusza Sprzedającego w trybie przewidzianym w art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej informacji o odwołaniu Oferty, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został złożony zapis. 8

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu.

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 6 do

Bardziej szczegółowo

ETOS S.A. Marcin Bielski 38 Prezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r..

ETOS S.A. Marcin Bielski 38 Prezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r.. ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 8 do

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. r., w ramach którego ustanowiono następujące sublimity: (i) w kwocie 5.000.000 PLN na rzecz Spółki

ALUMETAL S.A. r., w ramach którego ustanowiono następujące sublimity: (i) w kwocie 5.000.000 PLN na rzecz Spółki ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) ANEKS NR 2 do prospektu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta

CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta 2015-10-30 08:30 CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta Raport bieżący 38/2015 Zarząd CIECH S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 29 października

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3 ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 roku Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU 1. INSTRUMENTY FINANSOWE 1.1 Spółka posiada zobowiązania finansowe, z tyt. kredytów krótko i długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY Aneks numer 3 z dnia 04 sierpnia 2015 roku do Prospektu Emisyjnego WIND MOBILE S.A. w Krakowie sporządzonego w formie zestawu dokumentów obejmującego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy oraz Dokument

Bardziej szczegółowo

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku ze zmianą udziału spółki

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015 2015-03-10 20:36 VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. otrzymała od banku

Bardziej szczegółowo

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 43/2015 Data: 19 listopada 2015 r. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors

Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors RAPORT bieżący 32/13 Data publikacji: 2013-03-29, 20:52 Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Spółka")

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 22 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Hygienika S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2014 r.

Aneks nr 2 z dnia 22 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Hygienika S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2014 r. Aneks nr 2 z dnia 22 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Hygienika S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2014 r. Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Hygienika

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone. Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca).

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca). ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) ANEKS NR 3 do prospektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały ILDC Ltd. Tel Awiw, Izrael Wiceprezes zarządu ILDC Hotels Ltd

Podmiot, w którym osoba pełniła funkcję lub posiadała udziały ILDC Ltd. Tel Awiw, Izrael Wiceprezes zarządu ILDC Hotels Ltd Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego akcji spółki MLP Group S.A. zatwierdzonego w dniu 7 października 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego ( Prospekt ) decyzją nr DPI/WE/410/44/26/13 Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 05.10.2011-04.11.2011 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji. 20.12.2011

Bardziej szczegółowo

1)Umowę o kredyt w rachunku bieżącym - nr 6747/14/400/04 ("Umowa Kredytowa 1");

1)Umowę o kredyt w rachunku bieżącym - nr 6747/14/400/04 (Umowa Kredytowa 1); 2014-06-13 08:01 PEKAES SA zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący 10/2014 Zarząd PEKAES SA ("Spółka" lub "PEKAES

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe Ustawa Prawo bankowe Przedmiot: Prawo bankowe Zasady, warunki tworzenia banków. Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności bankowej? Jak można podzielić te

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Zastawy rejestrowe określono następująco:

Zastawy rejestrowe określono następująco: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa "MOSTOSTAL-EXPORT" SA-PS 2005 tys.zł. 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL-EXPORT SA-PS 2005 tys.zł. 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l Grupa Kapitałowa "MOSTOSTAL-EXPORT" SA-PS 2005 tys.zł 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 22/2008

Raport bieżący nr 22/2008 Końskie, dnia 23 kwietnia 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący nr 22/2008 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r. Zał. Nr 5 do Protokołu Nr 56/V/10 z dnia 08.01.2010 r. Uchwała Nr 346/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie: zawarcia aneksu z bankiem PEKAO S.A. do umowy kredytu w rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł; Temat: Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako Spółka lub

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 2 Zasady powoływania i funkcjonowania spółek na Białorusi reguluje Kodeks cywilny. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi i adresem przy ul. Wersalskiej 8, 91-203 Łódź adres głównej strony internetowej Emitenta: www.masterpharm.pl ZATWIERDZONEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ ROKU 2008

POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ ROKU 2008 POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ ROKU 2008 (zgodnie z par. 91 ust.6 i 8, z uwzględnieniem ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.- Dz. U. Nr.209,poz.1744)

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska S A. z siedzibą w Warszawie, kwota kredytu 3.101.540 PLN, termin spłaty 31.12.2019 roku;

BNP Paribas Bank Polska S A. z siedzibą w Warszawie, kwota kredytu 3.101.540 PLN, termin spłaty 31.12.2019 roku; 1. Zobowiązania finansowe Okres spłaty: 1. Wobec jednostek powiązanych, w tym: 2. Wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i z tytułu emisji pożyczek papierów inne zobowiązania finansowe Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 trwający od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 trwający od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 trwający od 01.04.2014 do 30.06.2014 r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2007 r.

Aneks nr 2. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2007 r. Aneks nr 2 Do prospektu emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii C i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C i praw do Akcji Serii C Inwest Consulting S.A.

Bardziej szczegółowo