Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Dokumentacja do pożyczki JESSICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Dokumentacja do pożyczki JESSICA"

Transkrypt

1 Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Dokumentacja do pożyczki JESSICA jessica.bzwbk.pl Szczecin, wrzesień 2011 roku

2 Dokumentacja do pożyczki JESSICA Wniosek o udzielenie pożyczki JESSICA na realizację projektu miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata , Opis projektu, Informacja na temat pomocy publicznej, Wykaz dokumentów do pożyczki JESSICA, Oświadczenie majątkowe. Str. 2

3 Wniosek o pożyczkę JESSICA Sekcja I Wnioskodawca Nazwa podmiotu wnioskującego, Informacja z dokumentów rejestrowych (numery KRS/EDG, REGON, NIP, data rejestracji działalności gospodarczej, kod PKD), Informacja o siedzibie Wnioskodawcy (dokładny adres zgodnie z dokumentami rejestrowymi), Adres do korespondencji w przypadku gdy różni się on od tego zawartego w dokumentach rejestrowych, Forma prawna prowadzonej działalności, Wielkość przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 roku. Str. 3

4 Kategorie przedsiębiorców Kategoria przedsiębiorcy Zatrudnienie Roczny obrót Suma bilansowa Mikro przedsiębiorca Mniej niż 10 osób Nie przekracza 2 mln EUR Nie przekracza 2 mln EUR Mały przedsiębiorca Mniej niż 50 osób Nie przekracza 10 mln EUR Nie przekracza 10 mln EUR Średni przedsiębiorca Mniej niż 250 osób Nie przekracza 50 mln EUR Nie przekracza 43 mln EUR Str. 4

5 Wniosek o pożyczkę JESSICA Sekcja II Informacja o wnioskowanej Pożyczce Informacja na temat wysokości wnioskowanej Pożyczki, Informacja o celowości Pożyczki, Informacja na temat proponowanego uruchomienia oraz spłaty Pożyczki, Warunki spłaty (proponowana karencja w spłacie kapitału, warunki płatności odsetek), Klasa działalności PKD dotyczy planowanej inwestycji (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności). Str. 5

6 Wniosek o pożyczkę JESSICA Sekcja III Proponowane zabezpieczenie Proponowany rodzaj zabezpieczeń (hipoteka, poręczenie wg prawa cywilnego, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności, weksel, gwarancja), Określenie łącznej wartości zabezpieczeń (zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania Pożyczki wartość ta powinna kształtować się na poziomie 135%, w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki podstawą ustalenia wskaźnika jest wycena wartości rynkowej nieruchomości). Str. 6

7 Wniosek o pożyczkę JESSICA Sekcja IV Informacja o udziałowcach/właścicielach i powiązaniach kapitałowych Główni udziałowcy/właściciele przedsiębiorstwa (informacja o posiadanych udziałach w przedsiębiorstwie), Powiązania kapitałowe Wnioskodawcy z innymi podmiotami. Str. 7

8 Wniosek o pożyczkę JESSICA Sekcja V- Informacja o zadłużeniu i zobowiązaniach Wnioskodawcy Informacja o posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych (nazwa instytucji finansowej, kwota do spłaty, rodzaj produktu, okres, stopa procentowa, zabezpieczenie), Zobowiązania z tytułu poręczeń, gwarancji i leasingu (nazwa instytucji, wartość zobowiązania, termin wygaśnięcia, inne), Zobowiązania wekslowe (nazwa remitenta, aktualna kwota wynikająca z tytułu płatności weksla, termin płatności weksla, inne), Zobowiązania wobec Skarbu Państwa, Planowane zapotrzebowanie kredytowe. Str. 8

9 Wniosek o pożyczkę JESSICA Sekcja VI- Deklaracje i oświadczenia Wnioskodawcy Oświadczam(-y), że nie jestem(-śmy) przedsiębiorcą(-ami) zagrożonymi innym(-i) niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniający(-mi) kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2, z późniejszymi zmianami), Oświadczam(-y), że nie jestem(-śmy) mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą spełniającym(-i) warunki zagrożonego przedsiębiorstwa określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, Str. 9

10 Wniosek o pożyczkę JESSICA Oświadczam(-y), że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku na realizację Projektu nie naruszę(-ymy) zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone sfinansowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), Oświadczam(-y), że nie ciąży na mnie(-nas) obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym, Oświadczam(-y), że ani ja(-my) ani inne osoby odpowiedzialne za prowadzenie Projektu nie byli skazani za przestępstwa związane z oszustwami, defraudacjami oraz przestępstwa podatkowe, Str. 10

11 Wniosek o pożyczkę JESSICA Oświadczam(-y), że zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie podlegam(-y) wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Oświadczam(-y), że prace inwestycyjne związane z realizacją Projektu nie rozpoczęły się przed złożeniem niniejszego wniosku o pożyczkę, zgodnie z art.23 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2010 r.), Str. 11

12 Wniosek o pożyczkę JESSICA Oświadczam(-y), że Projekt będzie realizowany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). W sytuacji wyłączenia Projektu spod stosowania ustawy PZP, zobowiązuję(-emy ) się do ponoszenia wydatków z należytą starannością (celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie), Świadom(-i) odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z przepisów kodeksu karnego oświadczam(y), że wszystkie informacje podane we wniosku i załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym. Str. 12

13 Opis projektu Informacja programie operacyjnym (oś priorytetowa, numer działania i poddziałania), Kategoria interwencji (JESSICA obejmuje działania w ramach kategorii 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji lub 78 Infrastruktura mieszkalnictwa), Tytuł projektu obejmujący przedmiot inwestycji, lokalizację oraz ewentualnie etap realizacji. Nazwa powinna być spójna z innymi dokumentami i załącznikami, Lokalizacja projektu dokładny adres pocztowy, Kod NUTS kody dla poszczególnych regionów zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych, Informacja czy projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. Str. 13

14 Opis projektu Opis projektu obejmujący: - zakres planowanych prac, - sposób i strukturę zarządzania projektem w fazie realizacji oraz po jego zakończeniu, - opis trwałości projektu, Cel realizacji projektu: - uzasadnienie realizacji projektu, - prezentację efektów, korzyści społecznych które zostaną spełnione w związku z realizacją projektu na danym terenie, Alternatywy projektowe prosimy o opis wariantów realizacji projektu. Opis sytuacji na danym terenie według następujących scenariuszy, Efekt zachęty (m.in. zwiększenie rozmiaru, zasięgu projektu, jego realizacja, przyśpieszenie). Str. 14

15 Opis projektu Informacje szczegółowe o projekcie zagadnienia finansowe Wartość projektu wskazanie całkowitych kosztów projektu oraz wskazanie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu (zgodnie z katalogiem zawartym w zasadach udzielania pożyczki JESSICA), Struktura finansowania - zgodnie z przyjętymi założeniami finansowania kosztów kwalifikowanych (JESSICA max. 75%, środki własne min. 12,5%, inne źródła finansowania przy założeniu, iż nie stanowią one środków publicznych). Prosimy o informację na temat planowanych źródeł finansowania wydatków niekwalifikowanych, Informacja na temat celowości, oszczędności, racjonalności w wydatkowaniu środków - pole dotyczy Wnioskodawców, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, Str. 15

16 Opis projektu Okres realizacji Projektu planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, Harmonogram realizacji projektu informacja na temat planowanego terminu uzyskania pozwolenia na budowę, jego ważności oraz rozpoczęcia rzeczowego realizacji inwestycji, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac przygotowawczych itp. W tej części załącznika należy także wskazać planowany termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu. Str. 16

17 Opis projektu Harmonogram ponoszenia wydatków inwestycyjnych przedstawienie planowanego ponoszenia wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w czasie (w układzie kwartalnym), Struktura finansowania wydatków inwestycyjnych- wskazanie źródeł finansowania poszczególnych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w czasie, Harmonogram ponoszenia wydatków kwalifikowanych finansowanych pożyczką JESSICA w okresie finansowania, Informacja na temat spełniania ograniczeń przy kalkulowaniu wydatków kwalifikowanych projektu - Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1090/2006 wydatki na zakup gruntów nie mogą przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych, Str. 17

18 Opis projektu Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 grudnia 2010 roku wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych nie mogą przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych (w przypadku podmiotów innych niż MŚP), Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 grudnia 2010 roku pomoc na usługi doradcze i prace przygotowawcze przysługuje jedynie podmiotom z sektora MŚP. W myśl tego samego rozporządzenia intensywność pomocy w tym zakresie nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 grudnia 2010 roku środki trwałe nabywane przez pomioty inne niż MŚP muszą być nowe chyba że są to środki nabywane od podmiotu zamkniętego lub który zostałby zamknięty gdyby taki zakup nie nastąpił. Str. 18

19 Opis projektu Stopień zaawansowania przygotowań do rozpoczęcia inwestycji, łącznie z wskazaniem czy posiadają Państwo niezbędne pozwolenia do jej realizacji, Charakterystyka głównego wykonawcy/wykonawców inwestycji, Informacja czy realizacji niekorzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego wraz z opisem, Zagadnienia społeczne informacja o projekcie, należy wskazać odpowiedzi tak lub nie wraz z komentarzem do udzielonej odpowiedzi: Projekt ma wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego (czy projekt poprawia stan środowiska naturalnego, czy wprowadzono ekologiczne rozwiązania technologiczne), Projekt doprowadzi do ujednolicenia wizualnego otoczenia (zachowana ciągłość wyglądu elewacji zewnętrznych, innowacyjny styl architektoniczny, polepszony stan dróg, estetyka terenów zielonych), Str. 19

20 Opis projektu Projekt podnosi wartość kulturową danego obiektu/obszaru (obiekt posiada wpis do Rejestru Zabytków, w ramach inwestycji zapewnione zostanie miejsce rekreacji dla lokalnej społeczności), Projekt pozytywnie wpływa na lokalny rynek pracy (zostaną utworzone nowe miejsca pracy), Projekt dotyczy byłego obszaru wojskowego lub przemysłowego, Projekt polepszy warunki życia mieszkańców danego obszaru (poprawa jakości dróg i chodników, prace termomodernizacyjne), Projekt przyczyni się do pobudzenia rozwoju przedsiębiorczości na danym obszarze (planowane oddanie części rewitalizacyjnej lokali pod wynajem, nowy lokal będzie łączył cechy społeczno-komercyjne), Str. 20

21 Opis projektu Projekt powinien się przyczynić do zmniejszenia zjawiska przestępczości na danym obszarze (monitoring na danym terenie, wzrost bezpieczeństwa części wspólnych kamienic), Realizacja prac w ramach projektu przyczyni się do wzrostu stężenia S02, NO2, CO i pyłu PM10 w powietrzu, Realizacja prac w ramach projektu może wpłynąć niekorzystnie na warunki życia mieszkańców obszaru (prace związane z inwestycją będą wiązały się z znacznym wzrostem natężenia hałasu), Realizacja prac w ramach projektu może spowodować zanieczyszczenia wody, gleby bądź ziemi (czy w pobliżu inwestycji znajdują się dopływy rzek). Str. 21

22 Informacja dotycząca pomocy publicznej Sekcja I Informacje dotyczące Wnioskodawcy podawane zgodnie z Wnioskiem o przyznanie pożyczki JESSICA, dodatkowo należy podać identyfikator gminy w której Wnioskodawca ma miejsce siedziby/zamieszkania. Sekcja II Informacja na temat sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy- prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w punktach 1-4 (poniżej) Wnioskodawca nie może ubiegać się o wsparcie w ramach Pożyczki JESSICA. W przypadku udzielenia odpowiedzi innej niż tak we wcześniej przedstawionych przypadkach Wnioskodawca udziela odpowiedzi na szereg kolejnych pytań, wraz z uzasadnieniem w przypadku odpowiedzi twierdzącej. Str. 22

23 Informacja dotycząca pomocy publicznej Przynależność do grupy kapitałowej czyli występowanie pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami powiązań kapitałowych. W przypadku udzielenia odpowiedzi tak Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania odpowiedzi na następujące pytania: czy trudności wnioskodawcy mają charakter wewnętrzny? czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ decyzje podmiotu dominującego dotyczące alokacji kosztów w ramach grupy kapitałowej? czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez grupę? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy. Sekcja III Obowiązek zwrotu pomocy publicznej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w przypadku odpowiedzi twierdzącej Wnioskodawca nie może ubiegać się o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA. Str. 23

24 Informacja dotycząca pomocy publicznej Informacje związane z rodzajem działalności, w ramach których ma zostać udzielona pomoc publiczna Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania odpowiedzi tak lub nie. UWAGA! Odpowiedź twierdząca na pytania z sekcji IV dyskwalifikuje Wnioskodawcę zgodnie z art.3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych. Str. 24

25 Informacja dotycząca pomocy publicznej Sekcja V- Informacja na temat otrzymanej pomocy przeznaczonej na finansowanie tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną. Informacja powinna być udzielona zgodnie z Formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Str. 25

26 Dokumentacja programowa Wykaz dokumentów wynikających z Wytycznych o Inicjatywie JESSICA: Zaświadczenie Instytucji Zarządzającej RPO WZ o akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, Dokument wystawiony przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego potwierdzający, iż Projekt zlokalizowany został na obszarze dysfunkcyjnym w obrębie Lokalnego Programu Rewitalizacji zaświadczenie będzie wydawane w Wydziale Rozwoju Miasta, osoba do kontaktu Pani Anna Bednarz tel , Dokumenty potwierdzające tytuł prawy do nieruchomości, na której będzie realizowany projekt (Akt notarialny zakupu nieruchomości, długoterminowa umowa najmu/dzierżawy), Str. 26

27 Dokumentacja programowa Zgłoszenie/decyzja o pozwoleniu na budowę wydane przez właściwy organ administracji terenowej, Dokumenty lokalizujące projekt (mapy, szkice, kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana na podstawie ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy teren pod inwestycję celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, potwierdzenie zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, potwierdzenie lokalizacji celu publicznego), Str. 27

28 Dokumentacja programowa Studium wykonalności projektu, Dokumenty dodatkowe: pozwolenia, decyzje, opinie organów administracji publicznej jeżeli istnieje obowiązek ich przedłożenia, Kosztorys harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, Dokument potwierdzający, iż Projekt jest kwalifikowany w ramach Prawa o ochronie środowiska oraz przepisów mających zastosowanie do przetargów publicznych i pomocy publicznej; w tym wszelkie pozwolenia i uzgodnienia środowiskowe (także zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 oraz oświadczenie dotyczące wpływu projektu na obszary NATURA 2000). Str. 28

29 Dokumentacja programowa Zgody oraz decyzje administracyjne w zależności od rodzaju danego projektu, Opis ryzyk zidentyfikowanych przez inwestora dotyczących realizacji projektu w podziale na etapy inwestycji, Opis ryzyk zidentyfikowanych przez inwestora dotyczących realizacji projektu po jego zakończeniu. Str. 29

30 Dokumentacja programowa Wykaz dokumentów do udzielenia Pożyczki JESSICA Dokumenty rejestrowe Osoby fizyczne/spółki cywilne/jawne/komandytowe/ komandytowo-akcyjne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych, ponieważ każdy z nich jest przedsiębiorcą), umowa spółki cywilnej, umowa spółki jawnej oraz odpis KRS, umowa spółki komandytowej oraz odpis KRS, umowa spółki partnerskiej oraz odpis KRS, statut spółki komandytowo-akcyjnej oraz odpis KRS, NIP/REGON. Str. 30

31 Dokumentacja programowa Spółki kapitałowe prawa handlowego Spółka Z o.o. -Umowa spółki w formie aktu notarialnego oraz odpis KRS, Spółka akcyjna statut w formie aktu notarialnego oraz odpis KRS, NIP/REGON. Przedsiębiorstwa państwowe/spółdzielnie/samorządy terytorialne Przedsiębiorstwo państwowe- statut oraz odpis KRS, Spółdzielnie- statut oraz odpis KRS, JST statut, NIP/REGON. Str. 31

32 Dokumentacja programowa Dokumenty dotyczące zobowiązania finansowego: Osoby fizyczne/spółki cywilne Dowody osobiste/paszporty właścicieli firm, wspólników spółek cywilnych, poręczycieli, Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu, Oświadczenia majątkowe (także dla poręczycieli). Spółdzielnie/spółki prawa handlowego Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni upoważniające Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań, Uchwały określonych w statucie/umowie organów spółek upoważniające do zaciągniecie zobowiązań. Str. 32

33 Dokumentacja programowa Wszyscy kredytobiorcy bankowe karty wzorów podpisów, zaświadczenie ZUS/US Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (koncesje, zezwolenia, dokumenty potwierdzające stosunek prawny wnioskodawcy do posiadanego majątku ), Dokumenty z innych instytucji finansowych: -Informacje o posiadanych rachunkach bankowych, wielkości obrotów, -Informacja o zadłużeniu w innych bankach, -Informacja z Biura Informacji Kredytowej i Międzybankowej Informacji Gospodarczej, Dokumenty dotyczące powiązań z innymi podmiotami (oświadczenie klienta o powiązaniach kapitałowych, umowy spółek i innych podmiotów, wzajemne poręczenia i gwarancje). Str. 33

34 Dokumentacja programowa Zabezpieczenia: Odpisy z ksiąg wieczystych, Akty notarialne dotyczące zakupu nieruchomości, Wyceny, ekspertyzy, Wykaz środków trwałych, Polisy ubezpieczeniowe, Oświadczenia majątkowe, Dokumenty finansowe Klienci prowadzący pełną księgowość Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z ostatnich 3 lat obrotowych, Okresowe sprawozdania finansowe GUS, Opinia oraz raport z badania przez biegłego, Prognozy finansowe sporządzone na okres korzystania z środków inicjatywy JESSICA (dot. całej działalności łącznie z nowa inwestycją oraz samej nowej inwestycji). Str. 34

35 Dokumentacja programowa Klienci prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów -Informacja finansowa sporządzona przez Klienta, -Raport z rocznej inwentury zapasów, -Wyciągi z ewidencji (należności/zobowiązania), -Zeznania podatkowe za ostatnie 3 lata, -Prognozy finansowe na okres korzystania ze środków inicjatywy JESSICA. Str. 35

36 Dziękuję za uwagę Iwona Baranowska Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Bank Zachodni WBK S.A. Telefon: Str. 36

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego.

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego. Wniosek o udziele pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na tere powiatu lubańskiego. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane Wnioskodawcy. Informacje o firmie.. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo