1. Wspólnicy spółki z o.o. MIX z/s we Wrocławiu podjęli uchwały o: powołaniu nowego członka zarządu. podziale zysku, zmianie adresu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wspólnicy spółki z o.o. MIX z/s we Wrocławiu podjęli uchwały o: powołaniu nowego członka zarządu. podziale zysku, zmianie adresu."

Transkrypt

1 1. Wspólnicy spółki z o.o. MIX z/s we Wrocławiu podjęli uchwały o: powołaniu nowego członka zarządu udzieleniu dotychczasowemu członkowi zarządu absolutorium z wykonanej funkcji, przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrotowy, podziale zysku, przekazaniu zysku na kapitał zakładowy i w zw. z tym podwyższeniu kapitału zakładowego, powołaniu pełnomocnika spółki do zbycia nieruchomości spółki i zmianie adresu. Jakie czynności należy podjąć przed sądem gospodarczym KRS? Jakie formularze i dokumenty powinny zostać przedłożone do sądu przez adwokata reprezentującego spółkę? (18.03.) Zenon Z. w dniu został powołany na członka zarządu spółki z o.o. MIX z/s we Wrocławiu w miejsce rezygnującego z tej funkcji Mariusza M. Mariusz M. Ani Zenon Z ani Mariusz M. nie podjęli żadnych czynności przed sądem gospodarczym KRS. Co powinni zrobić i jakie sankcje im grożą w przypadku niewykonania ciążących na nich obowiązków? (18.03.) Pan Z.Kwas założył z synami spółkę jawną o nazwie Kwas i synowie sp.j.. Po roku wszyscy zmarli oprócz jednego syna. Czy żyjący syn może dalej używać tej firmy i nie dokonywać zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym? Omów zasady prawa do firmy. (25.03) Leon K. i Katarzyna Z. w ramach s.c. po wpisaniu do ewidencji działalności gosp. w okolicach Wrocławia w styczniu 2009 otworzyli w tamach tej działalności gosp. cukiernie Keks. Niezwłocznie wywiesili oznaczenie cukierni i rozpoczęli promocję i

2 reklamę ale produkcje ciastek rozpoczęto dopiero w marcu. Z kolei w lutym 2009 r. zawiązano spółkę z o.o. Kex z siedzibą we Wrocławiu zajmująca się produkcją wyrobów cukierniczych. Czy dopuszczalne jest powstanie spółki o nazwie KEX? Czy Leonowi K przysługują jakieś roszczenia, a jeśli tak to jakie? Omów roszczenia przysługujące i podaj podstawy prawne. Czy Leon K. i Katarzyna Z. mogą zbyć nazwę cukierni Keks? (25.03) Adwokat Rodrigez Q we Wrocławiu posiadał dobrze prosperującą kancelarię. Do pomocy w prowadzeniu kancelarii ustanowił pisemnie prokurenta w osobie Zdzisława Z., który został umocowany do zwykłych czynności kancelarii z wyłączeniem świadczenia usług prawnych. Zdzisław Z. nabył w galerii sztuki dla kancelarii kubistyczny obraz w cenie zł i powiesił go w kancelarii. Cena miała został zapłacona w terminie 2 tygodni. W tym czasie obraz został skradziony. Adwokat Rodrigez Q odmawia zapłaty. Czy słusznie? (1.04) Spółka jawna Cox we Wrocławiu udzieliła Felicji M w dniu prokury jednoosobowej na okres roku do czynności w zakresie działalności przedsiębiorstwa w Krakowie do wysokości zł. Prokurentka Felicji M podjęła w imieniu spółki następujące czynności: i. Przyznała sobie pożyczkę od spółki w wysokości zł ii. Zaciągnęła dla spółki kredyt na sumę zł. Czy spółka mogła udzielić takiej prokury? Czy czynności podjęte przez prokurentkę i pełnomocnika są ważne? Jakie roszczenia i względem kogo przysługują spółce jawnej? (1.04) Prokurent Maciej Z. działający w spółce z o.o. MEWA z/s we Wrocławiu w dniu r. dzieliła Zenonowi M. (bratu) pełnomocnictwa do czynności podejmowanych w związku z działalnością przedsiębiorstwa produkcji rolnej w Oławie do wysokości zł. Zenon M. wydzierżawił spółce jawnej TXT grunt rolny o pow. 40 ha znajdujący się w Oławie, będący własnością spółki MEWA i ustanowił roczny czynsz w wysokości zł rocznie. Oceń dopuszczalność dokonania takich czynności. (1.04).

3 Marianna M i Katarzyna K zawarły r. umowę spółki cywilnej ZET. Do spółki r. przystąpiła Natalia N r. Katarzyna K. wystąpiła ze spółki. Jan J. wystawił na spółkę 3 faktury za świadczone usługi transportu każda na kwotę zł : pierwsza z , druga z r., trzecia z spółka cywilna ZET przekształciła się w spółkę ZET z.o.o. Dnia Jan J. wystawił na spółką z o.o. ZET kolejną fakturę na zł. Od kogo i z jakim żądaniem może wystąpić Jan J. z tytułu niezapłaconych faktur? Omów zasady odpowiedzialności w spółce cywilnej i przekształcenia spółki cywilnej w spółkę zo.o. (8.04) Marianna M i Katarzyna K zawarły r. umowę spółki cywilnej. Do spółki r. przystąpiła Natalia N. Poza stosunkiem spółki Marianna M i Natalia N. zawarli w dniu 7 marca 2009 r. z Janem J.umowę pożyczki na sumę zł, która miała zostać zwrócona Janowi J. do dnia 7 sierpnia 2009 r. Natomiast Jan dnia 1 sierpnia 2009 r. zobowiązał się wobec Katarzyny K działającej w ramach spółki cywilnej ZET w terminie tygodnia zapłacić za towar kwotę zł. Od kogo i w jakim zakresie Jan J. może żądać zwrotu pożyczki. Czy Natalia N może potrącić wierzytelność przysługującą spółce cywilnej z wierzytelnością Jana wobec niego z tytułu zwrotu pożyczki? Omów zasady odpowiedzialności w spółce cywilnej. (8.04) Jan Kos wspólnik spółki jawnej udzielił pełnomocnictwa adwokatowi do kontroli dokumentacji prawnej i handlowej spółki. Gdy ten stawił się w siedzibie spółki pozostali wspólnicy nie wydali mu dokumentacji twierdząc, że w umowie spółki zapisano, że wspólnik może przeglądać taką dokumentacje tylko osobiście. Oceń skuteczność zapisu w umowie spółki. (15.04.) W umowie spółki jawnej J.Kruk i wspólnicy "spółka jawna" ustalono, że spółkę będzie reprezentowało dwóch wspólników łącznie lub jeden ze wspólników wraz z prokurentem. W dniu r. wspólnik A wraz z prokurentem wydzierżawili spółce z o.o. Berta" jedno z przedsiębiorstw spółki, podpisując umowę dzierżawy. Ponieważ pozostali wspólnicy uznali warunki umowy za niekorzystne dla spółki, wystąpili do sądu z pozwem o uznanie, że zawarta umowa była nieważna. Proszę ocenić zasadność powództwa. (15.04.)

4 12. Wspólnik spółki jawnej wystąpił do sądu z powództwem o pozbawienie Jana Kosa prawa do reprezentowania spółki podnosząc w uzasadnieniu,że transakcje dokonywane przez pozwanego przyniosły spółce wymierne straty. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, iż jest jedynym wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki i pozbawienie go tego prawa uniemożliwi działanie gospodarcze spółki. Proszę ocenić zasadność argumentacji. (15.04.) W umowie spółki jawnej wprowadzono zapis że jej sprawy związane z wykonywaniem usług geologicznych będzie prowadził wyłącznie J. Lis - geolog, który nie jest wspólnikiem tej spółki. Zostaje on zatrudniony na stanowisku dyrektora spółki z uposażeniem w wysokości zł miesięcznie. Ponieważ J. Lis wzorowo spełniał swoją funkcję wspólnicy zmienili umowę spółki i wprowadzili zapis, że zrzekają się na jego rzecz wszystkich swoich praw związanych z prowadzeniem spraw spółki. Oceń skuteczność zapisu umownego. (22.04.) Jan N. wspólnik spółki jawnej zajmującej się handlem materiałami budowlanymi jest zarazem komandytariuszem w spółce komandytowej będącej producentem ceramicznych pokryć dachowych. Pozostali wspólnicy spółki jawnej zarzucili Janowi N. zajmowanie się interesami konkurencyjnymi gdyż ich spółka także zajmuje się sprzedażą pokryć dachowych - stalowych i bitumicznych. Wyznaczyli mu 3 - miesięczny termin do wystąpienia z konkurencyjnej spółki, grożąc że po jego upływie zażądają od niego odszkodowania za utracone korzyści z racji zmniejszania się sprzedaży oferowanych materiałów dachowych. Oceń czy Jan N. prowadzi działalność sprzeczną z interesami spółki jawnej lub też działalność konkurencyjną i czy będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną spółce. (22.04.) Wierzyciel TEXA Sp. z o.o. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od spółki jawnej i jej wspólników solidarnie kwoty zł tytułem zapłaty za sprzedany spółce towar. W odpowiedzi na pozew pozwany Adam M. wniósł o oddalenie powództwa wobec niego podnosząc, że jako wspólnik odpowiada subsydiarnie za zobowiązania spółki - podczas gdy wspólnicy Jan S. i Stanisław B odpowiadają wprost, bo tak zapisano w umowie spółki. Oceń zasadność argumentacji. (22.04.)

5 W czerwcu 2003 r. została zawarta umowa spółki jawnej "Wilkońska sp. j.". Spółka przed jej wpisaniem do rejestru przedsiębiorców, co miało miejsce dopiero we wrześniu 2003 r., dokonywała szeregu czynności prawnych. W imieniu spółki występowali zawsze dwaj wspólnicy A i B, którzy dokonali zakupu na rzecz spółki szeregu towarów za cenę ,00 zł. Ponieważ spółka po zarejestrowaniu nie uregulowała zobowiązań wynikających z tych umów, wierzyciele wystąpili do sądu z powództwem przeciwko spółce i wszystkim wspólnikom, domagając się zasądzenia od pozwanych solidarnie należności w kwocie ,00 zł. Proszę ocenić zasadność argumentacji. (29.04.) Wierzyciel wniósł o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej podnosząc, że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna (załączył odpis postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji). Sąd nadał klauzulę wykonalności. Wspólnik J. Kos złożył zażalenie podnosząc, że naruszono jego prawo do obrony, gdyż wierzyciel nie pozwał go o zapłatę i nigdy wobec niego nie uzyskał tytułu egzekucyjnego. Czy zażalenie będzie mogło być uwzględnione? (29.04.) Spółka jawna pozwała RUK Sp. z o.o. o zapłatę kwoty zł. W sprzeciwie częściowym od nakazu zapłaty pozwana zgłosiła zarzut potrącenia kwoty zł i oddalenia powództwa w tej części. Podniosła że posiada taką wierzytelność (uznaną na piśmie - którego odpis załączyła) wobec wspólnika tej spółki A. Miki. Spółka jawna podtrzymała powództwo, choć przyznała że wspólnik Mika jest dłużnikiem pozwanej i dług ten jest wymagalny. Oceń zasadność argumentacji. (29.04.) Karol W., prowadzący działalność gospodarczą, i spółka partnerska "Kowalski i partnerzy-lekarze chirurdzy" w Z. zawarli umowę, zgodnie z którą spółka świadczyła na rzecz Karola W. usługi medyczne. Poza sporem jest, że na skutek błędu Zenona W. będącego chirurgiem z partnerów Karol W. doznał szkody podczas operacji. Karol W. nie wiedział jednak, który z partnerów wykonuje operację, więc pozwał o odszkodowanie zarówno spółkę jak i wszystkich partnerów, domagając się zasądzenia solidarnie kwoty ,00 zł. Czy słusznie? (13.05.)

6 20. Jan Lechoń - partner w spółce Casus - adwokaci i radcowie prawni, A. Mróz i partnerzy" został zawieszony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia l lipca 2004r. - w prawie wykonywania zawodu adwokata przez okres l roku. Partner powiadomił o tym fakcie zarząd spółki, ale nie wystąpił ze spółki. Zarząd spółki pismem z dnia 3 stycznia 2005r. powiadomił J. Lechonia, ze z końcem 2004r. przestał być partnerem (wspólnikiem) spółki Casus". Oceń słuszność decyzji zarządu spółki. (13.05.) Umowa spółki partnerskiej "Eskulap" Kowalski i partnerzy lekarze i stomatolodzy" w T. przewiduje powołanie czteroosobowego zarządu. Spółka składa się z dziesięciu partnerów. Przedmiotem zgromadzeniu partnerów w dniu r. było powołanie członków zarządu w osobach: Marcin M, Norbert N., Olaf O. (osoby fizyczne) i SPAM sp. z o.o.(osoba prawna) reprezentowana przez Sebastiana S. Na zgłoszonych kandydatów wyraziło zgodę siedmiu partnerów, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Sąd rejestrowy odmówił wpisania członków zarządu do rejestru przedsiębiorców uznając, że nie doszło do skutecznego powołania zarządu. Czy słusznie? (13.05.) W spółce partnerskiej Eskulap - Lekarze Specjaliści, Nowak i Partnerzy" działa trzy osobowy zarząd, który prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Umowa spółki nie reguluje zasad reprezentacji spółki. W dniu l lipca 2011r. Prezes zarządu nabył w imieniu spółki sanitarkę o wartości 550tyś zł. Sprzedawca wystawił fakturę VAT na spółkę lecz ta odmówiła zapłaty podnosząc że umowa kupna sprzedaży jest nieważna, uznając, że czynność ta przekraczająca zwykły zarząd. Czy słusznie? (20.05.) Wspólnicy spółki partnerskiej Vet w dniu podjęli uchwałę, powierzającą 3 osobowemu zarządowi reprezentacje i prowadzenie spraw spółki. W skład zarządu wchodził miał 1 wspólnik- Marian Z i 2 osoby spoza spółki Ryszard k i Henryk R. Wspólnicy nie dookreślili w uchwale sposobu reprezentacji ani zasad prowadzenia spraw. W dniu 5.czerwca 2011 Ryszard K została złożona oferta kupna nieruchomości należącej do spółki. W odpowiedzi na ofertę Ryszard K działając jako członek zarządu zawarł umowę o zbyciu nieruchomości spółki. Czy Ryszard K posiadał reprezentację czynną i bierną? Oceń skuteczność dokonanych czynności prawnych? (20.05.)

7 Umowa spółki partnerskiej - Adwokaci i radcowie prawni - Adam Kwiatek i partnerzy" w ogóle nie odnosiła się do kwestii związanych z możliwością wstąpienia do spółki spadkobiercy zmarłego partnera. W dniu 30 października 2011r. zmarł partner Jan Nowak. Dnia 15 listopada wpłynęło do spółki pismo Ewy Nowak, która zgłosiła swoje wstąpienie do spółki w miejsce zmarłego ojca i przedstawiła wpis na listę radców prawnych. Zarząd spółki odmówił uznania wstąpienia Ewy Nowak i poinformował ją, że posiada ona jedynie roszczenie o wypłatę udziału kapitałowego i wypłata taka zostanie jej przesłana niezwłocznie po sporządzeni bilansu spółki. Czy, a jeżeli tak to z jakim roszczeniem (powództwem) może wystąpić Ewa Nowak do sądu? (20.05.) Jan Kos jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Zgodnie z umową spółki wysokość sumy komandytowej wynosi zł. J. Kos zobowiązał się wnieść do spółki używany samochód wart zł, chociaż którego wartość została określona przez Jana Kosa na zł i tak tez wpisana do umowy spółki. Ponadto Jan Kos zobowiązał się do wniesienia wkładu w postaci pracy polegającej na świadczeniu na rzecz spółki usług porządkowych. Czy propozycja komandytariusza może być uwzględniona? Przedstaw problematykę zasady wnoszenia wkładu komandytariusza do spółki. (27.05.) W spółce komandytowej JAJO z/s we Wrocławiu Jan Jajo był komplementariuszem, który wniósł wkład w wysokości zł. Komandytariuszami w spółce byli Adam Adamczyk i Bartosz Bartecki. Wysokość wkładu i sumy komandytowej komandytariuszy kształtowała się następująco: Adam Adamczyk wkład zł, suma komandytowa zł Bartosz Bartecki wkład zł, suma komandytowa zł. Od kogo i w jakiej wysokości Władimir W., będący wierzycielem spółki może żądać zapłaty należności z tytułu dostarczonego towaru w wysokości zł? Omów zasady odpowiedzialności w spółce komandytowej. (27.05.)

8 27. Marek Mucha, syn Zbigniewa Muchy, przystąpił do rodzinnej spółki Zakład Ogólnobudowlany Mucha sp. jawnej, w charakterze komandytariusza w dniu l marca 2011r., kiedy to też doszło do przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, zaś w dniu l kwietnia 2011r. zmiany zostały wpisane do KRS. W dniu 30 lipca 2011r. Sąd rejonowy nadał przeciwko niemu klauzulę wykonalności z określeniem wysokości sumy komandytowej. W zażaleniu komandytariusz podniósł, że przedmiotowa wierzytelność powstała przed jego przystąpieniem do spółki a w umowie o przystąpieniu była wpisana klauzula, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania wymagalne przed l marca 2011r. Oceń zasadność rozstrzygnięcia sądu oraz zasadność zażalenia Marka M. (27.05.) Wspólnikami spółki komandytowej KOMA posiadającej miesięczny obrót w wysokości zł byli 2 komplementariusze i 3 komandytariusze. Jeden z komplementariuszy udzielił bez zgody pozostałych wspólników prokury. Prokurent nie został ujawniony w rejestrze przedsiębiorców. Prokurent, przedstawiając umocowanie, zawarł ze spółką z o.o. DOT umowę zakupu samochodu o wartości zł, chociaż 3 dni przed zawarcie umowy dostał od komandytariusza podpisane przez niego oświadczenie o odwołaniu prokury. Czy KOMA sp.k. musi zapłacić cenę? (3.06) Zgromadzenie wspólników spółki komandytowej powołało prokurenta samoistnego w osobie Konstantego K.- komandytariusza w tej spółce. Fakt ten zgłoszono do KRS, który odmówił rejestracji prokurenta podnosząc że komandytariusz nie może być prokurentem, gdyż nie ma prawa do reprezentowania spółki. Oceń zasadność rozstrzygnięcia sądu. Czy notariusz może odmówić podpisaniu przez Konstantego K. umowy sprzedaży nieruchomości spółki? Omów pozycje prawną komandytariusza w spółce komandytowej. (3.06) W spółce komandytowo-akcyjnej WIO Dolas, gdzie Edward Dolas jest jedynym komplem. wydano 2 akcje imienne, uprzywilejowane co do prawa głosu, a każdej z akcji przyznano 2 głosy: Edwardowi Dolas i Edgarowi Ewil. Ponadto Edgar Ewil objął jedną imienna akcję uprzywilejowaną w zakresie dywidendy gdzie było wyłączne prawo głosu tzw. akcja niema. Ocenić dopuszczalność takich postanowień w statucie spółki WIO Dolas sp.ka. Ile głosów na walnym zgromadzeniu przysługiwać będzie Edwardowi Dolas i Edgarowi Ewil. Czy będą oni mieli tyle samo głosów gdy następuje wybór członków rady nadzorcze? Omów strukturę w spółce komandytowo-akcyjnej. (3.06.)

9 Na walnym zgromadzeniu w spółce komandytowo-akcyjnej WIO Dolas dnia r. podjęto uchwałę o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. W walnym zgromadzeniu brało udział 2 z 3 komplementariuszy. Czy uchwała ta jest ważna? Jak przedstawiać będzie się udział w zysku, jeżeli brak jest odrębnych uregulowań w statucie spółki? Czy strata będzie pokryta w tym samym stosunku jak udział w zysku. (3.06) Wspólnicy przy podpisaniu umowy spółki z o.o. Fly away produkujących dywany ustanowili pełnomocnika Alladyna Z. do dokonywania czynności w imieniu spółki. Po miesiącu natomiast powołali 3 osobowy zarząd w osobach Racheli M., Manuelli K i Izabelii Z. W imieniu spółki przed jej rejestracją Manuella K i Izabella Z. zawarły szereg umów związanych z przygotowaniem przyszłej działalności gospodarczej, m.in. dokonały zakupu sieci komputerów za cenę zł od spółki jawnej Laptok. Spółka w organizacji nie zapłaciła należności sprzedawcy. Po powołaniu zarządu Alladyn Z. podpisał w imieniu spółki z firmą Spam SA umowę na zakup domen oraz na świadczenie usług hostingowych na łączną kwotę zł. Jakie roszczenia i względem kogo posiada Laptok i Spam? Omów spółkę z o.o. w organizacji (10.06) 33. Jan Wieśniak założył z Adamem Burakiem spółkę z o.o., której przedmiotem była produkcja mleka. Jan Wieśniak przedmiotem wkładu zobowiązał się wnieść 20 jałówek o wartości zł. Natomiast Adam Burak wniósł wkład w postaci wózka ręcznego do przewożenia siana, wynagrodzenia za przewożenie paszy przed rejestracją spółki oraz zobowiązał się pracować dla spółki przez okres roku przy dokarmianiu zwierząt, co wyceniono całościowo na zl. Okazało się jednak, że wskutek chorób wrodzonych 10 jałówek zdechło. Jan Wieśniak stwierdził, że wadę tę usunie poprzez dostarczenie 15 sztuk trzody chlewnej o wartości zł. Adam Burak nie wyraził na to zgody i żąda odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi. Jan Wieśniak jako prezes jednoosobowego zarządu postanowił zgłosić spółkę do rejestru, składając oświadczenie, że wkłady przez wszystkich wspólników zostały w całości wniesione. Oceń dopuszczalność roszczenia Adama Buraka. Jakie nieprawidłowości wystąpiły przy zakładaniu spółki i jakie wynikną z tego skutki? Jakie grożą z tego tytułu sankcje? Omów zagadnienie wkładów do spółki z o.o (10.06) 34. Umowa spółki z o.o. Szrotentoten zajmująca się odsprzedażą używanych części samochodów, o kapitale zakładowym 60 tys zl, zawarta między 6 wspólnikami, przewidywała, iż w razie gdy spółka w ciągu 1 roku osiągnie zysk to dopuszczalne jest wówczas podwyższenie kapitału zakładowego do zł. Rentowność interesu zachęciła wspólników do skorzystania z umownego upoważnienia i podjęli uchwałę o

10 podwyższeniu. Za uchwałą głosowało 3 na 5 obecnych przy uchwale wspólników. Zdecydowali, że na podwyższenie przeznaczą osiągnięty w ostatnim roku zysk w wysokości zł. powstałe w wyniku podwyższenia udziały miał objąć kolega jednego ze wspólników Zygmunt Ziom, który złożył pisemnie oświadczenie o objęciu udziałów. Jakie zastrzeżenia może wskazać może sąd rejestrowy rozpatrujący wniosek o wpis podwyższenia do rejestru? Czy wspólnicy głosujący przeciw mogą zaskarżyć uchwałę? Przedstaw zagadnienia związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. (10.06) 35. Robak sp. z o.o. produkująca środki owadobójcze oraz chwastobójcze, w uchwale zgromadzenia wspólników, postanowiła za 6 miesięcy ograniczyć produkcję tylko do substancji owadobójczych. Ponadto spółka nabyła własne udziały w toku egzekucji prowadzonej przeciwko wspólnikowi będącemu jej dłużnikiem w związku z zakupem tony środków owadobójczych. W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego z zł do zł. Decyzja została wywieszona w gablocie w siedzibie spółki. Czy działanie zarządu było dopuszczalne? Uzasadnić.Jaki jest tryb obniżenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. (10.06)

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4/2015 Data sporządzenia: 2015-03-25 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Uzupełnienie informacji o ładzie korporacyjnym w jednostkowym raporcie rocznym

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Organic Farma Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii H do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo