1. Wspólnicy spółki z o.o. MIX z/s we Wrocławiu podjęli uchwały o: powołaniu nowego członka zarządu. podziale zysku, zmianie adresu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wspólnicy spółki z o.o. MIX z/s we Wrocławiu podjęli uchwały o: powołaniu nowego członka zarządu. podziale zysku, zmianie adresu."

Transkrypt

1 1. Wspólnicy spółki z o.o. MIX z/s we Wrocławiu podjęli uchwały o: powołaniu nowego członka zarządu udzieleniu dotychczasowemu członkowi zarządu absolutorium z wykonanej funkcji, przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrotowy, podziale zysku, przekazaniu zysku na kapitał zakładowy i w zw. z tym podwyższeniu kapitału zakładowego, powołaniu pełnomocnika spółki do zbycia nieruchomości spółki i zmianie adresu. Jakie czynności należy podjąć przed sądem gospodarczym KRS? Jakie formularze i dokumenty powinny zostać przedłożone do sądu przez adwokata reprezentującego spółkę? (18.03.) Zenon Z. w dniu został powołany na członka zarządu spółki z o.o. MIX z/s we Wrocławiu w miejsce rezygnującego z tej funkcji Mariusza M. Mariusz M. Ani Zenon Z ani Mariusz M. nie podjęli żadnych czynności przed sądem gospodarczym KRS. Co powinni zrobić i jakie sankcje im grożą w przypadku niewykonania ciążących na nich obowiązków? (18.03.) Pan Z.Kwas założył z synami spółkę jawną o nazwie Kwas i synowie sp.j.. Po roku wszyscy zmarli oprócz jednego syna. Czy żyjący syn może dalej używać tej firmy i nie dokonywać zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym? Omów zasady prawa do firmy. (25.03) Leon K. i Katarzyna Z. w ramach s.c. po wpisaniu do ewidencji działalności gosp. w okolicach Wrocławia w styczniu 2009 otworzyli w tamach tej działalności gosp. cukiernie Keks. Niezwłocznie wywiesili oznaczenie cukierni i rozpoczęli promocję i

2 reklamę ale produkcje ciastek rozpoczęto dopiero w marcu. Z kolei w lutym 2009 r. zawiązano spółkę z o.o. Kex z siedzibą we Wrocławiu zajmująca się produkcją wyrobów cukierniczych. Czy dopuszczalne jest powstanie spółki o nazwie KEX? Czy Leonowi K przysługują jakieś roszczenia, a jeśli tak to jakie? Omów roszczenia przysługujące i podaj podstawy prawne. Czy Leon K. i Katarzyna Z. mogą zbyć nazwę cukierni Keks? (25.03) Adwokat Rodrigez Q we Wrocławiu posiadał dobrze prosperującą kancelarię. Do pomocy w prowadzeniu kancelarii ustanowił pisemnie prokurenta w osobie Zdzisława Z., który został umocowany do zwykłych czynności kancelarii z wyłączeniem świadczenia usług prawnych. Zdzisław Z. nabył w galerii sztuki dla kancelarii kubistyczny obraz w cenie zł i powiesił go w kancelarii. Cena miała został zapłacona w terminie 2 tygodni. W tym czasie obraz został skradziony. Adwokat Rodrigez Q odmawia zapłaty. Czy słusznie? (1.04) Spółka jawna Cox we Wrocławiu udzieliła Felicji M w dniu prokury jednoosobowej na okres roku do czynności w zakresie działalności przedsiębiorstwa w Krakowie do wysokości zł. Prokurentka Felicji M podjęła w imieniu spółki następujące czynności: i. Przyznała sobie pożyczkę od spółki w wysokości zł ii. Zaciągnęła dla spółki kredyt na sumę zł. Czy spółka mogła udzielić takiej prokury? Czy czynności podjęte przez prokurentkę i pełnomocnika są ważne? Jakie roszczenia i względem kogo przysługują spółce jawnej? (1.04) Prokurent Maciej Z. działający w spółce z o.o. MEWA z/s we Wrocławiu w dniu r. dzieliła Zenonowi M. (bratu) pełnomocnictwa do czynności podejmowanych w związku z działalnością przedsiębiorstwa produkcji rolnej w Oławie do wysokości zł. Zenon M. wydzierżawił spółce jawnej TXT grunt rolny o pow. 40 ha znajdujący się w Oławie, będący własnością spółki MEWA i ustanowił roczny czynsz w wysokości zł rocznie. Oceń dopuszczalność dokonania takich czynności. (1.04).

3 Marianna M i Katarzyna K zawarły r. umowę spółki cywilnej ZET. Do spółki r. przystąpiła Natalia N r. Katarzyna K. wystąpiła ze spółki. Jan J. wystawił na spółkę 3 faktury za świadczone usługi transportu każda na kwotę zł : pierwsza z , druga z r., trzecia z spółka cywilna ZET przekształciła się w spółkę ZET z.o.o. Dnia Jan J. wystawił na spółką z o.o. ZET kolejną fakturę na zł. Od kogo i z jakim żądaniem może wystąpić Jan J. z tytułu niezapłaconych faktur? Omów zasady odpowiedzialności w spółce cywilnej i przekształcenia spółki cywilnej w spółkę zo.o. (8.04) Marianna M i Katarzyna K zawarły r. umowę spółki cywilnej. Do spółki r. przystąpiła Natalia N. Poza stosunkiem spółki Marianna M i Natalia N. zawarli w dniu 7 marca 2009 r. z Janem J.umowę pożyczki na sumę zł, która miała zostać zwrócona Janowi J. do dnia 7 sierpnia 2009 r. Natomiast Jan dnia 1 sierpnia 2009 r. zobowiązał się wobec Katarzyny K działającej w ramach spółki cywilnej ZET w terminie tygodnia zapłacić za towar kwotę zł. Od kogo i w jakim zakresie Jan J. może żądać zwrotu pożyczki. Czy Natalia N może potrącić wierzytelność przysługującą spółce cywilnej z wierzytelnością Jana wobec niego z tytułu zwrotu pożyczki? Omów zasady odpowiedzialności w spółce cywilnej. (8.04) Jan Kos wspólnik spółki jawnej udzielił pełnomocnictwa adwokatowi do kontroli dokumentacji prawnej i handlowej spółki. Gdy ten stawił się w siedzibie spółki pozostali wspólnicy nie wydali mu dokumentacji twierdząc, że w umowie spółki zapisano, że wspólnik może przeglądać taką dokumentacje tylko osobiście. Oceń skuteczność zapisu w umowie spółki. (15.04.) W umowie spółki jawnej J.Kruk i wspólnicy "spółka jawna" ustalono, że spółkę będzie reprezentowało dwóch wspólników łącznie lub jeden ze wspólników wraz z prokurentem. W dniu r. wspólnik A wraz z prokurentem wydzierżawili spółce z o.o. Berta" jedno z przedsiębiorstw spółki, podpisując umowę dzierżawy. Ponieważ pozostali wspólnicy uznali warunki umowy za niekorzystne dla spółki, wystąpili do sądu z pozwem o uznanie, że zawarta umowa była nieważna. Proszę ocenić zasadność powództwa. (15.04.)

4 12. Wspólnik spółki jawnej wystąpił do sądu z powództwem o pozbawienie Jana Kosa prawa do reprezentowania spółki podnosząc w uzasadnieniu,że transakcje dokonywane przez pozwanego przyniosły spółce wymierne straty. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, iż jest jedynym wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki i pozbawienie go tego prawa uniemożliwi działanie gospodarcze spółki. Proszę ocenić zasadność argumentacji. (15.04.) W umowie spółki jawnej wprowadzono zapis że jej sprawy związane z wykonywaniem usług geologicznych będzie prowadził wyłącznie J. Lis - geolog, który nie jest wspólnikiem tej spółki. Zostaje on zatrudniony na stanowisku dyrektora spółki z uposażeniem w wysokości zł miesięcznie. Ponieważ J. Lis wzorowo spełniał swoją funkcję wspólnicy zmienili umowę spółki i wprowadzili zapis, że zrzekają się na jego rzecz wszystkich swoich praw związanych z prowadzeniem spraw spółki. Oceń skuteczność zapisu umownego. (22.04.) Jan N. wspólnik spółki jawnej zajmującej się handlem materiałami budowlanymi jest zarazem komandytariuszem w spółce komandytowej będącej producentem ceramicznych pokryć dachowych. Pozostali wspólnicy spółki jawnej zarzucili Janowi N. zajmowanie się interesami konkurencyjnymi gdyż ich spółka także zajmuje się sprzedażą pokryć dachowych - stalowych i bitumicznych. Wyznaczyli mu 3 - miesięczny termin do wystąpienia z konkurencyjnej spółki, grożąc że po jego upływie zażądają od niego odszkodowania za utracone korzyści z racji zmniejszania się sprzedaży oferowanych materiałów dachowych. Oceń czy Jan N. prowadzi działalność sprzeczną z interesami spółki jawnej lub też działalność konkurencyjną i czy będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną spółce. (22.04.) Wierzyciel TEXA Sp. z o.o. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od spółki jawnej i jej wspólników solidarnie kwoty zł tytułem zapłaty za sprzedany spółce towar. W odpowiedzi na pozew pozwany Adam M. wniósł o oddalenie powództwa wobec niego podnosząc, że jako wspólnik odpowiada subsydiarnie za zobowiązania spółki - podczas gdy wspólnicy Jan S. i Stanisław B odpowiadają wprost, bo tak zapisano w umowie spółki. Oceń zasadność argumentacji. (22.04.)

5 W czerwcu 2003 r. została zawarta umowa spółki jawnej "Wilkońska sp. j.". Spółka przed jej wpisaniem do rejestru przedsiębiorców, co miało miejsce dopiero we wrześniu 2003 r., dokonywała szeregu czynności prawnych. W imieniu spółki występowali zawsze dwaj wspólnicy A i B, którzy dokonali zakupu na rzecz spółki szeregu towarów za cenę ,00 zł. Ponieważ spółka po zarejestrowaniu nie uregulowała zobowiązań wynikających z tych umów, wierzyciele wystąpili do sądu z powództwem przeciwko spółce i wszystkim wspólnikom, domagając się zasądzenia od pozwanych solidarnie należności w kwocie ,00 zł. Proszę ocenić zasadność argumentacji. (29.04.) Wierzyciel wniósł o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej podnosząc, że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna (załączył odpis postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji). Sąd nadał klauzulę wykonalności. Wspólnik J. Kos złożył zażalenie podnosząc, że naruszono jego prawo do obrony, gdyż wierzyciel nie pozwał go o zapłatę i nigdy wobec niego nie uzyskał tytułu egzekucyjnego. Czy zażalenie będzie mogło być uwzględnione? (29.04.) Spółka jawna pozwała RUK Sp. z o.o. o zapłatę kwoty zł. W sprzeciwie częściowym od nakazu zapłaty pozwana zgłosiła zarzut potrącenia kwoty zł i oddalenia powództwa w tej części. Podniosła że posiada taką wierzytelność (uznaną na piśmie - którego odpis załączyła) wobec wspólnika tej spółki A. Miki. Spółka jawna podtrzymała powództwo, choć przyznała że wspólnik Mika jest dłużnikiem pozwanej i dług ten jest wymagalny. Oceń zasadność argumentacji. (29.04.) Karol W., prowadzący działalność gospodarczą, i spółka partnerska "Kowalski i partnerzy-lekarze chirurdzy" w Z. zawarli umowę, zgodnie z którą spółka świadczyła na rzecz Karola W. usługi medyczne. Poza sporem jest, że na skutek błędu Zenona W. będącego chirurgiem z partnerów Karol W. doznał szkody podczas operacji. Karol W. nie wiedział jednak, który z partnerów wykonuje operację, więc pozwał o odszkodowanie zarówno spółkę jak i wszystkich partnerów, domagając się zasądzenia solidarnie kwoty ,00 zł. Czy słusznie? (13.05.)

6 20. Jan Lechoń - partner w spółce Casus - adwokaci i radcowie prawni, A. Mróz i partnerzy" został zawieszony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia l lipca 2004r. - w prawie wykonywania zawodu adwokata przez okres l roku. Partner powiadomił o tym fakcie zarząd spółki, ale nie wystąpił ze spółki. Zarząd spółki pismem z dnia 3 stycznia 2005r. powiadomił J. Lechonia, ze z końcem 2004r. przestał być partnerem (wspólnikiem) spółki Casus". Oceń słuszność decyzji zarządu spółki. (13.05.) Umowa spółki partnerskiej "Eskulap" Kowalski i partnerzy lekarze i stomatolodzy" w T. przewiduje powołanie czteroosobowego zarządu. Spółka składa się z dziesięciu partnerów. Przedmiotem zgromadzeniu partnerów w dniu r. było powołanie członków zarządu w osobach: Marcin M, Norbert N., Olaf O. (osoby fizyczne) i SPAM sp. z o.o.(osoba prawna) reprezentowana przez Sebastiana S. Na zgłoszonych kandydatów wyraziło zgodę siedmiu partnerów, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Sąd rejestrowy odmówił wpisania członków zarządu do rejestru przedsiębiorców uznając, że nie doszło do skutecznego powołania zarządu. Czy słusznie? (13.05.) W spółce partnerskiej Eskulap - Lekarze Specjaliści, Nowak i Partnerzy" działa trzy osobowy zarząd, który prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Umowa spółki nie reguluje zasad reprezentacji spółki. W dniu l lipca 2011r. Prezes zarządu nabył w imieniu spółki sanitarkę o wartości 550tyś zł. Sprzedawca wystawił fakturę VAT na spółkę lecz ta odmówiła zapłaty podnosząc że umowa kupna sprzedaży jest nieważna, uznając, że czynność ta przekraczająca zwykły zarząd. Czy słusznie? (20.05.) Wspólnicy spółki partnerskiej Vet w dniu podjęli uchwałę, powierzającą 3 osobowemu zarządowi reprezentacje i prowadzenie spraw spółki. W skład zarządu wchodził miał 1 wspólnik- Marian Z i 2 osoby spoza spółki Ryszard k i Henryk R. Wspólnicy nie dookreślili w uchwale sposobu reprezentacji ani zasad prowadzenia spraw. W dniu 5.czerwca 2011 Ryszard K została złożona oferta kupna nieruchomości należącej do spółki. W odpowiedzi na ofertę Ryszard K działając jako członek zarządu zawarł umowę o zbyciu nieruchomości spółki. Czy Ryszard K posiadał reprezentację czynną i bierną? Oceń skuteczność dokonanych czynności prawnych? (20.05.)

7 Umowa spółki partnerskiej - Adwokaci i radcowie prawni - Adam Kwiatek i partnerzy" w ogóle nie odnosiła się do kwestii związanych z możliwością wstąpienia do spółki spadkobiercy zmarłego partnera. W dniu 30 października 2011r. zmarł partner Jan Nowak. Dnia 15 listopada wpłynęło do spółki pismo Ewy Nowak, która zgłosiła swoje wstąpienie do spółki w miejsce zmarłego ojca i przedstawiła wpis na listę radców prawnych. Zarząd spółki odmówił uznania wstąpienia Ewy Nowak i poinformował ją, że posiada ona jedynie roszczenie o wypłatę udziału kapitałowego i wypłata taka zostanie jej przesłana niezwłocznie po sporządzeni bilansu spółki. Czy, a jeżeli tak to z jakim roszczeniem (powództwem) może wystąpić Ewa Nowak do sądu? (20.05.) Jan Kos jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Zgodnie z umową spółki wysokość sumy komandytowej wynosi zł. J. Kos zobowiązał się wnieść do spółki używany samochód wart zł, chociaż którego wartość została określona przez Jana Kosa na zł i tak tez wpisana do umowy spółki. Ponadto Jan Kos zobowiązał się do wniesienia wkładu w postaci pracy polegającej na świadczeniu na rzecz spółki usług porządkowych. Czy propozycja komandytariusza może być uwzględniona? Przedstaw problematykę zasady wnoszenia wkładu komandytariusza do spółki. (27.05.) W spółce komandytowej JAJO z/s we Wrocławiu Jan Jajo był komplementariuszem, który wniósł wkład w wysokości zł. Komandytariuszami w spółce byli Adam Adamczyk i Bartosz Bartecki. Wysokość wkładu i sumy komandytowej komandytariuszy kształtowała się następująco: Adam Adamczyk wkład zł, suma komandytowa zł Bartosz Bartecki wkład zł, suma komandytowa zł. Od kogo i w jakiej wysokości Władimir W., będący wierzycielem spółki może żądać zapłaty należności z tytułu dostarczonego towaru w wysokości zł? Omów zasady odpowiedzialności w spółce komandytowej. (27.05.)

8 27. Marek Mucha, syn Zbigniewa Muchy, przystąpił do rodzinnej spółki Zakład Ogólnobudowlany Mucha sp. jawnej, w charakterze komandytariusza w dniu l marca 2011r., kiedy to też doszło do przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, zaś w dniu l kwietnia 2011r. zmiany zostały wpisane do KRS. W dniu 30 lipca 2011r. Sąd rejonowy nadał przeciwko niemu klauzulę wykonalności z określeniem wysokości sumy komandytowej. W zażaleniu komandytariusz podniósł, że przedmiotowa wierzytelność powstała przed jego przystąpieniem do spółki a w umowie o przystąpieniu była wpisana klauzula, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania wymagalne przed l marca 2011r. Oceń zasadność rozstrzygnięcia sądu oraz zasadność zażalenia Marka M. (27.05.) Wspólnikami spółki komandytowej KOMA posiadającej miesięczny obrót w wysokości zł byli 2 komplementariusze i 3 komandytariusze. Jeden z komplementariuszy udzielił bez zgody pozostałych wspólników prokury. Prokurent nie został ujawniony w rejestrze przedsiębiorców. Prokurent, przedstawiając umocowanie, zawarł ze spółką z o.o. DOT umowę zakupu samochodu o wartości zł, chociaż 3 dni przed zawarcie umowy dostał od komandytariusza podpisane przez niego oświadczenie o odwołaniu prokury. Czy KOMA sp.k. musi zapłacić cenę? (3.06) Zgromadzenie wspólników spółki komandytowej powołało prokurenta samoistnego w osobie Konstantego K.- komandytariusza w tej spółce. Fakt ten zgłoszono do KRS, który odmówił rejestracji prokurenta podnosząc że komandytariusz nie może być prokurentem, gdyż nie ma prawa do reprezentowania spółki. Oceń zasadność rozstrzygnięcia sądu. Czy notariusz może odmówić podpisaniu przez Konstantego K. umowy sprzedaży nieruchomości spółki? Omów pozycje prawną komandytariusza w spółce komandytowej. (3.06) W spółce komandytowo-akcyjnej WIO Dolas, gdzie Edward Dolas jest jedynym komplem. wydano 2 akcje imienne, uprzywilejowane co do prawa głosu, a każdej z akcji przyznano 2 głosy: Edwardowi Dolas i Edgarowi Ewil. Ponadto Edgar Ewil objął jedną imienna akcję uprzywilejowaną w zakresie dywidendy gdzie było wyłączne prawo głosu tzw. akcja niema. Ocenić dopuszczalność takich postanowień w statucie spółki WIO Dolas sp.ka. Ile głosów na walnym zgromadzeniu przysługiwać będzie Edwardowi Dolas i Edgarowi Ewil. Czy będą oni mieli tyle samo głosów gdy następuje wybór członków rady nadzorcze? Omów strukturę w spółce komandytowo-akcyjnej. (3.06.)

9 Na walnym zgromadzeniu w spółce komandytowo-akcyjnej WIO Dolas dnia r. podjęto uchwałę o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. W walnym zgromadzeniu brało udział 2 z 3 komplementariuszy. Czy uchwała ta jest ważna? Jak przedstawiać będzie się udział w zysku, jeżeli brak jest odrębnych uregulowań w statucie spółki? Czy strata będzie pokryta w tym samym stosunku jak udział w zysku. (3.06) Wspólnicy przy podpisaniu umowy spółki z o.o. Fly away produkujących dywany ustanowili pełnomocnika Alladyna Z. do dokonywania czynności w imieniu spółki. Po miesiącu natomiast powołali 3 osobowy zarząd w osobach Racheli M., Manuelli K i Izabelii Z. W imieniu spółki przed jej rejestracją Manuella K i Izabella Z. zawarły szereg umów związanych z przygotowaniem przyszłej działalności gospodarczej, m.in. dokonały zakupu sieci komputerów za cenę zł od spółki jawnej Laptok. Spółka w organizacji nie zapłaciła należności sprzedawcy. Po powołaniu zarządu Alladyn Z. podpisał w imieniu spółki z firmą Spam SA umowę na zakup domen oraz na świadczenie usług hostingowych na łączną kwotę zł. Jakie roszczenia i względem kogo posiada Laptok i Spam? Omów spółkę z o.o. w organizacji (10.06) 33. Jan Wieśniak założył z Adamem Burakiem spółkę z o.o., której przedmiotem była produkcja mleka. Jan Wieśniak przedmiotem wkładu zobowiązał się wnieść 20 jałówek o wartości zł. Natomiast Adam Burak wniósł wkład w postaci wózka ręcznego do przewożenia siana, wynagrodzenia za przewożenie paszy przed rejestracją spółki oraz zobowiązał się pracować dla spółki przez okres roku przy dokarmianiu zwierząt, co wyceniono całościowo na zl. Okazało się jednak, że wskutek chorób wrodzonych 10 jałówek zdechło. Jan Wieśniak stwierdził, że wadę tę usunie poprzez dostarczenie 15 sztuk trzody chlewnej o wartości zł. Adam Burak nie wyraził na to zgody i żąda odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi. Jan Wieśniak jako prezes jednoosobowego zarządu postanowił zgłosić spółkę do rejestru, składając oświadczenie, że wkłady przez wszystkich wspólników zostały w całości wniesione. Oceń dopuszczalność roszczenia Adama Buraka. Jakie nieprawidłowości wystąpiły przy zakładaniu spółki i jakie wynikną z tego skutki? Jakie grożą z tego tytułu sankcje? Omów zagadnienie wkładów do spółki z o.o (10.06) 34. Umowa spółki z o.o. Szrotentoten zajmująca się odsprzedażą używanych części samochodów, o kapitale zakładowym 60 tys zl, zawarta między 6 wspólnikami, przewidywała, iż w razie gdy spółka w ciągu 1 roku osiągnie zysk to dopuszczalne jest wówczas podwyższenie kapitału zakładowego do zł. Rentowność interesu zachęciła wspólników do skorzystania z umownego upoważnienia i podjęli uchwałę o

10 podwyższeniu. Za uchwałą głosowało 3 na 5 obecnych przy uchwale wspólników. Zdecydowali, że na podwyższenie przeznaczą osiągnięty w ostatnim roku zysk w wysokości zł. powstałe w wyniku podwyższenia udziały miał objąć kolega jednego ze wspólników Zygmunt Ziom, który złożył pisemnie oświadczenie o objęciu udziałów. Jakie zastrzeżenia może wskazać może sąd rejestrowy rozpatrujący wniosek o wpis podwyższenia do rejestru? Czy wspólnicy głosujący przeciw mogą zaskarżyć uchwałę? Przedstaw zagadnienia związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. (10.06) 35. Robak sp. z o.o. produkująca środki owadobójcze oraz chwastobójcze, w uchwale zgromadzenia wspólników, postanowiła za 6 miesięcy ograniczyć produkcję tylko do substancji owadobójczych. Ponadto spółka nabyła własne udziały w toku egzekucji prowadzonej przeciwko wspólnikowi będącemu jej dłużnikiem w związku z zakupem tony środków owadobójczych. W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego z zł do zł. Decyzja została wywieszona w gablocie w siedzibie spółki. Czy działanie zarządu było dopuszczalne? Uzasadnić.Jaki jest tryb obniżenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. (10.06)

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:10:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:10:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 00:10:46 Numer KRS: 0000511638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:30:40 Numer KRS: 0000432218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:30:40 Numer KRS: 0000432218 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:30:40 Numer KRS: 0000432218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 20:12:34 Numer KRS: 0000407700

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 20:12:34 Numer KRS: 0000407700 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2015 godz. 20:12:34 Numer KRS: 0000407700 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:42:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:42:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 09:42:46 Numer KRS: 0000578281 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:36:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:36:33 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.08.2016 godz. 15:36:33 Numer KRS: 0000402482 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.12.2016 godz. 11:20:27 Numer KRS: 0000480276 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 35/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.10.2015 godz. 12:12:54 Numer KRS: 0000513116

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.10.2015 godz. 12:12:54 Numer KRS: 0000513116 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.10.2015 godz. 12:12:54 Numer KRS: 0000513116 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Sąd Okręgowy w składzie: SSO Grzegorz Dyrga Protokolant: asystent Andrzej Myszewski po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:44:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:44:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 09:44:44 Numer KRS: 0000515455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.11.2015 godz. 13:52:44 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.11.2015 godz. 13:52:44 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.11.2015 godz. 13:52:44 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:46:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:46:43 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 14:46:43 Numer KRS: 0000480972 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:36:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:36:20 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 14:36:20 Numer KRS: 0000219155 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 16:52:05 Numer KRS: 0000140803 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:40:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:40:21 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:40:21 Numer KRS: 0000262538 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 08:22:44 Numer KRS: 0000240517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 08:22:44 Numer KRS: 0000240517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2015 godz. 08:22:44 Numer KRS: 0000240517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

11. PRAWO SPÓŁEK cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej.

11. PRAWO SPÓŁEK  cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej. 11. PRAWO SPÓŁEK Problematyka ogólnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej objęta ustawą z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej należy do prawa gospodarczego publicznego 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:14:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:14:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 09:14:44 Numer KRS: 0000611196 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:57:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:57:52 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.03.2016 godz. 21:57:52 Numer KRS: 0000550099 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:26:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:26:58 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.05.2016 godz. 21:26:58 Numer KRS: 0000584552 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej EMMERSON

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 08:58:49 Numer KRS: 0000523067

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 08:58:49 Numer KRS: 0000523067 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 08:58:49 Numer KRS: 0000523067 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Cambridgepython, Warszawa, 6 lipca 2007 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:30:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:30:21 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:30:21 Numer KRS: 0000407049 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:01:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:01:51 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2016 godz. 16:01:51 Numer KRS: 0000213146 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 15:34:00 Numer KRS: 0000232100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 15:34:00 Numer KRS: 0000232100 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 15:34:00 Numer KRS: 0000232100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.10.2012 godz. 13:48:46 Numer KRS: 0000343189 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:25:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:25:32 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2016 godz. 11:25:32 Numer KRS: 0000609091 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:39:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:39:45 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.03.2016 godz. 00:39:45 Numer KRS: 0000604305 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:56:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:56:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 19:56:03 Numer KRS: 0000336280 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Sygn. akt II CSK 740/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 09:40:43 Numer KRS: 0000438056

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 09:40:43 Numer KRS: 0000438056 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 09:40:43 Numer KRS: 0000438056 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2015 godz. 12:05:16 Numer KRS: 0000557478

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2015 godz. 12:05:16 Numer KRS: 0000557478 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2015 godz. 12:05:16 Numer KRS: 0000557478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 19:53:03 Numer KRS: 0000147874

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 19:53:03 Numer KRS: 0000147874 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 19:53:03 Numer KRS: 0000147874 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 11:39:27 Numer KRS: 0000510965

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 11:39:27 Numer KRS: 0000510965 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 11:39:27 Numer KRS: 0000510965 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:29:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:29:07 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 16:29:07 Numer KRS: 0000093965 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.12.2014 godz. 09:48:18 Numer KRS: 0000533910

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.12.2014 godz. 09:48:18 Numer KRS: 0000533910 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2014 godz. 09:48:18 Numer KRS: 0000533910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:22:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:22:09 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:09 Numer KRS: 0000391767 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2016 godz. 14:21:57 Numer KRS: 0000118638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2016 godz. 14:21:57 Numer KRS: 0000118638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2016 godz. 14:21:57 Numer KRS: 0000118638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:41:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:41:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.09.2016 godz. 19:41:40 Numer KRS: 0000445707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:11:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:11:10 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 11:11:10 Numer KRS: 0000600348 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:08:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:08:01 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2012 godz. 11:08:01 Numer KRS: 0000342480 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:10:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:10:28 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 22:10:28 Numer KRS: 0000526494 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:12 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 18:39:12 Numer KRS: 0000508774 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:14:22 Numer KRS: 0000388347 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:43:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:43:37 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.10.2016 godz. 15:43:37 Numer KRS: 0000473104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2013 godz. 11:01:16 Numer KRS: 0000468551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2013 godz. 11:01:16 Numer KRS: 0000468551 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2013 godz. 11:01:16 Numer KRS: 0000468551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:23:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:23:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 00:23:27 Numer KRS: 0000412178 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.09.2013 godz. 12:58:23 Numer KRS: 0000398387

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.09.2013 godz. 12:58:23 Numer KRS: 0000398387 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.09.2013 godz. 12:58:23 Numer KRS: 0000398387 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:11:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:11:41 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 09:11:41 Numer KRS: 0000345506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 15:11:10 Numer KRS: 0000360575

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 15:11:10 Numer KRS: 0000360575 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 15:11:10 Numer KRS: 0000360575 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2016 godz. 11:30:59 Numer KRS: 0000597624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2016 godz. 11:30:59 Numer KRS: 0000597624 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2016 godz. 11:30:59 Numer KRS: 0000597624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo