PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, Warszawa, wpisan ą do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem KRS , [dalej: Spó łka Dzielona, Telko-Poland], a Leipurin Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, Warszawa, wpisan ą do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , [dalej: Spó łka Przejmuj ąca, Leipurin Poland], zwanymi równie ż dalej łącznie Spó łkami". Zwa żywszy, że: a) w Telko-Poland na przestrzeni wielu lat prowadzonej dzia łalno ści powsta ły wyodrę bnione organizacyjnie dzia ły, które prowadzą odrę bną dzia łalność handlową i us ługową w ró żnych segmentach rynku. Dzia ły te funkcjonuj ą niezale żnie jako zorganizowane cz ęści przedsi ę biorstwa - wyodr ębnione pod wzgl ędem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, a ka żdemu z nich przydzielono wyspecjalizowanych pracowników do wykonywania ró żnych pod wzgl ędem merytorycznym i organizacyjnym zada ń. Ten stan rzeczy utrzymuj ący si ę przez lata dzia łalności, Zarząd Telko-Poland postanowi ł zmieni ć i dokona ć restrukturyzacji przedsi ę biorstwa polegaj ącej na ca łkowitym wydzieleniu Zorganizowanej Cz ęś ci Przedsi ę biorstwa Segment Spożywczy [dalej: ZPC Segment Spo żywczy, Segment Spo żywczy] - dzia łu zajmuj ącego si ę przetwórstwem owoców i warzyw, handlem mro żonymi owocami i warzywami, koncentratami i przecierami z owoców i warzyw oraz surowcami dla przemys ł u cukierniczego i piekarniczego - do za łożonej w tym celu spó łki Leipurin Poland; b) stosownie do brzmienia art Kodeksu spó łek handlowych [dalej: Ksh] w zwi ązku z art. 534 Ksh, w zwi ązku z zamiarem dokonania reorganizacji przedsi ę biorstwa polegaj ącej na wydzieleniu Segmentu Spo żywczego; Zarz ądy Spó łek uzgodni ły niniejszy plan podzia łu [dalej: Plan Podzia łu]. 1

2 CZĘŚĆ ł Postanowienia ogólne 1. Typ, firma i siedziba Spó łek uczestniczących w podziale 1.1 Spó łka Przejmuj ąca: Leipurin Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, Warszawa, wpisana do rejestru przedsi ę biorców prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem KRS Spó łka Dzielona: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, Warszawa, wpisana do rejestru przedsi ę biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem KRS Sposób podzia ł u 2.1 Podzia ł Telko-Poland zostanie dokonany w trybie art pkt 4 Ksh, tj. przez przeniesienie na Leipurin Poland cz ęści maj ątku Telko-Poland w zamian za udzia ły Leipurin Poland, które obejmie jedyny wspólnik Telko-Poland (podzia ł przez wydzielenie). 2.2 Planowany podzia ł nastąpi bez obni żenia kapita łu zakładowego Spó łki Dzielonej. 2.3 Podzia ł zostanie dokonany poprzez obni żenie kapita łu w łasnego Spó łki Dzielonej, innego ni ż kapita ł zakładowy, tj. poprzez obni żenie kapita łu zapasowego Telko-Poland na podstawie art Ksh o kwot ę zł (s łownie: trzysta tysi ęcy złotych). 2.4 Jednocze śnie przeprowadzone zostanie podwy ższenie kapita łu zak ładowego Leipurin Poland o kwotę z ł (s łownie: trzysta tysi ęcy z łotych), tj. z kwoty z ł (s łownie: pi ęć tysi ę - cy z łotych) do kwoty z ł (s łownie: trzysta pi ęć tysi ęcy z łotych) poprzez utworzenie nowych udzia łów o warto ści nominalnej 50 z ł (s łownie: pi ęćdziesi ąt złotych) ka żdy, które w ca ło ści obejmie spó łka Leipurin Oy. 2.5 W zwi ązku z podzia łem, Leipurin Poland przypadaj ą składniki maj ątku (aktywa i pasywa), zezwolenia, koncesje, ulgi oraz wypracowane zasady wspó łpracy z kontrahentami, jak i wewn ętrzne normy jako ściowe zwi ązane z dzia łalno ści ą Segmentu Spo żywczego, stanowi ącego zorganizowan ą cz ęść przedsi ębiorstwa. Opis wyodr ę bnionych sk ładników maj ątku (aktywów i pasywów) Telko-Poland przyznanych Spó łce Dzielonej przypadaj ących Spó łce Przejmuj ącej, zosta ł zamieszczony w cz ęści II niniejszego Planu Podzia łu oraz stosownych Tabelach. Podzia ł składników zosta ł dokonany wed ług stanu na dzie ń 31 marca 2014 r. Zestawienie pro -forma aktywów i pasywów, które w ramach podzia łu zosta ły przypisane Leipurin Poland, sporz ądzone na dzie ń 31 marca 2014 r., zosta ło załączone do niniejszego Planu Podzia łu jako Tabela nr 1. Wszystkie sk ładniki maj ątku Telko-Poland (w tym wierzytelno ś ci i zobowi ązania) nieprzypisane Leipurin Poland pozostaj ą przy Spó łce Dzielonej. 2.6 Zasady dotyczące zmian składników maj ątku przypadaj ących Leipurin Poland po dniu 31 marca 2014 r. do Dnia Wydzielenia w rozumieniu art Ksh [dalej: Dzie ń Wydzielenia] zosta ły opisane poni żej: 2

3 2.6.1 Składniki maj ątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent sk ładników maj ątku przypadaj ącego Leipurin Poland zgodnie z niniejszym Planem Podzia łu, przypadaj ą Spó łce Przejmuj ącej. Składniki maj ątku nabyte lub uzyskane jako ekwiwalent składników maj ątku nieprzypadaj ących Leipurin Poland przypadaj ą Telko- Poland Inne składniki maj ątku nabyte lub uzyskane przez Telko-Poland, przypadaj ą spó łce, której zgodnie z niniejszym Planem Podzia łu przypadaj ą sk ładniki maj ątku, z którymi zwi ązane s ą nowo nabyte lub uzyskane aktywa i pasywa. Leipurin Poland przypadaj ą w szczególno ści te sk ładniki nabyte lub uzyskane przez Telko-Poland, które pozostaj ą w funkcjonalnym zwi ązku z dzia łalno ści ą wydzielanych składników maj ątku, tj. Segmentu Spo żywczego, Istotne zmiany sk ładników maj ątku, o których mowa powy żej, b ęd ą monitorowane odrę bnie dla składników maj ątku Telko-Poland i zostan ą uwzgl ędnione w zestawieniu aktywów i pasywów pro-forma obejmuj ącym sk ładniki maj ątku przypadaj ące Leipurin Poland sporządzonym na dzie ń poprzedzaj ący Dzie ń Wydzielenia Od dnia podpisania niniejszego Planu Podzia łu do Dnia Wydzielenia, Spó łki b ę d ą prowadzi ły swoj ą dzia łalność w taki sposób, aby nie dosz ło do zmian struktury bilansu i warto ści ekonomicznej oraz profilu prowadzenia dzia łalno ści w zakresie cz ęści maj ątku Telko-Poland przypadaj ącej Leipurin Poland, innych ni ż wynikaj ące z normalnej dzia łalno ści. 2.7 Stosunek Obj ęcia Udzia łów Podzia ł przez Wydzielenie nast ę puje bez obni żenia kapita łu zakładowego Spó łki Dzielonej, wobec czego w ramach podzia łu nie dojdzie do wymiany udzia łów w sensie ścis łym, gdy ż wspólnik Spó łki Dzielonej obejmie udzia ły w kapitale zak ładowym Spó łki Przejmuj ącej z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udzia łów w kapitale zak ładowym Spó łki Dzielonej Stosunek wymiany udzia łów, czyli stosunek w jakim wspólnik Spó ł ki Dzielonej obejmie udzia ły w podwyższonym kapitale zakładowym Spó łki Przejmuj ącej, wynosi 1:5, co oznacza, że na jeden udzia ł w kapitale zak ładowym (przy łącznej ilo ści 1200 udzia łów) Spó łki Dzielonej o warto ści nominalnej 600 z łotych ka żdy udzia ł przypada pi ęć udzia łów (przy łącznej ilo ści 6000 nowych udzia łów) w kapitale zak ładowym Spó łki Przejmuj ącej o warto ści nominalnej 50 z łotych ka żdy udzia ł, przy jednoczesnym zachowaniu udzia łów w kapitale zak ładowym Spó łki Dzielonej [dalej: Stosunek Obj ęcia Udzia łów] Zgodnie z Za łącznikiem nr 4 warto ść Spó łki Dzielonej ustalona metod ą maj ątkow ą wg warto ści ksi ęgowej równa warto ści kapita łu w łasnego (aktywów netto) Telko- Poland na dzie ń 31 marca 2014 r. wynosi ,44 z ł. W celu okre ślenia, o ile zostanie podwy ższony kapita ł zakładowy Spó łki Przejmuj ącej i w zwi ązku z tym ile udzia łów Leipurin Poland przypadnie jedynemu Wspólnikowi Telko-Poland - spó łce Leipurin Oy, ustalono warto ść maj ątku przypisanego Zorganizowanej Cz ęś ci Przedsi ę biorstwa Segment Spo żywczy (jako cz ęść maj ątku Tel - aktywa netto przypisane ZCP Segment Spo żywczy) taką sam ą metod ą, jak opisana powy żej. Warto ść ta wynosi z ł i wynika z warto ści poszczególnych składników aktywów i pasywów przedstawionych w Tabeli nr Nie przewiduje si ę dokonywania dop łat. 3

4 3. Zasady dotyczące przyznania Udzia łów wspólnikowi Telko-Poland 3.1 Ca ło ść nowo utworzonych udzia łów w Leipurin Poland obejmie spó łka Leipurin Oy Zarówno przed, jak i po dokonaniu podzia łu wszystkie udzia ły, tj udzia łów o warto ści nominalnej 600 z ł ka żdy w Telko-Poland przys ługuj ą jedynemu wspólnikowi - spó łce Leipurin Oy Przed dokonaniem podzia łu struktura udzia łów Leipurin Poland przedstawia si ę nastę puj ąco: 100 udzia łów o warto ści nominalnej 50 z ł ka żdy przys ługuje jedynemu wspólnikowi - spó łce Leipurin Oy Po dokonaniu podzia łu struktura udzia łów Leipurin Poland b ędzie przedstawia ć si ę nast ę puj ąco: udzia łów o warto ści nominalnej 50,00 z ł ka żdy b ędzie przys ługiwa ło jedynemu wspólnikowi - spó łce Leipurin Oy. 3.2 Dzień, od którego nowo utworzone udzia ły uprawniaj ą do uczestnictwa w zysku Leipurin Poland. Nowo utworzone udzia ły uprawnia ć b ę d ą do uczestnictwa w zysku Leipurin Poland pocz ąwszy od Dnia Wydzielenia. 3.3 Prawa lub szczególne korzy ści przyznane w zwi ązku z podzia łem Nie przewiduje si ę przyznania przez Telko-Poland ani Leipurin Poland szczególnych praw lub korzyści dla wspólników biorących udzia ł w podziale. Nie przewiduje si ę przyznania szczególnych korzy ś ci cz łonkom organów Telko-Poland ani Leipurin Poland. 4. Zmiany umów Spó łek 4.1 W zwi ązku z podzia łem opisanym w niniejszym Planie Podzia łu, w umowie spó łki Telko- Poland nie zostan ą dokonane jakiekolwiek zmiany. 4.2 W zwi ązku z podzia łem opisanym w niniejszym Planie Podzia łu, w umowie spó łki Leipurin Poland zostan ą dokonane zmiany zgodnie z tre ś ci ą Załącznika nr Zezwolenia i zgody organów administracji i organów nadzoru na podzia ł Telko- Poland Do podzia łu Telko-Poland nie s ą wymagane zezwolenia, ani zgody organów administracji, ani organów nadzoru. 6. Postanowienia ró żne 6.1 W ramach podzia łu, Spó łki mog ą zawrze ć umowy reguluj ące szczegó łowo kwestie takie jak: (i) (ii) korzystanie przez Spó łkę Przejmuj ącą z wybranych sk ładników maj ątku Spó łki Dzielonej oraz korzystanie przez Spó łkę Dzielon ą z wybranych sk ładników maj ątku Spó łki Przejmuj ącej przeniesionych na rzecz Spó łki Przejmuj ącej, w celu utrzymania dzia łalno ści i funkcjonowania obu Spó łek oraz zapewnienia ich kontrahentom ci ąg ło ści us ług po Dniu Wydzielenia; przeniesienie na rzecz Spó łki Przejmuj ącej nale ż no ści i zobowi ąza ń lub innych praw i obowi ązków, które przypadaj ą Spó łce Przejmuj ącej zgodnie z niniejszym Planem Podzia łu, ale nie zostan ą przeniesione na rzecz Spó łki Przejmuj ącej z mocy prawa z chwią -jestracji podzia łu; 4

5 (iii) współpracę mi ędzy Spółkami w procesie wydania Spó łce Przejmuj ącej składników maj ątku Spó łki Dzielonej przypadaj ących Spó łce Przejmuj ącej oraz zwi ązanej z nimi dokumentacji, jak równie ż wszelkie inne umowy, które Spó łki uznaj ą za niezbędne dla realizacji podzia łu. 6.2 Telko-Poland zobowi ązana b ędzie wyda ć Leipurin Poland składniki majątku Spó łki Dzielonej przypadaj ące Spó łce Przejmuj ącej oraz wszelkie mienie osób trzecich, w tym ruchomo ś ci, posiadane przez Telko-Poland, konieczne dla prawid łowego i terminowego wykonania przez Leipurin Poland zobowi ąza ń przypadaj ących Spó łce Przejmuj ącej w ramach podzia łu. 5

6 CZĘŚĆ II Dokładny opis i podzia ł składników maj ątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadaj ących Spó łce Przejmuj ącej 1. Podstawowe zasady wyodrębnienia składników maj ątku Telko-Poland przypadaj ą- cych Spó łce Przejmującej. 1.1 W ramach podzia łu, Leipurin Poland przypadn ą okre ślone aktywa i pasywa Telko-Poland w postaci zorganizowanej cz ęści przedsi ębiorstwa, tzw. segmentu spo żywczego [dalej: Segment Spożywczy, Przedsi ębiorstwo], prowadzonego przez Telko - Poland. 1.2 Podstawową zasad ą przyj ętą dla okre ślenia, które składniki maj ątku Spó łki Dzielonej, przypadaj ą Spó łce Przejmuj ącej w ramach wydzielenia, jest zasada, i ż Spó łce Przejmuj ącej przypadaj ą te składniki maj ątku, które s ą funkcjonalnie zwi ązane z dzia łalności ą Segmentu Spożywczego. Spó łce Przejmuj ącej przypadn ą te składniki maj ątku trwa łego i wyposażenia, które wykorzystywane s ą w działalno ści Segmentu Spo żywczego. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowi ązków, należności i zobowi ąza ń, decyzji administracyjnych, zezwole ń, ulg oraz wypracowanych zasad wspó łpracy z kontrahentami, jak i wewnętrznych norm jako ściowych powi ązanych z działalno ści ą Segmentu Spo żywczego. 1.3 Oznacza to, że wskutek podzia łu Spó łce Przejmuj ącej przypadn ą : składniki maj ątku, prawa, obowi ązki, nale żno ści, zobowi ązania, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia na zasadach okre ślonych w poni ższych punktach 2-3 poni żej oraz odpowiednich Tabelach; składniki maj ątku, prawa, obowi ązki, nale żno ści, zobowi ązania, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia, które nie zosta ły wymienione w punktach 2-3 poni żej ani w odpowiednich Tabelach, lecz przypadaj ą Lelpurin Poland: a) zgodnie z zestawieniem aktywów i pasywów pro-forma stanowi ącym Tabel ę nr 1 oraz przyj ętym do jego sporz ądzenia sposobem podzia łu; b) w inny sposób są funkcjonalnie zwi ązane z dzia łalno ści ą Segmentu Spożywczego; c) pracownicy, na zasadach okre ślonych w punkcie 4 poni żej. 1.4 W razie w ątpliwo ści, czy dany sk ładnik maj ątku, prawo, obowi ązek, należność, zobowi ązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie jest funkcjonalnie zwi ązane z dzia łalnością Segmentu Spo żywczego, a tym samym czy przesz ło na mocy art Ksh na Spółkę Przejmuj ącą, Spó łka Dzielona wraz ze Spó łką Przejmuj ącą zawrą pisemne porozumienie potwierdzaj ące przej ście danego składnika maj ątku, prawa, obowi ązku, nale żno ści, zobowi ązania, decyzji administracyjnej, ulgi lub zezwolenia na Spó łkę Przejmuj ącą. 1.5 W przypadku, w którym dany sk ładnik majątku, prawo, obowi ązek, nale żność, zobowi ązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie dotyczy ca łej Spó łki Dzielonej i nie jest moż liwe jego funkcjonalne rozdzielenie na cz ęść zwi ązan ą z dzia łalności ą Segmentu Spożywczego (w szczególno ści, jeśli dany składnik maj ątku, prawo, obowi ązek, należ ność, zobowi ązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie nie ma charakteru podzielnego), taki składnik maj ątku, prawo, obowi ązek, nale żność, zobowi ązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie pozostanie w Spó łce Dzielonej, chyba że co innego wynika z tre ści niniejszego Planu Podzia łu. 1.6 Przej ęcie przez Spó łkę Przejmuj ącą pracowników Spółki Dzielonej zatrudnionych w Segmencie Spożywczym nastąpi zgodnie z postanowieniami art Kodeksu pracy. Szczegółowe zasady przej ęcia przez Spó łkę Przejmuj ącą pracowników Spółki Dzielonej zosta ły opisaną w punkcie 4 poni żej. 6

7 PLAN PODZIAŁU TELKO -POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 2. Składniki maj ątku Składniki maj ątku przypadaj ące w ramach podzia łu Spó łce Przejmuj ącej zosta ły opisane zgodnie ze stanem na dzie ń 31 marca 2014 roku. Stan ten mo że ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w zwi ązku z prowadzeniem przez Spó łkę Dzielon ą bie żącej dzia łalno ści gospodarczej. 2.1 Ś rodki pieni ężne, należności, zobowi ązania oraz rezerwy Spó łce Przejmuj ącej przypadaj ą środki pieni ężne zgromadzone na rachunku bankowym Spółki Dzielonej prowadzonym w koronach szwedzkich w cz ęści przypadaj ącej na ś rodki dotyczące Segmentu Spo żywczego. Ponadto, Spó łce Przejmuj ącej przypadn ą ś rodki Zakładowego Funduszu Świadcze ń Socjalnych rozdzielone zgodnie z punktem 4 poni żej. W Dniu Wydzielenia Spó łka Dzielona przeka że ś rodki pieni ęż ne na rachunek bankowy Spó łki Przejmuj ącej. Spó łka Przejmuj ąca nie wstąpi w prawa i obowi ązki wynikaj ące z umów o prowadzenie rachunków bankowych dla Spó łki Dzielonej; Spó łce Przejmuj ącej przypadaj ą nale ż no ści oraz zobowi ązania i rezerwy Spó łki Dzielonej w częś ci przypadaj ącej na Przedsi ębiorstwo na podstawie systemu przyj ętego do sporz ądzenia zestawienia aktywów i pasywów pro-forma zawartego w Tabeli nr 1; 2.2 Prawa, obowi ązki, nale żności i zobowi ązania wobec kontrahentów i osób trzecich Spó łce Przejmuj ącej przypadaj ą prawa, obowi ązki, nale ż no ści i zobowi ązania z umów zwi ą- zanych z dzia łalno ści ą Segmentu Spo żywczego (i nie zwi ązanych z pozosta łą dzia łalno ści ą Spó łki Dzielonej) [dalej: Umowy Podstawowe] oraz prawa, obowi ązki, należ no ści I zobowi ązania z aneksów odnosz ących si ę do Umów Podstawowych oraz umów zawartych w celu zabezpieczenia wykonania Umów Podstawowych. Lista Umów Podstawowych przypadaj ą- cych Spó łce Przejmuj ącej wskazana zosta ła w Tabeli nr Ponadto, Spó łce Przejmuj ącej przypada odpowiednia cz ęść praw, obowi ązków i zobowi ąza ń wynikaj ących z umowy o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bie żącym Nr FKR - PLN - ZOKK z dnia 18 maja 2006 r., zawartej z Nordea Bank Polska S.A., dotyczących Segmentu Spo żywczego [dalej: Umowa Kredytu] oraz odpowiednia cz ęść praw, obowi ązków i zobowi ąza ń z aneksów odnosz ących si ę do Umowy Kredytu. 2.3 Składniki rzeczowego maj ątku trwa łego Spó łce Przejmuj ącej przypada wyposa żenie przypisane Segmentowi Spo żywczemu. 3. Decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, ulgi i certyfikaty 3.1 Spó łce Przejmuj ącej przypadaj ą decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, ulgi, certyfikaty oraz wypracowane zasady wspó łpracy z kontrahentami, jak i wewn ętrzne normy jako ściowe powi ązane z dzia łalno ści ą Segmentu Spożywczego przyznane Spó łce Dzielonej konieczne dla prowadzenia dzia łalno ści przenoszonego Segmentu Spo żywczego, w tym wymienione w Tabeli nr 3, chyba że Spó łka Przejmuj ąca na Dzie ń Wydzielenia b ędzie dysponowa ć decyzjami administracyjnymi, zezwoleniami, koncesjami, ulgami, certyfikatami które b ę d ą pozwala ły na prowadzenie dzia łalno ści Segmentu Spo żywczego w ramach struktur Spó łki Przejmuj ącej, bez konieczno ści przenoszenia takich decyzji administracyjnych, zezwole ń, koncesji i ulg. 3.2 Ponadto Spó łce Przejmuj ącej przypadaj ą nowe decyzje administracyjne, zezwolenia, konces'e, Igi i certyfikaty pozostaj ące w zwi ązku z dzia łalno ści ą Segmentu Spożywczego wydane 7

8 lub udzielone do Dnia Wydzielenia, chyba że Spó łka Przejmuj ąca na Dzie ń Wydzielenia będzie dysponowa ć decyzjami administracyjnymi, zezwoleniami, koncesjami i ulgami, które będ ą pozwala ły na prowadzenie dzia łalno ści Segmentu Spo żywczego w ramach struktur Spółki Przejmuj ącej, bez konieczno ści przenoszenia takich decyzji administracyjnych, zezwole ń, koncesji i ulg. 4. Pracownicy 4.1 W zwi ązku z wydzieleniem cz ęści maj ątku w postaci zorganizowanej cz ęści przedsi ębiorstwa Spó łki Dzielonej do Spó łki Przejmuj ącej, cz ęść pracowników Spó łki Dzielonej przejdzie do Spó łki Przejmuj ącej, natomiast cz ęść pozostanie w Spó łce Dzielonej. Sytuacj ę prawn ą pracowników przechodzących do Spó łki Przejmuj ącej okre śla art Kodeksu pracy. Do Spó łki Przejmuj ącej przechodzą pracownicy świadczący pracę na rzecz Segmentu Spo żywczego. 4.2 Spółka Przejmująca stanie si ę stroną dotychczasowych stosunków pracy w odniesieniu do pracowników przeniesionych zgodnie z punktem poprzedzaj ącym. 4.3 Środki Zak ładowego Funduszu Świadcze ń Socjalnych Spó łki Dzielonej zostaną rozdzielone mi ędzy Spó łkę Dzielon ą a Spó łkę Przejmuj ącą, zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o zak ładowym funduszu świadcze ń socjalnych. Zgodnie z art Ksh do niniejszego Planu Podzia łu załącza si ę nastę puj ące dokumenty. załączni ki: 1. projekt uchwa ły Zgromadzenia Wspólników Telko-Poland w sprawie podzia łu przez wydzielenie, 2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Leipurin Poland w sprawie podzia łu przez wydzielenie, 3. projekt zmian umowy spó łki Leipurin Poland, 4. ustalenie warto ści maj ątku Telko-Poland na dzie ń 31 marca 2014 r. Spis Tabel: Tabela nr 1: Tabela nr 2: Tabela nr 3: Zestawienie aktywów i pasywów pro-forma obejmuj ące składniki maj ątku, które zosta ły przypisane Spó łce Przejmuj ącej Wykaz Umów Podstawowych przypadaj ących Spó łce Przejmuj ącej Wykaz certyfikatów przyznanych Spó łce Dzielonej koniecznych dla prowadzenia dzia łalno ści przenoszonego Przedsi ębiorstwa \ 8

9 W Imieniu T- ko oland Sp. z o.o.: s Zarządu Wojciech liski - Cz łonek Zarz ądu Ewa Brzezik - Cz łonek Zarz ądu Elżbieta Gaciong - Cz łonek Zarz ądu W imieniu Lei Poland sp. z o.o.: Johan Enlund - Cz łonek Zarz ądu fjoha Zilliacus - Cz łonek Zarządu 9

10 PLAN PODZIAŁU TELKO-POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE Załącznik nr ł Projekt uchwa ły Zgromadzenia Wspólników Telko-Poland sp. z o.o. UCHWAŁA nr [.]/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Telko-Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia [.] 2014 roku w sprawie: podzia łu spółki Telko-Poland spó łka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wydzielenie i przeniesienie wydzielonych sk ładników mają tku na spó łkę Leipurin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialno ścią oraz w sprawie zgody na zmian ę umowy spó łki Leipurin Poland sp. z o.o. Po wykonaniu przez Zarząd Spó łki obowi ązków wynikaj ących z brzmienia art Ksh, to jest po ustnym przedstawieniu istotnych elementów tre ści planu podzia łu oraz sprawozdania Zarz ądu, o którym mowa w art Ksh, Zgromadzenie Wspólników uchwala co nast ę puje: 1 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó łki Telko-Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie dzia łaj ąc na podstawie art pkt 4) Ksh oraz art. 541 Ksh, wyra ża zgod ę na przyj ęty w dniu [.] kwietnia 2014 r. przez Zarz ądy spó łek uczestniczących w podziale, plan podziału spó łki Telko-Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie [dalej: Plan Podzia łu], realizowany w trybie przeniesienia cz ęści maj ątku spó łki Telko-Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie jako spó łki dzielonej [dalej: Spółka Dzielona lub Telko-Poland], w postaci zorganizowanej cz ęści przedsi ębiorstwa zwi ązanej z wyrobami z owoców i warzyw oraz surowcami dla przemys łu cukierniczego i piekarniczego na spó łkę Leipurin Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie jako spó łki przejmuj ącej [dalej: Spółka Przejmuj ąca lub Leipurin Poland]. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Telko-Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie dzia łaj ąc na podstawie art pkt 4) Ksh oraz art Ksh, uchwala niniejszym podzia ł spó łki Telko-Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie poprzez przeniesienie cz ęści maj ątku tej spó łki jako Spó łki Dzielonej w postaci zorganizowanej cz ęści przedsi ę biorstwa w rozumieniu art. 55' Kc zwi ązanej z wyrobami z owoców i warzyw oraz surowcami dla przemys łu cukierniczego i piekarniczego na spó łkę Leipurin Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie jako Spó łkę Przejmuj ącą, realizowany w sposób wskazany w Planie Podzia łu i niniejszej Uchwale [dalej: Podzia ł przez Wydzielenie]. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó łki Telko-Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie postanawia o przeniesieniu cz ęś ci składników maj ątku Telko-Poland na Leipurin Poland w zamian za udzia ły Leipurin Poland, które obejmie jedyny wspólnik Telko-Poland. 4. Podzia ł przez Wydzielenie zastaje dokonany na zasadach okre ś lonych szczegó łowo w Planie Podzia łu, uzgodnionym przez Telko-Poland i Leipurin Poland w dniu [.] kwietnia 2014 r., udostępnionym zgodnie z art Ksh na stronie internetowej Spó łki Dzielonej i Spó łki Przejmuj ącej. 2 W zamian za przenoszone na Leipurin Poland składniki maj ątku Telko-Poland, jedyny wspólnik Telko-Poland - spó łka Leipurin Oy otrzyma (sze ść tysi ęcy) udzia łów, o warto ści nominalnej 50 zł ka żdy, utworzonych w zwi ązku z Podzia łem przez Wydzielenie [dalej: Udzia ły]. 3 Udzia ły ucz stnicz ą w zysku od dnia wydzielenia. 1

11 PLAN PODZIAŁU TELKO-POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE 4 1. Zmniejszenie aktywów netto Telko-Poland w wyniku Podzia łu przez Wydzielenie zostaje zbilansowane przez obni żenie z dniem wydzielenia, w rozumieniu art Ksh w zwi ązku z art Ksh nast ępuj ących pozycji kapita łów własnych Telko-Poland: 1) kapita ł zapasowy Telko-Poland o kwot ę z ł (s łownie: trzysta tysi ęcy złotych). 2. Wskutek opisanego powy żej obniżenia kapitału zapasowego Telko-Poland warto ść tego kapita łu zmniejszy si ę z kwoty [.] (s łownie: ) do kwoty [.] (s łownie: ). 5 Wyra ża si ę zgod ę na dokonanie nastę puj ących zmian w umowie spó łki Leipurin Poland, w wyniku których: 1. 6 ust. 1 umowy spó łki Leipurin Poland otrzyma następujące brzmienie: ł. Kapita ł zakładowy Spółki wynosi zł (trzysta pi ęć tysi ęcy złotych) i dzieli si ę na (sze ść tysi ęcy sto) równych i niepodzielnych udzia łów o warto ści nominalnej 50,00 z ł (pi ęćdziesi ąt złotych) ka żdy." 2. 7 ust umowy spó łki Leipurin Poland otrzyma następujące brzmienie: 1. Udzia ły w kapitale zakładowym Spó łki zosta ły obj ęte w następujący sposób: a) 99 (dziewi ęćdziesi ąt dziewi ęć) udzia łów o warto ści nominalnej 50 z ł (pi ęćdziesi ąt złotych) każdy, o łącznej warto ści nominalnej zł (cztery tysi ące dziewi ęćset pi ęćdziesi ąt złotych) zosta ło obj ętych przez spó łkę Leipurin Oy z siedzib ą w Vantaa, Finlandia oraz 1 (jeden) udzia ł o warto ści nominalnej 50 z ł (pi ęćdziesiąt złotych) zosta ł obj ęty przez Pani ą Bogusławę Żu ławnik. Na dzie ń [.] 2014 r. wszystkie udzia ły należą do spółki Leipurin Oy; b) (sze ść tysi ęcy) udzia łów o warto ści nominalnej 50 z ł (pi ęćdziesi ąt z łotych) każdy, o łącznej warto ści nominalnej z ł (trzysta tysi ęcy złotych) zosta ło obj ętych przez spó łkę Leipurin Oy z siedzib ą w Vantaa, Finlandia. 2. Udzia ły, o których mowa w ust. 1 powy żej, zosta ły pokryte w nastę pujący sposób: a) udzia ły, o których mowa w ust. 1 pkt a) zosta ły pokryte gotówką; b) udzia ły, o których mowa w ust. 1 pkt b) powy żej zosta ły pokryte wkładem o warto ści ,00 zł (trzysta tysi ęcy złotych) w postaci Zorganizowanej Cz ęści Przedsi ębiorstwa w rozumieniu art. 4 a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w postaci Segmentu Spo żywczego wydzielonego w wyniku podzia łu spó łki Telko-Poland Sp. z o.o.". 6 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje do wiadomo ści i akceptuje, że Zarząd Telko- Poland b ędzie uprawniony i zobowi ązany do dokonania wszystkich czynno ś ci prawnych i faktycznych niezb ędnych do wykonania niniejszej Uchwa ły, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Podzia łu przez Wydzielenie Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 2. Podzia ł przez Wydzielenie zostaje dokonany w trybie okre ślonym w niniejszej Uchwale po uzyskaniu wszystkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód i zezwole ń, z dniem wpisu do rejestru przedsi ębiorców podwy ższenia kapita łu zakładowego Leipurin Poland w zwi ązku z utworzeniem nowych Udzia łów. Z tym dniem nast ąpi również przeniesienie wydzielanego z Telko-Poland do Leipurin Poland maj ątku. 2

12 PLAN PODZIAŁU TELKO-POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE Załącznik nr 2 Projekt uchwa ły Zgromadzenia Wspólników Leipurin Poland sp. z o.o. UCHWAŁA nr [.]/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leipurin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia [.] 2014 roku w sprawie: podzia łu spó łki Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią poprzez wydzielenie i przeniesienie wydzielonych składników majątku na spółkę Leipurin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zgody na podwyższenie kapita łu zakładowego i zmian ę umowy spó łki Leipurin Poland sp. z o.o. Po wykonaniu przez Zarz ąd Spó łki obowi ązków wynikaj ących z brzmienia art Ksh, to jest po ustnym przedstawieniu istotnych elementów tre ści planu podzia łu oraz sprawozdania Zarz ądu, o którym mowa w art Ksh, Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 541 Ksh, art Ksh w zw. z art Ksh uchwala co nast ę puje: 1 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó łki Leipurin Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie dzia łaj ąc na podstawie art pkt 4) Ksh oraz art. 541 Ksh, wyra ża zgod ę na przyj ęty w dniu [.] kwietnia 2014 r. przez Zarz ądy spó łek uczestniczących w podziale, plan podzia łu spółki Telko-Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie [dalej: Plan Podzia łu], realizowany w trybie przeniesienia cz ęści maj ątku spó łki Telko-Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie jako spó łki dzielonej [dalej: Spół ka Dzielona lub Telko-Poland], w postaci zorganizowanej cz ęści przedsi ę biorstwa zwi ązanej z wyrobami z owoców i warzyw oraz surowcami dla przemys łu cukierniczego i piekarniczego na spó łkę Leipurin Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie jako spó łki przejmuj ącej [dalej: Spółka Przejmuj ąca lub Leipurin Poland] 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó łki Leipurin Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie dzia łaj ąc na podstawie art Ksh, uchwala niniejszym podzia ł spó łki Telko- Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie poprzez przeniesienie cz ęści maj ątku tej spó łki jako Spó łki Dzielonej w postaci zorganizowanej cz ęści przedsi ębiorstwa w rozumieniu art Kc zwi ązanej z wyrobami z owoców i warzyw oraz surowcami dla przemys łu cukierniczego i piekarniczego na spó łkę Leipurin Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie jako Spó łk ę Przejmuj ącą, realizowany w sposób wskazany w Planie Podzia łu i niniejszej Uchwale [dalej: Podzia ł przez Wydzielenie]. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó łki Leipurin Poland sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie postanawia o przeniesieniu cz ęś ci składników maj ątku Telko-Poland na Leipurin Poland w zamian za udzia ły Leipurin Poland, które obejmie jedyny wspólnik Telko-Poland. 4. Podzia ł przez Wydzielenie zastaje dokonany na zasadach okre ślonych szczegó łowo w Planie Podziału, uzgodnionym przez Telko-Poland i Leipurin Poland w dniu [.] kwietnia 2014 r., udostę pnionym zgodnie z art Ksh na stronie internetowej Spó łki Dzielonej i Spó łki Przejmuj ącej W zamian za przenoszone na Leipurin Poland sk ładniki maj ątku Telko-Poland, jedyny wspólnik Telko-Poland - spó łka Leipurin Oy otrzyma (sze ść tysi ęcy) udzia łów, o warto ści nomialnej 50 z ł )w żdy, utworzonych w zwi ązku z Podzia łem przez Wydzielenie [dalej: zi ly]. 1

13 2. W zwi ązku z Podzia łem przez Wydzielenie podwyższa si ę kapita ł zakładowy Leipurin Poland o kwotę zł (trzysta tysi ęcy złotych), tj. z kwoty z ł (pi ęć tysi ęcy złotych) do kwoty zł (trzysta pi ęć tysi ęcy złotych). 3 Udzia ły uczestniczą w zysku od dnia wydzielenia. 4 Wyra ża się zgod ę na dokonanie następuj ących zmian w umowie spó łki Leipurin Poland, w wyniku których: 1. 6 ust. 1 umowy spó łki Leipurin Poland otrzyma nast ę pujące brzmienie: 1. Kapita ł zakładowy Spółki wynosi z ł (trzysta pi ęć tysi ęcy złotych) i dzieli si ę na (sześć tysi ęcy sto) równych i niepodzielnych udzia łów o wartości nominalnej 50,00 z ł (pi ęćdziesi ąt złotych) ka żdy." 2. 7 ust. 1 i 2 umowy spó łki Leipurin Poland otrzyma nast ę pujące brzmienie: 1. Udzia ły w kapitale zakładowym Spó łki zosta ły objęte w następujący sposób: a) 99 (dziewi ęćdziesi ąt dziewi ęć) udzia łów o warto ści nominalnej 50 z ł (pi ęćdziesi ąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej z ł (cztery tysi ące dziewi ęćset pi ęćdziesi ąt złotych) zosta ło obj ętych przez spó łkę Leipurin Oy z siedzib ą w Vantaa, Finlandia oraz 1 (jeden) udział o wartoś ci nominalnej 50 z ł (pi ęćdziesi ąt złotych) został obj ęty przez Pani ą Bogusław ę Żu ławnik. Na dzie ń [J 2014 r. wszystkie udzia ły należą do spó łki Leipurin Oy; b) (sze ść tysi ęcy) udzia łów o warto ści nominalnej 50 z ł (pi ęćdziesiąt złotych) ka żdy, o łącznej warto ści nominalnej z ł (trzysta tysi ęcy z łotych) zosta ło obj ętych przez spółkę Leipurin Oy z siedzib ą w Vantaa, Finlandia. 2. Udzia ły, o których mowa w ust. 1 powy żej, zosta ły pokryte w nast ępuj ący sposób: a) udzia ły, o których mowa w ust. 1 pkt a) zosta ły pokryte gotówką; b) udzia ły, o których mowa w ust. 1 pkt b) powy żej zosta ły pokryte wkładem o warto ści ,00 z ł (trzysta tysi ęcy złotych) w postaci Zorganizowanej Cz ęści Przedsi ębiorstwa w rozumieniu art. 4 a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w postaci Segmentu Spo żywczego wydzielonego w wyniku podzia łu spó łki Telko-Poland Sp. z o.o.". 5 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje do wiadomo ści i akceptuje, że Zarząd Leipurin Poland będzie uprawniony i zobowi ązany do dokonania wszystkich czynno ści prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwa ły, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Podzia łu przez Wydzielenie Uchwa ła wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 2. Podzia ł przez Wydzielenie zostaje dokonany w trybie okre ślonym w niniejszej Uchwale po uzyskaniu wszystkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód i zezwole ń, z dniem wpisu do rejestru przedsi ębiorców podwy ższenia kapita łu zakładowego Leipurin Poland w zwi ązku z utworzeniem nowych Udziałów. Z tym dniem nast ąpi również przeniesienie wydzielanego z Telko-Poland do Leipurin Poland maj ątku. 2

14 PLAN PODZIAŁU TELKO-POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE Za łącznik nr 3 Projekt zmian umowy spó łki Leipurin Poland sp. z o.o. W zwi ązku z podzia łem spó łki Telko-Poland sp. z o.o. przez wydzielenie i przeniesieniem cz ęści majątku spółki Telko-Poland sp. z o.o. na Leipurin Poland sp. z o.o. planowane s ą następuj ące zmiany w umowie spó łki Leipurin Poland sp. z o.o.: 1. 6 ust. 1 umowy spó łki Leipurin Poland sp. z o.o. otrzyma nast ę puj ące brzmienie: 1. Kapita ł zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: trzysta pi ęć tysi ę cy z łotych) i dzieli si ę na (s łownie: sze ść tysi ęcy sto) równych i niepodzielnych udzia łów o warto ści nominalnej 50,00 zł (s łownie: pi ęćdziesi ąt z łotych) ka żdy." 2. 7 ust. 1 i 2 umowy spó łki Leipurin Poland otrzyma nast ępujące brzmienie: 1. Udzia ły w kapitale zakładowym Spó łki zosta ły obj ęte w następujący sposób: a) 99 (dziewi ęćdziesi ąt dziewi ęć) udzia łów o warto ści nominalnej 50 zł (pi ęćdziesi ąt złotych) ka żdy, o łącznej wartości nominalnej zł (cztery tysi ące dziewi ęćset pi ęćdziesi ąt złotych) zosta ło objętych przez spółkę Leipurin Oy z siedzib ą w Vantaa, Finlandia oraz 1 (jeden) udzia ł o warto ści nominalnej 50 z ł (pi ęćdziesiąt złotych) zosta ł obj ęty przez Pani ą Bogusławę Żuławnik. Na dzie ń [J 2014 r. wszystkie udzia ły nale żą do spółki Leipurin Oy; b) (sześć tysi ęcy) udzia łów o warto ści nominalnej 50 z ł (pi ęćdziesi ąt z łotych) ka żdy, o łącznej warto ści nominalnej z ł (trzysta tysi ęcy z łotych) zosta ło obj ętych przez spó łkę Leipurin Oy z siedzib ą w Vantaa, Finlandia. 2. Udzia ły, o których mowa w ust. 1 powy żej, zosta ły pokryte w nastę puj ący sposób: a) udzia ły, o których mowa w ust. 1 pkt a) zosta ły pokryte gotówką; b) udzia ły, o których mowa w ust. 1 pkt b) powy żej zosta ły pokryte wk ładem o warto ści ,00 z ł (trzysta tysi ęcy złotych) w postaci Zorganizowanej Cz ęści Przedsi ębiorstwa w rozumieniu art. 4 a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w postaci Segmentu Spo żywczego wydzielonego w wyniku podzia łu spółki Telko-Poland Sp. z o.o.". 1

15 Za łącznik nr 4 Ustalenie warto ści maj ątku Telko-Poland na dzie ń 31 marca 2014 r. W zwi ązku z planowanym dokonaniem podzia łu Telko-Poland sp. z o.o. (Spó łka Dzielona) przez wydzielenie Segmentu Spożywczego jako zorganizowanej cz ęś ci przedsi ę biorstwa do Leipurin Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmuj ąca) konieczne jest ustalenie warto ści maj ątku Telko- Poland sp. z o.o. na okre ślony dzie ń w miesi ącu poprzedzaj ącym z łożenie wniosku o og łoszenie planu podzia łu (udost ępnienie planu podzia łu na stronie internetowej). Po przeanalizowaniu aspektów zwi ązanych z przedmiotem i celem wyceny, a tak ż e dokonaniu przegl ądu najcz ęściej stosowanych metod wyceny oraz maj ąc na wzgl ędzie za łożenie o ci ąg łości prowadzenia dzia łalno ści gospodarczej, do oszacowania warto ści maj ątku Telko-Poland sp. z o.o. na dzie ń 31 marca 2014 r. jako warto ść kapita łu w łasnego (aktywów netto) Spó łki Dzielonej wybrano metod ę maj ątkową - wed ług warto ści ksi ęgowej. Wycena wed ług warto ści ksi ęgowej polega na wyliczeniu warto ści kapita łu własnego (aktywów netto) jako ró żnicy mi ędzy warto ści ą aktywów a warto ści ą rezerw i zobowi ąza ń wykazanych w bilansie sporz ądzonym zgodnie z obowi ązuj ącymi Spó łkę Dzielon ą zasadami rachunkowo ści okre ślonymi w Ustawie o rachunkowo ści (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pó źniejszymi zmianami). Metoda ta stanowi uproszczon ą form ę metody warto ści skorygowanych aktywów netto w przypadku, gdy warto ści wszystkich sk ładników aktywów i pasywów odpowiadaj ą ich warto ści rynkowej oraz nie wyst ę puj ą aktywa i pasywa nie uj ęte w bilansie. Biorąc pod uwag ę specyfikę dzia łalno ści Telko-Poland sp. z o.o. oraz charakter aktywów i pasywów Spół ki Dzielonej, w naszej ocenie, ewentualne odchylenie od warto ści z wyceny wg metody skorygowanych aktywów netto jest prawdopodobnie nieistotne. Historyczne warto ści bilansowe uj ęte w sprawozdaniu sporządzonym wg Ustawy o rachunkowo ści stanowi ą w przypadku Telko-Poland sp. z o.o. dobre przybli żenie warto ści rynkowych, które s ą najlepszym przybli żeniem warto ści godziwej. Wybór metody wyceny zosta ł zaakceptowany przez Zarz ąd Spó łki Dzielonej oraz Spó łki Przejmuj ą- cej. Warto ść kapita łu w łasnego (aktywów netto) Telko-Poland sp. z o.o. na dzie ń 31 marca 2014 r. wynosi ,44 z ł i wynika z przedstawionych poni żej warto ści składników aktywów i pasywów bilansu Spó łki Dzielonej. W celu okre ś lenia, o ile zostanie podwy ższony kapita ł zakładowy Spó łki Przejmuj ącej i w zwi ązku z tym ile udzia łów Leipurin Poland sp. z o.o. przypadnie Wspólnikowi Telko-Poland sp. z o.o. - spó łce Leipurin Oy, warto ść maj ątku przypisanego Zorganizowanej Cz ęści Przedsi ę biorstwa Segment Spożywczy (jako cz ęść maj ątku Telko-Poland sp. z o.o. - aktywa netto przypisane ZCP Segment Spożywczy) ustalona b ędzie taką sam ą metod ą, jak opisana powyżej, i b ędzie wykazana w Planie Podzia łu. 1

16 AKTYWA Stan na dzie ń A. AKTYWA TRWAŁE ,49 I. Wartości niematerialne i prawne 5 960,03 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne warto ści niematerialne i prawne ,03 4. Zaliczki na warto ści niematerialne prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwa łe ,46 1. Środki trwa łe ,46 a/ Grunty 0,00 b/ Budynki, lokale i obiekty ,72 c/ Urz ą dzenia techniczne i maszyny ,92 d/ Ś rodki transportu ,54 e/ Inne środki trwa łe ,28 2. Ś rodki trwa łe w budowie ,00 3. Zaliczki na środki trwa łe w budowie. 0,00 III. Należności d ługoterminowe 0,00 1. Od jednostek powi ązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości, 0,00 2. Warto ści niematerialne!prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe. 0,00 4. Inne inwestycje d ługoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe ,00 1. Aktywa z tytu łu odrocz.podatku doch ,00 2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe. 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE ,55 I. Zapasy ,22 1. Materia ły 0,00 2. Pó łprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary ,90 5. Zaliczki na dostawy ,32 H. Nale ż no ści krótkoterminowe ,86 1. Należności od jednostek powi ązanych ,28 a) z tytu łu dostaw I usług o okresie sp łaty: ,28 - do 12 miesi ęcy ,28 - powyżej 12 miesi ęcy 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozosta łych jednostek ,58 a) z tytu łu dostaw i usług o okresie sp łaty: ,08 - do 12 miesi ęcy ,08 - powy żej 12 miesi ęcy 0,00 b) z tyt.podatków,dotacji,ce ł,ubezp.spo ł.oraz innych świadcze ń 3 684,82 c) inne ,68 d) dochodzone na drodze s ądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ,75 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,75 a) w jednostkach powi ązanych 0,00 b) w pozosta łych jednostkach 0,00 c) środki pieni ężne ,75 - środki pieni ężne w kasie i na rachunkach ,75 - inne środki pieni ężne 0,00 - Inn: aktywa pieni ężn,p 0, :: in estycje krótkoter'minowe 0,00,,I.V, Krótka t- 4i 'nowe rozliczenia mi ędzyokresowe ,72 SUMA A '1, _55,11V-.. - n ,04 2

17 PLAN PODZIAŁU TELKO-POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE PASYWA Stan na dzień A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,44 I. Kapita ł (fundusz) podstawowy ,00 II.Nale żne wpłaty na kapita ł podstawowy (wielko ść ujemna) 0,00 III.Udzia ły (akcje) w łasne do umorzenia (wieikośćujemna) 0,00 IV. Kapita ł (fundusz) zapasowy ,87 V. Kapita ł (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozosta łe kapita ły (fundusze) rezerwowe 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubieg łych ,99 VIII. Zysk (strata) netto ,58 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,60 I. Rezerwy na zobowi ązania ,20 1. Rezerwa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,20 - d ługoterminowa ,20 - krótkoterminowa 0,00 3. Pozosta łe rezerwy ,00 - d ługoterminowe ,00 - krótkoterminowe ,00 II. Zobowi ązania d ługoterminowe 0,00 1. Wobec jednostek powi ązanych 0,00 2. Wobec pozosta łych jednostek 0,00 a) kredyty i po życzki 0,00 b) z tytu łu emisji d łu żnych papierów warto ściowych 0,00 c) inne zobowi ązania finansowe 0,00 d) inne zobowi ązania d ługoterminowe 0,00 III. Zobowi ązania krótkoterminowe ,90 1. Wobec jednostek powi ązanych ,85 a) z tytułu dostaw i us ług w okresie wymagalno ści: ,85 - do 12 miesi ęcy ,85 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) Inne 0,00 2. Wobec pozosta łych jednostek ,67 a) kredyty i po życzki ,23 b) z tytu łu emisji d łu żnych papierów warto ściowych 0,00 c) inne zobowi ązania finansowe ,63 d) z tytu łu dostaw I usług w okresie wymagalno ści: ,72 - do 12 miesi ęcy ,72 - powyżej 12 miesi ęcy 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy ,87 f) zobowi ązania wekslowe 0,00 q) z tytu łu podatków, ce ł, ubezpiecze ń i innych świadczeń ,69 h) z tytu łu wynagrodze ń 0,00 I) inne 1 399,53 3. Fundusze specjalne, ,38 IV. Rozliczenia mi ędzyokresowe ,50 1. Ujemna warto ść firmy 0,00 2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe ,50 - d ługoterminowe 0,00 - krótkoterminowe ,50 SUMA PASYWÓW 7" ,04 3

18 W imieniu T ko o/and Sp. z o.o.: 44 han End. Zarządu 411, Wojciech Kaliski - Cz łonek Zarządu Ewa Brzezik - Cz łonek Zarządu El żbieta Gaciong - Cz łone t arządu W Imieniu Lei Poland sp. z o.o.: khan Enlund - Cz łonek Zarządu Zilliacus - Cz łonek Zarządu 4

19 Tabela nr ł Zestawienie pro-forma aktywów i pasywów obejmuj ące sk ładniki maj ątku, które zosta ły przypisane Leipurin Poland o AKTYWA Stan na dzie ń A. AKTYWA TRWAŁE ,00 I. Warto ści niematerialne I prawne 0,00 1. Koszty zako ńczonych prac rozwojowych 2. Warto ść firmy 3. Inne warto ści niematerialne I prawne. 0,00 4. Zaliczki na warto ści niematerialne prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwa łe. 0,00 1. Środki trwa łe 0,00 a/ Grunty 0,00 b/ Budynki, lokale i obiekty. 0,00 c/ Urządzenia techniczne I maszyny. 0,00 d/ Środki transportu. 0,00 e/ Inne środki trwa łe, 0,00 2. Środki trwa łe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwa łe w budowle. 0,00 III. Należniści d ługoterminowe 0,00 1. Od jednostek powi ązanych 0,00 2. Od pozosta łych jednostek 0,00 IV. Inwestycje d ługoterminowe 0,00 1. Nieruchomo ści. 0,00 2. Warto ści niematerialne I prawne 0,00 3. D ługoterminowe aktywa finansowe. 0,00 4. Inne inwestycje d ługoterminowe 0,00 V, D ługoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe ,00 1. Aktywa z tytu łu odrocz.podatku doch ,00 2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe. 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE ,40 I. Zapasy ,10 1. Materia ły 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary ,78 5. Zaliczki na dostawy ,32 II. Należno ści krótkoterminowe ,75 1. Należno ści od jednostek powi ązanych ,45 a) z tytu łu dostaw I us ług o okresie sp łaty: ,45 - do 12 miesi ęcy ,45 - powyżej 12 miesi ęcy 0,00 b) Inne 0,00 2. Należności od pozosta łych jednostek ,30 a) z tytu łu dostaw I us ług o okresie sp łaty: ,30 - do 12 miesi ęcy ,30 - powyżej 12 miesi ęcy 0,00 b) z tyt.podatków,dotacji,ce ł,ubezp.spo ł.oraz innych świadcze ń 0,00 c) inne 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ,98 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,98 a) w jednostkach powi ązanych 0,00 b) w pozosta łych jednostkach 0,00 c) środki pieni ężne ,98 - środki pieni ężne w kasie I na rachunkach ,98 - inne środki pieni ężne 0,00 - Inne -ktywa pieni ężne 0,00 2. nn - w tycie krótkoterminowe 0,00 IV. Krótko -r 'nowe rozlicrnia mi ędzyokresowe ,57 SUMA AK ÓW,...h ,40

20 PLAN PODZIAŁU TELKO-POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIB Ą W WARSZAWIE PASYWA Stan na dzie ń A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,00 I. Kapita ł (fundusz) podstawowy. 0,00 II.Należne wpłaty na kapita ł podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 III.Udziały (akcje) w łasne do umorzenia (wielkośćujemna) 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy. 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozosta łe kapita ły (fundusze) rezerwowe 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubieg łych 0,00 VIII. Zysk (strata) netto 0,00 IX. Aktywa netto przypisane ZCP Segment Spożywczy ,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,40 I. Rezerwy na zobowi ązania ,22 1. Rezerwa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,22 - d ługoterminowa ,22 - krótkoterminowa 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 0,00 II. Zobowiązania d ługoterminowe 0,00 1. Wobec jednostek powi ązanych 0,00 2. Wobec pozosta łych jednostek 0,00 a) kredyty i po życzki 0,00 b) z tytu łu emisji d łużnych papierów warto ściowych 0,00 c) inne zobowi ązania finansowe 0,00 d) inne zobowi ązania długoterminowe 0,00 III. Zobowi ązania krótkoterminowe ,11 1. Wobec jednostek powi ązanych 6 614,05 a) z tytu łu dostaw i usług w okresie wymagalno ści: 6 614,05 - do 12 miesi ęcy 6 614,05 - powy żej 12 miesi ęcy 0,00 b) inne 0,00 2. Wobec pozosta łych jednostek ,16 a) kredyty I pożyczki ,86 b) z tytu łu emisji d łużnych papierów warto ściowych 0,00 c) inne zobowi ązania finansowe ,63 d) z tytu łu dostaw i usług w okresie wymagalno ści: ,78 - do 12 miesi ęcy ,78 - powyżej 12 miesi ęcy 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowi ązania wekslowe 0,00 g) z tytu łu podatków, ce ł, ubezpiecze ń i innych świadcze ń 0,00 h) z tytu łu wynagrodze ń 0,00 i) Inne 1 261,89 3. Fundusze specjalne ,90 IV. Rozliczenia mi ędzyokresowe ,07 1. Ujemna warto ść firmy 0,00 2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe ,07 - d ługoterminowe 1 0,00 - krótkoterminowe ,07 SUMA PASYWÓW ,40 2

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ANDA Spó łka z ograniczon ą odpowiedziatno ścf ą z siedzib ą w Micha łowicach oraz PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA Spółek ANDA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH ZACSZE" SPRAWOZDANE FNANSOWE na dzień 31.12.2013 r. KRAKÓW 31 STYCZNA 2014 R. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH "ZACSZE" 30-376 KRAKÓW UL.SODOWA 17/13

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku

PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku Działając na podstawie art. 533 1 w zw. z art. 534 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek: PLAN POŁĄCZENIA Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie oraz Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie Łączące się spółki zgodnie postanawiają,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu

PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan Podziału ) został sporządzony przez MAVERICK NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011.

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011. INFORMACJA DODATKOWA 01.01.2011-31.12.2011 ROK I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Informacje porz ądkowe. Barlinecki O środek Kultury jest samorz ądową instytucj ą kultury dzia łaj ącą w oparciu

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Informacja opisowa dotycz ąca kszta łtowania si ę zaleg łości czynszowych, ich windykacji oraz wielko ści udzielnych ulg w 2014 roku. Str. I Zestawienie

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA MED Sp. z o.o. oraz CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 25 lipca 2016r. roku przez Zarządy łączących

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo