PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. Część I. Prawo gospodarcze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. Część I. Prawo gospodarcze"

Transkrypt

1 Część I. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. I. Sporządź umowę pożyczki przy następujących założeniach: 1. Spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszem jest spółka akcyjna, udziela oprocentowanej pożyczki pieniężnej w kwocie ,00 (sto tysięcy) zł przedsiębiorcy Karolowi Szymańskiemu. 2. Spółkę przy zawieraniu umowy pożyczki reprezentuje akcjonariusz. 3. Biorący pożyczkę pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. Dający pożyczkę nie będzie miał prawnych możliwości zaspokojenia się ze wszystkich składników majątku wspólnego, ale będzie mógł zaspokoić się z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez biorącego pożyczkę. 4. W umowie pożyczki ustanowiono zabezpieczenie jej zwrotu w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz weksla własnego in blanco. Przewłaszczenie na zabezpieczenie dotyczy rzeczy ruchomej i następuje pod warunkiem rozwiązującym, wszystkie niezbędne elementy deklaracji wekslowej zawarte zostały w umowie pożyczki. 5. Sporządzenie umowy pożyczki następuje na zlecenie Karola Szymańskiego. II. Załóż samodzielnie brakujące elementy stanu faktycznego, w swej pracy przedstaw wykaz tych założeń. III. Projektowaną umowę możesz wzbogacić o obrane samodzielnie postanowienia dodatkowe. IV. W każdym miejscu niezbędnego podpisu wpisz słowo podpis wraz z zaznaczeniem, czyj jest to podpis (np. podpis Karola Szymańskiego). V. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu. 1

2 Część I. Propozycja rozwiązania Umowa pożyczki zawarta w Warszawie r. ( Umowa ), pomiędzy: AGW Spółka Akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długiej 1, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS , o numerze REGON: , o numerze NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości PLN , opłaconym w całości, reprezentowaną przez jej Akcjonariusza Barbarę Fil, upoważnioną do zawarcia niniejszej umowy na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, udzielonego r. przez działającego w imieniu AGW Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-akcyjna, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, jej Komplementariusza spółkę AGW Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr , o kapitale zakładowym w wysokości PLN , opłaconym w całości, o numerze REGON: , o numerze NIP: , w imieniu której działała Anna S. członek zarządu upoważniony, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwaną dalej Pożyczkodawcą a Karolem Szymańskim, zamieszkałym w Warszawie (02-293) przy ul. Krótkiej 1, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą To i Owo Karol Szymański, w Warszawie (03-064) przy ul. Wąskiej 1, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem , NIP , zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, zwanym dalej Pożyczkobiorcą Zwanymi dalej łącznie Stronami a osobno Stroną o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości , (sto tysięcy) złotych. 2

3 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. 2. Strony zgodnie potwierdzają, że kwota pożyczki zostanie przekazana Pożyczkobiorcy przelewem bankowym na konto nr prowadzone przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie w terminie 3 dni od podpisania Umowy. 2. Zwrot pożyczki 1. Zwrot pożyczki nastąpi jednorazowo r. gotówką do rąk Pożyczkodawcy za pokwitowaniem wraz z odsetkami należnymi za ostatni miesiąc. 2. W przypadku opóźnienia w zwrocie pożyczki lub zapłacie odsetek Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za okres opóźnienia. 3. Odsetki 1. Od kwoty pożyczki naliczane będą odsetki umowne według stopy procentowej 5,0% w stosunku rocznym. 2. Odsetki naliczane będą za każdy dzień, przyjmując, że rok liczy 365 dni, począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia spłaty pożyczki w całości. 3. Odsetki płatne będą miesięcznie z dołu, w terminie do 5. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem 2 ust. 1 Umowy. 4. Odsetki płatne będą przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w 1 ust. 2 Umowy. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy. 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie odsetek, przekraczającego 5 dni, cała kwota pożyczki wraz z narosłymi odsetkami, staje się natychmiast wymagalna. 4. Oświadczenia Stron 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że jego małżonek nie wyraził zgody na zawarcie niniejszej Umowy. 3. Pożyczkodawca oświadcza, że akceptuje brak zgody małżonka Pożyczkobiorcy na zawarcie niniejszej Umowy i wynikające z tego ograniczenie w zaspokojeniu z majątku wspólnego małżonków. 4. Pożyczkodawca zobowiązuje się nie prowadzić egzekucji z majątku wspólnego Pożyczkobiorcy i jego małżonka z wyjątkiem przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez Pożyczkobiorcę, w szczególności Pożyczkodawca zobowiązuje się nie prowadzić egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez Pożyczkobiorcę z innej działalności zarobkowej, a także z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. 5. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki 1. W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki i należnych odsetek, Pożyczkobiorca przenosi na Pożyczkodawcę prawo własności samochodu osobo 3

4 Część I. wego marki Audi A3, rok produkcji 2004, VIN AA1AAAA11A , numer rejestracyjny WA , stanowiącego jego majątek osobisty. Przeniesienie własności następuje pod warunkiem rozwiązującym zwrotu pożyczki oraz należnych odsetek. 2. W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki oraz należnych odsetek, Pożyczkobiorca wystawia i przekazuje Pożyczkodawcy weksel własny in blanco. 3. Pożyczkobiorca upoważnia niniejszym Pożyczkodawcę do uzupełnienia weksla w razie zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Pożyczkodawcy na podstawie niniejszej Umowy. W takim wypadku Pożyczkobiorca może uzupełnić weksel sumą odpowiadającą kwocie zobowiązań Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej Umowy wraz z należnymi odsetkami. Pożyczkodawca ma prawo opatrzyć weksel datą oraz miejscem płatności wedle własnego uznania. O uzupełnieniu weksla Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym, który powinien zostać wysłany na co najmniej 7 dni przed terminem płatności weksla. 4. Pożyczkobiorca oświadcza, iż treść ustępu poprzedniego ma znaczenie deklaracji wekslowej. 6. Postanowienia końcowe 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy. 5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Pożyczkodawcy. 7. Wszelkie koszty powstałe wskutek zawarcia Umowy poniesie Pożyczkobiorca. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pożyczkobiorca (podpis reprezentanta AGW S.A. S.k.a.) Pożyczkodawca (podpis Karola Szymańskiego) 4

5 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. Założenia do umowy: Pożyczkobiorcą jest AGW Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długiej 1, Warszawa, Reprezentantem AGW S.A. S.K.A. jest Barbara Fil akcjonariusz reprezentujący spółkę na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 listopada 2010 roku; Reprezentacja AGW S.A. S.K.A. zgodna jest z umową spółki oraz odpisem z KRS; AGW S.A. S.K.A. uzyskała wszelkie niezbędne zgody potrzebne do zawarcia wiążącej umowy; Dane w rejestrze przedsiębiorców do chwili zawarcia umowy nie uległy zmianie; Przekazanie kwoty pożyczki nastąpi w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy pożyczkobiorcy; Zwrot pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 31 grudnia 2012 roku; Pożyczka będzie oprocentowana według stopy procentowej 5% w skali roku; Odsetki płatne będą miesięcznie z dołu; Opóźnienie w zapłacie odsetek powoduje wymagalność całej kwoty pożyczki; Na zawarcie umowy małżonek pożyczkobiorcy nie wyraził zgody, co pożyczkodawca zaakceptował; Przewłaszczenie na zabezpieczenie dotyczy samochodu osobowego marki Audi A3, rok produkcji 2004, VIN AA1AAAA11A , numer rejestracyjny WA ; Pożyczkobiorca upoważnia pożyczkodawcę do wypełnienia weksla własnego in blanco sumą zobowiązania, datą oraz miejscem płatności; Sądem właściwym jest sąd miejsca siedziby pożyczkodawcy. 5

6 Część I. Kazus 2. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną. w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi od spółki Filiżanka, dlatego też umowa ma zabezpieczać interes tej spółki. II. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych dla uzupełnienia stanu faktycznego, bez zmiany podanych okoliczności faktycznych. III. Niewymagane jest sporządzenie załącznika do umowy. IV. Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez zdającego, także w zakresie rodzaju i formy, w jakiej działalność będzie wykonywana. V. Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową. VI. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu. Fabryka porcelany stołowej w Klonowie przy ul. Kwiatowej 4, działająca pod firmą. Filiżanka Spółka z o.o., posiadająca NIP , REGON , wpisana do KRS pod numerem o kapitale zakładowym (słownie: jeden milion) złotych, właściwie reprezentowana przez prezesa zarządu Pawła Rysia, prowadzi sprzedaż swoich produktów w całej Polsce. W związku z rozwojem firmy i chęcią zwiększenia sprzedaży, zarząd spółki postanowił zlecić innej osobie, będącej profesjonalistą w zakresie handlu porcelaną, stałe zawieranie umów sprzedaży porcelany wyprodukowanej przez spółkę, w asortymencie stanowiącym załącznik nr 1 do przygotowywanej umowy, na jej rzecz. Wykonujący umowę będzie działał na rzecz Spółki. Według spółki, elementami koniecznymi umowy powinny być: 1) wykonywanie umowy przez stronę bez posługiwania się osobami trzecimi i realizacja zleconych czynności wyłącznie na rzecz spółki; 2) określenie, że wynagrodzenie za wykonywane czynności nie przekroczy wysokości. 10% wartości każdej zawartej umowy na rzecz spółki; 3) określenie możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli druga strona umowy będzie odpowiadała za terminowe dokonywanie zapłaty za sprzedany towar, w ramach zawartych za jej pośrednictwem umów; 4) ustalenie wyłączności na prowadzenie określonych umową czynności na terenie województwa zachodniopomorskiego; 5) zobowiązanie wykonującego umowę, poza zawieraniem umów na rzecz spółki, do wyszukiwania klientów, z którymi można zawrzeć umowy, prowadzenia działalności marketingowej, przekazywania próbek, prospektów i innych materiałów reklamowych, doręczania ofert i ich zbierania, przekazywania wszelkich informacji mających znaczenie dla zwiększenia sprzedaży; 6) umieszczenie zastrzeżenia przewidującego ograniczenie działalności, polegające na zakazie sprzedaży porcelany przez osobę wykonującą umowę, po jej rozwiązaniu przez okres 2 lat; 7) wskazanie czasu obowiązywania umowy i kwestii związanych z jej wypowiedzeniem. 6

7 Kazus 2. Egzamin radcowski 2010 r. Propozycja rozwiązania Umowa agencyjna zawarta w Warszawie r. ( Umowa ), pomiędzy: 1. Spółką pod firmą Filiżanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Klonowie przy ulicy Kwiatowej 4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym (jeden milion) złotych, reprezentowana przez prezesa zarządu Pawła Rysia upoważnionego, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwaną dalej Spółką a 2...Anną S., zamieszkałą w Warszawie (00-180) przy ul. Miłej 1, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna S., w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem , NIP , zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, zwaną dalej Agentem zwanych dalej łącznie Stronami a osobno Stroną. Zważywszy, że: 1) Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży porcelany użytkowej; 2) Spółka postanowiła zlecić innej osobie, będącej profesjonalistą w zakresie handlu porcelaną, stałe zawieranie umów sprzedaży porcelany wyprodukowanej przez Spółkę; 3) Agent posiada wiedzę i umiejętności pozyskania nowych klientów dla Spółki; Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Spółka zleca, a Agent zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem, do stałego zawierania w imieniu i na rzecz Spółki umów sprzedaży porcelany użytkowej wyprodukowanej przez Spółkę, w asortymencie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Agent jest uprawniony do zawierania umów w imieniu Spółki oraz do odbierania oświadczeń dla Spółki. 7

8 Część I. 3. Agent jest upoważniony do przyjmowania dla dającego zlecenie zapłaty za świadczenie, które spełnia za dającego zlecenie, oraz do przyjmowania dla niego świadczeń, za które płaci, jak również do odbierania zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą zawarł w imieniu dającego zlecenie. 2. Obszar działania i prawo wyłączności 1. Agent będzie prowadził działalność określoną niniejszą Umową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Agentowi przysługuje prawo wyłączności na obszarze województwa Zachodniopomorskiego. 3. Zobowiązania stron 1. Agent jest zobowiązany wykonywać Umowę osobiście i nie jest uprawniony do wykonywania Umowy przy pomocy osób trzecich. 2. Agent, poza wykonywaniem czynności o których mowa w 1 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do: 1) wyszukiwania klientów z którymi Spółka mogłaby zawrzeć umowy sprzedaży produktu, 2) prowadzenia działalności marketingowej, 3) przekazywania próbek, prospektów i innych materiałów reklamowych, 4) doręczania podmiotom wskazanym przez Spółkę ofert zawarcia umowy, 5) zbierania ofert skierowanych do Spółki, 6) przekazywania Spółce wszelkich informacji mających znaczenie dla zwiększenia sprzedaży. 3. Spółka zobowiązana jest do: 1) bezpłatnego przekazywania Agentowi materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących porcelany w ilościach i w terminie ustalonym przez Zleceniodawcę; 2) zawiadomienia Agenta w rozsądnym czasie o niewykonaniu umowy zawartej przez Agenta. 4. Wynagrodzenie 1. Strony zgodnie postanawiają, że Agent ma prawo do wynagrodzenia stanowiącego 10% wartości netto każdej zawartej przez Agenta na rzecz Spółki umowy sprzedaży ( Prowizja ). 2. Agent nabywa prawo do Prowizji z chwilą, w której klient, zgodnie z umową sprzedaży, spełnił swoje świadczenie. 3. Jeżeli umowa zawarta pomiędzy Spółką i klientem ma być wykonywana częściami, w szczególności jeżeli klient jest uprawniony dokonać zapłaty w ratach, Agent nabywa prawo do Prowizji w miarę wykonywania tej umowy. 4. Roszczenie o zapłatę Prowizji staje się wymagalne z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym Agent nabył prawo do Prowizji. 8

9 Kazus 2. Egzamin radcowski 2010 r. 5. Wynagrodzenie należne Agentowi z tytułu wykonywania niniejszej Umowy rozliczane będzie kwartalnie. 6. Agent nie może żądać prowizji, gdy oczywiste jest, że umowa z klientem nie zostanie wykonana na skutek okoliczności, za które dający zlecenie nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zaś prowizja została już agentowi wypłacona, podlega ona zwrotowi. 7. Wynagrodzenie należne Agentowi płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Agenta na rzecz Spółki, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Spółkę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Strony zgodnie postanawiają, że Agentowi nie przysługuje zwrot wydatków związanych z wykonywaniem Umowy. 5. Klauzula del credere 1. W zakresie wskazanej przez Agenta umowy z klientem, Agent ponosi odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania przez klienta, a mianowicie za terminowe dokonanie zapłaty. Wskazanie umowy, z którą związana będzie przedmiotowa odpowiedzialność nastąpi poprzez przesłanie Spółce przez Agenta najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy z klientem pisemnego zawiadomienia o ponoszeniu odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania przez klienta w formie zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 2. Z tytułu przyjęcia odpowiedzialności za wykonanie przez klienta zobowiązania w zakresie określonym w ust. 1 Agentowi przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości 20% ceny sprzedaży netto ( Prowizja Del Credere ). 3. Prowizja Del Credere przysługuje Agentowi odrębnie od każdej umowy z którą związana jest odpowiedzialność, o której mowa w ust Prowizja Del Credere jest płatna w terminie i na zasadach określonych w 4 Umowy. 6. Czas trwania umowy 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Termin wypowiedzenie upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. 3. Umowa może być wypowiedziana przez Stronę bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez drugą Stronę w całości lub w znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. 4. Wypowiedzenie musi zostać dokonane na piśmie. 7. Zakaz konkurencji 1. W czasie trwania niniejszej Umowy oraz w okresie dwóch lat po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu Agent zobowiązuje się do nieprowadzenia na własny lub cudzy rachunek, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, bezpośrednio lub pośrednio, działalności polegającej na sprzedaży porcelany. 9

10 Część I. 2. Z tytułu powstrzymywania się przez Agenta od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu Umowy Agentowi nie należą się żadne świadczenia pieniężne. 3. Naruszenie przez Agenta zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej opisanego w ust. 1 powoduje obowiązek zapłaty przez Agenta na rzecz Spółki kary umownej w wysokości (dwieście tysięcy) złotych. 8. Tajemnica przedsiębiorstwa Agent nie może przekazywać klientom ani innym podmiotom żadnych informacji dotyczących Spółki, z wyjątkiem informacji powszechnie znanych, zawartych w materiałach promocyjnych lub reklamowych, bądź też takich, do których udostępnienia Agent został upoważniony przez Spółkę. 9. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy. 5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 6. Wszystkie spory wynikające z tytułu Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Spółka: (podpis reprezentanta Filiżanka Spółka z o.o.) Agent: (podpis Anny S.) 10

11 Kazus 2. Egzamin radcowski 2010 r. Założenia do umowy: Agentem jest Anną S., zamieszkała w Warszawie (00-180) przy ul. Miłej 1, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. Anna S., w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem , NIP , Reprezentacja Filiżanka Sp. z o.o. zgodna jest z umową spółki oraz odpisem z KRS; Filiżanka Sp. z o.o. uzyskała wszelkie niezbędne zgody potrzebne do zawarcia wiążącej umowy; Dane w rejestrze przedsiębiorców oraz ewidencji gospodarczej do chwili zawarcia umowy nie uległy zmianie; Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony; Agent będzie upoważniony do przyjmowania dla spółki zapłaty za świadczenie, które spełnia oraz do przyjmowania świadczeń, za które płaci, jak również do odbierania zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy; Agent będzie posiadał prawo wyłączności na terenie województwa zachodniopomorskiego; Agent będzie nabywał prawo do prowizji z chwilą, w której klient, zgodnie z umową sprzedaży, spełnił swoje świadczenie; Roszczenie o zapłatę prowizji będzie wymagalne z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym agent nabył prawo do prowizji; Prowizja płatna będzie kwartalnie; Zapłata prowizji będzie dokonywana na podstawie faktury VAT płatnej w terminie. 21 dni od jej otrzymania przez spółkę; Agentowi nie przysługuje zwrot wydatków związanych z wykonywaniem umowy; Agent nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji po rozwiązaniu Umowy; Naruszenie zakazu konkurencji będzie powodowało obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 200 tyś. złotych; Sądem właściwym jest sąd miejsca siedziby spółki. 11

12 Część I. Kazus 3. Egzamin adwokacki 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Nr kodu zdającego... CZWARTY DZIEŃ EGZAMINU ADWOKACKIEGO 17 CZERWCA 2011 R. CZĘŚĆ CZWARTA EGZAMINU zadanie z zakresu prawa gospodarczego Pouczenie: 1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem. a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania. b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy). 2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem. 3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa administracyjnego) wynosi 480 minut. 4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 2 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy. o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną. 12

13 Kazus 3. Egzamin adwokacki 2011 r. I. Sporządź umowę spółki partnerskiej na zlecenie wszystkich przyszłych wspólników przy następujących założeniach: 1. Umowę zawiera trzech adwokatów, którzy zamierzają w tej spółce wykonywać swój zawód. 2. Nie będzie możliwe reprezentowanie spółki przez jednego z partnerów. 3. Jeden z partnerów będzie wyłączony od prowadzenia spraw spółki. 4. W spółce będzie obowiązywała zasada, że przy pewnych, wskazanych w umowie czynnościach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki, niezbędne będzie podjęcie stosownej uchwały. 5. W spółce nie będzie funkcjonował zarząd. 6. Jeden z partnerów wskaże osobę, która wstąpi do spółki na wypadek jego śmierci. 7. Umowa powinna regulować rozszerzenie odpowiedzialności każdego z partnerów za zobowiązania spółki. II. Załóż samodzielnie brakujące elementy stanu faktycznego, w swej pracy możesz przedstawić wykaz tych założeń. III. Projektowaną umowę możesz wzbogacić o obrane samodzielnie postanowienia dodatkowe, bez uchybienia podanym wyżej założeniom. IV. W każdym miejscu niezbędnego podpisu wpisz słowo podpis wraz z zaznaczeniem, czyj jest to podpis. V. Rozwiązanie zadania winno być oparte na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu. 13

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna Istota umowy agencyjnej Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna art. 758 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego

EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego Nr kodu zdającego. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 857; o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr..

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w Warszawie pomiędzy: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, poczta Warszawa 00-131; NIP: 5251569214,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez:

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez: Umowa agencyjna zawarta w dniu w pomiędzy: zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP : 2) 3) Imię i nazwisko:, reprezentowaną przez: Stanowisko: zwaną dalej Dającym zlecenie, a zam. w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 UMOWA Nr.../2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZP/121/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/121/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

P O D A N I E. Jako poręczycieli wskazuję dwóch członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie: 1...

P O D A N I E. Jako poręczycieli wskazuję dwóch członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie: 1... ... (imię i nazwisko)... (miejsce pracy, telefon)...... (adres domowy) Załącznik Nr 1 Komisja Socjalna Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie P O D A N I E Uprzejmie proszę o udzielenie pożyczki

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy:

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy: CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

FIRMA WYDAWNICZA SEZAMM MAŁGORZATA MARUSZKIN

FIRMA WYDAWNICZA SEZAMM MAŁGORZATA MARUSZKIN UMOWA o reprezentowaniu Autora zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Firmą wydawniczą SEZAMM Małgorzata Maruszkin z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zaorskiego 2/57 kod pocztowy 02-781, o numerze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo