PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. Część I. Prawo gospodarcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. Część I. Prawo gospodarcze"

Transkrypt

1 Część I. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. I. Sporządź umowę pożyczki przy następujących założeniach: 1. Spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszem jest spółka akcyjna, udziela oprocentowanej pożyczki pieniężnej w kwocie ,00 (sto tysięcy) zł przedsiębiorcy Karolowi Szymańskiemu. 2. Spółkę przy zawieraniu umowy pożyczki reprezentuje akcjonariusz. 3. Biorący pożyczkę pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. Dający pożyczkę nie będzie miał prawnych możliwości zaspokojenia się ze wszystkich składników majątku wspólnego, ale będzie mógł zaspokoić się z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez biorącego pożyczkę. 4. W umowie pożyczki ustanowiono zabezpieczenie jej zwrotu w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz weksla własnego in blanco. Przewłaszczenie na zabezpieczenie dotyczy rzeczy ruchomej i następuje pod warunkiem rozwiązującym, wszystkie niezbędne elementy deklaracji wekslowej zawarte zostały w umowie pożyczki. 5. Sporządzenie umowy pożyczki następuje na zlecenie Karola Szymańskiego. II. Załóż samodzielnie brakujące elementy stanu faktycznego, w swej pracy przedstaw wykaz tych założeń. III. Projektowaną umowę możesz wzbogacić o obrane samodzielnie postanowienia dodatkowe. IV. W każdym miejscu niezbędnego podpisu wpisz słowo podpis wraz z zaznaczeniem, czyj jest to podpis (np. podpis Karola Szymańskiego). V. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu. 1

2 Część I. Propozycja rozwiązania Umowa pożyczki zawarta w Warszawie r. ( Umowa ), pomiędzy: AGW Spółka Akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długiej 1, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS , o numerze REGON: , o numerze NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości PLN , opłaconym w całości, reprezentowaną przez jej Akcjonariusza Barbarę Fil, upoważnioną do zawarcia niniejszej umowy na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, udzielonego r. przez działającego w imieniu AGW Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-akcyjna, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, jej Komplementariusza spółkę AGW Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr , o kapitale zakładowym w wysokości PLN , opłaconym w całości, o numerze REGON: , o numerze NIP: , w imieniu której działała Anna S. członek zarządu upoważniony, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwaną dalej Pożyczkodawcą a Karolem Szymańskim, zamieszkałym w Warszawie (02-293) przy ul. Krótkiej 1, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą To i Owo Karol Szymański, w Warszawie (03-064) przy ul. Wąskiej 1, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem , NIP , zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, zwanym dalej Pożyczkobiorcą Zwanymi dalej łącznie Stronami a osobno Stroną o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości , (sto tysięcy) złotych. 2

3 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. 2. Strony zgodnie potwierdzają, że kwota pożyczki zostanie przekazana Pożyczkobiorcy przelewem bankowym na konto nr prowadzone przez Bank PKO BP S.A. w Warszawie w terminie 3 dni od podpisania Umowy. 2. Zwrot pożyczki 1. Zwrot pożyczki nastąpi jednorazowo r. gotówką do rąk Pożyczkodawcy za pokwitowaniem wraz z odsetkami należnymi za ostatni miesiąc. 2. W przypadku opóźnienia w zwrocie pożyczki lub zapłacie odsetek Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za okres opóźnienia. 3. Odsetki 1. Od kwoty pożyczki naliczane będą odsetki umowne według stopy procentowej 5,0% w stosunku rocznym. 2. Odsetki naliczane będą za każdy dzień, przyjmując, że rok liczy 365 dni, począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia spłaty pożyczki w całości. 3. Odsetki płatne będą miesięcznie z dołu, w terminie do 5. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem 2 ust. 1 Umowy. 4. Odsetki płatne będą przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w 1 ust. 2 Umowy. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy. 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie odsetek, przekraczającego 5 dni, cała kwota pożyczki wraz z narosłymi odsetkami, staje się natychmiast wymagalna. 4. Oświadczenia Stron 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że jego małżonek nie wyraził zgody na zawarcie niniejszej Umowy. 3. Pożyczkodawca oświadcza, że akceptuje brak zgody małżonka Pożyczkobiorcy na zawarcie niniejszej Umowy i wynikające z tego ograniczenie w zaspokojeniu z majątku wspólnego małżonków. 4. Pożyczkodawca zobowiązuje się nie prowadzić egzekucji z majątku wspólnego Pożyczkobiorcy i jego małżonka z wyjątkiem przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez Pożyczkobiorcę, w szczególności Pożyczkodawca zobowiązuje się nie prowadzić egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez Pożyczkobiorcę z innej działalności zarobkowej, a także z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. 5. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki 1. W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki i należnych odsetek, Pożyczkobiorca przenosi na Pożyczkodawcę prawo własności samochodu osobo 3

4 Część I. wego marki Audi A3, rok produkcji 2004, VIN AA1AAAA11A , numer rejestracyjny WA , stanowiącego jego majątek osobisty. Przeniesienie własności następuje pod warunkiem rozwiązującym zwrotu pożyczki oraz należnych odsetek. 2. W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki oraz należnych odsetek, Pożyczkobiorca wystawia i przekazuje Pożyczkodawcy weksel własny in blanco. 3. Pożyczkobiorca upoważnia niniejszym Pożyczkodawcę do uzupełnienia weksla w razie zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Pożyczkodawcy na podstawie niniejszej Umowy. W takim wypadku Pożyczkobiorca może uzupełnić weksel sumą odpowiadającą kwocie zobowiązań Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej Umowy wraz z należnymi odsetkami. Pożyczkodawca ma prawo opatrzyć weksel datą oraz miejscem płatności wedle własnego uznania. O uzupełnieniu weksla Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym, który powinien zostać wysłany na co najmniej 7 dni przed terminem płatności weksla. 4. Pożyczkobiorca oświadcza, iż treść ustępu poprzedniego ma znaczenie deklaracji wekslowej. 6. Postanowienia końcowe 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy. 5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Pożyczkodawcy. 7. Wszelkie koszty powstałe wskutek zawarcia Umowy poniesie Pożyczkobiorca. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pożyczkobiorca (podpis reprezentanta AGW S.A. S.k.a.) Pożyczkodawca (podpis Karola Szymańskiego) 4

5 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2010 r. Założenia do umowy: Pożyczkobiorcą jest AGW Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długiej 1, Warszawa, Reprezentantem AGW S.A. S.K.A. jest Barbara Fil akcjonariusz reprezentujący spółkę na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 listopada 2010 roku; Reprezentacja AGW S.A. S.K.A. zgodna jest z umową spółki oraz odpisem z KRS; AGW S.A. S.K.A. uzyskała wszelkie niezbędne zgody potrzebne do zawarcia wiążącej umowy; Dane w rejestrze przedsiębiorców do chwili zawarcia umowy nie uległy zmianie; Przekazanie kwoty pożyczki nastąpi w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy pożyczkobiorcy; Zwrot pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 31 grudnia 2012 roku; Pożyczka będzie oprocentowana według stopy procentowej 5% w skali roku; Odsetki płatne będą miesięcznie z dołu; Opóźnienie w zapłacie odsetek powoduje wymagalność całej kwoty pożyczki; Na zawarcie umowy małżonek pożyczkobiorcy nie wyraził zgody, co pożyczkodawca zaakceptował; Przewłaszczenie na zabezpieczenie dotyczy samochodu osobowego marki Audi A3, rok produkcji 2004, VIN AA1AAAA11A , numer rejestracyjny WA ; Pożyczkobiorca upoważnia pożyczkodawcę do wypełnienia weksla własnego in blanco sumą zobowiązania, datą oraz miejscem płatności; Sądem właściwym jest sąd miejsca siedziby pożyczkodawcy. 5

6 Część I. Kazus 2. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną. w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi od spółki Filiżanka, dlatego też umowa ma zabezpieczać interes tej spółki. II. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych dla uzupełnienia stanu faktycznego, bez zmiany podanych okoliczności faktycznych. III. Niewymagane jest sporządzenie załącznika do umowy. IV. Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez zdającego, także w zakresie rodzaju i formy, w jakiej działalność będzie wykonywana. V. Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową. VI. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu. Fabryka porcelany stołowej w Klonowie przy ul. Kwiatowej 4, działająca pod firmą. Filiżanka Spółka z o.o., posiadająca NIP , REGON , wpisana do KRS pod numerem o kapitale zakładowym (słownie: jeden milion) złotych, właściwie reprezentowana przez prezesa zarządu Pawła Rysia, prowadzi sprzedaż swoich produktów w całej Polsce. W związku z rozwojem firmy i chęcią zwiększenia sprzedaży, zarząd spółki postanowił zlecić innej osobie, będącej profesjonalistą w zakresie handlu porcelaną, stałe zawieranie umów sprzedaży porcelany wyprodukowanej przez spółkę, w asortymencie stanowiącym załącznik nr 1 do przygotowywanej umowy, na jej rzecz. Wykonujący umowę będzie działał na rzecz Spółki. Według spółki, elementami koniecznymi umowy powinny być: 1) wykonywanie umowy przez stronę bez posługiwania się osobami trzecimi i realizacja zleconych czynności wyłącznie na rzecz spółki; 2) określenie, że wynagrodzenie za wykonywane czynności nie przekroczy wysokości. 10% wartości każdej zawartej umowy na rzecz spółki; 3) określenie możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli druga strona umowy będzie odpowiadała za terminowe dokonywanie zapłaty za sprzedany towar, w ramach zawartych za jej pośrednictwem umów; 4) ustalenie wyłączności na prowadzenie określonych umową czynności na terenie województwa zachodniopomorskiego; 5) zobowiązanie wykonującego umowę, poza zawieraniem umów na rzecz spółki, do wyszukiwania klientów, z którymi można zawrzeć umowy, prowadzenia działalności marketingowej, przekazywania próbek, prospektów i innych materiałów reklamowych, doręczania ofert i ich zbierania, przekazywania wszelkich informacji mających znaczenie dla zwiększenia sprzedaży; 6) umieszczenie zastrzeżenia przewidującego ograniczenie działalności, polegające na zakazie sprzedaży porcelany przez osobę wykonującą umowę, po jej rozwiązaniu przez okres 2 lat; 7) wskazanie czasu obowiązywania umowy i kwestii związanych z jej wypowiedzeniem. 6

7 Kazus 2. Egzamin radcowski 2010 r. Propozycja rozwiązania Umowa agencyjna zawarta w Warszawie r. ( Umowa ), pomiędzy: 1. Spółką pod firmą Filiżanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Klonowie przy ulicy Kwiatowej 4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym (jeden milion) złotych, reprezentowana przez prezesa zarządu Pawła Rysia upoważnionego, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwaną dalej Spółką a 2...Anną S., zamieszkałą w Warszawie (00-180) przy ul. Miłej 1, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna S., w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem , NIP , zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, zwaną dalej Agentem zwanych dalej łącznie Stronami a osobno Stroną. Zważywszy, że: 1) Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży porcelany użytkowej; 2) Spółka postanowiła zlecić innej osobie, będącej profesjonalistą w zakresie handlu porcelaną, stałe zawieranie umów sprzedaży porcelany wyprodukowanej przez Spółkę; 3) Agent posiada wiedzę i umiejętności pozyskania nowych klientów dla Spółki; Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Spółka zleca, a Agent zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem, do stałego zawierania w imieniu i na rzecz Spółki umów sprzedaży porcelany użytkowej wyprodukowanej przez Spółkę, w asortymencie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Agent jest uprawniony do zawierania umów w imieniu Spółki oraz do odbierania oświadczeń dla Spółki. 7

8 Część I. 3. Agent jest upoważniony do przyjmowania dla dającego zlecenie zapłaty za świadczenie, które spełnia za dającego zlecenie, oraz do przyjmowania dla niego świadczeń, za które płaci, jak również do odbierania zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą zawarł w imieniu dającego zlecenie. 2. Obszar działania i prawo wyłączności 1. Agent będzie prowadził działalność określoną niniejszą Umową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Agentowi przysługuje prawo wyłączności na obszarze województwa Zachodniopomorskiego. 3. Zobowiązania stron 1. Agent jest zobowiązany wykonywać Umowę osobiście i nie jest uprawniony do wykonywania Umowy przy pomocy osób trzecich. 2. Agent, poza wykonywaniem czynności o których mowa w 1 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do: 1) wyszukiwania klientów z którymi Spółka mogłaby zawrzeć umowy sprzedaży produktu, 2) prowadzenia działalności marketingowej, 3) przekazywania próbek, prospektów i innych materiałów reklamowych, 4) doręczania podmiotom wskazanym przez Spółkę ofert zawarcia umowy, 5) zbierania ofert skierowanych do Spółki, 6) przekazywania Spółce wszelkich informacji mających znaczenie dla zwiększenia sprzedaży. 3. Spółka zobowiązana jest do: 1) bezpłatnego przekazywania Agentowi materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących porcelany w ilościach i w terminie ustalonym przez Zleceniodawcę; 2) zawiadomienia Agenta w rozsądnym czasie o niewykonaniu umowy zawartej przez Agenta. 4. Wynagrodzenie 1. Strony zgodnie postanawiają, że Agent ma prawo do wynagrodzenia stanowiącego 10% wartości netto każdej zawartej przez Agenta na rzecz Spółki umowy sprzedaży ( Prowizja ). 2. Agent nabywa prawo do Prowizji z chwilą, w której klient, zgodnie z umową sprzedaży, spełnił swoje świadczenie. 3. Jeżeli umowa zawarta pomiędzy Spółką i klientem ma być wykonywana częściami, w szczególności jeżeli klient jest uprawniony dokonać zapłaty w ratach, Agent nabywa prawo do Prowizji w miarę wykonywania tej umowy. 4. Roszczenie o zapłatę Prowizji staje się wymagalne z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym Agent nabył prawo do Prowizji. 8

9 Kazus 2. Egzamin radcowski 2010 r. 5. Wynagrodzenie należne Agentowi z tytułu wykonywania niniejszej Umowy rozliczane będzie kwartalnie. 6. Agent nie może żądać prowizji, gdy oczywiste jest, że umowa z klientem nie zostanie wykonana na skutek okoliczności, za które dający zlecenie nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zaś prowizja została już agentowi wypłacona, podlega ona zwrotowi. 7. Wynagrodzenie należne Agentowi płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Agenta na rzecz Spółki, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Spółkę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Strony zgodnie postanawiają, że Agentowi nie przysługuje zwrot wydatków związanych z wykonywaniem Umowy. 5. Klauzula del credere 1. W zakresie wskazanej przez Agenta umowy z klientem, Agent ponosi odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania przez klienta, a mianowicie za terminowe dokonanie zapłaty. Wskazanie umowy, z którą związana będzie przedmiotowa odpowiedzialność nastąpi poprzez przesłanie Spółce przez Agenta najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy z klientem pisemnego zawiadomienia o ponoszeniu odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania przez klienta w formie zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 2. Z tytułu przyjęcia odpowiedzialności za wykonanie przez klienta zobowiązania w zakresie określonym w ust. 1 Agentowi przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości 20% ceny sprzedaży netto ( Prowizja Del Credere ). 3. Prowizja Del Credere przysługuje Agentowi odrębnie od każdej umowy z którą związana jest odpowiedzialność, o której mowa w ust Prowizja Del Credere jest płatna w terminie i na zasadach określonych w 4 Umowy. 6. Czas trwania umowy 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Termin wypowiedzenie upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. 3. Umowa może być wypowiedziana przez Stronę bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez drugą Stronę w całości lub w znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. 4. Wypowiedzenie musi zostać dokonane na piśmie. 7. Zakaz konkurencji 1. W czasie trwania niniejszej Umowy oraz w okresie dwóch lat po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu Agent zobowiązuje się do nieprowadzenia na własny lub cudzy rachunek, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, bezpośrednio lub pośrednio, działalności polegającej na sprzedaży porcelany. 9

10 Część I. 2. Z tytułu powstrzymywania się przez Agenta od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu Umowy Agentowi nie należą się żadne świadczenia pieniężne. 3. Naruszenie przez Agenta zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej opisanego w ust. 1 powoduje obowiązek zapłaty przez Agenta na rzecz Spółki kary umownej w wysokości (dwieście tysięcy) złotych. 8. Tajemnica przedsiębiorstwa Agent nie może przekazywać klientom ani innym podmiotom żadnych informacji dotyczących Spółki, z wyjątkiem informacji powszechnie znanych, zawartych w materiałach promocyjnych lub reklamowych, bądź też takich, do których udostępnienia Agent został upoważniony przez Spółkę. 9. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy. 5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 6. Wszystkie spory wynikające z tytułu Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Spółka: (podpis reprezentanta Filiżanka Spółka z o.o.) Agent: (podpis Anny S.) 10

11 Kazus 2. Egzamin radcowski 2010 r. Założenia do umowy: Agentem jest Anną S., zamieszkała w Warszawie (00-180) przy ul. Miłej 1, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. Anna S., w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem , NIP , Reprezentacja Filiżanka Sp. z o.o. zgodna jest z umową spółki oraz odpisem z KRS; Filiżanka Sp. z o.o. uzyskała wszelkie niezbędne zgody potrzebne do zawarcia wiążącej umowy; Dane w rejestrze przedsiębiorców oraz ewidencji gospodarczej do chwili zawarcia umowy nie uległy zmianie; Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony; Agent będzie upoważniony do przyjmowania dla spółki zapłaty za świadczenie, które spełnia oraz do przyjmowania świadczeń, za które płaci, jak również do odbierania zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy; Agent będzie posiadał prawo wyłączności na terenie województwa zachodniopomorskiego; Agent będzie nabywał prawo do prowizji z chwilą, w której klient, zgodnie z umową sprzedaży, spełnił swoje świadczenie; Roszczenie o zapłatę prowizji będzie wymagalne z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym agent nabył prawo do prowizji; Prowizja płatna będzie kwartalnie; Zapłata prowizji będzie dokonywana na podstawie faktury VAT płatnej w terminie. 21 dni od jej otrzymania przez spółkę; Agentowi nie przysługuje zwrot wydatków związanych z wykonywaniem umowy; Agent nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji po rozwiązaniu Umowy; Naruszenie zakazu konkurencji będzie powodowało obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 200 tyś. złotych; Sądem właściwym jest sąd miejsca siedziby spółki. 11

12 Część I. Kazus 3. Egzamin adwokacki 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Nr kodu zdającego... CZWARTY DZIEŃ EGZAMINU ADWOKACKIEGO 17 CZERWCA 2011 R. CZĘŚĆ CZWARTA EGZAMINU zadanie z zakresu prawa gospodarczego Pouczenie: 1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem. a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania. b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy). 2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem. 3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa administracyjnego) wynosi 480 minut. 4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 2 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy. o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną. 12

13 Kazus 3. Egzamin adwokacki 2011 r. I. Sporządź umowę spółki partnerskiej na zlecenie wszystkich przyszłych wspólników przy następujących założeniach: 1. Umowę zawiera trzech adwokatów, którzy zamierzają w tej spółce wykonywać swój zawód. 2. Nie będzie możliwe reprezentowanie spółki przez jednego z partnerów. 3. Jeden z partnerów będzie wyłączony od prowadzenia spraw spółki. 4. W spółce będzie obowiązywała zasada, że przy pewnych, wskazanych w umowie czynnościach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki, niezbędne będzie podjęcie stosownej uchwały. 5. W spółce nie będzie funkcjonował zarząd. 6. Jeden z partnerów wskaże osobę, która wstąpi do spółki na wypadek jego śmierci. 7. Umowa powinna regulować rozszerzenie odpowiedzialności każdego z partnerów za zobowiązania spółki. II. Załóż samodzielnie brakujące elementy stanu faktycznego, w swej pracy możesz przedstawić wykaz tych założeń. III. Projektowaną umowę możesz wzbogacić o obrane samodzielnie postanowienia dodatkowe, bez uchybienia podanym wyżej założeniom. IV. W każdym miejscu niezbędnego podpisu wpisz słowo podpis wraz z zaznaczeniem, czyj jest to podpis. V. Rozwiązanie zadania winno być oparte na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu. 13

PRAWO GOSPODARCZE. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

PRAWO GOSPODARCZE. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Część I. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. Nr kodu zdającego... Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej CZWARTY DZIEŃ EGZAMINU ADWOKACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo