SMS KREDYT HOLDING S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMS KREDYT HOLDING S.A."

Transkrypt

1 SMS KREDYT HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku

2 Spis treści I. Informacje ogólne Podstawowe dane Spółki Informacja o działalności Spółki Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku Akcjonariat Spółki... 4 II. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Aktualna sytuacja finansowa Przewidywana sytuacja finansowa... 6 III. Przewidywany rozwój jednostki... 7 IV. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)... 7 V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju... 7 VI. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych... 7 VII. Instrumenty finansowe Ryzyko związane z utratą płynności, na jakie narażona jest jednostka Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym... 8 VIII. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego... 8 IX. Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń

3 I. Informacje ogólne 1. Podstawowe dane Spółki (dalej: Spółka, Jednostka) powstała 29 grudnia 2010 roku, w wyniku uchwalenia Statutu Spółki w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 7488/2010 w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. Od 11 lipca 2011 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. ul. Świętego Mikołaja 8-11 tel.: fax: NIP: Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy ,00 zł wpłacony w całości. 2. Informacja o działalności Spółki jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, a jej działalność ma charakter spółki holdingowej. Spółka jest odpowiedzialna za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju całej grupy kapitałowej. Podmiotami prowadzącymi działalność operacyjną w grupie kapitałowej tworzonej przez Spółkę są: SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j., której działalność polega na udzielaniu pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. Spółka działa od 2007 roku na terenie całej Polski i udziela pożyczek na kwoty do 15 tys. PLN na okres do 48 miesięcy, Profeskasa S.A., której działalność polega na budowaniu sieci agencyjnej punków zajmujących się obsługą płatności. Obecnie Spółka posiada 183 punkty obsługi kasowej zarejestrowane w rejestrze usług płatniczych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: Zarządzanie spółkami należącymi do grupy kapitałowej, Pozyskiwanie finansowania w postaci emisji obligacji, Zarządzanie funduszem inwestycyjnym. 3. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku Zarząd Michał Stanioch Stanowisko Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Do dnia 27 marca 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki : W dniu 4 lutego 2014 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Tomasza Bałandziuk o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu z dniem 4 lutego 2014 roku, Dnia 29 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę, na mocy której w dniu 29 września 2014 roku odwołała Pana Marcina Tokarka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu zarządu Spółki z dniem 29 września 2014 roku, Dnia 9 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powzięła uchwałę, na mocy której powierzyła z dniem 09 stycznia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu Panu Michałowi Stanioch, który dotychczas pełnił w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz powołała do Zarządu Panią Lucynę Haśnik i Pana Daniela Meniów na wspólną pięcioletnią kadencję. 3

4 Rada Nadzorcza Stanowisko Jakub Urbański Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Uchmanowicz Małgorzata Urbańska - Lach Tomasz Kęcerski Jarosław Olejarz Karolina Lach - Guziak Jarosław Lenart Do dnia 27 marca 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki : Dnia 4 lutego 2014 roku Paweł Puterko złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Dnia 4 czerwca 2014 roku na podstawie uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została powołana w skład Rady Nadzorczej Pani Karolina Lach-Guziak, Dnia 25 sierpnia 2014 roku Pani Karolina Lach złożyła rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, Dnia 19 września 2014 na podstawie uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została powołana w skład Rady Nadzorczej Pani Karolina Lach- Guziak, Dnia 17 grudnia 2014 roku Pan Rafał Małek złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, Dnia 9 lutego 2015 roku na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został powołany w skład Rady Nadzorczej Pan Jarosław Lenart. 4. Akcjonariat Spółki Tabela prezentuje strukturę własności kapitału zakładowego Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku: Akcjonariat Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Janusz Tchórzewski ,0 53,9444% ,0 53,9444% Agata Uchmanowicz ,0 20,9742% ,0 20,9742% Pozostali ,0 25,0814% ,0 25,0814% Łącznie ,0 100,0000% ,0 100,0000% Na 31 grudnia 2014 roku dwóch akcjonariuszy posiadało co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. II. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 1. Aktualna sytuacja finansowa Spółka poniosła w omawianym okresie stratę na poziomie 794,4 tys. PLN. Spółka nie prowadzi istotnej działalności operacyjnej. Spółka uzyskuje przychody finansowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych oraz z tytułu ustanowionej kaucji zabezpieczającej kredyt bankowy udzielony spółce zależnej SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp. j. Głównymi kosztami Spółki są koszty finansowe związane z obsługą wyemitowanych obligacji, koszty Zarządu oraz usługi doradcze i prawne. Spółka do września 2014 roku uzyskiwała przychody z tytułu zarządzania funduszem inwestycyjnym. Znaczący wpływ na wynik finansowy w 2014 roku miało ujęcie straty w kwocie 465,6 tys. PLN związanej z likwidacją SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz sprzedażą spółki zależnej SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A. Spółka w trakcie 2014 roku obniżyła oprocentowanie oraz wydłużyła termin zapadalności zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, co miało pozytywny wpływ na osiągane przez nią wyniki finansowe. 4

5 Skrócony bilans i rachunek zysków i strat przedstawiają tabele poniżej: Bilans jednostkowy - Aktywa (w tys. PLN) A. Aktywa trwałe , ,7 I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: Inne wartości niematerialne i prawne - - II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe - - III. Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe , ,8 1. Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , ,8 a) w jednostkach powiązanych , ,8 - udziały lub akcje , ,0 - inne papiery wartościowe - 342,8 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 234,2 238,9 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 234,2 238,9 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - B. Aktywa obrotowe , ,5 I. Zapasy - - II. Należności krótkoterminowe 171,8 367,1 1. Należności od jednostek powiązanych 149,2 356,8 2. Należności od pozostałych jednostek 22,6 10,3 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy 22,6 0,2 b) inne - 10,1 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,8 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,8 a) w jednostkach powiązanych 90,5 - - udzielone pożyczki 90,5 - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach inne krótkoterminowe aktywa finansowe , ,9 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 254,4 128,9 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12,5 12,6 Aktywa razem , ,2 5

6 Bilans jednostkowy Pasywa (w tys. PLN) A. Kapitał (fundusz) własny , ,4 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 500, ,0 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - III. Udziały (akcje) własne -37,3 - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,7 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 97,4 - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - VIII.Zysk (strata) netto -794,4-376,3 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,8 I. Rezerwy na zobowiązania 32,9 91,3 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32,9 91,3 2. Pozostałe rezerwy - krótkoterminowe - - II. Zobowiązania długoterminowe 7 987,0-1. Wobec pozostałych jednostek 7 987,0 - a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 7 987,0 - III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 818, ,4 1. Wobec jednostek powiązanych 2 220,7 896,1 a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy - 1,8 b) inne 2 220,7 894,3 2. Wobec pozostałych jednostek 1 598, ,3 a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 575, ,1 b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy 13,7 33,6 c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 8,6 7,4 d) inne - 0,2 3. Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe 30,8 24,1 1. Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe 30,8 24,1 Pasywa razem , ,2 Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 18,0 24,0 B. Koszty działalności operacyjnej -814,7-876,9 C. Zysk (strata) ze sprzedaży -796,7-852,9 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,5 10,8 E. Pozostałe koszty operacyjne -0,2-10,6 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -796,4-852,7 G. Przychody finansowe 1 972, ,8 H. Koszty finansowe , ,8 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -848,1-463,7 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - K. Zysk (strata) brutto -848,1-463,7 L. Podatek dochodowy 53,7 87,4 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - N. Zysk (strata) netto -794,4-376,3 2. Przewidywana sytuacja finansowa Spółka w dalszym ciągu będzie ponosiła koszty funkcjonowania związane z własną działalnością oraz z pozyskiwaniem finansowania dla Grupy Kapitałowej w formie obligacji. Spółka przewiduje zmniejszenie kosztów finansowania w związku z tym, że prawie połowa zadłużenia z tytułu obligacji posiada zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR, którego wartość w ostatnich miesiącach uległa zmniejszeniu. Równocześnie kolejne emisje będą charakteryzowały się niższymi stopami procentowymi. 6

7 Spółka zależna SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp. j. zamierza podjąć negocjacje z bankiem, zmierzające do obniżenia kwoty lokaty stanowiącej zabezpieczenie dla kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną, co miałoby wpływ na obniżenie poziomu zadłużenia III. Przewidywany rozwój jednostki Spółka planuje w dalszym ciągu zapewniać rozwiązania pozwalające na finansowanie rozwoju spółki zależnej SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp. j. W tym celu rozważane są dalsze emisje obligacji. Spółka planuje uproszczenie Grupy Kapitałowej, a tym samym zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania. IV. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) W roku 2014 Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów). V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W 2014 roku Spółka nie prowadziła działalności w dziedzinie badań i rozwoju. VI. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. działając na podstawie uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2014 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę nabywania akcji własnych w celu umorzenia i przyjął Program odkupu akcji własnych, zgodnie z którym dokonywane są transakcje nabycia akcji Spółki. Celem Programu Odkupu jest nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Poniższa tabela prezentuje łączną liczbę akcji własnych nabytych w ramach Programu odkupu akcji własnych w 2014 roku: Liczba akcji Średnia cena zakupu Wartość nominalna akcji % udział w kapitale zakładowym % głosów na WZA ,54 PLN 0,50 PLN 0,50% 0,50% Do 27 marca 2015 roku Spółka nabyła łącznie sztuk akcji stanowiących 0,66% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 0,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. VII. Instrumenty finansowe 1. Ryzyko związane z utratą płynności, na jakie narażona jest jednostka Ryzyko płynności polega na utracie lub ograniczeniu zdolności terminowego regulowania zobowiązań. Spółka na bieżąco monitoruje stan środków pieniężnych oraz planuje przepływy w taki sposób, aby zachować ciągłość finansowania prowadzonej działalności. W 2014 roku Spółka wyemitowała obligacje na łączną kwotę tys. PLN. W tym: O terminie wymagalności 1 rok: o stałym oprocentowaniu 12,0% o łącznej wartości tys. PLN, o stałym oprocentowaniu 10,5% o łącznej wartości 200 tys. PLN. O terminie wymagalności 2 lata: o stałym oprocentowaniu 12,0% o łącznej wartości 950 tys. PLN, o stałym oprocentowaniu 10,5% o łącznej wartości tys. PLN, o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 3M + 7,82 % o wartości tys. PLN. 7

8 Poniższa tabela prezentuje stan obligacji na 31 grudnia 2014 roku: Seria Oprocentowanie Data przydziału Data wykupu Kwota tys. PLN 1 Seria AA 12,0% 31 stycznia stycznia ,00 2 Seria AC 12,0% 29 marca marca ,00 3 Seria AE 12,0% 28 maja maja ,00 4 Seria AG WIBOR 3M+7,82% 29 lipca lipca ,00 5 Seria AH 10,5% 16 lipca lipca ,00 6 Seria AI 12,0% 08 sierpnia maja ,00 7 Seria AJ 10,5% 17 grudnia listopada ,00 Na 31 grudnia 2014 roku Spółka posiada zobowiązanie wobec jednostek powiązanych wraz z odsetkami z tytułu pożyczek otrzymanych od spółek zależnych w kwocie 2 056,5 tys. PLN oraz z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 164,2 tys. PLN. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych wobec pozostałych jednostek wynoszą na 31 grudnia 2014 roku 9 562,7 tys. PLN. Jednocześnie Spółka utrzymuje lokatę w wysokości tys. PLN, która stanowi zabezpieczenie dla kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. Oprocentowanie kaucji jest stałe i wynosi 2,8 % w stosunku rocznym. Spółka udzieliła pożyczkę spółce zależnej SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., za którą należność na 31 grudnia 2014 roku wynosi 90,5 tys. PLN. 2. Cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym Spółka prowadząc swoją działalność narażona jest na ryzyko finansowe, a przede wszystkim na: ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności. Spółka nie wykorzystuje w swojej działalności instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyka zmiany cen, ryzyka kredytowego oraz ryzyka płynności. Ryzyko zmiany cen Ryzyko cenowe oznacza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen zużywanych materiałów i surowców. Spółka ocenia to ryzyko jako niskie, ponieważ wyniki Spółki nie są zależne od cen dostawców. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe w Spółce wynika z pożyczek udzielonych spółkom zależnym na kwotę 90 tys. PLN. Ryzyko to jest związane z ewentualnym brakiem możliwości dokonania spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę, a ekspozycja na to ryzyko jest równa wartości bilansowej tych instrumentów. Ryzyko stopy procentowej Narażenie spółki na ryzyko zmiany stopy procentowej nie jest znaczące i związane jest ze zmianą rynkowych stóp procentowych wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii AG ze zmienną stopą procentową (WIBOR 3M + 7,82%). W przypadku zmiany oprocentowania WIBOR 3M o jeden punkt procentowy, roczny koszt z tytułu odsetek zmieniłby się o 40,6 tys. PLN. VIII. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego W 2014 roku na działalność Spółki miały istotny wpływ: Przeprowadzenie procesu likwidacji kontrolowanego przez Spółkę funduszu inwestycyjnego tj. SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, 8

9 Sprzedaż spółki zależnej SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A., Kupno akcji spółki Profeskasa S.A., zwiększające udział w tej spółce o 32,4%. Dnia 26 lutego 2015 roku Spółka otrzymała od podmiotu zależnego Eroniada Ltd. z siedzibą w Limassol, Republika Cypru informację o zarejestrowaniu przez właściwy sąd umorzenia udziałów zwykłych wyemitowanych w spółce Eroniada, które stanowią 99% wszystkich wyemitowanych udziałów. Po umorzeniu przedmiotowych udziałów, kapitał zakładowy spółki Eroniada wynosić będzie 5 tys. EUR i dzielić się będzie na udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR każdy, z czego kapitał wyemitowany spółki Eroniada wynosić będzie 40 EUR i będzie dzielił się na 40 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy udział. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, spółka Eroniada dokona przeniesienia na rzecz Emitenta szt. akcji spółki zależnej tj. SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. IX. Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń Ryzyko utraty kluczowych pracowników w swojej działalności oraz w ramach grupy kapitałowej wykorzystuje kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie swoich pracowników. Utrata w krótkim okresie kilku kluczowych pracowników, w tym przede wszystkim kadry menedżerskiej mogłaby w istotny negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz tworzącą ją grupę kapitałową w przyszłości. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym i z tego też względu jest uzależniona pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi, takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych wpłynęły na sytuację gospodarczą w Polsce. Odnotowano spadek tempa krajowego wzrostu gospodarczego oraz wzrost stopy bezrobocia. Opisane powyżej tendencje makroekonomiczne wpłynęły i mogą wpływać na sytuację finansową Spółki. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki i kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Spółki. Ryzyko zmian regulacji prawnych Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących kredytów konsumenckich, działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Spółki. Zmiany przepisów prawa mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp. Powyższe okoliczności a w szczególności zmiany przepisów prawnych dotyczących udzielania pożyczek gotówkowych dla osób fizycznych mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania są wciąż niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do UE. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki. Michał Stanioch Daniel Meniów Lucyna Haśnik Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok składa się z 9 kolejno ponumerowanych stron. 9

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo