SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za okres XII kadencji w latach

2 Wykaz uchwał XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP z 30 września 2007 r. Uchwała nr 1/ w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Związku OSP RP. Uchwała nr 2/ w sprawie powołania w skład Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała nr 3/ w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała nr 4/ w sprawie określenia liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wyboru. Uchwała nr 5/ w sprawie określenia liczby członków Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wyboru. Uchwała nr 6/ w sprawie zmian w statucie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała nr 7/ w sprawie uchwalenia programu działania Związku OSP RP na lata Uchwała nr 8/ w sprawie nadania / nie nadania imienia gen. Stanisława Taczaka Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP woj. wielkopolskiego. Uchwała nr 9/ w sprawie przyznania prawa ustanowienia i prawa nadawania Odznaki Honorowej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa wielkopolskiego (Semper Vigilant). Uchwała nr 10/ w sprawie przerwania obrad. 2

3 Uchwała nr 7/2007 XII Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 30 września 2007 r. w sprawie: uchwalenia programu działania Związku OSP RP na lata Na podstawie 20 ust. 2 statutu Związku OSP RP, XII Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: Przyjąć do realizacji na XII kadencję program działania, który obejmuje: 1. Tworzenie warunków usprawniających działalność statutową, a w szczególności ratowniczą OSP i Związku OSP RP we współpracy z przedstawicielami władzy wykonawczej i ustawodawczej Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Kontynuacja współpracy z Parlamentarnym Zespołem Strażaków w zakresie stanowienia i nowelizacji prawa dotyczącego działalności OSP i Związku OSP RP oraz pomocy finansowej z budżetu państwa. 2) Monitorowanie i udział w pracach legislacyjnych dotyczących OSP i ZOSP RP w tym m.in. udziału OSP w szeroko pojętym ratownictwie i ochronie ludności. 3) Pozyskiwanie przez Związek środków finansowych z przeznaczeniem na wspieranie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych i działalności statutowej oddziałów Związku OSP RP, w tym w szczególności oddziałów powiatowych. 4) Pomoc doradcza i szkoleniowa dla OSP nt. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (m.in. z Unii Europejskiej, fundacji i od innych osób prawnych). 5) Intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania przez Związek OSP RP, jako organizacje pożytku publicznego, środków finansowych z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Wspieranie działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych: 1) Stała troska Związku OSP RP o zapewnienie niezbędnej liczby członków czynnych gwarantujących sprawne działania ratownicze jednostek operacyjno-technicznych OSP oraz realizację zadań statutowych. 2) Konsekwentne działania, aż do uzyskania możliwie pozytywnych efektów w zakresie: a) dodatków do emerytur i rent oraz możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę dla członków OSP z 30-letnim stażem w społecznej strażackiej służbie, b) racjonalnego zorganizowania badań lekarskich dla strażaków ratowników OSP oraz pokrycia kosztów tych badań z budżetu państwa, c) uregulowania statusu prawnego członków OSP wykonujących zadania statutowe oraz obowiązkowego ich ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w czasie wykonywania tych zadań, 3

4 d) bezkonfliktowego doraźnego (alarmowego) zwalniania przez pracodawców strażaków ratowników OSP na akcje ratownicze i ćwiczenia oraz uzgodnionego zwalniania na szkolenia. Członkowie OSP działają w interesie publicznym i nie mogą być z tego tytułu pokrzywdzeni. Pracodawcy w ww. sytuacjach powinni otrzymywać odpowiednie zadośćuczynienie, e) uzyskania dla strażaków ratowników OSP rangi zawodu uciążliwego. 3) Kontynuacja wypracowanego przez Związek programu i sprawdzonych w praktyce rozwiązań zabudowy podwozi (karosażu) na samochody pożarnicze oraz zakup nowych samochodów dla OSP. 4) Utrzymanie co najmniej na dotychczasowym poziomie pomocy finansowej (dopłat) przy zakupie dla OSP sprzętu i wyposażenia ratowniczego (samochodów, motopomp, narzędzi hydraulicznych, radiostacji, sprzętu pływającego, węży tłocznych, komputerów itp.). 5) Rozwijanie przez WUS w Brzezinach współpracy z OSP w zakresie wyposażania strażaków ratowników OSP w środki ochrony indywidualnej. 6) Współdziałanie z KG PSP oraz monitorowanie pełnego i racjonalnego wdrażania systemu szkolenia członków czynnych, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Likwidacja do końca 2012 roku braków w wyszkoleniu podstawowym i specjalistycznym strażaków ratowników OSP oraz wyszkoleniu dowódców. 7) Współudział w realizacji zadań poprawiających organizację i skuteczność działań ratowniczych z udziałem OSP poprzez: a) pomoc w organizacji, wyposażeniu i funkcjonowaniu w strażnicach OSP gminnych centrów zarządzania kryzysowego, b) umocnienie roli komendanta gminnego Związku jako dowódcy i koordynatora działań operacyjno-technicznych OSP, c) przygotowanie obiektów OSP do szkolenia strażaków ratowników w zakresie przewidzianym w Systemie szkolenia członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych. d) kontynuowanie szkolenia medycznego dla strażaków ratowników OSP, e) współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu procedur ratowniczych oraz w przygotowaniu materiałów szkoleniowo-informacyjnych dla jednostek operacyjno-technicznych OSP, f) współpraca z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu i doskonaleniu funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, g) współpraca z Policją i Pogotowiem Ratunkowym w zakresie doskonalenia działań ratowniczych. 3. Udział Związku OSP RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju: 1) Współudział w tworzeniu rozwiązań dla ośrodków zarządzania kryzysowego. 2) Współtworzenie i monitorowanie działalności gminnych centrów zarządzania kryzysowego. 3) Propagowanie nowoczesnych technologii w zakresie bezpieczeństwa. 4) Współudział w tworzeniu procedur ratowniczych. 5) Monitorowanie wdrażania systemu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 6) Wypracowanie modelu ratownika społecznego członka ochotniczej straży pożarnej - z określeniem jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 7) Inspirowanie ruchu ochotniczego pożarnictwa na obszarach miejskich. 4

5 4. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Promocja OSP i Związku OSP RP: 1) Aktywna współpraca z mediami na rzecz tworzenia w nich pozytywnego wizerunku OSP i ZOSP RP. 2) Propagowanie i upowszechnianie, w tym za pomocą Internetu, czasopisma Strażak i innych wydawnictw prezentujących bieżącą działalność OSP i Związku, 3) Organizowanie imprez propagujących ochronę przeciwpożarową, w tym między innymi w formie: a) obchodów Dnia Strażaka, jubileuszów i innych uroczystości połączonych z prezentacją dorobku i zadań ochotniczego pożarnictwa, b) kampanii informacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim nt. sposobu funkcjonowania OSP i Związku OSP RP, ich działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz rozwoju aktywności społecznej lokalnych środowisk, 4) Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami kultury i oświaty, samorządami lokalnymi. 5) Upowszechnianie i wspieranie tradycji uczestnictwa OSP i ZOSP RP w obchodach uroczystości kościelnych. 5. Wspieranie większego udziału kobiet i tworzenie sprzyjających warunków do ich aktywnego działania w ogniwach Związku OSP RP i OSP: 1) Doskonalenie współpracy z lokalną społecznością oraz instytucjami i organizacjami. 2) Zwiększanie udziału kobiet w różnego rodzaju szkoleniach i kursach (np. ratownictwa medycznego). 3) Popularyzowanie w szerszym zakresie zasad bezpieczeństwa powszechnego oraz zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom (dotyczy to szeroko pojętej prewencji). 6. Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży : 1) Wspieranie działań podejmowanych przez OSP na rzecz dzieci i młodzieży. Propagowanie zasad służby strażackiej i jej dorobku. 2) Kontynuowanie działalności MDP, zgodnie z przyjętymi w OSP zasadami. 3) Pomoc w organizacji letnich obozów szkoleniowych MDP. 4) Konsultowanie z przedstawicielami młodzieży projektów regulaminów i uchwał na wszystkich szczeblach oraz doskonalenie istniejących regulaminów. 5) Nawiązywanie i rozwijanie współpracy ze szkołami, organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym przy organizacji OTWP. 6) Podjęcie działań zmierzających do zmian w ustawodawstwie dotyczących umożliwienia opiekunom i dowódcom młodzieżowych drużyn pożarniczych zdobywania uprawnień niezbędnych w pracy z młodzieżą, w tym m.in.: zrównanie praw instruktora młodzieży pożarniczej (opiekuna i dowódcy MDP) z prawami instruktora harcerskiego. 7) Wypracowywanie i przygotowywanie nowoczesnych, atrakcyjnych i przystępnych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych niezbędnych do pracy w MDP. 8) Organizowanie warsztatów, kursów i seminariów szkoleniowych mających na celu zdobycie przez uczestniczących w nich dowódców i opiekunów MDP umiejętności, 5

6 uprawnień i wiedzy niezbędnej w działalności wychowawczej. Wskazywanie innowacyjnych metod działania z młodzieżą pożarniczą. 9) Propagowanie sportów pożarniczych, organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych. 10) Utworzenie portalu internetowego i forum internetowego dla MDP. 7. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego OSP: 1) Kontynuacja przeglądów dorobku ruchu artystycznego na wszystkich szczeblach. 2) Pomoc orkiestrom w dostępie do repertuaru i jego doborze. 3) Organizowanie dla animatorów amatorskiego ruchu artystycznego OSP kursów, konsultacji, seminariów, warsztatów pozwalających na wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami. 4) Wyróżnianie najlepszych zespołów i orkiestr oraz ich kierowników. 5) Poprawa usytuowanej w strażnicach OSP bazy szkoleniowej, w tym sal do ćwiczeń i prób. 8. Dokumentowanie działalności OSP i Związku OSP RP: 1) Kontynuowanie konkursów historycznych. 2) Przygotowywanie dostępnymi środkami wydawnictw prezentujących dorobek OSP i Związku OSP RP. 3) Współpraca historyków z komisjami problemowymi oraz prezentowanie ich dorobku podczas strażackich uroczystości. 4) Udzielanie pomocy społecznym placówkom muzealnym i opiekunom izb tradycji. 5) Udostępnienie historykom i działaczom materiałów archiwalnych dotyczących działalności OSP i Związku. 9. Wewnątrzorganizacyjna działalność Związku OSP RP: 1) Usprawnianie przepływu informacji pomiędzy Zarządem Głównym Związku OSP RP i jego oddziałami a ochotniczymi strażami pożarnymi. 2) Rozwój i doskonalenie sprawozdawczości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 3) Zwiększanie reprezentacji kobiet i młodzieży w OSP i Związku OSP RP. 4) Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów dla działaczy OSP i Związku OSP RP. 5) Wspieranie rozwoju sportu pożarniczego, szkolenia sędziów i instruktorów, a także doskonalenie regulaminów, propagowanie zasad zdrowej rywalizacji oraz działań na rzecz kultury fizycznej w środowisku ochotniczych straży pożarnych. 6) Pomoc informacyjna i szkoleniowa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i administracyjnej przez OSP. 7) Pomoc prawna dla OSP. 8) Współpraca i pomoc w zakresie pozyskiwania środków z UE. 10. Współpraca międzynarodowa z organizacjami pożarniczymi, w tym: 1) Wymiana doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych z krajami-członkami CTIF i UE. 2) Świadczenie pomocy ochotniczym strażom pożarnym i oddziałom Związku OSP RP w podejmowaniu współpracy z organizacjami strażackimi za granicą. 6

7 3) Powołanie w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną Komitetu Narodowego CTIF i aktywny udział Związku w jego pracach. 4) Nawiązywanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej młodzieży pożarniczej. 5) Nawiązywanie współpracy i podpisanie umów z organizacjami pożarniczymi w krajach UE. 2 Zjazd wyraża podziękowanie i uznanie wszystkim członkom ochotniczych straży pożarnych, działaczom Związku OSP RP oraz przyjaciołom i sympatykom ochotniczego pożarnictwa za zaangażowanie, trud i pomoc w realizacji zadań określonych uchwałą programową XI Zjazdu Krajowego ZOSP RP. Jednocześnie wyraża przekonanie, że dotychczasowa owocna współpraca będzie również gwarancją realizacji uchwały programowej XII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP na lata Zobowiązać Zarząd Główny ZOSP RP do szczegółowego przeanalizowania wniosków zgłoszonych w dyskusji zjazdowej i określenia sposobu ich realizacji. 3 4 Zobowiązać Zarząd Główny ZOSP RP i jego Komisje Problemowe do określenia zadań oraz harmonogramu ich realizacji, których wykonanie zapewni realizację programu, o którym mowa w 2 uchwały. Zobowiązać członków i oddziały Związku OSP RP do realizacji zadań, o których mowa w 4. Zobowiązać Zarząd Główny ZOSP RP do składania rocznych sprawozdań z realizacji programu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący obrad XII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP Janusz Konieczny 7

8 Wstęp 15 września 2012 roku zakończy się XII kadencja w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest to data XIII Zjazdu Krajowego ZOSP RP. Dokonana zostanie na nim ocena minionych pięciu lat. Ukazane zostaną sukcesy, ale też i niepowodzenia jakich nie udało się uniknąć. Przyjęte przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP uchwały wytyczały drogę jaką winien przebyć Związek od 2007 do 2012 roku. Uchwały numer 2, 3, 4 i 5 wskazały władze, dla których priorytetem była realizacja uchwały nr7 programowej - i postępowanie zgodne z zapisami statutu znowelizowanego uchwałą nr 6. Rzetelną i obiektywną ocenę przyjętych przez XII Zjazd Krajowy ZOSP RP kierunków działania oraz zadań odpowiadających bieżącym potrzebom jakie podejmowały władze Związku przedstawiamy w przedkładanym XIII Zjazdowi Krajowemu Związku OSP RP - Sprawozdaniu z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za okres XII kadencji w latach Rejestracja Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. w Krajowym Rejestrze Sądowym Na podstawie uprawnienia wynikającego ze statutu Związku - 71 ust. 1 pkt. 1 i na wnioski składane przez oddziały wojewódzkie Związku XII Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 6/2007 z dnia 30 września 2007 roku uchwalił zmiany w statucie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - : 7, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 34a, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 47a, 51, 54, 56, 58, 58a, 62, 63, 64, 66, 69, 73. Jednolity tekst statutu Związku OSP RP z wprowadzonymi powyższymi zmianami, pismem z dnia 25 marca 2008 roku (po powołaniu Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP) przesłany został do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy w celu ich rejestracji. Dokumentem świadczącym o dokonaniu tego faktu jest przesłany pismem z dnia 8 kwietnia 2008 roku przez w/w Sąd Rejonowy poświadczony odpis statutu Stowarzyszenia (Związku OSP RP) z sygnaturą KRS Zarejestrowany jednolity tekst obowiązującego statutu Związku OSP RP upowszechniany jest poprzez zamieszczenie jego treści w zakładce O nas na stronie internetowej Po zmianach jakie nastąpiły 30 kwietnia 2009 roku w składzie Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP dokonany został kolejny wpis w KRS w dniu 28 czerwca 2010 roku sygnatura akt WA XII NS-REJ.KRS/13666/10/159 Również na stronie tej zamieszczony jest do powszechnego dostępu aktualny wyciąg z rejestru KRS. 8

9 Struktura władz ZOSP RP. Związek zrzesza ochotniczych straży pożarnych, skupiających ogółem członków, w tym mogących brać czynny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Przy OSP działa: kobiecych drużyn pożarniczych z członkiń, młodzieżowych drużyn pożarniczych, które skupiają dziewcząt oraz chłopców. Związek OSP RP posiada 16 Oddziałów Wojewódzkich, 339 Oddziałów Powiatowych i Zarządów Gminnych. Tabela 1. Struktura władz ZOSP RP L.p Województwo Liczba Oddziałów Powiatowych Liczba Oddziałów Gminnych Liczba OSP 1 dolnośląskie kujawsko - pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świetokrzyskie warmińsko - mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie RAZEM Otrzymane przez Związek OSP RP wyróżnienia i nagrody. Dyplom Benemerenti W dniu 8 stycznia 2011 roku, z okazji obchodów 20-tej rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Benemerenti. Dyplomy takie otrzymał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowa Straż Pożarna oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Polscy strażacy otrzymali to 9

10 wyróżnienia za swoją niezwykłą ofiarność i poświęcenie w bezpośrednich działaniach ratowniczych, podczas dramatycznej walki z powodzią w 2010 r. Dyplom Benemerenti ( dobrze zasłużonym ) Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, ustanowiony dekretem ówczesnego Biskupa Polowego WP abp. gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia w dniu 23 lutego 1995 r., przyznawany jest dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość. Wręczany przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego bp. Jana Guzdka Dyplom, w imieniu Związku OSP RP odebrał druh Waldemar PAWLAK - Prezes ZG ZOSP RP. Fotografia 1. Dyplom Benemerenti Fotografia 2. Akt nadania Dyplomu Benemerenti Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego. Kapituła Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego nadała Zarządowi Głównemu Związku OSP RP Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego za wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, za wzorową współpracę z PSP, za zaangażowanie i bezcenną działalność na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Medal wręczony został podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 90 lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. Medal pamiątkowy PRO MASOVIA Podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 90 lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik za wybitne zasługi oraz 10

11 całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, wyróżnił Związek OSP RP medalem pamiątkowym PRO MASOVIA. Fotografia 4. Dyplom nadania Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego Fotografia 3. Dyplom nadania Medalu Pamiatkowego PRO MASOVIA Zatrudnienie Średnioroczne zatrudnienie na etatach w ZOSP RP w latach kształtowało się jak w poniższej tabeli. Tabela 2. Zatrudnienie średnioroczne w etatach w ZOSP RP w latach Rok na dzień 30 kwietnia Biuro ZG 31,14 32,68 31,56 33,15 32,83 32,50 Biura ZOW 124,74 124,34 118,84 121,6 127,06 125,45 WUS Brzeziny 102,5 97,49 94,86 105,35 106,65 103,65 Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy w Kirach

12 Władze Związku OSP RP. XII Zjazd Krajowy zatwierdził Zarząd Główny w składzie 66 członków oraz dokonał wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego liczących po 16 członków. Pracami Związku kierowało 21 osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w tym prezes i siedmiu wiceprezesów. Zarząd Główny powołał 9 komisji problemowych, w tym Radę Programową miesięcznika Strażak. 1.1 Zarząd Główny 30 września 2007 r. XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP uchwałą nr 3/2007 zatwierdził Zarząd Główny, do którego weszli przedstawiciele wszystkich zarządów oddziałów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz powołani przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub instytucji współdziałających ze Związkiem w składzie: 1. Ryszard Dąbrowa woj. dolnośląskie 2. Andrzej Łabentowicz woj. dolnośląskie 3. Ireneusz Niedźwiecki woj. dolnośląskie 4. Zdzisław Dąbrowski woj. kujawsko-pomorskie 5. Leszek Szmyt woj. kujawsko-pomorskie 6. Piotr Tomaszewski woj. kujawsko-pomorskie 7. Jan Łopata woj. lubelskie 8. Kazimierz Mielnicki woj. lubelskie 9. Tadeusz Sławecki woj. lubelskie 10. Marian Starownik woj. lubelskie 11. Franciszek Jerzy Stefaniuk woj. lubelskie 12. Janusz Szpak woj. lubelskie 13. Elżbieta Polak woj. lubuskie 14. Grzegorz Czechowski woj. łódzkie 15. Józef Dziemdziela woj. łódzkie 16. Józef Misiak woj. łódzkie 17. Ryszard Szmaja woj. łódzkie 18. Tadeusz Woźniak woj. łódzkie 19. Józef Cholewka woj. małopolskie 20. Czesław Kosiba woj. małopolskie 21. Edward Siarka woj. małopolskie 22. Zygmunt Szopa woj. małopolskie 23. Zbigniew Gołąbek woj. mazowieckie 24. Zbigniew Kaliszyk woj. mazowieckie 25. Waldemar Pawlak woj. mazowieckie 26. Jerzy Pełka woj. mazowieckie 27. Zdzisław Remiszewski woj. mazowieckie 28. Antoni Jan Tarczyński woj. mazowieckie 29. Andrzej Borowski woj. opolskie 30. Teresa Tiszbierek woj. opolskie 31. Franciszek Augustyn woj. podkarpackie 32. Janusz Konieczny woj. podkarpackie 33. Mieczysław Kot woj. podkarpackie 34. Edward Szlichta woj. podkarpackie 35. Bogdan Kołakowski woj. podlaskie 12

13 36. Antoni Milewski woj. podlaskie 37. Stanisław Gajek woj. pomorskie 38. Grzegorz Pladzyk woj. pomorskie 39. Zygmunt Tomczonek woj. pomorskie 40. Zbigniew Meres woj. śląskie 41. Ireneusz Skubis woj. śląskie 42. Marek Trombski woj. śląskie 43. Bolesław Gradziński woj. świętokrzyskie 44. Ryszard Januszek woj. świętokrzyskie 45. Mirosław Pawlak woj. świętokrzyskie 46. Grzegorz Kniefel woj. warmińsko-mazurskie 47. Józef Maciejewski woj. warmińsko-mazurskie 48. Eugeniusz Grzeszczak woj. wielkopolskie 49. Andrzej Jankowski woj. wielkopolskie 50. Ryszard Kamiński woj. wielkopolskie 51. Stefan Mikołajczak woj. wielkopolskie 52. Wacław Skotowski woj. wielkopolskie 53. Jan Solak woj. wielkopolskie 54. Stanisław Dycha woj. zachodniopomorskie 55. Stanisław Kopeć woj. zachodniopomorskie 56. Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Diecezja Warszawsko - Praska 57. bryg. Marek Kubiak Komenda Główna PSP 58. Adam Struzik Związek Województw RP 59. Teresa Hernik Rada Działalności Pożytku Publicznego 60. Tadeusz Nalewajk Związek Powiatów Polskich 61. Tomasz Bystroński Związek Gmin Wiejskich RP 62. Krystyna Ozga Poselski Zespół Strażaków 63. Wiesław Golański Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego 64. Eugeniusz Roguski Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie 65. Marian Chmielewski Skierniewickie Towarzystwo Muzyczne im.fryderyka Chopina 66. Dh Roman Adamczyk W związku z mianowaniem druha Andrzeja Jankowskiego na funkcję Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, druh Andrzej Jankowski złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Głównego, a na jego miejsce, na mocy uchwały nr 43/IX/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarząd Główny dokooptował do swego składu druha Andrzeja Kacprzaka. Uchwałą nr 44/IX/2010 Zarządu Głównego z dnia 25 marca 2010 roku dokonana została również zmiana składu Zarządu Głównego w stosunku do przedstawiciela Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Przeciwpożarowego i Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, które reprezentował druh Wiesław Golański, a po mianowaniu na funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP druha Wiesława Golańskiego zastąpił druh Piotr Grabowski. 13

14 1.2 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wyłonił ze swego grona Prezydium w składzie: Tabela 3. Skład Prezydium ZG ZOSP RP L.p Imię i nazwisko członka Prezydium ZG ZOSP RP Funkcja 1 Waldemar Pawlak Prezes 2 Janusz Konieczny Wiceprezes 3 Zbigniew Meres Wiceprezes 4 Stefan Mikołajczak Wiceprezes 5 Marian Starownik Wiceprezes 6 Teresa Tiszbierek Wiceprezes 7 Zygmunt Tomczonek Wiceprezes 8 Marek Trombski Wiceprezes 9 Ireneusz Niedźwiecki Członek 10 Zdzisław Dąbrowski Członek 11 Elżbieta Polak Członek 12 Ryszard Szmaja Członek 12 Czesław Kosiba Członek 14 Edward Siarka Członek 15 Antoni Jan Tarczyński Członek 16 Andrzej Borowski Członek 17 Bogdan Kołakowski Członek 18 Mirosław Pawlak Członek 19 Grzegorz Kniefel Członek 20 Stanisław Kopeć Członek 21 bryg Marek Kubiak Członek 22 Krystyna Ozga Członek Druh Czesław Kosiba złożył rezygnacje z funkcji członka Zarządu Głównego ZOSP RP i członka Prezydium ZG ZOSP RP. Od dnia na mocy uchwały ZG nr. 39/VIII/2009 w skład Zarządu Głównego i Prezydium ZG ZOSP RP desygnowany został Prezes ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego druh Wiesław Woda. Brygadiera. Marka Kubiaka Komendanta Głównego PSP od dnia 30 kwietnia 2009 na funkcji członka Prezydium ZG i Zarządu Głównego ZOSP RP na mocy uchwały ZG nr. 14

15 31/VII/2009 zastąpił nowomianowany Komendant Główny PSP Leśniakiewicz. W okresie kadencji zmarli członkowie Zarządu Głównego: nadbryg. Wiesław Druh Wiesław Woda zmarł tragicznie w katastrofie samolotu TU pod Smoleńskiem w dniu r. Druh Jerzy Pełka zmarł w dniu r. Druh Zdzisław Remiszewski zmarł w dniu r. Na miejsce zmarłych nie dokooptowano nowych członków Zarządu Głównego ZOSP RP. 1.3 Główna Komisja Rewizyjna. XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP w dniu 30 września 2007 roku - uchwałą nr 4/2007 określił liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnej na 16 osób (reprezentowany jest każdy oddział wojewódzki Związku) oraz dokonał ich wyboru. Na swoim pierwszym posiedzeniu GKR ZOSP RP ukonstytuowała się następująco: Tabela 4. Skład Głównej Komisji Rewizyjnej L.p Imię i nazwisko członka GKR Funkcja 1 Ryszard Wudarczyk Przewodniczący 2 Marian Mikołajczyk Wiceprzewodniczący 3 Jan Padewski Wiceprzewodniczący 4 Henryk Jeżyk Wiceprzewodniczący 5 Kazimierz Jadwiszczak Wiceprzewodniczący 6 Kazimierz Wroński Sekretarz 7 Lucjan Kędzia Wiceprezes 8 Wiesław Kubicki Wiceprezes 9 Henryk Migacz Członek 10 Stanisław Mikulak Członek 11 Wieńczysław Oblizajek Członek 12 Witold Pakieła Członek 12 Józef Spychała Członek 14 Ryszard Stanibuła Członek 15 Romuald Wiszniewski Członek 16 Jerzy Zieliński Członek 15

16 1.4. Główny Sąd Honorowy Uchwałą nr 5/2007 w dniu 30 września 2007 roku XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP - określił liczbę członków Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej na 16 osób (reprezentowany jest każdy oddział wojewódzki Związku) oraz dokonał ich wyboru. Na swoim pierwszym posiedzeniu GSH ZOSP RP ukonstytuował się następująco: Tabela 5. Skład Głównego Sądu Honorowego L.p Imię i nazwisko członka GSH Funkcja 1 Henryk Pilewski Przewodniczący 2 Marek Adam Komorowski Wiceprzewodniczący 3 Marian Tworek Wiceprzewodniczący 4 Andrzej Wyszogrodzki Sekretarz 5 Henryk Sarnowski Członek 6 Ks.Roman Sawczuk Członek 7 Mirosław Andrasiak Członek 8 Wiesław Karolewski Członek 9 Arkadiusz Fularski Członek 10 Zygmunt Szulakowski Członek 11 Tadeusz Świątoniowski Członek 12 Łukasz Zblewski Członek 12 Tadeusz Mamok Członek 14 Grzegorz Matczyński Członek 15 Zbigniew Trawiński Członek 16 Zbigniew Łodziewski Członek 1.5 Zarząd Wykonawczy ZOSP RP XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP uchwałą nr 6/2007 z dnia 30 września 2007 roku wprowadził do statutu nowy organ statutowy Zarząd Wykonawczy Związku ( 15 pkt 6 Statutu). Wykonując ten zapis statutowy Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP z dniem 1 lutego 2008 roku powołał Zarząd Wykonawczy w liczbie trzech członków w osobach: 1. Teresa Hernik -Dyrektor, 2. Jerzy Maciak -Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno Administracyjnych, 3. Wiesław Golański -Zastępca Dyrektora do spraw Gospodarczych. W dniu 8 kwietnia 2009 roku, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członka Zarządu Wykonawczego przez druhnę Teresę Hernik, na podstawie 27 ust. 1 i ust. 4 statutu Związku OSP RP Prezes ZG ZOSP RP powierzył pełnienie obowiązków 16

17 Dyrektora Zarządu Wykonawczego druhowi Jerzemu Maciakowi do czasu docelowego ustalenia składu Zarządu Wykonawczego i przydziału tytułów jego członkom. Z dniem 30 kwietnia 2009 roku nastąpiła zmiana składu Zarządu Wykonawczego. Na podstawie 27 ust. 1 statutu, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członka Zarządu Wykonawczego przez Teresę Hernik Prezes ZG ZOSP RP ustalił skład Zarządu Wykonawczego w liczbie dwóch członków i powołał go w osobach: 1. Jerzy Maciak Dyrektor 2. Wiesław Golański Zastępca Dyrektora do spraw Gospodarczych. W tym składzie Zarząd Wykonawczy sprawuje funkcje do chwili obecnej Władze Zarządów oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP w latach Tabela 6. Władze Zarządów OW ZOSP RP L.p Województwo Prezes Zarządu OW ZOSP RP Dyrektor ZW OW ZOSP RP 1 dolnośląskie Wacław Dziendziel Andrzej Łabentowicz 2 kujawsko - pomorskie Zdzisław Dąbrowski Piotr Tomaszewski 3 lubelskie Marian Starownik Tadeusz Szyszko 4 lubuskie Edward Fedko Elżbieta Polak 5 łódzkie Jan Ryś Grzegorz Czechowski 6 małopolskie Wiesław Woda, od dn. Edward Siarka Czesław Kosiba, od dn. Kazimierz Sady 7 mazowieckie Antoni Jan Tarczyński Dariusz Wojnowski 8 opolskie Andrzej Borowski Wiktor Urbański 9 podkarpackie Janusz Konieczny Mieczysław Kot 10 podlaskie Jan Gradkowski Lucyna Golonko 11 pomorskie Stanisław Kochanowski Grzegorz Pladzyk 12 śląskie Zbigniew Meres Marian Indeka 13 świetokrzyskie Mirosław Pawlak Ryszard Januszek 14 warmińsko - mazurskie Jacek Protas Tadeusz jakubik, od dn. Grzegorz Matczyński 15 wielkopolskie Stefan Mikołajczak Andrzej Jankowski 16 zachodniopomorskie Stanisław Dycha Magdalena Przybyła, od dn. Tadeusz Szczepański 17

18 2.Działalność organizacyjna 2.1 Posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezydium ZG ZOSP RP. Lata Tabela 7. Posiedzenia ZG ZOSP RP i Prezydium ZG ZOSP RP Liczba posiedzeń Zarządu Głównego ZOSP RP Liczba podjętych uchwał ZG ZOSP RP Liczba posiedzeń Prezydium ZG ZSOP RP Liczba podjętych uchwał Prezydium ZG ZOSP RP RAZEM Wykaz ważniejszych uchwał Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezydium zarządu Głównego RP Rokrocznie Zarząd Główny ZOSP RP podejmował były także uchwały dotyczące: planów działalności na dany rok kalendarzowy, uchwalenia budżetu, wykonania budżetu, zatwierdzania sprawozdania finansowego, Wielokrotnie podejmowane były także uchwały w sprawie: zgody na uzyskanie osobowości prawnej, zmian w regulaminach. Prezydium zarządu Głównego każdorazowo podejmowało uchwały w sprawie: nadania Złotego Znaku Związku. nadania Medalu Honorowego im. B. Chomicza, nadania Medalu Za Zasługi dla Pożarnictwa złoty, srebrny i brązowy, podziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej. Rokrocznie podejmowało uchwały określające: limit odznak dla ZOW ZOSP RP, plan zatrudnienia w biurze Zarządu Głównego zasady podziału i wysokości dotacji do samochodów ratowniczo gaśniczych, umundurowania, rodzaju sprzętu dla OSP. 18

19 Tabela 8. Ważniejsze uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP Rok Data posiedzenia IX /I/ I III.2008 Numer uchwały 2/II/2008 3/II/2008 4/II/ /III/ /III/ III /VI/ X /XI/ XII II /XV/ /XV/ /XVI/2012 Tytuł uchwały w sprawie określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, w tym Prezesa i Wiceprezesów w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji i trybu pracy Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie planów działalności na 2008 rok. w sprawie powołania komisji problemowych i powoływania zespołów zadaniowych Zarządu Głównego ZOSP RP. w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Bolesława Chomicza w sprawie wprowadzenia wzoru dystynkcji dla członków Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP, członków zarządów wykonawczych oddziałów Związku OSP RP: wojewódzkiego, powiatowego, gminnego do Regulaminu Umundurowania. w sprawie "Regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej przed XIII Zjazdem Krajowym ZOSP RP. w sprawie zwołania XIII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP i określenia liczby delegatów na zjazd oraz przedstawicieli wszystkich zarządów oddziałów wojewódzkich do składu Zarządu Głównego Związku OSP RP. w sprawie cofnięcia zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez terenowe jednostki organizacyjne. w sprawie terminu i porządku obrad XIII Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 19

20 Rok Tabela 9. Ważniejsze uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Data posiedzenia Numer uchwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Tytuł uchwały XI /1/2007 w sprawie potwierdzenia prawidłowości udzielanych pełnomocnictw III IV /5/ /4/2008 w sprawie Regulaminu akcji 1% dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 21/4/2008 w sprawie regulaminu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie nadania sztandaru dla Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Pomorskiego. 16.XII /9/2008 w sprawie wzorcowego regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 20.II /10/ /10/ VIII /15/ X XII II w sprawie zgody na zawarcie umów z NFOŚiGW w Warszawie z prawem podpisania weksli włącznie w sprawie zgody na zawarcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy zlecenia organizacji pozarządowej w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Najlepsi z Najlepszych na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna. 113/16/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Kronik OSP 114/16/ /17/2009 w sprawie przyjęcia Założeń Ogólnopolskich Przeglądów Zespołów Artystycznych OSP i Festiwalu Piosenki Strażackiej w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego w Turawie. 138/18/2010 w sprawie wytycznych co do linii programowej "Strażaka". 139/18/ /18/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 137/24/2005 Prezydium ZG ZOSP RP w sprawie "Wytycznych w sprawie działalności Komendanta Gminnego ZOSP RP" w sprawie realizacji Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla MDP- wg. regulaminu CTIF. 20

21 VII /18/2010 w sprawie nowelizacji Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla OSP. 169/21/2010 w sprawie Regulaminu Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. 170/21/2010 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Supraślu 174/21/ XII /24/ VI /29/ XII /31/2011 w sprawie nadania odznaczeń związkowych za udział w działaniach ratowniczych "Powódź " w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Norwida 14 w sprawie programu monitorowania zagrożeń na terenach wielkoobszarowych przez ultralekkie statki powietrzne (ULM), w sprawie określenia decyzji Zarządu Wykonawczego, które mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu. 255/31/2011 w sprawie zmiany linii programowej miesięcznika "Strażak". 21

22 2.3. Zarząd Wykonawczy ZOSP RP ( realizacja zadań w latach ) Informacja w przygotowaniu przez Zarząd Wykonawczy, 2.4. Nadawanie odznaczeń, odznak i wyróżnień. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP na wnioski prezydiów zarządów oddziałów wojewódzkich Związku i własnej inicjatywy od do r nadało: Złotych Znaków Związku OSP RP , Medali Honorowych im.bolesława Chomicza Medali Za Zasługi dla Pożarnictwa odpowiednio: złotych - 780, złotych po raz drugi - 723, srebrnych - 689, brązowych - 689, W podziale na województwa nadane odznaczenia przedstawione są na załączonych tabelach. 22

23 Złoty Znak Związku Medal im. Bolesława Chomicza Złoty Znak Związku Medal im. Bolesława Chomicza Złoty Znak Związku Medal im. Bolesława Chomicza Tabela 10. Liczba odznaczeń nadanych przez Prezydium ZG ZOSP RP w 2007 roku w 2008 roku w 2009 roku Województwo Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Złoty Srebrny Brązowy Złoty Srebrny Brązowy Złoty Srebrny Brązowy 1. dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodnio-pomorskie Z inicjatywy Prezydium 17. ZG ZOSP RP RAZEM

24 Złoty Znak Związku Medal im. B. Chomicza Złoty Panoplia Srebrny Brązowy Złoty Znak Związku Medal im. B. Chomicza Złoty Panoplia Srebrny Brązowy Złoty Znak Związku Medal im. B.Chomicza Złoty Panoplia Srebrny Brązowy w 2010 roku w 2011 roku w 2012 roku Lp Województwo Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 1. dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodnio-pomorskie Z inicjatywy Prezydium 17. ZG ZOSP RP RAZEM

25 OSP gminy powiaty województwa Uchwałą Nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku znowelizowano Regulamin Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku. Wprowadzono w nim możliwość nadania Złotego Medalu za Zasługi po raz drugi (tylko osobie fizycznej). W 2012 roku Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podjęło decyzję o określeniu limitu również tego odznaczenia. Regulamin dał też możliwość ustanawiania i nadawania odznak własnych oddziałom Związku i OSP za zgodą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Prezydium wyraziło zgodę w sprawie ustanowienia i nadania odznak własnych przedstawionych w poniższej tabeli oddziałom Związku OSP RP i zaakceptowało odznaczenia własne dla OSP: Tabela 11. Odznaczenia własne oddziałów Związku OSP RP i OSP Lp oddział/ OSP Nazwa odznaki 1. wielkopolska Poznań 2. podlaskie Białystok Odznaka Honorowa woj.wielkopolskiego "Semper Vigilant" Odznaka Honorowa "Podlaski Krzyż Floriański" 3. opolskie Opole Medal Honrowy im. Hellmanna 4. śląskie Katowice 1. Grójec 2. Wodzisław Śląski 3. Nowy Dwór Gdański 4. Biała Podlaska 5 Bieruń 6. Bełchatów Medal Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego Zasłużony dla Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu Zasłużony dla ochrony p.poż Powiatu Wodzisławskiego Za Zasługi w Społecznej Ochronie Przeciwpożarowej Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Biruńsko- Lędzińskiego Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bełchatowskiego Nadano uchwałą ZG ZOSP RP,data XII Zjazd Krajowy 9/2007 z dn Uchwała 24/VI/2009 z dn Uchwała 211/25/2011 z dn Uchwała 34/VIII/2009 z dn Uchwała 168/21/2010 Uchwała 152/19/2010 z dn Uchwała 151/19/2010 z dn Uchwała 150/19/2010 z dn Uchwała 282/34/2012 z dn Uchwała281/34/2012 z dn Nowelizacja 35/VIII/2009 z Izabelin 1. OSP w Nowem n/wisłą Zasłużony Strażak Gminny Izabelin Odznaka Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej ( 3 stopnie) 2. OSP w Olkuszu Odznaka im.św. Floriana - z okazji 130 -lecia OSP w Olkuszu 3. OSP Pszów Zasłużony dla OSP Pszów 4 OSP Zawiercie - 85 lat OSP Zawiercie - Skarżyce Skarżyce Uchwała149/19/2010 z dn

26 2.5. System OSP W obecnej kadencji miało miejsce dalsze upowszechnianie i rozwijanie wdrożonej w ubiegłej kadencji aplikacji wspierającej gromadzenie i przetwarzanie danych o działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych Systemu OSP. Ważniejsze prace przeprowadzone od 2007 roku obejmowały Aktualizację druków Raportów OSP, Inf. Zbiorczej, Inf. ze Zjazdów, Statystyk itd. Wykorzystanie Systemu OSP do rejestracji OSP chcących wziąć udział w projekcie Unii Europejskiej "Centra kształcenia na odległość na wsiach". Dobudowanie modułu do zbierania danych statystycznych o Centrach Kształcenia działających przy OSP. Wykorzystanie Systemu OSP do przekazania informacji o platformie e-learningowej (kody do platformy). Podpięcie pod System OSP druków na kampanie sprawozdawczo-wyborcze oraz sprawozdawcze. Zaprojektowanie wyszukiwarki OSP według danych z Raportów OSP. Eksport statystyk do Excela. Tabela 12. Liczba wypełnionych Raportów OSP w latach : liczba OSP liczba raportów procent wypełnionych 97,50 99,46 99,44 99,41 99,57 99,24 Wybrane dane z Systemu OSP za lata przedstawiono w tabeli poniżej: Tabela 13. Wybrane dane z Systemu OSP Informacje ogólne Liczba OSP OSP z REGON Charakterystyka OSP W KSRG GCZK Działalność gospodarcza Jednostka Operacyjno Techniczna Powołano JOT Stan osobowy JOT Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań Rat.-gaśn Rat. techn. i drogowego Rat. powodziowego i nawodnego

27 Rat. chem. i ekolog Rat. med Rat. wys Rat. wodnego Poszukiwawczo-rat Członkowie OSP Członkowie OSP ogółem Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Liczba drużyn Liczba sekcji Członkowie ogółem Opuściło MDP i zostało aktywnymi strażakami w OSP Strażnice Murowane Drewniane W remoncie W rozbudowie W budowie Garaże - liczba stanowisk Strażnice ogrzewane Samochody ratowniczo-gaśnicze Cięzkie razem Średnie razem Lekkie razem Pompy Motopompy Pompy elektryczne Sprzęt ratowniczy Zestawy ratownictwa techicznego Agregaty prądotwórcze Jednofazowe Trójfazowe Sprzęt ochrony dróg oddechowych Aparaty podciśn Aparaty nadciśn Czujniki bezruchu Odzież ochronna Ubranie specjalne (kpl.) Hełmy Zestawy do ratownictwa medycznego Bez tlenoterapii (walizka) Z tlenoterapią (walizka) Nosze Sanie (deska) lodowe

28 Liczba wyszkolonych Wyszkolenie Liczba wyszkolonych Liczba wyszkolonych Liczba wyszkolonych Liczba wyszkolonych Strażacy ratownicy OSP Naczelnicy OSP Dowódcy OSP Kierowcy konserwatorzy sprzętu rat Kwalifikowana pierwsza pomoc Ratownictwo techniczne Działania przeciwpowodziowe i rat. na wodach Członkowie MDP Dowódcy MDP Działania ratownicze Pożary - liczba wyjazdów Miejscowe zagrożenia - liczba wyjazdów Działalność kulturalno-oświatowa Orkiestry Miesięczna prenumerata czasopism tematycznych Prenumerata Strażaka Prenumerata Przeglądu pożarniczego Sprzęt biurowy w OSP Komputer Dostęp do Internetu Wydatki na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP (w zł) Ogółem Gmina Powiat Województwo Fundusz Ochr.Śr.i Gosp.Wodn Fundusze UE KSRG Związek OSP RP Inne Środki własne OSP Strona internetowa. W 2007 roku strona internetowa została zaprojektowana na nowo w oparciu o System Zarządzania Treścią Drupal (drupal.org). Zmianie uległa szata graficzna. Treść poprzedniej strony internetowej została w całości zaimportowana. W 2009 roku została przeorganizowana treść strony internetowej. 28

29 Obecnie planowane jest utworzenie nowej strony internetowej w oparciu o najnowszy System Zarządzania Treścią Drupal 7 z nowymi funkcjonalnościami, m.in. interaktywny kalendarz, rozbudowana galeria zdjęć, newsletter z wyborem tematyki, znaczniki treści (Tagi), rejestracja użytkowników i prezentacja treści w zależności od uprawnień, podstrony dla OSP i inne. Od 2007 roku na stronie zamieszczonych zostało ponad 1150 informacji (newsów). Prowadzona statystyka witryny wskazuje stały wzrost liczby odwiedzin strony Związku OSP RP. Tabela 14. Popularność witryny r r r r r. Licza odwiedzin Liczba odsłon Liczba unikalnych użytkowników Nowych użytkowników 47,00% 45,18% 42,56% 38,20% 38,04% Powracających użytkowników 53,00% 54,82% 57,44% 61,80% 61,96% Średnio odwiedzin dziennie Średnio odsłon dziennie Wykres 1. Liczba odsłon i odwiedzin witryny Platforma e-learningowa adresowana do strażaków ochotników, w tym również członków MDP. W ramach realizacji projektu Wioska internetowa, z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz f-mą Optoland opracowany 29

30 został program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP. Materiał szkoleniowy, zgodny jest z Systemem szkolenia członków ochotniczych strazy pożarnych biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo gaśnicznych zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP i akceptowanym przez Prezesa Związku OSP RP w roku Zamieszczony został na platformie internetowej Dzięki temu możliwa jest nauka i poznanie treści przewidzianych programami bez kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Dla każdej OSP wygenerowany został osobny kod dostępu do platformy. Kody zamieszczone zostały w Systemie OSP i dystrybuowane były do odbiorców przez Zarządy Gminne Związku OSP RP. Każdy członek OSP, mający dostęp do komputera z łączem internetowym, może zapoznać się z tym materiałem. Jest to doskonała okazja, aby w ramach samokształcenia strażacy OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowoprzyjęci strażacy ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu. Jest to również propozycja dla młodzieży skupionej w MDP oraz starszej młodzieży uczestniczącej w Turniejach Wiedzy Pożarniczej do opanowania wiedzy niezbędnej dla uczestnictwa w Turnieju. Szkolenia dla strażaków ochotników zamieszczone są w dziale 4. pt. Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe. Tabela 15. Szkolenia dla strażaków ochotników zamieszczone na platformie e-learningowej L.p Temat szkolenia e-learningowego Cz.A 1 Ratownictwo ogólne zorganizowane- przygotowanie osób do uczestnictwa w zorganizowanych działaniach zwalczania wybranych zagrożeń Liczba godzin dydaktycznych Cz.B 2 Pierwsza pomoc przedmedyczna 20 3 Podstawowe zasady postępowania w przypadkach różnych zagrożeń w miejscu zamieszkania 4 Podstawowe zasady postępowania w przypadku różnych zagrożeń w miejscu pracy lub czasowego pobytu 5 Zasady postępowania w celu wyeliminowania lub ograniczenia możliwości wystąpienia zagrożeń miejscowych 6 Opracowanie poglądowych instrukcji obsługi sprzętu 15 7 Opracowanie leksykonu 15 RAZEM Darmowy serwer stron OSP (hosting). Ponieważ Internet jest wciąż mało popularnym medium informacyjnym wśród OSP, Związek OSP RP otworzył usługę Darmowy hosting dla OSP. Usługa ta ma na celu poinformować strażaków, że istnieje możliwość założenia własnej strony internetowej, na której można publikować informacje na swój temat, pochwalić się swoją działalnością, sprzętem, akcjami ratowniczymi. 30

31 Chcieliśmy równocześnie skupić OSP w jednym miejscu, dzięki czemu strony internetowe mają podobny adres o nazwie *.osp.org.pl i są zebrane w jednym katalogu, co ułatwia odnalezienie stron. Można też przeglądać strony wg województw, powiatów, gmin itd. Do usługi jest zapewniony łatwy dostęp informacja o hostingu jest zawsze zamieszczona na stronach internetowych zosprp.pl i osp.org.pl, można się zarejestrować od zaraz poprzez Internet (pod reklamą hostingu jest link). Tworzenie nowych kont z czasem zostało w pełni zautomatyzowane, także teraz wystarczy kilka minut aby założyć konto i móc publikować informacje o swojej OSP. Podczas rejestracji weryfikowana jest poprawność danych OSP poprzez weryfikację ich z Systemem OSP. Usługa jest całkowicie darmowa (co również znacząco przyśpiesza proces rejestracji). Po założeniu konta domyślnie instalowany jest System Zarządzania Treścią SkyblueCanvas, tak by ułatwić mniej wtajemniczonym użytkownikom prowadzenie własnej strony internetowej. W przyszłości planowane jest dalsze ułatwienie publikacji informacji poprzez zaprojektowanie kreatora stron internetowych tworzonych jako podstrony Systemu Zarządzania Treścią Drupal. Dzięki temu nie trzeba będzie uczyć się obsługi całego Systemu Zarządzania Treścią, wystarczać będzie wiedza na poziomie edytora tekstu. W ramach działania usługi hostingowej dla OSP wykonane zostały następujące czynności: Zakup i instalacja serwera stron internetowych. Instalacja systemu FreeBSD i oprogramowania serwerowego Apache, MySQL, konfiguracja serwera. Instalacja i utrzymanie symetrycznego łącza internetowego o wysokiej przepustowości. Z czasem przepustowość łącza jest stale zwiększana. Zaprojektowanie i wdrożenie skryptów do rejestracji, aktywacji i instalacji nowych stron internetowych. Na serwerze zarejestrowanych zostało 1600 stron internetowych. Dziennie przybywa średnio 1 nowa strona internetowa dla OSP. Zaprojektowanie katalogu zarejestrowanych stron internetowych wraz z interaktywną, wielopoziomową mapy Polski przedstawiającą terytorialny podział kraju według Oddziałów Gminnych (równorzędnych), Powiatowych i Wojewódzkich. Wdrożenie elektronicznego systemu pomocy technicznej. Udzielono ponad 1300 odpowiedzi na zgłoszenia drogą elektroniczną. Nie prowadzi się statystyki ile razy udzielono pomocy technicznej telefonicznie. Aktualizacja systemu i oprogramowania na serwerze; zapewnienie bezpieczeństwa danych na serwerze. Tabela 16. Liczba rejestracji witryn internetowych na serwerze stron dla OSP, stan na dzień L.p Województwo/ Rok RAZEM 1 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie

32 8 opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie RAZEM Internetowe Centra Kształcenia w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w minionej kadencji podjął wysiłek wprowadzenia informatyki do remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, aby spełnić statutowe zadanie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu środowisk lokalnych, przede wszystkim środowiska wiejskiego i aby dać młodzieży i ich rodzicom bezpłatny dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych. W tym zakresie zostały podjęte działania: 1. Budowy blisko 700 internetowych Centrów Kształcenia w remizach OSP, 2. Udostępnienia szerokiej biblioteki programów e-learningowych dla dorosłych i młodzieży. W ramach budowania biblioteki programów edukacyjnych została stworzona nowoczesna platforma e-learningowa do kształcenia strażaków ochotników. Ogółem w latach , dzięki uczestnictwu w dwóch programach unijnych, takich jak: Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na Wsi realizowanego w ramach konsorcjum z: Uniwersytetem w Białymstoku, Krajową Izbą Gospodarczą, Combidata Poland, oraz Wioska internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich realizowanego przez konsorcjum: Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, Optoland SA powstały w Ochotniczych Strażach Pożarnych 693 Centra Kształcenia, które zostały wyposażone nie tylko w sprzęt komputerowy i łącza szerokopasmowe, ale również w bogaty zestaw programów e-learningowych. Centra te cieszą się dużym powodzeniem w środowiskach lokalnych, szczególnie tam, gdzie jest niedostateczna infrastruktura telekomunikacyjna. Dostęp do komputerów, Internetu oraz bibliotek programów e-learningowych jest bezpłatny. Centra są obecnie prowadzone w 32

33 większości OSP przez wolontariuszy.placówki te mogą pełnić rolę sal szkoleniowych, a sprzęt w jaki zostały wyposażone, taki jak: projektor multimedialny, czy wyświetlacz wielkoformatowy jest nieodzownym elementem nowoczesnych prezentacji. Zarówno Internetowe Centra Edukacyjno Oświatowe, jaki i Centra Kształcenia tworzą sieć szkoleniową o ogromnym potencjale. W ramach obu projektów zostały uruchomione niezależne, zintegrowane systemy komunikacji (bezpłatnej) wykorzystujące technologię telefonii VoIP oraz system wideo komunikacji. Obsługa placówek została przeszkolona pod kątem technicznym oraz merytorycznym w zakresie obsługi Centrów. Internetowe Centra Edukacyjno Oświatowe (480 lokalizacji pierwszy projekt) mają jeszcze jeden atut: każde z nich zostało wyposażone w 20 krzeseł pozwalających na jednorazowe przyjęcie takiej liczby słuchaczy. Tabela 17. Liczba uruchomionych Internetowych Centrów Kształcenia Województwo Projekt Internetowe Centra Edukacyjno Oświatowe Projekt Wioski Internetowe Razem Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzki Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem Platformy Edukacyjne powstałe w ramach obu projektów zawierają programy edukacyjne e-learningowe, które pozwalają na samodzielną naukę. Dzięki wykorzystaniu w obu projektach bogatego potencjału mediów elektronicznych, skuteczności nowych technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu oprogramowaniu, nauka w Centrach jest dziś dostępna dla każdego, na każdym poziomie zaawansowania wiedzy. Nasza infrastruktura szkoleniowa spełnia w tym zakresie europejskie standardy. Zawartość edukacyjna szkoleń e-learningowych zawiera się w poniższych blokach tematycznych: Ekonomika, zarządzanie i technologia produkcji w rolnictwie Ogólne zasady i wymagania dotyczące produkcji rolniczej Opakowania produktów spożywczych co powinniśmy wiedzieć o opakowaniu Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości elektronicznej. 33

34 Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opiekunów wiejskich świetlic środowiskowych. Przedmioty ścisłe wiedza uzupełniająca dla młodzieży szkolnej. Informatyka dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych. Języki obce dorośli i młodzież. Wzmacnianie odporności ludności lokalnej na sytuacje kryzysowe. Wyposażenie każdego Centrum składa się z: 6 stanowisk komputerowych, w tym 5 dwuosobowych i jedno przenośne wraz z projektorem cyfrowym celem wykonywania prezentacji multimedialnych i pokazów filmów dla szerokiego kręgu odbiorców ( osób), drukarki z funkcją skanera i faksu, umożliwiającej multimedialną komunikację członków społeczności lokalnych z otoczeniem, mebli i oświetlenia umożliwiającego prowadzenie działalności przez Centrum, wyposażenia gwarantującego funkcjonowanie Centrów po zakończeniu projektu: 24 miesięczną gwarancję na sprzęt i wyposażenie, Fotografia 5. Wyposażenie Centrum Kształcenia Centra zostały bardzo dobrze przyjęte przez nasze środowisko strażackie oraz administrację samorządową większości gmin, w których działają. Strona związkowa zadbała o to, aby lokalizacje nie były jedynie uzależnione od dostępu do łączy szerokopasmowych oferowanych przez TPSA (ta firma wygrała przetarg na dostawę Internetu do Centrów) ale aby było to w miarę równomierne nasycenie całego kraju. Dbaliśmy również o zachowanie parytetu liczby lokalizacji pomiędzy województwami proporcjonalnego do liczby OSP w województwie. 34

35 Ważnym zadaniem przyjętym przez Kierownictwo projektów była ich promocja, przede wszystkim w środowisku wiejskim, do którego jest adresowany. W tym celu prowadzono działania informacyjno promocyjne, których celem było zachęcenie do korzystania z oferty Centrów. Akcja informacyjno promocyjna prowadzona była na szczeblu centralnym poprzez skoordynowaną kampanię radiową, obejmującą Radio ZET i lokalne rozgłośnie Polskiego Radia. Reklama prasowa realizowana była w gazecie Rzeczpospolita oraz miesięczniku Strażak. Fotografia 6.Centrum w OSP w Borkowicach (województwo mazowieckie). To tutaj nie czekając na łącze szerokopasmowe z TPSA strażacy sami wkopali kilkaset metrów kabla i doprowadzili Internet do remizy Reklamie medialnej towarzyszyła działalność informacyjno promocyjna personelu ośrodków, których zadaniem było nawiązanie współpracy z lokalnymi autorytetami i informowanie za ich pośrednictwem o ofercie Centrów. Technicznym wspomaganiem lokalnej działalności informacyjnej były w okresie trwania projektu i są często nadal gabloty informacyjne umieszczane w uczęszczanych miejscach, zawierające ogłoszenia o organizowanych w Centrach przedsięwzięciach. Inicjatywa polegająca na utworzeniu ośrodków umożliwiających kształcenie na odległość w miejscowościach do tej pory pozbawionych takiej możliwości pozwoliła naszemu Związkowi na włączenie się w działania na rzecz likwidowania barier między miastem i wsią oraz przyczyniła do eliminacji wykluczenia cyfrowego środowiska wiejskiego. Założonymi i uzyskanymi rezultatami miękkimi projektów są: rozbudzenie aspiracji edukacyjnych zapewniających kontynuowanie procesu samokształcenia również po formalnym zakończeniu projektu; możliwość uzyskania lub podwyższenia kwalifikacji i kompetencji powiązanych z potrzebami lokalnych rynków pracy; 35

36 możliwość podwyższenia kwalifikacji rolniczych osób zamieszkujących tereny wiejskie, z uwzględnieniem ich specyficznych problemów zawodowych; eliminacja trudności ekonomicznych uniemożliwiających podjęcie edukacji w sposób tradycyjny (dostęp do naszych Centrów jest całkowicie bezpłatny); przyciągnięcie do remiz Ochotniczych Straży Pożarnych dzieci i młodzieży ze środowisk lokalnych, zaoferowanie im możliwości spędzania czasu przy komputerze; udostępnienie źródeł wiedzy o możliwościach zatrudnienia (dostęp do portali typu praca itd.); poprawa atrakcyjności zawodowej osób korzystających z Centrów, pozwalająca na podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi; umożliwienie udziału w życiu społeczeństwa obywatelskiego; umożliwienie zdalnego dostępu do dóbr kultury. Rezultaty projektu mają charakter trwały poprzez zapewnienie dalszego funkcjonowania projektu po jego formalnym zakończeniu. Związek wciąż podejmuje starania na rzecz włączenia internetowych Centrów Kształcenia w OSP do nowych projektów edukacyjnych, do których są przecież powołane. Na przełomie 2011 i 2012 roku w naszych Centrach w ośmiu województwach w kraju i przy udziale naszych struktur terenowych prowadzony był program szkolenia dla rolników i pracowników leśnych realizowany przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz firmę Combidata sp. z o.o. w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. W ramach tych 8 projektów przeszkolonych zostało w naszych Centrach Kształcenia ponad rolników i członków ich rodzin. Pojawiają się też inicjatywy lokalne wspierane przez samorządy lokalne i struktury terenowe naszego Związku Działania Związku OSP RP wspierające Gminne Centra Reagowania i Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego. Do powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i GCZK zobowiązuje gminy Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89 poz 590) wraz z aktami wykonawczymi. Wcześniej obowiązywała ustawa z dnia 22 maja 2002 roku o stanie klęski żywiołowej wraz z aktami wykonawczymi. Ważnymi dla potrzeb tworzenia GCZK są też Ustawy : samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 142 poz z późn. zmianami z 2001r), ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 147 poz z późn. zmianami z 2002r). Zapisy ww. ustaw oraz ustawy o stanie klęski żywiołowej skłoniły władze Związku do oczywistego wniosku, że dotychczasowa działalność OSP i ZOSP RP musi ulec pewnej modyfikacji zmierzającej do wpisania ich do budowanego systemu ochrony ludności. 36

37 Uznano, iż niezasadne jest pozostawanie z boku zachodzących zmian i kreowanie równoległego systemu, który w perspektywie czasowej i tak zostanie wchłonięty przez nowy system. Aktywne włączenie OSP i ZOSP RP w nurt zmian gwarantuje im wpisanie się do systemu na odpowiedniej pozycji, tj. kluczowej na szczeblu gminy i znaczącej na szczeblu powiatu. W celu realizacji programu przyjętego przez Zarząd Główny uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP nr 105/20/2005 z dnia Organizacja i wyposażenie samorządowych centrów zarządzania kryzysowego uruchomiliśmy w 2007 roku kolejnych 100 grantów dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Była to kontynuacja wcześniej podejmowanych działań, bowiem Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP już w 2003 r. wystąpił z inicjatywą przyznawania grantów dla OSP pomocnych w tworzeniu Gminnych Centrów Reagowania. W roku 2003 przekazano 50 grantów dla GCR na terenie kraju. W roku 2004 przyznano kolejne 72 granty. Działania Zarządu Głównego wspierające Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego w 2007 i 2008 roku skupiły się na następujących kierunkach: Szkolenie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań nałożonych na nie ustawą oraz umiejętności posługiwania się nowym oprogramowaniem; Zautomatyzowanie procesów planistycznych (stworzenie kreatora planu reagowania kryzysowego); Stworzenie narzędzia komunikacyjnego wspomagającego procesy zarządzania informacjami związanymi z bezpieczeństwem (komunikator); Kontynuację współpracy ze starymi grantobiorcami z lat 2003 i 2004 w zakresie wyposażania Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego - następców GCR w nowe oprogramowanie i szkolenie kadry w zakresie takim, jak nowi beneficjenci. Zasada: nieodpłatnie. Z inicjatywy Związku OSP RP, w oparciu o założenia stworzone przez zespół projektantów ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. J.Tuliszkowskiego w Józefowie, stworzona została aplikacja wspomagająca prace Gminnych Centrów Zarządzania spełniająca wszelkie warunki stawiane nowoczesnym systemom informatycznym. W związku z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr.131 z dnia 19 sierpnia 2009), wspólnie z Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, w roku 2009 dokonano aktualizacji w/w oprogramowania wspierającego pracę Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego w celu jego dostosowania do wymagań znowelizowanego prawa. Na każdy grant przyznawany przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP składały się: Specjalistyczne oprogramowanie ELIKSIR. Sprzęt komputerowy (serwer główny, serwer zapasowy, UPS itp.). Szkolenia dla kadry kierującej i obsługującej Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego. 37

38 . Rysunek 1. Zrzut ekranu oprogramowania "Eliksir" Szkolenia specjalistyczne w ramach grantu dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego to: Szkolenie dla szefów Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Szkolenie dla pracowników merytorycznych Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego Szkolenie dla pracowników technicznych Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego (obsługa informatyczna). W grudniu 2009 roku oprogramowanie ELIKSIR zostało zaproponowane Wójtom i Burmistrzom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Każdy urząd gminy otrzymał do przetestowania 2 płyty zawierające płytę instalacyjną oprogramowania oraz t.zw. emulator środowiska wykonawczego dla programu ELIKSIR a także instrukcję instalacji oprogramowania na komputerze. Opracowano również jednostanowiskową wersję systemu (dotychczas istniała jedynie wersja serwerowa).podjęte zostały także działania mające na celu rozpropagowanie opracowanego oprogramowania wśród potencjalnych odbiorców tj. władz samorządowych na szczeblu gminy. 38

39 Rysunek 2. Pakiet oprogramowania "Eliksir" do wspomagania pracy Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Oprogramowanie to uzyskało wysoką ocenę ze strony zagranicznych specjalistów. Przedstawione oprogramowanie w maju 2010 roku zdobyło srebrny medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości Concours Lepine 2010 w Paryżu. Rysunek 3. Dyplom dla Związku Ochotniczych Strazy Pożarnych RP przyznany na Targach Wynalazczości w Paryżu za oprogramowanie :Eliksir" 39

40 3. Komisje Problemowe Zarządu Głównego Związku OSP RP Komisja Prawno Organizacyjna. Do zadań Komisji należy m.in.: Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach projektów aktów prawnych i rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Związku i ochotniczych straży pożarnych. Inspirowanie współpracy oddziałów Związku z samorządami na rzecz wspierania działalności ochotniczych straży pożarnych. Ocena wyników działalności Związku oraz wspieranie jego poczynań w kreowaniu udziału ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz ochrony ludności. Ocena realizacji uprawnień do nadawania odznak, wnioskowanie w sprawach dotyczących stosowania zasad uhonorowań i wyróżnień w Związku oraz opiniowanie wzorów nowych odznak. Tabela 18. Skład Komisji Prawno - Organizacyjnej L.p. Imię i nazwisko członka Komisji Prawno - Organizacyjnej Funkcja 1. Ireneusz Niedźwiecki Przewodniczący 2. Stanisław Kopeć Wiceprzewodniczący 3. Tomasz Bystroński Członek 4. Krzysztof Ciborowski Członek 5. Aleksander Frączkowski Członek 6. Czesław Kosiba Członek 7. Józef Maciejewski Członek 8. Zbigniew Meres Członek 9. Krzysztof Miazga Członek 10. Tadeusz Nalewajk Członek 11. Jerzy Olejnik Członek 12. Tomasz Poręba Członek 13. Zdzisław Remiszewski Członek 14. Dorota Sawka Członek 15. Zbigniew Serbiak Członek 16. Edward Siarka Członek 17. Wacław Skotowski Członek 18. Krzysztof Szczepaniuk Członek 19. Antoni Tarczyński Członek 20. Tadeusz Woźniak Członek 21. Hanna Polak Obsługa administracyjna 40

41 3.2 Komisja Ekonomiczno Finansowa i Działalności Gospodarczej. Komisja Ekonomiczno-Finansowa i Działalności Gospodarczej ZOSP RP została powołana Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP nr 4/II/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku w składzie 23 osób. W dniu 13 lutego 2008 roku Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego, trzech Zastępców i Sekretarza. Skład Komisji przedstawia się następująco: L.p Tabela 19. Komisji Ekonomiczno-Finansowa i Działalności Gospodarczej Imię i nazwisko członka Komisji Ekonomiczno - Finansowej i Działalności Gospodarczej Funkcja 1 Zdzisław Dąbrowski Przewodniczący 2 Wiktor Lalek Wiceprzewodniczący 3 Piotr Tomaszewski Wiceprzewodniczący 4 Bogdan Kołakowski Wiceprzewodniczący 5 Wiesław Golański Sekretarz 6 Renata Cybor Członek 7 Stanisław Dycha Członek 8 Zbigniew Gołąbek Członek 9 Bolesław Gradziński Członek 10 Eugeniusz Grzeszczak Członek 11 Ryszard Januszek Członek 12 Mieczysław Kot Członek 13 Marek Luty Członek 14 Andrzej Łabentowicz Członek 15 Kazimierz Mielnicki Członek 16 Stefan Mikołajczak Członek 17 Józef Misiak Członek 18 Grzegorz Pladzyk Członek 19 Kazimierz Pluciński Członek 20 Elżbieta Polak Członek 21 Zygmunt Szopa Członek 22 Janusz Szpak Członek 23 Dorota Zagraba Członek 24 Zygmunt Tomczonek Opiekun Komisji W okresie kadencji skład osobowy Komisji nie uległ zmianie. Komisja działa w oparciu o przyjęty Regulamin i Roczne Plany Pracy. W dniach kwietnia 2010 Główna Komisja 41

42 Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Komisji. Nie stwierdziła uchybień w pracy Komisji. W okresie kadencji Komisja odbyła 11 posiedzeń w tym 6 posiedzeń w pełnym składzie oraz 5 posiedzeń wyjazdowych Prezydium Komisji. Uwagi i wnioski z odbytych posiedzeń Komisja zawierała i przedstawiała Prezesowi ZG ZOSP RP oraz Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Stanowisku Komisji. W swoim działaniu Komisja utrzymała dotychczasowe cele i obszary działania. Priorytetowym celem było umacnianie posiadanej bazy materialnej działalności gospodarczej, jej unowocześnianie oraz poszerzanie tak, aby zwiększać przychody środków na cele statutowe. W istniejących podmiotach działalności gospodarczej Związku szczególną uwagę zwracano jak one funkcjonują w złożonej (kryzysowej) rzeczywistości w strukturach Związku oraz jak są i będą wykorzystywane istniejące zasoby materialne i ludzkie w przystosowaniu do poziomu współczesnej technologii i wymogów gospodarki rynkowej. W obszarze działalności gospodarczej zainteresowania komisji skierowane były na: działalność Wytwórni Umundurowania Strażackiego ZPSP RP w Brzezinach działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZOSP RP w Kościelisku Kirach działalność nieruchomości ZOSP RP w Poznaniu oraz nowo przejętych (zakupionych) podmiotach gospodarczej tj. KZPT w Kaliszu Sp. z o.o. i Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Turawie. Uzyskiwany przez WUS w Brzezinach w okresie kadencji syntetyczny miernik ekonomicznej efektywności jej działania tj. zysk, wskazuje, że WUS jest zakładem stabilnym, właściwie i sprawnie zarządzanym. Komisja z uwagą odnotowywała działania WUS: w zakresie intensyfikacji sprzedaży (promocje, dodatkowe upusty), zwiększającą się ilością wytwarzanych produktów, wchodzenie ze sprzedażą na rynki zagraniczne i współpracę w tym obszarze z KZPT w Kaliszu Sp. z o.o., systematyczną modernizacją i odnową parku maszynowego. Komisja zwróciła uwagę na fakty naruszania przez niektóre Biura Zarządów Wojewódzkich ZOSP RP programu lojalnościowego. Problem ten został przedstawiony Zarządowi Wykonawczemu ZOSP RP celem podjęcia stosownych działań w stosunku do tych Zarządów Wykonawczych Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP. Planowane na lata r. przez Komisję wypracowanie koncepcji możliwości dalszej rozbudowy Ośrodka w Kościelisku-Kirach lub gruntownej modernizacji budynku A w czasie posiedzenia wyjazdowego nie zostało zrealizowane. Przełożone z 2010 roku na 2011 nie doszło do skutku z uwagi na przeprowadzaną w analogicznym okresie kontrolę przez Główną Komisję Rewizyjną. Problem zostanie podjęty w 2012 roku. Zaniepokojenie Komisji budzi fakt niskiej (nawet ujemnej) efektywności Ośrodka co doprowadza do dekapitalizacji jego majątku. Efektem ścisłej współpracy Komisji z Zarządem Wykonawczym ZOSP RP było dalsze modernizowanie nieruchomości w Poznaniu. Na wniosek Komisji Zarząd Wykonawczy zaniechał wpłat okresowych do budżetu ZG z tytułu uzyskiwanych dochodów pozostawiając je na rewitalizację nieruchomości. 42

43 W 2010 roku Prezydium Komisji rozpatrując postulat Zarządu Oddziału Wykonawczego ZOSP RP woj. wielkopolskiego o przekazanie nieruchomości w Zarząd Oddziału po przeprowadzonej dyskusji z zainteresowanymi, a także po uwzględnieniu faktu nie uregulowania dotychczas wzajemnych relacji między ZOW ZOSP RP woj. wielkopolskiego a Zarządem Wykonawczym ZOSP RP w sprawie korzystania z tej nieruchomości stanowiącej własność Związku uznała za zasadne przekazanie w zarząd OW ZOSP RP woj. wielkopolskiego w Poznaniu. Od 1 stycznia 2011 roku udostępniono ZOW ZOSP RP woj. wielkopolskiego do użytkowania oraz pobierania pożytków z obowiązkiem ponoszenia kosztów, prawne dokonywanie nakładów na nieruchomość. Zawarta w tym zakresie umowa przewiduje jednak przekazywanie przez ZOW ZOSP RP do Biura ZG ZOSP RP kwoty rocznej amortyzacji od środków trwałych tego obiektu ca 60 tys. zł co ma znaczący wpływ na wysokość środków pozostających do dyspozycji Oddziału. Rozwiązanie kontrowersyjnego problemu Prezydium Komisji zasugerowało Zarządowi Wykonawczemu Związku OSP RP, poprzez zmianę dotychczasowych ustaleń rozwiązać przyjęcie wariantu pozostawienia amortyzacji od środków trwałych tej posesji w OW ZOSP RP woj. wielkopolskiego. Komisja, każdorazowo zapoznawała się z realizacją zadań stawianych przed działem handlowo-administracyjnym Biura ZOSP RP i z zadowoleniem odnotowywała wypracowane środki, które przeznaczane były na działalność statutową Związku. Szczególnego podkreślenia wymaga rozszerzająca się sprzedaż sprzętu i wyposażenia osobistego a ponadto propagowanie wizerunku Związku przez sprzedaż artykułów reklamowych. Komisja aktywnie wspierała i oceniała zakup KZPT W Kaliszu Sp. z o.o. oraz przejęcie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Turawie. Dowodem tego był dwukrotny pobyt Prezydium Komisji w KZPT W Kaliszu Sp. z o.o. Prezydium Komisji uznało za zasadne kontynuowanie czteroletniego programu rozwoju Spółki w oparciu o strategię zbytu wytwarzanych wyrobów, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą a przyjętego przez Prezydium ZG ZOSP RP. Prezydium Komisji zawnioskuje, aby Zarząd Wykonawczy ZG ZOSP RP zaapelował do Biur Zarządów OW ZOSP RP by terminowo i comiesięcznie realizowały określone plany zakupowe. Miniona kadencja dowiodła, że Komisja potrzebna jest tylko Zarządowi Głównemu ZOSP RP i Zarządowi Wykonawczemu ZOSP RP do spełnienia przyjętej w Związku OSP RP zwyczajowej zasady posiadania opinii tego organu w kwestiach opracowania budżetu Zarządu Głównego i sprawozdania z jego realizacji. W okresie kadencji poza tym wymogiem do Komisji nie wpłynął żaden wniosek od organów statutowych Związku do wyrażenia opinii lub oceny w sprawach istotnych związanych z finansami lub działalnością gospodarczą. Od 2009 roku w wyniku porozumienia między Główną Komisją Rewizyjną Komisja odstąpiła od wyrażenia swej opinii o realizacji budżetu ZG ZOSP RP pozostawiając ją w gestii Głównej Komisji Rewizyjnej Związku. Natomiast nazwa Komisji i przyjęty regulamin otwiera szersze pole dla jej działania stąd komisja w trosce o finanse i rozwój działalności gospodarczej z własnej woli inicjuje szereg przedsięwzięć, które jej zdaniem winny być przedmiotem uwagi organów zarządzających finansami i majątkiem Związku OSP RP. 43

44 Uzależnienie pokrywania wydatków w zakresie obsługi zadań statutowych z dochodów pozyskiwanych z prowadzonej własnej działalności gospodarczej Związku wymaga stałego interesowania się tą problematyką ze strony Prezydium i Zarządu Wykonawczego ZOSP RP. Komisja uważa, że nadal aktualne jest podjęcie działań w takich kierunkach jak: dokonanie reorientacji i reorganizacji zadań i organów statutowych, przystosowania ich do zarysowującej się w przyszłości możliwości finansowania Związku (zmniejszenia składów osobowych Zarządu Głównego, Prezydium ZG ZOSP RP, poszczególnych Komisji problemowych, częstotliwości zadań programowych, zbytnia centralizacja), zinwentaryzowanie prowadzonych form działalności gospodarczej przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP celem zintegrowania i zintensyfikowania form wzajemnej współpracy między Biurem ZG ZOSP RP w zakresie dokonywania zakupów i świadczenia wzajemnych usług w ramach Związku, zmiany dotychczasowej polityki prowadzonych szkoleń w zakresie p.pożarowym, zaistnienie terytorialnych ośrodków w Pruszczu Gdańskim, Turawie wymaga większej dystrybucji dostępu do środków finansowych Związku przeznaczonych na tego typu szkolenia, rozważenie w ramach zapoczątkowanej polityki decentralizacji w zakresie zarządzania niektórymi podmiotami gospodarczymi Związku, będącymi w gestii Zarządu Wykonawczego ZG ZOSP RP przekazanie również Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kościelisku Kirach w Zarząd Oddziałowi ZOSP RP woj. małopolskiego, stanowcze podjęcie prac nad zmianą zasad wynagradzania pracowników Związku odstępując od tradycyjnej formy obarczonej licznymi dodatkami, dostosowując je do współczesnych zasad gospodarki rynkowej tj. zawierania umów o pracę określających zakres pracy, odpowiedzialność, sposób i wysokość wynagrodzenia, opracowanie zasad opłacania przez OSP składek członkowskich na rzecz ZOSP RP zatwierdzonych Uchwałą ZG ZOSP RP, zgodnie z 14 Statutu Związku OSP RP. Poszerzająca się ilość podmiotów gospodarczych Związku OSP RP, ich rola w zasilaniu środkami finansowymi budżetu ZG ZOSP RP, wymaga pilnego przyjęcia opracowania określonej strategii w zakresie działalności gospodarczej Związku OSP RP. Dokument taki może być opracowany w odrębnej formie lub stanowić integralną część ogólnej strategii Związku jaka jest obecnie w opracowywaniu. 3.3 Komisja Techniczno Ratownicza Komisja Techniczno-Ratownicza ZOSP RP została powołana Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP nr 4/II/2008 z dnia 18 stycznia 2008 w składzie 14 osób. W dniu 27 marca 2008 Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego dwóch Zastępców, Sekretarza i członka Prezydium. Skład Komisji przedstawia się następująco: 44

45 L.p Tabela 20. Skład Komisji Techniczno-Ratownicza Imię i nazwisko członka Komisji Techniczno - Ratowniczej Funkcja 1 Ryszard Dąbrowa Przewodniczący 2 Roman Kaźmierczak Wiceprzewodniczący 3 Grzegorz Kniefel Wiceprzewodniczący 4 Wiesław Golański Sekretarz 5 Stanisław Mikulak Członek Preyzdium 6 Franciszek Augustyn Członek 7 Józef Cholewka Członek 8 Józef Dziemdziela Członek 9 Leszek Filipiak Członek 10 Stanisław Gajek Członek 11 Zbigniew Kaliszyk Członek 12 Ryszard Kamiński Członek 12 Antoni Milewski Członek 14 Eugeniusz W. Roguski Członek 15 Zbigniew Meres Opiekun Komisji Przewodniczący, Z-cy Przewodniczącego, Sekretarz Komisji oraz członek Prezydium stanowią jej Prezydium. W okresie kadencji skład osobowy Komisji nie uległ zmianie. Komisja działała w oparciu o przyjęty Regulamin i Plan Pracy. W okresie kadencji Komisja odbyła 10 posiedzeń oraz dwa posiedzenia Zespołu roboczego ds. Strażnic. Korzystając z przysługujących uprawnień Komisja w swoim regulaminie pracy uszczegółowiła tematykę zadań: doradztwo i opiniowanie w sprawach techniki, kwatermistrzostwa, infrastruktury i ratownictwa, inicjowanie przedsięwzięć związanych z techniką i ratownictwem w OSP, opiniowanie zasad i treści współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie indywidualnych kontaktów Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie działania Komisji, udział w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją systemu szkoleń ratowniczych przewidzianych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, problematyka kategoryzacji JOT OSP oraz regulaminów i standardów działań ratowniczych, sprawy dotyczące wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w środki ratownicze, 45

46 współpraca z KG PSP i CNBOP oraz z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie spraw o charakterze techniczno-ratowniczym i szkoleniowym, uczestniczyła w opracowywaniu rozwiązań w sprawach techniki i procedur ratowniczych oraz szkoleń dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, wykonywanie dyspozycji Zarządu Głównego Związku OSP RP dotyczących spraw techniczno-ratowniczych i szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku swoich prac komisja przedstawiła Prezydium ZG ZOSP RP projekty opracowań w sprawie: stanu przygotowania jednostek OSP do realizacji działań w zakresie ratownictwa medycznego, dokonując analizy stanu przygotowania jednostek OSP do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa medycznego oraz oceny realizacji programu szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego dla jednostek KSRG, zastosowania bezzałogowych samolotów do obserwacji terenu akcji ratowniczych na potrzeby KDR, potrzeby ujęcia szkoleń doskonalących członków OSP na symulatorze działań gaśniczych, ramowych wytycznych projektowania strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, zasad organizacji ratownictwa wodnego w KSRG, normatywnego wyposażenia OSP w sprzęt ochrony osobistej. Komisja wypowiedziała się pozytywnie w sprawie wprowadzenia ubrania letniego do tzw. przestrzeni otwartej służącego min. podczas akcji gaszenia traw, lasów. Komisja dokonała też analizy kwalifikacji komendantów gminnych i potrzeb szkoleniowych w tym zakresie. Komisja przygotowała na potrzeby Zarządu Wykonawczego ZOSP opinie w sprawie: nowelizacji Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, dotyczących roli JOT OSP w KSRG, warunków BHP podczas akcji ratowniczych dotyczących Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, nowelizacji Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym, ramowych wytycznych komendanta głównego PSP w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP. Ponadto realizując zadania ujęte w planie pracy komisji: Członkowie komisji uczestniczyli w przygotowaniu wytycznych do adaptacji obiektów OSP do szkolenia strażaków ratowników w zakresie przewidzianym w Systemie szkolenia członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, 46

47 Uczestniczyli w pracach zespołu opracowującego materiały do szkolenia e- lerningowego członków Ochotniczych Straży Pożarnych wg programu z 2006r., Wspierali działania Dyr. CNBOP PIB odnośnie wydania przez CNBOP Drugiej części materiałów dydaktycznych do szkolenia kadry dowódczej OSP w tym Naczelników i Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Brali czynny udział w pracach komisji Konkursowej Targów Edura, Brali udział w realizacji programu zakupów nowych samochodów dla OSP, Członkowie komisji uczestniczyli także w przygotowaniu systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 3.4 Komisja Kobiecych Drużyn Ratowniczych L.p Komisja Kobiecych Drużyn Pożarniczych ZG ZOSP RP w składzie: Tabela 21. Skład Komisji Kobiecych Drużyn Pożarniczych Imię i nazwisko członka Komisji Kobiecych Drużyn Ratowniczych Funkcja 1 Halina Hirt Przewodnicząca 2 Krystyna Ozga Wiceprzewodnicząca 3 Elżbieta Polak Wiceprzewodnicząca 4 Regina Rokita Sekretarz 5 Zofia Czaja Członek Preyzdium 6 Elwira Ecler Członek 7 Maria Kłopotowska Członek 8 Krystyna Krzemińska Członek 9 Maria Malinowska Członek 10 Zuzanna Pieniak Członek 11 Teresa Przytulska Członek 12 Bronisława Szczurowa Członek 12 Anna Szymanowska Członek 14 Teresa Tiszbierek Członek 15 Ewa Wyszyńska Opiekun Komisji Za nadrzędny cel w swojej działalności w minionej kadencji Komisja przyjęła następujące problemy: Zwiększenie liczby kobiet w OSP oraz ich czynniejszy udział w życiu OSP, środowiska lokalnego oraz różnych ogniw Związku OSP RP. Wspieranie i czynny udział w życiu kulturalno-oświatowym. Współpraca z samorządami,organizacjami i instytucjami lokalnymi. 47

48 Intensyfikacja działań na rzecz upowszechniania wpłat 1 % podatku na rzecz OSP. Współpraca z placówkami oświatowymi oraz z dziećmi i młodzieżą. Nawiązywanie aktywniejszej współpracy z mediami lokalnymi. Zwiększanie udziału kobiet w szkoleniach specjalistycznych (np. I pomocy medycznej). W kadencji odbyło się 6 posiedzeń Komisji KDP, w tym 4 wyjazdowe na teren województw: pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Ponadto członkinie Komisji uczestniczyły (marzec 2008) w konferencji pt. Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku, wspólnie z przedstawicielkami: Sil Zbrojnych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, ABW, BOR, Służby Więziennej i Straży Miejskiej. Podczas wyjazdowych posiedzeń Komisji, odbywały się spotkania oraz wymiana doświadczeń z członkiniami OSP, przedstawicielami władz Związku OSP RP, PSP oraz samorządów, administracji i organizacji. Poznawano m.in.: przykłady różnorodnej działalności OSP i Związku OSP RP w społecznościach lokalnych. Zapoznano się również z konkretnymi przykładami kobiet, będącymi ratownikami OSP oraz uczestniczącymi aktywnie w ogniwach samorządu lokalnego i administracji. Kobiety w OSP uczestniczą również w różnych akcjach humanitarnych, takich jak: honorowe krwiodawstwo, pomoc potrzebującym (np. powodzianom, Pomóż dzieciom przetrwać zimę ). Ponadto współuczestniczą w systemie bezpieczeństwa państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego (np. popularyzują zasady bezpieczeństwa). Podczas wyjazdowych posiedzeń członkinie Komisji KDP zapoznały się m. in. z produkcją hełmów w Kaliskich Zakładach Przemysłu Terenowego w Kaliszu. Zwiedziły również 2 muzea: Muzeum Pożarnicze przy OSP Niepokalanów i Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. 3.5 Komisja ds. Młodzieży. Do zadań Komisji należy m.in.: Współudział w aktywizacji młodzieży z ochotniczych straży pożarnych na rzecz jej indywidualnych aspiracji i potrzeb środowisk lokalnych. Opiniowanie zasad i treści współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie indywidualnych kontaktów ochotniczych straży pożarnych w zakresie obszaru działania komisji Tabela 22. Skład Komisji ds. Młodzieży L.p Imię i nazwisko członka Komisji d/s. Młodzieży Funkcja 1. Zbigniew Gołąbek 2. Teresa Hernik 3. Kazimierz Mielnicki 4. Grzegorz Pladzyk 5. Tadeusz Sławecki 48

49 6. Ryszard Szmaja 7. Teresa Tiszbierek 8. Piotr Adamczewski 9. Waldemar Baranowicz 10. Leonarda Bogdan 11. Irena Bruj 12. Joanna Dębska 13. Kazimierz Krzowski 14. Marcin Madziała 15. Janina Mamak 16. Danuta Raniowska 17. Paweł Rochala 18. Anna Rokita-Pawłowska 19. Zbigniew Serbiak 20. Agata Seńków 21. Katarzyna Skiba 22. Krzysztof Szczepaniuk 23. Adam Szumełda 24. Bogdan Wilczak 25. Łukasz Zblewski 26. Kazimierz Ziemba 27. Monika Karłowicz Obsługa administracyjna Oczekiwane jest sprawozdanie z pracy Komisji 49

50 3.6 Komisja Kultury Fizycznej i Sportu Do zadań Komisji należy m.in: Propagowanie i współudział w rozwoju aktywności ochotniczych straży pożarnych w zakresie sportu pożarniczego oraz sprawności fizycznej. Opiniowanie zasad i treści współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie indywidualnych kontaktów ochotniczych straży pożarnych w zakresie obszaru działania komisji. Tabela 23. Skład Komisji Kultury Fizycznej i Sportu L.p Imię i nazwisko członka Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Funkcja 1. Leonarda Bogdan 2. Jarosław Czaja 3. Ryszard Dąbrowa 4. Leszek Dąbrowski 5. Jarosław Klimczak 6. Krzysztof Lange 7. Jacek Majewski 8. Henryk Marcinkiewicz 9. Leon Piotr Mądry 10. Leszek Nawrocki 11. Wiesław Penk 12. Stanisław Pilhul 13. Elżbieta Polak 14. Ireneusz Skubis 15. Jan Solak 16. Michał Stefański 17. Leszek Szmyt 18. Krzysztof Zamysłowski 19. Joanna Jarosińska Oczekiwane jest sprawozdanie z pracy Komisji 3.7 Komisja Kultury Do zadań Komisji należy m.in: Inspirowanie i wspomaganie ochotniczych straży pożarnych w działalności artystycznej. Doradztwo w pracy szkoleniowej na rzecz OSP i Związku w zakresie obszaru działania komisji. 50

51 Tabela 24. Skład Komisji Kultury L.p Imię i nazwisko członka Komisji Kultury 1. Leszek Bratkowski 2. Mirosław Chilmanowicz 3. Marian Chmielewski 4. Józef Cholewka 5. Edward Guzik 6. Marian Indeka 7. Czesław Kosiba 8. Bolesław Kurek 9. Stanisław Leszczyński 10. Józef Murawski 11. Wiesław Pitulski 12. Ireneusz Skubis 13. Dorota Spandel 14. Franciszek Jerzy Stefaniuk 15. Anna Szabat 16. Zygmunt Szopa 17. Zofia Tokarczyk 18. Barbara Wit-Kargul 19. Stanisław Zając 20. JerzyWiesław Zawisza 21. Leonarda Bogdan 22. Joanna Jarosińska Funkcja Oczekiwane jest sprawozdanie z pracy Komisji 3.8 Komisja Historyczna Do zadań Komisji należy m.in: Popularyzacja dorobku historycznego ruchu strażackiego i jego dokumentowanie. Opiniowanie zasad i treści współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie indywidualnych kontaktów ochotniczych straży pożarnych w zakresie obszaru działania komisji. Tabela 25. Skład Komisji Historycznej Funkcja L.p Imię i nazwisko członka Komisji Kultury 1. Piotr Adamczewski 2. Leonarda Bogdan 3. Tadeusz Chwaliński 51

52 4. Edward Dalibóg 5. dr Rafał Dmowski 6. Edward Dziaduła 7. dr Janusz Gmitruk 8. dr Grażyna Korneć 9. Ewa Marcinkowska 10. prof.piotr Matusak 11. Jerzy Pełka 12. Anna Przybylska 13. prof.. J. Ryszard Szaflik 14. Edward Szlichta 15. dr Władysław Tabasz 16. Zbigniew Todorski 17. dr Eugeniusz Walczak 18. Mieczysław Witczak 19. dr Marian Zalewski 20. dr Zdzisław Jan Zasada 21. Jadwiga Marcinkiewicz Obsługa administracyjna Oczekiwane jest sprawozdanie z pracy Komisji. 3.9 Rada Programowa miesięcznika Strażak Obszar działalności Wytyczanie kierunków działania, opiniowanie programu wydawniczego i ocena czasopisma Strażak Tabela 26. Skład Rady Programowej miesięcznika "Strażak" L.p Imię i nazwisko członka Rady Programowej Funkcja 1. Czesław Kosiba przewodniczący 2. Ireneusz Niedźwiecki wiceprzewodniczący 3. Anna Świtalska sekretarz 4. Krystyna Ozga członek 5. Mirosław Pawlak członek 6. Zdzisław Remiszewski członek 7. Teresa Tiszbierek członek 8. Marian Zalewski członek 52

53 Rada Programowa Strażaka Pisma Związku OSP RP ukonstytuowała się 23 kwietnia 2008 roku na pierwszym posiedzeniu. W czasie trwania kadencji rezygnację z funkcji przewodniczącego złożył Czesław Kosiba. Funkcję tę powierzono 30 czerwca 2010 roku prof. Markowi Trombskiemu, wiceprezesowi ZG ZOSP RP. Podczas trwania kadencji zmarł Zdzisław Remiszewski członek Rady Programowej. Rada odbyła 7 spotkań, na których omawiano sprawy ważne dla działalności redakcji, dotyczące m. in.: zakresu tematycznego, poziomu merytorycznego i szaty graficznej miesięcznika, analizowano poziom czytelnictwa i wysokość prenumeraty Strażaka, omawiano wyniki finansowe redakcji, zasady zamieszczania reklam. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczył zespół redakcyjny. Na jego czele od stycznia 2008 roku jako p.o. redaktora naczelnego stała red. Anna Świtalska, a w styczniu 2012 roku funkcję redaktora naczelnego Strażaka powierzono red. Dorocie Pardeckiej W służbie Związkowi i ochotniczym strażom pożarnym. Z analizy działalności redakcji oraz lektury czasopisma wynika, że Strażak wciąż się rozwija, zespół redakcyjny dba o poziom merytoryczny zamieszczanych w nim artykułów, szatę graficzną gazety, poszerza i wzbogaca zakres tematyczny, a także pozyskuje do współpracy nowych autorów, którzy nadsyłają korespondencje z całej Polski. Redakcja kontynuuje działania sprawdzone przez wiele lat doświadczeń wydawniczych, unowocześniając jednocześnie nasze czasopismo i wzbogacając je o nowe treści. Strażak z zaangażowaniem i pasją członków zespołu oraz współpracowników redakcji spełnia rolę jaką wyznacza mu Statut Związku OSP RP. Jest łącznikiem pomiędzy Związkiem i jego członkami ochotniczymi strażami pożarnymi. Informuje o działaniach prowadzonych przez Związek OSP RP, uchwałach Prezydium i Zarządu Głównego Związku OSP RP mających wpływ na działalność ochotniczych straży pożarnych, pracach komisji zadaniowych działających w Związku, a także o tym, co dzieje się w samych OSP ich sukcesach i problemach Propagowanie wiedzy i bezpieczeństwa. W artykułach szkoleniowych i edukacyjnych, opisach akcji i ćwiczeń pismo dostarcza wiedzę przydatną strażakom w ich codziennych działaniach. Na swoich łamach w latach Strażak bardzo obszernie prezentował działania strażaków ochotników uczestniczących w licznych, trudnych i nierzadko długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dużo miejsca poświęcono m.in. walce z powodziami, w tym największymi z roku 2009 i 2010, usuwaniu skutków huraganów, które przeszły przez Polskę w roku 2011, a także działaniom ratowniczym po katastrofach kolejowych, w tym po tragicznym w skutkach zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich, które miało miejsce 3 marca 2012 roku na Śląsku. Strażak dostarczał swoim czytelnikom wiedzę, która przyczynia się do poprawy jakości działań ratowniczo-gaśniczych, a także ochrony osobistej i bezpieczeństwa strażaków, na co redakcja kładzie coraz większy nacisk. A to zarówno w rzeczowych relacjach dotyczących założeń taktycznych i przebiegu ćwiczeń oraz szkoleń, jak i w specjalnym dziale Wiedza na co dzień, w którym specjaliści i eksperci wyjaśniali dokładnie na co należy zwracać uwagę np.: przy zakupie sprzętu i wyposażenia, publikowali cykle artykułów dotyczących działań ratowniczo-gaśniczych związanych z różnego rodzaju miejscowymi zagrożeniami (kontynuowany), cykle o samochodach gaśniczych i 53

54 ratowniczych, a także o nowości, jaką są, używane coraz częściej w strażach, kontenery pożarnicze. W 2012 roku rozpoczął się kolejny cykl artykułów prezentujący nowoczesny sprzęt m.in. stosowany do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Od 2008 roku ukazuje się cykl edukacyjny: Z życia wzięte, w którym omawiane są błędy w umundurowaniu oraz ceremoniale strażackim i zamieszczane wskazówki jak ich unikać. W 2009 roku publikowano cykl artykułów Problemy psychologiczne strażackiej służby, w których psycholog związany ze strażami pożarnymi informował o tym jak radzić sobie ze stresem i traumą, na które narażeni są strażacy. Pod koniec 2010 roku wznowiony został cykl informacji prawnych dotyczących przepisów związanych z szeroką działalnością ochotniczych straży pożarnych, a od roku 2011 roku pismo zamieszcza także odpowiedzi prawnika na pytania nadsyłane do redakcji przez czytelników. Publikowane regularnie artykuły oraz cykle szkoleniowe i edukacyjne są ważnym źródłem wiedzy na temat postępowania w trudnych sytuacjach i inspiracją do podnoszenia kwalifikacji przez strażaków ochotników. Propagują wiedzę, właściwe zachowania, bezpieczeństwo i szeroko rozumianą ochronę przeciwpożarową. Ukazało się także wiele artykułów wspomagających OSP w rozmaitych zadaniach, np. w pozyskiwaniu przez strażaków pieniędzy z różnych źródeł na działalność jednostek, w tym ze środków unijnych. Niemało miejsca redakcja poświęciła aktualnym problemom występującym w OSP, takim jak: przeprowadzanie badań lekarskich strażaków ochotników według nowych zasad, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach, niedopuszczanie nurków z OSP do akcji ratowniczych pod wodą, pisano o sytuacji strażaków, którzy ulegli wypadkom podczas akcji, o konsekwencjach niewłaściwego postępowania wobec ochotników narażonych na działanie tlenku węgla, problemie powtarzających się przypadków utraty remiz przez OSP nie posiadające prawnych tytułów własności do budynków i gruntów Promowanie społecznej działalności poza ratowniczej Związku i OSP. W latach redakcja prowadziła na łamach Strażaka promocję Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych na Wsi, a następnie Wiosek Internetowych. Są to placówki działające w remizach OSP, ułatwiające młodzieży i dorosłym mieszkańcom wsi dostęp do wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Redaktorzy uczestniczyli także w opracowaniu broszury poświęconej Internetowym Centrom Eukacyjno Oświatowym i rekomendowanej przez głównego partnera projektu Uniwersytet w Białymstoku. W 2010 roku redakcja promowała programy zakupu samochodów pożarniczych dla OSP z wykorzystaniem dotacji ze środków unijnych. Programy realizowane były przez ZOW ZOSP RP Województwa Lubuskiego oraz przez ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego. W bieżącym roku 2012 Strażak rozpoczął akcję promowania rozmaitych inicjatyw OSP i lokalnych społeczności jakie powstały przy wykorzystaniu Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych. Ukazywały się również artykuły prezentujące codzienną działalność OSP, relacjonujących różnego typu zawody (sportowo-pożarnicze, w ratownictwie wodnym, medycznym, sportach obronnych, timbersports), działalność orkiestr i zespołów scenicznych. Dziennikarze i korespondenci :Strażaka towarzyszyli ochotnikom podczas licznych 54

55 uroczystości i świąt, takich jak: obchody Dnia Strażaka, pielgrzymka na Jasną Górę, jubileusze, przekazania samochodów, otwarcia remiz. Nie brakowało informacji o udziale młodzieży w obozach szkoleniowo wypoczynkowych, plenerze artystycznym, o ciekawych i godnych upowszechnienia projektach i działaniach MDP. W 2008 roku redakcja rozpoczęła publikację Poradnika opiekuna MDP, w którym opiekunowie MDP i działacze mający dobre wyniki w pracy z młodzieżą pożarniczą dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami Nowoczesny Strażak Ze względu na konieczność nadążania Strażaka za zmianami zachodzącymi tak w świecie wydawniczym, jak i w samych ochotniczych strażach pożarnych - coraz lepiej wyposażonych i wyszkolonych, przed którymi stawiane są coraz to nowe zadania ratownicze oraz w celu poprawy poziomu prenumeraty przygotowany został plan rozwoju i unowocześnienia naszego miesięcznika, który red. Dorota Pardecka wraz z zespołem redakcyjnym przedstawiła na posiedzeniu Rady Programowej w dniu 9 lutego 2011 roku. Pierwsze rezultaty Rada Programowa oceniała na kolejnych posiedzeniach 7 lipca 2011 oraz 15 marca 2012 roku. W efekcie unowocześniony został sposób łamania gazety, całkowitej zmianie uległa grafika i sposób prezentowania zdjęć. W bardziej przejrzysty i czytelny sposób prezentowane są treści, które również w warstwie merytorycznej uległy rozszerzeniu. W tekstach w miejsce przeważającej warstwy opisowej pojawiły się także liczne wypowiedzi bohaterów artykułów: strażaków, autorytetów, młodzieży. Redakcja położyła jeszcze większy nacisk na propagowanie współczesnego ratownictwa, artykuły o pojawiających się nowych zagrożeniach rozwijającej się cywilizacji, sposobach zapobiegania im i usuwania skutków, a także na prezentowanie nowoczesnych technologii oraz sprzętu ratowniczego. Stara się więcej miejsca poświęcać także materiałom stricte edukacyjnym i szkoleniowym, w tym informacjom prawnym. Pojawiły się też nowe rubryki, jak np.: Interwencja Strażaka, w której publikowane są materiały problemowe, traktujące o trudnościach z jakimi ochotnicze straże pożarne borykają się na co dzień, czy Rozmowa Strażaka mieszcząca liczne wywiady z autorytetami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i szeroko rozumianego ratownictwa, ważnymi postaciami związanymi z pożarnictwem oraz ciekawymi strażackimi osobowościami. W planie rozwoju Strażaka znalazł się również projekt nowoczesnej strony internetowej Strażak w sieci. Postępujący rozwój informatyzacji, a co za tym idzie zmiany zachodzące powszechnie w dziedzinie informacji i komunikacji, sprawiają, że coraz więcej strażaków ochotników dołącza do społeczności internetowej i odwrotnie, młodzi ludzie, którzy nie pamiętają życia bez internetu wstępują w szeregi MDP i OSP. Chcąc wyjść im naprzeciw redakcja w porozumieniu z Radą Programową od początku 2012 roku pracowała nad stworzeniem elektronicznej, nowoczesnej wersji Strażaka, która będzie mogła stać się platformą informacyjno-kontaktową czytelników naszego pisma, a także osób współpracujących i sympatyzujących z naszym ruchem oraz interesujących się szeroko rozumianym ratownictwem. Przy czym termin utworzenia nowoczesnej strony internetowej nie jest przypadkowy, gdyż to właśnie w 2012 roku przypada 130 rocznica istnienia naszego pisma. Rada Programowa ma nadzieję, że portal ten wesprze zarówno naszą organizację jak i miesięcznik Strażak w misji propagowania ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, a także 55

56 promowania działalności naszej organizacji, jej tradycji i kultury. Strona internetowa ma również popularyzować samego Strażaka i jego pożyteczną zawartość merytoryczną w celu podniesienia poziomu czytelnictwa i poprawy sprzedaży pisma Prenumerata. Dużo uwagi poświęcono upowszechnieniu prenumeraty Strażaka. Tej sprawie poświęcone było wyjazdowe posiedzenie z udziałem Rady Programowej oraz dziennikarzy redakcji Strażak, które odbyło się w dniach listopada 2008 roku, w województwie małopolskim. Jego uczestnicy odwiedzili OSP, spotkali się z działaczami Związku OSP RP, kierownictwem PSP, wójtami i burmistrzami, przedstawicielami rad gmin i miast. Celem tych spotkań było przybliżenie naszego miesięcznika potencjalnym czytelnikom i zachęcenie do prenumerowania go. W czwartym kwartale 2009 roku redakcja wydrukowała ulotkę zachęcającą do prenumerowania Strażaka w nakładzie 12 tys. egzemplarzy i przekazała do biur oddziałów wojewódzkich w celu kolportowania jej wśród potencjalnych nabywców Strażaka, czyli OSP i urzędów gmin. Na sierpień 2012 roku zaplanowane zostało kolejne posiedzenie wyjazdowe Rady Programowej i członków redakcji w województwie, w którym prenumerata Strażaka jest niska. Z danych statystycznych wynika, iż pismo nasze dociera do zaledwie 58,34 procent OSP, których według danych Związku OSP RP działa w Polsce Jednak zauważyć trzeba także, iż Strażak należy do liczących się na rynku czasopism o tematyce pożarniczej zarówno ze względu na poziom merytoryczny, jak i wysokość nakładu ok. 10 tys. egz. Pozostałe czasopisma z tej branży notują niszowy nakład od 2 do 4 tys. egzemplarzy. Niemniej, biorąc pod uwagę poziom merytoryczny, zasięg tematyczny i coraz większy walor informacyjno-edukacyjny miesięcznika, a także wielkość i siłę naszej organizacji, zaskakującym jest, że nasz periodyk trafia jedynie do ponad połowy OSP. Na temat prenumeraty prowadzono rozmowy z dyrektorami biur oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP podczas kontaktów indywidualnych oraz narad organizowanych przez Zarząd Główny. Troszcząc się o poprawę prenumeraty Strażaka, redakcja każdego roku wysłała do wszystkich prezesów zarządów oddziałów wojewódzkich oraz dyrektorów biur pisma, w których dziękowała za podejmowanie starań na rzecz podwyższenia prenumeraty, przekazywała informacje o jej stanie w danych województwach i prosiła o dalsze działania zmierzające do upowszechnienia czytelnictwa Strażaka na ich terenie. W 2012 roku pisma takie zostały dodatkowo wysłane pocztą elektroniczną także do oddziałów powiatowych oraz gminnych i miejsko-gminnych. W kwietniu 2012 roku, w okresie trwania zjazdów wojewódzkich, przewodniczący Rady Programowej, wiceprezes ZG ZOSP RP przekazał pismo do prezesów oddziałów wojewódzkich z prośbą o przedstawienie kwestii prenumeraty Strażaka na zjazdach. W działania służące poprawie poziomu czytelnictwa i zwiększenia wielkości prenumeraty czynnie angażował się także Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP. O tym, jak ważną rolę odgrywa pismo Związku OSP RP zaświadcza powszechnie znany fakt, że te ochotnicze straże pożarne, które prenumerują Strażaka, właśnie ze względu na jego bogatą merytorycznie i pożyteczną treść gromadzą nasze czasopismo całymi rocznikami, a najważniejsze artykuły są wręcz wycinane i przechowywane w segregatorach jako pomocna wiedza podręczna. 56

57 Dlatego Rada Programowa wyraża przekonanie, iż Strażak, tak jak nasza organizacja, ma ważną misję do wypełnienia. Jest nią propagowanie wiedzy, dbanie o bezpieczeństwo strażaków, przekazywanie ważnych dla ochotników informacji, promowanie naszej działalności, tradycji i kultury. Dlatego powinien trafiać regularnie do wszystkich ochotniczych straży pożarnych. Co więcej ze względu na swoją zawartość merytoryczną miesięcznik Strażak powinien trafiać również do samorządowców i lokalnych społeczności (szkoły i firmy), które są mocno związane z ochotniczymi strażami pożarnymi z racji bliskości (wynikającej z pokrewieństwa, sąsiedztwa, współpracy) oraz silnej pozycji OSP biorącej się z ich społecznego zaangażowania i zdolności organizacyjnych, a także ogromnego zaufania i sympatii, jakimi niezmiennie strażacy ochotnicy cieszą się w społeczeństwie. 57

58 4. Tworzenie warunków poprawiających działania ratownicze OSP Uczestniczenie w opracowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem spraw OSP I Związku OSP RP. Przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej brali czynny udział w pracach, które doprowadziły do uchwalenia ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1015). Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej opiniował projekty uregulowań prawnych, których przedmiot wiązał się z ochroną przeciwpożarową. Dla przykładu można przytoczyć projekty: rozporządzenia Ministra Zdrowia w prawie trybu i sposobu oraz zakresu przeprowadzania okresowych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania z dnia 20 czerwca 2007 r.; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym; rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej występował do organów Państwa z inicjatywami dotyczącymi zmian uregulowań prawnych związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych. Np. w sprawie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, co związane było z zatrudnianiem rolników jako kierowców ochotniczych straży pożarnych. Zamiarem proponowanych zmian legislacyjnych była chęć zapobieżenia utracie ubezpieczenia z KRUS przez kierowców OSP. Pkt W oczekiwaniu na materiał od Komendanta Głównego ZOSP RP i Radcy Prawnego ZOSP RP. 58

59 4.4. Szkolenia członków OSP, wykorzystanie platformy e-learningowej w procesie kształcenia strażaków OSP Kurs dla sędziów zawodów sportowo-pożarniczych MDP wg regulaminu CTIF Toruń, woj. kujawsko-pomorskie w terminie r. Ilość przeszkolonych osób: 38 Kurs dla sędziów zawodów sportowo-pożarniczych OSP, KDP wg regulaminu CTIF Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie w terminie r. Ilość przeszkolonych osób: 37 Kursy dla kandydatów na płetwonurków st. P1 KDP/CMAS Kursy obyły się na bazie OSP Bysław i Jeziora Bysławskiego, woj. kujawskopomorskie Termin: r. (2 turnusy), Ilość przeszkolonych osób: 56 Termin: r. (2 turnusy) W dwóch 9-cio dniowych turnusach zostało przeszkolonych 48 strażaków. Termin: sierpnia 2010 r. (1 turnus) Przeszkolono 25 strażaków. Termin: r. (1 turnus) W trakcie 9-dniowego turnusu przeszkolono 25 strażaków z 7 województw (dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego). Uczestnicy kursu zdobywali wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach. Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo: nurkować do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji), nurkować samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka. Szkolenia przeprowadziła kadra Oddziału Ratownictwa Wodnego OSP Mares z Koszalina. Program kursu został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z r. o bezpieczeństwie uprawiania płetwonurkowania i został rozszerzony o zagadnienia prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach, w szczególności działań ratowniczych związanych bezpośrednio z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. Kurs na ratownika WOPR i młodszego ratownika WOPR Kurs odbył się w obiektach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, woj. warmińskomazurskie Termin: r. Łączna ilość przeszkolonych osób: 20 59

60 Kurs zawodowy na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej dla członków OSP Szkolenie odbyło się na bazie OSP Bysław (woj. kujawsko-pomorskie), zajęcia praktyczne odbyły się w porcie w Nakle nad Notecią. I turnus lipca 2010 roku II turnus sierpnia 2010 roku W trakcie kursów przeszkolono łącznie 50 osób, które zdały pozytywnie egzaminy i uzyskały patenty. Uczestnicy kursu zdobyli patenty uprawniające do: kierowania małym statkiem tj. statkiem, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba, bez ograniczeń mocy silnika, kierowania łodzią przewozową o napędzie mechanicznym bez ograniczeń mocy silnika, obsługi maszyn, urządzeń maszynowych i urządzeń napędowych na małych statkach i łodziach przewozowych o napędzie mechanicznym. Szkolenia medyczne Szkolenia odbywają się w ośrodkach ZOSP RP: 1. OSW ZOSP RP w Kościelisku 2. OSW ZOSP RP w Pruszczu Gdańskim 3. OSW ZOSP RP w Turawie Ośrodek w Kościelisku uzyskał w 2011 roku wpis na listę zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jako podmiot prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ośrodek od 2012 roku prowadzi również kursy weryfikacyjne, kończące się egzaminem państwowym. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) Celem kursu jest przygotowanie jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408), przy podstawie art. 13 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Trwa min. 66 godzin i kończy się egzaminem państwowym z 60

61 zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu, przeprowadzanym przez komisję. Komisja składa się z trzech osób: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs lub wskazanego przez niego lekarza systemu, jako przewodniczącego; lekarza, który jest przedstawicielem właściwej dla uczestników kursu jednostki współpracującej z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy; lekarza systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu; posiada zaświadczenie, które utraciło ważność. Tabela 27. Ilość członków OSP przeszkolonych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) środki ZG ZOSP RP Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie KRAJ

62 2. Kurs weryfikacyjny Kursy weryfikacyjne odbywają się w celu aktualizacji wiedzy i odnowienia uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zaświadczenie o zdaniu egzaminu z zakresu KPP jest ważne 3 lata od dnia wydania. Zachowanie uprawnień wymaga powtórnego zdania egzaminu przed upływem tego czasu. Kursy po roku przerwy (2011) związanym ze zmianą prawa Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy odbywają się od 2012 roku w OSW ZOSP RP w Kościelisku Zawody sportowo pożarnicze. W 2008 r. zorganizowane zostały zgodnie z regulaminami: Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP wg regulaminu CTIF. Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF odbyły się w dniach września 2008 r. w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. W zawodach wzięło udział 40 drużyn. Zawodnicy startowali w konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta. W klasyfikacji zespołów dziewczęcych czołowe miejsca zdobyły: I miejsce MDP Milejczyce, woj. podlaskie II miejsce MDP Wróblówka, woj. małopolskie III miejsce MDP Mątyki, woj. warmińsko-mazurskie. Wśród chłopców najlepszy wynik osiągnęły drużyny: I miejsce MDP Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie II miejsce MDP Lądek, woj. wielkopolskie III miejsce MDP Kleszczele, woj. podlaskie. Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP wg regulaminu CTIF odbyły się w dniach sierpnia 2008 r. w Lądku, woj. wielkopolskie. W zawodach startowało: - 14 drużyn OSP w gr. A - 16 drużyn OSP w gr. B - 16 drużyn KDP w gr. A - 3 drużyny KDP w gr. B - 4 drużyny PSP w gr. A - 2 drużyny PSP w gr. B. Najlepsze wyniki osiągnęły następujące drużyny: OSP gr. A: I miejsce OSP Kowalew, woj. wielkopolskie II miejsce OSP Głuchów, woj. wielkopolskie III miejsce OSP Raszowa, woj. opolskie. 62

63 OSP gr. B: I miejsce OSP Lądek, woj. wielkopolskie II miejsce OSP Kościan, woj. wielkopolskie III miejsce OSP Niechobrz Dolny, woj. podkarpackie. KDP gr. A: I miejsce KDP Barchlin, woj. wielkopolskie II miejsce KDP Lądek, woj. wielkopolskie III miejsce KDP Bucz, woj. wielkopolskie. KDP gr. B: I miejsce KDP Raszowa, woj. opolskie II miejsce KDP Przecieszyn, woj. małopolskie III miejsce KDP Unilever, woj. kujawsko-pomorskie PSP gr. A: I miejsce KM PSP Siedlce, woj. mazowieckie II miejsce KP PSP Strzelce Opolskie, woj. opolskie III miejsce SA PSP Kraków, woj. małopolskie. PSP gr. B: I miejsce KP PSP Słupca, woj. wielkopolskie II miejsce KP PSP Białobrzegi, woj. mazowieckie. Zwycięzcy zawodów ogólnopolskich tworzyli reprezentację polskich strażaków w zawodach międzynarodowych, które odbyły się w lipcu 2009 r. w Ostrawie. Do udziału zakwalifikowane zostały: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewczęca z Milejczyc, woj. podlaskie Chłopięca z Nowego Korczyna, woj. świętokrzyskie. Kobiece Drużyny Pożarnicze Grupa A Lądek, woj. wielkopolskie Barchlin, woj. wielkopolskie Grupa B Raszowa, woj. opolskie Ochotnicze Straże Pożarne Grupa A 63

64 Raszowa, woj. opolskie Lądek, woj. wielkopolskie Parczew, woj. lubelskie Głuchów, woj. wielkopolskie Kowalew, woj. wielkopolskie. Grupa B Lądek, woj. wielkopolskie Kościan, woj. wielkopolskie Niechobrz Dolny, woj. podkarpackie. Główne zadania polegały na przygotowaniu reprezentacji polskich strażaków do udziału w międzynarodowych zawodach sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTIF. W celu przygotowania drużyn do startu w międzynarodowych zawodach zostały zorganizowane trzy starty kontrolne: r. w Kaczkach Średnich, woj. wielkopolskie, r. w Parczewie, woj. lubelskie, r. w Lądku, woj. wielkopolskie. Formą przygotowania do udziału w międzynarodowych zawodach MDP był udział obu drużyn w obozie szkoleniowym, który odbył się w dniach r. w Czartajewie, woj. podlaskie. Związek za pośrednictwem Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach - przygotował wyposażenie drużyn, stroje startowe i wyjściowe. W dniach lipca 2009 r. w Ostrawie/Czechy odbyły się XIII Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze wg regulaminu CTIF i XVII Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTIF. Wyniki XIII Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg CTIF: W grupie A startowało łącznie 76 drużyn. Raszowa, woj. opolskie - 13 miejsce 407,30 pkt Lądek, woj. wielkopolskie - 31 miejsce 398,38 pkt Parczew, woj. lubelskie - 39 miejsce 389,00 pkt Głuchów, woj. wielkopolskie - 46 miejsce 384,90 pkt Kowalew, woj. wielkopolskie - 52 miejsce 380,04 pkt. W grupie B startowało łącznie 39 drużyn. Lądek, woj. wielkopolskie - 13 miejsce 408,37 pkt Kościan, woj. wielkopolskie - 19 miejsce 399,78 pkt Niechobrz Dolny, woj. podkarpackie - 21 miejsce 390,59 pkt. W rywalizacji Kobiecych Drużyn Pożarniczych w grupie A startowały 22 zespoły. Lądek, woj. wielkopolskie - 6 miejsce 382,24 pkt Barchlin, woj. wielkopolskie - 12 miejsce 367,54 pkt. W rywalizacji Kobiecych Drużyn Pożarniczych w grupie B startowało łącznie 8 zespołów. Raszowa, woj. opolskie - 5 miejsce 382,21 pkt. 64

65 Wyniki XVII Międzynarodowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTIF: W Zawodach uczestniczyło łącznie 47 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 8 dziewczęcych i 39 chłopięcych. Gościnnie wzięły udział również 2 drużyny z Japonii. Drużyna dziewcząt z Milejczyc, woj. podlaskiego zajęła w swojej grupie 6 miejsce (w klasyfikacji łącznej 25 miejsce). Dziewczęta zdobyły łącznie 1038,56 pkt. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Nowego Korczyna, woj. świętokrzyskie otrzymała 1062,59 pkt, co zapewniło jej 7 miejsce (w grupie i w klasyfikacji generalnej). Przygotowana została również prezentacja kraju w formie wystawy i stoiska promocyjnego oraz widowisko w wykonaniu członków MDP ocenione na V miejsce wśród wszystkich prezentacji młodzieżowych września w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uczestnicy zawodów zakwaterowani zostali w akademikach Politechniki Częstochowskiej. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym. Zespół sędziowski składał się z członków Krajowego Kolegium Sędziów i Kolegiów Wojewódzkich oraz kadetów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W kategorii dziewcząt zwyciężyły: I miejsce MDP z OSP Milejczyce woj. podlaskie, II miejsce MDP z OSP Rakszawa woj. podkarpackie, III miejsce MDP z OSP Wróblówka woj. małopolskie. W kategorii chłopców: I miejsce MDP z OSP Głuchów woj. łódzkie, II miejsce MDP z OSP Lądek woj. wielkopolskie, III miejsce MDP z OSP Błeszno woj. śląskie Łącznie w Zawodach wystartowały 42 drużyny. Drużyny i ich opiekunowie w przerwie pomiędzy poszczególnymi konkurencjami zwiedzili Sanktuarium na Jasnej Górze. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i medale za zajęte miejsca. Wszystkie drużyny oraz sędziowie zawodów otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez ZG ZOSP RP. Z okazji zawodów wykonany został mosiężny znaczek okolicznościowy. XVIII Międzynarodowe Spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF odbyło się w dniach lipca 2011 r. w Słowenii. W Olimpiadzie CTIF wzięły udział najlepsze drużyny z 23 krajów. Polskę reprezentowali zwycięzcy ubiegłorocznych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych: MDP Milejczyce z woj. podlaskiego (dziewczęta) i MDP Głuchów z woj. łódzkiego (chłopcy). W ramach Międzynarodowego Spotkania MDP odbyły się zawody, olimpiada obozowa, wystawa i prezentacja poszczególnych krajów. W zawodach wzięły udział łącznie 44 zespoły, w tym 34 chłopięce i 10 dziewczęcych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Milejczyc zajęła w swojej grupie 6. miejsce, a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Głuchowa 23. miejsce. 65

66 Wspaniałe 2. miejsce zdobyły obydwie drużyny za wspólnie przygotowany występ. Z kolei w olimpiadzie obozowej chłopcy zdobyli 4. miejsce, a dziewczęta 17 (w klasyfikacji zespołów dziewczęcych - 5). W Zawodach uczestniczyli również: Druhna Teresa Tiszbierek, Druh Leon Mądry i Druh Leszek Nawrocki, którzy weszli w skład międzynarodowego zespołu sędziowskiego. Zgodnie z regulaminem w dniach 2-4 września 2011 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyły się XIII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Sędzią Głównym zawodów był Druh Leon Mądry Wyniki przedstawiają się następująco: Grupa A mężczyźni. 1 miejsce OSP Lądek woj. wielkopolskie 2 miejsce OSP Smardzewice woj. łódzkie 3 miejsce OSP Raszowa woj. opolskie 4 miejsce OSP Dobrów woj. wielkopolskie 5 miejsce OSP Rudka woj. mazowieckie 6 miejsce OSP Łęczyce woj. pomorskie 7 miejsce OSP Jabłonica Polska woj. podkarpackie 8 miejsce OSP Stara Wieś woj. lubelskie 9 miejsce OSP Wola Morawicka woj. świętokrzyskie 10 miejsce OSP Częstochowa Błeszno woj. śląskie 11 miejsce OSP Siedlnica woj. lubuskie 12 miejsce OSP Drzewce woj. łódzkie 13 miejsce OSP Przytkowice woj. małopolskie 14 miejsce OSP Bierzgłowo woj. kujawsko- pomorskie 15 miejsce OSP Rudka woj. podlaskie 16 miejsce OSP Żelazna woj. opolskie 17 miejsce OSP Ciepłowody woj. dolnośląskie 18 miejsce OSP Ostrowice woj. zachodniopomorskie 19 miejsce OSP Jedwabno woj. warmińsko-mazurskie. Grupa C kobiety 1 miejsce OSP Grodzisko Dolne woj. podkarpackie 2 miejsce OSP Żelazna woj. opolskie 3 miejsce OSP Lądek woj. wielkopolskie 4 miejsce OSP Szepietowo woj. podlaskie 5 miejsce OSP Częstochowa Błeszno woj. śląskie 6 miejsce OSP Sławice woj. opolskie 7 miejsce OSP Wiśniowa woj. świętokrzyskie 8 miejsce OSP Krzeszów woj. podkarpackie 9 miejsce OSP Miłakowo woj. warmińsko-mazurskie 10 miejsce OSP Hanna woj. lubelskie 11 miejsce OSP Tuszyn woj. łódzkie 66

67 zawodów. 12 miejsce OSP Nowa Wieś woj. mazowieckie 13 miejsce OSP Karlikowo woj. pomorskie 14 miejsce OSP Stare Strącze woj. lubuskie 15 miejsce OSP Perła woj. małopolskie 16 miejsce OSP Rozprza woj. łódzkie 17 miejsce OSP Zimna Woda woj. dolnośląskie 18 miejsce OSP Białożewin woj. kujawsko-pomorskie 19 miejsce OSP Ostrowice woj. zachodniopomorskie. Warto podkreślić zaangażowanie OSP Licheń Stary w pomoc przy organizacji 4.6. Inne zawody sprawnościowe - organizowane i współorganizowane przez Związek. W ramach porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej Związek OSP RP organizuje zawody w sportach obronnych. W dniach czerwca 2008 r. w Suwałkach odbyły się. VIII Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych W zawodach uczestniczyło 6 zespołów dziewczęcych i 16 zespołów męskich. Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: wielobój sprawnościowy, sztafeta pływacka 4x50 m, bieg zespołowy na 1000 m, strzelanie z broni małokalibrowej. W klasyfikacji generalnej zespołowej zawody zwyciężyli: w kategorii dziewcząt OSP Krypno, woj. małopolskie w kategorii chłopców OSP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie. Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych są eliminacjami do ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych stowarzyszeń młodzieżowych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W 2008 r. w Mistrzostwach, które odbyły się w dniach sierpnia 2008 r. w Giżycku, Związek OSP RP reprezentowały drużyny żeńskie: MDP Krypno, woj. podlaskie, MDP Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie oraz drużyny męskie: MDP Siennica, woj. mazowieckie, MDP Stołpno 1 i Stołpno 2 z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie. IX Ogólnopolskie Zawody MDP w sportach obronnych odbyły się w dniach r. we Wrześni, woj. wielkopolskie. W zawodach uczestniczyło 7 zespołów żeńskich i 13 męskich reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne: Zawody zostały rozegrane w konkurencjach: wielobój sprawnościowy, sztafeta pływacka 4x50 m, bieg zespołowy na 1000 m, strzelanie sportowe, konkurs prezentacji. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli: w kategorii dziewcząt I miejsce MDP OSP Krypno, woj. podlaskie II miejsce MDP OSP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie III miejsce MDP OSP Wołomin, woj. mazowieckie. 67

68 w kategorii chłopców I miejsce MDP OSP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie II miejsce MDP OSP Brzezia, woj. mazowieckie III miejsce MDP OSP Majdan, woj. mazowieckie. Zawody zostały dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych są eliminacjami do Ogólnopolskich Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. W 2009 r. w Mistrzostwach, które odbyły się w dniach sierpnia 2009 r. w Giżycku, Związek OSP RP reprezentowały: drużyna żeńska MDP Krypno, woj. podlaskie oraz drużyny męskie: MDP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie i MDP Brzezia, woj. mazowieckie. W dniach 5 10 lipca 2010 r. w Tyliczu, woj. małopolskie odbyły się X Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych. W zawodach uczestniczyło 8 zespołów żeńskich i 14 męskich reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne. Drużyny startowały w konkurencjach: wielobój sprawnościowy, sztafeta pływacka 4x50, bieg zespołowy 1000 m, strzelanie sportowe. Na wielobój sprawnościowy składają się: orientacja sportowa, obrona przeciwchemiczna, zadania techniczne, przeszkoda terenowa lina, ratownictwo na wodzie, przeszkoda wodna, pomoc przedmedyczna, zadanie logistyczne, rzut granatem, strzelanie z pistoletu pneumatycznego, zadanie przeciwpożarowe. Program imprezy przewidywał treningi pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, zawody, całodniową wycieczkę. W Ogólnopolskich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych tradycyjnie bierze udział młodzież pochodząca z terenów wiejskich. Celem zawodów jest podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej młodych ludzi, przekazanie wiedzy i umiejętności koniecznych w sytuacjach zagrożenia klęskami żywiołowymi, promowanie zdrowego stylu życia, aktywny wypoczynek. Funkcję sędziego głównego zawodów pełnił Druh Henryk Marcinkiewicz, członek Komisji Sportu ZG ZOSP RP. Wyniki najlepszych drużyn: Tabela 28. Wynikinajlepszych drużyn w kategorii żeńskiej Miejsce Nazwa zespołu Województwo Ilość punktów 1 Warniłęg zachodniopomorskie 2641,71 2 Stołpno lubelskie 2568,46 3 Krypno podlaskie 2553,46 Tabela 29. Wyniki najlepszych drużyn w kategorii męskiej Miejsce Nazwa zespołu Województwo Ilość punktów 1 Warniłęg zachodniopomorskie 2860,13 2 Brzezia mazowieckie 2686,09 68

69 3 Stołpno lubelskie 2647,39 Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, puchary i nagrody ufundowane przez ZG ZOSP RP. Dodatkowe nagrody dla uczestników ufundował Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Rolników. XI Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych przeprowadzone zostały w dniach 4 9 lipca 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego w Pile-Młyn. W zawodach wzięły udział 23 zespoły (8 kobiecych i 15 męskich). Drużyny startowały w konkurencjach: wielobój sprawnościowy, sztafeta pływacka 4x50, bieg zespołowy, strzelanie sportowe. Na wielobój sprawnościowy składają się: obrona przeciwchemiczna, zadania techniczne, przeszkoda terenowa lina, ratownictwo na wodzie, przeszkoda wodna, pomoc przedmedyczna, zadanie logistyczne, rzut granatem, strzelanie z pistoletu pneumatycznego, zadanie przeciwpożarowe. Funkcję sędziego głównego zawodów pełnił tradycyjnie Druh Henryk Marcinkiewicz, członek Komisji Sportu ZG ZOSP RP. Komendantem zgrupowania był Druh Stanisław Kwaśnik. Wyniki: zespoły żeńskie 1 miejsce OSP Stołpno woj. lubelskie 2 miejsce OSP Warniłęg woj. zachodniopomorskie 3 miejsce OSP Majdan woj. mazowieckie 4 miejsce OSP Gulbieniszki woj. podlaskie 5 miejsce OSP Krypno woj. podlaskie 6 miejsce OSP Porąbka woj. śląskie 7 miejsce OSP Brochocin woj. dolnośląskie 8 miejsce OSP Kołaczkowo woj. wielkopolskie zespoły męskie 1 miejsce OSP Siennica woj. mazowieckie 2 miejsce OSP Brzezia woj. mazowieckie 3 miejsce OSP Stołpno woj. lubelskie 4 miejsce OSP Gulbieniszki woj. podlaskie 5 miejsce OSP Warniłęg woj. zachodniopomorskie 6 miejsce OSP Płonne woj. kujawsko-pomorskie 7 miejsce OSP Porąbka woj. śląskie 8 miejsce OSP Brochocin woj. dolnośląskie 9 miejsce OSP Krypno woj. podlaskie 10 miejsce OSP Słomków woj. łódzkie 11 miejsce OSP Opoczno woj. łódzkie 12 miejsce OSP Kołaczkowo 2 woj. wielkopolskie 13 miejsce OSP Kamienowola woj. lubelskie 14 miejsce OSP Kołaczkowo 1 woj. wielkopolskie 69

70 15 miejsce OSP Iłówiec woj. wielkopolskie IV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym W dniach 8 9 sierpnia 2009 roku w Licheniu Starym k. Ślesina pow. Koniński woj. Wielkopolskie przeprowadzone zostały IV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. W Mistrzostwach Polski udział wzięło 33 drużyn i 132 zawodników. VI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym W dniach 9-10 lipca 2011 roku w Wilkasach gm. Giżycko pow. Giżycko woj. Warmińsko-Mazurskie przeprowadzone zostały VI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. W Mistrzostwach Polski udział wzięło 39 drużyn i 165 zawodników. Komisję sędziowską stanowili: Sędzia Główny: Sędziowie: st. bryg. Stanisław Sulenta st. bryg. Maciej Kalinowski bryg. Jarosław Sakowski mł. bryg. Andrzej Pospieszyński bryg. Dariusz Modzelewski kom. Artur Balcerczak asp. Wojciech Juchniewicz pomiar czasu Mirosław Wiereńko pomiar czasu Wojciech Caban. Mistrzostwa Polski rozgrywane zostały w IV konkurencjach: I Konkurencja Tor Przeszkód II Konkurencja Wyścigi Łodzi Wiosłowych III Konkurencja Budowa Wału Przeciwpowodziowego IV Konkurencja Slalom Łodzi Motorowych Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych klasach łodzi przedstawia się następująco: I. W KLASIE ŁODZI DO 30 KM 1 miejsce NAKŁO NAD NOTECIĄ woj. KUJAWSKO-POMORSKIE pkt 433,28 2 miejsce MIRCZE woj. LUBELSKIE pkt 464,15 3 miejsce NOWOLESIE woj. DOLNOŚLĄSKIE pkt 472,67. II. W KLASIE ŁODZI OD 31 DO 50 KM 1 miejsce SOLEC KUJAWSKI woj. KUJAWSKO-POMORSKIE pkt 388,30 2 miejsce OSTROWITE woj. WIELKOPOLSKIE pkt 416,01 70

71 3 miejsce BUDZISŁAW KOŚCIELNY woj. WIELKOPOLSKIE pkt 418,31 III. W KLASIE ŁODZI POWYŻEJ 51 KM 1 miejsce LICHEŃ STARY II woj. WIELKOPOLSKIE pkt 402,23 2 miejsce SPYTKOWO M woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE pkt 423,39 3 miejsce MIŁKI woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE pkt 433,13 Kolejność sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji Generalnej VI Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, przedstawia się następująco: 1 miejsce SOLEC KUJAWSKI woj. KUJAWSKO-POMORSKIE pkt 388,30 2 miejsce LICHEŃ STARY II woj. WIELKOPOLSKIE pkt 402,23 3 miejsce OSTROWITE woj. WIELKOPOLSKIE pkt 416,01 4 miejsce BUDZISŁAW KOŚCIELNY woj. WIELKOPOLSKIE pkt 418,31 5 miejsce STALOWA WOLA woj. PODKARPACKIE pkt 421,05 6 miejsce SPYTKOWO M woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE pkt 423,39 KONKURENCJA SPECJALNA Aries Power Equipment Sp. z o.o. 1 miejsce LICHEŃ STARY II woj. WIELKOPOLSKIE 2 miejsce MIŁKI woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE VII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series W sobotę 18 lipca 2009, w Amfiteatrze w Morzyczynie, nad jez. Miedwie (woj. zachodniopomorskie) rozegrane zostały VII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series. 12 najlepszych polskich zawodników, dopingowanych przez ponad czterotysięczną publiczność rywalizowało o tytuł Mistrza Polski 2009 i prawo startu w Mistrzostwach Świata. Organizator: Dział H-A IX Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS Series 16 lipca 2011 odbyły się IX Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl Timbersports Series po raz czwarty impreza gościła w amfiteatrze malowniczo położonym nad jeziorem Miedwie. Zawody przyciągnęła wielu widzów, a zmagania najlepszych w kraju dwunastu zawodników zapewniły emocje na kilka godzin. O wysokim poziomie Mistrzostw świadczy fakt, że w jednej z sześciu rozgrywanych konkurencji padł rekord Polski. Tytuł Mistrza Polski najlepszego drwala i pilarza Stihl Timberspors przypadł po raz szósty z rzędu Arkadiuszowi Drozdkowi. Drugie miejsce zdobył Marcin Juskowski, a na najniższym stopniu podium stanął Kazimierz Dampc Zawody zorganizowane zostały przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Gminę Kobylanka oraz Andreas STIHL sp. z o. o. Patronat Honorowy objęli Wiceprezes Rady Ministrów Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski. 71

72 VI Europejskie i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych W Cichowie (woj. wielkopolskie, powiat kościański) 16 sierpnia pod patronatem Wicepremiera RP, Ministra Gospodarki i Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka rozegrane zostały VI Europejskie i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Wzięło w nich udział 21 kobiecych drużyn pożarniczych i 55 męskich drużyn pożarniczych z Polski oraz 5 drużyn zagranicznych dwie z Węgier, dwie z Czech i jedna ze Słowacji. Organizator: ZOP ZOSP RP w Kościanie VIII Europejskie i XI Krajowe Zawody Sikawek Konnych W Cichowie (woj. wielkopolskie, powiat kościański) 16 sierpnia br. pod patronatem Wicepremiera RP, Ministra Gospodarki i Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka rozegrane zostały VI Europejskie i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Wzięło w nich udział 21 kobiecych drużyn pożarniczych i 55 męskich drużyn pożarniczych z Polski oraz 5 drużyn zagranicznych dwie z Węgier, dwie z Czech i jedna ze Słowacji. Komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego bryg. Mirosława Jasztala wśród drużyn kobiecych najwyżej oceniła KDP Kaniew (I miejsce), KDP Sworawa (II miejsce) i KDP Gościejew (III miejsce). Najlepszymi męskimi drużynami strażackimi okazały się:osp ŁanyOSP Gościejew (I miejsce), (II miejsce) i OSP Guzowice (III miejsce). Wyniki drużyn w poszczególnych kategoriach Ćwiczenie bojowe kobiet: I miejsce KDP Kaniew II miejsce KDP Dąbrowa III miejsce KDP Łany Ćwiczenie bojowe mężczyzn: I miejsce OSP Łany II miejsce OSP Gościejew III miejsce OSP Guzowice Drużyny zagraniczne I miejsce Budapeszt (Węgry) II miejsce Litava (Czechy) III miejsce Matejovce (Słowacja) Kategoria zdejmowane pompy z sikawek I miejsce OSP Głuchów II miejsce OSP Chróścin I III miejsce OSP Ruda Wieczyńska Kategoria sikawki ciągnione przez strażaków I miejsce OSP Granowice II miejsce OSP Bożacin II III miejsce OSP Sieraków 72

73 Kategoria sikawki dwukołowe I miejsce Chróścin II II miejsce Kobylniki Za najlepszą drużynę męską startującą w zawodach uznano OSP Łany. Za najlepszą drużynę męską z powiatu kościańskiego OSP Łagowo. Najstarszą sikawkę na zawodach zaprezentowała OSP Dąbrowa. Ponadto komisja sędziowska w składzie: kpt. Rafał Kociemba przewodniczący, Krzysztof Szuster i Hubert Koler na podstawie kart i ocen ustaliła zwycięzców w kategoriach: ocena sikawek i zaprzęgów I miejsce OSP Gościejew II miejsce OSP Jastrzębie Górne I III miejsce OSP Bożacin I ocena wartości historycznej sikawek I miejsce OSP Dąbrowa II miejsce OSP Gościejew III miejsce OSP Sworawa Nagrodę za najstaranniej dobrane i utrzymane konie otrzymała OSP Małachowo. Za najstaranniej utrzymany rząd koński nagrodzono OSP Głuchów, natomiast za najlepiej jeżdżone konie OSP Jastrzębie Górne. W czasie VI Europejskich i IX Krajowych Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie pani Hanna Bernet, w imieniu Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Technicznego i Prewencji Waltera Eggera, za zaangażowanie przy organizacjii przeprowadzeniu zawodów przekazała OSP Racot motopompę M 16/8 FOX Rosenbauer. Organizatorami zawodów byli: ZOSP RP, ZOP ZOSP RP w Kościanie, ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Gminy Czempiń, UM Kościana, UG Kościan, UMiGm. Krzywiń, UM Śmigla. I Mistrzostwa Polski OSP, Skandia Maraton Lang Team Do Mistrzostw Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w maratonie o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podczas IV edycji Skandia Maraton Lang Team, który odbył się 31 maja 2009 r. w Nałęczowie przystąpiło 56 strażaków ochotników. III Mistrzostwa Polski OSP, Skandia Maraton Lang Team Trzecia edycja Mistrzostw Polski Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podczas Skandia Maraton Lang Team odbyła się 28 maja 2011 r. w Nałęczowie. Trasę ok. 33 km maratonu kolarskiego pokonało 24 strażaków ochotników z różnych regionów Polski. 73

74 Najlepszy czas wśród strażaków ochotników osiągnął TOMASZ BALA z woj. lubelskiego OSP PIASKI. Na metę wrócił jako czwarty z 306 osób z wynikiem 1:02:00. Najlepsi strażacy zostali wyróżnieni Pucharami Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP oraz nagrodami ufundowanymi przez Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w Brzezinach. W kategorii kobiet (S) I miejsce KOLATOWSKA WIESŁAWA OSP Gdynia - Wiczlino woj. pomorskie 1:29:02 II miejsce MAZUR IWONA OSP Nałęczów woj. lubelskie 1:44:51 III miejsce KUSZNIERUK AGNIESZKA OSP Stołpno - Międzyrzecz Podlaski woj. lubelskie 1:48:22 W kategorii mężczyźni do 45 roku życia (S-1) I miejsce BALA TOMASZ OSP Piaski woj. lubelskie 1:02:00 II miejsce JAZUREK GRZEGORZ OSP Piaski woj. lubelskie 1:03:55 III miejsce KULIK MAREK OSP Piaski woj. lubelskie 1:03:56 W kategorii mężczyźni powyżej 45 roku życia (S-2) I miejsce UBAN ADAM OSP Topola Mała woj. wielkopolskie 1:15:14 II miejsce SITEK WITOLD OSP Topola Mała woj. wielkopolskie 1:18:20 III miejsce KOWALSKI JÓZEF OSP ŻYCHLIN woj. łódzkie 1:22:33 V Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym i drogowym. V Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym podmiotów tworzących i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy odbyły się w dniach czerwca 2009 na terenie powiatu Sucha Beskidzka. Organizatorami byli: Instytut Ratownictwa Medycznego, Państwowa Straż Pożarna i Związek OSP RP. W Mistrzostwach wzięło udział 56 zespołów ratowniczych m.in. z : PSP, OSP (17), GOPR, PCK, policji, straży miejskiej, ZHP, pogotowia ratunkowego, wyższych uczelni oraz 5 ekip zagranicznych: z Czech, Litwy, Turcji i Węgier. W klasyfikacji generalnej: I miejsce zdobyła Grupa Bieszczadzka GOPR II - Policjanci Służb Prewencyjnych Garnizonu Małopolskiego III - Szkoła Aspirantów PSP Kraków IV - Komenda Powiatowa PSP Proszowice V - Akademia Krakowska VI - Ochotnicza Straż Pożarna Czermin W klasyfikacji OSP: I miejsce - OSP Czermin II - OSP Dobrzyca III - OSP Nadarzyn IV - OSP Kobierzyce 74

75 V - OSP Kęty na Podlasiu VI - OSP Kurów VII - OSP Kamień VIII - OSP Dąbrówka Mała IX - OSP BystraX - OSP Ślemień. Komandorem Mistrzostw był Przemysław Gula Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Głównym Sędzią: dr Jacek Nitecki Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego - KW PSP Kraków. Związek był współorganizatorem VIII Indywidualnych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Szachach organizowanych przez samorząd miasta i Gminy Głuchołazy. W zawodach uczestniczyło 69 zawodników ze wszystkich służb mundurowych. Trzy pierwsze miejsca zajęli przedstawiciele OSP: I miejsce Krzysztof Banasik OSP Szybowce II miejsce Robert Tustanowski OSP Wierzbice III miejsce Mirosław Ściborowski OSP Szynych W klasyfikacji zespołowej zwyciężyli szachiści OSP z woj. opolskiego, II miejsce zajęli strażacy OSP z woj. kujawsko-pomorskiego, III miejsce strażacy OSP z woj. śląskiego. Łącznie w zawodach wzięło udział 22 strażaków OSP. Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP Turniej odbył się w dniach marca 2010r. w Gąsawie pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie Udział brało 18 drużyn OSP (3 grupy po 6 drużyn) Zwycięzcy: OSP Wapno OSP Gąsawa OSP Kowalew II Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP o puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Do rywalizacji o puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP zgłosiło się szesnaście zespołów z jedenastu województw. Eliminacje odbywały się w dwóch losowo wybranych grupach. Grupa A rozgrywała mecze w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, zaś grupa B w hali sportowej w Gąsawie. Po eliminacjach w grupie A miejsca kolejno zajęli: Ciepłowodny (dolnośląskie), Przysiersk (kujawsko-pomorskie), Wapno (wielkopolskie), Chajczyny (łódzkie), Chełmek (małopolskie), Stok (mazowieckie), Cybinka (lubuskie), Rogale (lubelskie). W grupie B najlepsi okazali się druhowie z OSP Bydgoszcz. Dalsze miejsca kolejno zajęli: Malinniki (podlaskie), Gąsawa (kujawsko-pomorskie), Skrzeszewy (mazowieckie), Kowalew (wielkopolskie), Bolszewo (pomorskie), Brochocin (dolnośląskie), Porąbka (śląskie). 75

76 W meczach ćwierćfinałowych spotkały się: Ciepłowodny-Skrzeszewy (2:1), Malinniki- Wapno (2:1), Bydgoszcz-Chajczyny (1:1 w regulaminowym czasie, w karnych 2:0 dla Bydgoszczy), Przysiersk-Gąsawa, w czasie regulaminowym wynik bezbramkowy. W rzutach karnych 2:1 wygrała Gąsawa. W półfinałach Malinniki pokonały 2:0 drużynę Ciepłowodów, natomiast druhowie z Gąsawy rozgromili 8:1 zespół z Bydgoszczy. O miejsce trzecie rywalizowała drużyna OSP Ciepłowodny i OSP Bydgoszcz. Mecz zakończył się zwycięstwem 3:1 dla Bydgoszczy. Mecz finałowy rozegrały drużyny z taką samą statystyką, bowiem zarówno zespół Malinniki jak i Gąsawy miały po cztery zwycięstwa i po dwa remisy. Należało więc spodziewać się spotkania na wysokim poziomie. Licznie zgromadzeni kibice w gąsawskiej hali nie zawiedli się. Mecz był bardzo wyrównany i widowiskowy. Bardziej skuteczni okazali się jednak druhowie z Gąsawy, rozstrzygając spotkanie 3:0 na swoją korzyść. Miejsce pierwsze zajął zespół OSP Gąsawa przed OSP Malinniki (podlaskie) i OSP Telefonika Kable S.A. Bydgoszcz. Zwycięzca ubiegłorocznego turnieju OSP Wapno (wielkopolska) zajął miejsce piąte. Dwa zespoły uhonorowano pucharami Fair-Play, OSP Ciepłowodny (dolnośląskie) pucharem wojewody kujawsko-pomorskiego oraz OSP Rogale (lubelskie) pucharem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie. Najlepszy bramkarz turnieju Krzysztof Modelski (OSP Gąsawa) otrzymał puchar wiceministra, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał najlepszy strzelec(14 bramek) turnieju Piotr Wiśniewski z OSP Ciepłowodny (dolnośląskie). Najlepszy zawodnik Rafał Chrost z OSP Malinniki (podlaskie) został uhonorowany pucharem radnego Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Puchar wójta Gminy Gąsawa otrzymał zespół OSP Telefonika Kable S.A. Bydgoszcz. Zespół Malenniki został uhonorowany pucharem Starosty Żnińskiego, zaś zwycięski zespół gospodarzy turnieju OSP Gąsawa zdobył najwyższe trofeum turnieju, puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, wicepremiera Waldemara Pawlaka. IX Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach kwietnia, Pokrzywna woj. opolskie Główny organizator samorząd Miasta i Gminy Głuchołazy I miejsce Krzysztof Banasik - OSP Szybowice, II miejsce zajął Robert Tustanowski - OSP Wierzbiec, III miejsce zdobył Andrzej Plesiuk Komenda Powiatowa Policji w Ełku W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli szachiści z OSP województwa opolskiego, za którymi uplasowali się reprezentanci Wojska Polskiego z województwa pomorskiego (drugie miejsce) i zawodnicy OSP z województwa kujawsko - pomorskiego (trzecie miejsce) Związek OSP RP ufundował nagrodę pieniężną dla najlepszego zawodnika reprezentującego Ochotnicze Straże Pożarne. X Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach. 76

77 W dniach kwietnia 2011 r. w Pokrzywnej gm. Głuchołazy odbyły się X Jubileuszowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach. Tradycyjnie wśród zwycięzców znaleźli się strażacy z OSP I miejsce - Tomasz PACUSZKA OSP Szynych II miejsce - Krzysztof BANASIK OSP Szybowice III miejsce - Robert TUSTANOWSKI OSP Wierzbiec. 77

78 5. Wyposażanie OSP w sprzęt ratowniczo gaśniczy i ochrony indywidualne strażaka 5.1. Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP realizuje programy wyposażania jednostek OSP poprzez dofinansowanie do: zakupu: samochodów, sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz rozbudowy i remontu strażnic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej1 oraz procedurą wewnątrzzwiązkową wprowadzoną na mocy uchwał Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie finansowe i sprzętowe jakiego udzielamy Ochotniczym Strażom Pożarnym uzależnione jest od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym. Zgodnie z przyjętą procedurą Prezydium ZG ZOSP RP dzieli środki finansowe na zatwierdzoną realizację poszczególnych zadań przydzielając je Zarządom Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP proporcjonalnie do ilości OSP w województwie. Dofinansowanie odbywa się na wniosek OSP, zaopiniowany pozytywnie przez właściwy terytorialnie Zarząd Powiatowy i Zarząd Wojewódzki ZOSP RP. Ochotnicze Straże Pożarne zaopatrywane są w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 20 czerwca 2007 r.2 W celu zapewnienia najwyższego poziomu technicznego i jakościowego dystrybuowanych wyrobów oraz wynegocjowania najkorzystniejszych cen, Związek OSP RP podejmuje następujące działania: negocjacje z producentami i przedstawicielami producentów sprzętu przeciwpożarowego, dzięki którym oferowane ceny są konkurencyjne w stosunku do cen detalicznych, intensywne zbieranie ofert i docieranie do producentów sprzętu przeciwpożarowego innowacyjnego i o jak najwyższej jakości, co pozwala na stałe rozszerzanie oferty handlowej, uzgadnianie warunków gwarancyjnych z producentami i dostawcami w ramach zakupywanego sprzętu wykorzystywanego w ochotniczych strażach pożarnych, które określają karty gwarancyjne dostarczane wraz z kupowanym wyrobem, bieżącą analizę (prowadzoną drogą elektroniczną) wykazu wydanych przez CNBOP świadectw dopuszczenia, przekazywanie informacji o nowych ofertach handlowych i promocjach cenowych, zapraszanie przedstawicieli firm do prezentowania swoich wyrobów podczas organizowanych spotkań i seminariów, uczestnictwo w targach producentów sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego. 1 Dz. U. z 1999 nr 53 poz Dz. U. z 2007 nr 143 poz

79 Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadził generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne, środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej. Środki finansowe z budżetu, które otrzymuje Zarząd Główny ZOSP RP na wszystkie OSP, są wsparciem środków finansowych gmin (m.in. na umundurowanie, sprzęt ratowniczogaśniczy, budowę i remont remiz, samochody pożarnicze, szkolenia, działalność kulturalnooświatową). Samochody finansowane są ze środków MSWiA, NFOŚiGW, WFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych, np. PZU, sponsorów, OSP, samorządów. Związek OSP RP czyni ciągłe starania prowadzące do uzyskania dotacji, dopłat i darowizn z możliwie największej liczby źródeł w największej wysokości Sprzęt i ochrony indywidualne strażaka z dopłatą ze środków z firm ubezpieczeniowych Od 1998 roku prowadzony był nadal przez ZOSP RP program wyposażenia osobistego strażaka. Gwarantuje to, że do OSP trafia sprzęt nowoczesny i dobrej jakości. Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur zakupów centralnych rodzaje i ilości sprzętu były określane przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP w ramach przydzielonych Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dotacji zgodnie z przyjętymi zasadami proporcjonalnie do liczby OSP w danym województwie. Tabela 30. Liczba OSP w województwach stanowiących podstawę podziału środków na dopłaty w latach Liczba OSP Lp. Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

80 RAZEM Opracowanie na podstawie raportu z bazy danych System OSP a) wartość sprzętu Tabela 31. Wartość szacunkowa netto sprzętu dostarczonego do OSP oraz wartość dotacji z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla ochotniczych straży pożarnych z w latach Rok Wartość dotacji Wartość sprzętu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł RAZEM ,00 zł ,00 zł Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej Wykres 2. Wartość netto sprzętu w OSP b) rodzaje i ilości sprzętu Tabela 32. Rodzaje i ilości sprzętu zakupionego w poszczególnych latach Nazwa sprzętu Razem Motopompa Motopompa pływająca Aparat oddechowy Agregat prądotwórczy Zestaw OSP R Ubranie specjalne Piła do drewna Piła do betonu i stali Radiotelefon przenośny

81 atach Radiotelefon samochodowy Pompa szlamowa Zestaw do rat. technicznego typ. lekki Zestaw do rat. technicznego typ. średni Zestaw do rat. technicznego typ. ciężki Drabina pożarnicza dwuczęściowa z elementem podporowym Ponton z silnikiem zaburtowym na przyczepie Tor na zawody Wentylator oddymiający Turbowentylator Rozpieracz kolumnowy Ręczne narzędzie ratownicze Zestaw podhełmowy 2 2 Radiotelefon z zestawem podhełmowym Ponton mały 9 9 Opracowanie na podstawie zestawień zbiorczych OW ZOSP RP Program dotacji do karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP. Związek OSP RP opracował i realizował Program Karosacji (zabudowy) proces produkcyjny w wyniku, którego na podwoziu samochodu (ciężarowego cywilnego ) powstaje samochód ratowniczo-gaśniczy. Najczęściej odbywa się to na zasadzie zamontowania na ramie samochodu nadwozia ratowniczo-gaśniczego, wyposażeniu go w zbiornik wodny, autopompę, skrytki, uchwyty i inne akcesoria. Początek realizacji programu 1994 rok. W latach wykonano 295 samochodów pożarniczych różnych typów i rodzajów za z dotacją ZOSP RP w wysokości zł. Program karosacji wspierany był dotacją MSWiA oraz NFOŚiGW, pozostałą pokrywały OSP ze środków WFOŚiGW, Urzędów Gmin, KSRG, zasobów własnych OSP oraz innych. Dopłaty wynosiły odpowiednio: 15 tys. zł do karosacji samochodów lekkich; zł do karosacji samochodów średnich i ciężkich; 60 tys. zł do karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu Star 266. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wystąpił (wykres poniżej) wyraźny spadek zapotrzebowania na dotacje do karosacji samochodów pożarniczych podyktowany m.in. coraz większym zainteresowaniem OSP samochodami nowymi. W ostatnim 2011 roku nie została zrealizowana żadna dotacja do zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego w efekcie czego w roku następnym Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Uchwałą nr 268/32/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. podjęło decyzję o rezygnacji z kontynuacji programu

82 Ilości skarosowanych samochodów w poszczególnych latach samochody lekkie samochody średnie i ciężkie Wykres 3. Program karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych w latach Program dotacji do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Prowadzony od 1998 roku program zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w latach cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród Ochotniczych Straży Pożarnych. Duża różnorodność konfiguracji samochodów ratowniczo-gaśniczych skłoniły Związek OSP RP do odejścia od centralnego prowadzenia procedur ich zakupu. W związku z czym już w roku 2007 Ochotnicze Straże Pożarne mogły indywidualnie skonfigurować zakupywane samochody ratowniczo-gaśnicze jednak na nich też spoczęła odpowiedzialność za prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych. Dotacje wynosiły odpowiednio: lub zł do zakupu samochodu lekkiego, zł lub zł do zakupu samochodu średniego lub ciężkiego. Ostatecznie w roku 2009 zostały ustalone na stałym poziomie: zł do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zł do zakupu samochodu średniego lub ciężkiego. Wysokość przekazanej dotacji w stosunku do udziału własnego OSP przedstawiają odpowiednio poniższe wykresy: 82

83 Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej Wykres 4. Zakup samochodów lekkich Wykres 5. Zakup samochodów średnich i ciężkich Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej W finansowaniu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych korzystano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te pozwoliły na pokrycie 26,82 % wartości zadania. Pozostałą część musiały zabezpieczyć OSP (w programie przyjęto określenie tych środków jako udział własny OSP). Środki te pochodziły z WFOŚiGW, urzędów gmin, KSRG, zasobów własnych OSP, oraz innych. Dzięki programowi w latach do OSP trafiło 876 nowych pojazdów. Poniższy wykres obrazuje coraz większe zainteresowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zakupem samochodów średnich i ciężkich. 83

84 Ilości zakupionych samochodów w poszczególnych latach 140 samochody lekkie 120 samochody średnie i ciężkie Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej Wykres 6. Zakup samochodów w latach Tabela 33. Liczby oraz wartości zakupionych samochodów w poszczególnych latach Rok Lekkie samochody ratowniczogaśnicze Średnie i ciężkie samochody ratowniczogaśnicze Kwota przekazanej dotacji Wartość zakupionych pojazdów ,00 zł ,97 zł ,00 zł ,98 zł ,00 zł ,98 zł ,00 zł ,88 zł ,00 zł ,64 zł RAZEM ,00 zł ,45 zł Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej 84

85 Rysunek 4. Rozmieszczenie liczby pojazdów na mapie Polski Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej. Wszystkie zakupione samochody spełniają wymagania określone Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Edycja druga marzec 2006 Pojazdy, które są wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 85

86 zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 3. posiadały aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej wskazaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych RP, upoważnioną do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia, na podstawie ww. rozporządzenia. Ewoluowały również rozwiązania konstrukcyjne związane z parametrami podwozi jak również zabudowy pożarniczej wraz z układem wodno-pianowym. Zastosowanie materiałów nierdzewnych oraz kompozytów pozwala na stwierdzenie, iż samochody te będą służyły ochotniczym strażom pożarnym przez wiele lat bez konieczności ich renowacji. Nowe technologie często jednak wiążą się z ceną pojazdów która wśród zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych w niektórych przypadkach wyniosła niespełna 1 mln. zł. Łączna wartość zakupionych samochodów wyniosła ,45 zł Program dotacji do zakupu motopomp i zestawów ratownictwa technicznego w ramach realizacji zadań inwestycyjnych ze środków MSWiA Od roku 2008 Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP mogły w ramach przyznawanego rokrocznie limitu dopłat wydzielić część dotacji w ramach zadań inwestycyjnych na zakupy motopomp oraz zestawów ratownictwa technicznego. W wyniku takich decyzji w latach zostały zrealizowane dopłaty do zakupu ww. sprzętu w ilościach przedstawionych w poniższej tabeli. Tabela 34. Zakupiony sprzęt oraz wartość dotacji Zestawy ratownictwa technicznego Wartość zakupionego sprzętu Rok Motopompy Kwota dotacji ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,60 zł Razem ,00 zł ,60 zł Opracowanie na podstawie dokumentacji rozliczeniowej Wysokości dopłat do danego sprzętu wynosiły odpowiednio: zł do zakupu motopomp pożarniczych; zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego; zł do zakupu zestawów ratownictwa technicznego (wyłącznie w typie średnim lub ciężkim) 3 Dz. U. Nr 143, poz z późn zm. 86

87 opolskie łódzkie śląskie podlaskie RAZEM Sprzęt przekazany nieodpłatnie oraz dofinansowany w ramach pomocy Ochotniczym Strażom Pożarnym związanej z wystąpieniem anomalii pogodowych na terenie kraju Wichury 2008 W dniach sierpnia 2008 roku, na terenie kraju odnotowano około 3400 zdarzeń związanych z wystąpieniem anomalii pogodowych. W usuwaniu ich skutków z terenu województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego i podlaskiego zadysponowano ponad 246 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie w ciągu pięciu dni w działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic uczestniczyło 674 samochody ratowniczogaśnicze OSP z obsadą ponad 3800 strażaków ochotników. Po tych wydarzeniach Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w ww. akcjach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w wyniku czego 31 grudnia 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW i ZOSP RP i rozliczona na kwotę dotacji ,20 zł W ramach podpisanej umowy nr 786/2008/Wn-50/NE_NW/D p.n. Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z nawałnicami w sierpniu 2008 r. został zakupiony i zadysponowany sprzęt do dotkniętych żywiołem województw, celem nieodpłatnego przekazania do OSP.. Tabela 35. Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy z 2008 r. Nazwa sprzętu i ochron osobistych Strażaka Agregat prądotwórczy Agregat prądotwórczy trójfazowy Pompa szlamowa (WT-30X) Motopompa pływająca Piła do drewna Piła do betonu i stali Wąż tłoczny W Wąż tłoczny W Zestaw do ratownictwa technicznego lekki Zestaw do ratownictwa technicznego ciężki Radiotelefon nasobny z zestawem podhełmowym Rękawice specjalne strażackie Latarka akumulatorowa Miernik stężenia gazów niebezpiecznych Drabina wysuwana dwuprzęsłowa, trzyosobowa Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW 87

88 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie RAZEM Powódź 2009 W ramach podpisanej umowy nr 267/2010/Wn50/NZ-UR-SP/D na Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w 2009 r. zakupiony został poniższy sprzęt i zadysponowany do dotkniętych żywiołem województw celem nieodpłatnego przekazania do OSP. Tabela 36. Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy z 2010 Nazwa sprzętu Radiotelefony nasobne Przenośne małe systemy oświetleniowe Przenośne średnie systemy oświetleniowe Motopompy pożarnicze M16/ Motopompy pożarnicze pływające Motopompy pożarnicze szlamowe Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW. Tabela 37. Wartość sprzętu zadysponowanego do OSP w ramach umowy z 2010 r. Nazwa sprzętu Ilość Cena za szt. RAZEM Radiotelefony nasobne , ,70 Przenośne małe systemy oświetleniowe , ,91 Przenośne średnie systemy oświetleniowe , ,15 Motopompy pożarnicze M16/ , ,00 Motopompy pożarnicze pływające , ,00 Motopompy pożarnicze szlamowe , ,00 RAZEM Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW , Powódź 2010 Kolejna fala opadów i towarzyszących im powodziom spowodowała kolejne ogromne straty i zniszczenia w dziesiątkach gospodarstw i przedsiębiorstw. Tym razem podtopieniom w wyniku nasilonych opadów w pierwszym półroczu uległy miejscowości w woj. śląskim, podkarpackim, małopolskim, opolskim, świętokrzyskim, łódzkim. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przeznaczył środki finansowe z Firm Ubezpieczeniowych na doposażenie OSP w sprzęt ułatwiający wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych, socjalnych i innych. W ramach dofinansowania zakupiono 88

89 śląskie podkarpackie małopolskie opolskie świętokrzyskie łódzkie RAZEM i przekazano do OSP 100 szt. motopomp pływających i 350 szt. pomp szlamowych wraz z wężami. Tabela 38. Sprzęt zakupiony ze środków firm ubezpieczeniowych i przekazany do OSP Nazwa sprzętu Cena netto Wartość netto Wartość brutto Motopompa pływająca , , ,00 Pompa szlamowa WT , , ,00 Pompa szlamowa WT , , ,00 Wąż tłoczny , , ,00 RAZEM , ,00 Opracowanie na podstawie Uchwały PZG 165/21/2010 z r. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się podczas Strażackiego zlotu w Sosnowcu gdzie podziękowano strażakom OSP i PSP województw południowej Polski, za udział w akcji powodziowej. Fotografia 7. Przekazanie sprzętu podczas Strażackiego Zlotu Ponadto na mocy Porozumienia Nr FS /210/10 z dnia 16 lipca 2010 r. z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach pozyskanych środków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonał zakupu 38 szt. osuszaczy powietrza. Osuszacze powietrza zostały przekazane do OSP z terenu woj. lubelskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Strażacy ochotnicy przewożą i wstawiają sprzęt w miejscach najpilniej potrzebujących osuszenia. Dzięki osuszaczom udało się przywrócić funkcjonowanie m.in. szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenach wiejskich, budynków mieszkalnych, w których wiele rodzin może dzisiaj bezpiecznie mieszkać we własnych domach. Tabela 39. Osuszacze dla OSP z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników Nazwa Ilość Cena netto Wartość netto Wartość brutto Osuszacz powietrza DH , , ,83 Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z FS USR 89

90 Świętokrzyskie Podkarpackie Lubelskie RAZEM Wartość sprzętu Dotacja NFOŚiGW W ostatnim 2011 r. zrealizowano umowę nr 331/2011/Wn-50/NZ-UR-LZ/D z NFOŚIGW p.n. Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach związanych z powodziami i podtopieniami w 2010 r. w wyniku czego do OSP trafił następujący sprzęt: Tabela 40. Sprzęt zadysponowany do OSP w ramach umowy z NFOŚiGW Nazwa sprzętu Motopompa szlamowa , ,00 Motopompa pożarnicza m16/ , ,20 Łódź płaskodenna z silnikiem , ,75 Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy , ,00 Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy typu furgon , ,00 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy , ,00 RAZEM , ,95 Opracowanie na podstawie rozliczenia umowy z NFOŚiGW Sprzęt przekazany do OSP przez fundacje i firmy Przekazanie łodzi z silnikami i agregatów prądotwórczych Firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o. i Honda Poland Sp. z o.o. ufundowały dla OSP 8 płaskodennych łodzi aluminiowych z silnikami zaburtowymi i 30 lekkich agregatów prądotwórczych 2kW Honda EU20i. Zdjęcie 2,3. Agregaty i łodzie z silnikami zaburtowymi dla OSP Fotografia 9. Agregaty dla OSP Fotografia 8. Łodzie z silnikami zaburtowymi dla OSP 90

91 Uroczyste przekazanie ufundowanego daru dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i wytypowanych OSP z 7 województw biorących udział w akcjach związanych z powodzią odbyło się 1 czerwca 2010 w salonie Aries Power Equipment przy ul. Puławskiej 467. Zdjęcie 4. OSP odbierające sprzęt Fotografia 10. OSP odbierające sprzęt Tabela 41. Wykaz OSP, które otrzymały łodzie płaskodenne z silnikiem 20KM Honda BF20 na przyczepie OSP Gmina Powiat Województwo Wilków Wilków opolski lubelskie Słupiec Szczucin Dąbrowa Tarnowska małopolskie Dobrzyków Gąbin Płock mazowieckie Sławice Dąbrowa opolski-ziemski opolskie Siedleszczany Baranów Sandomierski Tarnobrzeg podkarpackie Ligota Czechowice-Dziedzice bielski śląskie Bieruń Nowy Bieruń bieruńsko-lędziński śląskie Nowy Korczyn Nowy Korczyn Busko Zdrój świętokrzyskie Opracowanie na podstawie protokołów przekazania Tabela 42. Wykaz OSP, które otrzymały Agregaty prądotwórcze HONDA EU20i 2 kw OSP Gmina Powiat Województwo Annopol Annopol kraśnicki lubelskie Wilków Wilków opolski lubelskie 2szt Kamienica Kamienica Limanowa małopolskie Pcim Pcim Myślenice małopolskie Chocznia Wadowice Wadowice małopolskie Jeziorzany Liszki Kraków małopolskie Chotcza Chotcza Lipsko mazowieckie Solec Solec Lipsko mazowieckie Wiączemin Polski Słubice Płock mazowieckie Czerwińsk Czerwińsk Płońsk mazowieckie Dobrzyków Gąbin Płock mazowieckie 91

92 Dąbrowa Dąbrowa opolski-ziemski opolskie Skorogoszcz Lewin Brzeski Brzeg opolskie Popielów Popielów opolski-ziemski opolskie Roszowicki Las Cisek Kędzierzyn-Koźle opolskie Czarna Czarna Łańcut podkarpackie Gliny Małe Borowa Mielec podkarpackie Krowica Hołodowska Lubaszów Lubaszów podkarpackie Łajsce Tarnowiec jasielski podkarpackie Bojanów Krzanowice raciborski śląskie Bystrzanowice Janów Częstochowa śląskie Mrzygłód Myszków Myszków śląskie Sierakowice Sośnicowice Gliwice śląskie Sławków Sławków Będzin śląskie Łopuszno Łopuszno Kielce świętokrzyskie Koprzywnica Koprzywnica Sandomierz świętokrzyskie Suchedniów Suchedniów Skarżysko Kamienna świętokrzyskie Pierzchnica Pierzchnica Kielce świętokrzyskie Kluczewsko Kluszewsko Włoszczowa świętokrzyskie Opracowanie na podstawie protokołów przekazania Pzekazanie łodzi pontonowych Firma LUBAWA SA z Grudziądza 18 czerwca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uroczyście przekazała 10 Ochotniczym Strażom Pożarnym - łodzie pontonowe. Łodzie pontonowe otrzymały OSP: Bochotnica, Dobre, Janowiec Lubelski, woj. lubelskie, Laskowa woj. małopolskie, Czermno, Wiączemin Polski woj. mazowieckie, Żywocie woj. opolskie, Trześń woj. podkarpackie, Kalety woj. śląskie, Ćmińsk woj. świętokrzyskie. Fotografia 11. Przekazanie łodzi pontonowych 92

93 Źródło: redakcja Strażak, autor: Agnieszka Boruszkowska Przekazanie motopomp i agregatów Fotografia 12. Lodzie pontonowe przekazane OSP Fundacja WOŚP we współpracy z ZOSP RP zorganizowała akcję STOP POWODZIOM, której celem było wsparcie jednostek ratowniczych biorących udział w powodzi. Akcji towarzyszył cykl koncertów pod hasłem Muzyka z pompą. Źródło: redakcja Strażak, autor: Marek Amerski Fotografia 13. Akcja WOŚP Stop powodziom Zbiórka zakończyła się wynikiem ,34 zł, były to bezpośrednie wpłaty na konto, datki wrzucone do skarbonek wolontariuszy i do skarbon stacjonarnych oraz wpłaty za pośrednictwem SMS. Zebrana kwota w całości została wykorzystana na zakup urządzeń i sprzętu ratowniczego dla 575 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają na terenach zalewowych. W ramach 32. Konkursu Ofert, na którym realizowano zakupy dla OSP, WOŚP kupiła: 100 motopomp WT motopomp pływających "Posejdon" 130 agregatów prądotwórczych 1-fazowych FH 3541 firmy Fogo 15 agregatów prądotwórczych 3-fazowych ECT 7000P firmy Honda 130 motopomp do wody zanieczyszczonej KTH 80X (druga tura) 93

94 W sobotę, 18 grudnia 2010 r. w Warszawie, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się uroczystość, zorganizowana przez Związek OSP RP, przekazania w darze dla Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu ratowniczego, zakupionego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Źródło: redakcja Strażak, autor: Agnieszka Boruszkowska Fotografia 14. Strażacy odbierający sprzęt od WOŚP Na Placu Piłsudskiego w Warszawie zebrali się przedstawiciele 120 jednostek OSP. Wszyscy oni odebrali sprzęt zakupiony i darowany im przez Orkiestrę. Przedstawicielem Rządu RP był podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski, który stwierdził, iż w 2010 r. strażacy po raz kolejny udowodnili, że na nich zawsze można polegać. W imieniu wicepremiera i prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka oraz ministra MSWiA Jerzego Millera podziękował ochotnikom oraz funkcjonariuszom PSP za poświęcenie, oddanie, trud, gotowość ratowania życia i mienia drugiego człowieka, które wykazali podczas powodzi. 94

95 Fotografia 15. Przekazanie sprzętu dla OSP 95

96 6. Działalność ratownicza OSP W oczekiwaniu na materiały z Komendy Głównej PSP 7. Projekty realizowane ze środków UE W oczekiwaniu na materiały z Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP 96

97 8. Finanse Związku OSP RP 8.1 Źródła finansowania. Głównym źródłem finansowania ochotniczych straży pożarnych są budżety gmin. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje gminy do ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP. Corocznie Ochotnicze Straże Pożarne z budżetów gmin uzyskują najwyższe kwoty i tak w 2011 r. OSP ogółem pozyskały kwotę zł w tym z budżetów gmin zł, a następnie zł z funduszy UE i zł z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową ochotniczych straży pożarnych i Związku było ciągłym zadaniem dla działaczy i pracowników ochotniczego pożarnictwa. Tabela 43. Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Zarząd Główny ZOSP RP w latach przedstawia się następująco (zł): Razem Dotacja MSWiA NFOŚi GW Firmy ubezpieczeniowe MON PZU S.A Ministerstwo Edukacji Narodowej Fundacja Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społ. 1% podatku Razem Najwięcej środków finansowych uzyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zł. Znaczące kwoty otrzymano również z firm ubezpieczeniowych zł, NFOŚiGW zł Łącznie Zarząd Główny ZOSP RP pozyskał w latach z wymienionych w tabeli źródeł kwotę zł. 97

98 8.2 Realizacja zadań zleconych. Opracowano propozycje w zakresie finansowania i rozliczeń na zadania zlecone ochotniczym strażom pożarnym. Corocznie przy opracowywaniu budżetu i przekazywaniu środków na zadania zlecone opracowywane były zasady ich rozdziału oraz sposób rozliczeń. Wspierano pomocą finansową OSP. Tabela 44.Zestawienie wydatkowanych środków w latach Cel Razem Zakup sprzętu, umundurowania i środków ochrony indywidualnej Turnieje Wiedzy Pożarniczej Obozy szkoleniowe MDP Zawody sportowo - pożarnicze Działalność szkoleniowa Budowa i remonty remiz Remonty samochodów pożarniczych Zakup samochodów pożarniczych, motopomp i zakup sprzętu ratownictwa technicznego Odznaczenia RAZEM Środki te były rozdzielone po rozpatrzeniu wniosków ochotniczych straży pożarnych popartych przez zarządy oddziałów powiatowych i wojewódzkich Związku, proporcjonalnie do liczby OSP w województwach. 8.3 Związek jako organizacja pożytku publicznego. Związek OSP RP od początku istnienia, nie mając statusu organizacji pożytku publicznego poprzez swoje cele statutowe realizował zadania o charakterze użyteczności publicznej, a tym samym wypełniał w zakresie merytorycznym sferę zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą nr 17/IV/2003 z dnia 23 października 2003r., wyraził wolę ubiegania się przez Związek o status organizacji pożytku publicznego. 98

99 Wyznacznikami realizacji tego zamierzenia były następujące przedsięwzięcia: przyjęcie przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP - 15 marca 2004 r.- zmian do statutu Związku uwzględniających między innymi zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 21 kwietnia 2004r. w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy w XIX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego zostały złożone dokumenty dot. rejestracji zmian statutu,. 16 czerwca 2004 r. sąd dokonał rejestracji zmian, w dniu 22 lipca 2004 r. w tymże Sądzie Rejestrowym złożone zostały stosowne dokumenty, a 14 września 2004 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał statusu organizacji pożytku publicznego i został wpisany jako OPP do KRS, NR Związek z chwilą zarejestrowania tj. wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego dnia r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Status organizacji pożytku publicznego pozwala Związkowi OSP RP na pozyskanie nowych źródeł finansowania, między innymi wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach tej działalności Związek OSP RP wyodrębnił rachunkowo i księgowo działalność pożytku publicznego. W myśl art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pozyskanie z tego źródła wsparcia finansowego wymaga podejmowania długofalowych i wielokierunkowych działań skierowanych do członków Związku (w tym OSP nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego), do całego środowiska pożarniczego, do instytucji współpracujących, sympatyków i lokalnych społeczności będących bezpośrednim odbiorcą realizowanych przez Związek i ochotnicze straże pożarne celów i zadań Regulamin 1%. Zgodnie ze statutem Związku 25 pkt 9, Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 20 października 2005 r. podjęło Uchwałę Nr 140/24/2005 w sprawie pierwszego regulaminu 1 % podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie regulaminu Związek od 2005 roku pozyskuje środki finansowe z wpłat 1% podatku. Z uwagi na zmianę przepisów podatkowych Związek OSP RP na bieżąco aktualizował regulamin: Uchwała Nr 140/24/2005 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 20 października 2005r. Uchwała Nr 20/4/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 6 marca 2008r. Uchwała Nr 51/9/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2008 r. Uchwała Nr 125/17/2009 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 17 grudnia 2009 r. Uchwała Nr 213/25/2011 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 10 lutego 2011 r. 99

100 Od lutego 2011 r. do dnia dzisiejszego obowiązuje regulamin 1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie przyjęty do stosowania Uchwałą Nr 213/25/2011 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 10 lutego 2011 r Kampania 1% na rzecz Związku OSP RP w latach W latach kontynuowano działania związane z pozyskiwaniem przez Związek OSP RP jako organizację pożytku publicznego, wsparcia finansowego z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kampanie 1% na rzecz Związku OSP RP trwały bieżąco przez cały rok, wzmożone od 1 stycznia do 30 kwietnia w roku, w którym podatnicy składali roczne zeznania podatkowe. Ponawiano apele o dokonywanie wpłat, zamieszczano stosowne informacje w czasopiśmie Strażak, Strażak Mazowiecki i innych publikacjach (w tym kalendarze, ulotki). Na stronie internetowej Związku OSP RP bieżąco z roku na rok zamieszczano: 1) zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia br., 2) obowiązki naczelnika urzędu skarbowego, 3) zasady przekazywania 1 % podatku na rzecz OPP, a zwłaszcza na rzecz Związku OSP RP, 4) informacje na temat sposobu wypełniania WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, w tym części dotyczącej "INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ, gdzie wpisuje się Cel szczegółowy 1%", 5) autorski program PIT do rozlicza zeznań podatkowych, 6) aktualnie obowiązującą Uchwałę i regulamin "1% podatku na rzecz Związku OSP RP", 7) plakaty 1%, ulotki do wykorzystania w indywidualnych kampaniach prowadzonych przez ochotnicze straże pożarne w ramach własnych, 8) spoty radiowe i film promocyjny do wykorzystania podczas kampanii 1%, 9) podstawy prawne określające tryb i zasady funkcjonowania instytucji 1% % - środki finansowe pozyskane w latach W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy przekazali na rzecz Związku OSP RP kwotę w wysokości ,82 zł. W kolejnym roku kwota przekazana wzrosła do ,35 zł. W następnych latach zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników, obserwujemy w 2008 r. (w rozliczeniu za 2007 r.). Związane było to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonali naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-38 i PIT-36L, a w roku 2009 o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39). 100

101 Tabela 45. Zbiorcze zestawienie pozyskanych w latach środków finansowych z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy Lp. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. Kwota wpłat 1% 2011 r. Kwota wpłat 1% 2010 r. Kwota wpłat 1% 2009 r. Kwota wpłat 1% 2008 r. Kwota wpłat 1% 2007 r. 1 dolnośląskiego , , , , ,80 2 kujawsko-pom , , , , ,52 3 lubelskiego , , , , ,92 4 lubuskiego , , , , ,85 5 łódzkiego , , , , ,00 6 małopolskiego , , , , ,63 7 mazowieckiego , , , , ,72 8 opolskiego , , , , ,20 9 podkarpackiego , , , , ,98 10 podlaskiego , , , , ,29 11 pomorskiego , , , , ,89 12 śląskiego , , , , ,46 13 świętokrzyskiego , , , , ,07 14 warmińsko-maz , , , , ,15 15 wielkopolskiego , , , , ,89 16 zachodniopom , , , , ,53 17 ZG ZOSP RP , , , , ,11 Razem , , , , ,01 Porównując wpłaty z lat w stosunku do wpłat pozyskanych w latach nastąpił ponad siedmiokrotny wzrost. W roku 2010, kwota 1% podatku należnego przekazana na rzecz Związku OSP RP uległa zmniejszeniu o ,96 zł w stosunku do roku Było to wynikiem pozyskania mniejszego podatku należnego za rok podatkowy 2009 spowodowanego m.in.: obniżeniem stawek skali podatkowej, wzrostem liczby organizacji pożytku publicznego. Liczba podatników, którzy w zeznaniach za lata podatkowe złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Związku OSP RP wg wykazu Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, również sukcesywnie wzrosła. Tabela 46. Zbiorcze zestawienie ilości wpłat i liczby jednostek wskazanych w latach Lp. Rok Ilość wpłat Liczba jednostek wskazanych

102 Związek OSP RP wg danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów od trzy lat na wykazie 30 organizacji, które w latach r. (z rozliczenia za r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju, znajdował się w roku 2009 na 27 pozycji, w roku 2010 na 22 pozycji, w roku 2011 na 21 pozycji. Tabela 47. Zbiorcze zestawienie wykorzystanych w latach środków finansowych pozyskanych z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy Lp. Rok Remonty i bud. Remiz Sprzęt pożarniczy Mundury i odzież ochronna Szkolenia i obozy MDP OTWP Pozostała dział. statutowa , , , , , , , ,57 945, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Razem , , , , , ,79 Ogółem wykorzystano kwotę ,73 zł. Związek OSP RP umożliwił swoim jednostkom wykorzystanie w latach kwoty ,73 zł z przeznaczeniem na budowy i remonty remiz, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i odzieży ochronnej oraz realizację innych celów statutowych. Związek OSP RP sporządzał roczne sprawozdania z działalności merytorycznej zgodzie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529). W sprawozdaniach z działalności merytorycznej Związek OSP RP składał szczegółową informację o pozyskanych kwotach 1% podatku należnego oraz o ich rozliczeniu. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za lata sporządzane były w terminach i wysłane w wersji papierowej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zgłaszane na stronie oraz na stronie Związku 102

103 9. Majątek Związku 9.1 WUS Po okresie inwestycji budowlanych w poprzedniej kadencji, ZOSP RP WUS weszła w czas inwestycji technologicznych i działań marketingowych mających na celu podniesienie konkurencyjności firmy na rynku strażackim, jak również rozwinięcie sprzedaży dla innych odbiorców. Współpraca z instytutami takimi jak Instytut Włókiennictwa i Centralny Instytut Ochrony Pracy zaowocowała cyklem projektów odzieży dla górników oraz innych osób pracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem. ZOSP RP WUS wykorzystała szansę dofinansowania unijnego przez Regionalne Programy Operacyjne przeznaczone na lata i uczestniczyła w 3 programach,w dwóch z osi priorytetowej III- Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość z oraz jednego w ramach osi priorytetowej IV-działanie E- technologie dla przedsiębiorstw. W latach Wytwórnia wypracowywała bardzo dobre wyniki ekonomiczne i zawsze wywiązywała się z zobowiązań wobec Zarządu Głównego ZOSP RP. Wyniki Wytwórni obrazuje poniższy wykres, przy czym należy podkreślić,że rok 2010 był rokiem wyjątkowym ze względu na powódź i wzmożone zapotrzebowanie na zniszczone przez żywioł umundurowanie. Wykres 7. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe WUS w latach oraz plan 2012 Wyniki te osiągnięto dzięki : utrzymaniu na właściwym poziomie jednostkowych kosztów produkcji ciągłych negocjacji cenowych na każdym szczeblu funkcjonowania ZOSP RP WUS, racjonalnej polityce finansowej ZOSP RP WUS, 103

104 stałemu monitorowaniu kosztów nieprodukcyjnych, otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego w ramach projektów unijnych W latach ZOSP RP WUS uzyskała wiele stosownych dokumentów pozwalających na wprowadzenie do obrotu środków ochrony indywidualnej, oto najważniejsze z nich : System Zarządzania Jakością : Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 778/6/2011 spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 Pozostałe certyfikaty: Certyfikat Oceny Typu WE nr.iimw /2007 Certyfikat Zgodności Nr 9/AC-097/2011 (zastępujący certyfikat Nr 8/AC-097/2010) dla bielizny o właściwościach trudnopalnych i termoizolacyjnych Certyfikat Oceny Typu WE nr.9/we-1475/2009 na kominiarkę 2K i 2C Rozszerzenie Certyfikatu Oceny Typu WE - Aneks nr 1 do Certyfikatu Oceny Typu WE Nr 9/WE-1475/2009 nowy wzór kominiarki strażackiej 2C/1 Certyfikat Oceny Typu WE nr WE/S/1640/2010 dla zestawu odzieżowego o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych i aneks do certyfikatu dla zestawu po 50-praniach Certyfikaty oceny typu WE nr.we/s/1863/2012 i WE/S/1864/2012 dla zestawów odzieżowych o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych Certyfikat Oceny Typu WE dla ubrania specjalnego, ochronnego - 6S,6O Certyfikat Oceny Typu WE/S/1859/2012 na rękawice ochronne strażackie skórzane Certyfikat Oceny Typu WE 14/2012/PPE/1435 na rękawice ochronne strażackie ( 3 modele ) Świadectwa Dopuszczenia: Aktualizacja Świadectw Dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn r.: Nr 0001/2007 ubrania specjalne, ochronne typ WUS /2007 kominiarka strażacka WUS-1K 0048/2007 rękawice strażackie 0181/2008 ubranie ochronne, specjalne WUS /2009 kominiarka strażacka 2K, 2C/1 Nowe świadectwa Dopuszczenia Nr.1222/ ubranie specjalne 6S,6O Rokrocznie ZOSP RP WUS przechodziła pozytywnie kontrole CNBOP w ramach nadzoru nad świadectwami dopuszczenia w zakresie środków ochrony indywidualnej dla strażaków oraz uzyskiwała pozytywne raporty z kontroli w ramach 104

105 nadzoru nad środkami ochrony indywidualnej przez notyfikowane instytuty zgodnie z art.11a Dyrektywy 89/686/EWG o Środkach Ochrony Indywidualnej. W ramach nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w latach odbywały się audity nadzoru i odnowienia PCBC, które kończyły się pozytywnym raportem,co zaskutkowało przedłużeniem certyfikatu. W latach ZOSP RP WUS znacznie poszerzyła swój asortyment najbardziej znaczącymi projektami były: bielizna o właściwościach trudnopalnych i termoizolacyjnych dla strażaków OSP I PSP zestawy odzieżowe o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych przeznaczone dla prac naziemnych i podziemnych w środowisku stwarzającym zagrożenie pożarowe oraz w atmosferze zagrożenia wybuchem oraz dla innych osób pracujących w środowisku stwarzającym zagrożenie pożarowe- 2 rodzaje dzianin ubranie historyczne (mundur strażacki z 1930r) nowy model kurtki OSP nowe modele kominiarek jednowarstwowych zestaw ubiorów dla straży celnej Gwinea kombinezony dla Grup Poszukiwawczo Ratowniczych marynarki, spodnie, koszule z długim rękawem i koszule z krótkim rękawem dla Inspekcji Transportu Drogowego spodnie długie i krótkie dla Grup poszukiwawczo Ratowniczych kapelusze dla Grup Poszukiwawczo Ratowniczych t-shirty i koszulki polo dla Grup Poszukiwawczo Ratowniczych kurtki dla Inspekcji Transportu Drogowego opracowanie nowych wzorów ubrań dla Straży Miejskiej opracowanie nowego wzoru ubrania koszarowego dla firmy ORLEN opracowanie wzorów dla MZA Warszawa opracowanie i zatwierdzenie kombinezonu pilota tropikalnego Intensywna praca nad nowymi projektami i modelami wiązała się z uczestnictwem w imprezach targowych i wystawach oraz zaowocowała szeregiem nagród i wyróżnień na międzynarodowych targach i wystawach oraz konkursach ogólnopolskich i lokalnych. Targi i wystawy, w których uczestniczyła ZOSP RP WUS: Międzynarodowe Targi Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa INTERSCHUTZ 2010 w Lipsku targi Protection Technologies 2010 w Kijowie Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2008 SAWO 2010 oraz SAWO 2012 Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2008,EDURA 2009 oraz EDURA 2011 I Ogólnopolskie Targi BHP i PPOŻ. Bezpieczna Firma w Opolu 105

106 Uzyskane nagrody i wyróżnienia Lider Przedsiębiorczości Powiatu Brzezińskiego GRAND PRIX SAWO 2008 za kominiarkę strażacką WUS- 1K nagroda im. Eugeniusz Kwiatkowskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w branży artykuły przemysłowe 2009 nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w branży artykuły przemysłowe Innowacja roku Złoty medal SAWO 2010 za bieliznę niepalną dla strażaków Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2011 Wyróżnienie kapituły konkursu Lider Nowoczesnych Technologii GRAND PRIX SAWO 2012 za zestawy odzieżowe o właściwościach niepalnych i antyelektrostatycznych Złoty medal SAWO 2012 za ubranie specjalne- ochronne 6S Fotografia 16. Uzyskane nagrody i wyróżnienia W latach przedstawiciele ZOSP RP WUS uczestniczyli w wielu 106

107 krajowych i międzynarodowych konferencjach,z których najistotniejsze były: Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego Bezpieczeństwo obywateli nadrzędnym celem współpracy PaństwowychStraży Pożarnych i Organizacji Producentów produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej Zakres zmian Dyrektywy 89/686/EWG oraz ich wpływ na działalność producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej Metody badań i oceny środków ochrony indywidualnej W dniu r ZOSP RP WUS w Bytomiu wspólnie z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego i Instytutem Włókiennictwa zorganizowała Konferencję nt. zabezpieczenia ratowników w trakcie prowadzonych akcji pożarowych i w trudnych warunkach mikroklimatu, oraz wyposażenie górników w nowy typ odzieży. W latach ZOSP RP WUS uczestniczyła w wielu imprezach strażackich organizując wystawki na krajowych i wojewódzkich oraz regionalnych obchodach Dnia Strażaka Europejskich Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników STHIL TIMBERSPORTS Mistrzostwach Polski OSP w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym Mistrzostwach Polski Ochotniczych Straży Pożarnych RP w kolarstwie górskim Międzynarodowych Halowych Mistrzostwach Polski w Dwuboju Pożarniczym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom Krajowych i wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP Wojewódzkich i regionalnych zawodach Sikawek Konnych szkoleniach działaczy struktur ZOSP RP szkoleniach komendantów gminnych większości województw naradach rocznych Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi a także uczestnicząc w jubileuszach obchodach 90-lecia Związku OSP RP obchodach 15-lecia OSPZPiSR W 2009 organizacja obchodów 50-lecia WUS obejmowała: wyjazdowe Prezydium ZG ZOSP RP - Rochna uroczystość w Urzędzie Miasta Brzeziny pokaz wyrobów WUS w Starym Folwarku w Tworzyjankach Na zawodach krajowych i znacznej części zawodów rangi wojewódzkiej WUS fundowała nagrody dla wyróżniających się zawodników. Na całościowy obraz zakresu działań ZOSP RP WUS niewątpliwie wpływ mają: 107

108 udział w pracach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego udział Dyrektora WUS w zarządzie Stowarzyszenia stała współpraca z Politechniką Łódzką oraz instytutami: Instytutem Włókiennictwa, CNBOP, CIOP-em, ITB MORATEX współpraca z władzami lokalnymi ( Urzędem Marszałkowskim,Starostą, Burmistrzem i Wójtem) udział Dyrektora WUS w pracach Komisji Ekonomiczno-Finansowej i Działalności Gospodarczej ZOSP RP oraz w pracach Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa łódzkiego udział Dyrektora WUS w pracach Komitetu ds. Bezstronności Jednostki Certyfikującej Instytutu Włókiennictwa oraz w Radzie Zarządzającej Zakładu Certyfikacji Wyrobów ITB MORATEX udział 3 przedstawicieli WUS w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego -opiniowanie norm. stała współpraca z Komendą Główną PSP W latach suma wydatków ZOSP RP WUS na inwestycje wyniosła 1 116,33 tys. złotych, a remonty pochłonęły 192,01 tys. złotych. Całkowite wydatki obrazuje wykres,zaś strukturę wydatków poniższa tabela. Wykres 8. Inwestycje i remont oraz plan

109 Inwestycje-zakup wartości niematerialnych i prawnych) Wartość ogółem w tys. zł. Inwestycje technicznotechnologiczne oraz transport Wartość ogółem w tys. zł. Modernizacja oprogramowania komputerowego PLAN Zakup programów komputerowych Zakup oprogramowania do obsługi produkcji Zakup programów, licencji, doskonalenie sieci Wdrożenie nowego oprogramowania Wdrożenie programu, doskonalenie sieci 12,8 14,87 12,35 106,12 129,5 100 Wymiana środków transportu samochodów dostawczych) Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych Doposażenie biura w sprzęt komputerowy Zakup samochodu osobowego Zakup kserokopiarki Zakup zestawów komputerowych Realizacja wniosku unijnego automatyczna krojownia) Zakup maszyn i urządzeń Zakup sam. dostawczego Zakup regałów paletowych 4 kpl. Zakup maszyn i urządzeń Realizacja wniosku unijnego (automatyczna krojownia) Zakup sam. dostawczego Zakup maszyn i urządzeń Zakup środków transportu, maszyn i urządzeń 185,9 112,37 536,05 118,41 163,6 300 Remonty Remonty bieżące Malowanie pomieszczeń produkcyjnych Remonty -naprawy bieżące Wartość ogółem w tys. zł. Remonty bieżące i dostosowawcze Remonty bieżące i dostosowawcze ( w tym modernizacja) Remonty bieżące i dostosowawcze Remonty bieżące i dostosowawcze 42,62 25,92 22,37 30,7 70,4 30 Ogółem: 241,32 153,16 570,77 255,23 363,5 430 Tabela 48. Inwestycje i remonty ZOSP RP WUS w latach oraz plan na 2012 rok 109

110 Zrealizowane projekty unijne W ramach projektu pracownicy WUS uczestniczyli w dwóch międzynarodowych imprezach targowych. Fotografia 17. Międzynarodowe Targi Pożarnictwa I Ratownictwa Kijów Fotografia 18. Międzynarodowe Targi Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa "Protection Technologies" Interschutz 2010 w Lipsku Uczestnictwo w targach zaowocowało zwiększeniem eksportu ZOSP RP WUS Dane w PLN Wykres 9. Eksport ZOSP RP WUS 110

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji SPRAWOZDANIE z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za okres XII kadencji w latach 2007 2012 1 Wykaz uchwał XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP z 30 września 2007 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

BIULETYN informacyjny

BIULETYN informacyjny ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP ZARZĄD GŁÓWNY BIULETYN informacyjny Nr 9 Warszawa, czerwiec 2006 r. Do użytku wewnętrznego 2 Spis treści: Strona Wykaz uchwał Prezydium ZG ZOSP RP z 9 lutego 2006

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ UJĘTYCH W UCHWALE PROGRAMOWEJ III ZJAZDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ UJĘTYCH W UCHWALE PROGRAMOWEJ III ZJAZDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ UJĘTYCH W UCHWALE PROGRAMOWEJ III ZJAZDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO projekt l.p Treść zadania Sposób realizacji Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN informacyjny

BIULETYN informacyjny ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP ZARZĄD GŁÓWNY BIULETYN informacyjny Nr 10 Warszawa, styczeń 2007 r. Do użytku wewnętrznego 2 Spis treści: Strona Wykaz uchwał Prezydium ZG ZOSP RP z 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 12:04:26 Numer KRS: 0000116212

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 12:04:26 Numer KRS: 0000116212 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 12:04:26 Numer KRS: 0000116212 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 12:05:20 Numer KRS: 0000116212

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 12:05:20 Numer KRS: 0000116212 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 12:05:20 Numer KRS: 0000116212 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

URUCHOMIENIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

URUCHOMIENIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW URUCHOMIENIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Serwis Platforma Edukacyjna powstały w ramach projektu Wioska internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich poświecony jest e-learningowi,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie: Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZOSP RP. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZOSP RP. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT ZOSP RP Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" zwany

Bardziej szczegółowo

Wioska internetowa. Platforma edukacyjna

Wioska internetowa. Platforma edukacyjna Wioska internetowa Platforma edukacyjna Przygotował: mł.kpt. Piotr Widera Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu W ramach realizacji projektu Wioska

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2014 godz. 17:18:16 Numer KRS: 0000116212

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2014 godz. 17:18:16 Numer KRS: 0000116212 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2014 godz. 17:18:16 Numer KRS: 0000116212 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniach i przebiegu XIII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP

Informacja o przygotowaniach i przebiegu XIII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP Informacja o przygotowaniach i przebiegu XIII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP Przygotowania do XIII Zjazdu Krajowego ZOSP RP zapoczątkowała podjęta przez Zarząd Główny 21 października 2010 r. uchwała nr

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przyznawania dopłat do zakupu nowych samochodów ratowniczogaśniczych

I. Zasady przyznawania dopłat do zakupu nowych samochodów ratowniczogaśniczych Prezydium ZG ZOSP RP dokonuje rozdziału środków przewidzianych w budżecie ZOSP RP jako dopłaty do poszczególnych programów na Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP proporcjonalnie do ilości Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

DEAPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

DEAPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 13 listopada 2015, 03:18 DEAPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI Dofinansowanie działalności OSP. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonując

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH Załącznik do uchwały nr REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH I. PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA 1. Na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Sromowcach Wyżnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. z dnia 21 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR 1/2010. z dnia 21 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR 1/2010 Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej i zwołania III

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO IM. GENERAŁA STANISŁAWA TACZAKA I ZRZESZONE W NIM OSP GŁÓWNĄ SPOŁECZNĄ ORGANIZACJĄ RATOWNICZĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2009 ROK Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2009 ROK Warszawa, dnia 31.03.2010 r. 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEDE XIII ZJAZDEM WOJEWÓDZKIM

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEDE XIII ZJAZDEM WOJEWÓDZKIM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEDE XIII ZJAZDEM WOJEWÓDZKIM XIII Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie odbędzie się 27 kwietnia o godz. 11 00 w Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 19:27:53 Numer KRS: 0000015626

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 19:27:53 Numer KRS: 0000015626 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 19:27:53 Numer KRS: 0000015626 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.07.2014 godz. 08:21:58 Numer KRS: 0000051262

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.07.2014 godz. 08:21:58 Numer KRS: 0000051262 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.07.2014 godz. 08:21:58 Numer KRS: 0000051262 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.07.2014 godz. 08:25:46 Numer KRS: 0000069526

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.07.2014 godz. 08:25:46 Numer KRS: 0000069526 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.07.2014 godz. 08:25:46 Numer KRS: 0000069526 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 Rozdział I NADZÓR NAD OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ...12 1. Kto kontroluje OSP jako stowarzyszenie?...12 2. Kto kontroluje Związek OSP RP jako stowarzyszenie oraz jego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego) Załącznik nr 2 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2007 ROK Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2007 ROK Warszawa, 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:04:32 Numer KRS: 0000081538

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:04:32 Numer KRS: 0000081538 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:04:32 Numer KRS: 0000081538 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2013 godz. 18:51:16 Numer KRS: 0000445489

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2013 godz. 18:51:16 Numer KRS: 0000445489 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2013 godz. 18:51:16 Numer KRS: 0000445489 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna

Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna Załącznik do uchwały nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobolewie

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO POLICJANTA ORAZ STRAŻAKA 2010 ROKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO POLICJANTA ORAZ STRAŻAKA 2010 ROKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2010 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi z dnia 20 lipca 2010 r. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO POLICJANTA ORAZ STRAŻAKA 2010 ROKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2015 godz. 06:37:43 Numer KRS: 0000265465

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2015 godz. 06:37:43 Numer KRS: 0000265465 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2015 godz. 06:37:43 Numer KRS: 0000265465 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.06.2014 godz. 12:27:44 Numer KRS: 0000170065

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.06.2014 godz. 12:27:44 Numer KRS: 0000170065 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.06.2014 godz. 12:27:44 Numer KRS: 0000170065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OSP METODY I FORMY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ:

ORGANIZACJA OSP METODY I FORMY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ: ORGANIZACJA OSP Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - "Prawo stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2015 godz. 07:30:30 Numer KRS: 0000186466

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2015 godz. 07:30:30 Numer KRS: 0000186466 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2015 godz. 07:30:30 Numer KRS: 0000186466 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:14:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:14:45 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 23:14:45 Numer KRS: 0000133068 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiszy numer 3/05/16Z z dnia roku.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiszy numer 3/05/16Z z dnia roku. Ochotnicza Straż Pożarna Łagisza NIP: 625-21-20-646 IBAN: PL84 1050 1360 1000 0090 3027 6324 ul. Pokoju 44 42-504 Będzin Email: kontakt@lagisza.pl www.lagisza.pl Będzin, dnia 17.05.2016 r. Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ZIELEŃCZANKA ZIELONKI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania &1 Klub nosi nazwę LUDOWY KLUB SPORTOWY ZIELEŃCZANKA ZIELONKI. &2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zwany dalej Związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYSPONOWANIA

PROCEDURA DYSPONOWANIA Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 PAMIĘTAJ! KAŻDE ZAGINIĘCIE POWINNO ZOSTAĆ ZGŁOSZONE NA POLICJĘ Zespół fachowców CPOZ na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć osób prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ Gniezno 2015 str. 1 Spis treści 1. Kim jesteśmy str. 3 2. Tradycje str. 4 3. Cele str. 5 4. Sposoby realizacji celów str. 7 5. Zakładana

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:48:13 Numer KRS: 0000529355

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:48:13 Numer KRS: 0000529355 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:48:13 Numer KRS: 0000529355 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:01:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:01:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.12.2016 godz. 21:01:24 Numer KRS: 0000027015 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w KOSZYCACH MAŁYCH R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Koszycach Małych zwana dalej OSP. 2 Stowarzyszenie OSP

Bardziej szczegółowo

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Chorzniu

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Chorzniu Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie Chorzniu Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Chorzeń powstała w 1918 roku z inicjatywy ks. Stefana Ludwikiewicza, Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18./2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 wzór REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP w... zatwierdzony uchwałą Nr... z dnia...

Bardziej szczegółowo

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu jest jedną z niewielu jednostek w kraju, która może poszczycić się Strażacką Izbą Pamięci, w której zapoznać się można ze sprzętem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.02.2014 godz. 14:19:05 Numer KRS: 0000496711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.02.2014 godz. 14:19:05 Numer KRS: 0000496711 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.02.2014 godz. 14:19:05 Numer KRS: 0000496711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.03.2015 godz. 12:07:24 Numer KRS: 0000262996

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.03.2015 godz. 12:07:24 Numer KRS: 0000262996 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.03.2015 godz. 12:07:24 Numer KRS: 0000262996 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.12.2012 godz. 22:51:19 Numer KRS: 0000175860

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.12.2012 godz. 22:51:19 Numer KRS: 0000175860 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2012 godz. 22:51:19 Numer KRS: 0000175860 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/5/2010. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego

UCHWAŁA Nr XXII/5/2010. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego UCHWAŁA Nr XXII/5/2010 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku. w sprawie: wystąpienia do Zarządu

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie

STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, zwany dalej Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:12:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:12:16 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2016 godz. 20:12:16 Numer KRS: 0000401965 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2008 ROK Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2008 ROK Warszawa, dnia 28.04.2009 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Ratownictwa Drogowego Rat24. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Ratownictwa Drogowego Rat24. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Ratownictwa Drogowego Rat24 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Ratownictwo Drogowe Rat24, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚMIALOWICACH GMINA MARCINOWICE

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚMIALOWICACH GMINA MARCINOWICE I STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚMIALOWICACH GMINA MARCINOWICE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Śmialowicach, zwana dalej OSP. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S TAT U T Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce

S TAT U T Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce S TAT U T Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce Zgodność z oryginałem uwierzytelnionej kopii statutu na podstawie której wykonano poniższy odpis potwierdzona przez kierownika sekretariatu VIII Wydziału

Bardziej szczegółowo