Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza"

Transkrypt

1 Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków unijnych. Luty 2011

2 SPIS TREŚCI I WSTĘP WYKAZ STOSOWANYCH AKRONIMÓW... 4 II WNIOSKI I WSKAZÓWKI... 5 III OGÓLNE INFORMACJE DZIAŁANIACH 8.3 I 8.4 PO IG DZIAŁANIE 8.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU (E INCLUSION) DZIAŁANIE 8.4 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE OSTATNIEJ MILI IV AKTUALNY STAN REALIZACJI DZIAŁANIA 8.3 I DZIAŁANIA 8.4 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH NABORÓW PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE DZIAŁANIE PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH NABORÓW PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE V BARIERY W ABSORPCJI DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW UNIJNYCH METODOLOGIA BADAŃ ANALIZA DANYCH ZASTANYCH BADANIE ANKIETOWE DZIAŁANIE INFORMACJE O PROJEKTACH OBJĘTYCH BADANIEM ANKIETOWYM BARIERY W TRAKCIE PROCESU APLIKACYJNEGO BARIERY W TRAKCIE WDRAŻANIA/ROZLICZANIA PROJEKTU DZIAŁANIE INFORMACJE O PROJEKTACH OBJĘTYCH BADANIEM ANKIETOWYM BARIERY W TRAKCIE PROCESU APLIKACYJNEGO BARIERY W TRAKCIE WDRAŻANIA/ROZLICZANIA PROJEKTU VI OBECNE I PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA PROCEDURALNO PRAWNE MEGAUSTAWA LINIA DEMARKACYJNA POMIĘDZY 8.4 POIG A REGIONALNYMI PROGRAMAMI OPERACYJNYMI PLANOWANE ZMIANY DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ DZIAŁANIA TECHNICZNO INFORMACYJNE SKIEROWANE DO BENEFICJENTÓW/ WNIOSKODAWCÓW / INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH WYSZUKIWARKA DOSTĘPNYCH OBSZARÓW (UKE) KRAJOWE FORUM SZEROKOPASMOWE

3 6.2.3 SZKOLENIA TEMATYCZNE VII DEFINICJE VIII ZAŁĄCZNIK IX SPIS TABEL X SPIS RYSUNKÓW

4 I Wstęp Niniejszy dokument stanowi podsumowanie analizy dotyczącej realizacji projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu. Analizie poddano dwa Działania realizowane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion oraz Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Celem badania było przeanalizowanie obecnego stanu wdrażania przedmiotowych Działań (przegląd dotychczasowych naborów wniosków, skuteczność w podpisywaniu umów o dofinansowanie), a także zidentyfikowanie barier hamujących sprawne wykorzystanie dostępnych środków unijnych. W ramach analizy zweryfikowano dane dostępne na stronach internetowych Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, dotyczące statystyk związanych z dotychczasowymi naborami wniosków, materiały i opinie zgromadzone na Portalu Krajowego Forum Szerokopasmowego, a także materiały prezentowane na konferencjach i spotkaniach informacyjnych związanych z realizacją Działań będących przedmiotem niniejszego raportu. W treści raportu przeanalizowano wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzanej w styczniu 2011 r. Ankieta została wysłana do beneficjentów i podmiotów zainteresowanych Działaniami 8.3 i 8.4 PO IG, znajdujących się w bazie danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dodatkowo została ona opublikowana w Internecie na stronach UKE, umożliwiając wzięcie udziału w badaniu dowolnym podmiotom, które wyraziły taką chęć. W ciągu 12 dni, które przeznaczono na gromadzenie ankiet zebranych zostało 124 odpowiedzi na pytania dotyczące Działania 8.3 PO IG oraz 91 odpowiedzi na pytania dotyczące Działania 8.4 PO IG. Obie ankiety zawierały szereg pytań, dotyczących podstawowych informacji związanych z procesem aplikowania o wsparcie oraz rozliczaniem projektu, a także pytania otwarte, w których respondenci mogli wyrazić swoje opinie oraz wskazać wskazówki, które ich zdaniem usprawniłyby system dystrybucji środków dostępnych w ramach Działania 8.3 PO IG oraz Działania 8.4 PO IG. Ponadto, w ostatniej części raportu przedstawiono informacje na temat aktualnie wdrażanych oraz planowanych działań promocyjnych, proceduralno prawnych i informacyjnych, które mają na celu usprawnienie procesu wdrażania Działań 8.3 i 8.4 PO IG. W raporcie do przeliczania na złotówki kwot wyrażonych w euro zastosowano kurs określony w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU z 2009 r., nr 224, poz. 1796). Obecnie obowiązujący kurs wymiany euro wynosi 3,839 zł. Niniejszy raport pozostaje aktualny na dzień 31 stycznia 2011 r. W chwili jego sporządzenia nie były dostępne żadne dodatkowe dokumenty czy statystyki, które mogłyby wpłynąć na przedstawione wnioski. 3

5 1.1 Wykaz stosowanych akronimów JST jednostki samorządu terytorialnego MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, RPO Regionalny Program Operacyjny SzOP PO IG Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej 4

6 II Wnioski i wskazówki Przeprowadzona w ramach niniejszego raportu analiza wykazała stosunkowo niski poziom wykorzystania środków dostępnych w ramach Działania 8.3 i Działania 8.4 POIG, przeznaczonych na zapewnienie odbiorcom końcowym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym dostępu do szerokopasmowego Internetu. Niski poziom wykorzystania tych środków jest niepokojący w szczególności w obliczu faktu, iż Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest obecnie na półmetku realizacji. Istnieje więc zagrożenie, iż dostępne środki mogą nie zostać w pełni ani efektywnie wykorzystane przez beneficjentów Działań. Analiza danych dotyczących dotychczasowych naborów wykazała, iż w początkowej fazie realizacji obu Działań (rok 2008 pierwsza połowa 2009) zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów tym instrumentem wsparcia było relatywnie niskie, a wartość wnioskowanego dofinansowania nie pokrywała dostępnej alokacji w ramach danego naboru. W kolejnych naborach realizowanych począwszy od drugiej połowy 2009 r. sytuacja uległa poprawie. W ramach Działania 8.3 PO IG w II rundzie aplikacyjnej dla roku 2009 wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła dostępną alokację środków. W odniesieniu natomiast do Działania 8.4 PO IG istotny wzrost zainteresowania nastąpił dopiero w I rundzie dla roku 2010 r., w którym wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła dostępną alokację 2,5 krotnie. Należy jednak podkreślić, iż wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów nie przekłada się bezpośrednio na poziom kontraktacji projektów rekomendowanych do dofinansowania. Zgodnie ze statystykami WWPE, dla pierwszych czterech naborów wniosków podpisano 129 umów na łączną kwotę ponad 277 mln PLN, co stanowi niespełna 20% alokacji dla całego Działania 8.3 PO IG i niespełna 45% alokacji dla pierwszych czterech konkursów. W odniesieniu do Działania 8.4 PO IG sytuacja wygląda zdecydowanie mniej korzystnie, gdyż w ramach dotychczas zakończonych naborów podpisano 48 umów o dofinansowanie (na 227 rekomendowanych projektów do dofinansowania z listy podstawowej i listy rezerwowej), przy czym wraz ze wzrostem zainteresowania wsparciem w ramach Działania 8.4 PO IG poziom kontraktacji nie wykazuje wzrostu (np. dla wniosków rekomendowanych w ramach I naboru dla 2010 r. podpisano dotychczas 3 umowy o dofinansowanie 1 ). Ponadto, nie wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania w pierwszych naborach zostały zakontraktowane.. Należy podkreślić, iż beneficjenci sygnalizują problemy związane z powolnym procesem kontraktowania środków, przede wszystkim w odniesieniu do Działania 8.4 PO IG. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez beneficjentów tego Działania, opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie wynikają najczęściej z trudności w pozyskiwaniu pozwoleń niezbędnych dla uruchomienia procesów inwestycyjnych (np. pozwolenie na budowę), dokumentów potwierdzających finansowanie projektu (np. umów kredytowych) czy też utrudnień związanych z błędną identyfikacją białych / szarych plam wskazanych we wniosku o dofinansowanie (np. okazuje się, że na dany obszar inny wniosek otrzymał dofinansowanie, więc wniosek musi zostać zweryfikowany poprzez usunięcie wątpliwego obszaru to wydłuża okres podpisywania umowy o dofinansowanie). Oprócz opóźnień w podpisywaniu umów o dofinansowanie, beneficjenci Działania 8.3 PO IG i Działania 8.4 PO IG identyfikują również inne bariery w dostępie do środków, występujące zarówno na etapie aplikowania o wsparcie, jak i na etapie rozliczania / wdrażania realizowanych projektów. W Działaniu 8.3 PO IG istotnym problemem sygnalizowanym przez beneficjentów jest pięcioletni okres trwałości, w czasie którego beneficjenci pomocy muszą utrzymać właściwe poziomy wskaźników. Jest to szczególnie trudne w kontekście charakteru Działania 8.3 PO IG. W tak długim okresie sprzęt komputerowy staje się przestarzały a oprogramowanie niekompatybilne z najnowszymi trendami. Dodatkowo JST realizujące projekty mają problem z nadzorowaniem 1 Zgodnie ze stanem danych dostępnych na dzień: 31 stycznia 2011 r. 5

7 użytkowników końcowych i zapewnieniem, że nie pozbędą się oni przekazanych im komputerów przed upływem okresu trwałości. Należy podkreślić, iż zgodnie z regułami udzielania pomocy publicznej, brak utrzymania dofinansowanej infrastruktury / dofinansowanego sprzętu przez wymagany okres trwałości może skutkować w skrajnych przypadkach nawet koniecznością zwrotu uzyskanego wsparcia, co z punktu widzenia beneficjenta (a także instytucji odpowiedzialnych za efektywne wykorzystanie środków publicznych), nie byłoby korzystne. Ponadto beneficjenci Działania 8.3 PO IG jako mankament tego instrumentu sygnalizują ograniczony zakres wspieranej grupy docelowej, bez możliwości rozszerzenia jej o innego rodzaju podmioty / osoby, które również wykazują chęć uczestniczenia w analogicznym projekcie (np. osoby zamieszkujące tereny wiejskie, obszary trudno dostępne). W odniesieniu do Działania 8.4 PO IG beneficjenci zwracają przede wszystkim uwagę na sposób definiowania białych plam oraz brak jednolitego podejścia w kwestii aktualizacji listy tych obszarów, co uniemożliwia im właściwe zaplanowanie projektów. Listy białych i szarych plam publikowane są przez Urzędy Marszałkowskie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, można je również odnaleźć za pomocą stosownej wyszukiwarki UKE. Przedsiębiorcy jednak wyrażają wątpliwość co do wystarczalności prezentowanych danych dla faktycznego określenia dostępnego obszaru. Istnieje bowiem ryzyko sytuacji, w której przedsiębiorca przekonany, że na zidentyfikowanym obszarze można uzyskać wsparcie na budowę odpowiedniej infrastruktury zaczyna ponosić pewne koszty związane z przygotowaniem projektu, po czym przekonuje się, że konkretna biała plama jest już zajęta przez innego przedsiębiorcę, który aplikował o wsparcie w poprzedniej rundzie naboru wniosków, tyle że lista nie została w odpowiednim czasie zaktualizowana, a fakt zajęcia białej plamy nie został odnotowany. Barierą zidentyfikowaną przez wnioskodawców Działania 8.4 PO IG jest również sposób rozstrzygania, który z projektów zgłoszonych w tej samej rundzie naborów na ten sam obszar zostanie wybrany do przekazania wsparcia. Projekty takie oceniane są w oparciu o kryteria, (które wg ankietowanych są niewłaściwie dobrane do charakteru projektu), by później skierować wszystkie projekty poza najwyżej ocenionym na tzw. listę rezerwową. Powoduje to sytuację, w której nierzadko listy rezerwowe są liczniejsze niż listy podstawowe, zawierające projekty bezpośrednio rekomendowane do wsparcia, a tym samym realizacja projektów z listy rezerwowej jest wstrzymywana do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia co do możliwości dofinansowania danego projektu rezerwowego. Przeprowadzona w ramach niniejszego raportu analiza wykazała, iż dystrybucja dostępnych środków jest sprawniejsza dla Działania 8.3 PO IG, w porównaniu do wykorzystania środków w ramach Działania 8.4 PO IG (o czym świadczy chociażby liczba podpisanych umów). Również w ocenie beneficjentów danego Działania, system przeprowadzania konkursów, udzielania wsparcia, i weryfikacji realizowanych projektów w ramach Działania 8.3 PO IG spotyka się z bardziej pozytywną oceną niż system dystrybucji środków w ramach Działania 8.4 PO IG. Powyższe przede wszystkim wynika z faktu, iż wymogi w ramach Działania 8.3 PO IG są mniej skomplikowane niż w ramach Działania 8.4 PO IG (np. brak konieczności sporządzania biznes planu), a także zakres projektów co do zasady jest łatwiejszy do realizacji w ramach Działania 8.3 PO IG niż Działania 8.4 PO IG (np. zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych przez gminę jest mniej skomplikowany niż wybudowanie dostępu do Internetu w technologii światłowodowej). Warto jednak podkreślić, iż pomimo relatywnie pozytywnego podejścia do określonych aspektów realizacji analizowanych działań, niektórzy beneficjenci identyfikują trudności proceduralne w procesie ubiegania się o wsparcie (m.in. długotrwały proces oceny wniosków, długotrwały okres podpisywania umowy o dofinansowanie, brak jednolitych wytycznych co do kwalifikowalności kosztów na etapie projektowania), a także w procesie rozliczania dofinansowanych projektów (konieczność przedstawiania szczegółowej dokumentacji rozliczeniowej, konieczność wielokrotnego poprawiania tych samych dokumentów). Beneficjenci / potencjalni beneficjenci zwracają również uwagę na konieczność współpracy wyłącznie z jedną, centralną jednostką wdrażającą, zlokalizowaną w Warszawie, przy braku struktur regionalnych, co utrudnia proces wykorzystywania 6

8 dostępnych środków. Pojawiają się również informacje w zakresie potrzeb szkoleniowych dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie (zwłaszcza budżetów, analizy finansowej, wskaźników realizacji projektu) oraz w zakresie rozliczania (m.in. przygotowanie właściwej dokumentacji rozliczeniowej, prowadzenie procedur przetargowych). Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż beneficjenci Działania 8.3 PO IG i Działania 8.4 PO IG napotykają na trudności proceduralno systemowe, a także trudności związane z procesem realizowania projektów, w tym przede wszystkim: Bariery proceduralno systemowe Długotrwały okres weryfikacji wniosków Wyłącznie jedna jednostka centralna oddelegowana do obsługi wniosków Brak przejrzystego systemu weryfikacji dostępnych obszarów w ramach Działania 8.4 PO IG Konieczność utrzymania okresu trwałości w ramach Działania 8.3 PO IG Konieczność przedstawiania bardzo szczegółowej dokumentacji na etapie rozliczania przyznanych środków Bariery związane z realizacją projektów Brak wystarczającej wiedzy w realizowaniu tego rodzaju przedsięwzięć Brak wystarczającego wsparcia szkoleniowo informacyjnego ze strony instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie projektów Problemy ze zgromadzeniem wkładu własnego w ramach Działania 8.3 PO IG Problemy z uzyskaniem finansowania zewnętrznego w ramach Działania 8.4 PO IG np. kredytu bankowego Problemy z uzyskaniem wymaganych dokumentów administracyjnych (np. pozwolenie na budowę dla Działania 8.4 PO IG) 2 Warto podkreślić, iż w celu usprawnienia dystrybucji środków związanych z budową infrastruktury dostępu do Internetu, instytucje zaangażowane w ten proces wprowadzają szereg rozwiązań proceduralno prawnych, a także realizują działania techniczno informacyjne. Przedmiotowe kwestie zostały szczegółowo opisane w Rozdziale VI niniejszego raportu. W szczególności na uwagę zasługuje uchwalenie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675) tzw. megaustawy, której przepisy wprowadzają szereg ułatwień do procesu tworzenia infrastruktury szerokopasmowego Internetu, a także ustalenie wyraźnej linii demarkacyjnej pomiędzy projektami budowy dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili, pomiędzy Działaniem 8.4 PO IG, a Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Dla procesu wymiany informacji istotna jest również aktywność Krajowego Forum Szerokopasmowego, które jako miejsce wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, dostępnych schematów postępowania, zaspokaja potrzeby informacyjne beneficjentów / potencjalnych beneficjentów Działania 8.3 PO IG i Działania 8.4 PO IG. Istotnym rozwiązaniem usprawniającym miał być również Projekt systemowy, który obecnie jest w bardzo wstępnej fazie realizacji. Trudno jednoznacznie przewidzieć jaki będzie jego efekt dla procesu dystrybucji środków na budowę Internetu szerokopasmowego, w szczególności że jest opracowywany stosunkowo późno, a dodatkowo zgodnie z obecnymi ustaleniami nie przewidziano czynnego zaangażowania w proces jego przygotowania i realizacji instytucji, która jest ustawowo 2 W ramach ostatniego naboru wniosków zwolniono wnioskodawców z obowiązku przedstawiania promesy kredytowej w celu potwierdzenia posiadania wkładu własnego. W zamian wnioskodawcy zobowiązani są podpisać stosowne oświadczenie. 7

9 zobowiązana do regulowania działalności telekomunikacyjnej w Polsce (w tym w zakresie tworzenia infrastruktury dostępu do Internetu). W świetle zidentyfikowanych w ramach przeprowadzonej analizy barier oraz mając na uwadze już realizowane działania zaradcze należy wziąć pod uwagę możliwości podjęcia następujących działań: Zdywersyfikowanie obowiązków związanych z wdrażaniem Działań 8.3 i 8.4 PO IG Tempo oceny wniosków, podpisywania umów i rozliczania projektów jest zbyt wolne. Przekazanie części odpowiedzialności w ramach odrębnej umowy pomocy technicznej na szczebel wojewódzki lub do UKE lub innej jednostki mogłoby odciążyć WWPE, co usprawniłoby proces wdrażania Działań. Uruchomienie cyklicznych warsztatów organizowanych w poszczególnych województwach. Praktyczne spotkania, na których wnioskodawcom i beneficjentom wskazywano by na konkretnych przykładach, jak należy prawidłowo wnioskować o wsparcie oraz rozliczać dofinansowane projekty zredukowałoby istotnie ilość popełnianych błędów, co również mogłoby umożliwić szybsze i sprawniejsze wdrażanie Działań Weryfikacja zasad związanych z realizacją Działania 8.3 PO IG. Należy wypracować rozwiązania, które pozostając w zgodzie z regulacjami prawnymi, przyczynią się do zmniejszenia obciążeń po stronie beneficjentów Działania, generowanych np. przez regułę pięcioletniego okresu trwałości, które zniechęcają Jednostki Samorządu Terytorialnego do podjęcia próby aplikowania o wsparcie i realizowania projektów w ramach Działania 8.3 PO IG, a także utrudniają prawidłową realizację dofinansowanych projektów i zwiększają ryzyko zwrotu pomocy w przyszłości. Zmiany zasad związanych z realizacją Działania 8.4 PO IG Należy rozważyć kwestię tzw. blokowania białych plam przez spółki, które nie mają szans na realizację wszystkich zgłoszonych przez siebie projektów (często kilkadziesiąt w jednym naborze wniosków). Ponadto należy zweryfikować sposób rozstrzygania o przyznaniu dofinansowania w sytuacji, w której w jednym naborze złożone zostały wnioski na ten sam obszar. Należy również rozważyć możliwość stworzenia jednolitego, stale aktualizowanego narzędzia, które pozwoliłoby na odnajdywanie w jednym miejscu rzetelnej i szczegółowej informacji na temat niedostępnych w ramach Działania 8.4 PO IG obszarów. Weryfikacja niezakontraktowanych dotychczas projektów w ramach Działania 8.4 PO IG, które zostały rekomendowane do wsparcia w pierwszych naborach (rok 2008 pierwsza połowa 2009 r.) w celu ostatecznego zakontraktowania lub uwolnienia zablokowanych środków publicznych oraz obszarów inwestycyjnych. 8

10 III Ogólne informacje Działaniach 8.3 i 8.4 PO IG 3.1 Działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (e Inclusion) Tabela 1. Działanie 8.3 PO IG informacje podstawowe. Podmiot udzielający wsparcia Całkowity budżet Działania Typy projektów Forma pomocy Termin naboru wniosków o dofinansowanie Najważniejsze dokumenty aplikacyjne Władza Wdrażająca Programy Europejskie 364,4 mln EUR Zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maks. przez okres 3 lat), Dostarczenie instalacji oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, Zakup szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych), Promocja na obszarze objętym projektem. Zaliczka / Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych Ostatni nabór odbył się w dniach Kolejny nabór planowany jest od do (alokacja 114,05 mln PLN) wniosek o dofinansowanie; dokumentacja potwierdzająca finansowanie zewnętrzne (np. promesa kredytowa). Głównym celem Działania 8.3 PO IG jest umożliwianie i ułatwianie dostępu do sieci internetowej osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Realizacja przedmiotowego celu następuje poprzez dostarczenie grupie docelowej sprzętu teleinformatycznego, rozbudowywanie umiejętności informatycznych i wykształcanie nawyku korzystania z Internetu na co dzień, a także budzenie świadomości dotyczącej potencjału związanego z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Grupę docelową Działania 8.3 PO IG (osoby / instytucje zagrożone wykluczeniem cyfrowym) stanowią: gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz systemu świadczeń rodzinnych; dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej; 9

11 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; rodziny zastępcze; rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta, publiczne domy pomocy społecznej). Z kolei beneficjenci Działania 8.3 PO IG, którzy realizując swoje projekty redukują wykluczenie cyfrowe, to jednostki samorządu terytorialnego, ich konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia, a także konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. W związku z charakterem beneficjentów w ramach Działania 8.3 PO IG, istotnie wyższe jest wsparcie, które potencjalni beneficjenci mogą pozyskać na realizację swoich przedsięwzięć. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy. Wydatki kwalifikowane w ramach Działania 8.3 PO IG zostały wyszczególnione w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Do wydatków tych zalicza się m.in.: wydatki na zakup, dostarczenie i modernizację sprzętu teleinformatycznego dla grupy docelowej, obejmujące komputer, terminal i drukarkę oraz dodatkowy niezbędny osprzęt w przypadku sprzętu dla osób niepełnosprawnych; wydatki na pokrycie kosztów dzierżawy częstotliwości lub łącza niezbędnego dla dostarczenia Internetu grupie docelowej projektu; wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej i programowej, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób (np. elektronicznego poświadczania tożsamości), współpracy z urzędami i firmami, wraz z kosztami ich utrzymania; wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i utrzymania domen (platform) i portali, usług zapewnienia dostępu do sieci Internet, usługi hostingu, kolokacji i innych; wydatki na pokrycie kosztów wytworzenia, zakupu i aktualizacji oprogramowania, wraz z zakupem, rozszerzeniem i aktualizacją licencji; wydatki na szkolenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem; koszty szkoleń rozwijających umiejętności informatyczne oraz inne szkolenia z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet; koszty robót budowlanych mających na celu budowę, remont lub adaptację pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego projektem; wydatki na zakup lub dzierżawę gruntu niezbędnego do instalacji infrastruktury, bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu; koszty budowy i instalacji lub koszty dzierżawy infrastruktury, bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu. 10

12 3.2 Działanie 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Tabela 2. Działanie 8.4 PO IG informacje podstawowe. Podmiot udzielający wsparcia Całkowity budżet Działania Typy projektów Forma pomocy Termin naboru wniosków o dofinansowanie Najważniejsze dokumenty aplikacyjne Władza Wdrażająca Programy Europejskie 200 mln EUR Budowa dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą ( ami) docelową ( ymi). Zaliczka / Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych Ostatni nabór odbył się w dniach Kolejny nabór wniosków zaplanowany został w dniach wniosek o dofinansowanie (dalej: Wniosek ); biznes plan; Dokumenty uwierzytelniające kondycję finansową Wnioskodawcy (bilans wraz z informacją dodatkową oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy Głównym celem Działania 8.4 PO IG jest tworzenie infrastruktury dostępowej na etapie ostatniej mili 3 umożliwiającej odbiorcom końcowym (głównie gospodarstwom domowym, ale również przedsiębiorcom czy instytucjom) uzyskanie dostępu do Internetu szerokopasmowego. Obszary, na których sieci dostępowe mogą być budowane w ramach przedmiotowego Działania to tzw. białe i szare plamy 4. Obszary białych i szarych plam dopuszczone do kolejnych naborów ustalane są przez Urzędy Marszałkowski na podstawie pozyskiwanych danych o istniejącej infrastrukturze i planach inwestycyjnych, które dostarczane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także przez Prezesa UKE. Również operatorzy publicznych sieci telekomunikacyjnych (na żądanie Prezesa UKE) przekazują niezbędne informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej. Ponadto mapy przedmiotowych obszarów ustala się w oparciu o aktualne wyniki inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, które publikowane są na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw. Obszary te ustala się przez porównanie z obszarami objętymi projektami, które zostały już zatwierdzone do dofinansowania i które publikowane są na stronie internetowej WWPE. Cel Działania realizowany jest poprzez wspieranie aplikantów należących do sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych non profit w zakresie budowy dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej stworzonej na odcinku ostatniej mili. 3 Ostatnia mila odcinek sieci między użytkownikiem końcowym (odbiorcą), a najbliższym aktywnym węzłem sieci. 4 Białe plamy obszary, na których nie ma możliwości korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Szare plamy obszar, na którym jest tylko jedna odpowiednia infrastruktura szerokopasmowa lub co do którego istnieje wiarygodny plan inwestycyjny wybudowania jednej takiej infrastruktury wciągu najbliższych 3 lat Czarne plamy obszary, na których istnieje infrastruktura szkieletowo dystrybucyjna co najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych umożliwiająca korzystanie z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. 11

13 Założenia Działania 8.4 PO IG zostały przygotowane, tak, by jego realizacja przyczyniała się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększanie innowacyjności lokalnie działających (a także nowoutworzonych) przedsiębiorstw świadczących usługi dostępu do Internetu na rynkach lokalnych, a także zapewniała możliwości prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu firmom na terenie całego kraju. Warunkiem koniecznym dla podmiotu, który chce ubiegać się o wsparcie, jest zapewnienie dostępu do Internetu minimum 40 podmiotom z danego obszaru w okresie trwałości projektu (tj. 3 lata od zakończenia jego realizacji w sektorze MŚP i organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008). Ponadto na obszarze, na którym realizowany będzie dany projekt nie może funkcjonować ogólnodostępna infrastruktura dostępu do Internetu o przepustowości powyżej 2 Mb/s. Istotne jest, iż na obszarze jednej gminy może być realizowany więcej niż jeden projekt, jednak na poszczególnych wyizolowanych obszarach białych i szarych plam dozwolona jest realizacja tylko jednego projektu objętego wsparciem. Tym samym obszary, które pośrednio zostały objęte dofinansowaniem w jednym z naborów, w kolejnych zostają wyłączone z możliwości ubiegania się o wsparcie na realizację na nich projektów. Wsparcie udzielane w na realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 8.4 PO IG udzielane jest w oparciu o przepisy dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej, a jego wysokość zależy od miejsca lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa (organizacji pozarządowej), które dany projekt realizuje (tabela przedstawiająca poziomy wsparcia znajduje się w załączniku). Pozostała część wydatków musi zostać pokryta ze środków własnych przedsiębiorcy. Koszty kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem w ramach Działania 8.4 PO IG to koszty niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio związane z jego realizacją, poniesione nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Wszelkie wydatki poniesione przed tą datą stanowią wydatek niekwalifikowany i stanowią podstawę do uznania projektu za rozpoczęty, wykluczając go tym samym z udziału w konkursie. Katalog kwalifikowanych wydatków obejmuje m.in.: nabycie, wraz z kosztem instalacji (wdrożenia), wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej dzierżawę, najem, zakup lub wytworzenie oraz instalację nowych środków trwałych: maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego, infrastruktury technicznej związanej z inwestycją, w tym kanalizacji kablowej, masztów i wież radiowych; raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, zakup prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów oraz najem lub dzierżawę gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nabycie robót i materiałów budowlanych, najem lub dzierżawę powierzchni, konstrukcji, budynków lub części pomieszczeń przeznaczonych na instalację nadajników oraz łączy telekomunikacyjnych, 12

14 najem lub dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, miejsca w otworze kanalizacji teletechnicznej, rurociągu teletechnicznego, włókien światłowodowych lub pasma transmisyjnego, opłaty dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości za umożliwienie umieszczenia na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 13

15 IV Aktualny stan realizacji Działania 8.3 i Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.1 Działanie Podsumowanie dotychczasowych naborów Działanie 8.3 PO IG jest implementowane od 2008 r. przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE). Całkowity budżet Działania wynosi mln PLN. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie był prowadzony w trybie ciągłym w okresie W 2009 r. w znaczący sposób zmieniono zasady realizacji kolejnych konkursów i przyjęto formułę przeprowadzania w każdym roku kalendarzowym dwóch konkursów zamkniętych. Dotychczas w ramach Działania 8.3 PO IG przeprowadzono pięć konkursów, na które przeznaczono 55,82% budżetu Działania. Tabela 3. Zestawienie konkursów zrealizowanych w ramach Działania 8.3 PO IG Nabór Całkowity budżet Działania 8.3 PO IG (nabór ciągły) (I runda 2009) (II runda 2009) (I runda 2010) (II runda 2010) Budżet naboru (PLN) Udział w całkowitym budżecie Działania Całkowita wartość przyznanego dofinansowania (PLN)* Udział przyznanego dofinansowania w całkowitym budżecie Działania ,58% ,97% ,86% ,11% ,86% ,09% ,76% ,94% ,76% b.d. n.d. ŁĄCZNIE ,82% ,11% * Projekty rekomendowane do wsparcia przez WWPE. W oparciu o statystyki czterech zakończonych naborów (na moment opracowywania danych do niniejszego raportu nie były jeszcze dostępne statystyki dotyczące II konkursu z 2010 r.) można stwierdzić, iż Działanie 8.3 PO IG jest relatywnie mało popularnym instrumentem wsparcia w ramach 14

16 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna wartość wnioskowanej w ramach czterech konkursów kwoty wsparcia wyniosła po czterech naborach jedynie 30,11% budżetu Działaniaa ogółem, natomiast w odniesieniu do poszczególnych naborów, tylko w pojedynczym przypadku (III konkurs z 2009 r.) całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania przekroczyła nieznacznie (niespełna 102%) budżet naboru 5. Rysunek 1. Wykorzystanie dostępnej alokacji w każdym z pierwszych czterech konkursów dla Działania 8.3 PO IG 120% 100% 101,,94% wykorzystanie alokacji w pojedynczym konkursie 80% 60% 40% 34,62% 51,51% 76,07% 20% 0% nabór ciągły 2008 I runda 2009 II runda 2009 I runda Środki przeznaczonee na realizację czterech pierwszych konkursów nie zostały w pełni wykorzystane. Początkowo wartośćć wnioskowanego dofinansowania narastała z konkursu na konkurs przekraczając w II konkursie z 2009 r. poziom dostępnej alokacji, jednak w kolejnym konkursie (I konkurs z 2010 r). wynik ten nie zostałł powtórzony. Łącznie, po czterech pierwszych konkursach w ramach Działania 8.3 PO IG pozostała niewykorzystana kwota środków na dotacje w wysokości ok. 195 mln PLN. Popularność Działania 8.3 PO IG obrazowana całkowitą wartością środków pomocowych, o które aplikują wnioskodawcy, charakteryzuje sięę dużym zróżnicowaniem geograficznym. Spośród 16 województw w jednym (woj. łódzkie) nie złożono dotychczas żadnego wniosku, natomiast w województwie mazowieckimm łączna wartość wnioskowanej dotacji przewyższa średnią z 15 województw ponad 4 krotnie. Rysunek 2. Łączna wartość dofinansowania wnioskowanego w ramach Działania 8.3 PO IG w okresie VI 2008 IV 2010 w podziale na województwa 5 Rzeczywisty poziom wykorzystania środków w ramach II konkursu z 2009 r. jest niższy, co wynika z faktu, iż w całym raporcie przyjęto jednolity kurs EUR/PLN na poziomie 3,839 zł. 15

17 PLN Po czterech pierwszych naborach wniosków, WWPE rekomendowała do wsparcia łącznie 195 projektów. W przyporządkowaniu do poszczególnych województw rozkład ilościowy zatwierdzonych wniosków nie pokrywa się z zaprezentowanym powyżej rozkładem wartościowym. W rezultacie w poszczególnych dofinansowania. województwach istnieją różnice w przeciętnej wielkości wnioskowanego Rysunek 3. Ilość wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych przez WWPE w ramach Działania 8.3 PO IG w okresie VI 2008 IV 2010 w poszczególnych województwach liczba zatwierdzonych wniosków Podpisane umowy o dofinansowanie Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Władzęę Wdrażającą Programy Europejskie (dane dotyczą czterech pierwszych naborów wniosków), dotychczas zostało podpisanych 129 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 277 mln PLN, co stanowi niespełna 20% alokacji dla całego Działaniaa 8.3 PO IG oraz niespełna 45% alokacji dla czterech pierwszych konkursów. Z punktu 16

18 widzenia sprawności kontraktacji na szczególną uwagę zasługuje II konkurs z 2009 r., w ramach którego zakontraktowano dotychczas ponad 90% dostępnej alokacji (jest to zarazem konkurs, w ramach którego WWPE rekomendowała do dofinansowania najwięcej projektów). Tabela 4. Poziom kontraktacji środków w ramach czterech pierwszych konkursów dla działania 8.3 PO IG Nabór (nabór ciągły) (I runda 2009) (II runda 2009) (I runda 2010) Budżet naboru (PLN) Wartość podpisanych umów o dofinansowanie (PLN) Udział podpisanych umów w alokacji dla poszczególnych konkursów ,51% ,31% ,25% ,60% Łącznie ,98% Najwięcej umów, zarówno pod względem wartościowym jak i ilościowym, zostało zawartych z samorządowcami w województwie mazowieckim. W wyniku realizacji czterech pierwszych konkursów w województwie mazowieckim zawarto 35 umów o dofinansowanie na łączną kwotę przyznanej dotacji ponad 103 mln PLN, co stanowi 37% ogółu środków zakontraktowanych dotychczas we wszystkich województwach. Należy stwierdzić, iż w systemie redystrybucji pomocy publicznej w ramach Działania 8.3 PO IG istnieje znacząca dysproporcja pomiędzy obszarem województwa mazowieckiego, a resztą kraju. Skala dysproporcji została zobrazowana na poniższym wykresie, który w odniesieniu do każdego z województw uwzględnia trzy parametry: ilość podpisanych umów o dofinansowanie (oś pozioma), udział w całkowitej kwocie środków zakontraktowanych w ramach Działania 8.3 PO IG (oś pionowa) oraz wartość zakontraktowanych środków dla beneficjentów w danym województwie (wielkość kuli na wykresie). Rysunek 4. Ilość i wielkość umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Działania 8.3 PO IG w poszczególnych województwach. 17

19 50% udział w zakontraktowanych środkach ogółem 40% 30% 20% 10% 0% liczba podpisanych umów dolnośląskie kujawsko pomorskie małopolskie mazowieckie pomorskie śląskie wielkopolskie zachodniopomorskie lubelskie podkarpackie świętokrzyskie lubuskie podlaskie warmińsko mazurskie Sprawność zawierania umów w poszczególnych województwach jest silnie zróżnicowana w województwie opolskim dotychczas nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie, natomiast w województwie warmińsko mazurskim, gdzie sprawność kontraktacji jest najwyższa, zawarto już umowy z ośmioma z dziewięciu projektodawców, którym przyznano wsparcie. Z powyższegoo wynika, iż beneficjenci napotykają na trudności z osiągnięciem pełnej zdolności do realizacji projektów, na które otrzymali dotację w ramach Działania 8.3 PO IG. 18

20 Rysunek 5. Efektywność kontraktacji środków w ramach Działania 8.3 PO IG w poszczególnych województwach w ramach czterech pierwszych naborów Liczba umów o dofinansowanie beneficjenci oczekujący na podpisanie umowy o dofinansowanie beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie Źródło: Opracowanie własne Zespołu Accreo Taxand 19

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Departament Społeczeństwa Informacyjnego 1 kwietnia 2009 r. 8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

Realizacje projektów współfinansowanych z Funduszu Norweskiego i POIG w latach 2013-2017 30.05. 2012

Realizacje projektów współfinansowanych z Funduszu Norweskiego i POIG w latach 2013-2017 30.05. 2012 Realizacje projektów współfinansowanych z Funduszu Norweskiego i POIG w latach 2013-2017 30.05. 2012 12-6-12 www.infosolutions.com.pl 11 Odnawialne źródła energii 12-6-12 www.infosolutions.com.pl 22 Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2015 Wójta Gminy Barciany z dnia 25 września 2015r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol. Załącznik do zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 19 lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 19 maja 2011

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej I Dane podstawowe Nazwa programu 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka operacyjnego Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi działanie 8.3 (wersja 29.03.2010) 1

Pytania i odpowiedzi działanie 8.3 (wersja 29.03.2010) 1 W związku z chęcią złożenia przez miasto Suwałki wniosku aplikacyjnego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 1. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typy projektów objęte dofinansowaniem: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), Typ II:

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG premia dla nowych technologii Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA NR IX/ / 2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

- PROJEKT - UCHWAŁA NR IX/ / 2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/ / 2015 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzanie lub agregację popytu mieszkańców powiatu wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia nr POIG.08.03.00-22-113/12-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Potrzeba realizacji działania 8.3 PO IG w gminie Knyszyn

Potrzeba realizacji działania 8.3 PO IG w gminie Knyszyn 2010 Potrzeba realizacji działania 8.3 PO IG w gminie Knyszyn Radosław Oryszczyszyn Instytut Socjologii UwB 2010-03-03 Wykluczenie cyfrowe Technologie teleinformatyczne odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci Internetu szerokopasmowego w poszczególnych województwach wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe.

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe. Działanie 8.1 POIG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 Informacje podstawowe Beneficjenci mikro- oraz mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość!

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość! Fundusze UE dla MŚP krajowe programy operacyjne 2007-2013 I j W Inwestujemy w Waszą przyszłość! Plan prezentacji: 1. PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny

III. Postępowanie konkursowe przeprowadza Gmina Sitkówka-Nowiny R E G U L A M I N otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko etap II umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-209/11 realizowanym w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Kilka słów o nas Nasze sukcesy i nasze doświadczenie Kredyt technologiczny w oczach przedsiębiorców 4.3

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Autor: Iwona Polok - Dyrektor komunikacji marketingowej i PR MCG S.A. Biomasa, wiatr oraz słońce to bezsprzecznie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov.

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-20132013 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Władza WdraŜająca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu einclusion w Gminie Leśna Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2014 Burmistrza Leśnej z dnia 13 czerwca 2014r. Regulamin realizacji Projektu, rekrutacji i udziału Beneficjentów ostatecznych (gospodarstw domowych) w Projekcie pn:

Bardziej szczegółowo