PLAN DZIAŁANIA EUROREGIONU BAŁTYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁANIA EUROREGIONU BAŁTYK 2013-2014"

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁANIA EUROREGIONU BAŁTYK Gdańsk, 26 lutego 2013 r. 1

2 Tło Plan Działania Euroregionu Bałtyk (ERB) na lata przyjęto 26 lutego 2013 r. wraz z rozpoczęciem nowej Prezydencji w ERB przez duński region Bornholm. Interesariusze ERB uważają, iż dwuletnie plany działania są doskonałym narzędziem umożliwiającym precyzyjniejsze ukierunkowanie działań, efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów i przejrzystsze definiowanie oczekiwanych rezultatów. Taki jest też cel niniejszego Planu Pracy. Cele Agenda ERB 2020 (przyjęta w 2010 roku) zapewnia konieczne ramy strategiczne i definiuje wizję działania Euroregionu Bałtyk. Według niej, w 2020 roku ERB będzie dynamiczniejszym narzędziem dla podejmowania wspólnych wyzwań identyfikowanych przez regiony członkowskie oraz znaczącym partnerem współpracy transgranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego. Po przeanalizowaniu procesu wdrażania Planu Działania na lata , Plan Działania na lata stanowi pierwszy krok na drodze urzeczywistnienia tej wizji i dlatego proponuje działania przyczyniające się do realizacji dwóch celów Agendy ERB 2020: uczynienie ERB efektywnym narzędziem politycznym oraz uczynienie ERB skuteczną organizacją stawiającą czoła wspólnym wyzwaniom. Działania Działania mające na celu wsparcie interesariuszy ERB w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom, uwzględniają interesy i ambicje przedstawione przez organizacje członkowskie. Propozycje te dotyczą wspólnych wysiłków na rzecz wsparcie współpracy młodzieżowej w ramach Rady Młodzieżowej ERB; ułatwiania nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami biznesu ze szczególnym uwzględnieniem klastrów, innowacji i internacjonalizacji MŚP; stworzenie platformy współpracy zajmującej się tematem mobilności rynku pracy oraz bezrobocia młodych, a także współpracy wokół zagadnień dotyczących wody w regionach ERB. 2

3 Działania, których celem jest wzmocnienie politycznej roli ERB są podzielone na zewnętrzne i wewnętrzne. W ramach działań zewnętrznych ERB będzie uczestniczyć we wdrażaniu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w Regionie Morza Bałtyckiego oraz we wdrażaniu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, a także będzie współpracować z odpowiednimi instytucjami na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Działania wewnętrzne skupią się na wzmocnieniu zaangażowania interesariuszy oraz na wzmocnieniu ERB wewnętrznie. Monitorowanie Plan Działania ERB na lata kreśli działania wymagające z osobna szczegółowej struktury i harmonogramu, które obecnie nie mogą być sprecyzowane i będą musiały być uzgodnione w późniejszym terminie. Dlatego też, Prezydium ERB pełnić będzie kluczową rolę w ciągłym monitorowaniu jego wdrażania. Najważniejszym kryterium w ocenie, a także sterowaniu procesem osiągania planowanych rezultatów powinien być stopień, w jakim te przyczyniają się do realizacji celów Agendy ERB Ponadto, Plan Pracy wskazuje także źródło i wysokość wspólnych zasobów, a także ich alokację i wydatkowanie, które będą również monitorowane przez Prezydium ERB. Uwagi 1. Skróty użyte w tabeli: PD Plan Działania BSLF Bałtyckie Forum Rynków Pracy HLG Grupa Wysokiego Szczebla BSSSC Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego DH Działanie Horyzontalne RMB Region Morza Bałtyckiego KM Komitet Monitorujący B2B Biznes dla Biznesu OC Organizacje Członkowskie KR Komitet Regionów PA Obszar Priorytetowy (SUERMB) PS Polityka Spójności PAC Koordynator Obszaru Priorytetowego (SUERMB) PREZ Prezydium SR Sekretariaty Regionalne KE Komisja Europejska SBA Obszar Południowego Bałtyku EEN Europejska Sieć Przedsiębiprczości SBP Program Południowy Bałtyk 3

4 EUWT Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej KS Komitet Sterujący ENI Europejski Instrument Sąsiedztwa ZZ Zespół Zadaniowy EWT Europejska Współpraca Transgraniczna ZO Zakres Obowiązków SUERMB Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego WCG Grupa Wodna ERB PF Projekt Flagowy (UESBSR) RM Rada Młodzieżowa Stały Międzynarodowy Sekretariat WKP Wspólny Komitet Programowy 2. Sformułowanie nie wymaga dodatkowego finansowania oznacza, że zaplanowane działania zostaną sfinansowane w ramach wspólnego budżetu ERB (ze składek członkowskich) i/lub ze przeznaczonych przez każdą z organizacji członkowskich do pokrycia kosztów związanych z organizacją lub uczestnictwem w wydarzeniach ERB, takich jak spotkania Prezydium, Rady Młodzieżowej czy Sekretariatów Regionalnych. PLAN PRACY EUROREGIONU BAŁTYK Cel: wzmocnić rolę polityczną we współpracy transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego Działanie Zewnętrzne: uczestnictwo we wdrażaniu programów EWT i ENI w RMB Przedstawicielstwo w WKP SBP i ZZ SBP oraz udział w ich spotkaniach Zgodność pomiędzy celami SBP a Agenda ERB 2020 Przedstawicielstwo w KM i KS SBP Wymiana informacji z innymi programami EWT i ENI związanymi obszarem geograficznym z ERB Dialog z KE i władzami krajowymi Spotkania WKP SBP oraz ZZ w ciągu roku 2013 i 2014; Składanie raportów przez ZZ ds. PS dla PREZ ZZ ds. PS przygotuje debatę na w celu omówienia związków tematycznych pomiędzy celami SBP a Agenda ERB 2020; wnioski będą wskazówkami dla pracy ZZ ds. PS i przedstawicieli ERB w WKP i ZZ oraz KM i KS SBP; raportowanie wdrażania wskazówek na posiedzeniach PREZ. Spotkania KM i KS w ciągu roku 2013 i 2014; Składanie raportów przez ZZ ds. PS dla PREZ W ciągu roku 2013 i 2014 podczas spotkań online ZZ ds. PS; W ciągu roku 2013 i 2014 jak zapoczątkowało to PREZ i ZZ ds. PS; Składanie raportów przez ZZ ds. PS na posiedzeniach PREZ. 4 ZZ ds. PS, PREZ, RM, ZZ ds. PS, PREZ, RM,, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG, PREZ ZZ ds. PS, RM, ZZ ds. PS, PREZ, RM, Działanie Zewnętrzne: udział we wdrażaniu SUERMB L godziny pracy ZZ ds. PS, RM, P proces nadzorowany przez PREZ L godziny pracy ZZ ds. PS, RM,, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG P proces nadzorowany przez PREZ L godziny pracy, PREZ P proces nadzorowany przez PREZ, członka PREZ w KM L godziny pracy ZZ ds. PS, RM, L godziny pracy ZZ ds. PS, RM, P proces nadzorowany przez PREZ Dialog z KE, HLG, PAC i władzami krajowymi W ciągu roku 2013 i 2014 jak zapoczątkowało to PREZ i ZZ ds. PS; Składanie raportów przez ZZ ds. PS na posiedzeniach PREZ. ZZ ds. PS, PREZ, RM,, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG L godziny pracy ZZ ds. PS, RM,, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG P proces nadzorowany przez PREZ Udział w PA i PF SUERMB w W ciągu roku 2013 i 2014, ZZ ds. ZZ ds. PS, PREZ, RM,

5 obszarze zainteresowania ERB PS będzie koordynował określenie PA i PF SUERMB, które będą w obszarze zainteresowania ERB i w zgodności z Agendą ERB 2020 oraz tym PD, w szczególności odnośnie współpracy młodzieżowej, tematyki wody, mobilności rynków pracy i B2B/ rozwój klastra; W ciągu roku 2013 i 2014, ZZ ds. PS przygotuje propozycje dla PREZ i OC do przyjęcia;, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG L godziny pracy ZZ ds. PS, RM,, ZZ ds. Rynku Pracy, WCG P przyjęcie przez PREZ i/lub OC propozycji udziału Działanie Zewnętrzne: utrzymanie dialogu z odpowiednimi instytucjami W 2013 lub 2014 roku wspólne wydarzenie na podstawie umowy o współpracę pomiędzy organizacjami BSP (w tym ERB) a KR przedstawi pierwszą propozycję do omówienia i podjęcia decyzji przez PREZ; Propozycja powinna bazować na uważnym rozważeniu interesów ERB i współbrzmieć z Agendą ERB 2020 i tym PD, w szczególności odnośnie współpracy młodzieżowej, tematyki wody, mobilności rynków pracy i B2B/ rozwój klastra;, PREZ, RM, ZZ ds. PS, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG F będzie wymagało to dodatkowych na podróże L godziny pracy, RM, ZZ ds. PS, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG P podjęcie decyzji przez PREZ Status obserwatora w BSSSC Kontynuacja wymiany informacji pomiędzy ERB a biurami regionalnymi w Brukseli informacja i podjęcie decyzji nt. obszaru możliwej współpracy Cały rok 2013 i wdrażanie W ciągu 2013 i 2014 roku PREZ, RM,, SR, Prezydent ERB, PREZ, RM, ZZ ds. PS, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG L godziny pracy, RM, SR P przyjęcie przez PREZ planu współpracy L godziny pracy, RM, ZZ ds. PS, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG Cel: wzmocnić rolę polityczną we współpracy transgranicznej RMB Działanie Wewnętrzne: wzmocnienie zaangażowania interesariuszy 4 Forum Interesariuszy ERB przedyskutowani i uzgodnienie tematyki Forum; omówienie i uzgodnienie szczegółowego programu; Forum odbędzie się w Kalmarze; 5 PREZ, RM,, SR, ZZ ds. Rynków Pracy, ZZ ds. PS, WCG, ZZ ds. Rynków Pracy, ZZ ds. PS, WCG P uzgodnienie tematyki Forum przez PREZ Spotkania PREZ w związku spotkanie w PREZ, RM,, SR,

6 z ERB kontakty Sekretariatów ERB Gdańsku, Pomorskie; Spotkanie w Karlskronie, Blekinge; (do potwierdzenia) spotkanie w Kalmarze; spotkanie w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie; Ciągła wymiana maili w każdy pierwszy czwartek miesiąca spotkania online SR; spotkanie twarzą w twarz w Gdańsku, Pomorskie; spotkanie twarzą w twarz w Karlskronie, Blekinge (do potwierdzenia); spotkanie twarzą w twarz w Olsztynie, Warmińsko- Mazurskie; ZZ ds. Rynków Pracy, ZZ ds. PS, WCG, RM SR, ZZ ds. Rynków Pracy, ZZ ds. PS, WCG P decyzje podjęte przez PREZ ujęte w agendach spotkań Działanie Wewnętrzne: wzmocnienie ERB wewnętrznie Przyjęcie decyzji odnośnie statusu prawnego ERB (włącznie z decyzją odnośnie przyszłego funkcjonowania ) oraz debata nad Statutem ERB, ewentualne propozycje zmian Zbadanie możliwości nabycia statusu EUWT Połączenie ZZ ds. PS z ZZ ds. SUERMB przedstawienie ZO w sprawie zamówienia pomocy prawnej i akceptacja przez PREZ; do połowy marca 2013 zamówienie pomocy prawnej; do końca kwietnia 2013 przedstawienie planu działania dla zdobycia przez ERB osobowości prawnej; podjęcie decyzji przez PREZ odnośnie planu działania; do początku marca 2013 rozpoczęcie prac w ramach ZZ ds. PS w celu przygotowania analizy SWOT nt. statusu EUWT dla ERB; do końca kwietnia 2013 przygotowanie analizy SWOT; przedstawienie analizy SWOT i podjęcie decyzji o możliwym statusie ERB jako EUWT; przedstawienie propozycji PREZ do akceptacji;, PREZ, SR, OC ZZ ds. PS, PREZ,, SR, OC ZZ ds. PS, PREZ, L godziny pracy, SR P podjęcie decyzji przez PREZ odnośnie ZO, raport i zdobycia przez ERB osobowości prawnej L godziny pracy ZZ ds. PS,, SR P decyzja czy ERB powinno ubiegać się o status EUWT L godziny pracy ZZ on PS, P decyzja nt. propozycji podjęta przez PREZ 6

7 Cel: być bardziej dynamicznym narzędziem dla podejmowania wspólnych wyzwań Działanie: wzmocnienie współpracy młodzieżowej w ramach RM ERB Wspieranie RM w ustanowieniu stałej struktury niezależnej od projektów Pomiędzy lutym 2013 a lutym 2014, RM, SR, OC F wymaga dodatkowych Wspieranie RM w ich wysiłkach dążących do promocji konkretnych działań/wydarzeń/projektów Wsparcie RM w umocowaniu jej regionalnie zgodnie z PD RM Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Euroregionu Bałtyk OD MORZA JESTEŚMY propozycje pomysłów projektów młodzieżowych związanych z wydarzeniem planowanym na dzień do omówienia przez RM i PREZ; propozycja wybranego pomysłu projektu młodzieżowego związana z wydarzeniem planowanym na dzień przedstawiona i przyjęta przez PREZ; wrzesień 2013 rozpoczęcie wdrażania projektu; W ciągu 2013 i 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem memorandum współpracy młodzieżowej przyjętym przez OC w dniu r. do przyjmowanie prac do konkursu otwarcie wystawy w Elblągu i wręczenie nagród laureatom RM,, SR, PREZ, OC OC, PREZ,, SR Stowarzyszenie Gmin RP F P decyzja dot. propozycji podjęta przez PREZ P proces nadzorowany przez PREZ F finansowanie przez Stowarzyszenie Gmin RP L godziny pracy Stowarzyszenia, RS, P - żadna Działanie: ułatwienie nawiązania kontaktów B2B ze szczególnym uwzględnieniem klastrów, innowacji i internacjonalizacji ŚMP ERB jako platforma wymiany dobrych praktyk dla kierowników rozwoju klastra w SBA i RMB kwietnia Business Link Greater Copenhagen organizuje konferenję nt. rozwoju klastrów z udziałem organizacje RMB z obszaru ERB; przedstawienie I przedyskutowanie rezultaty konferencji na posiedzeniu PREZ; druga połowa 2013 ERB jest zaproszona przez Business Link Greater Copenhagen jako organizacja wspierająca, co koordynuje pracę zmierzającą do rozszerzenia klastra na cały obszar RMB; druga połowa 2013 PREZ zostanie poproszone o odpowiedź na zaproszenie i określenie dalszego obszaru zaangażowania; 7 SR, F - nie wymaga dodatkowych L godziny pracy SR, P decyzja dot. zaangażowania podjęta przez PREZ ERB jako platforma idąc za ideami z SR,

8 wspomagająca podmioty z obszaru ERB w realizację projektów na rzecz internacjonalizacji ŚMP, innowacji i eksportu konferencji nt. klastra, przedstawienie i omówienie na spotkaniu PREZ, jak ERB może pomóc podmiotom w ERB w polepszeniu internacjonalizacji ŚMP, innowacji i eksportu; druga połowa 2013 PREZ zostanie poproszone o odpowiedź na zaproszenie i określenie dalszego obszaru zaangażowania; L godziny pracy SR, P decyzja dot. pomysłów podjęta przez PREZ Działanie : wypracowanie silniejszej współpracy dot. rynku pracy w ERB Zbadanie perspektyw rozwoju rynku pracy w obszarze południowego Bałtyku wkład w proces programowania Programu Południowy Bałtyk Współpraca z BSLF oraz biurami EURES w obszarze ERB Ciągła wymiana pomysłów, doświadczenia oraz idei projektów związanych z mobilnością rynku pracy i zatrudnienia młodzieży seminarium w Gdańsku, przedstawienie raportu wraz z danymi statystycznymi oraz przyjęcie przez interesariuszy ERB deklaracji; do połowy marca 2013 złożenie wniosków z seminarium wraz z planem co dalej a następnie przyjęcie go przez PREZ na piśmie do końca marca; ewaluacja ZZ ds. Rynku Pracy i decyzja o potencjalnej kontynuacji W ciągu 2013 roku W ciągu 2013 i 2014 roku W ciągu 2013 i 2014 roku ZZ ds. Rynku Pracy, PREZ, RM,, SR ZZ ds. Rynku Pracy, PREZ, RM, ZZ ds. PS,, SR ZZ ds. Rynku Pracy, PREZ, RM,, SR ZZ ds. Rynku Pracy, RM,, SR P dyskusje i decyzja podjęta przez PREZ P podjęcie decyzji przez PREZ F możliwa potrzeba dodatkowych na podróże P podjęcie decyzji przez PREZ Działanie: ułatwienie współpracy dot. zagadnień wody Zakres przyszłej współpracy w obszarze wody w ERB informacja o procesie tworzenia planu przyszłej współpracy nt. wody przedstawiony przez WCG na posiedzeniu PREZ; przedstawienie przyszłego planu współpracy nt. wody do przyjęcia przez PREZ; w ciągu 2013 i 2014 wdrażanie planu przyszłej współpracy nt. wody 8 WCG, PREZ, RM, OC, ZZ ds. PS,, SR F może wymagać dodatkowych (?) L- godziny pracy WCB, RM, ZZ ds. PS,, SR P przyjęcie planu współpracy nt. wody

9 Wnioski z projektu MOMENT Forum Wody ERB przedstawienie PREZ wniosków z wdrażania projektu MOMENT; wstępna informacja nt. Forum Wody ERB w 2013 i 2014 WCG, PREZ, ZZ ds. PS, WCG, PREZ, ZZ ds. PS, L- godziny pracy WCB, ZZ ds. PS, L godziny pracy WCB, ZZ ds. PS, 9

10 BUDŻET EUROREGIONU BAŁTYK 2013 # PRZYCHODY w EUR w SEK Bilans na dzień , ,56 SEK 1 Stowarzyszenie Regionu Kłajpedzkiego 5 500, ,00 SEK 2 Obwód Kaliningradzki 5 500, ,00 SEK 3 Pomorski Urząd Marszałkowski 5 500, ,00 SEK 4 Region Blekinge 5 500, ,00 SEK 5 Region Kalmar 5 500, ,00 SEK 6 Region södra Småland 5 500, ,00 SEK 7 Region Bornholm 5 500, ,00 SEK 8 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 5 500, ,00 SEK 9 Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski 5 500, ,00 SEK RAZEM PRZYCHODY , ,59 SEK # WYDATKI w EUR w SEK 1 Koszty personelu , ,60 SEK koszty ogólne ( włącznie z wynajmem biura, 6 226, ,00 SEK telefonem, internetem) telefon komórkowy 1 172, ,00 SEK wynagrodzenie , ,60 SEK 2 Podróże / Spotkania 8 206, ,00 SEK 3 IT 838, ,00 SEK strona internetowa ERB, aktualizacje, domeny I 76,20 650,00 SEK hosting program do spotkań internetowych 0,00 0,00 SEK sprzęt 762, ,00 SEK 4 Rada Młodzieżowa ERB 5 500, ,00 SEK 5 Konsultacja prawna 2 110, ,00 SEK 6 Opłaty bankowe 223, ,99 SEK RAZEM WYDATKI , ,59 SEK 10

Euroregion Bałtyk. Plan Działań 2009-2010

Euroregion Bałtyk. Plan Działań 2009-2010 Euroregion Bałtyk Plan Działań 2009-2010 Priorytet 1: Poprawa spójności społeczno-gospodarczej w Euroregionie Bałtyk poprzez dalsze wdraŝanie Wspólnego Programu Rozwoju Euroregionu Bałtyk Cel strategiczny:

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROREGIONU BAŁTYK

STATUT EUROREGIONU BAŁTYK STATUT EUROREGIONU BAŁTYK Malbork, 1998 Ze zmianami dokonanymi w Lepaji (2001), Elblągu (2004), Gdańsku (2007), Elblągu (2008), Starych Jabłonkach (2009), Växjö (2010) i Gdańsku (2013). WSTĘP Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wałbrzych, 21.11.2013 r. 2 Jak to się zaczęło... I połowa 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Program Europa Środkowa

Program Europa Środkowa Regionalne spotkanie informacyjne na temat procesu aplikowania o środki w programach BSR i CE, Gdańsk, 20 października 2014 r. Program Europa Środkowa 2014-2020 Agnieszka Burda, Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK

Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 Agnieszka Pyzowska Dyrektor EUWT TATRY z o.o. www.euwt-tatry.eu Mikroprojekt pt.

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r.

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Negocjacje nowych rozporządzeń Polska jest włączona jest w przygotowanie podstaw prawnych współpracy terytorialnej. Negocjacje

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku KOMITET MONITORUJĄCY Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku Warszawa, 9 marca 2015 Dokumenty Strategia Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 Przekazanie do opinii KK UP marzec

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Co to jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY?

Co to jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY? Co to jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY? Nowy Targ, 14 sierpnia 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2015 r. C(2015) 903 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjne

Seminarium informacyjne Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Seminarium informacyjne Szczecin, 14 kwiecień 2008 SEMINARIUM INFORMACYJNE 10.00-12.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki seminarium

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Dialog Społeczny

Regionalny Dialog Społeczny Regionalny Dialog Społeczny Władze lokalne i regionalne reprezentujące administrację samorządową podejmują dziś istotne decyzje silnie wpływające na rozwój gospodarczy. Dlatego też ważne jest rozwianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie François Cancalon Specjalista ds. transportu JASPERS Plac Piłsudskiego 1 00-078 WARSZAWA, POLSKA f.cancalon@eib.org

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE

Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do

Bardziej szczegółowo

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Początki programu LIFE Jednolity Akt Europejski (1986) + V Program Działań na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Warszawa, 28 października 2013r. Jan Mikołaj Dzięciołowski, DG REGIO 1. Wnioski

Bardziej szczegółowo

Działania samorządu województwa pomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego

Działania samorządu województwa pomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego Działania samorządu województwa pomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego Konferencja Inaugurująca Rok Szkoły Zawodowców Teresa Szakiel Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

BUDOWA POMORSKIEGO SYSTEMU JAKOŚCI EDUKACJI

BUDOWA POMORSKIEGO SYSTEMU JAKOŚCI EDUKACJI BUDOWA POMORSKIEGO SYSTEMU JAKOŚCI EDUKACJI Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 19 maja 2015 r. REALIZACJA POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO (MISJA

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje HELCOM-VASAB dot. planowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim. Andrzej Cieślak Urząd Morski w Gdyni, Instytut Morski w Gdańsku

Rekomendacje HELCOM-VASAB dot. planowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim. Andrzej Cieślak Urząd Morski w Gdyni, Instytut Morski w Gdańsku Rekomendacje HELCOM-VASAB dot. planowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim Andrzej Cieślak Urząd Morski w Gdyni, Instytut Morski w Gdańsku Wspólna Grupa Robocza HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 V Posiedzenie Plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Warszawa, 10 11 grudnia 2013 Agata Payne Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Narodowego Programu Rewitalizacji roku 2020 oraz projekty podregionalne w kontraktach terytorialnych województw Materiał

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie - wstępna analiza partnerów społecznych - stan realizacji kluczowych postulatów z Białej

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Struktury Stowarzyszenia ESN Polska

Struktury Stowarzyszenia ESN Polska Strona1 Struktury Stowarzyszenia ESN Polska Struktura Stowarzyszenia ESN Polska (2014/2015) 1. Władza uchwałodawcza w Stowarzyszeniu Walne Zebranie Delegatów (WZD) Najważniejsze decyzje w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Strategia Województwa Śląskiego zakłada działania zapobiegające marginalizacji terenów przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 6 czerwca 2014 r. 17 lipca 2014 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 6 czerwca 2014 r. 17 lipca 2014 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie zarządzania strategiami

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r.

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r. Kultura w programach EWT 2014-2020 Katowice, 14 marca 2014 r. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Zasady: - partnerstwo ponadnarodowe, - poziom dofinansowania dla polskich partnerów: do 85% kosztów kwalifikowalnych,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 25.06.2013

Konferencja Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 25.06.2013 Instrument CLLD w perspektywie finansowej 2014-2020 we wdrażaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i jego praktyczne zastosowanie w polityce spójności Konferencja Rozwój lokalny kierowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA

Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA Regulamin Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA Grudzień 2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zakres działalności Krajowej Sieci Civitas CIVINET POLSKA, zasady jej funkcjonowania oraz

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r.

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r. 1 Perspektywa finansowa. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne Kłodzko, 27 listopada 2014 r. Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Procedury komunikacji wewnętrznej

Procedury komunikacji wewnętrznej Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny BIURO KOORDYNACYJNE przy Instytucie Maszyn Przepływowych PAN 80-952 Gdańsk, ul. Fiszera 14 tel.: (058) 341 68 25, fax: (058) 341 61 44 www.bkee.pl e-mail: mpatoleta@imp.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólny Region Wspólne Cele

Wspólny Region Wspólne Cele Wspólny Region Wspólne Cele Ogólne wskazówki dotyczące wniosku Wnioski o dofinansowanie projektów należy przyporządkować konkretnemu zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie projektów ( Call

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach IV osi priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem IdA. Zgorzelec, 29 stycznia 2014 r.

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach IV osi priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem IdA. Zgorzelec, 29 stycznia 2014 r. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach IV osi priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem IdA Zgorzelec, 29 stycznia 2014 r. 1 Plan prezentacji Europejski Fundusz Społeczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Marek Dondelewski. Koordynator programu BalticSupply EU. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk Europejski Holding Doradczy Sp. z o.o.

Marek Dondelewski. Koordynator programu BalticSupply EU. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk Europejski Holding Doradczy Sp. z o.o. Marek Dondelewski Koordynator programu BalticSupply EU Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk Europejski Holding Doradczy Sp. z o.o. Warszawa INVEST EXPO Katowice 7.04.2011 Ekoinnowacje Komercyjne

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

Promocja Programu dla Europy Środkowej

Promocja Programu dla Europy Środkowej CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 Szkolenie pracowników RPK Wisła, 30 maja 2008 r. Promocja Programu dla Europy Środkowej Monika Strojecka-Gevorgyan Krajowy Punkt Kontaktowy Wsparcie promocyjne dla wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych.

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych. Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów

Bardziej szczegółowo