PLAN DZIAŁANIA EUROREGIONU BAŁTYK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁANIA EUROREGIONU BAŁTYK 2013-2014"

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁANIA EUROREGIONU BAŁTYK Gdańsk, 26 lutego 2013 r. 1

2 Tło Plan Działania Euroregionu Bałtyk (ERB) na lata przyjęto 26 lutego 2013 r. wraz z rozpoczęciem nowej Prezydencji w ERB przez duński region Bornholm. Interesariusze ERB uważają, iż dwuletnie plany działania są doskonałym narzędziem umożliwiającym precyzyjniejsze ukierunkowanie działań, efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów i przejrzystsze definiowanie oczekiwanych rezultatów. Taki jest też cel niniejszego Planu Pracy. Cele Agenda ERB 2020 (przyjęta w 2010 roku) zapewnia konieczne ramy strategiczne i definiuje wizję działania Euroregionu Bałtyk. Według niej, w 2020 roku ERB będzie dynamiczniejszym narzędziem dla podejmowania wspólnych wyzwań identyfikowanych przez regiony członkowskie oraz znaczącym partnerem współpracy transgranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego. Po przeanalizowaniu procesu wdrażania Planu Działania na lata , Plan Działania na lata stanowi pierwszy krok na drodze urzeczywistnienia tej wizji i dlatego proponuje działania przyczyniające się do realizacji dwóch celów Agendy ERB 2020: uczynienie ERB efektywnym narzędziem politycznym oraz uczynienie ERB skuteczną organizacją stawiającą czoła wspólnym wyzwaniom. Działania Działania mające na celu wsparcie interesariuszy ERB w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom, uwzględniają interesy i ambicje przedstawione przez organizacje członkowskie. Propozycje te dotyczą wspólnych wysiłków na rzecz wsparcie współpracy młodzieżowej w ramach Rady Młodzieżowej ERB; ułatwiania nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami biznesu ze szczególnym uwzględnieniem klastrów, innowacji i internacjonalizacji MŚP; stworzenie platformy współpracy zajmującej się tematem mobilności rynku pracy oraz bezrobocia młodych, a także współpracy wokół zagadnień dotyczących wody w regionach ERB. 2

3 Działania, których celem jest wzmocnienie politycznej roli ERB są podzielone na zewnętrzne i wewnętrzne. W ramach działań zewnętrznych ERB będzie uczestniczyć we wdrażaniu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w Regionie Morza Bałtyckiego oraz we wdrażaniu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, a także będzie współpracować z odpowiednimi instytucjami na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Działania wewnętrzne skupią się na wzmocnieniu zaangażowania interesariuszy oraz na wzmocnieniu ERB wewnętrznie. Monitorowanie Plan Działania ERB na lata kreśli działania wymagające z osobna szczegółowej struktury i harmonogramu, które obecnie nie mogą być sprecyzowane i będą musiały być uzgodnione w późniejszym terminie. Dlatego też, Prezydium ERB pełnić będzie kluczową rolę w ciągłym monitorowaniu jego wdrażania. Najważniejszym kryterium w ocenie, a także sterowaniu procesem osiągania planowanych rezultatów powinien być stopień, w jakim te przyczyniają się do realizacji celów Agendy ERB Ponadto, Plan Pracy wskazuje także źródło i wysokość wspólnych zasobów, a także ich alokację i wydatkowanie, które będą również monitorowane przez Prezydium ERB. Uwagi 1. Skróty użyte w tabeli: PD Plan Działania BSLF Bałtyckie Forum Rynków Pracy HLG Grupa Wysokiego Szczebla BSSSC Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego DH Działanie Horyzontalne RMB Region Morza Bałtyckiego KM Komitet Monitorujący B2B Biznes dla Biznesu OC Organizacje Członkowskie KR Komitet Regionów PA Obszar Priorytetowy (SUERMB) PS Polityka Spójności PAC Koordynator Obszaru Priorytetowego (SUERMB) PREZ Prezydium SR Sekretariaty Regionalne KE Komisja Europejska SBA Obszar Południowego Bałtyku EEN Europejska Sieć Przedsiębiprczości SBP Program Południowy Bałtyk 3

4 EUWT Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej KS Komitet Sterujący ENI Europejski Instrument Sąsiedztwa ZZ Zespół Zadaniowy EWT Europejska Współpraca Transgraniczna ZO Zakres Obowiązków SUERMB Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego WCG Grupa Wodna ERB PF Projekt Flagowy (UESBSR) RM Rada Młodzieżowa Stały Międzynarodowy Sekretariat WKP Wspólny Komitet Programowy 2. Sformułowanie nie wymaga dodatkowego finansowania oznacza, że zaplanowane działania zostaną sfinansowane w ramach wspólnego budżetu ERB (ze składek członkowskich) i/lub ze przeznaczonych przez każdą z organizacji członkowskich do pokrycia kosztów związanych z organizacją lub uczestnictwem w wydarzeniach ERB, takich jak spotkania Prezydium, Rady Młodzieżowej czy Sekretariatów Regionalnych. PLAN PRACY EUROREGIONU BAŁTYK Cel: wzmocnić rolę polityczną we współpracy transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego Działanie Zewnętrzne: uczestnictwo we wdrażaniu programów EWT i ENI w RMB Przedstawicielstwo w WKP SBP i ZZ SBP oraz udział w ich spotkaniach Zgodność pomiędzy celami SBP a Agenda ERB 2020 Przedstawicielstwo w KM i KS SBP Wymiana informacji z innymi programami EWT i ENI związanymi obszarem geograficznym z ERB Dialog z KE i władzami krajowymi Spotkania WKP SBP oraz ZZ w ciągu roku 2013 i 2014; Składanie raportów przez ZZ ds. PS dla PREZ ZZ ds. PS przygotuje debatę na w celu omówienia związków tematycznych pomiędzy celami SBP a Agenda ERB 2020; wnioski będą wskazówkami dla pracy ZZ ds. PS i przedstawicieli ERB w WKP i ZZ oraz KM i KS SBP; raportowanie wdrażania wskazówek na posiedzeniach PREZ. Spotkania KM i KS w ciągu roku 2013 i 2014; Składanie raportów przez ZZ ds. PS dla PREZ W ciągu roku 2013 i 2014 podczas spotkań online ZZ ds. PS; W ciągu roku 2013 i 2014 jak zapoczątkowało to PREZ i ZZ ds. PS; Składanie raportów przez ZZ ds. PS na posiedzeniach PREZ. 4 ZZ ds. PS, PREZ, RM, ZZ ds. PS, PREZ, RM,, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG, PREZ ZZ ds. PS, RM, ZZ ds. PS, PREZ, RM, Działanie Zewnętrzne: udział we wdrażaniu SUERMB L godziny pracy ZZ ds. PS, RM, P proces nadzorowany przez PREZ L godziny pracy ZZ ds. PS, RM,, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG P proces nadzorowany przez PREZ L godziny pracy, PREZ P proces nadzorowany przez PREZ, członka PREZ w KM L godziny pracy ZZ ds. PS, RM, L godziny pracy ZZ ds. PS, RM, P proces nadzorowany przez PREZ Dialog z KE, HLG, PAC i władzami krajowymi W ciągu roku 2013 i 2014 jak zapoczątkowało to PREZ i ZZ ds. PS; Składanie raportów przez ZZ ds. PS na posiedzeniach PREZ. ZZ ds. PS, PREZ, RM,, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG L godziny pracy ZZ ds. PS, RM,, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG P proces nadzorowany przez PREZ Udział w PA i PF SUERMB w W ciągu roku 2013 i 2014, ZZ ds. ZZ ds. PS, PREZ, RM,

5 obszarze zainteresowania ERB PS będzie koordynował określenie PA i PF SUERMB, które będą w obszarze zainteresowania ERB i w zgodności z Agendą ERB 2020 oraz tym PD, w szczególności odnośnie współpracy młodzieżowej, tematyki wody, mobilności rynków pracy i B2B/ rozwój klastra; W ciągu roku 2013 i 2014, ZZ ds. PS przygotuje propozycje dla PREZ i OC do przyjęcia;, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG L godziny pracy ZZ ds. PS, RM,, ZZ ds. Rynku Pracy, WCG P przyjęcie przez PREZ i/lub OC propozycji udziału Działanie Zewnętrzne: utrzymanie dialogu z odpowiednimi instytucjami W 2013 lub 2014 roku wspólne wydarzenie na podstawie umowy o współpracę pomiędzy organizacjami BSP (w tym ERB) a KR przedstawi pierwszą propozycję do omówienia i podjęcia decyzji przez PREZ; Propozycja powinna bazować na uważnym rozważeniu interesów ERB i współbrzmieć z Agendą ERB 2020 i tym PD, w szczególności odnośnie współpracy młodzieżowej, tematyki wody, mobilności rynków pracy i B2B/ rozwój klastra;, PREZ, RM, ZZ ds. PS, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG F będzie wymagało to dodatkowych na podróże L godziny pracy, RM, ZZ ds. PS, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG P podjęcie decyzji przez PREZ Status obserwatora w BSSSC Kontynuacja wymiany informacji pomiędzy ERB a biurami regionalnymi w Brukseli informacja i podjęcie decyzji nt. obszaru możliwej współpracy Cały rok 2013 i wdrażanie W ciągu 2013 i 2014 roku PREZ, RM,, SR, Prezydent ERB, PREZ, RM, ZZ ds. PS, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG L godziny pracy, RM, SR P przyjęcie przez PREZ planu współpracy L godziny pracy, RM, ZZ ds. PS, ZZ ds. Rynków Pracy, WCG Cel: wzmocnić rolę polityczną we współpracy transgranicznej RMB Działanie Wewnętrzne: wzmocnienie zaangażowania interesariuszy 4 Forum Interesariuszy ERB przedyskutowani i uzgodnienie tematyki Forum; omówienie i uzgodnienie szczegółowego programu; Forum odbędzie się w Kalmarze; 5 PREZ, RM,, SR, ZZ ds. Rynków Pracy, ZZ ds. PS, WCG, ZZ ds. Rynków Pracy, ZZ ds. PS, WCG P uzgodnienie tematyki Forum przez PREZ Spotkania PREZ w związku spotkanie w PREZ, RM,, SR,

6 z ERB kontakty Sekretariatów ERB Gdańsku, Pomorskie; Spotkanie w Karlskronie, Blekinge; (do potwierdzenia) spotkanie w Kalmarze; spotkanie w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie; Ciągła wymiana maili w każdy pierwszy czwartek miesiąca spotkania online SR; spotkanie twarzą w twarz w Gdańsku, Pomorskie; spotkanie twarzą w twarz w Karlskronie, Blekinge (do potwierdzenia); spotkanie twarzą w twarz w Olsztynie, Warmińsko- Mazurskie; ZZ ds. Rynków Pracy, ZZ ds. PS, WCG, RM SR, ZZ ds. Rynków Pracy, ZZ ds. PS, WCG P decyzje podjęte przez PREZ ujęte w agendach spotkań Działanie Wewnętrzne: wzmocnienie ERB wewnętrznie Przyjęcie decyzji odnośnie statusu prawnego ERB (włącznie z decyzją odnośnie przyszłego funkcjonowania ) oraz debata nad Statutem ERB, ewentualne propozycje zmian Zbadanie możliwości nabycia statusu EUWT Połączenie ZZ ds. PS z ZZ ds. SUERMB przedstawienie ZO w sprawie zamówienia pomocy prawnej i akceptacja przez PREZ; do połowy marca 2013 zamówienie pomocy prawnej; do końca kwietnia 2013 przedstawienie planu działania dla zdobycia przez ERB osobowości prawnej; podjęcie decyzji przez PREZ odnośnie planu działania; do początku marca 2013 rozpoczęcie prac w ramach ZZ ds. PS w celu przygotowania analizy SWOT nt. statusu EUWT dla ERB; do końca kwietnia 2013 przygotowanie analizy SWOT; przedstawienie analizy SWOT i podjęcie decyzji o możliwym statusie ERB jako EUWT; przedstawienie propozycji PREZ do akceptacji;, PREZ, SR, OC ZZ ds. PS, PREZ,, SR, OC ZZ ds. PS, PREZ, L godziny pracy, SR P podjęcie decyzji przez PREZ odnośnie ZO, raport i zdobycia przez ERB osobowości prawnej L godziny pracy ZZ ds. PS,, SR P decyzja czy ERB powinno ubiegać się o status EUWT L godziny pracy ZZ on PS, P decyzja nt. propozycji podjęta przez PREZ 6

7 Cel: być bardziej dynamicznym narzędziem dla podejmowania wspólnych wyzwań Działanie: wzmocnienie współpracy młodzieżowej w ramach RM ERB Wspieranie RM w ustanowieniu stałej struktury niezależnej od projektów Pomiędzy lutym 2013 a lutym 2014, RM, SR, OC F wymaga dodatkowych Wspieranie RM w ich wysiłkach dążących do promocji konkretnych działań/wydarzeń/projektów Wsparcie RM w umocowaniu jej regionalnie zgodnie z PD RM Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Euroregionu Bałtyk OD MORZA JESTEŚMY propozycje pomysłów projektów młodzieżowych związanych z wydarzeniem planowanym na dzień do omówienia przez RM i PREZ; propozycja wybranego pomysłu projektu młodzieżowego związana z wydarzeniem planowanym na dzień przedstawiona i przyjęta przez PREZ; wrzesień 2013 rozpoczęcie wdrażania projektu; W ciągu 2013 i 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem memorandum współpracy młodzieżowej przyjętym przez OC w dniu r. do przyjmowanie prac do konkursu otwarcie wystawy w Elblągu i wręczenie nagród laureatom RM,, SR, PREZ, OC OC, PREZ,, SR Stowarzyszenie Gmin RP F P decyzja dot. propozycji podjęta przez PREZ P proces nadzorowany przez PREZ F finansowanie przez Stowarzyszenie Gmin RP L godziny pracy Stowarzyszenia, RS, P - żadna Działanie: ułatwienie nawiązania kontaktów B2B ze szczególnym uwzględnieniem klastrów, innowacji i internacjonalizacji ŚMP ERB jako platforma wymiany dobrych praktyk dla kierowników rozwoju klastra w SBA i RMB kwietnia Business Link Greater Copenhagen organizuje konferenję nt. rozwoju klastrów z udziałem organizacje RMB z obszaru ERB; przedstawienie I przedyskutowanie rezultaty konferencji na posiedzeniu PREZ; druga połowa 2013 ERB jest zaproszona przez Business Link Greater Copenhagen jako organizacja wspierająca, co koordynuje pracę zmierzającą do rozszerzenia klastra na cały obszar RMB; druga połowa 2013 PREZ zostanie poproszone o odpowiedź na zaproszenie i określenie dalszego obszaru zaangażowania; 7 SR, F - nie wymaga dodatkowych L godziny pracy SR, P decyzja dot. zaangażowania podjęta przez PREZ ERB jako platforma idąc za ideami z SR,

8 wspomagająca podmioty z obszaru ERB w realizację projektów na rzecz internacjonalizacji ŚMP, innowacji i eksportu konferencji nt. klastra, przedstawienie i omówienie na spotkaniu PREZ, jak ERB może pomóc podmiotom w ERB w polepszeniu internacjonalizacji ŚMP, innowacji i eksportu; druga połowa 2013 PREZ zostanie poproszone o odpowiedź na zaproszenie i określenie dalszego obszaru zaangażowania; L godziny pracy SR, P decyzja dot. pomysłów podjęta przez PREZ Działanie : wypracowanie silniejszej współpracy dot. rynku pracy w ERB Zbadanie perspektyw rozwoju rynku pracy w obszarze południowego Bałtyku wkład w proces programowania Programu Południowy Bałtyk Współpraca z BSLF oraz biurami EURES w obszarze ERB Ciągła wymiana pomysłów, doświadczenia oraz idei projektów związanych z mobilnością rynku pracy i zatrudnienia młodzieży seminarium w Gdańsku, przedstawienie raportu wraz z danymi statystycznymi oraz przyjęcie przez interesariuszy ERB deklaracji; do połowy marca 2013 złożenie wniosków z seminarium wraz z planem co dalej a następnie przyjęcie go przez PREZ na piśmie do końca marca; ewaluacja ZZ ds. Rynku Pracy i decyzja o potencjalnej kontynuacji W ciągu 2013 roku W ciągu 2013 i 2014 roku W ciągu 2013 i 2014 roku ZZ ds. Rynku Pracy, PREZ, RM,, SR ZZ ds. Rynku Pracy, PREZ, RM, ZZ ds. PS,, SR ZZ ds. Rynku Pracy, PREZ, RM,, SR ZZ ds. Rynku Pracy, RM,, SR P dyskusje i decyzja podjęta przez PREZ P podjęcie decyzji przez PREZ F możliwa potrzeba dodatkowych na podróże P podjęcie decyzji przez PREZ Działanie: ułatwienie współpracy dot. zagadnień wody Zakres przyszłej współpracy w obszarze wody w ERB informacja o procesie tworzenia planu przyszłej współpracy nt. wody przedstawiony przez WCG na posiedzeniu PREZ; przedstawienie przyszłego planu współpracy nt. wody do przyjęcia przez PREZ; w ciągu 2013 i 2014 wdrażanie planu przyszłej współpracy nt. wody 8 WCG, PREZ, RM, OC, ZZ ds. PS,, SR F może wymagać dodatkowych (?) L- godziny pracy WCB, RM, ZZ ds. PS,, SR P przyjęcie planu współpracy nt. wody

9 Wnioski z projektu MOMENT Forum Wody ERB przedstawienie PREZ wniosków z wdrażania projektu MOMENT; wstępna informacja nt. Forum Wody ERB w 2013 i 2014 WCG, PREZ, ZZ ds. PS, WCG, PREZ, ZZ ds. PS, L- godziny pracy WCB, ZZ ds. PS, L godziny pracy WCB, ZZ ds. PS, 9

10 BUDŻET EUROREGIONU BAŁTYK 2013 # PRZYCHODY w EUR w SEK Bilans na dzień , ,56 SEK 1 Stowarzyszenie Regionu Kłajpedzkiego 5 500, ,00 SEK 2 Obwód Kaliningradzki 5 500, ,00 SEK 3 Pomorski Urząd Marszałkowski 5 500, ,00 SEK 4 Region Blekinge 5 500, ,00 SEK 5 Region Kalmar 5 500, ,00 SEK 6 Region södra Småland 5 500, ,00 SEK 7 Region Bornholm 5 500, ,00 SEK 8 Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 5 500, ,00 SEK 9 Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski 5 500, ,00 SEK RAZEM PRZYCHODY , ,59 SEK # WYDATKI w EUR w SEK 1 Koszty personelu , ,60 SEK koszty ogólne ( włącznie z wynajmem biura, 6 226, ,00 SEK telefonem, internetem) telefon komórkowy 1 172, ,00 SEK wynagrodzenie , ,60 SEK 2 Podróże / Spotkania 8 206, ,00 SEK 3 IT 838, ,00 SEK strona internetowa ERB, aktualizacje, domeny I 76,20 650,00 SEK hosting program do spotkań internetowych 0,00 0,00 SEK sprzęt 762, ,00 SEK 4 Rada Młodzieżowa ERB 5 500, ,00 SEK 5 Konsultacja prawna 2 110, ,00 SEK 6 Opłaty bankowe 223, ,99 SEK RAZEM WYDATKI , ,59 SEK 10

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Formuła zarządzania Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 14 sierpnia 2008 roku Paweł Świeboda Na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE

Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Konferencja organizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę pod patronatem fundacji New Direction Dlaczego Region Karpat

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

PGEI GPUE Nr ref.: 05.02.15E 002GA

PGEI GPUE Nr ref.: 05.02.15E 002GA - 1 - PGEI GPUE Nr ref.: 05.02.15E 002GA PRIORYTETY GRUPY FARMACEUTYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU) (Groupement Pharmaceutique de l Union Européenne - GPUE)

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo